You are on page 1of 8

ROMANIA

JUDETUL HARGHITA
MUNIClPlUL ODORHEIU SECUIESC
CONSILlUL LOCAL
NR. 1 1. /2012
CONVOCATOR
In temeiul prevederilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, suntefi invitati a lua parte la
extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc care va avea loc in
data de 31 ianuarie 2012, incepand eu ora 1300, in sala mica de al Consiliului
Local.
Ordinea de zi propusa este urrnatoarea:
J. Proiect de hotarilre privind infiinlarea Comisiei de Siguranla Publica - Kozbiztonsagert
Testiilet in municipiul Odorheiu Secuiesc.
Odorheiu Seeuiese, 27 ianuarie 2012
Consilierii locali:
Balazs Arpad
Fori Irma Gyorgyi
Galfi Arpad
Mike Levente-J ozsef
Molnar Miklos-Bela
Orban Balazs
Se besty en C sa ba -IstV<ln_-F"I-r---''''''''''':''::",\:-Jf-_
Szasz Jena
Tokos Szabolcs
Jakab Attila
/'

Benedek Arpad Csaba __________
Jakab ,4ronCsaba
Incze Csongor
Incze Zoltan
Fancsali K,Uman
Peter Pal
Nagy Levente
GergeIy Ladislau
Szilveszter Alexi1nclru___________
, • ,PIIJLUi
IA ..'i .,,)3drg.,IESe *
I ,IL
OM>\. NIA",
PROIECT
.ruDET L HARGHITA
CONSlLIuL LOCA.L AL MUN!CIPIULUI
ODORHEIU SECUlESC
HOTARARE nr. /2011
----c--=---___---_::_
eu pl'i virc la inl1intarea unei Comisii pen'lru Siguranlf: ;'ublicil.-
KiizLiLtoosageri Testiilet in Municipiu; Odorheiu Secuiesc
Con,iliul Local al !Vl unidpiu!ui Odor hei u Sccuiesc,intrunit in
cx,rJ()rdi nara, din data de ______
Av§ml in veli e!'c de motlve a eonsil ier;!or locali I)Cvl-MPP
eonsilicrul local din paJ·tea PV, al Consiliullii Local al Mun, Odorheill Secuiesc,
Avand 1" vedere art. 36 alin, (6), lit "a", pet 7 din Legea nr. 215/2001 a
administraliei pui1l ice locale, republlcata, eu modificiirile completarile ulterioare;
)n temei,,1 prevederilor art. 45 alin. (1) din Lcga Dr, 215/2001 a aLiminislraliei
publice locale, republicata, cu moclificarile $i complet:lrile ulterioare:
HOl'ARA$TE:
Art. 1 Se aproba infiinprea unei Comisii de Siguran\ii Publ ica -
Kbzbizlonsagert TestUle[ 1n Municipiu] Odorheill Secuiesc.
Art. 2. Atribu\iile funclionarea Comisiei de Siguranta Publica ­
l, oz' l izIO:1 Sag:err 1cst li lcl )n Municipiul Od,)rhei u SeCLJleSC, sun! stabilite in
Regula mcntu! de organizare, conform anexei nl', I, care face parte integi'anC2. din
prezt::: nta hotarfire.
Art. 2 Cll la 'indeplinire a prezenret hot aril ri se O-nii
consil ieri Molnar Miklos, Jakab Altda 6i Jakab Aron Csaba.
Odorhci(l Secuiesc. la _____ _ ___
de
Contrasemneaza
Secretanll
Bodnar Ladislau
j
- -,;;;;;)NICIPIULUI
SECUIESC *
0.1.
;) I . . .. I2AI,ina).. ..l.OJI.\anul)
ROMAN IA . " .... ,.................. ....,
JUDETUL HARGHlTA
CONSILI UL LOCAL AL MUNICIPIULUI
ODOR RJLT SECUJESC
EXPlJNERE DE MOTIVE
cu privi l'c 12 infiintarea unei CornisH de Signranta Publica ­
1(5zbizlOns'\gert Test Ulet in Municipiu! OdQrheiu Seclli esc
Diltorita faphllui , In municipiu! Odorheiu Secuiesc este de notorietate apari(ia
mai mu ltor forme de - precum " mafia locuin\clor", gmp\lri obscure
G:", vi ata de ,' oaplc, ciimalaria, degradarea siguranl ei In IOCl!d publi ce etc.,
ne, i!c'_ran:\a ci rcuia!iei rutiere $i pielOnale .. furturil or etc.-, precum ?i pentnl faptu l ca,
de cele mai multe ori acesle forme de inti-ac(ionali tate raman ncpedepsite din motive
de nedepunere de la organele abil itate, victima simtindu-se neprolejat $i
slngur,
avfi nd In vedere art. 36 alin. (6), lit .,a", pct 7 din Legea nr. 215/200 I a
admini stra\i e i publice locale, republicata, cu modi!icari!e completiirile 1Ilrerioare,
in rem"iui prevederilor art. 45 a!;!1. (1) din Lega nr. 215/2001 a admini strati ei
publice locale, republi cata, Cll completari! e ult erioare,
consilierii locali PCM-MPP din cadIlI! COl1 siliului Local al Mlinicipi ului Odorhe iu
Secui esc, consilierul iocal din partea Part idului Vcrde al Consiliullii al Mun.
Odorheiu Seelli ese, propunem infiiTljarea lInei Comi sii pent ru Siguranta Publica -
KozbiztoTl sagert I estlilelln Municipiul Odorheiu Secuiesc, de carre Consiliui Local al
Munic ipiului Odorhei u Secuiesc.
Ol'ganizarea acestei comis ii sun! incluse in Regularnentul de
i'uTlqionarc al Co,Ylis; ei. care face parte integraTlta, contorm anexe; nr, I. din prezenla
hotarnre.
Odorheiu Secui esc, la 21 decembrie 20ll
L
Regulamenl de organha re fun c(ioDa r e
al Comisici pentru Siguranja Publicii - Kiizbizions,igert TestUlet
din Municipiul Odorbeill Secuiesc
Atri bu!iik seopu.-iie Comisiei pentru Siguran\a Pubiicii - Kijzbizwnsagert
TeWilet
Coroisia pentru Sigman!a Publica - KbzbiztOllSagert TestUJet activeazii pe raza unita\ii
tcritorial-administrative al municipiului Odorheiu Secuiesc, cu scopullmbuniHa(irii siguran\ei
publice, al restrangeri; preventiei elementelor infrac\ionale, a ordinii pub lice. acordarea de
as[stenla posibilelor vict imc ale infrac\ionalitii(ii de diverse tipmi - ale mafiei locuintelor, ale
furturil0r, ale circula\iei nltierc -, precum 0i asigurarea un \li for civic de aparare ai cetateniilor
l1luuicipiulu;, In conformitate $i respecillnd Constitu\ia Romanici legislalia In vigoare al
roman.
Pt.:n tru ati ngerea acestor s''':opL:ri organizee.za -111 mod rcgulat - )edinte, foru rl $r/sau diferite
IllClni ';"'13ri, s,!Sli ne "co,da asisten\a [Uturor organiz3 \iilor ?i persoanelor ilzicc, care au
aCelea$i obiective sau aLI nevoie de consLlltan\<i,
Totodata, Comi,ia pentrll Siguran\a PLlblica - Kbzbiztonsagelt Testlilet are prerogative de
informare al CemsiliLllui Local. al Primariei $i al organelor compc[c;o!c - Politie, respectiv
Parchel. - - ..: j\, ;le de-a IUD6Ul activitatii sale, In idcpa unci conl ucd.ri Cal
cu lnstitutiile sus amintite.
Comisia pentru SigLlran\a Publica·- Kbzbiztonsagerr Testliie! este 0 comisie forrnata printr­
o hotsr:lre de Consili" : .ocal al MunicipiLl lui OdorheiLl SeclIiesc, nll aclivitate
poErica nu dqJinde de partide politice.
n. Memori; Comisiei pentru Siguranla Publica -·Kiizbizlonsagtr! Testiilet
:vi emhri i COlnisiei ;;,lnt alc:l.tllite din membrii fondalari, membrii aci aanri memht"

Membr ii fundatori SUill armatorii:
N ii i1Y Pal, pre,edintele Consiiiullli National Maghiar din Transilvania din Odorheiu
Secuiesc
Mol n",' Mikl6s, cOl'!silier local al Paltidolui Civic Maghiar
Jakab Airii a, consi li", local din partea i"art idul ui Verde
.Ja kab Aron Csaba, consilier local a1 Uniunii Den10cratc [\Ilaghiare din Romania
'j'ilw si Li szl6, direclor Primaria Odorheiu Secuiese
Mih&iy IStV[,l1 , Birou! dt Consiiiere al din Ociorlle iu Secuiesc
RLisz 001110[(05, preo! din partea Bisericii Unitariene
Laszl6 Anila, preot din partea Bisericii Romano-Catolice
T6falvi Tamas, preot din partea Bisericii Unitariene
J-Iadnagy 201\<\n, reprezentant al taxima t' din Odorheiu Secuiesc
Csara Mikl6s, direCtor SC ARAMIS SRL
Mathe Uszl6 F2rcnc, ziarist din partea Hargita Nepe
l'a; Gabur, ziarist din partea Udvarhelyi Hirad6
Denes ziarist din partea Kr6nilea
:-;Z3SZ Att il a, ziaris! jin partea Uh.ro
Paill Mel inda, ziarisl din partea Prima Radi6
Mc mbr ii:
('oOlisi ,) pentru Siguranta Publica - Kozbiztonsagert Testliletesle :l comisie deschi sa, ca
urmare Ii. ,' ! pot adem Ul111a torii membrii: toate persoaneie societali civi k
org2niza1e en persuli ulitati juridiee sal! tara personalitate j llridica, care accepta sus!in .
scopul or:c' ctivele prezentului regul ament, jllstificA asta pri,., semnarea unei cereri de
adeziune. Pentru aderarc:a unui nOli mcmbru este nevoie de recomandarea a cel pu(in doi
memo ri fo nci MOri votul majoritali i prezenrc al mcmbriior fondalori.
iVlcmbri i susj imltori :
Mernbrii sll slinatori pot Ii toate persoanele juridice, asocialii civile organizate ca
personalitat i j uri diee sau tara personalitate j uridi ca, persoane pri vate care adera la scopul
obiecti ve le prezentei comisii , il sll stin din punct de wdcre moral , tara sa solicite ealitate
de ac[iv
Pr imRnli d:ntotdeauna, sau reprezentant lll Primal'i ei Munieipiului Odorheiu Secuiese,
de, -"m::! :Je primar, re,;)ecti v dite un reprezentant ai fl' aqi llnilor partidelor politice din
Consiiild Local ai Odorhe iu Secui esc ·- In cazll lin care nu figllreaza prinlre
membrii fondator' - sunt membri din ot,ciu al Comi siei pel1lfll Siguranla Publicii ­
L..: ."rli k r.
CnliHb .;a de r:le!l:;:;":i fondator, membru aderant, st\u mernbru sll srinatnr pome fi
pi erd:d
I;: C,Terea In(;mbrlllui, sau la soli citarea a eel pu\in do; membri fondato ri salJ aderan\i, eu
·, ,)i.c,t a docl' ;[(;i n;; c:i membrilor fondatori sau aderan\ i. de exc ludere pot fi
pe ll(il;Afoare!e considerente:
1ncalcarea scopurii or atribuliil or, care all stat la baza Infiin(ilrii aeestei eomisii
Inci\Jcarea legislaliei \n vi goare
i"calcarea principi i lor de de conluerarc eu eeilal!i membl'ii ai comisiei
\ncalcarea principiiiol' referitoal'e la di scriminarea etni ca, $( reli gioasa
!""[dear",, hotiirardor cornisiei Cll privil'e In 0 po%itie comuna In diferite probleme
nerespectarea obiigc:fi ilor aSlimate din prezemul wgl, ll!ment
HL Obli ga\ii le drepturil e membriilor Comisiei pent r u Siguran!a
KoziJiztonsager! Testiiiet
. '10mbrii comisie; HU urmiitoarele obJi ga\ii :
sfl participc la Il"icr:"t I"ile comisiei
sii prez intc propu, cri $i masuri despre problemelo care privese scopul obiectiveie
comlsici
exprime pri n vot op\iunea fata de problemele
sa res peete pozitia adoptata de majoritatea comisie i
sa sesizeze comisia despre problemele care privesc SCOpUI $i obiecti vele aeesteia
s;, respecte angajamentele asumate In relalia cu comis ia
sa eontribuie la cre, (erea presti giuilli comisiei
1I1ombrii com lsi,,; au drepturi :
r I
1\
s.:l aih:"! ,K Ce S L i0 3tc cai t', privesc scopu! 5i obie;cLive!e comisiei
aiba posibii it:l tc:a de: a-$i prezenta opinia 'in comisiei
sa aiba dreptul Ia consemna opinia dirnasa in minoritate
sa aiba posi bi! ilatcc de a cere sprijinul ajutorul eomisiei daca prin pozilia sa din
cadrll! comisiei adil ce oriee fel de lezare al intereselor sale
IV. Org:mizue,\ Comisiei pentnl Sigll ra ll f>l - K6zbizlonsagert Teslii lel
Fonil 'll l'!'t ,n <I i Comisiei pentru Siguran(a - l(ozbiztonsagert Testulct este adunarea
ll1eIYlhr t! ,)f f01daLlJri $i mcmbriior, care se 0 data pe luna
l
sau ort de cite ori este
ncn.") ;e.
Reprezentanlul oficial al Comisiei pentru Siguran\il - K6zbizlonsagert TestLilet este
SaU, 1n lipsa lui·- de unul dintre cei doi -, prin vot secret,
eu rnajoritatea prezenta ale membriilor fondatori 9i mcmbriilor aderanli, pe 0 perioada de
un an. In cazul1n care doua trcimi din membrii fondatori adcranli 0 cet. se va recurge la
revocerea pre$cdintelui $1 al viceprqedinlilor, organizarea unar noi alegeri . Prqedinte
sau viceprqedinli pot fi alqi toli membrii fondmori sau aderanji ai comisiei.
I'rqcdintele corwoaca 111 seris Comisia pentru Siguranlii - Kozbiztonsagert Testlilel, Cll
cel pU1in trei 'Lile inainte de sau imediat, ori de cite ort considera ca este necesara.
Com isia poate ti convoeata la eererea a eel pulin cinei ",embrij fondatori sau aderanli.
Desprc lucrarile comisiei Se va rntocmi un proces verbal, prjn grija sau ai
ce: ur dUl care Ie vO( tri mite mel1 1tri i In eel rrrull trei zile de Ja
data
V. Dispnzi(H final e
Cun lisia reLery" di'Cptul de a-$i modifica prezentul regulament de organizare
funqio nare, dad! dllU3 treil1l( dinLre membrii fondatod sal! aderan!i 0 Tcc'cc
care 11 :"1 sunt tl'Jt ale ahtt l de pre7.:CillLJ regul:lme l de orgaOlzare funcrionare, sunl
stabi li ic jl'; pl"L \- edL: !' ik in vlgoare ale Romaniei.
f'r2i.en:i11regulamem de organizare a fost redactat adoptat ia 1ntrunirca din data de 29
noi 0mbrie 20 : ! al m.:mbrilor fondalori ai Comisiei pentru Siguranla - Kozbiztonsagert
TestLilet din mLlnicipiul Odorheiu Secuiesc.
Oclo,heiu Scclliese. noiembrie 20i I.
JUDETUL HARGHlTA
MUNICIPIUL ODORHElU SECUJESC
SERVIClUL ADMINJSTRATIEI PUBLICE LOCALE
NR. 42982/28.12.2011
PROCES VERBAL DE
Prezent ul pruces verbal s-a 1neheiat la data de 28. 12.20 11 , eu oeazia pe
p,lI1 Ol d de la int rarea Pril11ariei l11unieipiului Odorheiu Seeu iesc a proieetului de hotarare
eu privire la in fi inlmea unei COl11isii pentru Si guranla Pu bl ica- Kbzbizlol)sagert Testulet
In Municipiul Odo riJ eiu Secui ese.
Acesl pro iecl l11 ai pOHle Ii studial pe site-ul Primari ei Odorheiu Seeuiese, la adresa
W\\' \ v. rc
S-au respectal prevederil e arl. 6 alin I din Legea 52/2003 privind transparen\a
ad ministrali ei. nnume ea actul nonnati v poate Ii consul tat de ca tre ee i inleresa!i ell 30
zil e 1nainte de supllnere spre anali za, se pot depllne recomandari , sll geslii opin ii,
la datn de 28.0 1.20 12 la regi stratllra Primii ri ei Odorheill Seeui esc.
Secretar Consilier
Bodnar Laszl6 Kovacs R6zalia
/11.t'L-\
,
)