tL

go0z

^renrqal

otrsrf,uerlNVS vl

,,'uo!]sanb e noA )se o] ]uPM ]sn[ ; Aauou Aue ]uem ],uop 1,, 'p!es aq ,,'aul uoprpd,, 'a8ueqr areds JoJ 8ul>;se Aq noA Jo ]no llaq oq] sale]ur! aq aloJaq 'Aq l1enn o] At] to

"

'ofsnuell ups ut Aep fuana Aq >11enn noA pu!)
aq1 'AnE ssalauoq

laqloue ]sn[ altt pouaas

oq
t:.:..

':r' :ft
rl:

ffi ,i+

kl.

h

ff

&

#

sL

9002 fuenrqel

rPorls PuE-srtnurur 0t roJ aJ3ql Suturs usrq p.r,t\-snJo tuolj ur l1,tro1s pellulr sg5 snl ur uuur 8ur1oo1-SuttrEuetu'payenaqsrp y ,<'paleu ro8 pue ooz eqt ,(q rno larour u ol rru p:33r::p,, 'orsour::g uusJo slrrrls rgr uo pa^rl osyu oqm ':oqlu3 luar srrl 'prr:s eq 'o8e laarrr u rsnI puy 'spuarr3,{oq s,rrqloru str{ .to f,uo rltl.r\ xas pur1 p,eq'pres aq ':e8euaat B su^{ rq 3roJJB

sr11

'raqlou srq po,iuld uotsnH errlaluy ',trp 11e rrqurau]ar ot Surd:l uerg a^,1,, 'palsu rq ,,4statlug at11 u [nB aqr pa,{e1d oq16,, '8urua1ea:qlun ruees rurq Jperu a)rol srq ur tlry snonua8ur aqa 'sa,(a sn{ ur ssouteJ..t.rs p:u83eq E se^\ aJor{l lo{ pue'dur lleqasuq prllurr,^a u ,{q papnop su,n rrEJ ur^egsun uaa:8,{rrlp u pur: rr]Ea,r\s anlq fayoq E ur pelp
'taryu[

.(u:y

.ofsrJuBjc ues

o1

-pu,,lrs se,r{ oq '.sgt srq ur eJJr{.ry\Jruos UBS eqt

arerr,r sleuraSug 3uo1 srH .Jsnoqljnoc ratuoJ trtArJ oJsrJU€Jc Jo IIu./r{ auols alud rqt ot lruq srq 'taa:tg rrtsrllvrl

'qtur:g

u se ,{uur>1g '{qt1g

pag aq .{q,tr sr qLl^\-urn{ lrl plno.r{ 11 3ro1(s oslu puu'dn urq rraq 'urg qtr.{i\ r^ol ur 1g oq,r\ su8an su1 ur taur p(eq llrluor -xe Jr.{l se,r\ e:aqa 'ur:.r8o:d uorlralo:d ssoulrl\ e otur oE or puq aq os'urrq llrl ot prurltrrr{l or{./t\ pu leuos:ad eurluo uu qSno:qr t)ru peq rr.l rtsrrriC snd:o3 ur:agde:8ou:od pyrqr aqt se^\ orlll 'puJp sE1!\'r:eqog':a.roy p1o-.reaf-gl srq leqt paro^of,srp puu e>lu'I r:)^lrs ur opuotr snl ot euoq aruef, eq rq8ru agt pauoquatu rH -rrnsoduro: srq ure8a: ,{1snor:alsfru uJrlt pue'8urdn :og azrSolodu

uo Sutpuels

su.&r

aq puu

',(utr41 tsrsl

uooureup rtel E se,,lr

lI

'sleruruu peJJnls qtr.{,\ {ltsoru pJllr, tru) IInd lullu r? poots rer{ 01 txaN 'ururng 1o.re3 ,(q -rrolrrJrlr v 'eunl enry auo '>peqJedud pa,(e:g r: ur pesso:8ue su.,tr rqs ,e\ou tsn( q8noqrlu 'eprstno Surdaays pur: 3ur1ur:p prer{ Jo s.n::,( ,(q p3r prr.Ptolq se,^A rf,ej reH 'seqtolrJo urg fu:y uortu,t -lus u ur prlpunq 'sgs req ur ueuro.&\ fpots u',(zng puar:3 srq PUr rurq ot lxsu lle/t\JPrs aql uo lrs ol Jru PJlrAur JH 'Pres eq ..'pul1u tq8u oq,, auortsanb E rurq pelse IJI pulu aq plno4\ 'satouJo ped
11ry

'sp.ro..u srq ',fur pyno.n 3H 'ru!q Jo ]no olqurnl or ue8aq ^\ol[e,/hs u:::ruud ,{uu tg r,uprp leqt sruaf,S 'prlrels Surrta8 lsnI se^\ oH '000'0Zl$ 8ur1uu se^\ rtl o8e s:ua,{ oma'poo,tr,{11o11 ur s:a,{,ue1 p3 -:a.uod tsoru Jrlt Jo auo 'rurp:uqruo-J IoJEC Jo luttsrsse aArtnlJXJ eql sr: l.rtsnpur Jrloru Jr{t ur 8ur1;orrr pue:r:n8e{ u 8ur,u:p se.,vr ar1 !r:tp a:ogag :ue,{ u :o3 ssrN uu4 puu rrlsrllvrry Jo rruror 3qt uo rrols ouurd uotloC prrrltnqs l{t Jo .(rrtrroop agl ur Surdaels urrq Puq eH 'la^ou rnotllvJ slnoT eJo oJlrl 3r{1 ruo{ rureu slt{ Prurl 'St sB,r\ rq PUU sloo]g olulBrls sB.r\ rruBu srH PULI PUP slH 'se,ta srq ur ru:oJ ot ue8eq s:e:l pue'uru8e pa)sp eq ,,2a:ns nof rrv,, 'plnor I run{ prrnsse I ..itr alpuuq uel no,( e:ns no,t a.ry,, 'pelsr rq ..itr rl?rq o luE,&\ ,{11ea.r no,{ oq,, 'P3Isu I ..istrrrts aqr uo dn pua no,{ PIP ^\oH,, 'rEqr oP ot Prru t,uPrP rq turg PIol I 'laluulq ,{u;8 srq qtr.&\ s8al .(ru ::,ror ot prrg3o eg pue'tno Isr.rq se.,',r tI

s$'r

->pr:q ,{u ot ppu ot uos-lad raqlouu suly\ arrH 'se,rlesueqr aldoad ssJlJuroq puu 's:a1:o,tr lenos 's;epua1 ssJulsnq 'sluaprse: qlur urr::8o:cl ,,n,rJu Jr.ll rnoqe Surlyut ',{1n aql Surs:e.re:t ueJg p€r{ I oq 'prtntrlsur urrq pELI 'lq8ru 1r ,tr:ts ot eruld e :og a8ueqrxa ur ,(auour ssal sluerdrla: eJBJl3l!\ srgJo lllnl,&\ 'r{se3 toN aJBC snor -Jotou s Luosl{oN urAEC JodEtrAd 'rJrpea laa,tr V 'sJrrlJes IElpauI qlr,rt atalduor'stuoo-l laloq uuep puu ges olur puu sraarrs aqr3yo :ldoacl ssalatuoq ta8 or ure.rSo:d ,(ln rvreu e Sursre;d sp,r\ sJJpEJl

fr?

"

:#
,&

Jrnrl -Jo Jrpul r? a:aq.tr '11e11 fir3 re lJ3rts Jqt ssorre Surlaau; r, rror3 auroJ tsn( peq I 'uoltuu Jqt ur ls:o1r{ ar{l (1v\oul lll? J1!{ sE ssJlJuror-l slr JJnf, or suuld .trau s,,(ln or{t tnoqe Jllrlre uu -srsr:f Surqr;rase; su.r\ I ltr.ll se.,tr paddots I uoseJr ururu Jqt teqt ssg -uor plnoqs 1 q8noqrly 'no,{ >1uuqr ,{us ot u:nt ,(u se.u lr ./(oN ,.'paddors oq,n uos:ad ,(1uo aqr ar,no1,, 'pres arl ,,'ueru alru ,(:an u 3lrl lool no1, 'prlrrus puv 'uoJruotr -ro3 3uo1 oot rlllrl B lu tr prrels u3rll rH ,,'no,{ >1ueqr'no,( 1ueqa,, 'pres aq .,isr ,, 'prus 1.,'pusn3 uqol,, .,'Azen aut 8ur,rr:p qr1
'rotrl? rr-lt.lo >lurqt l.uel I

*M*
3i1

f
fl
63.

tng'pu3r{ll8

srq su.'u Suruog

auruuv

tb

g
$

#;,

i.i

#
Y
t

4 g

s,

*

@:4*;iiql:"

,

orsrtuellNVS
rldoed ssaleuroq ol atelar
o.ry\ .&{oq

gL

ot lreg rtu tq8norg qrlr{1v\

rtull"":tfi'#;

ror{rne >lro .na1q e're8ur:rs ee-I .eJOtU tUlqleUOS Aq ue^up oqe se^ | 'ssausseleuoq qslloqe

slrrrs rno .,,o{ Burqsru'^ rq ol Buroa rou er' uer 1 'uaql 3urd1ar1 ol pelo^op aydoad aug aqr 1yt arrdsap pue 'p1ro.,n a:rp e ur r^rl aldoad ssalauroll 'oB ol pasoddns a:arr.l eldoed asaqr Ile araq,,'l JIrsrno.( 3ur1su lnoqtr^\ errgt lrs t,uplnol no1 '{lrr palelrsrqdos aql Jo rror eqt w qto.t7y1 {o sado.tg atla 'auars Surre:q ts sE^\ 1I 'dnos uror IBJ ot peraqte8 peq uorr -uyndod ssJlauroq a:rtua sfto aqt'paureas tr'a:aqrvr'sarua3 ,{g prsollue orted :ooptno ue 'uorssryrl quou aqr ur .{rrlerrdsog go JsnoH sa:rod ap urlrutrAl aqt ur Suru:our e tuads 1 'sue,r ,{,tag3 plo ur pa^rl eydoad eraq.u tulod sretunH uI stoerts pue-peep pue sraluaf, ur-do-lp pue sJetlrr{s prlrsr^ I '8:aqarr eloqd\ er{r I ^{Es 'o1e1eqg tarrr I rroJrg'urelqo:d aqr3o drr aqr ,{yuo Sutruot.ladxa ere no,( 'tJeJls eql uo aldoad ssolJuror{ ssed no,{ uJI{1!\ lng 'pelrEJ r^Er{ suru:8o:d tululBrrl pue uorteysr8al JEIruJrsJo s:ue,( snot.tard 8I 3Jaq.4,\ paalns ,(eu; suroor lalorl ,,e,rrlroddns,, PuE qsec loN arPc is.t{ou>l OqA|IIBH {rr3 ur uorssrur tunouu:td slq slslrf, eqt peuleep seq ag',{1qe.r -ruPV 'sn roJ tr 3^los llrlv\ uros^^eN :o,{ery sdeq:e4 'u;algord yeuos:ad umo Jno sr's,r\eu eql urog sappJ tr aluo'slsuf, sselJuloq rrll teql azlleer ot sn satrroJ IBIJI euo'uottsanb pJeq E s.tl <rireqlouB auo ol Jlelej a.vt op sSuraq uBlIInl{ sB .ry\oq 'ueour 1 luosrad leqt ol dlqsuollule.r :no.( sr teql6 :lrrrts rt{t uo fpoqauros ssed no,{ uaq.u 'lsn{,, '1r o1 drqsuorleler rlrr{t pug or ,{:r plnoqs slunpr^rpur leql tdoxr ssrusselaruoq lnoqe euop rq ot su,tr lEIl^{
Suraq go s.rea,(
.41\ou>l l,uprp aq'u-re1qo:d aqr3o slrrlod aqr 8ur,{pnrs puu ssrlaurot{ uE uI ples ef,uo p.lrq srq IIB rerJe reqr ^{rl^rrrul 'stJe;ts er{l uo aJrl srq tnoqe sarJols yeuoDderxa uJIIJ.e\ seq oq.&\

ol sueld ou s.olslluPu uss Jo sllrau ^ aql turletlpa^u! fuols srql uetaq I allqn
..'rraq rq 11,1,, 'Suryrurs'pres eq ,,',(rrom l<uo61,, 'pres I ,,'no[ uo dn perlr ot 1re.tr e ur >peq oq il,L, nryq1 aqr ot oB plno.tr eq teql srsr -uo:dgo ,(::ng e qtlm lllq arlt loor eq ,(lyuurg ,.ga:ns no,( a.ry,, 'ples oq.(iJru 01 srql e,rr8 ol lue1r\ no,{ orns no,{ e.ly,,'flue.ul u olEIEr{S prpuer{ 1os'te11errr Lu; ur s11g lyeus ,{ue e^eq t,uprp I 'CI r'reu e Surlta8 uo fauou; aql ruads aq se 3uo1 se tsnf 'prus I 'aug se,lrr ]I 'prus aq .,'deuour ;nod luB,^^ t.uoP ,(Ipa: 1,, 'eroj3q uEr{t :ap-rr:q ,{:r ol PetrBls aq pue'99 rql turq a,rr8 plnorn I turg PIol I'srPrqa^ roloIAJJo lueun:rdeg rl{t tuoU CI .e\ru e ra8 ol 9$ eneg t.uprp aq pue urlots uaeq per{ ryedlceq srH 'mUJo ereJlrl\^ s,drn egr ol ,&\or{s or q1 {ue e,req t,uplp tng qsBJ toN arBC roJ dn u8rs ot prtuu./lr rq prus rH ,,'snoaS.ro8 ur.I 'peap do.lp p,no.('srqr :.ro3aq rruJo srrnl -crd .nes nof ;1,, 'prus rg ,,'SurrsnSsrp iool pue sueal ,(].rrp ur dn .{\oqs l<uer I iqol B -roy fydde or pasoddns J ure ./uroq rng,, 'pres eq ,.'op ,{11ea: y,, 'uru8e 1:o.v' ol petuem 3qJr olepr{S prlse I 'JJeqt eur per{ aH'yea: .(1urel:ar se.{{ seuJf,s srq ur uortoua pa33u: )ql'oJstJuo.E uos ol ltxg lst\[ u1!{o snl 8ur]r:rtr su,/r\ Jr{JI 'alarlaq ot tEI{d\ JJns 1.use./!1 J.,'ol lue.{\ r,uop no,{3r JLu aAaIIaq ol a^eq l,uop no ,,'ples o>lEIeqS pue alrq.r\ e :o3 8urql,(ue ,(us r,uprp I

'lq8ru 11e a:aqr ldals pue '.(o11e ue ur prq'laa:lg prugruo-I u.trop Lu.tru uer o>lEIer{S ,(yyeurg 'runrprea srq pa:nldn.r pue'eldurat aql ur rurq pa33n1s'asou srq trg srq ot srossnsJo

urll 'urlq pede: puu luorqt

led e plag urr{'pres aq'st:y rurCJo rrulud
aql re saqsnq aqr uy 'tut{ prtuuu 1!\rul eq .{nE ssalauoq e ,(g a:o3eg slq8ru .na3 e rno pr>pou>l ro8 teqa 'qtnour slt{ Jo aprs rt{l ur r{tool Surssruj B Jru p3/\^oqs o]BlBtls '8ug urrrorq E ur alloq e se.&\ looq

aql ol lxru prr{trrrd 'prEs oleleqs .,':oqtne elrro^BJ ,{ur s,a11,, 'suaenb 8e:p puu sarlun[ Jo PIJo.&\JJPun UEgJn PIAIA B olul sPuef,sJP pue ode.r lelnrg B qtrrvr suado reql l3^ou t96l snorrotou s,':{ ,{g1ag rraqnH 'ut1\oo.rg1 ot ttx7 Ito'I Jo.(do: u.ron-11a.tr u sE,&\ lrerts ratsrllvrtr^{ uo rprs s.oieluqs re 3ur,{1 puv 'tulq qtl./r{

f:8ue os se.u 1 'urrq Sury8ue.lrs su.41\ I 'urtl Jo tno tltls 3r{t lBeg PUB sse srq uo rilIq P3llou>l J 'atruJ rqr ur lu slrq pue ,.(auour raq r[o]s

,,'3ur11ur tou rr.a^\ os

noa, 'sao8 pep {W .iregureurer noi 1,uop 'fauoq 'lr luads no,t esnuJaq s,ruqa, 'prus 1 ,'auo8 s,{auou ,(141, 'aru ol pres put Suru:oru
rar{ro er{t dn a1o.u ureqt Jo auo 'srrlsuotu ilerf, aru or{1r\ spuar{lrr8 o.trt sr:q rH,, 'ples oluluqs ,.'^\ou pup ,{ru sao8 e:aqt '1oo1,,
'EZEId

E{E-

')*

,J

Jaluec IIAIC olul pue leejls eql ssoJJll

LL

SOOZ

^renrqa!
,,'utaqt ua,trB puq rq atr^pB 1r:3:1-1o arard au;os tnogu oru llrt plno,r\ olulurls urql ..]ou ro srqt tnoqtr no,{ ol ua>1ods purl ll-l :tr rrns .{11ua: t.usr,n I puu .o>lcluqs o] alods y,',{us pur; llutr plno,&\ sturrlt ,r[rq,r\ l] ur eruo ,{:a,r:,, ,q8nu1

put urc,Sr: prus rr-l ..'lorul) o] pr)llrt no,{ a^arlrq t.uul L, 'rutprEq -ruo'f or Urlods purl I tuqt tJll rrll lr^o tr8 t,uplnot oluluqq 'alqrsr^ur rr3,41 3lA 'uljlrw ot snq 31uc urplog illt rot

I lrrll r^rsnlJe oS Sr,\/\ rf-f '/, ou ,{up ,{uu taa:tg rpdH uo rrlurr xoq 'o'cl u tu Lunl ot Prllr]ur rq plno.t\ ]l purr (IJ .{\ru lr tr8 ol r\AICI rvt ot auo8 ppq rLI rro.&\s JH Jlasrurq ::q 8ur:equaula.r ur cln tq,3nr:r tnq 'prsurs I 'rr{-l prllul 1 tr:ql pasud:ns tou ,uru8c

Surtrr:.,1,r 'sn 3o ruo.r3 ur spru,{ o.&\t uuqt ssJ[ JUrl u pau:o3 's8ur -ppnq turluurr^o8Jo qltul) .(qrBeu aqt uor.l >po.Ml-ro tsn[ 'strns sssursnq ur uJluo,{\ puu uew 'ultr{ ot tx3u tlrs I puu srqtoll -lo a[d u aprsu pr^oqs eH 'taartq rr]srIIVTJAJ uo tods -ruln8e: srq uo punoJ I'rurp:uqruol ot Surllut rruu lre,ln V

pllJrrd oluluqq
'sllr?r3P

,.rupuapr :eq paSuuuu puu r? tllr./il Prus lulpruqruo-I 'q8noqr1u sauoqcl pal3A{suu olulur{S 'JoluJs snl s.rua,{ gy uur{l JJoru sut\ oq,,r,r '8urura1g l.lagog 'uuru turnuJlr ur qtr.M pe^r[ arl urrl,4A ,prBs rqs'1002 rrqotf,O ot 0002 fury ruo.rg rll ro3 pr]rom olupqs ..'llrl ol seuols jo sPUrI llu PDLI aH 'JJrJuruql )r:luJffJ ,(:an u su,n aH,, 'srolJu qlr,ln suorturlo8au Jogul ur sorpnts poo,u.{11o11 stu:sa:da: tuqt uorllllossu spEll
u 'srrrnPord uorsr^rlf,I puu rrntlrd uoltol^J Jo J)uurllv rqt tB srllJE ssJursng puu 1u8a1:o3 tuaprse:d J)rA loruJs'rurp:rqluo-I loru.-l rlgurrutu rql prus ..'JLUuu per strl qo>[u[ur1s 'que,{ 'q1;,, 'gll slq uo umunf, rs:g aqt dn tq8no:q 'q8noql '11r:r auotld u puB rlrruesJr Jo trq llnb y ',{:au -uoC uuas 8ur::uls (1a,tou rnoury,-I eqt tuo5 apuru) ar,roru r:3o J[lI] Jqt oslr:l sr qlrll.r\ 'Jluuu uaro srq dn apuru pull Jq '.^\JUI I 1u

rur?rllrq qlr^\ srsrnq rrorls :peplojun

J-Jrl

rlqulrru-r3r

snl ,\\oL[ s,]uqt rsnu)rcl'q8noqt 'pulLU t.uprp J 'Jrurt u luJlesurn1 tnocllr sDr,.J ,!\rJ E uELIt arour Suryea,t:.r 3o algr:du:ur .{lluuortntrts -uol p3Llraes aq su'staarts Jqt uo dn papue aq.&\or{Jo.{:ots rr:a -url c llrl 8urql,(ue qtr.{\ rBrrLUr ol olull?qs qlr,r rlurt Surpueds rtnrl sll.A\ .ro sr]tuolll rlut plno.M tr tJA 'su.,!\ tr t)14 ur puv 'oot r3f,rls rrir uo e tu Plol PDrl Oluluqq ]lrq.&\ Jo lsal 3q1 tuLlt rruullr pooB u sBA\ oJJrl) 'Jnrt sum qlnllr snlt -JI 'pepunotsu sr;m J ..'s.runFu{ peduqs-lnSrlnuaq'8rq rsorlt JO ruo 'run8ul u 3ur^up se,,$ rq 'araq t-.13[ o>ltlclls uoq1\,, :8urqt JJoLu JUo Jur plot Jrls'dn Sunq J,&\ r:olJg 'plus eqs .,'Jnrl
su,!\

roc'rrts

3r^oru s0t6l

il{tJo iluuu rrltJo tueuqsrllrqrrs rr^Jlr

u rq plnor 'tq8noqt 1 'rurpluqruol loruC 'rltnrt aqt su,&\ Jt-l JJr-ltJq,&\ .{\ou>[ o] pJtuu,r,\ 1 :,{trsor.rnt su,&\

eur 3ur11er

lF e^oqv

tuqt rJr.{trr.{,\\ ,r\ruI rJ^3rr 1 qSnoqtlu

'll/6

uo plrrl

crur?^

',(lasuauu.n rulq prlll I turlt su,&\ rq8noql puo:as .{1,q 't-llluaq lulurtu u,tro ,{ru loj rru ,{lqrrnb urqt tnq tsrluu:nof u su 3llrlou ot p3tuu,{\ I lurlt sruslqord3c) qturj,{qul u ur pa18uu] su,,rr
:Utl srq leqt su.4A tq8noqt ls.rg ,{ry i:onbr1 dueqr3o',{r:s lq8nu no,{ 'tuul8u:g 'uos:ad trrrts lluoprps srqt tnoqu lrrJ I plp .,no11 31:s,tur

-1.{suua4 rql olur peqs€J) lr:qt aur:1cl rqt uo su,,rr oq,r\ s.uJqog 'UJUO .JO J^I]BIJJ ]UII]SIP EUOS I]]I,\\ IUJPI]UI JTIIOS ST]M 3JJI-II,, ,noqs ot 3ur|u3 ro3 olulul1c prru etls
o()1 eJUo

lrom lo.l dn
JH
u

uralclo:d aqt tu .{1e.runbs Sur.ruts

,,'JUo tsul Jr-p tor3

'sjnoq JAU roJ Jurl ur poots Puu Suru;oru

:qt

..g,,

ur 9 tu aJOLIt tua.{\ eH 'Jsnoq snl LUo{ Jnoq poo8 u sum tr;Llt sn tu u,&\op ruo pellurl oluluris 'tno rlrro:) tsn( p,,{elll

siol

sr.t\ I Puu----olu[uqq lrur l-ulol -rrpu{ eqr ol .{u,r,r ,{u uo pauad -cl:q Surqt ,{uun3 u u3rlJ 'srsrrr 3qt qr,r\ aruad eluu ot ,{r:.tr an.ll
,(1uo eql pJLUeJs lr su ';e.tnsur: ol s.reqto a8uallr:gf, ot prtuu.m .nou J uorlsanb sLIt su1l{ tuql'se^I3srtlo

pulr rurrt rllt tu 1 su,\\ uos {lrf 'plp :q Surql In3rapuom ruo no{ 11el II.l '3ru qrr.tr ,{ras plno^\ ll '6 lrlun pa,(ras 1 31 'asuald ol LUnr prp ,{11ua.r :p1,, 'uorlrlprp srq tlnu-t t.up[no] aqs '11tg

r5^nu)3q PUU

ot Jlqrssoclurr a:a..n {.,1J 'z uortra5,{r:14

r,r

prtur,!\

{:.*

:;" t"".t i* -ia ': ., ??:,

ofsrruerlNVs
Ptrq drq'^uortr:lJr

gL

lJtlloutl 3uo ot pJtulJr ,{11unsn ,{:q1 'prus rLI !Jrltolrr Jlr?urtsqo slt] :dr:rsa ot rLurt u tu s,{up .ro-1 aLrrorl Lrro{ ,{u,ru pa,{cls olull?qq 'etodr:.; ur:nrn.r1 3o dsrl

lllql urAJ A\ou tnq .lrtsls puu rrr]tojq JIrl

put?

luanbola JLll !Jt,r/r a>1ocls pur: .JUuJ u rltr.&\ pJl[u/!\ .]rns rlrrl,, rl r:o,t\ Jrl rlJrrl,{\ ur uortrnpo:d auo Burpnltur ,rJtuJqt ,{lrunurnrot ul pJtJu puu,(.rlaod JJor,t\ Jf l .loorl)s lr?uor]r?JoA u ()r prjJ{sur?rl qEC srq to8 rq ,[ooq]s q8lq jo tno Burclclo:p rrl-iv .rrurl
a'9ur:ro pur: sJqtop lJulcl ulot rllt^{ lund r.: otur-llrsLrrrq JpurttJr ll ',(dcla-rcl lr rlrl prssrrp Jruo ll rrJrll4 .snuqnug puu ^^ou rlnl lit spuuq llor-Llto8 Surzrlopr {q snlr:1s rrprstno snl porrq -ttrr rL[ iloor]rs q8lq ,(q lnq .,{r:B sp^\ rq uaoul Buol p,ag ..1v1y'aprsdn aql tr:3ur1oo1 ur.I tsr:rl tV,,.prus rq.,,lr ro-l

'uospnH uro{ prrro^rp uaqt .{q snl urll,\\ poorlplrrlr snl ttto.t-J patr:.lr:da5^ sll,{\ oluluqq ,:a8r:ua:1 u tJ,{ lou .rJtuI sJuJ,\ 'prus o)r:lr:!r^ ...s:n8uot ur

!$ eur a,rrr3 ttilLI JpBLrr J uJr]l lng,, .x3s t^r::q ol ttull prrlo.l pur: utlq pans:ncl uuur rllt prr^ oIulugs .srrf,urprrr] elrqdopad srq .rcr-1 Idr:-raqt ur sulrr pJrJloJs^rp rJ]ul Jrls oql\ uur.r u Ht,,aas pa1.lrr].,
.rJlltolrr

i' id.iJ.t 'r,i; *
::;'*"

-'

.+ ji:.-1..1 -+"
d ".-

ffi -'#
*ii.{ I 1

-8uoy u prlrrrlrr

,Surluecls punoru uul Jo )JJUpJr u JJrllrJ sr.,,\\ JJJLII :uo,i,re.r3, 'sJqJrnq: .sJuroLI p.rr:oqclult,sLrrJrl uJIltr.lJ llrtsoJJtuJd put Llll,t{ PJlloP'slq8rltee.rts ro sIlu.{\Jprs tnoqtr^\ u,\\ol U su,{\ 1J.99 Jlllou uo dols r: su,n '.pJ[]tes ,(11un]ua,la ,{eql ::aq,r\ .,{o:sn1,1 .olululls Bur1r.:ru .,{r-ray,1 ..relq8nr:p .,'uosclats lr^r llt,, 'prus eq puu 'r.\Jlq 'uos u purl l:qr lturr .uospnH r,\rts ,purt{ elrrrl

rgs,l16l

u1 .p1o.rt:a,( u srr,!\

*3a;--e'

oluluqs urll^{

nnr1

r.',_.

ra.*r'

tlrl rlls puu-Lurrl rlJrA\ Juolu oluluqs Bur,rucl l-loqlr prrrro,\\ lls .reqtq \^,oItluqq qtr,u cfi qsuortr:lJr s.uosur)rr(J -tuJlor,\,na:3 'tr?s ,\\ou Jrrr JtJrl,\\ urol-t s)Jolq uJ,\Js ,lJJll\^ ,(ppg uo lf,lorl u ul pJ^rl rorrlt-lo ,(1ruru3 agl .sqtuonr :og .palpuuqur:d aqg 'slruts^rP uulruw puu ]qs1p11 aqt ur Buus pur: :i:In8 aqt pa,{r:1d rJLItoLu slH'rn-l lqqlr: r{tr.\\ paurl :soodr:cl u ur orsrruurC uuq ,aqtr:cly l.rud ,,{scl,{B uur:r:Hung l)unoru Lrrni pouuJ ur:cl sr oq.u 'rtlltt'.I puu rrll]olrr arddrq srq,turlur uu sr,\\ Jrl uJrl,\\ 6961 Ln :^tlluotu [u:J,\rs roC ',{tunoC ourp1uurrg uus ur ]rasJll-lo qrtlcl
tl ul l)JsrBl puu utul(utlu3 ulJqtnos ur uroq su/!\ o]Blulls
..'ls

zt,\\hlg

uupss roop_rno3

.iZ

err q.,n-aurd 1u

ur: lq81sq J JsnuJJcl l3cl[rJ[rJJ ]noqu suA{ | uJr.l,r\ tr pJuuts I I 'rluls uJploC pa11ur ,(uucluro: trur:ad u,r,ro ,{nr pouuls puu tno trrJ?\\ L, 'sropro 3u11n3o perrl ...tuutslssu s,rJqtoLLr ,(Lu su,l,r I'V''I ul ,{uudrtror rrq roJ lro^\ ol tur,r L,.prus olu[r:t]\^.0661 urulo-'rlr?:) .ro3 stnu:ad Jtor,!\ tr?rlt LrrJU llurus u JoJ

ul 'srrlrnrl

pJ>lJo,\\ 'uosurlf,rq uolrrqs .;eqtour stH ,.'lJqtu-J ,{ru sr :aqtour ,{;,1 'e1q,r srlrrtl rllt ur su,.lr all .sgot ppo prlro,r\ rH,, u roJ

..ipll r? rrr^\

no{ uaq.\\ op

JLI prp

ruq1\,,

,.'JJrltr3 yr:e.r ,{ur s.tr':qa llq8ru -raqro rqt-Jo lro tnls rrlt pJlrlI I luqt [)ul] rsou eLIt ur rLrr PJlJos lutlt ,(nB aqa,, 'p[rs Jr] .,'oulpluujJg uug ur dn ,ne;8 1,,

.trrrtq rstsrllvlhl

uo

3ur11rt^

elrq,\\ .paIsu

.LUrL[ '1t:sr:cl:ns trq u su.{\ JAJrlrq o] pur.l I -lr uJ^r

I

,.

i uror-J nof, e;r: JJrrl,!\ oS,,

6L

S0OZ

^renrqai <-'of,slluErc
UES ur

1 l:'l

;?*,'l

']ur^ur sruP Plno,r\ tsrlr^ou Puq PaPUUI il{ qrrq^\Jo PUr 3r_ll ]v u ,{luo tuqt srlurrradxr turlor^ 'prp:os 3o s:ua.{ o.nr q8no:qr palr::rds olulpr{S Sur.tar:8 rLIt '|tpn8 ,{q ,{u.,rnu tda,,nrg '.rru33r:

3i
$)

ruo rtul uaql 's:ea.(

uu Sur,req su,r\ Jr-l ruorl,&\ rltl.4 'ueru :eqtouu qltl\ tno uJJq pur{ olelellc'rrrlrrg 'prq slq ur >l)uttu trurq uJo puap Suruolg puno3 puu ruroq eluur olulurls '7997 ,fuun:qeg ,{1:ee ur tg8ru g1 :o3 SurrualC qtl/'r pr^rl oluluqs

rH 'purr5 rsaq {r-u sE.{\ rH 'prp .{11ea-r ag,, rq rsrnorJO,, 'gll slrl Pr^Es Puq lr3qou
3>il1 PsPUnos 1r luq] o>luleqs Plol I 'papras lsnp sB'taa:r5 :atsrlyyrntr uO

,,'.(quq '{1t3os pres

{u

sr:.tr

rq ,,'plp

's8ur:dg ulud ur rsnoq

puorrs r: ro3 ,(eqr fllunrua.rg 'a1e1 JJ^|S lrr{J-uur[rJqoq ur runrurLUoPuof,
4'[,

ag

s,Sururelg ur .raqtaSot 3ur,rr1 pat.ruls uoos ,{aql puts'e^ol ur l[+ oIEleqS puu ,.',{poq,(ur: rnoqr: .(us ot Surqt puq u purl -rrpuo,4 r puq 'purq {:a,n 'eltua8 f:a,t 'uuru taa,us f:a,r r,: suru ag,, 'fu8 puu e13 -urs .l,tou su,tr 's:atq8nup o.,lrt puq pue prrrruur uraq ppq oq^r't9'Suruayg
'PJJJqtUeuJr

,,'rlrrus InJrrpuom

rr^ru rH,, 'ilil Plo] uosurltrrc u puu g8nul 1n3

'' t8l

oIr?lurlS ,.'rr:q ur:3r11rg u puu slroqs alrq,tr Surrua,{\ sr?,l\ eH,,'JArlnrJXJ
sl;r':d-eur1;rr: pf,rrlJJ e '3urua1g lau eq uJq,'l!\ 'sala8uy so'I u.4 olu,^ oP ruau 'a1u1 ra,t|g ur :uq ,(uB u 's,r>lrt\.rl/{ Jo tuog uI tq8ru ruo >llu.&\rprs eqt uo SurDrs su..,ur oluluqs '61 tu ssalauroll
,,'s8urqr 3o 3ur>1urqr 3o {u.,n ,{y1a:rrnbs u s,ruqt aq,(ury 'tr roj rrurq eq

p.rq puv ')o aq ot 3uro3 sr^\ I{ .&\eu>l J 'stJJrts Jrlt uo pJ^rl a,r,l 'erddrq u su.r\ I urg,r{ tng 'prtrerq -p[o] spunos luqt eqfu;41 ,'ezrerJ ot Suro8 a:,no.{ >1urqr r,uop 1 ';:ununs s.tr ',{auoq 'o51, 'prus I ,'taJ:ts Jrlt uo rltt?ep ot Jz3J{ or Suro8 ur.y'uroy,ltr,'s,{us ag,,'Jer{ qu.&\ ur elolu plnoJ Jr-lJr Isr? 01 prllur aq 'sala8uy so1 ol .(u..u sn-l rpuLu ,{11:nlu:,ra olulur{S uaq.r{ 'lf,u3 ul 'puq eqs'sr1'olulurls 3ur11at lnoqlr,tr ,{r:,,nr: pa,rour 'prltut aA\ 3LLnt tsrg 3rlJ 'suorslrrp ;aq alurlaued 01 llnl53rp ,(11n;,,nr sr,,n lr
,{11ua-r

puq rqsJr uosurltrrq prlsu I

([urp srLrnt lu q8noql uJ^J tue:8 u :aq a1r1 ol ..ua:8 I puu 'r-]r[ rll tnoqu uado ,{y8urur:usrp su^\ Jr{S 'ur:g rrnr.lad l)nrt u ro,l s>lro.{\

anu8

plo srrj tr? rlrurq r :apun rdals olr?lur1s 'urq 3ur11et lnoqtr.M 'V''I ot pr^olrr puq uosurl)rq 'Jsnoq srq Surtua; su,n .(yruru3 rorltourr
r{su.&\ sr op uur no,{ lsurl rqt,, '3urfr:s rrr-ltoLU srq prlIr?]rr olul -r:q5..'paads op puu s{up;og dn,(r:ls ol Suro8 a:,no{31,,'prrnos

Ilts rrls rrrr{.r\ 'uuoruod Jo aprstno tsnI g.rnqns r 'rrr;l]tuory ur sr^rl rqs '.lE ,&\oN 'se,(a.raq q8no.lqr urrq rrs 01 prtuum oslu J tnq 'elrr 3ur11ar su.,r,r oluluqs tur{t s8urql Jqt {JrrJ^ ol rorl prlIu] tsjlJ J 'oot'uosurltrrq qtr^\ suorlBsje^UoJ Jlulurtur ,(uuru pa:r:qs 1 'sqtuorrr xrs-to JsJnoJ Jrll JJ^o o>[u1]rls.{\oul ot JLLTUJ I J[n-lA\ 's>loJ.'\\ ,t\ej u JoJ ruool u Ltllq oq.u purr{ u rro;rg looqrs ,{;utuaruala

y rlrrrC tu prlro.r\

Irql puu ol rLLroLl rLuur olplur-ls 'uoourrl_lu ruo ..'sillsrp ar-ll

of,srfuertNVS
'1uusea1d s.(ertrle s,o1e1uqg,,)

0g

rrll uo slunPr^rPur elqBrs erou rrltJo ruo'lrud lsou eql roJ puB ,,'soa:ggo 8eq u aru sa.tr8 eqs puv

ienssrl e paau no.( oc,, 'raq uo prxS sa,{a srq rdel 01epq5 ,.ir^eq tr saoP 3 ulrue]r^ qlntu .r\oq PUV,, r.'ssotEurol rpr^.\ rpetu ql1 'poo8 s,rl 'lrJo 1ry3e9 aloqm e ro3 1,, ,,'zaa[,,'say ot pres oIEIET{5 ,,'dnqrral Surrea dorg,,
,,'s3rurl 0E 1r PEer
e.r.,1

,'slJnrpueq rql sluor a-raq lrqs qg,'rgSnoqr 1 ,'nof :og asr:d:ns e ro8 a,r,1, 'pres aqs pue s8urqr aruos 8ur>pud prlrurs I ('asle eraq^\ -auos 8ur,{ets rq plnoqs ,(11ua: notr, 'pres puu Suru:oru auo dn aru r>lo^\ rr.{S 'lnJrtneaq d:e,r s.aqg,, 'prus oIelEqS ,,'luaq eqr uo E s,araqJ,, 'sdor eqr :o3 sao8 teqt puv

':ea.{

rargJo.uru InJrrpuo.&{

,,'ot tou oq.r{ pue lsnrl ot oq^\ .e\ou>l 1 's1aa:1s eqr uO 'sr ,{11ea: rr 's:atlaqs eqt ur ueqt arrll ra3us s.tl, 'rolueC rI^I3 aqt alII sealu .(snq puno:e ,(ets ol sem d8ate:ls tsaq aql ('ta1:eyqgo rltnos rrrll,4

r? silurt S ioog srr{t peej L, 'ples puE rur ot peurnt eqs uaq.e\ pest:d:ns se.t{ I oS 'erJq se,el I rurrl lsel aqr prol( e ,{yareq pres pur{ eqs 'rlouraur llrurng IorBC aql Surpua-r ylrs 'seqcnod .(urr u-ror3 dnqrral Surtea su.vt ,{zng'sra1uelg ur palpung '8urplnq our?rd uotloC aqt ot s>lleq Jno gtr.tr tes a,tr'eprs :no le ure8e aruo 'ssag ue4 pue ratsrllvtl4J uo ltreq'8urua,ra aqt u1

,(zng

qrr.,r,r

rEeJ E

,,'lu r^ol e11o8 noa,,'peq8ney e11 ,,'8urqr3o purl allrl a8ue.rts E s,tl '.ry\ou>l t,uop 1 'ssan8 1 'lq8rearr Surure8go tuo{ s,tl,'sl se.r{ eq rfurs rrurlnq usrq PBq aq Pres eH
'lnuo^ ulnl
eJs

-dur ya,re-rl ol sasnJal aq .vro51) 'tueroJJlp ou se.^ aruat:adxa aql pres puu ruu.(:g pue qrJlC uo qlnos CSW sB u^\oul rallrqs eqr re rq8ru rer{toue pa,{ers e11 'rf,urlol^ Jo leorqr 8ut:nut;nur rr{t pue sraleep pe:r .(g pauarq8r:3 sE,&\ pue rtrar,n,(eg uI rotler{s oruapr^ord aqr ru rq8ru auo pa,{uts olEIeqS 'ggg7 ,i1:ua u1

t(uplno,^ eldoad os ruol? os prp

,{11ensn ar{

pue

'tq8ru 1s atel se^\'q8noqt'ate:anJ eq arurt,{1uo aqa.,iop ol
Suro8 nof ere lur{.n tng 'tuqt lnoqu prsserrequra alull E ur.I 'poo; aru a,rr8 ot o^eq l,uop no.{ ';g .{1pa.r qlr pue 'poo3 -ro3 a8eq:e8 taa.,lrs ,(1|ear

aqr q8no:qr 3ur33rp tou ur.I ureqt Ilat L, 'ples aq ,.'1r tnoqr a:,,taqa,, 'llrx Jo 'trn8o,{ 'saqlLrpues ullq a.te8 ualgo'rurq Suraes ol pJruotsnf,f,€'s:eumo te>lJeur JauJoJ puv 'o:,(3 ua>1crqr padde.l.l.r ,(11n9 e pepnpur ,(ep auo qrrq.u 'surg aqlJo rno lf,eus leuorsetrro rr{t par{sl; olEIeqS '.(e.l,r aqt 3uo1y ,.i>lool arlsrrqC arln{ yeror aqr s,rL, 'pres rq.,isltros e8req pue lurd asoqr rE >lool no.( 1116,, 'trrrts rr{l sso:ru 8ur -lJEp ueruol'r Sunof e tno Surturod se.l.r Jq pue auo8 a:a.u sreal aqt',(u.ue slrolq aarr.{r'q8noqt'taa:lg uot,(ey3 or ro8 aq aurt erll .(g'8ur,{:r par.rers .(puersur oleler{S,,1a8uq:e8 aqt Jo tno rynJ eqt lrC'urnq sselauoq Surpng prdnrs noa,, 'urrr{ tB payla.{'poo3 3o sralpd urpoolr\ Surpuolun':arr.rp >pn:l ,figeq e ueg,u rq8rull uo spooC BIeO eqt te :alsdu-rnq u q8norgr Surgt.l se.tt all 'rurr{ r>letrr^o u ,lnES aruo q8noqrye'llr.4 tr p1{ aq 'paleryrurnrl I
tleJ eq

slool snouosrod aql:apun dn a:oq 3r1 1(oq lp p3zetue se,u 1 'urq qrr,tr 3uo1e 3ur33ea 's,{ernrye lou lng 'r{sert rqt g8norqt Surprd uos:ad ssalauroq snotu{uoue :agtoue'o1uy -uqg pa:ou8r aldoad 'aurrt eqt Jo lsotr^{
',(ep e 6$ lnoge

JI

',{qs:ossed aruos

ruo{

tsn8srp Jo

runurrunlE Jo

rpeu olepgs .,'eraqt lno lol B lou s.eraqt rn8 'gz'l$

'r:a:rg q8nog uo q)rnl{C uereqln-J snlnud 'tS te Ja^\orls rrpor:ad aqr 1ool pus laaus IleCJo looJ rl{l lE ralueC
ur-do.rq uurllrl4irry rql lE tuoorllleq eqt pesn ,(eqa r,uprp ,bgtgr srrltoll Bnxr 'uoqr ptq ,(eqr 3r sraluelq qrg 'tq8tu ,(ra,ra lsour

3ur11g 'raqroue

sr runurrunle pue punod e stuJl 8 sI ssulC IEd roJ punod e slurr 19 ra8 no.( pue '[o]elelllqda:at auay,{ -gta.(yod1 IA.I rre eSorsrye3 r>lrl saptoq rrte \,, 'ptes eq ,,'s:no3 JJqunu pue'sualas J3qrunu'solrl requnu JJB aJaqJ,, 'tsruaql .4 oC B r>lrl suetr pue srllloq srq .{i\au>l rH '8eq qsurr uaa:8 8rq e ol urq euo tuog ,{tr:ruye qtr^\ pe^our oIEIeIIS 'salou 8ur1et'ptl,{.q prllurr I'sretsdurnq

sdats aql u,&\op

aprs (q aprs rdels .(aqa 'a:o3aq sqluoru rerl{l rnoqe :aluer Sutlt -fre: aqr reau lrels 3rotulllC uo rJur peq fzng puu oleleqs <r{rrnqC uEIrerIUO tsrlC aqt Jo ..'perp pue 'peaq srq trq pre.t{Iltq IIaj aI{,,'ptes aqs',{up aug'rasn ulorrq

pus rr>lurrp .(.teeq e su^\ aq lnq 'ueur rrl{toue qll.t{ la^ert 01 prsn eqs 'af,urs JeAr stearls aql uo 8ur.lr1 urrq sEI{ eqs pue 'o8t s;ra,{ xrs lno uEJ frqa 'tuaur,(olduraun uo tue^\ ueql 'satrue8u
durer :og >lro.&r IBf,Iralf, plp aqs

pue suel r{surt Jo lno suer pue saluog pagqe.r8 oleleqg 'rrr:r -srp e:ourllrC aql ur rJluoJ 8uryc,{re: u le Surpua pue rq8rupl agr pue ,{a1pn e1o3 q8no:qr dooy e Surleru ,{yaruurtln pue rrturC rr^rC Jrlt ur Suruur8aq'Suru.roru aqt ur 8 rV 't€qt 1snI op og 1no

'#o pt"l ser\ rqs url{Ayuoll
pr>lro.ry\ aqs'sertq8ra

orsrf,uerC ues uI 'puellorg pue uredg uI pe^II peq ,iaqt i,(,te11 rql ur uaeq peq puuqsnr{ rrr{ puu 'etut8:rn tuo.l; serrr fzn5 pue

-Brlsrunupv (trrnrag leoos rqr roJ

aql ur

lrs r.,!\ se 'laa:tg :atsrllycyq uo Suru:oru ruo lu pyor ag ,,'ayo -.{ra: 1 '.(r.u ts3uoq aqr fauou,r r>leru L, 'alpuequed 01 prsnJrr aq'qrr.tr ur8ag oa .OUtlnOl eAlllAJJa Ue OlUt eJll

laajls pezlue8jo oleleqs 'se^ aluo
leLll luelslsse a^llnlexa luotll!p aql

aLl

ra*e[

srl]Jo rno urqdeu u palpd

.g .,'a,r,prr1lii;:JrtJ.l:

aI!]

tB

S00Z

^ren.iqai
r: ot sru:o; ur puuq ot sJurl ur 8ur]re.,vr saSu pue sJf,ur IIE :to :ydoed qrrrvr pauuru[ sr.,tr Surpynq qerp aqr eltq.ry\ ]ng .oldoad

urpportulrop Jo rzeut uru8 u ur ,{ep y1e peddel aq plno.li\ aq teql papu3rp os[E rH 'urqstur.t\s.{u:3 fddog e pue suual3o:rrd ueap
,{1:ru3 u

pl{trueun puu re^\oqs u ur>let pur{ aq os 'saqtoyt

,(qt1g

pa.,r,roqs rq -1 rulq Jo un; aleur plnor',' aldoad teqr prrr -ro.t\ Purl eq rsrlJl?3 'teJlls uorssttrAl uo el5Jo srrt^ras ueuInIJJo

ur dn

luaut:r:dac Jqt ot ulrq peruedurorru I Suru.rouj txeu eqr oS
'qo[ u :o3
3ur>1oo1

ur8eg pue '.{ep ,{:a,r.a rr.ry\oqs u

uurltr Jo tsrr{r e daal plnor ag .(ertr

teql

elel 'saqtolr

'suroor Ieloq ^{ru

ot uuuo6J
su,r\

peumtuof,'sruu:8o:4 JJUrtsrssv r1npy ,fiuno3 slr u.r\ou) ,(1|:ng3o 'qsu1 1e111 rruC tuqt oluluqs prruro3Ur aqg 'uosrad ssrleuoq lduralun '1une8 srqt go aruose:d aqt ur '1euos:adurr tuq.,nauos 3r 'e1qr:cldugun puu snonu:8 su.&r orl^\ ':aluads 3o1u8e1 elrluu rl 'opr:3:eg qrrquzrlE .,ralro.{\,{lryrqr8rle rorurs,, Jo >lsrp rr{r purqeq tuas u Iool eq 'saprqnr qlr/\\ otrgJo uu ur 'ratul sa]nunu {t;og 'rrlro,r\ Iunos u {q pa11ur rq ol sauuu rrJr.lt roJ SuDrr.n 's:ruqt ur rr:s aldoad 691 sdeq.lad a:aq.ar 'uloo:atuu snorruds u ol pet)arrp su,&\ o>lulBqq :ta/to7 raH A e!ft1 slH lelLlJ arlt \oo3 eql utlrJ ,{u,lruuaa.r9 rJtJd er{t ur rusrlegruutslJo sJUeJs prqlou Jqt Jru JoJ Iretap ur 3ur11ur:: raUV (.'ralurt sn{ Jo tno atuor plno.ry\ rq rro;rq salnurlu uet JoJ r?uuop t:ulrd eql ru 1ya,( ol puy :euuoq 'pLrcm -Jeru/4 uo qJnu oot f u.tr Surpuads su.r{ aH 'JJUtsoC urAJ) lJJru nu.{\uH 01 tur.r\ oslu I illllr.'lq8r:'q6,'a>p1 rH 'ProJPru treqou uo dn Sunq
r{1r.4{

lu ruaprsa:d errl rorues u uagr 'qtrrug Buuoq roJ S66I ur lro,r\ ot tua..\{ aq ',{uuduror lru:od llnrt srq plos aq reUE tuqr rLU PIol o>lEIDtlS 'uorlulrldde slr{ ut PuBq ol euII uI P31Ie..!\ 3.&r sV ('rrleaqr u:od urol:apua1

L, 'plus olr?lurls 'qot aql uo .(up ]srg srH 'srrnlrrd lusrr^run

I

PUu su.&\

ll

oq.&\ eru PIor

rr{t Jo ruo puEI plnor aq su 3uo1 se 'turq qlr^\ rug se.,u 65$ se oltul su roJ >ltrrr.ll ,(yqruoru u Surlra8 tnq 'prus eq 'tue:8o:d eqt .(q parrls s>l)ar.lr rreqr Sur,reg rnoqu peureyduror s,{e.u1e aldoed larrls 'JJullrlf, u qsEJ toN eruc anr8 0t f,pea.r sE.&\ eq ,{q,,n uos -ea: poo8 e pue'prus oIBIr?qS'grl lrrrls rnoqe s8urqt Surlsneqxa tsour rr.lt Jo Juo se,ry\ u.ry\Ep Jo 1te:l aqt te petsno: Surag 'lda1s faqt 3raq,r\ rauror 3r{t u.&\op esoq ot tnoqu rrr,e\ ,{aqr reql S tu Sururoru ,{:a,la uraql parrele pue s>lf,nrl s>lro A rrlqnd Jo tuau-u:r:daq 3ql e^ojp oqrrr s.(n8 eql era.r\ rrres ,{aql s:a>Ho.tr ,(trr
,{1uo

aqa

'pres

u ur srJluotsnf uo t)B pres Surur:o;:ad

fq

sarurr go aydnor u

,(q paqreo:dde

oiuleqs ,,'turq] ures uJ^J re^ru r^!r A,, irulll urrq :ola ,{zng ro eq pEH 'rrturC ur-do:q
se8nJe] f-rerodrual pue

sl)nq 0Z erlxa ut apeur'tre3 ul'puq ag) 'pa1se ar{..i.orlullg, rtrr.r\ I plnoqs,, .,isr{tuoul xrs tsud rgt ro3 glas:no,( peuoddns no,{ a,ruq no11,, 'pe1se uouurrldde Jql uo uorlsanb aug ':outnq IlutgJo purl!\lrnl1!{ e qlr,e\ rrurt aqr possed olelerls 'seprseg 'lueq prp.r\orr eJo reqr ueqt Suruatee:qt :o Surssa:dap Jroru ou su,u e:oqdsou-rte agt 's1:a1r Jo uJrrEA{

uerllrt{r/{

or{t

alrl

sretll{s orur

aydoed

trerts trof,sr puB-ssrN ue^ pue ']e1.1ery ,{q padeqs "{:ea3 'sseussayaruoq go a13uer:a Bpnullag or{r-urolrepual aqt rsrnrf, ot srr>[ro.r\ q]€artno Jo adno:l ,ueu e paqrredsrp perl uros.&\eN ro,{uyq 'o8e slra,/\^ .4 eJ u tsn[ 'o1uluqs plot I ',{e.u aqt fg ('etu plot retey'.(pe:g uaaly'rerggo ar{t ,,'lrrrls

f

4

orsrruerrLNVS
ot lf,or ro (rlloq ol sllloq r^ll .(llu]lsBg no.( 'slaorls ur ,{ep f:a,ta pepfro: aq
su.4
1 dq.,vr 3t{1 uO,,

z8

'deaqr su.tr e>ipo^ aruC 1:.(og :693o ttns:nd peuruldxa oslu
11

'luasa:druuo

lr

se IBUEq se sE,{\ JJ.t\sue aq] 'asuc .(ue u1 '8eg u^\oJq e ul

Surqur:p ueaq sfernle puq rq teq.ry\ lnoqu rq8noql f11ua.r r,upeq 'tea;ls aql uo eJIl yed,(laqrre s.oIEIEqS ,{q petueqrug 'reqr

'peisu I ,,ir{sBC roN aruO qrr.tr oB tI prp .{'\oq oS,, 'Plnor I lBql PIes I 'tulq .4 Es I sull lxru rqr sf,qtop ertxe auros pue trluelq e urq 8ur:q plno) I Jr atu prls€ eH 'a^oqe./{opur1!{ rtrUJo uE uroU rtuer lq8rl rurp V 'ureq -Buruun3 laEqrrIAI f,q s.mo11 aqaBurpeas puuJlrsulq ,(q Surrrrs E pulqrq ;atsdunq e .leau
sE,t\
',(ay1e ur: ur rrurof, er{t punore rng trerts ratstllvl1,^l uo tulq PUU r,uplp I'rq8ru pr8r:3 e su.e\ rl .SlAal15 aql UO OIelgqS

ueqr ,{ueqdrdJ uB Jo erotu ou sE1!\ 1I 'PUElsrrPUn PIP I uellJ 'urr{trtr) ez deturoJrlel Pulqag,{e11u ue ut 8ut:entqs uer{l rJusq ,tue 3ur,ru11 'eroJrq llquq
3q ol ptq lueul:ede :o qo(

aIJ 'uaq)tr) Ez <I efiroJrleC

furun:t

Jo tq8noql pue luernelsar Apuall s tuojJ

auoq Sunr.rp seM | 're1e1 $laa^ eaJql
,,'a:nsuald E sE,&\ tl,, 'pIEs o>ltsleqs ,,'reap'no.( IUEqL,

er{t u3>lorq 1ou per{ aq {q.tr puutsrepun r,uPlP I rng 'spuar.r3 ,{ru 'urlq Pr^rlleq 1 ssanS 1 Jo lsoru ueql 3re.&\e-Jlrs eroru su,ry\ eH ,,'tI luerq puu {:r or tsaq ,(ur op ol Suro8 ur,I tng 'lerrg ol preq .fua.t s,ll 'elEunlroJun ,(:a,r s,r1 'atuunrroJun s.tuqt PUV 'op ,ilatrugap noa 'a1frse3rl aqt olur Pelooq ra8 i(1erru5ep no^ 'eJJq lno slslxe l8lll JIroPEr -errruf, r? s,tr pue 'spuar:g eleu nof pue'eldoad ]aetu ol lJels no.{ 'a3r1 :no,{ uru8a: ol Suro8 :a,rau a:,no,{ luqt PJJEJS os ta8 nod uar.l^\.sr ,i1yue: l1 '3urur:o3-rrquq ,{lerelduor sr a1fisa3rl slql rnq,,
1

'prus aq ,,'flataydu;or slqt PuetsroPun ol no,( rladxe ,(11ea.l r,uop puu 'puuls:apun ot to8 no ,, 'luaruotu e JoJ af,u3lls ul lus J N

pu' uor'Arasrr rrlr3r{s fep-ue.^es srl{ urrt{ tttt#,1:tttJ:a1lt,I -.radud srq JzrluurJ ot leo.&\ e ul JJeq uJnlar uaql pue lelrotuJtrN aPrlc te ralro.e\ lBrlos u ,{q uorleluat:o ue ol o3 ol PEq eq'sllrqtr
srq Surnrore: trpts plno,ry\ eq aroJrg terit urrt{ plol opuS:ag

,,,'3urqt,(:a,ra tsol a^,I puu p1o s:ua.{

,,'ur po>prqr ,{aql .{up eqr uo ruo -Jruos JoJ ruooJ E 1oE 1 'ourt1 Juo tng,, 'pres opu8.rag ,,'so1,,
'pe>lse

'opu8:eg ptes .,'a:u: .(:on,, 'PalsB o>luluqs ..irrur lBq1 sL,

0t tsourlu tu,y, 'rq8noqr I PUB looq e Surpua: sB.{\ I 'rarrls >lrnJ uo loorl]s E Jo tuorj ut Suulrs sel, 1 '{upot tutlt lnoqe Surlurqr 'ul st,l.r L, 'pms aq ,,'luulstsse JAIlnf,3xJ IUJIIJJXa uE Jg plnol L, I ll?tll Pootu r^Il)aljrl lsou Jrll ul su.t\ eI{ 'rllrrr?
IUrr{ uars PEt{

oleltqs ..irsll

3utttu.,n 3uo1 e

lr

t,us1,,

;o

'uru8e ryagr plno^ rr>lro.{\ Iultros B uaqm'arg3o srql ot >lleq etuor ol urlq ro3 luaurturoddr: uu r>lllu; ot r^Er{ Plno.r\ l{s puu'pres eqs'rrrou elqElIE^E era,t\ euoN 'prq Jetlaqs eJo pealsur suroor lator{ Sutsnoq-onn:oddns ,tau aqr auo ta8 plnotr rq moq ope8reg prlse oiElPt{S 'qrrryS :alnd

-uol

ar{l

lno peuos oqn':osr.t:adns
E

e qtl.&{ PJUJn]JJ opuS:ag

,,'a:etutq8ru

luq^\':ad:t11 aIJaleA 'EPotld sum-Puaq

-8rc u pa11o.r puu orlugor .ra18ng 3o qrnod u rno pa11nd oleleqs ,,'a.luurtq8ru 3ur ->ltrn3 e rsnl s.t1 'rruJle,rl oP l,uoP s]rarls 3q1 uo aldoad .raqro 'sdooq :no,{ q8no.rqr dunl Jo tol E .(q.n sr srql ',&\ou>l l.uop 1 I 'reqt r>11 8urqr,{ue op t,uoP I '.(auour :o3 aldoed >lse l.uoP I '>1oo1, '.raq ot paureldxa I 'aur Jo rno llaq eql selelr::r Surqt aloq,ry\ srr{r reqr rsn( s,tl 'tr oP ot PePeau L, 'PlEs aq .,'pu13 ruu L, 'rlsuC loN arEC uI pallorue rr{ tuqt puy8 serrr rq JI Prlsu I

aqr oprsdn :aq dels ot prlue^{ tsn[

rr{t puv 'rsrnrC u;ol'pueqsnq trotls lrq

1-teu

:a,ta 1 uos:ed ]sall{lllq

st ue:8ord ,,'aq ol Suro8 s,rr ,(us eldoad req.&\ rq ot Suro8 tou 'rno >l:o,/n,r IIt.v\ luool leloq e SurttoS r[or],&\ sn{t sI llurtsul

{4

':atung f11og a:e.u

poo,u,(11o11

ut lrtu

rqI

'plro.^ eqt ur uos:ad tsellu rl{t

s.eqs,, 'aur pe>lse

I

pue 'uetupt; alolt111 eldoad tsatru aa:qt

oluluqs

>lurqt t,uoP 1,, 'paqSrs rH .,'r3llrqs e ol o3 ol luE,M l,uoP {lleer I rullt rrl{ plot L, 'urool laroq e Surtre8 Jo srf,uell] stq a,ro:dut tq8ru os Surop ruqt u.rlq PIot aqs irerlaqs rql le dn u^\oqs

..ierueu

srrroul {yyenrre slrrqog erln{ reqr no{ ylat I prq,, '.rosr,r:adns uJo rlf,Jees uI tuJ.{l puu 'pazrSolodu 'qclrl8 r frq

{u

tou psq o>iuleqs lutlt rrs Plnor aqs ':alndu;or eqr uI ,,'rtu Plol ,(pua.l1u pEq rqs tBqt SuIqtf,ra^rJo uolssas 8uo1-.lnoq ue q8no:qr lls ot pur{ I url{t rng,, 'ples rq ,,'rrta8olode puu errlod su.&{ aqs,, 'rreql urrg puq eq luqr .(3r:a,t ol aPIIC IlBtr PIP aqs puu 'ure8u opuS.rag ot pau8rsse sB,t\ o>IEIEI{S'acgjo o:e3larrr eql lE >lrBg r.'3f,ujeql-I PUu uol.&\JN au,{e16 uJJltUeq ssolJ E

eqs ';atndruor Jq1 otur uoIlBAJJsaJ JetlJr.ls slq peqrund opeS:ag

sV 'aru ot prrrunru aq .,'ut no.{ Ileqf, rr^ru ,{eq1,, 'dn Surmogs roJ tlperr lr8 IIIIs plno^^ erl pr^rIIJq aq '8uro8 Jo uolluelul ou purl rr{ q8noql ue^E 'qlnos CSntr ot oB plno.tr aq reql paa:8u olEIeqS '65$ {luo ra8 pynor',' oq ':etlaqs e :og dn u8rs ot pasn3ar aq3r i.rarleqs e:o3 dn u8ts ot ae;8e puu Z8l$ rt{t rlur Plnoqs eq
pres opuS.rag

,,iop

1

rsaS8ns nol. op reg16,, 'pa1su

oluleqg

'sa1n:

rlrl pe>lool aH ilnq^ ./r\oul no ,'6915 :nof ta8 11,no.('rallaqs u ur dn no.( rnd ol Suro8 a.l,a,u ':a8uol lol E rq plnor rr 'sdep rI '61nH q8no:ql o3 or suq lL 'dn lnqs or prus .(1lelseq
0t
sa>lur

rq

rprlC tE fn8 aqt puv '3tu a,te8 eqs IEIrrlEru eqr Perr I 'prdnls lou ru.I 'sn plol rsn( puq lrlro.&\ lelros JL{] lelll llqsllng erues eql JJJLII Pools PUB uolleluel:o .(ur :o3 lye ot Suruetsrl ':noq ue JoJ JprlC ot tuol!\ L, 'pres Jq ,,'dn1tn3 elllellslulurPu ull selnl lL,

Puu Surqr laroq

rql lnoqe Pelsu I 'Surpuarsapuo: ,{r:,r

surnr

aqr 1yu Surrna: ,(q pa:arsng pa:uadde oq.tr 'opu8:ag :o3 ,{rrd 3o tno {llsory 'q8noqt'Sutsn3uot :aqlur Surpunos lno rulur IIE lI 'Z8l$ ro'Ztt$'l1l$'65$ ;aqrta3o )IJaqr ,{yqruour e 3^I3f,rr Plnor aq leql tulq Plol PUl?'(VC atSS 'I ITVJ'SEV.D srue:8o:d eqrJo qtrea:o3 .{3qenb ol leeru 01 r^utl plno^\ o{eleqs teqr sruoura.nnba.r egl aulltno ot lsaq rrq PIP 'qsr18ug qtr^\ tutl.&\auros pa133n:rs oq,n 'ope8:eg 'suotldo :no3

t8

gOOZ

^renrqaJ
':r:r .{u3o >lunJl ar{l ur rurq roJ
r>ls
JJleJ.&\s

at'PonqDo36!,lls.tJt*S
'ud 9619

'm
rr1-an1

:go6uods uosess

@

Itltttta

%9T aApB erou to otr ,o sdnoro to rlttr,tttn

tt tt{torlryt

uns-les 'ud g

snduEC ,{alaueg Jn

-

-

go aldnor u ro; rurq uers t.upeq I

rtnll!{ puts rnlq u puu 8uq Surdeals plo uu peq llrts pun 'q8noqt 's1aa.l.r

rud I ue 0l

uJ-enl 'ud Oe:g

unS-lPS 'rud g

- urd - ue 0l

1

'Punore 3Jrl snl urnt 01 I.Urq roJ ef,uuqr

lleH qceqrellsz

npo',{oIsIJsq'sledIec'

4rUl,l

03u0 tel3ll

auoqd

8866'Zt9'0 t9 [q e8reqS

outlull t0pr0

roJ se.r\

-:ns 'pres 1 ',(lalnlosqy iurrq ot urogl a,re8 1 pue eu o1 s:adud aqt pJIlEur
1r

,{:uurp:oe:lxa uE su,tr tI 'o>lEIEr{S I polrrxe noq rugles,(ur Sursr:d

,-aleDts

4i

-1--'eclJeuvlo{ueg i;osuods aluodloJ Ialue15ue8toY11 :tosuods PuolpN
sNoLffiEA//c'',ilV
NrArV

:sJosuods ?tpaw luaAl

xH

ol

aqs 3r 'po1se uosurlrrq 'rq8rr 1yu eq plnol6 'slulualels luuq auros u8rs PEq o>luleqS'1r a,rra:a:

tulr{ rJal pue prrp peq 'uospn11 e.totg ':eglr:3drls srrl ter{t o>lEIEqS IIrl

oI '000'/l$

:Arycvl4 NHof ls crsnn 'ysnf/3lxvg 1UI8OU :HCEU r^rrs IS srsnN '9N/OVfUl /:rruoy1

vsnf

:oNoursr iuv srnol As crsnhi

ot prluE,&\ uosurltlc '.,vro1 f1:elnrrr:ed 3ur1ee3 se.{\ eq uaq.u fllensn 'qluour e saulrl 3o eydnor u prp aq qlrll,/!\ ':eq Suryler srq uo papuod3p o>lEIEr{S
tl1l.4{

'ln)fi1ang/oE g clvNo6 :(rvw OZlg lg aE 6T/e'Ll/e'gl/el
crsnn'NossrJ M C wvueoud

lleluof,

,{1uo

.leg .UOS JAq

^zzo ^a alfit4 :t4/liosrrpl
AE

3rds3'l'r9

Arrg :rsnou'Eyrhl

crsnn 'surdsf

/rno6 s:ssl,rp

:ddrEl rureou AE crsnhr

Jo qlreas u! au pallel uosuDlltc 'lsntny alPl ut
..ie.ry\ JJu

'JHgnvJ :lurl ? aNrM 'Hruvl As crsnn 'uvrg crurrul;g/sNosuvd crAVO t@l/e A 'ww gtr /g 'tla ZT/el g wvucoud

sNotlwlEa

'oru ot pn?s puu paq8rs oleluqg

'aluar:edxa ue 8ur.teg,,

..asselruor{ aqr Surr:nq lnoqtr,{\

/,r:rry nrrly :uicNoM rnrrs
I

:oNrruorcs rcrErvd As crsnt^ sl.l/U NroolH As crsnn NIU cNV 3lrtvg 'sJ/uo-tsi .rno7,/stuuvpl I
N

-LUrEoU H-uM 'NosrNVf uucn6

p

xtn 7tr /g

'W/el

:(rvn 5tr/g

V wvucoud

'ecuereadde lenuue

ssor{t t?r.l,M

,{ln egr dleq ur:r oqrur ,{poq,(uu e,req lou r,e\ oq iuoolq tueqt e]Btu Pue sJa,e\ou JI{lJo JJEf, JIEI uel ogrnt ,(pog -fue a.rug tou r^{ oq1 'rIII eru sra.4 ol} s,/roul euo oN 'r.ueq] tesjl
ot
.ry\oq

s,e\oul JUo ou asnBJsq JJluac
eJE s:e.t\olC,,

trrArC

Jql :eau 3ur,(p

palpdrcrlue flq8rq s1r roi surnlor pa^010q s,uosruel ql!pnl 'arnln] eql ^uedLuoc olur turqcear {;ssalrea1 pue'luasald aql Surlerqelac '1sed aq1 tuuouoq ro1 unrpaur e se acuep Sursn 1e passedlnsul
uo-LSlutc ct-LSt-tuv Srvtcossv ei(eqo !urnzesew

..'.{peag,, ,,1,(pueg,, 'PIes

u0l3lulc ctlsU_uv Nosrwvr Hlronr iapun pue gtr uarpllrlC+
iecltd

'ptes eq,,'u,lop

I,,')O,,

7/l

ud g

tSS'ZtS'ZgS
'OZ
re1tr; '1eg

*wd

'!.r+pa A lurd e 'gT re!{ 'uns :ud

ud Z '6T re6 '1eg lud g '919tr

re!{ 'uns pue lud 8t8
reyg

lleH qceqrallaz

Z'Zl

releeql ecueo ueclreuv Ael!v u!^lv

'8 lud g '7tr ieli[ '!rl

I

slrll 31rJ.'!r ol no{ luurrr L, 'JuJ o peujnl uaql pue o>luleqs ru parr:ur:8 f:o3 'pres o>l€leqs ,,'e911 .{ur ot eruorlrd\,, 'oIEleqS ol pres oq ,.'t1eq :ar:e8 e pue s8urqrors >irelg 8ur:eern a:a.u no,( reql tq8ru tsel urearp B peq L, 'sn ot lxru u,trop paddold 'stu:ots 3o {.rntuar E pJJeqtea,r purl
1r

Jr su Pr>lool tEqt rlEJ PesEa_rJ r? puq pue ter{ IIEqasEq INCIC ue pue tepe(

uruep urol u 8ur:eo,,nr

su,,u oq.r,r

',{:o3

pJruBU uuru r.lsr-Og u 'anr uo gr

sy

rq plnoC 'uo8u.n

perl pur? sruu:8o:d xolrp o.e\t go sdats ZI eqt prlunour ,(pea:1e peq aq'orsn -uerC uES ut :ua,( fsed aqf 8ur:nq ..'rJlrl e tou gr ',{ep e qUU B luup I 'reqt tnogu tsr -uoq ,{:o,r rq III.ry\ I 'Jltlog ot rlDoq a^r^ -rns op L, 'ples aq ,,':et ot :et :o 'ryo:

..'a;eq tno 8ur -roq uurup os s.tr ltsqt lsnI s,ly,, 'pres er.l 13ur1ur:p dots rena eql lJo ualleJ arr./rr ,,'ot lcadxa

fll.J

1,,

of,srtruerlNVs

vg

-:o3 q8no.rql ,t:ols

s,o>1u1uqg

prurrr^

('sp.rora: arrlod rtsr:q3 snd :aru1 1) ',tqde:3ou.rod plqr

Jo urlr{ Surlredsns 'retnduor srq pelB)sl-}uot puu 'tutg pauort

-sanb'tueut:udu s,:aqrual Jqt or peds a)IIocI ...'tE a:,no,( a:aq,tr .{\ou>l I f,snu)eq no{ lrst.t ot JeAo Sururor ur,I ipJg Jqt Jepun un8 aqr r3grururrr no,( oq, 'au palsu eH,, 'PIBs o>luluqs ,,'rtu tt: patuturr ,{11u4: ro3,, rrqrrrl rtlJ 'rrt{lurt rtlt llur ulq PEq Puu 'auoqdalar u ot auoqdo:rru u pJJI/\\ 'uroo: 1:loru slq ut olulBqs tetu luuuJtnJrl punbs efIA rtsrlqC snd:o3 e':ale1 s.(up o,tr-1

-uqg'.(u(I s.aurturlt uo rrrlras luraunj s,8urua1g Surrurollog 'auroq ,{erur B pug ot ',{poqaulos q1r.4\ tfJuuof, o1 1dua11r: a11n3 lsoru srll Surrrrla: rulrl IrU plno) I pul? p3llurr esrod srq tng 'tsrlJ^ou JLLrU] qsDrjg u Jo ssauloof 3q1 q]rl\ Jru JoJ 1r J]UJJBU or pe133n:rs rH 'qruep s.8uru-ra1g 3o rlu.4 rql ur ;ua{ putu srLI rnogu dn pauedo o1?lurls 'a^up Jrll 3o ,(trua:as agl Sur.rnq .,'spnop aql,'pn?s aq,,'a:aq tno lnJrtnueq os s11,,'{:lunor u8ra:o3 u q8no.rqr Surnr:p JoJ sJ^rasJr JUo tur.lt Jepuo^\ Jrlt qtr^\ 1\^opur,4 aqt tno paiool oleluqg puu'surutunoru puu splag 3uo1e',{1s anyq u qlueuaq'.{e11ur1 urnbuol uBS aqt q8no.rql paply8 a16 ',(::os 'dn
apr.&\

:rrd

'u3es Peq rq lull.4A Prsssjuol PUrl arrlod oqr prllur rr.l e:aq.u 'qrooq ruoLld e ol PrU PUrl suILIS Jo u paqgr:.r8 rLI prus olulutls 'ouroq slqJo tno la8 01 urlLl P[or

tu,1 pe^ arf,s ,,'ezrSolodu 1 1',(poq,(:a,ro30 eruf, loot or{.&\ ruo rtlt su..!\ I'pll 8lq rqt su,t\ L, ',(.rr or ue8aq rH ..'rru Jo iurtp ot Suro8 s,uoru ,{tu tul{1\^ PUl, s8ur:q erntng aqt tur.l^\ tnoqe ,&arxuu J^eq I .t\ou rng 'uaddr:q ol Suro8 s,tur{ { .r\oul no,( :1a,te1 t:o3tuoJ u olut lo8 no,{ '1n: u otur te8 no.{ uaq16,, (prrs urr.lt puu e1q,{\ e roJ turps me:8 e11

puu 'turq pa33n1s 'rurq ru pa11a,('sa1g sn.l otur Pr>1)Eq PuLl olul (reqturt rI-11 lq8lu Juo uaqJ 'slllod aql -uqs ttr1l pelradsns or{.{\ ller ot purur srq dn apuru oluleqs'yy rt rau Puq eq PUrr{ uJo luaue8r::norua aql ,{yyeug puu '.lua3 'uotrtdsns 3o s,(up :er3y 'lluua lunxrs,, 'ptus oleleqg ,,'tutt1 .,'snorxouqo lsnI sr:,u tl pslrulur oq..\\ sPr>l p1o-.lr:a,(-51 err,M alrqJ,, 's:eSuuaal Suno{

,,'ue {lyue: I 'prrtrs 8urryny

ru,y

qlr.,n sa8uuqrxa peurJ snotu(uopnasd pur: s,toq paltu 3o soroqd Jo srurnlo^ p3re^orsrp puu:alnduor srq otul pa>l)Eq oluluqs 'oiulutls aes ol past:d;ns

t)B PUu rooP s,rrllleel eql ru dn,,!\oqs P[no^\ s,(oq plo-:ead-g1 teqt su.r\ a8ut.rts su,&\ tuq1ysulttsl?.t\s puB EIIIqEToIr-lJtrT JeltIH
r{tr.&\ prltu su,,rr ]ueut:udu srll ter{t a8uu:ts t(use.t{ lt sdr:g.rad 'pres oluluqs 'uulurrC rq8nut uctu aqr 3ur:aprsuo3 'pa8rlqo rr{ pue snou.tuouy slrlotlotrlv ur llorur ol rurq pa8ernotua

'urq:nqns or llrq Suro8 u.r,1 tuqt ,r\ou tng ,'torpr nod '{1uo uort -uuop u:eds ,{q'qee1, ,'uos ,{u a;,no.('no,{ ot llut ol to8 L 'pres pup {W ,'ryuq Suru;or tou LU.I :s,{r:p .trag tsed oqr :o3 no,( uor3 31as,{u Surruuerlts puB e8uu.rts Surlru uaaq e.r.1 ,(q.,r,r sr srqa, '.req rE dn .{zng ro8 1 '8uru:our srqa,, 'no,( .'ejntnJ ,(ru olut oB of a,teq 1

plor I

'reeq E pBr1 r.r\ pue t

a^url ot r^Eq L 'pres I tng 'pulqeq ruaql 8ur,tual rnoqu .{tyrn8 lraj I']rrrts eq1 uo rurJo erul uolut r^.or-l1d aldoad aqr'spuruJ .(u; Sur,luay u.1 'Surualq8u3 3ruu auus eqt lu lnq Surlnxa s,ly,,

rrqrurt etlJ

'1r,&\ lua,tr

dtqsuotlulrr rreql 'sqtuour

.&\rJ u roC 'PrEs olEl?tls

su,r\ Jr{

,,'r.raqog Jatltouu .ro3 3ur,(:r sun{ I Puu 'uuu-I rJP[o ul] sE./\\ eH,, 'sux{ ur ruro{1 s.uuu Jqt ot PJAotu 'rulq,&\ snoulPlqll u uo'PUu ,{rrunt.rodur s.raqrurt rqr or prturlrr o>lup?qs 's1tuu;a lurPrcJo surzop pe8uuq:xa.{aql :ar3y 'rtsrrqC snd:o3 ul raqtrurl looqls

'prus Jq ,,'au rog tl?ls .ry\JU u sr srql, 'uortotue qlr,tr Surlqua:r (S-l pru.&{ol puu a8pr:g ,{ug aql rr^o r^orp a./\\ sV ,.iult.e[ Bruuqs e>11 ]ool L, 'ptus aq ';ur

q8rq u uo:3 asuodse: pauotssudutt ulr pJ^rf,fJ: aq'rq8ru aug 'ruo)'qrtrtrAJ puu ooqr' uo spu puosrrd paryu:p srnoq-lJo srtl ur puu .{:ute:res u sea, 'prr:s
sr':

qoI u puno3 o>iulut{S'ast:a1a: srq 8ur.lo11og
...'JLU

{ul orur Surqrury3 'sre>pod :qr 3uo1u .(rapro:qua qlr.tr suua( 3o :rtd u punog purl rH 'prqsar3ar {pru3 p:>1oo1 aq 'p:uaq .G8uqs u alrdsap puu 'tjrl 3,&\ aro3eg rr,&\oqs u rlut aq ltsql Patslsut peql's.moH aqa p [clot sn-l puu otrJugotJo qrnod e3o patsrsuotr grl ,&\au srq perelu3 eq sr: s8ur8uolaq slH 'Sutu.totu ,{r:p:nlug uo f1.lua rouro) tJJrtq rrtsrllvr1 sn1 uo dn rurq paprd 1

t

I .'araqt euoqd ou s.rlrlll

ot 3ur11tr sr urotu ,(u pue'sl JJel{l 'PIus eH ,'tuou ,{ur :eaq

'

lu.t{ur PLllr.t\

Jo [lrtl

uul I puu a:eq rq8r.r auoqd u s.rrrtll '.prus I .iot Surlyur no,( a:u oqi6, 'prus puu ur ruruf, rotlop rLlJ 'ruou .{u or 3ur11ur rda>1 pur Luru ,(ur ur n1 uu pcq 1 'Surtuurtnlluq lrgtuaurar L, 'Plus

Surzruo8u aqr q8no.rqt urr-l ars dlag ot pasruro:d puq 'prus aq 'uosurllq '8ur1urrp dors ol puq aq luql u8rs u su tt lool aq'prus eq '.{auoru aqt tnogr rurq plot puq rrr-pou sILl u3tll6 'poo8 yyrts srq o1 urq JAIJP Ol Uotlult,tut uado

su.rlv'-1 ur asnoq s.rJrqtoru

aq '1:rrdsoq 'V''I uu Jo p.ru,u l:lurqr{sd aqr ur su^{ rL] a1q^A 'Iur,t\ rr.J esnureg dool u :o3 eru Pa>iloul ..',&\oul t,uop I tr aq,(uu puy 'doo1 e rog no{ slloul tL, 'PIBs eq ,,'Sutzutuu lsn( s,tl '.eJll :no,( gtr,r,r oP ot 1utl.4 llsPr ou a,tuq no.{ puu 'no,( uo ralo
1aa1 lsn[ {aqr put s:ua.{ g1 .ro3 ,(poqauos ',(a1srq,'r, go qut' B Lltlt\ s1[d Surdaels30

,{u 3r palsu puu Suru:otu ruo rur prllur oIulutls '8uo;rn auoS puq Surqrau-ros trqt palrro^\ su,r\ I se lsn{ 'uosurprq LUo! lrolr\

tl]lnp

qtr,u a:,no,( urLl,t,, E Pru.,l,'oP luaru

Jo

-rrudu srq ur rq8ru 3uo puu poo,u,{11o11 ot Peurntrr aq 'parra{ag 'qo( slq Jo lno peqsu,n ,(11lnb puu-.31asdu 8ur1epqrugu,, 8ur1ur.rp prtruts eH 'rq ol t.usll.&\ ll lnq'of,srluerC -,(lrnr:aq uug ,{lpuer.rg-,{e8 ur ouoq ru IraJ plno,&\ aq rq8noqr ag ',{:t1us 000'0ZI$ lr LUtt{ Prsltuord oq.'n 'fueduol Surllnsuor qJelorq u OEJ rtlt ro3 lro,,ln ot of,slrualC uug ol prAoru aq 'ptus o1e1

-:adud aqt pe^rrf,rr l,upuq I puu ,ig lue.4\ Iar^\ l? ueql erotr l 'pres rr-l ,,'8urqt ruqr ;uertr ot Suro8 tou rx.L, 'rrtr?r^\s r>ls eqt urq PePUuq I u3q.t\ >lllu rnos Pelsel puq aq 3lrl pru,&\o{ lnq 8uq Surdeals oqr qlrlt pasr:ayd sE.{\ rH ',{u,r.r lq8r.r rrqtotu srq l[u] p[no,t\ puu pesrrdrns su.t\ rq PIus eH 'pe^otu prurrs o)ulutls puetsur rnq 'uospn11 lnoqu qreq papu( euos palradxe I 'lu31s llal aq puu turtl plol 1 ,,ipauaddeq terllA,, 'uortsanb eqr ,(q pazr:uu 'ptus aq ,,'o5,, i:aqte3dars srq lnoqu s,r\au rqt prBaq rq pr:g 'gr:ad tearts rrlslIIVrInl srq uo rurq puno3 I Suturou-l ,(upung auo'q8nouo a:ns 'uaqa

gg

s0oz,{.renrqal
Jluutsrp-8uol ro-J r^lJsJl sprrrl4 tur{l

Ilul

llulrrs -lo PUrI

rlp

dr.rr :qt-.yo tser .{11r:uq sr:,r,r ar1

rqJ

LPr?\\ l)rllq su/\\ 'LrrJLlt,J().l.lo 3urga.'i

'tq,3noqt I '.\\ou pu\,r ..'slf,Jrls Jql

uo

c1n

oIuluLlS 'tuJAa .{uu ul ('s.{us snJuzu-I ..'tno unq .\\arqt J os '3ur1ur.r1t s,{r:,n1r: su.n o1u1r:q9,,) 'pms rLl .,'slnu su,\\ rqq,,

p:pue I uJrl,\\ s,turlt,, !l)rurLrrl)u

'arrlunl-xa uu Sur\ puu \^CJJV puq rlls

I'rzrlr:)J u(x)s {)Ir:lr:q\'.(.r11r:.1

:ov

ur

Pr^rl oq,\\'sru uzu-f r,rrr1'spu:r-r.; 1-r rll-xa s.JJlllul sq -]o euo Llll^\ ur pJ,\()Lrr l)ull ofsrrulljc uuq Jo:l PuoJ Jrlt lrLl o)ul -cqg',{1rurq srq rzrp:udoal plno,\\ 'y'.1 ur a:uesrrcl r^tr{ ]uL{J psuloA\.urrrl -Jo
qr.rr:es atcr:dsap ul su8r,\ s^uJ ut {JrrJ,^{ Prllur uor-xr rLlJ 'rrlltorq .llurl slq t{tt,$ {Uaucl p:,(r;ts pur: s:1aFUy scrl ot

[)rU

o)u[rqq'+ll

slr.l .roi pru.r-;y
LrrrLI

'tq8ru

'r:ur:nlrrt:ttt 3uu.r,,tlttrr l)ul: .ilJq(lol
.10

Jqt-JO srnoq Illr

lu

3ur11uts ur:3:c1

puu spurrr-J rltr^\ priuts olull)qq
..'tJrLIs,J

l)rtJr.\u('J ur)lrl rr'1,u.)u-l.i,x1 srq

1,rr:s

lnq Surqtou 3ur:u:,u ur.J 'esrlorl rLIl ul:r pulr I 16 plllur I ,'un8 r: tr8 -Jo tno puu LLr(ior ,(ur ot oB ol SuurB ur.J, 's,(us aLI puu 'asou ,{poo1c1 u qtr,n ruoor Sur -^rI sqJo rJurof Jrl] ul la^o prrJ:lunq

U PUu sJJxoCl

JLLr .&\rrr1l

Lu.I uJr{L, 1',(:ols aqt pruoddns uodf,r allod su8arl su-I V) ,.'sntrur rllt olul puu uap.rc8 lJoJ snl q8nrxqt

aur pa33r::p puu

rru] Jrlt ur rLrr

prqrund rq,, (pnrs o>lupqs'tq8ru JUC) 's8ur,$s poour tualol.\ snl-Jo LtlllJt^ Jtll uJl.Io sllm olultrt.l\^ ltlqt PUll 'JJlulrp .{,ru:q u puu p3tJsop slr,!\ uuLrr rqt prus oIr:lulls '1-ro,,n q8no-rqt lrtrr Jq UBLLr u -]o Jsllorl Jrll olul llJ,\()Lrr l)uu 'LlrnasntrAJ JJBrJqr-I eql Luol-l trr] lou rJtl-io {8urp B ur prlrrol ,{uuclnro: tqiiru -,{q-,{g r:_;o ra8uuunr rtU-JO rLlt sr: cyrI r:
pepuul Jq 'suHar\ su-I ul 'JJ,\o tou rrf,,\\ uJttr raPlo rl]r1$ ]^rlqnojt s.olulllqq
,.'8uo.rts t.us^rllr

oll.tl

pll u'pll rrlllrtrs

-Lurt{

u uJJq J^url plnoJ ]r 'tLrr lo-] l,usrr\\ lr.]l 'llrtl Jlnlosqu tuor.] sPrl tol n Pr,\us I -Jo s,(r:s ,{ptiq,(:a'rg,, plus ll ..'(,\\ouI I,, 'l)tus I ,,'t.ul)lnoqs no,( lng,, ,,'tr lrloclu ,{lln3 ,{11r::: [rr.l ll]s I llrs pJllrI puu rtsuqC sncllo.l ur rLr(x)J

lJtoLU u ot auo8 puq Jq oq'LLnLl l)ruunqs elcftracl 'tuanrt.ruclu srq ot lrllq oH ol

p.)ul r)Ll)l:Jl )rll u.)Ll.\\ u:qt'.ilrrrnttr
-Jo

..'t q8nt:rlb^r

-Llrof Jrlt olut lno Pa>lcrl uorluiJrlsa.rrrr a:rpcl rgt prolh prus aqq,, 'l)rus rLI 1c1r:.r.ir su,\\ rqq,,' rls ll q' ) p,{

sncl:o3 ur srllsrs s.rJLlJuJt JLII Jo JUo
slr.l LltlM pa,{us rq rjeq,u 'sr:riie,1 sr:'I ot rrul snq o-.luluqq a,rr:H a:r1tid ;rq1

PJIIur urrll oIuluqq',{r-ra1,11'.retsrs

31r:r1

otrsrf,uerlNVS

98

-errtrr sn{ Jo luos o>leleqs Url peq Jq reqt esud:ns E lI t(use.tr os 'uosurprq pyor 1 ,,'uosdars lr^a,, srq tulq prller uosPnH reql Pres uruo peq olelBqs'turr{ uras uoPlss PErl uos pue:arqSnep :roqt'a3r1 srq rnoq8no:qt pue (pres uosul>lrlq 'Jsnlf,er e elII pa^rl aH 'trE a8u tu 'e:nyu3 rr^rl Jo prrp os]E uospnH e^ats
..'Jeq UO lnO a,re8

rr^rl reH
,
y41

'rar{

Pal|i

teq,ry\

s.lrql

PUE

Jrloqoll€ uu

sB1r4.

raqlou

'sdnr Surrnsearu dnr-orurtSo tno

s,fuetr41

,(poo1g >lutrp plno^\

ep1 ',(ep IIe >lurrp plno^ eq puu Suru.rotu erp ur flrea 8ur1ur:p lruts plno^\ rH 'lrloqolle Suruortrung E se.,v\ rrIltEJ ,{141,, 'su;a1 -qo.rd 8ur1ur:p Lllr,r\ sr^rluler lere^as prtsll oqs ',{yrure3 :aq ur

-lurrp

sunr tusrlor{of,lu tuqt prEs uosurlf,IC'ssautreS-3o-:alreur qlIlN

Surlyers urrg putl 1ea:3 peeds V 'lutlr xotoP lulturPrsar E 'aruy4 tuorua:C ur su.ry\ rll tut{r fes or pe11ur aq rg8ru ruo urlll '8uru:otu ,{:e,ra 3uryr.{rJ: puu rJtstl[Vrtr41 uo Surdeals 'aro3aq >lrr./!\ B Jo sJll slq Psunsrr aq 'orstruu.lg uus ul lleq Pr^Irre rq ueq.r\ pue'a:eg snq punoq,(a.rC olr?luqs e,re8 uosurryrq ,,,'aJll ul ,(e.tr u.no :no.{ pug ol r^el{ ot Suro8 ar,no ,'rurq plor I 'tI roJ Jtruorted ou a,ttq I pue Jel{lotu rrloqoll€ uE r.llr1!\ Pr^II I .'atu u:nq no,t ra1 or 3uro3 lou uI,I pue31:s:no.( {o:rsap no,{ qrte.t, puu rreq rrs ot Suro8 tou ur.L,, 'luaruuedu :eq oPlseq saqsnq 3I{1 'pres Jrls ,,'urq tu dn .r,ra1q tsnf 1,, ur saFtoq u1po.t .&du;a Jo Llrlnp u Punoi ar{s urliJ ',(1,reeq 8ur uaeq peq 'qrnor agt uo padoo:P 'o>leleqs ruqt llel Plnotr ulo{ oruoll iluur or{s ttqt ,{up q)BE'lrrq E PEq PEI{ rq
eqs'1.1o.{\

rsne)rq tno o>lBlBtls

>lrl>1

r.uPIP aqs 'etu plor uosutptq 'tng 'uosur>llc or paurelduor oqr'r

.,'srgr g8norqr la8 11.a16,, :urlq plor f1a:arurs aqs 'q8noqt':atel luluoul y 'uu8 E rltr^\ pres uosuIIJIC ,.'no,{ :a.to dats 11,1,, t8urlttuo,n
,,'3uDea.,trs

'.{pr:1puu1 aql 8ur:a8ur:'tuoo: f:punel eqt ut rdals pue xelduror tuaurtredu eqt punoru prr3puu.t\ oslu 3H '1:r:d ssaursnq aqt ur Surluaq e :e,ro Sutdaals dn papua aq og

mo.ra8paq ts rtru

lurl

'uIn{ tsrrru ot paurtuarrll atrlod rnq ,(auua4 CI ol rxeu IIBIU

E

ul

'Surqrte; '8ur1eqs oq ot Suro8 ur.L, 'pelse aq ,,is,{epgo aldnor ixou rqt ur etu rlpuerl ol elge rq ol Suro8 no,{ e:y,, '. ao:Jotuol saqlop.&\eu auos o>leleqs ,(ng ot pasruro-rd oslu eq5 'JeqleJ .,3lol{ -sse trqsue>llrql,, srq e>lrl .(llruxa palool rI{ 'p-reaq e qtI..1A 'r^BI{s se,ll 'pms aqs 'q8noqt 'op or peq oleleqs Surqt ls.lg aqa

'rrrltoru 8ur.to1 'tue:alot e a>lII pellurs
sr?1!\

uosurilq puu'uorture,t lerrdo:t rtuos tnoqe req IIrt ot lnoqe l{Jr se papunos all ,,'q8no;gr urrq r^(I leqi\\ a^allaq l.uef, no
u sE
,, 'uosurllrc ol pres olEIBr{S .,'no,( 11ar o l{lnur os e^BI{ L, 's.ounuoq utotT ezzrd sn parrpro aqg ':e8euaar fddard pll trrqnrer{r e sE oIE]EIIS 8ur:nteag sotoqd;o xoq

daays ol parrt oIBluqS'a^trl eq lulll Prlslsut uosul>lf,Icl rrUV 'urrqr Jo qlog ru ,{r8uu su,tr I 'r3qlotu slq qll.&i\ lar^\ u ua^a tsel 01 paleJ peq aq tr:qr pe8e.rnotsrP su.ry\ I 'lues t:eeq ,(yq (,'arJq uBql errql ssrlruoq Surag .ragus leag I ',(zng qlr.a,r Surdurer sJBs tu,I PUE qtr^\ JBrlrlurs; ru,1 'aldoad ,&\oul I tseJl lV ',{rrc aqr or 'rraq spns 8urp,(ra: lf,Eq rtuor ot Suro8 tu,I teqr PaPnrP e^.I 'sJtrrAJas Jr{l

rrlul pue

puu turlt"'rrrrs or rroll.4\,&\oul ol ur8ag ue^J lou Plnol I puu ssalJuroq er{l roj srf,l^res ou rru 3r3I{I 'eJar{ lno ,{poq.(ut

aoqs E lu tq8norq aqs pue'qf,nor aql uo res I 'oot'pa{eldslp st.u lrol( u1(o raq puu-sartxls eqt uro{ s:alsod llor prlleJa: lEql sauaqt 1ecr8olo.rtse qlr.u s8ur,ue:p pIp rqs-rotertsnlll PUE :aqde:Soroqd rneteule uB se,t\ aqs 'sllu./r\ aqr pereurutop ,{yru;eg s.uosurllrq 3o soroqd porueU 'luarul:ude eldurs aqr aprsuy

'urlq ol ptes aqs ,,':ap1o

.rloul t.uop 1 puu o3 ol areq^\ou a,ttq 1 '.(epuo141 '8utua,ta A\orrorrot ,{q a,r,eal ol etu PrISE suq aqs ldn-.tra:rs {ul"'tno puno; rqs puu rrrq u pur.l I puu 'qO 'a8ut-rts s,rr 'ploqasnog :no,( ur sr Juoauros PUE aullnoj e a,nr:g no.( uelllA 'JlqePuels -repun s.tl ',(u,n aqr uI ru.l lurqt I PUE sn urraleq uolsurl euros sr errqJ 'aruorlam tou ur.I lutll paPr)aP suq reglotu .{7,q 1o11aq ,tdduq u tou pue Jfuutsrssc :no.{ :og lsanba; u sI llulu-a slt{l ur,L, :OIelgqS 1SOJJ aBeSSa., e q}!M
teqt,{.r.ros

poqseu xoq-u! lleua

{u 're1e1 s^ep xls
PUB

Iool no ,, 'ourl 3uo1 e ro3 pa88nq ,{eq1 'per:r pue req Punore srure snl tnd oleluqg 'uorssessod-31as JeI{ qtl.ry\ no.( pou;:eqt ,(lluetsur oql\ JJurp eprspeol JIll le ssJ:lle,vr anbsn:q aqr 'puo1q parolor rletl rrq'ueruo.lr pa8u-elppru u'peurSeu.rr peg 1 tsn{ pa>1oo1 aqg 'ete8 urpoo.tr e putqeq uo:g pe8raua uosut
se

-prg'luaut:ude s,raqlou slt{ uo Jeqrunu Jqt PunoJ e,tr se lsn{ '1ood Surrururrurs tuerS e tsud pue su.ne1 uaar8 3uo1t 'xaldruor
a

sr

qsn

o-r

qr

par

r

B

'8ur1ur:p dors pyno,,n

ratlloul slq

aas

^:1,",1",1rt,, tsepou; 3o asuedxa ueell E uI poAII lrt{lou srq '1:ed ssrulsnq pasn dpq8rls B 01 txeu pue'ssud:e,to aqt tuo{ >llolq V 'rrelrl -PleH uollBlolsau e rrojeg arols rrll E Pug PFo,/rl no'( e:egrrl areld u ',troy8 aqr lnoqtl^\ qrngns BIUToJIIeO urrl{lnos e ':tell -tuow ur ,{e.tree:3 eqt PJtIxa e.&\ se lsnl a]B1t\E urlq looqs I
eI{ ,,y1asfu lsoy 1 'a,laqt alnultu e :og,, 'oB sl:,{1 aga ',{rc or ue8aq aq 's:aleads ,,'l:aqog Jo rru spulua: Suos srq1,,

l,\'.ffi 'ffiil il*,: ;:l
"1'

'srnoq aarqt :og daals doep e otur llal rq

urql
'PlEs

ot to8 rq tr:qt pe13 ,(1yuar ser't I lng 'uaddeq PIno.^ rer{.ry\ .t\ou1 r,uprp ,{yrsauoq I 'fu,tru r^orP I sV 'V'-I ur qol rrreu E PunoJ rLI uaq.{{ tulq uro{ rErt{ ol ]te,ry\ l,uPlnor I lutll urlq PIor 1 'a,{q-poo8 pa88nq J^\ puu :er ltu or atu Prlle.&\ o>ir?luqs '3uo1 ool l:udu uJeq purl oql^ Jer-ltour pue uos E altl qlnur d:an Suturaas lxau Jr{l 'ratsrs pue rrqrorg 8ur-raltrq t a41 satsodr.r Surpe:r lurluotu auo 'l:odde: Iurntuu u peq faqa 'soloqd ,(1rue3 arou .(uu aes ot preu t,uplp I teqt reqlolu srq 3ur11al s.(unlu'uosutlltq ol Pellul I ellll^ uos Psssurreque ,(ue s]rl Prurros olulEtls l? ut lr PIP rll oS,, 'PIus eqs lulqr L, 1.(euoru luau
,,'spuaruu e)Btu ol ,&\otl ,lroul l,uPIP aq
,,',(u,tr {rutauotu

aqr q8no:qr ldarns ,,arr1o4 Brure),, Suos egr url{,ry\ Puu'urnqle PEeqorPEu E 01 Prualsll e |s^ns uI SPII luJ uo sluerutuof, Pue 's8ursnru yerrqdosoygd 'dn Surrno:8 Jo slIElaP Prrrllels :sr^IrP

L8

9O0Z

^ienrqaj
'suorsrrqu srr.l JoJ petEJJl s€^r oq pres
,+g!

'6.ro ,rs-lce aaamrr :sasselc

'suotlceJlp '6u!)|led

'slelcll

eLrZ

6eV'gLV llEc

lo sdnoJC

) oJ?il tp eAqncaxo, ueqclly JeqleaH Jolcdtp cDsrye '!!oped AaeC

ooslcuB{ uBs

Jgloorll fu ololresuoc uDglJotu
ocsrcuEll ues
:e1eaq1 fueeg

D

IIOIIIH

oq araq.u 'lulrdso11 IerrueC orsrf,uurC ues ol urrr{ pads arueynquu uV 'qtooq auoqd e uro{ I 16 peller pue 'Surpeayq 'loa3 srq ot pa;a88ers ag 'raryod srg ur 000'l$ aql Jo Prqqor puu 'pade.r '11e.'n e tsuru8e dn paruuluys 'purqaq uro:g

@
=

'r'c-Yf

laerts llodJoljo faly >I]oFUaH u.41\op 3ur11ern se,t. eg'uoou:eue txJU JqJ
.SIIIq OZ$ UI

peaq rr{t uo llq se^ aq 'pres aq 'uaq.u

e

000'/l$ qll./'l PgJnrs'8eq lagnp

,&lau

sltl

Pasn Jrl r"rolld e Joc 'ruooJ 1x3u Jr{t ur deays ol prrrt olelerls 'ra>loor{ rtrtse^

I I
@

3 I

-suerl e qlr.u x3s purl ruo pue'pres aq 'uroor er{t ur lrurr prlous spuer{ eqJ 'prus er{ ,,',(nB arru aql'aur ,r\ou>l no1, ',fir3 poornpag ur r3lual uorrulrlrq?qa] e te ,(els yggT fpn srq Surrnp ts:g

leul P.oq ruor{1y\ JlBld luotuJJg ruo{ sPuarry o1\{1 Prlr^ur PUB urollepu{ eql ur ruooJ Ietoq E palueJ p,aq',{auoru sn1 Sur,rrele.l pue JJBId tuouraJC lB ragos SurrraS raUV 'f,rurltr lueruteart f,rloq -orlE IBrtusPrsrr rar{louB ruo{ rrqotlo ,{y:ua ur atu prllel o>leleqs urq^\ sref, ,{ru ur Sur8ur: Jra.t{ sp:olr\ s,rur:.{.rg .,'se.tr aq ,(u.t,
aqt ot lluq oB :a,rau,, plnor eq 'pres aqs'rusrlogorle srq qtr^\ rleap ,{pl ar1

llluf] ,,'ure8u 1un:p ra8 PuE uroor lrloq e ra8 ol Suro8 rsnf s,rH 'lur] eqt lle

000'll$ Psllrrllur
1

tr aas 1 'poo8 due urq op t,uorrr ,{auou leql, 'rru Surrounq;r se'pauur:3 aqg 'qo( u ra8 pue ueep 1aF o1 palue,r,r pue PBq oq leqt rrq PIol

'rualqord srll u1(op pele3 r.uperl llrts
SE.ry\

Oq,I!\ ]IIOI{O]IE PAUEPJEII B

JH'UIIq

.(q paur:eqr lou sulrr rnq 'prp eydoad

lsour sp'urlq pelll pue oleluqs pareq

-rulurr

3r{s rer1t aur

plot luedrg
.S]JJJ]S OJSIf,

-uBrc UBS PIol aqt uo IIE)ar uBr rqs uerll uruo e,rou tdals peq oq.rr ruo

rrq aqrnsep ot q8nour Suorts uaas l,useoP tEqt tnq 'qt:ua-o1-u.trop :aq llBl Plno.41\ I'xolapJo lno pr>lunu tsr5 peq o>leleqs a;aq.tr 'lae:tg tq8reg uo Palerol uorlerf,ossv uorrBtrlqBqeu srlloqo)lv eqt roJ rotetryru3 urerSo;d 'luu,(rg f:uuasog ot ue>lods per{ I t:r1;ea tng 'turq e^erlaq ot prlue,ry\ I
.<'loqorlB uo 1r ,r\olg 01 Suro8 tou ru.I pue,, slaa^\ o1r\l

'rrlogorlu rrruro; EJo uropsr^\ uIIe) eql grr,Y' alods agg 'aruasa.ld qsrrl PIog

ur r^rrru plno^\ 000'/l$ srq 'srprsrg
,,',&a8pn:p se.,tl lI'a:oru{ue unJ t.usn,t{
s<urotr^{ 1e

sselauroq Surag 'a,rurads.lad ,uau

u

eu; e,re8

8urag,, 'PrEs aq

.,'q8noua sertr g8noua teqt uorst)ep e apuul tsnl L, pue (s]aJrts aqt uo urrq

of,srf,uerlNVs
'uoles ]e lollPe sMau lolues e Mou sl 'oJslf,ue! ues le JoIPa a^llnraxa pue lelllM JJels Jorues rauJlol 1o6la€ ul^o) a,,'PooqroqqSleu rtluf,s u sI sIqL, 'rooP rtll o1 3tu
pa)1e.ry\ ,(ytLoys aq su'pres aq ,.'a:aq a.tea1 no,(

88

rrEC raluaer ol parl peq ar{'rurltueatu aqt u1 .,'Surrsn8srp puu

uaq.t lnJerur ag,,

'rJAo tou sr ,fuots s,oluyeqg'aur roc 'sr eq rs^sreq^\ uro{ tulq or llul PUU sllBl slt{ elel lll.{{ I 'aruuutau; otll uI 'lueJnelsJ: Jug euros ul tulq qlll\ lJuuIP e^eq ot lm.r\ t.utr I 'utu8u :r:n8e{ u JAIJP Pull'qo( e la8'slrutll xolap ',fut ppo,n I PIus I puu 'suru 3o rno ayr.(r srop rr^e oluleqs 31 -tsrrr{C uo turtl rIsIA ot rur Prlsu eH 'rult{ uotlsanb l,uPlP I

op ol Suro8 u.r,y '{es ot esl3 luq. ,!\oul l.uoP 1,, 'ptus aq ,,'lt op ol PrurturslrP uI.L, 'uua1l ,{uls P[no.&\ rq-..s]earls eql uo

,,'tsePaurueP

'{u

lruq dn pue,, ot prtladxa eq-rurt slql xolaP rJal rI{ ueq./t unl ot pauadduq ]BLI^\ Jo ssayp:e8a.r tuql Pelslsul o>lelEI{S

IreP sB.r\,,1r ssnelsq s,(ep aarqr fluo:or3e 133r1s PrE^{oH uo r31 -uof, xol3p e tuo{ prg aq ueql 'urq uo Surrrrq ,(ytuursuor su/y\ sluertrd JJLlto JrltJo auo JsnEJJq u,re:8ord ruauDeart loqorle dors -71 Suoyqruoru e rq ot pasoddns se^\ 1EI{1( ur fels ot pelleJ Peq rrl prus rH 'rur ro3 sr{luoru o,nt lsed rqt palunof,rr oIEluI{S 'Ell3rqurn ue ,{q papuqs 'a1gr:t rruld lBleu e lB lBs PUB rlolus e ra8 pynor o>lEIEqS os orled dor3oor E otuo rplstno paddars e16 '8nq e aur a,rr8 ol :a,ro pJqsn; pue aur JJs ot pasr:d:ns sE^\ ell uo sra6t aqt re pa11a,( PUe qrnotr e uo P3r{rnols ualu reqlo rg8ra opq,n 'a1qel p:ur e le Sutlts 'spos a1d:nd pue':alearrls ^J e'suue(ed 8ur:uerrr '.o>lelegs sE1!\ aJ3ql'atu14 tuotua:C JPIsUI 'q8noua erns 1J 8ur:aprg e pue 'stot'steur qtt.tr Pallg uloor u;rp r'ere14 s.uEW V peller rrlleqs e sI srletsu.ttoql 'a8pr:g .(eg

'pelluJ peq '.llet Plnor I sB rBJ su'puy 'rulq roJ e:ur ol pesod -dns surur tuqt uars,(s qlluaq :r1qnd eqr or e8ua1l:ql :aluer8 e u;tq apuur {1uo'as:not3o'qllq1yure8e lurrp ol osntrxe ,tue :o3 8ur

eqt Jo .&\oper{s rql rrpun stls tBI{t Surpyng IeIrtsnPUI PIo uB Jo JOOU PuOlaS aql UO leluJf, lueullEJjl IIeUs E sl eJeld luoruJJc 'relo su,^ eult Surtrsr.t ytun srnoq rrrqt Peq IIIts I 'r)BId tuour -arC te xotep ur >peg selr\ o>IBIEIIS regr .{es or pauogd uosullf,tq 'uooural3e ,{epung e '71 -laqu-rareq uo'.(11eurg 'Peller rr^3u aH

-aruds3o

-lool su,ry\ oq./!\ lllol-lollu lunllqEr{ rql Jo snroql aql srurulduor puu se:npuJ luatsrsuor s.oIr?lEI{S ut pazruSora; osle faql 'aultl eruus il{] ]v 'qllueq lBlusru :o3 ,{auou Jo >llEI |:nlad:ad u pue >pel u roJ sJetuJJ lurluaPlsJ: tuo:3 ,{u.r,u PJUJnI eq ol
puq aldoed .(uuru lrtog ctSe:] surrr lI leql PellltuPe Prrrlunolus

-EqS taaru ot pe8ueup peq rH 'u^ oui .{ya:eq peq eI{ roqteJ aql 3o ,ftlsarur: eql SurlBSDseAut ',{-ltunol Jt{l PunoJE Sut,rtrp eruelt -Jequr sn{Jo au;os Surpuads se.&\ JII 'uoourauu euo aut pauoqd

'eur IIer ol oleleqs Iler 01 urlq polse

I pue'tq8ru11 eql uI oIEI

I srsr8oloqr,(sd puu s:a1ro^^ lelros rJLIto PUE tue.(:g ',trou1 plnor I uugt :adaap peqf,trrls su.ralqo:d s.o>luluqs'.(larturrln
'su.t\

I puv

'LUII{

Plor I ,,'Pul8

,(11ea: u.r,1,,

'a,ratg ':agto:q Jleq s.olEIEqS 'rrurslP erotulllC aql ur rrluetr 8uryr.(:a: rqt ol trrrts retsIIlVrI [ tuo:3 'sareld lensn slq IIE ur urlrl roJ prqrrurs I tequre^oN rnoq8no:q1 '000'91$ Suruteura:

,,'ejaq If,Eq aurof, ot Jru roJ ts.(luter B se.{\ tuqJ .'rtu tnoqe Jllrl sroP .(poqaruos aq{uur '11a.tr 'q6, 'tq8noqt L, 'PlEs eq ,,'au :o3 3ur1oo1 a:a.tr

srq qtr.,vr Surop su,tr eq rerll{ lnoqe snol:nf, ,(lesuelur sE.&\ I Jlas -rurq uetu eqr or peueddull tet11!\ prrePuo^\ oslu 1 'as:nor39

Jo sloor eqt uo tsrduraqt u qtr^'\

no,{ ruqt rur plol raqtorq {ur ueq.rT 8ur,(:r u."rop r>lorq L, '1sr1 Surlrem 3uo1 e uo pe:u1d .ro ,!r1:nb l,uPrP eq Plol reqrrr sB,&\ Jq 'pres Jt{ 'lua;qdozrqts su pasou8utp :o a,rrrrsod-4111 l.use^\ rrl asnuf,rg 'Pallu rro.t{ turl1lJo l[E ltql lnq'rustloqorle stq lrolt\ PUt sqluoru :o3 {uls plnor

"(upoa 8np aq se taarls tqSreg u/\\oP u;lq Surpu:t a1q.u 'alor,'n 1 ..'a8ueqc ot.{rr1qe s,eldoad q qlleJ :no.(g paugep st ,fitueurn11,, '>looqotou dur ur :rqdosolqd xu.tr ot au pa:rdsul uale JI{ 'Suru;oru JuO 'turtl uo dn e,rr8 ol llJ.tl oot tult{ 1y\ou>l ol ualto8 peq 1'sa:nyu3 s,oIBIeqS ,(q patseS:aqqeg Suraq errdsap tng 'tgogaldoa4 roJ tuel

u,&\ot ssoJJE

'o>lBIeqS Jo srpul{s res 1 's.{em:oop ur Surdeals :o 's8uru.uu rapun Surlours 's1:td aqr ur Surdaals aydoad r3s PUE 'uef, I{sEJl e qSno:r| ,(u.ryt ,{ru eletu I ueqzrn

Jq JJeq.ry\ 'sleluaf tueruluJJl lelluaPls3: sno;etunu uI lloluJ ol palrt puq rLI tuqr prtstsur all 'oB or rlaq.&\ou peg aq ':aqualaq oIEI Jo pur aqr lu aralduor sul\ xotrP srll rrl3lr ltt{l rtu Plol -urls ull,/!\ :alg8r1 ,(uu lrsJ r,uPrP lJ 'sloul uI Perl su.ry\ qlttuols u.,uro ,{u ,/(ou puu 'uorssa:da; Jo 3JtoA ltll? slq pezruSora: 1 ..iop ol Suro8 no,( 3lu ll?tl,,l,r,, 'pasned aq ,,'lnq '1el:arsdq su.4 I 'pagqor pue pade: ro8 I uaqr"r lueq eqr or {u.'vr

-uor Surlr:.u qof arru B JOpIsuoJ Ja>lJo t lulf,os attuolssed lsotu Jqt uele epetu pu€ .rolunbs JIOqt qll.e\ PEur suezlllJ a,r.o.rp ,(aqr

fru uo

su,n

I'000'/l$ 11:'rr3o IIE r[o]s {aqr,,'pres eq,,'saa,,
'pres
1

,,'ou 'q9,,

,,'euoqd r{p uo pellu] r./nr urq.{\ Surgtauos no,{
'PJ>lsn

I,,i,{auou:no,(3o lsrr

11al r,uPlP L, er{] s,rrerl,e{ os,,

ara.r,r

tsnf

'peq8nr:1 aH 'ptus 1 ,,'1uru:ou ol >lltq sr a3r1 :no,( aes 1,, 'srf,r^reS pooq:oqqBrag Jo 3rUJO s,:ofuu; aqt ql.,!\ turelduot B ePuru eq os ':a1:o,t. lulJos slll JJs l.uPlnof, rolrrleP lyrs aq'prus aq'sn3uus3o srnoq xls rrr;V'qlu>l e qll. lelrur rql q8no:qr passud peq oq^ ,.PlI euos,, SurluSorrelut arrlod rsnulJq rl5Jo rrBJla.i!\ aql ePlslno eull B uI peddurl 'etueu slq Psllul JJ>uoA\ Iulf,os Jtll ueq.{\ ln8 'qsuc loN
serrr eq

a:aqzvr's1ea:ts Jql oluo IJEq pue sJtrIArJs IEIJosJo rno paqse.tr d11u -ntadrad oq.,r,r aldoad ssrleuoq 11: paruasa:de: aq 'ssan8 1 'fe.tr tur-lt uI 'os op ot rotltoue :at3e flrunt-loddo auo ua,rt8 ueqm uJAJ Jlasurq dleq ot pale3 ,(puarsrsuol oq,t{ euo 'puatrl 3ur1ur1sn.l3 s trrqle 'puarr3 u su urrr.l Jo tq8noql 1 .tTou fq lnq 'lrefqns pue tsrleu:no( se un8aq peq drqsuortulJr rno 'u-tlrl tnoqe Parllo,{ sB.'!r I 'olelBlls uro{ rBeI{ l,uPlp I 'sqruour o.{\l lsolule roc 'tno .(:p or dleq rq8nos 'passe:dep pue pJlsneqxa'ute8e Jf,uo PuB 'slaa:]s aql uo 8ur -daa1s pue l.l,nuaq 8ur1ur.rp peuels eq'pegqor sE^\ rq reUV .('11 ro3 palse noa,,'ru1q plol pue pasnrrv rtlJ uI rs soC atpo{ e1t1 ulq pr]EIIIunq r^eq plno,ry\ {aqr ipader se.ry\ eq a:r1od aql llet erup t,uprp 3r{ pres eH 'prseeler pue'al1od fq pateSo::arur

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful