TAJUK 5 : APLIKASI PENDEKATAN PENGAJARAN BAHASA

INDUKTIF Merupakan pendekatan mengajar yang melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi. John M. Kierzek dan Walker Gibson (1960) pendekatan induktif dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh, kemudian bergerak ke hadapan kepada satu generalisasi. Kamarudin Husin (1988) satu pendekatan pengajaran yang bermula dengan contoh-contoh kemudian guru membuat pengitlakan terhadap unsure-unsur yang terdapat dalam contoh-contoh tersebut. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, guru-guru akan mengumpul contoh-contoh daripada teks, kemudian menerangkan dan menunjukkan bagaimana guru berfungsi dan membantu murid untuk membuat satu kesimpulan yang berbeza berdasarkan contohcontoh yang diberikan. Juga dikenali sebagai pendekatan gramatikal, iaitu mendahulukan contoh-contoh stuktur penggunaan unsur-unsur tatabahasa yang dipelajari dan kemudian membuat kesimpulan mengenainya. Menggunakan kaedah pencarian, iaitu melibatkan proses pemerhatian, kajian dan analisis tentang aspek bahasa pada awal pengajaran dan kesimpulan umum daripada data-data yang dipelajari. (memberikan contoh dan menerangkan isi pembelajaran diawal P&P dan memberikan generalisasi di akhir P&P.)

Proses pengajaran menggunakan pendekatan induktif.

Strategi pendekatan induktif

Kelemahan pendektan induktif

Hal ini disebabkan pengetahuan tersebut dapat membantu memudahkan proses pembelajaran seterusnya. Pendektan ini mengutamakan generalisasi dilakukan di bahagian awal pengajaran dan kemudian bergerak kepada contoh-contoh yang disediakan.Deduktif Kamarudin Husin (1988) melihat aspek pembelajaran secara keseluruhan pada awalnya sebelum membuat kesimpulan yang spesifik tentang aspek pembelajaran. Ciri-ciri pendekatan deduktif Kelebihan pendekatan deduktif Eklektik . Selaras dengan terori pembelajaran Gestalt  mempelajari sesuatu situasi secara keseluruhan sebelum mempelajari elemen-elemen situasi itu. Pemahaman murid dipentingkan. Pendekatan ini mempercayai bahawa pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang hendak dipelajari itu sangat berguna.

penekanan dalam pendekatan eklektik ialah stuktur ayat yang dibina oleh murid mestilah gramatis dan menepari cirri-ciri berikut : Tepat dan jelas maksudnya.Eklektik bermakna “campuran” atau “gabungan”. . Kebaikan pendekatan eklektik Namun demikian. contoh-contoh diberikan oelh guru dan pelajar untuk menjelaskan generalisasi berkenan. Pendekatan hasil gabungan kedua-dua pendekatan induktif dan deduktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran.genaralisasi Pengajaran dimulakan dengan menyatakan generalisasi yang berkenan. murid akan dibimbing untuk memberikan contoh-contoh lain dalam konteks yang hamper sama apabila generalisasi berkenan diaplikasikan. b) Generalisasi ---.contoh Pengajaran dimulakan dengan contoh-contoh yang berkaitan dan contoh tambahan daripada murid. Prinsip pendektan eklektik a) Contoh ---. Akhirnya generalisasi itu diaplikasikan dalam konteks yang hamper sama. Kemudian. Akhirnya. Penggunaan imbuhan yang betul Stuktur ayat yang betul Komunikatif Bermula pada tahun 1960-an Ahli linguistik fungsional – bahasa ialah satu sistem yang terbuka dan dinamik dan digunakan oleh ahli sesuatu masyarakat untuk bertukar-tukar penerangan atau pendapat. Kemudian guru akan membimbing murid langkah demi langkah untuk menghasilkan generalisasi.generalisasi ---.contoh ---.

kanakkanak perlu diberi pendedahan tentang cara untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul yang dapat menggambarkan makna kognitif dalam bentuk bahasa yang betul dan tepat. Pengajaran bahasa mengikut proses komunikatif sebenar. Perkembangan kognitif melengkapkan kanak-kanak dengan kebolehan untuk mentafsir makna. Ciri-ciri pendekatan komunikatif Prinsip pendekatan komunikatif P&P bahasa dibuat dalam konteks wacana. Mempelbagaikan aktiviti komunikasi. mereka berpendapat pengajaran bahasa sepatutnya mengutamakan kecekapan berkomunikasi yang merangkumi bukan sahaja kecekapan berbahasa. Sofiah Hamid (1984) ahli-ahli bahsa komunikatif bukan sahaja meneliti bahasa dari segi stuktur wacana dan fungsinya sebagai alat komunikasi tetapi juga menitikberatkan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya. . Kecekapan berbahasa membolehkan seseorang itu berupaya untuk menyesuaikan stuktur-stuktur bahasanya semasa berinteraksi.Juriah Long (1985) pengajur-pengajur pendekatan komunikatif yang terdiri daripada ahli linguistik terapan di Britain dan Eropah. iaitu penguasaan system tatabahasa tetapi juga kecekapan komunikatif. Walau bagaimanapun. Kecekapan berbahasa akan membolehkan seseorang itu menyampaikan mesej kepada pendengar dengan menggunakan stuktur bahasa yang tepat khususnya dari segi tatabahasa.

Oleh itu. .Murid harus memahami tujuan aktiviti dijalankan. Walau bagaimanapun. para guru perlu mempunyai pengetahuan asas dalam disiplin ilmu bagi menyelesaikan masalah pembelajaran. setiap pendekatan yang telah dibincangkan mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. RUMUSAN Pengajaran bahasa di dalam kelas merupakan tugas amali yang rencam. Lazimnya. pendekatan baharu yang diketengahkan tidak dapat diterima oleh guru-guru lain jika mereka tidak memahaminya. Sebagai guru yang mengajar subjek bahasa Melayu. guru perlu mengetahui dan arif tentang pendekatan pengajaran bahasa Melayu dalam segala aspek.