DISERTASI SARJANA & TESIS PH.

D SYARIAH

© MOHD. AL ADIB SAMURI - © www.myresearch.al-adib.net

JABATAN SYARIAH, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM

Daripada kuliah ini:

Pelajar akan:

Mengetahui cara menyediakan kertas proposal secara berperingkat dan sistematik. Memahami komponen yang perlu ada dalam proposal penyelidikan. Bersedia untuk merancang dan menghasilkan proposal penyelidikan latihan ilmiah atau disertasi.

© MOHD. AL ADIB SAMURI - © www.myresearch.al-adib.net

© MOHD.net . Kepentingan proposal:  untuk memberitahu kepada pensyarah bidang kajian yang diminati dan mempengaruhi siapakah penyelia. AL ADIB SAMURI .© www.Pendahuluan   Menyediakan proposal penyelidikan adalah suatu proses.  untuk melaksanakan kajian itu bagi mendapatkan hasil yang diingini.al-adib.  Menggambarkan bahawa pengkaji bersedia secara independent untuk membuat kajian dan berupaya membincangkannya secara jelas dan baik.myresearch.

myresearch.net .Proses Sebuah Penyelidikan Idea Theory Design/ Method Data Collection Analysis Findings Idea Design/ Method Data Collection Theory Analysis Findings © MOHD. AL ADIB SAMURI .al-adib.© www.

Komponen Porposal Disertasi / Tesis Contoh Rangka Penulisan Kajian Kualitatif Permasalahan kajian 1 2 3 4 Objektif 1 2 3 Literature Review 1 2 3 4 Bab-bab Pendahuluan Landasan Teori Landasan Teori . AL ADIB SAMURI .myresearch.al-adib.net 7 .Micro Perbandingan Konteks Kajian Hasil & dapatan Kesimpulan 4 5 6 © MOHD.© www.

myresearch.© www.Komponen Porposal Disertasi / Tesis Contoh Rangka Penulisan Kajian Kuantitatif Permasalahan kajian 1 2 3 4 Objektif Literature Review 1 2 3 4 5 Bab-bab Permasalahan Kajian Literasi Review Methodologi Perbincangan & Dapatan Kesimpulan 1 2 3 4 © MOHD.al-adib.net . AL ADIB SAMURI .

a. Pengalaman orang lain (berita. keluarga. (di tempat kerja. Nyatakan sumbangan yang hendak dibuat. © MOHD. Dunia adalah medan untuk buat kajian. Boleh berbicara tentangnya dalam masa 10 minit.net . Boleh menyenaraikan buku rujukan dan 'tesis' yang terdapat dalamnya. AL ADIB SAMURI . Ada kehendak untuk menyumbang sesuatu kepada bidang ilmu berkenaan. masyarakat) b.© www. kecenderungan dan kesukaan terhadap topik. Isu utamanya ialah bagaimana memilih satu tajuk yang bersifat 'researchable' dan 'investigable'. penceritaan dan laporan)Idea akan banyak muncul. Sudah biasa dengan bahan literatur dan perkembangan semasa ilmu berkenaan.al-adib. sekolah.myresearch.    Ada minat.Memikirkan Idea  Bagaimana idea untuk membuat kajian boleh muncul?   Pengalaman peribadi.

Bagaimana mencari isu yang akan membina tajuk?  Membaca sebarang dapatan atau persoalan atau prospek kajian dalam artikel jurnal kertas kerja.  Perbincangan dengan pensyarah. Tentukan „bidang besar‟.Memikirkan Tajuk   Ramai calon memikirkan tajuk.  Timbul persoalan dalam media.al-adib.‟ Bidang besar seperti „undang-undang tort‟.‟ Menulis tesis adalah suatu perjuangan. Domainnya. tanpa memikirkan isu.myresearch.  Mencari isu-isu dalam bidang yang diminati. Cara terbaik ialah:  Menentukan bidang yang diminati sepanjang pengajian. Apa perjuangan kita? © MOHD.© www. „kacau ganggu. AL ADIB SAMURI .net    . kemudiannya „domain.

penilai terus tahu rangka kerja (framework) yang hendak dibincangkan.Membina Pengenalan  Kandungan pengenalan mestilah menarik minat penilai.© www. terkemudian. visualkan sebarang konsep yang kompleks atau proses yang berkaitan.  'Pengenalan' mesti berkesinambungan dengan 'Permasalahan Kajian' © MOHD.myresearch.al-adib. Maklumkan kepada pembaca tentang kajian yang akan dibuat. Gambarkan trend. kenapa ia penting dan sesuai pada masanya. Pengenalan mestilah jelas dan terus berkaitan dengan topik. bukannya menerawang. Jika boleh. Daripada pengenalan.net . AL ADIB SAMURI . utamakan yang terdahulu berbanding yang     Terus nyatakan maksud dan tidak melalut.

myresearch. AL ADIB SAMURI . © MOHD. atau amalan yang memerlukan kajian dibuat. “MENGAPA KAJIAN INI PERLU DIBUAT?” @ “APA MASALAHNYA SEHINGGA TERPAKSA DIKAJI?” Hanya menerusi pembacaan sahaja boleh mengetahui masalah kajian dalam sesuatu bidang.© www. Ia perlu menjawab soalan. Agar kita faham struktur sesuatu masalah. Apa yang perlu dibaca? Artikel jurnal dan kertas kerja seminar: kerana ia membincangkan situasi dan status sesuatu isu pada ketika itu. teori.net . Permasalahan kajian adalah isu yang timbul yang ada disebut dalam literatur.     Setiap permasalahan: perlu dicatatkan dalam bentuk peta minda ataupun point form.Permasalahan Kajian    Bahagian paling analitikal dalam proposal. Istilah lain: Problem Statement + Research Questions.al-adib.

Permasalahan Kajian  Kaedah mengarang:  Wujudkan kesinambungan dengan merumuskan 'Pengenalan'.  Perincikan masalah berasaskan tinjauan literatur  Nyatakan ‘sumber’ yang menyokong kewujudan masalah.myresearch.net .al-adib.  Nyatakan ‘persoalan kajian’ yang terbina daripada masalah ini. © MOHD. AL ADIB SAMURI .  Setiap satu ‘permasalahan kajian’ mestilah membina satu objektif kajian.  Bahagian ini perlu jelaskan lebih lanjut & tajamkan matlamat & rasional kajian ini dibuat..  Setiap satu masalah perlu digambarkan dalam bentuk:  Nyatakan masalah dalam satu tajuk kecil.© www.

al-adib. objektif mestilah berakar umbi dari permasalahan kajian yang dibincangkan.net . kita membina objektif. Ini bermakna.© www. kajian itu ditulis dengan cara yang tidak tepat. Sekiranya antara permasalahan kajian – objektif – bab tiada sebarang perkaitan dan berterabur.Objektif  Daripada permasalahan kajian. Objektif juga akan memandu kepada pengkaji untuk membina bab penulisan secara berstruktur. Tujuan objektif ialah untuk memberitahu mengapa kajian ini dibuat dan matlamat yang hendak dicapai.     © MOHD. AL ADIB SAMURI . Objektif mesti dicapai dalam perbincangan kajian dan dikupas dalam rumusan untuk membuktikan ia telah dicapai.myresearch. Setiap objektif perlu ada bab yang menjawabnya.

© MOHD. Kualitatif Deduktif: memberi alasan & anggapan Kuantitatif Induktif: mengumpul & memeriksa Butiran Cara Hubungan pengkaji & subjek kajian Hasil Matlamat Fokus Cara dalam permasalahan kajian Rapat + sebahagian daripada proses Wujudkan konsep baharu dalam teori Menceritakan semua fenomena walaupun kompleks Teks berkaitan isu Dari besar ke kecil Mesti di luar.net . AL ADIB SAMURI .Penentuan Kaedah Penyelidikan  Memahami konsep kajian kualitatif dan kuantitatif.© www. Menilai sesuatu dapatan dalam teori Buktikan sebab-akibat sesuatu perkara Data berkaitan isu Dari kecil kaitkan dengan besar.al-adib.myresearch.

myresearch. AL ADIB SAMURI . Undang-undang = legal research. Contoh: Kalau muamalat. analatikal.     Analisa kandungan (bukannya kajian kepustakaan) Temubual mendalam (semi-struktur @ struktur sepenuhnya) Pemerhatian   Kaedah analisa data: contohnya: menggunakan perisian analisa. hendaklah membaca buku panduan metodologi yang khusus untuk bidang itu.Penentuan Kaedah Penyelidikan  Pelajari dan pastikan kita memilih kaedah yang betul untuk sesuatu bidang kajian.© www. © MOHD. Pendekatan: historis. deskriptif dan lain-lain. Kaedah pengumpulan data utk kualitatif. apakah metodnya?  Cara untuk tahu. baca buku Research methods in Banking and Finance. Contoh: untuk mengkaji keberkesanan sesuatu perundangan.al-adib.net .

kitab fatawa.Penentuan Kaedah Penyelidikan   Contoh: Kajian ini adalah kajian kualitatif menggunakan kaedah analisa kandungan dan juga temu bual mendalam separa-struktur. AL ADIB SAMURI . kajian merujuk kepada kitab yang menyentuh ayat Ahkam seperti… dan kitab tafsir seperti … Kajian merujuk kepada fatwa semasa berkenaan isu berkaitan …  B. Dalam menganalisa kefahaman hadis. kitab fiqh.net . analisa kandungan       Mengkaji dan menganalisa pandangan ulama 4 mazhab berkenaan… Kajian menganalisa perbandingan pendapat ulama. A. kajian merujuk kepada kitab syarah hadis dan juga kitab takhrij seperti… Dalam menganalisa tafsiran ayat al-Quran. Temu bual Mendalam Separa Struktur  Kajian akan membuat temu bual mendalam kepada 10 orang hakim Mahkamah Tinggi Syariah berkenaan… 10 Hakim dipilih kerana… Soalan-soalan berbentuk separa struktur menyentuh … © MOHD.myresearch. cara mereka memahami dalil dalam kitab usul fiqh. dalil pegangan mereka.al-adib.© www.

myresearch.Skop Kajian  Membuat skop kajian agar:  Kajian tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setiap skop perlu bincangkan rasionalnya secara ringkas. Skop yang boleh dibuat:  Menghadkan sampel dalam temu bual ataupun borang soal selidik. AL ADIB SAMURI .net .  Menghadkan kumpulan sasaran kajian.© www.al-adib.   © MOHD.  Mengurangkan kritikan terhadap hasil kajian.

AL ADIB SAMURI . Pastikan ada sumbangan kepada pihak yang terlibat dengan bidang kajian seperti agensi kerajaan.al-adib.net .Kepentingan Kajian  Jelaskan bagaimana kajian yang akan dibuat boleh menghalusi. kaedah dan kerja-kerja penyelidikan pada masa akan datang. teori atau metodologikal. perundangan.  Sumbangan itu perlulah menyentuh substantif ilmu itu.© www.   Bincangkan sejauh mana kajian kita ini boleh mempengaruhi pembentukan polisi. © MOHD. amalan. pihak profesional dan negara. teori.myresearch. menilai semula atau mengembangkan ilmu dalam bidang kajian.

© www. © MOHD. Mestilah berkaitan dan relevan dengan perkara yang ingin dikaji. maka di akhir kesimpulan kita membuktikan kajian kita adalah perlu dan relevan kerana persoalan yang kita bawakan masih belum dijawab oleh mana-mana sarjana. Apa yang hendak ditinjau:  Perkara yang sudah dibangunkan oleh sarjana lalu dalam sesebuah teori ataupun persoalan.  Memastikan tiada duplikasi dan ciplak pada hasil kajian.Literature Review  Memahami cara yang betul dalam membuat tinjauan literatur.  Kritikan sarjana terhadap kerja penyelidikan sarjana lain. AL ADIB SAMURI . Kepentingan membuat tinjauan literatur:  Mendalami perbincangan intelektual para sarjana berkenaan isu itu.  Menunjukkan adanya nilai kesarjanaan dan novelty. Apabila sudah menerangkan.net    .myresearch.al-adib.

maksudnya disertasi itu bermasalah. AL ADIB SAMURI . Disertasi yang lemah ialah apabila penilai tidak dapat memastikan apakah setiap bab telah menjawab setiap objektif secara teratur. Susun bab mengikut setiap satu permasalahan kajian dan objektif. Setiap bab mestilah berkaitan.myresearch. akan mencacatkan disertasi.net . Sekiranya tidak terkesan.al-adib.  © MOHD.Menyusun Bab    Setiap bab mestilah menjawab permasalahan kajian dan objektif. Mencabut salah satu bab.© www.

perlu dipisahkan dan dimasukkan ke dalam ‘folder’ yang berkaitan. semakin menggambarkan kita faham dalam perkara yang dikaji. Rujukan juga mestilah yang berkaitan dengan tinjauan literatur yang dibuat. Memandangkan tajuk dan masalah kajian telah diperolehi.al-adib.net . Pastikan format diikuti. Maka. maka kita sudah boleh menyenaraikan rujukan yang akan digunakan. Perlu ada satu kaedah untuk mengumpul dan memproses bahan rujukan. Manfaatkan teknologi. Bukan sekadar fotostat dan simpan. Susun rujukan agar mudah diakses dan dicari. AL ADIB SAMURI .Menyusun rujukan   Ada perbezaan antara rujukan (referrence) dan bibliografi.© www.myresearch. Sesuatu rujukan mungkin relevan untuk banyak sub topik.      © MOHD. Semakin banyak rujukan.

net . Memahami fungsi pensyarah yang menjadi penasihat akademik.© www. area studies yang sudah banyak dibuat dan juga geran penyelidikan. dan juga. AL ADIB SAMURI . Cara: baca bab 1 setiap disertasi yang telah siap dijilid. Bincangkan proposal dengan sikap terbuka untuk menerima kritikan dan cabaran. Sediakan diri untuk menguasai bahasa selain Melayu.Panduan Umum         Bacalah proposal terdahulu yang dibuat oleh calon sebelum kita. © MOHD. Bersedia untuk perubahan pada bidang proposal. kebaikan dan kelemahannya. Sentiasa memperbaiki proposal sedia ada. Jangan melakukan jenayah akademik! Seperti meniru bulat-bulat dalam buku atau tesis orang lain dengan menyalin footnote. Agar kita boleh buat penilaian sama ada kelebihan atau kekurangannya.myresearch. Dapatkan komentar daripada para pensyarah pelbagai bidang untuk melihat dari sudut berbeza.al-adib. Sediakan diri dengan PROPOSAL ataupun OUTLINE IDEA sebelum bertemu dengan penasihat akademik ataupun penyelia. Ada kalanya disebabkan beberapa faktor seperti kualiti proposal.