A DO-IN EREDETE
Már a történelem előtti időkben is pirkadatkor az ember álomból való ébredésének egész rituáléját hajtotta végre. Az első gondolkodó ember felült és élénken dörzsölgetni kezdte arcát, végtagjait, azután egész testét, vagyis ösztönösen felmelegítette magát és életet lehelt elgémberedett tagjaiba. A tudattalan pihenő pozícióból tudatos és át­ gondolt mozdulatok sorozatán keresztül jutott el az ébrenléti aktív tudat állapotába. És mivel minden emberi lény ösztönösen érzi a kozmikus elemektől való függését — légzés: egyesülés a Levegővel; a talaj érintése: kapcsolat a Földdel; napi tisztálkodás: közösség a Vízzel —, ezeket az életelemeket mindig belefoglalta e reggeli ritu­ áléba. A tisztálkodás és az önmasszázs tette a korai embert képessé arra, hogy buzgó szorgalommal és kifogyhatatlan energiával vála­ szoljon a napi kihívásokra és végezze munkáját. Ezt követően nagyon alaposan és átgondoltan végigtanulmányozta testének minden zónáját és az ezekhez kapcsolódó belső szerveket, hogy megvizsgálja nem fenyeget-e valamilyen baj. így, e saját maga által felállított diagnózistól függően alakította ki aznapi programját vigyázva arra, hogy le tudja küzdeni a legkisebb fizikai gyengeséget is anélkül, hogy az komolyabb betegséghez vezetne. Ily módon, a Do-in gyakorlatok, a napi öndiagnózis, a tisztálko­ dás és a meditáció képessé tette arra, hogy életútját kijelölje és nagy belső változtatásokat vigyen véghez anélkül, hogy a természettel va­ ló harmóniáján csorba esnék. A nagy kozmikus értelemmel való ál­ landó kapcsolattartás testi-lelki egészséget, békességet és boldog­ ságot biztosított számára. A kihívások és a kemény munka, mellyel az ősembernek nap mint nap szembe kellett néznie, a Do-in gyakor­ lását szinte kötelezővé tették és így válhatott az ember tökéletesen felkészültté a nehézségekkel szemben.

DO-IN'S ORIGIN
In remote prehistory, dawn witnessed the ritual of the human awakening from sleep. The first thinking homosapiens sat up and vigorously rubbed his face, his extremities and his entire body in an instinctual warming-up and starting-up ritual. To purposely effect the change from the unconscious ,rest position' to that of .upright activity consciousness', he used specific deliberate and thoughtful movements. Intuitively, all humans know of this dependency on the cosmic elements through breathing — the partaking of Air; contact with the soil-Earth; and the daily ablutions — communion with Wa­ ter, those were always included in his practice. These ablutions and self-massages gave early man the ability to meet the day's challenges and labors with a keen mind and abundant energy. There followed a very thoughtful probing of the body's zones that correspond to every internal organ in order to warn him of any im­ pending problem. Thus, depending on his diagnosis, he could set guidelines for the day's course that would correct and deal with any slight deficiency well before it became a serious illness. In this manner, the Do-in exercises, daily self-diagnosis, abluti­ ons, and meditation enabled him to chart the course of his life and accomplish great internal changes while staying in harmony with nature. Maintaining the connection with the great universal memory assured him of health, peace, and happiness within and without. The challenges and arduous work faced daily by primitive people made Do-in mandatory so that they could always be in utmost readiness.

HOGYAN SEGÍT MA A DO-IN?
Korunkban az emberiségnek egy sor egyéni és közösségi problé­ mával kell szembenéznie: hirtelen halálesetek, szenvedélybetegsé­ gek, a nyugalom és derű hiánya, bolygónk súlyos problémái. Vajon a megújulás művészete, mely a test és a lélek gyógyítására és felerő­ sítésére szolgál, hasznára válhat-e ennek a túlfinomult emberiség­ nek? Mivel az eseményeket és tragédiákat nem lehet előre megjósol­ ni, kötelességünk az emberiséget megtanítani mindarra, ami segíthet megbirkózni e váratlan történésekkel. Nem elméleti tanításra van szükség, hanem az egyén fizikai és lelki átformálására és e módszer elterjesztésére abban a közösségben, ahová tartozik. A Do-in jelen­ legi modern formájában akkor töltheti be ezt az óriási szerepet, ha odaadással gyakorolják és még megfelelő táplálkozási kultúrával is párosul.

HOW DO-IN HELPS TODAY?
Today, all of humanity is confronted with personal and collective challenges of other sorts: Sudden loss of health, addictions, lack of serenity, and crucial planetary issues. Can an ancient art designed to restore and revitalize the body and the spirit be of benefit to ultrasophisticated humans today? Since events and upheavals can no lon­ ger be predicted, it is imperative to teach men and women how to cope with the unpredictable, not academically but with a practical formation of the physical and mental person and to spread it widely into the community to which this person belongs. Do-in, in its cur­ rent modern form, can fulfill this vast role when practiced devotedly along with an intelligent dietary discipline.

DO-IN DEFINÍCIÓ
A Do-in önmasszázs, könnyed ujj nyomásos és légzőgyakorlatok szervezett sorozata. Ezek a gyakorlatok szabályozzák az életenergia áramlását a gyakorlatot végző személy testében és tudatában. A Doin kiegyenlíti és helyreállítja a testünkben keringő energiát és, ha szükséges, többlet kozmikus energiához juttatja szervezetünket. A Do-in előnye, hogy gyakorlatai saját testünkön elvégezhetők, mindenfajta külső segítség, vagy műszaki tudás nélkül. Gyógyító ha­ tása már a legelső gyakorlatsorozatok elvégzése után megmutatko­ zik. Bár az akupunktúrával megegyező elvekre épül, a Do-inhoz semmiféle tű vagy más segédeszköz nem szükségeltetik. A hagyo­ mány szerint a Do-in már jóval az akupunktúra előtt létezett és ered­ ményei gyakran felülmúlják az akupunktúra eredményeit. A kezdők­ nek ajánlatos mihamarabb megismerkedniük a legalapvetőbb és igen könnyen elsajátítható gyakorlatokkal, mert csak így válhatnak elég érzékennyé a Do-in gyógyító erejének befogadására és biztosíthatják a tiszta gyógyító energia beáramlását és keringését testükben.

DO-IN — A DEFINITION
Do-in is an organized series of self-massages, light finger pressu­ res, and breathing. These regulate the vital energy flow in the body and the mind of the doer. It equalizes and restores the energy circu­ lating within the body and also draws in additional cosmic energy whenever the need occurs. The advantage of Do-in is that it can be performed on one's own body and requires no outside assistance or technical know-how. Po­ sitive results are achieved within the very first session. Although it works on the same principle as acupuncutre, Do-in uses no needles or any other device. Tradition agrees that Do-in existed well before acupuncture and provided often superior bene­ fits. The beginner is urged to become familiar with these first and ea­ sily performed exercises in order to expand his or her sensibility and to maintain a receptive mind. This attitude assures the free draw and flow of pure restorative energy.

Is it a coincidence or a remnant of our unfailing instinct? With Do-in practice. pulling. és könnyedén megcsavargatni elgémbe­ redett testrészeinket.(le bulbe de I'oeil et son energie) Eyeball and energy ÉBREDÉS Testünk meridiánjai mentén meghatározott rendben helyezkednek el a nyomáspontok ún. . AWAKE AND A-GOING. vagy csalhatatlan ösztönünk vezet. in as little as five minutes we are able to bring back to life and keen response all of our meridians and their corresponding organs. Véletlen csupán. using only light to medium pressure as well as some rubbing down. húzogatni. Precisely aligned along our body's meridians are the numerous „eyes" of the pressure points. csupán kissé — enyhén vagy közepes erősséggel — ujjunkkal megnyomogatni. és ehhez semmi mást nem kell tennünk. megdörzsölgetni. and easy rotating of extremities. amikor ébredés után első önkéntelen mozdulatunk­ kal megdörzsöljük a húgyhólyag meridián és a gyomor meridián el­ ső pontjait? A Do-in gyakorlatok helyes alkalmazásával mintegy 5 perc alatt életet lehelhetünk meridiánjainkba és a hozzájuk kapcsoló­ dó szervekbe. „ablakai". The first point of the bladder meridi­ an and the first one of the stomach's usually gets an intuitive rub­ bing upon arising.

In this light. By pressing or putting friction on these skin-shallow points. a csecsemők és kisgyermekek is lelkesen reagál­ nak az anyai masszázsra. az anyának és az apának igen fontos szerepe van az újszülött fizikai (izomzati) és lelki fejlődésének helyes irányításában. a felső és alsó végtagoknál vált irányt. Ezeken a csomópontokon lehet az áramlás minőségén legkönnyebben változtatni. és korán — jóval a beszéd és a látás töké­ letes kifejlődése előtt — megtanulják saját maguk ismételgetni a fontos regeneráló mozdulatokat. Do-in is regarded as a method of continuing the formation of the new person. hogy annak természetes ritmusába beleavatkoznánk. A szereteten és tápláláson túl. és igen erős hul­ lámlökés kezdődik. a Do-in az új ember folyamatos formálódását segíti elő anélkül. infants and small children eagerly respond to mother's massage and learn early to repeat regenerative movements by them­ selves well ahead of speech and visual response. At the junction of meridians near the extremities of the arms and legs. It is at these points that changes in the quality of the flow can be accomp­ lished more easily. A csuklónál és a bokáknál az energiaáram polaritása megváltozik. így ösztönözve a gyermek mind teljesebb és tökéletesebb kibontakozását.IMPORTANT HEALING POINTS Az energia áramlása a meridián vonalak találkozási pontjánál. Ezeknek a vékony bőrfelületeknek a nyomásával vagy dörzsölésével igen hatékonyan javíthatjuk a hozzájuk kapcso­ lódó szervek működését. DO-IN A CSECSEMŐKORBAN A korai emberhez hasonlóan. The muscular and spiritual unfoldment of a newborn requires a maternal and paternal intervention beyond just loving and feeding. aki a Do-in gyakorlásában felfedez­ te a gyógyító erőt. that will incite and arouse the fuller awakening of the child. mikor a gyermek fejlődését valami gátolja. In most cases of hampered or delayed development. the corresponding organ is po­ sitively helped. assimi­ lation and most importantly proper elimination of all toxins from the . the energy flow begins to change polarity and creates a surge. without ever forcing the natural rhythm. corrective Do-in will assist breathing. there is a reversing of direction of the flow of energy. At the wrists and ankles. vagy va- INITIATION OF INFANTS Just as early men and women found growth benefits in the practi­ ce of Do-in. A legtöbb olyan esetben. Ennek fényé­ ben.

az asszimiláció és mindenekelőtt a megfelelő méregkiválasztás helyes kialakulásá­ ban már az élet legkoraibb szakaszától. a Do-in segíthet a légzés. it is wise to insure the continuation of this much-nee­ ded free movement of every member and part of the body. the fetus was free to move and gesticulate unhampered. Az élet mozgás. mind a pszichikai fejlődésben jelentős hatású. a rákényszerített mozdulatlanság bezárva egy gyerekágyba vagy bölcsőbe. Life is movement and the sensitive parents of today can teach the infant an extraordinary dimension of balance and harmony with a form of infant Do-in self-help that works on the physical as well as the psychical plane. A test minden részének ezt a hőn áhított szabad mozgását ajánlatos a születés után is biztosítani. Ovum cleavage very beginning of life. Restric­ tive clothing. szoros öltöztetése. the shutting up in a crib.lami miatt visszamaradt. and the denial of gentle rocking are relics of the past. A csecsemő szigo­ rú. forced immobility. mely mind a fizikai. mind a múlt berögződései. (morula) t (les méridens forment la charpente pour les cellules) Meridians are the framework for cells (forme energétique de l'embryon) Energy structure of the Embryo . és a finom ringatás megtagadása. és a jelenkor érzékeny szülői megtaníthatják gyermekeiket az egyensúly és harmónia egyedülálló dimenziójának élvezetére a csecsemőkori Do-in alkalmazásával. After birth. Az anyaméhen belül a mag­ zat szabadon mozoghatott és gesztikulálásában. hadonászásában semmi nem gátolta. Within the womb.

To rely blindly and solely on medical intervention and its spectrum of pharmaceuticast denies our body's innate capabilities for self-rule and selfheal. hogy újra saját autonóm szervezetünk irányítson. Ha betartjuk az alábbiakban felsorolt feltételeket. ahogy a Do-in gyakorlása is teszi. DRAWING ON THE UNIVERSAL ENERGY Modern embryology states that there are points in the ectoderm (outer layer) which will become the skin and the outer nervous system and that these points are directly connected to points in the endoderm (inner layer) that will become an organ. és ezek a pontok közvetlenül kapcsolódnak az endodermában (belső réteg) található bizonyos pontokhoz. melyek inkább lelki termé­ szetűek. amely­ nek stimulálásával többlet pozitív energiát juttathatunk szerveze­ tünkbe. vagy tu­ datosan mozgásba hozzuk egyik — vagy esetleg az összes — termé­ szeti erőnket. Testünk veleszüle­ tett önirányító és öngyógyító képességét tagadjuk meg. Az igaz élet hiszi és használja isten adta erőforrásait. melyekből a szervek fognak kialakul­ ni. A I SPIRIT OF INDEPENDENCE The human body is wondrously made and capable of correcting its own deficiencies and even what often appears to be crippling ailments. a Do-in is bizonyos követelése­ ket támaszt művelőjével szemben. Ehhez vagy hagyjuk. as the practice of Do-in by ourselves. A modern orvosi létesítményekkel körülvett világunkban (figyelembe véve az orvostudomány mindent átfogó ajánlását. de a külvilággal csupán a bőrfelszínen elhelyezkedő meridiánokon keresztül kerülnek kapcsolatba. DOES DO-IN SOMETIMES FAIL? Like all significant disciplines. melyekből a külső idegrendszer és a bőr fejlődik ki. mely képessé tehetne minket az öngyógyításra és önápolásra. we can re-establish the flow of energy within the particular organ that malfunctions. If we know the place where we can cause an intake of additional positive energy.A KOZMIKUS ENERGIA BEFOGADÁSA A modern embriológia felismerte az embrióban az idegek és a bőr közös eredetét: az ektodermában (külső réteg) vannak olyan pontok (sejtek). we tend to overlook our complex powers to self-heal and the human ability to self care. Ha megtaláljuk azt a helyet. mellyel betegeink gyógyításának szenteli magát). The true life is one that affirms and utilizes one's own divine resources. but it is through the meridians on the skin surface that they come in contact with the external environment. TÉVEDHETETLEN-E A DO-IN? Mint minden jelentős tudomány. Internal organs have their own circulation of ki energy. hajlamosak va­ gyunk elfeledkezni arról a birtokunkban levő komplex erőről. ha vakon és kizárólag az orvosi beavatkozásban és gyógyszerekben bízunk. . mintsem fizikai ügyességet vagy erőt kívánók. akkor biztosak lehetünk a siker­ ben. akkor képesek vagyunk megváltoztatni a rosszul működő szerv energiaáramlását. To accomplish this we allow our autonomous system to pilot again or we consciously actuate one or all of the natural forces. There will be no failure if the following conditions are met: A/ A FÜGGETLENSÉG SZELLEME Az emberi test egy csodálatosan felépített rendszer. Do-in makes demands of its prac­ titioner that are more of a psychological nature than requirements for physical dexterity or strength. mely képes kijavítani saját hibáit és legyőzni a gyakran bénítónak tűnő fájdal­ makat is. Surrounded as we are with the modern medical establish­ ment and its all embracing dedication to care for all of our ills. A belső szervek saját Qi (csi) energia áramlással rendelkeznek.

A fájda­ wrong food choices. még A tengeri só rej­ from Happiness Press. azt jelenti. föld. vala­ in this book and published separately as wall Atlas of Do-in points mint a Do-in pontokat feltüntető fali atlasz segíthetnek az öndiagnó. pota romlott meg.aid in self-diagnosis and guide the hand for a restorative and healing zis felállításában és fontos szerepet játszhatnak kezünk „irányításá­ self-massage. the painful reali­ ban" az önnyugtató. The marked inprovement. természetes úton kristályozódik finomítás nélkül. When discomfort occurs during do-in practice. (I. unrefined and free of the refi­ szok mentén.e.). . gúnyolása elkerülhetetlenül testi-lelki összeomláshoz vezet. illetve akkor. (1. gyorsan elfeledteti velünk a kezdeti nehézségeket. ha előzőleg né­ ally when performed for the first time. ha a napsugárzás pá­ obtained by solar evaporation of clean seawater from pristine co­ rologtató hatása révén nyerik a tiszta tengervizekből ősi partszaka­ astal areas. víz. i. melyik szervünk álla­ function. earth. tolerable. Természetes állapotnak nevezzük. pain-free. Ha a Do-in gyakorlat végzése kel­ indulgences. with the daily practice of Do-in. amelyet egy-két napon belül ta­ few days by those who persevere. jól körülhatárolható helyen érezzük. as well as absen­ helytelen táplálkozás. A jelentős javulás pedig. felt within a szűnnek. A természet parancsának semmibe vétte vagy kiThe underlying causes of pain can include environmental factors. Ha a fájdalmat function has been impaired. és ner's chemical additives. when we lomérzet vezet minket annak felismeréséhez. lack of physical activity. túlzott gyógyszerfogyasztás mellékhatásainak ce of contact with the natural vital elements of air. ez szintén segít­ nature invariably brings a breakdown of body and often of mind ségünkre lehet. különö­ Certain Do-in exercises will cause some measure of pain. The meridian charts included lyezkedése jelzi. hogy nem maradha­ ignore the order. Happiness Press) Szükséges még megjegyezni. hogy a Do-in során jelentkező fent It is comforting to note that. or after some food or drink mi étellel és itallal „vétkeztünk". tengeri sók — való kapcsolat hiánya. with all of its 82-odd minerals of life present — Le. muscular or bone lesions. especi­ sen a kezdő Do-in gyakorlók számára. seasalt(l. Ignorance or scoffing at the order of egy bizonyos. and felhalmozódása. will make these minor pains quite pasztalhatunk. water. naturally crystalized. öngyógyító masszázs végzése közben. a természetes életelemekkel — levegő. mit rontottunk el.B/ A FÁJDALOM SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELFOGADÁSA B/ ACCEPT THE NEED FOR FEELING PAIN Egyes Do-in gyakorlatok egy kis fájdalmat okozhatnak. that we cannot remain in harmony. it indi­ lemetlen érzéseket kelt. a fájó pontnak a bőrön való elhe­ internal organ or function is affected. könyvet. elemnek. tett előnyei c. the accumulated side-effects of medications. hiszen jelzi. a fájdalmat tehát csak akkor kell tűrni. Pain felt in specific and localized areas is also the tunk harmóniában. említett fájdalmak a rendszeres napi gyakorlatvégzéssel hamar meg­ these pains soon disappear.e. A könyvben található meridián „térképek". és hogy pontosan melyik szervünkben vagy location of these sore points on the skin accurately designate which életműködésünkben van a hiba. Soreness brings us to the realization. A fájda­ zation. lom leggyakoribb okai a következők lehetnek: környezeti tényezők. hogy méreganyagok halmozódtak cates that toxins have accumulated somewhere in the body and the fel valahol a testünkben. ha tes­ guiding light that tells us in what way we have erred and which tünknek ezt a parancsát figyelmen kívül hagyjuk. See the book: „Seasalt's Hidden Powers" mentes mindenféle kémiai adalékanyagtól.) Seasalt is a vital element but only when it is still in its natu­ * A tengeri só csak természetes állapotában tekinthető élet­ ral state — i.

hogy célhoz érjünk. and meditation practice. or micro-nutrient deficiency. A legmagasabb csúcs eléréséhez nem ele­ gendő az első lépést megtenni. és azonnali eredményt mutatnak. túlzott táplálkozásból. valamint a pihenési szokásaink szegé­ nyessége indít arra bennünket. hogy igen könnyelműen. vitamin) hiányából eredhet. A merevség a nem megfelelő testápo­ lásnak egyik jele. akik már azon a ponton van­ nak. hosszútávú megújulás még több szorgalmat és kitartást köve­ tel. If goals were easily attained. Many prematurely give up the practice of Do-in when some stiff­ ness and soreness yet remain. Az évek hosszú során át űzött természetellenes életmódot azonban nem lehet azonnal meggyógyí­ tani. in a way. This abandonment of the will to live could be due to chronic fatigue. Only the artificial environment and easy style of modern life. coupled with poor resting habits. még a hosszú ideje fennálló merevséget is. mint azok amelyeket türelemmel és hosszú küzdelem árán értünk el. Climbing the highest peak is begun with one step but it also requires the patient execution of all the stages. megfelelő táplálkozási szokásokkal és meditáci­ ós gyakorlatokkal lehet elnyerni. az eredmények nem len­ nének olyan tartósak. Those who have reached the point of not caring whether they regain their health or lose it entirely have. . True vibrant health is attained only after years of Do-in. Csak a mesterséges környezet és a modern élet könnyed stílusa. hogy nem érdekli őket visszanyerik-e egészségüket. lead us to search futilely for effortless and instant solutions. miközben minden erőnket latba kell vetnünk. vagy telje­ sen elveszítik. while pacing one's effort in order to maintain strength. it will maintain itself in prime health if treated as nature intended. in its natural state is supple and fle­ xible even in old age. Years of unnatural living cannot be cured at once. olyan meg­ oldásokat keressünk. nem múlik el ugyanis azonnal a merevség. diet. Az igazán áhított egészséget csak évekig céltudatosan végzett Do-in gyakorlással. melyek semmiféle megerőltetést nem jelente­ nek. a sejtekig hatoló.C/ BUZGALOM ÉS KITARTÁS Az egészséges ember szívesen vállal fizikailag és szellemileg is megerőltető igényes feladatokat. minden lépcsőfokot türelmesen végig kell járni. bizonyos tekintetben elfogadják testük „rigor mortis" (hullamerev) állapotát. Az emberi test azonban mindent képes leküzdeni. Az emberi gépezet természetes állapotában jól kezelhető és rugalmas még idős korban is. The human body is always capable of overcoming even long­ standing stiffness: after regaining flexibility. C/ COURAGE AND DETERMINATION Persons in good health accept and welcome physically — and mentally — demanding chores. Bár a szorgalmas Do-in gyakorlók már pár nap múltán mérhető javulást fognak tapasztalni. radioaktív sugárzó szennye­ ződésből vagy a mikrotápanyagok (pl. accepted the state of „rigor mortis'' for their body. they would prove to be less fulfil­ ling than those requiring patience and striving. Stiffness is one sign of improper body care. Ha céljainkat könnyedén elérhetnénk. ha továbbra is a természet diktálta módon kezeljük. Sokan már idő előtt abbahagyják a Do-in gyakor­ lását. ha egy kis fájdalmat éreznek. excessive food intake. Az élni akarásnak ez a teljes feladása króni­ kus fáradtságból. radiation fall-out. Although measurable improvements will be noticed after a few days of diligent do-in practice. The human machine. Azok pedig. rugalmasságának visszanyerése után pedig tökéletesen egészséges marad. the long-range rejuvenation at the cellular level will take courage and determination.

melyek a közbe­ eső pontokon lerakódások formájában jelennek meg (pl. Entering and leaving our body through exact places along these meridians — top of head. Both substances were believed to exist (2. A probléma középpontjában az elsődleges energia áll. gyengéd ütögetéseknek és nyomogatásoknak eze­ ken az oldalakon illusztrált sorozata jóval több csupán fizikai gyakor­ latoknál. Nemrégen tudósok igazolták*. coccyx (last ver­ tebrae). (Megjelenése várható a Happi­ ness Press-nél. hogy hatását modern tudományos eszközökkel is igazoljuk. unidirectional free-flowing liquid runs in these superficial ducts. After all.) The series of rubbing/frictions. Its discovery is of an importance at least equal to that of the three others. the Scientific Basis for Acupuncture" by Prof.és az idegrendszer mellett és azokkal együtt működik. Az új keringési rend­ szer felfedezése legalább olyan jelentőségű. science proved(2. * L. Ez az összetartó energia a testfelszínen ke­ ring a minden szervre egyedien jellemző' meridiánok vagy csatornák mentén. gentle pounding. Surprisingly. acid or lymph nodes fouling. The art of Do-in therefore automatically and intuitively directs this energy. Witnessing the power of healing of Do-in for over twenty years. hogy lé­ tezik a meridiánoknak egy anatómiai struktúrája és ebben a felszínt behálózó vezetékrendszerben egy nem sejtes felépítésű (acelluláris) folyadék áramlik iránytalanul és szabadon. A forthcoming publication by Happiness Press. túlzott vízmennyiség. This cohesive energy circulates on the surface of the body following meridians or channels that are specific to each organ. Ezek a pontok az életfon­ tosságú energia receptoraivá és hordozóivá válnak — függetlenül az idegi impulzusoktól — s ilymódon kapcsolatba kerülünk közvetlen környezetünkkel és a távoli bolygók hatásaival. and often by removing stagnation from points in between where the energy is arrested by obstructions in the form of deposits: fat. .A DO-IN HATÁSAINAK TUDOMÁNYOS MAGYARÁZATA DO-IN EFFECTS EXPLAINED SCIENTIFICALLY A dörzsölésnek. recognition of another complete circulatory system has been discovered. The prime energy that supports all life is the bin­ ding force of matter. Prof.) See „The Distribution of Kyungrak System. many students and I have often had the desire to explain its effecti­ veness by modern scientific explanation. the essential fluid of Do-in (ki) and its duct system (the meridians) had never been scientifically demonstrated or located physically. zsír. assures its smooth flow by clearing points of entry or exit. és gyakran eltávolítja azokat az akadályokat. az akupunktúra tudományos alapja. és sok tanítványommal együtt gyakran gondoltunk arra. Ezzel egy új komplett ke­ ringési rendszert fedeztek fel. and palpations outlined in these illustrated pages represent much more than mere physical exercises. the lymphatic and the nervous systems. navel and gonads (sexual organ) these points are actual re­ ceptors and transmitters of a vital fluid. kalci­ um.) that an anatomical structure of the meridians existed and that an acellular. This network co­ exists and affects the blood.és kiáramlási pontokon ke­ resztül. A Do-in művészete így automatikusan és ösztönösen irányítja ezt az engergiát. mint annakidején a másik három rendszer felfedezése volt. Mégis. a Do-in két lé­ nyeges eleme közül — a Qi áramlat és a meridiánok vezetékrendsze­ re — mindezidáig soha egyiket sem sikerült tudományosan bemutatni vagy fizikailag megjeleníteni. Recently. melyeken keresztül a világegyetem ener­ giája bejut illetve elhagyja szervezetünket. Kim Bong Han. a nyirok. excess water. Thus. mely minden élet támogatója. this colorless acellular fluid contains a large amount of DNA and RNA. Kim Bong Han: A Kyungrak rendszer elterjedése. Immár 20 esztendeje vagyunk tanúi a Do-in gyógyító erejének. calcium. Ez a hálózat a vér-. toes and fingertips. savak vagy nyirokcsomók szennyeződé­ sei). biztosítja annak akadálytalan továbbhaladását a be. subtle and quite apart from nervous impulses. E meridiánok hosszán helyezkednek el testünk meghatáro­ zott helyein azok a pontok. that links us to our close environment as well as the influence of distant planets.

well beyond the time of birth. hogy a sejt differenciálódás és a genetikai jelleg jóval a születés után is befolyásolható a Qi áramlat stimulálásával (harmonizálásával). old age becomes a time of mindlessness. akkor szervezetünk finom struktúrájának genetikai és örökletes sajátossá­ gait saját akaratunknak megfelelően javíthatjuk. To avoid all illnesses at this period of life requires specially concerted efforts to maintain the body and mind free of poisonous waste. mint a lehető legmagasabb szintű vibrációból és a tiszta kozmikus energi- One is never too old to begin and persevere in the practice of Do-in. Doin serves very well to effect a smooth transition between maturity and infinity. Ha létezne igazi tápláléka a léleknek. senility. and this acellular liquid does contain DNA and RNA. What has been a hopeful vision is now a tangible and proven reality. hogy elkezdje a Do-in gyakor­ lását. A conscious reduction of material foods and an increase of spiritual foods also needs to be gradually made. Mindkét anyagról eddig azt tartották. amennyiben ez az aceluláris folyadék valóban tartalmaz DNS-t és RNS-t. Ez az átállás könnyíti meg az átmenetet a földöntúli létbe. by stimulation (harmonization) of the ki flow. where material food is unnecessary and even a hindran­ ce to the harmonious life-after-death. This shift will pave the way for a smoother transition to the ethereal state of after-life. it would be of the highest vibration and approa­ ching pure cosmie energy. and are known to control hereditary development. sőt csak akadályozná a harmonikus halál utáni életet. majd az egész életen át tartó rendszeres önmasszázzsal (Do-in) tartható egyensúlyban. In this context. dispen­ sed at first to the newborn by its parents. A mértéktelen és stresszekkel teli élet­ mód következtében lerakódott mérgező „salakoktól" kell szerveze­ tünket és lelkünket megszabadítani illetve tisztán tartani. hogy a sejt­ magban és a cytoplazmában létezik. If we are able to receive Ki. Now that a free-circulating genetic agent has been found in the Ki flow. Az ember könnyen megértheti. Fokozatosan át kell térnünk a materiális táplálékok fo­ gyasztásáról a mind több lelki táplálék befogadására. stored from the excesses or stresses of a lifetime. A betegségek elkerülése életünknek ebben az időszakában különösen sok erőt követel. Ami nem olyan ré­ gen még csak álom volt. then though self-care (Doin) for the balance of life's duration. ma már kézzelfogható és bizonyított tény. harness and regulate it by performing Do-in. Ha már képesek vagyunk a Qi befogadására. because of its ability to regulate energy flow. ahol materiális táplá­ lékra már nincsen szükség. hogy felfedezték ezt a szabadon áramló genetikai hatóanyagot a Qi áramlatban. then the subtle structure of our human organism's genetic and hereditary traits are capable of being improved. és az öröklött tulajdonságok ki­ fejlődését irányítja. panasszal és fájdalommal teli öregkor elé nézünk. Lélek nél­ küli. és. Maturity is the phase of life most threatened by the accumu­ lation of toxins in the physical body as well as the mind. Most. akkor az nem állna másból. If a true soul food exists. Az érett felnőttkor az élet igen veszélyeztetett szakasza. Az áramlatot először szüleitől kapja az újszülött gyermek. LIFE'S CONTINUATION AFTER DEATH AND DO-IN A HALÁL UTÁNI ÉLET ÉS A DO-IN Az ember sohasem túl öreg ahhoz.Meglepő módon ez a színtelen acelluláris folyadék sok DNS-t és RNS-t tartalmaz. hiszen ekkor halmozódik fel testünkben és lelkünkben a legtöbb méreg­ anyag. annak hasznosítására és irányítására a Do-in segítségével. woes and pains. hogy szilárd tápanyagok nem felelnek meg az életből a halál felé tartó lélek igényeinek. . acccording to our will. If mind and body are not cle­ ansed of these. szenilis. joggal feltételezhető. ha nem tisztítjuk meg testünket és lelkünket idejében ezektől a szenynyezésektől. One can readily understand that solid material food is less likely to satisfy the need of a soul in its life to death transition. in the cell nucleus and the cytoplasm. it can be assumed that cell differen­ tiation and genetic traits continue to be influences.

ételekből. our feet are no longer planted firmly on the earth. odors. ahol a Do-in gyakorlatokkal elősegí­ tettük keletkezését. amelyek — tudatosan vagy tudattalanul — ösztöneinket táplálják. vagy az egyén tudata fordul az ide­ gen hullámhossz felé. szagok. hiszen nincs is irányítójuk. hogy szellemi élményeink számunkra — halandók számára elérhetővé válnak. tapintható benyomások a földből. it must serve to insure that life continues by controlling the body's appetite. resulting in a better physical and spiritual function. Ezek a receptorok ott bukkannak a legtöbb energiára. An excess of „infinite" vibrations however. Ezen hálózaton keresztül mind meghatározott. both . hogy életünk folytatódjék akkor is. and we fall victim to early physical death before having accomplished all of our tasks on ELKÉPZELT INFORMÁCIÓ VAGY VÍZIÓ? A meridiánok és nyomási pontok emberi testben játszott szerepe már évezredek óta ismert a hagyományos (keleti) orvostudomány számára. csak az anyagi valók és megfogható élvezetek érdekel­ nek. A meghatározott vibrációkat szinte mindenki érzékeli: színek. életfontosságú felelősségünk is érzékenyebben szolgál bennünket. hogy a tudatunk ural és irányít bennünket. A túl sok végtelen vibráció azonban — különösen. Our spiritual development depends on receiving the proper mix of „finite" and „infinite" energy vibrations. mind pedig végtelen vibráció jut testünkbe. akkor azt is biztosítania kell. air. coupled with a slight lack of the „finite consciousness" and our eyes turn upwards chronically. too many finite ones. Through this network. Gyakran előfordul. A Do-in biztosít arról. véletlenszerűen kerül a kozmoszsugárzás útjába. éppen az energiaá­ ramlás szabályozásában nyújtott képességei miatt. hogy csupán a véges energiaáramlatok ér­ nek hozzánk. MORE MENTAL EXERCISE: LESS PHYSICAL FOOD REQUIRED If consciousness is to rule and guide us. EGY INKÁBB SZELLEMI GYAKORLAT: KEVESEBB TÁPLÁLÉKRA VAN SZÜKSÉG Ha elfogadjuk.finite' and . reducing it to the minimum required for supporting life. consciously or unconsciously. nem emberi recep­ torok számára küldik. or the individual's consciousness is turned to an irrelevant wave­ length. levegőből. melyeket nem egyfor­ mán érzékelünk (még a meghatározottakat sem). Often. are not captu­ red as well by all. ha étvá­ gyunkat az élet fenntartásához szükséges minimumra csökkentjük. A jeleket. mismatched to the universal broadcast. ha a „véges . Vibrations originating in the infinite. Az ilyen helyeken jobban működnek a fizikai és szellemi funkciók. a Do-in szolgálja leghatékonyabban a felnőttkorból a halhatatlanságba való átmenet zavartalanságát. a heighte­ ned sensitivity to serve our life's purpose responsibly. Ebben a vonatkozásban. Do-in gives us the assurance that the spiritual experience is al­ ways within the reach of us mortals. A legkifinomultabb energia receptoraink azok. A végtelenből érkező vibrációk azon­ ban nem mindenki által foghatók. Almost everyone is perceiving the finite ones: colors. Szellemi fejlődésünk a hozzánk érkező meg­ határozott és a végtelen energia vibrálások megfelelő keveredésétől függ. Signals (even the finite are not captured „equally") are not transmitted to some human receivers because they are out-of-commission. tactile sensations from earth. Our most subtle receivers of energy are those that feed our intui­ tion. vízből. and only material pursuits and pleasures interest us. THOUGHT-INFORMATION OR VISION? The part played by meridians and pressure points in the structu­ ring of the human body has been known to traditional medicine for thousands of years.infinite' vibrations are received. however.ához állna legközelebb. These receivers glean much better when Do-in is a part of the path. water and food.

borító oldal). Ez a Do-in legfonto­ sabb feladata. az együttlét a családdal vagy a csoporttal olyan köteléket hoz létre és olyan hálával tölt el mindenkit ez a tökéletes harmónia. A Do-in nem­ csak megteremti a harmóniát testünk és lelkünk. melyen lábuk térdben derékszögben meghajlik. Void both the bladder and the colon. és szemünk gyakran felfelé tekint. Még akkor is. earth. ARE YOU READY FOR PRACTICE? Select a room or area that offers good light and ventilation — outdoors is best and orient your body toward the east of the rising sun. in space or time. puhít­ suk meg és keféljük tisztára. hallókészüléket vegyünk le magunkról. ha minél kevesebb ruhadarab van rajtunk — úgyis hamarosan felmelegszünk! Mindenfajta ékszert. Kiürített hólyaggal és belekkel kezdjük a gyakorlatokat. a felkelő nap ég­ tája felé. Akik nem tudnak seiza ülésben ülni. is strengthened and the sentiment of belonging re-established. much benefit is gained by each member of the family or group that per­ forms this together as it establishes a common bond. ha más gyakorla­ tot nem is végzünk. gondosan vágjuk le. Mivel sok gyakorlatot seiza ülésben (sarkunkon ülve) fogunk elvégezni. HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A GYAKORLATOKHOZ? Megfelelő világítású és szellőzésű szobát válasszunk — legjobb a szabad ég alatt —. Although anytime during the daylight hours is suited to perform the self-massage outlined here. A gyakorlatok előtt tartózkodjunk az evéstől és ivástól. szájunkat és orrunkat jól öblítsük ki. the link to persons distant. és maszszírozza az emésztő és szaporító szervek belső üregeit. melyek a gyakorlatok során eszközeink lesznek. smooth and scrubbed fingernails. hogy ez önma­ gában is hasznos lehet. valamint a nagy kozmosz sugárzás között. renders each person grateful. Since many of the exercies are done in the seiza posture (sitting on one's heels). Mossuk meg a szemünket és a fülünket. Do-in not only sets the body and the spirit in harmony with the great galactic broadcast. square pillow or folded blanket on the ground to prevent bruises to knees and ankles. lábunkkal nem állunk szilárdan a talajon — gyakran korai fizikai halálhoz ve­ zet. hidakat. Wash eyes and ears with cold water and rinse the mouth and nostrils. csak a Nap köszöntése című (1. being used as tools for healing. etc. regulates the nervous system. and perfects the harmony within. . and massages the inner cavities of the digestive and reproductive organs. it is recommended to place a thin. hogy erre tér­ delhessünk. does it. és testünkkel forduljunk kelet. de ki is javítja a receptorokat és továbbí­ tókat a megfelelő egyensúly visszaállításához. a legelőnyösebbek a korareggeli órák. this salutation frees the backbone. For those who cannot endure seiza. Kézkörmeinket. ajánlatos egy kis négyszögletes párnát vagy összehajtogatott pokrócot a földre teríteni. órát. alone. szabályozza az idegrendszert. akkor az időben vagy térben távollevő személyekkel erősödik a kapcso­ lat és a hovatartozás érzése helyreáll. This is the higher function of Do-in. but also repairs the receivers and trans­ mitters for achieving their exact balance. Ha pedig egyedül végezzük ezt a gyakorlatot. hearing aid. Fizikai oldalon.tudat" hiánya kíséri. sit on a chair the height of which allows the knees to bend at right angles when the soles are flat on the ground. bridge. jobb. If a person. Do not drink or eat prior to the practice. watch. The hands. mielőtt még földi feladatainkat elvégeztük volna. On the physical pla­ ne. miközben egész talpunk a földön helyezkedik el. ez a köszöntés könnyít a gerinc terhelésén. olyan méretű székre üljenek. should have trimmed. early morning hours are best. rings. earrings. gyűrűt. Könnyű öltö­ zéket viseljünk. fülbe­ valót. Dress in loose clothing or wear as little as possible — you will warm up soon enough! Remove any jewelry. Even if no other Do-in exercise is performed than the „Salutation to the Sun" outlined on the facing page. Bár a nap bármelyik órájában végezhetjük az itt felsorolt gyakorlatokat.

Nyugodtan. the balance of the entire practice is outlined here. Nők esetében a térdek olyan távolságra legyenek egymástól. Separate the knees by one fist's width for women. Folytassuk a lassú kilégzést. hogy egy ököl közéjük férjen. nyakunk gerincünkkel egy vo­ nalban legyen. To reap all of its benefits. Place the hands. így megóvjuk térdünket és bokánkat az esetleges sérülé­ sektől. index to index and joining thumbs tip to tip. Homlokunkat lassan helyezzük a hüvelyk. relaxed and flat on the ground. tisztálkodások — a hagyományos vízfürdő — to­ vább fokozzák a gyakorlat po­ zitív hatását. Kezünket most lassan csúsztassuk előre. ha kemény a talaj. az egész gyakorlat ritmusát és egyensúlyát az alábbiakban összefoglaljuk. begin to bend the trunk forward slowly as you start to exhale. Breathe silently and calmly. The back is now stretched forward. melyet seiza ülésben vagy egyenes háttal ülve végzünk. és közben hajoljunk tör­ zsünkkel még tovább előre. Continue to exhale slowly. férfiaknál két ökölnyi legyen a távolság. amíg a térdek előtt a mutatóujj és a hüvelykujj begyek össze nem érnek. Ha a tüdőnk már teljesen üres. Many ancient civilizations discovered the advantages of sitting in seiza. Kezünket lazán helyezzük a talajra törzsünk mindkét oldalához. maradEach session begins with the „Salutation to the Sun'' in the seiza or sitting position with the back held straight. The forehead is touching the ground within the triangle formed by the touching fingers. Please note: To prevent bruises on knees and ankles. lower the trunk still more until the chest rests on the thighs. With the Figyelem! A gyakorlatot ajánlatos egy vékony négy­ szögletes kispárnán végezni.és mutató­ ujjak alkotta háromszögbe. Sok ősi civilizáció felfedezte már a seiza ülés előnyeit. . A szertartásos. a folded blanket or a thin square pillow should be placed as a mat if the ground is hard. Egy mélyebb belégzés után törzsünket lassan hajlítsuk elő­ re és kezdjük meg a kilégzést. and elongate the neck upward. on each side of the body. halkan léle­ gezzünk. After a deeper inbreath. The hands now slide forward in order to meet in front of the knees.A GYAKORLAT THE PRACTICE Minden foglalkozás a Nap köszöntésével kezdődik. The additonal use of abluti­ ons — the cleansing with wa­ ter according to tradition — maximizes the beneficial ef­ fects. Gerincünket egyenesítsük ki és nyakunkat húzzuk minél erősebben felfelé. the neck aligned with the backbone. amíg a mellkasunk a térdeket el nem éri. Hogy élvezni tudjuk mindezeket az előnyöket. straighten up the backbone. Hátunkat nyújtsuk jó messzire előre. two widths for men.

Tudatunkat összpontosítsuk erre a mély belégzésre. Center the mind on the effect and the meaning of this inspiration. ennek hatására és jelentésére. quietly. lungs now completely empty. retain this position until the toxins and the spent energies of the entire organism are discarded.junk még tovább ebben a helyzetben. Ez a gyakorlat a legtöbb jelentést hordozó egyetemes ima. w . mely minden vallást összeköt. Breathe in and out once more. azután mély belégzés közben lassan egyenesedjünk fel a kiinduló pozícióba. amíg a szervezet megszabadul a méreganyagoktól és az elhasznált energiától. before repeating the salutation two more times. then straighten up slowly while inhaling deeply. This practice is the most meaningful universal prayer that unites every religion. Még kétszer ismételjük meg a gyakorlatot.

A Do-in gyakorlásához semmilyen egyéb eszközre nincs szükség. a keringés/szexualitás és a szív meri­ diánjai teljes összhangba kerülnek — akár stimulált. a növekvő diffúzió hatására. stimulated or calmed. Ilymódon. ami az egész szervezet stimulációjához vezet. Therefore calming is the grea­ ter stimulation. Élénk dörzsölgetésük serkentőleg hat a vérkeringésre. nervous energy and ki flow starting at the wrists. we circulate: blood. akár csillapított állapotban. Stimulációval egyszerre csak egy szerv energiája növelhető és ezzel egyidejűleg a felszabaduló energia. az idegrendszeri energiára és a Qi áramlásra. circulation/sex and heart are har­ monized. causing the entire organism to be stimulated. a tüdő. Stimulation strengthens the energy of the only one organ while calming by the expanding diffusion of the energy that it frees. By rubbing them briskly. csökken. csupán a két kezünkre. . Ha a dörzsölést a csuklónál kezdjük. a leghatásosabb stimuláló módszer a csillapí­ tás. meridians of lungs. The hands are the only „tools" we use in Do-in.

Another test of articulation's good form is by hooking fingers dia­ gonally across the back. hogy tenyerünkkel derékszöget zárjanak be. ha ujjainkat hátunkon átlósan összekulcsoljuk. A slight to vigorous (if no pain in shoul­ ders) back and forth motion of the arms in this position stimulates the bladder. a szív. .A kézujjak ízületeinek rugalmasságát vizsgálva egész testünk álta­ lános kondíciójáról képet kaphatunk. heart. Ízületeink megfelelő állapotát úgy is ellenőrizhetjük. A karok könnyed vagy kicsit erő­ teljesebb — de fájdalommentes — fel-le mozgatásával a húgyhó­ lyag. Testing the flexibility of the finger joints is a valuable check on the general condition of the body. Ujjainkat könnyedén és fájda­ lommentesen hajlítsuk hátra úgy. and lung meridians. The fingers should easily and painlessly bend back at right angle to the palm. a vékonybél és a tüdő meridiánjait stimulálhatjuk. small intestine.

hanem a karunk felületén és a kézfe­ jünk hátoldalán levőket is.A tüdő. Lungs. This exercise stimula­ tes not only the internal meridians (see pre­ ceding page) but also those on the outside of the arm and the back of the hand. A legfontosabb nyomási pontok a csuklók körül helyezkednek el. . a szív és a keringés/sze­ xualitás meridiánjai stimulálhatók a tökéletesen ellazított csukló könnyű ütögetésével — csak amennyire öklünk súlya engedi. heart. and circulationsex meridians are stimulated by light pounding. Ez a gyakorlat nem­ csak a belső meridiánokat stimulálja (1. using a very flexible wrist and only the weight of the fist. előző oldalt!). The most important pressure points are lo­ cated around the wrist.

the only one in which all the pressure points may be stimulated or calmed.Ez a pont a keringési meridiánon helyezkedik el. . ahol az összes nyomási pontot egyidejűleg stimulálhatjuk illetve csillapíthatjuk. mely az egyetlen olyan meridián. This point is located on the circulationsex meridian.

A kéz nyo­ mása nem csupán a fájdalmat mulasztja el. the pulses affect the changing levels of mind and spirit just as they affect the individual in sickness and in health. mint az egészséges illetve beteg egyénre. Wrin­ ging one's hand does more than relieve pain. A csuklón elhelyezkedő pulzus éppúgy hatással van a tudat és a lélek változó szintjeire. Thus the exercise outlined at the left improves the changing rhythm of the pulse and the high and low tides of energy of the human organism. .Ha az embert igen nagy fájdalom keríti hatalmába. Így a baloldalon látható gyakor­ lat hatására javul a pulzus változó ritmusa valamint az egész szerve­ zet energia viszonyai. Situated at the wrists. szinte ösztönö­ sen ujjainkat és csuklónkat kezdjük erősen nyomkodni. A very prevalent intuitíve practice consists in the wringing of fin­ gers and wrists whenever anguish or suffering overtakes us.

hogy bal tenye­ rünk erőteljesen kifelé fordítva tartsuk. down to the navel. Quickly bring both hands. Jobb kezünket emeljük a bal mögé és bal hüvelykujjunkat hátulról kulcsoljuk át. (A gyakorlottabbak fi­ gyelmébe ajánljuk e gyakorlat magasabb szintű módozatát. (For an advenced version of this. ha a gyakorlat közben kezünket vízszintesen előre hajlítjuk. Ilyen helyzetben maradva. mint egy tükröt. still twisted forcefully out­ ward. pontja alatt találhatják meg — Happiness Press. mindkét kezünket gyorsan húzzuk le köldökünk elé — közben ügyeljünk arra. Happiness Press. Erősebben ki tudjuk csavarni kezünket és nagyobb gyógyító hatást érhetünk el. Hold your breath in and use the right hand to twist the left one with is palm facing outward.) Inhale as you allow the left hand to float up. 1989). Bring the right hand smartly up in back of the left and wrap it around the left thumb. 1989. please see exercise 66 on page 126 of Do-in 2 by the same author. turning it clockwise. tartsuk vissza a levegőt és jobb kezünkkel fordítsuk el — az óramu­ tató járásával megegyező irányban — bal tenyerünket úgy.Szívjuk be a levegőt miközben bal kezünket lassan emeljük föl tenyerünket magunk felé fordítva. Further twisting and higher healing can be achieved by bending the hands forward horizontally. könyvének 66. . melynek leírását a szerző Do-in 2 c. palm facing you as if it was a mirror. hogy ki­ felé nézzen.

.

Itt végződik a szív meridiánja. In this parti­ cular case shown at left the lung meridian terminates at the thumb. A vastagbél „yang" centripetális meridiánja a hüvelykujj hegyénél kez­ dődik és a kar külső oldalán végighaladva vezet a testbe. húsos részében. a test belseje felé haladó meridiánba — a vékonybél meridiánba. .Kézujjaink forgatásával a meridiánok végződéseit stimulálhatjuk azon a helyen. mely a mutatóujjal összeköti. A jobboldali kép a kisujj forgatását mutatja. A baloldali képen lát­ ható esetben a tüdő meridiánja a hüvelykujjnál végződik. pontosab­ ban annak inas. fleshy part linking thumb to index. Rotating the thumb and all the fingers helps to stimulate the end of the meridian at the place where it changes polarity. more exactly in the webbed. The „Yang" centripetal meridian of the large intestine begins at the in­ dex tip and rises into the body along the outside of the arm. ahol polaritásuk megváltozik. melynek energiája átáramlik a következő. The photograph on the right shows the rotation of the small finger where the heart meridian ends and its energy flows into the follo­ wing meridian ascending back into the body: the small intestine me­ ridian.

így az életenergia a töréseknél felhalmozódik.Minden ujjúnkat két különböző ízületnél lehet meg­ hajlítani és megtörni. majd a nyomás csökkentével felerősöd­ ve áramlik tovább. Location of the glands producing hormones . This allows the vitai energy to briefly accumulate at the break then to flow more vigorously as soon as the pressure is released. Each finger may be bent and cracked at two different joints.

more than ninety shows a lack of will. Less than ninety deg­ ree means stiffened joints. ha nagyobb. ez merev ízületekről tanúskodik. . Egyik kezünk mutató és középső ujjával villa alakot formálunk és ezzel a másik kezünk minden egyes ujját gyors egymásutánban hát­ rahajlítjuk. The angle formed between the palm and the upright finger should measure ninety degrees (a right angle). akaratgyengeségre utal.A fork is formed by the index and the middle finger of one hand which then bends back each finger of the other hand in rapid suc­ cession. A tenyerünk és a hátrafeszített ujjunk 90 fokot (derék­ szöget) zárjon be. Ha a bezárt szög kisebb mint 90 fok.

Ha a reg­ geli gyakorlatok közben fájdalmasnak érezzük. The LIG4 point (large intestine) should not be painful. mas­ sage this point deeply until the flesh is flexible. In order to heal the sluggishness of the large intestine. addig. ez vastagbél bántal­ makat jelez. Do not forget the other pressure points of the same lung meridian above the wrist. If your morning examinations finds it sensitive. The LP9 and LP 10 points (lungs) should be stimulated to freely oxygenate the respiratory and digestive functions. Ne feled­ kezzünk meg a tüdőmeridián többi pontjáról sem. melyek a csuklók felett helyezkednek el. amíg az izmot már rugal­ masnak érezzük. Az LP9 és az LP 10 pontok (tüdő) stimulálásával a légzőszervi és az emésztőrendszeri funkciók oxigénellátását fokozhatjuk. ha ezt a pontot jó mélyen megmasszírozzuk.A LIG4 pontnál (vastagbél) nem érezhetünk fájdalmat. A vastagbél renyhe működését gyógyíthatjuk. . it indicates that the colon is ailing.

Szívinfarktus esetén életmentő lehet ennek a pontnak a ritmikus és erőteljes stimulálása mindkét kezünkkel egyidejűleg. . the condition of the heart is improved and we accelerate the flow of energy into the next meridian (small intestine). An important point for treating the heart.A szív vonalának és meridiánjának találkozásánál találhatjuk a HC8 pontot. To save the life of a person who is suffering a heart attack. this point should be stimula­ ted rhythmically and strongly using both hands simultaneously. At the cross formed by the heart line and the heart meridian we will find the HC8. By pinching on each side of the nail of the small fingers. a szívmű­ ködést javíthatjuk és felgyorsíthatjuk az energiaáramlást a következő meridiánba (vékonybél). Ha a kisujj körmét minden oldalról jól megcsipkedjük. mely a szívműködés kezelésében játszik fontos szere­ pet.

A Do-in gyakorlása közben ajánlatos időnként két kezünket élén­ ken összedörzsölni. Arcunkat élénken masszírozzuk tenyerünkkel fel és le. HEAD . Rub the palms vigorously on the cheeks in an up-and-down motion. A képen a gyomor és a vé­ konybél meridiánjai keresz­ tezik egymást az alsó állkap­ cson. hogy így növeljük gyógyító erejüket. From time to time during Do-in practice it is a good idea to rub the hands together vigorously to enhance their healing power.EC J Az arc egész felületén szá­ mos meridián helyezkedik el (1. a szemközti oldalt!). The entire surface of the face contains a number of meridians (see chart on op­ posite page). In the picture the stomach and small intes­ tine meridians are crossing on the lower jaw.

valamint a LIG19 és LIG20 vastagbélpontok is stimulálódnak. így az SE3 és az SE4 gyomorpontok. az orr felső részének két oldalán pedig a húgyhólyag meridián. mely a fogantatási meridián végződésének ürítési pontja. The gums. spillage point at the end of the conception vessel me­ ridian. benefit from a deep massage by all the fingertips. Stomach points SE3 and SE4 and large intestine point LIG19 and LIG20 are also stimulated.Ujjbegyünkkel jó erősen masszírozzuk végig fogínyünket. the bladder meridian begins. in the upper part. Közvetlenül a szemünk alatt kezdődik a gyomor meridiánja. Just below the eye begins the stomach meridian and on each side of the nose. . the cheekbones and the sides of the nose must be stimula­ ted by an energetic rubbing. therefore. Az orr középső vonalán helyezkedik el a kormányzó meridián végződése. ezért az arccsontokat és az orr két oldalát igen erőteljes dörzsöléssel kell stimulálni. The cen­ ter line of the nose contains the end of the brain-nerve governor.

If the saliva comes after a few shakes it is a sign of excessive drinking of fluids or too much yin from other causes. Szájunkat hagyjuk nyitva. könnyedén ütögessük fejtetőnket ezzel stimulálva a húgyhólyag. leaving the mouth opened and slackened. Ha néhány fordulat után megindul a nyálképződés. hogy 180 fokos ívet „fusson be". well hinged at the wrists. lazítsuk el. Vesicule The fists. Feszesen tartott öklünkkel. form small hammers to lightly beat the scalp and stimulate the bladder and gall-bladder as well as the triple heater meridian above the ears. az epehólyag. Shake the head rapidly from one side to the other making a 180 degree turn. valamint a hármas melegítő fülünk felett elhe­ lyezkedő meridiánjait.B R A I N N E R V E GOVERNOR gouverneur Cerebro nerveux Fejünket forgassuk gyorsan egyik oldalról a másikra úgy. vagy túlzott yin jellegre utal. mint kis kala­ pácsokkal. ez túlzott folyadék fogyasztás­ ra. Small Intestine In test in Grle .

LARGE INTESTINE Stomach Hüvelykujjainkat akasszuk be állkapcsunk alá. Ezzel a gyakorlat­ tal a tokásodás is elkerülhető. The thumbs are hooked and dug under the jawbone. ahol a kormányzó meridián végpontjai található. vagy kemény húst tapintunk. final point of the brainnerve governor. erős masszírozással lazítsuk el és tartózkodjunk a sok evéstől. Also prevents a double chin from forming. make softer by deep massage and resolve to eat less. The fintertips of both hands deeply massage the upper gums. . Ha fájdal­ mat érzünk. Mindkét kezünk ujjaival jól masszírozzuk végig felső fogí­ nyünket. If pain is felt or hard flesh is found.

Press lightly and rapidly on each side of the esophagus all the way down to stimulate the production of hormones and obtain a very smooth skin. Ez a gyakorlat azt is elősegíti. A nyaki verőér táplálja a nyak tövében található pajzsmirigyet. Könnyű. gyors mozdulatokkal nyom­ kodjuk végig nyelőcsövünk mindkét oldalát így stimu­ lálva a hormontermelést.The carotid artery feeds the thyroid gland found at the base of the neck. hogy szép sima legyen bő­ rünk. .

ez a szervezet túlzott víztartalmára. Recommended for hangovers and indigestion. ritmusos mozdulatokkal húzo­ gassuk a szemgolyónktól elfe­ lé. . bladder and reproductive organs.Hajunkat mindkét kezünkkel markoljuk meg és élénken húzogas­ suk felfelé. If you hear the noise of a dripping faucet it means there is an excess of fluids or other yin elements. Különösen ajánljuk másnaposság és gyomorrontás esetén. Felső szemhéjunkat finom. (Vigyázzunk. Recommended for se­ xual deficiency. Ha csepegő vízcseppre em­ lékeztető hangot hallunk. Pull the hair by fistfuls and vigorously. At the narrowest part of the upper nose.) Ez a gyakorlat a húgyhólyag és az epehólyag meridiánjait stimulálja. a hó­ lyag és a fogantatási meridiá­ nokat. Orrunk felső részének leg­ keskenyebb szakaszán erősen szorítsuk meg orrnyergünket és húzzuk előre néhányszor. illetve túlzott yin jellegre utal. Lightly pinch the upper eye­ lid and pull away from the eyeball with a good sustained rhythm. nehogy fájdalmat okozzunk magunknak. strongly pinch the bridge and pull forward several times to stimulate the brain. Különösen szexuális pa­ naszokra ajánljuk. ezzel stimulálva a kormányzó. This should cause no pain but stimulate the bladder and gall-bladder meridian.

and even the kidneys. a fülcimpák lefelé húzogatásakor boldogság és nyugalom áraszt el bennünket.A fül a szervezet antennája. A jobb felső képen látható módon vezessük végig mutatóujjunkat a fül spiráljain. az epehólyag. Ugyanilyen módon. körkörös mozdulatokat végezve hosszan nyomjuk meg. Wax on the index tip indicates an excess of protein or excess food consumption. stomach. In the upper right pho­ tograph the spirals of the ear are traced by the index ending by a sustained pressure and rotation on the eardrum. mely a külső végtelenségből érkező rezgéseket „veszi". The ears are our external antennae receiving vibrations from infi­ nity. ez túl sok fehérjére illetve túlzott élelemfogyasztásra utal. gall-bladder. pull down on the lobes to create happiness and serenity. Ha mutatóujjunkhoz fülzsír tapad. mintha testünket a fülünknél fogva szeretnénk felemelni. A belső fülben hallható ritmikus zaj stimulálja a hármas melegítő. Pull them upwards and „lift" the body by the ears. In the same fashion. Fülünket hajtsuk előre és lapítsuk teljesen a fejünkhöz. . Bend the ears forward and flatten them against the head to create a rhythmic noise in the inner ear to stimulate the triple warmer. a gyomor. majd a dobhártyához érve. Húzogassuk felfelé. sőt a vese működését is.

BELSŐ SZERVEK A húgyhólyag hosszú meridiánját stimulálhatjuk. ha a hátunkon előre-hátra gördülünk. Előregördüléskor csupán a fejünk hátsó részé­ vel hajtsuk magunkat. BRAIN NERVE GOVERNOR . miközben nagy­ lábujjunkat kezünkkel meg­ fogjuk. Pro­ pel yourself forward by pushing with the back of the head. Stimulate the long meri­ dian of the bladder by roc­ king back and forth on the backside while holding the big toes in your hand.

Ütögessük meg jó alapo­ san hátunkat és a csípők környékét. A bal alsó fotó azt mutatja. . Slap them thoroughly with the fists. a baloldalon pedig a lépet. a húgyhólyag és az epehólyag meridiánjai he­ lyezkednek el. for a per­ son in good health. hogyan képes egy egészséges em­ ber kézujjaival a bordái alá behatolni és így stimulálni a jobboldalon a májat. bladder. and gall-bladder meridians are located near the back and the hips. Brain-nerves governor. Bottom left photog­ raph shows how. ahol a kormány­ zó. the fin­ gers are able to penetrate under the ribs to stimulate the liver on the right and the spleen on the left.

An active rubbing of the sides of the rib cage stimulates. A bordák erőteljes dörzsölésé­ vel a fenti szervek sti­ mulálhatok. A balol­ dali fotó a gyomor és a bélcsatorna közvet­ len masszírozását mu­ tatja. on the chest. and the stomach. a mellkason és a gyomron. . Photo at the left: direct massage of the stomach and intesti­ nal cavity.A máj és a lép me­ ridiánjai a hónaljunk alatt helyezkednek el. Liver and spleen me­ ridians are found under the armpits.

ezért a Qi áramlást lentről felfelé történő' dörzsöléssel tudjuk előse­ gíteni. liver.Fogjuk meg mindkét térdkalácsunkat és kezdjük körkörösen masszírozni őket mind az 5 ujjunkkal. Mivel mindkettő lefelé áramlik. Grasp the kneecaps with all five fingers and rotate them briskly. ruganyos csuklókkal közepesen vagy enyhébben ütögetjük a com­ bunkat. rub in an upward direction. and kidneys. az epehólyag meridián pedig a felső lábszár külső oldalán található. a jobbat az ellenkező irány­ ba. With the legs fully extended and free of tension. Medium to light pounding is applied also with loose knuckles and limber wrist movements. This massage never fails to bring good humor as it frees the energy to heal the liver. humorérzékünk visszatér. The inside surface of the thighs contains the meridians of the spleen. E masszázs hatására jó­ kedvünk. . Both of these flow down­ ward and rubbing should follow the same direction. A bal térdet az óramutató járásával megegyező irányba forgassuk. mivel a felszabadított energia a máj gyógyítására fordítódik. A gyomor meridián a combok felső részén fut végig. a máj és a vese meri­ diánjai. increase the amplitude of these rotations until the feet wiggle auto­ matically. All three of them flow upward from the feet. A combok belső oldalán találhatók a lép. a masszírozás is ezt az irányt kell kövesse. If friction massage is used in order to promote the ki flow. The stomach me­ ridian runs along the top of the thighs and the gall bladder meridian is on the external face of the upper leg. Use a clockwise motion on the left kneecap and counter clockwise on the right one. Ezt a gyakorlatot végezhetjük úgy is. Mind a három meridián a lábaktól indulva fölfelé áramlik. hogy a teljesen laza. A teljesen kinyújtott és ellazított lábakon addig folytassuk a kör­ körös masszírozást — a forgás amplitudóját állandóan növelve —. amíg lábunk magától rángatózni nem kezd.

The rhythm of the breath will automatically adjust to the expansion and contraction of the chest. . For the five meridians mentioned in the exercise the practice illustrated above will serve to increase and harmonize their flow. A légzés ritmusa automatikusan a mellkas kitágulásához és összehúzódásához igazodik.A képen bemutatott gyakorlat az említett 5 meridián áramlását hivatott gyorsítani és összehangolni.

Move the fleshy part of the calf right and left to loosen its tissue. A lábikra hú­ sos részét mozgassuk balra és jobbra. The thumb tip probes in the area at the rear of the calf until it finds a sensitive spot (BV57-Gall bladder) and mas­ sages away the pain.LEG Hüvelykujjunk végével tapogassuk végig lábikránk hátsó részét és ahol érzékeny ponthoz érünk (BV57-epehólyag). hogy a szövetek ella­ zulhassanak. LÁB . A kemény és merev lábikra arra utal. a change takes place quite rapidly and indicates an improvement. Fatigue and swollen ankles are soon revived. Surprisingly. Meg­ lepő módon. és min­ dig javulást hoz. amíg a fájdalom el nem múlik. A fáradt. megdagadt bokák hamar meggyó­ gyulnak e gyakorlat hatására. hogy a láb meri­ diánjaiban nem megfelelő az energia áramlat. igen hamar bekövetkezik a változás. kezdjük masszírozni. A calf that is hard and unyielding lacks the proper ener­ gy flow in all leg meridians.

row your boat. a két oldalt váltogatva ismételgessük. Alternately push the right hand downward while the left one rubs the shin up to the knee.. row your boat.. The speed of this alternating exercise can be tailored to each person's flexibility but the goal is to achieve the rhythm of the wellknown nursery rhyme. de a cél az. the right foot is brought into the crotch while the trunk leans forward so that the left hand can grasp the left ankle. Felsőtestünkkel hintá­ zó mozgást végezzünk. a balt pedig a bal lábfejünkre. Row.A gyakorlathoz helyezzük a jobb kezünket a jobb tér­ dünkre. Felváltva.. a térd irányába. The chest sways with the seesaw motion and the breath follows accordingly. hogy az ismert angol gyermekdal ritmusára mozogjunk. Start this exercise with the right hand on the right knee and the left on top of the left foot. ahogyan rugalmasságunk engedi. jobb lábfejünket húzzuk be hasunk elé a földön. mi­ közben jobb lábunkat nyújtsuk ki és hajoljunk rá.. row. Jobb kezünkkel fogjuk át jobb bokánkat és térdünket be­ hajlítva. Extend the left leg forward as far as possible and then pull that foot back into the crotch as the right foot shoots out. majd húzzuk vissza és be­ hajlítva helyezzük most bal lábfejünket magunk elé. Wrapping the right hand around the ankle. és a légzésünk is ezt kövesse. előbb nyomjuk jobb kezünket lefelé. . majd masszírozzuk sípcson­ tunkat egyre feljebb. Közben törzsünkkel hajoljunk kinyújtott bal lábunkra és bal kezünkkel fogjuk meg bal bokánkat. olyan tempóban. Nyújtsuk ki bal lábunkat amilyen messze tudjuk. A gya­ korlatot így. Row. row.

Kidneys and bladder as well as sexual glands (testes or ovaries ) are stimulated by strongly pinching the Achilles tendon. a húgyhólyagot. hogy sarkunkat ritmikusan a földhöz veregetjük. vala­ mint a hátfájás és a merev térdek gyógyí­ tására sarokcsontunkat fogjuk tenyerünk­ be és ujjainkat mélyesszük bele talpunk­ ba. Take the heel bone in the palm as shown and dig all four fingers deeply to activate sex and to heal backaches and stiff knees. miköz­ ben lábunkat váltakozva kinyújtjuk és be­ hajlítjuk. A veséket.A sarokcsontokat. massage BV60 and BV62 on the outside ankle bone. To calm any sharp pain in the body. A szexuális aktivitás növelésére. If pain is felt at these points it means malfunction. Ha ezen a ponton fájdalmat érzünk. az e szervek elégtelen működésé­ re utal. valamint az ivarmirigyeket (herék vagy petefészkek) az Achilles-ín erős megszorításával sti­ mulálhatjuk. Heel bones govern the active regenera­ tion of bone cells and need the shock sti­ mulation of rhythmic beatings on the ground while stretching and folding the legs. melyek a csontsejtek aktív regenerációjáért felelősek. sokksze­ rűen kell stimulálni úgy. A testben bárhol jelentkező éles fájdalom csillapítására masszírozzuk meg a BV60 és BV62 pontokat a külső boka­ csonton. Points de Reflexes des Pieds Chart of the Foot Reflexes .

középső rajz!). Third photo from top shows the LF2 point (liver).Az itt bemutatott pontok mind­ egyike stimulálhatja a hozzáren­ delt szervek működését (1. Az alsó fotón azt láthatjuk. Föntről a harmadik fotó az LF2 pontot (máj) mutatja. hogyan kell lábujjainkat hátrahajlítani egészen addig. amíg lábfejünkhöz érnek. Bottom photo shows how each toe must be able to bend until it touches the top of the foot. All points shown above stimula­ te the corresponding organs as shown in the drawing at the center. .

Lábujjainkat forgassuk egyenként mindkét irányba.A képen látható pont erős szorításával a lép és a máj meridiánjai aktiválhatók. Spleen and liver meridians are activated at this point by squeezing strongly. In the photograph below each toe is rotated in both directions and then pulled out vigorously. majd erőteljesen húzogassuk meg őket. .

we show how to stimulate the eye and the sinus reflexes. In the lower photograph. Javasoljuk továbbá. melynek során talpunkat néhányszor jól megcsapkodjuk. hogy minél gyakrabban járjunk mezítláb lehetőleg kis kerek kavicsokon. In the photograph at left. . a few resounding slaps on the sole of the foot give general stimulation of all reflex points. It is also recommended to walk barefooted on small round pebbles or glass balls.A baloldali fotó azt mutatja. hogyan stimulálhatjuk a szem és a homloküreg reflexeit. Az alsó képeken látható gyakorlat. az összes reflex-pont általános stimulációjához vezet. vagy üveggolyókon.

hold securely and jerk forward rapidly all the toes except the large one. O U T S I D E extorieur . és fogjuk meg jó erősen talpunk hú­ sos részét. Letting the small finger rest on the BV65 and the other fingers aligned in the same manner on the fleshy part of the sole. mely az alsó végtagokon helyezke­ dik el: kisujjunkat tegyük a BV65 pontra. Repe­ ated morning and night after the customary brushing of feet with cold water. zárjuk hozzá a többi ujjunkat is. se­ xual activity. and circulation. it stimulates kidneys.Ezzel az utolsó gyakorlattal egyszerre aktiválhatjuk az összes meridiánt. majd hirtelen rántsuk előre lábujjainkat — kivéve a nagylábujjat. a szexuális aktivitás és a keringés működését. Ha a gyakorlatot reggel és este megismételjük — miután lábfejünket előzőleg hideg vízzel jól lekeféltük —. a húgy­ hólyag. This last manipulation is also very beneficial for ac­ tivating all at once all the meridians located in the lo­ wer extremities. bladder. stimulálhatjuk a vesék.

those who control their energi­ es have a greater potential at their command and react positively to all of life's challenges. A Do-in gyakorlása terén biztató eredményeket értünk el felnőttek és árva gyermekek körében végzett rehabilitációs kezelé­ sek során. a Shiatsu és az akupunktúra alkalmazása során szóba jöhet. ami a Do-in gyó­ gyító masszázs. mely feltünteti mind a 365 pontot. (A faliatlaszról további felvilágosításért forduljon oktatójá­ hoz. Spanish. A large. Egy vegyes társadalomban mindazoknak.) A Do-in gyakorlásával mind fizikai. Ebben a kiadásban csupán a fő akupresszúrás pontokat tüntethet­ tük fel az ábrákon. In a mixed society. Azok a hallgatók. . Portuguese and German.GYÓGYÍTSD TENNMAGAD ÖNKÉPZŐ MÓDSZERREL E módszer eredeti megjelenése óta számos újabb Do-in gyakorlat került napvilágra. colorful and detailed wall atlas showing all of the 365 points for the application of Do-in restorative massa­ ge. A detailed cassette tape outlines each of the 113 exercises (In the sequence adhered to in Do-in 2) for the student who wishes to feel more deeply the effects of Do-in and derive heightened benefits by keeping the eyes closed or free-focused throughout the program. akik a Doin hatását még mélyebben át akarják érezni és a programot csukott szemmel vagy egy pontra irányított tekintettel kívánják végighallgat­ ni. magnókazettáról kísérhetik figyelemmel a 113 gyakorlat részletes ismertetését (a Do-in 2-ben meghatározott sorrendben). por­ tugál és német fordításban is elérhető. akik képesek arra. Only the main acupressure points can be shown in the charts con­ tained in this book. melyek teljes leírása megtalálható a Do-in 2 című részletesebb kiadványban. Shiatsu and acupuncture is available. nagyobb esélyük van az előrehaladásra és érvényesülésre." This latter method is available in Italian. The practice of Do-in promotes physical as well as emotional sta­ bility. mind lelki stabilitásunk nö­ velhető. Encouraging results in institutions for adults and orphaned childen in Europe have been acccomplished with the use of Do-in for rehabilitation.. Ez utóbbi összeállítás olasz. HEALING THYSELF WITH SELF-TEACHING AIDS. They are fully described in a lar­ ger compilation called „Do-in 2. sőt az élet minden kihívásá­ ra pozitívan tudnak reagálni.. hogy energiájukkal maguk rendelkezzenek. spanyol. Elkészült továbbá egy nagyméretű színes és rész­ letes faliatlasz. Many other Do-in exercises have been rediscovered since this method was originally published.

b/ veszett kutya harapása BGN20 c/ Fagyás KR6 (jobb) — ha a megfagyott bőr fényes piros KR6 (bal) — ha a megfagyott bőr kékes színű d/ Rovarcsípés BV65 — ha a bőr lángol. forró. dohány: megnedvesített dohánylevelet helyezünk a fullánkra.ELSŐSEGÉLY PONTOK BETEGSÉG KEZELÉSI PONT SZORONGÁS (határozatlanság) CG10 NYUGTALANSÁG HC7 & CS9 Félelem. álmatlanság. nyugtalanság. mogyoróhagyma ital: csípés vagy fullánk esetén 2. Adjunk Ranshyo-t is. vörös BV31 vagy KR6 (jobb) e/ Kígyóharapás A harapást követően azonnal mélyen és erősen nyomjuk ujjunk végével 1 percen keresztül. GUTAÜTÉS BV31 & KR6 10 perc múlva LIG15-tel folytatni. (Különösen méhfullánknál ajánlatos. VAKBÉL Lásd a lábfeji reflexek ábrán: jobb sarok. f/ darázs vagy méhfullánk a nyelvben vagy a torokban BV31/KR6 (bal) 1. viaszszeru. ASZTMA CVC22 FULLADÁS — az arc elkékül (cianotikus) LF3 — az arc sápadt HC7 HARAPÁS a/ minden közönséges állati harapás LP1/SP20 Háromszor ismételni. kétórás szünetekkel.) VÉRZÉS (lásd Hemorraghia) . vörös KR6 (jobb) — ha a bőr feldagad.

All ordinary animal bites —Three times at 2 hour intervals. deep. F. red E. Tobacco: Dampen tobacco with water and apply to sting Point TO TREAT Soignez ce point CG10 HC7 CS9 BV31 KR6 CVC22 LF3 HC7 LPI/SP20 BGN20 KR6 (right side) KR6 (left side) BV65 LP1 KR6 (right side) BV31 or KR6 (left side) KR6 or BV64 (right side) . Wasp or bee sting on tongue or throat — 1 . Insect bite 1.FIRST AID POINTS Points de Premiers Soins Trouble Maladie Anguish (indecision) ANXIETY APOPLEXY —Followed in 10 minutes by LIG15 APPENDICITIS —See foot reflex chart. —2. When part is blueish D. hard pressure —with fingernail. Rabid dog bite C. When skin is cold 3. When part is red and shiny 2. red 2. When part is swollen. Frostbite 1. Scallion juice: Apply juice to the bite or sting. B. waxylooking. Snake bite —Immediately for 11 minute. right heel ASTHMA ASPHYXIA When face is blue (cynosed) When face is pale BITES A. hot. When skin is inflammed.

közvetlenül a térd alatt) — bélrenyheség miatt KEZELÉSI PONT BGN1 LIG15 BV65 SE29/CYC7 CSC8 CSC6 SC8 (oszlat) TW15 SIG4 & BV24 HC7 LIG15 HC7 BGN3 BGN31 & KR6 GB13/TW21 GB13/TW21 & GBV34 LIG2 & KR1 . KOLLAPSZUS (Életveszély esetén) Ismételjük minden félórában. ÜTÉS — bármilyen fejsérül és — életveszélyes sérülés — gerincsérülés — ha a fülből és a szájból vér szivárog (KR6 — bal oldalon.BETEGSÉG ZÚZÓDÁSOK — ha a bőr sérült — ha a bőr nem sérült ÉGÉSI és FORRÁZÁSI SEBEK A sérült felület fájdalmának egyhítésére TÚLZOTT SZEXUÁLIS VÁGY LECSILLAPÍTÁSÁRA NYAKI VERŐÉR Vérpangás és görcsök Oszlassa szét vagy mély masszázzsal enyhítsük a fájdalmat.) SZÉKREKEDÉS — szorongás miatt (Kívül. Használjunk fogport. amíg javulás nem áll be. különösen a gyümölcsök fogyasztását szüneteltessük. MELLKASI FÁJDALMAK KERINGÉS (vérpangásos) FÁZÁS A testhőmérséklet emelésére (A hármas melegítőnél) Megfázás esetén HERPESZ Nyers ételek. majd 10 perc múlva LIG15.

. If blood is oozing from ears and mouth BGN31 & KR6 -Left side. COLLAPSE (when death seems imminent) HC7 —Every half hour until improveemnt. Apply dental tooth powder.Trouble Maladie Point TO TREAT Soignez ce point —(this is espcially good for bee stings). For ANY head injury LIG15 2. BLEEDING (See Hemorrhages) BRUISES If skin is broken BGN1 If skin is not broken LIG15 BURNS & SCALDS To relieve pain from burns/scalds BV65 CALM EXCESSIVE SEXUAL DESIRES E29 & CVC7 CAROTID ARTERY Congestion & spasms CSC8 —Disperse or calm (deep pressure). If caused by spinal injury BGN3 4. CHEST PAINS CSC6 SC8 (disperse) CIRCULATION (congested) COLD To raise body temperature TW15 —On triple warmer. followed in 10 minutes by LIG15. specially fruits. CONCUSSION 1. If death seems imminent HC7 3. Catching cold SIG4 & BV24 COLD SORES —Discontinue all raw foods.

3 dl sajtba ágyazott gyömbért. Súlyos esetben. hogy melegen tartsuk. több vizet ne engedjünk hozzá. Hisztérikus görcs. Tartsuk melegen a vizet. SIG6. Mártsunk be egy kéztörlő kendőt a főzetbe. Fogfájás) EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁK (renyhe működésű máj) LF8 HASMENÉS (gyermekkori) CVC8 Gyömbérborogatás: egy lábos vizet forraljunk föl és vegyük le a tűzről. Ijedtség. Szederjes. Nyomjuk ki a gyömbér levét és hagyjuk állni néhány percig. nagyon fájdalmas vizelési inger.) SZÉDÜLÉS (légiszony) FÜLFÁJÁS hirtelen LIG4 Sós pakolás: két csésze kősót 15 percen keresztül melegítsünk. fájdalom ürítéskor BV66 FOGPANASZOK (1. nyugtalanság esetén SC7 (amíg javulás nem következik be) . Takarjuk be egy száraz törülközővel. sápadt arc KR15 BÁTORSÁG (hiánya) (finom masszázs) LF8 GÖRCS Mindenfajta görcs esetén LF2 & ÍLF3 Akut spasmusos szűkület. 1. Kipirult arc. Áztassunk be vízbe kb.BETEGSÉG KEZELÉSI PONT RÁNGOGÖRCS 1. fájdalmas vizeletvisszatartás KR8/9 HÚGYHÓLYAGGYULLADÁS Hirtelen. nedves szem SIG3 4. esetleg eszméletvesztés HC7 3. SZEMGYULLADÁS SE36. epilepszia-szerű BGN11/12 vagy SIG3 2. BV1 Szezámmag olaj: óvatosan öblítsük ki vele a begyulladt szemet. vad tekintet. csavarjuk szárazra. Ha a gyömbért már beletettük a főzetbe. (Figyelem! Vakbélgyulladás és TBC-s panaszok esetén a gyömbéres borogatás nem alkalmazható. és helyezzük közvetlenül a fájdalmas területre. hűvös és nyirkos LIG15 2. Ismételjük. amilyet a beteg elvisel. csomagoljuk be két törülközőbe és helyezzük a fájó fülre. ÁRAMÜTÉS 1. amíg a bőr kipirosodik. Súlyos bélgörcsök. és olyan forró borogatást alkalmazzunk. száraz szemek LP11 3. ha a bőr sápadt. Súlyos. hullaszínű bőr.

Violent intestinal convulsions and spasms. Hysterical convulsions. wild staring dry eyes 3. Bright red face. Violent epileptic form 2. just below knee. place 4 oz grated ginger in cheese cloth and put in water.light pressure) LF2 & LF3 Add KRg/9 BV66 LF8 (tonify) CVC8 . wet eyes 4. pain when passing urine DENTAL (see Toothache) DIGESTIVE TROUBLES (liver sluggish — Foie) DIARRHEA In children Ginger fomentation: Bring pot of water to boil. Dip a hand towel into the brew. pale face COURAGE (lack of) CRAMP For all cramps and spasms For acute stricture (painful retention of urine) CYSTITIS Sudden and very painful urge to urinate. wring it dry and apply directly over painful area. Intestine laziness CONVULSIONS 1.Trouble Maladie CONSTIPATION Due to anguish —Outside. Cover with a dry towel to keep hot Repeat until skin reddens. Keep water hot and make Point TO TREAT Soignez ce point GB13/TW21 GB13/TW21 & GBV34 LIG2 & KR1 BGN11/12 or SIG3 LP11 SIG3 KR15 LF8 (tonify . turn off fire. press juice out of ginger and let steep a few minutes.

tegyük bele egy ruhába. Az egészet helyezzük a homlokunkra. amíg leveses nem lesz. káposzta (vagy bármilyen hasonló zöldség) levelét vágjuk apróra. Nők és idősebbek esetében CVC4 2. helyezzünk zsírpapírt a mellkasra. Általában rándulás esetén GVB30 3.BETEGSÉG KEZELÉSI PONT EPILEPSZIA HC7. Koplaljunk. CVC16 & 17. hasmenés címszónál) CSONTTÖRÉS ÉS RÁNDULÁS 1. csak rizskrémet együnk. 2. Izzadás nélkül KR7 2. Bőrsérülés. Fizikai fáradtság LIG15 FÉLELEM (1. Szívelégtelenség. és addig préseljük. Nyugtalanság címszó) LÁZ 1. zúzódás. ágyékcsigolyánál) 2. a csont helyretétele után BV12 (A törés utáni gyógyulást segíti. Félelem vagy nyugtalanság miatt HC7 2. Pszichés depresszió SE36 2. Töréseknél. a bal karba kisugárzó erős szívtájéki fájdalom. hideg verejték a testen és összeesés HC9 vagy SP18 vagy CS7 FÁRADTSÁG 1.) . stb. CVC26 KIMERÜLTSÉG 1. Nagymértékű izzadás kíséretében LIG4 — Klorofill pakolás: saláta. Herpesz) INFLUENZA (súlyos) LP1 1. Gyömbéres meleg borogatás (1. Mustár pakolás: a szárított mustárt keverjük össze vízzel. BV15. Takarjuk be egy száraz törülközővel és hagyjuk a mellkason amíg a bőr kipirosodik. A mustár pakolást nem szabad közvetlenül a bőrre helyezni. ne igyunk folyadékot. Idegi és lelki HC3 ARCFÁJDALOM (Arcidegzsába) BV62 ÁJULÁS. 3. egész mellkasunk mintha satuba lenne fogva. ESZMÉLETVESZTÉS 1. és tegyük bele a pakolást. Hisztérikus tünetek kísérik KR15 3. Fizikai TW3 3. horzsolás. esetén a fájdalom enyhítésére BV62 vagy BGN3 (az 5. SÖMÖR (1.

when skin is pale. severe pain over the heart radiating to left arm. CVC16 & 17 CVC26 EPILEPSY EXHAUSTION CVC4 (tonify) 1. do NOT use ginger fomentation. If there are any hysterical KR15 symptoms 3. from fear and apprehension 2. collapse Point TO TREAT Trouble . Nervous and mental BV62 FACE ACHE (facial neuralgia) FAINTING HC7 1. wrap it into 2 towels and apply. corpse-like. BV1 Sesame seed oil: Gently apply oil to inflamed eye. (Note: If the disorder might be appendicitis or tuberculosis.) DIZZINESS (fear of heights — see Vertigo) EARACHE Sudden LIG4 Salt pack: Roast 2 cups rock salt for 15 minutes. Livid. ELECTRICAL SHOCK 1. cold and clammy LIG15 2.Trouble Maladie Point TO TREAT Soignez ce point applications as hot as the person will allow. Don't throw water out after the ginger has been added. feeling as if chest is in a vise. BV15. SIG6. Severe. maybe HC7 unconscious SC7 3. When there is fear. Physical HC3 3. restlessness —Until improvement. HC9 or SP18 or CS7 followed by cold sweat. HC8. EYE INFLAMMATION SE36. In women and the aged TW3 2. Heart failure.

ill. CSÍPŐIDEG (ülőidegzsába. Harapás címszónál) GÁZMÉRGEZÉS LF8 VÉRZÉS 1. Erős. hogy bélfájdalmaink enyhüljenek. 1. Koplaljunk. epilepszia-szerű BGN12 vagy SIP3 2. Migrén) LIG4 Klorofill pakolás (1. csigolyánál) . elállásig SC3 4. 2-3 napig csökkentsük a rizs. derékfájdalom) BV54 MAGAS VÉRNYOMÁS KR1 (Ismételjük minden 2 órában) HISZTÉRIA KR15 GYOMORRONTÁS. Élénk piros vér.BETEGSÉG KEZELÉSI PONT FAGY AS (1. orrvérzés esetén TW5 & KR6 (A KR6 baloldali pont után — 10 perccel később — LIG15. a vérzés megállásáig TW4 3.) 2. sötét vénás vér és lassú fül.és a sófogyasztást. Súlyos. Élénk piros arc LP11 (4. Ha nem erős a vérzés. Serdülőkori panaszok esetén SC3 5. Láz címszónál) FEJSÉRÜLÉS Mindenféle fejsérülés esetén — akár súlyos. BV15 ARANYÉR BNG1 & BNG19 CSUKLÁS CS8 & BV17 A szemöldökök közötti pontot is ütögessük néhányszor. Orrvérzésre SC8 FEJFÁJÁS (1. hogy beleink kiürülhessenek (& HATÁROZATLANSÁG) CSC6 2. Harapás vagy Csípés címszó alatt) ESZMÉLETVESZTÉS A/ Normális légzést görcsös rángatózás kíséri. Ha súlyos. külső vagy belső vérzés. MÁSNAPOSSÁG SE45 1. ROVARCSÍPÉS (1. akár könnyebb TW15 SZÍV (gyengeség) HC9 SZÍVELÉGTELENSÉG LF14 & 15.

Mustard plaster Mix dry mustard with water. Or eat just rice cream. broken. Bright red blood. dark venous blood and slow bleeding from ears and nose TW15 & KR6 —Left side followed in 10 minutes by LIG15. after bone has been set. etc. drink no liquid. place wax paper over chest. external or internal.to relieve the pain BV62 or BGN3 —On 5th Lumbar Vertebrae. In fractures. Physical fatigue LIG15 FEAR (see Anxiety) FEVER Without perspiration KR7 With excessive perspiration LIG4 Chlorophyl plaster: Crush green leaves (lettuce or cabbage.Trouble Point TO TREAT Maladie Soignez ce point FATIGUE 1. crushed. etc. If severe. 3.) in cloth. Severe.. until bleeding stops. use BV12 —To assist in healing after the break FROSTBITES (see Bites) GAS HEMORRHAGES LF8 1. 2. GINGER fomentation (see under Diarrhea). 2. Fast. If skin is bruised. TW4 . leave on until skin reddens. For sprains in general GVB30 3. cover with dry towel. FEVER BLISTERS (see Cold Sores) FLU (critical) LP1 1. Psychic depression SE36 2. FRACTURES & SPRAINS (Entorses) 1. 2. Do NOT apply the plaster directly on the skin. spread on the plaster. squeeze until juicy and apply to forehead.

BETEGSÉG

KEZELÉSI PONT

3. Sápadt arc, hisztérikus tünetek KR15 B/ Normális légzés, de görcsök nélkül 1. Bármilyen fejsérülésnél LIG15 (a vállon található ponton) 2. Életveszélyes fejsérülésnél LP9 (félóránként ismételni, amíg javulás nem mutatkozik) 3. Gerinc sérülésből származó rázkódás esetén BGN3 4. Ha a szájnyílásból vér szivárog BV28 vagy KR6 (Baloldali KR6 pontnál, majd 10 perc múlva LIG15) ÁLMATLANSÁG — Idegi és lelki izgalom miatt SE45, LF3 & 10 — Éberség miatti álmatlanság LF10 (csak nyugtató masszázzsal, ne stimuláljunk!) KR1 — Vérpangás vagy blokád miatt (nyugtató, mély nyomásos masszázzsal és talpmasszázs) VESE — Vérpangás vagy elzáródás BV1 TÉRD (ízületi gyulladás) GVB34 (könnyű stimulálás) 1. Gyömbéres meleg borogatás (1. Hasmenés címszó) 2. Daikon és tamari (1. Fejfájás címszó) MÁJ (Hepatitis/májgyulladás) (stimulálás) LF8 TÜDŐ (asztma) LF2 & LF3 Begyulladt hörgők BGN19 MEMÓRIA VESZTÉS (aranyér) A fejtető hátoldalán egy ujjnyi széles kis mélyedésben. Mivel a betegség oka a túlzott táplálkozás, kezdjünk diétázni. Kilégzéskor öklünkkel ütögessük fejtetőnket. Üljünk le lótuszülésbe, és karunkkal és kezünkkel megtámaszkodva ülepünket verjük a földhöz. MIGRÉN (1. Fejfájás) IZMOK GVB34 IDEGZSÁBA (1. Arcfájdalom) ORRVÉRZÉS SC8 (eloszlatás) ZSIBBADÁS BV17

Trouble Maladie 3. If not so severe, until bleeding stops. 4. For puberty trouble 5. For nose bleed HEADACHE (see Migraines) Chlorophyl plaster (see under Fever). HEAD INJURY For all head injuries, whether slight or severe HEART (weak) HEART FAILURE HAEMORRHOIDS HICCUPS —Also strike BNG between eyebrows several times. HIP NERVE (sciatica, lumbar pain) HYPERTENSION HYSTERIA INDIGESTION & HANGOVERS 1. Fast to rest intestines. (& Indecision) 2. Eat only small quantities of soft rice, reduce salt intake for 2 or 3 days to ease intestinal pains. INSECT BITES (see Bites or Stings) INSENSIBILITY A. When breathing is present accompanied by convulsions. 1. Violent epileptiform 2. Face bright red 3. Pale face, hysterical symptoms

Point TO TREAT Soignez ce point SC3 SC3 CS8 (disperse) LIG4

TW15 HC9 (tonify) LF14 & 15, BV15 BNG1 & BNG189 CS8 & BV17 BV54 (disperse) KR1 (every 2 hours repeat) KR15 E45 CSC6

BGN12 or SIP3 LP11 (4th vertebrae) KR15

BETEGSÉG

KEZELÉSI PONT

FAJDALOM 1. Általános (mindenfajta fájdalom) BV67 (mélyen masszírozzunk) 2. Hirtelen belenyillaló fájdalom BV62 (Erős belső fájdalom esetén sópakolást is alkalmazhatunk) (1. Fülfájás címszónál.) 3. Heresérülés miatti fájdalom KR2 LIG4 vagy SIP7 4. Tompa fájdalom MENSTRUÁCIÓ SR6 vagyLIGFll Rendszertelen vagy elégtelen Menstruációs fájdalmakra: Sópakolás (1. Fülfájás címszónál) PUBERTÁS/SERDÜLŐKOR — stimulálás HC3 — csillapítás BNG13 MÉREG 1. Hányás és hasmenés; hideg kékes sápadt arc; hideg verejték LIG4 & SIP7 (Felváltva, félórás szünetekkel.) GVB41 2. Éles hasi fájdalom miatt a beteg egészen meggörnyed 3. Égető érzés a szájban és a torokban, mintha lángolna torkunk; BV65 és/vagy BV21 és/vagy KR11 nehéz légzés; sápadt, levert, hullaszerű ábrázat 4. Nyugtalanság, kimerültség, égő fájdalom, émelygés; felpuffadt, sápadt, hideg, verejtékes arc; tipikus ptomain (hulla-alkaloida) SE43 mérgezés SE43 & LP9 5. A 4. pontban felsorolt tünetek erősödnek és a beteg összeesik (A két pontot felváltva kezeljük, amíg javulás nem tapasztalható.) SÓ (túltengés) BV64/65 Rideg, ingerlékeny hangulat Ilyen hangulatban legjobb beülni egy forró fürdőbe. BV54 ISIÁSZ (ülőidegzsába) 8 perces hosszú, mély masszázzsal csillapítsuk. TW15 SOKK LP9 is Súlyos esetben BV12 HIDEGRÁZÁS (Megfázás) A kezelést azonnal a tünetek megjelenésekor kezdjük meg.

Trouble Maladie Point TO TREAT Soignez ce point B. When there is concussion from spinal injury BGN3 3. Also. KIDNEYS Congested or blocked BV1 KNEE (Arthritis) GVB34 (tonify lightly) Ginger fomentation (see under Diarrhea). Head injury. When there is blood oozing from orifices BV28 or KR6 —Left side followed in 10 minutes by LIG15. and supporting yourself with your arms and hands. MIGRAINES (see Headaches) MUSCLES GVB34 (Tonify) NEURALGIA (see face Ache) . do not tonify!) KR1 Congested or blocked Calm (deep pressure and sole of the foot massage). pound your buttock on the floor. 3. INSOMNIA Nevous and mental excitation SE45. so cut down on your intake. LF3 & 10 Wakefulness LF10 (Calm only. death seems imminent LP9 —Every half hour until improvement. In any head injry LIG15 2. When breathing is present and no convulsions occur: 1. Breath out. sit in the lotus position. Cause is over-eating. and using your fist. hit the top of your head. LIVER (Hepatitis) LF8 (tonify) LUNGS (Asthma) Bronchial tube inflamed LF2 & LF3 MEMORY LOSS (Hemorroids) BGN19 —One finger width in back of top of head in small depression.

SE2. tegyünk egy kis darab lótuszt (fél gyufaszál méretű) az orrnyilasokba. Ha hideg a felület LP1 2. amíg nincs javulás. amíg egy nagyobb megszáradt. torok vörös. BV13. csúnyán feldagadt KR6 vagy BV64 (Kezelést 5 percenként ismételni. Ha további kezelés szükséges. Vese címszónál): a gyömbéres borogatás után folytassuk a kezelést lótusz pakolással. Megfázás címszó) GÖRCSÖS FÁJDALOM (1. TOROKFÁJÁS LF17 (1.) 1. sárgarépával is elvégezhetjük a kezelést. viaszszerű. Feldagadt. Görcs) LF4 RÁNDULÁS (általában) CVC2 és/vagy GVB30 CSÍPÉS 1. élénkpiros felület) KR6 (jobboldal) 3. Meleg gyömbéres borogatás (1.) HÚGYCSŐSZŰKÜLET (Fájdalom vizeletürítéskor) LF2. LF6 LEÉGÉS (napozáskor) BV66 NAPSZÚRÁS KR32 — súlyos esetben — enyhébb esetben LP11 — merevgörcs (tetanusz) megelőzésére LP1 (Azonnal kezdjük meg a kezelést.) 2. Mindkét kezünkkel 5 percen keresztül. Torokban vagy a nyelven. BŐRHÁMLÁS (Fekélyes. összeállt váladék darab ki nem jön az orrnyílásból. 3 óránként) . LF3. kelésekkel teli.BETEGSÉG KEZELÉSI PONT NEMI VAGY — hiánya BNG4 — erekció hiánya KR2 ORRÜREG LF20. rákos) Ne együnk nyers ételt. és éjszakára hagyjuk benne. GB20 & BNG23 (Mindegyik fenti pontot csillapítással kezeljük. Néhány éjszakán át ismételjük meg a kezelést. Takarjuk be egy törülközővel és hagyjuk így egy éjszakára. majd tegyük az egészet egy rongydarabra és helyezzük az orr fölé és a szemek alá. Lótusz pakolás: reszeljünk meg egy lótuszt és adjunk hozzá 5% gyömbért. (Ha lótuszgyökérhez nem jutunk hozzá.

Burning in mouth & throat. collapse cold sweat —Alternately at 1/2 hour intervals. face swollen. Violent abdominal pain. death-like 4. burning pains. cold. 4 but accentuated and with collapse. face pale blue. pie cold. PUBERTY POISON 1. 3.Trouble Maladie NOSEBLEED NUMBNESS PAIN 1. nausea. Pain due to injury to testicles 4. great difficulty in swallowing. Point TO TREAT Soignez ce point SC8 (Disperse) BV17 BV67 (Deep on) BV62 KR2 LIG4 or SIP7 SR6 or LIG11 HC3 (tonify) BNG13 (calm) LIG4 & SIP7 GVB41 BV65 &/ or BV21 &/ KR11 SE43 SE43 & LP9 BV64 & BV65 . covered with sweat. doubles patient up 3. Dull aching pain PERIOD Irregular or insufficient —For painful menstruations: Salt pack (see under Earache). Do not apply a salt pack on an open sore. apply a salt pack (see under Earache). Restlessness. SALT (excess) Rigid. irritable —If your condition is too salty. throat feels on fire. treat —Alternate treatment until improvement occurs. Vomiting and purging. General (all pains) 2. 2. All pains of a sudden darting or shooting nature —For intense internal pain. soak in a hot bath. exhaustion. Symptoms in No. face pale wretched. specific for Ptomaine Poisoning 5.

angina LP11 A kezelést a körmünk hegyével 2 óránként ismételjük. fent) és üljünk benne. STB. köröm berepedésre BGN3 . ÉLETERŐ HIÁNYA BV39 Hosszirányú mélymasszázst alkalmazzunk a kisujj irányába. FOGHÚZÁS (vagy bármilyen fogászati beavatkozás. stb) főzzünk meg vízben. felső levelek. Klorofilles zuhany: felhasználatlan zöldséget (fonnyadt káposzta. szúrt sebekre. VÁGÁSOK. AKARATHIÁNY (A határozottság visszanyerésére) SC6 Együnk hirtelen kisütött zöldséget. ZÚZÓDÁSOK. 1. 2. SEBEK. felszakadt sebekre BGN3 3. zúzódásokra TW15 2. amíg kihűl a víz.BETEGSÉG KEZELÉSI PONT IDEGFESZÜLTSÉG LF3 TOROK — torokgyulladás. súlyosan felszakadt sebekre. szűrjük le és testhőmérsékletűre hűtve zuhanyozzunk le vele. pl. Ülőfürdő: egy kis kádat töltsünk meg klorofilles vízzel (1. fúrás) — kezelés előtt HC7 és/vagy SC9 — kezelés alatt SC1 — kezelés után BGN3 (kétóránként) HÜVELYI RENDELLENESSÉG — kéregben BV23 — fájdalom a petefészekben SE28 — méh LF7 — ösztrogén kiválasztás (elégtelen) BV26 GOMBÁS FERTŐZÉSEK 1. horzsolásokra BGN3 5. — rekedtség LP11&LIG4 FOGFÁJÁS LIG1 és/vagy BV62 Nyomásos kezelés: nyomogasd meg a fájó fogat vagy a begyulladt ínyt. mély vágásokra LP1 4. FOGFÁJÁS.

rosy KR6 (right side) 3. place in a cloth. cover with a towel and leave overnight. If additional treatment is necessary. carrot can be substitued. apply directly over nose and under the eyes. LF3. GB20 & BNG23 (calm all of these) 1. LF6 SUNBURN BV66 Trouble Maladie SCIATICA (lumbar) Calm by deep. Part swollen. SE2. or tongue. STRICTURE (painful retention of urine LF2. cancer) —Eat no raw foods. In throat. SKIN DISCHARGE (including boils. waxy looking red. Cramps) LF4 SPRAINS (in general) CVC2 &/or GVB30 STINGS 1. fiery red KR6 or BV64 —Every 5 minutes until improvement. Ginger fomentation (see under Kidneys): Follow the ginger fomentation with a lotus plaster. runing sores. BV13. Lotus plaster: Grate lotus.) 2. put a piece of lotus (1/2 the size of a wooden matchstick) in the nostril and leave overnight. When part is cold LP1 2. SORE THROAT (see Colds) LF17 SPASM (see Convulsions. Repeat this nightly until a large piece of hardened mucus is discharged. SEXUAL DESIRE (lack of) (for no erection) SINUS Point TO TREAT Soignez ce point BV54 TW15 LP9 BV12 . sustained massage for 8 minutes. (If lotus root is not available.BNG4 KR2 LF20. SHOCK (if severe) add SHIVERS (catching cold) —Treat at the first sign of shivering. add 5% ginger. throat swollen puffy.

BETEGSÉG Tetanusz: 1. Ha csupán a seb körül észlelünk izomrángatózást 3. Ha a seb legkisebb érintése is görcsöt vált ki KEZELÉSI PONT LP1 BGN3 SE45 és/vagy BV66 vagy SP9 (bal) . A tetanusz elkerülés érdekében azonnal kezeljük a sebet 2.

Each hand 5 minutes every 3 hours. g. TOOTHACHESs & EXTRACTION Or any operation at the dentist's . etc. VITALITY (lack of) BV38 —Calm by deep massage (linear) in the direction of the little toe. drilling. strain and use liquid at body temperature for douche. hoarseness LP11 &/ or LIG4 TOOTHACHE LIG1 & / or BV62 Dentie: Apply dentie to sore tooth or inflamed gums.) in water. etc. 2. TENSION (nervous) LF3 (calm) THROAT pharyngitis. Hip bath: Fill small tub with chlorophyl liquid (see above) and soak lower portion of trunk in this until the bath cools. Chlorophyl douche: Cook unused greens (wilted cabbage.e. vegetable tops.. HC7 & or SC9 Before SC1 During BGN3 (every 2 hours) After VAGINAL DISORDERS BV23 Cortex SE28 Ovaries (pains) LF7 Uterus BV26 Secretion of estrogen (lack of) YEAST INFECTIONS 1. .Trouble Maladie Point TO TREAT Soignez ce point SUNSTROKE If severe KR23 Not so severe LP11 To prevent Tetanus LP1 To prevent Tetanus LP1 —Treat immediately. angina LP11 —Treat with nail tip every 2 hours.

1. To prevent tetanus treat immediately 2. If there is twitching of muscles round the wound only 3. CUTS. Crushed fingernail Tetanus 1. If bruised and crushed 2. WOUNDS. ETC. torn 3. Severely torn wounds. Where slightest touch aggravates spasms Point TO TREAT Soignez ce point SC6 TW15 BGN3 LP1 BGN3 BGN3 LP1 VGN3 SE45 &/ or BV or SP9 (left) . Punctures and deep cuts 4. If lacerated.Trouble Maladie NO WILL (to restore positiveness in a person) 1. BRUISES. grazes 5. Eat lightly sautéed leafy green vegetables.

Important healing points Initiation of infants Drawing on the universal energy Does Do-in sometimes fail? A/ Spirit of independence B/ Accept the need for feeling pain C/ Courage and determination Do-in effects explained scientifically Life's continuation after death and Do-in More mental exercise: Less physical food required Thought-information or vision? Are you ready for practice? The practice Hands Head Brain nerve governor Leg Healing thyself with self-teaching AIDS.TARTALOM A szerző előszava A Do-in eredete Hogyan segít ma a Do-in? Do-in definíció Ébredés Fontos gyógyító pontok Do-in a csecsemőkorban A kozmikus energia befogadása Tévedhetetlen-e a Do-in? A/ A függetlenség szelleme B/ A fájdalom szükségességének elfogadása C/ Buzgalom és kitartás A Do-in hatásainak tudományos magyarázata A halál utáni élet és a Do-in Egy inkább szellemi gyakorlat: Kevesebb táplálékra van szükség Elképzelt információ vagy vízió? Hogyan készüljünk fel a gyakorlatokhoz? A gyakorlat Kéz Fej Belső szervek Láb Gyógyítsd tennmagad önképző módszerrel Elsősegély pontok 2 4 5 5 6 7 7 9 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 24 30 37 42 49 50 4 5 5 6 7 7 9 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 24 30 37 42 49 51 L TABLE OF CONTENTS Preface to the last bilingual edition The Origin How Do-in helps today? Do-in .. First aid points Points de Premiers Soins ....a definition Awake and a-going.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful