PRINCIPII

1. Enumeraţi deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile şi dezvoltaţi principiul Acceptării expertizelor contabile. Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, expliciteaza urmatoarele principii deontologice: - independenta expertului contabil - competenta expertului contabil - calitatea expertizelor contabile - secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile - acceptarea expertizelor contabile - responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile Principiul acceptarii expertizelor contabile este reglementat de norma 3515. Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice. Expertul contabil, inanite de a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie sa-si analizeze posibilitatile de a-si indeplini misiunea, tinand seama in special de regulile de independente, competente si incompatibilitate. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile un poate fi refuzata pe motive etnice, religioase, politice sau de alta natura, deoarece expertiza contabila este un act de proba stiintifica. In ceea ce privaste independenta profesionistului contabil, este de mentionat ca toate cazurile de incompatibilitate, recuzare, abtinere reglementate de codul de procedura civila si de normele profesionale reprezinta motive temeinice pentru expertul contabil sa refuze executarea lucrarii.Alte cazuri de neacceptare a misiunii de expertiza cotabila pot fi cele de boala, concediu de odihna, alte sarcini obstesti, sarcini profesionale, care il impiedica pe expertul contabil sa realizere lucrarea. De asemenea in acceptarea unei expertize contabile , expertul este dator sa aprecieze daca cunostintele profesionale dobandite ii permit efectuarea in bune conditii a raportului de expertiza contabila. 1A Prezentaţi şi explicaţi cele fundamentale prevăzute în Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Principiile fundamentale sunt: - I n teg r ita tea Un profesionist contabil trebuie să fie drept şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri. - O b iectiv ita tea Un profesionist contabil trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să permită prejudecăţilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influenţelor nedorite să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri. - Competenta profesionala si prudenta Un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluţii din practică, legislaţie şi tehnică. Un profesionist contabil ar trebui să acţioneze cu prudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale. - C o n f id en tia li ta tea Un profesionist contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică, cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. - Comportamentul profesional Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor şi normelor relevante şi ar trebui să evite orice acţiune ce poate discredita această profesie. - Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: - IFAC - Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate - Ministerul Finantelor Publice - C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari - Legislatia relevantă

principiile

6 principii

2 Ce înţelegeţi prin Un profesionist contabil trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să permită prejudecăţilor, confuziilor,conflictelor de interese sau influenţelor nedorite să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri. Principiul obiectivitătii impune o obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a nu îşi compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influenţei nedorite a unor alte persoane. Un profesionist contabil poate fi pus în situaţii în care obiectivitatea îi este afectată. Este imposibil ca toate aceste situaţii să fie definite şi descrise. Relaţiile care aduc un plus de confuzii sau influenţează în mod negativ raţionamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.

obiectivitate?

Profesioniştii contabili îşi desfăşoară activitatea în multe domenii diferite şi trebuie să-şi demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. Indiferent de poziţie sau serviciul prestat, profesioniştii contabili trebuie să protejeze integritatea serviciilor profesionale şi să menţină obiectivitatea în raţionamentul profesional. In selecţionarea situaţiilor şi practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerinţelor etice legate de obiectivitate trebuie acordată atenţia corespunzătoare următorilor factori: a. Profesioniştii contabili sunt expuşi unor situaţii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. b. Este practic imposibil să se definească şi să se descrie toate situaţiile în care ar exista aceste posibile presiuni. In stabilirea standardelor pentru identificarea relaţiilor care pot ori par să afecteze obiectivitatea profesionistului contabil trebuie să domine un caracter rezonabil. c. Trebuie evitate relaţiile care permit ca idei preconcepute, părtinirea ori influenţele altora să încalce obiectivitatea. d. Profesioniştii contabili au obligaţia de a se asigura că personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile şi-a însuşit principiul obiectivitătii. 3. Ce înţelegeţi prin Independenţa = principiul fundamental şi condiţia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil şi de contabil autorizat. Independenţa este o situaţie a unei persoane carejud ecă lucrurile şiacţionează neinfluenţat de alţii. Independenţa presupune că profesia contabilă satisface concomitent cele două componente fundamentale ale conceptului de independenţă, şi anume: •independenţa de spirit sau în gândire constituie independenţa de drept şi constă în acea stare a profesionistului contabil potrivit căreia, în gândirea lui, acesta consideră că poate îndeplini o misiune în condiţii de integritate şi cu obiectivitatea necesară. •independenţa în aparenţă (comportamentală) sau independenţa de fapt presupune că o terţă persoană bine informată şi intenţionată nu găseşte nici un motiv de natură comportamentală, care să o determine să pună la îndoială integritatea şi obiectivitatea profesionistului contabil. Din practică, rezultă că, majoritatea circumstanţelor care afectează independenţa se datorează relaţiilor de afaceri şi financiare, cu angajaţii clientului aflaţi în poziţia de a exercita influenţă directă asupra profesionistului contabil. Regula de bază în cazul în care circumstanţele la adresa independenţei sunt semnificative înainte de acceptarea misiunii, se procedează astfel: •Se întreprind diligenţele necesare pentru eliminarea acelor circumstanţe sau, dacă nu este posibil, •Se refuză acceptarea sau continuarea misiunii. Circumstanţele care afectează independenţa •Interes propriu. •Autoexaminare (autocontrol). •Favorizare. •Familiaritate. •Intimidare. Interes propriu •Interes financiar în firma clientului sau deţinerea unui interes împreună cu un client •Deţinerea de acţiuni într-o proporţie semnificativă la firma clientului; •A primit un titlu de moştenire de părţi sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul în cauză. •Dependenţă faţă de onorariile primite de la un client. •90 % din cifra de afaceri a cabinetului provie de la un singur client. •Întreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client. •Profesionistul contabil este intr-o asociaţie în participaţie cu clientul. •Interesul de a nu pierde un client. •Pierderea clientului respectiv ar însemna intrarea în faliment a cebinetului. •Onorarii neprevăzute. •Acceptarea pe parcursul executării lucrarilor a unor onorarii neprevăzute în contract. •Împrumut către, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaţii acestuia. •Dacă cientul este o bancă, împrumutul nu generează o ameninţare la adresa independenţei, în condiţiile ca împrumutul să fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilalţi clienţi. Autoexaminare •Descoperirea unei erori semnificative în cursul unei lucrări de reevaluare. •Reportarea asupra situţiei financiare a unei firme de către acceaşi persoană implicată în elaborarea situaţiei financiare respective. •Pregătirea documentelor primare pentru înregistrarea în contabilitate, care fac obiectul unei misiuni de certificare. •Un membru al echipei de certificare care ocupă sau a ocupat funcţia de director sau a fost angajat al clientului. •Prestarea unor servicii pentru un client care afectează direct subiectul în cauză. Favorizare •Promovarea acţiunilor într-o unitate cotată atunci când aceasta este un client de audit al situaţiilor financiare. •Apărarerea uni client în cazul unor litigii sau în rezolvarea disputelor cu terţii. •Un membru al echipei de audit are o rudă de gradul I sau un afin care ocupă funcţia de director sau angajat al clientului. •Acceptarea unor cadouri din partea clientului. •Asocierea de lungă durată a unui membru important al echipei cu clientul. Intimidare •Ameninţarea înlocuirii sau concedierii făcută de client. •Ameninţarea în litigiu. •Exercitarea unei presiuni în vederea reducerii volumului de muncă pretins aferent execuţiei unei misiuni şi respectiv a onorariilor.

independenţă?

4 Ce înţelegeţi prin Principiul integrităţii impune ca obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a fi drepţi şi oneşti în relaţiile profesionale şi de afaceri. Integritatea implică, de asemenea, tranzacţii corecte şi juste. Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele, evidenţele, comunicatele sau alte informaţii când apreciază că acestea:  conţin o declaraţie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare;  conţin declaraţii sau informaţii eronate;  omit sau ascund informaţii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare. Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă prevederile mentionate dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerinţele de mai sus. 5 Ce înţelegeţi prin profesională şi prudenţă? Competenţa unei persoane este capacitatea de a se pronunţa asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie (Dicţionarul Explicativ, Editura Academiei, 1975). Competenţa profesională se obţine prin studiu – practică. „Să acţionezi fără să studiezi este fatal. Să studiezi fără să actionezi este inutil” (Mary Beard). Principiul competenţei profesionale şi al prudenţei impune următoarele obligaţii profesioniştilor contabili: a). menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel încât clienţii sau angajatorii săisă fie siguri că primesc servicii profesionale competente; şi b). să acţioneze cu prudenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesioniale, atunci când oferă servicii profesionale. Serviciile profesionale competente necesită un raţionament solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea unor astfel de servicii. Competenţa profesională poate fi împărţită în două faze separate: (a) obţinerea unui nivel de competenţă profesională; (b) menţinerea unui nivel de competenţă profesională. Menţinerea unui nivel de competenţă profesională necesită o permanentă conştientizare şi înţelegere a evoluţiilor relevante pe plan profesional tehnic şi în mediul de afaceri. Dezvoltarea profesională continuă elaborează şi menţine capacităţile care îi permit unui profesionist contabil să desfăşoare o activitate competentă într-un mediu profesional. •Standardul Internaţional de Educaţie (IES) nr.7 emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) prevede ca obiectiv al profesiei contabile: oferirea de servicii de înaltă calitate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor publicului; • Standardul profesional nr. 38 privind dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili; • Programul de dezvoltare profesională continuă a profesioniştilor contabili. Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că cei care îşi desfăşoară activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiază de instruire şi supervizare adecvată. Dacă este cazul, un profesionist contabil ar trebui să îi atenţioneze pe clienţi, angajatori şi alţi utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita înţelegerea eronată a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. 6. Ce înţelegeţi prin Obligaţiile profesionistului contabil: • Conformarea cu legile şi reglementările relevante şi evitarea oricărei acţiuni care pot discredita profesia; • Nefurnizarea de informaţii eronate despre profesie; • Sa fie cinstit şi loial: – Să nu facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le oferă, calificările pe care le posedă şi experienţa pe care o deţine; – Să nu ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lipsite de fundament privind munca desfăşurată de alţii 7. Explicaţi principiul competenţei în audit. Profesionistul contabil trebuie să furnizeze servicii profesionale cu competenţă şi prudenţă, fiind obligat să-şi menţină un nivel ridicat de cunoştinţe şi competenţă profesională, care să justifice aşteptările unui client sau ale angajatorului. Aceasta presupune ca el să fie la curent cu ultimele evoluţii şi noutăţi din practica profesională, din legislaţie şi tehnici de lucru. Profesionistul contabil nu trebuie să pretindă că are competenţe sau o experienţă pe care nu le are. Competenţa profesională are în vedere: - obţinerea competenţei profesionale, care se dovedeşte prin studii, vechime, examen de acces, examen de aptitudini; -menţinerea competenţei profesionale, care presupune ţinerea la curent cu evoluţiile în profesie (normele naţionale şi internaţionale în domeniul contabilităţii, auditului), cu legislaţia şi adoptarea unui program de control de calitate a serviciilor în concordanţă cu normele naţionale şi internaţionale în materie. 8 Conceptul de . Componentele independenţei sunt: -Independenţa de spirit (a raţionamentului profesional) caracterizată prin starea de spirit care înlesneşte obţinerea unei opinii neafectate de influenţe care pot compromite raţionamentul profesional, permiţând profesionistului contabil să acţioneze cu integritate, obiectivitate şi prudenţă profesională; -Independenţa în aparenţă (comportamentală) caracterizată prin evitarea faptelor şi circumstanţelor care pot fi atât de semnificative încât o terţă persoană, logică şi informată (deţinând toate informaţiile relevante şi aplicând toate măsurile de prevedere necesare), ar putea ajunge la

integritate?

competenţă

comportament profesional?

independenţă în audit

Dezvăluirea de informaţii confidenţiale în afara firmei sau organizaţiei angajatoare ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri. auditul de calitate). În ce constă şi expertului contabil ? Principiul confidenţialităţii impune ca obligaţie profesioniştilor contabili de a se abţine de la: a). c. comerţ. cât şi faţă de profesie. Înaintea divulgării unor informaţii. să mintă auditorii angajatorului său.concluzia că integritatea. şi • pentru a respecta standardele tehnice şi cerinţele etice. •Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidenţialitatea. ci doar că importanţa acestor relaţii trebuie evaluată şi din punctul unei terţe persoane. aceste două exigenţe fiind uneori în contradicţie. şi • pentru a aduce la cunoştinţa autorităţilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii. care. ar putea trage concluzia în mod firesc că sunt inacceptabile 9. după ce au fost epuizate toate eşaloanele (până la administratori). •Un profesionist contabil trebuie să ia în considerare menţinerea confidenţialităţii în cadrul firmei sau al organizaţiei angajatoare. . care ar putea fi lezate. având toate informaţiile relevante. Profesionistul contabil nu mai este ţinut de secretul profesional: . ii. iv. să violeze legislaţia. • pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare. transport. Prima condiţie a unui angajat este de a susţine obiectivele etice şi legitime ale organizaţiilor profesionale. . Prin independenţă nu trebuie să se înţeleagă că o persoană care exercită un raţionament profesional trebuie să fie izolată de relaţiile sale economice. el nu are altă alegere decât să demisioneze. Profesionistul contabil trebuie să fie conştient de posibilitatea unor scurgeri de informaţii. informarea autorităţilor competente despre încălcarea legii. în afară de cazurile când obligaţia divulgării este prevăzută prin lege sau norme. b). Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la Acest principiu presupune ca profesionistul contabil să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie să le utilizeze ( în beneficiul său sau al unui terţ) sau să le divulge făra autorizare scrisă. Folosirea informaţiilor confidenţiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terţe părţi. de asemenea. •Un profesionist contabil trebuie. aici trebuie avute interesele terţilor. b.cu excepţia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informaţie sau dacă există o obligaţie legală sau profesională de a face publice acele informaţii.când divulgarea este autorizată de client sau de angajator. regulile de etică .când divulgarea este cerută de lege sau când există obligaţia profesională de divulgare (furnizarea de probe în cadrul unor proceduri judiciare. Dacă profesionistul contabil salariat nu reuşeşete să rezolve o problemă importantă care constituie un conflict între angajaţi şi exigenţele profesionale. secretul profesional confidenţialitatea confidenţialitate. să semneze o declaraţie care conţine distorsiuni ale realităţii. Atunci când există o obligaţie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege: • pentru a se conforma controlului calităţii unui corp membru sau al organismului profesional. •Obligaţia de confidenţialitate continuă şi după încheierea relaţiei dintre profesionistul contabil şi client sau angajator. chiar şi într-un mediu social. Obligaţiile de confidenţialitate depind şi de legislaţia fiecărei ţări.dacă persoanele care urmează să primească informaţiile sunt destinatarii corecţi ai acestora. sector public? • profesioniştii contabili salariaţi trebuie să fie loiali atât vizavi de angajator. financiare sau de altă natură.dacă divulgarea informaţiilor atrage responsabilitatea sa 218. Care sunt aplicabile contabililor salariati în industrie. în special în situaţii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. să încalce regulile şi normele profesiei. . motivele unei astfel de decizii sunt notificate angajatorului. Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că acest principiu este respectat şi de către subalterni sau colaboratori. rezonabilă şi informată. iii. Totodată nu poate fi obligat un angajat: i. •Un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său şi persoanele care îi furnizează consultanţă sau asistenţă respectă principiul confidenţialităţii. • pentru a răspunde unei anchete sau unei investigaţii din partea organizaţiei membre sau a unui organism normalizator. obiectivitatea şi prudenţa profesională ale cabinetului/societăţii sau grupului sau ale unui membru al acestora au fost compromise. • sprijin profesional acordat altor colegi: îndeosebi cel care are autoritate recunoscută de către ceilalţi (în analiza. să menţină confidenţialitatea în prezentarea de informaţii către un posibil client sau angajator. Obligaţia se menţine şi după terminarea relaţiilor între profesionist şi clientul sau angajatorul său. în judecarea în mod profesional a diferendelor de opinie). dar obligaţiile de confidenţialitate îi interzic să informeze terţe persoane (în afară de cazul că o prevedere legală sau o normă profesională prevăd această obligaţie). apărarea intereselor profesionale în cazul unei proceduri judiciare. profesionistul contabil trebuie să decidă: . Situaţii in care profesioniştii contabili sunt sau pot fi obligaţi să divulge informaţii confidenţiale: a.care este tipul de informaţii care pot fi divulgate (dacă pot fi justificate). Atunci cânţi divulgarea este autorizată prin lege: • pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare. Atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator.

ce precauţii au fost luate pentru a evita. evaluarea importanţei acestor ameninţări şi identificarea măsurilor de protejare. amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleasi firme). Interesului propriu. să ordoneze intrările cronologic şi adecvat. IASC (Normele contabile internaţionale). • prezentarea informaţiilor financiar-contabile în întregime. 2. dacă au existat circumstanţe sau fapte care au ameninţat independenţa expertului şi dacă au fost observate astfel de riscuri. Slabirea autocontrolului. Relaţiile personale şi familiale pot prejudicia independneţa. 75. familiarism sau incredere prea mare in client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client). sau când deţin împreună interese semnificative într-o societate în participaţiune cu un client. membru al IFAC şi legislaţia în vigoare. 3. onorarii restante. Protejarea independenţei prin clauze contractuale cu clientul. organismul profesional. 4. 3. . legislaţie sau reglementări. Astfel de măsuri constau în: . De exemplu. Ce înţelegeţi prin respectul faţă de normele tehnice şi profesionale? Respectul faţă de normele tehnice şi profesionale presupune că profesionistul contabil trebuie să realizeze serviciile profesionale conform normelor tehnice şi profesionale aplicabile şi este obligat să urmărească cu grijă şi competenţă instrucţiunile clientului său sau angajatorului său.Aceste măsuri se impart în trei categorii: . 5. directori financiari. în măsura în care acestea sunt compatibile cu exigenţele de integritate. Este imposibil de codificat în mod precis regulile conform cărora o relaţie personală sau familială între un profesionist liberal şi un client este acceptabilă (prin client îneţlegându-se proprietarul întreprinderii.politici de independenţă privind identificarea ameninţărilor la adresa independenţei. acţionari principali. intimidarea de catre un client prea dominant. Sistemul de precauţii trebuie să includă: . Renuntarea la propriile convingeri. . astfel de presiuni pot apărea atunci când liber profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului. Actiuni de intimidare independenţei prin măsuri interne cabinetului .importanţa independenţei acordată de conducerea cabinetului/societăţii şi modalitatea de implicare a membrilor echipelor de profesionişti contabili în audit. Între altele. Experţii trebuie să întocmească şi să menţină un sistem de precauţii care să facă parte integrantă din controlul intern din întreaga sa firmă. cunoasterea de multa vreme a clientului. adminsitrator sau posturi echivalente) Institutele membre ale IFAC trebuie să-şi informeze membrii de tipul de situaţii susceptibile de a-i expune la presiuni. profesionistul contabil trebuie să respecte normele tehnice şi profesionale publicate de: IFAC (Normele internaţionale de audit). . teama de a pierde cleintul) si indirect. 2. 48. din structura de conducere a firmei sale (chestionar referitor la independenţă). . iar în cazul liber profesioniştilor. activelor. . 76. Natura măsurilor de protejare care urmează a fi aplicate va varia în funcţie de împrejurări.politici interne şi proceduri de supraveghere a respectării aplicării politicilor şi procedurilor privind independenţa. pasivelor. ceea ce impune EC sa actioneze in maniera subiectiva. 4. amenintari legate de interesul propriu: Financiar: direct (dependenta de onorarii.măsuri de protejare stabilite în cadrul contractului încheiat cu clientul beneficiar al serviciilor profesionale. .instruirea şi controlul sistematic. cu onestitate.• competenţa profesională prin care un profesionist contabil nu trebuie să inducă în eroare patronul despre gradul de pregătire sau experienţă pe care îl deţine. 1. Manifestări de familiarism – ameninţare la adresa independenţei. obiectivitate. 90.măsuri de protejare create de profesie. 6. Protejarea independenţei prin normele legale şi profesionale. directori generali. elimina sau reduce riscul ameninţărilor la adresa independenţei. Trebuie deci să ne asigurăm că nici o relaţie personală sau familială nu pune în pericol independenţa profesionistului în îndeplinirea misiunii sale.proceduri interne scrise care tratează cerinţele. 5.politici şi proceduri de implementare şi monitorizare a controlului calităţii nivelului de asigurare al angajamentului cu clientul. . de independenţă. Manifestarile de familiarisrn. personalitatea si calitatea clientului. . comunicarea acestor actualizări şi supravegherea funcţionării sistemului respectiv.o cerinţă de documentare a fiecărui client.ameninţările şi riscurile la adresa independenţei. Cele 5 situatii de amen intare la adresa independentei sunt: 1.comunicarea activă şi în scris a cestor proceduri fiecărui profesionist şi personalului.desemnarea profesioniştilor de nivel superior ca responsabili pentru actualizarea acestor proceduri. 74. în mod profesional şi astfel încât să fie înţelese în contextul lor. 91. Acţini de intimidare – ameninţare la adresa independenţei.măsuri de protejare stabilite în cadrul propriilor sisteme şi proceduri ale cabinetelor/societăţiilor.sanţiuni pentru încălcarea politicii în domeniul independenţei de către angajaţii firmei de expertiză contabilă. Informaţiile să descrie clar natura adevărată a tranzacţiilor comerciale. Protejarea . .

statornicind punctele asupra carora ei urmeaza sa raspunda. Codul de procedura civila stipuleaza ca atunci cand. cinste. expertul contabil poate si trebuie sa solicite completarea materialului documentar cu acte noi. apărarea intereselor profesionale în cazul unei proceduri judiciare. Codul de procedura penala. Orice intindere sau divagatie a expertului contabil usupra unor puncte pe care instanta nu le-a stabilit . induc în eroare sau creează speranţe nejustificate de posibile rezolvări favorabile -implică posibilitatea de a influenţa orice instanţă. pot da explicatii suplimentare. Din textil de mai sus. că persoana respectivă este expert sau specialist într-un anume doemniu al contabilităţii. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. rezulta ca in cazul dosarelor penale.care este tipul de informaţii care pot fi divulgate (dacă pot fi justificate). aici trebuie avute interesele terţilor. încredere. Profesionistul contabil nu mai este ţinut de secretul profesional: . nu are astfel de reglementari ci arata ca accesul la dosar se face numai cu incuviintarea organului de cercetare. pentru lamurirea unor imprejurari de fapt. -care pretind. -declaraţii bombastice. este neavenita si de regula se sanctioneaza de catre instanta prin ignorarea sa. Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că acest principiu este respectat şi de către subalterni sau colaboratori. In practica procedurala mai exista o discrepanta intre procedura civila si cea penala. cu dovada de primire.când divulgarea este cerută de lege sau când există obligaţia profesională de divulgare (furnizarea de probe în cadrul unor proceduri judiciare. sunt frecvente cazurile in practica judiciara(civila si penala) in care dosarul propriu zis al cauzei reprezinta doar punctul de pornire in documentarea expertului contabil. Enumeraţi situaţiile care nu răspund criteriilor de obiectivitate. .Partile. acţionari principali. fiind nevoit de fiecare data sa solicite organului de cercetare completari suplimentare ale dosarului 206.dacă persoanele care urmează să primească informaţiile sunt destinatarii corecţi ai acestora. 231. organul judicial poate restrictiona accesul expertului contabil chiar si la o parte din materialele aflate la dosarul cauzei. directori generali. 121 din Cpp stipuleaza ca expertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. inexistente la dosar. In cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie sa se conformeze neconditionat reglementarilor procedurale. Relaţiile personale şi familiale pot prejudicia independneţa. Trebuie deci să ne asigurăm că nici o relaţie personală sau familială nu pune în pericol independenţa profesionistului în îndeplinirea misiunii sale. 226. De asemenea prin faptul ca partile implicate in dosarul penal. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. -conţin mărturii sau aprobări scrise. adminsitrator sau posturi echivalente) . pot da expertului informatiile necesare. cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urnarire penala sau de instante de judecata. referitoare la modul de documentare. . Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Raspuns: In expertizele contabile judiciare secretul profesional si confidentialitatea profesionala trebuie sa fie accentuate si nu diminuate. Înaintea divulgării unor informaţii. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului.dacă divulgarea informaţiilor atrage responsabilitatea sa confidenţialitate. urmand ca documentarea propriu zisa sa se faca acolo unde se afla materialul documentar. Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. instanta socoteste de cuviinta sa cunoasca parerea unor specialisti. Obligaţia se menţine şi după terminarea relaţiilor între profesionist şi clientul sau angajatorul său. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la Acest principiu presupune ca profesionistul contabil să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie să le utilizeze ( în beneficiul său sau al unui terţ) sau să le divulge făra autorizare scrisă. -care conţin orice alte precizări ce ar putea să producă unei persoane rezonabile o neînţelegere sau o decepţie. informarea autorităţilor competente despre încălcarea legii. nejustificat. va numi unul sau trei experti. decenţă şi bun gust pentru o acţiune de promovare? -cele care creează speranţe false. familiale şi independenţa – descriere. De altfel. Astfel art. auditul de calitate). în afară de cazurile când obligaţia divulgării este prevăzută prin lege sau norme. De aici rezulta ca expertul contabil nu trebuie sa spuna mai mult decat i se cere. Relaţiile personale. Codul de procedura civila prevede ca daca este nevoie de o documentare la fata locului. -fac comparaţii cu alţii. directori financiari. care ar putea fi lezate.199. profesionistul contabil trebuie să decidă: . ori de cele mai multe ori . Obligaţiile de confidenţialitate depind şi de legislaţia fiecărei ţări. expertul contabil numit intr-o cauza penala nu regaseste in dosarul cauzei toate documentele necesare efectuarii expertizei. Codul de procedura penala restrictioneaza accesul expertului contabil la informatiile care au legatura cu dosarul cauzei. In cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se FACE cu incuviintarea organului de urmarire penala. tribunal.Expertul poate cere lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte si imprejurari ale cauzei. civile si penale. .când divulgarea este autorizată de client sau de angajator. agenţie de reglementare. Este imposibil de codificat în mod precis regulile conform cărora o relaţie personală sau familială între un profesionist liberal şi un client este acceptabilă (prin client îneţlegându-se proprietarul întreprinderii.

în cadrul entităţii respective. 1. Să studiezi fără să actionezi este inutil” (Mary Beard). pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie (Dicţionarul Explicativ. sau când deţin împreună interese semnificative într-o societate în participaţiune cu un client. în decizii manageriale la client etc. Competenţa profesională se obţine prin studiu – practică. Este nevoie de asigurarea ca toate serviciile obţinute din partea profesionistului contabil. conducerii entităţii care l-a angajat. Slăbirea autocontrolului – ameninţare la adresa independenţei. a fi promotor al acţiunilor sau a altor titluri de valoare ale clientului. adica satisfacerea exigentelor publicului. a pregătirea datelor originale utilizate la generarea situaţiilor financiare sau pregătirea unor înregistrări care fac obiectul nivelului de asigurare a profesionistului contabil faţă de client. -Încredere. care pot crea acest gen de ameninţări la adresa independenţei. intimidarea de catre un client prea dominant. pentru contractele (misiunile) de audit sau de non-audit este necesar să fie reevaluată modalitatea de asigurare a independenţei cabinetului/societăţii sau a membrilor acesteia. onorarii restante. • dacă toate recursurile interne nu sunt suficiente. sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanta.Calitatea serviciilor. pot fi: □ un membru al cabinetului/societăţii care este sau a fost recent una din persoanele care a gestionat patrimoniul clientului.a se ocupa cu. în litigiile sau în rezolvarea neînţelegerilor cu terţe părţi. sunt stabilite reguli în materie de rezolvare a conflictelor profesionale 238. În întreaga societate exista nevoia de credibilitate în informaţie şi în sistemele de informaţii. Aceasta ar putea fi cazul în care cabinetul/societatea sau un membru al acestuia şi-au subordonat raţionamentul lor profesional aceluia al clientului. apare atunci când unul din membrii cabinetului/societăţii a fost anterior una din persoanele care a gestionat patrimoniul clientului şi din această poziţie poate exercita o influenţă semnificativă directă asupra nivelului de asigurare al angajamentului faţă de client. Orice profesionist contabil care ocupă un post de conducere trebuie să se asigure că. 240. 235. . promovează. patroni şi alte părţi interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste în domeniul contabil. Utilizatorii serviciilor profesioniştilor contabili trebuie sa se poată simţi încredinţaţi ca exista un cadru al eticii profesionale care guvernează prestarea acestor servicii. Enumeraţi ameninţări şi riscuri care afectează independenţa. neexhaustive. • solicitarea avizului confidenţial al unui consilier independent sau al organismului profesional. 6. Exista o necesitate pentru clienţi. □ un membru al cabinetului/societăţii care este sau a fost recent un angajat al clientului într-o poziţie din care poate exercita o influenţă semnificativă directă asupra nivelului de certitudine . Exemple în acest sens. Care de urmat când este dificil de sesizat un sau pentru a rezolva un conflict de ordin personal? RĂSPUNS: Când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional. este procedura comportament contrar eticii . . personalitatea si calitatea clientului. 4. De regulă. 241.Institutele membre ale IFAC trebuie să-şi informeze membrii de tipul de situaţii susceptibile de a-i expune la presiuni. Ameninţarea la adresa independenţei. să demisioneze şi să trimită o scrisoare.a acţiona ca un avocat sau consilier al clientului. teama de a pierde cleintul) si indirect. în acest sens. ceea ce impune EC sa actioneze in maniera subiectiva. familiarism sau incredere prea mare in client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client). care pot crea a-meninţări la adresa independenţei de acest fel pot fi: . dacă intervenţia superiroului direct nu este suficientă şi profesionistul decide să se adreseze eşalonului superior următor. pentru a fundamenta concluzia finală a nivelului de asigurare a angajamentului. fără a fi exhaustive. profesionistul trebuie să se supună eşalonului ierarhic cel mai ridicat. Dacă superiroul direct este presupus implicat în conflict.asigurare .a contractului faţă de client. profesionistul poate recurge la procedura următoare: • examinarea conflictului cu superiorul direct. -Profesionalism. 2. . 243. 1975). se impun patru imperative fundamentale: -Credibilitatea. Editura Academiei. legate de slăbirea autocontrolului. amenintari legate de interesul propriu: Financiar: direct (dependenta de onorarii. 5. sau poate fi perceput a promova situaţia sauopinia unui client până la punctul în care obiectivitatea sa este sau poate fi înţeleasă ca fiind compromisă. poate pentru chestiuni grave. astfel de presiuni pot apărea atunci când liber profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului. Renunţarea la convingeri – ameninţare la adresa independenţei. profesionistul contabil. Ce se înţelege prin competenţa expertului contabil? Competenţa unei persoane este capacitatea de a se pronunţa asupra unui lucru. „Să acţionezi fără să studiezi este fatal. amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleasi firme). Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? Pentru a fi realizat obiectului profesiei contabile. 3. Implicarea expertului contabil sau a firmei sale în ţinerea contabilităţii. dacă politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente. De exemplu. Exemple în acest sens. cunoasterea de multa vreme a clientului. Cauze datorate renunţării la propriile convingeri Apar atunci când cabinetul/societatea sau un membru al acestuia. □ prestarea de servicii pentru un client al unui contract de audit sau de non-audit care poate afecta direct nivelul certitudinii asigurării profesionistului contabil faţă de client. superiroul direct trebuie notificat în acest sens.

Exemple de circumstante care pot genera amenintari de interes propriu pentru un contabil profesionist • potentiala angajare la un client. Pentru aceasta. Obligaţiile de confidenţialitate depind şi de legislaţia fiecărei ţări. Menţinerea unui nivel de competenţă profesională necesită o permanentă conştientizare şi înţelegere a evoluţiilor relevante pe plan profesional tehnic şi în mediul de afaceri. dorinta de a incasa onorarii restante.Principiul competenţei profesionale şi al prudenţei impune următoarele obligaţii profesioniştilor contabili: a). Explicaţi principiul integrităţii şi obiectivităţii în audit. Explicaţi principiul confidenţialităţii în audit. Profesionistul contabil nu mai este ţinut de secretul profesional: .7 emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) prevede ca obiectiv al profesiei contabile: oferirea de servicii de înaltă calitate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor publicului. să acţioneze cu prudenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesioniale. menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel încât clienţii sau angajatorii săi să fie siguri că primesc servicii profesionale competente. Prezentaţi 5 situaţii de ameninţare la adresa independenţei. . aici trebuie avute interesele terţilor. Când onorariile primite de la un client. căci independenţa poate fi pusă în cauză. Competenţa profesională poate fi împărţită în două faze separate: (a) obţinerea unui nivel de competenţă profesională.când divulgarea este autorizată de client sau de angajator.când divulgarea este cerută de lege sau când există obligaţia profesională de divulgare (furnizarea de probe în cadrul unor proceduri judiciare. Serviciile profesionale competente necesită un raţionament solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea unor astfel de servicii. Dacă este cazul. Int Integritatea presupune ca profesionistul contabil să fie drept şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri. să nu se afle în situaţii de incompatibilitate. manifestării de familiarismşi acţiuni de intimidare. reprezintă o parte importantă din onorariile brute totale ale proprietarului contabil liberal sau ale cabinetului în ansamblu. şi b). Interesul propriu – ameninţare la adresa independenţei. profesioniştii contabili trebuie să evite situaţiile care îi expun la riscuri susceptibile de a le pune în discuţie obiectivitatea sau cele care implică prejudecăţi. 279. În plus. judecata lor profesională sau a colaboratorilor lor. Acţiunile de intimidare au loc atunci când un membru al cabinetului/societăţii este implicat să acţioneze obiectiv şi să exercite prudenţă profesională. de la persoanele care gestionează patrimoniul sau de la angajaţii clientului. acestea trebuie să fie în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile. angajatori şi alţi utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita înţelegerea eronată a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt 280. Profesioniştii contabili trebuie să garanteze integritatea lucrărilor lor şi să rămână obiectivi în judecata şi raţionamentul lor.Intimidarea de catre un client prea dominant. Independenţa este ameninţată de cauze determinate de interesul propriu. Dezvoltarea profesională continuă elaborează şi menţine capacităţile care îi permit unui profesionist contabil să desfăşoare o activitate competentă într-un mediu profesional Standardul Internaţional de Educaţie (IES) nr. informarea autorităţilor competente despre încălcarea legii. 38 privind dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili. Acest principiu presupune ca profesionistul contabil să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie să le utilizeze ( în beneficiul său sau al unui terţ) sau să le divulge fără autorizare scrisă. cu situaţia economică a fiecărei ţări. Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că acest principiu este respectat şi de către subalterni sau colaboratori. . în afară de cazurile când obligaţia divulgării este prevăzută prin lege sau norme. etc. • Programul de dezvoltare profesională continuă a profesioniştilor contabili. atunci când oferă servicii profesionale. profesioniştii contabili nu trebuie să accepte cadouri sau alte avantaje care le pot influenţa semnificativ şi negativ raţionamentul.Amenintari legate de interesul propriu : . Obiectivitate presupune ca profesionistul contabil să fie imparţial. de conflict de interese sau în alte situaţii de natură a determina un terţ să pună la îndoială obiectivitatea lui. ei trebuie să se asigure că personalul care efectuează lucrări în numele lor respectă principiile de obiectivitate. Obligaţia se menţine şi după terminarea relaţiilor între profesionist şi clientul sau angajatorul său.Ameninţări legate de intimidare – descriere. Interes financiar direct sau indirect. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli şi furnizează instrucţiuni membrilor lor referitoare la acest subiect. (b) menţinerea unui nivel de competenţă profesională. prin ameninţări reale sau percepute. auditul de calitate). • Standardul profesional nr. . derenunţări la propriile convingeri. 111. 110. apărarea intereselor profesionale în cazul unei proceduri judiciare. un profesionist contabil ar trebui să îi atenţioneze pe clienţi. oricare ar fi natura activităţilor lor. Onorariile şi independenţa – descriere. fără prejudecăţi. care ar putea fi lezate. 278. dependenţa faţă de acest client sau grup trebuie examinată cu atenţie. Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că cei care îşi desfăşoară activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiază de instruire şi supervizare adecvată. dependenta de onorarii. Posibilitatea ca expertul să fie intimidat de o ameninţare sau de un client dominant şi să se teamă de consecinţele ce decurg din acţionarea de o manieră obiectivă. 284. sau de la un grup de care aparţine acest cleint. ceea ce impune expertului contabil sa actioneze in maniera subiectiva. • onorarii neprevazute legate de angajamente de certificare • un imprumut catre sau de la un client al certificarii sau de la oricare din directorii sau functionarii acestuia. deautocontrol. teama de a pierde clientul. De asemenea.

Independenta de spirit ( in gandire): . . Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Dacă există şi alte ameninţări. Un profesionist contabil independent trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a identifica circumstanţele în care ar putea apărea un conflict de interese.. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala. prenume. despre:istoricul. • ea presupune integritate si obiectivitate.. b) a Societăţii sau Cabinetului (remiterea către beneficiari a listei lucrărilor şi serv.G. modalitatea de recomandare. normelor în vigoare. la licitaţiile organizate.E. . astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. 135. calificarea profesională. telefon.este componenta fundamentala a independentei. o diferenta onesta de opinie intre un profesionist contabil si o alta parte nu constituie o problema etica in sine... angajarea de colaboratori din presă şi cele din publicaţiile pt studenţi.formarea şi evoluţia în carieră a membrilor cabinetului. Ce se înţelege prin publicitate în profesia contabilă? O.Independenta in aparenta: .candidaţilor la un post oferit de acestea şi care să cuprindă numai info. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masura de a influenta lucrarile pro 112.reprezinta capacitatea de a demonstra ca rsicurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate.Broşuri de prezentare a cabinetului sau a SC de expertiză ce se distribuie elevilor. Descriere.cele pt.Anunţurile sunt interzise.Orice publicitate personală si oferta este interzisă. cu excepţia celor nesemnificative. 137. profesie). Independenta de spirit ( in gandire): • stare de gandire care permite oferirea unei opinii. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. 65/1994 prevede: „Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de EC şi CA se efectuează sau se autorizează de CECCAR în interesul profesiei membrilor săi”. Publicitatea poate fi: a)Personală (utiliz numai a titlurilor sau a diplomelor eliberate de stat sau de instituţii de învăţământ atestate M. Oricum. studenţilor. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala. Cum se rezolvă conflictele de etică potrivit Codului etic naţional al profesioniştilor contabili? Nu este posibil sa se incerce intocmirea unei liste detaliate cu potentialele cazuri in care ar putea aparea conflicte de interese.ea presupune integritate si obiectivitate. o ameninţare la adresa obiectivităţii poate apărea atunci când un profesionist contabil independent concurează direct cu un client sau are o asociere în participaţie sau un acord similar cu un competitor important al clientului. De exemplu. dar să nu contravină regulilor de etică profesională. In ce consta independenta de spirit (in gandire)?.Serviciile profesionale nu trebuie să fie propuse sau efectuate unui client pe bază de acorduri sau contracte conform cărora facturarea onorariilor este condiţionate de importanţa problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servciii. Independenta inseamna un ansamblu de reguli si mijloace prin care profesionistul demonstreaza publicului ca-si poate indeplini misiunile intr-o maniera corecta si obiectiva. Evaluarea include aprecierea. aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care Onorariile fixate de tribula sau de altă autoritate publică nu sutn considerate ca intrând în această categorie.Avize de informare a publicului asupra deschiderii sau schimbării adresei. Trebuie notat faptul cä. Placă de dimensiuni 10x5cm cu nume.Excepţie:.stare de gandire care permite oferirea unei opinii. • este componenta fundamentala a independentei.principiile de comportament. faptele si imprejurarile fiecarui caz necesita o investigare din partea celor interesati. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil. trebuie luate în considerare şi aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina ameninţările sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil.cf.Conflicte de interese – Circumstanţe de care trebuie ţinut seama. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta. în cataloage de firme dar limitate la nume. a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala. Un functionar public nu poate fi niciodata independent.numele şi prenumele clienţilor. Acest tip de circumstanţe ar putea genera ameninţări la adresa respectării principiilor fundamentale. O ameninţare la adresa obiectivităţii sau confidenţialităţii poate fi generată şi atunci când un profesionist contabil independent prestează servicii pentru clienţi ale căror interese sunt în conflict sau pentru clienţi care au o dispută cu privire la aspectul sau tranzacţia în cauză Un profesionist contabil independent trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări. onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrând în această categorie. prenume. dacă profesionistul contabil independent are interese de afaceri sau relaţii cu acel client sau cu o terţă parte care ar putea genera ameninţări. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta..cărţi de telefon.lucrările exec. In ce consta independenta in aparenta ? Independenta in aparenta: • reprezinta capacitatea de a demonstra ca rsicurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. 2. pe care le ofera. În şările în care facturarea onorariilor condiţionată de rezultat este autorizată de legislaţia sau de normele organismului. .inserări în anuare.Exceptie:publicit. Se pune pe uşa de domiciliu. înainte de acceptarea sau continuarea relaţiei sau misiunii specifice cu un client. adresă. COMPONENTELE INDEPENDENTEI 1. a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala. Dimpotrivă.

Unui profesionist contabil i se poate cere sa actioneze contrar normelor profesionale si/sau tehnice. just şi în conformitate cu standardele profesionale relevante astfel încât informaţiile să fie înţelese în contextul lor. suficientă formare de specialitate sau suficientă experienţă. 1. situaţia trebuie atent evaluată.C. Dacă profesionistul contabil angajat este conştient de faptul că emiterea unor informaţii eronate este fie semnificativă fie persistentă. pot exista factori specifici care intervin când responsabilitatile unui profesionist contabil pot intra in conflict de interese cu cerintele inteme sau exteme de un tip sau altul. să facă apel la consultanţă juridică sau să demisioneze. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: . Orice profesionist contabil intr-un post superior de conducere trebuie sa incerce sa se asigure ca. in cadrul organizatiei (Intreprinderii) pentru care lucreaza.Poate exista pericolul presiunui din partea unei autoritati superioare. Un profesionist contabil angajat trebuie să nu ducă în eroare. Când se confruntä cu probleme etice importante. salariaţi. de la un consilier independent sau de la organismul profesional contabil. ameninţările generate de interesul propriu la adresa obiectivităţii sau confidenţialităţii pot fi cauzate de existenţa unui motiv sau a unei ocazii de a manipula informaţii sensibile referitoare la preţ pentru a câştiga beneficii financiare. profesionistul contabil trebuie sa prezinte problema la nivelul imediat superior din conducere. 3. Un profesionist contabil angajat trebuie să întocmească sau să prezinte astfel de informaţii în mod corect. Daca problema nu este rezolvata cu superiorul ierarhic imediat si profesionistul contabil se decide sa meargä la nivelul superior urmator de conducere. în unele situaţii. 45. Consiliul de Administraţie. De exemplu. să conducă la ameninţări generate de conformitatea cu principiile fundamentale. unui afin sau unei rude apropiate i se poate oferi un stimulent. cît şi la sediile secundare. de asemenea. in cadrul C. Comitetul Actionarilor sau al Partenerilor la Conducere (dupa caz). trebuie sa se tina cont de urmatoarele: . Un profesionist contabil angajat poate avea interese financiare. sunt stabitite anumite politici in vederea rezolvarii conflictelor. . fie o societate de expertiză contabilă sau de contabilitate.E. ca rezultat al acelei publicari. Obligaţiile etice ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. . pe baza confidentiala. luarea de măsuri în cunoştinţă de cauză. Unui profesionist contabil angajat. Când unui profesionist contabil angajat sau unui afin sau unei rude afiliate i se oferă un stimulent. pentru a rezolva acest conflict. 4. In acest sens.R. recunoscută de Corp. 5. De obicei. 2. pentru a obtine o intelegere a posibilelor evolutii ale situatiei. Ofertele de stimulente pot reprezenta ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. La aplicarea norrnelor generale de comportament etic. Tribunalul arbitral si Comisiile de disciplina. Prin urmare: . Un profesionist contabil angajat care are responsabilitatea de a întocmi sau aproba situaţii financiare de uz general pentru o organizaţie angajatoare trebuie să se asigure că acele situaţii financiare sunt prezentate în conformitate cu standardele aplicabile de raportare financiară. Principiul fundamental al competenţei profesionale şi al prudenţei solicită ca un profesionist contabil angajat să se implice doar în misiuni semnificative pentru care deţine.C. care ar putea. un angajator cu privire la nivelul de pregătire şi experienţă. El se exercită atît la sediul principal al cabinetului. . Organismelor membre ale IFAC li se recomanda cu insistenta sa se asigure ca membrii lor care se confrunta cu conflicte de etica au acces la activitati confidentiale de consiliere. director sau partener. Dacä asemenea politici nu rezolvä conflictul etic. Stimulentele pot lua forme diferite.Poate aparea un conflict cînd este publicatä o informaţie inselätoare. acesta trebuie să aibă în vedere informarea autorităţilor competente. in ultima instanta profesionistul contabil nu poate avea altä solutie la unele probleme semnificative (de ex.Sa se solicite consultanţă sau consiliere. întocmirea şi raportarea informaţiilor. 88. Auditul de calitate se exercită asupra cabinetului şi asupra fiecărui profesionist contabil înscris în Tabloul Corpului. frauda) decât sa-si dea demisia si sa prezinte un memorandum informativ unui reprezentant corespunzator al acelei organizatii (Intreprinderi).Sa se analizeze problema conflictuala cu superiorul ierarhic imediat. trebuie descurajate relatiile sau interesele care ar putea influenta sau ameninta integritatea profesionistului contabil. Comisiile de apel. care poate fi in avantajul angajatorului sau al clientului si de care poate beneficia sau nu profesionistul contabil.Totusi. în mod voluntar. Profesionistul contabil angajat poate. . Daca se descopera ca seful ierarhic superior este implicat in problema conflictuala. profesionistii contabili angajati pot intâlni situatii legate de identificarea unui comportarnent care nu este etic sau de rezolvarea unui conflict etic. incluzând cadouri.Daca conflictul de etica mai exista inca dupa epuizarea completä a tuturor posibilitatilor de control intern. Consiliul Director. profesionistii contabili trebuie sa respecte politicile stabilite de catre organizatia (Intreprinderea) la care este angajat. Intr-adevär. sau atunci când existä relatii personale sau de familie care pot da nasere posibilitatii exercitärii unei presiuni asupra lor. tratamente preferenţiale şi solicitarea necorespunzătoare de relaţii de prietenie şi loialitate.A. ospitalitate. Când seful ierarhic superior este seful Biroului Executiv (sau ceva asemanator) urmatorul nivel superior care poate controla activitatea poate sa tie Comitetul Executiv. stimulente. Expresia cabinet desemnează fie un cabinet individual condus de un expert contabil sau de un contabilautorizat membru al Corpului. . sau poate fi la curent cu interesele financiare ale rudelor apropiate sau ale afinilor. interese financiare.Poate aprea o problema legata de loialitate care trebuie sa se imparta intre superiorul profesionistului contabil si normele profesionale de comportament care îi sunt impuse. Un profesionist contabil angajat are obligaţia profesională de a se conforma principiilor fundamentale referitoare la: conflicte potenţiale. sau poate obţine. superiorul ierarhic imediat trebuie sa fie instiintat despre aceasta decizie. functioneaza Comisia de etica profesionala. nici nu trebuie să omită să facă apel la consilierea de specialitate adecvată şi asistenţă atunci când este cazul. un profesionist contabil angajat trebuie să susţină obiectivele legitime şi etice enunţate de către angajator şi regulile şi procedurile stabilite în sprijinul acestor obiective. Ce înţelegeţi prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de membrii Corpului? Auditul de calitate desemnează un ansamblu de măsuri luate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabilor Autorizaţi din România vizînd analiza modalităţilor de organizare şi funcţionare a unui cabinet şi aprecierea modului de aplicare în cadrul acestuia a normelor profesionale emise de Corp.

Protejarea independenţei prin clauze contractuale cu clientul.proceduri interne scrise care tratează cerinţele. familiarism sau incredere prea mare in client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client). Actiuni de intimidare PROFESIA CONTABILA 37. Renuntarea la propriile convingeri. . Sistemul de precauţii trebuie să includă: . onorarii restante. prin favorizarea contactelor dintre colegi.o cerinţă de documentare a fiecărui client. amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleasi firme). ceea ce impune EC sa actioneze in maniera subiectiva. Păstrarea acestui statut privilegiat al profesioniştilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care să justifice încrederea publicului. personalitatea si calitatea clientului. Acţini de intimidare – ameninţare la adresa independenţei. . Public înseamnă: Clienţi Guvern Investitori Angajatori Oameni de afaceri Comunităţi financiare Donatori de fonduri Orice persoană Acest public dă încredere în obiectivitatea şi integritatea profesioniştilor contabili. . 4.cunoaşterea modului de organizare a cabinetului. . a sistemelor. potrivit prevederilor Codului etic national al profesioniştilor contabili.confidenţialitate – nici o informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţa terţilor.aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale. Profesia contabilă se distinge prin acceptarea responsabilităţii sale vizavi de public. 6. comunicarea acestor actualizări şi supravegherea funcţionării sistemului respectiv. .sanţiuni pentru încălcarea politicii în domeniul independenţei de către angajaţii firmei de expertiză contabilă. dacă au existat circumstanţe sau fapte care au ameninţat independenţa expertului şi dacă au fost observate astfel de riscuri. care au calitatea de angajati ai Corpului. 4.instruirea şi controlul sistematic. . cunoasterea de multa vreme a clientului. cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. din structura de conducere a firmei sale (chestionar referitor la independenţă).aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale.armonizarea componentelor profesionale ale membrilor.Armonizarea – pe cit posibil. 90.universalitate – auditul se aplică tuturor cabinetelor şi tuturor serviciilor profesionale realizate deacestea. . Explicaţi interesul public..comunicarea activă şi în scris a cestor proceduri fiecărui profesionist şi personalului. Manifestarile de familiarisrn.Interesul general semnifică deci satisfacţia colectivă a persoanelor şi instituţiilor pentru care lucrează profesioniştii contabili. intimidarea de catre un client prea dominant.contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. Auditul de calitate se întemeiază pe cinci principii fundamentale: . apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organismele Corpului.ameninţările şi riscurile la adresa independenţei. examinîndu-se prin sondaj dosarelede lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic) . Cele 5 situatii de amen intare la adresa independentei sunt: 1. teama de a pierde cleintul) si indirect. 1.adaptarea auditului – este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului. a procedurilor în vigoare în cadrulacestuia (auditul structural) . .respectarea normelor cu privire la formarea şi dezvoltarea profesională continuă şi îndeplinirea obligaţiilor de membru (audit de conformitate).oferirea către public a unei bune percepţii despre calitatea serviciilor prestate. .desemnarea profesioniştilor de nivel superior ca responsabili pentru actualizarea acestor proceduri.dezvoltarea solidarităţii în rîndul profesiei. 3. pentru buna funcţionare a economiei. . 3. Auditul de calitate cuprinde: . 5.colegialitate – auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului. Interesului propriu. Slabirea autocontrolului. ce precauţii au fost luate pentru a evita. 91. . 5. 2. Această încredere acordată de public impune profesiei contabile o responsabilitate în materie de interes general. 2. . elimina sau reduce riscul ameninţărilor la adresa independenţei. amenintari legate de interesul propriu: Financiar: direct (dependenta de onorarii. Experţii trebuie să întocmească şi să menţină un sistem de precauţii care să facă parte integrantă din controlul intern din întreaga sa firmă.

independent faţă de societatea comercială. 51. Orice nou client şi orice nouă lucrare solicitată de vechii clienţi trebuie să facă obiectul acceptării şi • evaluarea riscurilor. salarizare. • apreciere a eficienţei executării lucrărilor în raport cu competenţa şi cu mijloacele societăţii. dintre contabilul autorizat şi contabilul salariat ? Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare. El nu primeşte. sursa de venit. economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: • auditorii independenţi ajută la menţinerea integrităţii şi eficienţei situaţiilor financiare ca suport parţial pentru împrumuturi şi acţionarilor pentru a obţine capital. Cine este contabilul autorizat? . în urma unor proceduri anevoioase. Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. De asemeni. Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. management. financiar-contabil. orice altă relaţie financiară cu un client ca: participaţii la capital. pentru membri Corpului. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. Prin urmare. Contabilul autorizat (liber profesionistul) . Comunitatea. Ca şi economistul salariat. • responsabilii financiari (directorii economici) cu atribuţii în diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficientă şi efectivă a resurselor organizaţiei. Periodic se evaluează. prin aceasta. •experţii în impozite ajută la stabilirea încrederii şi eficienţei. contabilul autorizat. semnat de ambele părţi. In schimb. În cadrul îndeplinirii lucrărilor lor. asigurându-se că aceste relaţii nu aduc atingere independenţei lor. • auditorii interni furnizează asigurarea în legătură cu un sistem de control intern corect. Expertul contabil. 38. servicii. inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare. Decizia finală aparţine expertului sau contabilului autorizat. vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesioniştilor contabili. putând fi stimulat ori penalizat de şeful ierarhic sau la propunerea acestuia. răspund civil şi penal faţă de întreprindere. ca şi expertul contabil (liber profesionistul). De asemeni. Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. marketing. un salariu. planificare. economistul este specializat în multe domenii: turism. Evidenţierea sau modificarea lucrărilor nu se poate face decât în baza unui act adiţional la contract. este un profesionist independent. In anumite situaţii. respectiv o verificare privind respectarea principiului independenţei profesiei. etc este susceptibilă de a afecta obiectivitatea şi de a determina terţii să considere că obiectivitatea este compromisă. O atenţie aparte se acordă relaţiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienţii. De regulă. Publicul contează pe profesioniştii contabili pentru o contabilitate financiară şi o raportare corectă. care sporeşte încrederea în informaţiile financiare externe ale patronului. dare/luare de împrumut de bunuri. membri Corpului trebuie să se rezume numai la acordarea de avize de consultanţă profesională şi să nu împieteze activitatea de administrare. contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate. ci un ONORARIU prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa. din cauza clientului. contractul se reziliează 50. În cazul contestării lor. chiar dacă sunt independenţi. Se impune o selectare a clienţilor şi aprecierea situaţiei membrilor Corpului în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. • consilierii de gestiune şi consultanţii manageriali au o responsabilitate faţă de interesul public în susţinerea luării deciziilor manageriale corecte. scrise. În afara onorariilor pentru lucrările executate. este specializat pe un sector al contabilităţii. Expertul contabil liber profesionist este un economist.Interesul public este bunăstarea colectivă a comunităţii şi a instituţiilor deservite de contabilul profesionist. În situaţia imposibilităţii executării lucrărilor solicitate. economistul sau contabilul salariat pierde cu greu postul sau. execută toate lucrările contabile. precum şi la aplicarea corectă a sistemului de impozitare. servicii sau bani. apreciază eventualele schimbări apărute în situaţia clienţilor sau cabinetului/societăţilor lor şi dacă acestea generează noi riscuri. Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale. în sprijinul Codului etic naţional. pentru un management financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi impozite. Profesioniştii contabili au un rol important în societate. • evaluare. Profesioniştii pot exprima în scris clienţilor recomandări sau rezerve. pentru lucrările executate. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii. ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat. În ce constă diferenţa dintre expertul contabil şi economistul salariat . care este un atribut exclusiv al clientului. nesalarizat de o entitate economică. Stabilirea sau întreţinerea relaţiilor profesionale cu clienţii pot antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral. şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. ei pot pierde întreprinderea de client şi.

Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. ca executant. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . sub orice forma. personalitatea si calitatea clientului. 4.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii . darea sau luarea de bunuri. Precizaţi incompatibilităţile expertului contabil în demersul efectuării expertizelor contabile. servicii sau bani. 1. . obtinerea de participatii la capitalul social . calitatea de martor avand intaietate . teama de a pierde cleintul) si indirect. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intrun anumit mod. calitatea de martor avand intaietate . familiarism sau incredere prea mare in client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client).Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii .Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. a evidentelor contabile tehnico operative. .Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari.Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza.daca este implicat financiar. expertul. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: .Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . 5. : Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: .Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . onorarii restante. ori a luat parte.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. la intocmirea actelor primare. . . 2. in calitate de organ de control. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . Enumeraţi ameninţări şi riscuri care afectează independenţa. tehnic de specialitate.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. 6. 3. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . .daca este implicat financiar.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil.Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 260.Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti .Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. . sub orice forma. in calitate de organ de control.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . a evidentelor contabile tehnico operative. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. ceea ce impune EC sa actioneze in maniera subiectiva. . acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. intimidarea de catre un client prea dominant. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. servicii sau bani. INCOMPATIBILITATE 240. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. cunoasterea de multa vreme a clientului. . care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . tehnic de specialitate.Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 20.Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit într-o cauză de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. amenintari legate de interesul propriu: Financiar: direct (dependenta de onorarii.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale. ori a luat parte.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. . conducere. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. darea sau luarea de bunuri. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intrun anumit mod. Listaţi 6 situaţii de incompatibilităţi şi conflicte de interese în exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat conform normelor etice ale Corpului. amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleasi firme). expertul. la intocmirea actelor primare. conducere.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. obtinerea de participatii la capitalul social . 204.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . ca executant.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar.

Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari.. ca executant. conducere.să aibă posibilitateas să justifice existenţa şi utilizarea fondurilor respective. „Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de EC şi de CA se efectuează sau se autorizează de CECCAR în interesul profesiei membrilor săi”. la intocmirea actelor primare. studenţilor sau candidaţilor la un post oferit de acestea şi care să cuprindă numai informaţii despre: istoricul.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii . in scopul obtinerii de lucrari. darea sau luarea de bunuri. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . ocazie cu care si-a exprimat opiniile 230. Ţinînd seama de specificul pregătirii profesionale.principiile de comportament. servicii sau bani.sa evite promovarea personala excesiva. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. . c.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale.Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. Se exceptează publicitatea la licitaţiile organizate. În unele situaţii. el trebuind: . L127 referitoare la activitatea de cenzorat). să fie prea atent la interesele clientului.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. numele şi prenumele clienţilor. Ce este şi ce conţine Programul naţional de formare şi dezvoltare profesională continuă? Dezvoltarea profesională continuă constituie o necesitate obiectivă pentru toţi profesioniştii contabili – liber profesionişti sau angajaţi în economie. Publicitatea poate fi: Personală (utilizarea numai a titlurilor sau a diplomelor eliberate de stat sau de şcoli sau de instituţii de învăţământ atestate de M. ori a luat parte. avînd drept obiectiv sprijinirea profesioniştilor contabili în dezvoltarea şi menţinerea competenţei profesionale. în condiţiile creşterii responsabilităţilor profesionale şi a ridicării calităţii lucrărilor efectuate. . sub orice forma. pentru a oferi servicii de înaltă calitate clienţilor. calitatea de martor avand intaietate .formarea şi evoluţia în carieră a membrilor cabinetului). care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei liberale.Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. . lucrările executate. prenumele. . Placă de dimensiuni 10x5 cm cu numele.sa fie demna din punct de vedre profesional. Riscul ca expertul contabil să fie influenţat de personalitatea şi calităţile clientului. Ce se înţelege prin publicitate în profesia contabilă? Prin « publicitate » se intelege a face cunoscut publicului informatii asupara serviciilor oferite sau asupra calificarilor pe care le poseda un profesionist contabil.să păstreze aceste fonduri separat de fondurile proprii. obiectivitatea. . intr-un mod care sa nu fie fals. La fel şi oferta este interzisă. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. potrivit normelor în vigoare. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . tehnic de specialitate.daca este implicat financiar. Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei libere. 113. fonduri ale clienţilor. 233. .să le utilizeze conform destinaţiilor stabilite.sa aiba ca obiect aducerea al cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate. calificarea profesională de care aparţine.. 7 emis de către IFAC. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu orice activitate salariată în afara Corpului sau orice activitate comercială (v. in calitate de organ de control. liber profesionistul contabil poate primi spre conservare şi utilizare. Care sunt condiţiile cerute unei acţiuni de promovare atunci când publicitatea nu este autorizată? . . potrivit legii. . sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii. expertul. indpendenţa. a. a evidentelor contabile tehnico operative. obtinerea de participatii la capitalul social . in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. Orice publicitate personală este interzisă. angajatorilor şi altor deţinători de interese.E. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. ceea ce paote conduce la o încredere excesivă în client şi la testarea insuficientă a informaţiilor prezentate de acesta. . afectarea atenţiei expertului de cunoaşterea de mult timp a tuturor problemelor cleintului. buna reputaţie a profesiei. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. PROFESIA CONTABILA 112. .Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . Broşuri de prezentare a cabinetului sau a societăţii de expertiză ce se distribuie elevilor.Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti .Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. ostentativa a numelui contabilului profesionist independent.sa evite repetarea frecventa. în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi respectarea principiilor care stau la baza Standardului Internaţional de Educaţie nr. a Scietăţii Cabinetului (remiterea către beneficiari a listei lucrărilor şi serviciilor pe care este în măsură să le ofere. . Se pune pe uşa de domiciliu. 117.sa fie de bun simt. CECCAR a elaborat Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. nu trebuie să exercite în paralel activităţi care afectează sau sunt susceptibile de a afecta integritatea. Ameninţări legate de familiarism sau încredere – descriere. modalitatea de recomandare. b. a faptelor. direct sau indirect in activitatile clientilor sai.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. .

în urma căruia se vor acorda certificate de absolvire. Direcţia pentru dezvoltarea profesională continuă prezintă periodiv Consiliului Superior al Corpului propuneri pentru diversificarea metodelor de dezvoltare profesională continuă a membrilor. • Drept – Legislaţie europeană. • Audit şi certificare. Absolvirea fiecărei teme se va face pe baza unui test de verificare a cunoştinţelor. cu testarea asupra cunoştinţelor profesionale dobândite.? Conditiile pentru a deveni auditor de calitate in cadrul CECCAR sunt: . CE FACE SAU CE NU FACE CONTABILUL PROFESIONIST? • nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dicolo de orice indoiala.R. ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului. b. Dezvoltarea profesională continuă Programul – cadru este adresat tuturor membrilor CECCAR şi este deschis tuturor profesioniştilor contabili din economie.C. zonale şi la nivel de filiale. A. • Doctrină şi deontologie profesională. c.A. Certificatele de absolvire a cursurilor de dezvoltare profesională vor sta la baza verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute pentru acordarea vizei anuale necesare exercitării profesiei.precum şi pentru Doctrina şi deontologia profesională. ar omite sau ar ascunde informatia ceruta. Programul este structurat pe 10 domenii (discipline) obligatorii ale activităţilor ce constituie preocupări ale profesioniştilor contabili şi anume: • Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. în care se precizează tema. cum ar fi învăţământul la distanţă şi dezvoltarea individuală a membrilor pe baza unor materiale (suporturi de curs şi bibliografie) puse la dispoziţie de Corp.E. • Contabilitatea financiară. • Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau contrariu din care sa se creada: a. Pentru nivelele mediu şi avansat. poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale. Programul naţional se structurează pe un număr de 18 cursuri. Care este comportamentul profesionalismului contabil într-o activitate de consilier fiscal? Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui patron. Programul de pregătire iniţială Pregătirea profesională a stagiarilor (absolvenţilor examenului de acces la profesia contabilă) este parte componentă a PNDPC şi se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat. iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii. B. • in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist responsabilitatea pentru continut revine in primul rand clientului. putand induce in eroare fiscul. Programul naţional de formare profesională se completează cu acţiunile realizate cu asistenţă străină în baza acordurilor de cooperare dintre CECCAR şi organisme profesionale din alte ţări. din care minimum 20 de ore verificabile / an. Care sunt condiţiile pentru a deveni auditor de calitate în cadrul C. Durata de pregătire pentru cursurile obligatorii este de cel puţin 120 de ores au unităţi echivalente de dezvoltare profesională continuă (CDP) într-o perioadă de 3 ani. Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva.C. Consultanta. În cadrul programului naţional de dezvoltare profesională continuă se recomandă acordarea unei atenţii deosebite tematicilor de cursuri pentru Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. • Managementul pieţelor de capital. cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta. mediu şi avansat. • sa se asigure ca cei pe care ii consilieaza sunt constienti de limitele legate de sfaturile si consultanta fiscala si nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt.Programul cadru are la bază standardele elaborate de Comitetul de educaţie al IFAC. opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori. Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate. unui memorandum. • Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor. • Expertiză contabilă Pentru fiecare disciplină Programul naţional de dezvoltare profesională este structurat pe 3 nivele: bază. perfecţionarea şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniile (disciplinele) de mai sus. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului naţional de dezvoltare profesională continuă se realizează la nivel central (naţional) pe centre universitare. adresată experţilor contabili şi contabililor autorizaţi profesionişti membri ai CECCAR şi tuturor profesioniştilor contabili din economie -pregătirea profesională iniţială pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie în curs de efectuare a stagiului. Programul cadru conţine: -dezvoltarea profesională continuă. durata şi forma de pregătire urmată. • Fiscalitate. • Contabilitatea şi control de gestiune. PROFESIA DE AUDITOR 118. aprobat prin hotarâre a Consiliului Superior. ar contine un fals sau o inducere in eroare. 131.sa fie in primul rand persoane fizice membre ale Corpului .

. inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare. La proba scrisă fiecare lucrare primeşte o notă de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise şi continuarea examenului cu proba orală este necesară obţinerea mediei de cel puţin 7. . c) nu a suferit nicio condamnare. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are capacitate de exercitiu deplina. doctorii în economie şi doctorii docenţi.sa-si depuna candidatura pentru obtinerea calitatii de auditor . 2. cu specialitatea finanţe sau contabilitate. republicat in M. efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. evaluarii intreprinderilor si auditului financiar . de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile. Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare. Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de examen de admitere. monografiei contabile. la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. potrivit legislatiei in vigoare. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. 13 din 08. Cine este expertul contabil? Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare. persoanele care au titlul de academician. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. b) are studii medii cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei. potrivit legislaţiei în vigoare.2008. cu respectarea principiului independentei profesiei.I nr. potrivit legislaţiei în vigoare. • b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. cate o intrebare din domeniile contabilitate. Principalele activităţi sunt: 1. şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea.sa urmeze un stagiu de formare organizat de Corp EXPERTUL 122. in conditiile prevazute de Ordonanta nr. cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în ordonanţă (capacitate de exerciţiu deplină.Of.01. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale La cerere. 123. nu a suferit nici o condamnare care. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are capacitate de exercitiu deplina.efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregătire tehnică şi pregătire deontologică). part. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale. Cercetarii si Tineretului. exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile. Ţinerea contabilităţii. Profesia contabilă este un întreg format din mai multe activităţi. Proba orala consta in : a. . Cum se obţine calitatea de expert contabil? Condiţiile pentru a deveni expert contabil: . de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. b.sa nu fi facut obiectul vreunei sanctiuni disciplinare . au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor. b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei. intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile. 138. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: • a) are capacitate de exerciţiu deplină. 124. Cine poate exercita profesia de expert contabil şi de contabil – autorizat? Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate. Cercetarii si Tineretului. audit financiar si evaluarea intreprinderilor. • c) nu a suferit nici o condamnare care. Elaborarea. Ce sunt serviciile profesionale? Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile? Profesia contabilă cuprinde totalitatea activităţilor cu caracter economic care presupun cunoştinţe în domeniul contabilităţii. organizarea si functionarea Corpului.examen de acces la profesia de expert contabil. b. . Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale. potrivit legislatiei in vigoare. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. care. profesorii şi conferenţiarii universitari. examinarea şi prezentarea situaţiilor financiare.susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise şi orale) Proba scrisa consta in : a. cate o intrebare din materie juridica si fiscala . c) nu a suferit nicio condamnare care. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea. studii de caz.

• Coreglementarea este o combinare între primele două adică o reglementare partajată între o instituţie guvernamentală şi una profesională. Alte lucrări de audit financiar – contabil sau control intern. ingineri • serviciile fiscale şi mai ales consultanţa fiscală partajată cu avocaţii • servicii juridice partajate cu juriştii şi avocaţii.3. organismul profesional trebuie să joace un rol fundamental fiind cel mai bine poziţionat pentru apărarea interesului public. • Profesionistul contabil care are acces la toate activităţile componente ale profesiei contabile potrivit practicilor europene îl constituie expertul contabil. 3. poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt.detinerea unei competente intelectuale specifice. Servicii de studiu şi consultanţă pentru crearea întreprinderilor 8. Existenţa unui dezechilibru în ce priveşte cunoştinţele între clientul care primeşte serviciile respective şi furnizorul acestor servicii. 4. datoria membrilor.evaluarea activelor întreprinderii partajată cu jurişti. Serviciile furnizate pe piaţă pot fi servicii furnizate exclusiv de profesioniştii contabili: • contabilitate • audit intern • audit statutar • activitate de control intern • activitate de management financiar contabil. etc. Necesitatea reglementării profesiei contabile Reglementarea unei profesii este impusă de nevoia de standarde profesionale. consiliere şi asistenţă fiscală) 7. in amsamblu. vizavi de angajator. etice. pe independenta. vizavi de profesiunea lor si de public. • Activitatea urmărită în mod special este activitatea de audit statutar. Modalităţi de implementare • Autoreglementarea este specifică economiştilor liberali şi constă. Reglementarea profesiei contabile la nivel European . Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt: . Necesitatea şi natura reglementarii depind de următorii factori: 1. obtinuta prin formare si invatamant. Auditul statutar. Servicii fiscale (consultanţă. cu excepţia auditului statutar. sau cu obligatiile lor de loialitate. . • Reglementarea externă constă în aceea că profesia este reglementată direct sau în fapt de către guvern.respectarea de catre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional. este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membrii lor. contabilitatea analitică. în aceea că organismul profesional este recunoscut de autoritatea publică. Oricare ar fi modul de implementare a reglementării. 5. • Activităţile care formează profesia contabilă se pot organiza fie prin compartimente proprii ale întreprinderii. Uneori. fie prin externalizare la specialisti ce funcţionează independent în furnizarea acestor servicii pe piaţă. Management financiar – contabil (planificare contabilă. pe stiinta in profesie. cum ar fi: . Tinand seama de remarcile precedente. . căruia îi deleagă responsabilitatea de a reglementa profesia. auditorul statutar fiind considerat ultimul apărător în drumul informaţiilor conţinute în situaţiile financiare spre consumatorii finali. Criteriile de apreciere a modului în care reglementarea profesiei satisface interesul public sunt următoarele:  Transparenţa  Proporţionalitatea  să nu fie împotriva competenţei şi concurenţei  să nu fie discriminatorie  să fie precisă  segmentată în funcţie de obiectivele urmărite  implementată consecvent şi just  să fie supusă unei examinări periodice Aria de acoperire a reglementării profesiei • Cerinţele de acces şi de certificare • Cerinţe la dezvoltarea profesională continuă • Standardele profesionale şi etice pe care profesioniştii trebuie să le respecte şi să le aplice • Monitorizarea comportamentului profesionist al membrilor • Sistemele şi procedurile de investigare şi sancţionare în legătură cu membrii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus. adică profesionistul contabil care deţine experienţa necesară pentru a fi stabilite relaţiile între cele două domenii. cu deosebire cele care se refera la obiectivitate. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila. Evaluări de întreprinderi şi titluri 9. Capacitatea profesiei respective de a răspunde necesităţilor economiei si societăţii. 2. contabilitatea de gestiune etc.) 6. de educaţie care să fie îndeplinite de membrii acelei profesii. incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie.recunoasterea unei datorii vizavi de public. considerat a fi specialistul cu cea mai înaltă pregătire în domeniul său de activitate în ţara sa de origine. Condiţiile de piaţă în care activează profesia. • sau servicii partajate cu alte profesii. pe competenta. Alte servicii contabile şi paracontabile.

Vinovăţia. Atât experţii contabili cât şi contabilii autorizaţi nu pot efectua lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţii unde sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajaţii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurenţă.• Profesia contabilă este reglementată prin Directiva generală 89/48 CEE care se referă şi la profesia contabilă. De asemenea. potrivit legislaţiei în vigoare. Condiţii: . 31/1990 privind societăţile comerciale actualizată). . profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a obţinut cel mal înalt nivel de pregătire prin studii universitare.G.Forma răspunderii juridice.Abaterea disciplinară. Care sunt răspunderile profesioniştilor contabili? Răspunderea poate fi: • Disciplinară.Raport de muncă concretizat printr-un contract de muncă. prevăzute de legea penală.Existenţa unui regulament. de cele mai multe ori vremelnice. în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege.Prejudiciul. a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari. • Penală. 65/1994 actualizată. Condiţii: . In ce constă procedura de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei? a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp pe anul curent. 8 din O. 190. Cum se exercită profesia de expert contabil şi de contabil autorizat? Profesia de expert-contabil şi de contabil-autorizat se exercită de către persoanele care au dobândit legal această calitate.Sancţiune prin avertisment. cu vinovăţie. Potrivit reglementărilor europene. precum şi regulile privind conduita etică şi profesională. un stagiu de minim 3 ani şi un examen de aptitudini şi care are acces fără restricţii la toate serviciile si activităţile ce formează profesia contabilă. Ele includ în primul rând organizarea şi gestiunea profesiei contabile în întregul ei. membre ale Corpului.Fapta. f) depunerea declaraţiei anuale privind activitatea desfăşurată în anul expirat completată la toate rubricile. . ca fiind contravenţie. (6) În ultimele 6 luni de stagiu. nu trebuie să îşi găsească loc în relaţia dintre stat şi profesia contabilă. . Explicaţi în ce constă stagiul pentru a participa la examenul de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat. c )dovada asigurării pentru riscul profesional d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care. 571/2003 privind Codul fiscal. le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici. respectiv 40 de ore de pregătire profesională/an calendaristic. precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. . pe toată durata suspendării. înscrise în tablou. b) plata la bugetul de stat.Condiţii: . e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege. 161.124 şi 125 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului. pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei. . potrivit pct. un concediu neplătit de cel putin 30 de zile pentru pregătirea examenului de aptitudini la profesiile de expert contabil si de contabil autorizat. în timpul orelor normale de muncă ale tutorelui de stagiu sau potrivit programului de stagiu în sistem colectiv. . cât şi utilizatorul informaţiei contabile. 188. stagiarul este obligat să efectueze minimum 200 de ore pe semestru. Diletantismul arbitrariul. în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea. adversităţile şi clădite pe interese de grup sau conjunctură. nr. . actualizată)  în societăţi comerciale de expertiză contabilă sau de contabilitate (art. • Directiva speciala 2006/43 CEE care se refera strict la condiţiile de autorizaresi de retragere a autorizării unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere). chiar dacă e săvârşită fără intenţie. . şi nu într-o fragmentare arbitrară pe activităţi. În perioada de stagiu. se sancţionează. Tabloul se publică anual în Monitorul Oficial al României.Contractul. • Administrativă (contravenţională).Cauzalitatea.Fapta prevăzută de lege sau alt act normativ.Fapta săvârşită cu vinovăţie. Condiţii: .Faptele (infracţiunile) pericol social. ori în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. Probleme şi obiective ale profesiei contabile din Romania • Strategia aprobată prin Conferinţa Naţională a CECCAR a stabilit marile probleme şi obiective ale profesiei contabile din Romania. inclusiv soţi-soţii ale administratorului. la cerere. Cooperarea dintre factorul public şi cel al profesiei contabile liberale este esenţială pentru realizarea unui parteneriat care să servească în mod performant atât profesia. Exercitarea se realizează numai de către persoanele fizice sau juridice. • Civilă. Legea nr. 215. Modalităţi de exercitare a profesiei:  individual (activitate independentă conform Legii nr. . tutorele de stagiu trebuie să acorde stagiarului. . g) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă potrivit Normei 38.

au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil239. precum şi prin eliberarea autorizaţiei de exercitare a profesiei pe anul respectiv. Camera de Comerţ şi Industrie. Prin examen. s-a reusit. Oficiul Registrului Comerţului etc. se va prezenta şi un certificat medical privind starea de sănătate eliberat de către o Comisie de specialitate stabilită de Corp. se suspenda sau se poate interzice dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu. . după care filialele au obligaţia: a. din numărul total de membri ai Corpului. Cum se obţine calitatea de contabil autorizat? Condiţiile pentru a deveni contabil autorizat: • examen de acces la profesia de expert contabil. aplicarea si respectarea normelor si ghidurilor profesionale emise de CECCAR. d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. Cum se menţine calitatea de expert contabil şi calitatea de contabil autorizat? Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. Acordarea vizei se concretizează prin semnătură şi prin ştampila filialei pusă în căsuţa special rezervată în carnetul de membru al Corpului. Acţiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei se desfăşoară până la data de 15 februarie.4(1) lit. Trecand de la metoda controlului colegial la controlul efectuat de organismul profesional prin personal angajat. f) depunerea declaratiei anuale completata la toate rubricile prevazute de formular. pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii. precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct. care au obţinut viza anuală şi au dreptul să exercite profesia. care. e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege. potrivit legislatiei in vigoare. astfel incat Codul Etic National al Profesionistilor Contabili a devenit indispensabil de pe masa contabililor din Romania. 220 stabileşte procedurile şi principiile fundamentale precum şi modalităţile lor de aplicare cu privire la controlul de calitate şi în mod deosebit. Natura.65/1994 şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi. să afişeze la sediul filialei. h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani (pana la varsta de 65 de ani) sau in ultimii 3 ani (peste varsta de 65 de ani) a fost testata cu privire la indeplinirea conditiei privind capacitatea deplina de exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de OG 65/1994 c. c) nu a suferit nici o condamnare care. Monitorizarea de catre CECCAR a activitatilor desfasurate de membri a condus la cresterea interesului fata de etica si deontologie in profesie. iar pe de alta parte. respectiv. candiadtii trebuie sa indeplineasca anumite conditii: EXPERT CONTABIL .5 din O. Prin pronuntarea unei sanctiuni disciplinare.au capacitatea deplina de exercitiu.c.124 si 125 din ROF . costuri etc. să înainteze la Aparatul Central o informare asupra modului de realizare a acestei acţiuni. Lipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria inactivilor. potrivit legislaţiei în vigoare. o mai buna percepere din partea CECCAR asupra modului in care sunt organizate si desfasurate activitatile cabinetelor/societatilor membre. Acordarea vizei anuale este conditionata de: a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecut b) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege.a şi art. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere).Controlul de calitate la nivelul organismului profesional. la politicile şi procedurile folosite de unn cabinet în lucrările de audit şi la procedurile referitoare la lucrările încredinţate unor colaboratori ai auditorului. la instanţele de judecată. . . .se la radierea membrului respectiv din Tabloul Corpului ORGANISM PROFESIONAL 70. 216. de contabil autorizat. potrivit legislatiei in vigoare. imbinat cu prezentarea de "Rapoarte anuale" privind auditul de calitate.h) prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. lista membrilor Corpului. dispersia geografica. la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. c) dovada asigurarii pentru riscul profesional. g) dovada privind pregatirea profesionala continua. 85. insusirea.nu au suferit nici o condamnare. Care sunt condiţiile pentru a deveni expert contabil. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza anuala) impreuna cu autorizatia de lucru. cu diploma recunoscuta de MEN. precizaţi nivelul de pregătire teoretică şi practică necesare. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu deplină.nr.m. pe de o parte. b. În situaţia în care se impune. menţionând numărul membrilor care au obţinut viza anuală.au studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante. nivelul de organizare. Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere. Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr.G. b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. calendarul şi întinderea politicilor şi procedurilor de control de calitate ale unui cabinet sau societate depind de numeroşi factori ca: felul şi importanţa activităţii sale. precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat. astfel incat serviciile prestate sa fie la nivelul exigentelor privind calitatea ceruta de terti. au crescut responsabilitatile profesionistilor contabili fata de cunoasterea. Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit. a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari.Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a Regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini.u. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale • efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregătire tehnică şi pregătire deontologică) • susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise şi orale) 244.

obiectivitate. după caz: a) numărul total al stagiarilor înscrisi pentru sistemul colectiv de pregătire. Care sunt obligaţiile de raportare ale membrilor? Indiferent de misiunea pe care o are de îndeplinit. in cadrul sau in afara firemei cu persoane competente . supraveghere si revizuire la toate nivelurile astfel incat sa se asigure rezonabilitatea activitatii desfasurate . cum ar fi o misiune efectuată conform cu Standardele Internaţionale de Audit.aptitudini şi competenţe: nivelul de instruire şi formare al personalului cabinetului sau societăţii permite acestuia să se achite în mod corect şi complet de sarcinile pe care le primeşte în cadrul unei misiuni de audit. înscrise în Codul etic. 86.acceptarea si pastrarea clientilor – evaluarea potentialilor clienti si verificarea celor existentei .monitorizare – se monitorizeaza gradul de adecvare continuu si eficacitatea operationala a politicilor si procedurilor de control al calitatii 87.? RASPUNS ???? 41. din toate punctele de vedere.obiectivitatea . d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală. Acestea includ un Audit Statutar care este auditul unei situaţii financiare solicitat de legislaţie sau de reglementări.aptitudini si competente . Explicaţi scopul şi obiectivele controlului de calitate al serviciilor de audit.repartizarea lucrărilor: lucrările de audit vor fi încredinţate personalului care dispune de pregătirea şi experienţa necesară. .delegare – indrumare. 44. b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale.politicile si procedurile unei firme de audit referitoare la activitatea de audit in general .repartizare – actvitatea de audit este repartizata personalului cu grad de instruire tehnica si experienta profesionala ceruta in circumstantele date . confidenţialitate şi profesionalism. 43. CECCAR 39. educaţie.cerintele profesioanle .proceduri referitoare la munca delegata asistentilor pentru un audit individual Obiectivele politicilor de control al calitatii vor incorpora urmatoarele: .exigenţele profesionale: personalul cabinetului sau al societăţii trebuie să se conformeze principiilor de independenţă. integritate. Coduri CAEN acceptate: vezi fisierul Tabel coduri CAEN 2008 Aceleaşi condiţii trebuie îndeplinite şi de către societăţile de contabilitate. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o societate comercială pentru a deveni membră a Corpului? Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil. În ce constă pregătirea stagiarilor în sistem colectiv? 1) Pregătirea în sistem colectiv a stagiarilor se face pe baza unui calendar semestrial întocmit de directorul executiv al filialei si vizat de presedintele filialei până la data de 15 a primei luni din semestru si se transmite Directiei gestionare stagiu din cadrul Corpului. dar nu mai mult de 100 de stagiari pentru un lector.consultare – consultanta ori de cate ori e necesar. Elaborarea acestui raport se realizează conform normelor profesionale. supervizarea şi revederea lucrărilor realizate la toate eşantioanele permit obţinerea unei asigurări rezonabile că lucrările efectuate răspund normelor de calitate stabilite. (2) Calendarul semestrial de pregătire va contine. Care sunt principalele prevederi ale Normelor CECCAR privind nivelul de organizare şi desfăşurare a cursurilor pentru înţelegerea şi aplicarea IFRS/IAS? Principalele prevederi ale Normelor CECCAR privind modul de organzare şi desfăşurare a cursurilor pentru înţelegerea şi aplicarea IFRS/IAS (“acţiunea”) au în vedere: Ø Obiectul acţiunii Ø Temeiul legal al acţiunii Ø Sursele bibliografice-suporturi de curs . c) lista stagiarilor (pe ani) repartizati pentru un lector. conform cu cadrul de raportare financiară identificat. d) graficul de efectuare a lucrărilor profesionale (200 de ore / semestru) si zilele de pregătire tehnică si deontologică. . Scopul controlului calitatii este de a stabili standarde si de afurniza instructiuni privind: . Ce obligaţii are CECCAR faţă de profesioniştii contabili angajaţi în industrie. sectorul public etc. . b) lectorii ce pot fi utilizati pentru verificarea lucrărilor profesionale si predarea cursurilor de pregătire tehnică si deontologică. de bază.independenta O misiune de certificare rezonabilă în care un profesionist contabil independent îşi exprimă o opinie cu privire la faptul dacă situaţiile financiare sunt sau nu întocmite. comerţ. pe ani. . Cum explicaţi responsabilităţile etice ale altor profesionişti utilizaţi în cadrul unei misiuni de audit. c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili. EC sau CA trebuie să elaboreze un raport în legătură cu misiunearespectivă.delegarea : conducerea.Obiectivele politicilor de control de calitate adoptate de către un cabinet sau o societate sunt urmatoarele: . 42.

patrimoniul propriu. .nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia sa nu poata sa isi exercite liber profesia. capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.statatoare . . competenta si constiinta.acorde toata atentia pentru orice problema examinata. .Ø Structura cursului-durata Ø Tehnici de predare Ø Despre lectori Ø Onorarii-cheltuieli Ø Cursanţi Ø Obligaţiile organizatorilor de cursuri.C. potrivit legii.C. .R. intocmeste bilant propriu.isi exprime opinia fara nici o ezitare. Reprezentarea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul ţării. scrisoare transmisă prin poştă cu aviz de confirmare a primirii) 132. Pentru mentinerea acestor calitati. Normele CECCAR privind nivelul de organizare si desfasurare a cursurilor pentru intelegerea si aplicarea IFRS/IAS prevad in prima faza organizarea unui curs de instruirea lectorilor CECCAR pentru o perioada de 3-5 zile iar in a doua faza are loc organizarea de cursuri la nivelul filialelor unde cursurile se predau pe baza “Suportului de curs” stabilit de Corp ca limita minima a cunostintelor ce trebuie insusite de cursanti.R. .considere ca independent sa trebuie circumscrisa.A. oferirea către membrii a materialelor documentare existente.Organizeaza contabilitate proprie. in raport cu alte institujii din Romania si din afara tarii. categoric si ferm.Durata minima a unui curs fiind de 60 ore (6 ore/zi). inclusiv preşedintele. . . Activitatea membrilor Corpului se caracterizeaza prin: .organizarea de sine . . e. ziare locale).E. condiţii pentru menţinerea acestora. Anunţurile privind organizarea de cursuri de formare şi dezvoltare profesională. . sa nu-si exercite libertatea de gandire.Are cont in banca.calculul matematic al activului net corectat.c.Intocmeste b.? Consiliul Superior exercită drepturile Corpului aferente statutului său de persoană juridică de utilitate publică.Care sunt atribuţiile Consiliului Superior al C. fax. orarul consultaţiilor şi orice alte comunicări de interes pentru membrii se aduc la cunoştinţa acestora şi a persoanelor interesate prin cele mai potrivite mijloace (telefon. . d) Transmiterea “Declaraţiei anuale” ce urmează a fi completată de membrul Corpului şi retransmisă la filială pentru înregistrare. . c) Aducerea la cunoştinţă în termen de 10 zile a promovării examenului de aptitudini şi invitarea la întocmirea dosarului pentru înscrierea în Tabloul Corpului.C.reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de activ necesare exploatarii.scopul determinat.Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).C. şi 8 supleanţi. Cu această ocazie se va transmite şi “fişa personală” ce urmează să o completeze viitorul membru. b) Toate comunicările pe perioada efectuării stagiului. fiecare membru trebuie sa: . sa se exprime clar.moralitate. Corpul reprezinta profesia. conform Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini. Aceste elemente le are si C. în mod esenţial. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri. .A. probitate si demnitate. . . TV. CECCAR 114. . Convocarea la Adunarea Generală a filialei se face de regulă prin fax sau poştă dar este obligatorie şi transmiterea prin cel puţin două mijloace de informare în masă (radio. are ca atribuţie reprezentarea profesiunii în faţa autorităţilor publice prin preşedintele său şi coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor judeţene.isi dezvolte necontenit cultura. de asemeni. .independenta de spirit si de interes material.E.v.separarea tuturor elementelor patrimoniale de activ in elemente necesare exploatarii si elemente in afara exploatarii (necesare intreprinderii). Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. . 134.. în vederea accesului la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat. În acelaşi plic este obligatorie aducerea la cunoştinţa membrului a modului de îndeplinire de către filială a acţiunilor prervăzute în Programul de activitate aprobat de Conferinţa Naţională pentru anul expirat făcându-se în mod strict şi exclusiv referire asupra fiecăreia din poziţiile şi capitolele prevăzute în Program. in orice imprejurare. . Calităţile membrilor. Ce obigaţii au filialele Corpului pe linia comunicării cu membrii? Conducerile filialelor Corpului iau măsuri pentru asigurarea păstrării unor legături permanente cu membrii în scopul cunoaşterii problemelor cu care sunt confruntaţi şi sprijinirii în rezolvarea acestora. inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor. Este obligatorie comunicarea prin scrisoare recomandată cu aviz de primire în următoarele cazuri: a) Aducerea la cunoştinţă în termen de 10 zile a promovării examenului de acces la profesie şi invitarea la întocmirea formalităţilor pentru înscrierea la stagiu.Stiinta..Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului.mail. regulilor stabilite de Corp. are.Relatiile cu bugetul directe.

Sesizează CS cu propuneri şi sugestii priv.C. proiectul de buget al Corpului. transmite CS un exemplar al balanţei de verif.Răspunde solidar cu Consiliul filialei de încas. şi al ct.CS. la nivel central şi teritorial? Conferinta natională este organul superior de conducere si de control al Corpului.când cei din urmă acceptă acest arbitraj. iar unul. precum şi la cererea Comisiei superioare de disciplină.Consiliul filialei. m) analizează activitatea membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină. de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. g) asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor. decizii ale organizaţiilor de conduc. Ad.Gen.Îndeplineşte alte atribuţii cf. activ. experţi contabili. Propunerile se înaintează preşedintelui CS pt. şi deciziile organelor de conducere ale Corpului. Partea I. Care sunt organele cu atribuţii de control în cadrul C. şi de stabilire a salariilor lor.Face propuneri de angajare a salariaţilor din structurile executive ale fil. şi membrii comisiei de cenzori. la cerere.de distincţii onorifice.l fin..Pronunţă radierea din Tablou. în limitele statului de funcţii aprobat. h) aprobă statele de funcţii ale Corpului la nivel central şi teritorial.şi încetarea provizorie de a mai face parte din Corp. şi ia măsuri administrative. stabilite de CS şi în cond.Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. pe baza împuternicirilor stabilite de CS. Atribuţiile Consiliului filialei: Supravegherea modului de exercit a profesiei în raza filialei. după însuşire de către BP. de asemenea. ex.Supune.Sesizarea Comisiei de Disciplină a filialei sau a altor filiale despre abaterile profesionale ale memebrilor Corp. la solicitarea acestora. fin.Biroul Perm al filialei. elabor.Consiliul superior se convoacă cel puţin o dată pe semestru de către preşedintele său şi ori de câte ori este necesar. Aprobă lista EC individuali şi SC ce vor fi analizate în anul urm.Gen.R. administrativ. l) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesional de către toţi membrii Corpului. de execuţie a BVC. în lim.? Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă.Prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor profesionale.. ex.C. Ce este C. bunurilor ei.Poate accepta sponsorizări şi donaţii acordate filialei. poate fi convocat la cererea Biroului permanent. şi Corpului. execuţia BVC pe anul expirat. inclusiv de natură disciplinară. f) veghează ca reglementările privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie aplicate strict. k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului. şi deciziile priv. 65/1994.C. legii. anuale propunerile pt. adoptare. în condiţiile prevăzute de O. prin vot d. dintre membrii săi. rezultatele analizei sunt prezentate Conferinţei naţionale care hotărăşte. modificată. îndepl altor atrib. cf. d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului.A. aprobare. de hot. dintre contabilii autorizaţi.R. rezultatele analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a SC controlate. filialei priv. fin.Angajează cheltuielile în cadrul bugetului aprobat. în cazurile din Regulament. nr. organizatorice. 140. acord. aprobă metodologia de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului.Hotărăşte priv. profesionale datorate de membrii. expirat.Pregăteşte.Asigurarea apărării interese filialei şi admin. Reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale. necesare pt.Aprobă.Adoptă lista membrilor de onoare ai filialei. prin preşedintele BP. Consiliul superior are următoarele atribuţii: a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului superior: 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii contabili.cf. HCS. a Consiliului filialei. din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi.la înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor lui.Stabileşte măs. ex. După aprobare. BVC al filialei pt. prin vot d.normelor CS.Analizează şi adoptă proiectul de buget al filialei. bunei exercitări a profesiei de EC şi CA pe teritoriul filialei. procedurii. Atribuţiile Preşedintelui filialei: Convoacă Consiliul filialei şi conduce dezbaterile lui.Gen a filialei: ia cunoştinţă. regulamentul de organizare şi funcţionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere.Arbitrează litigii dintre membrii fil. ale CS. viitor şi execuţia BVC pt.Urmăreşte încas cotizaţiilor profesionale datorate de membrii filialei.A. considerate utile interesului profesiei cf. spre aprobare. gestiunii fin. legii.Supune Ad. e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Secretarul General al Corpului Execută hot. având sediul în municipiul Bucuresti.sau autorizarea pe întreg teritoriul filialei a tuturor formelor de publicitate colectivă. Regulament. Hotărârile de interes general se publică în Monitorul Oficial al României. Deliberările Consiliului superior au caracter strict secret.E.Efectu. Cenzorii ORGANELE DE CONDUCERE sunt:Adunarea gen(ordinară şi extraord). Regulament. care. cotiz. n) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. experţi contabili. Propune.Organizează alegerile în consiliile Corpului. i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. c) asigură elaborarea şi completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili pe baza Codului etic IFAC. preşed.Ia cunoştinţă de raportul Consil.cf. în vederea asig. pentru preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină. b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului. expirat şi raportul cenzorilor as.E. a majorităţii membrilor Consiliului superior..Noul ROF: alege şi revocă preşedintele şi 2membri ai Comisiei de Disciplină a filialei. hotărârile sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul Corpului.Reprezintă Consiliul fili. cu cel puţin . hotărâri. dezbate şi aprobă. ale fil. solicitând avizele Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Justiţiei. precizărilor Consiliului Super. raportul Consiliului filialei pt.din acte normative sau hot.Preşedintele filialei Atributii Ad.G. CECCAR 127. analiz şi ctrl proiectele de buget ale filialelor.Alege şi revocă pe mebrii CFC. în condiţiile Regulament..C. compartim. le prezintă CS pt. j) decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină. pe lângă CS şi la membrii Corpului. şi clienţii ei. exercitarea profesiei. candidaţii pt.

1 lună înainte de încep. ex. fin.Asigură execuţia BVC, prezentând info. periodice BP,asigură şi răsp. de org. şi ţinerea ctb. la nivel central şi teritorial,cf. legii.Asigură execut. tuturor lucrărilor admin. şi de secretariat pt. Conf Nat., CS, secţiunile şi comisiile Corpului.Organiz. şi asigură evid. centralizată a EC şi CA înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale.Asigură publicarea anuală în MOf al Rom. Tabloul Corpului (TC).Organiz. şi urm. publicitatea priv. exercit. profesiei de EC şi CA, în interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea regulilor priv. publicit.Asigură publicarea în revista Corpului a bil. Ctb. şi a ct. de gestiune anual, după aprobarea lor de Conf.Nat.Asigură cond. materiale pt. desfăş. Activit. CS, a membrilor şi organelor subordonate.Propune preşedintelui BP, anual, o dată cu proiectul de buget, schema de funcţiuni şi salarizare a sectoarelor admin. şi a salariaţilor din subordine.Particirpă fără drept de vot, la şedinţele BP luând cunoştinţă de deciziile adoptate. Atribuţiile Secretarului filialei (directorului executiv) Execută hot. Consil. filialei.Elabor. proiectul de buget al filialei.Asig. execuţia BVC aprobat.Asig. exec. tuturor lucrărilor admin.+secretariat ale filialei. Organiz. şi asig. evidenţa EC şi CA în Tabloul existent la filială.Asig. ţinerea ctb.filialei, cf. legii.Propune anual Consiliului fil. schema de funcţiuni şi salariz. a personal necesar,apoi e supusă aprobării CS.Participă, fără dr.de vot, la şedinţele BP al filialei, luând la cunoştinţă deciziile adoptate.Îndeplin. şi alte atribuţii din acte normative şi hot., deciziile organelor de conducere ale filialei şi Corpului 142. Ce conţine Declaraţia Consiliului Superior al Corpului privind punerea în aplicare şi însuşirea cerinţelor etice? Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România doreşte să atragă atenţia tuturor profesioniştilor contabili asupra necesităţii de a da urmare prezentei Declaraţii. 1. C.E.C.C.A.R., ca membru al IFAC, are responsabilitatea de a promova norme de înaltă conduită profesională şi să se asigure că cerinţele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor va fi investigată, luându-se măsurile care se cuvin. 2. Misiunea de a pregăti cerinţe etice detaliate aparţine Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. 3. Adoptarea cerinţelor etice internaţionale ale IFAC de către C.E.C.C.A.R. nu va asigura în mod obligatoriu aplicarea acestor norme de conduită stabilite. De aceea, C.E.C.C.A.R. elaborează prevederi normative adecvate cerinţelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili. 4. C.E.C.C.A.R. asigură consultanţă şi îndrumări care să ajute la rezolvarea conflictelor de etică ale profesioniştilor contabili. Stabilirea unui compartiment de interpretare/îndrumare/consultanţă trebuie să aibă următoarele caracteristici: - obiectivele lui şi procedurile de funcţionare trebuie să fie transparente şi promovate larg în rândul membrilor; - procedurile de funcţionare trebuie să ofere siguranţa că se va ţine seama numai de întrebări rezonabile din partea membrilor şi că cel care întreabă răspunde pentru formularea clară a faptelor şi circumstanţelor; - cei însărcinaţi să ofere consultanţă trebuie să aibă un nivel corespunzător de autoritate şi o experienţă tehnică suficientă pentru a acorda asemenea îndrumări; - cererile vor fi făcute de obicei pe bază de confidenţialitate iar rezultatele oricăror interpretări/consultanţă/îndrumări pot face obiectul publicării (fără a da nume), ca modalitate de formare etică pentru toţi profesioniştii contabili. Pentru a răspunde cerinţelor din prezentul paragraf, în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi funcţionează Departamentul de etică, comisiile de apel şi comisiile de disciplină, atribuţiile acestora fiind stabilite prin hotărâri ale Consiliului Superior. 5. Punerea în aplicare a cerinţelor etice va fi susţinută de introducerea unui program menit să asigure Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România că membrii individuali cunosc toate cerinţele etice şi consecinţele nerespectării acestor cerinţe. Asemenea informaţii pot fi comunicate membrilor, individual, prin manuale, publicaţii tehnice, reviste profesionale, rapoarte în legătură cu audieri şi activităţi disciplinare, programe referitoare la pregătirea profesională continuă, publicaţii, presă financiară şi de afaceri şi răspunsuri privind cerinţele de consultanţă de la comitetul specific. 6. Profesioniştii contabili vor respecta cerinţele etice care îi privesc, fără să fie nevoie de constrângeri sau sancţiuni. În ciuda acestui fapt, se pot produce cazuri în care astfel de cerinţe sunt ignorate în mod flagrant sau pe care aceştia nu le respectă din eroare, omisiune sau din lipsa de înţelegere a lor. Este în interesul profesiei şi al tuturor membrilor ca publicul larg să aibă încredere că nerespectarea cerinţelor etice ale profesiei va fi investigată şi, acolo unde este cazul, vor fi luate măsuri disciplinare. 7. Profesioniştii contabili trebuie deci să fie pregătiţi să justifice orice abatere, de la cerinţele etice. Nerespectarea cerinţelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da naştere unor acţiuni disciplinare. 8. Puterea acţiunii disciplinare este stabilită prin reglementările C.E.C.C.A.R. 9. Măsurile disciplinare pot apărea, de obicei, în urma unor probleme ca: - nerespectarea normelor generale de bază şi specifice aplicabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili; - nerespectarea regulilor de etică; - conduită discreditabilă sau dezonorată. 10. Investigaţiile disciplinare vor începe, de obicei, ca rezultat al unor plângeri; structurile centrale şi locale ale Corpului trebuie să ia în consideraţie toate plângerile. Investigaţiile pot, totuşi, să fie introduse din oficiu de C.E.C.C.A.R. sau de către o entitate administrativă, fără să fie făcută o plângere. Investigaţiile pot fi făcute verbal sau prin corespondenţă. Trebuie întotdeauna înştiinţat membrul împotriva căruia se face plângere, precum şi cel care a făcut plângerea. Acolo unde există o dispută, se poate încerca o conciliere, fie prin comisiile de disciplină ale filialelor, fie prin comisiile de arbitraj ale acestora. 11. Poate fi oportun să se facă publicitate procedurilor disciplinare şi de apel. Astfel, sunt informaţi atât membrii, cât şi publicul larg. Totuşi, aspectele de confidenţialitate şi tipul încălcărilor trebuie să fie luate în consideraţie atunci când se decide metoda de publicitate. 143. Enumeraţi 8 atribuţii ale adunării generale ale filialei C.E.C.C.A.R. Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa decât la adunarea generală a filialei de care aparţine. Adunarea generală are următoarele atribuţii: a) ia cunoştinţă, dezbate şi aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliului filialei pentru perioada expirată;

b) aprobă, prin vot deschis, bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia bugetului pentru exerciţiul financiar expirat insoţit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei ; c) ia cunoştinţă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aprobă lista experţilor individuali şi societăţilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor; d) alege şi revocă preşedintele şi patru membri ai comisiei de disciplină a filialei; e) alege şi revocă preşedintele şi membrii consiliului filialei precum şi cenzorii; f) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de membru al Consiliului superior; g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili sau hotărâte de Consiliul superior. 149. Care sunt competenţele Comisiei de Disciplină a Filialei? Comisia de disciplină a filialei are următoarele competenţe: • Sancţionează abaterile disciplinare săvârşite de EC, CA, membri ai filialei,cu domiciliul în raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale. • Înştiinţează preşedintele CF şi pe reprezentantul MF despre reclamaţiile primite (excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor BP ale filialelor sau ale profesioniştilor şi societăţilor străine care se adresează Comisiei superioare de Disciplină. CONSTITUIRE • 5 membri titulari • 5 supleanţi • 1 preşedinte plus 2 membri aleşi dintre membrii filialei EC care se bucură de autoritate • 2 membrii supleanţi desemnaţi de MF • Mandatul 4 ani Abaterea (învinuirea) Sancţiunea a. Neplata cotizaţiei şi a celorlalte obligaţii la termenele prevăzute de Regulament în cursul unui an calendaristic. b. Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţii. c. Încălcarea cu intenţie, prin acţiune • suspendarea dreptului de exercitare până la data plăţii 8nu mai puţin de 3 luni şi nu mai mult de un an). • Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei 156. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.? Sediul central al Corpului este în Municipiul Bucureşti. CECCAR are 42 de filiale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în Municipiul Bucureşti. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este astfel organizat încât să-şi poată îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare. Pentru îmbunătăţirea managementului la nivel central şi local s-au luat o serie de măsuri, cum ar fi: a). Modificarea organigramei Corpului, în sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente, sectoare). b). Clasificarea filialelor Corpului în funcţie de volumul de activitate şi numărul de membri in 5 categorii (grade), care să constituie baza determinării indicatorilor de alocare a resurselor în cadrul Corpului: • Categoria 0 – peste 3.000 membri • Categoria I – peste 600 membri • Categoria II – 301 – 600 membri • Categoria III – 101 – 300 membri • Categoria IV – pînă la 100 membri. La 31 decembrie 2004: - filiale categoria 0 – 1 filială (Bucureşti) - filiale categoria I – 10 filiale - filiale categoria II – 12 filiale - filiale categoria III – 17 filiale - filiale categoria IV – 2 filiale Organizare la nivel central: 1. Organe de decizie • Conferinţa Naţională • Consiliul Superior • Biroul Permanent • Preşedintele Corpului Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte de Biroul permanent, Consiliul superior şi Conferinţa naţională şi asigurarea legăturii între organele alese şi organele executive ale Corpului s-a înfiinţat „Secretariatul organelor de conducere ale Corpului”. Modul de organizare şi funcţionare precum şi atribuţiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior.5

Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurată de cătrecenzori, care sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani, de Conferinţa naţională ordinară, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul Superior: - Comisia Superioară de Disciplină - Comisia Centrală de Arbitraj - Comisia de Apel 2. Organe de execuţie • Director general executiv • Departamente, direcţii, sectoare, birouri Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale, şi anume: - secţiunea experţi contabili - secţiunea contabili autorizaţi Organizare la nivel de filială 1.. Organe de decizie • Adunarea Generală • Consiliul filialei • Biroul Permanent • Preşedintele filialei Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul filialei: - Comisia de Disciplină - Comisia de Arbitraj - Comisia de Apel 2. Organe de execuţie • Directorul executiv al filialei • Sectoare  Sector evidenţă Tablou  Sector stagiu şi dezvoltare profesională continuă  Sector etică şi control respectare norme  Birou expertize contabile  Birou administrativ 162.Cum se face alegerea în Consiliul Superior al Corpului? Prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, cu reinnoirea bienala a jumatate din membrii alesi. * Presedintele CS este ales de CN, iar al filialei de AG. * Realegerea, dupa o perioada egala cu cea in care a detinut functia respectiva (presedinte care a detinut functia 4 ani sau 8 ani, poate depune candidatura dupa 4, respectiv 8 ani de la incetarea functiei). Declaratiile de candidatura cuprind: 1. Numele, prenumele, adresa candidatului. 2. Categoria profesionala EC/CA. 3. Modul de exercitare a profesiei. 4. Functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioada respectiva. 5. Functia pentru care candideaza: membru al unui Consiliu al Corpuzlui, BP al CS sau al CF. 6. Obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul daca va fi ales. 7. Declaratie pe proprie raspundere, in sensul ca indeplineste cerintele de eligibilitate din regulament. 168. Care sunt potrivit legii atribuţiile C.E.C.C.A.R.? Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii: a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Finanţelor Publice, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu. b) organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului; c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi; d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil; e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare; f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională continuă a membrilor prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvate; g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate; h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate; i) editează publicaţii de specialitate; j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. 169. Ce se înţelege prin calitatea de persoană juridică a Corpului?

..... Lei): *) Total: …................A. ... REGISTRUL COMERŢULUI: CUI: Nr............Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe)... Timisoara....Intocmeste b..........consultanţă financiar – fiscală: …......... ............. ..........v........................ ADMINISTRATORI: *) 1.. prin urmare................ Care sunt sursele de finanţare ale CECCAR? Corpul........................ FILIALE.. .. Din care: ....... in legatura cu persoana juridica.. CAPITAL SOCIAL la 31 decembrie:.............. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial"... Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): organizarea de sine ..............statatoare .. şi data): 1........ 1.Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si....... 2..................... (cartea de curs nr....... 1998)....... ....... inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor............ in raport cu alte institujii din Romania si din afara tarii......... Autorizaţia CECCAR (nr.......... ASIGURAREA PROFESION Asigurator: …..... CABINETUL (PERSOANĂ JURIDICĂ): 1. ... Dupa Adrian Varlan...... urmatoarele: "Persoana juridica e o colectivitate de oameni...... are..evaluări şi studii: ….................................. care capata anumite drepturi şi anumite obligafii necesare atingerii scopului lor ".................6.1.C...........scopul determinat....................E..............Care sunt elementele principale pe care le conţine “Declaraţia anuală” depusă de membrii CECCAR în vederea obţinerii vizei de exercitare a profesiei DECLARAŢIA ANUALĂ.....9.....3....... CABINETUL MAI ESTE MEMBRU AL UNEI ASOCIAŢII PROFESIONALE ? 177. lei 1..................... CONTROL DE CALITATE: CABINETUL A FĂCUT OBIECTUL CONTROLULUI DE CALITATE ? 2... .............Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului....audit şi servicii conexe: …. 2....... capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu...............R..... Persoane juridice 1........2........... Corpul reprezinta profesia......Organizeaza contabilitate proprie....... ACŢIUNI (SAU PĂRŢI SOCIALE): Număr Valoare nominală ...........servicii contabile: ….... .......... Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere.. .. fax:..........Număr salariaţi permanenţi: ….............. 175....... se arata........ AGENŢII....... înregistrare: 1................ îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale........... .... la pagina 14... intocmeste bilant propriu. SEDIUL SOCIAL: Telefon:.. SUCURSALE...4.... ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL ÎNCHEIAT 2.... BIROURI.. din care personal 57dministrative: …. RESURSE UMANE (număr mediu): ... indeplineste sau are atributele unei persoane juridice..................... acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.. Editura Mirton. CIFRA DE AFACERI REALIZATĂ (mii............5.....Relatiile cu bugetul directe...2....................... E-mail:.................4............................ ............. 1.................7..................... Aceste elemente le are si C.5....... in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc"....... Poliţa nr.........c....................................Are cont in banca. .......................3..........Număr colaboratori externi: …...... 2.patrimoniul propriu............. ASOCIAŢI (ACŢIONARI): *) Numele şi prenumele Calitatea Cota de participare 1......... având statut de persoană juridică de utilitate publică autonomă.... DATE DE IDENTIFICARE 1...........1.........alte servicii profesionale: ….........8........... Sursele de finantare ale CECCAR: . PUNCTE DE LUCRU: *) 2.. constituita in conditiile legii.................................C.. potrivit legii.. de asemeni...... : ….

formularul „Declaraţia anuală”. d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care.? a.C.C. Dispoziţii comune 1.a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si. 3) prevederile lit. incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri. 3) termenul de depunere la filiala Corpului a formularului „Declaraţia anuală”. Cu privire la societăţile comerciale autorizate 1) Pentru societăţile comerciale de profil.R. c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp. până la data de 15 decembrie a anului precedent celui pentru care se acordă viza. se va prezenta şi un certificat medical privind starea de sănătate eliberat de către o comisie de specialitate stabilită de Corp. B. la Camera de Comerţ şi Industrie etc. Acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei se comunică de către filială. este31 ianuarie a anului pentru care se acordă viza. de contabil autorizat. în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege. Care sunt condiţiile pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei de către membrii CECCAR? Viza pentru exercitarea profesiei într-un an se acordă până la data de 31 ianuarie a anului respectiv în condiţiile prevăzute de prezentele norme. 194. . Care sunt drepturile membrilor C. filiala va întocmi tabele nominale. precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. la instanţele de judecată. Dreptul de a fi ales. potrivit legislaţiei în vigoare. b. c) dovada asigurării pentru riscul profesional. societatea comercială trebuie să facă dovada depunerii declaraţiei anuale . e) Alte venituri. precum şi regulile privind conduita etica şi profesională. directorii executivi ai filialelor au următoarele obligaţii şi sarcini: 1) difuzează sub semnătură sau prin poştă către toţi experţii contabili şi contabilii autorizaţi aflaţi înevidenţă. 4) viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp aferente anului trecut. d) donatii. Acordarea vizei anuale se concretizează prin semnătură şi prin ştampila filialei pusă în căsuţa special rezervată în carnetul de membru al Corpului. b) plata la bugetul de stat. au obligaţia sa comunice filialelor de care aparţin toate modificările intervenite în componenta asociaţilor sau acţionarilor lor şi/sau în obiectul de activitate al acestora. h) prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. dată după care directorii executivi ai filialelor au obligaţia: a) să afişeze la sediul filialei.E. de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi. potrivit pct. e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege. 2) în scopul evidenţei şi urmăririi depunerii formularului “Declaraţia anuală”. 124 şi 125 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului. g) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Normei 38 a Corpului. Dreptul de a se asocia în societăţi profesionale Înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exercitarea profesiunii pe întreg teritoriul ţării. Dreptul de a participa la Adunarea generală a filialei d. membre ale Corpului. la fel se va proceda şi în cazul societăţilor comerciale de expertiza contabilă. filiala Corpului va întocmi un tabel. 4) În baza datelor declarate de către societatea comercială pe propria răspundere. directorul executiv al filialei va verifica exactitatea datelor prezentate în declaraţia anuală şi va proceda la acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei. a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari. el trebuie sa ceara transferarea dosarului sau şi înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat. f) depunerea declaraţiei anuale completată la toate rubricile. declaraţia anuală. Cu privire la experţii contabili şi contabilii autorizaţi Pentru acordarea vizei anuale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. Societăţile comerciale de expertiza contabilă. pe toată durata suspendării. Acţiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei se desfăşoară până la data de 31 ianuarie. până la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se acordă viza. c. pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei. În situaţia în care se impune. ia măsuri pentru încasarea taxelor şi a cotizaţiilor datorate şi va proceda la acordarea vizei anuale. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi societăţilor comerciale de profil care sunt în evidenţa filialelor Corpului. separat pentru experţii contabili şi pentru contabilii autorizaţi. directorii executivi ai filialelor transmit reprezentantului legal al societăţii comerciale. prin adresă. Atunci când un membru al Corpului transfera activitatea sa într-o alta filiala.A. b) taxa de inscriere in Tabloul Corpului. Lista cuprinzând experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au obţinut viza anuală şi care au dreptul să exercite profesia. C. A pct. de contabil autorizat. 2) în scopul evidenţei şi urmăririi depunerii declaraţiei anuale. Dreptul de a exercita profesia. 5) Directorul executiv al filialei verifică exactitatea datelor şi a informaţiilor prezentate. respectiv. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere). 65/1994 (capacitate de exerciţiu deplină) şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi. În mod asemănător. A. precum şi prin eliberarea autorizaţiei de exercitare a profesiei pe anul respectiv . respectiv. 191.

> Interesul public. 4 din prezentele norme. modificată şi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului. Pe baza informărilor primite de la filiale. 6 lit. 6. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este astfel organizat încât să-şi poată îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare. b. C lit. f şi g. f) acordarea vizei anuale fără verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor de la cap. 5. 6 se sancţionează după cum urmează: . de neacordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei. . se soluţionează în baza prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. .lista contabililor autorizaţi în evidenţa Corpului. CECCAR are 42 de filiale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în Municipiul Bucureşti. cele cărora li s-a acordat viza anuală. să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat)". b) netransmiterea la toţi membrii existenţi în evidenţă a formularelor de declaraţie anuală. precum şi direcţiile de acţiune în legătură cu acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei. în sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente. abaterile prevăzute la pct.b) să înainteze. Secretariatului general al Corpului o informare cuprinzând principalele aspecte. din care. Modificarea organigramei Corpului. 6 lit.lista societăţilor comerciale aflate în evidenţa Corpului din care. A pct. Pentru perioada în care nu s-a acordat viză. sectoare). c) transmiterea declaraţiilor anuale în altă formă sau însoţite de alte condiţii puse membrilor. 195.Comisia de Arbitraj . Organizare la nivel de filială 2. greutăţi şi propuneri în legătură cu activitatea de avizare la care se anexează următoarele documente: . cei cărora li s-a acordat viza anuală. e. d. 7. Organe de decizie • Adunarea Generală • Consiliul filialei • Biroul Permanent • Preşedintele filialei Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul filialei: .. . cum ar fi: a). membrii Corpului nu sunt exoneraţi de plata obligaţiilor faţă de acesta. 2. până la data de 25 februarie.Comisia de Apel 2.lista experţilor contabili aflaţi în evidenţa Corpului. 1 din prezentele norme. a. Contestaţiile la măsura luată de filiala Corpului.cu sancţiunile prevăzute de Regulamentul intern. 3. Care este structura organizatorică (organigrama) unei filiale a CECCAR? Sediul central al Corpului este în Municipiul Bucureşti. d) primirea declaraţiilor anuale fără ca acestea să aibă completate toate rubricile prevăzute în formular e) nedepunerea de către membrii. > Educaie. să respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. abaterile prevăzute la pct.000 membri • Categoria I – peste 600 membri • Categoria II – 301 – 600 membri • Categoria III – 101 – 300 membri • Categoria IV – pînă la 100 membri. cei cărora li s-a acordat viza anuală. 196.Ce conţine jurământul pe care un membru îl depune la înscrierea în Tabloul Corpului ? La înscrierea în Corp. Organe de execuţie • Directorul executiv al filialei • Sectoare 198. . Abaterile disciplinare prevăzute la pct. cu termenele stabilite a declaraţiilor anuale sau necompletarea tuturor rubricilor prevăzute de formular. Clasificarea filialelor Corpului în funcţie de volumul de activitate şi numărul de membri in 5 categorii (grade). > Exercitarea profesiei. c. din care. care să constituie baza determinării indicatorilor de alocare a resurselor în cadrul Corpului: • Categoria 0 – peste 3. sprijinul şi controlul modului de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei.Comisia de Disciplină . b). ca urmare a nesolicitării sau neîndeplinirii condiţiilor. Pentru îmbunătăţirea managementului la nivel central şi local s-au luat o serie de măsuri. orice membru este obligat să deoună jurământ prin care se obligă să aplice în mod corect şi fără părtinire legile ţării şi regulile din regulamentele emise de Corp. > Parteneniatul sector public-sector pnivat.cu sancţiunile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare. Care sunt principalele orientări strategice ale CECCAR pentru perioada 2005 – 2010? > Organizarea profesiei. 4. 65/1994. g) netransmiterea la termen a documentelor prevăzute la cap. "Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării. Secretariatul general al Corpului împreună cu secţiunile şi departamentele Corpului vor iniţia măsuri pentru îndrumarea. Secretariatul general al Corpului împreună cu secţiunile Corpului vor prezenta Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului rapoarte anuale cuprinzând rezultatele şi măsurile luate. Constituie abatere disciplinară următoarele fapte: a) netransmiterea formularelor de declaraţie anuală la termenele stabilite în prezentele norme.

formula „bun la toate” dovedindu-se nu numai ilizorie. CECCAR trebuie să valorifice. luându-se totodată măsurile organizatorice necesare. Obţinerea dreptului de a vota în organismul de specialitate al Uniunii Europene (FEE). În vederea satisfacerii interesului public.> Dezvoltarea serviciilor pentru membri. în continuare. perfecţionarea în continuare a sistemului de asigurare a membrilor va contribui la creşterea autorităţii şi prestigiului membrilor CECCAR. pentru evitarea oricărei incompatibilităţi în exercitarea profesiei. CECCAR trebuie să se transforme treptat dintr-un organism închis (în serviciul exclusiv al membrilor). indiferent de lucrările pe care aceştia le efectuează şi de organismul profesional care gestionează lucrarea. Guvernul şi cu celelalte organisme guvernamentale. CECCAR va colabora. îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu membrii şi de participare a acestora la luarea deciziilor. în relaţia entităţilor economice şi sociale ca furnizări de informaţii contabile cu utilizatorii acestora. Îndeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este condiţionată de formare şi instruire – principalele căi pentru menţinerea competenţei membrilor CECCAR. luând atitudine faţă de orice încercare de a restricţiona accesul experţilor contabili la activităţi şi lucrări prevăzute expres prin reglementările europene ca formând apanajul acestora. Interesul public. Dezvoltarea serviciilor pentru membri trebuie să constituie. În acelaşi timp. Va trebui să sprijine tinerele organisme profesionale din ţările regiunii sud-est europene şi în mod deosebit profesia contabilă din Republica Moldova. de creştere a calităţii investigaţiilor şi de aplicare de sancţiuni. CECCAR va trebui să găsească cele mai potrivite forme şi metode pentru atragerea tuturor membrilor CECCAR şi a tuturor contabililor din economie la acţiunile de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la respectarea deontologiei profesionale corespunzător activităţii profesionale pe care aceştia o realizează. Una din marile provocări ale CECCAR în ceea ce privbeşte instruirea şi formarea profesioniştilorcontabili o constituie . secţiunilor şi departamentelor. Una din preocupările fundamentale ale CECCAR o constituie şi în perioada viitoare. cunoaşterea şi aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară şi a standardelor de audit. în continuare. în înţelesul termenilor şi definiţiilor date de organismele Uniunii Europene în Cartea verde europeană. în consecinţă. în interesul general al ţării. numai aşa îşi va putea îndeplini calitatea de „persoană juridică de interes public” prevăzută prin legea de organizare şi funcţionare. Acceptarea satisfacerii interesului public în condiţii de competenţă şi deplină responsabilitate este cea mai înaltă misiune pe care membrii CECCAR o au de îndeplinit în continuare. în serviciul membrilor. cât şi cele de decizie de la nivelul comisiilor. sunt . luând măsuri de îmbunătăţire a procedurilor de control al calităţii şi de monitorizare a activităţii membrilor. în continuare. şi în perioadele viitoare. Activitatea internaţională. în practică liberă sau ca angajaţi. Identificarea şi valorificarea tuturor posibilităţilor de colaborare cu celelalte organisme care au fost create în zona profesiei contabile. a organizării interne a CECCAR. > Activitatea intemationalà. sprijin pentru rezolvarea unor probleme financiare şi sociale ale acestora. cu organismele administrative şi cu diferitele organisme şi structuri ale societăţii civile. pentru dezvoltarea unor cabinete profesionale naţionale puternice încurajând procesul de concentrare prin diverse forme. în ceea ce priveşte structurile executive de la nivel central şi teritorial. construirea unor relaţii de parteneriat cu sectorul public şi în mod deosebit cu Parlamentul. a calităţii necorespunzătoare a unor reglementări din domeniul financiar-contabil. CECCAR trebuie să-şi intensifice. într-un institut profesional în serviciul economiei. în continuare. aportul la lucrările organismelor europene şi internaţionale din care face parte şi să-şi consolideze poziţia de lider în cadrul organismelor profesionale din Europa centrală şi de est. activitatea de lobby trebuie promovată în mod corespunzător. acest proces de menţinere a competenţei va trebui să fie în continuare perfecţionat şi modernizat pe baza Normei 38 a CECCAR. o atenţie deosebită se va acorda colaborării cu Camera Auditorilor Financiari pe baza propunerilor făcute de CECCAR în acordul de colaborare încheiat. a rolului în activitatea unor organisme internaţionale la care CECCAR este membru fondator şi/sau membru în Consiliile de conducere ale acestora. în continuare. în continuare. a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit. inclusiv prin crearea unor forme asociative cu diferitele organisme înfiinţate în cadrul profesiei contabile. se vor lua măsuri de creştere a responsabilităţii şi responsabilizării membrilor faţă de public. face necesară perfecţionarea. CECCAR va lua măsuri. CE CCAR va trebui să aibă în continuare iniţiativa în colaborare. consolidarea iniţiativei Sud-Est Europene pentru dezvoltarea contabilităţii (SEEPAD) – iniţiativă românească. toate acţiunile CECCAR trebuie să vizeze stabilirea unui rol clar şi a unui loc stabil al profesionistului contabil în mediul de afaceri. etc. elaborarea de norme profesionale şi ghiduri de aplicare. CECCAR va acţiona. organizarea în ţara noastră a unor regiuni de lucru ale IFAC şi FEE şi depunerea unor candidaturi pentru obţinerea unor locuri în organele de conducere ale acestor organisme. o preocupare majoră pentru CECCAR: identificarea de noi servicii. CECCAR va trebui să-şi sporească. Exercitarea profesiei. Organizarea profesiei. Un accent deosebit se va pune pe specializarea membrilor CECCAR pe categorii de servicii profesionale. în continuare. va constitui una din priorităţile viitoare ale CECCAR. Fidel principiilor înscrise în statutele organismelor europene şi internaţionale din care face parte. în continuare. Atragerea tuturor profesioniştilor contabili din economie în sfera de preocupări ale CECCAR sub aspectul formării şi al deontologiei profesionale pe baza Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. atât sub aspectul cuprinderii. Parteneriatul sector public – sector privat. în scopul asigurării unităţii de concepţie şi de metodă în profesia contabilă. dar chiar periculoasă. Educaţie. în relaţia contribuabil-fisc. cât şi al întinderii. preocupările pe linia gestionării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat. CECCAR trebuie să se implice în sesizarea fenomenelor negative din economie. pe baza directivelor şi normelor europene. poziţia sa de membru în organismele internaţionale şi să sprijine introducerea standardelor internaţionale de raportare financiară pentru sectoarele public şi privat. creşterea.

odată cu titularii. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului. membrilor consiliilor filialelor. c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. care hotărăşte. cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. a membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină ale filialelor sau profesioniştilor şi ai societăţilor străine care se adresează Comisiei superioare de disciplină. precum şi consiliile filialelor. membri ai filialei. Fapta săvârşită de un membru al Corpului. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor Consiliului superior. de membrii şi preşedinţii comisiilor de disciplină ale filialelor. precum şi de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România. după caz. republicată. 202. de preşedinţii Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor. 201. publicându-le anual în revista Corpului. b) doi membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor. Membrii supleanţi sunt desemnaţi în aceleaşi condiţii. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta. astfel: a) preşedintele şi doi membri. chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale. Procedura de judecată disciplinară Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societăţi recunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei de care aparţine cel reclamat. 65/1994. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. c) doi membri desemnaţi de ministrul justiţiei. prin care se încalcă dispoziţiile legii. În aceleaşi condiţii sunt desemnaţi supleanţii. d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave. Comisia superioară de disciplină este formată din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. aprobat de Consiliul superior al Corpului şi publicat în Monitorul Oficial al României. cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei superioare de disciplină. Partea I. Ce este şi cum funcţionează Comisia de disciplină a unei filiale CECCAR? Comisia de disciplină a filialei este formată din:  1 preşedinte şi 4 membri titulari şi  5 membri supleanţi aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei. pentru lucrările începute. care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei. indiferent de funcţia deţinută în structurile alese şi funcţionale. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sancţioneze abaterile disciplinare săvârşite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi. Plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii şi preşedintele Comisiei superioare de disciplină se depun la Consiliul superior care le analizează şi le prezintă Conferinţei naţionale. Care sunt atribuţiile Conferinţei Naţionale a CECCAR? . Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor.numai unele din obiectivele pe care CECCAR le va aborda în perioada următoare200. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. hotărârile organelor de conducere ale Corpului. cu domiciliul în raza teritorială a acesteia. aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului. precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. experţi contabili. constituie abatere disciplinară. prevăzute de regulament. Care sunt atribuţiile Comisiilor de disciplină de pe lângă filialele Corpului şi ale Comisiei Superioare de Disciplină? Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. sancţiunile prevăzute în art. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi. În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor. care se depun la Comisia superioară de disciplină. Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină. pentru care plângerile se depun la Consiliul superior. ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţil Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Aceasta înştiinţează preşedintele consiliului filialei. experţi contabili. ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor. preşedintelui comisiei de disciplină.

reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului. b) şi c). Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii: a) participă la lucrările adunării generale.Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului. fără drept de vot. republicată. pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniţiativă sau la propunerea filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului. În exercitarea atribuţiilor sale legale. f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului. constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor administrative şi/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat. c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare. Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr.31 din Ordonanţa Guvernului nr. de către Consiliul Superior.membrii consiliilor filialelor Corpului . c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale. desemnati de adunarile generale. care contravin reglementărilor legale. în termen de 7 zile de la adoptarea acestora. Biroul permanent şi Conferinţa naţională. care alege locul şi stabileşte data. . reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. . în condiţiile legii. precum şi a propriilor hotărâri.Conferinţa Naţională este ordinară şi extraordinară Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului superior. prezentate de Consiliul superior. materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu cel puţin 7 zile înainte. procedura prealabilă nu este obligatorie. b) sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale.membrii comisiilor de disciplina . ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină. În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. în vigoare la 31 decembrie a anului expirat. Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute de lege. precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior. Conferinţa naţională ia şi următoarele măsuri: a) aprobă prin vot deschis situaţiile financiare anuale. precum şi. 65/1994. acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor. precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a personalului angajat al Corpului. 554/2004. conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri înscrişi în Tabloul Corpului. j) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative. ale consiliului filialei. 212. . cu modificările şi completările ulterioare. e) aprobă raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului. i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului. convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia. Conferinta Nationala este constituita din : . fără drept de vot. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor o copie de pe hotărârile şi deciziile luate. Care sunt competenţele Comisiei Superioare de disciplină? Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: . Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au următoarele îndatoriri: a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului superior. fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei şi Finanţelor poate exercita căile de atac. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate ataca hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la instanţa de contencios administrativ. execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat. Conferinţa naţională ordinară are atribuţiile prevăzute de art. d) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului superior şi ai comisiei de cenzori. precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor. toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor şi hotărârilor. b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central şi teritorial. în condiţiile legii.membrii Consiliului Superior . h) stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de inscriere în evidenţele Corpului. precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută prin lege. inclusiv revocarea celor aleşi. Ce înţelegeţi prin Supravegherea Publică? Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat. g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale. . raportul cenzorilor sau auditorilor. b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenţa acestuia de către consiliile filialelor. la cererea acestora. Conferinţa Naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei. d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România asupra hotărârilor consiliului filialei. 207. pe care le consideră nelegale.reprezentantii Ministerului Economiei şi Finantelor de pe langa Consiliul Superior si consiliile filialelor . alege şi revocă preşedintele şi doi membri ai Comisiei superioare de disciplină. sistemul de salarizare pentru anul următor.

Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi. 220. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor. prin delegaţia primită din partea autorităţii publice. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor. republicată. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale.filiale categoria II – 12 filiale . Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului. prevăzute de regulament.este situaţia celui care nu depinde de nimeni. care să constituie baza determinării indicatorilor de alocare a resurselor în cadrul Corpului: • Categoria 0 – peste 3. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave.filiale categoria I – 10 filiale . aceasta presupune nesubordonarea vreunei autorităţi. CECCAR are 42 de filiale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în Municipiul Bucureşti. astfel: a) preşedintele şi doi membri.filiale categoria III – 17 filiale . cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare în profesie. În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare. dar normele de lucru. nu este subordonat vreunui organism statal.000 membri • Categoria I – peste 600 membri • Categoria II – 301 – 600 membri • Categoria III – 101 – 300 membri Categoria IV – pînă la 100 membri. experţi contabili. Pentru îmbunătăţirea managementului la nivel central şi local s-au luat o serie de măsuri. La 31 decembrie 2004: . Prin organele alese. publicându-le anual în revista Corpului. sectoare). precum şi consiliile filialelor. după caz. Organe de decizie . 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. care hotărăşte. Modificarea organigramei Corpului. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. INDEPENDENŢĂ. prin statutul său. care are deplină libertate în acţiunile sale (Dex). MORALITATE. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. care sunt rezultatul activităţii Corpului. Clasificarea filialelor Corpului în funcţie de volumul de activitate şi numărul de membri in 5 categorii (grade). c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. pe care îl are atunci când redă imaginea fidelă. În aceleaşi condiţii sunt desemnaţi supleanţii. în general. Cum este structura organizatorică (organigrama) CECCAR la nivel central? Sediul central al Corpului este în Municipiul Bucureşti.filiale categoria IV – 2 filiale Organizare la nivel central: 3.filiale categoria 0 – 1 filială (Bucureşti) . în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. c) doi membri desemnaţi de ministrul justiţiei. 219. precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate. specifice profesiei. Care este logo-ul CECCAR şi ce conţine sigla CECCAR? Emblema este compusă dintr-o carte simbolizând însemnle profesiei. aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului. Comisia superioară de disciplină este formată din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi. ceea ce semnifică în Grecia antică diplomaţia. cum ar fi: a). b). Dimpotrivă. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate. 213. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani. corpul este reprezentat în faţa autorităţii publice. b) doi membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor. emblema Corpului simbolizează rolul de crainic al profesionistului contabil. corectă şi completă a patrimoniului contabilizat sau expertizat. sancţiunile prevăzute în art. în sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente. pentru lucrările începute. precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. Corpul prin Regulamentul său. Corpul colaborează cu organele de specialitate ale statului în elaborarea de norme legate de profesia contabilă. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii. Ce se înţelege prin autonomia Corpului? Autonomia. precum şi deviza: ŞTIINŢĂ. atribute esenţiale ale acestei profesii. 65/1994. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este astfel organizat încât să-şi poată îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare. toiagul de crainic al zeului Hermes cu doi şerpi încolăciţi.

2. CA. să urmeze un curs de formare profesională 3. . Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nua fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: EC .Absenta nemotivata de la intrunirea AG a filialei sau de la CN. Care sunt faptele care constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului? . • neplata la buget. este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati.. care hotărăşte. Consiliul superior şi Conferinţa naţională şi asigurarea legăturii între organele alese şi organele executive ale Corpului s-a înfiinţat „Secretariatul organelor de conducere ale Corpului”.Incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara. sectoare. Modul de organizare şi funcţionare precum şi atribuţiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior. de Conferinţa naţională ordinară. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. • practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. să fie cu cotizaţia la zi. • încălcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei. precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de . Ce este şi cum funcţionează Comisia Superioară de Disciplină? Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. pe durata unui an calendristic. sau afini pana la gradul IV cu administratorii. să nu aibă datorii la stat 222. in termenul stabilit. . . birouri Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale.Nerespectarea obligatiilor de pastrare a sercertului profesional. in relatiile cu Corpul sau cu tertii.98). Organe de execuţie • Director general executiv • Departamente.N.Fapta membrului Corpului de a nu depune. . sau administratorului dupa caz.Comportament necuviincios fata de membrii Corpului. . şi anume: . 223. • neplata cotizaţiei anuale şi/sau a celorlalte obligaţii băneşti.Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament. dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul Superior: .secţiunea experţi contabili . în termenul şi cuantumul prevăzut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de către persoanele fizice.Comisia Centrală de Arbitraj . cu producerea de consecinte juridice. • executarea unei pedepse private de libertate pentru săvârşirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comenrciale de profil. Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurată de cătrecenzori.Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA din romania referitoare la publicitate.Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala. direcţii.Comisia Superioară de Disciplină . Abateri disciplinare sancţionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: • absenţa nemotivată de la trei reuniuni consecutive ale A. să nu fi săvârşit fapte penale 4. • publicitatea fără respectarea Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România. la termenele stabilite de Regulament. sau salariati in afara Corpului. fisa pentru persoane fizice sau juridice.• Conferinţa Naţională • Consiliul Superior • Biroul Permanent • Preşedintele Corpului Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte de Biroul permanent. .Comisia de Apel 4. sau activitate comerciala. administrativa. . la filiala de care apartine. precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale. ale Filialei sau ale C.G. Care sunt principalele 4 obligaţii ale unui membru CECCAR? 1. pentru persoanele juridice raspunderea incuba presedintelui consiliul de administratie. . prin vot deschis. de reprezentantul MF sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. reglementate prin normele emise de Corp. potrivit legii si Regulamentului (art. sau sunt rude.Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale. care sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani. • refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului.Declaratiile neconforme realitatii. documentele priind activitatea profesională. . civila sau penala.secţiunea contabili autorizaţi 221.

În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare. Care sunt organele şi structurile Corpului cu atribuţii de investigare. Care sunt atribuţiile preşedintelui CECCAR? Preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales pentru cel mult încă un mandat. Preşedintele Consiliului superior are următoarele atribuţii: a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului superior şi ale Biroului permanent. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. proiectul de buget pentru exerciţiul viitor. e) membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. cu acordul Biroului permanent. spre adoptare. cu toate că sesizează MFP ori de câte ori hotărârile şi măsurile adoptate de Corp contravin reglementărilor legale şi trimite. 65/1994. b) conduce şi coordonează dezbaterile sedintelor organelor de conducere. interzice dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale. e) prezintă situaţiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei naţionale. republicată. alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie. potrivit legislaţiei în vigoare. c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an. 271. judecare şi tragere la răspundere? Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. b) doi membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor. c) prezintă anual Consiliului superior. prevăzute de regulament. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate. este un partener în profesie. educatie . c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. precum şi consiliile filialelor. b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice. a terţilor sau organizaţiilor naţionale şi internaţionale. de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv. Comisia superioară de disciplină este formată din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi.expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. după caz. d) urmăreşte ca angajarea şi efectuarea cheltuielilor să se facă cu încadrarea în bugetul aprobat de Conferinţa naţională. apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi. de Consiliul superior şi de Biroul permanent. în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. o copie a sesizării. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor. fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte. d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave. secţiunilor şi departamentelor Corpului. astfel: a) preşedintele şi doi membri. Pentru asigurarea continuităţii. În aceleaşi condiţii sunt desemnaţi supleanţii. Nu este un spervizor. sancţiunile prevăzute în art. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. participând la dezbateri fără drept de vot. f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei. aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului. pe lângă CS al Corpului şi al filialei. are acces la lucrările consiliilor filialelor. cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. Care este locul şi rolul reprezentantului MEF? Este persoana desemnată de autoritatea publică. Ce obligatii are CECCAR fata de profesionistii contabili angajati in industrie. Preşedintele Consiliului Superior. f) reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani. 232. spre ştiinţă. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interese generale ale profesiei. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa naţională.sector . d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor. comert. c) doi membri desemnaţi de ministrul justiţiei. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi. Preşedintele Consiliului superior are competenţa să reunească preşedinţii consiliilor filialelor sau reprezentanţii lor. experţi contabili. Preşedintele Consiliului Superior poate să delege un membru al acestuia pentru o acţiune sau activitate determinată. pentru lucrările începute. Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. B. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii. 224. judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 227.P. Preşedintele Consiliului Superior asigură executarea hotărârilor Consiliului Superior şi a deciziilor Biroului permanent şi coordonează activitatea curentă a Corpului. Raspuns: Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii: a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care. Radierea unui membru al Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din Tablou. publicându-le anual în revista Corpului.

sa primeasca. Precizaţi cazurile de abţinere a experţilor contabili în cazul expertizei judiciare în procesul penal.sau daca.public. Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: . se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 256.cand el.daca el. sotul sau. Potrivit acestei polite.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. conform prevederilor legale. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti . juridice sau administrative. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti .cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti. 998 din Codul Civil. cand sotii au achizitionat bunuri comune in timpul casatoriei . Expertizele pot avea ca obiect diferite especte ale vieţii economice.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional.sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata . educatie . Precizaţi care sunt infracţiunile de natură civilă în contextul efectuării expertizelor contabile. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. 100 din legea de organizare judecatoreasca . sau este sot. enumeraţi 5 dintre acestea.Nerespectarea standardelor profesionale şi a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile 254. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca.etc? CECCAR are ogligatia fata de profesionistii contabili angajati in industrie. potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti .sector public de a acorda asistenta adecvata in cazul in care executa lucrari care depasesc nivelul pregatirii si experientei sale.daca este in vrajmasie intre el.stabilirea cotei parti ce revine fiecarui sot in cazul unui preces de partaj. In acest fel.Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. Raspuns:Expertizele contabile pot fi dispuse in dosare civile/penale care judeca unele cauze cum sunt: . în cursul unui an calendaristic . fiind incetat din viata ori despartit. dupa respingerea contestatiei depuse de catre contribuabil la organul fiscal respectiv. au ramas copii .daca este tutore. urmat de nerestituirea la termen a sumelor datorate 257. în cauze penale.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor .Enumeraţi particularităţile raportului de expertiză contabilă extrajudiciară în raport cu cel de expertizăcontabilă judiciară Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea . comert.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa 255.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . conform codului de procedura fiscala .cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . Raspuns: Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: . Drepturile expertului contabil în activitatea de expertiză judiciară. in baza unui contract de imprumut . Raspuns: Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil .actualizarea unor sume acordate cu titlu de imprumut de catre o persoana fizica unei alte persoane fizice. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . in limita sumei asigurate.stabilirea unui prejudiciu intr-un dosar de delapidare din gestiune sau gestiune frauduloasa . Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdicţia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil.Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. asiguratorul acopera. ca urmare a divortului. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale.solicitarea de recalculare a drepturilor de pensie pentru un contestatar al pensiei contestarea unor sume cuprinse in procesul verbal de control intocmit de organele fiscale. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti.De aceea cand profesionistul contabil crede ca prin decizia lui ar putea sa induca in eroare pe angajator va apela la parerea unui expert din cadrul CECCAR EXPERTIZA 253. 258. Raspuns: Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. la termenele stabilite.

documentele si datele financiar contabile trebuie sa fie sincere si exacte. Masura in care unele abateri de la dispozitiile legale sau de la regulile de organizare si tinere a contabilitatii pot influenta forta probatorie a registrelor depinde de natura abaterilor. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. ci trebuie sa continue lucrarea. alte evaluari ale expertilor. Enumeraţi cel puţin 6 metode contabile folosite de experţii contabili în efectuarea expertizelor contabile. Cercetarea functiei financiar contabile este esentiala pentru orice expert care urmeaza sa efectueze o expertiza contabila. Punctul de plecare in acest demers il constituie studierea planului de conturi specific ramurii de activitate. Descrierea trebuie facuta concis. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire. Lipsurile constatate in organizarea intreprinderii sau in sistemele de evidenta pot reprezenta indicatii utile in realizarea expertizei contabile 267. Orice lucrare de verificare. cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat.daca se tin registrele legale . deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. 266. lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. omologate de doctrina contabilăşi reglementate prin norme juridice şi metodologice. Ca principiu.daca registrele sunt parafate si sigilate Din punct de vedere al continutului si sinceritatii.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. cel putin sumara. Verificarea formala este de regula o lucrare preliminara a expertizei si presupune. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. concisa si fara ambiguitati .daca registrele sunt numerotate si parafate .daca administratia firmei este este bine delimitata de compartimentele economice (in special de casierie) . la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Metodele recunoscute de doctrina contabila sunt: . unde se face identificarea expertului contabil . inclusiv cea de expertiza contabila presupune cunoasterea.daca miscarile interne de bunuri si valori se fac pe baza de documente sau sub semnatura. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. Raspuns:Pentru a putea servi ca suport de informatie si de proba in expertiza contabila.Detaliaţi principiul general referitor la “Examinarea regularităţii documentelor financiar. Detaliaţi principiul general referitor la “Studiul preliminar al organismului întreprinderii” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile. expertii nu aula dispozitie un dosar al cauzei. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. de legatura lor cu faptele supuse verificarii. administrativ si economic.daca inregistrarile sunt tinute la zi . a operatiunilor specifice agentului economic in cauza si a organizarii lui din punct de vedere juridic.raportului de expertiza contabila judiciara. In acest caz. Expertii contabili trebuie sa examineze cu precarere: . in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. cu unele particularitati. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. 265. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. 245. . verificarea nu se poate limita la un control formal. sediu social etc) c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila.daca exista in firma un serviciu de control intern. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. intre contabilitatea financiara si cea de gestiune. verificarea regularitatii trebuie sa arate daca registrele pot folosi(si in ce masura) la verificare sau expertiza. Detaliaţi principiul general referitor la “Studiul funcţiei financiar-contabile” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile. cu studierea corelatiei intre conturile sintetice si cele analitice. ori trebuie sa fie inlaturate complet sau partial.Se va avea in vedere atat modul de inregistrare in conturi al fiecarei operatiuni cat si influenta in situatiile financiare anuale. in primal paragraf al raportului de expertiza. de jurisprudenta existenta. Din acest motiv expertul nu poate sa se limiteze numai la constatarea neregularitatii documentelor.cine are dreptul de dispozitie(de semnatura) si limitele puterii acordate fiecarui decident .contabile” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile.indeplinirea conditiilor de forma exterioara .daca inregistrarile sunt facute in ordinea in care s-au produs . independent de celelalte compartimente .

In cazul expertizelor contabile problema se pune in doua moduri distincte si anume: .Planul de lucru trebuie sa tina seama de timpul de care dispune expertul.obiectivele (intrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda. In raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile si expertul contabil.obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil . sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. care cuprinde: . In ceea ce priveste fixarea obiectivelor . numirea expertului contabil se face prin Ordonanta de numire. care se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei..imprejurarile care au determinat lucrarea Determinarea naturii si a obiectului lucrarii este nemijlocit legata de modul de incredintare a mandatului. pentru a nu se prelungi nejustificat perioada necesara elaborarii expertizelor contabile. 270. Conform codului de procedura civila.refacerea unor calcule 268. Planul de lucru stabileste o anumita ordine in culegerea. se face sub aspect procedural in mod diferit in litigiile civile fata de cele penale. In cazul expertizelor contabile judiciare dispuse in dosarele penale. 269. Ca principiu. Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conf. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. Daca termenul initial este considerat de catre expert inadecvat. organul care a dispus expertiza.la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de catre beneficiarul expertizei.numele expertului contabil/expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in proces .Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. Detaliaţi principiul general referitor la “Fixarea unui plan de lucru” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în efectuarea expertizei contabile. mandatul fiind incredintat prun semnarea contractului . Baza juridică a expertizei contabile. pentru a putea efectua expertize contabile judiciare si sau extrajudiciare. natura si obiectivul verificarilor sau expertizelor contabile pot sa rezulte din: . care contine aceleasi elemente ca si incheierea de sedinta in cazul dosarelor civile.Aceasta etapa are o importanta foarte mare in calitatea raportului de expertiza contabila. tinandu-se seama de faptul ca raportul trebuie depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata. prin Incheiere de sedinta. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.In aceste situatii. In cazul in care lucrarea este efectuata de mai multi experti. poate dispune. minim necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. art 201-214. Raspuns:: Expertul contabil. in majoritatea cazurilor. acesta din urma trebuie sa se legitimeze cu carnetul de expert contabil. cine numeşte expertul contabil ş ice elemente trebuie să cuprindă Incheierea de şedinţă/Ordonanţa prin care se dispune efectuarea expertizei contabile. respectiv expertii recomandati de catre parti. selectarea si examinarea materialului de cercetat. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. art. Solicitantul expertizei contabile trebuie sa se asigure in prealabil ca expertul contabil contactat are disponibilitatea sa efectueze expertiza contabila ce urmeaza a fi solicitata. la cererea partilor sau din oficiu.numele expertului/expertilor contabil/contabili numiti .mandatul primit .prevederile unor texte de lege . Cum.Orice solicitant de expertize contabile are dreptul sa contacteze pe oricare dintre expertii contabili nominalizati in Monitorul Oficial al Romaniei. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. mai ales pentru solcitanti. expertul contabil este indreptatit sa solicite instantei un termen adecvat. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar.verificarea rulajelor. masuri de refacere sau de completare a expertizei. Incredintarea mandatului trebuie sa aiba in vedere si eventualele incompatibilitati ale expertilor. vizat la zi. Cine şi în ce condiţii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. atunci cand considera necesar sa cunoasca pararea unor experti contabili. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. unul sau trei experti contabili. Acestea trebuie sa fie formulate. contactarea expertilor contabili trebuie sa fie o subetapa distincta si premergatoare numirii expertilor contabili.Aceasta ordine depinde de natura lucrarii si de metodele care urmeaza a se intrebuinta. Considerente privind valorificarea lucrărilor de expertiză contabilă. soldurilor si reporturilor .Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. pot numi. 259. Determinarea naturii şi obiectului lucrării ca principiu general în expertiza contabilă (desemnarea expertului contabil). Expertizele contabile sunt reglementate astfel: . instantele de drept civil. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. Pentru a fi administrata ca proba in justitie. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. dar cu respectarea unor proceduri speciale. fara echivoc. concis.onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil 272. care trebuie sa cuprinda: . emisa de organul de cercetare sau de judecata. dupa examinarea expertizei contabile judiciare.la expertizele contabile judiciare desemnarea expertului se face tot de catre beneficiari.termenul un care trebuie sa se efectueze expertiza contabila. 201 din Codul de procedura civila prin Incheiere de sedinta. la cererea partilor sau din oficiu. inscris in Tabloul Corpului. De asemenea la expertizele judiciare pot participa si alti experti decat cei numiti oficial. prin incheiere de sedinta sau ordonanta de numire. astfel incat acesta sa poata executa lucrarea pana la termenul fixat. Sunt si situatii in care. expertizele contabile sunt lucrari cu caracter de urgenta. si fara a se solicita expertului contabil sa se pronunte asupra incadrarilor legale ale faptelor supuse judecatii .termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei . planul de lucru va cuprinde in mod obligatoriu distributia sarcinilor intre experti. trebuie sa fie membru al Corpului.

A. Obligaţiile expertului contabil la efectuarea unei expertise contabiler judiciare în cauza penală. dacă se rezervă ansamblului unei profesiuni. prevăzute de art.000 lei. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. Exercitarea se realizează numai de către persoanele fizice sau juridice.C.sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici.sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv . 181.6 lei. cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata .F.a)legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata . cu independenta.ştiind că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro = 3. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. Determinaţi suma deductibilă a cheltuielilor cu asugurările de pensii facultative. respectiv 2. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o sumă de 20. se stabileste un onorariu provizoriu. etc.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda . Modalităţi şi proceduri privind plata experţilor judiciari. alin 2 din Cf:in cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat.sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. 33. in conformitate cu documentul justificativ. este ansamblul de reguli interne care auca obiectiv central codul de comportament al profesioniştilor faţă de persoanele terţe. ei trebuie sa se conformeze Profesia de expert-contabil şi de contabil-autorizat se exercită de către persoanele care au dobândit legalaceastă calitate. în legătură cu faptul că C. Tabloul se publică anual în Monitorul Oficial al României. Un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale lanivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente.Este legală înstrăinarea efectuată prin hotărârea administratorilor? 2. I.sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 274.C. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. legislaţie şi tehnică. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. cu modificarile si completarile ulterioare b)procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c)profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. .R. De asemenea. 1.C. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitateinstructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate. invocând absenţa din proiectulde divizare a raportului administratorilor societăţii care participă la divizare. Un profesionist contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a uneirelaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţiespecifică. In plus.Ceva dispune judecătorul sindic în acest caz? Conf art. cheltuieli de editare. In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la c)cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpuluicare isi exercita profesia individual sau de catre societati comercialerecunoscute de Corp.sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile . Un acţionar al unei societăţi pe acţiuni supusă divizării a contestat proiectul de divizare în 2societăţi pe acţiuni supus aprobării adunării generale extraordinare. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. 35 din 2000 273. în cazul în care suntrude sau afini până la gradul al patrulea.obiectivitate si.A.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. Atât experţii contabili cât şi contabilii autorizaţi nu pot efectua lucrări pentru agenţii economici saupentru instituţii unde sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajaţii lor sunt în raporturi contractuale ori se află înconcurenţă. din Legea nr.000lei pe angajat.A. Este întemeiatăcontestaţia acţionarului? Motivaţi. prin garantarea respectăriivalorilor convenite ale secretului profesional. De regula.sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. ori în situaţia în care existăelemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. În ţara noastră la elaborarea codului etic naţional al profesioniştior contabili din România s-au avut învedere recomandările I.persoană juridică. în cazul liber profesionitilor contabili. Un profesionist contabil ar trebui să acţioneze cuprudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile în furnizarea de serviciiprofesionale. cazare. 85/2006. daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare . inclusiv soţi-soţii ale administratorului. au înstrăinatnfără acordul judecătorului sindic părţile sociale către o altăsocietate comercială Z. membre ale Corpului. 175. Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normeletehnice si profesionale relevante.E. După această dispoziţie administratorii debitorului. crede că datorită diferenţelor de cultură lingvistice.sa execute personal.000 lei reprezentând asigurări depensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajaţi ai săi în anul 2008.înscrise în tablou. in trimestrul incare au fost puse in functiune.bazate pe ultimele evoluţii din practică. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui acesteinformaţii.108.C. Noţiunea de etică. 120 Cpp) .F. Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. are responsabilitatea pregătirii unor cerinţeetice detaliate a introducerii şi îmbunătăţirea acestor cerinţe. legislative şi sociale sarcina pregătirii unorcerinţe etice detaliate revine în principal organismelor membre din fiecare ţară care au responsabilitateaintroducerii şi îmbunătăţirii acestor cerinţe.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. potrivit legii. valoarea deachizitie a acestora se deduce din baza impozabila .

costul curentpoate fi reprezentat de costul de reproductie necesar intreprinderii pentr a produce un activ identic sau echivalent cu celvizat a fi inlocuit. 65/1994 (capacitate de exerciţiu deplină) şi este apt din punct de vedere fizic şi psihicpentru exercitarea profesiei de expert contabil şi. indiferent de lucrările pe care aceştia le efectuează şide organismulprofesional care gestionează lucrarea. Pentru activele care pot fi achizitionate. luând atitudine faţă de orice încercare de a restricţiona accesul experţilorcontabili la activităţi şi lucrări prevăzute expres prin reglementările europene ca formând apanajul acestora.C. "Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării.Care sunt condiţiile pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei de către membrii CECCAR?Viza pentru exercitarea profesiei întrun an se acordă până la data de 31 ianuarie a anului respectiv încondiţiile prevăzute de prezentele norme. numai aşa îşi va putea îndeplini calitatea de „persoanăjuridică de interes public” prevăzută prin legea de organizare şi funcţionare. preocupările pe linia gestionării profesiei de expertcontabil şi de contabil autorizat. precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. 194. de contabil autorizat.De aceea I. secţiunilor şi departamentelor. încurajând continuitatea eforturilor şi promovând armonizarea. facenecesară perfecţionarea. în scopulasigurării unităţii de concepţie şi de metodă în profesia contabilă. o atenţie deosebită se va acordacolaborării cu Camera Auditorilor Financiari pe baza propunerilor făcute de CECCAR în acordul de colaborareîncheiat. formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de aceştia în vederea realizări obiectivelor comuneProfesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liberiprofesionişti sau angajaţi. scopul de bază al codului trebuie însă respectat. costul curent reprezinta suma de numerar platita in prezentpentru a achizitiona un activ identic sau echivalent.C. CECCAR trebuie să se transforme treptat dintr-un organism închis (în serviciul exclusiv al membrilor).A. va constitui una din priorităţile viitoare ale CECCAR. potrivit pct.CECCAR va acţiona. recunoscând responsabilităţile profesiunii contabile şi considerând că rolul său estede a oferi principiile călăuzitoare. în continuare. decreştere a calităţii investigaţiilor şi de aplicare de sancţiuni. potrivit legislaţiei în vigoare. la instanţele de judecată. precum şi prin eliberarea autorizaţiei de exercitare a profesiei pe anul respectiv . În situaţia în care se impune. astandardelor internaţionale de contabilitate şi audit. să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revinîn calitate de expert contabil (contabil autorizat)".F. în continuare. precum şi regulile privind conduitaetica şi profesională. respectiv. . să respect prevederile Regulamentului Corpului ExperţilorContabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şicontabililor autorizaţi. inclusiv prin crearea unor formeasociative cu diferitele organisme înfiinţate în cadrul profesiei contabile.F. e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege. Pentru acele ţări care doresc să adopte codul etic al I. Pentru imobilizarile corporale cu durata de viata consumata. Pe baza informărilor primite de la filiale. I. costulcurent poate fi reprezentat de suma de numerar platita pentru achizitionarea unui activ identic sau echivalent pe piatasecond-hand.C. h) prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută deOrdonanţa Guvernului nr. Prin urmare I. aferenta bunului detinut si care urmeaza a se inlocui.A. CECCAR va trebui să găsească cele mai potriviteforme şi metode pentru atragerea tuturor membrilor CECCAR şi a tuturor contabililor din economie la acţiunilede formare şi dezvoltare profesională continuă şi la respectarea deontologiei profesionale corespunzătoractivităţii profesionale pe care aceştia o realizează.C. CECCAR trebuie să-şi intensifice. Secretariatul general al Corpului împreună cu secţiunileCorpului vor prezenta Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului rapoarte anuale cuprinzândrezultatele şi măsurile luate. cât şi cele de decizie de la nivelul comisiilor. 124şi 125 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului. Acordarea vizei anuale seconcretizează prin semnătură şi prin ştampila filialei pusă în căsuţa special rezervată în carnetul de membru alCorpului. 3. pe toatădurata suspendării. pentru evitarea oricărei incompatibilităţi în exercitarea profesiei. luândmăsuri de îmbunătăţire a procedurilor de control al calităţii şi de monitorizare a activităţii membrilor. CECCAR va trebui să aibă în continuare iniţiativa în colaborare. Identificarea şi valorificarea tuturorposibilităţilor de colaborare cu celelalte organisme care au fost create în zona profesiei contabile. drept cod naţional.C. Limbajul este conţinut îndeclaraţia de politică a consiliului I. Fidel principiilor înscrise în statutele organismelor europene şi internaţionale din care face parte. Atragerea tuturor profesioniştilor contabili din economie în sfera de preocupări ale CECCAR subaspectul formării şi al deontologiei profesionale pe baza Codului etic naţional al profesioniştilor contabili.A. în continuare.F.F.F. a dezvoltat unlimbaj care poate fi utilizat pentru a indica autoritatea şi aplicabilitatea în acea ţară. interzice dreptul degestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţiepe proprie răspundere). Pentruactivele obtinute de intreprindere din productie proprie. pe baza directivelor şi normelor europene. si se obtine costul curent. ia măsuri pentruîncasarea taxelor şi a cotizaţiilor datorate şi va proceda laacordarea vizei anuale. precum şi direcţiile de acţiune în legătură cu acordarea vizei anuale pentruexercitarea profesiei. Se cauta valoarea unui activ nou echivalent. pentrucare să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei. în înţelesul termenilor şi definiţiilor date de organismele UniuniiEuropene în Cartea verde europeană. a) să afişeze la sediul filialei. pentru profesioniştii contabili din fiecare ţară. Costul curent poate fi insaanalizat din mai multe puncte de vedere.A. a organizării interne a CECCAR. în ceea ce priveşte structurile executivede la nivel central şi teritorial. 5) Directorul executiv al filialei verifică exactitatea datelor şi a informaţiilor prezentate. care să constituie baza pecare să fie fundamentate cerinţele etice din fiecare ţară.se va prezenta şi un certificat medical privind starea de sănătate eliberat de către o comisie de specialitatestabilită de Corp. a consideratnecesar să stabilească un pentru profesioniştii contabili. Din aceasta valoare se scade amortizarea corespunzatoare duratei de viatautila consumata. la Camera de Comerţ şi Industrie etc.într-un institut profesional în serviciul economiei. crede că identitatea profesiunii contabile este caracterizată la nivel mondial destrădania ei de a realiza un număr de obiective comune şi respectarea anumitor principii fundamentale în acestscop.A. d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care. în practică liberă sau ca angajaţi. prefaţă la cerinţele etice ale organizaţiei membre. Listacuprinzând experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au obţinut viza anuală şi care au dreptul să exerciteprofesia.

Aceasta înştiinţeazăpreşedintele consiliului filialei. Guvernul şi cu celelalte organismeguvernamentale. cu incuviintarea si inconditiile stabilite de organul de urnarire penala sau de instante de judecata. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şimembrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.consolidarea iniţiativei Sud-Est Europene pentru dezvoltarea contabilităţii (SEEPAD) – iniţiativă românească.Expertul poate cere lamuriri organului de urmarire penala sauinstantei de judecata cu privire la anumite fapte si imprejurari ale cauzei. în relaţia contribuabil-fisc. Va trebui să sprijine tinerele organisme profesionale din ţările regiunii sud-esteuropene şi în mod deosebit profesia contabilă din Republica Moldova. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita eticăşi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţeinaţionale.sprijin pentru rezolvarea unor probleme financiare şi sociale ale acestora. dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. republicată. De altfel.Partile. elaborarea de norme profesionale şi ghiduri de aplicare. cunoaşterea şiaplicarea standardelorinternaţionale de raportare financiară şi a standardelor de audit. urmand ca documentarea propriuzisa sa se faca acolo unde se afla materialul documentar. Obţinerea dreptului de a vota în organismul de specialitate al Uniunii Europene (FEE). chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale. expertului contabilchiar si la o partedin materialele aflate la dosarul cauzei. cu domiciliul în razateritorială a acesteia.Plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii şi preşedintele Comisiei superioare de disciplină se depun laConsiliul superior care le analizează şi le prezintă Conferinţei naţionale. acest proces de menţinere a competenţeiva trebui să fie în continuare perfecţionat şi modernizat pe baza Normei 38 a CECCAR. pot da expertului informatiilenecesare. In cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se FACE cuincuviintarea organului de urmarire penala. Una din preocupările fundamentale ale CECCAR o constituie şi în perioada viitoare. sunt frecvente cazurile in practica judiciara(civila si penala) in care dosarul propriu zis alcauzei reprezinta doar punctul de pornire in documentarea expertului contabil. activitatea de lobby trebuie promovatăîn mod corespunzător. creşterea. a calităţiinecorespunzătoare a unor reglementări din domeniul financiar-contabil. precum şi de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercitaprofesia de expert contabil sau contabil autorizat în România. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cutoate soluţiile proprii pronunţate. Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii Consiliului superior şi ai consiliilorfilialelor. CECCAR trebuie să se implice în sesizarea fenomenelor negative din economie. cu dovada de primire. fiind nevoit de fiecare data sasolicite organului de cercetare completari suplimentare ale dosarului. în continuare. perfecţionarea în continuare a sistemului de asigurare a membrilor va contribui lacreşterea autorităţii şi prestigiului membrilor CECCAR. CECCAR: identificarea de noi servicii. a rolului în activitatea unor organismeinternaţionale la care CECCAR este membru fondator şi/sau membru în Consiliile de conducere ale acestora. cât şi al întinderii. şi în perioadele viitoare. sancţiunile prevăzute în art. luându-se totodatămăsurile organizatorice necesare. ori de cele mai multe ori . aportul la lucrările organismelor europene şiinternaţionale din care face parte şi săşi consolideze poziţia de lider în cadrul organismelor profesionale dinEuropa centrală şi de est. expertul contabil numit intr-o cauza penala nuregaseste in dosarul cauzei toate documentele necesare efectuarii expertizei. de preşedinţii Consiliului superior şi aiconsiliilor filialelor. inexistente la dosar. etc. dar chiar periculoasă. toate acţiunileCECCAR trebuie să vizeze stabilirea unui rol clar şi a unui loc stabil al profesionistului contabil în mediul deafaceri. publicându-leanual în revista Corpului. a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şimembrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unuimembru al Corpuluisau a unei societăţirecunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei decare aparţine cel reclamat. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. Una din marile provocări ale CECCAR în ceea ce privbeşte instruirea şiformarea profesioniştilorcontabili o constituie . pot da explicatii suplimentare. Partilesunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. construirea unorrelaţii de parteneriat cu sectorul public şi în mod deosebit cu Parlamentul. CECCAR va trebui să-şi sporească. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. în interesul general al ţării. CECCAR trebuie să valorifice. nu are astfel de reglementarici arata ca accesul la dosar se face numai cuincuviintarea organului de cercetare. în consecinţă. în relaţia entităţilor economice şi sociale ca furnizări de informaţii contabilecu utilizatorii acestora.sunt numai unele din obiectivele pe care CECCAR le va aborda în perioada următoare. expertul contabil poate si trebuie sa solicitecompletarea materialului documentar cu acte noi. poziţia sa de membru în organismeleinternaţionale şi să sprijine introducerea standardelor internaţionale de raportare financiară pentru sectoarelepublic şi privat. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. Acceptarea satisfacerii interesului public în condiţii de competenţă şi deplină responsabilitate este ceamai înaltă misiune pe care membrii CECCAR o au de îndeplinit în continuare. de membrii şi preşedinţii comisiilor de disciplină ale filialelor. se vor lua măsuri de creştere a responsabilităţii şi responsabilizăriimembrilor faţă de public.Un accent deosebit se va pune pe specializarea membrilor CECCAR pe categorii de serviciiprofesionale. formula „bun la toate” dovedindu-se nu numai ilizorie. îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu membrii şi de participare a acestora la luarea deciziilor. membri ai filialei. Codul de procedura penala. aratandzilele si orele cand incepe si continua lucrarea. poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. care hotărăşte. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sancţioneze abateriledisciplinare săvârşite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi. atât sub aspectulcuprinderii. Îndeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este condiţionată de formare şi instruire –principalele căi pentru menţinerea competenţei membrilor CECCAR. În acelaşi timp. în serviciulmembrilor. organizarea înţara noastră a unor regiuni de lucru ale IFAC şi FEE şi depunerea unor candidaturi pentru obţinerea unor locuriîn organele de conducere ale acestor organisme.după caz. în continuare. De asemenea prin faptul capartile implicate in dosarul penal. care se depun la Comisia superioară de disciplină. 65/1994. precum şi a persoanelor fizice străine cărorale-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. .

Obligaţia semenţine şi după terminarea relaţiilor între profesionist şi clientul sau angajatorul său. la intocmirea actelor primare.efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune. INDEPENDENŢĂ. apărarea intereselor profesionale în cazul unei proceduri judiciare. convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei dedesfăşurare a acesteia.atribute esenţiale ale acestei profesii. în termen de 7 zile de la adoptarea acestora. ceea ce semnifică în Grecia antică diplomaţia. conformnormei de reprezentare de 1 la 100 membri înscrişi în Tabloul Corpului. auditul de calitate). autorizare scrisă. sancţiunile prevăzute în art. in calitate de organ de control. deci inclusiv expertize contabile judiciare siextrajudiciare pentru agentii economici. a evidentelorcontabile tehnico operative. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cutoate soluţiile proprii pronunţate. la cererea acestora. precum şi bugetul de venituri şi cheltuielial exerciţiului financiar viitor.conducere. d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publicăa activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România asupra hotărârilor consiliuluifilialei. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.554/2004. care alege locul şistabileşte data. ca executant. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. republicată. publicându-leanual în revista Corpului.dizolvare şi lichidarea societăţilor comerciale. ori a luat parte. toiagul de crainic al zeului Hermescu doi şerpi încolăciţi. acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor. prezentate de Consiliul superior. Corpul Experţilor Contabili şi ContabililorAutorizaţi din România va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor ocopie de pe hotărârile şi deciziile luate. membrilor consiliilorfilialelor. . de către Consiliul Superior. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. . a membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină ale filialelor sau profesioniştilor şi ai societăţilorstrăine care se adresează Comisiei superioare de disciplină. divizare. MORALITATE. desemnati de adunarile generale. -reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului. precum şi a persoanelor fizice străine cărorale-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. Profesioniştii contabilitrebuie să se asigure că acest principiu este respectat şi de către subalterni sau colaboratori. În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate deMinisterul Economiei şi Finanţelor. servicii saubani. Conferinţa Naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zileînaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei. informarea autorităţilor competente despre încălcarealegii. Prin derogare de la prevederileLegii contenciosului administrativ nr. în condiţiile legii. -Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale. Biroul permanent şi Conferinţa naţională. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr.după caz. în vigoare la 31 decembrie a anuluiexpirat. în afară de cazurile când obligaţia divulgării este prevăzută prin lege sau norme. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita eticăşi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţeinaţionale. 65/1994. acestea pot solicita fie amanarea dezbaterilor. in conditiile legii.cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei superioare de disciplină. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. fie eliminarea de peordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele. -Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicatepentru veniturile profesionistului contabil. Ministerul Economiei şi Finanţelor poateataca hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la instanţa de contenciosadministrativ. în condiţiile legii. -Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. darea sau luarea de bunuri. emblema Corpului simbolizează rolul decrainic al profesionistului contabil. -când divulgarea este cerută de lege sau când există obligaţia profesională de divulgare (furnizareade probe în cadrul unor proceduri judiciare.Conferinţa Naţională este ordinară şi extraordinară Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului superior. toate documentele care austat la baza adoptării deciziilor şi hotărârilor. tehnic de specialitate. execuţiabugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat. precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. obtinerea de participatii la capitalul social . procedura prealabilă nu este obligatorie. raportul cenzorilor sau auditorilor. precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliulsuperior. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şimembrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. Emblema este compusă dintr-o carte simbolizând însemnle profesiei. precum şi deviza: ŞTIINŢĂ. a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şimembrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. precum şi reatragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrulsocietăţilor comerciale. care hotărăşte. corectă şi completă apatrimoniului contabilizat sau expertizat. cu modificările şi completările ulterioare. cum ar fi: acceptarea uneiforme de salarizare. precum şi. pe care îl are atunci când redă imaginea fidelă. b) sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şiContabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale. fie eliminarea de pe ordineade zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei şi Finanţelor poate exercitacăile de atac. In cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respectivecatre persoanele desemnatede Ministerul Economiei si Finantelor. ceea ce presupuneca profesionistul contabil isi alocamajoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective -Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. pe baza ordinii de zi stabilite de acestadin proprie iniţiativă sau la propunerea filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului. ori Ministerul Economiei si Finantelor poateexercita caile de atac. b) şi c). care contravin reglementărilor legale. pentru care plângerile sedepun la Consiliul superior. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta. a) aprobă prin vot deschis situaţiile financiare anuale. -daca este implicat financiar. Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută prin lege.Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor Consiliului superior. carese poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictiecu pozitia de independenta. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patruleainclusiv sau sunt soti ai administratorilor. cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.

precum şi în raporturile cu persoanelefizice şi juridice din ţară şi străinătate. sancţiunile prevăzute în art. Auditorul trebuie să fixeze prag de semnificaţie pentru rubricile din situaţiile financiare asupra cărora îşi va exprima opinia. publicându-leanual în revista Corpului. adminsitrator sau posturi echivalente) De exemplu. Corpul prin Regulamentul său. in termenul stabilit. alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirăriimandatului preşedintelui în funcţie. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita eticăşi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţeinaţionale.Incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara. civila saupenala. în general. anul 2008 o cotizaţie obligatorie către CECCAR în valoare de 16. fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului nouluipreşedinte. O astfel de misiune nu conduce la un raport de audit asuprasituaţiilor financiare în ansamblul lor şi. precum şi pe combinarea estimărilor celor mai plauzibilecu ipotezele teoretice.prin delegaţia primită din partea autorităţii publice. aceasta presupunenesubordonarea vreunei autorităţi. prin statutul său. Pentru asigurarea continuităţii.000 lei. darnormele de lucru. Pentru a defini întinderea misiunii. la filiala de care apartine. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. sau salariati in afara Corpului. B. o copie a sesizării. ştiind că pentru cursul de schimb sefoloseşte valoarea 1 euro=3. de Conferinţa naţională ordinară. cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. el nu are altă alegere decât să demisioneze. în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interesegenerale ale profesiei. 65/1994. cu toate că sesizează MFP ori de câte ori hotărârile şi măsurile adoptatede Corp contravin reglementărilor legale şi trimite. care sunt rezultatul activităţii Corpului. de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv. de exemplu: creanţele (clienţii) de vânzări. este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde suntsalariati. în consecinţă. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şimembrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. să fie prea atent lainteresele clientului. sau când deţin împreună interese semnificative într-o societate înparticipaţiune cu un client. nu este subordonat vreunui organism statal.000 lei. care sunt incompatibile cu exercitareaprofesiei liberale. indpendenţa. corpul este reprezentat înfaţa autorităţii publice. buna reputaţie a profesiei. motivele unei astfel de decizii suntnotificate angajatorului. astfel de presiuni pot apărea atunci când liber profesionistul are interese financiare comunecu un cadru sau angajat al clientului. Preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului ExperţilorContabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales pentru cel multîncă un mandat. . Este imposibil de codificat în mod precis regulileconform cărora o relaţie personală sau familială întreun profesionist liberal şi un client este acceptabilă (prin client îneţlegându-se proprietarul întreprinderii. dintre membrii Corpului care nu facparte din Consiliul superior . dar obligaţiile de confidenţialitate îi interzic să informeze terţe persoane (în afară de cazul că oprevedere legală sau o normă profesională prevăd această obligaţie). directori financiari. specifice profesiei. care hotărăşte.este situaţia celui care nu depinde de nimeni. Dimpotrivă. aceasta pentrucă numeroase rubrici din situaţiile financiare sunt legate între ele. pe lângă CS al Corpului şi al filialei. republicată. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. precum şi a persoanelor fizice străine cărorale-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurată de către care sunt aleşi pentru operioadă de patru ani.Fapta membrului Corpului de a nu depune. stocurile defurnizori etc. prin vot deschis. Corpulcolaborează cu organele de specialitate ale statului în elaborarea de norme legate de profesia contabilă. potrivit legii si Regulamentului (art. sau afini pana la gradul IV cu administratorii. . a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şimembrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare în profesie.. spre ştiinţă. Autonomia. obiectivitatea.acţionari principali. fisa pentru persoanefizice sau juridice. sauadministratorului dupa caz. nu trebuie să exercite în paralel activităţi care afectează sau sunt susceptibile de a afectaintegritatea. distincte sau să fie realizată în cadrul misiunii de audit de bază. Prin organele alese. Nu este unspervizor. care are deplină libertate în acţiunilesale (Dex). De asemenea ea se înscrieîn Asociaţia Internaţională de Fiscalitate. acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expertcontabil şi de contabil autorizat şi are dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat şiare dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi. directori generali.6 lei.după caz. pentru persoanele juridice raspunderea incuba presedintelui consiliul de administratie.P. Determinaţi suma deductibilă lacalculul impozitului pe profit aferentă acestor cheltuieli. Preşedintele Consiliului superior are competenţa să reunească preşedinţii consiliilor filialelor saureprezentanţii lor.problemă importantă care constituie un conflict între angajaţi şi exigenţele profesionale. sau sunt rude.98). afectarea atenţiei expertului de cunoaşterea de mult timp a tuturor problemelor cleintului. pentru care achită o cotizaţie în anul 2008 de 18. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cutoate soluţiile proprii pronunţate. auditorul trebuie să ţină seama de rubricile din situaţiile financiare care sunt interdepen-dente.Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitateaprofesionala.ceea ce paote conduce la o încredere excesivă în client şi la testarea insuficientă a informaţiilor prezentate deacesta. opinia auditorului se va referi numai la rubrica (rubricile) auditată(auditate).de regulă aceste pagini sunt mult mai reduse faţă de cele care s-ar fi stabilit în cazul auditării situaţiilor financiare înansamblu. o organizaţie non-profit cu scop cercetarea în domeniulfiscal. după ce au fost epuizate toateeşaloanele (până la administratori). susceptibile de a avea o influenţă semnificativă asupra informaţiilor în legătură cu care i s-a cerut opinia. administrativa. este un partener în profesie. Riscul ca expertul contabil să fie influenţat de personalitatea şi calităţile clientului. sauactivitate comerciala. Proiecţiile – sunt informaţii financiare bazate pe ipoteze teoretice referitoare la evenimente viitoare şi laacţiuni ale conduceriicare pot sau nu să se producă. Este persoana desemnată de autoritatea publică.

. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. Masura in care unele abateri de la dispozitiile legalesau de la regulile de organizare si tinere a contabilitatii pot influenta forta probatorie a registrelor depinde denatura abaterilor. se suspenda sau se poate interzice dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu-se la radierea membrului respectiv din Tabloul Corpului Din punct de vedere al continutului si sinceritatii. Acordarea vizei anuale esteconditionata de: e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege. Ameninţarea la adresa independenţei.2008 societatea casează bunul.000 lei. Dacă este cazul. numirea expertului si fixarea unuitermen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catreexpertul contabil b)punerea in discutia partilorsi a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de oinstanta civila sa le plateasca unei terte parti. Caprincipiu. se apeleaza la acestetexte din Codul Civil. legate de slăbirea autocontrolului. In acest caz. pentru contractele (misiunile) de audit sau de non-audit este necesar să fie reevaluată modalitatea de asigurare aindependenţei cabinetului/societăţii sau a membrilor acesteia. ori trebuie sa fie inlaturate complet sau partial.sa completeze obiectivele in prezenta partilor -contestarea unor sume cuprinse in procesul verbal de control intocmit de organele fiscale. sau poate fi perceput a promova situaţiasauopinia unui client până la punctul în care obiectivitatea sa este sau poate fi înţeleasă ca fiind compromisă.in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instantade judecata. 1. conform codului deprocedura fiscala astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. unei activităţi sau uneicolectivităţi. precum si regulile privind conduitaetica si profesionala potrivit pct. totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unui domeniu.7 emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC)prevede ca obiectiv al profesiei contabile: oferirea de servicii de înaltă calitate pentru a veni înîntâmpinarea nevoilor publicului. in limitasumei asigurate. Comentaţi deductibilitatea la calculul profituluiimpozabil a cheltuielilor cu valoarea rămasă neamortizată a mijlocului fix. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta c)Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat peclient sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila.Atunci când auditorul a formulat o opinie defavorabilă sau o imposibilitate de exprimare a opiniei asupra situaţiilorfinanciare în ansamblul lor. cu claritate si fara detalii inutile . de legatura lor cu faptele supuse verificarii. Aceasta ar puteafi cazul în care cabinetul/societatea sau un membru al acestuia şi-au subordonat raţionamentul lor profesional aceluia alclientului. asiguratorul acopera. Dezvoltarea profesională continuăelaborează şi menţine capacităţile care îi permit unui profesionist contabil să desfăşoare o activitate competentăîntr-un mediu profesional. Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. Când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordinprofesional.000 lei. sau din oficiu. profesionistul poate recurgela procedura următoare: examinarea conflictului cu superiorul direct.atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenitca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale. Anual se obtinelicenta de exercitare a profesiei (viza anuala) impreuna cu autorizatia de lucru. precum si cu interzicereadreptului de exercitare a profesiei. superiroul direct trebuie notificat în acestsens. pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplinacu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii. Prin pronuntarea unei sanctiunidisciplinare. dacă politicile stabilitede organismul profesional nu sunt suficiente. in situatiilein care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. dacă intervenţia superiroului direct nu este suficientăşiprofesionistul decide să se adreseze eşalonului superior următor. Apar atunci când cabinetul/societatea sau un membru al acestuia. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care estedesemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. verificarea nu se poate limita la un control formal.124 si 125 din ROF . De regulă. duparespingerea contestatiei depuse de catre contribuabil la organul fiscal respectiv. a)Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila siCodul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-lefectueze. promovează.acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. Potrivit acestei polite. el poate emite o altfel de opinie în raportul asupra unei rubrici numai dacă această rubrică nuconstituie o parte semnificativă a acestor situaţii financiare. pentru a fundamenta concluzia finală a nivelului de asigurare aangajamentului. verificarea regularitatii trebuie sa arate daca registrele pot folosi(si in ce masura) la verificare sauexpertiza. 236. angajatori şi alţi utilizatoride servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru aevita înţelegerea eronată a unei opinii exprimatedrept afirmarea unui fapt. profesionistul trebuie să se supună eşalonuluiierarhic cel mai ridicat. obţinând în urma valorificării prinvânzarea părţilor componente suma de 7. unde se face identificarea expertului contabil . a)incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. amortizat în sumăde 20. se vor trece datele de identificareale societatii comerciale de profil. in vederea aflariiadevarului. La data de 15. Descrierea trebuie facutaconcis. lacerere. Standardul Internaţional de Educaţie (IES) nr. Efectuareaexpertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. Lipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria inactivilor. Dacă superiroul direct este presupus implicat în conflict. Expertii contabili potsi trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prinincheierea unei polite de asigurare de risc profesional.O societate comercială deţine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.05. in primal paragraf alraportului de expertiza. studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţasocială. Din acest motiv . de jurisprudenta existenta.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. apare atunci când unul din membriicabinetului/societăţii a fost anterior una din persoanele care a gestionat patrimoniul clientului şi din această poziţie poateexercita o influenţă semnificativă directă asupra nivelului de asigurare al angajamentului faţă de client. Menţinerea unui nivel de competenţă profesională necesită o permanentă conştientizare şi înţelegere aevoluţiilor relevante pe plan profesional tehnic şi în mediul de afaceri. un profesionist contabil ar trebui să îi atenţioneze pe clienţi.000 lei. In acest fel.

expertizele contabile sunt lucrari cu caracter de urgenta.iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. respectiv Introducere. faraechivoc. Solicitantulexpertizei contabile trebuie sa se asigure in prealabil ca expertul contabil contactat are disponibilitatea saefectueze expertiza contabila ce urmeaza a fi solicitata.g)In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertulcontabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. in majoritatea cazurilor. In raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile siexpertul contabil. vizat la zi. Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. carese poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictiecu pozitia de independenta. a evidentelorcontabile tehnico operative. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. expertii nu au i)Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportuluide expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. Daca termenul initial esteconsiderat de catre expert inadecvat. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la loculsi la termenul prevazut in contract -Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei. 259. care se publica anual in Monitorul Oficial alRomaniei. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare afilialei CECCAR. se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale. concis. care spredeosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. care trebuie sa fieprécis. In astfel de cazuri.Infiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. emisa de organul de cercetare sau de judecata. a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care aefectuat expertiza contabila. redactat intr-o maniera analitica. contactarea expertilor contabili trebuie sa fie o subetapa distincta si premergatoare numirii expertilorcontabili. In unele cazuri. mai ales pentrusolcitanti. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patruleainclusiv sau sunt soti ai administratorilor. la cererea partilor sau din oficiu.Orice solicitant de expertize contabile are dreptul sa contacteze pe oricare dintre expertii contabilinominalizati in Monitorul Oficial al Romaniei. a surselor deinformatii utilizate -Fiecare paragraf trebuie sa se incheiecu concluzia (raspunsul) expertului contabil. atunci cand considera necesar sacunoasca pararea unor experti contabili. ceea ce presupuneca profesionistul contabil isi alocamajoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective -Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normalde expertiza contabila judiciara. In cazuri deosebite. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. instantele de drept civil. ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertuluiasupra calitatii documentelor justificative. cum ar fi: acceptarea uneiforme de salarizare. concis. a actelor si faptelor analizate.Se va avea in vedere atat modul de inregistrare in conturi al fiecarei operatiuni cat si influenta insituatiile financiare anuale. custudierea corelatiei intre conturile sintetice si cele analitice. inscris in Tabloul Corpului. darea sau luarea de bunuri. -Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicatepentru veniturile profesionistului contabil. pentru a putea efectua expertize contabile judiciare si sau extrajudiciare. -Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale laobiectivele expertizei contabile. Acestea trebuie sa fie formulate. expertul contabil nu este abilitat ca maiintai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apoi sa efectueze expertiza contabila. cuprecizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea deexpertiza contabila. prin Incheiere de sedinta. in executareamisiunii sale. concisa si fara ambiguitati . expertul contabil este indreptatit sa solicite instantei un termenadecvat. care contine aceleasi elemente ca siincheierea de sedinta in cazul dosarelor civile. Cine şi în ce condiţii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. tinandu-se seama de faptul ca raportul trebuiedepus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuiasolicita acest lucru. -daca este implicat financiar. pot numi. pentru a nu se prelungi nejustificat perioada necesara elaborarii expertizelor contabile. . unul sau trei experticontabili. cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertulcontabil cu privire la structura materialului documentar. care trebuie sa cuprinda: -obiectivele (intrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte dedata stabilita pentru judecata. minim necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. cine numeşte expertulcontabil ş ice elemente trebuie să cuprindă Incheierea de şedinţă/Ordonanţa prin care se dispuneefectuarea expertizei contabile. alteevaluari ale expertilor. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. Punctul de plecare in acest demers il constituie studierea planului de conturi specific ramurii de activitate.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente sitranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. deci inclusiv expertize contabile judiciare siextrajudiciare pentru agentii economici. la intocmirea actelor primare. tehnic de specialitate.conducere. in calitate de organ de control. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. servicii saubani. si fara a se solicita expertului contabil sa se pronunte asupra incadrarilor legale ale faptelorsupuse judecatii -termenul un care trebuie sa se efectueze expertiza contabila. Cum. Conform codului de procedura civila. in care expertul contabil. dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. la fel ca in cazulraportului de expertiza contabila extrajudiciara. numirea expertului contabil se face prinOrdonanta de numire. In cazul expertizelor contabile judiciare dispuse in dosarele penale. intre contabilitatea financiara si cea degestiune. ca executant. art 201-214. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiarimposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia saua tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. cu caracter de exceptie. obtinerea de participatii la capitalul social . unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. In aceste situatii expertulcontabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentatmotivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. acesta din urma trebuie sa se legitimeze cu carnetul de expert contabil. -Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale. ori a luat parte. trebuie safie membru al Corpului. Dardaca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertizacontabila.este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila. incazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. Raspuns: Expertul contabil. care exprima situatiinereale sau care sunt suspecte.

expertul contabil trebuie sa solicite instantei.daca este tutore. masuri de refacere sau de completare a expertizei.Profesionistul contabil trebuie sa aiba suficiente elemente care sa-i permita sa aprecieze daca lucrarea profesinistului solicitat acopera obiectivele care i-au fost stabilite.grafologica.. au ramas copii . expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota defundamentare a onorariului. 275. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catreorganul beneficiar. Raspuns: In contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: .Aceasta ordine depinde de natura lucrarii si de metodelecare urmeaza a se intrebuinta. topografica. din datele existente la dosarul cauzei sau din documentarea efectuata de catre expertul contabil. -la expertizele contabile judiciare desemnarea expertului se face tot de catre beneficiari. beneficiarul saajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. lamuriri scrise printr-unsupliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . Sunt si situatii in care. 276.Condiţiile de redactare a capitolului “Considerente personale” din raportul de expertiză contabilă judiciară Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. cheltuieli de editare. urmand ca in functie de concluziile acestor lucrari. fiind incetat din viata ori despartit. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen.Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. In aceasta situatie . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 248.Mai mult. Enumeraţi cel puţin 6 metode şi tehnici extracontabile folosite de experţii contabili în efectuarea expertizelor contabile.De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.cercetat. etc.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. etc. avize si declaratii. respectiv expertii recomandati de catre parti. Dupa finalizarearaportului de expertiza contabila.daca el. de complexitatea lucrarilor si de altecheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. Lucrarile efectuate de alti profesionisti se materializeaza in rapoarte. Considerente care stau la baza utilizării lucrărilor altor profesionişti în cadrul expertizelor contabile. 100 din legea de organizare judecatoreasca .Intocmirea unor centralizatoare cu intrarile/iesirile de bunuri . Expertul contabil care intentioneaza sa utilizeze lucrarile altui profesionist trebuie sa determine competenta profesionala a acestuia.daca este in vrajmasie intre el. Raspuns: Aceste metode au ca punct de plecare datele financiar contabile oficial inregistrate si folosesc tehnici de prelucrare care nu sunt in toate cazurile omologate de metodologia contabila. la cererea partilor sau din oficiu. 277.Acest lucru sepoate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . cum ar fi: .Instanta dejudecata dispune plata diferentei de onorariu. Daca expertul contabil mai are rezerve asupra lucrarii depuse de profesionistul solicitat. De regula. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu.Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . dar cu respectareaunor proceduri speciale. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. expertul contabil prin acest paragraf.fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. experienta si reputatia in domeniul in care activeaza. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. sa dispuna in prealabil efectuarea unor alte lucrari de expertiza tehnica.Profesionistii contabili care utilizeaza lucrarile altor profesionionisti apreciaza in ce masura lucrarile acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii lor.In aceste situatii. sau este sot. evaluari. cazare. Precizaţi situaţiile în care expertul contabil poate fi recuzat conform prevederilor Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală. organul care a dispus expertiza. expertul contabil sa fie in masura sa raspunda la obiectivele expertizei contabile. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.Planul de lucrutrebuie sa tina seama de timpul de care dispune expertul. existenta in tabloul profesionistilor din domeniul de activitate in care activeaza.Acest onorariuprovizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. De asemenea la expertizelejudiciare pot participa si alti experti decat cei numiti oficial. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. astfel incat acesta sa poata executa lucrarea pana latermenul fixat. sotul sau. poatedispune. va avea in vedere de exemplu calificarile profesionala. nu pot fi identificate toate informatiile necesare pentru formularea raspunsurilor la obiectivele expertizei. releva mai mult decat i se cere. prin incheiere de sedinta sau ordonanta de numire.cand el. diplomele. fara insa a incrimina partea adversa.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art.Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti .In acest sens. el il poate contacta direct pe acesta pentru elucidarea tuturor aspectelor nelamurite.daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . In unele cauze civile/penale. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca 98 . sau daca.

delictele pot fi: . pe care expertii il urmaresc apoi in registrul jurnal.Studiul functiei financiar contabile . atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor.Examinarea regularitatii documentelor financiar contabile 252.erori de inregistrare contabila .Metoda analizei intergestionare( minusuri la o gestiune si plusuri la alta gestiune) . cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei.Reconstituirea evidentei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile global valorice .delicte de inducere in eroare . iar la verificarile din expertizele fiscale se folosesc ambele metode.delicte de ascundere a faptei sau situatii . la cerere.. De asemenea . care pornesc de la faptul contabil izolat. 2. . sau din oficiu. se verifica in intregime. n toate situatiile partile esentiale . Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă în cauze civile şi penale.Alegerea metodelor de cercetare . expertii pot folosi metode contabile si metode si tehnici extracontabile.Determinarea naturii si obiectului lucrarii . in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata.delicte produse prin actiuni delicte produse prin omisiuni . Principiile general aplicabile in orice verificare si in expertiza contabila sunt: . pentru clarificare obiectivelor expertizei. care pornesc de la situatiile financiare anuale. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Concluzii” din raportul de expertiză contabilă. Din puctul de vedere al extinderii cercetarilor.Analiza comparativa sau in dinamica a depunerilor de numerar din vanzari . numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda.delicte ale asociatilor . expertii contabil folosesc metoda verificarii complete sau metoda verificarii prin sondaj. Erori şi delicate în tehnica expertizelor contabile.Metoda stocului maxim posibil(reconstituirea miscarilor cantitative a unor sortimente avandu-se in vedere intrarile totale si numai acele iesiri ce reprezinta vanzari pe baza de documente) 249.Fixarea unui plan de lucru .erori de calculatie .erori de evaluare Delictele contabile reprezinta abateri de la lege si regulamente si sunt de regula sanctionate penal Dpdv al autorului. incepand cu actul care a dat nastere operatiunii.delicte ale personalului fata de intreprindere Dpdv al actiunii . respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. in vederea aflarii adevarului. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. pana la originea lor(document justificativ) Metodele progesive se folosesc indeosebi in expertizele judiciare care se refera la fraude sau alte fapte penale. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. Detaliaţi principiul general referitor la “Alegerea metodelor de cercetare” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile. sa completeze obiectivele in prezenta partilor 251. Raspuns: In expertizele contabile se utilizeaza in general doua tipuri de metode: -metode progresive. Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata.delicte de falsificare .Studiul preliminar al organismului intreprinderii . putand urmari unele operatiuni pe cale inversa.erori de reportare . 250.delicte produse in exces RAPORTUL DE EXPERTIZA 2. care prezinta o importanta deosebita pentru scopul lucrarii. cartea mare si bilant -metode regresive.Enumeraţi principiile generale aplicabile în orice verificare şi expertiză contabilă.delicte de deturnare Dpvd al mijloacelor folosite .delicte ale intreprinzatorului sau conducerii . Raspuns: Principalele tipuri de erori ce pot fi identificate sunt: . Obiectivele expertizei contabile.Identificare eliberarii de bunuri care nu au intrat oficial in gestiune .

raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. Detaliaţi procedurile depunerii raportului de expertiză contabilă. preluat(a) in maniera in care a fost formulat(a) in capitolul II.Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. in executarea misiunii sale. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual.identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume. a surselor de informatii utilizate . Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila. In unele cazuri. cu indicarea numelui expertului/expertilor 261. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Desfăşurarea expertizei contabile” din raportul de expertiză contabilă. parat. ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative. redactat intr-o maniera analitica. INCEPEREA MISIUNII 4. a actelor si faptelor analizate. identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant. expertul contabil nu este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apoi sa efectueze expertiza contabila. Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? In norma profesionala nr. Capitolul IIntroducere.Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila . De regula.Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar.Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare. numar carnet.Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii.Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei. deoarece au fost nominalizati de catre un organ in drept sa dispuna . catre asistentii sau colaboratorii lor. prenume. respectiv Introducere. In cazuri deosebite.Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . pozitia din Tabloul Corpului . Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale. Capitolul IIDesfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . 264. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract 262.este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila.identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. concis. cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiauad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract . domiciliu.Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile. Conform acestei norme efectuarea lucrarilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. in care expertul contabil. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . domiciliu. care trebuie sa fie précis. .identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale). In astfel de cazuri.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. inclusiv anexele. numar contract .Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Introducere” din raportul de expertiză contabilă. intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. Raspuns: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte. iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite. perioada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. 3523 sunt stipulate reglementarile legale cu privire la delegarea si supravegherea lucrarilor de expertiza contabila. cu caracter de exceptie. daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile .Capitolul III Concluzii al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cate un paragraf distinct cu concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv(intrebare al(a) expertizei contabile. 3.

cu modificarile ulterioare. 209 din codul de procedura civila. 6 salarii medii pe economie pt salariati. exigibila de mai mult de 30 zile . constituite in baza art. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie. dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale -Expertize contabile comerciale. care fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor. 3. b) in celelalte cazuri creantele trebuie sa aiba un cuantum superior echivalentului in lei al sumei de 3.proba cu expertiza contabila printr-un act procedural (incheiere de sedinta sau ordonanta de numire) In cazul expertizelor contabile extrajudiciare. lichida. lichide si exigibile poate introduce la tribunal o cerere impotriva unui debitor care este prezumat in insolventa din cauza incetarii platilor fata de acesta timp de cel putin 30 de zile. Clasificarea expertizelor contabile funcţie de cele două criterii (scop şi natura obiectivelor). cuantumul total alcreantelor trebuie sa fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie.expertize contabile judiciare. pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. termen care se coreleaza cu prevederile art.calculat la data formularii cererii introductive. Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. care prin calitatea lui procesuala. 201 din Codul de procedura civila si cuprinde: . corectitudine si impartialitate.valoarea prag a creantei reprezinta cuantumul minim al creantei pentru a putea fii introdusa cererea creditorului de 10.obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil . alte legi specializate . evaluarilor.termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei. . stabilite in conditiile legii sicalculate la data formularii cererii introductive.expertize contabile extrajudiciare.000 lei pt creditori.creanta impotriva patrimoniului debitorului sa fie certa. 85/2006 privind procedura insolvenţei? L 85/2006. In elaborarea lor. cu consticiozitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor ce le-au solicitat. Expertizele contabile constituie mijloc de proba in justitie. numesc expertul desemnat să efectueze expertiza. ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. expertii contabili solicitati trebuie sa aplice atat principiile contabilitatii cat si normele profesionale elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea lucrarilor de expertiza contabila 7.000 euro. I. Raportul de expertiza contabila judiciara fiind o proba stiintifica trebuie sa aduca o importanta contributie la solutionarea cauzei in care a fost dispus. clasificarilor si prezentarilor contabile. alin. Codul de procedura penala. Care sunt categoriile de debitori. 5. RC: Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca creantele creditorilor pentru a putea fii declansata proceduraorganizarii judiciare si a falimentului: .devotament. expertul contabil trebuie sa foloseasca exclusiv metode specifice contabilitatii. acestea trebuie sa aiba uncuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie. in urmatoarele conditii: a) daca creantele izvorasc din raporturi de munca sau raporturi obligationale civile. 8 din OG 65/1994. dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile -Expertize contabile penale. norma profesionala 3523 delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile este specifica. a) si b). Pentru asigurarea calitatii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare. expertul contabil este un tert in proces. dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale -Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept. reglementate de : Codul de procedura civila. sau extrajudiciare solicitate de catre clienti CLIENTI 8. deocamndata numai expertizelor contabile extrajudiciare comandate de catre solcitanti societatilor comerciale de profil. efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. unde se stipuleaza ca”expertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata” onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil NECESITATE EXPERTIZE 6. Comentaţi necesitatea calităţii expertizelor contabile întocmite în scopul soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor sau altor organe cu atribuţii jurisdicţionale.12/ Orice creditor care are una sau mai multe creante certe. Dupa scopul principal in care au fost solicitate . pentru a li se aplica procedura generală reglementată de Legea nr. In concluzie. contribuie la stabilirea adevarului de catre organul in drept. şi în ce stare se află. Art. dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale -Expertize contabile fiscale. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. II Dupa natura principalelor obiective la care se refera -Expertize contabile civile. Concluziile expertului trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii. Ce prevede încheierea de şedinţă prin care organele îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare. In expertizele contabile. Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat. stabilite in conditiile legii si calculate la dataformularii cererii introductive. c) in cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai.numele expertului contabil .

. membrii grupului de interes economic. atitudine menită să faciliteze aplicarea valorilor prin existenţa unui Cod etic pentru aproape orice activitate. este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesioniştilor faţă de persoanele terţe. . •ETICA este o teorie raţională asupra binelui şi răului. III. potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române.menţinerea (conservarea) încrederii publicului în profesie. Ce este Etica? •Noţiunea de ETICA. OBIECTIVELE CAP. asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere.necesitatea asigurării apărării onoarei şi independenţei profesionistului contabil şi a organismului din care face parte.APLICABILĂ PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ANGAJAŢI Elementele de bază ale raportului de audit. ca membrii echipelor de audit si servicii conexe. 246. . . . •Noţiunea de etică.paragraful opiniei. nu ii este permisa aplicarea unor standarde mai putin riguroase decat cele prevazute in aceasta sectiune. cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului. CODUL PARTEA A . DEFINIŢII CAP. Prezentaţi pe scurt conţinutul secţiunii a 8-a din Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România.adresa .asigurarea protecţiei. sa fie independenti de clientii misiunilor de audit si servicii conexe. in consecinta.APLICABILĂ TUTUROR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI PARTEA B .Ce va putea să prevadă planul de reorganizare a activităţii debitorului? Ce va indica şi va trebui să cuprindă planul de reorganizare a activităţii debitorului? Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului. prin garantarea respectării valorilor convenite ale secretului profesional.. INTRODUCERE CAP. . V. nici unui organism membru sau cabinet. unei activităţi sau unei colectivităţi. în sensul legii. şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică. IV. potrivit standardului international. o reflecţie “în amonte” asupra valorilor inteligent şi moral orânduite. valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului. ai societatilor din cadrul grupului. atât a profesionistului contabil cât şi a terţilor beneficiari sau utilizatorilor ai serviciilor acestuia. b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate. Sectiunea a 8-a din acest Cod stabileste cadrul general conceptual pentru conditiile privindindependenta* profesionistului contabil in cazul misiunii de audit si servicii conexe (Assurance engagemente).desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor. II. INTERESUL PUBLIC CAP. d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe. Introducere 8. . 71.167. . Planul de reorganizare va menţiona: a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate. c) dacă şi în ce măsură debitorul. societate. I.1. •Se poate spune că etica stabileşte principii despre bine şi rău prin standarde de comportament.titlul.paragraful introductiv. Cap.semnătura.Cum explicaţi necesitatea unui Cod etic în audit? Necesitatea unui Cod etic constă în: . totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unui domeniu. inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie.APLICABILĂ LIBER PROFESIONIŞTILOR CONTABILI PARTEA C . dacă se rezervă ansamblului unei profesiuni. CODUL ETIC 281.Prezentaţi structura şi părţile componente ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. ai cabinetelor sau societatilor de profil si daca este cazul.paragraful cuprinzând natura şi întinderea lucrărilor de audit. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE CAP.data raportului. este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială. . Este in interesul publicului si totodata este cerut de acest Cod etic. în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment. 40. . Raportul unei misiuni de audit statutar trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: .necesitatea garantării unei calităţi optime a serviciilor.destinatarul .confirmarea autorităţii lucrărilor efectuate de profesioniştii contabili. VI.

obiectivele si principiile fundamentale sunt valabile in mod egal pentru toti profesionistii contabili. Etica este o teorie raţională asupra binelui şi răului.2. indicatori de performanta). Obiectivul unei misiuni (contract) de exprimare a unei opinii poate fi constituit din: · . .8. Mai mult. este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială. si f.sectorul privat sau public. Codul se bazeaza pe aceea ca. evaluarea si masurile de preintampinare a amenintarilor la adresa independentei. practicile privind resursele umane). De pilda. 192.audit)cuprind: .Sisteme si proceduri (de pilda.proceduri convenite. care nu sunt misiuni (contracte) de audit (deci de non. cand nu este exprimata nici o concluzie si consultanta fiscala.alte servicii de consultanta. Este necesara aplicarea rationamentului profesional pentru a determina care sunt masurile necesare cele mai indicate. o reflecţie “în amonte” asupra valorilor inteligent şi moral orânduite. 8.Date (de pilda. sectorul public sau invatamant. totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare. neexistand o lista exhaustiva a tuturor circumstantelor care pot crea amenintari la adresa independentei. indiferent daca ei practica in calitate de liber-profesionisti sau ca angajati in industrie.atestari si raportari directe · .compilarea situatiilor financiare sau a altor informatii financiare.o relatie intre trei parti implicand: b. informatii financiare istorice sau prospective. . atitudine menită să faciliteze aplicarea valorilor prin existenţa unui Cod etic pentru aproape orice activitate. un utilizator anume precizat. Misiunile executate frecvent de profesionistii contabili. si iii. . respectarea unor reglementari.3. .raportari interne si externe · . Noţiunea de etică. pentru identificarea. Societatea nu trebuie sa aiba nici o participare financiara directa sau indirecta la capitalul propriu al clientului. Partea responsabila si utilizatorul anume precizat pot fi sau nu din aceeasi entitate clienta. .consultanta privind managementul. . sau membrii cabinetelor. Nivelul asigurarii (certitudinii) auditului si serviciilor conexe este destinat a creste credibilitatea informatiei privind un obiectiv oarecare. 8. In consecinta nu este suficient ca un membru al echipei de profesionisti contabili in audit si servicii conexe. Acestea pot fi misiuni (contracte) care cuprind obiective privind: · . Aceasta sectiune a Codului etic prevede un cadru. informatii statistice. sub toate aspectele sale importante. 8. modalitatea de realizare. este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesioniştilor faţă de persoanele terţe. constituit din principii. societatile de profil si grupurile. o intreprindere mama poate cere auditarea informatiilor furnizate de catre una din filialele sale. 8. daca nu se prevede in mod special o limitare. Furnizeaza ghidul conceptual pentru protejarea independentei. Pentru a obtine o intelegere completa a obiectivelor si elementelor unei misiuni privind exprimarea unei opinii este necesara consultarea tuturor Standardelor internationale de audit. Cadrul stabileste principiile pe care membrii echipei de profesionisti contabili in audit si servicii conexe. ci sa caute continuu sa aplice principiile acestei sectiuni la circumstantele particulare pe care le intampina. · . cabinetele. Exemplele prezentate sunt destinate a ilustra aplicarea principiilor din aceasta sectiune.5. 19 c. dacă se rezervă ansamblului unei profesiuni. Relatia dintre partea responsabila si utilizatorul anume precizat este necesar a fi privita in contextul unui contract specific.criterii adecvate e. ea depinde de urmatoarele elemente: a. comert.pregatirea lucrarilor de rambursare a taxelor si impozitelor. . Se poate spune că etica stabileşte principii despre bine şi rău prin standarde de comportament. . controale interne) sau · Diagnostic de comportament (de pilda: conducerea corporativa. Nu toate misiunile (contractele) profesionistilor contabili au ca finalitate exprimarea unei opinii (asigurare) a clientului privind asertiunile conducerii entitatii. 8.auditarea sau revizia unei game largi de informatii financiare (situatii financiare anuale) si informatii nefinanciare (note explicative ale situatiilor financiare) · . o parte responsabila. societatilor de profil sau grupului sa identifice situatii similare cu cele exemplificate.o concluzie. potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române.4. prin evaluarea faptelor care atesta ca obiectivul examinat este conform criteriilor adecvate. Ce reprezintă Codul etic naţional al profesioniştilor contabili? Noţiunea de Etică. .6. Exemplele arata cum trebuie sa fie aplicate masurile de protejare de catre societate pentru a satisface cerintele de independenta fata de clientii de audit sau de non audit.7.un obiectiv d. prin garantarea respectării valorilor convenite ale secretului profesional. Exista o gama larga de misiuni (contracte) care furnizeaza un nivel inalt sau mediu de certitudine (asigurare). trebuie sa le utilizeze pentru a identifica amenintarile la adresa independentei si a evalua importanta acestor amenintari si masurile necesare eliminarii sau reducerii lor la un nivel acceptabil. un profesionist contabil ii. Misiunea de exprimare a unei opinii este o activitate speciala.

Prezentaţi cel puţin 7 caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual.INTEGRITATE – drept. drept cod naţional.ştiinţă.F. fără idei preconcepute.A. Pentru acele ţări care doresc să adopte codul etic al I. . comerţ.A.CONFIDENŢIALITATE – păstrarea secretului profesional. Codul stabileşte standarde de conduită pentru contabili profesionişti şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de contabili profesionişti în vederea realizării obiectivelor comune.independenţă de spirit şi dezinteres material.C. Acest cod internaţional este menit a servi ca model pe care să se bazeze principiile etice din fiecare ţară. .moralitate.PROFESIONALISM – comportament corespunzător exigenţelor profesiei contabile. . calitatea lucrărilor.-numirea auditorului statutar se face de catre adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. Codul se bazează pe aceea că dacă nu se prevede în mod special altceva. promovarea profesionalismului şi a competenţei profesionale.destinată exclusiv celor angajaţi 73. independenţă. sincer. Profesioniştii contabili din întreaga lume acţionează în medii diferite.A. . . cinstit. 4. de regula pentru o durata de 5-7 ani.destinată exclusiv profesioniştilor contabili liber profesionişti F) .În ţara noastră la elaborarea codului etic naţional al profesioniştior contabili din România s-au avut în vedere recomandările I. Comportamentul cu clientela. 5.OBIECTIVITATE – corect. De aceea I.COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ – lucrări efectuate cu grijă şi sârguinţă.C. scopul de bază al codului trebuie însă întotdeauna respectat. urmând concomitent satisfacerea cerinţelor clientului sau angajatorului şi dacă sunt compatibile cu exigenţele integrităţii. recunoscând responsabilităţile profesiunii contabile şi considerând că rolul său este de a oferi principiile călăuzitoare. Care sunt principiile fundamentale ale eticii în audit înscrise în Codul etic? . competenţă şi conştiinţă.A. În anul 1995. autocontrolul calităţii şi remunerarea serviciilor prestate sunt precizate în cadrul Codului de conduită etică şi profesională.A. obiectivitate.C.F.destinată tuturor profesioniştilor contabili angajaţi sau liberi profesionişti B) . probitate şi demnitate.-misiunea de audit statutar are un caracter permanent.RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE ŞI PROFESIONALE – executarea lucrărilor conform normelor tehnice şi profesionale aplicabile.E.F.F.C. conduita profesioniştilor contabili şi relaţiile profesionale cu ceilalţi trebuie caracterizate prin: integritate. obiectivităţii şi independenţei DEFINITII AUDIT 52. culturi şi reglementări diferite.destinată exclusiv profesioniştilor contabili liber profesionişti C) . . sectorul public. crede că datorită diferenţelor de cultură lingvistice.F. Codul etic naţional din România stabileşte normele de conduită pentru profesionişti contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de aceştia în vederea realizări obiectivelor comune Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liberi profesionişti sau angajaţi. obiectivele şi principiile fundamentale sunt egale pentru toţi contabilii profesionişti indiferent dacă practică în domenii diferite ( industrie. Limbajul este conţinut în declaraţia de politică a consiliului I. crede că identitatea profesiunii contabile este caracterizată la nivel mondial de strădania ei de a realiza un număr de obiective comune şi respectarea anumitor principii fundamentale în acest scop. secret profesional. În cazul în care o prevedere naţională este în conflict cu o prevedere din codul etic al I. care să constituie baza pe care să fie fundamentate cerinţele etice din fiecare ţară. pentru profesioniştii contabili din fiecare ţară.-auditorului statutar îi este specifică o anumita conduită deontologică precis stabilită prin codul etic.C. Prin urmare I. scopul de bază al codului trebuie însă respectat. I. Codul etic naţional (CEN) are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de profesioniştii contabili şi de a proteja împotriva implicării acestora în elemente negative. în legătură cu faptul că C. Potrivit acestui cod.R. cerinţa naţională trebuie să prevaleze.C. a dezvoltat un limbaj care poate fi utilizat pentru a indica autoritatea şi aplicabilitatea în acea ţară.destinată exclusiv celor angajaţi 153.F. încurajând continuitatea eforturilor şi promovând armonizarea.A. are responsabilitatea pregătirii unor cerinţe etice detaliate a introducerii şi îmbunătăţirea acestor cerinţe. Apărarea onoarei şi independenţei Corpului trebuie dovedită prin: .C. păstrarea la zi a nivelului de cunoştinţe profesionale.C.-auditorul statutar emite in toate cazurile un raport de audit care are un conţinut strict normat. a considerat necesar să stabilească un cod internaţional al eticii pentru profesioniştii contabili. legislative şi sociale sarcina pregătirii unor cerinţe etice detaliate revine în principal organismelor membre din fiecare ţară care au responsabilitatea introducerii şi îmbunătăţirii acestor cerinţe.A. Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România? Codul etic naţional are 3 părţi: A) .F. 3.A. la Conferinţa Naţională a CECCAR a fost adoptat Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din Romania. 2. 1. I.F.C.C. .-orice auditor statutar e mandatat.A. punctualitatea în execuţie. . Codul etic naţional are 3 părţi: D) . învăţământ).destinată tuturor profesioniştilor contabili angajaţi sau liberi profesionişti E) . prefaţă la cerinţele etice ale organizaţiei membre.

raportul său nu trebuie să poarte o dată anterioară celei la care situaţiile financiare au fost închise şi aprobate.Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra situaţiilor financiare condensate? Auditorul nu trebuie să emită vreun raport asupra situaţiilor financiare condensate decăt în cazul unde acesta a emis un raport de audit asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor. .sa supravegheze gestiunea societatilor comerciale .data raportului. . O astfel de misiune nu conduce la un raport de audit asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor şi. .Elementele de bază ale raportului de audit într-o misiune de audit statuar. calculul participării la beneficii sau efectuarea unui provizion. 67. Explicaţi semnificaţia datării raportului de audit.sa verifice bilantul contabil 225. în care se menţionează ca situaţiile financiare condensate trebuiesc citite împreună cu situaţiile financiare în ansamblul lor şi cu raportul de audit asupra acestora. Explicaţi termenii de previziuni şi proiecţii în audit. precum şi pe combinarea estimărilor celor mai plauzibile cu ipotezele teoretice. sau o trimitere la o notă anexă la situaţiile financiare condensate. în consecinţă.semnătura auditorului 92. 6.sa contribuie la desfasurarea inventarierii . adresa şi data raportului. . Raportul unei misiuni de audit de bază trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: titlul. susceptibile de a avea o influenţă semnificativă asupra informaţiilor în legătură cu care i s-a cerut opinia. Proiecţiile – sunt informaţii financiare bazate pe ipoteze teoretice referitoare la evenimente viitoare şi la acţiuni ale conducerii care pot sau nu să se producă. Auditorul trebuie să fixeze prag de semnificaţie pentru rubricile din situaţiile financiare asupra cărora işi va exprima opinia. susceptibile de a avea o influenţa semnificativă asupra informaţiilor în legătură cu care i s-a cerut opinia. în cadrul misiunii de audit de bază sau într-o misiune distinctă. 7. 4. Intr-o astfel de misiune trebuie ţinut seama de rubricile din situaţiile financiare care sunt interdependente. Dacă auditorul a formulat o opinie defavorabilă sau imposibilitate de exprimare a opiniei asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor. 8. 31/1990 si are ca scop: . Auditorul trebuie să fixeze prag de semnificaţie pentru rubricile din situaţiile financiare asupra cărora îşi va exprima opinia. evenimentelor şi tranzacţiilor intervenite. de exemplu.6. de regulă aceste pagini sunt mult mai reduse faţă de cele care s-ar fi stabilit în cazul auditării situaţiilor financiare în ansamblu.o menţiune. destinatarul. el poate emite o astfel de opinie în raportul asupra unei rubrici numai dacă această rubrică nu constituie o parte semnificativă a acestor situaţii financiare. Întrucât responsabilitatea auditorului constă în emiterea unui raport asupra situaţiilor financiare pregătite şi prezentate de conducerea societăţii.sa verifice casa . provizioane). Raportul asupra unor rubrici din situaţiile financiare. 234. Cititorul este astfel informat că auditorul a apreciat efectele asupra situaţiilor financiare şi asupra raportului său. Auditul statutar este activitatea realizata de cenzori potrivit dispozitiilor legale. . . din care acestea s-au născut.adresa auditorului.dente.o opinie care să indice dacă informaţiile cuprinse în situaţiile financiare condensate sunt în concordanţă cu situaţiile financiare auditate. Care sunt elementele de bază ale unui raport asupra situaţiilor financiare condensate? 1. Opinia auditorului se va referi numai la rubrica auditată. 2. paragraful introductiv. creanţe. Pentru a defini întinderea misiunii. paragraful opiniei. . aceasta pentru că numeroase rubrici din situaţiile financiare sunt legate între ele. RAPORT AUDIT 66. 289. Această cerere poate face obiectul unei misiuni distincte sau să fie realizată în cadrul misiunii de audit de bază. stocuri. de care el a avut cunoştinţă până la această dată. paragraful cuprinzând natura şi întinderea lucrărilor de audit. stocuri. Raportul auditorului trebuie să menţioneze referenţialul contabil pe baza căruia a fost auditată rubrica respectivă din situaţiile financiare. are la baza Legea Societatilor Comerciale nr.destinatarul. de exemplu: creanţele (clienţii) de vânzări. 5.-auditul statutar se efectuează numai prin sondaj.-auditorul statutar nu poate avea imixtiuni în gestiunea societăţii-client. Auditorului i se poate cere să exprime o opinie asupra uneia sau mai multor rubrici din situaţiile financiare ( creanţe. auditorul trebuie să ţină seama de rubricile din situaţiile financiare care sunt interdepen. . stocurile de furnizori etc. 7. . Raportul auditorului trebuie să poarte data de la sfărşitul lucrărilor de audit.identificarea situaţiilor financiare auditate din care s-au născut situaţiile financiare condensate. semnătura. Previziunile-sunt informaţii financiare previzionale elaborate pe bază de ipoteze referitoare la evenimente viitoare (ipotezele sau estimările cele mai plauzibile). 3. pe baza mandatului acceptat si confirmat de AGA. opinia auditorului se va referi numai la rubrica (rubricile) auditată (auditate).titlul. Auditorului i se poate cere să exprime o opinie asupra uneia sau mai multor rubrici din situaţiile financiare ca.sa realizeze verificari si interventii cand situatia o impune .

secţiunea D) intitulată „Evaluarea riscului legat de control”. secţiunea B) intitulată „Sinteza misiunii şi rapoarte”. secţiunea F) intitulată „Juridice”. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind documentarea expertizelor contabile.mai buna organizare a misiunii şi controlul ei.PE (dosarul permanent. trebuie sa cuprinda . . el permite asamblarea tuturor lucrărilor. . din cauza limitării întinderii lucrărilor noastre. impusă de către direcţiune.EJ (dosarul exerciţiului.note personale ale expertului contabil. el poate emite o altfel de opinie în raportul asupra unei rubrici numai dacă această rubrică nu constituie o parte semnificativă a acestor situaţii financiare. secţiunea G) intitulată „Intervenienţi extern 84.EF (dosarul exerciţiului. .justificarea opiniei emise şi redactarea raportului. . . . Dosarul exerciţiului cuprinde 10 secţiuni (părţi) simbolizate de la A la J. de bază. DOSAR AUDIT 68. secţiunea E) intitulată „Controalele substantive”. Dosarul permanent se subdivide în 7 secţiuni pentru a facilita lectura şi controlul din partea organismului profesional. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra respectării clauzelor contractuale? Misiunea se referă exclusiv la examinarea respectării clauzelor care vizează aspecte contabile şi financiare. secţiunea G) intitulată „Verificări şi informaţii specifice”.EA (dosarul exerciţiului. Structura dosarului exerciţiului. Dosarul exerciţiului este indispensabil pentru: .PF (dosarul permanent. de la organizarea misiunii la formularea raportului. Atunci când auditorul a formulat o opinie defavorabilă sau o imposibilitate de exprimare a opiniei asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor. nici să procedăm la confirmarea directă a conturilor de clienţi.EG (dosarul exerciţiului. secţiunea E) intitulată „Fiscal şi social”.înlesnirea muncii în echipă şi supervizarea lucrărilor delegate colaboratorilor. secţiunea J) intitulată „Controlul conturilor consolidate” 83. 290.Rolul şi importanţa dosarului exerciţiului. Rolul şi importanţa dosarului permanent. . . fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei EXPRIMARE OPINII 81.eventualele corespondente. noi nu ne exprimăm opinia asupra conturilor anuale.EC (dosarul exerciţiului. . Imposibilitatea exprimării unei opinii: motive. .EE (dosarul exerciţiului. Având în vedere importanţa faptelor expuse mai sus. Dosarul permanent permite evitarea repetării în fiecare an a unor lucrări şi transmiterea de la un exerciţiu la altul a elementelor de cunoaştere a întreprinderii.Raportul auditorului trebuie să menţioneze referenţialul contabil pe baza căruia a fost auditată rubrica respectivă din situaţiile financiare. Dosarul exerciţiului cuprinde toate elementele unei misiuni a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul controlat. după aducerea lui la zi. .EB (dosarul exerciţiului. 263. Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile.ED (dosarul exerciţiului. secţiunea F) intitulată „Utilizarea lucrărilor altor profesionişti”. mod de prezentare. secţiunea C) intitulată „Orientare şi planificare”. raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara .PA (dosarul permanent. 69. dupa caz: . secţiunea C) intitulată „Situaţii financiare şi rapoarte privind exerciţiile precedente”. după cum urmează: .Structura dosarului permanent. . deciziilor luate şi asigurarea că programul s-a derulat fără omisiuni.documentarea lucrărilor efectuate. exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii .PB (dosarul permanent.raportul de expertiza contabila judiciara. secţiunea A) intitulată „Acceptarea misiunii”.” . secţiunea H) intitulată „Lucrările de sfârşit de misiune”. Unele informaţii şi documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toată durata mandatului. secţiunea I) intitulată „Intervenţii cerute prin reglementări diverse”.EH (dosarul exerciţiului. .PD (dosarul permanent. .incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare . . secţiunea D) intitulată „Analize permanente”.PC (dosarul permanent. O astfel de opinie poate fi rezultatul limitării întinderii lucrărilor şi e poate prezenta astfel: „Noi nu am fost în măsură să asistăm la inventarul fizic. . . Clasarea lor într-un dosar separat – dosarul permanent – permite utilizarea lor ulterioară.PG (dosarul permanent. secţiunea B) intitulată „Documente privind controlul intern”. Opinia auditorului poate face obiectul unui raport distinct sau va fi inclusă în raportul de audit. . astfel: . secţiunea A) intitulată „Generalităţi”.EI (dosarul exerciţiului.

. In scopul exprimarii unei certificari negative in raportul de revizuire. inclusiv faptul că nu constituie nici un audit. Această practică nu este. competenţa profesională... furnizarea vreunei asigurări asupra informaţiilor financiare. Auditorul trebuie sa efectueze o revizuire in conformitate cu acest standard 3. sub forma unei asigurări negative... Misiunea de examinare a informaţiilor financiare previzionale: caracteristici. situaţiile financiare nu dau o imagine fidelă a situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie. iar pierderea exerciţiului şi pierderile cumulate la.pentru clădiri şi.Opinia defavorabilă: motive. confidenţialitatea. .În consecinţă.analiza procedurilor practicate de întreprindere pentru contabilizarea. în consecinţă.natura informaţiilor ce vor fi furnizate.. Proceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat (revizuire).natura misiunii. utilizatorii informaţiilor financiare astfel compilate beneficiază însă de încrederea că lucrările respective au fost efectuate de un profesionist contabil posesor al competenţelor necesare. auditorul trebuie sa obtina probe adecvate suficiente. clasificarea şi întocmirea documentelor de sinteză.” MISIUNI 288. mod de prezentare. Cheltuielile aferente. pentru exerciţiul încheiat la această dată.faptul că conducerea întreprinderii este responsabilă de exactitatea şi exhaustivitatea informaţiilor financiare compilate.... Obiectivul şi principiile generale ale unei misiuni de examen limitat (revizuire). Normele de raportare în cazul unei misiuni de examen limitat (revizuire). Auditorul trebuie să respecte regulile de etică: independenţa.. .pentru utilaje. După părerea noastră. amortismentele cumulate trebuiau să se ridice la.. . prin investigatii si proceduri analitice pentru a putea sa traga concluzii 291.informaţiile financiare previzionale sunt pregătite într-o manieră coerentă cu situaţiile financiare istorice 283.. Independenţa nu este <» cerinţă dar dacă auditorul nu este independent trebuie să facă »» menţiune în raport....informaţiile financiare previzionale sunt suficiente. tendinţelor şi elementelor neobişnuite. confidenţialitate. ...ipotezele cele mai plauzibile reţinute ca bază a informaţiilor financiare previzionale sunt rezonabile. Auditorul trebuie sa planifice si sa efectueze revizuirea cu o atitudine de scepticism profesional. .... Elementele probante ale unei astfel de misiuni trebuie să permită auditorului să aprecieze dacă: .El trebuie să precizeze de asemenea că nici o opinie de audit nu este exprimată.informaţiile financiare previzionale sunt corect prezentate. integritatea. clar exprimată.primirea în lucru a procedurilor analitice destinate identificării variaţiilor. în opinia noastră. Procedurile puse în lucru nu permit şi nici nu-şi propun. corn petenţa profesională. nu s-au constatat amortismente în situaţiile financiare. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare? Obiectivul unei misiuni de compilare constă în utilizarea competenţelor contabile (şi nu cele de audit) în vederea strângerii. . clasarea şi sinteza altor informaţii financiare..forma raportului..82.pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie. în general.. inteligibilă.. într-o misiune de compilare auditorul trebuie să respecte regulile generale de etică şi anume: integritatea. nici un examen limitat şi... 1. 4 . Raportul de examen limitat trebuie să conţină o concluzie scrisă. în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale.obiectivul şi difuzarea informaţiilor compilate. auditorul trebuie să pună în lucru proceduri complementare sau mai extinse.. Principii generale ale misiunii de examen limitat (revizuire): 1. . trebuiau să se ridice la suma de. O astfel de opinie poate fi formulată din cauza dezacordului asupra principiilor contabile şi se poate formula astfel: „Cum este explicat în nota X. Auditorul trebuie sa satisfaca “Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar” 2.. obiectivitatea..faptul că nu poate aştepta ca misiunea să descopere erori sau ilegalităţi. conform unui referenţial contabil identificat. 287. ... În cazul în care se consideră că informaţiile supuse examenului limitat pot conţine nomalii semnificative..referenţialul contabil pe baza căruia vor fi compilate informaţiile financiare şi că orice abatere de la acesta va fi menţionată.. a contului de profit şi pierdere. 3. profesionalismul şi respectful faţă de normele tehnice şi profesionale. . Raportul trebuie să indice dacă situaţiile financiare nu dau o imagine fidelă. O misiune de compilare cuprinde în general pregătirea situaţiilor financiare (complete sau nu) dar şi colectarea... clasării şi efectuării sintezei informaţiilor financiare.analiza principiilor şi practicilor contabile urmate de întreprinderi.. in primul rand. nici o asigurare nu va fi furnizată. 2.. Contabilul trebuie să se asigure că nu există nici o neînţelegere cu clientul în ce priveşte termenii misiunii şi de faptul ci clientul este de acord în ce priveşte: .. Obiectivul unei misiuni de examen limitat este să permită auditorului să concluzioneze că nici un fapt semnificativ nu a fost descoperit care să-l facă să creadă că situaţiile financiare nu au fost stabilite în toate aspectele lor semnificative conform unui referenţial contabil identificat( asigurare negativă). recunoscand ca pot exista circumstante care sa aiba drept rezultat situatii financiare in mod semnificativ eronate 4. pe baza unui amortisment liniar şi a unei cote de. . . 282. în efectuarea unei sinteze a informaţiilor detaliate în scopul prezentării sub o formă rezumată. . Această misiune constă.cunoaşterea activităţiilor întreprinderii şi ale sectorului din care face parte. obiectivitatea. profesionalismul şi respcv tul faţă de normele tehnice şi profesionale. din cauza incidenţei faptelor menţionate în paragraful precedent. şi nu sunt conforme cu prevederile legale şi statutare..

competenta profesionala si atentia cuvenita .C. în scopul strângerii.El întocmeşte în mod simplu un raport asupra faptelor constatate iar utilizatorii raportului sunt cei care trag propriile concluzii din lucrările auditorului. sau de către o entitate administrativă.misiunile de compilare . .angajamentele privind procedurile agreate 94.situaţii financiare condensate ( rezumate). . .A.obiectivitatea . ca rezultat al unor plângeri.standardele tehnice .conduită discreditabilă sau dezonorată.E. utilizatorii acestor informaţii sunt încrezători totuşi că beneficiază de intervenţia unui profesionist care aduce cunoştinţele şi competenţele sale la elaborarea acestor situaţii financiare SANCTIUNI 89. Prin ce se deosebeşte o misiune de audit bazată pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar? Intr-o misiune de proceduri convenite.A. Măsurile disciplinare pot apărea. Investigaţiile pot.R. Puterea acţiunii disciplinare este stabilită prin reglementările C. de obicei.E. de la cerinţele etice. cu toate că utilizatorii informaţiilor beneficiază de servicii contabile. 93. auditorul nu exprimă nici o asigurare. de obicei.C.conduita profesionala .situaţii financiare.Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale? Misiunile de audit speciale se pot referi la: . Un profesionist contabil care întreprinde sau asista la pregătirea unei declaraţii fiscale trebuie sa informeze clientul sau angajatorul ca responsabilitatea pentru conţinutul declaraţiei revine în primul rând clientului sau angajatorului. Un profesionist contabil nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaraţie sau comunicare în care exista motiv sa se creadă ca: a) ar conţine o declaraţie falsa sau înşelătoare. să fie introduse din oficiu de C. clasării şi sintetizării situaţiilor financiare. structurile centrale şi locale ale Corpului trebuie să ia în consideraţie toate plângerile. Intr-o misiune de compilare nu se exprimă nici o asigurare în raport.nerespectarea regulilor de etică. . sau c) ar omite sau ascunde informaţia ceruta a fi prezentata şi o asemenea omitere sau ascundere poate induce în eroare autorităţile fiscale.Obligaţiile etice ale expertului contabil în cursul unei misiuni de consultanţă fiscală. stabilite după un referenţial contabil diferit de standardele internaţionale de raportare financiară şi de normele naţionale. cu toate că utilizatorii informaţiilor beneficiază de servicii contabile. Raportarea unei misiuni de compilare.integritatea .R. Investigaţiile pot fi făcute verbal sau prin corespondenţă. Investigaţiile disciplinare vor începe. fără să fie făcută o plângere. 141. . b) ar conţine declaraţii sau informaţii furnizate neglijent sau fără nici o cunoaştere reala a faptului ca ele sunt adevărate sau false. şi nu pe cele de auditor. .C.respectarea clauzelor contractuale. Nerespectarea cerinţelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da naştere unor acţiuni disciplinare. Intr-o misiune de compilare nu se exprimă nici o asigurare în raport.nerespectarea normelor generale de bază şi specifice aplicabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili.revizuirile . Procedurile aplicate în astfel de misiuni nu au drept scop să permită furnizarea unei asigurări asupra situaţiilor financiare. în urma unor probleme ca: . Acest raport se adresează exclusiv părţilor care au convenit procedurile de pus în lucru. Procedurile aplicate în astfel de misiuni nu au drept scop să permită furnizarea unei asigurări asupra situaţiilor financiare respective.conturi sau elemente de bilanţ sau rubrici din situaţiile financiare. totuşi. .Investigaţii şi sancţiuni pentru nerespectarea normelor de comportament.Auditorul şi clientul său vor convenii conţinutul scrisorii de misiune sau contractului de prestări de servicii. Profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca angajatorul sau clientul sunt conştienţi de limitele legate de serviciile şi consultanta fiscala şi ca nu interpretează greşit exprimarea opiniei drept o afirmare a existentei unui fapt real.independenta -profesionalism 72.confidentialitatea .C. Profesionistul contabil utilizează cunoştinţele sale contabile. auditorul aplică proceduri de audit definite de comun acord cu clientul şi cu toţi beneficiarii rezultatelor acestor lucrări. Consultanta fiscala sau opiniile referitoare la consecinţa materiala date clientului ori unui angajator trebuie sa fie exprimate sub forma unei scrisori sau intr-o nota în dosarul de lucru. Trebuie întotdeauna înştiinţat membrul împotriva căruia se . Profesioniştii contabili trebuie deci să fie pregătiţi să justifice orice abatere. Profesionistul contabil trebuie sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca declaraţia fiscala este corect întocmita pe baza informaţiei primite. Un profesionist contabil nu trebuie sa dea unui client sau unui angajator asigurarea ca declaraţia fiscala şi consultanta în materie fiscala sunt dincolo de orice îndoiala. Intr-o astfel de misiune.

referitoare la: . in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. Aceeaşi obligaţie există şi în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei. potrivit legii. respectiv a municipiului Bucureşti. Astfel.  ad min is tr a tiv . pretinde ori primeste bani sau alte foloase necuvenite. În cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei. . Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene. respectiv a municipiului Bucureşti. precum şi cel care a făcut plângerea.Abaterea disciplinara Răspunderea administrativă (contravenţională): . se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă. în cursul unui an calendaristic. carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat şi parafa.suspendarea dreptului de a exercita profesia pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an – interzicerea dreptului de a exercita profesia. Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului 170. cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. sau nu o respinge.prejudiciul . in contextul efectuarii unor expertize contabile. fie prin comisiile de arbitraj ale acestora. la termenele stabilite . sunt informaţi atât membrii. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care.fapta .Raport de munca concretizat printr-iun contract de munca .contractul . intr-o cauza penala civila.fapta savarsita cu vinovatie. şi tribunalului. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 210.Existenta unui regulament . pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala.cauzalitatea . Care sunt răspunderile membrilor CECCAR? Dar sancţiunile disciplinare care se aplică acestora? Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. la Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţene. aspectele de confidenţialitate şi tipul încălcărilor trebuie să fie luate în consideraţie atunci când se decide metoda de publicitate.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. pot intra sub incidenta unor infractiuni. 155.sanctiune prin advertisment . Raspuns:Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). fie prin comisiile de disciplină ale filialelor. Totuşi. acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. cel în cauză este obligat să depună. Răspunderea penală: . in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an. însoţită de publicarea acesteia întrun ziar local de largă circulaţie. b) comunicarea măsurii.face plângere. Poate fi oportun să se facă publicitate procedurilor disciplinare şi de apel. şi la tribunal. la consiliul filialei de care aparţine.vinovatia Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile. cât şi publicul larg. Care sunt obligaţiile de comunicare în cazul aplicării de sancţiuni disciplinare membrilor? Aplicarea unei sancţiuni disciplinare trebuie să fie adusă la cunoştinţa publicului prin: a) afişarea a câte unui extras al hotărârii de sancţionare: la sediul filialei Corpului. în cazul aplicării sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu suspendare? Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. expertii contabili.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. Precizaţi şi explicaţi infracţiunile de natură penală în contextul efectuării expertizelor contabile. se poate încerca o conciliere.fapta prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie se sanctioneaza chiar daca este savarsita fara intentie Răspunderea civilă: . sub luare de semnătură. Răspunderea disciplinară (condiţionări): . în scris. 159. Acolo unde există o dispută. după caz. în exercitarea profesiei:  disciplinar. judecata sau executarea pedepsei. 65/1994 cu modificările şi completările ulterioare. direct sau indirect .  civil  penal.

. • practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. sau administratorului dupa caz. Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului. • neplata cotizaţiei anuale şi/sau a celorlalte obligaţii băneşti. ale Filialei sau ale C.N. potrivit legii si Regulamentului (art. • încălcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei.pregătirea lucrărilor pentru întocmirea situaţiilor financiare.forma a raspunderii juridice. documentele priind activitatea profesională.. . sunt următoarele: a) mustrare. • încălcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei. CAR-uri şi diferite asociaţii. • refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului. . 222. c)suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an.ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune. cu producerea de consecinte juridice. sau afini pana la gradul IV cu administratorii. . declaraţii şi operaţiuni fiscale lunare şi trimestriale (altele decât situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale). . la filiala de care apartine. • publicitatea fără respectarea Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România. in termenul stabilit. .Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala. . prevazute de legea penala Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.lucrări. ale Filialei sau ale C. la termenele stabilite de Regulament. sau activitate comerciala. în raport de gravitatea abaterilor săvârşite. documentele priind activitatea profesională. pe durata unui an calendristic. pe durata unui an calendristic. individual sau prin societăţi comerciale de contabilitate. d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. sunt: . Abateri disciplinare sancţionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: • absenţa nemotivată de la trei reuniuni consecutive ale A. la termenele stabilite de Regulament. • neplata cotizaţiei anuale şi/sau a celorlalte obligaţii băneşti. • neplata la buget. este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati. lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizaţi în cadrul contractelor de prestări de servicii. republicată. in relatiile cu Corpul sau cu tertii. Care sunt lucrările ce pot fi executate de contabilii autorizaţi? În aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. Care sunt faptele care constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului? . 211.Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala. • publicitatea fără respectarea Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România. de reprezentantul MF sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. fără scop patrimonial. reglementate prin normele emise de Corp.Fapta membrului Corpului de a nu depune.G. sau sunt rude. fisa pentru persoane fizice sau juridice. în termenul şi cuantumul prevăzut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de către persoanele fizice.N.Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament. sau salariati in afara Corpului. • refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului. .Nerespectarea obligatiilor de pastrare a sercertului profesional.atribuţii de cenzor la asociaţii de proprietari/locatari. civila sau penala. . cu vinovatie.. administrativa. în termenul şi cuantumul prevăzut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de către persoanele fizice.G. .Absenta nemotivata de la intrunirea AG a filialei sau de la CN.faptele (infractiunile) pericol social. b) avertisment scris. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu interdicţie? Abateri disciplinare sancţionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: • absenţa nemotivată de la trei reuniuni consecutive ale A. 65/1994. precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale. • executarea unei pedepse private de libertate pentru săvârşirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comenrciale de profil. . pentru persoanele juridice raspunderea incuba presedintelui consiliul de administratie. • executarea unei pedepse private de libertate pentru săvârşirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comenrciale de profil. . fundaţii etc..Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA din romania referitoare la publicitate. • practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei.. CA. • neplata la buget.98). LUCRARI EFECTUATE 125.Incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara. lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente şi asociaţii familiale etc.Declaratiile neconforme realitatii. Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nua fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: EC . .Comportament necuviincios fata de membrii Corpului. .

elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse.organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului.studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal. dizolvare şi lichidarea societăţilor comerciale. .mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor. ca: . i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale. . lucrările ce se pot executa. fără a fi limitative. ca: .asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii.efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune. 65/1994.activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice. ca: . Care sunt relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii? . j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment cum ar fi : . . în baza şi cu respectarea normelor generale. f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil. 6420.evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare.studii de fezabilitate la înfinţarea îndreprinderilor.asistenţă în aplicarea tarifului vamal.asistenţă în probleme de T. . structuri. 6621 precum şi altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior.diagnostic financiar . .elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie. 7022. .evaluări de bunuri şi active patrimoniale. contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii.expertize contabil-judiciare. . divizare. partaje. Care sunt lucrările ce pot fi executate de experţii contabili? În aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. . -audit statutar şi certificarea bilanţului contabil cu respectarea reglementărilor specifice.acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii. de către experţii contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii sunt: a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare. .208. şi impozite. . alegerea echipamentelor. . d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaţionale de evaluare. donaţii sau la cererea celor interesaţi. . contabilitatea de gestiune. k) acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale cum ar fi: . pentru vânzări. .arbitraje în cauze civile. . 6619. .expertize amiabile (la cerere). . . 6831.întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit.legături între servicii. planul de conturi adaptat unităţii. 8299. m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209.audit intern .întocmirea de situaţii periodice. republicată. succesiuni.organigrame. echilibrul şi riscurile financiare. definiri de funcţii. . factoring etc. precum şi reatragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale. ca: . 7490.activităţi ale holdingurilor.vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale agenţilor economici. . g) executarea de lucrări cu caracter fiscal. rentabilitatea.asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor. b) efectuarea de analize economico-financiare.analiza şi organizarea fluxului informaţional.fiscalitate imobiliară. 7320.analiza structurilor financiare. inclusiv în cazul sistemelor informatice.alegerea soft-urilor necesare. .A. ca: .tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment. .. .creşterea.consolidarea conturilor şi bilanţului. . . asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare. RELATII 126. . c) efectuarea de audit financiar-contabil.studii. . . .V.expertize de gestiune.evaluări de elemente intangibile. control de gestiune şi control prin buget.sistem de credit-leasing. tabloul de bord.formarea profesională continuă. e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege. circulaţia documentelor şi informaţiilor.participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale. ca: . h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică. . conform prevederilor legale. l) efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de contabilitate. . cum ar fi: . 6920.elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile.

. ar omite sau ar ascunde informaţia cerută. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarei afirmaţii “Deschiderea procedurii insolvenţei are ca efect ridicarea dreptului debitorului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea. în condiţiile art. majorarea capitalului social? Raspuns:Consiliului de Administratie. Profesioniştii pot exprima în scris clienţilor recomandări sau rezerve. dare/luare de împrumut de bunuri. Cui poate delega adunarea generală extraordinară exerciţiul atribuţiilor sale privind: mutarea sediului societăţii. 47. În cadrul îndeplinirii lucrărilor lor. intenţia de reorganizare. În afara onorariilor pentru lucrările executate. . conform prevederilor Codului etic. după caz.ACTIONARI.FUZIUNI 9. semnat de ambele părţi. ATRIBUTII ADUNARE GENERALA. membri Corpului trebuie să se rezume numai la acordarea de avize de consultanţă profesională şi să nu împieteze activitatea de administrare. Stabilirea sau întreţinerea relaţiilor profesionale cu clienţii pot antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral. dacă acesta nu şi-a declarat. contractul se reziliează. 11. (1) lit. putând induce în eroare fiscul. numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect: a) schimbarea obiectului principal de activitate. . Orice nou client şi orice nouă lucrare solicitată de vechii clienţi trebuie să facă obiectul acceptării şi încheierii contractului după: • evaluarea riscurilor. L85/2006. art. • să se asigure că cei pe care îi consiliează sunt conştienţi de limitele legate de sfaturile şi consultanţa fiscală şi nu interpretează greşit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt. 3. opiniile trebuie înregistrate sub forma unei scrisori. respectiv o verificare privind respectarea principiului independenţei profesiei. scrise. vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesioniştilor contabili. • evaluare. ar conţine un fals sau o inducere în eroare. (6). CE FACE SAU CE NU FACE CONTABILUL PROFESIONIST? • nu trebuie să dea asigurarea că declaraţia fiscală şi sfatul în materie fiscală sunt dicolo de orice îndoială. Integritatea şi obiectivitatea nu trebuie diminuate.Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. 10. de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea”. • apreciere a eficienţei executării lucrărilor în raport cu competenţa şi cu mijloacele societăţii. • în declaraţia fiscală întocmită de contabilul profesionist responsabilitatea pentru conţinut revine în primul rând clientului. • poate folosi estimările în pregătirea declaraţiilor fiscale. h) sau. Cine stabileşte preţul acţiunilor şi cine va suporta costurile de evaluare a acestora? Art. 33 alin. orice altă relaţie financiară cu un client ca: participaţii la capital. etc este susceptibilă de a afecta obiectivitatea şi de a determina terţii să considere că obiectivitatea este compromisă.Art. schimbarea obiectului de activitate al societăţii. de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea -. 134. apreciază eventualele schimbări apărute în situaţia clienţilor sau cabinetului/societăţilor lor şi dacă acestea generează noi riscuri. unui memorandum. . În situaţia imposibilităţii executării lucrărilor solicitate. 2. Un acţionar care nu a votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale are dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor sale de către societate. Dubiile pot fi rezolvate în favoarea clientului dacă există suport rezonabil pentru poziţia respectivă. asigurându-se că aceste relaţii nu aduc atingere independenţei lor. 237. 28 alin. Contabilul profesionist care prestează servicii profesionale în domeniul fiscalităţii este îndreptăţit să se situeze în cea mai bună poziţie în favoarea unui client sau a unui patron.LICHIDARI. Periodic se evaluează. Afirmatia este partial adevarata. Se impune o selectare a clienţilor şi aprecierea situaţiei membrilor Corpului în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. O atenţie aparte se acordă relaţiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienţii. CONSULTANT FISCAL . ar conţine informaţii furnizate cu nepăsare sau necunoaşterea reală a faptului. • Nu trebuie să fie asociat cu nici o declaraţie sau contrariu din care să se creadă: 1. Consultanţa. servicii sau bani. Decizia finală aparţine expertului sau contabilului autorizat. iar opinia contabilului profesionist trebuie să fie conform legii. Activitatea de consultanţă fiscală.(1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare . pentru membri Corpului. din cauza clientului. Evidenţierea sau modificarea lucrărilor nu se poate face decât în baza unui act adiţional la contract. Întrebare: Adevarat sau Fals? Dezvoltaţi răşpunsul. care este un atribut exclusiv al clientului. cu condiţia ca prestaţia să fie efectuată cu competenţă.(1) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate.constând în dreptul de aşi conduce activitatea. În cazul contestării lor.

. după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de laconfirmarea planului. Care sunt termenele de executare a planului de reorganizare a activităţii debitorului? 3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani. e) raportul unuia sau al mai multor experti. după caz.de lichidator.eventualele greutati intampinate in cursul actiunii de evaluare. (8) nu dau drept la dividende. persoane fizice sau juridice. d) raportul cenzorilor si. in cazurile prevazute la alin. socotiţi de la data confirmării. (1) sau extrase din ele. desemnati cu respectarea art. d). cu cel putin o luna inainte de data sedintei adunarii generale extraordinare: a) proiectul de fuziune/divizare. Când o societate pe acţiuni îşi dobândeşte propriile acţiuni în condiţiile legii. dupa caz. si de la data adoptariihotararii adunarii generale. judecătorul-sindic. 97. de administratorii societăţii pe acţiuni care participă la fuziune sau divizare? Administratorii societatilor care fuzioneaza sau se divid vor pune la dispozitie actionarilor/asociatilor la sediul social. in care se va justifica din punct de vedere economic si juridic necesitatea fuziunii/divizarii si se va stabili raportul de schimb al actiunilor/partilor sociale. această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an. (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generalein Monitorul Oficial al Romaniei. dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat. Ce se înţelege prin procedura falimentului. Cum îşi va recupera fidejusorul suma de bani plătită creditoarei 25. Înscrierea în tabelul de creanţe a creditoarei SC XY SRL se va face la întreaga valoare a crenţei.000 lei in curs de executare si repartizarea lor. in caz de divizare a societatilor. precum si opinia asupra importantei acestor metode intre cele pentru ajungerea la valorile respective. secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau. Actiunile dobandite potrivit art. 103 alin. c) schimbarea formei societatii. in afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste altfel. (1) lit.de judecatorul delegat. cu respectarea dispozitiilor care urmeaza.000 lei. după caz. iar majoritatile de prezenta si de vot pentru luarea in mod valabil a hotararilor in adunarile generale se raporteaza la restul capitaluluisocial 23. administratorul judiciar şi lichidatorul. 26. 85/2006 privind procedura insolvenţei? Prin procedura falimentului se înţelege procedura de insolvenţă concursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului. potrivit Legii nr. a lichidatorului. in cazul prevazut la alin. cu toate că până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare. certificatele de actionar emise potrivit art. dar pe seama acestei societati. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilorprevăzute de prezenta lege.aprecierea daca acele metode au fost adecvate. actiunile pe care le posedasau.metodele folosite pentru a se ajunge la raportul de schimb propus. mentionarea valorilor la care s-a ajuns prin fiecare metoda. in cazul societatilor pe actiuni. 38 si 39. dacăpropunerea este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată. (3) Actionarii vor depune la sediul societatii. (2) Actionarii/asociatii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. fie direct. înainte de înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în termenul fixat în sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei. precum şi realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor celorlalţiparticipanţi la aceste acte şi operaţiuni 21. fie prin persoane care actioneaza in nume propriu. Ce trebuie să cuprindă raportul întocmit. (1) lit. . c) situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare. cine exercită dreptul de vot pentru aceasta? Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni. De cine va fi convocată adunarea creditorilor în cadrul procedurii insolvenţei? Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar sau. alaturi de declaratia scrisa de retragere. în mod obligatoriu. d) fuziunea sau divizarea societatii. raportul auditorilor financiari. fiecare dintre experti are dreptul sa obtina de la societatile care fuzioneaza/se divid toate documentele si informatiile necesare si sa efectueze verificarile corespunzatoare. (2) Organele prevăzute la alin. societatea comercială şi-a reîntregit capitalul social. 24. b) darea de seama a administratorilor. 22. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. Care sunt organele care aplică procedura insolvenţei şi ce trebuie să asigure acestea pe perioada desfăşurării acestei proceduri? Organele care aplică procedura sunt: instanţele judecătoreşti. a)-c). . SC XY SRL în calitate de creditor a SC ZK SRL a primit de la fidejusorul (garantul) acesteia o plată parţială. Partea a IV-a. precum si cu 3 luni inainte de data proiectului de fuziune/divizare. (1)-(5) si alin. Un acţionar s-a adresat din nou instanţei de judecată cerând dizolvarea societăţii pe acţiuni pe motiv că s-a redus capitalul social sub minimul legal de 90. Ce soluţie va formula instanţa? Motivaţi. dupa caz. f) evidenta contractelor cu valori depasind 100. fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. Pe toata durata posedarii lor de catre societate. (4) La recomandarea administratorului judiciar. Raportul va cuprinde: . pentru intocmirea raportului. 12.b) mutarea sediului societatii in strainatate. dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. 27. asupra justetei raportului de schimb al actiunilor/partilor sociale.000.

acţionarul A. respectiv directoratul să convoace adunarea generală a acţionarilor. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului. are se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) comercianţi. societatea şi-a reconstituit numărul de acţionari.Creditorul unei societăţi pe acţiuni s-a adresat instanţei judecătoreşti cerând dizolvarea societăţii respective. . cenzorilor sau auditorilor financiari si directorilor apartine adunarii generale. acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent corespunde.Dispozitiile alin. este obligat consiliul de administraţie. 30. cu condiţia formulării. 28. potrivit Legii nr. care nu au prezentat documentele prevăzute la art. în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege. cu condiţia să îşi fi manifestat această intenţie până la votarea raportului prevăzut la art. cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor. b) administratorul judiciar. (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condiţiile de mai jos: a) debitorul. d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1). e) şi h) în termenul prevăzut de lege. 59 alin. acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent corespunde.A. De cine poate fi exercitată acţiunea în răspundere contra fondatorilor. administratorilor. (2). in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau educerii capitalului social.C.C. administratorul nu poate fi găsit. 3. Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni . deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe. 133. dacă procedura a fost declanşată de acesta. 28 alin. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora. in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau educerii capitalului social. Tinând cont că înmatricularea societăţii s-a făut cu data de 1 februarie 2008. la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării? Adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la cerere. nu deţin nici un bun în patrimoniul lor. În cazul în care nu există nici o astfel de ofertă. c). care va decide cu majoritatea 55. Dispozitiile alin. c) unul sau mai mulţi creditori care şi-au anunţat această intenţie până la votarea raportului prevăzut la art. (1) şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 1.C. a achitat 30% din capitalul subscris. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite. 4. Care sunt categoriile de debitori în stare de insolvenţă cărora li se aplică procedura simplificată instituită de legea nr. de către un acţionar ale cărui acţiuni reprezintă 31% din capitalul social. respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de administraţie. potrivit art. reprezentând aport în numerar şi în natură. În ce termen de la data depunerii cererii de convocare a adunării generale. 85/2006. a intenţiei de reorganizare. 54.S. să-şi execute obligaţia de vărsământ pentru restul sumei subscrise? Motivaţi. 33 alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul in care. persoane fizice. pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate? Actiunea in raspundere contra fondatorilor. 2. La constituirea prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social a societăţii comerciale “Lira” SA. (1) lit. 53. 28. . pe motiv că numărul acţionarilor săi s-a redus la unul singur – sub minimul legal – cu toate că după 11 luni de la această reducere. în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanţe. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare 29. şi care sunt termenele în care pot propune planul. 19. (1) si (2) nu se aplica in cazul in care. practicianul în insolvenţă interesat va putea arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane.Arătaţi categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare a activităţii debitorului aflat în insolvenţă.(1) Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei deadministrator judiciar în dosarul respectiv.C. . b). precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari. (6). 85/2006? Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă. c) comercianţi care fac parte din categoriile prevăzute la alin. b) asociaţii familiale. Ce soluţie va formula instanţa? Motivaţi. e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive.judecătorul-sindic va desemna provizoriu. (2). În ofertă.E. de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile d ela data afişării tabelului definitiv de creanţe. în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe. Care sunt condiţiile legale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică sau juridică pentru a fi desemnată ca administrator judiciar în cadrul procedurii insolvenţei? L85/2006 Art. acţionând individual. şi potrivit art. precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. 59 alin. administratorilor. directorilor. de la ce dată poate fi somat A.

stabilirea remuneraţiei în conformitate cu criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de practician în insolvenţă. activul net al societăţii. în urma unor pierderi stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii. prin încheiere. sunt: a) pronunţarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii şi. Este întemeiată contestaţia acţionarului? Motivaţi. h) judecarea acţiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase şi a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial. judecarea opoziţiei creditorilor la deschiderea procedurii. care va cuprinde: a) forma. de cererile în acest sens depuse de creditori şi. respectiv directoratul. care va fi aceeasi pentru toate societatile participante. care se transmit societatilor beneficiare. Definiţi starea de „insolvenţă” potrivit Legii nr. reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social. de lichidare. dintre practicienii în insolvenţă care audepus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei. b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate. prin încheiere. k) soluţionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de întrerupere a procedurii de reorganizare judiciară şi de intrare în faliment.administratorului judiciar provizoriu sau. cât şi prin procedura simplificată.I. a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor. c) desemnarea motivată. de intrare în faliment atâtprin procedura generală. după caz. g) drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale. l) soluţionarea contestaţiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului. a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori.În înţelesul prezentei legi. sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. . 164. cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. n) pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii. prin sentinţa de deschidere a procedurii. după caz. 157. c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului.P. ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator. denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune. 56. precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă.Art. In baza hotararii adunarii generale a actionarilor a fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare. termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1.L. i) judecarea contestaţiilor debitorului. 143-147. vor convoca adunarea generala extraordinara. invocând absenţa din proiectul de divizare a raportului administratorilor societăţii care participă la divizare. Arătaţi care sunt principalele atribuţii juridicţionale ale judecătorului sindic în procedura insolvenţei. b) judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începereaprocedurii. g) judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvenţă. judecătorul-sindic va ţine cont de toate ofertele de servicii depuse de practicieni. Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic. reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii. societatea absorbanta ori insasi societatea absorbita. 182. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea. daca este cazul. anterioare deschiderii procedurii. i) orice alte date care prezinta interes pentru operatiune. h) data situatiei financiare de fuziune/divizare.R. determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii. cuantumul sultei. f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare. e) înlocuirea. constată că. a administratorului judiciar sau a lichidatorului. după caz. d) modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende. determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia. In ipoteza în care consiliul de administraţie. direct sau prin persoane interpuse. e) raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si. înlocuirea sa de către adunarea creditorilor. un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul U. după votarea lui de către creditori. administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare. activul net. 181. potrivit art. În vederea desemnării provizorii a administratorului judiciar. m) judecarea acţiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor. j) admiterea şi confirmarea planului de reorganizare sau. dacă cererea introductivă îi aparţine.N. în cadrul prezentei legi. L85/2006. s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în condiţiile . in urma unor pierderi. după caz. s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. după 30 de zile de la scadenţă.R. 85/2006 cu privire la procedura insolvenţei.Faţă de societatea comercială XZ S. 3. d) confirmarea. b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul. nu vor putea fi schimbate pentru actiuni emise de societatea absorbanta actiunile societatii absorbite al caror titular este. In situaţia de fapt prezentată ce va hotărîadunarea generală extraordinară? Daca administratorii constata ca. pentru motive temeinice. va convoca adunarea generală extraordinară. Un acţionar al unei societăţi pe acţiuni supusă divizării a contestat proiectul de divizare în 2 societăţi pe acţiuni supus aprobării adunării generale extraordinare. de debitor. nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. după caz.până la prima adunare a creditorilor. confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor. pentru a hotari reintregirea capitalului. 138.

C. S. Alfa S.L. La 31. 33.C. art. conform modelului stabilit de Ministerul Finanţelor Publice 390 este 25 ale primei luni dupa fiecare trimestru. 195(2) a).Este legală înstrăinarea efectuată prin hotărârea administratorilor? 2. Alfa S. 100.R. din punct de vedere al TVA pentru această tranzacţie? Sc Gamma SRL trebuie sa completeze registrul nontransferurilor. existând documente de transport în acest sens. un cod de TVA valabil emis de autorităţile din Ungaria.C. Da mai poate pastra regimul de intreprindere mica neplatitoare pentru ca nu a depasit 35000 euro. fructe care sunt transportate din România în Franţa.R. o societate comercială stabilită în România. Ce obligaţii are S. 104.L.000 lei.000 lei. 85/2006. Alfa S. 60000Lei inseamna.L. înregistrată în scop de TVA în România vinde către societatea Beta.R. 98. taxelor.C. Achizitie intracomunitara 4426 = 4427 105. Ce operaţiune realizează S. FISCALITATE 95. mai poate păstra S.R. S. o societate comercială stabilită în România. 99. şi cum va înregistra TVA-ul aferent acestei operaţiuni ştiind că fructele achiziţionate vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau dreptul de deducere a TVA-ului? Este o AIC pt alfa.Care este codul de identificare fiscală pentru persoanele fizice? CNP-ul Raspuns: Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. Alfa S.L. S. Beta îi comunică lui S.C. Alfa regimul întreprindere mică neplătitoare de TVA? Argumentaţi răspunsul. Conform prevederilor legale nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor. Cu această ocazie estimează că nu va realiza o cifră de afaceri foarte mare în anul 2008 şi.3817 lei. persoanele care nu detin codnumeric personalArt. Din ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a impozitelor. s-a emis o decizie de impunere reprezentând diferenţe de impozit pe profit aferent anului 2007 în sumă de 2. plafonul. locul unde ajung bunurile. S.2008 constată că cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de 60.L. Alfa S. operatiunea de fata este in afara sferei de cuprindere a TVA. . Alfa S. argumentând că nu poate factura „scutit cu drept de reducere” întrucât Beta nu îi furnizează un cod valabil de TVA emis de autorităţile din Franţa.L.R.R.C. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. inregistrand tva prin Taxare inversa.L.C.12. fructe care sunt transportate din Portugalia în România de către Gama. Trebuie această persoană să se înregistreze în scopuri de TVA? Argumentaţi.C. Dacă nivelul cursului de schimb este de 1 euro = 3.S. persoană juridică.L. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat în această situaţie? Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu s epoate face inainte d eimplinirea unui termen de 15 zile de lainstiintarea contribuabilului prvind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România transportă trei imprimante.R. deţinând şi documente de transport care atestă transportul bunurilor din România în Ungaria. taxelor.C. 1. Este corect? Argumentaţi. produse de acesta la o expoziţie de tehnologie ce are loc în Franţa.123. din Legea nr. realizând acest lucru cu un caracter de continuitate. stabilită în Portugalia şi înregistrată în scop de TVA în Portugalia. Ce document trebuie să însoţească mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv? Documentul administrativ de însoţire. Gama S.. O persoană fizică achiziţionează automobile din Germania şi apoi le revinde în România.L.69(1) Og 92/2003-Cod proced.Ce va dispune judecătorul sindic în acest caz? Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes.L. conform cotei din România.R. Care este organul competent la care societatea poate introduce contestaţie împotriva deciziei de impunere? Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. fiind activitatea din care obţine venitul său principal.prevăzute de art. Gama S. se înfiinţează la data de 19 iunie 2008. potrivit alin. După expoziţie imprimantele sunt aduse înapoi în România. S. Care este documentul în baza căruia se colectează TVA în cazul unei livrări către sine? Autofactura pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine trebuie emisă numai dacă operaţiunile în cauză sunt taxabile şi numai în scopul taxei. stabilită în Ungaria şi înregistrată în scop de TVA în Ungaria. ca urmare. După această dispoziţie administratorii debitorului..art 83. alin 4-CPF 97.C. au înstrăinatnfără acordul judecătorului sindic părţile sociale către o altă societate comercială Z. facturează această operaţiune cu TVA 19%. înregistrată în scop de TVA în România achiziţionează de la societatea Gama. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sub sanctiunea decaderii. 102.Împotriva societăţii Alfa S. (1). fiscala. 101. în registrele speciale de evidenţă ori în conturile înregistrate electronic.17742 eur 103. Alfa S..R. Care sunt termenele de depunere a declaraţiei recapitulative de TVA? Termenul pentru depunerea declaratiei recapitulative privind livrările intracomunitare.R. nu se înregistreaă în scop de TVA optând pentru aplicarea regimului special pentru întreprinderi mici. 96. Legea 571/2003. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

L.O persoană deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1820 cmc începând cu luna decembrie 2007. aferent anului 2008.L. cumpărătorul furnizează un cod de înregistrare în scopuri de TVA dintr-un alt stat membru. -nu este intemeiata solicitarea.. Precizaţi trei tipuri de venituri ce nu intră în baza impozabilă în scopul calculării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor? Venituri din productia imobilizarilor Venituri din variatia stocurilor venituri din dividende de la alta pers juridica 115. termen de plata 30 septembrie 108. nu arbitrară. serviciile de comunicaţii şi de multiplicare. S. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu sestinge debitul.1 >>> 10 fractiuni 10*60=600 lei 109. prevăzută la art.Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi în statul membru UE unde se gasesc bunurile în momentul în care se încheie transportul. decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. Alfa S.C. (1) Conform art. 116. este obligatorie declararea in termen de 30 zile d ela infiintarea de filiale si sedii secundare. Nu intră sub incidenţa condiţiei privitoare la încheierea contractelor de prestări de servicii. în ce termen. Mărimea impozitelor datorate de fiecare persoană trebuie să fie certă. 1820/200= 9. 10 ha*36=360 lei/an 360/12=30 lei/luna Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008>>> 8 luni 8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008.C.art 145 CPF Nu mai mic de 10 zile si mai mare de 30 de zile 32. Nemulţumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat el solicită rambursarea impozitului plătit în anul 2007 considerând că suma plătită nu este echivalentă cu serviciile publice de care a beneficiat. 21 alin.R. şi care sunt condiţiile pentru ca S. fiind LIC. locul unei achiziţii intracomunitare de bunuri este întotdeauna în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. respectiv achiziţia intracomunitară se consideră că are loc şi în statul membru care a furnizat codul de înregistrare în scopuri de TVA şi în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. Ce document trebuie să însoţească mişcarea intracomunitară a produselor accizabile cu accize plătite? . Determinaţi impozitul pe mijloacele de transport. plătind impozit pe venitul din salarii. conform art. În ce termen de la comunicarea somaţiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silită să nu continue? Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. o societate comercială stabilită în România.500 lei reprezentând cheltuieli cu repararea unui autovehicul. se aplică reţeaua de siguranţă. Este această solicitare întemeiată? Argumentaţi. cum sunt: cele de întreţinere şi reparare a activelor. să factureze operaţiunea „scutit cu drept de deducere”? Livrare intracomunitara. Ce operaţiune realizează S. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Ungaria. neavând însă contract încheiat pentru această prestare de servicii. La un control asupra impozitului pe profit această sumă i s-a considerat ca fiind nedeductibilă întrucât reprezintă o prestare de servicii. Determinaţi impozitul de plată dacă impozitul unitar este de 36 lei/ha.L. fructe care sunt transportate din România în Ungaria de către Beta. Acesta este enunţul cărui principiu al impunerii formulat de Adam Smith? Raspuns:-certitudinea impunerii 136. conditie furnizare cod de inregistrare in scopuri de TVA 107.R. modalitatea şi locul de plată să fie stabilite fără echivoc pentru a fi cunoscute şi respectate de fiecare plătitor. R: ar fi trebuit sa emita factura fara TVA. Ionescu Ion este un contribuabil persoană fizică.R. 1321 alin. O persoană fizică deţine de la 10 aprilie 2008 un teren arabil în extravilan în zona A de 10 hectare. iar termenele. Norme metodologice 12. 106. Da. serviciile poştale.C. serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate şi de persoane juridice. (4) lit. se continua masurile d eexecutare silita. deşi s-a constatat că acest serviciu a fost necesar şi existau toate documentele justificative care să demonstreze că serviciul a fost efectiv prestat.plata acestuia catre bugetul statului nu presupune o contraprestatie directa si imediata in favoarae contribuabilului. parcare. În cazul în care. (1) din Codul fiscal. în condiţiile în care impozitul unitar este 60 lei/200 cmc. ALFA S. transport şi altele asemenea FISCALITATE 31. Somatia este insotita de un exemplar al titluluiexecutoriu.art 74CPF 33. Este obligatorie declarare în Romania a sediilor secundare din străinătate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal în Romania? Si daca da. Controlul a procedar correct? Explicaţi. înregistrată în scop de TVA în România vinde către societatea Beta. 132 alin. Alfa S. -caracterul obligatoriu al impozitului. O societate comercială a înregistrat în cursul anului 2008 o sumă de 2. m) din Codul fiscal. (2) din Codul fiscal.

00.2008. În aplicarea prevederilor art. 10 ha*20=200 lei 200*3=600 lei/an 600/12=50 lei/luna Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008>>> 6 luni 50*6=300 lei de plata pentru anul 2008. a condiţiei de a avea venituri anuale sub 100. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă acontribuabilului. Depunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare.05. produse intermediare. obţinând în urma valorificării prin vânzare a părţilor componente suma de 2. O societate comercială se înfiinţează în anul 2007 ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. alcool etilic. Impozitul unitar este 60 lei/200 cmc. Execiţiul financiar al anului 2007 înregistrează o pierdere de 2. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Romănia. precizând în notificare că data de la care îşi exercită opţiunea este de 10.O societate comercială îşi trimite directorul general într-o delegaţie în Ungaria cu autoturismul proprietatea societăţii comerciale. Determinaţi impozitul de plată în 2008 2620/200= 13. după care se reîntoarce în România. La data de 15 mai 2008 societatea casează bunul.000 lei. închiriază o clădire lui SC Beta SRL. 24 alin.Factura. după caz. .000 lei. (5). inspectorii fiscali constată acest lucru şi apreciază că SC Beta SRL nu avea dreptul de deducere a TVA pe perioada dintre momentul închirierii şi momentul depunerii notificării de taxare. amortizat în sumă de 20. urmată de dezmembrareaacestuia şi valorificarea părţilor componente rezultate. se calculeaza. altele decat bere si vinuri. SC Alfa SRL optează pentru facturarea acestei operaţiuni cu TVA. termen de plata 30 septembrie 36.2008. 150. vinuri. O societate comercială deţine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani. SC Alfa SRL depune notificarea la data de 30. 10. 34. Trebuie declarată această operaţiune în declaraţia recapitulativă de TVA? Argumentaţi. 147.05. 35. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei în euro în scopul verificării. art. 145. O persoană fizică deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. pierderea înregistrată în anul 2007? Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. 146. respectiv 7 ani. (15) din Codul fiscal. In Ungaria directorul alimentează autoturismul cu benzină. achiziţionat la data de 20 mai 2008.620 cm3 . precum si documentele de insotire simplificate. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România. produse energetice. 1 la prezentele norme metodologice şi se va exercita de la data înscrisă în notificare. In anul 2008 trece la regimul de plătitor de impozit pe profit. Este corect? Opţiunea prevăzută la alin. Raspuns: Aceasta este o achizitie scutita fara drept de deducere pentru cumparator si o livrare locala pentru vanzator intrucat locul livrarii se considera a fi in afara Romaniei. de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu.000 lei. 152.2008.000 euro ce trebuie îndeplinită de plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor? Art 107 din CF: cursul de schimb leu/eur pt determinarea echivalentului in eur a veniturilor realizate de microintrep este cel comunicat de BNR pentru ultima zi a fiecarei luni a perioadei careia ii este aferent venitul respectiv. la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. în scopul calculului impozitului pe profit pe anul 2008.bauturi fermentate. în cazul unor instrumente de economisire.Ce reprezintă produsele accizabile în înţelesul codului fiscal? Art 163 din cf:produsele accizabile sunt urmatoarele produsele provenite din productia interna sau din import:bere. respectiv alin. astfel că exclude de la deducere TVA-ul aferent facturilor de chirie din perioada mai – noiembrie 2008.1 >>> 14 fractiuni 14*60 =840 lei/an Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008>>> 7 luni 840/12=70 lei/luna 70*7=490 lei de plata in 2008. Prin casarea unui mijloc fix se înţelege operaţia de scoatere din funcţiune a activului respectiv. energie electica. tutun prelucrat. O copie de pe notificare va fi transmisă clientului. O persoană fizică deţine de la 10 iunie 2008 un teren arabil în intravilan de 10 hectare. Realizând că pentru a putea face acest lucru este nevoie de depunerea unei notificări de taxare a operaţiunii la Administraţia Financiară. Poate societatea să-şi recupereze. (1). dupa caz Legea 571/2003.000 lei.c). iar coeficientul de corecţie este 3. deci nu se declara in declaratia recapitulativa a TVA. Determinaţi impozitul de plată dacă impozitul unitar este de 20 lei / ha. începând din chiar data închirierii.11. respectiv la momentul răscumpărării. SC Alfa SRL. se retine si se vireaza la stat de catre platitorii acestor venituri. 195(2) b). La un control realizat la SC Beta SRL. pe parcursul anului. Comentaţi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea rămasă neamortizată a mijlocului fix. termen de plata 30 septem 160. Cine are obligaţia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobânzi obţinute de persoane fizice? Impozitul pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice. cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea de intrare incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

. Explicaţi ce reprezintă “structura de comisionar” din punct de vedere al TVA.retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat de catre contribuabil.02 termenul este 15/04 179. plătitoare de impozit pe profit achită în anul 2008 o cotizaţie obligatorie către CECCAR în valoare de 16.Societatea comercială X S. la achizitia de bunuri se datoreaza taxa pe valoare adaugata. sarcina achitariiimpozitului revine unei alte personae (impozitul este cuprins in pretul platit. Precizaţi care sunt cheltuielile ce pot fi scăzute din baza impozabilă în scopul calculării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Ce este specifc in cazul lor este faptul ca. reglementate de actele normative in vigoare .. taxele vamale.sarcina achitarii impozitului pe venit revine tutror persoanelor fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevezuta de lege cum ar fi: . Ce se înţelege prin caracterul obligatoriu al impozitului? Caracterul obligatoriu .pentru detinatorii de hartii de valori(actiuni. Identificaţi subiectul şi obiectul impozitului pe veniturile din salarii în acest caz. in conformitate cu documentul justificativ. accizele. ci doar platitorul impozitului. Raspuns: Deductibila neplafonat conform art. 185.R.000 lei reprezentând asigurări de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajaţi ai săi în anul 2008. Determinaţi suma deductibilă la calculul impozitului pe profit aferentă acestei cheltuieli.44/2004 Art. valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila . Care este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit (101)? Raspuns-15 aprilie a anului urmator-art. o organizaţie . spre deosebire de impozitele mai sus amintite. proprietarii de terenuri datoreaza impozitul pe terenuri.L. procedând astfel: a) primeşte de la vânzător o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură emisă pe numele său. Obligativitatea-consta in faptul ca prelevarea impozitului se face fara solicitarea acordului contribuabilului.impozit pe venitul nerezidentilor impozit pe dividendele pers fiz. şi b) emite o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură cumpărătorului. care retine din pr?t impozitul de la cumparator si il vireaza apoi statului. venitul produs de acesta (dividende. deci in cheltuiala. urmand sa-l vireze statului persoana de la care au fost achizitionate bunurile) De asemenea. respectiv 2. in vederea virarii acestuia in contul bugetar corespunzator. Prin HG. societate de expertiză contabilă. in mod obligatoriu impozit si persoanele care detin in proprietate anumite bunuri mobile sau immobile: proprietarii de immobile datoreaza impozitul pe cladiri. Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei cumpărător şi revânzător al bunurilor.000 lei. in cazul acestor bunuri nu se individualizeaza cel care suporta efectiv impozitul. Pentru contribuabili care inchid exercitiul financiar 15/02 Pentru contribuabili care au ca perioada anul 15/02 Pentru contribuabili care nu inchid ex fin pana la 15.35 L571/2003. obligatiuni).pentru agentii economici: profitul.micii meseriasi si liberii profesionisti suporta impozitul pe venitul realizat de pe urma activitatii desfasurate De asemenea.6 lei. comitent.21(2) lit. De asemenea ea se înscrie în Asociaţia Internaţională de Fiscalitate.O societate comercială a realizat în anul 2008 venituri totale de 250. Aprob.6 lei.000 lei.000 lei pe angajat.g) : sunt cheltuieli deductibile “taxele de inscriere . Nerespectarea acestei caracteristici de catre contribuabili este considerata abatere financiara iar atunci cand sunt indeplinite conditiile impuse de codul penal este considerata infractiune.000 lei şi cheltuieli totale de 175.constituirea si incasarea obligatiei fiind reglementata prin acte normative. ştiind că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro = 3.Andreescu A. virează în luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentând impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa Andreescu Andreea.g )Cod fiscal si pct.30 N.000 lei. Astfel. Determinaţi suma deductibilă a cheltuielilor cu asugurările de pensii facultative. Metod.108.L. proprietarii de mijloace de transport datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.pentru muncitori si functionary:salariul. suporta. in trimestrul in care au fost puse in functiune. Exemple: -impozit pe salarii. societate de expertiză contabilă. 203. . . -obiect-venitul din salarii 187.R. precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca” 176. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o sumă de 20. alin 2 din Cf:in cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat. indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau cumpărătorului. potrivit legii. 200 euro / angajt deductibil in 2008 720 ron / angajat x 10 = 7200 nedeductibil 12800 180. venituri din dobanzi etc 186.pentru propietarii funciari: renta. 229.163.21(2) lit. ştiind că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro = 3. Conf art. Raspuns: -subiect. Raspuns. dobanzi). cotizatiile si contributiile obligatorii.Societatea ALFA S.Ce reprezintă stopajul la sursă? Exemplificaţi. contracte civile. Caracterul obligatoriu se refera si la faptul ca efectarea unor cheltuieli genereaza obligatia de plata a unuiimpozit catre stat. . Societatea ALFA SRL. plătitoare de impozit pe profit achită în anul 2008 o cotizaţie obligatorie către CECCAR în valoare de 16.

Art. o societate comercială stabilită în România. Impozit direct procentual 247.introducerea de marfuri in gestiune fara documente legale . stabilită în Portugalia şi înregistrată în scop de TVA în Portugalia.sunt cheltuieli nedeductibile -“cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4000 euro annual.400 lei=30. Art 21(40 lit s). respectiv: 4000x3. La 31. existând documente de transport în acest sens.000 lei. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Ungaria. (1).crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase . înregistrată în scop de TVA în România achiziţionează de la societatea Gama.000 lei.000 euro anual cf.2008.3817 lei. -suma de 16.000 lei. O societate comercială care are ca obiect principal de activitate “Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management” poate fi plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor? Da. o societate comercială stabilită în România.000 lei –este deductibila integral-a se vedea raspunsul la problema 70 cf.06. Ce fel de tip de cotă de impunere este aceasta? Raspuns – cota procentuala fixa .000 lei. înregistrată în scop de TVA în România vinde către societatea Beta. amortizat în sumă de 20. Cu această ocazie estimează că nu va realize o cifră de afaceri foarte mare în anul 2008 şi. stabilită în Portugalia şi înregistrată în scop de TVA în Portugalia.2008 societatea casează bunul. Până când sun obligaţi contribuabilii să depună opţiunea de plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în situaţia în care îndeplinesc condiţiile şi nu au mai fost niciodată plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 30N Met.6 lei. Prevederilor art.6 lei/euro=14. Ce operaţiune realizează SC Alfa SRL şi în ce declaraţie trebuie raportată această operaţiune? Achizitie intracomunitara si se declara in declaratia recapitulativa 390 294. Raspuns: Cauzele care genereaza o astfel de situatie pot fi: .prin depunerea declaratiei de mentiuni pana la data de 31 ianuarie inclusiv 286. mai poate păstra SC Alfa regimul de întreprindere mică neplătitoare de TVA? Argumentaţi răspunsul. dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: .SC Alfa SRL.21(4) lit.21(2)lit.400) fiind nedeductibila. In ce condiţii poate SC ALFA SRL să factureze această livrare intracomunitară cu condiţia “scutit cu drept de deducere”? Prevederile alin. în conformitate cu art.05. obţinând în urma valorificării prin vânzarea părţilor componente suma de 7.schimburile sau imprumuturile de marfuri intre gestiunile de acelasi fel folosirea frauduloasa a aparatelor de masura si control 285. de către cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România.600 lei(18. Determinaţi suma deductibilă la calculul impozitului pe profit aferentă acestor cheltuieli.400 lei. daca ponderea veniturilor din consultanta si management in veniturile totale este sub 50%. în Oradea.diluarea unor produse .000 lei. la un sediu permanent al lui BETA.2008 constată că cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de 72. Comentaţi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea rămasă neamortizată a mijlocului fix. ştiind că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro=3. în cadrul unei operaţiuni triunghiulare în alt stat membru decât România. ca urmare.2 lit g )si m)” 236. Dacă nivelul cursului de schimb este de 1 euro=3. 292. Care sunt condiţiile în care Gama îi poate factura lui SC Alfa SRL cu condoţia “scutit cu drept de deducere”? Comunicarea codului de inregistrare in scopuri de TVA 295. vanzarea lor in amestec sau denaturarea proportiilor de amestec . -contributia la Asociatia Internationla de fiscalitate este deductibila in limita echivalentului in lei a 4. iar achiziţia intracomunitară de bunuri.g) CF si pct. fructe care sunt transportate din Portugalia în România de către Gama. fructe care sunt transportate din Buzău. s) din L571/2003 Cod fiscal.SC Alfa SRL. Da 21291 euro limita 35000 euro 293.non-profit cu scop cercetarea în domeniul fiscal. altele decat cele prevazute la alin. o societate comercială stabilită în România. înregistrată în scop de TVA în România achiziţionează de la societatea Gama. efectuată conform alin. de la sediul lui ALFA.livrarea altor bunuri decat cele inscrise in documente . pentru care achită o cotizaţie în anul 2008 de 18.SC Alfa SRL se Rnfiinţează la data de 19.000 lei +14.000-14. La data de 15. fructe care sunt transportate din Portugalia în România. O societate comercială deţine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25. se va considera că a fost supusă la plata taxei pe valoarea adăugată în acel alt stat membru.400 lei. nu se înregistrează în scop de TVA optând pentru aplicarea regimului special pentru întreprinderi mici. (2) nu se vor aplica.12. Enumeraţi cel puţin 5 cauze care ar putea conduce la situaţia în care stocul faptic al unei unităţi depăşeşte stocul maxim posibil al acesteia. Microint. 153.SC Alfa SRL. Total cotizatii deductibile =16.-diferenta de 3. Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil. platitoare de impozit pe profit pot opta pt plata impozitului pe venituri incepand cu anul fiscal urmator. Este deductibil integral datorita faptului ca valorifica componentele este o cheltuiala care genereaza venit 242.

cu acordul comitetului creditorilor. Scopul utilizarii acestei tehnici este acela de a transforma un flux monetar viitor in capacitatea de a generavenituri anuale. ori pur si simplu valorificarea. În acest caz.rata de remunerare a capitalurilor proprii este in general inversa PER –ului mediu al val comparabile la bursa. asocierea etc. Aceste bunuri materiale urmeaza a se evalua in valoarea venala. elementele patrimoniale in afara exploatarii se au in vedere. cu precizarea condiţiilor minimeale contractului. . pentru care un cumpărător oferă un preţ nedefalcat pe bunurilecomponente. în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. unde va putea fi studiată de orice altă parte interesată. fie si ca materiale. c) vânzarea la licitaţie. se înţelege o parte sau toate bunuriledebitorului.a) cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. -rata dob. b) vânzare prin negociere directă. persoană fizică sau juridică. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor unraport în care vor fi indicate. 19. în numele debitorului. prin bloc. descrise şi evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună. b) obligaţiile privind declararea acestor operaţiuni. 15. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului. EVALUARE 13. Ce reprezintă rata de actualizare a capitalurilor? Rata de actualizare a capitalurilor rezulta dintr-o medie a ratei de remunerare a capitalurilor proprii si a ratei dobanzii. Ce este actualizarea? Actualizarea este estimarea valorii prezente. după cumurmează: a) vânzare prin negociere directă către un cumpărător deja identificat. atunci cand pe cale de expertiza si diagnostic se constata o posibila crestere a gradului de utilitate a elementelor patrimoniale de activ. livrare pentru care beneficiarul care este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru respectiv a fost desemnat ca persoană obligată la plata taxei aferente. fără cumpărător identificat.costul capitalurilor va fi : KCPR = DIV + (1-d)*π S CPR DIV = dividendul pe actiune distribuit S = cursul bursier al actiunii firmei analizate d = rata de distribuire a dividendelor π = profitul net al firemie CPR = valoarea contabila a cap proprii ale firmei Cost = profit ( dividende) / capital propriu cost = dobanda + prima de risc 16. pentru a evalua bunurile din averea debitorului. 153.met.(1) În cazul propunerii de vânzare în bloc. cum ar fi preţul şi modalitatea de plată.adunarea generală a creditorilor se va întruni din nou pentru a decide dacă preţul minim iniţial scade sau urmează să se treacă la vânzarea individuală a bunurilor. lichidatorul poate negocia preţul concret al vânzării bunurilor. au fost îndeplinite de către cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. eventual. însoţit de propuneri vizând modalităţile de vânzare. in mod distinct. un evaluator. Se refera in general la sumele anuale viitoare de marimi inegale (de exemplu cash-flow-uldisponibil pentru proprietari). 153 face dovada că a efectuat achiziţia intracomunitară în vederea efectuării unei livrări ulterioare în acel alt stat membru. ca ansamblu funcţional. -Cost cap propriu expr prin act commune = dividend ultimul an/val justa medie a actiunii+crestere preconizata a dividendului . cu precizarea preţului minim propus. (4) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pe cât posibil. aditiva 18. Care sunt metodele de calcul al activului net corectat al unei întreprinderi? -metodasubstractiva si . ori va utiliza. necesare pentru desfăşurarea unei afaceri. in realizarea obiectului exploatarii societatii respective. a unui flux banesc viitor. câtşi în bloc. Art. (2) Raportul prevăzut la alin. adica suma trezoreriei ce se va degaja la cesiunea lor. pot fi avute in vedere cai de restructurare cum ar fi: formarea de noi societati comerciale. 17. În ce constă separarea bunurilor dintr-o întreprindere în bunuri necesare şi bunuri nenecesare? Separarea elementelor patrimoniale de activ (cu deosebire imobilizari si stocuri) in elemente necesare exploatarii si elemente in afara exploatarii se face in functie de utilitatea fiecarui bun. bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât individual. . cu ocazia aplicarii formulelor de evaluare a societatii respective. fara utilitate sau cu utilitate redusa. la data evaluarii. Care sunt caracteristicile lichidării judiciare a întreprinderii din punctul de vedere al evaluării? Lichidatorul va angaja. Care sunt paşii (etapele) în determinarea activului net corectat al unei întreprinderi? . -fie in folosirea in alte scopuri sau cu alte destinatii a bunurilor mobile si imobile. retinute este cosul mediu al imprumutului pe termen mediu sau lung tinand cont de deductibilitatea fiscala. 14. (1) va cuprinde propuneri privind modalitatea de vânzare în bloc. Indiferent de modul specific de evaluare. Rezultatul acestei operatiuni se poate concretiza: -fie in determinarea unei capacitati beneficiare superioare fata de profiturile inregistrate prin bilanturi.. concesionarea. un evaluator propriu. precizânduse şi sarcinile de care.Cum se determină costul capitalului propriu al unei întreprinderi? Costul capitalurilor proprii constituie o componenta a costului mediu ponderat al capitalurilor dar si o posibila rata de actualizare folosita de intreprindere.cand se considera ca remunerarea fondurilor proprii se realizeaza prin dividende distrbuite si prin profituri reinvestite. stabilite prin norme. si masurata prin gradul de participare la realizarea profiturilor. inchirierea. sunt grevate. iar dacă preţul minim nu se poate obţine. 117.

care sta la baza competitiei si concurentei . iar riscurile externe prin documentare si investigatii exterioare ale evaluatorilor. 61. intr-o tranzacţie echilibrata după un marketing adecvat 63. cu valori. Rata de capitalizare sau de actualizare este formata. Rata neutra . La analiza unei astfel de abordari a riscului. si care fac necesara reevaluarea: . .a.corespunde unor plasamente fara riscuri si cel mai adesea marimea ei se stabileste la nivelul dobanzii practicate la imprumuturile de stat. durata si profil al riscului echivalente cu acelea pe care intreprinderea le asteapta sa fie generate din active. 60. hotăraţi si avizaţi. punctelor forte si slabe in prezent si in viitor. Prezentaţi 3 metode de determinare a ratei de actualizare. -rata de actualizare = dob obligatiiunilor de stat + prima de risc. ca suport material al secretului comercial al intreprinderii. se obtine de regula prin metoda indirecta. Rata dobanzii care este bazata pe o estimare subiectiva a componentelor sale (rata dobanzii de baza fara risc) 62. . 59.raportului de schimb al monedei nationale.este cu atat mai mare cu cat exploatarea prezinta riscuri. pe care utilizatorii raportului de evaluare il căuta in acea întreprindere pentru a deduce rapid consecinţele la nivelul rezultatelor sale.timp a banilor si riscurile specifice activului.flux de lichiditati. Rata de actualizare trebuie sa reflecte riscurile pentru care estimările viitorului flux de numerar au fost ajustate. Sunt luate in considerare si riscuri cum ar fi: riscul de tara. din rata de baza (neutra) la care se adauga prima de risc a intreprinderii de evaluat. ca o deducere din suma scontata a profiturilor intreprinderii (metoda echivalarii sigurantei sau metoda deducerii profitului) sau 2. Cash-flow . metoda primei de risc). . incertitudinile legate de profiturile viitoare ale intreprinderilor se pot reflecta in evaluarea prin doua metode: 1. Explicaţi relaţia dintre riscuri şi rata de actualizare. prudent si fara constrângeri. .conditii de manifestare a principiilor si regulilor economiei de piata). în contabilitate. Profiturile viitoare ale intreprinderii nu se pot proganoza cu certitudine din cauza faptului ca viitorul este nesigur. Care este rolul dignosticului în evaluarea întreprinderii? Diagnosticul are drept scop .rata neutra de plasament pe piata financiara . 3. Definiţi valoarea de piaţă. Care sunt situaţiile în care. inclusiv in legatura cu rentabilitatea ramurii din care face parte intreprinderea. Prezentaţi componentele ratei de actualizare atunci când e înţeleasă ca şi rată de rentabilitate a investiţiilor alternative.preturilor libere. riscul monetar. 58. Rolul diagnosticului in evaluarea întreprinderii : .rata dobanzii ceruta pentru plata datoriei planificate. riscurile interne se stabilesc cu ocazia diagnosticului de evaluare. de regula. respectiv prin insumarea profitului net cu amortizarile si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si scaderea variatiei necesarului de fond de rulment si a fondurilor necesare pentru investitiile de mentinere (nu de dezvoltare). -Rentabilitatea specifica aşteptata pentru investitii alternative. riscul de proiect si riscul fluxului de numerar.facultatea de integrare a rezultatelor in reprezentarea sintetica sau modelul.determinarea oportunităţilor si riscurilor. Calculul matematic al activului net corectat 57. Valoarea de piaţa reprezintă suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluării. Prima de risc .înţelegerea factorilor economici care influenţează sectorul de activitate al întreprinderii. cu deosebire sub urmatoarele aspecte: modalitati de amortizare practicate si modalitati de contabilizare utilizate (contabilitatea de gestiune. . Fluxul anual de lichiditati nete. Rata de actualizare trebuie sa fie o rata înainte de impozitare ce reflecta evaluările pieţei curente ale valorilor.cunoaşterea regulilor concurenţiale ale sectorului din care face parte întreprinderea. O rata care reflecta evaluările pieţei curente asupra valorii –timp a banilor si riscurile specifice activului este rentabilitatea pe care investitorii ar solicita-o daca au ales o investitie care ar genera fluxuri de numerar. ca o crestere a ratei de actualizare (metoda cresterii dobanzii. Acceptarea unor asfel de incetitudini antreprenoriale este recunoscuta de catre participantii de pe piata prin intermediul unor prime de risc. in sens calitativ.Separarea tuturor elementelor de active in elemente necesare exploatării si elemente in afara exploatării(necesare întreprinderii) b. folosit in evaluarea unei intreprinderi. intre un cumparator si un vanzator. Reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare exploatării. se apelează la evaluări economice ale activelor? Exista trei mari grupe de factori extemi a caror actiune conduce la distorsiuni intre bilantul contabil al unui agent economic si bilantul sau economic. − gestiunii interne a agentilor economici. Prezentaţi caracteristicile generale ale unui cash-flow.. care actioneaza in cunoştinţa de cauza.

activului sau întreprinderii in ansamblul sau.este instrumentul de lucru pe baza caruia se evalueaza o întreprindere.la stabilirea ipotezelor de evaluare scara valorilor determinate prezentate in raportul final. in cadrul unei tranzacţii in care preţul este determinat obiectiv. Explicaţi rolul bilanţului contabil în evaluarea unui activ sau a unei întreprinderi. .evaluari bazate pe expertiza si diagnostic Din punct de vedere al obiectului evaluarii . Valoarea depinde de unele criterii sau factori care influenţează dorinţa de a cumpăra sau vinde. prin aplicarea unor metode de evaluare care abordează atât separate cat si împreuna . rentabilitatea intreprinderii. Din punct de vedere al utilizatorului evaluarii . latura patrimoniala si profitabilitatea bunului. evaluatorul nu-si propune sa determine preţului ci gama de valori. Definiţi valoarea justă. 64. fiscale 80. Explicaţi necesitatea evaluării economice şi financiare a unei întreprinderi. Explicaţi diferenţele dintre preţ şi valoare. . Bilanţul contabil este sursa de date ce se prelucrează pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar. Bilanţul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă activul si pasivul unitatii patrimoniale. Clasificaţi diferitele tipuri de evaluări. . activelor si întreprinderilor. intre parţi aflate in cunoştinţa de cauza. potrivit legii.evaluari de bunuri .evaluari de grupe de bunuri Din punctul de vedere al scopului evaluarii: . Necesitatea evaluării unei întreprinderi apare când in viata întreprinderii au loc unele schimbări semnificative cum sunt: .evaluari administrative (cele solicitate de administrator) . -bilantul economic . 78.la depistarea factorilor de risc si .evaluari efectuate in concordanta cu cerintele statutare .evaluari generate de initiative antreprenoriale (fuziuni. 65. -bilantul functional.actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni. Stabilirea preţului presupune negocierea.cu ocazia privatizării când elementele prezentate in bilanţul contabil nu reflecta valori de piaţa ci mai degrabă valori administrative. -reprezinta patrimoniul adus la nivelul pietei.in cazul tranzacţiilor comerciale.el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spaţiul economic al tarii. respective zona in care ar putea începe negocierea si care ar putea probabil sa se situeze preţul. pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare. Preţul este suma de bani ce se poate obţine din vânzarea unui bun de bunăvoie.ajuta la anticiparea viitorului firmei. . precum si rezultatele perioadei pentru care se întocmeşte.stabilirea valorii de piaţa. sau costuri istorice mult diferite de valorile juste 77. oferte publice initiale.modificări in mărimea si structura capitalului social. Procesul de evaluare economica are drept obiectiv . partaje). . reprezinta patrimoniul.Elementele de bilant pot fi mai mult ori mai putin edificative in functie de scopul urmarit si in functie de care forma a bilantului se utilizeaza stiut fiind ca in realizarea evaluarii se vehiculeaza cel putin trei forme de bilant.evaluari contractuale .evaluari contabile . . rascumparari manageriale) evalurari in scopuri comerciale.evaluari de intreprinderi . falimente. se poate considera astfel ca valoarea comerciala constituie punctul de echilibru in care vânzătorul accepta sa vanda si comparatorul sa cumpere. Rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi: -ofera masa de date necesara aplicarii metodelor de evaluare. 79. . . in cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. Bilantul economic ofera masa de date necesara aplicarii metodelor de evaluare. . Valoarea justa reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parţi aflate in cunoştinţa de cauza. Aprecierea performantei se realizeaza prin evaluare iar evaluarea se realizeaza cu ajutorul diversilor indicatori iar indicatorii la rindul lor se calculeaza in baza unor elemente de bilant..respectiv: -bilantul contabil. . Valoarea unui bun se fondează pe noţiune de schimb.modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor. suplimentari de fonduri. actualizate si corectate in functie de exigentele pietei.a valorii de circulaţie a bunurilor.alegerea metodelor.este de a orienta evaluatorul in etapa de evaluare propriu-zisa respectiv in stabilirea ipotezelor de evaluare. Explicaţi legătura dintre scop şi metodă în evaluarea întreprinderii. aceste criterii pot fi subiective. de natura psihologica sau economica si obiective. transferal activelor nete. . .

gradul de ocupare.stil de conducere. produse si servicii competitive • puncte slabe ca de ex: o planificare defectuasa a producţiei. Constatări In urma analizei efectuate.Organizarea ierarhica si funcţionala a întreprinderii. management şi resurse umane. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic. . Constatări . Rolul bilanţului în dignosticul de evaluare. Concluzile se exprima sub forma: • Oportunităţile • Riscurile • Punctele forte • puncte slabe 148. Constatări se fac următoarele demersuri: a) Analiza structurii umane si anume: . • puncte slabe : proasta functionare a conducerii. bine pregatir.funcţia de finanţare in pasiv. tehnologic şi de exploatare. pe ultimii 3-5 ani. Formula de calcul a costului capitalului mediu ponderat al capitalului este: CMPC = CKpr*Kpr/v+CD* (1-Ci) .stabilirea nivelului de amortizare. având ca mijloace de efectuare datele si informaţiile conţinute in situaţiile financiare. Bilanţul contabil este sursa de date ce se prelucrează pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar.utilaje moderne. flexibil. vechimea in întreprindere. management si resurse umane Obiectivul îl reprezintă analiza structurii umane si a capacitaţii personalului de a contribui la realizarea activităţii întreprinderii. pregatire. . .de exploatare si . rata de actualizare va fi egala cu costul capitalurilor proprii. si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare. . atunci când firma nu utilizează credite. Bilanţul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă activul si pasivul unitatii patrimoniale. diagnosticului ratei de rentabilitate a capitalurilor proprii. Rolul bilanţului funcţional în diagnosticul de evaluare Bilanţul este instrumentul de analiza. Concluziile se prezintă sub forma: • Oportunităţilor • Riscurilor • Punctele forte ca de ex: o buna utilizare a capitalului de producţie.analiza potenţialului de cercetare-dezvoltare pentru a putea determina strategia de viitor previzibil a întreprinderii. Prezentaţi şi explicaţi modul de determinare a costului capitalului unei întreprinderi. probleme de calitate a produselor si serviciilor. a rezultatului financiar si a stării de sănătate a societarii. Rata de actualizare poate reflecta costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii. unde: . b) Date cu privire la conducerea întreprinderii: varsta. . .sistem de remunerare. Obiectivul consta in stabilirea măsurii in care mijloacele de producţie materiale răspund nevoilor actuale sau viitoare ale întreprinderii sau ale potenţialului cumparator. precum si rezultatele perioadei pentru care se întocmeşte.stabilirea dinamicii imobilizărilor. se înţelege ca. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale dignosticului de organizare. Obiective: a) Stabilirea existentei imaginii fidele. c) Utilizarea relaţiilor efectului de levier pentru afaceri. o conducere defectuasa a aprovizionării si transporturilor.protectia muncii.experienta. 129. exista motivarea muncii.organizare sindicala.legatura cu actionariatul c) Date sociale: climatul social. pe baza posturilor din bilant.de trezorerie – in active si . 144.funcţiile de investiţii.EVALUARE 128.salarizare nestimulata. potrivit legii. absenteism. b) Evaluarea diferenţelor intre ratele de rentabilitate economice pe cel puţin trei exerciţii financiare. fluctuaţiile.Date cu privire la personal: pregătirea . 139. a principalelor functii ale întreprinderii: . preluate potrivit metodologiei specifice evaluării lor prin metode patrimoniale. Concluzia Analizand datele de mai sus se poate stabili: • Oportunităţile • Riscurile • Punctele forte : personal tanar.se impune cunoaşterea potenţialului de producţie la un moment dat si evoluţia sa in timp. clare si complete a patrimoniului. 130. Obv. Desigur.stabilirea nivelului de productivitate.relatii de rudenie intre conducere si salariati. exista o buna organizare.Obiectivele şi mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar-contabil.

minus valoarea bunurilor care. 172.rd (rata deflatata) = i-f (1+f)n . respective.reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de activ necesare exploatarii. peste „n” ani. matematica) a tuturor datoriilor actualizate. fondul commercial.separarea tuturor elementelor patrimoniale de activ in elemente necesare exploatarii si elemente in afara exploatarii (necesare intreprinderii).CMPC = costul mediu ponderat al capitalului CKpr = costul capitalului propriu Kpr = capitalul propriu V = valoarea de piata a intreprinderii (capital la dispozitia furnizorilor de capital) CD = credite Ci = cota de impozit pe profit 151.suma Y prevăzuta a fi fluxul de trezorerie in viitor peste n ani are in prezent valoarea X daca pe Y il amplificam cu factorul de actualizare X = Y ___1____ (1+i)n . Care sunt criteriile în funcţie de care se face evaluarea bunurilor dintr-o întreprindere în vederea determinării activului net corijat . Actualizarea se realizează si se exprima prin 2 tehnici speciale . o suma „y” daca suma X o amplificam cu factorul de capitalizare (1+i)n . metoda aditiva ANC= CAP PROPRII -/+ DIF DE REEVALUARE 2. Valoarea patrimoniala este activul net corijat obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant. piata financiara.trecut se aplica tehnica de actualizare numita si regula de actualizare . In piaţa financiara .viitor . piata muncii. Actualizarea si capitalizarea sunt 2 tehnici legate dar diferite. după cum este luat in considerare factorul timp. etc. Economia de piata are 3 piete diferite: 1.rata neutra de plasament 1 An= 1 .suma „y” prevazuta a fi chetuita in viitor peste „n” ani are in prezent valoarea „x” daca suma y o aplificam cu factorul de actualizare 1/ (1+i)n . de cercetare dezvoltare. Cum se calculează valoarea substanţială brută a unei întreprinderi? Explicaţi semnificaţia acesteia. 2. 2.activul net corectat si .marci.capacitatea beneficiara 158. . Explicaţi relaţia dintre activul net corijat al unei întreprinderi şi valoarea acesteia. In piaţa de bunuri si servicii o marfa sau un produs cu cat sta mai mult cu atât aduce pagube.(1+t)n t 173. Elementele intangibile sunt imobilizarile necorporale. nu sunt folosite din diverse cauze. daca factorul timp se ia in calcul din directia viitor –prezent . Daca factorul timp se ia in calcul din direcţia trecut – prezent . 165. deşi sunt înregistrate in patrimonial întreprinderii. astfel: 1.calculul matematic al activului net corectat. metoda substractiva ANC = ACTIVE REEVALUTE – DATORII Metodele de determinare sunt: Activul net corectat poate fi determinat prin doua metode: Metoda aditiva Metoda substractiva Metoda valorii substanţiale Alte metode patrimoniale (Metoda capitalului permanent necesar exploatarii ) 174. softuri. . piata de bunuri si servicii.Care sunt tehnicile de actualizare. sunt legate prin factorul timp. Enumeraţi 4 elemente intangibile care pot fi evaluate distinct. brevete. banul cu cat sta mai mult cu atat aduce pagube. Valoarea patrimoniala a unei intreprinderi este activul net corijat Activul net corijat se calculează prin doua metode: 1.suma cheltuita azi „X” are ca echivalent in viitor. se aplica regula capitalizării sautehnica de capitalizare numita si de fructificare. substanţiala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de întreprindere fara a fi proprietara acestora. . 3. Care sunt componentele fundamentale ale oricărei evaluări de întreprindere? . Val. cheltuieli de constituire. In aceasta piaţa banii sunt neechivalenti si pentru a-i putea face comparabili trebuie sa folosim tehnicile de actualizare. . 166. Rata de actualizare este un element al pieţei financiare introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor financiari. In ce comstă metoda substractivă de calcul a activului net corijat? Met. substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val. licente.

.Exista contracte individule de munca. Pentru activele obtinute de intreprindere din productie proprie. prezentând valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului.Care este regimul fiscal al intreprinderii? Concluzia: După trecerea in revista a mijloacelor de realizare si a procedurilor de lucru se stabilesc: • Oportunităţile existente in mediul exterior întreprinderii.relaţii contractuale corecte. in conditiile legii.existenta unor litigii contractuale cu terţii si cu proprii salariaţi. 205. Care sunt atribuţiile reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe lângă consiliile filialor? Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din Romania se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat.Ţinând seama de prevederile legale in vigoare expertul evaluator va stabili daca: .absenta litigiilor.Exista contracte incheiate cu partenerii externi. Pentru activele care pot fi achizitionate. b.Ea semnifica valoarea bunurilor. dorinţa de a încasa onorariile restante. ale consiliului filialei. sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale. cu tertii sau cu salariatii. Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata a viitoarelor intrări nete de numerar.Societatea este constituita legal. Expuneţi elementele de compunere ale costului de înlocuire net – valoare sau procedură de evaluare a activelor Se cauta valoarea unui activ nou echivalent. Obiectivul il constituie aprecierea situatie juridice a societatii in raport cu proprietarii. Constatari .obligaţii fiscale îndeplinite la timp. a unui varsamant unic sau a unei serii de vărsăminte de încasat sau de plătit ulterior. ori Ministerul Economiei si Finantelor poate exercita caile de atac.reglementari fiscale aplicate corecte. Ce este rata de actualizare? Rata de actualizare este rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate. c. d. Persoanele desemnate să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii: a. Din aceasta valoare se scade amortizarea corespunzatoare duratei de viata utila consumata. reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. .o buna organizare si funcţionare a întreprinderii. participa la lucrarile adunarii generale. . adică deficiente constatate in organizarea si funcţionarea întreprinderii: . si se obtine costul curent. aferenta bunului detinut si care urmeaza a se inlocui. 193. costul curent reprezinta suma de numerar platita in prezent pentru a achizitiona un activ identic sau echivalent. Interes financiar direct sau indirect. In ce constă metoda aditivă de calcul a activului net corijat? Met aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanţul contabil cu influentele din reevaluarea elementelor patrimoniale. . . In cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective catre persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor. . acestea pot solicita fie amanarea dezbaterilor. . ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină. Costul curent poate fi insa analizat din mai multe puncte de vedere. . 197. Pentru exercitarea acestor indatoriri si atributii. la o anumita data. care urmează a fi generate de derularea normala a activităţii întreprinderii. Riscuri legate de interesul propriu – descriere.finanţare asigurata. Valoarea actuala = valoare de utilitate 184. fără drept de vot.conflicte de munca. . 209. . sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului asupra hotararilor Consiliului filialei care contravin reglementarilor legale.Exista actiuni juridice in curs. Pentru imobilizarile corporale cu durata de viata consumata. .statutul si contractul necorespunzătoare situaţiei de fapt.Exista acte si contracte privind drepturile de proprietate. 178. . Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic.contract si statut corespunzătoare.obligaţii fiscale nerespectate. 183. adică evoluţii cu un efect previzibil negativ (invers oportunităţilor) . . de care dispune si le poate utilize întreprinderea la un moment dat. cum ar fi: . sesizeaza Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati din Romania cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenta acestuia de catre consiliile filialelor. materialele supuse dezbaterii se transmit persoanelor desemnate cu cel putin 7 zile inainte. teama de a pierde clientul etc. . dependenţă de onorarii. • Punctele forte. costul curent poate fi reprezentat de suma de numerar platita pentru achizitionarea unui activ identic sau echivalent pe piata second-hand. fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele. pe care le considera nelegale. capacitatea reflectata in active. Definiţi valoarea actuală a unui bun. . • puncte slabe. • Riscurile existente in mediul extern întreprinderii. costul curent poate fi reprezentat de costul de reproductie necesar intreprinderii pentr a produce un activ identic sau echivalent cu cel vizat a fi inlocuit. adică atuurile ca urmare a unor factori. adică evoluţii cu un caracter previzibil pozitiv pt întreprinderea evaluata cum ar fi legislaţie si reglementari specifice favorabile.

fapta . c)suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an. trecutul întreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil. cuantumul cheltuielilor publicitare.valoarea intreprinderii trebuie determinate in functie de gradul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale. partaje) 228. de aceea profitabiliatea intreprinderii trebuie ragandita. prevazute de legea penala Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.Existenta unui regulament . De ce este obligatorie evaluarea în cazul privatizării unei întreprinderi? . cumparatorul netrebuind sa fie penalizat pentru politica de investitii a fostului proprietar. stiut fiind ca un bun fara utilitate nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa.modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor . Răspunderea penală: .sanctiune prin advertisment .evolutia politicii de promovare a produselor si a imaginii firmei. Care sunt răspunderile membrilor CECCAR? Dar sancţiunile disciplinare care se aplică acestora? Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului. 214. majoritatea elementelor patrimoniale din bilanţurile societatilor cu capital de stat nu reflecta valori de piata ci valori administrative. reevaluarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor . .fapta savarsita cu vinovatie. Cu ocazia evaluarii pentru privatizare. după caz.prejudiciul .modificări in mărimea si structura capitalului social .faptele (infractiunile) pericol social. nu toti factorii care au determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post privatizare .210.se vor analiza clientii incerti.forma a raspunderii juridice. Prezentaţi 3 momente din viaţa întreprinderii în care este obligatorie evaluarea. falimente. g) Se va analiza tipurile de actiuni promotionale facute de întreprindere.fapta prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie se sanctioneaza chiar daca este savarsita fara intentie Răspunderea civilă: . f) Se va analiza gradul de permeabilitate a pietei. în raport de gravitatea abaterilor săvârşite. Concluzia • Oportunităţile • Riscurile .  civil  penal. .cauzalitatea . . cu vinovatie. Răspunderea disciplinară (condiţionări): .din punct de vedere al rentabilitatii. d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. Constatări a) Pornim de la nomenclatorul de produse sau la principalele activitati ale întreprinderii se va calcula ponderealor in volumul total al activităţii. Obiectivul îl reprezintă determinarea locului ocupat pe piaţa de întreprindere in prezent si in viitor.contractul .Abaterea disciplinara Răspunderea administrativă (contravenţională): . d) Se va identifica concurenta actuala si potentiala. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului commercial.actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni. c) Se vor analiza furnizorii. sunt următoarele: a) mustrare. trebuie observata si analizata necesitatea unei eventuale restructurari. b) Se va efectua o analiza a clienţilor cu pondere importanta sau mare si pentru aceştia durata de recuperare a creanţelor . potrivit legii. e) Se va analiza reteaua de distributie a intreprinderii.vinovatia Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile.Raport de munca concretizat printr-iun contract de munca . . în exercitarea profesiei:  disciplinar.din punct de vedere patrimonial.  ad min is tr a tiv . 217. b) avertisment scris.cumparatorul nu investeşte pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine le.

cunosterea insuficienta a pietii .calitate f buna a produselor si serviciilor • puncte slabe ca de ex: produse si servicii scumpe si de o calitate indoielnica.• Punctele forte ca de ex: retea de vanzare puternica. clienti statornici.