You are on page 1of 12

EMHNIKH

KOnHAATIKH OMOrnONdlA

<J>IAA0AONNAYTIKON rOMATEION
L..

FEDERATION HELLENIQUE DES SOCIETES D' AVIRON AMATEURS
Ol Ol

'§:
ell Cl.l

C

en s:

e

0..

co co
T""

o
CO

npOe; 1.rEV. rpOIJJ,lOTEiO AeAIlTlOJ,lOU 2.ICUIJOTEio-}JtAllE.K.O.<D.N.I. 3.0J,lclOt~ EvonAcuv.duVclJ,lE6lV 4.ITpOTICUTlKE~ IXOAt~

.><:

o

co co

nElpalOe;, 31 lavouapiou ApI8.npwT.CD.23/119

2012

o co

....
C"I

.... 6 ....

o C") +

npOKHPY::H
0EMA: 780 nANEMHNIO H

Apia. 1/2012
npOTA0J\HMA KOnHAAIIAI 2011

~ ,

....
T""

"'" 6
N

E.K.O.CD.N.L npOKJlpUOOEI TO 780 nOVtAA~VIO np6lTcleAIlJ,lO KcunllAooio~ 2012 oAwv TWV «rrnvoonov a8AJlTc0v xo: o8AJlTplc0v (naio6lv, Kopaoio6lv, A.M.E.A., Ecp~~6lv-NEavio6)v, NE6lV AvopCiJv rUVaIK6lV, AVOp6lV-rUVaIK6lV Kal AVOp6lV-rUVaIK6lV EAacppc.::,v ap6lY) B uno TOUe; aKoAou80ue; ocoee xcn rroovccuuo: 1.TPonOI, TOnOI, XPONOI .dIE:ArOrHI, KATHrOPIEI A0J\HTON .

o
C")

+

_J

W l(/)
_J _J

«
:r:
(/)

w

=>' ~

To npwTo8AJlIJo

80 6IE~OX8Ei aE 6uo (2) <,poaEIe;, we; £~~e;:

a::
C") C")

nPQTH 4>AIH: ITO OAUIJITIaKa KcunJlAaT06poIJI0 Mapa8c0va, ana TJlV nEJ,lnTIl 19/4/2012 J,lEXPITIlY KUPIOK~ 22/04/2012, vio Tie; KOTJlyopiEC; E4>HBQN-NEANIh.ON, NEON A-r, AN.dPON-rVNAIKON Kal ANh.PQNrVNAIKON EJ\AcPPON BAPQN. h.EVTEPH cPAIH: ITO KWnJlAaTOopalJlO TCUV lcoovvlvcov. TO Ia~~aTO 21/07/2012 KOt TIlY KuplaK~ 22/07/2012, vro TIC; KOTJlyopiEC; o8AflTc0v nAIh.QN, KOPAIIh.ON & A.M.E.A .. 2. npOrPAMMA To rtpovpcuuo TWV aywvlOIJOTCUV TJle; A & B TOU npwTa8A~IJOTOe; nEplAOIJf3ovnal aTO auvJlIJIJ£VO rropoornporo A KOI B rroo orrorzxoov ovorroorrocro IJEpOe; TJle; rrooooonc npoKIlPu~EcuC;.

6' «
z
::?:
()

....
co

I.D

o 0:::
~
l(/)

:::i

o

«

o o
0:::

=>

cPao.,~

=>

o o o
=> o ~
X
::?:

z =>

«
N C"I

w

_J

3. 61KAIOMA IYMMETOXHI .6IKoiculJo oUlJlJnox~<; OTO npCUT08AflIJ0

£XOUV: opI8IJo

3.1 3.2

OAO TO LculJoT£iO-IJ£Afl Tfl<; E.K.O.CD.N.L, IJ£ orrcproproro nAflPCUIJOTCUV, O£ K08£ 0ywvlOIJO TOU npoypOIJIJOTO<;. 01J06£<; LXOAWV KOI Evorrxcov .6UVOIJ£cuv.

01 aeA111E~Yla va lJuaOXol.)v OTOl.)~aycbvt~ npETTtlva nAI1POUv 11~t~~~ npo6nOeEatl~:
a) ~) No dvoi YPOIJIJ£VOI OTO IJflTPWO rnc E.K.O.CD.N.L KOI va £XOUV oEATio 08AflTIK~<; IOlaTflTO<;, OVOVECUIJ£VO YIO TO £TO<; 2012. No txouv o£ATio uy£io<; 8£CUPfllJtvo YIO TO 2012 (tVTUTTO E.K.O.CD.N.L). No TTAflPOUV TOU<; opouc KOI npoGn08to£l<; rroo Opi~OVTOI ana TOU<; KOVOVIOIJOU<; TOU 08A~IJOTO<; KOI TOU A8AflTIKOU Nouou.

y)

IHMEIQIH:

tKoOofl-avavtCiJol1. rrpsrra va unof)Afl80uv ornv E.K.O.CD.NL, TO OPYOTEPO IJtXPI rnv napaOKtl.)rl 06/04/2012 Yla rnv A' Cl>aoll Kal IJEXPITfl napaOKtl.)~ 13/07/2012 Yla rnv B' Cl>aol1. Mno rnv A~~fl Tfl<; rrpoueouloc OUT~<;, fl 0PYOVWTP10 E.K.O.CD.N ..L OEV 80 eivo: OE
8tofl va €Koio£1 ~ OVOVEc0VEI oEATio, OUVETTc0<; YIO TUXaVTO OnOKAEIOlJa 08AflTWV rnv Eu8uVfl 80 cptPEI TO LCUIJOTEio TOU<;. 3.3 LTPOT£UIJ£VOI 08AflTt<; LCUIJOTEicuv, OUVOVTOI va IJntxouv TOU npcuT08A~IJOTO<;, EiTEIJE TO XPWIJOTO TOU LCUIJOTEiou OTO orrolo OV~KOUV, eire IJE TO XPWIJOTO TCUVouoocov EvonACUV .6UVOIJ£CUV, orrou urrnperouv.

AtATia

npoc;

3.4 Ko8£ 08AflT~<; ernroerrercn
a) AN6PON-rYNAIKON:

va rrcpa IJtpo<; ova

xornvoplo

cu<; E~~<;:

L£ 000 ovcoviouoro ETIl8uIJEi.

~) NEON AN6PON - rYNAIKON: y) ECI>HBON NEANIAON: 0) nAIAON-KOPAIIAON:

{{
{{

«
{{

({

{{

«

«

LE tva Oyc.0VIOIJO TOU npoYPoIJIJOTO<; KOI aUTO Tfl<; xornvooloc rrou OV~KOUV, EKTa<; Tfl<; nEpITITc.00£CU<; TTOU OVOcptPETOI crnv nap. 4.3.

e) nHAAAIOYXOI:

cvcovlouoro ETTl8ulJouv, OXI oucoc IJIKPOT£Pfl<; «rmvooloc ana EKElVfl OTflV orrolo OV~KOUV.

LE 000

2

4.

HAIKIEI A0AHTON- TPION

4.1 ANAPON-rYNAIKON: 4.2 NEON ANAPON - rYNAIKON: 4.3 ECl>HBON-NEANIAON: fEvvtl8tvn:e;; TO tTOe;; 1990 KOI ~£TO.

01 YEVVtl8tVTEe;; TO tTtl 1994 - 19951996. ITtlV «rrnvooio Ol)T~ I-lTTOPOUV va Aol3ouv ~tpoe;; KOI 01 YEvvIl8tvn:e; TO boe; 1996 Kal 1997 aE tva (1) WOVO oyc0vlauo.

4.4 nAIAQN-KOPAIIAON:

01 YEVVIl8tVTEe; TO ETIl 1996, 1997
K011998.

4.5 A.M. E.A.

IUIJ<P<Nva IJETOV 6IEeV~ KaVOVIOIJO Tile; F.I.S.A
To errrrperrousvo l30PIl TC0V 08AIlTc0V Tile; xornvoploc ournc. ouuqxovo I-lE TOUe;; laXL)OVTEe; kovoviououc TOU 08A~~OTOe; ElvOI: KOI ~tXPI 59 KIAa YIO TIe; vuvolx«;

5. EAACl>PA BAPH:

5.1 MtXpl 72,5 KIAO YIO TOUe; avopE<; OTO~IKWV OYC0Vla~OTC0V (LKlcp).

5.2 Mtaoe;; oooc TO 70 KIAO YIO TOUe;; OVOpEe; KOI TO 57 KIAO YIO TIe; YUVoiKE<; YIO TO O~OOIKO ovcovlouoro. I-lE TOV rrepiopiouo OTI TO ~tYlaTO l3opoe; 08Ar}T~ OEV I-lTTOPEi va unEp[3oivEI TO 72,5 KIAO KOI rnc 08A~TPIOC; TO 59 KIAO. rr.x. Avcoviouo .6ITIAOU LKICP: LUVOAO ~tYlaTou [3opoue; KOI TC0V OUO 08Ar}Tc0V 140 KIAO nou OVOAUOVTOI aE 67,5 & 72,5 rl 68 &72 ~ 69 & 71 K.O.K

5.3 01 aeAOTES ea tuyitovTal KaeE aY<NVIOTIKO OUEga, uia (1) ECA)C 6uo (2) cbptS. npiv ana Ka9E aY6lvloua nOll ea OUUUtTEXOUV (OAO TO nArip<Nua ua{i).
6. nHAAAIOYXOI

0a ~l)yi~OVTCI Kaet aY<NVIOTIK~ IlIJEpa J,lia ECA)e; cbpte; rrptv TO rrocoro 660 TOUe; aycbvlolJa. To KOTc0TEPO [3apoe;; £voe; ntlOOAIOUXOU (cpOpWVTOe;;
oYC0vlaTIK~ nEpl[3oA~) elvoi 55 KIAO vro OV6pEe;; KOI tcpr}[3oue; YIO TIC; vovolxec. vEovio£e; KOI noioc:c;. flO va au~nAtlPwaEI
3

KOI 50 KIAO TO [36poe;

core 0 nllo/xo<; OVc0TOTOOpIO.

IJnop€i

va npo08to£1

[3apo<; IJtXPI 10 KIAc0V KaT'

7. AnO.6EIKTIKA IYMMETOXHI

A0AHTnN

KaTa TIlV OlaPK£IO TWV oywvwv, 01 0PXllyoi TWV ouoorov 80 nperra va EXOUVOTIl 0108£oll TWV EITITpOnWV Tile; oovovcoonc TWV OYc0vWV: 7.1 To o£ATio 08AIlTIK~<; 10IOTIlTOe; ile; E.K.O.<D.N.L T 7.2 Ta OEATiouYEioe; TWV a8AtlTc0v, 8EwPIlIJEva. 7.3 To oEATio rourorrpoocorrloc TWV a8AIlTwv, ro onoio 80 E~aocpoAioEI Il oovovcoon ue Eu8uVil TIl<; rpOIJIJOTEioe;, OTOXwpo TWV 0yc0VWV.
8. .6HAnIEII 8.1 IYMMETOXHI

.6.IlAc00EIe; OUIJIJETOX~<; OTOUe; OYWVE<; 8a OVOIJOOTIKEe; KaT' OYc0VIOIJO we; E~~e;:

OTOAOUV uovo

8.2 ria Tr,V A' Cl>car,:

'EvTorra: 1. To IUVOSEUTIKO .6.IlAWOEWV LUIJIJETOXrl<;- YnoxpECIlTIK~ ou~nA~pCIloll
KOI orrooToA';.

2. 01 OplaTlKt~ OVO~OOTIKtc; OIlAc00EI<; KaT' aYc0VIOIJO (<DoPIJO 1) Mnopouv va crrooroxoov IJOVO 01 crul... mAr1PWIJ£v£<; ana TO crWIJOT£io 00<;, OEAioE<;IJEurrovporpn /ocppoyioo. 3. H rpoppo IJETOCPOpO<; OKOCPWV (<DoPIJO 2) - YnoXPECIlTlK';
OUJ..TTA';pCIlOr, KOI onooToA';. I 4. H cpoPlJa AvonAr,pCIl~aTlKcbv - YnoxpECIlTlK~ ou~nA';pCIlor, Kal anooToA~ Ecpoaov urrcpxouv, olacpopETIKC SEV eo yiVOVTOI arrOOEKToi YIO Tn OUUUETOXO TOUS OTOV ayoova. ENTynEI Cl>OPMEI nPEnEI va £xouv Cl>0AIEI ~tXPI TIlV TpiTIl 17/04/2012 eooc 08:30 OTIlV E.K.O.<D.N.L OE orppovroutvo cpaKEAo IJErnv EVO£I~Il".6r)AcboEIC; nANEMHNIOY npnTA0AHMATOI" . .6.IlAc00EI<;IJEcpo~ vlvovroi OExTte; fop. cpo~ 210 4118088 ), K08c0e; KOI IlA£KTPOVIKO 01 (info@kopiiosio.gr)

01 CPOKEAOI ovoIX8ouv TrW iOlo IllJtpo KOI cope 08:30 orro EITITpOnrl 80 crrorsxoouevn ana TOV OAUTOPXIl TWV oyc0vwv , TOV flposooo KOI TOV fEVIKO rpOIJIJOT£O Tile; E.K.O.cD.N.L, urropsl OE vo nopEupE8Ei onOIOOOrlnOTE exrrpoocorroc OWIJOTEiOUTO EITI8UIJEi. METa TIlV uno[3oA~ TWV 0IlAwoEwv oooeulo olop8wOll EITITptnETol: .6.IlAWO£Ie; EKrrpOeEOUES oVEEapTOTCIlS Tns nUEpounvias TWV o£v vivovro: O£KTte;.
TOxuSpounoris

4

8.3 rio TrW S' ¢>aorr 'EvTurra: 1. To IUVOOEl)TIKO D..qAWOC:WV Ll)~~HOX~C_; - YnoxpECalTIK~ oUI.mA~pCi.)or, KOI cnooroxn, 2. 01 OPIOTIKEC; OV0l.laOTIKEc; OqAWOC:IC_;KaT' OYWVIO~O (<Dop~o 1) Mnopouv va orroorcxoov uovo 01 Ol)~nAqpcu~tVC:C_; ana TO ocouorelo
OOC_;,o£Aio£c_; ue urrovporpf

I cooovloo.

~£TO<POpOC_; OKO<pWV Ol)J.mA~pCi.)or, Kal crrooToA~.

3.

H

ooouo

(<Dop~o

2)

-

YnoxpECi.)TIK~

4. H cpoPI.IC AVanA'1PCall.laTIKtilv - YnoxpECi.)TIK~ OUl.lnA~pCi.)O'1 KOI crrooToA~ Ecp600v urroPX0l)v. OIOCPOPETIKOOtV eo viVOVTCI aTTOOtKTOi via Tn Ol)UUtTOXn TOUS OTOV avQva.

01 ENTynEI CDOPMEI nPEnEI va tXOl)V ¢>0AIEI 1.1EXPI Tr,V TETOPTI1 18/07/2012 QPO 18:00 OTOV K. Kwv Ivo NTOAO~OYKO OAUTOPXI1 TWV oywvcuv (D../vor]: Ilooccpcovoc 3 - 453 33 koovvrvo]. L TO <pOKC:AOva
r] tVOC:I~r) "AIlAQOtlC; nANEMHNIOY D..qAWO£IC_;~c: <pO~ ViVOVTOI O£KTte_;OTO 2651 038060. 01 <pOK£AOI 80 ovoIX80uv Tr]V rrpoovcoeoopevn OAUTOPXr) TWV oywvwv KOI iOlo errrrporrn.

ovovooocrca

nPQTA0AHMATOI". KOI copo ana TOV

q~tpo

D..rjAWO£lC_; EKrrpOeEOUEC; ovtEapTr)TCUC; Tns nUEpounvios T()')V 6£v yiVQVTOI 6£KTb;. InUEIQVOl)UE

TOXl)OpOunans

OTI rj oovovcoon OEV ovoyvcupi~£1 we_; tYKOlpq O~ACUOtl nueoounvlo KOT08EOqe_; OTO roxuopouelo. rl Ol)TO Ol)VIOTOTOI OTOl)e_; onOOTOA£ic_; va C:TTlKOIVWVOUV tOTW TqA£<pCUVIKO ~£ TOV OAl)TOPXq TCUV aywvwv Via £TIlfjc:fjoiwor] ArlLVr]C_; nOOTOAC:IOWV Or]AWO£CUV. o

Avcovrouo OTO onoio OC:V 80 0r]Aw80l>v TOUAOXfOTOV role ana OUO OIOCPOPETIKO ccouorslo 8£cup£iTOI ~r] npoKr]pl)X8tv. IW~OH:iO rroo tXOl)V Or]AWOC:1 OU~~£TOX~ Of. ~r] 01c:~oy61l£vO ovcoviouc 80 £100nolr]80uv oueco ana Tr)V opvovcoon (~£ TO OVOIY~O TWV 6r]AWOf.WV) KOI tXOl)V TO 6IKOi().)~o va 6r]AWOOUV OU~~£TOXrl (~£ TOUe_; 08Ar]Tte_; TOl) ~fl 61£~oyo~f.VOl) oVWViO~OTOC_;), ot OAAO ovcoviouo TOU npoypO~IJOTOC_; ~tXPI uio coco rrpiv rnv KA~p6.)Ofl rcov OYWVIO~OTWV.

8.4

rrxnccouoro

9. AAYTAPXEI
AAUTOPXEe_; Opi~OVTOI, YIO Tr)V rrpcorn ocon 0 K. fIC.0pyoe_; MOUTOOTOOe_;, KOI YIO rnv OC:UT£Pr] 0 K. KCUVOTOVTivoe_; NTOAO~OYKOC_;.

10. KAHPQIEII-IYIKE4JEII
01 KAnPQOEIS Of.IPWV npOKpllJOTlKWV A. riO TIlV npQTI1 CboOIl: Tnv Tolrn KAn 80 vlvoov:

17/04/2012

copo

13:00 OTO vpoqxlo

rnc E.K.O.<D.N.I.

5

B. ria rnv 6EuTtPIl <Doall: Trw nEjJnTr} 19/07/2021 T£PjJOTICJjJOU.

cope 12:00 CJTO nupyo

IuaKEwtlS exnpoororrcov A.

na

80 rrocvuororromeoov:

TI'lV npcbTI'l

Cl>COI'l: rnv TETOPTr) 18/04/2012,
Mopo8c0vo.

cope 19.00

OTO

OAUjJTIlOKO Kwnr)AOTOOPOIJIO nupyo T£PjJOTICJjJOU.

B. ria TIlV 6EunpIl <Doall: Tnv napaCJK£u~

20/07/2012,

coco 19.30 OTO

11. AICI>AAEIA A0AHTQN~IKA<DQN 11.1 01 CJujJjJnExovT£<; unoXP£oUVTOI vo n£ISoPXouv aTO olaYPOlJlJOTa KIV~CJ£(.0<;, OTO O~jJOTO KUKAOcpopio<; CJKOCPc0v KOI CJTI<;rrporpooikrc KOI voorrrcc oOr)yi£<; Tr}<; Opyovwor)<; r) orrolo ooosuio £uSuvr) CPEP£I vro ~r}jJIE<; ~ OTUX~jJOTO, ce OKOCPr} ~ rtooccorro. CJTr}OIOPK£IO rroorrovncccov KOI oyc0vwv. 11.2 Tr) CPUAO~r} TWV oxoqxov OTO OIOOTr}jJO Tr}<; VUXTO<;, So Tr}V ovoAofj.£1 r) E.K.O.<D.N.I., ana Tr)V rroonvoouevn TWV oycilvC0v KOI orrovopaxrcn CJ£ onorovortrrorr. ana OPICJIJEVr} coco KOI jJ£TO, rroo tYKOIPO So YVC0CJTonol r}S£i, va KUKAOCPOp£i CJTOU<;Xc0pou<; £vonoSECJ£C0<; cxoqxov. 11.3 Arro Tr)V rropouovn rnc EVOp~r)<; TWV oYc0vC0v, orrovopaxror r} KUKAOcpopio roxorrxocov TC0V CJC0jJOT£IC0V KOI So OVOKOIVWSOUV 01 c0p£<;, rroo 0 oTifj.o<; So clvoi OVOIXTO<; Yla rrporrovnon. 12. IATPIKH KAAY'I'H - EAErXOI DOPING

12.1 YY£IOVOjJIKO Luw:py£io, £YKOT£CJTr}jJEVO OTO Xc0po TWV oywvwv So rrpoorpepa Tr} i3o~S£lo TOU KOTO TO XPOVO TEAEOEC0C; TWV ovcoviouorcov. 12.2. Go CONTROL). 13. ol£vEpYr)SEi tA£yxoC; A~4Jr}<; olEYEPTIKc0v OUGlWV (DOPING

KANONIIMOI

ArQNQN~EI6IKEI npoKr}puCJCJ£TOI So

PY0MIIEII OE OUO (2) CPOCJ£I<;«en 8Ec.vp£iTOI KOVOVICJjJO<; oYc0VWV

13.1 To npwTo8Ar}jJO

svroio.
13.2 KOTO TO npc.vTo8Ar}jJO, KC0nr}AoCJio<; Tr}C; E.K.O.<D.N.I. 10XUCJEI 0

13.3.A 01 orrooroouc OIOOpOIJ~C; OA6JV T6JV OYWVICJIJOT6JV, OAWV TWV KOTr}YOPIWV oSArjTc0V, elvot 2.000 u. onC0C; KoSopi~oVTOI orro TOU<; KOVOVIOIJOUC; . 13.3 B 01 A8Ar)TEC; A.M.E.A. So OYWVIOTOUV O£ onoCJTOEJr} 1.0001J. 13.4 npOUROetal'l RpoKpla.,~ RA.I'lPQlJaTO~ crooc I'lIJITtA.IKOU~ TtA.IKOU~Ko8t cpoa.,~ TOURpcuTa8A.~J.laTO~; REpav TIl~ 8Ea.,~ KaToTa~ll~ (OTTCU~ J.lEXPIa~J.ltpa iaxuE) £ivai ETTia.,~ 11 ETTiTEuEnpovou TTpoKplans x

TOU aycuviauaTos, aUVTOU6>C;.

ORCUS aUTOS 8a

oplaeti

Kal yvcuaToTTolO8Ei

6

13.5 nA~pCUIJO rrou 90 6t"JACU9ti KOI orrooup9ti OVOITIOAOyt"JTO, ~ OEV AOI3EI lJ£po<; Of. OAO TO OTOOIO Tal) oYC0viOIJOTo<;, 80 TIIJC0pr)8Ei IJE XPr)IJOT1Krl rrolv~ 200€. KOI 80 Tal) 0cpolpf.80Uv 10 1308IJoi EOV TTPOKEITOI vro oYc0vlOIJO TTOl) 13081J0AoYEiTol. E~OlpOUVTOI TTEPITTTc0oEI<;008f.vf.io<;, I3EI30lo0IJEvr)<; IJE OTTOOEIKTIKO.l:lrwoolol) Nocoxcudou rl TOl) 10TPOO TC0V oyc0vC0v. 13.6 YTTEV8l)lJi~OUIJE TO op8po 19 Tal) KOVOVIOIJOU Tile; E.K.O.CD.N.L, vro TO XPc0lJOTO Tile; OTOArl<; TC0V 08Ar)Tc0V KOI TC0V KOl)TTlWV, rrou UTTOXPEC0TIKO elvoi OUTO TTOL.)XOL.)V OIlA6J8Ei OTr)V E.K.O.CD.N.L. t flo OTTOI06rlTTOTE OAAOYrl tX£1 TTPOKU4J£1OTO XPc0lJOTO £VOl)or)<; / KOl)TTlc0V OTTOIT£iTOI tyypoCPr) YVC00TOTTOir)orl Tr)<; OTr)V E.K.O.CD.N.L, OIJEOO, IJETO Tr)V TTOPOAOl3rl rnc TTOpOUOr)e; TTpOK~pL.)~Ile;. 13.7 AMoy£<; TTAr)p6JIJOT6JV, KOL.)TTlc0Vrl £VOL.)OIle;, YVC00TOTTOIOUVTOI OTr) YPOIJIJOTEiO, TOL.)AOXIOTOV 1 cooo TTPO Tile; OIE~OY6JYrle; Tile; TTpWTIle; oupcc TOl) oYC0viOIJOTOe;. oMoYrle; TTAIlPC0IJClT6JV yivETOI OTIl fPOIJIJOT£io Ayc0vC0v OTTO TOV EKTTPOO6JTTO TOL.) 16JlJoT£ioL.) 0 orroloc AOlJl3avEI IJIlXOVOypoCPIKo ovrlvoo.po Tile; OAAOYrle; TTOU KOT£8EOf.. npoloXH EI\ErXETE THN

H 6rlA6J0r)

OP00THTA THI AN\ArHI.

H 0rlAC00r) oAAoYrl<; KOUTTlc0V rl £vouoll<; TTpolJr)8£L)EJ r) fPOIJIJOT£io AyCiJvC0V.

yiVf.TOI OE £IOIKO £VTl)nO,

TTOL.)

13.8. To OKOCPr), l)TTOXPEC0TIKO, KOTO rn OIOPKEIO TaU oYc0VO 80 CP£POl)V OTr)V TTACiJPIl opl8IJo 6100polJrl<; KOI IJTToAoKI, OTTC0<; TTPOI3A£TTOl)V 01 KOVOV10IJ°i. 13.9 Go TTPOYIJOTOTTOIr)80ov Ol)IJIJETOX£<; KOI OVC0. IJIKpoi T£AIKOi, eoocov 80 £XOL.)IJ£ OTTO 9

KOTO TO OAAO 80 10XU£1 TO op8po KOVOVIOIJOU OyCiJVC0V Tr)<; E.K.O.CD.N.L

53 (ouo«;

TTPOKPIIJOTIK£<;) TaU

13.9 KOTO rn OIOPKEIO rnc A' CPOOIl<; TaU novEMr)viOl) npC0T08ArlIJOro<; 11 OPYOVC00r) TC0V oYWV6JV AEN eo oVOAoBtl Kouio UtTOCOOpa o9AnTou TPIOS, OTTO TOV TEplJOTlOIJO TTPOC; Tr)V OCPEOr). AUTO 80 IJTTop£i va viva IJOVO IJt tu9uvt"J TOU OCUIJOTtiOU TOU 09At"JT~-TPIO~, IJt TO IJtoo rrou 6109btl KOI emrperrovrm OTO X&,po TCUVoyCuvCUV.

14. BA0MOl\OrlA
Go 10XUOEI l3081J0Aoyio Flolocov - Kopoolocov OTl<; «ornvoplsc Ecprll3wv - NEoviowv,S.B. KOI

o nocatee; {3aBjJooc;; o OEUTEPOC;; {3aBjJouc;; o toitoc; {3aBjJouc;; o titootoc; {3aBjJouc;;
7

oJ I£lpo Kororog,c

6 5
4

3

o TTEf.JmOe;; {3aBf.Jooe;;
o EKTOe;;{3aBl-loue;;
.6.EV OTTOPXEI {3aBl-loAoyia TT[paV TOO
a'i.G)v;at:!.aTo~:

2
[KTOO.

~l IovTeAEaTD~
1.

2.
3. 4.
5.

IKICP LliKWTTEC;;xGJpie;; TT'l6/xo rxn olTTAo OKICP .6.iKwTTEe;; I-lE TT,,6/xo TETpOKWTTEe;; xcn TETpaTTAo OKICP OKTOKGJTTEe;;

/3aBl-loi

1,5

« « «
«

2,0 2,0
2,5

«

3,0

y) TeAIKrj /3a9lJoAoyia rroo Ba tivsu apvI}TIKt1, AOyGJ /3aBl-lcc)V, 6EV KarOXCiJpEirOl.
15. EnA0AA 15.1 IE oxo TO cvcovlouoro KurrEAAo we; E~rle;: 0)

accuocoeox;

eo OnOVEjJl')eOl>V I-JEToMIO, 6mAwI-JoTo

KOI

LToue; rrpcorooc, oEun:pOUe; KOI TpiTOU<; viKIlTte; IJETOAAIO. To OITIAc0I-JOTOeo oroxoov OTO OWI-JOTEio.

~)
15.2

0 zxrrpoocortoc; TOU npWTOU IWjJoTEiOl) rrolpva TO KunEAAo.
To KunEMo nOAuviKIl orroveuercn TO rreorooorspo XPl)OO I-JnOAAIO. IE nEpinTWOI') lao~08JJioe;, XOAKIVO jJ£ToMIO. OTO IWI-JOTEio, TIOl) 80 K£p6ioEI TO opvuoo KOI TO

unoxovkovrot

15.3

H OTIOVOI-Jrl 80 yiV£TOI OI-J£OWe; I-J£TOTI')V 61£~oywYrl TOl) TEAIKOl> Ko8E ovcoviouoroc KOI OAO TO nAIlPWl-JoTO TIOl) 6,KOIOUVTOI
£no8Aou, eo ono~l~osOVTOI OTIlV £~£6po OnOVOI-Jc0v.

15.4.

H orrovoun

Kl)n£AAOU nOAUviKtl K08we; KOI npwT08AIlTrl OTIe; KOTrlYopi£e; Ecprl~WV - NEovi6wv, Ntwv Av6pc0V - rl)VOIKc0V KOI noi6wv - Kopoai6wv (tvioioc) eo yiVEI OE rorro KOI XPOVO KOeOplsojJ£VO I-JE1610in:Ptl orroooon TOl) .6..L Tile; E.K.O.<!>.N.L

16. AnOZHMIQIEII ITIe; 01-J66Ee; rroo 80 nooouv l-J£pOe; aTO npwTo8Arwo, 80 KOT0f3Afl80uv OJ onOStl~.1Ic00£1e; ueroxlvnonc. rroocuovnc KOI IJETOcpOpOe; Atl-J~WV aUl-Jcpwvo I-JE roue opouc TIOl) KoeOpisOVTOI OTO rropoprnuo (r') TO onoio 80 occ OTOAEi OPyOTEpO.

8

17. ENITAIEII
Go KOTOTi8C:VTOI CJUlY Ipo~~oT£io AyCiJv6)v KOI 80 vlvovroi 6C:KTtC;IlOVOV eoooov CJLJV06C:UOVTOIana nop6[3oAo 150€.

KOlVOTToinan:
~ ~ ~ MtAr) b..I. E.K.O.<D.N.I. MtAr) Lb.. Ouoorrovolo A.M.E.A.

Eac.:n£p.Kri 6.avouri;
~ ~ MtAr) TC:XVIKrlC;& EITICJTr)~OVIKrlC; O~660C; npOCJC0IT1KO E.K.O.<D.N.I.

9

780 nANEMHNIO

npOTA0AHMA

KOnHAAIIAI

A' cJ) A I H
KATAroPIEI AN.6PON-rVNAIKON, ECI>HBON-NEANI.60N EAA. BAPON NEON AN.6PON - rVNAIKON - AN.6PON-rVNAIKON
1 ••••• )

~j';i:~:~{~~:'~.~.~:~!¥·~;:ili~~~"Q;[il '\:::1
'Ope 'Evep~r)~: 08.00
npOKpII-JOTIKOi> EKKivllOIl ova 7' AETna OAWV TWV KOTIlYOPIWV I-JE rnv oupo rrou eo ol£~axe00v 01 TEAIKOiTOU La~~aTOU KOI I-JETO Tile;; KuplaK~e;;.

ntIJTTTr)19/04/2012

napeaKEu~ 20/04/2012

'Cpo 'Evap~l1~ 08.00 EnaVaAIlTITIKOi > £KKivIlOIl avo 7' AETITOIl KOeE OEIPO KOI IlI-JITEAIKOi>EKKivrjOIl avo 10' AETITO. TtAlKOi KaTl1yoplcbv E<p~~cuv-NEaviocuvNtcuv Avopcbv - ruvalKcbv 0taEI~ 7-12 & 1-6 fl.mAo LKICPECPri(3wv Ierpoxcorroc I-JETIllo/xo ECPri(3wv TnpOKWTIOe;; xwpie;; nllo/xo Neovlocov LKICPNEoviowv fl.iKwnoe;; xwpie;; nllo/xo Ecpri~wv fl.1TIA.O LKICPNEoviowv LKICPECPri[3wv fl.iKWTIOC;; wpiC;; TIllo/XO N£oviowv x Tsrporrxo LKICPN£aviowv fl.iKWTIOC;;I-J£TIIlO/XO ECPri(3wv TnpOKWTIOC;; xwpiC;; TIrjo/xo ECPri(3wv Tsrporrxo LKICPECPn(3wv fl.m A.O oxkp Ntwv A vopcov fl.iKwnoc;; xwpiC;; TIllo/XO Ntwv Avopwv fl.mAo OKICPNtwv fUVOIKWV LKicp Ntwv A vopwv

Ia~~aTo 21/04/2012

08:30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30

1. 2. 3. 4. 5.

6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.
17.

fl.iKWTIOe;;xwpiC;; TIllo/xo Ntwv fUVOIKWV 12.45 18. OKTOKWTIOC;; CPn(3wv E *METa~u IJIKPOU KOI IJEyaAou TtAIKOU, XPOVIK~olocpopa EKKivr)al1~5'

10

KUPIOK~

22/04/2012

TtAlKOi KOTl'lYOPIQV AVOPQV-rUVOIKQV AVOPQV-rUVOIKQV EAOCPPQV BOPQV

&

0to£u; 7-12 & 1-6
08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 1. 2. 3. IKlcp E.B. rUVOIKWV LlITTAo IKICP E.B.ruVOIKc0V IKlcp E.B. Avopwv TETPOKCUTI£C; cupiC; ITr,o/xo x LlIITAo OKICPE.B.Avopwv TETPOTIAO IKICP E.B.Avopwv TUPOKC0TIE<; XC0pi<; TIr,o/xo LlmAo IKlcp ruvalKwv TUPOKCUTI£<; IJ£ ITr,o/xo LliKCUIT£<;XC0pi<; TIr,o/xo LlmAo IKlcp Avopwv IKICP rUVOIKc0V LliKC0TIEC;xC0piC; TItl6/xo LliKC0TIEC;IJE TItl0/Xo TopaTIAO IKlcp A VOPc0V Av6pwv IKlcp rUVOIKWV rUVOIKWV Av6pwv Avopwv Avopwv rUVOIKWV E.B.Avopc0V

4.
5. 6. 7. 8. 9. 1O. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

OKTOKCUIT£<; rUVOIKWV TETPOKC0TIEC; C0pic; TIr,6/xo x TopOTIAO IKICP Avopwv
£KKiv"or)~

OKTOKC0TIEC; Avopcov 5'

*M£TO~U IJIKPOU KOI lJ£yaAou TEAIKOU, XpOVIK~ 61ocpopa
nAPATHPHIEII:

A)H Opy6vcuotl OIOTtlPE.i TO olKoiC0IJO TPOTIOTIOlriOEC0C; TOU TIPOYPOIJIJOTOC;, Yla AOYOUC; OVC0T£P0C; j)ioC; ri OMIl<; orrioc. orrcoc srrionc KOI TIlV KOTOPYrjOIl £nOVOArjTITIKWV cvcovcov KOI IJIKPWV TEAIKc0V, aVOAOYO IJE Til ou 1.1 1.1 ETOXri.

8) 01 OKPIj)EiC; c0p£<; OIE~OYC0Yri<; TCUVnpOKpIIJOTIKc0V,
rjIJIT£AIKc0V TCUV OYC0VIOIJOTCUV, 80 nop.10A. Ko8oPIOTOUV

£naVOAIlTITIKc0V KOI KOTO rnv KAriPCUOrj Trj<;

11

780 nANEMHNIO

npCTA0J\HMA

KnnHJ\AIIAI

B' cP A I H
KATHrOPIEI nAI~nN-KOPAII~CN - A.M.E.A.

l.a:.·:::il;~;t.~:::P'~l+~·:liZH:·;M:·~:·.· ,··.·.1 .•·•·•!.i1.:;.. •. :
IeJ~~aTo 21/07/2012 'Cpa 'Evap~IlC;: 08.00 ETTOVOArjTTTIKoi Kopooiocov-Ilo ova iocuv TCAlV npOKpIIJOTIKoi. KOTrjYOPlwv EKKivrjorj KIJPlaK~ 22/07/2012
H~IT£AIKOi

7' AETTTO rj Ko8E OEIPO

ay6)Vla~eJT6)V (avaAoY6)C; alJ~~£TOXQV) T£AIKOi

09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45

l.
2. 3. 4. 5.

o v cc v r c u c r cc v Kopcoiocov TnpoKcuTTE<;; xcupi<;; TTrjOOAIOUXO
.6.ITTAO IKlcp .6.iKCUTTO<;; cupi<;; TTrjOOAIOUXO x LKICP

.

Terporrxo OKICP
.6.ITT oxup. IJE oT08£po }..O LKICP IJE oT08EPO .6.ITTAO OKICP .6.iKCUTTO<;; cupi<;; TTrjOOAIOUXO x LKICP TnpoKcuTT£<;; OKTOKCUTT£<;; £KKiVllallC; 5', xcupi<;; TTrjOOAIOUXO " " " " OtAIJO OtAIJO A.M.E.A. " noiocuv

6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.

TETPOKCUTTE<;;IJE TTr)OOAIOUXO

Terporrxo LKICP

*M£Ta~u ~IKPOU Kal J,I£YeJAOIJTEAIKOU XPOVIKr; olacpopa nAPATHPHIEII:

A) H opvovcoon OIOTrjPEi TO OIKoiCUIJO oMoy~<;; TOl) TTPOYPOIJI-l0TO<;;, YIO AOYOl)<; OVCUTtpO<;; [3io<; ~ OAAr)<; OITio<;;, OTTCUC;errionc KOI rnv KOTOPYrjOrj £TTOVOArjTTTIKWV, r)IJIT£AIKWV KOI IJIKPWV T£AIKWV,
OVOAOYO IJE Trj Ol)IJIJETOX~. 80 K08oPIOTOUV ETTOVOAr)TTTIKWV KOI KOTO rnv KA~PCUOrj TrjC;

B) 01 OKPI[3Ei<; WPE<; OIE~OYCUY~<;; TCUV TTPOKPIIJOTIKWV,
rjlJlTEAIKWV TCUV 0YCUVIOIJOTWV TTOPOYp. lOB.

12