Grupuri vs

Grupuri vs.

echipe în organiza ii
Cea mai mare parte a muncii umane este prestat în echipe, eremi ii sunt destul de rari , chiar i cei mai solitari arti ti, scriitori sau pictori depind de ceilal i pentru ca munca lor s fie eficient : scriitorul de un editor i o editur , o tipografie, o libr rie, pictorul de o galerie unde s - i expun lucr rile i a a mai departe. Altfel spus, chiar dac mitul eroului sau lupt torului singuratic este în continuare în mare vog într-o societate individualist , dac analiz m cu aten ie faptele a a- zis individuale constat m c ele sunt de fapt rezultatul efortului depus de o întreag echip . Oricât de impresiona i am fi de realiz rile marilor personalit i, fie ei lideri puternici sau inovatori care i- au asumat riscuri considerabile, mai devreme sau mai târziu constat m c ei fac parte dintr-o echip pentru c unu este un num r mult prea mic pentru a realiza ceva m re , ne spune legea semnifica iei, prima din cele 17 Legi ale muncii în echip enun ate de John C. Maxwell (2003). 1. Grupuri vs. echipe: care este diferen a? Un grup este definit ca fiind o colec ie de trei sau mai multe persoane ce interac ioneaz i sunt interdependente, care împreun ating acelea i obiective. Un grup de munc este un grup care interac ioneaz împ rt indu- i informa iile i care iau decizii ce îi ajut pe fiecare membru al echipei s ² i dezvolte performan ele în propria arie de competen i responsabilitate. O echip este un grup în care prin eforturi individuale rezult o performan ce este superioar sumei input-urilor individuale. In tabelul urm tor am sintetizat diferen ele dintre grupuri i echipe în organiza ii a a cum sunt precizate de Katzenbach, (1993). Grupul de lucru Echipa Are un lider puternic Rolurile de lider sunt distribuite Responsabilitate individual Responsabilitate individual / de grup Scopul grupului este identic cu Echipa are i obiective proprii misiunea organiza ional Produsele grupului sunt individuale Produsele echipei sunt colective Sunt preferate discu ii de grup Sunt încurajate disputele deschise eficiente &i solu ion rile de probleme active Evaluarea performan elor se Evaluarea este realizat în mod realizeaz indirect direct prin m surarea performan elor colective Membrii grupului discut , decid, Membrii grupului discut , decid i deleag realizeaz în comun ceea ce au decis Tabel 1. Diferentele dintre grup i echip (dup Katzenbach, 1993)
1

Dar, în organiza ii nu întâlnim doar grupuri de lucru i echipe. Spiegel i Torres, (1994) fac diferen a dintre echipe i alte forme de munc în grup: Comitetele sunt cele mai frecvente grupuri de lucru formate de conducere pentru a rezolva sarcini stricte; Grupurile de sarcini sunt grupuri formate de top management cu un scop bine stabilit pentru a rezolva o problem important într-o situa ie special ; Grupurile create pentru îmbun t irea proceselor sunt grupuri alc tuite de exper i din diferite domenii;
1

apreciaz Peter Druker în Societatea postcapitalist lucrare ap rut în 1993, tradus 1999 la Editura Image, Bucure ti.

i publicat în limba român în

Katzenbach. încredere între membrii echipei i între lider i echip . Din experien a noastr personal v prezent m ceea ce consider m ca fiind cele mai importante valori ale echipei. valori care pot sugera poten ialul echipei de a deveni performante: existen a în cadrul echipei a concep iilor asem n toare despre via i munc . timpul dedicat de c tre conducerea executiv dezvolt rii echipei este timp irosit. Echipa este forma cea mai dezvoltat a grupurilor. cu productivitatea sc zut . lipsit de valoare. consisten a. Smith (1993) enumer câteva prejudec i care pot stopa formarea unei echipe înalt performante: scopul echipei nu poate fi diferit de cel al organiza iei. rolul fiec rui membru în echip este determinat de pozi ia lui în ierarhia organiza iei. eficien a unei echipe depinde doar de o comunicare deschis Cu sau far aceste prejudec i accept m c nu toate echipele devin echipe performante. onestitatea. nevoia de performan a lider-ului i a membrilor echipei. De ce depinde performan a echipei? Robbins (1998) enun urm torii factori de care depinde performan a echipei: M rimea echipei Abilit ile membrilor Alocarea rolurilor i promovarea diversit ii Contractul i scopul comun Obiectivele specifice stabilite Leadership-ul i structura Lenea social (modul în care este evitat ) Evaluarea performan elor i sistemul de recompens încrederea To i ace ti factori sunt extrem de importan i dar am ales s z bovim asupra ultimului dintre ei: încrederea. . de "a ac iona împreun ". loialitatea. loialitatea i deschiderea. cu munca inutil . rela iile constructive între membrii echipei se creeaz automat. echipele sunt formate din indivizi care lucreaz al turi de ceilal i într-un mediu concuren ial dar nu sunt în concuren cu celelalte echipe din organiza ie ci sunt în concuren cu risipa. Robbins (1998) consider c dimensiuni încrederii sunt integritatea . 2. cu rebuturile. Echipe înalt performante Chiar dac inta este de a avea echipe înalt performante în toate organiza iile nimeni nu atinge aceast int automat. competen a. responsabilitatea fiind a managerilor de departamente. cu nerespectarea termenelor.Grupurile create pentru îmbun t irea departamentelor sunt grupuri alc tuite în vederea îmbun t irii calit ii serviciilor. echipa este un grup special de lucru care trebuie organizat i coordonat în mod diferit decât celelalte grupuri. dar i în concuren cu ceilal i actori de pe pia . capacitatea de "a face".

S. Z. Katzenbach.Bibliografie 1. Editura Amaltea: Bucure ti.) Manual de psihologia muncii &i organiza ional . The Wisdom of Teams: Creating the HighPerformance Organization. Harvard Business Scholl Press. (coord. . (2003). C. Cluj-Napoca. Maxwell. Casa de editur i Consultan . in Bogathy. Zaboril . (1996). 3.K. D. Ia i... (2004). Comportamentul în grup la locul de munc . Editura Polirom. "Studiul organiz rii". 2. J. Modele de diagnoz &i interven ie. Cele 17 legi ale muncii în echip . Smith.. Psihologia organizational. 4.. Chiric . Boston. J. (1993). .R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful