1.Šta je urbanističko planiranje?

Urbanističko planiranje planira grad u celini, a detaljno urbanističko planiranje planira uređenje mikrourbanistički elemenata (ulica,trgova,objekata,blokova) kao i makrourbanističkih elemenata (specijalizovani centri). Urbanističko planiranje je interdisciplinarno. Ima istu metodologiju kao i regionalno. Planiranje je usmereno na građanska naselja i pored prostornih i tehničkih karakteristika proučava ekonomske, socijalne, demografske, pravne , ekološke i druge aspekte. 2.Razlika izmedju urbanizma i urbanizacije Urbanizacija je spontani fenomen urbanog razvoja, za razliku od njegovog organizovanog vida kakav treba da bude urbanizam. Urbanizam planira rast gradova i naselja i njihovu obnovu. Urbanizacija je kontinuirani proces drustvenog razvoja. 3.Faze razvoja urbanizacije Faze razvoja urbanizacije određuju opšti oblik razvoja ovog kontinuiranog procesa.Ima 4 faze: primarna (ruralizacija, Poljoprivreda predstavlja ekonomsku bazu i ima odlucujuci uticaj na nacin izgradnje urbanih i ruralnih naselja. Mrezu naselja cine pretezno seoska, dok je mreza gradova slabo razvijena), sekundarna (Pocinje pod uticajem industrijske revolucije. Regionalna intrastruktura se razvija zbog potreba snabdevanja grada robom usled "Ruralizacije gradova"), tercijarna (Prelazna faza predstavlja uvod u "totalnu urbanizaciju". Regionalna infrastruktura se menja u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Dolazi do promene u oblasti stambene i komunalne izgradnje) i kvartalna (tek predstoji i moze se govoriti samo o budućim mogucnostima razvoja sagledavanih kroz dosadasnji tempo razvoja.). 5. Šta je generalni urbanisticki plan ? Generalnim urbanističkim planom planira se uređenje i razvoj grada i drugih naseljenih mesta u skladu sa smernicama za razvoj definisanim u prostornom planu opštine. Generalni urbanističko plan sastoji se od programskog i planerskog dela (u zakonu definisano kao kriterijumi, smernice, i rešenja za izgradnju, rekonstrukciju i uređenje naseljenog mesta). 6. Koje su funkcionalne zone grada Stambena zona, industrijska zona (servisi,skladišta,komunalne službe,energetske zone), zone rada, zone centara (istorijsko jezgro,specijalizovani centri,trgovinski,poslovni,upravni, školski,zdravstveni,rekreacioni,sportski,turistički), saobraćaj i infrastruktura (motorni saobraćaj, energetska ili komunalna infrastruktura) i zone posebne namene (za potrebe vojske). 7. Klasifikacija stambenih zona Prema vrsti stanovanja: kolektivno i individualno, prema tipu kuće, dvojna, individualna i atrijumska, prema gustini izgrađenosti, prema vremenu izgradnje tradicionalna, novogradnja prema periodu izgradnje, prema opremljenosti stana, prema veličini. 8. Klasifikacija gradskih centara Opšti centri su centri društvenih, komercijalnih i drugih usluga polufunkcionalnog karaktera. Specijalizovani centri su pretežno monofunkcionalni, namenjeni obavljanju jedne funkcije. 9. Šta je fizička struktura grada? Fizička struktura je kompleksan sklop građenih elemenata koji svojim vezama i funkcijama koje obavljaju čine složenu urbanu strukturu, koja je prostorni okvir u kome se odvija čovekov život. Čine je: izgrađen i neizgrađen prostor i prirodni ambijent. 10. Uticaj transporta na formu grada Pronalazak parne mašine započinje revolucionarne promene u strukturi grada. Razvoja grada je uslovljen razvojem javnog transporta. Automobil (stvoren pred kraj 19 veka, pušten u masovnu proizvodnju pocetkom 20 veka u opstoj upotrebi u drugoj polovini 20 veka kao individualno transportno sredstvo), omogućuje neslućene granice razvoja i rasta grada.Širenje grada je beskonačno u horizontalnom planu. Transporta utiče na veličinu grada kao i na strukturu.

11. Klasifikacija ulične mreze Klasifikacija ulične mreže može se vršiti kao sistemi ortogonalnog, radijalnog, koncetričnog, radijalno-prstenastog ili kombinovanog sa dijagonalnim ili linearnim pravcima. Prema geometrijskom kodu: ortogonalna, ortogonalna sa dodatnim dijagonalama, radijalna, radijalno-prstenasta, linearna, kombionovana i nepravilna. 12. Osnovni elementi koji cine fizičku strukturu grada ? Elementi gradske strukture:putevi, granice, distrikti, čvorišta i obeležija(orijetniri). 13. Definicija i tipovi gradskog bloka Blok je površina naseljene teritorije, određene za izgradnju ili vec izgrađene,ograničene po obimu ulicama, trgom, parkom, obalom. Osnovna svrha podele teritorije na blokove je da se omogući direktan prilaz u objekte sa ulice. Svojim oblikom i veličinom direktno utiču na koncept ulične mreže. Blok može biti:otvoren,poluotvoren i zatvoren. 14. Razlozi za slabo funkcionisanje saobracaja na mrezi Radijalni koncept mreže saobraćajnice i neuspostavljenje hijerarhijskog odnosa u mreži,nizak stepen saobraćajne regulative, nedovoljno koriscenje njenih mogucnosti,slaba kontrola kretanja, izmešanost različitih vidova transporta sa haotičnim ukrštanjem. 15. Načela planiranja saobracajne mreze u savremenoj praksi urbanistickog planiranja Rezultat saobraćajnog planiranja je novi koncept saobraćajne mreže-ulične mreže sa novim režimom saobraćaja. Pri tome koriste se sledeća načela u novijoj praksi urbanističkog planiranja: diferenciranje saobraćajnih sistema i njihova hijerarhija, davanje prednosti javnom prevozu u odnosu na individualni, usaglašavanje različitih vrsta prevoza, distribucija aktivnosti u mestu, rasterećivanje gradskog centra od individualnog saobraćaja, poboljšavanje saobraćajnotehničkih usluga, povezanost saobraćajnih sistema, jednostavna i jasna signalizacija. 16. Hijerarhija saobraćajne mreže Hijerarhija saobraćajne mreže podrazumeva izgradnju sistema mreže koji omogućuje masovno, brzo kretanje kroz grad neometano čestim ukrštanjima, magistrale i saobraćajnice najvišeg reda, obilazni gradski autoput, ulazni i izlazni priključci. 17. Principi rasterećivanja gradskog centra od motornog saobraćaja Saobraćajnice se tangencijalnio postavljaju u odnosu na centar,u obodnoj zoni centra smešteni su terminalijavnog prevoza,taksi stanice,garaže ,parkirališta. Centar ne sme ostati izolovana zona jer bi se to nepovoljno odrazilo na razvoj i revitalizacija centra. 18. Opisati i skicirati tipicne seme saobracajne mreze Radijalni koncept mreže je neelastičan i krut jer sav saobraćaj vodi kroz centar, što je nepovoljno, povoljno je direktna povezanost periferije sa centrom. Radijalno-kružni koncept je povoljan jer direktno povezuje periferne delove sa centralnim, rasterećenje centralnog dela je preko kružnih pravaca. Ortogonalni koncept mreže nema opterećenje mreže prema centru zbog paralnih pravac,ali je duži put do centra.Orotgonalno-dijagonalni koncept dijagonalnim pravcima skraćuje put do centra a paralelni pravci mreže rasterećuju centar.Sinetetizovani i heksagonalni.

radijalni

ortogonalni ortogonalno-dijagonalni njujork filadelfija

dijagonalno-prstenasti 19.Kasifikacija gradskog centra prema funkcionalnim karakteristikama i fizickim karakteristikama Prema funkcionalnim karakteristikama(opsti, posebni i specijalizovani). Prema fizičkim karakteristikama (linearne, sa trgom, sa raznim prostornim dominantama).

20. Dispozicija zelenih površina u urbanoj strukturi grada, opisati i skicirati Tipološki se može odrediti kao: tačkasta ,rešetkasta (mrežna), radijalno-klinasta, koncentrična i kombinovana.Tačkasta dispozicija je najstarija i razvila se od velikih pretporostora ispred palata ili od skverova. Rešetkasti sistem povezuje zelenim alejama sa drvoredima trgove. Radijalno-klinasti koncept povezuje zelenu okolinu sa gradskim središtem . Koncetrično zelenilo potiče od pretvaranja nekadašnjih odbrambenih zidova u bulevare. tačkasta rešetkasta radijalno klinasta koncentrična

21. Uzroci nastajanja urbane krize u 20.veku Uzroci su:demografska eksplozija, neslućeni industrijski rast, strašna ratna razaranja, velika urbana obnova posle 2 svetskog rata. 22. Ciljevi rekonstrukcije grada Cilj rekonstrukcije je da se obnovom prostorno-fizičke urbane strukture postigne željeni standard koji omogućava bolji život i brži razvoj zajednice. Shvatanje drustva o kvalitetu životne sredine kao okvira u kojem se odvija život zajednice, podložno je promenama kao i stručno shvatanje. 23. Učesnici javne rasprave i njihove uloge? Planeri, arhitekti, inženjeri tehničkih struka, umetnici, država, lokalna uprava, političari, investitori, advokati, preduzimači, građani. Planer daje idejni projekat koji se razmatra na javnoj raspravi. Investitor ulaže određenu svotu novca u cilju bržeg povratka i veće zarade. Građani su učesnici javne rasprave koji imaju svoje interese u pogledu ekologije, bezbednosti... 24. Čime se bavi arhuska konvencija? Konvencija o dostupnosti informacija, ucescu javnosti o donosenju odluka i dostupnosti pravosudja o pitanjima koje se odnose na zivotnu sredinu. U odredbe Arhuske konvencije ugradjena su dva medjunarodna procesa: Process izgradnje medjunarodnih pravnih normi u oblasti zivotne sredine, koje su univerzalnog karaktera i od znacaja za sve drzave sveta i Process oblikovanja regionalnih aktivnosti I normi. 25.Koji su dokumenti prostornog i urbanistickog planiranja prema vazecem zakonu o planiranju? Planski, urbanističko-tehnički i dokumenti za sprovođenje prostornih planova. 26. Koji su planski dokumenti prema vazecem zakonu o planiranju? Prostorni planovi su: Prostorni plan Republike Srbije, Regionalni prostorni plan, Prostorni plan jedinice lokalne samouprave, Prostorni plan područja posebne namene. Urbanistički planovi su: Generalni urbanistički plan, Plan generalne regulacije, Plan detaljne regulacije. 27. Koji su dokumenti za sprovodjenje prostornih planova prema vazecem zakonu o planiranju? Program implementacije Prostornog plana Republike Srbije, Program implementacije regionalnog prostornog plana, Program implementacije prostornog plana područja posebne namene. 28. Koji su urbanisticko-tehnički dokumenti prema važećem zakonu o planiranju? Urbanistički projekat, projekat preparcelacije i parcelacije, projekat ispravke granica susednih parcela.

31. Koje su osnovne urbane funkcije? Objasniti “raznovrsnost sadrzaja”. Urbane funkcije sumirane su izrazima delatnosti i relacije, mogu biti jednostavne i složene. Stupanj zastupljenosti svake pojedine funkcije određuje funkcionalna usmerenost grada, pod čime se podrazumeva izvesna, njegova, veća ili manja, specijaliziranost koja ga razlikuje od drugih gradova. Razikuju se dve grupe funkcija: vlastite – koje proizlaze iz vlastitih urbanih delatnosti koje grad razvija i koje ga karakterišu. prostorne – kakvu i koju ulogu neki grad ima u regiji, kakvi su mu obeležje i značajnost . Kad se govori o vlastitim funkcijama gradova, govori se o industrijskim, trgovačkim, kulturnim, upravnim, zdravstvenim, turističkim, verskim, vojnim, rudarskim itd. gradovima. U tom smislu gradovi mogu imati jednu funkciju ili više njih. Prema tome postoje monofunkcionalni i polifunkcionalni gradovi. Potpuno monofunkcionalnih gradova nema, jer to ne bi bili gradovi u punom smislu te riječi. Zbog toga se koristi izraz funkcionalna usmjerenost koja može biti veća ili manja. Najčešći tip monofunkcionalnog grada je rudarski grad. Monofunkcionalnost ili polifunkcionalnost veoma malo zavise od veličini grada. Mnogo je uži odnos između starosti grada i broja funkcija. Svi stari gradovi su polifunkcionalni jer su imali više vremena da svoje funkcije umnože, a noviji su gradovi, pogotovo oni nastali u jednom mahu, gotovo u pravilu monofunkcionalni jer su i stvoreni s jednom određenom namenom, sa tačno određenim ciljem. Monofunkcionalni gradovi su izgledom sumorni, bez javnih zgrada ili s previše javnih zgrada, zavivisno od toga kojoj su funkciji namenjeni, bez bogatog i različitog načina života, a društveni im je sastav jednostavan. Opšta je tendencija da se monofunkcionalni gradovi s vremenom razvijaju sve više u polifunkcionalne. Ukoliko takva tendencija iz nekog razloga nije moguća, onda u pravilu nazaduju ili barem stagniraju. Hoće li se neki grad smatrati monofunkcionalnim ili polifunkcionalnim ovisi i o veličini prostora u čijem kontekstu grad analiziramo. Pariz – za Francusku metropola najkompleksnijeg tipa, opskrbljena svim mogućim funkcijama, međutim za svetski prostor je monofunkcionalan grad imajući samo funkciju kulturno-umjetničke metropole, a djelomično i političke. Detroit – grad automobilske industrije, za svoju regiju metropola, ali za svet je to monofunkcionalan grad automobilske industrije i svega što je prati. Zagreb – za Hrvatsku glavni grad, industrijsko najjače, trgovačko, kulturno-umjetničko središte, a za Europu pretežito prometni čvor, odnosno glavni grad usmjeren na relacije s Hrvatskom. 32. Objasniti SWAT analizu. Swot analiza daje tabelarni prikaz (po stavkama) prednosti, slabosti, šansi i pretnji za održivi razvoj. Ona omogućava prepoznavanje pozitivnih i negativnih faktora koji utiču na ostvarenje opredeljenja i uspostavljanja ravnoteže između internih sposobnosti i eksternih mogućnosti. 33. Nabrojati i opisati osnovne urbanističke parametre PP – površina parcele (m2) PO – površina pod objektom ,izgrađena površina (m2) SP – slobodna površina (m2), PP - PO BRGP – bruto razvijena građevinska površina (m2) PO se množi brojem ETAŽA (podrazumeva i prizemlje za suteren se uzima 0,5 od PO, a za potkrovlje 0,8 od PO) i sve zajedno sabere. IZ – indeks zauzetosti (%) količnik PO i PP, pomnožen sa 100 „i“ – indeks izgrađenosti (neimenovan broj), količnik BRGP i PP st. – broj stanova (neimenovan CEO broj), količnik BRGP i prosečne kvadrature stana ž – broj stanovnika (neimenovan CEO broj), proizvod st. i broja članova prosečne porodice Gst – gustina stanovanja (st/ha), količnik ž i PP u hektarima. SP/st – slobodne površine po stanovniku (m2/st), SP i ž Br. park. mesta – potreban broj parking mesta (neimenovan CEO broj), za stanovanje na 1 postojeći stan 0,7 pariking mesta na 1 planirani stan 1 parking mesto, za delatnosti/lokale na 80 m2 BRGP 1 parking mesto. 34. Ukoliko je « i » na parceli razlicit od uslovljenog, sta to znaci ? i je koeficijent koji nam pokazuje izgradjenost na nekoj parceli, ukoliko je ono manje od norme, to onda znaci da ta parcela nije dovoljno iskoriscena, tj.da bi zgrada ima malo sprata.

35. Objasniti integrisanu ulicu Integrisane ulice (stambene)- oblikovane su kao kompleksni visenamenski prostor. Forma i oprema ovih prostora namecu odredjeni rezim kolskog saobracaja, ogranicavaju brzinu kretanja vozila doprinoseci pristupacnosti, protocnosti i prepoznatljivosti pomenutih prostora. Novi koncept stambene ulice kao “gradskog dvorista” ostvaruje potencijal za saniranje konfliktnih interesa vozaca i pesaka primarno kroz usporavanje kretanja vozila. U upotrebi su razlicita tehnicka resenja: skracivanje dubinske vizure postavljanjem fizickih i vizuelnih barijera, indirektan tok vozila od raskrsca do raskrsca, nepostojanje ivicnjaka, drugacije poplocavanje, odgovarajuci saobracajni znaci i vezivanje ulice za klasicnu ulicnu mrezu preko trotoara i zakosenog ivicnjaka. 37. Trgovina u prostornim i urbanistickim planovima Beograda a. Regionalni Prostorni plan administrativnog podrucja Grada Beograda (RPPARB, 2004.) b. Generalni plan Beograda 2021. a) RPPAPGB donet je 2004. godine posle donošenja Generalnog plana naselja Beograda, ni ovaj prostorni plan nije detaljnije razradio kvantitativne pokazatelje po pojedinim oblastima (ukljucujuci i trgovinu). Pomenuta mreža naselja u okviru administrativnog podrucja Beograda obuhvata: Beograd (centar od nacionalnog i međunarodnog značaja) gradovi, subregionalni centri: (Lazarevac, Mladenovac i Obrenovac) mali gradovi, opštinski centri: (Barajevo, Grocka, Sopot) prigradska naselja Beograda (Borca, Ripanj, Surcin, Padinska skela, Dobanovci, Sremcica) centri malih zajednica i agrarnih naselja (Vranic,Vreoci, Ralja, Vrcin, Padinska skela). b) GPB, to je bio prvi generalni plan koji je usvojen po novom Zakonu iz 2003. prostorni elementi sistema trgovine u Generalnom planu Beograda određene su kroz elemente sistema centara: tri gradska centralna jezgra, Stari grad, Novi Beograd i Zemun, obuhvacena su u glavni gradski centar, odnosno, centralnu zonu Beograda centri gradskih potcelina (nalaze se na lokacijama van centralne zone) poslovno trgovacke ulice (povezuju centralne koncentracije trgovinske aktivnosti) zone/ ulaznih pravaca u grad (karakterišu se specificnim sadržajima) posebni poslovni kompleksi (prostori za nove integrisane trgovinske jedinice–trgovinske centre, hipermarkete i slicno) centri samostalnih naselja i pojedinacni sadržaji u gradskom tkivu. 38.Nekonzistentnost integralnog pristupa trgovini u urbanistickim i prostornim planovima razvoja Trgovinska mreža je u urbanistickim i prostornim planovima, a narocito uetapnim planovima Beograda bila razmatrana sa više razlicitih aspekata: kao važan deo centralnih funkcija (deo sistema gradskih centara), kao deo privrednih zona (skladišta odgovarajuce namene) i kao deo saobracaja (luke, robno transportni centri, lokalne teretne stanice). Nigde nije predstavljena objedinjenom strategijom razvoja grane kao povezane celine i sistema trgovine. Trgovina, nije bila ispravno koncipirana. Zbog toga je bilo mnogo planova i prostornih odredbi vezanih za ovu delatnost, ali malo vidljivih rezultata i logicne strukturalizacije samih trgovinskih jedinica. 39. Prostorni razvoj velikoprodajne mreže Prostorni razvoj velikoprodajne mreže pre 2000. godine bio je rezultat ad-hoc pojedinacnih odluka velikoprodajnih preduzeca, omogucenih zahvaljujuci nedovoljnom dejstvu konkurencije i tržišta. U prošlosti bilo prostornih planova koji su predvidjali nove robno-transportne centre i distributivne centre velikih preduzeca,ali projekti nisu do danas realizovani.Danas je veleprodaja razmeštena po celom gradu,bez korišcenja efekata dobre prostorne organizacije. 40. Analiza prostornog razvoja maloprodajne mreže U današnjem prostornom razvoju maloprodajne mreže Grada Beograda mogu se izdvojiti i analizirati cetiri osnovna vremenska i tipološka sloja. prvi sloj je nasledjeni iz predratnog Beograda i Zemuna, u kome su se skoncentrisale brojne pojedinacne radnje sa najstarijim robnim kucama. drugi sloj je punktalna organizacija vecih grupa i jedinica maloprodajne mreže u novim stambenim naseljima. treci sloj je faza izrazito usitnjenih i stihijski rasutih malih maloprodajnih jedinica robe svakodnevne potrošnje. četvrti sloj je intenzivna izgradnja novih savremenih i krupnih maloprodajnih objekata. Poseban oblik trgovine na malo, koji značajno ucestvuje u njenom prostornom i ukupnom razvoju su gradske pijace. One su spadale u treci sloj razvoja maloprodaje u Beogradu,ali se danas sve više približavaju četvrtom sloju.

41.Ocena ključnih lokacija za razvoj velikoprodajne maloprodajne mreže U velikoprodajnoj mreži kljucne su lokacije robno - transportnih centara (RTC) i veletrgovine, pa je iz tih razloga data ocena tih lokacija sa stanovišta mogucnosti za razvoj i funkcionisanje. U pogledu ocene pogodnosti lokacija za RTC, na prvom mestu po povoljnosti svog položaja i atraktivnosti nalazi se lokacija Luke Beograd, koja ima pristup sa vode, pristup železnicom i pristup za teretna vozila obilaznom trasom ulica oko Kalemegdana. Drugi postojeci improvizovani robno - transportni cvor je lokacija železnickih terminala u Savskom amfiteatru. Medutim, nijedna od ovih lokacija ne može se posmatrati kao trajna na duži rok. Obe lokacije se moraju osloboditi svakog teškog i intenzivnog teretnog saobracaja, pošto su deo centralne zone sa najvecim teškocama za pristup tereta, a istovremeno su pogodne za razvoj poslovanja, stanovanja i drugih urbanih sadržaja. Zbog toga su, sa stanovišta pozicije robno - transportnih centara u kojima su kapaciteti veletrgovine razlicitih vrsta najvažniji deo, predviđene 3 lokacije. Lokacija RTC 1 smeštena je u prostoru koji je istaknut prema putnom i železnickom saobracaju iz pravca juga i sa autoputske obilaznice. Zuce – Bubanj potok – Boleč – Ritopek. Lokacija RTC 2 smeštena je u blizini autoputa, odnosno obilaznice, a na prostoru izmedu regionalnog puta Dobanovci – Ugrinovci, robno - železnicke stanice Surcin i avionskog kargo terminala. Ona je van granica Generalnog plana, na teritoriji opštine Surcin. Nalazi se na otvorenom prostoru za razvoj i na izvanrednom mestu za pristup tereta i ljudi sa severa i zapada Lokacija RTC 3 je robno - transportni centar na levoj obali Dunava, koji je najdostupniji jer ima prilaz sa tri razlicita vida saobracaja i obuhvata najnovije transportne terminale svih vrsta i velikog kapaciteta: putevima iz severnog i istocnog podrucja, železnicom i sa vode (obuhvata podrucje nove luke na Dunavu). Lokacija RTC 4 je gradska veletržnica, kao najvažniji funkcionalni objekt za trgovinu svežom prehrambenom robom. Za veletržnicu je obezbeđen najveći deo potrebne lokacije kroz brojne urbanističke programe, planove. Atraktivnost i povoljnost lokacije je višestruko dokazana. Taj prostor je orijentisan iskljucivo na putni. Ostale lokacije distributivnih centara slede slicne kriterijume u ocenjivanju, ali su u punoj meri podložne merilima, uslovima i procenama pogodnosti menadžmenta kompanija i grupa kojima pripadaju. Zbog toga su lokacije na kojima su oznaceni potencijalni distributivni centri nacelni, a ne precizno odredeni i pozicionirani. Kljucne lokacije za maloprodaju Od velikog broja izdvojenih pojedinacnih lokacija za izgradnju maloprodajnih kapaciteta u Beogradu, 4 predstavljaju glavne trgovinske zone postojecih i razvijenih centara u centralnoj zoni Beograda. Dve predložene maloprodajne lokacije odnose se na tradicionalne i istorijske gradske centre Beograda (Stari Grad i Zemun), koji podrazumevaju uredenje pešacke zone sa ambijentalno profilisanim i reprezentativnim prodavnicama robnih vrsta i robnih marki najvišeg nivoa. Jezgro Novog Beograda je u intenzivnom formiranju i kod njega je narocito važna uspešna arhitektonsko - urbanisticka interpretacija funkcionalnih i ambijentalnih uslova za novu pešacku trgovacku ulicu najvišeg nivoa. Rezultati analize ocekivanog razvoja grada u narednim decenijama doveli su do zakljucka da je u Beogradu potrebno još jedno jezgro u glavnoj trgovinskoj zoni centra novog dela grada na levoj obali Dunava. Ono treba da se nalazi u zoni koju doticu veze za Beograd (most), Zrenjanin, Pancevo. 42. Primer Beograda: Analiza pristupačnosti Urbani centri, sva naseljena mesta, privredne zone, objekti turističke atrakcije treba da obezbedi građanima lakoću i bezbednost komuniciranja, investitorima efikasnije funkcionisanje kompleksa u koje žele da investiraju, a turistima udobniju i lakšu dostupnost pojedinim odrednicama. Tehnička infrastruktura treba da obezbedi:1.povezivanje i pristupačnost grada u regionalnom kontekstu svim vidovima saobraćaja kao i magistralnih energetskih, hidrotehničkih i informaciono-telekomunikacionih sistema i 2.jačanje i usavršavanje veza između Beograda i urbanih centara na teritoriji grada, sa posebnim značajem razvoja prigradske železnice-Beovoz 3.razvoj mreže lokalnih saobraćajnica i druge infrastrukture koja povezuje i opslužuje lokalni nivo naselja.

43. Robno – transportni centri i logistika Centralni elementi logisticke mreže grada su robno-transportni centri i robni terminali u kojima se vrši sakupljanje, prerada, dorada i distribucija robnih tokova. Efikasna realizacija robnih tokova makro i mikro distribucije nije moguca bez jedne kompaktno razvijene logisticke mreže grada. Centralni elementi te mreže su robno-transportni centri i robni terminali u kojima se robni tokovi suceljavaju, prelamaju i transformišu. 44. Objasniti i skicirati gradjevinsku i regulacionu liniju Građevinska linija je pravac na kome se gradi zgrada na parceli može biti poklopljena sa regulacionom linijom ili povučena od regulacione linije u dubinu parcele. Regulaciona linija je granica zemljišta koje pripada parceli od javnog-u gradu je obučno u pitanju linija razgraničenja parcele i ulice-linija na mestu spoja trotoara i same parcele. 45. Navesti, objasniti i skicirati elemente morfologije grada Osnovni: zgrada, put i parcela. Složeni: blok, park, trg i ulica.Parcela je izdvojen deo zemljišta, tj. određeno zemljište utvrđene površine koje je uneto u katastarske planove,kada je predviđeno za zidanje. Zgrada je prizemni ili višespratni element fizičke strukture izgrađen na građevinskoj parceli, sa osnovnom svrhom da se stvore povoljni uslovi za odvijanje različitih aktivnosti ljudi, bez spoljašnjeg ili unutrašnjeg ometanja. Blok je površina određena za građenje, strukuirana od parcela i zgrada na njima, oivičena ulicama, trgom, parkom ili obalom. Park je ozelenjeni neizgrađeni prostor u gradu koji predstavlja najažniji element sistema gradskog zelenila. Trg je prostorna i umetnička kompozicija sastavljena iz tri osnovna elementa: okolnih zgrada, podne ravni trga i imaginarne sfere nebeskog svoda. Ulica je skupni oblik fizičke strukture grada, čija je prvenstvena uloga povezivanje razdvojenih parcela i zgrada i jedinstveno gradsko tkivo. 46. Navesti, objasniti i skicirati elemente morfologije bloka Parcela i zgrada. Parcela je izdvojen deo zemljišta, određeno zemljište utvrđene površine koje je uneto u katastarske planove kada je predviđeno za zidanje. Zgrada je prizemni ili višespratni element fizičke strukture izgrađen na građevinskoj parceli, sa osnovnom svrhom da se stvore povoljni uslovi za odvijanje različitih aktivnosti ljudi, bez spoljašnjeg ili unutrašnjeg ometanja. 47. Podela ulicnih profila prema prostornim karakteristikama, skicirati i objasniti. Kanjonski-zgrade u nizu, neposredno uz ulicu često u centru grada. Paviljonski-između zgrada postoji znatan slobodni prostor češće na periferiji. Mešoviti-kombinacija predhodna dva.

48. Značaj dostupnosti u održivom funkcionisanju lokacije Dostupnost lokacije se ogleda u tome da lokacija treba da bude dostupna svima kojima ta lokacija može biti primamljiva. 49. Kompatibilnost namena kao vazan element odrzivog razvoja grada Kompatibilnost namena kod održivog razvoja predstavlja usaglašenost svih različitih namena koje grad može da ima. 50. Definicija odrzivog razvoja. Objasniti aspekte sagledavanja. Održivi razvoj je onaj razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnje generacije ne ugrožavajući pritom mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Aspekti sagledavanja su kulturni, socio-ekonomski, politički i estetski fenomeni.