E

T MDE YAPILANDIRMACI YAKLA IM

` ` ` ` ` ` ` `

Yap land rmac l n tan m , Kuramsal temeli, Ö renme ilkeleri, Yap land rmac l kta s n f uygulamalar , Geleneksel yakla m ve Yap land rmac yakla m Yap land rmac l kta kullan lan yöntemler. Yap land rmac l kta ö retmenin ve ö rencinin görevleri Yap land rmac l kta ölçme- De erlendirme

´Her gerçe in dört kö esi vard r: Ö retmeniniz olarak ben bir kö eyi veriyorum; di er üçünü bulmak sizin göreviniz.µ(Konfüçyüs)

Ö renme, var lacak bir yer de il bir yolculuktur.

Nesnel bilgiyi tümüyle ya da büyük oranda reddeden bu yakla m; Uzla may , birli ini, Kültürü, Bilginin de i kenlik, Geçicilik ve durumsall n temel almakta, öznellik ve görelili i vazgeçilmez ilkeler olarak sunmaktad r. Bilginin ö renci taraf ndan yap land r lmas n ifade eder.

Türkçe kaynaklara bak ld nda ³Constructivism´ kavram yla ilgili henüz bir uzla man n olmad görülmektedir. Literatürde Olu turmac l k, Yap land rmac l k, Yap salc l k, Yap c l k, n ac l k, Kurgulamac l k gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Bu sunumda ³constructivizm´ kavram n n kar l olarak ³yap land rmac l k´ benimsenmi tir.

Yap land rmac l k(= Constructivism), ö rencinin ö renmeye etkin olarak kat ld ça da bir yakla m temsil eder. E itimde bireylerin daha çok dü ünmeyi, anlamay , kendi ö renmelerinden sorumlu olmay ve kendi davran lar n kontrol etmeyi ö renmeleri gerekti ini vurgulayan bir yakla md r. Dolay s yla, Yap land rmac yakla m n temelinde ba kalar n n bilgilerini oldu u gibi bireylere aktarmak yerine, insanlar n kendi bilgilerini yine kendilerinin yap land rmas gerekti i görü ü yatar.

KURAMSAL TEMEL
Bili sel Yap land rmac l k (Piaget)

Sosyal Yap land rmac l k (Vygotsky)

Etkile imsel Yap land rmac l k(Bruner)

Bili sel Yap land rmac l k
Her ö renci s n fa farkl bir zihinsel yap ile gelir.

Özümleme Uyum sa lama Dengelenme

Özümleme: birey kar la t yeni durumu eski bilgi ve deneyimi yard m yla tan maya yani özümlemeye çal r. Uyum Sa lama: Eski bilgilerinin yeterli olmad n fark etti inde zihninde yeni bir kavram yaratarak yeni duruma uyum sa lar.

Dengelenme: Bu durumda zihinde yeni duruma kar l k gelen yeni bir kavram olu turulmu tur. Böylece yeni bir durumla kar la t nda bozulan denge yeniden sa lanm olur.

Sosyal Yap land rmac l k
Anlamland rma:Ki inin içinde ya ad toplum ve kültür, bilgiyi anlamland rmas nda etkilidir. Çevremizdeki insanlar ve kültür, olaylar alg lamam z ve anlamland rmam z etkiler. Bilgilerimiz bunlar n arc l yla olu ur. Bili sel Geli im Araçlar : Çocu un bili sel geli imini sa layan araçlar vard r; bunlar kültür, dil ve çocu un çevresindeki(çocuk için) önemli olan ki ilerdir. Bu araçlar n ekli ve kapasitesi bili sel geli imi biçimlendirir ve h z n art r r. Yak nsal Geli im Alan : Ki inin geli imi sonu olmayan bir silindire benzer. Bu silindir üzerinde, ki inin problem çözme becerileri geli tikçe yukar lara do ru kayan bir yak nsal geli im alan vard r.

`

`

`

Bruner, Piaget gibi ö rencinin zihinsel geli imi üzerinde durmakta ve ke fetme sürecine ö rencinin aktif kat l m n n önemeni vurgulamaktad r. Ö renci, çevreden edindi i bilgileri incelemekte, seçmekte, aktarmakta, tahminler olu turmakta, kararlar almakta ve önceki bilgileriyle ili kilendirmektedir. Kendi ba lar na ö renmenin sürmesi için ba ms zl k duygusunun kazand r lmas gerekti ine de de inmektedir.

Ö renme aktif bir süreçtir, Ö renme ö renci merkezlidir, nsanlar ö renirken, ö renmeyi ö renir, Anlam olu turman n en önemli hareketi zihinseldir, Ö renme ve dil iç içedir, Ö renme sosyal bir etkinliktir, Ö renme ba lamsald r, Ö renmek için bilgiye ihtiyaç duyar z, Ö renme zaman al r, motivasyon ö renmede anahtar ö edir.

1. 2. 3. 4. 5.

Önceki bilgilerin harekete geçirilmesi. Yeni bilginin kazan lmas . Bilginin anla lmas . Bilginin uygulanmas . Bilginin de erlendirilmesi.

Geleneksel S n f
`

Yap land rmac S n f
`

Ö renme d tan etkilerle elde edilen bir sonuçtur. Ö renen, d uyar c lar n pasif al c s d r. E itim program tümevar m yoluyla ve temel becerilere a rl k verilerek i lenir. Ö retmenler, ö rencilere bilgiyi aktaran kaynak durumundad r. Ö renciler, ö retmenin bilgiyle doldurulaca , ³ bo küpler´ konumundad r.

Ö renme, insan zihninde eski ve yeni bilgilerin yap land r lmas sonucu olu ur. Ö renen, uyar c lar n özümleyicisi ve davran lar n aktif olu turucusudur. E itim program tümden geli im yoluyla ve temel kavramlara a rl k verilerek i lenir, ö renci sorunlar na göre program yönlendirilir. Ö retmenler, ö renme sürecinde bir ö renen olarak, ö rencilerle kar l kl etkile ime girer ve ö renme ortam n düzenler. Ö renciler kendi ö renmelerinden sorumludur, çevreden edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam verirler ve ö retimde aktiftirler.

`

`

`

`

`

`

`

`

`

Ö retmenler, ö renci ba ar s n ve ö renmesini de erlendirmek için sorulara kesin ve tek do ru cevap beklerler. E itim program yla ilgili etkinlikler, ders kitaplar ile s n rl d r. Ö renci de erlendirmesi, tamam yla ö retimden ayr bir süreç olarak alg lan r ve genellikle testler yoluyla e itim program n n sonunda gerçekle tirilir. Önceden haz rlanm bir ö retim program na s k s k ya ba l l k söz konusudur.

`

Ö retmenler ö rencilerin belli bir konudaki görü ve fikirlerini anlamak için u ra rlar. E itim program yla ilgili etkinlikler geni ölçüde birincil derecedeki kaynaklara dayan r. De erlendirme, ö retim sürecinden ayr de ildir. Ö retim devam ederken ö retmen gözlemleri veya ö renci çal malar n n toplanmas ile gerçekle tirilir. Ö retim sürecinde ö rencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaçlar ve çe itli konularla ilgili sorular geni yer tutar.

`

`

`

`

`

`

1. birli ine Dayal Ö renme, 2. Grup Çal malar , 3. Probleme Dayal Ö renme, 4. Bulu Yoluyla Ö renme, 5. Ara t rmaya Dayal Ö renme, 6. Sorgulama Yöntemi.

1.

2.

3.

4. 5.

Aktiviteleri seçme, ö rencileri aktiviteler içine sokma, problem durumlar n düzenlemek,ö rencileri özerk ve giri ken olmaya yüreklendirmek ve bir katalizör gibi davranmak, Ö renci görü lerinin dersi yönlendirmesine, ö retim yöntemlerini etkilemesine ve dersin içeri ini de i tirmesine izin vermek, Aç k uçlu sorularla ö rencileri sorgulamaya zorlamak ve soru sormalar n n yolunu açmak, Sorular cevaplamalar için daha uzun süre tan mak, Ö rencilerin merak n diri tutmak,

6. Alternatif görü ler sunarak ö rencilerin geni bak aç s kazanmalar na yard mc olmak ve farkl l ktaki güzellikleri yakalamalar n sa lamak, 7. Ö rendiklerini kendince anlamland rma sürecinde ö renciye rehberlik etmek, 8. Ö renmeyi kitap sat rlar aras nda de il, gerçek hayat n içindeki örneklerle yapmak, 9. Hatalar ö rencinin anlams için bir f rsat olarak kullanmak(geribildirim).

` `

`

`

Ö renci ö renme sürecinde seçici, yap c ve etkindir, Ö renmenin kontrolü ö rencidedir, ö renmeye ö retmeni ile birlikte yön verir. Ö renci, zihinsel özerkli ini kullanarak ö renme sürecinde etkili rol almak için ele tirel ve yap c sorular sorar, di er ö rencilerle ve ö retmenle ileti im kurar, fikirleri tart r. Ö renci, ö renme ortam ndaki ö retici sorular yla di er bireylerin geli imine de katk da bulunur,

`

`

`

Yap land rma sürecinde ö renci, ö renmeyi kendilerine sunulan biçimiyle de il, zihinlerinde yap land rd klar biçimiyle olu turur, Mücadeleci, merakl , giri imci ve sab rl olmak, yap land rmac ö renmede bulunmas gereken ki ilik özellikleridir. Yap land rmac ö renme ortamlar nda sorumlulu unu yerine getiren ö rencilerin giri imci olma, kendini ifade etme, ileti im kurma, ele tirel gözle bakma, plan yapma, ö rendiklerini ya amda kullanma gibi özelliklere sahip olmas beklenir.

1. 2. 3.

4.

5.

Sonuçlardan çok, ö rencinin ya ad ö renme süreci de erlendirilir. Grup çal malar de erlendirilir. Ö renci ba ar s n n de erlendirilmesi onlar n ortaya koyduklar her türlü ürün ( ödev, proje, rapor ) ve s n f içi durumlar göz önünde bulundurularak yap l r. Ki isel geli im dosyalar (portfolyolar) yard m ile ö renciler bir dönem boyunca de erlendirilerek geli imleri incelenebilir. Ö retmen birebir ki isel görü meler yaparak da ö rencileri de erlendirebilir.

` ` `

` `

GELENEKSEL Ö rencinin yetene i tek bir zamanda ölçülür, Ö renci ölçütlerden habersizdir, Ö retmen de erlendirmeyi yaln z yapar. Ö rencilere bir derece tayin eder, Ö renciye sorumluluk verilmez.

`

`

`

`

YAPILANDIRMACI Ö rencinin yetene ini her zaman ölçer, De erlendirme, ö retmen ve ö renci taraf ndan yap l r. Ö renci kriterlerden haberdard r. Ö rencinin kendi de erlendirmesini içerir, Ö renci nas l sorumluluk alaca n ö renir.

´ Y llard r denizi tarif ediyoruz. Yüzmeyi bilen, gösteren yok. Ac kt kça bal k veriyoruz. Tutmay bilen, gösteren yok.µ

Renklerin ustas olarak an lan büyük bir ressam n ö rencisi e itimini tamamlam . Büyük usta ö rencisini u urlarken, yapt resmi ehrin en kalabal k meydan na koymas n ve yan na da k rm z bir kalem b rakmas n , halktan be enmedikleri yerlere çarp koymalar n rica eden bir yaz ili tirmesini istemi

Ö renci birkaç gün sonra resme bakmaya gitti inde resmin çarp lar içinde oldu unu görmü . Üzüntüyle ustas na gitmi . Usta ressam üzülmemesini ve yeniden resme devam etmesini önermi . Ö renci resmi yeniden yapm . Usta yine resmi ehrin en kalabal k meydan na b rakmas n istemi , fakat bu kez yan na bir palet dolusu çe itli renklerde boya ile birkaç f rça koymas n ve yan na da insanlardan be enmedikleri yerleri düzeltmesini ica eden bir yaz b rakmas n önermi

Ö renci denileni yapm . Birkaç gün sonra bakm ki resmine hiç dokunulmam . Sevinçle ustas na ko mu . Usta ressam öyle demi : ´ lkinde insanlara f rsat verildi inde ne kadar ac mas z bir ele tiri sa ana ile kar la abilece ini gördün. Hayat nda resim yapmam insanlar dahi gelip senin resmini karalad . kincisinde onlardan yap c olmalar n istedin. Yap c olmak e itim gerektirir.

´Hiç kimse bilmedi i bir konuyu düzeltmeye cesaret edemedi. Eme inin kar l n , ne yapt ndan haberi olmayan insanlardan alamazs n. Sak n eme ini bilmeyenlere sunma ve asla bilmeyenle tart maµ (Turkish Joker-F kralar).

BA ARIYA G DEN ADIMLAR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful