SINIFTA LET

M

SINIFTA LET

M SÜREC

Ö renim Hedefleri;
leti im kavram n tan mlayabilme, leti im türlerini aç klayabilme, leti im sürecini anlayabilme, leti imi geli tirme yollar n ö renebilme, Grup kavram n tan mlayabilme, Grup ya ant s n bireye katk lar n ö renebilme,

Bireyler aras dü ünce ve duygu al veri idir. Bilgi, duygu üretme, aktarma ve anlamland rma sürecidir. E itimin temel amaçlar ndan birisi de fertlerin ileti im becerilerini geli tirmektir. Bilgi kayna ndan tek yönlü bilgi iletimine bilgilendirme, kar l kl bilgi al veri ine ise ileti im ad verilir.

leti im Türleri

Ki i-içi ileti im Ki ileraras ileti im, Örgüt(te kilat)-içi ileti im, Kitle ileti imi,

Ki i-içi ileti im,
Bir insan n dü ünmesi, Ki isel ihtiyaçlar n n fark na varmas , ç gözlem yapmas , Kendi içinden ileti almas ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesi v.b.

Ki iler Aras leti im
Kayna n ve hedefini insanlar n ileti im türüdür. Kar l kl bulunan ki iler, bilgi ve sembol üreterek, bunlar birbirine aktararak ve yorumlayarak ileti imi sürdürürler. ³Ki iler aras ´ ileti imin üç ölçütü vard r;
leti ime kat lanlar n birbirine yak n olmas , leti imin çift yönlü olmas , iletilerin sözlü ve sözsüz olmas .

Örgüt-içi ileti im

A a do ru ileti im, Yukar do ru ileti im, Yatay ileti im, Çapraz ileti im,

Kitle ileti im
Baz bilgilerin ve sembollerin, birtak m kaynaklar taraf ndan üretilmesi, geni insan topluluklar na iletilmesi ve bu insanlar taraf ndan yorumlanmas sürecine denir. Kitle ileti iminde, kaynakla hedef aras ndaki kanallara ise ³kitle ileti im araçlar ´ denir(radyo, tv, elektronik yay nc l k, gazete, dergi v.b) .

leti im Sürecinin Ö eleri
Kaynak, leti(mesaj), Kanal, Al c , Geribildirim(dönüt),

S n fta leti im Süreci

E

T MDE LET

M SÜREC

Ö RETMEN (KAYNAK)

Ö RENC (ALICI)

ÇER K Ö RET M(MESAJ) ARAÇ VE YÖNTEMLER (KANAL)

SINIF Ç LET

M

Ö retmen ve ö renci, ileti im süreci içinde, kaynak ve al c olarak rollerini sürekli olarak de i tirerek, geri bildirimi etkili olarak kullanabilirlerse etkili ileti im gerçekle ebilir. Ö retmen ileti im sürecini çift yönlü ve ö rencinin kat l m n sa layarak gerçekle tirmesi, ö renme aç s ndan büyük önem ta r.

SINIF Ç LET
Sözlü ileti im, Sözsüz ileti im, Dinleme, Geribildirim,

M

Etkili ileti imde konu mak kadar dinlemek de önemlidir. Atasözlerimizde;

´Söz gümü se sükut alt nd rµ, ´ ki dinle bir konu µ.

Dinleme, kar daki ki iye ve dü üncelerine de er vermedir. nsanlar dinlerken u durumlardan birini kullanabilirler; Önemsenme, Seçici dinleme, Dikkatle dinleme, Empatik dinleme.

Ö rencilerin ö renme sürecine etkin olarak kat lmalar n sa lamak, etkili ö retmenli in bir göstergesidir. Çocu u dinlemenin faydalar öyle s ralan r;
Konu ma yetene i artar, Kelime da arc zenginle ir, Kendini daha iyi ifade eder, Kendini daha huzurlu ve rahat hisseder, Ki isel ve sosyal yönden geli ir, Kendine güvenir.

Yanl

Dinleme Biçimleri

Görünü te dinleme, Seçerek dinleme, Saplant l dinleme, Savunucu dinleme, Tuzak kurucu dinleme, Yüzeysel dinleme, Ezberci dinleme, Sunumu ve fiziksel görünümü e le tirme, Dikkat da t c lara boyun e me

leti im Engelleri
leti im engelleri, ileti im sürecinde bir mesaj n iletilmesini ve al nmas n olumsuz yönde etkileyen bütün etmenlerdir. Bu etmenler dört grupta toplanabilir.
Teknik engeller, Dil güçlükleri, Psikolojik güçlükler, Örgütsel engeller.

Teknik Engeller
Zamanlama, A r bilgi yükleme, Gürültü, Kültürüler farkl l klar,

Dil Güçlükleri

Seçilen sözcük, Semantik,

Psikolojik Engeller

Güven ve Aç kl k, Dinlememe,

"Konu mak bir gereksinim ise dinlemek bir sanatt r." Goethe

Örgütsel Engeller
Hiyerar i, Örgütün büyüklü ü, Uzmanla ma,

S n fta leti im Engelleri
Ö retmen ve ö renciden kaynaklanan:
leti im amac n aç klayamama ya da alg layamama, Bedensel engeller(i itme,görme,alg vb.), Psikolojik engeller(korku,kayg ,güvensizlik vb.), Kültürel faktörler, Kar l kl sayg ve sevginin olmamas , Rol ve statü farkl l klar vb.

Ö retmenden Kaynaklanan Engeller:
Ö rencilerin bireysel farkl l klar n iyi tan mamas , Ö retmen yeterlilikleri konusunda yetersizlik, Derse haz rl ks z girme, Destekleyici s n f yönetimi yakla m n kullanmama, Dersi tek düze biçimde sunma, leti imde anla r sözcükler kullanmama vb.

Al c Olarak Ö renciden Kaynaklanan Engeller
E itimin ve konunun amac n n fark nda olmamam, S n f içi etkinliklere kat lmama, Konuyla ilgili anlat lanlar faydas z görme vb.

S n f Ortam ndan Kaynaklanan Engeller:
S n f ve s n f d ortamdan kaynaklanan gürültü, S n f n fiziksel düzenlemesinin uygun olmamas , S n flar n çok kalabal k olmas , S n f n s ve havas n n uygun olmamas , Fiziki araç ve gereçlerin yetersizli i vb.

Grup Etkile imi
Grup, birbiriyle ili kide bulunan, birbirinin varl n dikkate alan ve aralar ndaki baz ortak yönlerin fark nda olan birden fazla insan olarak tan mlan r.

Etkili Bir Grubun Özellikleri
Grubun ihtiyaçlar na uygun hedefle olu turulur, Üyeler aras nda ba l l k duygusu egemendir, Üyeler aras nda i birli i egemendir, Üyeler aras nda güçlü bir ileti im vard r, Üyeler, grup içi süreçlere etkin biçimde kat l rlar, Üyeler, grup içi rol ve sorumluluklar n n bilincindedirler, Grup içinde ho görü ve uzla ma vard r.

S n fta Grup Etkile imi
S n f içi ileti im, Ö retmen ve ö renci ili kilerini, S n f içi ileti im, S n f n yönetimini, Ö retim strateji, yöntem ve teknikleriyle kullan lmas n , Ö retmen ve ö rencilerin çok boyutlu özelliklerini ve davran lar n içerir.

Ö retmen-Ö renci Etkile imi
Olumlu s n f ortam n n ö renci üzerindeki etkileri;
Ö rencilerin derse devam ve ba ar lar artar, Ö rencilerin derse kat l m artar, Ö renciler dersten ho lan r ve zevk al r, Ö renciler ö retmene kar olumlu tutum geli tirir, Ö renciler arkada lar yla rahat ileti im kurabilirler.

S n f Ortam nda leti im Tipleri
1. Tek Yönlü leti im
Ö retmen

Ö renci

Ö renci

Ö renci

Tek yönlü ileti im s k c d r ve ö renme daha dü ük düzeydedir.

2. Çift Yönlü leti im
Ö retmen Ö retmen Ö retmen

Ö renci Ö renci Ö renci

Ö renci

Ö renci

Ö renci

Ö renci

Ö renci

Ö renci

leti im çok yönlü oldu u sürece etkisi artar ve ö renme düzeyi yüksektir.

Ö renci Ö retmen Etkile iminin Daha Etkili Olabilmesi için Ö retmen;
Ö rencinin ki ili ine sayg duymal d r, Ö rencileri etkile ime kat lmaya yüreklendirmelidir, Ö rencilerin güçlü yönlerini öne ç karmal d r, Ö rencilere uygun ödül vermelidir, Ö rencilere ili kin yüksek beklentilere sahip olmal d r.

Dün sabaha karsi kendimle konustum. Ben hep kendime çikan bir yokustum. Yokusun basinda bir düsman vardi Onu vurmaya gittim, kendimle vurustum. Özdemir Asaf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful