SINIF YÖNET M

Davran Olu turma ve stenmeyen Davran lar De i tirme

E itim, ö rencilerde istenilen davran lar n zorlama olmadan olu turulmas , istenmeyen davran lar n de i tirilmesidir.

Davran lar m z n Kökeni
Ö renme: Davran lar m z n büyük ço unlu u tecrübe ve zihinsel ö renme sonucu olu mu tur. Kal tsal Faktörler: Baz davran lar m z ya kal tsal özelliklerimize veya içgüdülerimize ba l d r.

Davran olu turma ve de i tirme, büyük ölçüde ö renme psikolojisi ak mlar n n görü lerine ba l d r.
Davran ç Ak mlar, Bili sel Ak mlar,

Davran

De i tirmenin lkeleri:

Olumlu Peki tirme  stenen davran sürdürür ve geli tirir  Ö renciyi övme, ödüllendirme, gülümseme  çsel ve d sal peki tireç«.

Olumsuz peki tirme ve Cezaland rma:  stenmeyen davran söndürür, azalt r  Görmezden gelme, peki tireci geri çekme  Ho olmayan bir sonuç sunma  Ki iye yönelik olmama!  Olumsuz çeki melere neden olur.

Davran

De i tirme Metotlar

Baz a r durumlarda t bbi tedavi teknikleri kullan l r. S n fta Klasik ve Operant artlanma ve Sosyal Ö renme (modelleme) teknikleri kullan l r. E er dü üncelerin davran lar m z yönlendirmesi isteniyorsa, baz bili sel ö renme metotlar kullan l r.

Ö RENC DAVRANI INI DE T RMEN N YOLLARI

Yapt yanl belirleme.

hareketi niçin yapt

n

Peki tireçleri kald rma veya olumlu peki tireçlerle hareketi düzeltmeye çal ma.

Problem Davran lar
Her okulda vard r, Yo unlu u de i iktir, Neden olan de i kenlerle ba lant l d r, Her toplulukta endi e yarat r,

S n f içi düzen

Sorun davran lar n kökenleri ve çözüm yerleri

Okul Yönetimi ve düzeni

Davran

De i tirme Teknikleri
geli tirme

‡ Yeni bir davran ‡ Bir davran

güçlendirme sürdürme durdurma

‡ Oturmu bir davran ‡ Uygun olmayan davran

‡ Duygusal davran lar de i tirme

Davran

De i tirme Teknikleri
geli tirmek

Yeni bir davran
Ba ar l Yakla m ilkesi

Ö renciyi daha önce hiç yapmad veya çok az yapt bir tarzda yeti tirme, istedi imiz davran a ula ncaya kadar ba ar l ad mlar ödüllendirme. Çocu un daha önce göstermedi i bir davran geli tirmek için, her do ru davran tan sonra hemen bir ödül verme.

Sürekli Peki tirme ilkesi

Davran

De i tirme Teknikleri
geli tirmek

Yeni bir davran Olumsuz Peki tirme lkesi

Ö rencinin, istenilen ekilde davranarak ho olmayan bir durumdan sak nmas n veya hareketi geli tirerek dü manca bir ortamdan kaçmas n sa lamak. Ö renciye, yanl yapmas n beklemeden, zaman nda bir ipucu vererek do ru davranmas n sa lamak..

pucu lkesi

Davran

De i tirme Teknikleri
güçlendirmek

Yeni bir davran Peki tirmeyi Azaltma lkesi

Ö rencideki yerle mi iyi bir davran ödülsüz veya az ödülle sürdürmek için, do ru davran tan önce uzunca bir süre do ru tepkiler vermeli. Ö rencinin belli bir hareketini geli tirmek veya art rmak için, belirli aral klarla ödüllendirilmelidir.

De i ik Peki tireçler lkesi

Davran

De i tirme Teknikleri
sürdürmek

Var olan bir davran

De i tirme lkesi

Bir davran art k kontrol edemeyen ve sürdüremeyen bir ödülün yerine, tam o ödül verilmeden önce yeni ve daha etkili bir ödülü verme.

Davran

De i tirme Teknikleri
durdurma

Uygun olmayan bir davran

Doyum lkesi

Bir çocu un istenmeyen bir hareketini durdurmak için, ondan usan ncaya kadar yapmas na kar mamak, ilgilenmemek bir yoldur. Çocu un bir hareketini engellemek için, ortam , istenmeyen davran yapt ktan sonra ödül almayacak ekilde düzenleyiniz.

Söndürme lkesi

Davran

De i tirme Teknikleri
durdurma

Uygun olmayan bir davran Alternatif Davran lkesi Tepkinin Maliyeti lkesi

stenmeyen bir davran yerine, ona z t alternatif bir davran ödüllendirme. Bir hareketi önlemek için, davran tan sonraki ho uyaran kald rma. Tepkinin maliyeti dü manl k ve sald r olaca için, davran n tekrar azal r.

Davran

De i tirme Teknikleri

Duygusal Davran lar De i tirme Çocu un bir ortamdan kaç nmas n istiyorsan z, o durumu veya temsili eklini ona ya at n z. Bir çocu un nedensiz korkular n yenmesi için, o korktu u ortam veya nesneyi ho , güvenilir, rahat ve ödüllendirilmi bir ortam haline getirme.

Kaç nma lkesi

Korkuyu Azaltma lkesi

Uyan k Olmak
S n fta tetikte bulunmak ve ortaya ç kabilecek yanl davran lar ç kmadan önlemek. Adeta ³ba n n arkas nda da bir gözü olmak´. Bu tutum, ö retmenin do ru ö rencilerle ilgilenmesine de f rsat sa layacakt r.

Ayn anda birden fazla i yapmak
S n fta uyan k ve tetikte olman n ön- art , ayn anda birden fazla ey ile me gul olabilmektir. Ö retmen bir yandan dersini anlat rken bir yandan da disiplin sorunlar n çözebilmelidir. Beden dilini de etkili olarak kullanabilmelidir.

Ö retmen Cezalar

E er ö retmen s n f n yap s n ve özelliklerini göz önüne almadan ö renciyi cezaland r rsa, bu s n f için de ö renci için de son derece y k c olur.

Ö retmenin Övgüsü

Ö retmenin ö rencileri övmesi son derece iyi seçilmi sözcük ve ifadelerle olmal , empati ve takdir ta mal d r. Yoksa ö renci ba ar s ve s n f kontrolü üzerinde etkili olmaz.

Ö retmenin Ele tirisi

Ö retmen ele tirisi, çocuklar n sosyoekonomik ve kültürel özelliklerine bak lmadan yap lacak olursa, ba ar ve s n f kontrolü üzerinde olumsuz etki yapar.

Baz Öneriler
(³Küçük eyler´) (³Küçük eyler´)

Ö rencileri selamlama, Kendini s n f n lideri gibi kabul etme. Ö rencilerin olumlu s n f kurallar belirlemelerini te vik etme. Dikkat da lmas n önleme. S n f , ö rencileri yönetece in ekilde düzenleme. Uyan k olma!

S n fta gerekli malzemeleri temin etme ve onlar en iyi ekilde düzenleme, Konular aras nda düzgün geçi ler planlama, Yap c geri bildirimlerde bulunma, Ö renci sorumlulu unu cesaretlendirme, Ö rencilerle ki isel ve özel ili kiler de kurma,

Ödev.
Ö renme tiplerini (teorilerini), s n ftaki ö rencilerin davran lar n olu turma ve de i tirme aç s ndan örnekler vererek anlat n z.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful