P. 1
2010-2011 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Ertuğ CAN) - Doğru-Yanlış Sorular

2010-2011 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Ertuğ CAN) - Doğru-Yanlış Sorular

|Views: 35|Likes:
Published by Birinci Deniz

More info:

Published by: Birinci Deniz on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2012

pdf

text

original

E itimde Ölçme ve De erlendirme de Do ru ve Yanl Test Türleri

 

Ö retim Görevlisi: Ertu Can Sunum: Emrullah Kar Kadri Yenice

Do ru ve Yanl 

Sorular  

Objektif soru ekilleri aras nda en çok bilineni ve Ö retmenler taraf ndan en çok kullan lan d r. Bu Test türünde en çok kullan lan , düz Do ru-Yanl türü sorulard r. Burada birtak m düz cümleler vard r ve Yan tlay c (Ö renciden) Do ru yada Yanl cevab n vermesi beklenmektedir. aretleme genellikle do rular n önüne ''D'', yanl lar n yan na ''Y'' harfi koymakt r.   

Bu çe it sorulara do ru-yanl denildi i gibi art (+) ve eksi( ±) sorular da denilmektedir. Bu tarz sorularda iki olas l k vard r.Soru ya do rudur yada yanl t r. Ö renci hiç bilmeden i aretlese bile %50 oran nda do ru cevab bulma olas l na sahiptir. Rastgele cevaplama sonucu Ö rencinin puan almas n önlemek için düzenleme yap l r.  

nceleme sonunda ö rencinin isabetli (+) puanlar nda isabetsiz(-) puanlar ç kar l r. Geriye kalan puan ö rencinin gerçek puan n gösterir. Üzerinde hiçbir i aretleme yap lmam sorular de erlendirmeye ALINMAZ. Yaln z bu durum mutlaka belirtilmelidir. E er i aretlenmeyen sorular da de erlendirilecekse bu ö renciye Negatif bir de erlendirmeye tabi tutulaca belirtilmelidir.

Do ru-Yanl Sorular n n Üstünlükleri 
   

Hat rlama seviyesinde ezber bilgileri iyi ölçer. K sa zamanda çok soru haz rlanabilir. Puanlamas kolayd r ve oldukça Objektiftir. Sorular az yer kaplar. Bu yönden de ekonomiktir. Bütün derslere ve konulara kolayca uygulanabilir.

Do ru-Yanl Sorular n n Yetersizlikler    

Anla maya ve Kopya yapmaya çok elveri lidir.Ö renciler basit i aretlerle kolayca anla p,do ru cevab i aretleyebilir. Yarg lama gücünü ço unlukla, uygulama gücünü ise hiç ölçmez. Tam do ru veya yanl olup, ip uçlar vermeyen kusursuz soru haz rlamak oldukça zordur. Sorular n hepsi ayn a rl kta olmaz. Ölçütleri bilgi farkl olmakla beraber, hepsine ayn puan verilir.

Sorular haz rlan rken nelere dikkat edilmeli?  

  

Sorular ya tam Do ru yada tam yanl olmal d r. Cümle aç k anla l r ve k sa olmal d r. Cümlenin do ru yada yanl oldu unu belli edecek durumlardan kaç nmal d r. Zorunlu olmad kça olumsuz kelime ve cümleler kullan lmamal d r. Kullan lm sa da alt çizilmelidir. Acele ile bu kelimeler olumlu gibi anla labilir. Do ru ve Yanl sorular n n say s e it olmal veya yakla k olma d r.Yar s do ru yar s yanl gibi .

Yöntem olarak;  E er kategori say s 2 den fazla olursa Salt tahminle do ru cevab bulma ans azalm olur Örnegin, Do ru,Yanl ve Hiç ç kar lamaz gibi.  Bir soruyu do ru yada yanl diye cevaplaman n, ö rencinin o konuyu do ru bildi ini tabi ki kan tlamaz. Bunu da yanl olan ifadeyi bulup düzeltilmesi de istenebilir. Örne in; 'Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurba kan Atatürk'tür.' ifadesinde yanl n 'Atatürk'ifadesinin oldu u, do ru olan n n ' nönü' düzeltilmesi gibi düzletmeler ö renciden istenebilece idir.

Kaynakçalar;
E itimde Ölçme ve De erlendirme GÜMÜ ,Burhan Erzurum Kaz m Karabekir E itim Enstitüsü Meslek Dersleri Ö retmeni 

E itimde Ölçme ve De erlendirme Doç.Dr.Halil Tekin 


E itimde Ölçme ve De erlendirmeye Bir Giri SANAY,Abdurrahman .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->