P. 1
Hidroenergetika

Hidroenergetika

|Views: 499|Likes:

More info:

Published by: Trifkovic Alisa Pedja on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

ovde ide logo fakulteta * ako postoji

*
SEMINARSKI RAD
PREDMET:
P R E D M E T
TEMA:
HIDROENERGETIKA
Student: predmetni profesor:
Ime i Prezime prof. Ime i Prezime
br. indeksa
PUN NAZIV FAKULTETA i mesto
- 2-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
Mesto, januar 2012. godine
SADRŽAJ
HIDROENERGETIKA
SADRŽAJ ............................................................................................................... 2
UVOD .................................................................................................................... 3
HIDROENERGETIKA ............................................................................................... 4
Istorija ............................................................................................................... 4
Karakteristike .................................................................................................... 5
Razvojne mogućnosti ........................................................................................ 6
HIDROELEKTRANE (HE) ......................................................................................... 7
Vrste turbina u Hidroelektranama ..................................................................... 8
Snaga dobivena u hidroelektranama ................................................................ 9
Uloga hidroelektrana u suvremenom svijetu ................................................... 10
Prednosti hidroelektrana ................................................................................ 10
Nedostaci hidroelektrana ............................................................................... 11
Države s najvećom proizvodnjom hidro-električne energije ........................... 12
ZADATAK ............................................................................................................ 14
REŠENJE ........................................................................................................... 15
ZAKLJUČAK ......................................................................................................... 16
LITERATURA ........................................................................................................ 17
- 3-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
UVOD
Energija vode (hidroenergetika) je najznačajniji obnovljivi izvor energije, a ujedno i
jedini koji je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. Snaga
padavina je oko 450TW odnosno potencijalna energija iznosi oko 4.106TWh a
snaga padavina koje padaju na kopno oko 220.000TWh godišnje.
U posljednjih 30-ak
godina proizvodnja
energije u
hidroelektranama je
utrostručena, ali je
time udio
hidroenergije
povećan za samo
50% (sa 2.2% na
3.3%). Korištenje
hidroenergije ima
svoja ograničenja.
Slika 1: Energija vode
Ne može se koristiti posvuda jer podrazumijeva obilje brzo tekuće vode, a poželjno
je i da je ima dovoljno cijele godine, jer se električna struja ne može jeftino
uskladištiti. Protok kod HE je veoma promenjiv.
Procjenjuje se da je iskorišteno oko 25 % svjetskog hidroenergetskog potencijala.
Znatan broj budućih hidroakumulacija će imati višenamenski karakter (snabdevanje
vodom, vodoprivreda, energetika.
- 4-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
HIDROENERGETIKA
Hidroenergetika (hidroenergija) je energija koja potiče od snage vode (hydro), pa
otuda i njen naziv. Predstavlja konvencionalan obnovljivi izvor energije, koji se
vekovima koristi za dobijanje mehaničke, a već duže od sto godina i električne
energije.
Istorija
U starim vodenicama za mlevenje brašna, energija vode koja se kreće je prenošena
na vodeničko kolo, koje se okretalo i preko osovine prenosilo kretanje na mlinski
kamen, koji je drobio zrnevlje u brašno. Sličan direktan mehanički prijenos je
korišten za pilane i razne druge potrebe.
Prednost direktnih metoda je bila jednostavnost, pouzdanost i praktično „besplatna“
energija uz vrlo malo primetnog uticaja na okolinu.
Posle otkrića električnog generatora u 19. veku, počele su da se grade sve veće
hidroelektrane, gdje se mehanička energija vode pretvara u električnu u generatoru.
Jedna od prvih koja je proizvodila naizmeničnu struju, sa učešćem Nikole Tesle, je
podignuta na Nijagarinim vodopadima, SAD i Kanada. Prednost ovoga je da se
energija preko žica može preneti na velike udaljenosti. Ranije fabrike su često
morale da budu na obalama reka da iskoriste direktnu hidroenergiju, pogotovo prije
otkrića parne mašine. Parne mašine međutim nisu bile pogodne za male potrošače,
pa je tek pojava jeftinog elektriciteta iz hidroelektrana rešila taj problem.
- 5-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
Karakteristike
Radi proučavanja hidroenergetike potrebno je poznavati nekoliko karakteristika
ovog potencijala.
Teorijski potencijal vodnih snaga je teoretski moguća snaga koju vodotok može dati
bez obzira na tehničku i ekonomsku stranu ostvarljivosti postrojenja. Za račun ovog
pokazatelja je potrebno poznavati visinske razlike za data jedinična odstojanja, tj.
podužni profil reka i potoka, trajanje i učestanost snaga, raspoređenost snaga duž
toka, raspodela snaga u funkciji vremena, prosečne i maksimalne protoke.
Tehnički iskoristiv vodni potencijal se određuje na osnovu razrade nekog tehničkog
rešenja kada se utvrdi realno ostvariv potencijal godišnje proizvodnje energije.
Ekonomski iskoristiv vodni potencijal je onaj deo tehnički iskoristivog potencijala čija
se eksploatacija ekonomski isplati.
Danas se u svetu koristi 18% tehnički iskoristivog, odnosno 28% ekonomski
iskoristivog potencijala. Najveći deo neiskorišćenih rezervi se nalazi u zemljama u
razvoju.
Prema startegiji energetike u Republici Srbiji[1] je tehnički potencijal hidroenergije u
Srbiji oko 17000 GWh, od čega je iskorišćeno oko 10000 GWh. Od neiskorišćenih a
tehnički ostvarivih 7000 GWh, u velikim hidroelektranama je potencijal 5200 GWh, a
u malim hidroelektranama 1800 GWh.
- 6-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
Razvojne mogućnosti
Hidroenergija pruža velike mogućnosti za dalji razvoj. Iako su veće reke uglavnom
iskorišćene, manje reke i potoci pružaju mogućnosti za dalju gradnju, pogotovo
hidroelektrana protočnog tipa ili sa malim branama.
Kada se govori o hidroenergiji onda se tu prvenstveno prodrazumeva energija
vodotokova (tj. energija reka). Energija glečera i energija morskih struja su u ovom
trenutku neisplative i tehnički zahtevne za korišćenje, te se ne koriste ili je njihovo
korišćenje u eksperimentalnoj fazi (energija morskih struja. Energija plime i oseke
svoje postojanje duguje gravitacionom dejstvu Meseca. Energija talasa je derivat
energije vetra, te se nekad navodi odvojeno od hidroenergije. Energija talasa,
energija plime i oseke i energija morskih struja uopšteno se svrstavaju u energiju
mora.
- 7-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
HIDROELEKTRANE (HE)
Hidroelektrane ili hidroelektrične centrale su elektrane koje pomoću vodnih turbina
pretvaraju potencijalnu energiju vode u kinetičku i mehaničku, koja se dalje koristi
za obrtanje električnog generatora. Turbina se sastoji uglavnom od jednog
provodnog dijela koji vodi daje dovoljno veliku brzinu i preko jednog obrtnog kotača
oduzima energiju od vode.
Slika 2: Hidroelektrana – šema: A-rezervoar, B-zgrada, C-turbina, D-generator, E-
ulaz vode, F-cev za vodu, G-visokonaponske linije, H-reka
- 8-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
Slika 3: Šema reverzibilne HE
Vrste turbina u Hidroelektranama
Prema količini vode i visini vodenog pada, koji koriste, razlikuju se:
• hidroelektrane s visokim padovima i relativno malom količinom vode,
• hidroelektrane sa srednjim i niskim padovima i
• hidroelektrane s niskim padovima i relativno velikom količinom vode.
Za visoke padove (preko 200 metara) primjenjuju se takozvane Peltonove turbine
kod kojih se potencijalna energija vode u provodnom dijelu potpuno pretvara u
kinetičku, i u obliku vodenog mlaza pokreće lopatice turbine pretvarajući kinetičku
energiju u mehaničku.
- 9-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
Za srednje padove (do 200 metara) koriste se takozvane Francisove turbine, kod
kojih provodni dio s lopaticama okružuje kotač. U provodnom dijelu ovih turbina
potencijalna se energija vode samo djelomično pretvara u kinetičku tako da s
određenim pretlakom dospijeva u obrtno kolo (kotač) i njemu predaje svoju energiju.
Za niske padove (do približno 40 metara) koriste se takozvane Kaplanove turbine
koje rade slično kao i Francisove turbine, s tim da je broj lopatica daleko manji.
Snaga dobivena u hidroelektranama
Ovisno o veličini hidroelektrane, odnosno volumnom protoku rijeke, snaga
hidroelektrane se izračunava pomoću formule:
P = q·ρ·g·h·k
Gdje je:
P-dobivena snaga struje i električna energija (električna snaga), W;
q-volumni protok vode, m
3
/s;
ρ-gustoća vode (uzima se približna vrijednost 1000 kg/m
3
);
g-ubrzanje sile teže(gravitacijske sile), 9.81 m/s
2
;
h-visina vodenog stupca, tj. dubina vodenog bazena;
k- koeficijent djelovanja hidroelektrane koji poprima vrijednosti između 0 i 1;
Koeficijent k ovisi isključivo o vrsti turbina ugrađenih u hidroelektrane. Što su turbine
veće i modernije koeficijent, k se približava vrijednosti 1.
- 10-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
Uloga hidroelektrana u suvremenom svijetu
Električna energija predstavlja jedan od najčišćih oblika energije. Mogućnosti
dobivanja električne energije su raznovrsni. Najprihvatljiviji su načini dobivanja iz
obnovljivih izvora energije, kao što su hidroelektrane, vjetroelektrane te solarne
elektrane. Od obnovljivih izvora energije hidroelektrane su najraširenije. Njihov udio
među obnovljivim izvorima energije je oko 88% (podatak za 2005. godinu). To je
posljedica više čimbenika. Za razliku od vjetra ili sunca, čiji intenzitet je nepredvidljiv
te ovisi o meteorološkim prilikama, voda, odnosno njen volumni protok, je puno
stabilniji i stalniji tokom godine. To znači da je i opskrba električnom energijom
pouzdanija. Također, vrlo zanimljiva skupina hidroelektrana su reverzibilne
hidroelektrane, koje omogućavaju dva režima rada, te kao takve su vrlo isplative i
poželjne za izgradnju. Procjenjuje se da je 2005. godine 20% ukupne svjetske
potrošnje električne energije bilo opskrbljeno upravo energijom iz hidroelektrana,
što je približno 816 GW.
Prednosti hidroelektrana
Ključna prednost obnovljivih izvora energije, pa tako i hidroelektrana, je smanjena ili
u potpunosti eliminirana emisija stakleničkih plinova. Glavni razlog tomu je što ne
koriste fosilna goriva kao pokretač turbine, odnosno električnog generatora. Time
električna energija nastala u hidroelektranama postaje rentabilnija, te neovisna o
cijeni i ponudi fosilnih goriva na tržištu. Hidroelektrane također imaju predviđen dulji
životni vijek nego elektrane na fosilna goriva. Ono što je bitno, u razmatranju
hidroelektrana s ekonomskog aspekta, jest da današnje, moderne, hidroelektrane
- 11-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
zahtijevaju vrlo malen broj osoblja, zbog velikog stupnja automatiziranosti. Nadalje,
cijena investicije u izgradnju hidroelektrane se povrati u razdoblju do desetak
godina.
Emisija stakleničkih plinova je u potpunosti eliminirana, ako se isključivo promatra
samo proces proizvodnje električne energije. Isto se ne može reći za cijelu
hidroelektranu, kao sustav sačinjen od brane, turbine i električnog generatora te
hidro akumulacijskog jezera. Međutim, zanimljiva je studija koja je provedene u
suradnji Paul Scherrer Institut-a i Sveučilišta u Stuttgartu. Ona je pokazala da su,
među svim izvorima energije, hidroelektrane najmanji proizvođači stakleničkih
plinova. Slijede redom vjetroelektrane, nuklearne elektrane, energija dobivena foto
naponskim ćelijama. Važno je napomenuti da je ta studija rađena za klimatske
prilike u Europi te se može primijeniti i na područja Sjeverne Amerike i Sjeverne
Azije.
Hidro-akumulacijska jezera hidroelektrana mogu osim svoje primarne funkcije imati
još nekoliko pozitivnih aspekata. Svojom veličinom mogu privlačiti turiste, te se na
njihovoj površini mogu odvijati razni vodeni sportovi. Također velike brane mogu
igrati značajnu ulogu u navodnjavanju, te u regulaciji toka rijeka.
Nedostaci hidroelektrana
Ključni dio hidroelektrane je njena brana. Urušavanje brane može dovesti do velikih
katastrofa za cijeli ekosustav nizvodno od brane. Sama kvaliteta gradnje,
konstrukcije i održavanje brane nije dovoljna garancija da je brana osigurana od
oštećivanja. Brane su vrlo primamljiv cilj tijekom vojnih operacija, terorističkih činova
i tomu sličnih situacija. Također jedan primjer koji svjedoči opasnosti ljudskim
životima je hidroelektrana Brana tri kanjona (eng. Three Gorges Dam) u Kini. Brana
tri kanjona je najveća hidroelektrana na svijetu. Naime, hidroelektrana se nalazi na
rijeci Jangce. To je najveće Kineska rijeka i shodno tomu je i rijeka najbogatija
vodom, što opravdava izgradnju hidroelektrane na njoj. Međutim, vodeni bazen, tj.
hidro akumulacijsko jezero te brane, je toliko veliko da svojom težinom opterećuje
zemljinu koru. Ako se uzme u obzir da je to područje geološki nestabilno, tj. da se
- 12-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
nalazi na spoju litosfernih ploča, jasno je da postoji opravdani rizik od potresa. Dok
znanstvenici strahuju od potresa i urušavanja brane, političari tvrde da takav rizik ne
postoji.
Rijeka svojim tokom nosi vodeni materijal u obliku pijeska i mulja. To s vremenom
dovodi do taloženja toga materijala u vodenom bazenu, a posljedica toga je
smanjivanje dubine vodenog bazena. Zahvaljujući tome, vodeni bazen gubi svoju
ulogu. Akumulaciju vodene mase tijekom kišnih razdoblja, a korištenja iste tijekom
suhih razdoblja godine. To se može izbjeći gradnjom raznoraznih kanala koji imaju
ulogu premosnice, te se tako odvodi taj sediment. Rezultat je da svaka
hidroelektrana ima svoj životni vijek, nakon kojeg postaje neekonomična.
Također uočeni, negativni, aspekt prilikom gradnje brana je nužnost uništavanja
gospodarskih, kulturoloških i prirodnih dobara. Prilikom punjenja hidro
akumulacijskog jezera dolazi do nužnog potapanja svega onoga što se našlo ispod
površine samoga jezera. Fauna toga područja je primorana na preseljenje, također
kao i ljudi. Što se flore tiče, situacija je malo drugačija, prvenstveno u tropskim
područjima. U tim područjima, gdje je temperatura viša, prilikom truljenja,
raspadanja, biljnih ostataka zarobljenih pod vodom, u anaerobnim uvjetima, dolazi
do stvaranja stakleničkih plinova. U prvom redu nastaju ugljični dioksid,(CO
2
) i
metan. Stvaranje ugljičnog dioksida zapravo nije zabrinjavajuće. On je ionako već
kružio u atmosferi te ga je bilje tokom svoga rasta, u procesu fotosinteze ugradilo u
svoje tkivo. To nije novooslobođeni CO
2
, kao što nastaje prilikom izgaranja fosilnih
goriva. Zanimljivo je kazati da je emisija CO
2
, oslobođena u hidro akumulacijskim
jezerima, veća nego u elektranama u kojima izgara fosilno gorivo, ukoliko prije
punjenja bazena vodom šuma nije bila porušena i očišćena. Puno veći problem je
stvaranje metana, koji odlazeći u atmosferu pridonosi efektu staklenika.
Države s najvećom proizvodnjom hidro-električne energije
Kada se promatra količina hidro-energije, tj. električne energije proizvedene u
hidroelektranama, tijekom nekog perioda, valja razlikovati dva pojma. Nominalnu
snagu koju ta hidroelektrana može ostvariti kada bi cijeli promatrani period radila
- 13-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
punim kapacitetom, te stvarnu proizvedenu snagu u promatranom periodu. Omjer
godišnje, stvarno proizvedene, snage te instalirane snage je faktor kapacitivnosti.
Instalirana snaga je zbroj svih generatora neke države kada bi radili pri nominalnoj
snazi tijekom cijele godine.
U tablici 1 se nalaze podaci o godišnjoj proizvodnji električne energije koju je
objavio BP Statistical Review –Full Report 2009.
Država Godišnja
proizvodnja
hidro-
električne
energije
(TWh)
Instalirana
snaga (GW)
Faktor
kapacitivnost
i
Postotak od
ukupne
proizvodnje el.
energ.
Kina 585.2 171.52 0.37 17.18
Kanada 369.5 88.974 0.59 61.12
Brazil 363.8 69.080 0.56 85.56
SAD 250.6 79.511 0.42 5.74
Rusija 167.0 45.000 0.42 17.64
Norveška 140.5 27.528 0.49 98.25
Indija 115.6 33.600 0.43 15.80
Venecuela 86.8 - - 67.17
Japan 69.2 27.229 0.37 7.21
Švedska 65.5 16.209 0.46 44.34
Paragvaj 64.0 - - -
Francuska 64.4 25.335 0.25 11.23
Jedine zemlje koje većinu električne energije osiguravaju pomoću hidroelektrana su
Brazil, Paragvaj, Kanada, Norveška, Švicarska i Venecuela. Međutim, Paragvaj ne
samo da proizvodi dovoljno električne energije, putem hidroelektrana, za domaće
potrebe, već on i izvozi svoju električnu energiju Brazilu i Argentini.
Da bi se praktično sagledao problem hidroenergetike, biće dat jedan praktičan
zadatak i njegovo rešenje.
- 14-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
ZADATAK
Voda struji iz gornjeg rezervoara u donji rezervoar i predaje svoju snagu turbini.
Razlika visina rezervoara iznosi h=147,3 m. Prečnik i dužina cevovoda su D=250
mm, L=100 m, hrapavost cevi e=0,0025 m, a protok Q=0,15 m
3
/s. Zanemariti
lokalne gubitke. Koeficijent kinematske viskoznosti vode ν =1· 10
-6
m
2
/s. Izračunati
snagu vode predane turbini P=?
Napomena:

koef. trenja računati po
Colebrook–ovom obrascu:
2
9 , 0
Re
74 , 5
7 , 3
ln
325 , 1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+

·
D
e
λ

- 15-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
REŠENJE
Postavlja se Bernulijeva jednačina za 1 – 2: ( p
1
=p
2
=p
a
; v
1
=v
2
≈0 )


+ + +

· + +

2
1
2
2 2
2
1 1
2 2
H Hg
g
v
g
p
h
g
v
g
p
ρ ρ
...(1) H - napor pumpe

snaga turbine:
Q g
P
H H Q g v A p v F P
⋅ ⋅
· · > ⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ · ⋅ ·
ρ
ρ
... (2)

2
2 5
2
1
8
Q
g D
L
Hg ⋅
⋅ ⋅
⋅ ·

π
λ
... (3)
764332
10 14 , 3 25 , 0
15 , 0 4 4 4
Re
6 2
·
⋅ ⋅

·
⋅ ⋅
·
⋅ ⋅

·

·

din din din
D
Q
D
D Q D v
ν π ν π ν
Rejnoldsov broj
Gde je ν
din
- dinamički koef. viskoznosti vode
2
9 , 0
Re
74 , 5
7 , 3
ln
325 , 1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+

·
D
e
λ 038 , 0
764332
74 , 5
25 , 0 7 , 3
0025 , 0
ln
325 , 1
2
9 , 0
·
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+

·
... (4)
(1) +(2)+(3)+(4) =>
15 , 0 81 , 9 1000
15 , 0
81 , 9 14 , 3 25 , 0
100 8
038 , 0 3 , 147
2
2 5
⋅ ⋅
+ ⋅
⋅ ⋅

⋅ ·
P
=> P = 206096,1 W ≈
206,1 kW
tražena snaga vode predana turbini

- 16-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
ZAKLJUČAK
Hidroenergetika može se djelomično svrstati i u alternativne izvore energije
gledajući na nesagledivi vodeni resurs na planeti i zauzeti mjesto izvora energije
budućnosti zajedno sa energijom sunca geotermalnom i svim drugim čistim
izvorima.
Ukupni hidropotencijal Srbije procenjen je na oko 31.000 GWh godišnje. Veći deo
tog potencijala (oko 62%) je već iskorišćen jer je ekonomski opravdano građenje
većih proizvodnih kapaciteta. Ostatak hidropotencijala je iskoristiv gradnjom manjih i
skupljih objekata posebno ako se računa na mini i mikro elektrane. Neke procene
potencijala malih hidroelektrana, koje uključuju mini i mikro elektrane na preko 1000
mogućih lokacija sa instalisanom jediničnom snagom ispod 10 MW, kazuju da je na
malim vodotokovima moguće ostvariti ukupnu instalisanu snagu od oko 500 MW i
proizvodnju 2.400 GWh/god. Od toga se polovina (1.200 GWh/god.) nalazi u
Užičkom, Niškom i Kragujevačkom regionu, gde može da bude korišćen u brojnim
malim postrojenjima sa ukupnom instalisanom snagom od oko 340 MW
raspoređenom na oko 700 lokacija.
- 17-
Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika
LITERATURA
1. Podaci o godišnjoj proizvodnji električne energije koju je objavio BP
Statistical Review –Full Report 2009.
2. Theodore Wildi: Electrical Machines, Drives, and Power Systems, 4th
edition
3. Проф. др. Ненад Ђајић "ЕНЕРГЕТИКА СРБИЈЕ- ЈУЧЕ, ДАНАС И
СУТРА"
4. С. Томовић, Алтернативни извори енергије, Техничка књига, Београд,
2002. god.

.................................................................... 16 LITERATURA..............11 Države s najvećom proizvodnjom hidro-električne energije ...............................................................9 Uloga hidroelektrana u suvremenom svijetu................................................................... godine SADRŽAJ HIDROENERGETIKA SADRŽAJ........................................................................................10 Prednosti hidroelektrana .............................................................................................................Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika ...........10 Nedostaci hidroelektrana ..................4 Istorija..................................................12 ZADATAK.... 14 REŠENJE............................................................................................................................................................................................................................................................... 2 UVOD................................................. 4 Karakteristike..............................................7 Vrste turbina u Hidroelektranama................................................................................................... 5 Razvojne mogućnosti.............................................................................................................2- Mesto...6 HIDROELEKTRANE (HE)............................................................................................................ januar 2012....... 3 HIDROENERGETIKA.....................................................................................................................15 ZAKLJUČAK...............17 ......................................................................................................................................................................................8 Snaga dobivena u hidroelektranama ..........................

jer se električna struja ne može jeftino uskladištiti. za samo 50% (sa 2.106TWh a snaga padavina koje padaju na kopno oko 220. Znatan broj budućih hidroakumulacija će imati višenamenski karakter (snabdevanje vodom. energetika. a ujedno i jedini koji je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. U posljednjih 30-ak godina energije hidroelektranama time hidroenergije povećan 3.3%). Procjenjuje se da je iskorišteno oko 25 % svjetskog hidroenergetskog potencijala.2% na Korištenje ima Slika 1: Energija vode Ne može se koristiti posvuda jer podrazumijeva obilje brzo tekuće vode. ali je udio svoja ograničenja. hidroenergije proizvodnja u je utrostručena. Snaga padavina je oko 450TW odnosno potencijalna energija iznosi oko 4. Protok kod HE je veoma promenjiv. . vodoprivreda.3- UVOD Energija vode (hidroenergetika) je najznačajniji obnovljivi izvor energije. a poželjno je i da je ima dovoljno cijele godine.000TWh godišnje.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika .

pa je tek pojava jeftinog elektriciteta iz hidroelektrana rešila taj problem. Posle otkrića električnog generatora u 19. je podignuta na Nijagarinim vodopadima. koje se okretalo i preko osovine prenosilo kretanje na mlinski kamen. SAD i Kanada. Istorija U starim vodenicama za mlevenje brašna. pogotovo prije otkrića parne mašine.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika . energija vode koja se kreće je prenošena na vodeničko kolo. pa otuda i njen naziv. Parne mašine međutim nisu bile pogodne za male potrošače. koji je drobio zrnevlje u brašno. Prednost direktnih metoda je bila jednostavnost. Sličan direktan mehanički prijenos je korišten za pilane i razne druge potrebe. Ranije fabrike su često morale da budu na obalama reka da iskoriste direktnu hidroenergiju. pouzdanost i praktično „besplatna“ energija uz vrlo malo primetnog uticaja na okolinu. sa učešćem Nikole Tesle. gdje se mehanička energija vode pretvara u električnu u generatoru. počele su da se grade sve veće hidroelektrane. Prednost ovoga je da se energija preko žica može preneti na velike udaljenosti.4- HIDROENERGETIKA Hidroenergetika (hidroenergija) je energija koja potiče od snage vode (hydro). Jedna od prvih koja je proizvodila naizmeničnu struju. . veku. koji se vekovima koristi za dobijanje mehaničke. Predstavlja konvencionalan obnovljivi izvor energije. a već duže od sto godina i električne energije.

Teorijski potencijal vodnih snaga je teoretski moguća snaga koju vodotok može dati bez obzira na tehničku i ekonomsku stranu ostvarljivosti postrojenja. podužni profil reka i potoka.5- Karakteristike Radi proučavanja hidroenergetike potrebno je poznavati nekoliko karakteristika ovog potencijala. u velikim hidroelektranama je potencijal 5200 GWh. Najveći deo neiskorišćenih rezervi se nalazi u zemljama u razvoju. od čega je iskorišćeno oko 10000 GWh. a u malim hidroelektranama 1800 GWh. Prema startegiji energetike u Republici Srbiji[1] je tehnički potencijal hidroenergije u Srbiji oko 17000 GWh. raspodela snaga u funkciji vremena. Od neiskorišćenih a tehnički ostvarivih 7000 GWh. trajanje i učestanost snaga.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika . Za račun ovog pokazatelja je potrebno poznavati visinske razlike za data jedinična odstojanja. odnosno 28% ekonomski iskoristivog potencijala. Danas se u svetu koristi 18% tehnički iskoristivog. raspoređenost snaga duž toka. Ekonomski iskoristiv vodni potencijal je onaj deo tehnički iskoristivog potencijala čija se eksploatacija ekonomski isplati. tj. . Tehnički iskoristiv vodni potencijal se određuje na osnovu razrade nekog tehničkog rešenja kada se utvrdi realno ostvariv potencijal godišnje proizvodnje energije. prosečne i maksimalne protoke.

te se nekad navodi odvojeno od hidroenergije.6- Razvojne mogućnosti Hidroenergija pruža velike mogućnosti za dalji razvoj.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika . manje reke i potoci pružaju mogućnosti za dalju gradnju. te se ne koriste ili je njihovo korišćenje u eksperimentalnoj fazi (energija morskih struja. energija plime i oseke i energija morskih struja uopšteno se svrstavaju u energiju mora. energija reka). . Kada se govori o hidroenergiji onda se tu prvenstveno prodrazumeva energija vodotokova (tj. Energija glečera i energija morskih struja su u ovom trenutku neisplative i tehnički zahtevne za korišćenje. Iako su veće reke uglavnom iskorišćene. Energija talasa je derivat energije vetra. Energija talasa. pogotovo hidroelektrana protočnog tipa ili sa malim branama. Energija plime i oseke svoje postojanje duguje gravitacionom dejstvu Meseca.

Slika 2: Hidroelektrana – šema: A-rezervoar.7- HIDROELEKTRANE (HE) Hidroelektrane ili hidroelektrične centrale su elektrane koje pomoću vodnih turbina pretvaraju potencijalnu energiju vode u kinetičku i mehaničku. G-visokonaponske linije. H-reka . F-cev za vodu. B-zgrada. C-turbina. Turbina se sastoji uglavnom od jednog provodnog dijela koji vodi daje dovoljno veliku brzinu i preko jednog obrtnog kotača oduzima energiju od vode. koja se dalje koristi za obrtanje električnog generatora. D-generator. Eulaz vode.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika .

Za visoke padove (preko 200 metara) primjenjuju se takozvane Peltonove turbine kod kojih se potencijalna energija vode u provodnom dijelu potpuno pretvara u kinetičku. . • hidroelektrane sa srednjim i niskim padovima i • hidroelektrane s niskim padovima i relativno velikom količinom vode. razlikuju se: • hidroelektrane s visokim padovima i relativno malom količinom vode.8- Slika 3: Šema reverzibilne HE Vrste turbina u Hidroelektranama Prema količini vode i visini vodenog pada. i u obliku vodenog mlaza pokreće lopatice turbine pretvarajući kinetičku energiju u mehaničku.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika . koji koriste.

k se približava vrijednosti 1. dubina vodenog bazena.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika Za srednje padove (do 200 metara) koriste se takozvane Francisove turbine. g-ubrzanje sile teže(gravitacijske sile).81 m/s2. . q-volumni protok vode. h-visina vodenog stupca. ρ-gustoća vode (uzima se približna vrijednost 1000 kg/m3).9- Snaga dobivena u hidroelektranama Ovisno o veličini hidroelektrane. W. snaga hidroelektrane se izračunava pomoću formule: P = q·ρ·g·h·k Gdje je: P-dobivena snaga struje i električna energija (električna snaga). kod kojih provodni dio s lopaticama okružuje kotač. s tim da je broj lopatica daleko manji. tj. odnosno volumnom protoku rijeke. Što su turbine veće i modernije koeficijent. Za niske padove (do približno 40 metara) koriste se takozvane Kaplanove turbine koje rade slično kao i Francisove turbine. k. U provodnom dijelu ovih turbina potencijalna se energija vode samo djelomično pretvara u kinetičku tako da s određenim pretlakom dospijeva u obrtno kolo (kotač) i njemu predaje svoju energiju. Koeficijent k ovisi isključivo o vrsti turbina ugrađenih u hidroelektrane. . 9. m3/s.koeficijent djelovanja hidroelektrane koji poprima vrijednosti između 0 i 1.

te kao takve su vrlo isplative i poželjne za izgradnju. vrlo zanimljiva skupina hidroelektrana su reverzibilne hidroelektrane. odnosno njen volumni protok. Mogućnosti dobivanja električne energije su raznovrsni. Od obnovljivih izvora energije hidroelektrane su najraširenije. Najprihvatljiviji su načini dobivanja iz obnovljivih izvora energije. pa tako i hidroelektrana. vjetroelektrane te solarne elektrane. je puno stabilniji i stalniji tokom godine. odnosno električnog generatora. koje omogućavaju dva režima rada. jest da današnje. je smanjena ili u potpunosti eliminirana emisija stakleničkih plinova. Njihov udio među obnovljivim izvorima energije je oko 88% (podatak za 2005. čiji intenzitet je nepredvidljiv te ovisi o meteorološkim prilikama. Za razliku od vjetra ili sunca. Procjenjuje se da je 2005. kao što su hidroelektrane. voda.10- Uloga hidroelektrana u suvremenom svijetu Električna energija predstavlja jedan od najčišćih oblika energije.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika . Time električna energija nastala u hidroelektranama postaje rentabilnija. godine 20% ukupne svjetske potrošnje električne energije bilo opskrbljeno upravo energijom iz hidroelektrana. što je približno 816 GW. Ono što je bitno. godinu). te neovisna o cijeni i ponudi fosilnih goriva na tržištu. Hidroelektrane također imaju predviđen dulji životni vijek nego elektrane na fosilna goriva. Također. To je posljedica više čimbenika. hidroelektrane . To znači da je i opskrba električnom energijom pouzdanija. Glavni razlog tomu je što ne koriste fosilna goriva kao pokretač turbine. u razmatranju hidroelektrana s ekonomskog aspekta. Prednosti hidroelektrana Ključna prednost obnovljivih izvora energije. moderne.

cijena investicije u izgradnju hidroelektrane se povrati u razdoblju do desetak godina. hidroelektrana se nalazi na rijeci Jangce. među svim izvorima energije. Ako se uzme u obzir da je to područje geološki nestabilno.11- Nedostaci hidroelektrana Ključni dio hidroelektrane je njena brana. Međutim. vodeni bazen. Brane su vrlo primamljiv cilj tijekom vojnih operacija. nuklearne elektrane. zanimljiva je studija koja je provedene u suradnji Paul Scherrer Institut-a i Sveučilišta u Stuttgartu. terorističkih činova i tomu sličnih situacija. turbine i električnog generatora te hidro akumulacijskog jezera. ako se isključivo promatra samo proces proizvodnje električne energije. što opravdava izgradnju hidroelektrane na njoj. Međutim. Hidro-akumulacijska jezera hidroelektrana mogu osim svoje primarne funkcije imati još nekoliko pozitivnih aspekata. To je najveće Kineska rijeka i shodno tomu je i rijeka najbogatija vodom. Ona je pokazala da su. tj.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika zahtijevaju vrlo malen broj osoblja. zbog velikog stupnja automatiziranosti. Emisija stakleničkih plinova je u potpunosti eliminirana. da se . Važno je napomenuti da je ta studija rađena za klimatske prilike u Europi te se može primijeniti i na područja Sjeverne Amerike i Sjeverne Azije. Također velike brane mogu igrati značajnu ulogu u navodnjavanju. Svojom veličinom mogu privlačiti turiste. te u regulaciji toka rijeka. . Također jedan primjer koji svjedoči opasnosti ljudskim životima je hidroelektrana Brana tri kanjona (eng. kao sustav sačinjen od brane. Slijede redom vjetroelektrane. Three Gorges Dam) u Kini. Sama kvaliteta gradnje. Urušavanje brane može dovesti do velikih katastrofa za cijeli ekosustav nizvodno od brane. Isto se ne može reći za cijelu hidroelektranu. tj. Nadalje. energija dobivena foto naponskim ćelijama. hidroelektrane najmanji proizvođači stakleničkih plinova. Naime. konstrukcije i održavanje brane nije dovoljna garancija da je brana osigurana od oštećivanja. je toliko veliko da svojom težinom opterećuje zemljinu koru. hidro akumulacijsko jezero te brane. Brana tri kanjona je najveća hidroelektrana na svijetu. te se na njihovoj površini mogu odvijati razni vodeni sportovi.

dolazi do stvaranja stakleničkih plinova. nakon kojeg postaje neekonomična. . Nominalnu snagu koju ta hidroelektrana može ostvariti kada bi cijeli promatrani period radila . političari tvrde da takav rizik ne postoji. ukoliko prije punjenja bazena vodom šuma nije bila porušena i očišćena. prilikom truljenja. veća nego u elektranama u kojima izgara fosilno gorivo. Dok znanstvenici strahuju od potresa i urušavanja brane. negativni. vodeni bazen gubi svoju ulogu. prvenstveno u tropskim područjima. Puno veći problem je stvaranje metana. To nije novooslobođeni CO2.(CO2) i metan. U tim područjima. tj.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika nalazi na spoju litosfernih ploča. To s vremenom dovodi do taloženja toga materijala u vodenom bazenu. te se tako odvodi taj sediment. a posljedica toga je smanjivanje dubine vodenog bazena. također kao i ljudi. Zahvaljujući tome. oslobođena u hidro akumulacijskim jezerima. On je ionako već kružio u atmosferi te ga je bilje tokom svoga rasta. Fauna toga područja je primorana na preseljenje. električne energije proizvedene u hidroelektranama. Što se flore tiče. koji odlazeći u atmosferu pridonosi efektu staklenika. Akumulaciju vodene mase tijekom kišnih razdoblja. kulturoloških i prirodnih dobara. raspadanja. Rijeka svojim tokom nosi vodeni materijal u obliku pijeska i mulja. a korištenja iste tijekom suhih razdoblja godine. u procesu fotosinteze ugradilo u svoje tkivo. Rezultat je da svaka hidroelektrana ima svoj životni vijek. u anaerobnim uvjetima. Također uočeni. To se može izbjeći gradnjom raznoraznih kanala koji imaju ulogu premosnice. Stvaranje ugljičnog dioksida zapravo nije zabrinjavajuće.12- Države s najvećom proizvodnjom hidro-električne energije Kada se promatra količina hidro-energije. biljnih ostataka zarobljenih pod vodom. situacija je malo drugačija. kao što nastaje prilikom izgaranja fosilnih goriva. tijekom nekog perioda. valja razlikovati dva pojma. Prilikom punjenja hidro akumulacijskog jezera dolazi do nužnog potapanja svega onoga što se našlo ispod površine samoga jezera. gdje je temperatura viša. jasno je da postoji opravdani rizik od potresa. aspekt prilikom gradnje brana je nužnost uništavanja gospodarskih. U prvom redu nastaju ugljični dioksid. Zanimljivo je kazati da je emisija CO2.

Omjer godišnje. stvarno proizvedene. već on i izvozi svoju električnu energiju Brazilu i Argentini.335 0. Norveška.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika punim kapacitetom.49 0. . energ. Da bi se praktično sagledao problem hidroenergetike.56 5. Švicarska i Venecuela.42 0.17 7. te stvarnu proizvedenu snagu u promatranom periodu. za domaće potrebe. Kanada.6 167. U tablici 1 se nalaze podaci o godišnjoj proizvodnji električne energije koju je objavio BP Statistical Review –Full Report 2009.229 16.21 44.52 88.12 85.34 11.600 27.43 0. .46 0. snage te instalirane snage je faktor kapacitivnosti.4 171.5 115.080 79.25 17.0 140.42 0. biće dat jedan praktičan zadatak i njegovo rešenje.13- Kina Kanada Brazil SAD Rusija Norveška Indija Venecuela Japan Švedska Paragvaj Francuska 585.528 33.209 25.2 369.5 64.2 65.56 0.74 17.64 98. Međutim.6 86.8 250.23 Jedine zemlje koje većinu električne energije osiguravaju pomoću hidroelektrana su Brazil.5 363.18 61.37 0. Država Godišnja proizvodnja hidroelektrične energije (TWh) Instalirana snaga (GW) Faktor kapacitivnost i Postotak od ukupne proizvodnje el.974 69. Instalirana snaga je zbroj svih generatora neke države kada bi radili pri nominalnoj snazi tijekom cijele godine.8 69.59 0.37 0. putem hidroelektrana. Paragvaj ne samo da proizvodi dovoljno električne energije.511 45.25 15. Paragvaj.000 27.0 64.80 67.

74 + 0.7 ⋅ D Re    2 . trenja računati po Colebrook–ovom obrascu: λ= 1.15 m3/s. L=100 m.0025 m.3 m.325   e 5. Razlika visina rezervoara iznosi h=147.9 ln   3. Izračunati snagu vode predane turbini P=? Napomena: koef. a protok Q=0. Koeficijent kinematske viskoznosti vode ν =1· 10-6 m2/s. Prečnik i dužina cevovoda su D=250 mm.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika . Zanemariti lokalne gubitke. hrapavost cevi e=0.14- ZADATAK Voda struji iz gornjeg rezervoara u donji rezervoar i predaje svoju snagu turbini.

325   0.14 ⋅ 10 − 6 Gde je νdin.1 W ≈ 206...15- REŠENJE Postavlja se Bernulijeva jednačina za 1 – 2: 2 2 p1 v12 p2 v2 + +h= + + ∑ Hg + H ρ ⋅ g 2g ρ ⋅ g 2g 1 ( p1=p2=pa.14 ⋅ 9.15 = 2 = = = 764332 Rejnoldsov broj ν din D ⋅ π ⋅ν din D ⋅ π ⋅ν din 0.74  +  ln  0. viskoznosti vode λ= 1.napor pumpe . (2) ∑ Hg = λ ⋅ D 1 2 8L 5 ⋅π ⋅ g 2 ⋅Q 2 .7 ⋅ D Re  2 = 1.(1) snaga turbine: P = F ⋅ v = p ⋅ A ⋅ v = ρ ⋅ g ⋅ Q ⋅ H = >H = P ρ ⋅ g ⋅Q .9    3. (4) (1) +(2)+(3)+(4) => 147 .1 kW tražena snaga vode predana turbini ..74  + 0..0025 5.dinamički koef..3 = 0..Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika .25 764332  2 = 0.25 ⋅ 3.. (3) Re = v⋅D 4Q ⋅ D 4Q 4 ⋅ 0.038 .81 5 2 ⋅ 0. v1=v2≈0 ) H .81 ⋅ 0.325   e 5..7 ⋅ 0.038 ⋅ 8 ⋅100 0.9  ln   3.15 => P = 206096.15 2 + P 1000 ⋅ 9.25 ⋅ 3.

koje uključuju mini i mikro elektrane na preko 1000 mogućih lokacija sa instalisanom jediničnom snagom ispod 10 MW.000 GWh godišnje.400 GWh/god. Veći deo tog potencijala (oko 62%) je već iskorišćen jer je ekonomski opravdano građenje većih proizvodnih kapaciteta. gde može da bude korišćen u brojnim malim postrojenjima sa ukupnom instalisanom snagom od oko 340 MW raspoređenom na oko 700 lokacija. Ostatak hidropotencijala je iskoristiv gradnjom manjih i skupljih objekata posebno ako se računa na mini i mikro elektrane. Neke procene potencijala malih hidroelektrana. . Od toga se polovina (1.200 GWh/god.16- ZAKLJUČAK Hidroenergetika može se djelomično svrstati i u alternativne izvore energije gledajući na nesagledivi vodeni resurs na planeti i zauzeti mjesto izvora energije budućnosti zajedno sa energijom sunca geotermalnom i svim drugim čistim izvorima. kazuju da je na malim vodotokovima moguće ostvariti ukupnu instalisanu snagu od oko 500 MW i proizvodnju 2. Ukupni hidropotencijal Srbije procenjen je na oko 31.) nalazi u Užičkom. Niškom i Kragujevačkom regionu.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika .

and Power Systems. Drives. Томовић. . god.17- LITERATURA 1. Алтернативни извори енергије. С.Ime i Prezime studenta – SEMINARSKI RAD │ TEMA: Hidroenergetika . Београд. Podaci o godišnjoj proizvodnji električne energije koju je objavio BP Statistical Review –Full Report 2009. др. 4th edition 3. ДАНАС И СУТРА" 4. Техничка књига. Проф. 2002. 2. Theodore Wildi: Electrical Machines.ЈУЧЕ. Ненад Ђајић "ЕНЕРГЕТИКА СРБИЈЕ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->