Guvernul României Hot râre nr.

2406/2004

din 21/12/2004 Versiune actualizata la data de 09/10/2006

privind gestionarea vehiculelor scoase din uz@

___________ @Text actualizat la data de 09.10.2006. Actul include modific rile din urm toarele acte: - H.G. nr. 1313/2006 publicat în MOF nr. 829 din 09/10/2006.

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , i al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de eurilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adopt prezenta hot râre.

Art. 1. - (1) Prezenta hot râre reglementeaz m surile de prevenire a producerii de de euri provenite de la vehiculele scoase din uz i reutilizarea, reciclarea, precum i alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz i a componentelor acestora, în vederea reducerii cantit ii de de euri destinate elimin rii. (2) Prevederile prezentei hot râri stabilesc m suri pentru îmbun t irea din punct de vedere al protec iei mediului a activit ilor agen ilor economici implica i în ciclul de via al vehiculelor i, în special, ale agen ilor economici direct implica i în tratarea vehiculelor scoase din uz. (3) Prezenta hot râre se aplic cu respectarea legisla iei na ionale privind standardele de siguran , emisiile în atmosfer i nivelul emisiilor de zgomot, precum i cele referitoare la protec ia solului i a apei. (4) Prevederile prezentei hot râri se aplic vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor i materialelor acestora, f r a se ine seama de modul în care vehiculul a fost între inut sau reparat pe toat durata utiliz rii acestuia i indiferent dac acesta este echipat cu componente furnizate de produc tor sau cu alte componente a c ror montare ca piese de schimb sau ca piese de înlocuire se realizeaz respectându-se reglement rile na ionale în domeniu.

(5) Anvelopele de prim montaj sunt reglementate prin prezenta hot râre, ele nef când obiectul Hot rârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.@ __________ @Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 2. - În sensul prezentei hot râri, urm torii termeni i expresii semnific : a) vehicul - orice vehicul apar inând categoriilor M1 sau N1, precum i vehiculele cu 3 ro i, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglement rilor privind condi iile tehnice pe care trebuie s le îndeplineasc vehiculele rutiere în vederea admiterii în circula ie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modific rile i complet rile ulterioare, cu excep ia mototriciclurilor; b) vehicul scos din uz - un vehicul devenit de eu, în sensul defini iei din anexa nr. IA la Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de eurilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001; c) produc tor - fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul în România; d) produc tor individual - persoan fizic sau juridic care produce ori import vehicule, dar care nu desf oar aceast activitate cu titlu profesional; e) prevenire - m surile care urm resc reducerea cantit ii i nocivit ii pentru mediu a vehiculelor scoase din uz, a materialelor i substan elor din componen a acestora; f) tratare - orice activitate desf urat dup ce vehiculul scos din uz a fost predat unui agent economic care desf oar activit i de depoluare, dezmembrare, t iere, m run ire, valorificare sau preg tire pentru eliminarea de eurilor m run ite, precum i orice alt opera iune efectuat în vederea valorific rii i/sau elimin rii vehiculelor scoase din uz i a componentelor lor; g) reutilizare - orice opera iune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate în acela i scop pentru care au fost concepute; h) reciclare - reprelucrarea de eurilor într-un proces de produc ie în vederea utiliz rii în scopul ini ial sau pentru alte scopuri, dar cu excluderea valorific rii energetice; i) valorificare energetic - utilizarea de eurilor combustibile ca mijloc de generare a energiei, prin incinerare direct sau coincinerare, cu sau f r alte de euri, dar cu recuperarea c ldurii; j) valorificare - oricare dintre opera iunile prev zute în anexa nr. IIB la Ordonan a de urgen aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001; k) eliminare - oricare dintre opera iunile prev zute în anexa nr. IIA la Ordonan a de urgen aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001; a Guvernului nr. 78/2000,

a Guvernului nr. 78/2000,

l) agen i economici - produc torii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurare, precum i agen ii care au ca obiect de activitate tratarea, recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor i materialelor acestora;

m) substan periculoas - orice substan considerat periculoas potrivit art. 7 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substan elor i preparatelor chimice periculoase, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 451/2001; n) instala ie de m run ire a vehiculelor scoase din uz - orice instala ie utilizat pentru t ierea în buc i sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv în scopul ob inerii de resturi metalice direct refolosibile; o) informa ii referitoare la dezmembrare - toate informa iile necesare pentru tratarea corespunz toare i ecologic ra ional a vehiculelor scoase din uz. Aceste informa ii vor fi puse la dispozi ie agen ilor economici care de in instala ii de tratare autorizate de c tre produc torii de vehicule i produc torii de componente sub form de manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line; p) pies de înlocuire - pies destinat s înlocuiasc la un vehicul acea pies cu care vehiculul a fost omologat de tip; r) mas medie la gol a vehiculului - mas proprie a vehiculului, conform c r ii de identitate a vehiculului, minus masa con inutului rezervorului de carburant umplut la 90% din capacitate i masa conduc torului auto evaluat la 75kg; s) depoluare - golirea de fluide i de substan e chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hot râre; t) certificat de distrugere - certificatul eliberat ultimului de in tor al vehiculului scos din uz de c tre unit ile autorizate pentru colectare/tratare. ) acord voluntar - acordul încheiat între autorit ile publice competente i structurile asociative în domeniu, deschis tuturor partenerilor care doresc s se conformeze condi iilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prev zute în prezenta hot râre;@ u) anvelope de prim montaj - anvelopele cu care se echipeaz ro ile vehiculului, inclusiv roata de rezerv , în cadrul procesului de fabrica ie a vehiculului respectiv;@ v) echipamente i instala ii pentru epurarea apelor - orice echipamente sau instala ii existente pe pia , care previn i înl tur poluarea apelor de suprafa i subterane cu produse petroliere sau al i posibili poluatori.@ __________ @Literele ), u) i v) au fost introduse prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 3. - În scopul prevenirii apari iei de eurilor, produc torii de vehicule, în colaborare cu produc torii de componente i de materiale, vor lua m surile necesare pentru: a) limitarea i reducerea pe cât posibil a utiliz rii substan elor periculoase la construc ia vehiculelor, începând din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, facilitarea recicl rii componentelor i materialelor, precum i evitarea elimin rii de eurilor periculoase; b) conceperea i construirea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilit ilor de dezmembrare, reutilizare i valorificare a componentelor i materialelor acestora; c) dezvoltarea utiliz rii materialelor reciclate la producerea de noi vehicule sau alte produse.

Art. 4. - (1) Materialele i componentele vehiculelor vor fi introduse pe pia cadmiu i crom hexavalent.

numai dac nu con in plumb, mercur,

(2) Materialele i componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt prev zute în anexa nr. 3.@ __________ @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 5. - Produc torii de vehicule i produc torii de componente sau de materiale au obliga ia de a codifica componentele i materialele pentru a facilita identificarea acestora la dezmembrarea pentru reutilizare, valorificare, reciclare. Pot fi aplicate ca standarde de referin urm toarele: SR EN ISO 1043-1:2003, SR ISO 10432:1995, SR EN ISO 11469:2001 pentru componente din materiale plastice i SR ISO 1629:1993 pentru componente din cauciuc sau latex, cu excep ia anvelopelor. Art. 6. - (1) Produc torii, în colaborare cu agen ii economici implica i în gestionarea vehiculelor scoase din uz, sunt obliga i s publice în cartea tehnic sau prin alte mijloace de informare informa ii privind: a) construc ia vehiculelor i a componentelor acestora din punct de vedere al posibilit ilor de reciclare i valorificare a acestora; b) modalit ile de tratare ecologic a vehiculelor uzate, în special în ceea ce prive te dezmembrarea i evacuarea tuturor fluidelor; c) dezvoltarea i optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare i recuperare a vehiculelor uzate i a componentelor acestora; d) progresele realizate în domeniul valorific rii i recicl rii în scopul reducerii cantit ii de de euri, precum i pentru cre terea gradului de valorificare i reciclare. (2) Produc torii au obliga ia de a pune la dispozi ie poten ialilor cump r tori informa iile prev zute la alin. (1). Date generale referitoare la informa iile prev zute la alin. (1) vor fi incluse în materialele promo ionale utilizate la comercializarea noilor vehicule. Art. 7 - (1) Produc torii de vehicule au obliga ia de a furniza gratuit agen ilor economici autoriza i, care realizeaz dezmembrarea i/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora i cu respectarea secretului industrial i comercial, informa ii privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule în termen de cel mult 6 luni de la punerea pe pia a acestora. Aceste informa ii vor privi componentele i materialele, precum i localizarea tuturor substan elor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prev zute la art. 15. (2) Produc torii de componente pentru vehicule trebuie s furnizeze agen ilor economici autoriza i, care realizeaz dezmembrarea i/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora i cu respectarea secretului industrial i comercial, informa iile necesare privind dezmembrarea, depozitarea i testarea componentelor reutilizabile. Art. 8. - Persoanele fizice sau persoanele juridice de in toare de vehicule scoase din uz au urm toarele obliga ii: a) s nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide i/sau lichide ale acestora, pe sol, în apele de suprafa i ale m rii teritoriale;

b) s predea vehiculele scoase din uz agen ilor economici autoriza i s desf oare activit i de colectare i/sau tratare a vehiculelor scoase din uz. Art. 9. - (1) Produc torii de vehicule trebuie s asigure, individual sau prin contracte cu ter e p r i, preluarea de la ultimul de in tor a vehiculelor pe care le-au introdus pe pia , atunci când acestea devin vehicule scoase din uz. (2) În scopul aplic rii prevederilor alin. (1), produc torii de vehicule vor asigura, individual sau prin contracte cu ter e p r i, minimum: a) un punct de colectare în fiecare jude ; b) un punct de colectare în fiecare ora cu peste 100.000 de locuitori, în cazul în care volumele de vehicule scoase din uz predate dep esc capacitatea de preluare a punctului de colectare prev zut la lit. a);@ c) 3 puncte de colectare în municipiul Bucure ti. (3) Produc torii de vehicule trebuie: a) s transmit anual Ministerului Mediului i Gospod ririi Apelor lista cu punctele de colectare desemnate, potrivit obliga iilor prev zute la alin. (1); b) s afi eze lista cu punctele de colectare prev zute la alin. (2) la punctele de vânzare a vehiculelor noi; lista va include detaliile de contact privind persoanele care reprezint aceste puncte de colectare; c) s pun la dispozi ie publicului, prin publicarea pe Internet, lista prev zut la lit. a) a prezentului alineat. __________ @Litera b) de la alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 10. - (1) Predarea vehiculului scos din uz la punctele de colectare prev zute la art. 9 alin. (2) se face f r nicio cheltuial a de in torului care îl pred .@ (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1): a) vehiculele scoase din uz, care nu sunt înmatriculate sau pentru care ultima înmatriculare nu s-a f cut în România, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) vehiculele scoase din uz, care au fost înmatriculate temporar în România; c) vehiculele scoase din uz, care nu mai con in una sau mai multe componente esen iale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, asiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a func iilor vehiculului; d) vehiculele scoase din uz, c rora li s-au ad ugat de euri. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 11. - (1) Colectarea vehiculelor scoase din uz se va face numai în baza prezent rii agentului economic care efectueaz colectarea i/sau dezmembrarea a urm toarelor documente: a) cartea de identitate a vehiculului (original i o copie care va fi predat agentului economic care efectueaz colectarea i/sau dezmembrarea); b) pentru persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dac acesta efectueaz predarea vehiculului, sau al altei persoane împuternicite de acesta printr-un act notarial s efectueze predarea vehiculului uzat, precum i actul notarial de împuternicire, dup caz; c) pentru persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate de societatea de in toare a vehiculului scos din uz s efectueze predarea vehiculului i delega ia din partea societ ii de in toare a vehiculului scos din uz pentru persoana care va efectua predarea vehiculului. (2) Se excepteaz de la aplicarea prevederilor lit. a) i b) ale alin. (1) vehiculele f r proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale i trecute, potrivit legii, în proprietatea unit ilor administrativ-teritoriale de pe a c ror raz au fost ridicate. (3) Agen ii economici autoriza i pentru colectarea vehiculelor scoase din uz au obliga ia de a emite ultimului de in tor al vehiculului scos din uz un certificat de distrugere, la preluarea vehiculului scos din uz. În cazul în care agen ii economici desf oar doar activit i de colectare, certificatele de distrugere vor fi emise în numele unit ilor de tratare cu care au contract, cu acordul scris al acestora i cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (4) Modelul i condi iile de emitere ale certificatului de distrugere se aprob prin ordin comun al ministrului mediului i gospod ririi apelor, al ministrului administra iei i internelor i al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hot râri. Art. 111. - (1) În cazul în care operatorii economici desf oar numai activit i de colectare, ace tia vor preda vehiculele scoase din uz, complete, operatorilor economici care desf oar activit i de dezmembrare i/sau valorificare. (2) În cazul în care vehiculele scoase din uz au fost preluate f r una sau mai multe componente esen iale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, asiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a func iilor vehiculului, dup caz, acest lucru se va specifica, în mod explicit, într-o not care se va ata a la certificatul de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz. (3) O copie de pe certificatul de distrugere, înso it de nota prev zut la alin. (2), va fi transmis c tre operatorii economici autoriza i pentru dezmembrarea i/sau valorificarea vehiculelor scoase din uz.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 12. - (1) Colectarea i tratarea vehiculelor scoase din uz, care au fost introduse pe pia de produc tori individuali sau ale c ror produc tori i-au încetat activitatea, se asigur prin proiecte finan ate de la Fondul pentru mediu, conform legisla iei în vigoare. (2) Finan area proiectelor prev zute la alin. (1) se face numai în cazul în care se dovede te cu documente c nivelul costurilor de colectare i tratare a vehiculelor scoase din uz dep e te veniturile ob inute din vânzarea pieselor reutilizabile i a materiilor prime secundare, rezultate din tratarea acestora.

Art. 13. - Agen ii economici care efectueaz opera iuni de între inere i repara ii auto au obliga ia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele i piesele înlocuite, care constituie de euri, c tre agen ii economici autoriza i, potrivit prevederilor legisla iei în vigoare. Art. 14. - (1) Agen ii economici care desf oar activit i de colectare i dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie s fie autoriza i potrivit prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 78/2000, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001, i ale Ordonan ei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agen ilor economici care desf oar activit i de repara ii, de reglare, de modific ri constructive, de reconstruc ie a vehiculelor rutiere, precum i de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 222/2003, cu modific rile ulterioare. (2) Agen ii economici care desf oar activit i de valorificare i/sau eliminare a componentelor i materialelor rezultate în urma dezmembr rii vehiculelor scoase din uz trebuie s fie autoriza i potrivit prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 78/2000, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001, i ale Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de eurilor industriale reciclabile, republicat , cu modific rile ulterioare. (3) Agen ii economici care desf oar activit i de colectare i tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obliga i s respecte cerin ele minime prev zute în anexa nr. 1. (4) În vederea respect rii obliga iilor prev zute în anexa nr. 1, agen ii economici prev zu i la alin. (1) au obliga ia ca, în termen de 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hot râri, s solicite autorit ii teritoriale pentru protec ia mediului revizuirea autoriza iei de mediu. (41) În cazul operatorilor economici care desf oar activitatea de depoluare cu instala ii mobile, acest lucru este specificat în mod explicit în autoriza ia de mediu.@ (5) Agen ii economici care desf oar activit i de dezmembrare i/sau tratare a vehiculelor scoase din uz au obliga ia de a ine eviden a tuturor categoriilor de de euri i a componentelor reutilizabile. __________ @Alineatul (41) a fost introdus prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 15. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 operatorii economici sunt obliga i s asigure realizarea urm toarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: a) reutilizarea i valorificarea a cel pu in 75% din masa medie pe vehicul i an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; b) reutilizarea i valorificarea a cel pu in 85% din masa medie pe vehicul i an, pentru vehiculele fabricate dup 1 ianuarie 1980; c) reutilizarea i reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul i an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; d) reutilizarea i reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul i an, pentru vehiculele fabricate începând cu 1 ianuarie 1980.@

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 operatorii economici sunt obliga i s asigure realizarea urm toarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: a) reutilizarea i valorificarea a cel pu in 95% din masa medie pe vehicul i an, pentru toate vehiculele scoase din uz; b) reutilizarea i reciclarea a cel pu in 85% din masa medie pe vehicul i an, pentru toate vehiculele scoase din uz.@ (3) Prevederile alin. (1) i (2) i, de asemenea, prevederile art. 5 i 7 nu se aplic vehiculelor cu destina ii speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr. 211/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare. (4) Obiectivele prev zute la alin. (1) i (2) se pot realiza în urm toarele moduri: a) individual de c tre produc tori, în instala ii proprii sau în instala ii autorizate ale altor operatori economici cu care produc torii au contract; b) prin transferarea acestei responsabilit i c tre o persoan juridic autorizat în acest scop de c tre Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor.@ (5) Procedura i criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prev zute la alin. (4) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului i gospod ririi apelor i al ministrului economiei i comer ului, în termen de 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hot râri. (6) În scopul monitoriz rii atingerii obiectivelor prev zute la alin. (1) i (2), agen ii economici care desf oar opera iuni de tratare a vehiculelor scoase din uz au obliga ia de a transmite autorit ilor teritoriale pentru protec ia mediului formularele prev zute în anexa nr. 2, completate pentru anul precedent, pân la data de 15 martie a anului în curs. (61) La completarea rubricilor prev zute la nr. crt. 1-4 din anexa nr. 2 se pot folosi estim ri asupra procentajului mediu al reutiliz rii, recicl rii i valorific rii metalelor din vehiculele scoase din uz, denumite în continuare estimarea con inutului de metal. Aceast estimare este sus inut de explica ii detaliate privind procentajul de metal con inut i de estimarea procentajului de metal reutilizat, valorificat i reciclat.@ (62) În datele utilizate pentru estimarea con inutului de metal se va ine cont de: a) pia a na ional de vehicule actual ; b) vehiculele scoase din uz pe teritoriul României; c) materialele i componentele provenite de la vehiculele cuprinse în aceast estimare, pentru a evita dubla contorizare.@ (63) Rubricile prev zute la nr. crt. 1-4 din anexa nr. 2 sunt completate de c tre operatorii economici pe durata unui an, începând cu datele pe 2006, i sunt transmise c tre autorit ile teritoriale pentru protec ia mediului, potrivit prevederilor alin. (6). Datele sunt centralizate la Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului i sunt trimise, în termen de 30 de zile, la Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor.@ (64) Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor transmite datele prev zute la alin. (63) Comisiei Europene, în maximum 18 luni de la sfâr itul anului pentru care se face raportarea.@ (7) La interval de 3 ani, Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor înainteaz Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a prezentei hot râri. Raportul este întocmit pe baza formularelor prev zute la alin. (6), cu scopul de

a stabili o baz de date privind vehiculele uzate i tratarea acestora. Raportul con ine informa ii relevante referitoare la posibilele modific ri în structura comercializ rii autovehiculelor i în sectoarele de colectare, dezmembrare, t iere, recuperare i reciclare, care pot duce la perturbarea concuren ei între sau în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Formularele sau schemele sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene cu 6 luni înainte de începutul perioadei acoperite de raport. Raportul este înaintat Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfâr itul perioadei de 3 ani pe care o acoper . __________ @Alineatele (1) i (2) au fost modificate prin art. I pct. 9 din H.G. nr. 1313/2006. - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 9 din H.G. nr. 1313/2006. - Alineatele (61) - (64) au fost introduse prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 151. - (1) În cazul vehiculelor scoase din uz pentru care s-a emis un certificat de distrugere în România i ale c ror materiale i componente au fost exportate c tre alt stat membru sau alt ar ter pentru tratare ulterioar , acea tratare va fi atribuit României, în scopul calcul rii obiectivelor, dac exist dovada c reciclarea i/sau valorificarea au avut loc în condi ii echivalente cu cele prev zute de legisla ia comunitar în domeniu. (2) Vehiculele scoase din uz pentru care un alt stat membru sau alt ar ter a emis un certificat de distrugere i care sunt importate în România pentru reciclare i/sau valorificare nu vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor prev zute la art. 15 alin. (1) i (2) i nu vor fi raportate ca reciclate sau valorificate în România. (3) În cazul exportului vehiculelor scoase din uz i/sau materialelor i componentelor acestora spre ri ter e, operatorii economici care desf oar activit i de dezmembrare i/sau valorificare a vehiculelor scoase din uz vor întocmi, pentru fiecare export, câte un dosar care s con in contractul de export i declara ia pe propria r spundere a operatorului economic autorizat pentru dezmembrare i/sau valorificare, potrivit modelului prev zut în anexa nr. 4, în sensul c acele materiale i componente care au fost exportate sunt reciclate sau valorificate de c tre operatorul economic c tre care sa efectuat exportul. Dosarul va fi prezentat, la cerere, autorit ilor responsabile de control.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 11 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 16. - (1) Vehiculele speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglement rilor privind omologarea de tip i eliberarea c r ii de identitate a vehiculelor rutiere, precum i omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, cu modific rile i complet rile ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea art. 12 i 15.@ (2) Pentru vehiculele cu 3 ro i se aplic numai prevederile art. 8, 9 i 14. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 12 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 161. - (1) Operatorii economici pot realiza obliga iile prev zute la art. 3, 5-7 i 9 i pot aplica prevederile art. 10 individual sau prin acorduri voluntare încheiate cu autorit ile publice competente. (2) Acordurile voluntare respect urm toarele cerin e: a) acordurile sunt executorii; b) acordurile trebuie s specifice obiectivele cu termenele limit respective; c) acordurile sunt publicate pe site-ul autorit ii publice competente. (3) Rezultatele ob inute pe baza acordurilor sunt monitorizate regulat, sunt raportate autorit ilor competente i Comisiei Europene i sunt puse la dispozi ie publicului, în conformitate cu condi iile stabilite în acestea. (4) Autorit ile competente iau deciziile necesare examin rii progresului înregistrat pe baza acordurilor. (5) În cazul nerespect rii acordurilor voluntare, operatorilor economici li se vor aplica sanc iunile prev zute la art. 17, pentru nerealizarea obliga iei respective.@ __________ @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 13 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 17. - (1) Constituie contraven ii urm toarele fapte i se sanc ioneaz dup cum urmeaz : a) nerespectarea obliga iilor prev zute la art. 6, 111 i 161, cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei;@ b) nerespectarea prevederilor art. 7 i ale art. 15 alin. (1), (2) i (6), cu amend de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 5, 9, 13 i 14, cu amend de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei i cu suspendarea temporar a activit ii agentului economic pân la conformarea cu prevederile prezentei hot râri; d) punerea pe pia a vehiculelor cu înc lcarea prevederilor art. 4, cu amend de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei i cu suspendarea temporar a activit ii agentului economic pân la conformarea cu prevederile prezentei hot râri. (2) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre personalul împuternicit al Autorit ii Na ionale de Control, prin Garda Na ional de Mediu, sau al celorlalte autorit i competente potrivit legii. (3) Contraven iilor prev zute la alin. (1) i (2) le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile ulterioare, inclusiv cele prev zute la art. 28 din ordonan a men ionat . __________ @Litera a) de la alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 14 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 18. - Prezenta hot râre intr în vigoare la data public rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excep ia art. 4, 5, 10, 12, art. 15 alin. (64) i (7), art. 151 i a art. 161 alin. (3), care intr în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum i a art. 9, care intr în vigoare la data de 1 octombrie 2006.@

__________ @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 15 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezenta hot râre.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din H.G. nr. 1313/2006.

Art. 20. - Prezenta hot râre transpune Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ii Europene (JOCE) nr. L 269 din 21 octombrie 2000, P. 0034-0043, cu excep ia art. 4 alin. (2) i art. 5 alin. (3) paragraful 2 i 3, care vor fi transpuse prin ordin al ministrului mediului i gospod ririi apelor, pân la data ader rii României la Uniunea European .

PRIM-MINISTRU ADRIAN N STASE

Contrasemneaz :

p. Ministrul mediului i gospod ririi apelor, Florin Stadiu, secretar de stat p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, Traian Panait, secretar de stat p. Ministrul integr rii europene, Andrei Popescu, secretar de stat p. Ministrul finan elor publice, Mihai Nicolae T n sescu

Bucure ti, 21 decembrie 2004. Nr. 2.406.

ANEXA Nr. 1

CERIN E MINIME necesar a fi îndeplinite de c tre unit ile de colectare i de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimiz rii impactului asupra mediului al colect rii, dezmembr rii i recicl rii vehiculelor scoase din uz, precum i a elimin rii în condi ii de siguran pentru mediu a de eurilor rezultate

1. Cerin e care trebuie îndeplinite de unit ile de colectare: a) unit ile de colectare nu au dreptul s trateze vehiculele scoase din uz, în mod special în ceea ce prive te evacuarea fluidelor i dezmembrarea acestora. Acestea trebuie s încheie contracte cu unit ile de tratare în ceea ce prive te perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evit rii prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungit a acestora i al evit rii bloc rii activit ii de colectare. Aceste prevederi nu se aplic agen ilor economici care sunt autoriza i s desf oare activit i de colectare i tratare; b) unit ile de colectare trebuie s de in toate autoriza iile necesare pentru activitatea desf urat , conform prevederilor legale în vigoare; c) este interzis stocarea vehiculelor unul peste altul, precum i a ezate pe una dintre p r ile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în a a fel încât s se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care con in fluide sau p r ilor u or demontabile din sticl (cum ar fi: parbrizul, luneta sau geamurile laterale); d) suprafa a pentru colectare trebuie împ r it într-o suprafa unde vehiculele scoase din uz sunt predate de c tre de in tori i o suprafa pentru stocarea temporar a acestora în vederea pred rii c tre unit ile de tratare. Aceast ultim suprafa trebuie s fie protejat împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglement rile legale în vigoare, i s prezinte o re ea de drenare a apelor meteorice. Dac suprafa a este acoperit , existen a re elei de drenare nu mai este obligatorie; e) de inerea echipamentelor necesare transport rii vehiculelor la unit ile de tratare, inându-se seama de faptul c vehiculele uzate colectate nu mai au drept de circula ie pe drumurile publice o dat cu emiterea certificatului de distrugere i implicit cu radierea din circula ie; f) sunt obligatorii de inerea în cantit i suficiente i stocarea în condi ii corespunz toare a substan elor pentru tratarea i neutralizarea oric ror posibile scurgeri de fluide; g) este obligatorie de inerea de echipamente i instala ii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglement rile legale în vigoare;@ h) unitatea de colectare trebuie s aib o capacitate adecvat de prevenire i stingere a incendiilor;

i) unitatea de colectare trebuie s fie îngr dit , pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate; j) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea c ii de acces, în care s se specifice denumirea, adresa i orele de func ionare ale unit ii; k) toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul de in tor, precum i cele care urmeaz s fie transferate c tre unit ile de tratare vor fi eviden iate în scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate urm toarele informa ii: - copii ale c r ilor de identitate ale vehiculelor uzate colectate; - pentru persoanele fizice - copii ale documentelor de identitate ale ultimilor proprietari sau ale persoanelor împuternicite de ace tia printr-un document notarial s efectueze predarea vehiculelor uzate; - pentru persoanele juridice - copii ale documentelor de identitate ale persoanelor delegate de societ ile de in toare ale vehiculelor scoase din uz s efectueze predarea acestora; - copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor vehiculelor scoase din uz, preluate; - probleme deosebite i avarii incluzând cauzele i m surile de remediere ale acestora. Registrul de operare va fi prezentat, la cerere, autorit ilor responsabile cu controlul. __________ @Litera g) de la pct. 1 a fost modificat prin art. I pct. 17 din H.G. nr. 1313/2006.

2. Cerin e pentru unit ile de tratare: a) zona de lucru trebuie s fie împ r it în: - zona de livrare (primire i înregistrare); - zona de depozitare preliminar a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil; - zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz; - zona de depozitare a vehiculelor pretratate; - zona de dezmembrare; - zona de stocare a p r ilor reutilizabile care nu con in fluide; - zona de stocare a p r ilor reutilizabile care con in fluide; - zona de stocare a de eurilor solide pentru reciclare/valorificare energetic /eliminare; - zona de stocare a de eurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetic /eliminare; - zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate c tre shredder; - zona de compactare (dac se efectueaz aceast opera iune).

Toate zonele trebuie s fie identificate în mod clar; b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie s fie impermeabilizate; c) pe durata depozit rii, înaintea pretrat rii i dezmembr rii, este interzis stocarea vehiculelor a ezate pe una dintre p r ile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admis numai dac exist echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deform rii i deterior rii componentelor care con in fluide. d) în zonele în care se realizeaz pretratarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor i a p r ilor care con in fluide, precum i compactarea trebuie luate m suri pentru a se asigura evitarea degrad rii de eurilor valorificabile; e) vehiculele scoase din uz, pretratate i dezmembrate, trebuie depozitate pe suprafe e impermeabile astfel încât s fie evitat contaminarea solului sau a pânzei freatice; f) operatorii au obliga ia de a ine un registru de eviden a opera iunilor de tratare;

g) este obligatorie de inerea de echipamente i instala ii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglement rile legale în vigoare;@ h) unitatea trebuie s aib o capacitate corespunz toare de depozitare a anvelopelor uzate i s previn formarea de stocuri; i) unitatea trebuie s aib o capacitate adecvat de prevenire i stingere a incendiilor; Pretratare j) la primirea vehiculelor scoase din uz operatorii unit ilor de tratare vor efectua cu prioritate, în cel mai scurt timp posibil, urm toarele opera iuni de pretratare: - îndep rtarea acumulatorilor; - demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de c tre personal autorizat, conform instruc iunilor produc torului; - tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare i eliminare conform instruc iunilor produc torului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive atât timp cât sunt instalate pe vehicule; - îndep rtarea pe cât posibil a tuturor componentelor con inând mercur; k) înaintea oric rei trat ri operatorii unit ilor de tratare trebuie s îndep rteze de pe vehicule i s colecteze selectiv urm toarele fluide i materiale: - combustibilul (inclusiv gazul lichefiat); - lichidul de r cire; - lichidul de frân ; - lichidul de sp lare a parbrizului; - agentul frigorific din instala ia de aer condi ionat; - filtrul de ulei;

- condensatoare ce con in PCB/PCT; - uleiul de motor, de transmisie, uleiul hidraulic i cel utilizat în amortizoare, cu excep ia cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le con in. Componentele i materialele care prezint riscuri pentru pânza freatic pe suprafe e acoperite i impermeabilizate; i pentru apele de suprafa vor fi depozitate

k1) operatorii economici autoriza i pot îndeplini cerin ele legate de pretratarea i tratarea vehiculelor scoase din uz i prin utilizarea de mmstala ii de depoluare mobile, cu respectarea dispozi iilor prev zute la pct. 1 lit. a) din prezenta anex ;@ Tratare l) înaintea oric rei trat ri ulterioare, operatorii unit ilor de tratare vor trebui s îndep rteze urm toarele substan e, materiale sau componente, din cauza pericolului pe care acestea îl prezint : - componentele poten ial periculoase indicate de produc tori; - suspensiile, dac nu au fost golite de fluide; - componentele con inând azbest; - componentele con inând mercur, cum ar fi întrerup toarele, în m sura în care este posibil; - componentele i materialele care con in cadmiu, plumb, crom hexavalent; - substan ele care nu au leg tur cu vehiculele scoase din uz; m) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate c tre shredder sau c tre o alt instala ie de tratare ulterioar , operatorii unit ilor de tratare trebuie s asigure cu prioritate dezasamblarea urm toarelor componente: - convertoare catalitice; - greut i de echilibrare; - jante de aluminiu; - lunet , parbriz i geamuri laterale; - anvelope; - componente mari de plastic, cum sunt barele de protec ie, grila radiatorului, dac acestea nu sunt separate în timpul sau dup procesul de tocare/m run ire într-o manier care s permit reciclarea materialelor; - componente metalice care con in cupru, aluminiu i magneziu, dac respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau dup procesul de tocare/m run ire; n) componentele i substan ele ob inute din vehiculele scoase din uz trebuie s fie reciclate sau reutilizate într-o m sur cât mai mare, acordându-se prioritate reutiliz rii. În m sura posibilit ilor tehnice i financiare, lichidul de frân , uleiurile hidraulice, lichidul de r cire i agentul frigorific din instala ia de aer condi ionat trebuie s fie reciclate.

De eurile care vor fi reciclate trebuie s fie depozitate separat de de eurile care urmeaz s fie eliminate; o) vehiculele pretratate sau dezmembrate pot fi compactate în instala ii corespunz toare în scopul transport rii, dac s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate; Documente p) operatorii unit ilor de tratare au obliga ia de a ine un registru de operare în care se vor men iona datele de identificare a vehiculelor, opera iile de evacuare a fluidelor, reutilizarea i reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente; r) registrul de operare va con ine i toate datele esen iale privind func ionarea unit ii, care rezult din principiile de transparen i trasabilitate în ceea ce prive te gestionarea ecologic i ra ional a vehiculelor scoase din uz, respectiv: - copii ale certificatelor de distrugere; - inventarele i loca iile, pe tipuri i cantit i, ale tuturor substan elor, materialelor i componentelor rezultate în urma opera iunilor de pretratare i tratare a vehiculelor uzate; - eviden a tuturor de eurilor reciclate sau eliminate, precum i informa ii privind componentele reutilizate; - informa ii privind fluxurile de de euri din alte domenii de activitate ale unit ii, care vor fi eliminate împreun cu fluxurile de de euri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz; - probleme în func ionare, cauzele acestora i m surile luate pentru solu ionarea acestora. __________ @Litera g) de la pct. 2 a fost modificat prin art. I pct. 18 din H.G. nr. 1313/2006. - Litera k1) de la pct. 2 a fost introdus prin art. I pct. 19 din H.G. nr. 1313/2006.

ANEXA Nr. 2@ __________ @Anexa a fost înlocuit prin art. I pct. 20 din H.G. nr. 1313/2006.

MONITORIZAREA obiectivelor de reutilizare i valorificare, respectiv reutilizare i reciclare a vehiculelor scoase din uz ___________ *) Tabelele din cuprinsul anexei nr. 1 sunt reproduse în facsimil.

1. Materiale provenite de la depoluarea i dezmembrarea vehiculelor scoase din uz (în tone pe an)

Materiale de la Reutilizare Reciclare Valorificare Valorificare Eliminare depoluare i (A) (B1) energetic (C1) total (D1 = B1 + C1) E1

dezmembrare(**)

Baterii

Lichide (excluzând combustibilul)

Filtre de ulei

Alte materiale de la depoluare (excluzând combustibilul)

Catalizatori

Componente metalice

Anvelope

Componente mari de plastic

Sticl

Alte materiale provenite de la dezmembrare

Total

**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hot rârii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii de eurilor i pentru aprobarea listei cuprinzând de eurile, inclusiv de eurile periculoase.

2. Materiale provenite de la tocarea/m run irea vehiculelor scoase din uz (în tone pe an)

Materiale de la tocare/m run ire(**)

Reciclare Valorificare Valorificare Eliminare (B2) (C2) energetic (D2 = B2 + C2) total E2

Materiale feroase (o el)

Materiale neferoase (aluminiu, cupru, zinc. plumb, etc.)

Frac ie u oar rezultat în urma toc rii/m run irii

Altele

Total

**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hot rârii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii de eurilor i pentru aprobarea listei cuprinzând de eurile, inclusiv de eurile periculoase.

3. Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (p r ilor vehiculelor scoase din uz) exportate pentru tratare (în tone pe an)

Totalul vehiculelor Masa total a

Totalul vehiculelor

Totalul vehiculelor scoase din uz

scoase din uz (p r ilor scoase din uz (p r ilor

vehiculelor care sunt vehiculelor scoase din vehiculelor scoase din (p r ilor vehiculelor exportate pentru fiecare ar 1)(**) uz) exportate care au fost reciclate (F1) uz) exportate care au fost valorificate scoase din uz)

exportate care au

energetic (F2)

fost eliminate (F3)

1) Se va preciza separat, pe

ri, masa vehiculelor exportate pentru reciclare, valorificare i eliminare.

**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hot rârii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii de eurilor i pentru aprobarea listei cuprinzând de eurile, inclusiv de eurile periculoase.

4. Monitorizarea cantit ii totale de materiale reutilizate, reciclate, valorificate (în tone pe an)

Reutilizare

Total

Total valorificare

Total reutilizare i reciclare

Total reutilizare i valorificare

reciclare (A)

(B1 + B2 + F1) (D1 + D2 + F2) (X1 = A + B1 + B2 + F1) (X2 = A + D1 + D2 + F2)

W (num rul total de vehicule scoase din uz) = % ....... W1 (masa total a vehiculelor) = ....... X1/W1

%

X2/W1

NOT : 1. Operatorii economici care utilizeaz estim ri asupra con inutului de metal trebuie s le foloseasc pentru a completa rubricile din formularul 2 care se refer la metale, conform modelului. 2. Operatorii economici care nu utilizeaz estim ri asupra con inutului de metal calculeaz reutilizarea (A) pe baza metodei de sc dere: masa individual a vehiculului (Wi) minus masa vehiculului depoluat i dezmembrat (Wb), minus masa materialelor depoluate i dezmembrate trimise pentru valorificare, reciclare sau eliminare. Operatorii economici care folosesc estim ri asupra con inutului de metal determin A, exclusiv componentele metalice, pe baza datelor furnizate de operatorii economici care dezmembreaz i/sau valorific vehiculele scoase din uz.

Cantitatea reciclat /valorificat /eliminat este determinat pe baza datelor furnizate de operatorii economici care colecteaz sau recicleaz /valorific ori pe baza cantit ilor notate în registrul de operare al operatorilor economici care recicleaz /valorific sau elimin materialele i componentele provenite de la vehicule scoase din uz. Masa individual a vehiculului este definit ca masa medie la gol a vehiculului. Masa vehiculului depoluat i dezmembrat (Wb) este determinat pe baza informa iilor furnizate de operatorii economici care colecteaz i trateaz vehiculul scos din uz. 3. Masa total a vehiculelor (W1) este calculat ca suma maselor individuale ale vehiculelor (Wi). Num rul total al vehiculelor scoase din uz (W) este calculat pe baza num rului de vehicule scoase din uz din România pentru care s-a emis un certificat de distrugere de c tre operatorii economici autoriza i pentru activitatea de tratare. 4. Fluxul de vehicule scoase din uz procesate în instala ia de tocare/m run ire este calculat pe baza num rului de campanii de tocare/m run ire în corela ie cu cantitatea de vehicule scoase din uz alimentat în instala ia de tocare/m run ire. Cantitatea de vehicule scoase din uz alimentat în instala ia de tocare/m run ire este calculat pe baza notelor de cântar, a chitan elor de primire sau altor forme de înregistrare. România trebuie s raporteze Comisiei num rul de campanii de tocare/m run ire executate pe teritoriul ei. Reciclarea/valorificarea real , din produc ia calculat , exclusiv metalele, trebuie justificat pe baza declara iilor operatorilor economici colectori, reciclatori, valorificatori, a notelor de cântar, a înregistr rilor de eliminare sau a altor forme de înregistrare.

ANEXA Nr. 3@ __________ @Anexa a fost introdus prin art. I pct. 21 din H.G. nr. 1313/2006.

LISTA materialelor i componentelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

Se eticheteaz sau se identific în Nr. crt. Materiale i componente Scopul i data expir rii conformitate cu except rii art. 5 din

Hot rârea Guvernului nr. 2406/2004

Plumb în aliaje

1. O el pentru prelucr ri mecanice i o el galvanizat cu con inut de plumb de pân la 0,35% în greutate

2. a) Aluminiu pentru prelucr ri mecanice cu con inut de plumb de pân la 1,5% în greutate

1 iulie 2008

b) Aluminiu pentru prelucr ri mecanice cu con inut de plumb de pân la 0,4% în greutate

3. Aliaj de cupru cu un con inut de plumb de pân la 4% în greutate

4. Buc e i carcase de lag re din aliaj plumb/bronz

1 iulie 2008

Plumb i compu i ai plumbului în componente

5. Baterii

X

6. Amortizoare de vibra ii

X

7. a) Agen i de vulcanizare i stabilizatori pentru elastomeri folosi i în aplica ii din tehnologia fluidelor i a trenurilor de rulare cu con inut de plumb de pân la 0,5% în greutate

1 iulie 2008

b) Agen i de leg tur pentru elastomeri în aplica ii ale trenurilor de rulare cu con inut de plumb de pân la 0,5% în greutate

8. Conectori ai circuitelor electrice i alte aplica ii electrice

X(1)

9. Cupru din garniturile de frân cu con inut de plumb mai mare de 0,4% în greutate

1 iulie 2007

X

10. Scaune de supap

Tipurile de motoare realizate înainte de 1 iulie 2003: 1 iulie 2007

11. Componentele electrice care con in plumb, inserate într-o matrice din sticl sau ceramic , cu excep ia sticlei pentru baloanele becurilor i a izolatorilor ceramici ai bujiilor

X(2) (pentru componente ale motoarelor altele decât cele piezo)

12. Ini iatori pirotehnici

Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 1 iulie 2006 ini iatorii pirotehnici destina i între inerii acestor vehicule

Crom hexavalent

13. a) Acoperiri anticorozive

1 iulie 2007

b) Acoperiri anticorozive ale uruburilor i piuli elor de asamblare pentru asiuri

1 iulie 2008

14. R citoare cu absorb ie în rulote

X

Mercur

15. L mpi cu desc rcare i panouri de afi are

X

Cadmiu

16. Past pentru pl cile de acumulator

31 decembrie 2006

17. Baterii pentru vehiculele electrice

Dup 31 decembrie 2008, a

X

introducerea pe pia bateriilor NiCd va fi

permis numai ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe pia înainte de

aceast dat .

18. Componente optice în matrice de sticl folosite pentru Sistemul de Asisten a oferului

1 iulie 2007

*) Tabelul din cuprinsul anexei nr. 2 este reprodus în facsimil. (1) Se dezmembreaz dac , în corelare cu aplica iile prev zute la rubrica 11, se dep e te pragul mediu de 60 grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de c tre fabricant pe linia de produc ie nu vor fi luate în considerare. (2) Se dezmembreaz dac , în corelare cu aplica iile prev zute la rubrica 8, se dep e te pragul mediu de 60 grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de c tre fabricant pe linia de produc ie nu vor fi luate în considerare.

NOT : 1. Se tolereaz într-un material omogen plumb, crom hexavalent i mercur în concentra ie maxim de 0,1% în greutate i cadmiu în concentra ie maxim de 0,01% în greutate. 2. Se admite reutilizarea nelimitat a p r ilor de vehicule care erau pe pia la data expir rii unei excep ii, întrucât acestea nu sunt sub inciden a art. 4 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 2.406/2004. 3. Piesele de schimb puse pe pia dup 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele puse pe pia 2003, sunt exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 2.406/2004.*) ___________ *) Aceast clauz nu se aplic maselor pentru echilibrarea ro ilor, periilor de grafit pentru motoare electrice i garniturilor de frân , deoarece aceste componente sunt reglementate prin prevederi specifice. dup 1 iulie

ANEXA Nr. 4@ __________ @Anexa a fost introdus prin art. I pct. 21 din H.G. nr. 1313/2006.

DECLARA IE

Subsemnatul .........................., domiciliat în ......................, în calitate de (exportator) .................................................... sau (reprezentant, împuternicit) ............................................... al exportatorului ......................, cu sediul în ........................, înmatriculat la oficiul registrului comer ului de pe lâng Tribunalul ........., sub nr. ................., declar pe propria r spundere c vehiculele scoase din uz i/sau materialele i componentele provenite de la acestea .................. (denumirea, codul tarifar) sunt exportate în vederea recicl rii sau valorific rii de c tre operatorul economic c tre care sa efectuat exportul, în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Semn tura ............................ tampila

Orice informa ie sau dat prezentat mai sus care nu este conform cu realitatea se consider fals i se pedepse te conform Codului penal.