OSLOBODENJE

____ PONEDfELMK30.1.20L2. _

Damir Hadzic, buduci ministar prometa i komunikacija BiH

Vjekoslav Bevanda Ce napraviti iskorak
ODZVONILO NEODGOVORNIM RUKOVODIOCIMA U INSTlTUCIJAMA BiH

U ZIZI

Dm'l'llRV,1U

',fjtttj:@nt:!1

Bevandaee

buduci ministar

IX'I'IlRV,ruIJ

prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine

napraviti iskorak

DOGADA.nfJ

Visestruko jeftinija veza BiH i RH od !lIB
peljeikog mosta
RH, ItobeZlkakvOgZaust,,"~'J',,"'~~, NajpoznatlJihrvatsklgraditelJmostovapr&dlaledasekrozBIH prolazitunelomuzaleduNeuma,duiine5,5km,ciJisuportall (ulazi)naterltorlju

Ideja prof. dr. sci. Jure Radnita 0 izgradnji tunela ispod Neuma

I~~~;E§§
·,-""·~"'""-,, i_""",_Sm.O"~ I -"'''''''''~'''~'''I gm.~j" ";oJ.; ",h

·~~t!LepL!~~,L" ..,,"

Ilokic: Protesti bi

-

.",,~,,";,; "',,_ "~",,"_

","""m"""''''''''''''''''~rn d."",j.""",,,,,,,,,",,,,,,,,,,"'I .. ~-""'~-,;-;"";"'...,. . ..,"",.",,,,,,,,,,,,",,,,,,
'-jeH",",'",""""nap_
:"::::':'::::'' ' ' '

1

_'-"'';'''ka~'i;;;;;;;;;;;;' 1",,,,,,11),, .. ,,,,,,,, .. _.,,,,

"-'"''' ,,., ,,~ 1:,;!.,~:;n.!'..4:::'"!.":
'''"",~,''''.ma''''''j ••",;... ."'tHIi""""",,,,_sp,","_"
1w-

Halilovie:lbrinjil'lanje ~,4!!,~,II~r!!~,~

..

..

• ,'i~.·
I;:'~::::-]:,::~E
_,,·,-'' ,,·1

"""""""rn,"H __ J_rn """'"~""""_""'k;rn """"d'''timrnod''';"",~

'.,I",""",';""j.",,,,'j._ ."""i_''''B~

.._","_k&"_~ _~'P4n_"'j",""

Neisplatese .11l~~lIIIj~~~~
1

""'S""jm""Tlh,,,,.. ,,,odorom',"_""'''''S,_
dH"_",

tuol<lm,m-

.. "",,,tklm,"',_

,""""",,"BlH.o"firn'''''''''oli ,,",,,..t,,,',_,""~,,,Sn;,,,,,"".',",,",";:;j,,,,,,,I.d,·,,, ~""""',,"""""-"".,.._ ""'",',,"d,,"",,oj"~""" ><rl,_"'''''~"",,''d,''''''''_ ~'""""'d"""j,·

OBAVJEST1::NJEKORISNICIMA BH LINE MRE:1:E

0",,"",''''-'"",0 1<0,,,,;,,, doo,"'''''''' "",; 30. ,13,. ,
2O'2.g_.,t>d22dO"Sali_""p"""",,,,,,"aHLlo" ,"<8ien'"odnJ(j",,.,,, ..

~,zbcg""'''''''''''''''''''";

~:;~~~~I Osmoclana grupa optufena za dilanje droge
Optulnlca potvrdena protlv Jasmina Cellkovlta, Haslta, Semira Ramifa, ~a::~~~~~~~.;:~~:'~:n~V~~!i:mlra Emlra Jahlta,

Il~umlllll~~.I~ r,"""cl~li".".i

34-godisnjak naden

mrtav u automobilu

~~~~ ~~~!~~!:
Nastavqa sa sudenje u predmetu Turkovl~

NatijeluZeIJkaVuleSavlca nlsunadenltragovlnasllja,ceka senalazobdukcije'lzabosaprljateljlma'Porodlcausoku

".b'"je

Svjedoci
Predvldeno saslubnje audlQ7,korlstenuplJackl

Cargo-centra

0

pljacki

I~ti

:~~::~;:~!.;~

-~"'''';:!!!!i''''~'''''~~ Miii'karac izgorlo
Ut"""tanld,,,,,hh'I"""'''' n_lu2.""""I',,'''I'"'· "",o"ieI""",o",_nmlka,· '."' ..... prnm'n'''''''"T_In' 'nfurrn'''I.m"mu'k'"''I,,,,a_ daou",';"_o",n .. ",,di'_

Jasmina Bahle, od koJegJe ukraden

.

-

u trafostanicl

ri

~~~;£~1,~=

'ju,""_"_""''''"'I''' I,dl~ol"rn-j"o
;*~l=:;'~:~I~
BlJeQlna

stml'u~afu_'cl."';,''W' ",",""'o"'",>Onto"",,,, 8eno.VI"""""ktro."",,,,,,,,, baoh'",,,,.JhJ"]ml,doOiodo ""uJ","ud", __ aidentlfi""d" Bnoadalo~"utolli.T=mbL
"k"""rreh~oN"u,,",-,',"O

,,,,,,,,,,",POI"""'J.",do'"","uamj_do,.dalo,kalro

Ittal,"""'"'""d!oun_"' cl,"'d.I1.. ,.... '''m''!''o'" " "uTreh'"""","opolru<ajo

%i:,:"_alro1'I,,.m"""~.

~D.D._~_" __ ·----~;~ii;~:E1g:_..,....~~poto:nI<mo_"l<CJB.o..,..,....""" "'"
Preminuo na njivi

~~:$=:

,'""., '"'",.""-',

Koka

'::"."","'"",',',~:C '"I:::£Eifl~ "!.,,, i,'''''C",e''",'

",,"C',,;;,''''''''
'''~"."m,_,",

Ii se

UraJunesputanlhsloboda nevJerovatnlmseclnl podatakkollmovda~nJI medlJlkaodaseponose. Kolegenovlnarlnavodeda JeKralJevlnaHolandlJa vodeCausylJetupo prls[usklvanJutelefonsklh

stotlneviSe,allstaJeJedna mala kralJevlna..prema "mJ•••. '."'." 'm '.'''' glavlstanovnlkaopetmeJe

,''' ~ '" ~ •..
svJetskojsll1. Dakle, po SnlmaJull,snlmaJu

... .. ....

~~~~~!~~! !~{~;~~~j~~ illIII

sa prvom opadajucorn tarifom u BiH!
PosaljlSMSsadrzaja"prijava"na 061 110B2lfmacesjosniiecljenerazgovoraiSMS-aiNAJNIZE CIJENE MOBILNOG INTERNETAI ...a sto cluze razgovaras i surfs;; u toku djelog mleseca, clJene l\IojlhUltra<azgovora,SMS-ovalmobiinoglntemelasusvenlielnll'e!

Budi ultra smart

Izatleriteza 1 KM Samsunq B7510 iliza 99 KM Samsunq Galaxy 5 II i uznjega pota cootre placajte same cote pretptate na Smart tartfu sa ukljucenlh do 2GB za besptatno surFanje i ul'ivanje u rnobltnorn internetu, recetoosu i mnoqotlrojnim ecukecqeme na wap.rntef.ba. poput zacavne 3D lqnce Red Roll, m:parklng BIH za jednostavllo placanje parklnga sirom BiH I za Ijubltelje Iilma BIHoskop sa repertcarom brcskcoetnejevernanrrrove.

1II

Pravoje

vnjeme

za Srnert odfukut

1,",,"p,fjO,.ij.'

SMll.IEVSKA

DRUlI1K.!

!!!l

5tari sjaj blee vraeen u 2014.

Rekonslrukcija i reslauracija Vijeinice

Spomenikpapilvanu

Pavlu II ispredKatedrale

Ove godine izgradnja?
KesedzlcsenadadablusklopulzgradnJespomenlka

11./

dl"""I>1a'Hm_W_ bi"""""''''"i'',h1roh- ""'~I.,d'nl,nap''''n
tumodm,~~""

r~J'~{~~~"~~~~~~ ~~~'i;~~=~:
~~;'~2:~I,~i ~:::~:::::::
"""n,hi"Uodad"",do

vlJ"""""~""'I.d"',
odoL",mfe"p""',vIj. nj~no",godo;-...j .... _

_""",,,,,"',,,o,",,,,ko

... d.k,

nulma""~alnu"od_

"'p"'ni',oruh<Itua<';C ,,".d''''"''''"'"''I" _Muo,.,'",,"tucll'''' ,,"., .."""""'k<~a _ _ "","oh,"","""m"""_ p~'I'"'''''',.''':'",'''ala
....

",,"d,,,,,""nj'gpo,,,,,",

_

~ SUUJEVSKA
Da ledeniceviie

IIIlONIK.~

De bl priJ~le

-:;;:~~~mm~~~"";""~~li"_i';;·i;"';_";'j i'diIO-W0$1"HUCOild!j
~~,.~,,~nS;'U;"I(;ml;l_m

Sportski centar u
Sokolovic-Koloniji
Prviputovopodrucjecedobitimoderancentarsaraznovrsnlm sportsklmsaduajlma,vrlJedanokoSestmlllonaKM

Sp'asOjeVlTpredlaze
hladne krovove

U lIStanovama

Imenovani novi upravni odbori
'''"n"",,',,aVlada''-jo
I""'K=omorn ..........

kulture

~E~~

..",_

Osmo izdanje

najveteg

festivala

do

Temeza
ZagrebDox ali Istorlju ave godine o zatvorskim nudi novi film danima Morgana Jaffara

SVAKOGA
Spurlocka, Panahija

~~-@®"'® ~(UIl£:~

VVVV\Af_radioask_co_ba.

Tel/fax:03376l-<131,lnfa@",dio •• k.co.b. Ustani~k.7'3.lIid!.

umentarnog

fllma

u regijl

• il I.
Pisrno iz 1920. ,PocelalH'ijava filmovazaSFF ...... """"",.~'"oj~"'ll"'__ ;_

wnttnn'@itM'flmlll

-" _""'_",m"'_ _"""",_""'hr_ ... ,'-"""'''''''-'''.,.. __ ""T_"..,...,_",

Stare fotografije Tuzle

mm

_",,~....-""_'
"""'O... """""IT_"

I

~£"=?~~:';:

rrr"
Sab

t;
Papac,

.iill:!.1
defanzivac Glasgowa i povratnik u bh. reprezentaciju

$Em

mnogo izgubio, ali ne zalim
Osvojio Brazilom osam trofeja •

Neigranjem za BiH sam
zen trenirati
djecu nakon Igracke karijere • Raduje se meeu • Imamo sJajnu atmosferu, vrljeme je za uSPJehc.;'===01

£:::::::;:,::;:,:::;:

sa

m;I~lij,j:!'\
Vedad IblAevlc, bh. lnternacicnalac i nova zvijezda Stuttgarta

~~rr'

Kada sam nosio stake, mislio sam dici ruke od nogometa

\,.

Jose Mourinho na Ijeto napusta Real

"J

mll"odam\"'''"'~l.-edno,d,

""'''''''''",n,,''''"n,!,', Uo""M_"""",,,ul'
&",,,'"",,,,n1ka<!,,.p

lool"","o.",,"og_~)j.

Mad.ojolleaJ"",*Il'""""'-

1"'"'''' N.. "m~"o'""'f< ma. ,Une"" ,u to"'o ga"'"''''m~'''''rto"im'''' kof_"~~n,'"

M""J'IDOdNotlnldp"""da
am

d*f)ru"dlo",,_n~t"le

•• _

"""""1'1'0,,,,1""'\0"'''

'"dod,,~i'

mja,'''''''lenaobo11'''1'''''' fudbR1"-'pan.;lim .","n," rn,n,konnmuJ,n,""'ri!._

poc""-","ol'I""_"doe"p'p",,,,,,,,rlo"''''''''''_

D~"Al,"" T"""I,da~n"p"""dam_ ....,_""""_""",,,,,"..._ ... """" ",l",.."u

TmaLI,mopro""VTll,rre.La p""prilika",'''"'''''I'W' J~.l1l,duo''''·m'ni'momo gUpmn,ct1op"putdom"', N,""""B"",lomnil"''''' tlmdo""""o""",,,,"~enj,.

"""_'''"''''''~''''''bopodup"","o"_.,odomim

d~N"""'-'Jen""",""""'''''''

JR_""""'._""I""''''

1""0 kndkn""."",..",,.,,a u""""mnall"",,,,",,"'ma

Smanjenjem igrackog kadra ostvaricemo ogromne ustede
Vanserijski talenat Faris ciljem da do kraja ove godlne manjih i veenr sponzora i i • Omasoviti etenswo s

"""1 __
Dlno Sellmovlc, dlrektor

FK Sarajevo

•m

8m
PRIMERA KralJevski • Granada

I Barceloni samo reml

'J' protiv Villarreala

Real se odvojio na plus sedam
klub nastavio pohod ka naslovu prvaka iznenadlla u gostima Betls sa 2:.1 pobjedom nad Zaragozom

Dokovicu titula u mecu za historiju

~

m~~ammmmmmma. ...... m _-- .~Hodfie: Zasluzeni trijumf
Koiarkaii Bosne
ASA BHT bolji od

Leotara

Ocekujem da eemc u Skenderijl, pru.tlti

i u utakmici dobru igru.

narednog kola, kada docekuJemo Mladost Idemo po pobjedu, istakao [e Dino Hodtic

Reglonalnaliia
za kosarkaslce

~;!I!I!iil~~_lliilllllllll!!!_IIi!~~ !

Zenieanki

Poraz

fir' ;;
Zavrsen EURO 2012. za rukometase

jsJE

Danska novi evropski prvak

Rukometna reprezentaclJa Danske savladala SrblJu sa 21:19 u finalu EP-a i okttlla sa svoJlm druglm naslovom samplona Starog kontinenta • Hrvatska osvoJlla bronzu, nadlgravsl SpaniJu sa 31:27

Sedml evropski naslovza Plusenka

.

~~~~§~~!;~~t~~~·

mpO!IOCUKUCI

Ad uti

cupavog

• "olIa8Uh,mu.TI'oe

',""'ad'''''''''=I' .'''1>'''''''''''''"'

l~~

.""1<"'0'_

OGlJsrm

m OGIJS[

Twitter

Osuda i bijes korisnika

najavio

cenzuru

FEI"ITIINC!!l
Proouoena sjecanja (1)

s.mCAN.JA 1 S!lRTnlWl!:E
POSL.TEDN.JI POZDRAV prijateiju nasemdllgug"dL~njemprofeSflruidragflm

I::!l

NIJAZU DURAKDVICU
klljijeiznenadapreminuouSarajevuu63.godini. NastavniciiuposleniciFakultetapoliti~kihnaukasuo:i.."lI()iicenilbog gubitkaistaknutognaucnogradnika,pedagogaivelikoghumaniste. Komemoracija Ce se obaviti on Fakultetu politifkih uponedJeijak,30.januara2012.godine,u13sati. Fakultetpolitickihnauka Unlverzrtet u Sarajevu nauka, Skenderija 72,

..... .
,

Obaoj ",."",,,dbl,",prij·"l1<'''om!\!·d.jo

prot. dr. NIJAZU DURAKDVICU
pnod'jeJnikuSDPBiH 19~h-Iy<)7

SocijaLdcmokratskapartija BosnciHcrcegovinc

NIJAZU DURAKOVICU

U,"","'l~.!","'.j.""....,""_
• ,jnh .. ',jn,p""""""' ."" ..."nDo·.I'" ""

.. .,"",.tl." .""n........ n."."' .....""... ""ah._
",''"jo"' "'.'.rno '., .... """'''''

:r.tcl·_,I·nD,"'""' ........ p .........

""'~.ibd .. '''' .. '''
~ .. "' d.... kum~ ...

<.,""""""'"J'"_'p',m .. '"lik ......

""'"jorn"'.'orn.uspam'"u

s.mCAN.JA 1 S!lRTnlWl!:E
IN MEMORIAM

I1!l

AHMET
OBRAOOVIC
reditelj 30.j1illuar1993-30.jamwr2012.

Njegove: Majda, Lana, Lea i Liv Ella

iOlADNAH(KASIf!lAI ~KASUMOVIC

'_'~"'~"'"'·;".pc"""j<lj"',·"_i·

"'~~.l5.J<l","""rn=j."",·~'.kij,

... ~~I12.

.AI"'L'I"'.I_'UJ.'U~I".AI[""·[""''''L\I[

IQl I.i.i.I "".H.,moc.
HIM"

IOl
~NESKOVICA

J~RAN~A

, ..... '"S.h,.,""'.';...,R''''''~, ••• ci'''''~.; Z~,""·~"",,,,'U""i""<Ij""""""

""'"'

::"';;':!':':-:';;.:~:!:h;:'::~::"'~:~::o.'"_'''[1'U1.L\lJlAI.I'"lIl"\1''''''''''''',',"'''

do

V~~"·........ r

"""',.,

....

"oR'

~"~~

," ..""'''' ... mamY,''''''''''p'''''ln
k<\lnn.mj.po",""",

ft
~

JAD_'AN" NESKOVIC

~

.AR'JAPunCA

V1*n"'''h .... ~'' .. j.i..,..,,'~''".T'''~
Kurn.m, Dul", '-"n',MiI .... ' NItol. P a',! ..

s.mCAN.JA 1 S!lRTnlWl!:E
H.

IiIl

"''''g

dTOgOg

ARII [HASANAI
DlZOAREVle

~

SABERIIMADZAREVIC, red.CUSTOVIC

lUJ B
" ,","."_L,"" .",-"" .._," '-""~
~~::.:: ~:::~:'~ •• 1>,1.

DlEVAD I\WllAREVIC

Vrij<m' ,00''';,

~.,ij'"

ALOJZ (BRANKA) SUNARIC

,","'

"M~m"'M'

l~rlQJ
~ ~
WEIIBIJA IZA

IQl
~

ADEM HERCE60VAC

~~~,~c~i:,

".i""""';,~""'~'''m;'~JN,",d""",e

Slj•••• ij.

~
TATJANI PRASTAlO SLOBODANA MERSNIKA
Pon~",.'",mo"'m,.]~ Nadln,SmilJlm,h'arI.,Zorko, NCTmjlla,l!:!ol,lIull. "u"'.I"ktcn,,,;m,, ""cima.

9

""""'"n",","''''"
DlLJA(LIITVE) HUSKlt':,rod. DURDEVIC

VREMENSKA

PROGNOZA

MUlTIPLriPALAS

~,~='"_,,,o

•~~~~~;:·;"Ii
:!':.;'"~ ::;:::~""~.-.

It

-_,

.

...;;

~

."'=-~-

:::,§::.:::~·i~!;"·

.,

''''J<'"''''"',

~::;~_cru"'_""""""" =:~"",""''''''''

~~:::~~:=

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful