P. 1
2seoul20-24mar12Korea KEดูงานแม่ฟ้าหลวง 5D3N mar

2seoul20-24mar12Korea KEดูงานแม่ฟ้าหลวง 5D3N mar

|Views: 5|Likes:
Published by Chaiyawat Thongintr

More info:

Published by: Chaiyawat Thongintr on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Evergreen Holidays Co.

, Ltd 2002
1350/134 10
th
Floor Thairong Tower Pattanakarn Rd. Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02-7137895-6 Fax. 02-713-7897 Email: evergreen@ezthailand.com www.ezthailand.com
ศึกษาดูงาน…สาธารณรัฐเกาหลีใต 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินโคเรียนแอรไลน (KE)Evergreen Holidays ภูมิใจนําทานเยือนหนึ่งในดินแดนสุดแสนโรแมนติกแหงเอเชีย เกาหลี
ดินแดนแหงความเงี ยบสงบยามรุ งอรุ ณ ให ทานได ศึกษาดูงาน กับบริษัทชั้นนําของเกาหลี
อิ่มอรอยกับอาหารเลิศรส บุ ฟเฟ ขาปูยักษ ตามรอยภาพยนตร Winter Love Song ณ เกาะนามิ
สนุกสนานกั บเครื่องเลนตางๆ ณ เอเวอรแลนด สวนสนุกระดั บโลก เพลิดเพลินกับการชอปปงสินค าพื้นเมือง
พรอมดวยการบริการประทับใจ จากทีมงานมืออาชีพ
โปรแกรมการเดินทาง เดือน มีนาคม 2555 (5 วั น 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอรไลน)
20 มีนาคม กรุ งเทพ
21.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ประตู 6 ชั้น 4 เคาน เตอร M กรุปเช็คอิน
สายการบินโคเรียนแอร เจาหนาที่ บริษัทเอเวอรกรีนฮอลิ เดย ใหการตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกใหแกทาน
** หามนําผลิตภัณฑที่ทําจากสัตว ไมวาเนื้อหมู เนื้อวัว ผลไมสด เขาประเทศเกาหลี หากศุลกากรตรวจพบ ทานจะตองเสียคาปรับ **
21 มีนาคม กรุ งเทพ - อินชอน – เกาะนามิ – Winter Love Song – สวนผลไม - ปอมฮวาซอง - ซูวอน
( - / กลางวัน / เย็น )
00.15 น. ออกเดินทางโดย สายการบินโคเรียนแอร KE 654 สูสนามบินอิ นชอน ประเทศเกาหลี
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อินชอน สนามบินสีเขียว ตั้งอยูบนเกาะยองจอง หางจากโซลประมาณ 52 กม.
นําทานออกเดินทางโดยรถโคช สูจังหวัดคังวั งโด (ตะวันออกของประเทศ) พานั่งเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยัง เกาะนามิ
สถานที่โรแมนติกอีกแหงหนึ่ง สําหรับคู รั กคูหนุมสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งใน สถานที่ถายทําละครเกาหลี
“Winter Love Song” หรือ “เพลงรักในสายลมหนาว” เกาะนามิ มีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยูทางตอนเหนือของ
แมน้ําฮัน นําท านเดิ นเลนชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ ทามกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟา
ผานดงตนสน ดอกสน ตนเกาลัด ทานสามารถเลือกนั่งที่มานั่งริมชายฝงเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใตเงาไม
มองดูพันธุสัตว ตาง ๆ เชน นกกระจอกเทศ กระตาย กระรอก เปด กวาง ไดเวลาสมควร นําทานนั่งเรือกลับมายังฝง

ใบอนุญาตเลขที่ 11/2884
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูทั คคาลบีหรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่ องชื่อ
บาย จากนั้น ออกเดินทางสู สวนผลไม เปดประสบการณการทองเที่ยวเชิงเกษตร เก็บผลไมสดจากสวน ที่มีในแตละชวง
ของฤดูกาล สัมผัสวิถีชีวิตชาวไรของคนเกาหลี เทคนิคขั้นตอนการปลูก และดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถผลิต
ผลไมที่มีขนาดใหญเปนพิเศษและหวานหอมชวน น ารับประทาน ทําใหเปนที่ชื่นชอบแกผูไดมาลิ้มลอง
นําทานชม ปอมปราการฮวาซอง หรือกําแพงเมือง (ปอมดอกไม) สรางรายรอบตัวเมืองซูวอน ซึ่งมีระยะทางยาว
ประมาณ 5,500 ม. ประกอบดวยเชิงเทิน 48 หลัง แตบางสวนถูกทําลายในสมัยสงครามเกาหลี ปอมนี้สรางขึ้นโดย
กษัตริยซอนโจ องคที่22 แหงราชวงศโซซอน เพื่อเปนที่ระลึกแกพระราชบิดาที่ถูกใสรายจากราชสํานัก และถูกขังจน
สิ้นพระชนม ปจจุบันปอมนี้ไดรั บการสถาปนา โดย UNESCO ใหเปนมรดกโลก
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มลองเมนูบาร บีคิวไฟ หรื อ บลูโกกิ สไตลดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี
เนื้อหมูสไลดหมักซอสคันจัง น้ําผลไมและเครื่องปรุงรสตางๆจะมีรสออกหวาน มีน้ําซุปคลุกคลิกไวทานแกลมกับขาว
นําทานเขาสูที่พัก ณ SIHEUNG HOTEL SUWON หรือเทียบเท า

22 มีนาคม ศึกษาดูงาน (HYUNDAI หรือ KIA) – สวนสนุกเอเวอรแลนด ( เชา / กลางวัน / เย็น )
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น ออกเดินทางสู HYUNDAI MOTORS หรือ KIA MOTORS เพื่อศึกษาดูงาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู แนะนํา ชุดโตะพื้นเมืองสไตลฮันชิ
บาย นําทานเดินทางสู ดินแดนแหงความหฤหรรษ “ยองอินเอเวอรแลนด ” สวนสนุกกลางแจงที่มีชื่ อเสียงมากที่สุด
หรือดิสนียแลนดเกาหลี สถานที่พักผอนหยอนใจของทุกรุนทุกวัยตั้งอยูในหุบเขา เชิญทานทองโลกของสัตวปา
ซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคู แรกของโลก ทานจะพบวาสิ งโตเจาปา และเสือสามารถใช ชีวิตรวมกันอย างเปนสุข และ
ชมความนารักจองหมีแสนรู นํ าทานเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย จากนั้น ทดลองสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด เชน
รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิง เปนตน (พรอมบัตรSpecial Pass)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนูคาลบี หรือ หมูยางเตาถาน แบบดั้งเดิม อาหารพื้นเมือง
เลื่องชื่อและรูจั กกันดีทั่วโลก มี รสชาติออกหวาน นุมและกลมกลอม
นําทานเขาสูที่พัก ณ M HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา

23 มีนาคม กรุงโซล – ดูงาน ตลาดหลักทรัย - ไกตุนโสม– ศูนยโสม – พระราชวังเคียงบอก – เมียนดง – N TOWER
บุฟเฟ ตขาปูยักษ – ดูโชว ละครเพลงสุดฮิต SASHOOM ( เช า / กลางวัน / เย็น )
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานศึกษาดูงาน ดาน การเงิน ณ ตลาดหลักทรัยเกาหลี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!เมนูไกตุนโสม อาหารวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อ
เชื่อกันวาบํ ารุงและเสริมสุขภาพ เสริ์ ฟทานละ 1 ตัว ในหม อดินรอน พรอมเหลาสมุนไพร
บาย นําทานสู ศู นยโสมรัฐบาล ใหทานรูจักราชาแหงมวลสมุนไพร โสมเกาหลีทุกวันนี้ เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับของขวัญ
ของฝาก สําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพ ทานจะไดลิ้มลองและเลือกซื้อในราคาพิเศษ
พาทานขึ้นภูเขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระ ถ ายรูปคูหอคอย N เปน 1 ใน 17 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ ําทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง (ความเชื่อ: ล็อคแม
กุญแจคูรักเพื่อความรักที่ยืนยง ณ Love Rock Cable) (ไมรวมคาขึ้นหอคอยและคาเขาพิพิธภัณฑหมี แท็ดดี้)
จากนั้นนําทานชมพระราชวังเคียงบ็อก พระราชวังที่ใหญที่สุดของเกาหลี สรางขึ้นในป ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ
โซซอน เปนศูนยบัญชาการ และที่ประทับของกษัตริย เมื่อ 600 ปกอน ถื อเปน พระราชวังที่ตั้งในตํ าแหนงฮวงจุยที่
ดีที่สุด เนื่องจากดานหลังเปนภูเขา 3 ลูก และมี 1 ลูกเปนภูเขามังกร และดานหนาหันไปยังแมน้ํา ชมพระที่นั่ง
ตางๆ ที่สําคัญ ประกอบดวยหมูอาคารตางๆ มากมาย อาทิ ทองพระโรงที่สรางดวยไมที่ใหญที่สุด พลับพรากลางน้ํา
ตําหนักที่บรรทมของกษัตริยและราชินีเกาหลี ตําหนักทรงพระอักษร นําท านผานชมทําเนียบและบลูเฮาส
บานประธานาธิบดี นําทานช อปปงตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของ
เกาหลีเปนอยางไรกาวล้ํานํ าสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแห งนี้พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาบุรุษ-
สตรี เครื่องสํ าอางดังๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,ROJUKISS,
LANEIGE หรืออีกมายใหท านได เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทย 2-3 เทา


เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บุฟเฟตขาปูยักษ และอาหารหลากหลายใหเลือกทั้ง
อาหารฝรั่ง ญี่ปุน เกาหลี จี น โดยเฉพาะปลาชนิ ดต างๆ ที่ยกขบวนพาเหรดมาให ทานไดชิม สด ปง ยาง
ซูชิ ซาซิมิ ของหวาน ไอศกรีม เครื่องดื่มซอรฟดริ้ง ทานไมจํากัด
หลังอาหาร นําทานชมการแสดง (ละครเพลงสุดฮิต) การรักดนตรีในรูปแบบที่ดูทุกคนจะตื่นเตนและตื่นตาไปกับ
ผูแสดงที่รับหนาที ่ในบทตางๆ กับเรื่องราวของวัยรุนเกาหลีในปจจุ บัน ทั้งรอง ทั้งเตน กับดนตรีที่สนุกสนาน
นําทานเข าสูที่พัก ณ M HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา
24 มีนาคม ดูงาน KBS – กิมจิแลนด – ชอปปงตลาดอินซาดง – ดิวตี้ฟรี – กรุงเทพ ( เชา / กลางวัน )
เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานดูงาน ณ KBS
เดินทางสู กิมจิแลนด เลากันวา กิมจิ เกิดขึ้นสมัยโชซอน (Choson) โดยชาวบานเก็บผักสดมาหมักไว ในไห เก็บไวกิน
ไดทุกฤดูกาล เชิญทานรวมหาประสบการณในการทํากิมจิ ที่มีมากกวา 100 ชนิด ลองทํา และไดชิมกิมจิฝ มือของ
ตัวทานเอง หากติดใจทานสามารถบรรจุ ใสถุงสุญญากาศเพื่อนํากลับเมื องไทยได และทานสามารถแตงชุดพื้นเมือง
เกาหลี ชุดฮันบก พรอมถายรู ปเปนที่ระลึกดวยกลองของทานเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ ชาบู ชาบู
นําทานเดินเลน อินซาดง ถนนสายแอนติก ของชาวเกาหลี แหลงรวมแฟชั่นของแตงบ านในเกาหลี
16.30 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ ระหวางทาง เชิญทานแวะซื้อของเพื่อ เป นของ
ฝากกอนกลับบาน อาทิ ขนมของขบเคี้ยว ช็อกโกแล็ต สาหรายทะเล กิมจิ ผลไมสด ณ ซุปเปอรมารเก็ตขายสง
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
19.20 น. เหิรฟาสูกรุงเทพ โดยสายการโคเรียนแอร KE 650
(บริการภาพยนตรอาหารค่ําและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.20 น. เดินทางถึงท าอากาศยานกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ใบเสนอราคา

บริษัท เอเวอรกรีนฮอลิ เดย จํากัด ใคร ขอขอบพระคุณทานเป นอยางสู ง ที่ใหเกียรติ บริ ษัทฯ ไดรับใชทาน
ในการนําเสนอโปรแกรมดูงาน - ทองเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน โอกาสนี้บริษั ทฯ ใครขอเสนออัตราคาบริการพิเศษ
สําหรั บคณะของทานโดยเฉพาะ เดินทางขั้ นต่ํา ผู ใหญ 35 ทาน / รถหนึ่งคั น ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
อัตราคาบริการ
ผูใหญ ทานละ 26,500 บาท พักหองละ 2 ทาน
ผูใหญ ทานละ 25,500 บาท พักหองละ 2 ทาน (ไมมีขาปูยักษ)
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 6,900 บาท
อัตราคาบริการรวม
☺ บัตรโดยสารเครื่องบิ นชั้นประหยั ด กรุงเทพ–เกาหลี –กรุงเทพ สายการบิน โคเรียนแอร เที่ยวบิน ทราบหลังทําการจอง
☺ คาที่พัก โรงแรมที่พัก ตามรายการ 3 คืน ( พักหองละ 2 ทาน )
☺ ประกันอุบัติเหตุในวงเงิ นท านละ 1,000,000 / 100,000 บาท
☺ คาเขาชมสถานที่ต างๆ อาหาร ตามที่ระบุในรายการ
☺ หัวหน าทัวร อํานวยความสะดวก จากไทย 1ทาน และไกดทองถิ่ นพูดภาษาไทย ตลอดการเดินทาง
☺ คาอาหารตามรายการ น้ําดื่ม วันละ 1 ขวด ☺ ☺หมวกและกระเปาลาก (หรือเลือกรับเปนของที่ระลึกเกาหลี 1 ชิ้น)
อัตราคาบริการไมรวม
คาธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง ฯลฯ
ภาษี มูลค าเพิ่ม 7 %
คาภาษีหั ก ณ ที่จาย 3%
คาใชจ ายสวนตัว เช น คาอาหาร และเครื่องดื่ มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศั พท
ทิปสํ าหรั บ มัคคุเทศก หัวหน าทั วร และ คนขับรถ 4,000 won/คน/วัน
Please note: No booking make yet / Hotel and air ticket depend on available
บริษัท เอเวอรกรีนฮอลิเดย หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับใชทานในอนาคตอันใกลนี้ หากทานมีขอสงสัย หรือ ตองการสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอสอบถามไดที่ คุณกิตติ ชัย โทร. 02 - 713 – 7895-6, 081-846-9695
สถานที่ ดูงานจะได รับการยื นยัน หลังจากมีการติดตอประสานงานเท านั้น
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเวอรกรีนฮอลิเดย จํากัดบริษัทใสใจในทุกขั้นตอนของการบริการ เลือกสรรร านอาหารอรอย โรงแรมชั้นเลิศ
โปรแกรมทองเที่ยวเจาะลึ ก มัคคุเทศก ฝมือเยี่ยม ให บริการดวยความอบอุนและจริงใจ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง ประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
www.ezthailand.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->