Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học

PHẦN I- MỞ ĐẦU.
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. -Đổi mới nền giáo dục là nền tảng của sự phát triển toàn diện đất nước. Sự đổi mới nội dung giảng dạy của sách giáo khoa đi đôi với việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo “Hướng tích cực”, đổi mới cách thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là vấn đề trọng tâm đòi hỏi nhà trường phải tạo ra được những con người lao động có kiến thức khoa học, biết tự chủ, năng động sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển “Công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước”. -Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng của học sinh có vai trò, chức năng rất quan trọng trong dạy học Hoá học. Việc kiểm tra đánh giá chỉ cho học sinh thấy được họ đã tiếp thu những điều vừa học như thế nào, đã hiểu rõ những gì, còn những lỗ hỏng kiến thức nào. Dựa trên cơ sở ấy nó giúp thầy và trò điều chỉnh việc dạy và học có thể biểu dương, khuyến khích, giúp đỡ từng học sinh, ngăn chặn tình trạng học kém và nâng cao chất lượng học tập, nhằm đạt kết quả dạy học cao hơn, đồng thời xác nhận thành quả dạy học của thầy và trò một cách chính xác hơn. -Hiện nay có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá, kết quả học tập của học sinh, trong đó kiểm tra trắc nghiệm khách quan đang được quan tâm sử dụng bởi những ưu điểm sau: +Đối với giáo viên: Giúp trong một bài kiểm tra, sẽ kiểm tra được nhiều kiến thức, kiểm tra được nhiều học sinh, ít tốn công chấm bài, chấm điểm hoàn toàn khách quan (có thể chấm bài bằng máy), trả bài nhanh và động viên được kịp thời sự cố gắng học tập của học sinh. +Đối với học sinh: Giúp tự kiểm tra, tự đánh giá trình độ kiến thức, kĩ năng của bản thân, rèn luyện khả năng tư duy linh hoạt, sắc bén và đặc biệt sự nhanh nhạy khi cần lựa chọn phương án đúng trong số các phương án đã cho. Khi thi cử không có may rủi do trúng tủ, trật tủ, nghĩa là nếu nắm vững kiến thức, chắc chắn sẽ đạt điểm cao. -Xuất phát từ nhận thức, vai trò nhiệm vụ của người giáo viên Hoá học phổ thông, thấy được tầm quan trọng trong việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh và hiệu quả giảng dạy đối với bộ môn Hoá học là vấn đề cấp thiết hiện nay. II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. -Nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hoá học, chuẩn bị tốt cho việc sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá và thi cử phổ biến hiện nay. -Nhằm giúp học sinh củng cố nắm vững các kiến thức lý thuyết, bài tập trong sách giáo khoa Hoá học lớp 8 thông qua “chương 5 Hiđro và nước”. -Câu hỏi bài tập ngoài việc dùng để đánh giá mức độ nắm vững kiến thức kĩ năng, còn dùng để luyện tập củng cố, mở rộng và đào sâu kiến thức. III/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. 1/ Nghiên cứu xây dựng các dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm khách quan thường gặp như: Câu điền khuyết, câu đúng sai, câu ghép đôi, câu nhiều lựa chọn. 2/ Nội dung xây dựng. Tính chất-Ứng dụng của hiđro; Phản ứng oxi hoá-khử; Điều chế hiđro-Phản ứng thế ; Nước; Axít-Bazơ-Muối. 3/ Chọn những kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất trong trong từng bài và số lượng câu hỏi cần kiểm tra có trọng số, kỹ năng phù hợp. 4/ Tiến hành thực tập sư phạm đánh giá kết quả học tập của học sinh trong trường phổ thông. 5/ Tạo ra một tài liệu bài tập trắc nghiệm khách quan chuyên sâu về Hoá học mà nhà trường đang quan tâm hiện nay. 1

Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học IV/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 1/ Nghiên cứu lý luận thực tiển, phân tích, thu thập tìm hiểu các tài liệu có liên quan. 2/ Nghiên cứu nguyên tắc xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan. 3/ Nghiên cứu lý thuyết, bài tập chương trình dạy học phổ thông. 4/ Lập dàn bài theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn. 5/ Trao đổi và biên soạn.

2

công nhận tốt nghiệp . nâng cao kiến thức kĩ năng và kĩ xảo. còn những lỗ hỏng kiến thức nào và phải đánh giá như thế nào kết quả học tập của họ. thói quen làm việc đều đặn và hoàn thành đúng hạn định công việc được giao. c/ Bão đảm tính khách quan đến mức tối đa có thể. phát hiện lệch lạc và điều chỉnh. c/ Phát hiện lệch lạc: Việc kiểm tra đánh giá còn nhằm mục đích phát hiện lệch lạc. Việc kiểm tra kiến thức phải chỉ ra cho học sinh thấy được họ đã tiếp thu điều đã học như thế nào. 2. Kết quả kiểm tra đánh giá còn giúp cho phụ huynh biết được tình hình học tập của con em mình và có sự phối hợp cần thiết với nhà trường giúp đỡ con em mình học tập tốt hơn. tích luỹ. điều chỉnh kế hoạch dạy học: Dựa vào kết quả kiểm tra kiến thức của học sinh trong lớp. kĩ xảo của học sinh là đánh giá xác định trình độ đạt tới những chỉ tiêu của mục đích dạy học dự kiến. Ba chức năng nầy liên kết. Nó còn mang tính chuẩn đoán. rèn cho học sinh có tinh thần trách nhiệm trong học tập. Công tác kiểm tra và đánh gía kết quả phải kích thích được việc học tập của học sinh. Mục đích. tìm biện pháp xử lí. thống nhất với nhau. b/ Công cụ kiểm tra đánh giá phải đảm bão mức độ chính xác nhất định. nhiệm vụ. được gọi là kiểm tra tổng kết.NỘI DUNG. tìm nguyên nhân của tiến bộ và lệch lạc. đ/ Đánh giá mang tính đào tạo: Đây là sự đánh giá thường xuyên. kĩ năng. kĩ năng. 1. đào sâu và làm chính xác thêm kiến thức. Những yêu cầu về mặt sư phạm. Dựa trên cơ sở đánh giá ấy học sinh có thể hiểu được những đòi hỏi đặt ra đối với mỗi em về học tập. thưởng phạt. đảm nhận ba chức năng: Đánh giá. . đồng thời liên hệ chặc chẽ và phục vụ trực tiếp cho bài học mới. phải đảm bão độ tin cậy. nhờ đó giáo viên đề ra được những bổ khuyết cần thiết. đã hiểu rõ những gì. kĩ xảo của học sinh là giai đoạn kết thúc của một quá trình dạy học. giáo viên có thể đánh giá hiệu quả phương pháp dạy học nào đó và chất lượng công tác nói chung của bản thân. Chương I: CƠ SỞ TỔNG QUAN VỀ LÝ LUẬN I. tạo khả năng nâng cao chất lượng kiến thức. d/ Uốn nắn lệch lạc. a/ Đánh giá phải xuất phát từ mục tiêu dạy học vì vậy phải kiểm tra đầy đủ tới mức tối đa có thể được. e/ Đánh giá xác nhận: Loại đánh giá nầy được dùng để xác nhận trình độ đạt tới sau một giai đoạn đào tạo. Hệ thống kiểm tra phải giúp cho giáo viên phát hiện kịp thời những thiếu sót trong việc tiếp thu kiến thức của từng học sinh và của cả lớp. chức năng. Việc kiểm tra đánh giá có hệ thống và thường xuyên còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. củng cố.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học PHẦN II. a/ Kiểm tra kiến thức. b/ Chức năng. thâm nhập vào nhau và bổ sung cho nhau. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HOÁ HỌC. . nhằm giúp học sinh tự kiểm tra mình để các em tự điều chỉnh kế hoạch tự học. 3 . làm cơ sở cho các quyết định cho lên lớp. nhiệm vụ cơ bản của việc kiểm tra đánh giá kiến thức. các em phải làm gì để thực hiện được những điều đó nhằm bổ sung.

đ/ Việc kiểm tra phải làm từng cá nhân nghĩa là phải xét tới kiến thức của mỗi học sinh và phải tạo điều kiện để học sinh bộc lộ thực chất hiểu biết của mình. Câu điền khuyết. d/ Nội dung kiểm tra. Đ S c/ Tất cả các bazơ đều làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. các biểu hiện thiếu trung thực khác khi làm bài. học sinh chỉ phải chọn một câu trả lời trong số các câu trả lời đã được cung cấp. Câu đúng sai. Tránh đánh giá chung chung. e/ Cần coi trọng hơn và nâng cao dần yêu cầu đánh giá kĩ năng thực hành. Người giáo viên hóa học phải chủ động thực hiện. Ví dụ: Điền chỗ trống trong những câu sau bằng từ hay cụm từ thích hợp. 2. Đ S b/ Oxit kim loại chỉ là oxit bazơ. Do không phải viết câu trả lời nên thời gian dành cho việc đọc. xác nhận. suy nghĩ và chọn chỉ từ 1 – 2 phút. “nghiệm” là suy xét. II. Đ S Cách làm bài: Phải suy nghĩ kĩ mới xác định được câu đã cho là đúng hay sai… 4 . Ai chấm cũng được nếu biết đáp án đúng là đáp án nào (có thể chấm bằng máy). Đó là những yêu cầu mới trong mục tiêu đào tạo của nhà trường trung học cơ sở. năng lực vận dụng độc lập sáng tạo kiến thức và phương pháp vận dụng kiến thức. đặc biệt là các bài kiểm tra viết ra cho nhiều trường hợp khác nhau. Câu điền khuyết là những câu có những chỗ trống để học sinh điền từ hoặc cụm từ thích hợp. trong kiểm tra nghiêm cấm “quay cóp”. nên không phụ thuộc vào sự đánh giá chủ quan của người chấm. cho họ thấy trách nhiệm bản thân cá nhân họ trong việc tiếp thu kiến thức. (4) electron. đồng thời để học sinh có thể hiểu được kết quả kiểm tra. (2) proton. Gọi là trắc nghiệm khách quan do cách chấm điểm rất khách quan. TÌM HIỂU VỀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Trong mỗi giờ học phải tạo điều kiện để cho mỗi học sinh phải được báo cáo bằng hình thức nào đó về việc hoàn thành các bài làm ở nhà và việc tiếp thu những điều đã học. 22. Ví dụ: Khoanh tròn vào chữ Đ nếu đúng và chữ S nếu sai trong các câu sau: a/ Có phản ứng hoá học trong đó các chất tham gia phản ứng và sản phảm của phản ứng có đủ 4 loại hợp chất vô cơ. Nguyên tắc xây dựng. phải tương đối đơn giản để giáo viên có thể nắm được kiến thức học sinh. Một bài trắc nghiệm khách quan gồm có nhiều câu hỏi hơn là một bài trắc nghiệm tự luận và mỗi câu hỏi thường có thể được trả lời bằng một dấu hiệu đơn giản. trung hoà về điện gọi là …(1)… b/ Hạt nhân nguyên tử tạo bởi …(2)… và …(3)… c/ Trong hạt nhân có bao nhiêu proton thì trong nguyên tử có bấy nhiêu …(4)… Cách làm bài: Điền vào chỗ trống các cụm từ theo thứ tự sau. (3) nơtron. 1. Bài kiểm tra được chấm bằng cách đếm số lần chọn được câu trả lời đúng trong số những câu trả lời đã cho. Một mệnh đề hoặc một phát biểu mà học sinh cần phải phân tích để khẳng định là đúng hay sai. 21. -Bài tập trắc nghiệm khách quan là loại bài tập khi làm bài. -Trắc nghiệm là gì ? Theo nghĩa chữ Hán “trắc” là đo. a/ Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ. (1) Nguyên tử. Khái niệm chung. học sinh có thể làm bài được.

6KOH + 3Cl2  → d. Oxi là một phi kim hoạt động hoá học mạnh. Câu ghép đôi. Kim loại có nhiều hoá trị thì oxit. Đó là phản ứng trung hoà. Oxi là một phi kim tác dụng với hầu hết các phi kim.Phản ứng oxi hoá.Phản ứng thế. b. Ví dụ: Chọn nửa phương trình hoá học ở cột (II) để ghép với nửa phương trình hoá học ở cột (I) cho phù hợp. 5KCl + KClO3 + 3H2O Cách làm bài: Câu 1 ghép với (c). Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử. -Thực chất phản ứng thế là phản ứng oxi hoá khử (sẽ học ở THPT). 1-Tính chất hoá học của hiđro. 2.Cột I gồm 1 câu chưa hoàn chỉnh hoặc nửa phương trình phản ứng. o 23. Câu c: Sai. Cột I Cột II 1. -Câu trả lời: Gồm 4 hoặc 5 phương án trả lời trong đó có một phương án đúng hay đúng nhất. HCl + NaOH  t → NaCl + H2O (axit) (bazơ) (muối) (oxit) Câu b: Sai. Cách làm bài: Chọn câu c. CƠ SỞ KIẾN THỨC XÂY DỰNG. Oxi là một phi kim tác dụng với hầu hết các kim loại trừ vàng và bạch kim. 2. trong đó kim loại có hoá trị cao là oxit axit ví dụ: Mn2O7. Câu dẫn gồm 2 phần được chia làm 2 cột: . 2Na + 2H2O  → b. -Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. c. VD: Ví dụ hãy chọn phương án sai trong các câu sau: a. câu 4 ghép với (e). Câu nhiều lựa chọn. 2NaOH + Cl2 c. Chỉ có các bazơ tan thì dung dịch của nó mới làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. -Sự oxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác. -Chất oxi hoá là chất nhường oxi cho chất khác. . -Phản ứng thế là phản ứng hoá học trong đó nguyên tử đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Fe + 2HCl  t → a. câu 2 ghép với (d) . ở nhiệt độ thích hợp. Oxi là một phi kim tác dụng với tất cả các kim loại.khử.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Câu a: Đúng. III. o 24. -Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất. 2NaCl + 2H2O  → 3. 5 . Khí hiđro có tính khử. Nội dung kiến thức chương 5: “Hiđro và nước”. 2NaOH + H2 ↑ e. hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi. Gồm có 2 phần: -Câu dẫn là một câu yêu cầu học sinh cách chọn. FeCl2 + H2 ↑ 4. mà còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxít kim loại. NaCl + NaClO + H2O 2.Cột II gồm phần còn lại của câu hoặc nửa phương trình phản ứng phải chọn ghép với nhau cho phù hợp. câu 3 ghép với (a). d.

-NO3: nitrat • Phân tử axit có 2H → có 2 gốc axit. CO. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Ví dụ: Zn + 2HCl  t → ZnCl2 + H2↑ o 4. … X là Cl. Ví dụ: HCl. H2S: axit sunfuhiđric. Ví dụ: H2SO4. Br. Dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh. -HS: hiđrosunfua. Ví dụ: H2SO3 Gốc axit và tên gọi: -HSO3: hiđrosunfit. =SO4: sunfat. Gồm H và gốc axit (hoá trị của gốc axit được biểu diễn bằng gạch nối). 3. Axit. • Phân tử axit có 3H → có 3 gốc axit 6 . NO3. Cl… tạo ra nhiều axit có oxi. Công thức tổng quát của axit: HxX (x = 1. 2.Tính chất hoá học của nước. HNO3 Gốc axit và tên gọi: -Cl: clorua. H3PO4: axit photphoric. …) tạo thành bazơ và hidro. +Tác dụng với một số oxit kim loại (oxit bazơ): Một số oxit kim loại hoá hợp với nước tạo thành bazơ tương ứng.Axit – Bzơ – Muối. -Axit có nhiều nguyên tử oxi. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. -HCO3: hiđrocacbonat. +Tác dụng với kim loại: Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (như Na. K. =SO3: sunfit. Ca. 51. Tên axit: axit + tên phi kim + hiđric Ví dụ: HCl: axit clohiđric. -Axit có ít nguyên tử oxi. HNO2: axit nitơrơ. a) Định nghĩa: Phân tử axit có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit. H2S. H2CO3 Gốc axit và tên gọi: -HSO4: hiđrosunfat. H2SO4: axit sunfuric. b) Công thức hoá học của axit. * Axit có oxi: Lưu ý một số phi kim như S. c) Tên gọi: * Axit không có oxi. Tên axit: axit + tên phi kim + ơ Ví dụ: H2SO3: axit sunfurơ. =S: sunfua. d) Các gốc axit thường dùng: • Phân tử axit có 1H → có 1 gốc axit. NO) hoá hợp với nước tạo thành axit tương ứng. =CO3: cacbonat. 5. +Tác dụng với một số oxit phi kim (oxit axit): Các oxit phi kim (trừ các oxit SiO2. Tên axit: axit + tên phi kim + ic Ví dụ: HNO3: axit nitric. SO4…).

3. … Công thức và thành phần một số bazơ: Thành phần Tên bazơ Nguyên tử kim loại Số nhóm OH Natri hiđroxit Na 1 Kali hiđroxit K 1 Canxi hiđroxit Ca 2 Sắt (III) hiđroxit Fe 2 53. Muối: a) Định nghĩa: Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. Axit không có oxi (HCl. 2. H2S…) và axit có oxi (H2SO4. KOH. H2SO3…) Công thức và thành phần một số axit: Thành phần Tên axit Axit clohiđric Axit nitric Axit sunfuric Axit cacbonic Axit photphoric Công thức Số nguyên tử H Gốc axit Cl NO3 SO4 CO3 PO4 HCl HNO3 H2SO4 H2CO3 H3PO4 1H 1H 2H 2H 3H Hoá trị gốc axit I I II II III 52. Mg(OH)2.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Gốc axit và tên gọi: -H2PO4: đihiđrophotphat =HPO4: hiđrophotphat ≡ PO4: photphat đ) Phân loại: Dựa vào thành phần phân tử. b) Công thức hoá học: Công thức hoá học của muối gồm 2 phần: kim loại và gốc axit Công thức hoá học NaOH KOH Ca(OH)2 Fe(OH)3 Hoá trị gốc kim loại I I II III 7 . Cu(OH)2. … -Bazơ không tan trong nước: Ví dụ: Fe(OH)3. Bazơ: a) Định nghĩa: Phân tử bazơ có một nguyên tử kim koại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH). n = hoá trị của kim loại (n = 1. axit đuợc chia làm 2 loại. Fe(OH)3: sắt (III) hiđroxit đ) Phân loại: Các bazơ chia làm 2 loại tuỳ theo tính tan của chúng: -Bazơ tan trong nước gọi là kiềm: Ví dụ: NaOH. H3PO4. Al(OH)3. HNO3. Ba(OH)2.…) c) Tên gọi: Tên bazơ: tên kim loại (thêm hoá trị nếu kim loại có nhiều Hoá trị) + hiđroxit Ví dụ: NaOH: natri hiđroxit. b) Công thức hoá học: Một nguyên tử kim loại (M) và một hay nhiều nhóm –OH M(OH)n. Fe(OH)2.

NaH2PO4 Công thức hoá học thành phần một số muối: Công thức hoá học của axit HCl H2SO4 HNO3 H2CO3 H3PO4 Thành phần Công thức hoá học của muối NaCl. Zn.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Công thức tổng quát của một số muối: muối clorua MCln. Cu(NO3)2. c) Tên gọi: Tên muối: tên kim loại (thêm hoá trị nếu kim loại có nhiều Hoá trị + tên gốc axit Ví dụ: KNO3: kali nitrat Fe2(SO4)3: sắt (III) sunfat ZnCl2: kẽm clorua Na2SO3: natri sunfit Na2CO3: natri cacbonat NaHCO3: natri hiđrocacbonat d) Phân loại: Chia làm 2 loại. AlCl3 NaHSO4. H2CO3. Al2(SO4)3 KNO3. Zn. CaSO4. muối trung hoà và muối axit. Lưu ý: Những axit có nhiều nguyên tử H (H2SO4. Al K. 2. muối cacbonat Mx(CO3)y hoá trị của kim loại n = 2y/x. NaHCO3. ZnCl2. Ca3(PO4)2 Nguyên tử kim loại Gốc axit Na. H3PO4) thường tạo muối axit.…). Ví dụ: NaHSO4. 3. Ca Na. • Muối trung hoà là muối mà trong gốc axit không có hiđro H. ZnSO4. … • Muối axit là muối mà trong đó gốc axit của phân tử còn nguyên tử hiđro H chưa được thay thế bằng kim loại. Al Na. n là số nguyên. KNO3. Ví dụ: Na2CO3. Ca Cl HSO4 và SO4 NO3 HCO3 và CO3 PO4 8 . Al(NO3)3 KHCO3. muối nitrat M(NO)3 (n = hoá trị của kim loại n = 1. CaCO3 Na3PO4. muối sunfat M x(SO4)y. Cu. Al K.

sản xuất bột giặt tổng hợp. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.… II. 2. . MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG 5. Ngoài ra sách hoá học lớp 8 có nội dung rèn luyện kĩ năng hoá học cơ bản như thực hành thí nghiệm hoá học. Ví dụ: Tìm hiểu điều chế hidro. hỗn hợp. + Nguồn điện 1 chiều + Bảo vệ môi trường trong sản xuất. 1. gây nổ. + Nguyên tắc khoa học của quá trình sản xuất: -H2 là chất khí nhẹ hơn không khí (d = 0. hoá trị. đề phòng cháy nổ trong quá trình sản xuất.Muối.069). Phương trình hoá học. tơ sợi hoá học. Trong PTN Trong công nghiệp Nguyên liệu Zn(r ). những dấu hiệu để nhận ra phản ứng hoá học. Cơ sở lí thuyết của sách giáo khoa hoá học trung học cơ sở nói chung. Các khái niệm về phản ứng hoá học: Những điều kiện quan trọng nhất để phản ứng hoá học xảy ra. Ngoài ra giáo viên cũng cần thực hiện nhiệm vụ giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh. Ngôn ngữ hoá học: Học sinh khi học hoá học lớp 8 cũng phải nắm vững ngôn ngữ hoá học ở mức độ cần thiết.… -Sự tìm hiểu những phương hướng cơ bản của công cuộc hoá học hoá nền kinh tế quốc dân. mol. công thức hoá học và thành phần không đổi. ứng dụng và điều chế hiđro. nút cao su có lỗ. + Nguyên liệu. -Sự hiểu biết một số ngành nghề cơ bản có liên quan đến hoá học. + Bình điện phân. tính chất hoá học của đơn chất hiđro. natrihidroxit. sản phẩm. 4. O2 Thiết bị sản xuất Ống nghiệm. phân tử. trạng thái tự nhiên. giải bài toán hoá học. hợp chất. ví dụ sản xuất vôi. I. 1. sự biến đổi chất. Ví dụ sản xuất dầu mỏ. Kiến thức: -Học sinh nắm vững các kiến thức về nguyên tố hiđro và đơn chất hiđro: Tính chất vật lí. nguyên tố hoá học. -Dễ cháy. 9 . sách giáo khoa hoá học lớp 8 nói riêng là dựa trên quan niệm coi nguyên tử là hạt vi mô. 3. -Cách thu H2. đơn chất. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 8. đại diện cho nguyên tố hoá học và không bị chia nhỏ hơn trong phản ứng hoá học. thiết bị sản xuất. Các khái niệm về chất: Chất. . ống thuỷ tinh cong. ZnCl2 H2. axit sunfuric. có thể sử dụng được chúng để biểu diễn các chất và viết được các phương trình phản ứng hoá học đọc tên các chất cơ bản. .Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Chương II: XÂY DỰNG CÂU HỎI. HCldd H2O(l ) Sản phẩm H2. Định luật hoá học đơn giản: Định luật bảo toàn khối lượng của các chất. Ví dụ sản xuất vôi. Axit – Bazơ . sản xuất vôi. nguyên tử.

. -Học sinh biết vận dụng những hiểu biết trên để giải những bài tập ở mức độ định tính. nguyên tử oxi. Sự oxi hoá là …(5)… của nguyên tử oxi với chất khác. Kĩ năng: -Kĩ năng đọc và viết ký hiệu hoá học. Chất khử là …(1)… của chất khác.(4)…. 2 – a. Dạng 1: Câu điền khuyết. oxi hoá..(2)….(1)…. Phương trình phản ứng cháy: 2H2 + O2  t → 2H2O o o 10 .. Điền vào chỗ trống sau cho thích hợp: Điều chế hiđro người ta cho …(1)… tác dụng với Fe. trong một số …. các phản ứng này đều …. -Học sinh hình thành được những khái niệm mới: Phản ứng thế. c.hiđro.nguyên tố oxi d. 4 – nhiệt. 2 – hiđro..(3) …. Gồm 4 dạng thường gặp: Câu điền khuyết. 2 ………. 2 – nhường oxi. a. 6 – oxi. 6 . các tính chất vật lí và hoá học của nước. 5. Sự …(3)… là quá trình tách …(4)… ra khỏi chất khác. 3 – b. định lượng của nước. 4 – e 2.. 4 – nguyên tử oxi 5 – quá trình hoá hợp. 4 ………. kĩ năng tính toán khối lượng. quá trình hoá hợp. chất chiếm oxi. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. b. có ý thức trách nhiệm đối với bản thân. Phản ứng oxi hoá. Điền từ thích hợp cho sẳn vào các khoảng trống sau cho có nghĩa: Ở nhiệt độ thích hợp. muối. yêu chân lí khoa học. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI. phản ứng oxi hoá-khử. III. 2.c. sự khử.trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử 3.... Phản ứng này sinh ra khí … (2)….. giữ vệ sinh nơi làm việc. công thức hoá học và phương trình hoá học.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học -Học sinh hiểu sâu sắc thành phần định tính. chính xác. chất khử. kim loại. trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.phát sáng e. Chất oxi hoá là khí oxi hoặc …(2)… cho các chất khác.khử là phản ứng hoá học …(6)… Đáp án: 1 – chất chiếm oxi. Cho các từ. khí hiđro không những kết hợp với đơn chất oxi mà nó còn có thể kết hợp với …. Hiđro có tính …. 3 – khử. thể tích các khí tham gia và tạo thành theo phương trình hoá học. trung thực tỉ mĩ.toả nhiệt 1 ………. …… + ……  t → …… Đáp án: 1 – dung dịch axit HCl. nhường oxi. Đáp án: 1 . Kĩ năng và thói quen bảo đãm an toàn khi làm thí nghiệm. bazơ. giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm… 3. 3 – phân tử nước. cụm từ sau: Khử. axit. kiên trì. định lượng. gia đình và xã hội để có thể hoà hợp với môi trường thiên nhiên và cộng đồng. câu ghép đôi. Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp ở trên điền vào chỗ trống trong những câu sau: a. câu đúng sai.. câu nhiều lựa chọn được xây dựng theo thứ tự nội dung của kiến thức “chương 5 Hiđro và nước”. hiđro cháy cho …(3)… sinh ra rất nhiều …(4)… Trong trường hợp này chất cháy là …(5)….. 1.khử c.oxit b. -Học sinh có những phẩm chất cần thiết như cẩn thận. Thái độ: -Học sinh có lòng ham muốn thích môn hoá học. 3 ………. chất duy trì sự cháy là …(6)… Viết phương trình phản ứng cháy.

5 ……. 4 …….8 SGK. Có thể dùng để điều chế hiđro nhưng không thu được khí hiđro Đ S Đáp án: a – S.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học 4. e – S. nhôm. Muối axit là muối mà trong đó …(5)… còn nguyên tử hiđro chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại. a. d – S 9. Chất oxi hoá là chất chiếm oxi của chất khác Đ S b. 2 – oxi. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng và vào chữ S nếu câu đó là sai: a) Khí hiđro là chất khí không màu Đ S b) Khí hiđro là chất khí có mùi Đ S c) Khí hiđro là chất khí không vị Đ S d) Khí hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí Đ S e) Khí hiđro tan nhiều trong nước Đ S f) Khí hiđro tan rất ít trong nước Đ S Đáp án: a – Đ. d – Đ. Đáp án: 1 – b. hiđro. 5 – oxit bazơ. gốc axit b. c – Đ. Cho các từ cụm từ sau: oxit axit. 5. Đáp án: 1 – nguyên tố. khí trong điều kiện tự nhiên.. Cho dung dịch axit sunfuric loãng. 3 – d. gốc d. 2 – c. nguyên tử c. Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không khí Đ S c.. Nước không thể hoà tan rất nhiều chất như muối ăn. lỏng. b – S. Muối …(3)… là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử …(4)… có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. f – Đ 7. 4 – kim loại. tác dụng với nhiều …(6)… tạo ra axit. 2 ……. nguyên tố. 6 – oxit axit. phân tử 1 …….Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí oxi Đ S b. c – S. oxit.. b – Đ. d – Đ. Sư khử là quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất Đ S c.. Hãy khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng và vào chữ S nếu câu đó là sai: a. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng và vào chữ S nếu câu đó là sai: a. Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra sự oxi hoá Đ S Đáp án: a – S.. b – S... Khoanh tròn vào chữ Đ nếu đúng và chữ S nếu sai trong các câu sau: a. 5 – a Dạng 2: Câu đúng sai: 6. Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro Đ S d. Nước là hợp chất duy nhất trên trái đất tồn tại ở ba trạng thái: rắn.. e – S 8. oxit bazơ. c – Đ. Điền từ thích hợp cho sẵn vào các khoảng trống trong các câu sau: Phân tử muối gồm có một hay nhiều …(1)… kim loại liên kết với một hay nhiều …(2) … axit. 3 – hiđro. sắt và các dụng cụ thí ngiệm như hình 5. Hãy chọn từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: Nước là hợp chất tạo bởi hai …(1)… là…(2)… và …(3)… nước tác dụng với một số …(4)… ở nhiệt độ thường và một số …(5)… tạo ra bazơ. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác Đ S d. 3 ……. hiđro f. Sự oxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác Đ S e. 4 – e. Đ S b.. trung hoà e. kim loại. các muối khoáng … Đ S 11 . đường.

b – S. 2 ………. Nước phải được sử dụng tiết kiệm. Lượng nước sạch. Phản ứng kết hợp là phản ứng hoá học. cho động cơ tên lửa d. Cu + H2O e. axit c. nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. nhiều hợp chất vô cơ e. b. Đáp án: 1 – b. e – Đ. d. 3 – b. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học. Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc kim loại. Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit Đ S e. có thể sử dụng trong đời sống chiếm phần lớn so với tổng lượng nước trong tự nhiên. xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử. 2 – e. 3Fe + 4H2O d. c – Đ.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học c. e. 4 – c 12 . Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit Đ S d. Hg + H2O b. Ghép nối giữa cột I và cột II sau cho thích hợp: Cột I 1. 2 – a. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu đúng và chữ S nếu sai trong các câu sau: a. trong đó 2. CuO + H2    → 2. Khí hiđro dùng làm nguyên liệu 3. 3 ……….Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit. Đ S c. c.. có sự toả nhiệt và phát sáng 1 ………. Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit Đ S f. trong đó 3. trong đó Cột II a.. Khí hiđro dùng làm nhiên liệu 2. f – S Dạng 3: Câu ghép đôi: 11.. 2Fe + 3H2O Đáp án: 1 – d. Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất. PbO + H2    → t o to to to Cột II a. kim loại Đáp án: 1 – c. 3 – a. b – S. từ một chất ban đầu tạo ra hai hay nhiều chất mới. 3 – a. 4 ………. 4 – b 13. Đ S Đáp án: a – Đ. Đ S d. Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học. Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc hiđraxit Đ S Đáp án: a – Đ. trong đó 4. d – S. từ hai hay nhiều chất ban đầu tạo thành một chất mới. Ghép nối giữa cột I và cột II sau cho thích hợp. HgO + H2    → 4. Ghép nối các nửa câu ở cột I và cột II sau cho thích hợp: Cột I 1. Khí hiđro dùng làm chất khử để điều chế Cột II a. Cột I 1. 2 – d. Đ S b. Khí hiđro dùng để sản xuất 4. d – Đ 10. Fe2O3 + H2    → 3. c – S. trong sản xuất amoniac b. Pb + H2O c. 4 – e 12.

mẫu Na co thành giọt tròn do sức căng mặt ngoài. Trong vỏ Trái đất. H2SO3. 4 ………. silic chiếm 26% về khối lượng. Những bazơ là 4. 3 ………. khí thoát ra là khí oxi.. Nguyên tố khác Đáp án: c 17. HNO2.8 lít 13 . SO3 c.96 lít b. Khối lượng đồng thu được và thể tích khí hiđro (đktc) tham gia phản ứng là: a. 2 – d. H3PO4. Fe(OH)2. Hiđro dùng để sản xuất nhiên liệu b. c..88 gam và 12.25. Hiđro dùng để sản xuất nước Đáp án: d 18. 3 – e. P2O5 b. Ở trạng thái lỏng. HNO3 e. Al2O3.63 gam HNO3 d. MnO2. Oxi d. Trong các trường hợp sau đây. 2. CuCl2. trường hợp nào chứa khối lượng hiđro là nhiều nhất: a.10. Na nhẹ hơn nước. 2 ………. Về ứng dụng của hiđro.18 gam H2O b.28.2. Có khí thoát ra. 4. NaHCO3 d. Na nổi trên mặt nước. 4 – c 15. SO2.53. CaSO4. Ghép nối các nửa câu ở cột I và cột II sao cho thích hợp: Cột I 1. Mn(OH)2. nhiệt toả ra làm nóng chảy mẫu Na. khí thoát ra là khí hiđro.40 gam NaOH Đáp án: b 19.. e. Ghép nối các nửa câu ở cột I và cột II sao cho thích hợp: Cột I 1. LiOH. Những muối là Cột II a.5 gam NH4Cl c.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học 14. Những oxit là 2. 4 – c Dạng 4: Câu nhiều lựa chọn: 16. d. Silic c. oxi chiếm 49% về khối lượng. hidro chiếm 1% về khối lượng.6 gam và 8. Nhỏ 1-2 giọt phenolphtalein vào chậu nước thì xuất hiện màu hồng..8 lít d. Cột II a. Đáp án: 1 – e. Ba(OH)2 1 ………. Hiđro dùng để sản xuất phân đạm d. dung dịch tạo ra là NaOH có tính kiềm. 4 ………. điều khẳng định nào sau đây là sai ? a. CaO..08 lít c.08 gam và 28. Nguyên tố có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ Trái đất là: a. H2SO4. 2 – d. 1 ………. Đốt nóng 32 gam đồng (II) oxit rồi cho luồng khí hiđro đi qua để khử hoàn toàn lượng oxit trên. H2O. 3 ……….8 gam và 10. 3. Phản lực của khí H2 sinh ra làm cho mẫu Na chuyển động. HCl.Mẫu Na nóng chảy thành giọt tròn chạy lung tung trên mặt nước. Hiđro b. Fe2(SO4)3. Thả một mẫu Na bằng hạt đậu xanh vào một chậu thuỷ tinh đựng nước. Hiđro dùng để nạp vào kinh khí cầu c. b. Đáp án: 1 – b. Những axit là 3.. 2 ………. phản ứng toả nhiệt. 3 – b.

Phản ứng hoá học chỉ xảy ra sự khử b. 1. 5 c. 1. 4. trong đó có 14g sắt thì thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng là bao nhiêu ? a. Ca. 12 lít b.6g hỗn hợp 2 kim loại.5. 2. 6. 2 và 8 b.76 lít d. 11. Phản ứng hoá học diễn ra đồng thời sự khử và sự oxi hoá d. Dùng khí hiđro để khử đồng (II) oxit và sắt (III) oxit.88 lít d.44 lít b. Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + CO2↑ + H2O Trong các phản ứng trên phản ứng oxi hoá-khử là: a. 13. CaCO3 CaO + CO2↑  → 5.6g nCu = 9. Phản ứng oxi hoá-khử là: a.2 lít c.6 14 = 0. 2.8. Tất cả mệnh đề trên đều đúng Đáp án: c 22.25 ) x 22. 11. Nung nóng một hỗn hợp chứa (Fe2O3 và CuO) sau đó cho luồng khí hiđro đi qua để khử hoàn toàn lượng oxit trên thu được 13.6g hỗn hợp 2 kim loại thu được: mCu = 23. 5 Đáp án: a to to to to 23.6 – 14 = 9. Al lần lượt tác dụng với dung dịch HCl.4 gam hỗn hợp (Fe và Cu) trong đó có 7 gam Fe. Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại trên tác dụng với axit HCl thì kim loại nào cho nhiều hiđro hơn ? a. 2. Hệ số cân bằng của phản ứng là: a.4 = 11. 2 và 4 d.15 mol. Fe2O3 + 2Al    → Al2O3 + 2Fe 3. 3. Nếu thu được 23.58 lít c. 22. Fe2O3 + 3CO    → 2Fe + 3CO2↑ 4.15 + 3x 0.76 lít 2 25. Ca c. Cho các phản ứng hoá học sau: 1. Al b. Al và K Đáp án: a 14 . 1.5.25 mol 64 56 -Viết phương trình hoá học của các phương trình -Theo phương trình hoá học từ số mol Fe và Cu tính được số mol H2 V H 2 = (0.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Đáp án: a 20. nFe = = 0. Đốt quặng pirit sắt FeS2 trong khí oxi thì tạo ra sắt (III) oxit và khí sunfurơ. Tất cả đều sai Đáp án: b Phương trình phản ứng: 4FeS2 + 11O2    → 2Fe2O3 + 8SO2↑ to 24. Thể tích hiđro tham gia phản ứng (đktc) là: a. Cho các kim loại K. 3 b.6. K d. 2 và 8 c. Phản ứng hoá học chỉ xảy ra sự oxi hoá c.56 lít Đáp án: c HD: Khối lượng Cu có trong 23.82 lít Đáp án: c 21. 4. Hãy chỉ ra điều khẳng định đúng. 3. 4 d. 1. CuO + H2 Cu + H2O  → 2. 4.

75g và 8. dãy oxit tan trong nước là: a.2 0. 13.24 lít khí H2 (đktc) thì phải dùng số gam Zn hoặc Fe lần lượt là: a. MgO 2.4 = 6.2 x ) x 22. 5. N2O5.2g d. Người ta cho Zn hoặc Fe tác dụng với dung dịch axit HCl để điều chế khí H2. CO2.44 lít Đáp án: a 29. 13g và 11. 6.5 g Fe + 2 HCl    → FeCl2 + H2 ↑ 1 mol 1 mol ←  0.1 x 65 = 6.2g Fe và 19. Fe3O4.5g và 5. P2O5 3. N2O5.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học HD: Gọi số mol các kim loại là x mol. 6. K2O. 13.44 lít b. 4 d. dựa vào dữ kiện đề bài cho và phương trình phản ứng. SO2.3 x .34 lít c. CuO.6 g HD: 2. Cho các oixt sau: 1. CO2. 2 b. 6.1 mol 0.2 mol. Nếu muốn điều chế 2.1 mol mZn = 0. 16g và 8g c. 1. 2 Đáp án: d 15 .3 < .9.1 mol mFe = 0. 10.4g Đáp án: a nH 2 = = 0. 2. Thể tích khí H2 (đktc) tham gia phản ứng trong quá trình trên là: a. 26. V H 2 = (0.1 mol 0. Tất cả đều sai Đáp án: b HD: nAl = 5. SO3.4 mol 27 9 8 Phương trình hoá học của phản ứng: 2Al + 3H2SO4  → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ 2 mol 3 mol 3 mol Theo đầu bài: 0.4 3 . Thể tích khí H2 thu được (đktc) là: a.4 mol Lập tỉ số: 0. 2.2 9 = 0. Ca.6g b. Fe2O3 Trong các dãy oxit trên. CO2.2 4 to to 28.6 lít b.4 2 Phương trình phản ứng: Zn + HCl    → ZnCl2 + H2 ↑ 1 mol 1 mol ←  0. tính n H 2 theo nAl 2 3 3 3 n H 2 = 0.32 lít d. CaO. Dùng khí H2 để khử hỗn hợp (Fe2O3 và CuO) người ta thu được 11.2 mol 0. Al lần lượt tác dụng với HCl. n H 2 SO 4 = = 0. viết phương trình phản ứng hoá học giữa K.2g H2SO4.72 lít c. Như vậy axit dư. CaO. Xác định được Al cho nhiều H2 hơn. NO 4. SiO2.72 lít 2 2 27.1 x 56 = 5. Na2O. Na2O.2 g Cu . Cu2O.6 lít d.4g Al vào dung dịch H2SO4 loãng có chứa 39. 14. Cho 5.1 mol 2 . 3 c.

3) H2CO3. 133. 3. Ba(OH)2. P2O5 Khi tác dụng với nước thu được các axit hoặc bazơ lần lượt là: a.0.1 0. 2 b.12 lít khí oxi (đktc).3 1. Cho 112kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước.7 lít c. 5) H3PO4.8kg 100 Phương trình hoá học của phản ứng: CaO + H2O  → Ca(OH)2 56kg 74kg 100. 1. HNO2 Đáp án: c 34.68 lít b.3g natri và 1. H3PO4.3. SO3. HNO3 d.05 mol 2 0.2kg 56 33. Đáp án: c 16 . dãy axit nào tạo muối axit. 3. nK = = 0.95g kali tác dụng với nước. HNO3 c. H2SO3. Khi cho 2 gam khí hiđro tác dụng với 1. biết rằng vôi sống có 10% tạp chất không tác dụng với nước.1 mol.8 gam b.0. Có một hỗn hợp chứa 2.2kg d.6 lít d.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học 30. Khối lượng nước thu được là: a. H2SO3. HNO2 b. Na2O.1 mol 2 • 2K + 2H2O  → 2KOH + H2 ↑ 2 mol 1 mol 0.6 gam d.05 + ) x 22. 133kg c.9 5 = 0.68 lít 2 2 32. 2. 7) H2SO3 Trong những axit trên.1 mol 0. H3PO4. 2. 6.2kg Đáp án: c HD: Khối lượng vôi sống nguyên chất 112 x ( 100 −10 ) = 100. 7 d. 2) H2SO4.8 = 133. 5. Ba(OH)2. 6 c. H3PO4. 4. 1. H2SO4. 143. 6) HBr.05 mol V H 2 =(  → 0.4 = 1. NaOH.9 gam c. 5. NaOH. H2SO4. 2. Ba(OH)2.36 gam Đáp án: b 31. 1. Ba(OH)2. Khối lượng Ca(OH)2 thu được sau phản ứng là: a. 4) HNO3. NaOH. 2.1. 1.8kg xkg x= 74 x100 . 3. 131kg b. Cho các axit sau: 1) HCl.68 lít Đáp án: a HD: nNa = 2. Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là: a. a. NaOH.05 mol 23 3 9 Phương trình hoá học của phản ứng: • 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 ↑ 2 mol 1 mol 0. H3PO4. Cho các oxit sau: BaO.

Cho 14. Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau: Na  → M  → Cu  → N  +M → Cu M và N lần lượt là chất nào sau đây: a. Cho các bazơ sau: LiOH.775g Đáp án: b HD: Phương trình phản ứng: 2Al + 6HCl    → 2AlCl3 + 3H2 ↑ nAl = 0. 7. dung dịch AgNO3 Đáp án: d HD: -Dùng giấy quỳ tím nhận ra dung dịch NaOH làm xanh giấy quỳ. -Dùng dung dịch BaCl2 để nhận ra dung dịch Na2SO4.775g d.675(g). Dùng giấy quỳ tím và dung dịch AgNO3 c. a. Dùng BaCl2 và phenolphtalein d.5g d. LiOH. NaOH. 6. Cho 1. NaOH. H2 và CuO c. Ca(OH)2. 38. 10. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam? a. Ba(HCO3)2 và H2SO4 d. Những dãy bazơ tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là: a.8g 17 .05 mol 2 mol 6 mol 2 mol nHCl = 0.2 mol 0.05 mol 0. dung dịch BaCl2. tạo kết tủa trắng AgCl. CaCO3 và HCl c. Khối lượng muối tạo thành là: a. Những cặp hoá chất nào sau đây khi phản ứng xảy ra đồng thời có kết tủa và có khí bay lên.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học 35. Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất trên ? a.5 = 6. LiOH. Ca(OH)2. tạo kết tủa trắng BaSO4. LiOH. Al(OH)3. Al(OH)3 d.05 x 133.3g dung dịch HCl. NaCl. 53. Dùng giấy quỳ tím và dung dịch BaCl2 b.675g c. to 40. NaOH và Cu b.5g c. Mg(OH)2. Mg(OH)2 b.3375g b. Tất cả đều sai Đáp án: b 39.05 mol ⇒ m AlCl 3 = 0. AgNO3 + NaCl  → AgCl↓ + NaNO3 -Dung dịch còn lại là NaNO3 38. Có 5 lọ hoá chất mất nhãn chứa các dung dịch: NaOH.35g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 7. nên tính số mol AlCl3 theo số mol Al: x = 0. KOH. Na2SO4 + BaCl2  → BaSO4↓ + 2NaCl -Dùng dung dịch AgNO3 nhận ra dung dịch NaCl. Cu(OH)2. 83.5g hổn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch axit HCl thấy có 6. Na2O và CuO d.72 lít khí hidro bay ra (đkct). Tất cả đều sai Đáp án: b 36. 3. Na2SO4. Cu(OH)2. Fe(OH)3. HCl.8g b. KOH. KOH. CaSO3 và HCl Đáp án: c 37. Dùng giấy quỳ tím. Ca(OH)2. 35. NaHSO4 và BaCl2 b.2 mol x mol Theo phương trình trên ta nhận thấy dư HCl. KOH. dung dịch HCl làm đỏ giấy quỳ. NaOH c. NaNO3.

Phản ứng oxi hoá-khử 3. Axit – Bzơ – Muối Tổng cộng Điền khuyết 1 Đúng sai Ghép đôi Nhiều lựa chọn 1 2 1 1 2 Số bài tự luận 1 1 2 bài 1 1 1 1 12 câu B.CHO ĐỀ. Kĩ năng viết phương trình phản ứng hoá học. Phản ứng oxi hoá-khử. 2. -Kiểm tra đánh giá sự tiếp thu kiến thức. Tính chất của hiđro . -Đề ra phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng và chuyên sâu. -Từ kết quả thu được đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh và chất lượng dạy học của giáo viên.3 mol ←  0.7 2 = 0.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Đáp án: d HD: Phản ứng của hổn hợp Mg. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. -Giáo viên: Soạn đề kiểm tra phù hợp với từng lớp dạy.4 2 mmuối = mKim loại + mGốc Clo mmuối = 14. Lập ma trận các dạng trắc nghiệm cần cho. Nước 5. kiểm tra học kỳ II với thời gian 60 phút (có kết hợp với bài tập tự luận).3 x 71 = 35. Axit – Bzơ – Muối. Điền từ thích hợp cho sẳn vào các khoảng trống sau cho có nghĩa: 18 . -Giải đáp những sai sót. 1. 1. tất cả các dạng câu hỏi. kĩ xảo của học sinh thông qua 4 dạng bài tập trắc nghiệm ở tiết kiểm tra cuối chương 5 . A. bài tập cơ bản trong chương.25đ).8(g) IV.Phần trắc nghiệm: 3 điểm (mỗi câu 0. vận dụng giải các bài tập tính khối lượng và tỉ lệ %. 3. kĩ năng. -Địa điểm: Lớp 81 trường THCS Tân Quới – Bình Minh – Vĩnh Long. vướng mắc.Theo phân phối chương trình hoá học lớp 8 với thời gian 45 phút (có kết hợp với bài tập tự luận). Fe (Kí hiệu: M) với axit HCl M + 2HCl    → MCl2 + H2↑ 1 mol 1 mol 1 mol to 0.CHUẨN BỊ: -Học sinh: Ôn tập nội dung kiến thức trong chương 5 hiđro và nước. phân biệt hình thức từng loại phản ứng. Câu 1. Đề kiểm tra thực nghiệm 45 phút.3 mol 6.5 + 0. rút kinh nghiệm cho học sinh.3 mol 2 .Ưng dụng 2. Số câu trắc nghiệm Tên bài học 1. -Nhằm kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh về: Tính chất và ứng dụng của hiđro. Nội dung thực nghiệm. Nước. Điều chế hiđro – Phản ứng thế. Mục đích thực nghiệm. Điều chế hiđro – Phản ứng thế 4.

từ một chất ban đầu tạo ra hai hay nhiều chất mới. 3. Chất oxi hoá là chất chiếm oxi của chất khác Đ S b. 2 và 8 b.. CaCO3    → CaO + CO2↑ 5. khí hiđro không những kết hợp với đơn chất oxi mà nó còn có thể kết hợp với …. nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. Hiđro dùng để sản xuất nước Câu 3. 2 và 8 c. 2. b. Hệ số cân bằng của phản ứng là: a. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng và vào chữ S nếu câu đó là sai: a. Phản ứng kết hợp là phản ứng hoá học. Hiđro dùng để nạp vào kinh khí cầu c. 6.. 2 và 4 d.. 2.. 19 .. Ghép nối các nửa câu ở cột I và cột II sau cho thích hợp: Cột I 1. 3 ………. 5 to to to to Câu 6. CuO + H2    → Cu + H2O 2. 4. trong đó Cột II a. trong đó 4.(2)…. Hiđro dùng để sản xuất phân đạm d.(3)…. Câu 2. toả nhiệt 1 ………. Đốt quặng pirit sắt FeS2 trong khí oxi thì tạo ra sắt (III) oxit và khí sunfurơ. từ hai hay nhiều chất ban đầu tạo thành một chất mới. Về ứng dụng của hiđro. 1. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác Đ S d. Hiđro dùng để sản xuất nhiên liệu b. oxit b. Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra sự oxi hoá Đ S Câu 4. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học. trong đó 2. Cho các phản ứng hoá học sau: 1. 4 d. phát sáng e.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Ở nhiệt độ thích hợp.(1)…. 2.. 2 ………... Tất cả đều sai Câu 5. Hiđro có tính …. Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất. 5 c. 22. 4. các phản ứng này đều …. c. Sự oxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác Đ S e. 3 b. Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + CO2↑ + H2O Trong các phản ứng trên phản ứng oxi hoá-khử là: a.(4)…. điều khẳng định nào sau đây là sai ? a. 4 ………. d. khử c. xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử. Sư khử là quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất Đ S c. nguyên tố oxi d. 3 ………. có sự toả nhiệt và phát sáng 1 ………. 2 ………. 4... trong đó 3. 11. Fe2O3 + 2Al    → Al2O3 + 2Fe 3. kim loại. 1. e. Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học. 4 ……….. 1. a... Fe2O3 + 3CO    → 2Fe + 3CO2↑ 4. 3. trong một số …..

Đ S d.6 gam d. 4 ………. Cho các kim loại K.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học Câu 7. a. có thể sử dụng trong đời sống chiếm phần lớn so với tổng lượng nước trong tự nhiên. Al và K Câu 8. CuCl2. Nước phải được sử dụng tiết kiệm. Những cặp hoá chất nào sau đây khi phản ứng xảy ra đồng thời có kết tủa và có khí bay lên. Đ S Câu 9. Fe2O3  → Fe  → FeCl2 d. S  → SO2  → SO3  → H2SO4 Bài 2. Biết rằng vôi sống có chứa 10% tạp chất. H2 và CuO c. Al lần lượt tác dụng với dung dịch HCl. Na  → Na2O  → NaOH b. Những axit là 3. Ca. Al b. Ba(HCO3)2 và H2SO4 d.. H3PO4. MnO2. Những oxit là 2. SO3 c. 0. CaCO3  → CaO  → Ca(OH)2 c. Ba(OH)2 1 ………. Khi cho 2 gam khí hiđro tác dụng với 1. Tính lượng vôi tôi Ca(OH)2 có thể thu được khi cho 140 kg vôi sống CaO tác dụng với nước. 1. Nước không thể hoà tan rất nhiều chất như muối ăn. Câu 11. C.Phần trắc nghiệm: 3đ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 20 . 1. Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau: Na  → M  → Cu  → N  +M → Cu M và N lần lượt là chất nào sau đây: a. H2SO3. Ghép nối các nửa câu ở cột I và cột II sao cho thích hợp: Cột I 1. 0. H2SO4. Những muối là Cột II a. CaCO3 và HCl c. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu đúng và chữ S nếu sai trong các câu sau: a. Na2O và CuO d. P2O5 b.36 gam Câu 10.. CaSO4. Lượng nước sạch. K d.8 gam b. khí trong điều kiện tự nhiên.Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào ? a. NaHSO4 và BaCl2 b. Fe2(SO4)3. H2O. lỏng. 2 ………. SO2. NaHCO3 d. NaOH và Cu b. 3 ………. LiOH. Những bazơ là 4. các muối khoáng … Đ S c.9 gam c. Tất cả đều sai 2.12 lít khí oxi (đktc). Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại trên tác dụng với axit HCl thì kim loại nào cho nhiều hiđro hơn ? a.ĐÁP ÁN. CaO. Al2O3. HNO2. Mn(OH)2. 3.Phần tự luận: 7 điểm(mỗi bài 3. HCl. Nước là hợp chất duy nhất trên trái đất tồn tại ở ba trạng thái: rắn. đường.5đ) Bài 1. HNO3 e. Fe(OH)2. CaSO3 và HCl Câu 12. Ca c. Khối lượng nước thu được là: a.. Đ S b.

c-S.71 42.b-Đ.43%.4. 4Na + O2  → 2Na2O phản ứng hoá hợp (0. chưa nắm vững kiến thức.b-S. Xếp loại Giỏi Khá Trung bình Yếu Số hs đạt 9 15 8 3 Tỉ lệ % 25. Phần tự luận: -Bài 1: Viết sai các phương trình phản ứng 10/35 học sinh. -Câu đúng sai: Chọn sai so với yêu cầu 6/35 học sinh.29%. 3-e. i.5đ) b.5đ) c.86 8.4-c b a-S.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học 1-c.14%.29%.2-a. -Câu nhiều lựa chọn: Chọn sai kết quả16/35 học sinh.Sửa bài và rút kinh nhiệm.25đ) o o o o o Bài 2. Phần tự luận: 7đ Bài 1. 2. Fe2O3 + 3CO  t → 2Fe + 3CO2↑ phản ứng oxi hoá-khử (0. 4-c c b 2. Tuyên vươn những học sinh làm bài đạt. chiếm tỉ lệ 34. Phần trắc nghiệm: -Câu điền khuyết: Điền sai vị trí từ. c-S.71%.5kg Ca(OH)2 56 (0. Tổng số học sinh là 35. -Câu ghép đôi: Ghép sai so với yêu cầu 12/35 học sinh. 3-a. d-Đ. -Sửa bài chỉ ra những chỗ sai sót của từng học sinh. quá trình oxi hoá với chất oxi hoá” -Đề ra hướng khắc phục… 21 .5đ) t d. 3-b.5đ) CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3↓ + H2Ophản ứng trung hoà (0.c a a-Đ.x t 2SO2 + O2    → 2SO3 phản ứng hoá hợp (0.d-Đ b 1-b. e-S b a 1-b. chiếm tỉ lệ 45.25đ) SO3 + H2O  → H2SO4 phản ứng hoá hợp (0.5kg Ca(OH)2 D. CaCO3  t → CaO + CO2↑ phản ứng phân huỷ (0.2-d.KẾT QUẢ.5đ) Fe + 2HCl  t → FeCl2 + H2↑ phản ứng thế (0. chiếm tỉ lệ 11. Lưu y: Phần phản ứng oxi hoá – Khử học sinh thường hay nhầm lẫn “Quá trình khử với chất khử. phê bình nhắc nhở những học sinh làm bài sai. chiếm tỉ lệ 74. -Bài 2: Chưa làm đúng kết quả cuối cùng 26/35. chiếm tỉ lệ 17. chiếm tỉ lệ 28.5đ) Na2O + H2O  → NaOH phản ứng hoá hợp (0.5đ) t . cụm từ so với yêu cầu 4/35 học sinh.Nhận xét chung.57 1.86 22. ii. Phương trình hoá học của sự vôi tôi: CaO + H2O  → Ca(OH)2 + Q Khối lượng CaO nguyên chất: 140 x ( (0.5đ) (1đ) 100 − 90 )= 126kg CaO 100 Khối lượng vôi tôi Ca(OH)2 thu được là: Theo PTHH 56kg CaO tác dụng với nước cho 74kg Ca(OH)2  → Vậy: 126kg Cao x? x= 74 x126 = 166.57%.2-d.5đ) (1 đ) Đáp số: 166. S + O2   → SO2↑ phản ứng hoá hợp (0. Các phương trình phản ứng: a.

Đó là một quá trình hình thành và phát triển hệ thống kiến thức một cách chặt chẽ. Trong nhiệm vụ xây dựng các câu hỏi. phát triển trên cơ sở nội dung bài trước. sưu tầm nhiều tài liệu bổ ích.. bài ôn tập chương nên dạy như thế nào?. nhưng đề tài chắc không khỏi gặp nhiều thiếu sót.. Những điều này là cơ sở giúp em lựa chọn các phương pháp giảng dạy phù hợp: Bài đầu chương nên dạy như thế nào?. nắm được mối quan hệ giữa các bài này em xác định được mục đích yêu cầu. kết luận nội dung bài sau được xây dựng. các khái niệm. kĩ năng của học sinh theo hướng đổi mới phương pháp dạy học. kĩ xảo theo một quy trình “đồng tâm khép kính” đặt trưng của bộ môn Hoá học.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học PHẦN III. Bài luyện tập. Hình thức.năm 200… Người thực hiện 22 . thực hành thí nghiệm. Bài giữa chương nên truyền đạt như thế nào?. Rất mong được sự góp ý của PGS-TS ĐẶNG THỊ OANH – Tổ bộ môn phương pháp giảng dạy HOÁ HỌC trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội để đề tài được hoàn thiện hơn. Quá trình nghiên cứu. trọng tâm của từng bài. em được sự động viên và giúp đỡ tận tình của giáo viên tổ Hoá trường trung học cơ sở. hình thành kĩ năng.KẾT LUẬN Qua nhiên cứu nội dung và xây dựng các câu hỏi. đánh giá kiến thức.tháng…. thực hiện đề tài là một quá trình chắt lọc. em đã tiếp thu được nhiều điều bổ ích cho bản thân để phục vụ cho việc giảng dạy đạt hiệu quả sau này. Trong quá trình làm đề tài. bài tập trắc nghiệm một cách cụ thể. cách xây dựng của từng dạng khác nhau nhưng cùng mục đích kiểm tra. Em xin chân thành cám ơn ! …. củng cố nâng cao kiến thức. đánh giá chất lượng dạy và học hiện là “phương pháp bao trùm” mà các nước phát triển trên thế giới đã áp dụng từ lâu. mục đích và nhiệm vụ của từng chương. Qua việc nghiên cứu đề tài. ngày…. nâng cao ý chí phấn đấu trong cuộc sống. giúp em phân biệt được các dạng câu hỏi. bài tập trắc nghiệm khách quan. bài tập trắc nghiệm khách quan giúp em thấy được cấu tạo nội dung kiến thức trong sách giáo khoa rất logic.

NXB Giáo Dục năm 2005.Bài tập hoá học 8 của Lê Xuân Trọng – Nguyễn Cương – Ngô Ngọc An – Đỗ Tất Hiển.Bài tập trắc nghiệm hoá học 9 của PGS. 2.Sách giáo khoa Hoá Học 8 của Lê Xuân Trọng – Nguyễn Cương – Đỗ Tất Hiển. 11. 6. NXB Giáo Dục năm 2004.HCM năm 2005.Rèn kĩ năng giải bài tập hoá học 8 của Trần Trung Ninh – Phạm Ngọc Sơn -Hoàng Hữu Mạnh.HCM năm 2005. NXB Giáo Dục năm 2004. 10. 7. 4.Hướng dẫn làm bài tập Hoá Học 8 của Ngô Ngọc An. NXB Giáo Dục năm 2005. 3. NXB Giáo Dục năm 2004.Thiết kế bài giảng Hoá Học 8 tập hai của Cao Cự Giác – Vũ Minh Hà. 9. TS Nguyễn Xuân Truường. NXB Đại Học Quốc Gia TP. 12. 23 . NXB Giáo Dục năm 2000.Phương pháp dạy học HOÁ HỌC tập một của Nguyễn Cương – Nguyễn Mạnh Dung – Nguyễn Thị Sửu dùng cho sinh viên ban Hoá – Sinh CĐSP. TS Đặng Thị Oanh tổ phương pháp Hoá trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2005. NXB Hà Nội năm 2005.Tài liệu: Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập của học sinh của PGS. NXB Đại Học Quốc Gia TP.Bài Tập Nghiên Cứu Khoa Học TÀI TIỆU THAM KHẢO -----***----1. 5.Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoá học 8 của Ngô Ngọc An . NXB Đại Học Sư Phạm năm 2004. 8.Sách giáo viên Hoá Học 8 của Lê Xuân Trọng – Nguyễn Cương – Đỗ NXB Giáo Dục năm 2004 Tất Hiển.300 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc hoá học 8 của Trần Trung Ninh – Hoàng Hữu Mạnh – Phạm Ngọc Sơn.Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoá học 9 của Ngô Ngọc An .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful