Îţi imag ine zi cu m e st e...

• • • • să nu fii pri mit în şcoa lă sau la lo cul de muncă ? re fuze servi ciile medi cale ? să ţi se să fi i ji gni t, ins ultat? să ve zi cum oam eni i te e vită, te re spi ng, te margi nali zea ză , te e xc lud? • să îţi pi er zi prieteni i? • ca oa meni lor să le fi e fri că să te ati ngă ?

În fiecare zi, persoanele seropozitive

HIV trec prin aceste situaţii şi suferă
din cauza discriminării!!!

Luptă alături de noi împotriva DISCRIMINĂRII persoanelor infectate HIV/SIDA
Trimite acest mesaj mai departe, prietenilor tăi !