ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ στη Συνεδρίαση του Π.Σ., 30-01-12,
για τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011

Κυρίες & Κύριοι,
Στη συγκυρία που τα Πλαίσια Στήριξης αντικαθίστανται σταδιακά από
στοχευµένα Μνηµόνια Επιτήρησης, οι τοπικές κοινωνίες µέσω της διοικητικής
αναδιάρθρωσης της χώρας, που επιχειρήθηκε στα πλαίσια της εφαρµογής του Σχεδίου
«Καλλικράτης», ανέλαβαν την υπόθεση της ανάπτυξης και του µέλλοντός τους στα
δικά τους χέρια.
Η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα µας έχει υποστεί µεταρρυθµίσεις, τοµές,
νεωτερισµούς και πολύ, µα πάρα πολύ, διάλογο. Σε κάθε προσπάθεια, οι εµπνευστές
θεωρούσαν ότι είχαν ανακαλύψει τη µαγική συνταγή που θα έφερνε την επανάσταση, θα
ενεργοποιούνταν ανθρώπινο δυναµικό µε όρεξη, γνώσεις και χάρισµα και θα
συγκροτούνταν προγράµµατα µε επάρκεια, δηµιουργικότητα και θεµελίωση ενός
ελπιδοφόρου µέλλοντος.
Έτσι κάθε φορά περίσσευε το όραµα και το µεγαλόπνοο σχέδιο και την ίδια
στιγµή αποµακρυνόταν λίγο περισσότερο η κοινή λογική.
Σήµερα, όµως, ζούµε την επανάσταση, ή µάλλον την εκδίκηση, του αυτονόητου.
Οι αποτυχίες, οι αδυναµίες και οι αναβολές µας δεν πρέπει να παραµένουν κρυφές
και αόρατες.
Γι’ αυτό, και όταν αναλάβαµε τη ∆ιοίκηση της Περιφέρειας, ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ να
καταγράψουµε την κατάσταση, να αναδείξουµε τις στρεβλώσεις, να αναλύσουµε τα
δεδοµένα, να τηρήσουµε και θέσουµε όρους και να λάβουµε αποφάσεις.
Προτιµήσαµε αντί για βαρύγδουπες εξαγγελίες, τη συστηµατική και µεθοδική
δουλειά.

Καλέσαµε την τοπική κοινωνία µαζί να σχεδιάσουµε, να συντονίσουµε και
εντατικοποιήσουµε την προσπάθειά µας, ώστε να καταφέρουµε να βρούµε το
συντοµότερο δυνατόν το βηµατισµό µας προς ένα αξιοπρεπέστερο αύριο.
Κυρίες και Κύριοι,
Σήµερα, και στο πλαίσιο της υποχρέωσης µας, προς το θεσµό αλλά κυρίως προς
τους

πολίτες

της

Ηπείρου

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ

τον

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011»
Ταξινοµηµένα, ανά οργανική µονάδα ευθύνης µου έχουν κατατεθεί, ήδη, σε εσάς
αναλυτικά τα πεπραγµένα για:
1. τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος &
Υποδοµών,
2. την Πολιτική Προστασία Π. Ε. Ιωαννίνων
3. το Αυτοτελές τµήµα Π.Ε. Ιωαννίνων ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, και
4. την Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Περιφέρειας
Ηπείρου
που, υπό την πολιτική µου διοίκηση, πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο: 01.01.2011
έως 31.12.2011.
Ειδικότερα και όσον αφορά την περιοχή της θεµατικής µου αρµοδιότητας στον
τοµέα Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών, ΠΑΡΑΘΕΤΩ,
ακολούθως, σταχυολογηµένα και συνοπτικά τις δράσεις - ορόσηµα που σηµατοδοτούν
τον πολιτικό µας προσδιορισµό για τη συγκεκριµένη περίοδο.
Όµως, στο σηµείο αυτό, δράττοµαι της ευκαιρίας, να δηλώσω ότι είµαι υπερήφανη
για την συνεργασία µε το διοικητικό µηχανισµό των υπηρεσιών µας, που εργάστηκε
ξεπερνώντας κάθε εγγενές, µε το παραδοσιακό διοικητικό σύστηµα της χώρας,
ελάττωµα, και δηµιουργήσαµε υποδοµές συνεργασίας, παραγωγικότητας, επικοινωνίας
και αλληλεγγύης και κυρίως ΕΡΓΟ, που θα αντανακλά και αποσκοπεί σε αξιοβίωτη
καθηµερινότητα και σε παραγωγικό επιχειρείν.
Κυρίως, όµως, πρέπει να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, για την
εµπιστοσύνη που µου δείξατε µε την ανάθεση της οργάνωσης και διοίκησης ενός
νευραλγικού τοµέα, κύριας σηµασίας και σκοπού αντικειµένου και εν κατακλείδι την
«υπεράσπιση» του µοναδικού συνθήµατος:
«Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούµενη & εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασµένη στις παραγωγικές
δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα και ενισχύουν την τοπική
ταυτότητα, µε σεβασµό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».
2

Ελπίζοντας, ότι ανταποκρίθηκα των προσδοκιών σας και δεδοµένων των ανωτέρω,
το υλοποιηθέν έργο έχει ως ακολούθως:
1. Καταγραφή & Αξιολόγηση έργων Περιφέρειας Ηπείρου
(Κεντρική Βάση ∆εδοµένων των προτεινόµενων Έργων της Περιφέρειας
Ηπείρου)
• Αφορά την απογραφή των προτεινόµενων Έργων µε τελικούς δικαιούχους,
τους φορείς ευθύνης τοµεακών και περιφερειακών πολιτικών της περιοχής µας.
• Έγινε µε πρωτοβουλία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Ηπείρου.
• Η διαδικασία ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου 2011.
• Η ανάρτηση της βάσης πραγµατοποιήθηκε την 4η Αυγούστου 2011 σε ειδική
ηλεκτρονική διεύθυνση.
• Η επικαιροποίησή της είναι συνεχής.
2. Αναπτυξιακή Ηµερίδα.
• Αφορά την υλοποίηση Ηµερίδας µε τίτλο: «Η Ήπειρος σε Σταυροδρόµι.
Επιδοτούµενη ή Αυτοτροφοδοτούµενη και βιώσιµη ανάπτυξη;»
• Πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011.
• Επιλέχθηκαν και ανταποκρίθηκαν οµιλητές - εισηγητές µε τεκµηριωµένη
άποψη για την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών δοµών, µακροχρόνια
εµπειρία από την άσκηση της επιχειρηµατικότητας και πλήρη γνώση για τα
χρηµατοδοτικά µέσα & πηγές.
• Στόχος να ενδυναµωθεί η αυτοπεποίθησή των πολιτών, όσον αφορά την
λειτουργία των πολιτικών θεσµών, τα ενδογενή χαρακτηριστικά του
τόπου, η παραµονή στην περιοχή και η ανάπτυξη επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
• Αναµενόµενα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα: Πλούτος, νέες θέσεις εργασίας,
υπεραξία για την περιφέρεια.
3.

∆ιοικητική Αναδιάρθρωση
• Αφορά την:
o Τη Μεταφορά Αρµοδιοτήτων
o Τον Χωροταξικό Επανασχεδιασµό Υπηρεσιών
o Τον Εξορθολογισµό ∆απανών.
o Την Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας.
• Ενέργειες:
o Επανασχεδιάσαµε τη διάταξη των διατιθέµενων χώρων, ώστε να
ενσωµατωθούν στις κτιριακές υποδοµές του κτιρίου της πρώην
Νοµαρχίας Ιωαννίνων όλες οι υπηρεσίες της πρώην κρατικής
περιφέρειας που υπήχθησαν στη ∆ιοίκηση της Αιρετής Περιφερειακής
Αρχής και σωρευτικά σε αξιοσηµείωτο µικρό χρονικό διάστηµα:
• Πετύχαµε την:
3

o Βελτιστοποίηση του παραγόµενου έργου
o Περιορισµό του λειτουργικού κόστους. (Η εξοικονόµηση σε ετήσια
βάση εκτιµάται σε 180.000,00€).
o Περιθωριοποίηση της ενδηµικής ραθυµίας εκ µέρους του µεγάλης
αδράνειας διοικητικού µηχανισµού
o Αναβάθµιση της λειτουργικότητας & την µεγιστοποίηση της
Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών.
• Προγραµµατίζουµε:
o Την Εφαρµογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Περιφέρειας
Ηπείρου. (Έχουµε υποβάλει πρόταση χρηµατοδότησης στο
χρηµατοδοτικό πλαίσιο: Ψηφιακή Σύγκλιση).
o Την επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού και την ανάπτυξη της
υλικοτεχνικής υποδοµής των Υπηρεσιών.
4. Αιτήµατα διεκδίκησης.
a. ∆ιεκδικήσαµε την ίδρυση της Εταιρείας Παροχής Αερίου Ηπείρου και ∆υτικής
Μακεδονίας και αναµένουµε την δέουσα ανταπόκριση στο αίτηµά µας για
υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ ∆ΕΠΑ και Περιφέρειας Ηπείρου.
Ένα δίκαιο και πάγιο αίτηµα των κατοίκων και των φορέων της Ηπείρου.
b. «Πράσινο ορεινό χωριό».
I. Επισηµάναµε το ενδιαφέρον της περιφέρειας Ηπείρου για συµµετοχή στην
αρχική εκδοχή του πιλοτικού προγράµµατος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής για την δηµιουργία ενός
«Πράσινου Ορεινού χωριού» στην Περιφέρειά µας.
II. ∆ιεκδικούµε µε δυναµισµό τη συµµετοχή µας σ΄ αυτό το καινοτόµο έργο
µε τις πολλές συνιστώσες και ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την
υλοποίησή του, που σκοπό έχει να κάνει µία κοινωνική δοµή της
περιφέρειάς µας ενεργειακά αυτάρκη, µιας και οι ανάγκες της θα
καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
c. ∆ιεκδικήσαµε µέσω επανειληµµένων επιστολών προς την ηγεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης (06.06.2011, 19.07.2011), την ίδρυση και λειτουργία
Γεωργικής Σχολής στην Ήπειρο.
d. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Ηπείρου
Απευθύναµε αίτηµα προς το ΥΠΕΚΑ, για την ανάληψη από τις Αιρετές
Περιφερειακές Αρχές της ευθύνης σύνταξης & αναθεώρησης των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού. ∆υστυχώς, η χαρακτηριστική βραδύτητα των
κεντρικών κρατικών υπηρεσιών, έχει σαν αποτέλεσµα ακόµη και σήµερα να µην
έχει συµβασιοποιηθεί η εκπόνηση των σηµαντικών αυτών σχεδιασµών.
5. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 – ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ.
Με δεδοµένη την πασίδηλη χρησιµότητα και ανάγκη αξιοποίησης του τρέχοντος
χρηµατοδοτικού πλαισίου, προχωρήσαµε µε ένταση και τεκµηρίωση, στη
διατύπωση αιτηµάτων για αύξηση των κονδυλίων υπό τη διαχείριση του
διοικητικού µας µηχανισµού, µε σκοπό την αξιοποίηση και απόδοση των επενδύσεων
και ΟΧΙ στην ενασχόληση µε την ονοµαστική απορρόφηση των κονδυλίων.
Από 01/07/11 έως 31/12/11
4

• ∆ηµιουργήσαµε µε ταχύτητα και πλήρη επάρκεια κάθε προϋπόθεση που
απαιτήθηκε, ώστε να µην χαθούν ασκόπως χρόνος και κονδύλια.
• Προσδώσαµε την απαιτούµενη προτεραιότητα στην ωρίµανση έργων
υποδοµών (απορρίµµατα, βιοµάζα, µεταφορές, κλπ).
• Αυξήσαµε τις δαπάνες / πληρωµές έργων κατά 85,00 % (από 18,14 σε
37,95%) &
• Αυξήσαµε τις συµβασιοποιήσεις κατά 60,00% (από 42,43 σε 77,34%).
6. Περιβάλλον – Ενέργεια. 
Προωθήσαµε τις διαδικασίες ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
α) Επιταχύναµε την έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ Ελληνικού
β) Οργανώσαµε την συγκρότηση φακέλου - πρότασης προς ένταξη &
χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη» για την ολική και πλήρη αποκατάσταση των εν ενεργεία Χώρων
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων Περιφέρειας Ηπείρου.
γ) Επισπεύσαµε τις διαδικασίες και πετύχαµε την ολοκλήρωση της µελέτης µε
τίτλο: «Εξειδίκευση του ∆ικτύου Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ)
Περιφέρειας Ηπείρου»
δ) Προωθούµε την ένταξη στο ΠΕΠ Ηπείρου πράξης για την προµήθεια
εξοπλισµού για τους ΣΜΑ και ΧΥΤΑ Ηπείρου και
ε) Προωθούµε µε πρωτόγνωρους ρυθµούς την υλοποίηση της µονάδας
επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απορριµµάτων Ηπείρου. 
∆ιεκδίκηση χρηµατοδοτήσεων για έργα εξοικονόµησης ενέργειας
∆ιεκδικήσαµε και πετύχαµε την ένταξη προς χρηµατοδότηση, ως πιλοτικό έργο,
της Ενεργειακής Αναβάθµισης του κτιρίου της έδρας της περιφέρειας Ηπείρου. 
Οργάνωση ανοικτών ενηµερωτικών συσκέψεων στην Παραµυθιά και στη
∆ωδώνη σχετικά µε τη µονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
και γενικότερα για την εφαρµογή του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης
Αστικών Στερεών Απορριµµάτων.
7. ∆ιεκδίκηση χρηµατοδοτήσεων & Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
• Ταξινοµήσαµε όλα τα προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στα
οποία συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, και συστηµατοποιήσαµε την
παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης τους.
• Αναδιοργανώσαµε τις υφιστάµενες δοµές, συγκροτήσαµε οµάδες εργασίας και
αναβαθµίζοντας τη συνεργασία µεταξύ του Περιφερειακού Ταµείου
Ανάπτυξης Ηπείρου και της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., πετύχαµε:
• Τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης χρηµατοροής.
• Την οµαλή και εύρυθµη υλοποίησή τους, και
• Την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των στοχεύσεων της Περιφέρειας
για τις επερχόµενες νέες προκηρύξεις χρηµατοδοτικών πλαισίων.
8. Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός της Περιφέρειας Ηπείρου περιόδου 2012-2014
Ο Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός 2012 - 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου
ολοκληρώθηκε, µε την έγκρισή του από το Περιφερειακό Συµβούλιο, στις 19/12/11.

5

Η πορεία που ακολουθήθηκε ανέδειξε τον κυρίαρχο ρόλο των τοπικών κοινωνιών
και κάθε δοµής που συµµετέχει ο απλός πολίτης. Η τελική έκδοση του
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού προέκυψε ως προϊόν ευρείας διαβούλευσης.
9. Συσκέψεις - Συναντήσεις – Συµµετοχές - Συνεργασίες
Επιλέξαµε την ουσιαστική διαβούλευση ως µέσον παραγωγής δηµιουργικής
πολιτικής, γι αυτό συµµετείχαµε αλλά και οργανώσαµε συχνές συσκέψεις και
συναντήσεις µε πολίτες, πολιτικά πρόσωπα, εκπροσώπους φορέων και άλλων
οργανισµών και υπηρεσιακών παραγόντων.
Ωστόσο, δύο σταθµοί της διαδικασίας αυτής πρέπει να τονιστούν:
• Σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου η εφαρµογή µιας πρότυπης συστηµατικής
συνεργασίας µε όλους τους ∆ήµους, τόσο για την στήριξη των αιτηµάτων
τους, όσο και την προσφορά κάθε βοήθειας µε στόχο την ουσιαστική
αναβάθµιση της διοικητικής τους ικανότητας.
• Σε επίπεδο εκπροσώπησης της Περιφέρειάς µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
διεκδικητική αναφορά σε δύο κρίσιµα διαχειριστικής φύσεως για επερχόµενα
χρηµατοδοτικά πλαίσια:
o την άµεση (χωρίς τη διαµεσολάβηση κεντρικών κρατικών υπηρεσιών)
ανάπτυξη σχέσης υποβολής προτάσεων, εγκρίσεων, ελέγχου υλοποίησης
κτλ µεταξύ των Περιφερειών µε ειδικά διαρθρωτικά προβλήµατα, όπως η
Περιφέρεια Ηπείρου και των αντίστοιχων υπηρεσιών των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων.
o Τον ανασχεδιασµό του τρέχοντος, αλλά και το σχεδιασµό των µελλοντικών
προγραµµάτων στήριξης που αφορούν την Περιφέρεια µας, µε κύριο
πυρήνα την ανάπτυξη νέων και τη δραµατική βελτίωση των υφιστάµενων
υποδοµών.

Τέλος , κυρίες & κύριοι
∆ιαµορφώσαµε ένα νέο προσκήνιο.
Ο καθένας µας καλείται να κινηθεί στο συγκεκριµένο προσκήνιο σε όρους δικής
του προοπτικής, γιατί µόνο τότε αντλεί τη δύναµη να αγωνιστεί µε ιδιαίτερη προσήλωση
και ενθουσιασµό.
Εµείς, προτιµούµε ο απλός πολίτης να µας ανακαλεί στη µνήµη του για όσα
προσπαθήσαµε παρά για όσα φοβηθήκαµε ή από όσα κρυφτήκαµε.
Έτσι θα συνεχίσουµε να πορευόµαστε.

Τατιάνα Καλογιάννη - Σταύρου

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful