ekapija-tenderi.

com 

Sve aktuelne tendere možete pronaći na www.ekapija-tenderi.com. Testirajte naš servis besplatno 14 dana!

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  PROJEKTOVANJE NOVIH KAO I REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA, ADAPTACIJA ILI SANACIJA POSTOJEĆIH OBJEKATA VISOKOGRADNJE I IZVOĐENJE RADOVA - JP "Direkcija za urbanizam i izgradnju" Leskovac   
Datum objavljivanja: Tip: Rok za dostavljanje ponuda: Datum dokumenta: Mesto isporuke: Regija: I.D.: Tip: External ID: Izvor: 29.12.2011 Radovi 28.01.2012 RS: Southern and Eastern Serbia 8632471 Javna nabavka 519024 Službeni glasnik Republike Srbije, broj 100, 29. 12. 2011.

Tekst 
Na osnovu člana 22 Na osnovu člana 22. stav 3. i člana 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08) i Odluke Gradskog veća broj 061-27/11-01 od 7. oktobra 2011. godine JP "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU" 16000 Leskovac, Trg revolucije 45 objavljuje JAVNI POZIV za kvalifikaciju ponuđača u prvoj fazi restriktivnog postupka za projektovanje i izvođenje radova u visokogradnji u 2012. godine JP "Direkcija za urbanizam i izgradnju" Leskovac poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u prvoj fazi restriktivnog postupka radi priznavanja kvalifikacije za projektovanje i izvođenje radova u oblasti visokogradnje u 2012. godine Projektovanje: 1. Projektovanje novih kao i rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija ili sanacija postojećih objekata visokogradnje, Izvođenje radova: 2. Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, na izgradnji novih ili rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji ili sanaciji postojećih objekata visokogradnje, 3. Izvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije pri izgradnji novih ili rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji ili sanaciji postojećih objekata visokogradnje, 4. Izvođenje elektroinstalacija pri izgradnji novih ili rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji ili sanaciji postojećih objekata visokogradnje, 5. Izvođenje mašinskih radova pri izgradnji novih ili rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji ili sanaciji postojećih objekata visokogradnje, Svaka stavka iz ovog javnog poziva čini posebnu celinu. Kvalifikacija se priznaje za period od godinu dana od dana ustanovljavanja kvalifikacije ponuđača, a najkasnije do 31. decembra 2012. godine, s tim što naručilac zadržava pravo da u navedenom periodu ponovo sprovede postupak kvalifikacije, ili da diskvalifikuje kvalifikovanog ponuđača ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na poziv za dostavljane ponuda. Uslovi za učestvovanje: Prijavu za učestvovanje mogu podneti svi ponuđači registrovani za predmetnu delatnost koji ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama. Dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač dostavlja u originalu (overena fotokopija) prema članu 45. ZJN. Vrsta dokaza je precizno navedena u konkursnoj dokumentaciji. Prijavu može podneti i grupa ponuđača – zajednička ponuda (član 50. ZJN). U ovom slučaju učesnici prilažu ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se obavezuju na zajedničko izvršenje nabavke i reguliše odgovornost svakog od učesnika. Kriterijumi: Priznavanje kvalifikacija će se obaviti u svemu prema kriterijumima za ustanovljavanje kvalifikacija koji se odnose na pravne, finansijske, kadrovske i tehničke sposobnosti ponuđača za izvođenje radova i projektovanje. Konkursna dokumentacija se može preuzeti do 25 dana od dana objavljivanja ovog poziva u "Službenom glasniku RS", neposredno na navedenoj adresi, štampana, svakog radnog dana od 8,00 – 15,00 časova ili putem pošte, telefaksa ili elektronske pošte u roku od 2 dana od prezentovanja dokaza o uplati iznosa od 3.000,00 dinara sa PDV-om na žiro račun JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac br. 840-203647-93 sa naznakom "za kvalifikacije" na ime troškova umnožavanja i dostavljanja kvalifikacione dokumentacije. Na jednoj kvalifikacione dokumentaciji može se konkurisati samo za jednu vrstu poslova od ponuđenih 5. Za preuzimanje više predkvalifikacionih dokumenata mora se priložiti dokaz o uplati 2.000,00 dinara sa PDV-om za svaki sledeći obrazac. Prijava za učestvovanje u kvalifikacionom postupku podnosi se u roku od 30 dana od objavljivanja ovog poziva u "Službenom glasniku RS" na obrascu iz konkursne dokumentacije, na srpskom jeziku, na navedenoj adresi pod oznakom: "Prijava za kvalifikaciju – nabavka (Projektovanje i izvođenje u visokogradnji) – ne otvaraj". Na poleđini koverte mora se navesti pun naziv i sedište ponuđača, kontakt telefon, faks i ime lica ovlašćenog za kontakt. U prijavi se u posebnoj koverti prilaže opšta dokumentacija u originalu (overenoj fotokopiji), pod oznakom "Opšta dokumentacija" i posebna koverta
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

© ekapija.com d.o.o.

strana1

.................................00 časova... e-mail: invest.o................ledir@open................ što je precizno navedeno u konkursnoj dokumentaciji................... dipl............................................ Trg revolucije 45 (zgrada osmospratnice) IV sprat........ ing......................................................................................telekom...................... građ.................. ing............. kancelarija br.. Testirajte naš servis besplatno 14 dana! ..................................................ekapija-tenderi............... O rezultatima ustanovljavanja kvalifikacije ponuđača svi učesnici će biti obavešteni u roku od 15 dana od dana okončanja kvalifikacionog postupka..........00 časova u prostorijama JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac........ strana2 ................................................. kontakt osobe Bratislav Ilić.... i Vladimir Trajković................................................ Ukoliko rok ističe neradnog dana isti se produžava i ističe prvog radnog dana u 12......................................................... Otvaranje prijava i utvrđivanje ispunjenosti uslova za kvalifikacije ponuđača obaviće posebna komisija u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava............... pod oznakom "Opšta dokumentacija" i posebna koverta ili koverte sa potrebnom dokumentacijom za jednu vrstu nabavke sa oznakom nabavka (navesti broj nabavke).... Blagovremena je samo ona prijava koja na adresu naručioca stigne poslednjeg dana roka do 12......00 do 15...... građ...com  Sve aktuelne tendere možete pronaći na www.............................................. Neblagovremene prijave će biti vraćene neotvorene........ © ekapija.. U prijavi se u posebnoj koverti prilaže opšta dokumentacija u originalu (overenoj fotokopiji)......com...........o......................com d......6 ili na telefon-faks 016/251-894 i 245-819... Obaveštenje u vezi sa učestvovanjem u kvalifikacionom postupku zainteresovani ponuđači mogu dobiti svakog dana od 8......00 časova..............rs dodatni tekst zusatztext ...................................ekapija-tenderi. a neispravne i nezapečaćene neće biti razmatrane............................................................................. dipl..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful