C NSEL K ML KLER VE SEKS Ç LER

biseksüel ‡ C NSELL K VE TOPLUM: çinde bulundu umuz kültür bir anlamda kolayl k sa lad için bireyleri cinsel yönelimlerine göre cinsel kimlikler alt nda s n flam . heteroseksüel.Örne in. daha net ortaya koymalar n sa lar.insel dü manl maalesef çok yayg nd r.Bunun tam tersi de olabilir. Yüzde yüz e cinsel tan m na veya tam anlam yla heteroseksüel tan m na uymam z gibi bir zorunluluk yoktur. ‡ C NSEL K ML K: Cinsel yönelimin toplumsal ifadesidir.C NSEL YÖNEL MLER VE C NSEL K ML K ‡ C NSEL YÖNEL M: Ki inin cinsel yada duygusal anlamda hangi cinse. Bu s n flama insan ili kilerinde ki ilerin birbirlerini daha iyi tan malar n da sa lar.Bu nedenledir ki e cinsel ve biseksüel yönelimli bireyler bask ya.Ancak bu de i im içsel bir ya ant n n sonucunda gerçekle ebilir.ayr mc l a ve iddete maruz kalmaktad r.isimlendirmi tir. ‡ HOMOFOB (E C NSEL DÜ MANLI I): Toplumumuzda e c. Ancak cinsel kimlikler de i mez ve mutlak de ildir. lezbiyen.Hayat n n bir döneminde heteroseksüel ya ant geçirmi biri bir zamandan sonra e cinsel ili kiler kurmaya ba layabilir. gey . . Bu ki ilerin daha iyi anlamalar n . cinsel yönelim zorlama veya psikoterapi ile de i tirilemez.Toplumda yayg n ve yanl olan bu bak encinsellerin kendileriyle bar malar n engellemekte veya çok geciktirmektedir.kime yöneldi i o ki inin cinsel yönelimini ifade eder.

yine ba ka bir ara t rmaya göre kad nlar n %50 si lezbiyen bir deneyime sahiptir. Yayg n kan n n aksine transeksüellik ve e cinsellik birbirinden farkl olgulard r. LEZB YENL K : Kad n n kendi cinsine ilgi duymas . B SEKSÜELL K : Ki inin hem kendi cinsine hem de kar cinse ilgi duymas ve cinsel ili kilerini bu yönde ya amas d r. ‡ ‡ ‡ TRANSSEKSÜELL K : Ki inin kendini kar cinsin bir üyesi gibi hissetmesidir.Kinsey in yapt ara t rmalar kad nlar n %15-25 ve erkeklerinse %33-46 kada n n biseksüel olabilece ini ortaya koymu tur. HETEROSEKSÜELL K : Ki inin kar cinse ilgi duymas d r. cinselli i kendi cinsinden kurdu u ‡ ili kilerle ya amas d r. cinselli i kad nlarla ya amas d r.C NSEL K ML KLER ‡ GEY : Erke in kendi cinsine ilgi duymas . Kinsey ve Hite n ara t rmalar na göre 20 kad ndan 1 yada 2 si lezbiyen olup. .

Geyli in sonu transeksüelliktir. DO RU: Yarat c l k insana dair bir yetidir ve yarat c l kta cinsel yönelim belirleyici de ildir. DO RU: Kad ns l k erkeksilik ki inin kendini cinsiyet rollerine kendini ne kadar uydurdu u ile ilgilidir. Heteroseksüel bir erkek de kad ns davran lar sergileyebilece i gibi. DO RU: AIDS sadece bir e cinsel hastal de ildir. DO RU: Çocuklukta ya anan cinsel taciz altüst edicidir.bula t rabilir. YANLI : AIDS en çok e cinsellerde görülür. YANLI : Lezbiyenler cinsel istekleri çok fazla olan. maço geylerin say s da az msanmayacak kadar fazlad r. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .e cinselli e yol açt yönünde bulgular yoktur. YANLI : Geyler kad ns erkeklerdir. korunmas z girilen cinsel ili kidir. Cinsel yönelime bak lmaks z n herkes AIDS virüsü ta yabilir. AIDS e yol açan ey. doyumsuz kad nlard r.YANLI LAR/DO RULAR ‡ ‡ ‡ ‡ YANLI : E cinseller yarat c ve sanata meyilli ki iliklerdir. Çocu un üzerinde gelece ini bile belirleyecek etkiler b raksa bile . YANLI : Çocuklukta ya anan taciz yada huzursuz ev/aile ortam e cinselli e yol açar. DO RU: Lezbiyenlerin cinsel iste i heteroseksüellerden fazla de ildir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful