HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizatã*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã (actualizatã pânã la data de 22 februarie 2011*) EMITENT: GUVERNUL ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002. Aceasta este forma actualizatã de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pânã la data de 1 ianuarie 2011, cu modificãrile şi completãrile aduse de RECTIFICAREA nr. 174 din 20 februarie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.089 din 2 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.859 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 312 din 8 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 149 din 13 februarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011. In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, Guvernul României adopta prezenta hotãrâre. ART. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. ART. 2 Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abroga Hotãrârea Guvernului nr. 1.010/2001 privind declararea lunarã a obligaţiilor de plata la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 17 octombrie 2001. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneazã: ---------------Ministrul muncii şi solidaritãţii sociale, Marian Sarbu Ministrul finanţelor publice, Mihai Nicolae Tãnãsescu Ministrul administraţiei publice, Octav Cozmanca

1

ANEXA 1 NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementeazã punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca. ART. 1 Sistemul de indicatori statistici prevãzuţi la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumita în continuare lege, şi metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Naţional de Statistica, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale, şi se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidaritãţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme. ART. 2 Tematica cercetãrilor statistice speciale prevãzutã la art. 7 alin. (2) din lege, precum şi metodologia de realizare a cercetãrilor statistice speciale se avizeazã, potrivit legii, de Institutul Naţional de Statistica şi se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidaritãţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca. ART. 3 (1) Prin locuri de munca vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se înţelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a încetãrii raporturilor de munca sau de serviciu, precum şi locurile de munca nou-create. (2) Comunicarea de cãtre angajatori a locurilor de muncã vacante se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevãzut în anexa nr. 1. -----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. ART. 4 (1) Furnizorii de servicii prevãzuţi la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene sau, dupã caz, a municipiului Bucureşti, pânã la data de 5 a fiecãrei luni pentru luna expiratã, date privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncã. (2) Comunicarea prevãzutã la alin. (1) se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevãzut în anexa nr. 2. -----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.

1

ART. 5 Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege: a) încetarea raportului de muncã în temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) şi j), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; b) încetarea raportului de muncã la iniţiativa angajatorului, prin notificare scrisã, în temeiul art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; c) încetarea de drept a raportului de muncã al asistentului personal al persoanei cu handicap grav în cazul decesului persoanei cu handicap grav, în temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile ulterioare; d) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia cazului în care funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevãzutã la art. 54 lit. a) din aceeaşi lege; e) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) şi h) şi art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; f) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bazã de contract când sunt clasaţi «inapt pentru serviciu militar» sau «apt limitat» de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã; g) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bazã de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apãrãrii Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; h) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bazã de contract care nu mai îndeplinesc condiţiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale, respectiv al ministrului administraţiei şi internelor, pentru ocuparea funcţiei; i) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bazã de contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care urmeazã sã aibã acces de cãtre autoritãţile competente; j) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari la expirarea termenului contractului, în situaţia în care nu sunt posibilitãţi de reînnoire, din cauza reducerii funcţiilor ca urmare a desfiinţãrii, restructurãrii sau a dislocãrii unitãţii, precum şi în situaţia în care una dintre pãrţi nu mai opteazã pentru reînnoirea contractului; k) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari la împlinirea limitei de vârstã în serviciu, stabilitã prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale. ------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. ART. 6 Veniturile prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. f) şi la art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din lege sunt venituri lunare, care se determinã prin raportarea venitului impozabil, certificat de cãtre organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, la numãrul de luni aferente unui an fiscal. ------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.

1

6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1. în original şi copie. agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti pot imputernici agenţiile locale pentru ocuparea forţei de munca în 1 . ART. 3. (1). (1) lit. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 8 a fost modificat de pct. 558 din 23 iunie 2004. 54 din 20 ianuarie 2006. j) din lege. eliberat de instituţiile competente potrivit legii. (2) al art. 9 -----------Art. dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva. 20 din lege pot încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti. 1 al articolului I din HOTĂRÂREA nr. potrivit art. un contract de asigurare pentru şomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 113 din 9 februarie 2011. nu mai este posibila. 20 din lege. în vederea medierii pentru încadrare în muncã. persoanele prevãzute la art. în situaţia în care postul ocupat de aceasta a fost desfiinţat. calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale. a) din lege se considerã cã nu au reuşit sau nu au putut sã se încadreze în muncã dacã fac dovada cã în perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã. în condiţiile legii. 10 (1) Pentru a se asigura în sistemul asigurãrilor pentru şomaj. ------------Alin. la unitatea care a preluat patrimoniul unitãţii la care persoana a fost incadrata în munca anterior. 8 (1) Persoanele prevãzute la art. prin care se certificã data înregistrãrii persoanei în evidenţele proprii.ART. 9 a fost abrogat de pct. precum şi în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate se dovedeşte cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind dobândirea calitãţii de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurãri sociale. (2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 10 a fost introdus de pct.859 din 22 decembrie 2005. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. ART. 17 alin. acreditaţi în condiţiile legii sau care nu se supun potrivit legii condiţiei de acreditare. ART. 934 din 10 iunie 2004. (2) Dovada înregistrãrii la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã. (2) lit. 7 Reintegrarea în munca. în a carei raza îşi au domiciliul sau reşedinţa. se face cu o adeverinţã eliberatã de furnizori. ART. 17 alin. 11 (1) In vederea încheierii contractelor de asigurare pentru şomaj cu persoanele prevãzute la art. 133 din 22 februarie 2011. prevãzuţi la alin. -----------Art.

54 din 20 ianuarie 2006. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. ART. (3) din lege. 34 alin. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (2) Prin activitãţi autorizate potrivit legii se înţelege activitãţile economice desfãşurate de persoane fizice autorizate. întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale. (2) din lege ca limitã inferioarã a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevãzute la art. 14 -----------Art. 17 din lege. nu depãşesc valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare în luna pentru care se face dovada. respectiv alin. 1. 15 (1) Şomerii prevãzuţi la art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. c) din lege. ------------Art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. (2) Împuternicirea de reprezentare se va da şefului agenţiei locale pentru ocuparea forţei de munca prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti. I din HOTĂRÂREA nr. I din HOTĂRÂREA nr. -----------Lit. 22 alin. 934 din 10 iunie 2004. 1 al art.859 din 22 decembrie 2005. ART. 149 din 13 februarie 2008. c) nesolicitarea pensionãrii anticipate. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. (1). 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. este salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã stabilit prin hotãrâre a Guvernului. determinate potrivit art. b) situaţia în care persoana nu beneficiazã de pensie de invaliditate. 13 a fost abrogat de pct. dacã dovedesc cã acele venituri. ART. 558 din 23 iunie 2004. 117 din 23 decembrie 2010. 16 a fost modificatã de pct. ------------Art. 34 alin. prevãzut la art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. dupã caz. se înţelege: a) neîndeplinirea condiţiilor legale de pensionare pentru limita de vârsta. 891 din 30 decembrie 2010. reşedinţa. 449 din 15 aprilie 2009. 20 din lege şi la care se calculeazã contribuţia datoratã bugetului asigurãrilor pentru şomaj. 16 Prin nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii. 12 a fost modificat de pct. ART. 126 din 18 februarie 2008. ART. în vigoare în luna pentru care se plãteşte aceastã contribuţie. potrivit art. (1) lit. 285 din 30 aprilie 2009. vor beneficia de indemnizaţie de şomaj în condiţiile art. dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de 1 . 13 -----------Art. 14 a fost abrogat de litera a) a art. 6.a cãror raza persoanele îşi au domiciliul sau. 12 Salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã. care realizeazã venituri din activitãţi autorizate potrivit legii. b) a art.

înainte de data încetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu. perioadele în care raporturile de muncã sau de serviciu au fost suspendate. 571/2003. (3) Adeverinţa prevãzutã la alin. pentru perioadele pânã la data de 31 decembrie 2010. -----------Art. ART. cât şi timpul în care persoanele se aflã la dispoziţia agentului de muncã temporarã. 17 a fost modificat de pct. 1 . dupã caz. pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale. din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice. 18*) (1) În vederea certificãrii stagiilor de cotizare şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. stabilitã potrivit titlului IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. (1^3) din lege. 34 alin. urmãtoarele: a) dacã înregistreazã debite la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 34 alin. (1) va conţine şi date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea. angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cãrora le înceteazã raporturile de muncã sau de serviciu o adeverinţã din care sã rezulte baza lunarã de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 34 alin. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 558 din 23 iunie 2004. 26 din lege. b) perioada pentru care nu s-au plãtit contribuţiile la bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi suma aferentã acestei perioade. prevãzute la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010. 571/2003 privind Codul fiscal. potrivit modelului prevãzut în anexa nr. precum şi data şi motivul încetãrii acestora. 17 (1) În aplicarea prevederilor art. depuse de angajator. stagiul de cotizare aferent unui contract de muncã temporarã se stabileşte luându-se în considerare atât durata fiecãrei misiuni prevãzute în contractul de muncã temporarã. impozitului pe venit si evidenţa nominalã a persoanelor asigurate. 26. cu modificãrile şi completãrile ulterioare.lege. c) dacã se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute la art. date care se verificã şi se certificã de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncã. 27 din lege şi au plãtit contribuţia datoratã de angajator prevãzutã la art. 934 din 10 iunie 2004. ART. pentru fiecare lunã din ultimele 12 luni. şi pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã de inspecţia muncii. (1^2) din lege. (2) Adeverinţa prevãzutã la alin. pentru care aceştia au reţinut şi au virat la bugetul asigurãrilor pentru şomaj contribuţia individualã prevãzutã la art. stagiul de cotizare aferent unui contract individual de muncã cu timp parţial se stabileşte ca raport între timpul de muncã pentru care a fost încheiat contractul individual de muncã cu timp parţial şi durata normalã a timpului de muncã. care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã electronic. (2) În aplicarea prevederilor art. (1) se verificã şi se certificã în ceea ce priveşte datele referitoare la baza de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurãrilor pentru şomaj de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã. (2) din lege. precum şi. între misiuni.

(1) lit. agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã solicitã în scris angajatorului corectarea respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii solicitãrii. j) din lege. 235 din 15 martie 2006. 18 a fost modificat de pct. I din HOTĂRÂREA nr. II Adeverinţele eliberate de angajator. I din HOTĂRÂREA nr. Piatra-Neamţ: Art. (2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face. 36 din lege. alin. dovada existenţei unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 se efectueazã cu alte acte prevãzute de lege. 312 din 8 martie 2006. (5) În situaţia în care sunt identificate neconcordanţe între conţinutul adeverinţei şi informaţiile din cuprinsul declaraţiilor prevãzute la alin. 114 alin. potrivit art. 571/2003. 5. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 18. şi se sancţioneazã cu amenda prevãzutã la art.859/2005. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 113 lit. (3) depuse de angajator şi/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncã pânã la data de 31 decembrie 2010 ori se constatã cã angajatorul nu a depus potrivit prevederilor legale declaraţia lunarã.E. a) din lege de cãtre organele de control mãsuri active ale structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã care au competenţa constatãrii şi sancţionãrii celorlalte contravenţii prevãzute de lege. Partea I. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 5 al art. pe baza: a) declaraţiei lunare privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã 1 . aflate în dosarele în curs de soluţionare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţia de şomaj. S.A. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1 al art.(4) În situaţia în care pânã la data de 31 decembrie 2010 nu existã întocmit carnet de muncã. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. care se publicã în Monitorul Oficial al României. aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. --------------*) NOTA C. se verificã şi se certificã conform dispoziţiilor prezentei hotãrâri. II din HOTĂRÂREA nr." ART. (1) constituie contravenţie. (6) Modelul adeverinţei. 235 din 15 martie 2006 prevede: "Art. potrivit art.T. ------------Art. 133 din 22 februarie 2011. 113 din 9 februarie 2011. cu excepţia declaraţiei lunare care se depune potrivit titlului IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. prevãzut în anexa nr. 449 din 15 aprilie 2009. solidaritãţii sociale şi familiei. Alin. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. (7) al art. --------------Art. (1) – (5) au fost modificate de pct. 18 a fost introdus de pct. 285 din 30 aprilie 2009. 1.C. potrivit prevederilor art. 26. 19 (1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de cãtre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã. se poate modifica sau completa prin ordin al ministrului muncii. 174/2002. astfel cum au fost modificate prin Hotãrârea Guvernului nr. 2 al articolului I din HOTĂRÂREA nr. (7) Neeliberarea de cãtre angajator a adeverinţei prevãzute la alin. dupã caz. 312 din 8 martie 2006. în baza certificatului întocmit conform modelului prevãzut în anexa nr.

571/2003 şi alte mãsuri financiar-fiscale. dupã caz. pentru persoanele care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii. ------------Art. şi/sau pe baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport între cota de contribuţie individualã de asigurãri pentru şomaj şi cota de contribuţie datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj potrivit legii. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. 19. 7 alin. (2) se face de cãtre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã prin certificatul întocmit conform modelului prevãzut în anexa nr. (4) a fost modificat de pct. potrivit titlului 1 . 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. potrivit legii. 19 a fost modificat de pct. alin. (2) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj. aprobatã prin Legea nr. 19 din lege. doar pe baza adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 3 al articolului I din HOTĂRÂREA nr. 18 sau. s-a datorat şi s-a plãtit contribuţia individualã de asigurãri pentru şomaj. 18. 39 alin. 1.la bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi a adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. cu modificãrile ulterioare. şi la care s-a calculat şi s-a plãtit contribuţia datoratã bugetului asigurãrilor pentru şomaj prevãzutã la art. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. cu modificãrile şi completãrile ulterioare.859 din 22 decembrie 2005. (4) Procedura privind declararea lunarã de cãtre angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj este cea stabilitã la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. (4) Începând cu declararea contribuţiilor sociale datorate conform legii. de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj. prevãzut la art. b) contractului de asigurare pentru şomaj prin însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 54 din 20 ianuarie 2006. 571/2003. b) din lege. (1) pct. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. prevãzutã la art. Art. b) din lege. (3) Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de naturã profesionalã pentru care. 571/2003. (2) lit. 39 alin. 13^1 din Legea nr. se vor avea în vedere veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activitãţile desfãşurate pe baza contractelor de drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. ART. (2) lit. 28 din lege. pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj. 25. pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. prevãzutã la art. b) din lege. (2) lit. 571/2003. se înţelege baza lunarã de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurãrilor pentru şomaj prevãzutã la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. prevãzute la art. la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj la care aceste persoane s-au asigurat. 113 din 9 februarie 2011. 19^1 (1) Prin salariu de bazã lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare. 279/2010. 133 din 22 februarie 2011. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. potrivit prevederilor art. (3) Certificarea stagiilor de cotizare prevãzute la alin. în cazul în care se constatã cã angajatorul nu a depus declaraţia. 39 alin.

În situaţia în care rezultatul obţinut ca urmare a aplicãrii formulei este exprimat în fracţiuni de zile cu normã întreagã lucratã în lunã. iar rezultatul se împarte la numãrul de ore reprezentând timpul normal de lucru. 52 alin. potrivit dispoziţiilor legale. depuse de angajator. numãrul de zile cu normã întreagã lucrate în lunã. folosite la stabilirea stagiului de cotizare. 13^1 din Legea nr. se calculeazã prin împãrţirea numãrului de ore efectiv lucrate în lunã. conform tipului de contract (8. folosite la stabilirea stagiului de cotizare. la numãrul de ore reprezentând timpul normal de lucru. se obţine prin însumarea numãrului de zile cu normã întreagã lucrate în lunã. conform legii. 7 alin. iar rezultatul se împarte la numãrul de ore reprezentând timpul normal de lucru. stagiul de cotizare este egal cu o lunã. (8) Pentru persoanele care realizeazã venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe. folosite la stabilirea stagiului de cotizare. (5) Pentru asiguraţii cu mai multe contracte individuale de muncã. (4) teza 1. numãrul de zile cu normã întreagã lucrate în lunã. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate.IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. (4) teza 1. se calculeazã cu formula: numãrul de ore efectiv lucrate în lunã. şi puse la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã. folosite la stabilirea stagiului de cotizare. pentru perioadele în care se aplicã scutire de la plata contribuţiilor la bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi constituie stagiu de cotizare fãrã plata contribuţiei. orele care corespund unei fracţiuni de zile cu normã întreagã lucratã în lunã vor fi considerate ca o zi cu normã întreagã lucratã în lunã. calculate potrivit modalitãţii de calcul. 7 sau 6 ore). definite potrivit art. la care se adaugã numãrul de ore suspendate în lunã în temeiul art. d) din Legea nr. conform legii. pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale. numãrul de zile cu normã întreagã lucrate în lunã. 7 sau 6 ore). cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 571/2003. pentru fiecare contract individual de muncã. calculate conform alin. în care se includ şi orele suspendate în lunã pentru incapacitate temporarã de muncã suportatã de angajator. numãrul de zile cu normã întreagã lucrate în lunã. în care se includ şi orele suspendate în lunã pentru incapacitate temporarã de muncã suportatã de angajator conform legii. 53/2003. în care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate temporarã de muncã suportatã de angajator conform legii. conform tipului de contract (8. Rezultatul obţinut se coreleazã cu numãrul de zile lucrãtoare în lunã. se calculeazã cu formula: numãrul de ore efectiv lucrate în lunã. (1) lit. pentru perioada pentru care se aplicã scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurãrilor pentru şomaj în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7 sau 6 ore). la stabilirea stagiului de cotizare se iau în considerare numai zilele cu normã întreagã lucrate în lunã. cu modificãrile şi 1 . 185/2010. (6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. pentru care se beneficiazã de scutire de la plata contribuţiilor sociale la bugetul asigurãrilor pentru şomaj în condiţiile legii. potrivit prevederilor legale. aprobatã prin Legea nr. conform tipului de contract (8. În situaţia în care rezultatul obţinut este egal cu numãrul de zile lucrãtoare în lunã. conform legii. (7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice. În situaţia în care rezultatul obţinut este mai mic decât numãrul de zile lucrãtoare în lunã. 571/2003. (4). la care se adaugã numãrul de ore suspendate în lunã. 13/2010 privind reglementarea unor mãsuri în vederea stimulãrii creãrii de noi locuri de muncã şi diminuãrii şomajului în anul 2010. (1) pct. pe cale electronicã. în care se includ şi orele suspendate în lunã pentru incapacitate temporarã de muncã suportatã de angajator. folosite la stabilirea stagiului de cotizare.

113 din 9 februarie 2011. (2) Declaraţia pe propria rãspundere prevãzutã la alin. 133 din 22 februarie 2011 Art. 20 Prin a cãuta activ un loc de muncã. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. e) din lege se considerã îndeplinitã în situaţia în care înştiinţarea în scris cu privire la apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã în cazul persoanei beneficiare de indemnizaţie de şomaj se realizeazã prin transmiterea. în situaţia în care aceasta nu este declaratã zi nelucrãtoare. cu modificãrile ulterioare. data acordãrii acestuia. 312 din 8 martie 2006. 235 din 15 martie 2006. acreditaţi în condiţiile legii. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. potrivit art. (1) a fost modificat de pct. 279/2010.completãrile ulterioare. în situaţia în care acordarea concediului medical s-a realizat în zilele declarate nelucrãtoare. sau în prima zi lucrãtoare. precum şi pentru persoanele care realizeazã venituri din activitãţi profesionale desfãşurate în baza contractelor/ convenţiilor încheiate potrivit Codului civil. în numele acestei persoane. poştã. 19^1 a fost modificat de pct. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. se înţelege a dovedi cã persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti la care se aflã în evidenţã. (3) Termenul de 24 de ore de la data acordãrii concediului medical prevãzut la art. 41 alin. (1) lit. 41 alin. potrivit art. de cãtre o altã persoanã. de cãtre un membru de familie sau. e-mail sau prin depunerea acesteia la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã unde este înregistratã persoana beneficiarã de indemnizaţie de şomaj. numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţioneazã acesta. 19^1. perioadele în care s-au datorat şi s-au plãtit contribuţiile individuale de asigurãri pentru şomaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurãrilor pentru şomaj. alin. aprobatã prin Legea nr. 58/2010. (1) lit. (1) lit. d) din lege. 20^1 (1) Obligaţia prevãzutã la art. datele de identificare ale persoanei cãreia i s-a eliberat certificatul de concediu medical şi adresa la care aceasta persoanã va locui pe perioada valabilitãţii concediului medical. în termen de 24 de ore de la data acordãrii concediului medical. III alin. de pct. în afara datei programãrii lunare. 558 din 23 iunie 2004. I din HOTĂRÂREA nr. 5 al articolului I din HOTĂRÂREA nr. alineatele (3)-(8). La articolul 19^1. dupã alineatul (2) se introduc şase noi alineate. ART. (25) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 2 al art. 20 a fost modificat de pct. 133 din 22 februarie 2011. (1) din prezentul articol se îndeplineşte la sfârşitul zilei urmãtoare datei în care s-a acordat concediul medical. sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã. a unei declaraţii pe propria rãspundere din care sã rezulte seria şi numãrul certificatului de concediu medical. (1) se poate transmite prin una dintre urmãtoarele modalitãţi de comunicare: fax. 41 alin. ART. în vederea medierii pentru încadrare în muncã. 113 din 9 februarie 2011. -----------Art. --------------Art. ------------ 1 . publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 4 al articolului I din HOTĂRÂREA nr. e) din lege şi la alin. sau la împlinirea termenului. 934 din 10 iunie 2004. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. dupã caz.

prevãzutã la art. 44 lit. perioada de cotizare realizatã anterior acordãrii indemnizaţiei de şomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevãzut la art. (1) lit. b) din lege se aplica persoanelor care detineau autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societãţi comerciale anterior datei înregistrãrii cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. 113 din 9 februarie 2011. (2) al art. 40 alin. 43 alin. cu menţionarea datei privind punerea în plata a pensiei. de a comunica agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj cãrora li s-a stabilit dreptul la pensie. 39 alin. (1) din lege se acorda integral dacã beneficiarul s-a aflat în şomaj pe întreaga perioada a lunii respective. se calculeazã prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 7 al articolului I din HOTĂRÂREA nr. în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept. (3) In cazul persoanelor cãrora le-a încetat plata indemnizaţiei de şomaj pentru motivul prevãzut la art. 285 din 30 aprilie 2009. alin. (1) din lege. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (2) al art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 34 alin.Art. 44 lit. (4) Prevederile art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 44 lit. 6 al art. (2) şi la art. 24 a fost modificat de pct. I din HOTĂRÂREA nr. a) din lege. iar rezultatul se înmulţeşte cu numãrul de zile din luna respectiva pentru care somerul beneficiazã de indemnizaţia de şomaj. c) din lege se aplica beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj care dobândesc autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei 1 . ------------Alin. (1) a fost introdus de pct. 113 din 9 februarie 2011. 21 Casele teritoriale de pensii au obligaţia. ------------Alin. (1) din lege la numãrul de zile calendaristice din luna respectiva. 449 din 15 aprilie 2009. pentru motivele prevãzute la art. (2) Indemnizaţia de şomaj pentru fracţiuni de luna. 24 a fost modificat de pct. (2) şi art. 133 din 22 februarie 2011. ART. 39 alin. (3) din lege. (2) din lege. b) din lege şi care încheie un nou contract de asigurare. 22 Respingerea cererii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj. ART. ART. 20^1. 42 alin. 23 (1) Indemizatia de şomaj prevãzutã la art. potrivit art. 44 lit. 40 alin. 6 al articolului I din HOTĂRÂREA nr. 41 alin. (2) Încetarea plãţii indemnizaţiilor de şomaj pentru motivul prevãzut la art. 24 (1) Încetarea plãţii indemnizaţiei de şomaj în situaţia prevãzutã la art. b) din lege se face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare. 133 din 22 februarie 2011. ART. se face prin dispoziţie de respingere semnatã de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(1) lit. 113 din 9 februarie 2011. prevãzut la art. (1) lit. 45 alin. elaboratã cu respectarea reglementãrilor în domeniu. 26 Prevederile art. c) imbolnavire. ------------Art. 8 al articolului I din HOTĂRÂREA nr. 48^1 din lege se face în baza schemei de ajutor de stat pentru formare. 1 . 45 alin. 41 alin. calificarea ori recalificarea sa. d) decesul soţului. a) din lege. 28 Mãsura suspendãrii. ART. oferite pe baza consilierii sau medierii. (3) Beneficiarul trebuie sa prezinte actele justificative prevãzute la alin. (1^2) din lege. 44 lit. sotiei sau al rudelor pana la gradul al doilea inclusiv. pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despãgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vãtãmãri corporale. pentru neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la art. 133 din 22 februarie 2011. 25 Prin refuz nejustificat. a) din lege. 29^1 Acordarea mãsurii de sprijin prevãzute la art. 46 din lege. d) şi e) din lege. (2) Se considera motive neimputabile beneficiarului urmãtoarele situaţii: a) naşterea unui copil. 44 lit. h) din lege se aplica numai dacã beneficiarul indemnizaţiei de şomaj a anunţat în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti în a carei evidenta se afla despre plecarea sa în strãinãtate.societãţi comerciale dupã data înregistrãrii cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. precum şi în cazurile prevãzute de dispoziţii legale speciale. (1) lit. ART. ART. e) forta majorã. a) din lege. 41 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevãzutã la art. b) cãsãtorie. ART. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. dupã caz. precum şi situaţia în care nu a prezentat dovada prevãzutã la art. 25 a fost modificat de pct. ART. prevãzutã la art. 27 (1) Mãsura suspendãrii plãţii indemnizaţiei de şomaj. ART. a revocãrii suspendãrii şi a încetãrii plãţii indemnizaţiei de şomaj se stabileşte prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti. 29 In sensul prevederilor art. se revoca în situaţia în care beneficiarul probeazã cu acte justificative ca nu si-a îndeplinit aceasta obligaţie din motive neimputabile lui. se înţelege situaţia în care beneficiarul indemnizaţiei de şomaj nu acceptã soluţiile legate de încadrarea în muncã sau. instituitã prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã. drepturile bãneşti cuvenite şomerilor cu titlu de indemnizaţie de şomaj pot face obiectul executãrii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora.

(3) lit. 34 (1) Pentru a fi luaţi în evidenta în vederea medierii somerii prevãzuţi la art. 31 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti pot acorda. 8 al art. 55 alin. 285 din 30 aprilie 2009. ------------Art. 7. 449 din 15 aprilie 2009. 449 din 15 aprilie 2009. 33 Pentru aplicarea art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 59 alin.Codul muncii. 68 din Legea nr. 285 din 30 aprilie 2009. ART. I din HOTĂRÂREA nr. I din HOTĂRÂREA nr. 29^1 a fost modificat de pct. ART. ------------Art. la cerere. 9 al art. ART. I din HOTĂRÂREA nr. c) din lege preselecţia candidaţilor în scopul stabilirii raportului de munca sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de munca vacant. servicii de preconcediere. 8 al art. 1 . 449 din 15 aprilie 2009. ------------Art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 8 al art. ------------Art. I din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009. 61 alin. I din HOTĂRÂREA nr. în funcţie de criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale. 285 din 30 aprilie 2009. 449 din 15 aprilie 2009. (1) din lege contractele dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de munca se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 6. I din HOTĂRÂREA nr. I din HOTĂRÂREA nr. 30 a fost modificat de pct. 7 al art. ART. 30 Prin concediere colectivã se înţelege concedierea colectivã definitã potrivit art. ------------Art. 285 din 30 aprilie 2009. ART. 32 Pentru aplicarea prevederilor art. 51 din lege. 29^3 a fost abrogat de pct. ------------Art. 285 din 30 aprilie 2009. 285 din 30 aprilie 2009. Partea I. ------------Art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 449 din 15 aprilie 2009. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 29^4 a fost abrogat de pct. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr.care se publicã în Monitorul Oficial al României. prevãzute la art. 29^6 a fost abrogat de pct. amenintate de riscul de a deveni somer. 8 al art. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 29^2 a fost abrogat de pct. oricãrei persoane asigurate. 449 din 15 aprilie 2009. 53/2003 . (2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat în anexa nr. 29^5 a fost abrogat de pct. 8 al art.

ART. 34 a fost modificat de pct. ART. 63 alin. 61 alin. calificate. prevãzute în Nomenclatorul calificãrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare. (2) din lege. -----------Lit. prin centrele de informare şi consiliere profesionalã din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) al art. cercetãrii şi tineretului nr. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. recalificate. aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. având nivelul de pregãtire necesar şi care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera. aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. se organizeazã ţinându-se seama de profilurile profesionale. prin care pot fi iniţiate. -----------Alin. 35 a fost modificatã de pct. 35/3. (2) Pentru aplicarea art. urmând ca. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. profilurile şi standardele ocupationale. în cazul neincadrarii lor în munca. 64 alin. 66 alin. c)-f) din lege. 934 din 10 iunie 2004. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesionalã şi cu programele de şcolarizare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii. (1) al art. 9. 934 din 10 iunie 2004. aprobat prin Ordinul ministrului muncii. dacã depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prevãzut în anexa nr. (1) din lege. beneficiazã de serviciile de mediere gratuite şi persoanele prevãzute la art. 558 din 23 iunie 2004. 934 din 10 iunie 2004. sunt admise persoane apte de munca. 558 din 23 iunie 2004. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (2) din lege. grupului şi tipului de program de formare profesionalã se va tine seama de nivelul general de pregãtire. cu acordul angajatorului. la formele de pregãtire profesionalã. (2) Pentru stabilirea formei. organizate în condiţiile legii. 8. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr.112/2004. (2) În aplicarea prevederilor art. 66 alin. 36 (1) Pentru aplicarea art. 35 a fost modificatã de pct. (1) al art. -----------Lit. (3) din lege. în vederea adaptãrii pregãtirii profesionale la cerinţele reale ale pieţei muncii. cererea sa fie reînnoitã la un interval de 6 luni. dovedit prin acte de studii. c) pe baza analizelor şi studiilor de specialitate privind necesarul actual şi prognozat de forta de munca. (2) din lege. (3) La programele de formare profesionalã organizate pentru calificãri de nivelul I. solidaritãţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei. dupã cum urmeazã: a) la cererea expresã a angajatorilor care doresc sã încadreze persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã sau sã asigure formare profesionalã persoanelor angajate. a) a alin. pot fi 1 . perfectionate sau specializate persoanele aflate în cãutarea unui loc de munca. 35 (1) Programele de formare profesionalã prevãzute la art.(2) din lege depun la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 558 din 23 iunie 2004. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 16 lit. b) la cererea persoanelor care doresc sã presteze o activitate autorizatã conform legii sau a persoanelor angajate. b) a alin.

934 din 10 iunie 2004. potrivit legii. 36^2 a fost introdus de pct. (3) Selecţia prevãzutã la alin. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 15 aprilie 2009. 558 din 23 iunie 2004. (5) Agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti pot organiza programe de formare profesionalã speciale pentru persoanele cu capacitate de munca diminuata sau pentru persoanele cu handicap. -----------Alin. cât şi din punct de vedere medical şi al nivelului de pregãtire. 285 din 30 aprilie 2009. (3) al art. 66^1 alin. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. -----------Alin. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 66 alin. beneficiazã în mod gratuit de servicii de formare profesionalã. ------------Art. 36^2 (1) În vederea aplicãrii prevederilor art. (4) al art.admise şi persoane care nu au absolvit învãţãmântul obligatoriu. 36^3 (1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic. (2) lit. 558 din 23 iunie 2004. unitãţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei vor asigura selecţia persoanelor aflate în detenţie. (6) Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse în programele de formare profesionalã la recomandarea medicului specialist. (2) se va realiza atât pe baza criteriilor specifice de selecţie. 10 al art. potrivit art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. precum şi în funcţie de perioada rãmasã de executat pânã la eliberare. ART. (1). 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. se înţelege: a) nu existã mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de desfãşurare a programului de formare profesionalã. d) din lege. 558 din 23 iunie 2004. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene sau a municipiului Bucureşti organizeazã programe de formare profesionalã. 36 a fost abrogat de pct. pentru a se asigura participarea acestora pe întreaga duratã a programului de formare profesionalã. (4) din lege. în colaborare cu unitãţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei. 36^1 a fost modificat de pct. b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu 1 . dacã dovedesc cã acele venituri nu depãşesc valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare în luna pentru care se face dovada. I din HOTĂRÂREA nr. 36^1 Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã. care desfãşoarã activitãţi în mediul rural şi nu realizeazã venituri lunare sau realizeazã venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare. ART. 934 din 10 iunie 2004. 36 a fost modificat de pct. (2) În vederea participãrii la programele de formare profesionalã prevãzute la alin. -----------Art. ART. 934 din 10 iunie 2004.

dupã absolvire. (2) din lege. prevãzute la art. 66 alin. (1) din lege. f) forţa majorã. dacã. cu excepţia cazului în care neprezentarea se datoreazã unor motive neimputabile persoanei. care urmeazã programele de formare profesionalã. d) din lege. se pot retrage de la aceste programe.859 din 22 decembrie 2005. în condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit. (1) şi (2) din lege. care urmeazã programe de formare profesionalã finanţate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. în interesul serviciului. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 66^1 alin. a) şi b) revine şi persoanelor prevãzute la art. (3) se probeazã cu acte justificative. 66^1 alin. b) cãsãtorie. 66 alin. 66 alin. 558 din 23 iunie 2004. dacã dovedesc cã se aflã în una dintre aceste situaţii cu actul privind 1 . precum şi în cazul deplasãrii. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. în cursul unei luni. 66^1 alin. pentru a se încadra în muncã. ------------Lit. decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult patru deplasãri. -----------Art. dacã nu se prezintã la primul examen de absolvire sau la reexaminare. 37 a fost modificatã de pct. b) sã restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionalã prevãzute la art. (1) lit. sã îndeplineascã toate cerinţele prevãzute de acesta şi sã se prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare. 54 din 20 ianuarie 2006. 1. 36^3 a fost introdus de pct. soţiei sau rudelor pânã la gradul al doilea inclusiv. (2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire. în cadrul localitãţii. (4) Situaţiile prevãzute la alin. ART. pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate. (1) al art. (2) lit. 934 din 10 iunie 2004. pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare. refuzã nejustificat încadrarea în muncã oferitã de agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti. (5) Persoanele prevãzute la art. (1) lit. potrivit art. (2) şi (3) din lege. a) a alin. d) decesul soţului. pentru a începe o activitate economicã în condiţiile legii sau în cazul în care starea sãnãtãţii nu le permite continuarea programului. c) sã restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionalã prevãzute la art. fãrã a suporta cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionalã. au urmãtoarele obligaţii: a) sã participe la toate activitãţile cuprinse în programul de formare profesionalã. 37 (1) Persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã. în termen de 30 de zile de la data primului examen de absolvire sau de la data reexaminãrii. urmãtoarele situaţii: a) naşterea unui copil. (2) şi (3) din lege. în sensul alin. c) îmbolnãvire. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. (3) Se considerã motive neimputabile persoanei. (2) Obligaţia prevãzutã la alin. b).cel mult douã ore înainte şi dupã orele de curs pe traseul de la domiciliu la locul de pregãtire. e) îndeplinirea obligaţiilor militare.

25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. în ocupaţiile. sã îi fie încetatã plata indemnizaţiei de şomaj conform art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (2) din lege. 10. urmând. 558 din 23 iunie 2004. 38 a fost modificat de pct. prin furnizori de formare profesionalã. 72 din lege se acordã numai dacã persoanele îndreptãţile vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti. 25 şi. în copie. respectiv cu acte medicale. dupã caz. de regulã. (2) Selecţia furnizorilor prin procedura de cerere de ofertã se organizeazã. 38 (1) În cazul în care formarea profesionalã se realizeazã. fiind obligat sã restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionalã pânã la data exmatriculãrii sale. (2) din lege. 44 lit. autorizaţi în condiţiile legii. -----------Art. 934 din 10 iunie 2004. (3). 40 (1) Drepturile prevãzute la art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. dupã caz. (7) al art. urmãtoarele documente: a) cerere conform modelului prevãzut în anexa nr. cursantul va fi exmatriculat. 67 alin. e) din lege. din alte motive decât cele prevãzute la alin. 934 din 10 iunie 2004. 44 lit. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. ART. ART. (7) Neprezentarea la examenul de absolvire sau la reexaminare a persoanelor care participã la programe de formare profesionalã gratuite. 39 In aplicarea prevederilor art. din care sã rezulte cã în ultimii 2 ani acesta nu a mai 1 . b) înştiinţare emisã de angajator privind încadrarea în muncã. 54 din 20 ianuarie 2006. o singurã datã pe an pentru fiecare program de formare profesionalã. recalificare. în termen de maximum 60 de zile de la data încetãrii dreptului la indemnizaţie de şomaj ca urmare a angajãrii. de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene sau a municipiului Bucureşti. -----------Art. e) din lege. potrivit art. d) document emis de angajator. 558 din 23 iunie 2004. 1. fãrã a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit. 37 a fost modificat de pct. 68 alin. meseriile şi profesiile cuprinse în Planul naţional de formare profesionalã. atrage încetarea plãţii indemnizaţiei de şomaj conform art. c) actul în baza cãruia au fost încadrate în muncã. în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice. selectarea acestora se va face prin procedura de cerere de ofertã.859 din 22 decembrie 2005.încadrarea în muncã. constituie refuz nejustificat în sensul art. autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare. unde se aflã în evidenţã. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. perfecţionare şi specializare pentru ocupaţii sau meserii neincluse în Clasificarea ocupatiilor din România este necesar ca cei interesaţi sa solicite avizul Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale. ART. (6) Dacã numãrul absenţelor nemotivate depãşeşte 10% din totalul orelor prevãzute în programa de pregãtire. pentru organizarea de cursuri de calificare. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. ------------Alin. 37 a fost introdus de pct.

plata drepturilor prevãzute la art. respectiv 1 . (1) din lege. 42^1 Persoanele aflate în situaţia prevãzutã la art. la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti unde se afla în evidenta dovada emisã de angajator din care sa reiasã ca a fost încadrat în munca. 934 din 10 iunie 2004. 40 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. b) nu se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute la art. c) nu au avut raporturi de muncã sau de serviciu în perioada cuprinsã între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncã. ART. prevãzutã la art. 72 din lege persoanele care. 73^1 alin. respectiv a municipiului Bucureşti. persoanele îndreptãţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã. ART. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. şi documentele prevãzute la art. (1)*) din lege. -----------Art. d) se încadreazã în muncã potrivit art. reşedinţa. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr.fost în raporturi de muncã sau de serviciu cu persoana respectivã. 42 Nu beneficiazã de drepturile prevãzute la art. (2) In situaţia în care beneficiarul nu prezintã în termenul prevãzut la alin. ART. 41 alin. 72 din lege se va face o data cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada. 43^1 (1) Dreptul sub formã de primã. (2) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani. 558 din 23 iunie 2004. (1) din lege vor depune o datã cu dovada încadrãrii în muncã. 934 din 10 iunie 2004. 558 din 23 iunie 2004. (1) din lege în termen de 12 luni de la data absolvirii. (1) dovada încadrãrii în munca. 23 alin. -----------Art. în a cãror razã teritorialã îşi au domiciliul sau. cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevãzutã la art. (1) lit. se acordã absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii: a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt sau absolvenţi ai şcolilor speciale. (5) din lege. (1). dupã caz. (2) Pentru acordarea primei prevãzute la art. pana la data de 15 a fiecãrei luni pentru luna expiratã. în perioada pentru care erau îndreptãţite sa primeascã indemnizaţie de şomaj. 73^1 alin. ART. 43 Calculul pentru fracţiuni de luna al drepturilor menţionate la art. prevãzut de lege. 73 alin. 40 alin. prevãzut la art. 72 din lege se face conform regulii prevãzute pentru indemnizaţia de şomaj la art. îşi pierd calitatea de angajat. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (2) din prezentele norme. în vârstã de minimum 16 ani. 42^1 a fost introdus de pct. ART. 73^1 alin. 72 din lege va depune lunar. 73^1 alin. 73 alin. înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene. b). c) şi d). 41 (1) Beneficiarul drepturilor prevãzute la art. (1) din lege.

73^1 alin. 73^1 alin. se acordã o singurã datã pentru fiecare dintre urmãtoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învãţãmânt reglementat prin Legea învãţãmântului nr. 449 din 15 aprilie 2009. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncã. de a o angaja. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr.A.T.E. 23. precum şi cã la data solicitãrii dreptului nu urmeazã o formã de învãţãmânt. în considerarea instalãrii într-o altã localitate înainte de data intrãrii în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã a Guvernului. e) actul în baza cãruia absolventul a fost încadrat în muncã. 13. republicatã. aprobatã prin Legea nr. în copie. se stabilesc în funcţie de valoarea salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã în vigoare la data încadrãrii în muncã. în copie. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. în termen de maximum 60 de zile de la data angajãrii dupã absolvirea studiilor. 43^1 a fost introdus de pct. ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii. în considerarea unor raporturi de muncã sau de serviciu stabilite înainte de data intrãrii în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã a Guvernului. (1) din lege. se stabileşte în funcţie de valoarea salariului de bazã minim brut pe ţarã 1 . care constituie titlu executoriu. 285 din 30 aprilie 2009 prevede: "ART. 1. 84/1995 . f) declaraţie pe propria rãspundere a absolventului cã la data absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsã între aceastã datã şi încadrarea în muncã nu a avut raporturi de muncã sau de serviciu. c) învãţãmânt superior. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.859 din 22 decembrie 2005. potrivit legii. ------------Art. cu modificãrile şi completãrile ulterioare.a municipiului Bucureşti. aprobatã prin Legea nr. solicitate începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75 din Legea nr. (3) Termenul prevãzut la alin. II (1) Drepturile prevãzute de art. (2) Dreptul prevãzut de art. 73^1 alin. *) NOTA C. solicitat începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. (1) din lege. 126/2008. urmãtoarele documente: a) cerere conform modelului prevãzut în anexa nr. (1) şi art. S.C. în copie. Piatra-Neamţ: Art. 55/2009. II din HOTĂRÂREA nr. 76 alin. unde se aflã în evidenţã. c) actul de absolvire a instituţiei de învãţãmânt. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. prevãzut la art. 55/2009. 76/2002. b) învãţãmânt secundar superior sau învãţãmânt postliceal. potrivit modelului prevãzut în anexa nr. h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. g) declaraţie pe propria rãspundere a angajatorului din care sã rezulte cã în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncã sau de serviciu cu persoana respectivã şi nu are obligaţia. b) actul de identitate al absolventului. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminãrii legãturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bazã minim brut pe ţarã şi al stabilirii mãsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare. 80 din Legea nr. 54 din 20 ianuarie 2006. (1) din lege. (2) este termen de decãdere din dreptul de a beneficia de prima prevãzutã la art. d) înştiinţare emisã de angajator privind încadrarea în muncã. cu modificãrile şi completãrile ulterioare: a) învãţãmânt secundar inferior. (4) Dreptul sub formã de primã. potrivit legii.

73^1 alin. pentru o perioadã de cel puţin 12 luni de la data angajãrii. e) îşi menţin raporturile de muncã sau de serviciu cu angajatorul la care s-au încadrat în muncã. în scris. 24. ------------Art. 73^1 alin. unde s-au aflat în evidenţã sau. pânã la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior. (4) Beneficiarilor care nu prezintã sau nu transmit dovada menţionatã la alin. a) din lege. şi. ------------Lit. (2) al art. c) se încadreazã în muncã potrivit art. 73^1 alin. 44 lit. 1.garantat în platã în vigoare la data instalãrii. urmãtoarele documente: a) cerere conform modelului prevãzut în anexa nr. (2) din lege se acordã absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii: a) li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj. ART. 43^3 a fost abrogat de pct. (1) din lege sunt obligaţi sã prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistraţi sau. urmând ca dosarul acestuia sã fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã îşi stabileşte noul domiciliu. (3) Dovezile se vor prezenta fie personal. dreptul sub formã de primã. dupã caz. fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (1) din lege. potrivit legii. (2) Pentru acordarea dreptului prevãzut la art. se acordã de agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã. b) actul de identitate al absolventului. 43^2 (1) În cazul încadrãrii în muncã într-o localitate din alt judeţ. dupã caz. 43^2 a fost introdus de pct. dupã caz. 1 . pentru clarificarea statutului acestuia. de cãtre agenţia pentru ocuparea forţei de muncã sã prezinte aceastã dovadã în termen de 15 zile de la data primirii comunicãrii. b) nu se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute la art. unde beneficiarul s-a aflat în evidenţã. d) le înceteazã plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 43^3 (1) Dreptul prevãzut la art. care va acorda. (2) li se va cere. prevãzut la art. (2) Trimestrial. (5) Dacã dupã douã astfel de comunicãri absolventul nu prezintã actul doveditor. 113 din 09 februarie 2011. se vor adopta mãsuri în conformitate cu prevederile legale. 54 din 20 ianuarie 2006. respectiv a municipiului Bucureşti. la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator cã sunt încadraţi." ART. 133 din 22 februarie 2011. 73^1 alin.859 din 22 decembrie 2005. în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajãrii. (2) din lege. la care le-a fost transferat dosarul. (1) din lege. agenţia pentru ocuparea forţei de muncã va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncã sau de serviciu. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. beneficiarii drepturilor prevãzute la art. persoanele îndreptãţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã. şi celelalte drepturi prevãzute de lege şi va urmãri respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor. 73^1 alin. 73^1 alin. în copie. ca urmare a încadrãrii în muncã. respectiv a municipiului Bucureşti. (5) din lege. c) de la alin. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. în funcţie de constatãrile fãcute. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 9 al articolului I din HOTĂRÂREA nr.

unde absolventul s-a aflat în evidenţã sau. 43^4 Drepturile bãneşti prevãzute la art. (4) Dreptul prevãzut la art. 43^4 a fost introdus de pct. pentru absolvenţii care nu au beneficiat de prima prevãzutã la art. ------------Lit. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. În situaţia în care absolvenţii au beneficiat de prima prevãzutã la art. condiţia privind menţinerea raporturilor de muncã sau de serviciu pentru o perioadã de 12 luni se verificã pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã de inspecţia muncii. 28 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 43^3 a fost modificatã de pct. dupã caz. 1. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 10 iunie 2004. 73^1 alin. 73^1 alin. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. potrivit legii. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. (5) Dreptul prevãzut la art. 558 din 23 iunie 2004. 54 din 20 ianuarie 2006. (2) din lege. se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. (1) din lege. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. e) declaraţie pe propria rãspundere a angajatorului din care sã rezulte cã în ultimii 2 ani de la data angajãrii acesta nu a mai fost în raporturi de muncã sau de serviciu cu persoana respectivã. (1) şi (2) din lege. urmãtoarele documente: 1 . 74 din lege sau cu prima de instalare prevãzutã la art. (3) Termenul prevãzut la alin. (1) din lege. respectiv a municipiului Bucureşti. ------------Art. unde se afla în evidenta. nu avea obligaţia. ART. 74 şi 75 din lege*) persoanele îndreptãţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau a municipiului Bucureşti. ART..859 din 22 decembrie 2005. 73^1 alin. precum şi cã la data solicitãrii dreptului şi în perioada în care se aflã în plata indemnizaţiei de şomaj nu urma o formã de învãţãmânt. 10 al articolului I din HOTĂRÂREA nr.859 din 22 decembrie 2005. 45 (1) Pentru acordarea drepturilor prevãzute la art. 73^1 alin. (1) din lege. de a o angaja şi a menţinut raporturile de muncã sau de serviciu ale persoanei pentru o perioadã de 12 luni. e) a alin. (2) din lege se acordã dupã menţinerea cu angajatorul la care s-au încadrat în muncã a raporturilor de muncã sau de serviciu pentru o perioadã de cel puţin 12 luni de la data angajãrii de cãtre agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã. 113 din 09 februarie 2011. stabilite şi neîncasate de beneficiar. prevãzut de lege. ------------Art. (2) din lege se poate cumula cu dreptul sub formã de primã prevãzut la art. 54 din 20 ianuarie 2006. (2) este termen de decãdere din dreptul de a beneficia de suma prevãzutã la art. 73^1 alin. 75 din lege. (2) al art. ART. 73^1 alin. 44 a fost abrogat de pct. 43^3 a fost introdus de pct. 44 -----------Art. precum şi cu prima de încadrare prevãzutã la art. 73^1 alin. i-a fost transferat dosarul. 133 din 22 februarie 2011. 1.d) declaraţie pe propria rãspundere a absolventului cã la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncã sau de serviciu.

(5) Drepturile prevãzute la art. 72 din lege se cumuleazã cu cele prevãzute la art. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. II din HOTĂRÂREA nr. (1) al art. Piatra-Neamţ: Art. 558 din 23 iunie 2004. (6) al art. aprobatã prin Legea nr. (3) In cazul încadrãrii în munca într-o localitate din alt judeţ. 55/2009. 934 din 10 iunie 2004. 12.T. 558 din 23 iunie 2004. 11. 558 din 23 iunie 2004. 76/2002.C. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. (1) şi art. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminãrii legãturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bazã minim brut pe ţarã şi al stabilirii mãsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare. d) a alin. solicitate începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 73^1 alin. (4) Drepturile prevãzute la art. 74 sau 75 din lege se solicitã în termen de maximum 12 luni de la data încadrãrii în muncã. 74 şi 75 din lege persoanele care se încadreazã în munca pe o perioada de cel puţin 12 luni. (2) Dreptul prevãzut de art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (5) al art. c) dovada încadrãrii în munca printr-un act eliberat de angajator. se stabilesc în funcţie de valoarea salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã în vigoare la data încadrãrii în muncã. 75 din lege. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 55/2009.E. 74 din lege sau cu drepturile prevãzute la art. 75 din lege. *) NOTA C. urmând ca dosarul acestuia sa fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de munca în a carei raza îşi stabileşte noul domiciliu. 30 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 285 din 30 aprilie 2009 prevede: "ART. a municipiului Bucureşti unde beneficiarul s-a aflat în evidenta. 30 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. S. 45 a fost modificatã de pct. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. -----------Alin. 75 din Legea nr. (2) Beneficiazã de drepturile prevãzute la art. care constituie titlu executoriu. 74 din lege nu se cumuleazã cu cele prevãzute la art. în considerarea instalãrii 1 . publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. aprobatã prin Legea nr. drepturile prevãzute la art. II (1) Drepturile prevãzute de art. în copie. care sa ateste domiciliul stabil. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncã. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 76 alin. (6) Drepturile prevãzute la art.a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 934 din 10 iunie 2004.A. -----------Alin. 934 din 10 iunie 2004. solicitat începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. respectiv în anexa nr. 126/2008. (1) din lege. 13. 45 a fost introdus de pct. potrivit legii. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana sau. care va acorda şi celelalte drepturi prevãzute de lege şi va urmãri respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor. 80 din Legea nr. 45 a fost introdus de pct. b) actul de identitate. în considerarea unor raporturi de muncã sau de serviciu stabilite înainte de data intrãrii în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã a Guvernului. -----------Lit. 449 din 15 aprilie 2009. cu precizarea locului de munca unde persoana urmeazã sa îşi desfãşoare activitatea. dupã caz. d) angajament pentru respectarea art. conform modelului prevãzut în anexa nr.

934 din 10 iunie 2004. (1) se vor încheia cu autoritãţile administraţiei publice locale.într-o altã localitate înainte de data intrãrii în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã a Guvernului. se face în baza schemei de ajutor de minimis. 46 Nu constituie schimbare de domiciliu într-o alta localitate. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) Acordarea mãsurii de sprijin prevãzute la art. fãrã încheierea unui contract de prestãri de servicii." ART. ART. -----------Alin. convenţii. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 934 din 10 iunie 2004. 47 a fost abrogat de pct. 934 din 10 iunie 2004. 78 din lege. 75 din lege. respectiv cu unitãţile din subordinea 1 . (2) al art. 14. în situaţia în care aceasta este de natura ajutorului de minimis. 33 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. instituitã prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã. indiferent dacã beneficiazã sau nu beneficiazã de indemnizaţie de şomaj. 78 din lege. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. municipiu sau sectoarele municipiului Bucureşti. 11 al art. conform modelului prevãzut în anexa nr. ------------Alin. în temeiul raportului de subordonare faţã de acestea. I din HOTĂRÂREA nr. 48 a fost modificat de pct. inclusiv prin unitãţile înfiinţate în subordinea acestora. dacã localitatea unde persoana se încadreazã în munca aparţine aceleiaşi unitãţi administrativ-teritoriale: comuna. 285 din 30 aprilie 2009. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia. 558 din 23 iunie 2004. 32 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009. 558 din 23 iunie 2004. cu angajatorii persoanelor încadrate în muncã din rândul şomerilor pentru executarea de activitãţi în scopul dezvoltãrii comunitãţilor locale cãrora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementãrilor în vigoare privind achiziţiile publice. 47 -----------Art. elaboratã cu respectarea reglementãrilor în domeniu. Partea I. convenţiile prevãzute la alin. 48 a fost introdus de pct. (1^1) În situaţia în care activitãţile care au ca scop dezvoltarea comunitãţilor locale sunt prestate de autoritãţile administraţiei publice locale. în situaţia prevãzutã la art. care se publicã în Monitorul Oficial al României. -----------Art. 78 din lege. la solicitarea autoritãţilor administraţiei publice locale. 49 a fost modificat de pct. 49 (1) Pentru acordarea subvenţiilor prevãzute la art. în programele care au ca scop ocuparea temporarã a forţei de muncã pentru dezvoltarea comunitãţilor locale pot fi cuprinse persoanele neocupate. oraş. (1) al art. ART. 48 (1) Potrivit art. ART. se stabileşte în funcţie de valoarea salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã în vigoare la data instalãrii.

(2) Autoritãţile administraţiei publice locale prevãzute la alin. dupã caz. dupã caz. ART.859 din 22 decembrie 2005. primarul general al municipiului Bucureşti. ca autoritate executivã. 49 a fost introdus de pct. 934 din 10 iunie 2004. precum şi consiliile judeţene si. (1^1) al art. contribuţia de asigurãri pentru şomaj. ------------Alin. ------------Alin. b) din lege. în copii. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 79 alin. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. proporţional cu timpul efectiv lucrat. 50 a fost modificat de pct. aferente acestuia. (1) sunt consiliile locale. 49 alin. -----------Art. şi preşedintele consiliului judeţean. contribuţia de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale. 49 alin. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. (3) Contractele individuale de muncã ale persoanelor încadrate în muncã din rândul şomerilor şi. Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 50^1 Cuantumurile lunare ale subvenţiilor prevãzute la art. contribuţia pentru asigurãri sociale de sãnãtate. 1. pentru fiecare persoanã încadratã cu contract individual de muncã din rândul şomerilor. se înţelege contribuţia de asigurãri sociale. inclusiv 1 . contractul de achiziţie publicã. 934 din 10 iunie 2004. ART. 35 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 50 a fost modificat de pct. agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti va asigura. dacã convenţia se încheie în termen de 30 de zile de la aceastã datã. respectiv primarul sau. comunale. 51 Prin sintagma contribuţii de asigurãri sociale datorate de angajatori. (1). dupã cum urmeazã: a) de la data angajãrii persoanei. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr.859 din 22 decembrie 2005. prevãzutã la art. (3) al art. dupã caz. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Angajatorii sunt obligaţi sã încheie cu persoanele încadrate în muncã din rândul şomerilor contracte individuale de muncã pe perioadã determinatã de cel mult 12 luni. (2) lit. care au calitatea de angajatori şi totodatã de beneficiari ai subvenţiilor prevãzute la art. 50^1 a fost introdus de pct. 34 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. b) de la data încheierii convenţiei. dacã aceasta se încheie în termen mai mare de 30 de zile de la data angajãrii persoanei. din rândul şomerilor. 215/2001. 1.acestora. potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 54 din 20 ianuarie 2006. forţa de muncã solicitatã de angajatori. 54 din 20 ianuarie 2006. se anexeazã la convenţia prevãzutã la art. (2) din lege se acordã angajatorilor pe o perioadã de cel mult 12 luni. 79 alin. orãşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. ART. 558 din 23 iunie 2004. -----------Art. ca autoritãţi publice deliberative. 78 din lege. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 50 (1) În vederea încheierii convenţiei prevãzute la art. (1).

publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. I din HOTĂRÂREA nr. 76/2002. 934 din 10 iunie 2004. Piatra-Neamţ: Art. 55/2009. se stabileşte în funcţie de valoarea salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã în vigoare la data instalãrii.A. 52 (1) Angajatorii care încadreazã în muncã absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt în condiţiile art. în considerarea instalãrii într-o altã localitate înainte de data intrãrii în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã a Guvernului. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. absolvenţi ai unor instituţii de învãţãmânt care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncã sau de serviciu. în condiţiile legii.contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate datorate de angajatori. ------------Art. data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii urmãtoare celei înscrise în diplomã sau. o convenţie conform modelului prevãzut în anexa nr. 80 din Legea nr. 285 din 30 aprilie 2009. 80 alin. *) NOTA C. pe duratã nedeterminatã. în certificatul de studii eliberat de cãtre instituţia de 1 . b) din lege*). publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 prevede: "ART. (1) şi art. (3) În sensul legii. (1) este termen de decãdere din dreptul de a beneficia de mãsurile de stimulare prevãzute la art. solicitat începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. (2) Termenul prevãzut la alin. (2) Dreptul prevãzut de art.T. 126/2008. 51^1 a fost introdus de pct. 15. S.E." ART. 80 din lege se aplicã în situaţia în care angajatorii încadreazã în muncã. 37 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. de subvenţia prevãzutã la art. II din HOTĂRÂREA nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminãrii legãturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bazã minim brut pe ţarã şi al stabilirii mãsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare. absolvenţi de învãţãmânt superior care nu au promovat examenul de licenţã beneficiazã. 51^1 (1) Angajatorii care încadreazã în muncã. 449 din 15 aprilie 2009. 80 din lege. pe duratã nedeterminatã. aprobatã prin Legea nr. 51 a fost modificat de pct. 558 din 23 iunie 2004. dupã caz. (1) lit. în considerarea unor raporturi de muncã sau de serviciu stabilite înainte de data intrãrii în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã a Guvernului. în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. aprobatã prin Legea nr. 80 din lege vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (2) Prevederile art. 73^1 alin. 12 al art. 449 din 15 aprilie 2009.C. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncã. solicitate începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. ART. 55/2009. -----------Art. respectiv a municipiului Bucureşti. II (1) Drepturile prevãzute de art. care se calculeazã la valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare în luna pentru care se face plata. se stabilesc în funcţie de valoarea salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã în vigoare la data încadrãrii în muncã. 75 din Legea nr.

cu modificãrile şi completãrile ulterioare. pe care acesta este obligat sã o vireze lunar la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. (3). 52 alin. 54 a fost modificat de pct. o anumitã datã de absolvire. 285 din 30 aprilie 2009. Serviciului Român de Informaţii. iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã. 3 din lege se aplicã în cazul unitãţilor din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale. 84/1995 . ART. de la data încheierii convenţiei prevãzute la art. 13 al art. un tabel nominal întocmit 1 . publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (4) din lege.859 din 22 decembrie 2005. b) învãţãmânt secundar superior sau învãţãmânt postliceal. republicatã. ------------Art. în sensul art. Ministerului Justiţiei. autorizatã ori acreditatã în condiţiile legii. 52 a fost modificat de pct. (3) al art. 558 din 23 iunie 2004. 54 (1) Mãsurile de stimulare prevãzute la art. 83 alin. 26 din lege. potrivit art. 80 din lege. (3) Contribuţia prevãzutã la art. I din HOTĂRÂREA nr. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (1) din lege reprezintã contribuţia angajatorului aferentã absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. respectiv a municipiului Bucureşti. 80 din lege. 80 din lege. dacã în cuprinsul acestora nu se specificã. 934 din 10 iunie 2004. 80 din lege se acordã angajatorilor lunar. Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pazã. 80 alin. respectiv de 18 luni în cazul absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap. 54 din 20 ianuarie 2006. impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate aferentã lunii respective. ART. potrivit art. a absolvenţilor se va face numai pe posturi vacante. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (1). pe o perioadã de 12 luni. c) învãţãmânt superior. ------------Alin. prevãzutã la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. potrivit prevederilor legale. -----------Art. 52^1 a fost introdus de pct. 449 din 15 aprilie 2009. 53 (1) Încadrarea în munca pe perioada nedeterminatã. ART. angajatorii vor depune. (4) Prin formã de învãţãmânt. în mod expres. declaraţia privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale. ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii. 571/2003. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 38 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. care au obligaţia de a încadra în muncã absolvenţi ai instituţiilor militare de învãţãmânt sau ai altor instituţii similare.învãţãmânt de stat sau particular. precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevãzute la alin. (2) Suma lunarã se acordã angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivã. Ministerului Administraţiei şi Internelor. 80 alin. cu modificãrile şi completãrile ulterioare: a) învãţãmânt secundar inferior. (4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. se înţelege unul dintre urmãtoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învãţãmânt reglementat prin Legea învãţãmântului nr. (2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reinfiintate dupã mai puţin de 6 luni de la data încetãrii raporturilor de munca sau de serviciu pe motivul reducerii personalului. 1. 52^1 Prevederile art.

(2) şi la art. 39 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.conform modelului prevãzut în anexa nr. 52 din prezentele norme. se înţelege una dintre formele de pregãtire profesionalã prevãzute la art. ART. mãsurile de stimulare prevãzute la art. (4) al art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 56 Persoanele cu handicap prevãzute la art. ------------Art. (6) Perioada pentru care nu se acordã mãsurile de stimulare prevãzute la art. 80 din lege se acordã pentru luna pentru care documentele prevãzute la alin. 934 din 10 iunie 2004. 84 din lege. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 54 a fost modificat de pct. (5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevãzute la alin. care se desfãşoarã prin programe de formare profesionalã derulate de furnizorii de formare profesionalã. însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de platã. 133 din 22 februarie 2011. (1). publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (4) pânã la expirarea termenului prevãzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le completeazã altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. (2) Angajatorii care organizeazã o forma de pregãtire profesionalã pentru absolvenţii încadraţi în munca în condiţiile legii vor încheia un act adiţional la convenţia prevãzutã la art.859 din 22 decembrie 2005. ART. 80 alin. ------------Alin. -----------Alin. (5) face parte din perioada de acordare a mãsurilor de stimulare prevãzutã la alin. potrivit art. (4) sunt corectate şi depuse pânã la expirarea termenului prevãzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj aferente lunii respective. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006. autorizaţi în condiţiile legislaţiei privind formarea profesionalã a adulţilor. 54 a fost modificat de pct. 1. 63 din lege. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 558 din 23 iunie 2004. 57 a fost modificat de pct. (5^1) al art. 285 din 30 aprilie 2009. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 55 -----------Art. I din HOTĂRÂREA nr. 85 alin. 113 din 22 februarie 2011. 1 . (1) al art. 17. ------------Alin. 55 a fost abrogat de pct. 80 din lege din motivele prevãzute la alin. 16. 54 a fost introdus de pct. 449 din 15 aprilie 2009. 14 al art. 57 (1) Prin formã de pregãtire profesionalã organizatã de cãtre angajator. (5). ART. (2) din lege sunt persoanele care îşi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiza medicalã a persoanelor cu handicap. 80 din lege nu se acordã. 40 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. (5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. 934 din 10 iunie 2004. mãsurile de stimulare prevãzute la art. conform modelului prezentat în anexa nr. 558 din 23 iunie 2004. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr.

934 din 10 iunie 2004. b) actul în baza cãruia au fost încadraţi în muncã (copie). I din HOTĂRÂREA nr. conform modelului prevãzut în anexa nr. (3) În vederea încheierii convenţiei prevãzute la alin. pentru şomerii pãrinţi unici susţinãtori ai familiilor monoparentale: a) actul de identitate (copie). c) devizul cheltuielilor pe cursant. 59 a fost introdusã de pct. respectiv a municipiului Bucureşti. c) actele prevãzute de lege în cazul familiilor monoparentale. 57 alin. în raport cu numãrul de angajaţi. prin care se face dovada privind componenţa familiei. b) actul de identitate (copie). pentru persoanele cu handicap: a) certificat eliberat de comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap (copie). angajatorii vor solicita agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene sau a municipiului Bucureşti suportarea cheltuielilor aferente pregãtirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire şi vor depune în acest sens urmãtoarele documente: a) tabel nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de absolvire. respectiv cã nu are potrivit legii obligaţia de a angaja persoane cu handicap. 558 din 23 iunie 2004. 59 (1) Pentru acordarea drepturilor prevãzute la art. 285 din 30 aprilie 2009. -----------Art. angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap. 19. pentru şomerii în vârstã de peste 45 de ani: a) actul de identitate (copie). 58 a fost modificat de pct. d) declaraţie pe propria rãspundere datã prin reprezentantul legal al angajatorului. ART. (1) este termen de decãdere din dreptul de a beneficia de mãsurile de stimulare prevãzute la art.ART. în termen de 12 luni de la data angajãrii persoanelor. (3) al art. 85 din lege. 18. b) actul în baza cãruia au fost încadraţi în muncã (copie). în copie. d) declaraţia pe propria rãspundere a pãrintelui cã membrii familiei monoparentale 1 . (2) Termenul prevãzut la alin. 15 al art. ------------Litera d) de la pct. 58 În baza actului adiţional prevãzut la art. (2). A al alin. 449 din 15 aprilie 2009. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã. din care sã rezulte cã. 85 din lege. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. precum şi urmãtoarele documente: A. o convenţie potrivit modelului prevãzut în anexa nr. c) actul în baza cãruia au fost încadrate în muncã (copie). filiaţia copiilor şi situaţia lor juridicã faţã de reprezentantul legal (copie). din care sã rezulte cã în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de muncã sau de serviciu cu persoanele angajate. B. C. b) certificatul de calificare profesionalã sau certificatul de absolvire. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (1) angajatorii vor depune o declaraţie pe propria rãspundere.

dupã caz (copie). pentru şomerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajãrii îndeplinesc. condiţiile pentru a solicita pensie anticipatã parţialã sau de acordare a pensiei pentru limitã de vârstã. în raport cu numãrul de angajaţi. respectiv a municipiului Bucureşti. îndeplinesc condiţiile pentru a solicita 1 . 59^1 (1) Subvenţiile prevãzute la art. (1) din lege angajatorii care încadreazã în muncã persoane cu handicap pe locuri de muncã devenite vacante ca urmare a încetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu prin acordul pãrţilor. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 285 din 30 aprilie 2009. aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 41/2004 . 16 al art. în ultimele 12 luni anterioare încadrãrii în muncã a acestor persoane. 449 din 15 aprilie 2009. 54 din 20 ianuarie 2006. cât şi pentru persoanele cu handicap încadrate în muncã pe duratã nedeterminatã pentru care angajatorul nu are aceastã obligaţie legalã. 1. pentru motive care nu ţin de persoana angajatului ori. 85 alin. care va avea în vedere condiţiile existente la data angajãrii şi îşi asumã rãspunderea pentru datele comunicate. ART. 85 alin. (4) Prin pãrinte unic susţinãtor al familiei monoparentale se înţelege persoana singurã. b) actul în baza cãruia au fost încadraţi în muncã (copie). 59 a fost modificat de pct. 85 alin. ------------Alin. 85 alin. D.locuiesc împreunã. dupã caz. la iniţiativa angajatorului. precum şi modul cum au fost calculate aceste date. 59^1 a fost introdus de pct. c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurãrilor sociale de stat realizat pânã la data angajãrii. (1^1) al art. (5) din lege angajatorii care încadreazã în muncã şomeri care. şi-au îndeplinit obligaţia legalã de a angaja persoane cu handicap. ------------Art. (2) Nu beneficiazã de suma prevãzutã la art. e) actul emis de angajator. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. I din HOTĂRÂREA nr. (2) din lege se aplicã atât pentru persoanele cu handicap încadrate în muncã pe duratã nedeterminatã pentru care angajatorul are obligaţia legalã de a angaja persoane cu handicap. dacã nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipatã parţialã: a) actul de identitate (copie). prin eliberare din funcţie. (3) Nu beneficiazã de subvenţia prevãzutã la art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. prevederile art. definitã în sensul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. (1) şi (5) din lege se acordã angajatorilor în situaţia în care şomerii din categoriile menţionate la aceste alineate sunt înregistraţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene.859 din 22 decembrie 2005. din care sã reiasã datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipatã parţialã sau de acordare a pensiei pentru limitã de vârstã. la data angajãrii. d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncã în condiţii deosebite sau speciale. (5) Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipatã parţialã sau de acordare a pensiei pentru limitã de vârstã revine angajatorului. 105/2003 privind alocaţia familialã complementarã şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentalã. conform legii. (1^1) În situaţia angajatorilor care.

20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. fie de subvenţia prevãzutã la art. 571/2003. 85 din lege se acordã lunar. (6). (4) Contribuţia prevãzutã la art. (5) al art. ------------Art. (4) Angajatorii care încadreazã în muncã persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevãzute la art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 15 aprilie 2009. pentru persoanele respective. 85 din lege. (5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 133 din 22 februarie 2011. mãsurile de stimulare prevãzute la art. 285 din 30 aprilie 2009. 85 din lege pot beneficia. ------------Alin. (6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. cât şi condiţiile prevãzute la art. mãsurile de stimulare prevãzute la art. de la data încheierii convenţiei prevãzute la art. (1) din lege. însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de platã.859 din 22 decembrie 2005. 449 din 15 aprilie 2009. precum şi. fie de subvenţia prevãzutã la art. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. ------------Alin. respectiv a municipiului Bucureşti. (3) al art. 60 a fost abrogat de pct. 59^1 a fost introdus de pct. (5) pânã la expirarea termenului prevãzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le completeazã altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 30 aprilie 2009. 1. 54 din 20 ianuarie 2006. potrivit legii. (1) din lege reprezintã contribuţia angajatorului aferentã persoanelor încadrate în muncã din categoriile şi în condiţiile prevãzute la art. potrivit art. I din HOTĂRÂREA nr. 12 al art. 85 din lege. 18 al art. precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevãzute la alin. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din lege nu se acordã.pensie anticipatã parţialã. (4) al art. 113 din 09 februarie 2011. 85 alin. 26 din lege. 60 (1) Mãsurile de stimulare prevãzute la art. angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap. 1 . ------------Alin. 20. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. dupã caz. în raport cu numãrul de angajaţi. impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate aferentã lunii respective. un tabel nominal întocmit conform modelului prevãzut în anexa nr. declaraţia privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale. potrivit prevederilor legale. (3). respectiv cã nu are. opţional. (5) al art. 80. (4). o declaraţie pe propria rãspundere datã prin reprezentantul legal al angajatorului. iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã. prevãzutã la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. Alin. 60 a fost modificat de pct. ART. 59 alin. 85 alin. 60 a fost modificat de pct. angajatorii vor depune. 17 al art. (6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevãzute la alin. 59 alin. obligaţia de a angaja persoane cu handicap. pe care acesta este obligat sã o vireze lunar la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. I din HOTĂRÂREA nr. I din HOTĂRÂREA nr. 80. (1). publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (2) Suma lunarã se acordã angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivã de persoanele încadrate în muncã în condiţiile prevãzute la art. 449 din 15 aprilie 2009. din care sã rezulte cã. 285 din 30 aprilie 2009. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 60 a fost modificat de pct.

19 al art. 449 din 15 aprilie 2009. respectiv a municipiului Bucureşti. impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate aferentã lunii respective. 571/2003. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 285 din 30 aprilie 2009. 449 din 15 aprilie 2009. 60 a fost introdus de pct. (7) Perioada pentru care nu se acordã mãsurile de stimulare prevãzute la art. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. angajatorii care au încheiate convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006. 1. (2) În cazul în care suma cuvenitã este mai mare. impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate aferentã lunii respective. conform legii. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. respectiv a municipiului Bucureşti.859 din 22 decembrie 2005. 85 din lege din motivele prevãzute la alin. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. pânã la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare.85 din lege se acordã pentru luna pentru care documentele prevãzute la alin. 61 a fost modificat de pct. (2) al art. 113 din 09 februarie 2011. 61 (1) Sumele cuvenite conform art. ART. sã o vireze lunar în contul bugetului asigurãrilor pentru şomaj. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. au obligaţia de a depune. (6^1) al art. 285 din 30 aprilie 2009. ------------Art. din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. ART. prevãzutã la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. ------------Art. acordate potrivit prevederilor legale sub formã de scutiri de la plata contribuţiei sau deduceri din contribuţia pe care angajatorul are obligaţia de a o plãti lunar la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. în termen de 5 zile lucrãtoare de la data de 1 a lunii urmãtoare expirãrii termenului prevãzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 61 a fost modificat de pct. Alin. diferenţa se recupereazã prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene. potrivit prevederilor legale. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. 54 din 20 ianuarie 2006. ------------- 1 . ------------Alin. 571/2003. 61^1 (1) Pentru a beneficia de drepturi bãneşti lunare. şi documentele prevãzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite. declaraţia privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale. ------------Alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestor mãsuri de stimulare. 20 al art. 13 al art. (5) sunt corectate şi depuse pânã la expirarea termenului prevãzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj aferente lunii respective. 60 a fost modificat de pct. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 80 şi 85 din lege se deduc de cãtre angajator din contribuţia pe care acesta este obligat. I din HOTĂRÂREA nr. prevãzutã la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 1. I din HOTĂRÂREA nr. I din HOTĂRÂREA nr.859 din 22 decembrie 2005.

care au încheiat convenţiile. (3) Perioada pentru care nu se acordã drepturile bãneşti lunare prevãzute la alin.859 din 22 decembrie 2005. 285 din 30 aprilie 2009. 113 din 09 februarie 2011. 15 al articolului I din HOTĂRÂREA nr. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevãzute la alin. 61^1 (1) În situaţia angajatorilor persoane juridice care au sucursale şi/sau puncte de lucru. (1) nu se acordã. face parte din perioada de acordare a acestor drepturi bãneşti. 61^2 a fost introdus de pct. (1) se acordã pentru luna pentru care documentele prevãzute la alin. 1. 61^1 a fost introdus de pct. (2) Subvenţiile. dupã caz. drepturile bãneşti lunare prevãzute la alin. respectiv a municipiului Bucureşti. drepturile bãneşti lunare prevãzute la alin. (1) al art. I din HOTĂRÂREA nr. (1) sunt corectate şi depuse panã la expirarea termenului prevãzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj aferente lunii respective. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. scutirile sau reducerile contribuţiilor datorate de angajator. ------------Alin. 449 din 15 aprilie 2009. 21 al art. care pot efectua regularizãri între sumele datorate de cãtre sucursalele şi/sau punctele lor de lucru şi sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale şi/sau puncte de lucru care au dreptul la subvenţii. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. (2). denumiţi în continuare unitãţi centrale. se realizeazã între respectivii angajatori. (2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. 14 al art. (1). I din HOTĂRÂREA nr. ART. 61^1 a fost introdus de pct. 133 din 22 februarie 2011. în a cãror razã teritorialã îşi au sediul şi îşi desfãşoarã activitatea sucursalele şi/sau punctele de lucru ale unitãţilor centrale. respectiv de cãtre organele de control mãsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene şi a municipiului Bucureşti. ------------Art. (1) pânã la expirarea termenului prevãzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le completeazã altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. 133 din 22 februarie 2011. scutirile şi reducerile din contribuţiile la bugetul asigurãrilor pentru şomaj se opereazã la nivelul unitãţilor centrale. la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene şi a municipiului Bucureşti care au încheiat convenţiile. din motivele prevãzute la alin." ------------Art. subvenţiile deductibile. încheierea convenţiilor în baza cãrora se acordã.Alin. şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene. scutiri şi reduceri ale contribuţiilor datorate. ART. 62 1 . publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. efectuate în temeiul legii. 61^1 a fost modificat de pct. în a cãror razã teritorialã aceştia îşi au sediul. 113 din 09 februarie 2011. (2). 54 din 20 ianuarie 2006. (2^1) al art. mai mari decât volumul acestora. (3) Controlul asupra respectãrii condiţiilor în care au fost încheiate convenţiile se efectueazã de cãtre organele de control mãsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene şi a municipiului Bucureşti.

54 din 20 ianuarie 2006. proporţional cu timpul de lucru prevãzut în contractul individual de munca. zilele de sarbatori legale şi alte zile în care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucreazã). (1) se depun dupã expirarea perioadei de 6 luni în care au fost menţinute în activitate persoanele încadrate în muncã din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã. 21. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. In efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fãrã plata. pe care le-a menţinut în activitate o perioadã de cel puţin 6 luni. 1. (1^1) al art. 1. cei aflaţi în greva. 54 din 20 ianuarie 2006. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr.(1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2. în condiţiile art. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (1^2) al art. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. ------------Alin. se calculeazã astfel: a) se determina numãrul mediu lunar de salariaţi din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultatã din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectiva (inclusiv zilele de repaus sãptãmânal.859 din 22 decembrie 2005. a). (1^2) Nedepunerea documentelor prevãzute la alin. o cerere. 93 alin. (2) Prin numãrul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. cei detaşaţi la lucru în strãinãtate şi nici cei ale cãror contracte individuale de munca sunt suspendate. 93 din lege. ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevãzut la lit. ------------Alin. dar nu mai târziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal urmãtor celui în care s-au împlinit cele 6 luni. împãrţitã la numãrul total de zile calendaristice. (2) din lege. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu norma întreaga vor fi incluşi în numãrul mediu. 1. potrivit modelului prevãzut în anexa nr. cu excepţia persoanelor al cãror contract individual de munca a încetat în acea zi. respectiv a municipiului Bucureşti.859 din 22 decembrie 2005. 62 a fost introdus de pct. respectiv a municipiului Bucureşti. b) contractele individuale de muncã. (3) Reducerea contribuţiei acordate angajatorilor care încadreazã în munca persoane din rândul şomerilor şi le menţin în activitate o perioada de cel puţin 6 luni. (2) din lege se înţelege numãrul mediu lunar de salariaţi. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 54 din 20 ianuarie 2006. (1^1) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2. (1) în termenul prevãzut la alin.5% datoratã bugetului asigurãrilor pentru şomaj. angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã. (1) al art. 62 a fost introdus de pct. 93 alin.5% datoratã bugetului asigurãrilor pentru şomaj. b) se aduna numãrul mediu lunar de salariaţi pe cele 12 luni ale anului şi se împarte 1 . 62 a fost modificat de pct. prevãzutã la art. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.859 din 22 decembrie 2005. (1^1) Cererea şi documentele prevãzute la alin. ------------Alin. însoţitã de urmãtoarele documente: a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncã din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene. Pentru fiecare zi de repaus sãptãmânal sau de sãrbãtoare legalã se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrãtoare precedenta. în copie. în condiţiile art. 93 din lege.

cuprins în tabelul nominal prevãzut la alin. 934 din 10 iunie 2004.. 62^1 a fost introdus de pct...5% pentru a se determina coeficientul reducerii procentuale a contribuţiei datorate de angajator: Cr = P x 0.. 1 . 62 a fost modificatã de pct. c) a alin. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 62 a fost modificatã de pct. 934 din 10 iunie 2004. 558 din 23 iunie 2004. d) a alin.5%.. în sensul art. (3) al art. 50 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr.la 12 pentru a se calcula numãrul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului: Nml 1 + Nml 2 + . 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 62^1 Prin sancţiuni prevãzute de lege.. calculate conform legislaţiei în vigoare. care îşi asuma rãspunderea pentru datele comunicate. Nsi = numãrul de şomeri încadraţi pentru cel puţin 6 luni. (1) lit. 934 din 10 iunie 2004.. publicatã în MONITORUL OFICIAL nr.. 12 unde: Nml 1. Nma = numãrul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului. Nma unde: P = numãrul de procente reprezentând ponderea numãrului de şomeri încadraţi în timpul anului în numãrul mediu lunar de salariaţi din anul respectiv. ART. Nma = numãrul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului.. c) se înmulţeşte cu 0... publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. (3) al art. -----------Lit.12 = numãrul mediu lunar de salariaţi... -----------Lit. -----------Art. 558 din 23 iunie 2004.. 116^1 din lege. d) numãrul de procente calculat potrivit prevederilor lit.. (4) Calculul se face de angajator. c) numãrul persoanelor încadrate în muncã din rândul şomerilor.. se înţelege amenzile contravenţionale. se împarte la numãrul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului şi se înmulţeşte cu 100 pentru a se obţine numãrul de procente reprezentând ponderea personalului nou-angajat din rândul şomerilor: Nsi P = ──── x 100. 558 din 23 iunie 2004. + Nml 12 Nma = ─────────────────────────────────────────────. unde: Cr = coeficientul de reducere procentualã a contribuţiei datorate de angajator.. penalitãţile şi dobânzile corespunzãtoare. a)...

64 Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de munca sau de indemnizaţie de şomaj se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca. V din lege. ART. 5 şi 6 din secţiunea a 2-a a cap. V din lege. ajutorul de integrare profesionalã şi alocaţia de sprijin se asimileazã cu indemnizaţia de şomaj. (1). 65 Anexele nr. ajutorul de şomaj.ART. care va fi publicat în Monitorul Oficial al României. ART. în vederea acordãrii mãsurilor pentru stimularea ocupãrii forţei de munca. 1-21 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice. 1 . 63 (1) Persoanele prevãzute la art. Partea I. (2) In cazul persoanelor prevãzute la alin. stabilite la pct. 120 din lege beneficiazã de mãsurile pentru stimularea ocupãrii forţei de munca cuprinse în cap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful