KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Stručni studij

Seminarski rad iz kolegija

Osnove prostornog planiranja
Tema: Mjere smirenja prometa u ulici Šetalište 20. travnja u Cresu

Mentor: Student:

mr.sc. Ivo Brozović, prof. v.š. Krupić Ismet student II god.

Ak.god.: 2008/09
Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009.g.

KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA

 

Sadržaj:

1. Zadatak 2. Uvod 3. Koncepcija pristupa rješavanju zadatka 4. Istraživanje i iznalaženje podataka- postojeće stanje 5. Analiza i ocjena učinkovitosti 6. Prijedlozi za buduće rješenje 7. Zaključak 8. Prilozi

Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009.g.

„Projekt prometne signalizacije osnovnih prometnica Grada Cresa i Malog Lošinja“ (broj elaborata 5200-1-511970/89). Slika 1 Osnovna literatura upotrebljena u ovom seminaru su predavanja iz kolegija „Prostorno planiranje“ pod temom „Principi i mjere smirenja prometa“(mr. Pravilnik o prometnim znakovima.v. UPU NASELJA CRES građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena – konačni prijedlog plana (15.g. prof. napravljeno je anketno ispitivanje sudionika u prometu.08.sc.š.Ivo Brozović. . Uvidom na terenu utvrđeno je sadašnje stanje prometne signalizacije i opreme za smirivanje prometa.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   1. Korištene su i ODF – ortodigitalne fotografije naselja Cres.ZADATAK : Temeljni zadatak ovog seminarskog rada je ocijeniti uspješnost primjenjenih mjera za smirivanje prometa u ulici „šetalište 20 travnja“ u Cresu te predložiti što ubuduće u vezi s predmetnom mjerom na zadanoj lokaciji valja učiniti. i izvršeno je prebrojavanje automobila i pješaka u određenom vremenskom razdoblju.2004). 33/05. 2006). signalizaciji i opremi na cestama NN br. Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009.

Signalizacija i oprema za smirenje prometa sastoji se od: . . Izbočine se postavljaju preko polovine ili po cijeloj širini prometnog traka. Umjetne izbočine su konveksnog profila koje se razlikuju od okolne površine ceste po materijalu (tvrda guma) i boji (crno-žuta) tako da su dobro uočljive. obilježenim znakom C21 (zona u kojoj je ograničena brzina) ili znakom C25 (područje smirenog prometa). U zoni umjetnih izbočina moraju se provesti primjerene mjere odvodnje vode sa kolnika. Ako se postavljaju u nizu međusobna udaljenost izbočina može iznositi od 20 do 60 m ovisno o situaciji. Ovisno o ograničenju brzine. UVOD Temeljni cilj primjene principa i mjera smirenja prometa je povećanje sigurnosti u cestovnom prometu čime se postiže smanjenje broja prometnih nezgoda. Umjetne izbočine mogu se postavljati samo na cestama u naselju (stambenim četvrtima) kojima se prilazi zonama u kojima je nužno usporavanje brzine kretanja vozila radi sigurnosti prometa. Umjetne izbočine moraju biti dobro usidrene u kolnički zastor kako bi se spriječilo odvajanje pojedinih elemenata ili njihovih dijelova. povećanje površina za nemotorizirane sudionike u prometu i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš. Umjetne izbočine moraju biti označene dopunskom pločom E44 uz prometni znak A34 (B31 ili C04) i prometnim znakovima C10 (izbočina na cesti) i oznakama na kolniku. Signalizacijom i opremom za smirivanje prometa utječe se na usporavanje brzine kretanja vozila na dopuštenu brzinu.uzdignutih ploha na kolniku. većinom u stambenim ulicama. travnja korištene su samo umjetne izbočine.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   2. smanjenje posljedica prometnih nezgoda (s naglaskom na smanjenje broja nezgoda s pješacima a naročito na smanjenje broja teže povrijeđenih pješaka).optičkih bijelih crta upozorenja . Umjetne izbočine su građevinski elementi koji se postavljaju prije zone smirivanja prometa.vibracijskih traka . Od signalizacije i opreme za smirenje prometa na ulici Šetalište 20. slijedećih su dimenzija: Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009.traka za zvučno upozoravanje . a na temelju prometnog projekta i analize opravdanosti uz prethodnu suglasnost.g.umjetnih izbočina . Njihova površina mora biti od neklizajućeg materijala i označena stalnim reflektirajućim tvarima na onoj strani s koje se vozilo približava.

g. 3. a visina ne smije prelaziti 5 cm.3. njihova širina ne smije biti manja od 120 cm.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   a) za 50 km/h ili manje. KONCEPCIJA PRISTUPA RJEŠAVANJU ZADATKA 1. njihova širina ne smije biti manja od 60 cm. Prostorno-urbanistički aspekti a) bitni sadržaji b) načelan položaj mikrolokacije 3. Tip a) i b) moraju se izvoditi od modularnih elemenata (gume ili plastične mase). b) za 40 km/h ili manje. njihova širina ne smije biti manja od 90 cm.1. Opis primjenjene mjere smirivanja prometa (navedeno u uvodu): a) Pravilnik o prometnim znakovima. a visina ne smije prelaziti 3 cm.prilozi Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. c) za 30 km/h ili manje. . a visina ne smije prelaziti 7 cm. Pretežno prometni: a) protok vozila i protok pješaka b) postavljena prometna signalizacija c) podaci o prometnim nezgodama 2. a tip c) može se izvoditi i od asfaltne mase.2. Izbočina poprečno na smjer vožnje na spoju s kolnikom ne smije imati rubove.zaključak . signalizaciji i opremi na cestama (Narodne novine 33/05) b) Uvid na terenu i nastava c) Uvid u projekte ili prometna rješenja na predmetnoj lokaciji d) Uvid u podatke iz seminarskih radova ranijih generacija 2. Pretežno građevinski: a) dokumenti prostornog uređenja b) podaci važnijih institucija c) uvid na terenu 2. Vrednovanje uspješnosti mjere smirenja prometa na datoj mikrolokaciji 5. Narodne novine 33/05). (Pravilnik o prometnim znakovima. Prometno-građevinski aspekti mikrolokacije: 2. Zahtijevi za primjenu navedenih mjera 4. signalizaciji i opremi na cestama. Prijedlozi za buduće rješenje: .

g. kao i čitav niz nerazvrstanih prometnica koje ispunjavaju jednu jedinstvenu funkciju zadovoljenja prometne potražnje na promatranom području.g. Projektni zadatak je podrazumjevao izradu vertikalne i horizontalne signalizacije te izradu drugih mjera za smirivanje prometa za zadani prometni režim. Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. travnja“. Slika 2 Okosnicu cestovne mreže čini državna cesta D 100 (Porozina – Mali Lošinj) koja se proteže sjevero-zapadnim dijelom naselja Cres u duljini od oko 2 kilometra i lokalna cesta L58095 koja predstavlja sponu između državne ceste D 100 (glavno raskrižje za grad Cres) i županijske ceste Ž5124 (raskrižje za skretanje prema hotelu „Kimen“) u dužini od 1. .7 km.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   4.) pristupilo se rješenju regulacije prometa i mjera smirivanja prometa i zadatkom određene lokacije to jest ulica „Šetalište 20. ISTRAŽIVANJE I IZNALAŽENJE PODATAKA – POSTOJEĆE STANJE Temeljem „Projekta prometne signalizacije osnovnih prometnica Grada Cresa i Malog Lošinja (Broj elaborata 5200-1-511970/89 iz 1989.

Kronični nedostatak parkirnih površina.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Postojeće prometnice. dječijeg vrtića i nekoliko ugostiteljskih objekata stvaralo je nužnost promjene regulacije prometa i uvođenja mjera smirivanja prometa.g.g. uglavnom . Širina promatrane prometnice varira od 4. što se pogotovo očituje u ljetnim mjesecima kada se broj vozila na promatranom području mnogostruko poveća. karakterističan za većinu primorskih mjesta.5-6 m. Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. Blizina osnovne i srednje škole. Prometnica je bila dvosmjerna. prvenstveno iz razloga što se vozila parkiraju duž prometnice čime se i ovako slab kapacitet i propusna moć dodatno smanjuje. svojim prometno tehničkim kao i građevinskim karakteristikama nisu a ni danas ne zadovoljavaju prometne potrebe. Slika 3 Slika postojećeg stanja iz 1989. uzrokuje dodatne poteškoće u pružanju zadovoljavajuće prometne usluge. . a izgrađena je od asfaltnog betona.

KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Prijedlog nove regulacije prometa i uvedenih mjera smirivanja prometa koji je usvojen i tijekom devedesetih godina i primjenjen. 2.znak neravan kolnik.g. Znakovi opasnosti: A 17. nepropisno parkirana vozila duž kolnika i drugo. .BO2 znak obavezno zaustavljanje označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi. Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. Slika 4 Temeljem navedenog projekta jedan dio lokalne ceste L 58094 pretvoren je u jednosmjernu ulicu (dio prema sjeveru) dok je ostatak prometnice koji ide prema jugu dvosmjeran i karakterizira ga veliki broj bočnih smetnji kao što su niz gospodarskih pristupnih puteva. -B31 znak ograničenje brzine označuje cestu ili dio ceste kojim se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku. Od prometnih znakova na predmetnoj lokaciji korišteni su: 1. Znakovi izričitih naredbi: . označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog izbočine na cesti.

E16 dopunska ploča označuje uklanjanje vozila paukom na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno. .KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   . . odnosno dio ceste.Znakovi obavijesti .H 42 natpis na kolniku kojim se obaviještava sudionike u prometu da se u blizini nalazi ŠKOLA Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. Puna crta zaustavljanja označuje mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo. .Crte zaustavljanja.BO3 znak zabrane prometa u oba smjera označuje cestu. 3. B39 znak zabrane zaustavljanja i parkiranja označuju stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje.CO2 znak obilježen pješački prolaz označuje mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz. na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera. Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati riječ stop. Mora biti obilježen znakom A33 i znakom CO2. Od oznaka na kolniku korištene su: .H 38 natpisi na kolniku daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti. primjerice riječi STOP . i na prilazima raskrižju .CO6 znakovi cesta s jednosmjernim prometom obavještavaju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti.H 18 Pješački prijelaz označuje dio površine kolnika namjenjenog prijelazu pješaka.g. .

Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm. Vidimo da su poprečne oznake na kolniku za pješački prijelaz još u upotrebljivom stanju.H 55 natpis na kolniku kojim se označuje pješački prijelaz u blizini škole.g. Na udaljenosti od 15 metara nakon znaka nalazi se umjetna izbočina (od reciklirane gume) po cijeloj širini prometnice. . 7 i 8 vidimo znak opasnosti koji označava neravan kolnik to jest blizinu djela ceste na kojem je cesta neravna zbog izbočine na cesti. Razdjelne crte služe za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja. Vidimo da pješački prijelaz nije obilježen oznakama vertikalne signalizacije A33 i CO2. Rubne crte označuju rub vozne površine kolnika. Od uzdužnih oznaka na kolniku korištene su razdjelne crte i rubne crte. Međutim namjena ovog pješačkog prelaza je upitna pošto vodi direktno prema vatrogasnoj stanici ispred koje su parkirana vatrogasna vozila koja su odjeljena sa dva stupića i konopom od prometnice.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   . Ispod njega se nalazi znak izričite naredbe ograničenja brzine na 40 km/h. Analiza primjene znakova na predviđenoj mikrolokaciji: Na ovoj fotografiji uočavamo pješački prelaz sa već dotrajalim uzdužnim oznakama na kolniku: rubnim crtama i razdjelnim crtama. Mada je detaljnim pregledom Slika 6 ustanovljeno da je umjetna Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. Širina izbočine je 90 cm a visina 5 cm što odgovara zahtjevima smirivanja prometa. Slika 5 Na fotografijama 6.

Slika 9 Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. Slika 7 Slika 8 Na fotografiji broj 9 vidimo pješački prijelaz bez vertikalne signalizacije i vidimo da križanje nakon pješačkog prijelaza nije obilježeno nikakvim prometnim znakovima iako je križanje dosta nepregledno.g.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   izbočina već djelimično istrošena te da je počelo odvajanje od kolnika. .

Vidimo da je horizontalna signalizacija dobro uočljiva. Vidimo da je lijeva rubna crta u potpunosti izbrisana. isprekidana poprečna crta obavezuje vozača na zaustavljanje radi propuštanja pješaka na pješačkom prijelazu.g. Puna poprečna crta sa znakom stop obavezuje vozača na obavezno zaustavljanje. Na sredini raskrsnice uočljivo je zaustavljanje i parkiranje motornih vozila na zabranjenom mjestu. mada za pješački prijelaz nije postavljen vertikalni znak CO2. povijesnim. prirodnim i turističkim znamenitostima i objektima. .KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Slika 10 Na ovoj fotografiji je prikazano raskrižje ulaza u Cres (lokalna cesta koja se spaja na D100).Znaku se dodaje poprečna crta na kolniku koja označava crtu ispred koje se vozilo mora zaustaviti. Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. Na suprotnoj strani raskrižja uočavaju se dobro postavljeni turistički putokazni znakovi koji označuju smjer prema kulturnim. Od vertikalne signalizacije uočavamo znak izričite naredbe BO2 koji se postavlja na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska.

Ispod njega je dobro postavljen znak obavijesti CO2 (obilježen pješački prijelaz) Slika 12 Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009.g. Uočljivo je da nema predviđenog znaka za oznaku pješačkog prijelaza CO2. Na lijevoj strani prometnice oučljiv je dobro postavljen znak izričite naredbe (B39) koji označava stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje koji se očito ne poštuje. . travnja uočavamo isprekidanu crtu zaustavljanja ispred pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka. Ispod njega nepropisno je postavljena dopunska ploča E16 (označuje uklanjanje vozila paukom).KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Slika 11 Na ovoj fotografiji koja prikazuje nastavak ceste Šetalište 20. Na lijevoj strani malo teže uočljiv nalazi se znak opasnosti A17 koji označava izbočinu na cesti. Iznad njega je postavljen znak obavijesti CO6 koji obaviještava sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Od vertikalne signalizacije uočljiv je znak izričite naredbe ( B31) ograničenja brzine na 15 km/h. Vertikalni stupići odjeljuju nogostup od prometnice a postavljeni su u svrhu onemogućavanja nepropisnog parkiranja motornih vozila.

a ispod njega vidimo da se nalazi prometni znak koji je okrenut naopako. Ispod nje je uočljivo oštećenje kolnika. Slika 16 Slika 15 Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. Slika 13 Slika 14 Na ovoj fotografiji je prikazana djelimično oštećena umjetna izbočina širine 90 cm i visine 5 cm.g.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Na ovoj fotografiji vidimo da je znak za izbočinu na cesti djelimično uništen i neprepoznatljiv. .

Slika 17 Ovdje vidimo nepropisno parkirane automobile i nepropisan prelazak pješaka van pješačkog prijelaza. nadalje vidimo da nam se sa desne strane pojavljuje neka cesta a nema nikakvog znaka upozorenja na nju. Slika 18 Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. Vertikalni znak na kojem su djeca koji vjerovatno upozorava na prisustvo škole u blizini ne nalazi se u pravilniku o prometnoj signalizaciji.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Na ovoj fotografiji vidimo nepravilno iscrtane horizontalne oznake za obilježavanje pješačkog prijelaza u blizini škole.g. .

16 sati povratak radnika sa posla.g. period u kojem dominiraju kamioni i kombi vozila .od 7-8 sati – period koji za navedenu mikrolokaciju znači apsolutno povećanje broja pješaka ( odlazak na posao.od 15. odlazak u školi. Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. . Rezultati su prikazani u tabeli: Iz tabele je vidljivo da je broj prolazaka automobila u ljetnom periodu veći iz razloga turističke sezone a broj pješaka je manji.od 12-15 sati – izlazak djece iz škole i vrtića . Broj automobila u zimskom periodu je manji zbog toga što domicilno stanovništvo manje koristi automobile za potrebe obavljanja poslova u gradu. Za analizu protoka vozila i pješaka treba uzeti u obzir da postoji nekoliko vremenskih perioda važnih za povećanje broja motornih vozila i pješaka: .KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Protok vozila i protok pješaka Temeljem uvida na terenu izvršeno je prebrojavanje motornih vozila i pješaka u jedinici vremena za dva bitna perioda a to su sezonski (ljetni) i vansezonski (zimski). odlazak u vrtić) .od 6 – 7 sati – snabdijevanje trgovina. Prebrojavanje je izvršeno na predviđenoj lokaciji i to u tijeku jednog sata. a broj pješaka je povećan zbog početka školske godine i blizine osnovne i srednje škole i blizine dječijeg vrtića.

većina ispitanika mlađe životne dobi se ne sjeća stanja prije uvođenja mjera.g. zatim osnivanje komisije za promet na lokalnom nivou navodi na zaključak da su mjere za smirivanje prometa na navedenoj lokaciji bile nužne. Svi sudionici smatraju da je poboljšano i smanjenje brzine nakon postavljanja mjera smirivanja prometa. Podaci o prometnim nezgodama. Temeljem razgovora sa djelatnicima policijske postaje Cres došao sam do podataka da u zadnjih desetak godina nije bilo nekih većih nezgoda. ANALIZA I OCJENA UČINKOVITOSTI Broj anketiranih 25 Pješaka 12 Vozača 13 Temeljem analize anketiranja utvrđeno je da su ispitanici u dobi od 17 do 55 godina starosti. Temeljem učestalosti korištenja mikrolokacije zaključujemo da se radi o domicilnom stanovništvu koje uvijek ili dosta često prolazi navedenom lokacijom i kao vozači i kao pješaci. dok većina pješaka smatra da vozači ne smanjuju dovoljno brzinu te da voze brže od znakom propisane brzine. sa manjim udjelom učenika i studenata. . Međutim sama izrada projekata. Međutim kod vozača kao sudionika u prometu utvrđeno je da je preko 90 % ispitanih bilo upozoreno od strane policije ili platilo kaznu zbog nepridržavanja prometnih pravila. Većina ispitanika vozača se uglavnom pridržava navedenih mjera te prosječnu brzinu sa 40 km/h smanjuje na 20 km/h ili manje. Analiza je pokazala da nitko od sudionika kao pješak u prometu nije bio upozoren od strane policije niti je platio kaznu zbog nepridržavanja prometnih pravila. Pošto su mjere smirivanja prometa uvedene na navedenoj lokaciji tijekom 1995-1996. dok sa gledišta vozača je bolja. zaposleni. svega dvije ili tri na samom križanju ali sa minimalnim materijalnim štetama bez ozljeda sudionika u prometu.g. sa malo većim udjelom muškog spola. 5. Sigurnost pješaka nakon postavljanja mjera smirivanja prometa sa gledišta pješaka je puno bolja. Najviše kazni odnosilo se na kazne za pogrešno parkiranje a tek manji broj na prebrzu vožnju ili neko drugo nepridržavanje prometnih pravila. dok stariji pješaci i vozači poznaju stanje u prometu i prije uvođenja mjera. Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. te elaborata.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Ostali vremenski period označava smanjenje broja protoka vozila i pješaka na navedenoj lokaciji. Nadalje anketiranjem je utvrđeno da je i sa gledišta pješaka i sa gledišta vozača obazrivost vozača bolja u odnosu na stanje prije uvođenja mjera. (mada je očevidom prilikom anketiranja utvrđeno da većina pješaka ne prelazi cestu na pješačkim prelazima). Nadalje utvrđeno je da ispitanici kao vozači uglavnom ili uvijek poštuju pravila ponašanja u prometu. Urbane vrijednosti nakon postavljanja mjera smirenja prometa su uveliko poboljšane u odnosu na prijašnje stanje. većinom srednjoškolskog obrazovanja. Za nezgode prije postavljanja mjera za smirivanje prometa nismo imali podataka.

to jest oko 40 km/h što nije prihvatljivo zbog prometnog znaka postavljenog prije mjesta mjere za smirenje prometa koji se odnosi na ograničenje brzine od 15 km/h i nakon mjesta primjenjene mjere za smirenje prometa. . 2. Obzirom da na području obrađene mikrolokacije nema značajnih generatora (ishodišno/odredišnih točaka) teretnog prometa. Usporedni podaci brzine vozača prije i nakon mjesta mjere za smirenje prometa ukazuju da je brzina prije i nakon mjesta mjere za smirenje prometa ista. Preporuka upravnim tijelima Grada Cresa da odmah naprave Očevidnik mjera smirenja prometa. PRIMJENA PRIJEDLOGA NOVOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA CRES Osnovna koncepcija rješenja prometnog problema bazirana je na destimuliranju ulazaka u sam centar naselja Cres. a kao maksimalna brzina 50 km/h odnosno 40 km/h za prometnice kategorizirane kao ostale ulice. Obnova i zamjena horizontalne i vertikalne signalizacije prema Pravilniku prometne signalizacije 5. na izgradnji kvalitetne prometne (ulične/cestovne) mreže. 6. sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama uz primjenu gore navedenih prijedloga za buduće rješenje. PRIJEDLOG ZA BUDUĆA RJEŠENJA 1. Uvođenje školskih patrola u jutarnjim satima 8. te malo dalje izgradnja dvoetažne garaže kapaciteta 60 parkirališnih mjesta. Planom je predviđeno i nekoliko zahvata koji će doprinjeti kvalitetnijem rješenju prometne situacije u najužem dijelu naselja a to je zaobilaznica na državnoj cesti D 100 koja će uz izmještanje benzinske stanice iz središta grada na rubni dio doprinijeti smanjenju broja auto koji su ulazili u grad i tijekom ljeta stvarali velike gužve. cijelu prometnu mrežu dimenzionirati će se tako da se kao referentno vozilo uzme osobni automobil. Planom je predviđena izgradnja podzemne garaže u zoni nedaleko od gore obrađene lokacije kapaciteta 140 parkirališnih mjesta. Preporuča se stroži nadzor i sankcioniranje vozila parkiranih u neposrednoj blizini pješačkih prijelaza i u blizini postavljenih mjera za smirenje prometa 7. a samo mali dio se izjasnio za unapređenje mjera za smirivanje prometa s prijedlogom totalnog ukidanja prometa motornih vozila na navedenoj lokaciji. Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. osiguranju parkirnih površina unutar zona građevinskih čestica (kako se nebi dodatno opteretile javne površine) te izgradnja javnih parkirališta po obodu užeg gradskog centra (do maksimalno 120 parkirnih mjesta po parkiralištu). marina Cres i tako dalje) prevozili u središte naselja.g.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Svi ispitanici redom smatraju da mjeru smirenja prometa valja zadržati jer je pokazala efekte. kampovi. Strogo zadržati gradsko snabdijevanje u ranim jutarnjim satima 6. U vrijeme turističke sezone uvesti mini vlakove koji bi turiste iz okolnih dijelova naselja (hoteli. Izrađeni projekt prometne signalizacije u Gradu Cresu revidirati 3. Rekonstrukcija kolničkih zastora i uređenje i zamjena mjera za smirenje prometa 4.

g.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009. .

g. ZAKLJUČAK Temeljni cilj primjene principa mjera smirenja prometa kao što su smanjenje broja prometnih nezgoda. a i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš biti će postignut cjelokupnom primjenom gore predloženih mjera. . Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009.KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   7. smanjenje posljedica prometnih nezgoda ( s naglaskom na smanjenje broja nezgoda s pješacima a naročito na smanjenje broja teže povrijeđenih pješaka).

KOLEGIJ OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA –GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA   8. . PRILOZI Krupić Ismet student II godine Građevinskog fakultet u Rijeci 2009.g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful