ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT Moân : giaûi tích 12 Thôøi gian : 45 phuùt Cho haøm soá y = − x 4 + 2 x 2 + 1 a) Khaûo saùt

söï bieán thieân vaø veõ ñoà thi haøm soá ( 4ñieåm) b) Bieän luaän soá nghieäm cuûa phöông trình : − x 4 + x 2 + 1 = m 2

( 3ñieåm) c) Vieát phöông trình tieáp tuyeán taïi hoaønh ñoä laø nghieäm cuûa phöông trình y " = 1 (3ñieåm) HEÁT

ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT Moân : giaûi tích 12 Thôøi gian : 45 phuùt Cho haøm soá y = − x 4 + 2 x 2 + 1 d) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thi haøm soá ( 4ñieåm)
4 2 e) Bieän luaän soá nghieäm cuûa phöông trình : − x + x + 1 =

m 2

( 3ñieåm) f) Vieát phöông trình tieáp tuyeán taïi hoaønh ñoä laø nghieäm cuûa phöông trình y " = 1 (3ñieåm) HEÁT

ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT Moân : giaûi tích 12 Thôøi gian : 45 phuùt Cho haøm soá y = − x 4 + 2 x 2 + 1 g) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thi haøm soá ( 4ñieåm) h) Bieän luaän soá nghieäm cuûa phöông trình : − x 4 + x 2 + 1 = m 2

( 3ñieåm) i) Vieát phöông trình tieáp tuyeán taïi hoaønh ñoä laø nghieäm cuûa phöông trình y " = 1 (3ñieåm) HEÁT

−1) ∪ (0.1) Haøm soá nghòch bieán (−1. +∞) Baûng bieán thieân ñuùng ( 1 ñieåm ) Veõ ñoà thò ñuùng (1 ñieåm ) b) Bieän luaän soá nghieäm cuûa phöông trình : (3ñieåm) m − x4 + x2 + 1 = 2 m > 2 ⇔ m > 4 : pt voâ nghieäm * 2 m = 2 ⇔ m = 4 : pt coù 2 nghieäm * 2 m = 1 ⇔ m = 2 : pt coù 3 nghieäm * 2 * 1< * m < 2 ⇔ 2 < m < 4 : pt coù 4 nghieäm 2 ( 2 ñieåm) x →±∞ m < 1 ⇔ m < 2 : pt coù 2 nghieäm 2 j) c) Vieát phöông trình tieáp tuyeán taïi hoaønh ñoä laø nghieäm cuûa phöông trình y " = 1 (3ñieåm) .0) ∪ (1. yct = 1( x = 0) Haøm soá ñoàng bieán (−∞.ÑAÙP AÙN Cho haøm soá y = − x + 2 x 2 + 1 4 a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thi haøm soá ( 4ñieåm) TXÑ : D = R y ′ = −4 x 3 + 4 x  x = 0( y = 1) y′ = 0 ⇔   x = ±1( y = 2) lim y = −∞ ycd = 2( x = ±1).

1 23 y ′′ = −12 x 2 + 4 = 1 ⇒ x = ± ( y = ) 2 14 1 3 y ′(− ) = − 2 2 1 3 y ′( ) = 2 2 (1.5ñieåm) Coù hai phöông trình tieáp tuyeán 3 1 23 3 11 y = − (x + ) + =− x+ 2 2 16 2 16 (1.5ñieåm) 3 1 23 3 11 y = (x − ) + = x+ 2 2 16 2 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful