m

e

r

i

d

i

a

n

e Eseu

S
acea epoc\ mai mult de [aptezeci de ani, a reu[it, gra]ie unei ape fabricat\ pe baz\ de alcool, de rozmarin, de flori de portocal, de trandafiri, de l\mâie [i de melis\, s\ îl seduc\ pe regele Poloniei. Aceast\ legend\ pigmenteaz\ un moment important în evolu]ia parfumului: distilarea alcoolului. Inc\ nu e timpul c\ii regale – deschis\ de aldehide, câteva secole mai târziu (1921) – , dar f\r\ tenacitatea arabilor [i perfec]ionarea continu\ a alambicului, gestul simplu [i cotidian al fiec\rei femei, în fa]a oglinzii, de a se da cu parfum, nu ar fi existat. Nu m\ imaginez purtând atârnat la brâu sau la încheietura mâinii un „m\r parfumat”.Cu toate acestea, în Evul Mediu, recipientele parfumate, pline de mosc, aveau rolul unui halo protector împotriva miasmei omniprezente. Num\rul important de mor]i, în timpul molimelor care au r\v\[it aceast\ epoc\, a distrus credin]a c\ pericolul putea fi îndep\rtat printr-un mijloc atât de nevinovat. Nu inten]ionez s\ refac – lucru imposibil, de altfel, în spa]iul restrâns al acestui studiu – istoria parfumului. Momentele evocate sunt subiective [i ar putea s\ se constituie în argumente ale analizei romanului lui Balzac, Cézar Birotteau. Secolul al XIX-lea „parfumat” este un soi de r\spuns la toat\ aceast\ evolu]ie a mentalit\]ilor [i comportamentelor estetice. Dezechilibrul între mo[tenirea secolelor precedente [i via]a oamenilor, a[a cum se desf\[ura ea atunci, este evident [i catastrofic. Din „sudoarea zeilor” (nume dat de egipteni parfumului) nu mai r\mâne decât sudoarea [i, pe deasupra, e cea omeneasc\. Tablourile pariziene ale lui Corbin sunt descurajante, chiar apocaliptice. Ora[ul [i locuitorii s\i sunt victimele lipsei de ap\, de canale func]ionale, de b\i (private [i publice suficiente) [i de sisteme eficace de evacuare. S\ tr\ie[ti la Paris sau la Versailles reprezenta un adev\rat act de curaj. Ar fi existat, poate, o [ans\ s\ nu consider\m acest secol drept o pauz\, din punct de vedere al igienei [i al îngrijirii corporale, dac\ prejudec\]ile nu ar fi frânat atât de frenetic cursul normal al lucrurilor. Morala aristocratic\ (copiat\ cu fidelitate de burghezie) închidea u[a b\ii. O întreag\ armat\ de doamne [i de igieni[ti – contesa de Bradi, Doamna Celnart, Hufeland, Friedlander, Delacoux, doctorul Marie de Saint-Ursin – veghea la starea de s\n\tate a tinerelor fete. Cultura corpului se limita la cultura lenjeriei de corp. Sp\larea picioarelor, a mâinilor, a fe]ei, a [ezutului [i b\ile pe jum\tate erau expresia repetitiv\ a timidit\]ii [i a ezit\rilor fa]\ de un trup cunoscut pe furi[. Dac\ apa lipsea, lo]iunile, pudra, s\punurile erau din abunden]\. Romanticii se sp\lau mai pu]in decât str\mo[ii lor greci [i romani, dar r\mâneau sensibili la puterea f\r\ egal a parfumului. E de ajuns s\ citim câteva din scrisorile trimise de Flaubert Louisei Colet. Romancieri [i poe]i transfer\ spa]iul intim locuit în cel al scrisului. Motiva]iile acestui gest sunt multiple: secolul, temperamentul, bolile trupului [i ale min]ii, frustr\rile resim]ite fa]\ de un nivel de via]\, cel mai adesea, refuzat. Campionul freneziei evocatoare r\mâne Baudelaire. Dac\ aceste fiin]e volatile, prizoniere în flacoane sub]iri [i gracile, reu[eau s\ „însufle]easc\ materia”, acest

mirna, nardul, [ofranul, t\mâia, iasomia – [i multe altele – au jucat un rol singular (dar decisiv) în istoria civiliza]iilor str\vechi.

40

STHER, tân\ra frumoas\ la trup [i la chip, nepoata regelui Mardochée, înainte de a fi prezentat\ regelui Persiei, Assurésus, a stat timp de [ase luni în b\i parfumate. Masajele cu ulei de smirn\, parfumarea cu nard, cu [ofran [i cu t\mâie f\ceau ca frumuse]ea sa s\ dep\[easc\ închipuirea omeneasc\. In ziua când a fost adus\ în fa]a regelui, a fost stropit\ cu lapte de smirn\ [i p\rul i-a fost uns cu ulei de iasomie. Nu în van, se pare, pentru c\ fata i-a pl\cut enorm regelui [i a luat-o de so]ie. Smirna, nardul, [ofranul, t\mâia, iasomia – [i multe altele – au jucat un rol singular (dar decisiv) în istoria civiliza]iilor str\vechi. Dansul executat cu non[alan]\ – de egiptenii de acum mai bine de 5000 de ani – între via]\ [i moarte, înc\ ne surprinde. Pe de o parte, d\deau gust vie]ii per fumum, gra]ie plantelor, unguentelor [i parfumurilor, de cealalt\, se preg\teau pentru întâlnirea cu Osiris, urmând un ritual precis de îmb\ls\mare. Re]eta kyphi-ului « parfumul bun de dou\ ori » e compus\ din ingrediente despre care nu mai [tim azi aproape nimic, abia dac\ le recunoa[tem numele [i utilitatea. Pe lâng\ func]ia estetic\ – mo[tenit\, de altfel – egiptenii profitau de virtu]ile halucinogene ale kyphi-ului, inspirându-i adânc aromele [i ignorând cefaleele. Fumiga]iile facilitau trecerea spre lumea de dincolo, dar aveau [i un rol terapeutic. Kyphi-ul era, în egal\ m\sur\, un remediu în afec]iunile pulmonare, hepatice, intestinale. Iat\ c\ s-a dovedit de mai multe ori „bun”, aproape un panaceu. Parfumurile, o comet\ sui generis a c\rei coad\ e compus\ din unguente, balsamuri, po]iuni, prafuri, r\[ini, pomezi despart fiin]a [i nefiin]a, s\n\tatea [i boala, bog\]ia [i s\r\cia, obi[nuitul [i spectaculosul. Gr\simea animal\ intra în compozi]ia conurilor purtate pe cap, suprem semn de elegan]\. Exista chiar [i un papirus – din secolul al XVII-lea î. H. – care oferea solu]ii împotriva îmb\trânirii, corectând semnele irecuzabile ale trecerii timpului, l\sate pe chip [i în p\r. Regele Eson [i Medea nu sunt departe. Last but not list, parfumurile [i produsele cosmetice îndeplineau o func]ie erotic\, cea mai „rezistent\” dintre toate, dac\ e s\ fac un tur virtual al videoclipurilor publicitare ale m\rcilor importante de parfum. Distinc]ia între masculin [i feminin se opereaz\, în prezent, într-un mod dispropor]ionat, pentru c\ exist\ pu]ine imagini [i texte centrate pe cuplul heterosexual. Femeia e regina împ\r\]iei parfumate, dar domnia sa este la fel de efemer\ ca [i parfumul pe care îl promoveaz\. Voi reveni asupra acestui aspect. Ca s\ scape de r\zboi, Ahile a fost ascuns de mama sa la Lycomede, regele Scyrosului, care avea o liot\ de fete. Imbr\cat femeie[te, cu fa]a uns\ cu un strat gros de pomad\ roz [i cu p\rul ascuns sub un v\l, Ahile a înv\]at s\ toarc\ lâna. Acest episod hazliu din Iliada ne d\ informa]ii despre preocup\rile estetice ale grecilor. Din kosmêtikê technê [i kommotikê technê – arta înfrumuse]\rii [i arta fardului – n-a mai r\mas azi decât cosmetica, termen care une[te cele dou\ sintagme [i care a cunoscut o glorie timpurie [i statornic\. Ca [i egiptenii, grecii acordau o importan]\ major\ b\ii [i culturii corpului. Chiar dac\ în secolul V î. H. î]i frecau corpul cu nisip [i cu ulei de m\sline, pentru c\ nu cuno[teau s\punul, frecven]a acestei practici e de re]inut. In schimb, dac\ femeile se d\deau pe fa]\ cu prea mult fard – din ceruz\ [i din limba-boului – nu aveau parte decât de ironii, de râsete [i de batjocur\ din partea so]ilor. Scor]i[oara, t\mâia, l\mâi]a sunt mo[tenite de la indieni [i considerate indispensabile unui miros pl\cut. Totu[i, acesta nu este complet f\r\ esen]ele de origine animal\. Uleiul de castor, moscul, zibeta, ambra cenu[ie se strecoar\ subreptice în obiceiurile lor frumos mirositoare. Aceste arome carnale, grele, lascive chiar fac gloria epocii elenistice [i între]in prestigiul social. Comportamentul cosmetic al romanilor este destul de mimetic în raport cu civiliza]ia greac\ târzie. Totu[i, romanii înlocuiesc flacoanele de ceramic\ grece[ti cu cele de sticl\. In rest, privilegiaz\ acelea[i aparen]e corporale (frumuse]ea chipului, a din]ilor, prospe]imea respira]iei, îngrijirea picioarelor [i a mâinilor) [i suport\ oprobriul virtuo[ilor când exagereaz\. Mitul eternei tinere]i este cultivat cu grij\, mai ales de c\tre b\rba]i. Nil novi sub sole. Folosirea aluni]elor de frumuse]e se înscrie în programul corectiv al chipului masculin. In 1360, regina Elisabeta a Ungariei, care avea la

E

Dintre sute de parfumuri…
lucru se datora [i poe]ilor. Huysmans, Edmond de Goncourt, Verlaine, Nerval completeaz\ str\lucit lista deschis\ de Baudelaire. Una din explica]iile fenomenului ar putea fi echivalen]a între femeie, dragoste, miros, atrac]ie. Dac\ ea (femeia) era fatal\ sau ingenu\, nu mai avea importan]\, exaltarea era propor]ional\ cu natura receptorului. In 1837, Balzac, urm\rit de creditori, s-a refugiat la prietenii s\i, Guidoboni-Visconti, ca s\ redacteze, în câteva s\pt\mâni, La Femme supérieure. Dup\ o lun\ de munc\ îndârjit\ scria: „Dup\ ce trimit scrisoarea, o s\ fac prima mea baie, nu f\r\ spaim\, întrucât mi-e groaz\ de mole[eala fibrelor musculare, întinse acum la maxim, [i trebuie s\ o iau de la cap\t, ca s\ scriu César Birotteau, pe care nu îl mai pot lungi la nesfâr[it, c\ devin ridicol.” Fa]\ de contemporanii lui, Balzac era un pionier, dar nu putea s\ nu dea glas unei frici majore: „r\ul” produs de apa fierbinte, la baie. E drept, scriitorul î[i construise, cu tot dichisul (stuc alb), un „cabinet de toalet\”, în prelungirea camerei din Rue de Cassini. Ast\zi i-am spune c\ n-ar avea de ce s\ se team\, o baie face foarte bine, mai ales înainte de a te apuca de lucru. Distinc]ia între igien\ [i parfum ([i a derivatelor acestuia din urm\) se f\cea, în secolul romantic, într-un mod brutal. Nici nu se punea problema unei rela]ii de implicare [i de condi]ionare sine qua non. Comedia uman\ abund\ în referin]e olfactive, descrierile „mirositoare” sunt minu]ioase [i fidele, spectrul e larg [i balan]a între duhori [i mirosuri îmb\t\toare sta în echilibru. Tratamentul lor romanesc este echitabil. Înainte de a scrie efectiv César Birotteau, Balzac l-a rugat pe Pierre François Pascal Guerlain s\ îi creeze o ap\ de toalet\ special\. C\uta oare o Muz\ volatil\? Dac\ a g\sit-o, s-a dovedit cam capricioas\, pentru c\ romanul nu a fost între cele mai citite. E o istorie simptomatic\ pentru evolu]ia burgheziei franceze într-o breasl\ care a cunoscut [i zile mai bune. Subtitlul rezum\ intriga –

România literar\

nr. 51-52 / 26 decembrie 2008

Anselme. César Birotteau este. Recâ[tigarea publicului ]int\ se face treptat. Eroul d\ dovad\ de o elocin]\ care ar merita entuziasmul [i încrederea apropia]ilor s\i. Legile pie]ii. în ciuda acceselor sale de vanitate [i de arivism. Germenii unei campanii publicitare se reg\sesc în discursul lui Birotteau. Acest Eden este al tuturor. Apa Carminativ\ [i Uleiul de Macasar . dorin]a de a introduce pe pia]\ un produs nou m\tur\ orice rezerv\ a nevestei (care are un nume predestinat. comis insignifiant f\r\ amplitudine [i f\r\ particul\ nobiliar\. Produsele din magazinul lui Birotteau – Regina trandafirilor – sunt Crema Sultanei. coborârea în strad\ [i în po[eta fiec\rei femei sunt fenomene de net\g\duit ale secolului XXI. pune cap\t în mod brutal proiectelor de extindere. case cu tot ce trebuie. In ambele cazuri este vorba de aceea[i problem\ spinoas\ a identit\]ii. Eroul e vânz\tor de parfumuri dar nu vinde nici un parfum. Infernul olfactiv nu mai exist\. etc. dorin]a neistovit\ de a g\si noi [i noi fragran]e. camere mari [i aerisite. în principal. Uleiul Comagen e un adev\rat elixir. „adev\rata regin\ a trandafirilor. un mijloc subtil de erotizare a cotidianului? R\spunsul e ca un parfum: efemer. Când Félix de Vandenesse îi spunea femeii iubite „ O. cel pu]in în prima sa jum\tate. posibilele reticen]e ale lui Balzac sunt extrem de bine disimulate. m\car putem s\ l\s\m în urma noastr\ efluvii ale aceleia[i m\rci. accesorii [i perii de cap. impunea o frumuse]e natural\. femeile vie]ii sale – Constance [i Césarine – nici ele. In acest peisaj aiuritor. Familia – compus\ dintr-o nevast\ [i o fiic\ – nu folose[te nimic din ce produce el. Acest gen de alian]\ a deschis drumul parfumeriei industriale a secolului XX. dar o face cu atâta candoare c\ îl ier]i. un cadou agreabil. Nu pot s\ nu observ c\. c\ negrii (termenul e deja incriminant) miros urât. misterios. e[ti ca un crin solitar. Imaginea majoritar\ este aceea a unei femei frumoase. ap\ la discre]ie. Povestea de dragoste dintre Césarine [i Anselme nu are nimic spectaculos [i dramatic. Eroul profit\. Un r\spuns posibil ar fi sc\derea interesului pentru parfum. iubita mea. reclama vie” a parfumeriei tat\lui ei. Miresmele la care visa Birotteau – vanilia [i menta – au devenit curente. seduc\toare. Dintr-un anumit punct de vedere. ca produs de lux. parfumul ne deschide oare calea spre contempla]ie. Din când în când este înso]it\32. produse de îngrijire corporal\. Boala. Canonul estetic al secolului romantic. sigur\ ursitoare capabil\ s\ ne promit\ pl\ceri (olfactive. Istoria ascensiunii sociale [i economice („grandoare”. [i. vindea. c\ locuitorii Americii de Nord miros a proasp\t sp\lat [i a detergent. 51-52 / 26 decembrie 2008 . parfumuri. eroul este victima ritmului secolului s\u [i nu e pentru prima dat\ când Balzac are intui]ie în crearea personajelor. o natur\ angelic\. pomezi. Munce[te zi [i noapte. Nu mai avem dreptul s\ spunem c\ japonezii nu miros a nimic. past\ de din]i. Popinot este [i el îndr\gostit. Observa]iile îndrept\]ite ale lui Vauquelin nu îl descurajeaz\. nici m\car o pic\tur\ în tot romanul. câteodat\ cu nuan[e rasiste [i sexiste. E un echilibru fragil care basculeaz\ în exager\ri. în rest. De ce nu [i-a atras clientela cu un parfum? Guerlain î[i deschisese magazinul în Rue de Rivoli înc\ din 1828. „Consumatorul prefer\ tot ceea ce îl intrig\” este un adev\r de care au [tiut s\ profite creatorii de parfumuri ai secolului XX. marile case de parfumuri î[i continu\ mar[ul triumfal spre Paradisul miresmelor.m Istoria grandorii [i decaden]ei lui César Birotteau. de comisul s\u. Pierderea podoabei capilare p\rea s\ fie un adev\rat flagel în secolul al XIX-lea. visat. e r i d i a n e Asist\m actualmente la dou\ tendin]e opuse: pe de o parte. Parfumul lipse[te din toaleta sa zilnic\ [i cea de bal. ale industriei de parfumuri [i un soi de iner]ie îi oblig\ s\ o fac\. Secolul XX p\rea c\ a f\cut f\râme prejudec\]ile fa]a de femeie. cum spune Balzac) începe cu o c\rticic\ de [ase b\nu]i – Abdeker sau Arta de a-]i p\stra frumuse]ea – [i cu alian]a cu un chimist celebru. Frumuse]ea cu care sunt înzestrate se sus]ine prin ea îns\[i. Descoperirea [i acceptarea corpului au atras dup\ sine cultura a tot ceea ce îl înconjurase: ora[e curate. pe de alta. v\zul [i auzul [i nu olfac]ia. de corp. singurul care reu[e[te s\ vând\ ceva [i s\ aib\ cât de cât o idee despre „politica de marketing” este comisul sau. estetice)33. Constance!). iar o tân\r\ fat\ cuminte se mul]umea cu vârsta fraged\ ca arm\ de seduc]ie. o necesitate. Cavaler al Legiunii de onoare. Nimeni nu mai consider\ ast\zi igiena – public\ [i privat\ – ca pe ceva excep]ional. de artificii [i de parfumuri prea tari. Anselme Popinot. nici absent\. Democratizarea produselor de lux. César ar fi propus clien]ilor ceva rafinat. Marca identitar\ a corpului nostru nu trebuie s\ fie nici impus\. Moartea prematur\ a lui César. Combina]iile între esen]e sunt din ce în ce mai neobi[nuite [i rezultatele din ce în ce mai spectaculoase. f\r\ contribu]ia major\ a publicit\]ii. b\trâne]ea [i moartea sunt inodore. Nici m\car la balul oferit înaintea dec\derii sale nu reu[e[te s\-]i ascund\ originea. este de ajuns s\ treci pragul la Sephora. E drept. purtând bijuterii (la care renun]\!). o dat\ cu Revolu]ia Francez\. Political corectness a devenit mai mult decât o marot\. îmb\t\tor [i mândru”. mai ales în zilele noastre. între personajele lui Balzac. Diana GRADU 41 România literar\ nr. întrucât n-are reflexul de a-l folosi. infinit. Iar oamenii par s\ sufere to]i de anosmie. o parte insesizabil\ a identit\]ii noastre. nemaiv\zut. o dat\ în plus. a[a cum scria Montaigne? Trebuie s\ îl consider\m un simplu produs al pie]ii. idiosincrazii. erotice. De altfel. o doamn\ respectabil\ apar]inând burgheziei trebuia s\ evite aparen]ele olfactive frivole. b\i func]ionale. lipsit\ de fard. vrea s\ o ia în c\s\torie pe Césarine. c\ europenii nu sunt to]i la fel de cura]i [i c\ arabii au un miros specific [i persistent. nu face decât proiecte pe care nu le poate sus]ine. ajutor de primar în arondismentul II al Parisului. gr\dini publice. Femeile Restauratiei (aristocrate sau burgheze) pl\teau excesele Joséphinei de Beauharnais [i a Cur]ii sale. dar cel mai adesea ne fixeaz\ cu privirea. dezodorizarea planetei [i. César e victima unui elan infantil [i contagios. Dubla Crem\ a Sultanei . s\punuri. Fabrican]ii de parfumuri sufer\ de un handicap: trebuie s\ conving\ publicul s\ le cumpere produsele punând în joc alte sim]uri. învins de propria bucurie. de senzualitate. dac\ în loc de uleiul capilar din esen]a de nuci. Toate se datoreaz\ geniului incontestabil al lui César. era pur [i simplu îndr\gostit. caut\ [i g\se[te bani [i salveaz\ Casa Birotteau. e o obsesie. Se poate cump\ra un parfum dac\ vezi o imagine sau dac\ auzi o voce? {i câ]i dintre noi pot recunoa[te un parfum doar citind descrierea ingredientelor? Prezen]\ nestatornic\ [i totu[i indispensabil\. dar secretul s\u nu e în vorbe – care se risipesc ca parfumurile – ci în tenacitate [i devotament. vânz\tor de parfumuri. Invitatele sale aristocrate nu se sfiesc s\-[i manifeste dispre]ul. ar fi evitat colapsul financiar. Dac\ nu ne putem cump\ra un deux-pièces Chanel. iar ocuren]ele care m\ intereseaz\ se opresc la jum\tatea romanului. fobii. mobile confortabile [i noi. viitorul lui ginere. autorul face ce [tie el mai bine: portrete [i descrieri. senzuale. Fenomenul n-ar fi rezistat deloc. Un erou inodor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful