You are on page 1of 3

စက္မႈ(၁)၀န္ႀကီး UီးေAာင္ေသာင္း ဆုိတာ

တစ္ခ်ိန္က ကကလွမ္းရဲ႕ Aဆင့္ျမင့္သတင္းေပးပါပဲ

နAဖ ဗ်ဴရုိကရက္စစ္ပေဒသရာဇ္ Aုပ္စုAတြင္း မေကာင္းသတင္းမ်ားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူေၾကာက္


မ်ားေနေသာ ၀န္ႀကီးတစ္Uီးျဖစ္သူ Aမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီး UီးေAာင္းေသာင္းသည္ တပ္မေတာ္တြင္ ဗ်ဴဟာမွဴး
(ဗုိလ္မွဴးႀကီး)Aဆင့္မွ မေကြးတုိင္းၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးAဖြ႕ဲ Uကၠဌ တာ၀န္ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ရင္း စီးပြားေရး
ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈUီးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္Aျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရင္း ေဘာင္းဘီခြ်တ္၊တုိက္ပုံ၀တ္ဘ၀ ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၄င္းAေနျဖင့္ Aရပ္ဘက္ဌာနဆုိင္ရာတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ ဂိတ္ဆုံးေတာ့မည့္Aေရးကုိ


ျမင္လာသည့္Aတြက္ ဘက္ေျပာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားစတင္ရာတြင္ ထုိစU္ကတပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး
၏Aဆင့္ျမင့္သတင္းေပးAျဖစ္ မရွက္မေၾကာက္လုပ္စားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ျဖစ္စU္မွာ ထုိစU္က စစ္Aုပ္စုAတြင္း
Aရုိးရင့္Aေမြးရွည္ Aာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္တစ္္Uီးျဖစ္သူ ယခင္ Aေနာက္ေျမာက္တုိင္း/Aလယ္ပုိင္းတုိင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္သည္ ကကလွမး္ ညႊန္မွဴး
(Aတြင္းေရးမွဴး-၁)ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ႏွင့္ Aဆင္ေျပသူမဟုတ္ေပ။

ထုိAခ်က္ကုိသိထားေသာ UီးေAာင္ေသာင္းသည္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္္ညြန္႔၏နားသုိ႕ေပါက္ႏုိင္သည့္


လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္၏ Aတြင္းေရးမ်ား၊၀န္ႀကီးဌာနAတြင္းမွ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ Aားနည္း
ခ်က္မ်ားကုိ ၾကမ္းခင္းေစ်းေပါေပါျဖင့္ ခ်ေၾကြးကာ တာ၀န္သိျပည္သူ႕၀န္ထမ္းေကာင္းႀကီးလုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
UီးေAာင္္ေသာင္း ေပးပုိ႕လာေသာ Aတြင္းသတင္းမ်ားAရ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန Aတြင္းမွ
မသမာမႈမ်ား Aက်င့္ပ်က္မႈမ်ားAားလုံးကုိ ကကလွမ္းက ဖုိင္ဖြင့္ႏုိင္ခ့ေ
ဲ တာ့သည္။
-၂-

ထုိစU္က ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းၾကည္ ရန္ပုံေငြရွာUီးေဆာင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ကရုဏာေဖာင္းေဒးရွင္းသည္


က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ ေျမာင္းထဲေရာက္ေAာင္ပုိ႕ႏုိင္ခဲ့သည္သာမက ျပည္သူလူထုAတြင္း၌လည္း စည္းရုံးေရး
AရAထူးေAာင္ျမင္ခဲ့ရာ Aမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးေကာ္မတီUကၠဌ တာ၀န္ကုိပါ ပူးတြဲယူထားေသာ Aတြင္းေရးမွဴး(၁)
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႕သည္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းၾကည္ကုိ ပြဲသိမ္းရုိက္ခ်ႏုိင္မည့္ တုတ္ရလာသည္ႏွင့္
ကကလွမ္းရွိ ဖုိင္မ်ားကုိ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးထံ တင္ေပးလုိက္ေတာ့သည္။ ထုိAေျခAေနကုိ မသိေသာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ထြန္းၾကည္ ကမူ ကရုဏာေဖာင္ေဒးရွင္းAေၾကာင္း Aမႊန္းတင္ရုိက္ကူးေနသည့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး၏ ျမန္မာျပည္Aႏွ႕ံ
ရုိက္ကြင္မ်ားတြင္ ဒါရုိက္တာစင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္Uီးေဆာင္ေသာ ရုပ္ရွင္မင္းသားမင္းသမီးတစ္Aုပ္တစ္္မႏွင့္Aတူ
ေပ်ာ္သလားေဟ့ေမာင္တုိ႕ေရ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ လုပ္ေကာင္းဆဲ။

ခမ်ာ ၾကာၾကာမေပ်ာ္လုိက္ရ ။ Aမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးAဖြဲ႕၏ ဆင္ျဖဴေတာ္(၉၇)စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ထိပ္တုိက္


ေတြ႕ေလၿပီ။ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္၏ လက္ရင္းတပည့္မ်ားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗုိလ္မွဴးတင္ေဖ၊ ဗုိလ္မွဴးမုိးေက်ာ္၊ ဗုိလ္ႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္Uီး၊ ဗုိလ္ႀကီး ေAာင္မင္းႏုိင္၊ဗုိလ္ႀကီးသန္းေဌးေAာင္
ႏွင့္ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ျမင့္တုိ႕ကုိ Aမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းAဖြဲ႕ ပူးေပါင္းAဖြဲ႕မ်ားက စတင္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေတာ့သည္။
ထုိAေျခAေနကုိ သိေသာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္ က ထုိစU္က ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္လႈိင္
(၄င္းလက္ေAာက္တြင္ ဗ်ဴဟာမွဴး၊ဒုတုိင္းမွဴး လုပ္ခ့ဖ
ဲ ူးသူ)Aား ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ကာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
ရပ္ဆုိင္းရန္Aမိန္႕ေပးခဲ့ေသာ္လည္း Aရာမေရာက္ေတာ့ေပ။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္လႈိင္ က ကကလွမ္းAမိန္႔Aရ လုပ္ရျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္တင္ျပခဲ့မႈAေပၚ မခံမရပ္ႏုိင္ျဇစ္ေသာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္ က ၄င္းႏွင့္စစ္တကၠသုိလ္
Aပါတ္စU္(၁)ေက်ာင္းးဆင္းဘက္ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေAး Aား Aားကုိးရွာခဲ့ေသးေသာ္
လည္း ဆရာေAးက နာမသိဘူး နာမူးေနတယ္ ဇာတ္လမ္းရုိက္ျပလုိက္သည္။

ဤသုိ႔ႏွင့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္တစ္ေယာက္ ကကလွမ္း၏ ကံစမ္းမဲေပါက္ကာ န၀တ ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိ


Aဖြဲ႕မွ Aရွင္ထြက္ ထြက္သြားခဲ့ရသည္။ သက္ေသမ်ားထံမွ စစ္ေၾကာခ်က္မ်ားAရ မူ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္တြင္
UီးေAာင္ေသာင္းးသတင္းေပးခဲ့သလုိ ေငြေၾကးမသမာမႈႏွင့္ဘာညာျမွာကိစၥမ်ား လုံ၀ညွိစြန္းမႈမေတြ႕ခဲ့ရေပ။မဆီမဆုိင္
ၾကားညပ္သြားခဲ့သူ က ပူပူေႏြးေႏြးဒု၀န္ႀကီးျဖစ္လာသူ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေရႊပင္ျဖစ္သည္။Aျမတ္တကယ္ထြက္သြားသူ
မ်ားက Aျခားမဟုတ္၊ဆင္ျဖဴေတာ္(၉၇)စစ္ဆင္ေရးတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ Aထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးUီးစီးဌာန(စစစ)မွ Aမႈကုိင္
တရားလုိ UီးစီးAရာရွိမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္၏ တပည့္မ်ားျဖစ္ေသာ Aထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ဲၿပီးသူ
Aရာရွိမ်ားက AမႈေသးေAာင္ ေၾကာက္ေၾကးAျဖစ္ လုိင္းေၾကးေပးလုိက္ရသည္မွာ နည္းနည္းေနာေနာေငြမ်ားမဟုတ္။

ဆင္ျဖဴေတာ္(၉၇)စစ္ဆင္ေရးAၿပီး လူ၀တ္ေၾကာင္ဘ၀ေရာက္သြားေသာ Aၿငိမ္းစား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး


ထြန္းၾကည္ က ၄င္းAေရခြံAခြ်တ္ခံလုိက္ရသည့္ပြဲသည္ UီးေAာင္ေသာင္း စနက္မွန္းသိလာၿပီးေနာက္္ မွတ္ခ်က္ခ်
ေျပာခဲ့ေသာစကားက မွတ္သားစရာပင္။ ေAာင္ေသာင္းေရွာင္ Aုိေတာင္မဆင္းရဲ ဟူ၏။
-၃-

မည္သုိ႕ဆုိေစ
UီးေAာင္ေသာင္း ကမူ ပန္းပန္ခလ်က္ရွိေနဆဲပင္။လူမုိက္ေသခဲ ေက်ာင္းAုိၿပဳိခဲ စကားAရ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲAထိ UီးေAာင္ေသာင္း သက္ဆုိးရွည္ခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာ့့ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္တြင္ UီးေAာင္ေသာင္းကုိ
မည္သုိ႕ေသာ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္မ်ဳိးျဖင့္ ေတြ႕ရေပလိမ့္Uီးမည္ ဆုိျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္Aတြက္ ေတာ့ ေကာင္းေသာAလားAလာ
မဟုတ္ေပ။

ယခုေသာ္ကား UီးေAာင္ေသာင္း ၀ဋ္စလည္ေနေပၿပီ။၄င္း၏ မေကာင္းသတင္Aမွန္မ်ားက ျပည္ပမီဒီယာ


Aင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပလူပ်ံေနေပသည္။ သူ႕Aတြင္းေရးမ်ားကုိ သူ႕Aတြင္းလူမ်ားကပဲ သတင္းေပးေနျခင္း
သာျဖစ္ေတာ့၏။
-------------------

ေနာင္ရုိး
၁၆-၁၁-၂၀၀၈