You are on page 1of 28

Homoseksualizm 10 najwikszych mitw

Peter Sprigg
www.homoseksualizm.edu.pl 1

Ruch gejowskich aktywistw ma ju ponad czter dzieci lat. Konserwatyci okrelaj czasem ze staw celw tego ruchu wprowadzenie kategorii przestpstw mowy nienawici, praw antydy skryminacyjnych, homoseksualnych maestw itp. mianem homoseksualnej agendy.

Czasem jestemy przeladowani za uywanie tego okrelenia, jak gdybymy sugerowali, e ruch gejowski jest jakim rodzajem nikczemnej, mrocznej kon spiracji. Jednak termin agenda jest terminem neutralnym. My, ludzie zwi zani z ruchem pro-rodzinnym z pewnoci mamy wasn agend. W naszej agendzie zawarte s: ochrona bezpieczestwa i godnoci ludzkiego ycia od momentu poczcia do naturalnej mierci; propagowanie seksu wycznie w kontekcie maestwa midzy jednym mczyzn a jedn kobiet oraz pro mowanie rodziny naturalnej, kierowanej przez biologiczn matk i biologicz nego ojca, jako tworzcych najlepsze warunki wychowywania dzieci. Jeste my dumni z tej agendy i z zapaem j realizujemy. Patrzc wedug tego samego klucza aktywici gejowscy take posiadaj ja sn agend. Jest to agenda domagajca si powszechnej akceptacji homo seksualnych aktw i relacji, pod wzgldem moralnym, socjologicznym, praw nym, religijnym, politycznym i fnansowym.W rzeczywistoci domaga si nie tylko akceptacji, lecz afrmacji celebrowania tych zachowa jako normalnych, naturalnych a nawet podanych dla tych ktrzy ich pragn. Nie ma w tej agendzie niczego niejasnego, czy ukrytego, faktycznie jest niemal niemoliwe by si z t agend nie spotka. Istnieje co najmniej jedna kluczowa rnica midzy agend pro-rodzinn i pro-gejowsk. W przypadku agendy prorodzinnej istnieje wci rozrasta jca si i imponujca liczba bada z zakresu nauk spoecznych a take innych dowodw potwierdzajcych, i teoretyczne podstawy polityki prorodzinnej s rzetelne, solidne, a spoeczestwo odnosi z nich wymierne korzyci. Nowe technologie i zaawansowane techniki ultrasonografi oraz operacje prenatalne potwierdzaj czowieczestwo osb jeszcze nienarodzo nych. Udowodniono, e pozamaeskie kontakty seksualne prowadz do
www.homoseksualizm.edu.pl 2

szeregu negatywnych konsekwencji fzycznych i psychologicznych. Badania z nauk spoecznych jasno udowodniy, e dzieci wychowywane przez zwiza nych maestwem biologicznych rodzicw znaczco korzystniej wypadaj w wielu obszarach ycia. Nie mona powiedzie tego samego o agendzie gejowskiej. W duej mierze denia tej agendy polegaj na wysiku zdefniowania przywilejw ktrych domagaj si homoseksualici jako kwestii praw czowieka, porwnywal nych z prawami ktrych domagali si Afroamerykanie w latach 1960 oraz do zdefniowania braku akceptacji zachowa homoseksualnych jako formy bigo terii, porwnywalnej z rasistowsk ideologi supremacji rasy biaej. Jednak dania te maj sens tylko, jeli orientacja homoseksualna jest cha rakterystyk porwnywaln do rasy. Dyskryminacja rasowa nie jest za dla tego e pewna grupa ludzi gono i dugo alia si na to, e jest za. Dys kryminacja rasowa jest irracjonalna i za ze wzgldu na 5 cech: poniewa rasa jest wrodzona, niezalena od woli, nieunikniona, niezmienna i a brak dyskryminacji ze wzgldy na ras jest wpisany w istot Konstytucji USA. Aktywici gejowscy chc, bymy wierzyli, e to samo odnosi si do homosek sualizmu. Chc, bymy wierzyli, e homoseksualna orientacja jest wrodzo na, nie mona jej wybra ani odrzuci, nie podlega zmianie; e nie jest szko dliwa ani dla homoseksualistw ani dla spoeczestwa, i e jej ochrona wynika z samej Konstytucji. Jednak s to pytania empiryczne, podlegajce wery fkacji na bazie dowodw. A dowody oparte na ba daniach naukowych nie sprzyjaj teoretycznym po stulatom goszonym przez ruch gejowski. Jest coraz bardziej oczywiste, e wspomniana wyej zasada 5 czynnikw nie odnosi si do osb decydujcych si angaowa w homoseksualne zachowania i styl y cia1.

Tak jak homoseksualne skonnoci mog by niezalene od woli (cho nie s wrodzone), angaowanie si w homoseksualne relacje jest jednak czynnoci od woli w peni zalen.

www.homoseksualizm.edu.pl

Ruch gejowski bazuje nie na faktach, czy badaniach naukowych a na mitolo gii. Niestety mity te stay si powszechnie akceptowane w spoeczestwie zwaszcza w szkoach, na uniwersytetach i w mediach. Mamy nadziej, e dziki zrozumieniu na czym polegaj te kluczowe mity, a take czytajc krt kie podsumowanie dowodw naukowych je obalajcych czytelnik zostanie wyposaony w narzdzie pozwalajce podwaa te mity gdy nastpnym ra zem si z nimi zetknie.

Mit nr 1: HOMOSEKSUALIZM JEST WRODZONY


Fakt: Badania naukowe nie wskazuj, e ktokolwiek "urodzi si gejem", natomiast sugeruje, e homoseksualizm jest rezultatem zoonego wpywu zestawu czynnikw rozwojowych. Popularne i rozpowszechnione przekonanie, e na uka udowodnia biologiczne, lub genetyczne uwarunkowanie homoseksuali zmu ma swoje rdo w trzech badaniach opublikowanych we wczesnych la tach 90. W sierpniu 1991 badacz Simon LeVay opublikowa wyniki bada mzgu do konanych post-mortem. Stwierdzi, e rnice w pewnym obszarze mzgu su geruj i: "orientacja seksualna ma podstawy biologiczne"2. W grudniu 1991 badacze J. Michael Bailey oraz Richard C. Pillard opubliko wali badanie na blinitach jednojajowych, dwujajowych oraz braciach adop towanych i stwierdzili, e "wzorzec proporcji homoseksualizmu... jest zasadni czo zgodny ze znaczcym wpywem genetycznym"3 W kocu w roku 1993 Dean Hamer ogosi, e znalaz specyfczny "region chromosomalny" zawierajcy "gen, ktry przyczynia si do powstania homo seksualnej orientacji u mczyzn"4.
2 Simon LeVay, A Diference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men, Science, 253: 1034 (08.1991). 3 J. Michael Bailey; Richard C. Pillard, A Genetic Study of Male Sexual Orientation, Archives of Gene ral Psychiatry, 48: 1089 (December 1991). 4 Dean H. Hamer, et al., A Linkage Between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual Orientation, Science 261 (1993): 325.

www.homoseksualizm.edu.pl

Badania te byy obarczone powanymi bdami metodologicznymi, jak maa liczebno grupy, nie losowy dobr osb badanych, a nawet moliwe faszy we przypisanie osb badanych do grup. Inni badacze nie byli w stanie zare plikowa tych dramatycznych w wymowie bada. Problem spowodowa, e dwch psychiatrw wydao na stpujc ocen: "Opracowania krytyczne wykazuj, e brak dowodw uzasadniajcych teorie biologiczn... W rzeczywistoci, obecnie zdaje si wystpowa trend do umniejszania mocy wyjaniajcej istniejcych modeli psychosocjologicznych.5" Pniejsze, bardziej rygorystyczne badania par blinit jednojajowych unie moliwiy stawianie twierdze o genetycznych uwarunkowaniach homosek sualizmu. Poniewa blinita jednojajowe (w literaturze fachowej okrelane jako monozygotyczne) maj identyczne geny, gdyby homoseksualizm by ge netycznie uwarunkowany i ustalony ju przy urodzeniu, powinnimy zaka da, e gdy jeden z braci jest homoseksualny, drugi musi take by homoseksualny (zgodno 100%). Nawet Michael Bailey, jeden z autorw synnego badania blinit z roku 1991 (w ktrym donoszono o 50% zgodnoci) przeprowadzi pniej badania na wikszej prbie blini australijskich. Jak podsumowali to inni naukowcy: "Znaleli oni 27 par blinit jednojajowych, w ktrych co najmniej jeden z braci by homoseksualny, jednak tylko w trzech z tych par drugi z braci te by homoseksualist6". (zgodno zaledwie 11%). Badacze Peter Bearman oraz Hannah Brckner z uniwersytetw Columbia i Yale przestudiowali dane z National Longitudinal Study of Adolescent He alth i odkryli zgodno zaledwie 6,7% dla mskich oraz 5,3% dla eskich blinit jednojajowych. W rzeczywistoci, badanie ich obalio kilka z teorii
5 William Byne; Bruce Parsons, Human Sexual Orientation: The Biologic Theories Reappraised, Archives of General Psychiatry, 50 (March 1993): 228, 236. 6 Stanton L. Jones ; Mark A Yarhouse, "Ex-gays? A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation" (Downers Grove, Ill.: IVP Academic, 2007), s. 124; podsumowujc odkrycia: J. Micha el Bailey, Michael P. Dunne; Nicholas G. Martin, Genetic and environmental infuences on sexual orientation and its correlates in an Australian twin sample, Journal of Personality and Social Psycholo gy, Vol. 78(3), March 2000, 524-536.

www.homoseksualizm.edu.pl

biologicznych rde homoseksualizmu, wykazujc e dowiadczenia dzieci ce s dla rozwoju homoseksualizmu o wiele bardziej znaczce.: "Wzorzec zgodnoci (podobiestwa w parach) preferencji homoseksualnych dla par ro dzestwa nie sugeruje wpywu genetycznego niezalenego od kontekstu spoecznego. Nasze dane falsyfkuj hipotez transferu hormonalnego przez wykazanie pojedynczego warunku eliminujcego efekt blinicia pci prze ciwnej obecnoci starszego rodzestwa tej samej pci. Rozwaylimy take i odrzucilimy spekulatywn teori ewolucyjn opierajc si na obserwacji wpywu kolejnoci urodze w rodzestwie na orientacj seksualn. Wrcz przeciwnie, wyniki naszych bada wpieraj hipotez, e niespecyfczna na pci socjalizacja we wczesnym dziecistwie i dziecistwie przed okresem doj rzewania ksztatuje nastpnie pojawiajce si preferencje seksualne wobec wasnej pci. 7". Jeli nie byo to jasne w latach 1990, jest to jasne teraz nikt nie rodzi si gejem

Mit nr 2:

ORIENTACJA SEKSUALNA NIGDY SI NIE ZMIENIA.


Fakt: Tysice kobiet i mczyzn donosi, i dowiadczyli zmiany orientacji z homoseksualnej na heteroseksualn. Badania naukowe potwierdzaj, e taka zmiana wystpuje czasami spontanicznie, czasami jako skutek inter wencji terapeutycznej. Gdy mowa o orientacji seksualnej, wane jest by wyjani wan spraw. Cho wikszo ludzi zakada, e "orientacja seksualna" to pojedyncza, cile zdefniowana cecha, jest inaczej. "Orientacja seksualna" to w rzeczywistoci bardzo oglnikowy termin obejmujcy trzy rne zjawiska: pocig seksualny danej osoby, jej zachowania seksualne oraz tosamo publiczn lub we wntrzn identyfkacj danej osoby jako geja, lesbijki, osoby heteroseksual nej. Cho mamy tendencj by zakada, e osoba o homo-seksualnych skon nociach bdzie te angaowa si w zachowania homoerotyczne i identyf
7 Peter S. Bearman ; Hannah Brckner, Oppo- site-Sex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction, American Journal of Sociology Vol. 107, No. 5, (March 2002), 1179-1205.

www.homoseksualizm.edu.pl

kowa jako "gej" lub "lesbijka", badania naukowe dotyczce ludzkiej seksual noci jako wykazuj, e tak nie jest. Pocig erotyczny, zachowania seksualne i tosamo seksualna nie zawsze s ze sob zgodne i mog si zmienia w czasie8. Gdy to zrozumiemy, rzuca to nowe wiato na zagadnienie czy homoseksu alizm jest kwesti wyboru. Skonnoci homoseksualne nie s spraw wyboru w zdecydowanej wikszoci przypadkw. Jednake byoby obraliwe sugero wanie, ze osoba odczuwajca homoseksualny pocig jest zmuszona podejmo wa dziaania zgodne z tym pocigiem. Stosunek homoseksualny (pod wa runkiem oboplnej zgody) jest oczywistym wyborem, tak samo jak przyjcie gejowskiej tosamoci. Zarwno tosamo jak i zachowania mog si zmie nia (cho te ostatnie z pewn trudnoci, tak samo jak trudno zmieni inne behawioralne nawyki jak np. przejadanie si). Cho wiele uwagi skupia si na technikach terapii i wsparcia w zakresie niechcianych skonnoci ho moseksualnych oraz na pracy duszpasterstw by ych gejw, pojawia si coraz wicej dowodw na to, e znaczca liczba ludzi dowiadczya sponta nicznie, bez interwencji terapeutycznej rzeczywi stych zmian w niektrych aspektach orientacji sek sualnej, zwaszcza w zachowaniach. Dla przykadu dwa badania wykazay, e znaczcy procent (46% w jednym badaniu9 i wicej ni poowa w drugim)10 wszystkich mczyzn, angaowao si w homoerotyzm wycznie w wieku do 15 lat i nigdy pniej. Wewntrzne skonnoci homoseksualne s bez wtpienia najtrudniejszym do zmiany aspektem "orientacji seksualnej", jednak dowody wskazuj, e wiele
8 Patrz np. Edward O. Laumann, John H. Gagnon, Robert T. Michael; Stuart Michaels, The Social Orga nization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), s. 290-301. 9 Wyliczenie na podstawie Tabeli 2 oraz 3 [w]: Robert E. Fay, Charles F. Turner, Albert D. Klassen, John H. Gagnon, Prevalence and Patterns of Same-Gender Sexual Contact among Men, Science, New Se ries, Vol. 243, Issue 4889 (20 January 1989): 341-42. 10 John H. Gagnon and William Simon, Sexual conduct: The social sources of human sexuality (Chicago: Al dine, 1993), pp. 131-32; cited in Laumann et al., s. 289, przypis 8.

www.homoseksualizm.edu.pl

osb dowiadczyo zmiany take w tym zakresie. Niektre osoby poddajce si terapii dowiadczyy znaczcej redukcji pocigu homoseksualnego, nawet jeli nie to byo celem terapii, w wyniku rozwizania innych problemw psy chologicznych w ich yciu11. Jedna meta-analiza, w ktrej przeanalizowano dane z trzydziestu bada nad terapi reorientacyjn, przeprowadzonych midzy latami 1954 a 1994 wyka zaa, i 33% badanych uzyskaa pozytywna zmian w kierunku heteroseksu alizmu12. Podobnie, badanie ponad 800 osb, ktre podejmoway w rnej formie wysiki w kierunku zmiany orientacji homoseksualnej wy kazao, e 34.3% z nich dokonao zmiany do "wycznej, lub nie mal wycznej orientacji heteroseksualnej13". Najbardziej rygorystyczne metodologicznie studium do tej pory przeprowa dzone (prospektywne i longitudinalne) na osobach, ktre szukay moliwoci zmiany przez udzia w religijnych grupach wsparcia, opublikowane 414 stro nicowej ksice wykazao, e 38% osb badanych osigno sukces, defnio wany jako "Znaczca zmiana na pocig heteroseksualny" (15%) lub umiejt no zachowania wstrzemiliwoci seksualnej, podczas gdy skonnoci ho moseksualne s nieobecne, lub pojawiaj si sporadycznie14. Jeden z najsilniejszych dowodw na moliwo zmiany pochodzi z najmniej spodziewanego rda. By nim dr Robert Spitzer, psychiatra, ktry odegra
11 Co najmniej cztery rda donoszce o takiej zmianie midzy rokiem 1969 a 1992, zostay zacytowane w: James E. Phelan, Neil Whitehead, Philip M. Sutton, What Research Shows: NARTHs Response to the APA Claims on Homosexuality, Journal of Human Sexuality Vol. 1 (National Association for Rese arch and Therapy of Homosexuality, 2009), s. 23, 30. 12 Stanton L. Jones; Mark A Yarhouse, Homosexuality: The use of scientifc research in the churchs moral debate (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2000); zacytowane w: James E. Phelan, Neil Whitehead, Philip M. Sutton, What Research Shows: NARTHs Response to the APA Claims on Homosexuality, Jo urnal of Human Sexuality Vol. 1 (National Association for Research and Therapy of Homosexuality, 2009), p. 32. 13 J. Nicolosi, A. D. Byrd, and R. W. Potts, Retro spective self-reports of changes in homosexual orienta tion: A consumer survey of conversion therapy clients, Psychological Reports 86, s. 689-702. zacytowa ne w:: Phelan et al., s. 12. 14 Stanton L. Jones; Mark A Yarhouse, Ex-gays? A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation (Downers Grove, Ill.: IVP Academic, 2007), s. 369.

www.homoseksualizm.edu.pl

zasadnicz rol w podstawowej decyzji APA w roku 1973 o wykreleniu ho moseksualizmu z ofcjalnego spisu zaburze psychicznych. Spitzer przebada 200 osb, ktre utrzymyway, e dowiadczyy zmiany z homoseksualizmu na heteroseksualizm, jako rezultat tego, co czasem nazywa si 'terapi repa ratywn15". Stwierdzi, e zmiany bdce nastpstwem terapii reparatywnej nie ograniczay si do zachowa seksualnych i tosamoci seksualnej. Zmia ny obejmoway pocig seksualny, fantazj, podniecenie oraz pozbycie si natrtnych myli homoseksualnych16. Nie ma to na celu stwarzania wraenia, e zmiana jest atwa, e osiga si j zwykle dziki modlitwie czy sile woli, lub e terapia reorientacyjna gwa rantuje sukces. Jednak osobiste wiadectwa, dane z badan naukowych oraz badania kliniczne wszystko razem pokazuje jednoznacznie, e moliwa jest zmiana z orientacji dominujco homoseksualnej na dominujco heteroseksu aln.

Mit 3: WYSIKI, BY ZMIERZY CZYJ ORIENTACJ Z HOMOSEKSUALNEJ NA HETEROSEKSUAL N S SZKODLIWE I NIEETYCZNE.


Fakt : Nie istniej dowody naukowe na to, e wysiki podejmowane w kierunku zmiany przynosz wiksz szkod ni ycie homoseksualnym stylem ycia. Prawdziwym pogwaceniem etyki jest odmowa klientowi prawa wyznaczenia wasnych celw terapii. Aktywici gejowscy regularnie prezentuj anegdotyczne dane o szkodach dowiadczonych przez klientw terapeutw reorientacyjnych 17, jednoczenie
15 Mwic cile, termin terapia reparatywna opisuje konkretn technik wykorzystywan tylko przez cz terapeutw zajmujcych si niechcianymi skonnociami homoseksualnymi. . Terapia zmiany lub terapia reorientacyjna byyby terminami bardziej oglnymi. Patrz: Phelan et al., s. 6, przypis 1. 16 Robert L. Spitzer, M.D., Can Some Gay Men and Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Par ticipants Reporting a Change from Homosexual to Heterosexual Orientation, Archives of Sexual Beha vior 32, no. 5 (October 2003): 413. 17 Patrz np.: Finally Free: Personal Stories: How Love and Self-Acceptance Saved Us from Ex-Gay Mini

www.homoseksualizm.edu.pl

potpiajc przytaczanie danych anegdotycznych potwierdzajcych korzyci i efektywno takiej terapii18. Przeciwnicy terapii reorietnacyjnej odnieli spory sukces, kodyfkujc swj punkt widzenia w ofcjalnych owiadczeniach Amerykaskiego Stowarzysze nia Psychologicznego (APA), ktre wyrazio zatroskanie o "etyk, efektyw no, korzyci oraz potencjaln szkodliwo terapii, ktrych celem jest re dukcja lub wyeliminowanie orientacji seksualnej ukierunkowanej na t sam pe19". Jednake najwyszej jakoci badania naukowe, analizujce rezultaty terapii reorientacyjnych po prostu nie uprawo mocniaj roszcze co do ich istotnej szkodliwoci. W bada niu 800 klientw terapii reorientacyjnej, uczestnicy otrzy mali list siedemdziesiciu potencjalnych negatywnych konsekwencji terapii. Tylko 7.1% zadeklarowao pogorsze nie w co najmniej trzech z siedemdziesiciu kategorii20. Autorzy najbardziej rygorystycznego metodologicznie badania przeprowa dzonego na osobach szukajcych zmiany z orientacji homoseksualnej szukali dowodw na szkodliwo terapii, posugujc si standaryzowanymi pomiara mi "stresu psychologicznego21", "dobrostanu duchowego22", oraz "dojrzaoci przekona23". Badacze stwierdzili: "Nie znalelimy dowodw empirycznych potwierdzajcych twierdzenie, i prba zmiany orientacji seksualnej jest szkodliwa"24. Nawet Robert Spitzer, progejowski psychiatra, ktry odkry i
stries (Washington, DC: Human Rights Campaign Foundation, July 2000); 18 Patrz np. Bob Davies with Lela Gilbert, Portraits of Freedom: 14 People Who Came Out of Homosexu ality (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2001). 19 P. H. DeLeon, Proceedings of the American Psychological Association . . . dla 1997, American Psycho logist 53, s. 882-939; [zacytowane w:] James E. Phelan, Neil Whitehead, Philip M. Sutton, What Rese arch Shows: NARTHs Response to the APA Claims on Homosexuality, Journal of Human Sexuality Vol. 1 (National Association for Research and Therapy of Homosexuality, 2009), s. 5. 20 Joseph Nicolosi, A. Dean Byrd, Richard W. Potts, Retrospective self-reports of changes in homosexual orientation: A consumer survey of conversion therapy clients, Psychological Reports 86, s. 1071- 88; [zacytowane w:] Phelan, et al., s. 42. 21 Stanton L. Jones, Mark A Yarhouse, "Ex-gays? A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation" (Downers Grove, Ill.: IVP Academic, 2007), 333-344. 22 Tame, s. 344-349. 23 Tame, s. 349-353. 24 Tame, s. 359.

www.homoseksualizm.edu.pl

10

terapie reorientacyjne mog by efektywne zadeklarowa take: "Nie ma do wodw na szkodliwo terapii dla uczestnikw naszego badania"25. W rzeczywistoci niektre osoby, u ktrych nie powioda si prba zmiany orientacji seksualnej dowiadczyli jednake korzyci w innych obszarach swego ycia, w rezultacie uczestnictwa w terapii reorietnacyjnej. Spitzer take po twierdzi to spostrzeenie, deklarujc: "Nawet uczestnicy, ktrzy dowiadczyli zmian w ograniczonym zakresie uznawali terapi jako zdecydowanie korzystn. Uczestnicy donosili o korzy ciach obejmujcych zmiany nie-seksualne, takie jak redukcja uczu depre syjnych, wiksze poczucie mskoci u mczyzn i kobiecoci u kobiet, rozwi nicie intymnych nieseksualnych relacji z osobami tej samej pci26". Wane jest podkreli, i odpowiedzialni terapeuci reorientacyjni, np. zrze szeni w ramach NARTH27 (National Association for Research and Terapy of Homosexuality) oferuj swoje usugi wycznie osobom cierpicym ze wzgl du na nieakceptowane skonnoci homoseksualne i pragn ich zmiany. Nikt nie popiera zmuszania jakiejkolwiek osoby dorosej do podejmowania terapii reorientacyjnej wbrew jej woli. Przymus taki byby nieefektywny, poniewa kluczowa dla powodzenia terapii jest motywacja klienta w kierunku zmiany. W rzeczywistoci to przeciwnicy terapii reparatywnej pogwacaj powszech nie akceptowane zasady etyczne psychologii, konkretnie, autonomi klienta i jego prawo do ustalania wasnych celw terapii. Nawet Amerykaskie Sto warzyszenie Psychologiczne, wysoce krytyczne wobec terapii reorientacyjnej zostao zmuszone do przyznania i: "Organizacje zrzeszajce profesjonalistw w zakresie zdrowia psychicznego wzywaj swych czonkw do respektowa nia prawa klienta do samo-okrelenia...28"
25 Robert L. Spitzer, M.D., Can Some Gay Men and Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Par ticipants Reporting a Change from Homosexual to Heterosexual Orientation, Archives of Sexual Beha vior 32, no. 5 (October 2003): 414. 26 Tame, s. 413 27 http://www.narth.com/ 28 Answers to your questions: For a better understanding of sexual orientation and homosexuality (Wa shington, DC: American Psychological Association, 2008), s. 3. www.apa.org/topics/sorientation.pdf

www.homoseksualizm.edu.pl

11

Oczywicie jakakolwiek forma poradnictwa czy terapii psychologicznej tak samo jak jakakolwiek operacja czy lek mog mie niezamierzone efekty uboczne dla niektrych z klientw lub pacjentw. Nie chodzi wic o pytanie, czy moliwa jest jakakolwiek szkoda. Prawdziwym pytaniem jest czy poten cjalne korzyci s wiksze ni potencjalne szkody. Biorc pod uwag poten cjalne korzyci ze zagodzenia znaczcych szkd zwizanych z homoseksual nym stylem ycia (patrz mity 5 oraz 6), wydaje si jasne, e terapia majca na celu przezwycienie orientacji homoseksualnej z atwoci spenia ten standard.

Mit nr 4: GEJE TO 10% POPULACJI


Fakt: Mniej ni 3% dorosych Amerykanw identyfkuje si jako homoseksualici Mit o dziesiciu procentach homoseksualistw w populacji ma rdo w pra cy osawionego badacza seksualnoci Alfreda Kinsey'a 29. Jego badania za chowa seksualnych Amerykanw w latach 1940 zostay cakowicie zdyskre dytowane, poniewa "nie speniy nawet najbardziej podstawowych warun kw uzyskania reprezentatywnej prbki caoci populacji30". A nawet Kinsey nie utrzymywa, e dziesi procent populacji jest wycznie homoseksualna przez cae ycie nawet wrd badanych Kinsey'a tylko 4% speniao te warunki. Zamiast tego utrzymywa, e: "10% mczyzn co naj mniej przez trzy lata byli bardziej lub mniej wycznie homoseksualni31".
29 Polecamy dwa obszerne opracowania krytyczne bada i etyki Kinsey'a - Judith A. Reisman, Edward W. Eichel, Kinsey, Sex and Fraud: The Indoctrination of a People (Lafayette, La.: Huntington House, 1990); oraz Judith A. Reisman, Kinsey: Crimes & Consequences: The Red Queen and the Grand Scheme (Ar lington, Va.: Institute for Media Education, 1998). 30 Edward O. Laumann, John H. Gagnon, Robert T. Michael, Stuart Michaels, The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), s. 35. Patrz take: Robert T. Michael, John H. Gagnon, Edward O. Laumann, Gina Kolata, Sex in America: A Defnitive Survey (Boston: Little, Brown and Co., 1994), s. 17-19. 31 Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Sexual behavior in the human male (Philadel phia: Saunders, 1948), s. 650-51; [cytowane w:] Laumann, et al., The Social Organization of Sexuality, s. 288.

www.homoseksualizm.edu.pl

12

W rzeczywistoci synna "skala Kinsey'a" opisywaa orientacj seksualna na kontinuum (od zero dla osoby wycznie heteroseksualnej, do 6 osoby cakowicie homoseksualnej), zakadajc e niewiele osb jest wycznie homo lub heteroseksualnych32. Pniejsze badania zmodyfkoway nawet to zaoenie. W rzeczywistoci przewaajca wikszo populacji jest wycznie heteroseksualna. Jednake w ramach tej niewielkiej liczby osb, ktre kiedykolwiek dowiadczyy homo seksualizmu na ktrejkolwiek z trzech miar (skonnoci, zachowania, tosa mo), osoby, ktre s wycznie homoseksualne w kadym z tych wymiarw przez cae ycie to znikoma liczba 0,6% mczyzn i 0,2% kobiet33. Nawet jeli wemiemy pod uwag wymiar tosamoci, procent populacji identyfkujcej si jako homoseksualici lub biseksualici jest niewielka. Przekonujce tego dowody pochodz z niespodziewanego rda: konsorcjum 31 wiodcych organizacji walczcych o prawa homoseksualistw w Ameryce. W owiadczeniu zoonym przed Sdem najwyszym w sprawie Lawrence v. Texas w roku 2003 przyznali: "Najszerzej akceptowanym badaniem nad praktykami seksualnymi w USA jest National Health and Social Life Survey (NHSLS). W ramach badan NHSLS stwier dzono, i 2,8% populacji mczyzn oraz 1,4% populacji kobiet identyfkuje si jako geje, lesbijki lub biseksuali ci. Patrz: Laumann et al., The Social Organization of Sex: Sexual Practices in the United States (1994).34" Jak dotd mona uczciwie powiedzie, e mit 10% zosta zdyskredytowany na chwile obecn35 nawet przez organizacje gejowskie. Mimo to wyszukiwa nie Google zwraca 27.970.000 wynikw na fraz ten percent gay.

32 Patrz strona internetowa Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction: http:// www.kinseyinstitute.org/research/ak-hhscale.html 33 Laumann, et al., The Social Organization of Sexuality, s. 312. 34 Lawrence v. Texas, Docket No. 02-102 (U.S. Supreme Court), owiadczenie amici curiae Human Rights Campaign et al., 16 Stycznia 2003, s. 16 (przypis 42). 35 1 kwietnia 2010.

www.homoseksualizm.edu.pl

13

97,8% mskiej populacji 2,8 mskiej populacji

98,6% kobiecej populacji 1,4% kobiecej populacji

W ramach badan NHSLS stwierdzono, i 2,8% mczyzn identyfkuje si jako geje, lub biseksualici.

W ramach badan NHSLS stwierdzono, i 1,4% populacji kobiet identyfkuje si jako lesbijki lub biseksualistki.

Mit nr 5: HOMOSEKSUALICI NIE DOWIADCZAJ WY SZEGO POZIOMU ZABURZE PSYCHOLOGICZ NYCH NI HETEROSEKSUALICI.

Fakt: Homoseksualici dowiadczaj znaczco wyszego poziomu zaburze psy chologicznych i uzalenie ni heteroseksualici. Szczegowy przegld ba da wykaza, e adna inna grupa spoeczna podobnej wielkoci nie do wiadcza tak wysokiego poziomu patologii36 Jednym z pierwszych triumfw ruchu gejowskiego byo wykrelenie homo seksualizmu z ofcjalnej listy zaburze psychicznych APA (Amerykaskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) w roku 1973. Decyzja ta bya daleko bar dziej polityczna37 ni naukowa w naturze, a wywiad przeprowadzony kilka lat pniej pokaza, e zdecydowana wikszo psychiatrw nadal uwaa ho moseksualizm za patologi38. Tak czy inaczej, niezalenie od tego, czy kto
36 James E. Phelan, Neil Whitehead, Philip M. Sutton, What Research Shows: NARTHs Response to the APA Claims on Homosexuality, Journal of Human Sexuality Vol. 1, p. 93 (National Association for Rese arch and Therapy of Homosexuality, 2009). 37 Aby zapozna si z neutralnym podsumowaniem, patrz: Ronald Bayer, Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981). 38 Ibid., s. 167, cyt: Sexual Survey #4: Current Thinking on Homosexuality, Medical Aspects of Human Sexuality 11 (November 1977), pp. 110-11.

www.homoseksualizm.edu.pl

14

uznaje homoseksualizm jako taki za zaburzenie psychiatryczne, nie ma wt pliwoci, e homoseksualizm jest zwizany z podwyszonym poziomem sze rokiego zakresu zaburze psychicznych. Ron Stall, jeden z wiodcych amerykaskich badaczy AIDS od lat ostrzega, e wrd miejskiej populacji MSM (mczyzn uprawiajcych seks z mczy znami) wystpuj narastajce psychospoeczne problemy zdrowotne, wspl nie znane jako syndemia39. Dla przykadu w roku 2003 zesp badaczy pod kierownictwem Stall'a wykaza, e zachowania homoseksualne zwizane s z wysz czstotliwoci lekomanii, depresji, przemocy domowej i dowiad cze molestowania seksualnego w dziecistwie40. Wyniki z nadal trwajcego, longitudinalnego, obejmujcego populacj mo dych ludzi w Nowej Zelandii badania naukowego wykazay, i homoseksu alizm jest:... zwizany z wzrastajc czstotliwoci depresji, lku, narkoma nii, lekomanii, myli samobjczych i prb samobjczych. Jak wykazuje bada nie u gejw problemy psychiczne wystpuj piciokrotnie czciej ni u mo dych heteroseksualistw. U lesbijek problemy psychiczne wystpuj dwu krotnie czciej ni u kobiet wycznie heteroseksualnych41. Meta analiza z roku 2008 obja omwienie po nad 13.000 publikacji na ten temat oraz kompi lacj danych z 28 najbardziej rygorystycznych metodologicznie bada. Autorzy konkluduj: Osoby LGB (lesbijki, geje, biseksualici) s grup podwyszonego ryzyka zaburze psy chicznych, uzalenie i celowej autoagresji, w porwnaniu z heteroseksualistami.42

39 Ron Stall, Thomas C. Mills, John Williamson, Trevor Hart, Greg Greenwood, Jay Paul, Lance Pollack, Diane Binson, Dennis Osmond, Joseph A. Catania, Association of Co-Occurring Psychosocial Health Problems and Increased Vulnerability to HIV/AIDS Among Urban Men Who Have Sex With Men, Ame rican Journal of Public Health, Vol. 93, No. 6 (June 2003), p. 941. 40 Ibid., 940-42. 41 Study: Young Gay Men At Higher Risk Of Suicide, 365Gay.com, August 2, 2005; 42 Michael King, Joanna Semlyen, Sharon See Tai, Helen Killaspy, David Osborn, Dmitri Popelyuk and Ir win Nazareth, A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self harm in lesbian, gay and bisexual people, BMC Psychiatry 2008, 8:70 (August 18, 2008);

www.homoseksualizm.edu.pl

15

Nawet pro-gejowskie Gay & Lesbian Medical Association (GLMA) przyznaje: Geje uywaj substancji psychoaktywnych czciej ni og populacji. . . Geje najwyraniej cierpi z powodu depresji i lku czciej . . . . . . . Geje czciej naduywaj alkoholu . . . . . . . Geje czciej uzaleniaj si od nikotyny ni reszta populacji . . . . Problemy z akceptacj swego wygldu i ciaa s czstsze wrd gejw... podobnie zaburzenia odywiania . . . .43 GLMA potwierdza take i: . . . Lesbijki mog czciej uywa tytoniu i produktw do palenia czciej ni kobiety heteroseksualne. Lesbijki mog czciej naduywa alkoholu . . . Lesbijki mog uzalenia si od lekw (narkotykw) czciej ni kobiety heteroseksualne44 . Aktywici homoseksualni na og staraj si wyjani te problemy jako wy nik homofobicznej dyskryminacji. Jednake powanym problem, podwaaj cym t teori jest brak dowodw na to, e problemy psychologiczne s do tkliwsze w tych krajach, gdzie wystpuje bardziej intensywny sprzeciw wo bec praktyk homoseksualnych. Wrcz przeciwnie, nawet badanie z Ho landii, prawdopodobnie najbardziej przy jaznego gejom kraju na wiecie wykaza o czstsze wystpowanie od substancji psychoaktywnych wrd homoseksual nych kobiet i czstsze wystpowanie za burze nastroju i stanw lkowych u ho moseksualnych mczyzn45.
43 Victor M. B. Silenzio, Top 10 Things Gay Men Should Discuss with their Healthcare Provider (San Francisco: Gay & Lesbian Medical Association); 44 Katherine A. OHanlan, Top 10 Things Lesbians Should Discuss with their Healthcare Provider (San Francisco: Gay & Lesbian Medical Association); 45 Theo G. M. Sandfort, Ron de Graaf, Rob V. Bijl, Paul Schnabel, Same-Sex Sexual Behavior and Psy chiatric Disorders: Findings From the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEME SIS), Archives of General Psychiatry 58 (January 2001), pp. 88-89.

www.homoseksualizm.edu.pl

16

Mit nr 6: PRAKTYKI HOMOSEKSUALNE S NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA


Fakt: Zarwno ze wzgldu na wzorzec zachowa ryzykownych (jak np. promisku ityzm seksualny), jak i ze wzgldu na szkodliwo specyfcznych aktw sek sualnych, homoseksualici znajduj si w grupie podwyszonego ryzyka za chorowalnoci na choroby weneryczne i nie tylko. Najbardziej oczywistym i dramatycznym przykadem negatywnych konse kwencji praktyk homoseksualnych jest epidemia AIDS. W roku 2009 gejow skie pismo donosio: Poowa nowych zachorowa na AIDS w USA to m czyni homoseksualni i biseksualni. Zgodnie z danymi Centers for Disease Control & Prevention choruj oni na AIDS pidziesiciokrotnie czciej ni jakakolwiek inna grupa spoeczna.46 W roku 2007 z powodu AIDS zmaro 274,184 Amerykanw, dla ktrych je dynym czynnikiem ryzyka byo uprawianie seksu z mczyzn. Jeeli do tej liczby doda zgony osb, ktre nie tylko uprawiay seks homoerotyczny, lecz zayway narkotyki, stanowi to wicej ni dwie trzecie (68%) zgonw na AIDS wrd mczyzn47. Trzeba pamita, e HIV/AIDS nie jest jedyn chorob weneryczn, na ktr s naraeni homoseksualici. CDC ostrzega: MSM (mczyni uprawiajcy seks z mczyznami) s w grupie podwyszonego ryzyka zachorowa na choroby przenoszone drog pciow, w tym wirusowe zapalenie wtroby typu A i B, HIV/AIDS, syflis, rzeczka, grzybica48. Ju w roku 1976 jeszcze przed epidemi AIDS, lekarze zidentyfkowali kli niczny wzorzec chorb odbytu i jelita grubego, spotykany niezwykle czsto
46 Dyana Bagby, Gay, bi men 50 times more likely to have HIV: CDC reports hard data at National HIV Prevention Conference, Washington Blade, August 28, 2009. 47 Centers for Disease Control and Prevention. HIV/AIDS Surveillance Report, 2007. Vol. 19. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention; 2009; s. 19. 48 Centers for Disease Control and Prevention, Viral Hepatitis And Men Who Have Sex With Men,

www.homoseksualizm.edu.pl

17

u pacjentw homoseksualnych, bdcy wynikiem praktykowania seksu analnego, ktry zosta nazwany syndromem gejowskiego jelita. Analiza 250 kartotek medycznych opisanych w Annals of Clinical and Laboratory Scien ce wykazaa: Diagnoza kliniczna zawiera w porzdku malejcym: ky ciny koczyste, hemoroidy, niespecyfczne zapalenie odby tu, przetoka odbytu, wrzody odbytu i okolic odbytu, uszko dzenia tkanki odbytu, ameboza, agodne polipy, wirusowe zapalenie wtroby, rzeczka, syflis, uszkodzenia odbytu, ciaa obce w odbycie, czerwonka, rak odbytu, dymienica... Oceniajc problemy proktologiczne u homoseksualistw, naley wzi pod uwag wszystkie znane choroby wene ryczne... Mona przewidywa wspistniejce infekcje co najmniej dwoma patogenami49. Podobne problemy, cho nie w tak dramatycznym nateniu, s notowane wrd lesbijek. W roku 2007 czasopismo medyczne donioso: Kobiety iden tyfkujce si jako lesbijki maj 2,5-krotnie podwyszone prawdopodobie stwo zakaenia BV (bakteryjnym zapaleniem pochwy), w porwnaniu z ko bietami heteroseksualnymi.50 Podobnie jak z problemami zdrowia psychicznego (patrz Mit nr 5), Gay and Lesbian Medical Association dokonao zgrabnego podsumowania spotgowa nego zagroenia zdrowia fzycznego, dowiadczanego przez homoseksuali stw. - Dobrze wiemy, e mczyni uprawiajcy seks z mczyznami s w gru pie podwyszonego ryzyka, jeli chodzi o IHIV... jednak w cigu ostatnich lat wida powrt do niebezpiecznych praktyk seksualnych. - mczyni uprawiajcy seks z mczyznami s w grupie podwyszonego ryzyka, jeli chodzi o przenoszone drog pciow infekcje wirusami wywou
49 H. L. Kazal, N. Sohn, J. I. Carrasco, J. G. Robilotti, and W. E. Delaney, The gay bowel syndrome: clini co-pathologic correlation in 260 cases, Annals of Clinical and Laboratory Science 1976, Vol 6, Issue 2, 184-192 50 Amy L. Evans, Andrew J. Scally, Sarah J. Wellard, Janet D. Wilson, Prevalence of bacterial vaginosis in lesbians and heterosexual women in a community setting, Sexually Transmitted Infections 2007; 83:470-475;

www.homoseksualizm.edu.pl

18

jcymi powane schorzenia wtroby, znane jako taczka. Infekcje te mog by potencjalnie miertelne i mog prowadzi do wielu dugoterminowych problemw, takich jak marsko wtroby i rak wtroby. - Choroby przenoszone drog pciow wystpuj z du czstotliwoci u seksualnie aktywnych gejw. S wrd nich choroby, poddajce si sku tecznej terapii (syflis, rzeczka, zakaenie chlamydi, wszy onowe i inne), a take choroby nieuleczalne (HIV, taczka, wirus brodawczaka ludzkiego HPV). - Z wszystkich infekcji przenoszonych drog pciow, na ktre naraeni s geje HPV, wywoujcy brodawki analne i genitalne, jest czsto spostrzegany jako niewiele wicej ni niedogodno. Jednak infekcje te mog odgrywa rol w zwikszonej czstotliwoci zapadania na raka odbytu w populacji ge jw. () Brodawki bardzo czsto powracaj, a czstotliwo zainfekowania partnerw bardzo wysoka'51 Lesbijki take s naraone na wysze ryzyko, wg GLMA: - U lesbijek (w porwnaniu z innymi populacjami kobiet) wystpuje najwy sza na wiecie koncentracja czynnikw ryzyka zachorowania na raka piersi. - Palenie papierosw oraz otyo s najczstszymi czynnikami ryzyka cho rb serca wrd lesbijek... - Lesbijki wykazuj wysze zagroenie wieloma rodzajami gilekologicznych odmian raka. - Badania potwierdzaj, e lesbijki maj wysz mas ciaa ni kobiety he teroseksualne. Otyo zwizana jest z wyszym zagroeniem chorobami ser ca, rakiem i przedwczesn mierci.52

51 Victor M. B. Silenzio, Top 10 Things Gay Men Should Discuss with their Healthcare Provider (San Francisco: Gay & Lesbian Medical Association); 52 Katherine A. OHanlan, Top 10 Things Lesbians Should Discuss with their Healthcare Provider (San

www.homoseksualizm.edu.pl

19

Mit nr 7 DZIECI WYCHOWYWANE PRZEZ HOMOSEKSUALISTW NIE RNI SI OD DZIECI WYCHOWYWANYCH PRZEZ HETEROSEKSUALISTW, NIE JEST TO TE DLA NICH SZKODLIWE.
Fakt: Ogrom bada naukowych pokazuje, e dla dzieci najlepsze jest gdy wycho wuj je biologiczna matka i ojciec, zaangaowani w trway zwizek mae ski. Badania skoncentrowane na dzieciach homoseksualistw, cho wykazuj powane problemy metodologiczne, ukazuj te specyfczne rnice. Niewiele odkry w zakresie nauk spoecznych zostao rwnie defnitywnie udowodnione, jak fakt, e dzieci najlepiej rozwijaj si wychowywane przez wasnych rodzicw matk i ojca, pozostajcych w zwizku maeskim. Niezalena grupa badawcza Child Trends podsumowaa dowody w nastpu jcy sposb: Badania przejrzycie udowadniaj, e struktura rodziny wpy wa na dzieci, a struktura rodzinna, ktra jest najbardziej pomocna to rodzina ktrej podstaw jest dwoje biologicznych rodzicw pozostajcych w nisko-konfiktowym zwizku maeskim.53 Homoseksualni aktywici utrzymuj, e obecno zarwno matki jak i ojca nie jest istotna, wane jest by mie dwch kochajcych rodzicw. Jednak na uki spoecznie po prostu n ie potwierdzaj tego twierdzenia. Dla przykadu: dr Kyle Pruett z Yale Medical School w swojej ksice Fatherneed wykaza, e ojcowie wnosz w rodzicielstwo elementy, ktrych nie s w stanie dostar czy matki54. Z drugiej strony dr Brenda Hunter udokumentowaa wyjtkowy wkad matek w swej ksice The Power of Mother Love.55

Francisco: Gay & Lesbian Medical Association); 53 Kristin Anderson Moore, et al., 2002. Marriage from a Childs Perspective: How Does Family Structure Afect Children and What Can We Do About It?, Child Trends Research Brief (Washington, D.C.: Child Trends) 1 54 Kyle D. Pruett, Fatherneed: Why Father Care is as Essential as Mother Care for Your Child (New York: The Free Press, 2000). 55 Brenda Hunter, The Power of Mother Love: Transforming Both Mother and Child (Colorado Springs: Waterbrook Press, 1997).

www.homoseksualizm.edu.pl

20

Prawda jest taka, e wikszo bada nad homoseksu alnym rodzicielstwem jest skaona powanymi proble mami metodologicznymi56. Jednak nawet pro-homoseksu alni socjologowie Judith Stacey i Timothy Biblarz dono sz, e dane rdowe z kluczowych bada wykazuj, e twierdzenie o braku rnic jest faszywe. W przegldzie bada (dotyczcych gwnie lesbijek), opisanym w artykule publikowanym w American Sociological Review z 2001 stwierdzili, e: - dzieci lesbijek maj silniejsz skonno do zachowa niezgodnych z tradycyjnymi normami rl pciowych - dzieci lesbijek czciej angauj si w zachowania homoseksualne - crki lesbijek s bardziej skonne do przygd seksualnych a mniej do za chowania seksualnej czystoci - wsp-rodzicielskie zwizki lesbijskie rozpadaj si czciej ni mae stwa heteroseksualne57 Badanie z 1996 r, przeprowadzone przez australijskiego socjologa porwnao dzieci wychowywane przez heteroseksualne pary maeskie, heteroseksual ne konkubinaty i konkubinaty homoseksualne. Odkry on, e dzieci z hetero seksualnych maestw rozwijay si najlepiej, a dzieci z par homoseksual nych najgorzej w 9 z 13 kategorii rozwojowych mierzcych zarwno umiejt noci akademickie jak i spoeczne58. Bezsporna wyszo (jeli chodzi o rezultaty wobec dzieci) heteroseksual nych maestw zoonych z biologicznych matki, ojca i ich dzieci; ograniczo ne lecz wiele mwice badania nad dziemi wychowywanymi przez pary ho moseksualne; nieodcznie towarzyszce homoseksualnym relacjom zagroe nia zdrowia fzycznego i psychicznego (patrz mit 5 i 6) oraz dysfunkcjonalne zachowania (patrz mit 8 i 10) kombinacja wszystkich tych czynnikw suge ruje, e powinnimy by wrcz przesadnie ostroni rozwaajc celowe
56 Robert Lerner and Althea K. Nagai, No Basis: What the Studies Dont Tell Us About Same Sex Paren ting (Washington: Ethics and Public Policy Center, 2001). 57 Judith Stacey and Timothy J. Biblarz, (How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter, American Sociological Review 66 (2001), s. 159-83. 58 Sotirios Sarantakos, Children in three contexts: Family, education and social development, Children Australia 21, No. 3 (1996): 23-31.

www.homoseksualizm.edu.pl

21

umieszczanie dzieci pod opiek homoseksualistw, niezalenie czy w ramach rodziny zastpczej, adopcji czy wykorzystania technologii sztucznego wspo magania rozrodu.

Mit nr 8: HOMOSEKSUALICI NIE S BARDZIEJ SKONNI DO MOLESTOWANIA DZIECI NI HETEROSEKSU ALICI.

Fakt: Procent przypadkw molestowania seksualnego dzieci, w ktrych mczyni molestuj chopcw jest wielokrotnie wyszy ni procent dorosych homosek sualistw, a wikszo mczyzn molestujcych seksualnie chopcw identy fkuje si jako homoseksualici lub biseksualici. Gdyby mit ten by prawdziwy, podtrzymywaby zaoenie, i homoseksuali stom powinno si pozwoli na prac z dziemi jako nauczyciele, druynowi i wychowawcy. Jednak nie jest to prawd. Badania wyranie wykazuj, e molestowanie homoseksualne (najczciej mczyni molestujcy chopcw) wystpuje proporcjonalnie czciej ni wynikaoby z procentowego udziau homoseksualnych dorosych w populacji, a wiele osb molestujcych identy fkuje si jako homoseksualici. Omawiajc to (prawdopodobnie wzbudzajce najsilniejsze protesty) twierdze nie dotyczce homoseksualistw potrzebne jest kilka wyjanie. Nie oznacza to, e wszyscy homoseksualici molestuj seksualnie dzieci, nikt nigdy tego nie twierdzi. Nie oznacza to nawet, e wikszo homoseksualistw mole stuje dzieci - nie ma podstaw by tak twierdzi. Jednak istniej dowody na to, e proporcja osb molestujcych dzieci do niemolestujcych jest wysza wrd homoseksualistw ni wrd heteroseksualistw. Konkluzja ta opiera si na trzech kluczowych faktach: 1) Pedoflami s z reguy mczyni. Raport American Professional Society on the Abuse of Children donosi" "zarwno w prbach klinicznych jak i nie

www.homoseksualizm.edu.pl

22

klinicznych, wikszo przestpcw to mczyni59" Ksika "Molestowanie seksualne dzieci" zawiera informacj, e jedynie 12 z 3000 skazanych pedof li w Anglii byo pci eskiej"60. 2) Znaczca liczba ofar molestowania jest pci mskiej. W badaniu obejmu jcym 457 przestpcw, ktrzy wykorzystywali seksualnie dzieci stwierdzo no, e "okoo jedna trzecia przestpcw seksualnych kierowaa sw aktyw no seksualn na osoby pci mskiej"61. W badaniu opublikowanym w Jour nal of Sex Research stwierdzono, e cho liczba heteroseksualistw prze wysza liczb homoseksualistw w proporcjach 20 do 1, pedofle homoseksu alni popeniaj jedn trzeci cakowitej liczby przestpstw seksualnych wo bec dzieci.62 3) Wielu pedofli identyfkuje si jako homoseksualici: Wielu ludzi piszcych o problemie pedoflii argumentuje, i wikszo mczyzn molestujcych sek sualnie chopcw odczuwa podniecenie wycznie w stosunku do dzieci, lecz nie wobec dorosych mczyzn, jednak nie przytaczaj adnych konkretnych danych na potwierdzenie tego roszczenia63. W rzeczywistoci badanie obejmujce 229 skazanych prze stpcw seksualnych wobec dzieci wykazao i: "86% prze stpcw molestujcych chopcw okrelao si jako homosek sualistw lub biseksualistw"64. Poniewa niemal 30% przypadkw molestowania seksualnego dzieci jest po penianych przez homoseksualnych lub biseksualnych mczyzn 65, a mniej
59 John Briere, et al., eds., The APSAC Handbook on Child Maltreatment (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1996), pp. 52, 53. 60 Dawn Fisher, Adult Sex Ofenders: Who are They? Why and How Do They Do It? in Tony Morrison, et al., eds., Sexual Ofending Against Children (London: Routledge, 1994), s. 11. 61 Kurt Freund, et al., Pedophilia and Heterosexuality vs. Homosexuality, Journal of Sex & Marital Therapy 10 (1984): 197. 62 Kurt Freund, Robin Watson, and Douglas Rienzo, Heterosexuality, Homosexuality, and Erotic Age Pre ference, The Journal of Sex Research 26, No. 1 (February, 1989): 107. 63 Prosimy np. porwna z owiadczeniem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 30 czerwca 2006, w ktrym brakuje odwoania do jakichkolwiek bada potwierdzajcych ich tezy (przyp. tumacza). 64 W. D. Erickson, Behavior Patterns of Child Molesters, Archives of Sexual Behavior 17 (1988): 83. 65 co obliczono nastpujco: jak wykazuj dane jedna trzecia przypadkw molestowania seksualnego jest dokonywana przez mczyzn na chopcach, z czego 86% dorosych identyfkuje si jako homo lub bisek

www.homoseksualizm.edu.pl

23

ni 3% Amerykanw identyfkuje si jako homoseksualici lub biseksualici 66 moemy wnioskowa, i prawdopodobiestwo molestowania seksualnego dzieci przez homoseksualist lub biseksualist jest okoo dziesiciokrotnie wysze ni przez heteroseksualist.

Dodatkowo, poza danymi wykazujcymi pod wyszone proporcje homoseksualnej pedoflii, istnieje jasno okrelona homoseksualna subkultura mczyzn, otwarcie promujcych sek sualne relacje midzy dorosymi mczyzna mi a nieletnimi chopcami, zarwno w wieku przedpokwitaniowym jak i pokwitaniowym. Relacje takie okrela si w niektrych bada niach brzmicymi neutralnie eufemizmami jak: age-discrepant sexual relations (AD SRs)67 (relacje seksualne niedyskryminujce wiekowo) lub "intergenerational intimacy. (intymno midzypokoleniowa)68. Lesbijska pisarka Paula Martinac podsumowuje ten fenomen: "Niektrzy geje nadal utrzymuj, e dorosy uprawiajcy homoerotyczny seks z kim nieletnim, wywiadcza temu dziecku w pewnym sensie przysug, po magajc mu "ujawni si"... Seks midzy dorosym a dzieckiem jest spostrze gany jako wany aspekt gejowskiej kultury, odwoujcej si do "greckiej mi oci" czasw staroytnych. Ta romantyczna wersja relacji midzy dorosymi a nieletnimi jest podstawowym motywem literatury gejowskiej, pojawia si
sualici 66 Edward O. Laumann, John H. Gagnon, Robert T. Michael, and Stuart Michaels, The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), s. 293 Altogether, 2.8 percent of the men and 1.4 percent of the women reported some level of homosexual (or bisexual) identity. 67 Bruce Rind, (2001) Gay and bisexual adolescent boys sexual experiences with men: An empirical exa mination of psychological correlates in a nonclinical sample, Archives of Sexual Behavior Vol. 30/4,; Jessica L. Stanley, Kim Bartholomew, Doug Oram, (2004) Gay and Bisexual Mens Age-Discrepant Chil dhood Sexual Experiences, The Journal of Sex Research, Vol. 41/ 4, s. 381-389 68 Gerald P. Jones, (1990) The Study of Intergenerational Intimacy in North America: Beyond Politics and Pedophilia, Journal of Homosexuality, Vol. 20,/1&2 , s. 275 295. Cae to wydanie (19 artykuw) po wicone byo tematyce "intymnoci midzypokoleniowej".

www.homoseksualizm.edu.pl

24

te w flmach o gejowskiej tematyce... Zeszego lata braam udzia w wie czorku autorskim gejowskiego poety odczytujcego dugi utwr opowiadaj cy o tym, jak firtujcy chopiec pozostajcy pod jego opiek podnieci go seksualnie. W odpowiedzi mczyzna wszed do pokoju chopca i wykorzy sta go seksualnie w czasie snu... Niepokojcy by fakt, e wikszo gejow skich suchaczy nagrodzia poet rzsistymi brawami... Spoeczno lesbijska i gejowska nigdy nie odniesie sukcesu w walce ze stereotypem pedofla, jeli nie przestaniemy zezwala na seks z nieletnimi...69"

Mit nr 9: GEJE I LESBIJKI S DYSKRYMINOWANI PRAWNIE.


Fakt: Maj takie same prawa jak kady inny obywatel, nie korzystaj z przywile jw przysugujcych heteroseksualnym maestwom, na ktrych spoczywa ciar wychowywania kolejnych pokole.70

Mit nr 10: ZWIZKI HOMOSEKSUALNE S TAKIE SAME JAK HETEROSEKSUALNE, Z WYJTKIEM PCI PART NERW.
Fakt: Homoseksualici rzadziej wchodz w stae zwizki, rzadziej pozostaj wierni seksualnie partnerowi (jeli maj staego partnera), rzadziej pozostaj w du go-trwaych zwizkach, w porwnaniu z heteroseksualistami. Dowiadczaj te wyszego poziomu przemocy domowej ni heteroseksualne pary mae skie. Homoseksualici oraz lesbijki s zdecydowanie mniej skonni ni heterosek sualici do wchodzenia w stae zwizki. Badanie przeprowadzone w 2006 roku przez UCLA zawiera konkluzj:
69 Paula Martinac, Do We Condone Pedophilia, PlanetOut.com, February 27, 2002. 70 Poniewa oryginalne dane odnosiy si do rzeczywistoci USA, odsyamy do raportu Fundacji Mamy i Taty: http://www.mamaitata.org.pl/ raport "Przeciw wolnoci i demokracji"

www.homoseksualizm.edu.pl

25

Stwierdzilimy, e lesbijki oraz szczeglnie geje s mniej skonni do wcho dzenia w zwizki ni heteroseksualni mczyni i heteroseksualne kobiety. Jedno z najwaniejszych odkry jest zarazem bardzo proste ponad poowa gejw (51%) nigdy nie byo w staym zwizku. Gdy porwnamy to z 21% he teroseksualnych kobiet i 15% heteroseksualnych mczyzn, s to uderzajce dane.71 Po drugie, nawet homoseksualici (zwaszcza mczyni) pozostajcy w ure gulowanym prawnie zwizku partnerskim s mniej skonni do zachowania seksualnej wiernoci wobec partnera ni heteroseksualici. Holenderskie studium dotyczce homoseksualnych zwizkw partnerskich, opublikowane w czasopismie AIDS wykazao, e mczyni w staym zwizku miewaj rednio 8 partnerw seksualnych rocznie72. Kanadyjskie badanie homoseksualnych mczyzn w staym zwizku, trwajcym duej ni rok wykazao, e tylko 25% deklaruje monogami. Wedug autora ba dania, Barry Adam'a Gejowska kultura pozwala m czyznom na eksploracj rnych... form zwizkw, poza monogami podan przez heteroseksualistw. 73

Badanie opublikowane w czasopismie Sex Roles wykazao, e 40.3% m czyzn homoseksualnych pozostajcych w zwizkach partnerskich i 49.3% ho moseksualistw nie pozostajcych w zwizku partnerskim przedyskutowao i decydowao, e w okrelonych okolicznociach jest w porzdku uprawia seks z kim spoza zwizku74.
71 Charles Strohm, et al., Couple Relationships among Lesbians, Gay Men, and Heterosexuals in Califor nia: A Social Demographic Perspective, badanie zaprezentowane na dorocznym spotkaniu the Ameri can Sociological Association, Montreal Convention Center, Montreal, Quebec, Canada, (Aug 10, 2006): 18. 72 Maria Xiridou, et al, The Contribution of Steady and Casual Partnerships to the Incidence of HIV In fection among Homosexual Men in Amsterdam, AIDS 17 (2003): 1031. 73 Ryan Lee, Gay Couples Likely to Try Non-monogamy, Study Shows, Washington Blade (August 22, 2003): 18 74 Sondra E. Solomon, Esther D. Rothblum, and Kimberly F. Balsam, Money, Housework, Sex, and Con fict: Same-Sex Couples in Civil Unions, Those Not in Civil Unions, and Heterosexual Married Siblings, Sex Roles 52 (May 2005): 569.

www.homoseksualizm.edu.pl

26

Badania pokazuj take, e zwizki homoseksualne trwaj krcej i z niszym prawdopodobiestwem bd dugotrwae ni heteroseksualne (a zwaszcza heteroseksualne maestwa). Artyku naukowy z 2005 roku przytacza longi tudinalne badanie obejmujce du liczb osb, porwnujce rozpad hetero seksualnych maestw, heteroseksualnych konkubinatw, par gejowskich i par lesbijskich. Na podstawie odpowiedzi w badaniu typu follow-up (wyko nanegow pewien czas po pierwszym) stwierdzono, e procent zwizkw, kt re si rozpady wynosi 4% w przypadku heteroseksualnych maestw, 14% w przypadku heteroseksualnych konkubinatw, 13% - par gejowskich, 18% par lesbijskich75. Innymi sowy zwizki homoseksualne w czasie trwania badania rozpaday si ponad trzykrotnie czciej ni heteroseksualne maestwa. Zwizki les bijskie rozpaday si z kolei ponad czterokrotnie czciej ni maestwa he teroseksualne76. Poniewa mczyni s generalnie bardziej skonni angaowa si w akty przemocy fzycznej, nie dziwi fakt, e wystpuj rnice w przemocy domo wej w zwizku z pci partnerw. Jednake jedno z wczesnych bada (1986) wykazao, e u lesbijek wystpowao niemal tak wysokie (25%) prawdopodo biestwo bycia ofar przemocy domowej, jak u kobiet w zwizkach hetero seksualnych (27%)77. W midzyczasie badanie z roku 2002 wykazao, e w okresie 5 lat przypadki maltretowania partnera wrd yjcych w mia stach homoseksualistw (22%) pojawiay si dwukrotnie czciej ni przypadki maltretowania kobiet yjcych w zwizkach hete roseksualnych (11,6%), mimo faktu, e mona by oczekiwa, e wiksze rozmiary i sia mczyzn bdzie rodkiem odstraszaj cym potencjalnego oprawc.
75 Lawrence Kurdek, Are Gay and Lesbian Cohabiting Couples Really Diferent from Heterosexual Married Couples? Journal of Marriage and Family 66 (November 2004): s. 893. (przyp.tumacza ciekawy jest fakt, e autor badania z danych tych wysnuwa wniosek, e nie ma rnic midzy parami homoseksualny mi a heteroseksualnymi. Odrzuca w tym celu wasne dane dotyczce heteroseksualnych maestw.) 76 tame, s 896 77 P. A. Brand and A. H. Kidd, Frequency of physical aggression in heterosexual and female homosexual dyads, Psychological Reports 59, pp. 1307-1313;

www.homoseksualizm.edu.pl

27

Badanie z 2006 roku jedno z niewielu porwnujcych bezporednio osoby homoseksualne obu pci z heteroseksualnymi obu pci pod ktem uczestnic twa w programach przeciwdziaajcych uzalenieniom wykazao, e 4,4% ho moseksualistw byo ofarami przemocy ze strony partnera w przecigu mie sica poprzedzajcego badanie, w porwnaniu z 2,9% heteroseksualistw. Rozpowszechnienie przemocy domowej w cigu caego ycia wynosio 55% jeli chodzi o homoseksualistw i 36% jeli chodzi o heteroseksualistw78. Mit, e zwizki homoseksualne s jakociowo takie same jak zwizki hetero seksualne mit zasadniczy dla aktualnych naciskw w kierunku legalizacji maestw homoseksualnych nie ma poparcia w faktach. Uzupenienie tumacza: Wiele bada wykazuje, i jeli bierzemy pod uwag nie tylko przemoc fzycz n, lecz psychologiczn, pary lesbijskie wykazuj wyszy poziom przemocy ni pary gejowskie i heteroseksualne. Najwyszy poziom przemocy wystpu je w zwizkach lesbijskich, w ktrych pozostaj kobiety biseksualne79.

the top ten myths about homosexuality by peter sprigg 2010 family research council www.frc.org

78 Bryan N. Cochran and Ana Mari Cauce, (2006) Characteristics of lesbian, gay, bisexual, and trans gender individuals entering substance abuse treatment, Journal of Substance Abuse Treatment 30/2 s. 135-146. 79 Brand, P.A. & Kidd, A.H. 1986. Frequency of physical aggression in heterosexual and female homosexual dyads. Psychological Reports. 59, 1307-1313. Loulan, I. 1987. Lesbian passion. San Francisco: Spinsters Coleman, V.E. 1990. Violence between lesbian couples: a between-groups comparison. Unpublished docto ral dissertation, California School of Professional Psychology. University microflm 9109022 Kelly, E.E. & Warshafsky, L. 1987, July. Partner abuse in gay male and lesbian couples. Paper presented at the Third National Conference for Family Violence Researchers, Durham, North Carolina. Lie, G., Schilit, R., Bush, L., Montagne, M., & Reyes, L. 1991. A Lesbians in currently aggressive relation ships: how frequently do they report aggressive past relationships? Violence and Victims, 6, 121-135 Lie, G. & Gentlewarrior, S. 1991. Intimate violence in lesbian relationships: discussion of survey fndings and practice implications. Journal of Social Research, 15, 41-59.

www.homoseksualizm.edu.pl

28

You might also like