Excelen , (Maiestate) Animat de dorin a de a men ine i dezvolta rela iile de prietenie care exist între România i .....................

, am hot rât s acreditez pe lâng Excelen a Voastr pe domnul ........................ în calitate de ambasador extraordinar i plenipoten iar al României. Am deplina garan ie c domnul ......................... prin experien a i calit ile sale, va acorda toat aten ia împlinirii în bune condi ii a înaltei misiuni pe care i-am încredin at-o i va ac iona astfel încât s se bucure de întreaga stim i încredere a Excelen ei Voastre.

Cu aceast convingere, rog pe Excelen a Voastr s îl primi i cu bun voin , s îi acorda i încredere i s da i crezare la tot ce V va spune din partea mea i a Guvernului României, cu deosebire atunci când va transmite Excelen ei Voastre ur rile noastre de fericire personal ...................... Semn tura Pre edintelui României Semn tura Ministrului Afacerilor Externe Bucure ti, Nr. ......... Scrisorile de acreditare ale unui ambasador al României i pentru prosperitatea

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful