AL.

PROTOPOPESCU
Contravaloarea timbrului literar se varsă în contul ASPRO, nr. 45.10.80.12.108 BCR - sector 1, Bucureşti

ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC
ediţia a Ii-a Cu o postfaţă de Vasile ANDRU
Editor: Călin Vlasie Consilier editorial: Gheorghe Crăciun Redactor: Florin Şindrilaru Culegere computerizată: Doina Filip Tehnoredactare: Mana Crăciun Corectura: Florin Şindrilaru Concepţie grafică copertă colecţie: Călin Vlasie Procesare grafică copertă: Viorel Mihart Ilustraţia copertei: Minai Sturzu

Piteşti - Braşov - Cluj-Napoca Apărut: 2000 Editat în România / Printed in România
Tiparul executat la tipografia Editurii PARALELA 45 © Copyright Editura Paralela 45 Piteşti 0300, str. Fraţii Goleşti 128-130; tel/ftx: 048-63.14.39; 048-63.14.92; 048-21.45.33; e-mail: ep45@pitesti.ro Braşov 2200, str. Paul Richter7, tel/fax: 068-14.04.15; e-mail: ep45@deltanet.ro Cluj-Napoca 3400, str. Moţilor 83, tel/fax: 064 -19.62.54; e-mail: ep45@mail.dntcj.ro www.deurocon.sult.ro/ep45

ISBN 973-593-195-8

Colecţia DESCHIDERI S eria UNIVERSITAS Colecţia Deschideri este coordonată de Ion POP

IN CĂUTAREA GENEZEI
1. "Mustrări de conştiinţă"
într-o scrisoare datată Roma 1 oct. 1889, Duiliu Zamfirescu îi încredinţa lui Titu Maiorescu următoarea profesiune de credinţă: "Dar efectul as upra mea a fost că în urma cetirii lui Disciple, m-am hotărât pentru totdeauna să nu mai fac psihologie cu încercările mele. Şi mai întâi ce va să zică a face psihologie într -un roman? Ce însemnează titlul roman psihologic? [s.a.] E o vorbă goală, - fiindcă orice roman bun trebuie să fie psihologic" 1. Dincolo de tonul tranşant, cel puţin un fapt se cuvine reţinut ca foarte important pentru înţelegerea ulterioară a fenomenului epic românesc: -dialogul teoretic cu privire la romanul de analiză psihologică nu î ncepe la noi mai târziu decât în alte literaturi europene, aşa cum îndeobşte susţin lucrările de specialitate. Chiar dacă dezbaterile în jurul genului vor forma marea dilemă a secolului al XX -lea, în special a deceniilor interbelice, sesizarea de la finele secolului trecut nu ne plasează în urma principalelor mutaţii teoretice europene privind arta romanescă." Duiliu Zamfirescu şi Titu Maiorescu în scrisori (1884 - 1913), ed. a doua, Em. Bucuţa, Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944, p. 57. Teza naşterii rom anului de analiză ca reacţie împotriva naturalismului porneşte de la o consemnare a lui E. de Goncourt (Jurnal, tom. 7, 29 sept. 1887), dezvoltată de Michel Mansuy în ampla monografie Un modern -Paul Bourget, Besanşon, 1961, p. 459. 5 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. Protopopescu__________________ Şi, cum vom vedea, paragraful epistolar de mai sus nu e o intervenţie diversă, de natură să îndestuleze o corespondenţă literară. încă înainte de apariţia Vieţii la ţară (deci înainte de 1894), Duiliu Zamfirescu se va arăta cu deosebire frământat de noua pretenţie a romanului european, analiza psihologică, pretenţie formulată în termeni încă destul de neclari, cum era de aşteptat de la un reprezentant format al echilibrului clasic. Aşa se explică desele confruntăr i pe această temă, pe care romancierul le propune în corespondenţa cu Titu Maiorescu, lacob Negruzzi ori Mihail Dragomirescu. Important este că la numai doi ani de la apariţia celebrelor Essais de psychologie contemporaine 1 şi chiar în anul în care autorul Discipolului publică manifestul său sub formă de Reflections sur l'art du roman 2, un prozator român nu pregetă să -şi exprime punctul de vedere faţă cu noul destin ce se pregătea romanului. Că prima replică românească este una profund polemică, e un fapt e xplicabil prin cele mai simple argumente istoriste. în general istoria romanului modern este o istorie polemică. în ceea ce ne priveşte, reacţia lui Duiliu Zamfirescu are semnificaţii mult mai adânci decât, să zicem, capricioasa inapetenţă pentru un anumit gen de roman cum este Discipolul lui Bourget. Riposta vine din interiorul fenomenului literar, de la un romancier cu harul povestirii dar şi al conceptualizării, receptiv la marele realism al secolului al XlX -lea, bun cunoscător al lui Tolstoi, Dostoievski, Stendhal, Balzac. în această privinţă e de revizuit şi opinia că în cultura românească tipul de scriitor-eseist e o descoperire exclusiv interbelică, deci târzie. Duiliu Zamfirescu este primul nostru romancier capabil să disocieze între realismul tolsto ian şi romantismul stendhalian, între naturalismul lui Zola şi profunzimea psihologică a lui Dostoievski, şi prin aceasta a fost poate cel mai avizat teoretician al romanului nostru din veacul trecut.

Dar mai mult decât atât, Duiliu Zamfirescu era un ideol og al specificului naţional în artă , ceea ce ne aduce în situaţia prestigioasă de a constata că modernul proces al prozei de analiză primeşte de la început replica unor realităţi artistice profund româneşti. Exponent al unui punct de vedere tradiţionalist în materie de roman, el nu comite greşeala de a-şi Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine, Paris, 1887. Paul Bourget, în Etudes et Portraits, I, Paris, Ed. Alphonse Lammere, 1889. Cf. Al. Dima, Opiniile estetice ale lui Duiliu Zamfirescu, în voi. Studii de istorie a teoriei literare româneşti, E.P.L., Bucureşti, 1962. în căutarea genezei apăra acest punct de vedere cu probe pe care literatura română nu le produsese. Multă vreme va contesta fără nuanţă conceptul de analiză psihologică, dar nu din perspectiva balzacianismului ori a naturalismului crepuscular, vârste pe care, în definitiv, proza românească nici nu le împlinise: "E curios - îi va scrie Duiliu Zamfirescu lui Titu Maiorescu - cum s-a adunat într-un făgaş nefiresc credinţa celor mai mulţi dintre noi că societatea românească n -are caracter. Credinţa e falsă; după cum e falsă credinţa că noi nu avem o arhitectură, un stil al nostru. Negreşit că trăsăturile distinctive ale acestei societăţi nu sunt aşa de evidente ca cele englezeşti bunăoar ă; negreşit că zidirile din trecut lasă foarte puţine semne de ceea ce au putut fi, dar, totuşi, sunt. Nu se poate să nu fie. Căci ce alta este caracterul în psihologie sau în arhitectură dacă nu dezvoltarea într-o direcţie constantă şi consecventă? Dacă l uăm în liniamente mari dezvoltarea poporului nostru şi a societăţii noastre, trebuie să recu noaştem că obârşia, întâmplările politice, nevoile de apărare, natura pământului, clima, au imprimat ceva constant şi consecvent sufletelor româneşti - caselor sau cocioabelor în care au locuit românii. Nu se poate să nu fie aşa." 1 Pagină testamentară care ne obligă să vedem în gestul de respingere al lui Duiliu Zamfirescu adresat primului roman psihologic "experimental", un fapt de creatoare reflecţie asupra destin ului modern al romanului nostru. Presimţind parcă marea aventură speculativă în care va intra romanul european şi mai cu seamă noul fetişism terminologic ("Ce însemnează titlul roman psihologic? E o vorbă goală..."), creatorul lui Tănase Scatiu chema romanul românesc la răspunderile sale formative şi specifice. Despre inflexibilitatea teoretică a prozatorului avem probe convingătoare. Deşi în 1909 Mihail Dragomirescu îl elogiase (strategic?) tocmai pentru capacitatea de analist , un an mai târziu Duiliu Zam firescu se vede nevoit să se apere împotriva unui studiu care, recunoscându -i priceperea descriptivă de a sesiza "psihologia lucrurilor", îi contesta harul 1 Către Titu Maiorescu, Roma, noiembrie (18) 95, în voi. Duiliu Zamfirescu, Scrisori inedite, ediţie îngrijită, cu note şi studiu introductiv de Al. Săndulescu, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, pp. 175 176. 2 Mihail Dragomirescu, "îndreptări", roman de Duiliu Zamfirescu, în "Convorbiri critice", 1909, pp. 302 306, cf. voi. Duiliu Zamfirescu, Scrisori inedite, op. cit., p. 81.
7

ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. Pwtopopescu__________________ de pătrundere a sufletelor omeneşti'. Scrisoarea de protest către mentorul "Convorbirilor critice" este o pertinentă prelegere ce sintetizează numeroasele aserţiuni ale romancierului în chestiunea analizei psihologice, dezvăluind mai exact temeiul clasic platonician al acestora: "Este ştiut, este aforism estetic, că psihologia lucrurilor neînsufleţite este mai grea de înţeles şi de redat decât a celor vii, pentru cuvântul elementar că lucrurile tac, pe când fiinţele vorbesc (s.a.). D-voastră, care sunteţi estet şi critic, ştiţi mai bine decât d -1 Răsmeriţă că sentimentele estetice pe care le produc în noi fiinţele vii sunt de ordin aristot elic (obiectul artei este imitaţiunea naturei), pe când sentimentele estetice pe care le produc fiinţele neînsufleţite [sic!] sunt de ordin platonician (curat subiective, în înţeles că frumosul nu stă în operă, ci în noi înşine). Acesta este un postulat de la care plecând ajungem neapărat la dovada făcută că scriitorul care pricepe psihologia unei pietre sau a unei porţi vechi şi o redă în scris, nu se poate a priori să nu priceapă psihologia unei cucoane cu nervi (s.a.). O dă cu mai mult sau mai puţin talent; asta este o altceva. Dar o înţelege."" Evident, autorul speculează cu ostentaţie academică tocmai pentru a rezolva cu cât mai multă autoritate un litigiu teoretic în care se angajase şi altă dată, convins de nemurirea punctului de vedere al secolului a i XlX-lea care era şi al său. în fond, problema la care sunt mobilizate conceptele poeticii antice este cea a raportului dintre percepţie şi reprezentare artistică, atunci când obiectul îl constituie sufletul omenesc. Or, Duiliu Zamfirescu stabilise o dat ă pentru totdeauna poziţia şi drepturile de investigaţie ale scriitorului faţă cu obiectul, după acele reguli ale raţionalismului care indicau exact până unde are acces artistul şi de unde anume încep treburile fiziologiei ori ale psihologilor "vechi", de tipul lui Zola. Pretextul distincţiilor i -1 oferise nuvela lui Caragiale, O făclie de Paşti: "în mai toţi autorii care au studiat lumea direct, se poate constata lucrul următor: pe atât pe cât ei ne dau pe om în afară, lucrurile merg bine şi autorul poate dovedi un mare talent de descriere; de îndată ce intră înlăuntrul firii, apare cazul [s.a.], e un lucru studiat, te interesează, poate M. Răsmeriţă, Duiliu Zamfîrescu ca prozator, în "Convorbiri critice", 1910, pp. 528 - 534, 621 - 628, cf. Duiliu

Zamfirescu, Scrisori inedite, op. cit., p. 81. Către Mihail Dragomirescu, Galaţi, 4/17 noiembrie 1910, în voi. Duiliu Zamfirescu Scrisori inedite, op. cit., p. 74. în căutarea genezei chiar din punct de vedere psihologic să fie adevărat, dar e un caz. un lucru care s-a întâmplat dar nu se poate întâmpla." Cazuri pentru Duiliu Zamfirescu sunt, de pildă, personajele lui Dostoievski, ale căror "mustrări de conştiinţă" le socotea drept nişte deprinderi periculoase şi inadecvate pentru romanul românesc. Merge până acolo încât, într-o scrisoare către Sextil Puşcariu, exagerând el însuşi fapte de domeniul anecdotei, se arată foarte circumspect cu literatura autobiografică, punând pe seama lui Goethe şi Musset adevărate cataclisme civice: "D -voastră ştiţi câte suiciduri s-au urmat după publicarea lui Werther; cîţi oameni slabi de înger, au luat câmpii pe vremea romantismului lui Musset; ce ferment au aruncat în societatea rusească romanele lui Dostoievski; cât este de [primejdioasă] literatura lui d'Annunzio etc." 2. în treacăt fie spus, Werther se tradusese şi la noi cu mai bine de jumătate de secol înaintea avertismentului lui Duiliu Zamfirescu (în 1842, traducerea lui Gavril Munteanir), şi repercusiunile fuseseră mult mai puţin cutremurătoare. Dar ceea ce surprinde în aces t comentariu este nu atitudinea refractară a prozatorului, ci fineţea şi pă trunderea timpurie a disocierilor: cunoaştere directă cunoaştere intuitivă, imagine exterioară - imagine interioară a sufletului uman, fe nomen logic — accident etc. într-o formă refractară, literatura română ia astfel act de conceptele unei "primejdii" care, nu ştim în ce măsură o pândeau îndeaproape, dar la care romanul european migălea cu speranţă. Ar mai fi de notat că cel puţin în ceea ce priveşte romanul, la sfârşitul secolu lui al XlX-lea, Maiorescu şi Duiliu Zamfirescu nu reprezentau "cele două ireductibile poziţii". Cu toate controversele care apar între critic şi scriitor, despre o atitudine absolut divergentă în chestiunile de teorie a romanului nu vom putea vorbi nici d upă 1900. E de ajuns să cităm răspunsul lui Maiorescu, la a cărui autoritate Duiliu Zamfirescu făcea apel în 1898: "împărtăşesc cu totul părerea d -tale asupra şi în contra lui Bourget. Fără îndoială, scopul scriitorului este «de a-ţi da iluzia despre realitatea vieţii». [E citat chiar autorul Vieţii la ţară.] Tocmai de aceea el nu trebuie să -ţi dea analiza psihologică sub Către Titu Maiorescu, Roma, 11 octombrie 1889, în voi. Duiliu Zamfirescu şi Titu Maiorescu în scrisori, op. cit., p. 59. Către Sextil Puşcariu, Roma, 30 iunie 1905, în voi. Duiliu Zamfirescu Scrisori inedite, op. cit., p. 255. Cf. N. Munteanu, Aspecte şi direcţii în romanul românesc de la primele începuturi până azi, Bucureşti, 1937 (extras). ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. Protopopescu__________________ formă de analiză. Căci analiza unei realităţi nu este însăşi realitatea, prin urmare nici iluzia ei posibilă, ci o operaţie reflexivă, raţională asupra realităţii ca a unui obiect străin şi supus. Analiza e necesară scrii torului, dar numai ca o lucrare pregătitoare în ascunsul cugetului său, din care nu trebuie să apară nimic sub forma ei particulară, ci care trebuie să dispară sub iluzia realităţii." 1

2. Ce este "Lydda"?
Deşi criticul şi scriitorul par acum pe deplin înţe leşi, acesta din urmă schiţează un ultim gest de retractare: bizarul roman epistolar Lydda. Ce este în fond această târzie şi neconsacrată înfăptuire literară, sau mai degrabă ce nu este ea? în primul rând nu este un roman cu aspiraţii realiste şi cu atât mai puţin un roman "poporan". H. Sanielevici îl socotea chiar un "galimatias filosofic" 2. Sociabil în sensul clasicismului prin manevrarea epistolei, orgolios tot în sens clasicist prin valorificarea jurnalului intim, Lydda este o confesiune şi o analiză m achetată romantic, pe un triunghi tipologic ale cărui vârfuri se topesc în simbol. 1 Către Duiliu Zamfirescu, 25 sept. / 7 oct. 1898, în voi. Duiliu Zamfirescu şi Titu Maiorescu în scrisori, op. cit., p. 348. 2 Cf. H. Sanielevici, Duiliu Zamfirescu şi poporanismul, în voi. Cercetări critice şi filosofice, ed. a doua, Ed. Cultura Naţională, Bucureşti, 1925, pp. 153 -170. 3 Cea mai avansată încercare de definire critică a acestui roman aparţine lui G.C. Nicolescu şi se intitulează Primul roman de idei românesc: "Lydda" de Duiliu Zamfirescu, apărut în "Revista Fundaţiilor", 13, serie nouă, nr. 4, aprilie 1946, pp. 772 - 784. "în felul acesta, Duiliu Zamfirescu este cel care de dciiă ori la scurt interval aşază romanul românesc în ritmul romanului eu ropean - istoricul literar socoteşte Viaţa Ia ţară un prim moment -, iar Lydda, cu toate defectele lui tehnice, prin ceea ce reprezintă el însuşi ca înălţime şi frumuseţe de gândire, prin problematica ce o pune ca tip de roman şi prin poziţia ce o ocupă în cadrul epicii noastre, în care o simplă privire asupra perioadei contemporane operei acesteia este edificatoare, merită să fie considerat ca unul din cele mai însemnate pietre de hotar." (loc. cit., p. 784). 10 In căutarea genezei Fără a merge la identificări 1, vom spune că romanul este finalul simbolic al dialogului cu Maiorescu. "Vocile"

despărţirea de secolul al XlX -lea. în zilele în care cuvintele personajului văd lumina tiparului. El este maestrul romanului psihologic [s.va demonstra romanul în substanţa sa. Autorul îl constrânge pe supravieţuitorul Filip la acele momente de căinţă interioară extrem de potrivi te sieşi.L. în care moartea nu mai e eveniment (ca la Scatiu). şi bătrânului filosof Filip A. lăsând întotdeauna viaţa nedomirită". entuziastul Mircea şi scepticul Filip. Sunt rare cazurile când inovaţia teoretică şi resurecţia artistică aparţin în exclusivitate aceluiaşi scriitor. 29 Sept. bătrânul va eşua în lumea abstractă a ideilor. un adevărat parvenit. în chestiunea poeziei populare. publicată în "R. an II. Experienţa erotică îi desparte definitiv pe cei doi protagonişti. Cele trei personaje reprezintă trei puncte de vedere diferite (realitate a . şi ele îşi vor afla înfăţişarea firească în literatura noastră" 1. în răspunsul său. proclamată de Platon (pe care bătrânul Filip îl citează îndelung şi cu evlavie) . de un fond care nu mai putea fi ac um părăsit. Tentativa eroilor lui Duiliu Zamfirescu nu era total lipsită de precedent. p.". Sensurile romanului se concentrează într -o reflecţie a lui Filip: "O parte din viaţă mi -am petrecut-o căutând o explicare a lumii. Paul Bourget nu este totuşi un revoluţionar. sau convertirea unei negaţii într -un fapt al genezei. conflictul real avea o formă romanescă nouă. nr. cum se vede. de Goncourt ("Journal". în orice caz. Josef II.ideea. Ruptura dintre Duiliu Zamfirescu şi Cf.R.bătrânul Filip). E. Maiorescu conceda la rându -i: "Fără îndoială. El este un fondator. traducând idealitat ea personajului feminin prin însuşi simbolul artei. aflat în pragul crizei spirituale. tânăr aflat la instrucţie în patria lui Leopardi.. primul document care infirmă previziunile autorului: "Dar nu vom întâlni niciodată la români tipuri ca ale lui Dostoievski: un Rascolnicov e cu neputinţă la noi. se şi îndepărtează de naturalism. ne fac să trecem peste stângăciile tehnice ale unei asemenea cărţi de început. Soarta romanului intrase deja în mâinile altei generaţii care deocamdată nu avea decât un nou teoretician: Ibrăileanu. ci acea formă supremă de l ibertate lăuntrică. pp. pentru a adopta viitoarele sale formule. filosofia .. 11 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . ci proces (ca la Filip).P.P.F. 1967. [.se va uimi cu candoare Duiliu Zamfirescu. Cu Discipolul (1889) se încheie o întreagă epocă pozitivistă ce nu putea altfel sfârşi decât printr -un . devine boieresc. Fireşte că se poate opera până foarte departe cu detaliul "autobiografic". Legea care îl face părtaş la eşecul personajelor sale este timpul cu devenirea lui implacabilă. Maiorescu. mustrări de conştiinţă [s. Bucureşti. 10. 132. dar toate s-au schimbat şi toate se vor schimba. desco perirea contemplaţiei şi a expediţiilor lăuntrice. crime groaznice cazuri.). E curios .] Un fiu de ţăran ajuns. atent la personajele "egoiste" de tipul celora ale lui Vlahuţă ori Traian Demetrescu.insul din roman reprezintă o insurecţie împotriva tipului uman maiorescian şi chiar împotriva celui reprezentat de scriitor însuşi. în fond. între care prima a fost psihologia. Subiectul îl formează fascinanta Lydda. îşi analizau simţirile şi îşi judecau idealurile. E.. Un reper modern: Bourget Deşi stăruia să susţină aceasta. 1969: ". arta — Lydda. prima o ară afirmând deschis revolta sa interioară continuă cum noi ne înţelegem în fond asupra tuturor impresiilor literare şi cum în formă adesea ne despărţim. Bourget însuşi a preluat şi a propus literaturii progresul materiilor pozitive.] nu se văd la noi decât pe cale cu totul excepţională. Bucureşti." (op. Romanul epistolar Lydda este expresia acestei despărţiri informă.aparţin lui Mircea M.. Conflictul din roman se adeverea în viaţa de toate zilele. cu care cei doi. Lydda este chiar romanul mustrărilor de conştiinţă. M. Tânărul va dispărea în plină t răire a concertului "artistic".L.. care se confruntă cu absolutul (moartea). fără sfială pentru "psihologie" şi "teorii". o pictoriţă englezoaică. din Bruxelles. Ultimii eroi ai lui Duiliu Zamfirescu îşi mărtur iseau şi ei cu o frenezie altă dată contestată pasiunile. iar tinerii scriitori care simt că vântul se schimbă.Mircea. Şi nu orice fel de subiectivitate." 1 E ceea ce Alphonse Daudet remarca înaintea lui E. printre fii de ţărani ajunşi. din una şi aceeaşi perspectivă (echilibrul sufletesc). semeţ. Duiliu Zamfirescu. 490. 579 şi urm. Revelaţia insului ca univers. Gafiţa.AL Protopopescu__________________ Maiorescu era şi ea o dramatică realitate. 22 februarie 1893. Rechizitoriul propriei conştiinţe trans format direct în pagină de roman ne spune că proza noastră de analiză interioară obţinuse primele adevăruri de la principalul ei adversar. _ 12 în căutarea genezei 3.]. complicările sufleteşti ale societăţii înalte sunt o problemă din ce în ce mai interesantă în proporţie cu creşterea culturii. Duiliu Zamfirescu către T. dar mai cu seamă descoperirea naturii tragice a acestor noi aventuri. Noi vom rămâne în planul ideal plăsmuit de prozator. 1935. abătut de la albia primă . l a noi. cit. nesatisfacut: un fond falsificat. 1887).. oct. Dar istoricii literari nu pregetă în a -i recunoaşte rolul de catalizator al unei noi direcţii romaneşti şi chiar mai mult: "în general Bourget nu are de ce se plânge. se confruntă succesiv printr -o răvăşitoare pasiune. p. chiar cu preţul "complicării sufleteşti"." 2 Adversarul s-a transformat în precursor. mai important poate ca eseist decât ca romancier. regulă generală reia caracterul latin. după modelul maiorescian. Şi unul şi altul acceptaseră.n.n. în Critice (II). care să nu se schi mbe. cu "acea parte endocardică" a sa. Titu Maiorescu. 76. dar faţă de care autorul era.. veacul al XX -lea începuse în realitate. care poartă o încordată corespondenţă (Scrisorile romane). E.. Personajele Lyddei fiinţează chiar pe dimensiunea împotriva căreia scriitorul luptase toată viaţa: subiectivitatea.

Aşa. cuvinte. La această pluralitate interioară se referă Bourget când. Paris.roman. nici de legături. Prin ele descoperi m un mediator între ştiinţă şi conştiinţă. unde distincţia apare netă: "Naturalismul şi psihologismul nu sunt numai două şcoli opuse." 3 împotriva insuficienţelor naturalismului protestase încă Huysmans în 1883 . este să -i dea o formă specifică. şi opinii contrare." 4. fără a bănui gloria la care va ajunge acest procedeu în romanul secolului următor. E poate exagerat. cit. şi a avut . încercând să -1 promoveze pe Stendhal drept un precursor al analizei psihologice. Şi mai subtilă este observaţia de structură asupra operei stendhaliene. Nu mai puţin semnificativ pentru trusa teoretică a romanul ui psihologic este titlul manuscrisului pe care Greslou i -1 oferă.. cele mai multe simptome în anii 1885 -1890. op. 1961.n. 14 în căutarea genezei imaginaţiei cu ancheta psihologică" 1. "între excesele opuse ale corpului fără suflet şi sufletele fără corp" 2. p. operele lui Bourget ne dau posibilitatea să urmărim mai mult decât dezvoltările psihologiei experimentale între 1870 . p. "îşi imaginează emoţiile altora cu aceeaşi intensitate cu care noi vedem formele şi culorile. 270. 27. Protopopescu (1880) care îl scutea sentenţios pe romancier de prea multe îndatoriri deodată: "Am spus că romanul naturalist este. propriu artei. şi ca influenţă. 123 Michel Raimond. Michel Raimond. deşi avatarurile fenomenului sunt mult mai numeroase şi mai încâlcite. in triga puţin interesează pe romancierul care nu se îngrijorează de expoziţiune. în romanul Cosmopolis. Charpentier. sau. Există. susţine că însemnătatea lui Eduard Dujardin în evoluţia romanului psihologic este mai mare decât a lui Bourget. cel dintâi dintre romancieri căruia i se adresează este Stendhal. Leon Endel. Michel Raimond. Chiar dacă romancierul nu va întreprinde un atare studiu. Ed. ' Ibidem. Acestea sunt. 356. autorul unei remarcabile sinteze. op. demersul consacră cel puţin o terminologie specială : "Procedeul lui Stendhal este solilocviul [s. cit. a cărui persoană.. cu un accent în plus "pro domo".. de pildă. 45. Perspectiva teoretică asupra analizei psihologice se dezvoltă riguros (şi adesea uimitor) în următoarele Nouveaux essais de psycho logie contemporaine (1892). Sunt numite de fapt extremele crizei ce se va instaura între naturalism şi psihologism la finele secolului al XlX -lea. Michel Mansuy. p. cit. 1 E mai adevărat să vedem în el un lector care se adresează în chip expert sufletului uman. Essaiys de psychologie contemporaine. 276. De la L'Irreparable la Le Disciple. pp. şi coordonatele pe care le urmează Michel Raimond în capitolul său Criza romanului naturalist. încearcă să descifreze fluxul "solilocviilor" şi al analizei în opera s a: "Literatura de observaţie. 13 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. atitudini. 1966. Le roman experimental. Emile Zola. Ibidem.1890. Iată de ce. p. pe măsură ce se orientează într -o direcţie sau alta.]"6. evident. The Psychological Novei (1900 . Dar Bourget însuşi a ţinut mult la disputa cu naturalismul. deschide o veritabilă criză: "aceea de a ezita între pictura străzii şi pictura dormitorului. p.. London. L'esprit d'analyse. op. de vreme de Doroty Richardson este aşezată pe acelaşi plan cu Proust şi ca valoare. dar şi două tendinţe contradictorii" 2. In această privinţă t rebuie urmărit chiar în ipostaza de critic literar. pe scurt. Legat de aceasta (şi de afirmaţia noastră de la începutul capitolulu i).1950). nici de deznodământ" . numindu -1 pe Stendhal "observator al inimii umane". Stendhal . schimbând obiectul" 4. op.. La crise du roman. la numai câţiva ani după apariţia manifestului lui Zola Michel Mansuy. tinde sub influenţa noilor teorii psihologiste să -şi anexeze toate contradicţiile vădite sau obscure ale fiinţei. în Discipolul.zice Bourget . o anchetă asupra naturii fiinţelor şi lucrurilor [. cu care prilej. îşi schimbă metoda. ori că "era incapabil să releve în fapte. şi mai aride. p. unde Bourget continuă să se socoată un novator dar şi .fapt care îl plasează deodată pe creatorul lui Julien Sorel în miezul romanului modern -"gustul analizei fără alt scop decât analiza însăşi" 2. p. în orice caz. se pare că Bourget este cel care foloseşte pentru prima oară expresia monolog interior. confruntările se fac îndeobşte la nivelul rupe rii romanului de naturalism. susţine criticul.. Se pare însă că în ierarhiile cercetătorului. căreia. Dar "natura fiinţelor şi lucrurilor" nu oferă decât o materie confuză şi inertă. operează un anume gust saxon pentru naturile artistice mai "reci". 1955. d e pildă. Besanşon. tind să convingă romanul de această diferenţă între interioritate şi exterioritate. Un modern .Paul Bourget. Formulare menită să definească dinamica prozei de introspecţie al cărei "obiect" mobil este însuşi sufletul uman.]. Rupert HartDavis. 356.. din care romanul de analiză îşi va face un subiect şi o îndeletnicire. p. Acest "născut pentru analiză' 0 este adesea mai interesant când explică modul în care s-a născut analiza.. importantă este intuirea noii complexităţi a eului. imaginaţia nu are rost. ambivalenţa motivaţiilor şi complexitatea conştiinţei".a întrezărit "acest mariaj posibil al 124. Paul Bourget. în ordine istorico-literară. 1880. între pictura exteriorului şi cea a interiorului. Cum observam şi mai sus. sub un titlu testamentar. pretimpuriu să afirmăm că "Bourget observa î n naturalist sau în moralist chiar partea incon ştientului". cit. văzută ca o succesiune de "so-lilocvii". mai simplu. 45. lui Adrein Sixte: Contribution â l'etude de la multiplicite de Moi. 459. Direcţia luată prin Goncourt şi Bourget. sau. Librairie Jose Corti.

Georg Lukâcs. Sentimentul inovaţiei se însoţeşte aici cu o clară deschidere istorică.. dirijată de un eu mai mult cerebral decât afectiv. explicând mecanismul vis ului în pagina de literatură. Alberes. p. 1892. 266. Figuri şi forme literare (Din psihologia şi estetica literaturii subiective). Chiar dacă anti 1 Ibidem. pp.. obligându-i eroii să fie deopotrivă indivizi şi destine comune. 257. dexteritatea portretistică vine dintr -o reală curiozitate istorică. au în vedere raţiuni umaniste ce nu mai ţin doar de inimă. esteticianul se mai arăta sceptic în 1920. Le monologue interieur dans le roman modern. 211. cu mulţimea ei de forme şi factori (memorii. p. 272. Noul fetişism . prelucrarea inconştientă a percep ţiilor şi emanaţia simbolică 2. Paris. 277. p. anticipa de fapt spectaculoasa libertate pe care teo riile despre memorie şi intuiţie aveau să o confere în curând romanului. Protopopescu__________________ propriu şi mai reprezentativ ca gen: lui Henri -Frederic Amiel. până la eclipsarea liniei obiective. şi Rousseau. ea sporeşte în jurul nostru şi explică atâtea diferenţe între literaturile de azi şi de altădată"'. Lucru curios însă. 16 în căutarea genezei chitatea a cunoscut biografia fără să cunoască însă autob iografia. I. Ed. faţă de ofensiva subiectivităţii în roman: " Interioritatea izolată nu e posibilă şi nici necesară decât în momentul în care ceea ce îi separă pe oameni a devenit o prăpastie de netrecut. cit..-M. cit. subliniind că fenomenul depăşeşte puterile subiectivităţii primare care urmăreşte romanul încă din timpul epop eii. socotind drept o manie detestabilă obiceiul de a publica jurnale intime. Literatura de confesie dă curs tendinţei opuse a eului de a se aşeza între paranteze. Tudor Vianu de pildă îl recunoaşte ca părinte al confesiunii pe Sf. Augustin'. 6 R. Saever. Solipsismul literar. încât nici sacrificiul. 267.: asimilarea realului. "multiplicitatea eului" etc). Etudes et Portraits. Dacă la Amiel decorul este aproape nul. p. dar această facultate nu mai este astăzi de excepţie. pe care îl şi cuprinde într -o pregnantă definiţie: "instrument cotidian al morţii" . Eseistul care îşi formase în ceea ce priveşte proza de analiză un instrumentar critic fundamental în datele sale moderne ("artă semnificativă". autobiografii. 5 4. Albin Michel. Bourget va lăsa jurnalul său şi manuscrisele unui moştenitor. Bourget răspunde printr -un paradox care va constitui însuşi actul de legitimare al analiştilor de peste veac: numai prin autoanaliză riguroasă omul poate ajunge "la singura spontaneitate de care e capabil" . cel puţin în faţa unei opţiuni capitale: aceea dintre conştiinţă şi subiectivitate. 4 P. 3 Ibidem. Paris. vor constitui şi procesul de bază al romancierului de analiză. Ed. Nouveaux essais de psychologie contemporaine. Constatarea îl aduce în contradicţie cu propriul său exemplu. îndelungata şi complexa istorie a "literaturii subiective". 274 şi urm. 3 Cf. 278. încât noi suntem datori cu disciplina catolică a acestei puteri care ne -a permis să renovăm arta romanului şi a poeziei intime" . care la rândul său trimite la R. în care lucrarea aparţine încă "eului empiric". p. Este adevărat că pentru exemplele clasice ale literaturii subiective. personaj din prima vârstă a creştinismului. numeşte aceasta "izolarea epică a eului". Tudor Vianu. Destul că acum "pozitivistul" Bourget nu mai vede în spiritul de analiză doar un reflex ştiinţific al psihologiei ci o fa cultate artistică: "spiritul de analiză e la om o facultate înnăscută şi nu dobândită. op. Prototipul analistului modern este definitiv fixat şi denunţat în interesele sale intime. în jurnalul f raţilor Goncourt.. "monolog inte rior". nici extazul nu Ie mai poate dezlega limba sau forţa taina. 5 Cf. de a se dovedi despotic şi acaparant cu sine însuşi. Metamorphose du roman. Amiel.. Raimond. 1966. Experienţa mistică a lui Ignaţiu de Loyola este socotită deja o veritabilă demonstraţie de autoanaliză. Atent mai cu seamă la dezvoltările romaneşti ale conştiinţei în eroi şi teme "problematice". 290. p. cit. p. mai degrabă juridic decât narcisist. Casa . op. Deşi "intim" prin definiţie.un urmaş îndatorat tradiţiei: "Probabil că spiritul de anali ză s-a dezvoltat mult din antichitate prin obiceiul confesiunii. Admirator al lui Stendhal şi Benjamin Constant.W. 276. interesul pentru interior nu vine numaidecât dintr -o aversiune faţă de lumea exterioară. p.. Bourget. când zeii au murit. Bourget nu avea cum să -şi dea seama că.. 2 Ibidem. Marele crez al conştiinţei era obiectivitatea. Alphonse Lemerre. 15 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . p." 2. care afirmă că "analiza omoară spontaneitatea". Şi Montaigne. XIII . fără dreptul de a fi publicate. I. M. corespondenţă.XIV.EUL Descoperirea eului ca subiect nu este un fapt care ţine de timpurile moderne ale epicii. 5 Idem. op.. 4 Ibidem. Etudes et Portraits. atunci când se înfăţişează ca persoane particulare.Al. M... pp. " Ibidem. chiar atunci când neagă universul. în Teoria romanului. îl poartă în sine ca pe un 1 Cf. jurnale) ajunge la finele secolului al XlX -lea. adică pre tenţia de a nu fi niciodată fascinată de nimic. niciodată anexată vreunei lumi interioare sau exterioare. nic i un jurnal nu se justifică prin repulsie faţă de realitate. op. se aplică de astă dată unui obiect m ai Idem. "solilocvii". Cele trei etape ale combustiei onirice despre care se vorbeşte în Nouveaux essais. Ed. cit. Mansuy.

un "ego bifrons". Georg Lukâcs. Bucureşti. cu prioritate pentru acea producţie iluzorie a inconştientului în care existenţa e privită ca un scenariu imaginar de "evenimente arhaice reale"." (p.1905 va fi botezată chiar cu numele lui Freud. De aceea mai toate operele de până la 1900 (şi multe de după) care propun ca teatru viaţa autorului. Rigurosul edificiu al eului se ruinează brusc sub pres iunea unor categorii şi noţiuni ezoterice. p. o importanţă reală măcar pentru terminologia prozei de analiză.U. Vocabulaire de Ia Psychanalyse (sur la dir. P-31.F. când tânărul Sigmund Freud înmâna profesorului său Josep h Breur studiul intitulat Mecanismele psihice ale fenomenologiei hysterice. in ' 18 în căutarea genezei Factorii noii tulburări moderne sunt după opinia romancierului: filozofia lui Bergson. 17 complement al negaţiei sale. cităm o excelentă definiţie a lui L. care. demonstrând mai ales importanţa trecutului în psihologia individului. Nu numai valorile sunt extrem de obscure dar şi termenii se vor dovedi extrem de echivoci. 1 S-ar putea spune chiar că adevărata materie a psihanalizei moderne o formează tocmai îndelungata revizuire (şi contestare) a freudismului..Şcoalelor. Paris. ci din curiozitate artistică şi din zel memorialistic. Sau. Ca amintire. punând în circulaţie termeni şi ipostaze senzaţionale. Des metaphores obsedantes au mythe personnel -Introduction a la Psychocritique. protecţie. îl are această etajare freudiană a psihicului. 1946. îi citează cam în aceeaşi ordine." sunt cuvintele lui Romain Rolland. Noua ştiinţă pretinde să i se recunoască ceea ce acesta (eul) reproşează realului: concreteţea. se pare că aventura începuse mai de mult chiar. a munci în subsolul spiritului cu metode special însuşite.208. Oricât de subiective ar părea însemnările lui St endhal despre Goethe." 1 Depozit. în 1893. de Daniel Lagache). Paris. 1963. J. oricât de sumară imaginea lui Gide despre Proust. în Teze şi antiteze.] Lumea gândirii e bulversată. Psihanaliza va fi cea care va duce la descoperirea. ca la Stendhal. E epoca în care majoritatea conceptelor clasice despre viaţa interioară se modifică. 42 . psihopatologia lui Pierre Janet şi pragmatismul lui William James. în Peguy. dacă nu şi pentru metabolismul propriu -zis al romanului psihologic. 2 Charles Paul Mauran. Niciodată temeliile înseşi ale exigenţei nu au fost repuse în discuţie într -o măsură mai neaşteptată. Goldmann din Introduction aux premiers ecrits de Lukâcs: "Romanul este . cum îl de fineşte Charles Paul Mauron . Freud pune de fapt la cale o nouă opoziţie între subiectivitate şi realitate. Librairie Jose Corti. Vorbind despre fun damentul vieţii inconştiente şi al "fantasmelor conexate". 5." 1 La 1900. pp. 1944. Paris.43. ce pun în joc mecanismele vieţii mentale şi afective. totuşi nu din motive de fortificare a energiilor combative. pierderea obiectului merge până acolo încât subiectul (eul) să poată cunoaşte exact ce a pierdut. ceea ce poate explica într-un fel cariera lor mai mult literară. op. Peguy. In cele mai acute manifestări ale subiectivităţii. 1967. în legătură cu această poziţie a lui Lukâcs. participare . [. Paris. Astfel în Das Unbewusste (1915) el creează bazele teoriei despre inconştient. Bănuim că sunt de o natură psihică comparabilă cu cea a 1 Cf. Ed. într -o adaptare creatoare. în cursul dezvoltării sale. Albin Michel. cit. Laplanche et J. secvenţele respective din jurnalele lor nu mai denotă un interes intim. accentul trecând asupra proceselor in conştiente ale psihicului. Ed. Din multitudinea lor. principalul revizuitor. asupra conflictelor şi a resorturilor subliminale. p. văzut ca un ansamblu de limitaţii şi atitudini anarhice. dar noi nu avem nici o certitudine asupra ac estui subiect. Nu întâmplător Jung. Nu mă îndoiesc că marile descoperiri care ne aşteaptă vor fi la fel de importante pe cât au fost în secolele precedente cele ale ştiinţelor fizi ce şi naturale. în istoria psihanalizei epoca va purta numele de "catharsis ul preanalitic". ajunge în Psihologie şi religie să se întrebe: "în ce constau factorii inconştienţi? Nu ştim în ce anume pentru că noi nu le percepem decât efec tele. achiziţionate de eu. aceasta va fi sarcina psihologiei în secolul care se deschide. Pontalis. 3 Romain Rolland. străduindu -se să concilieze între două grupe de exigenţe — cele ale realităţii şi cele ale dorinţelor profunde. 19 conţinutului conştient. jurnalul nu mai este un d ocument al retragerii din viaţă. (Şi Camil Petrescu. "eul empiric" este încă un simp lu punct de vedere care se ignoră adesea făcând gesturi eroice..pentru Lukâcs principala formă literară a unei lumi în care omul nu i nici la el acasă nici de tot străin. E ceea ce Tudor Vianu constată şi în alte cazuri: "Nici pentru fraţii Goncourt aşadar. despre interpretarea visului şi hipnoză. atitudini care se răsfrâng asupra tuturor reacţiilor conştiente. I. 171)." 3 1 Tudor Vianu. ci tocmai al unei atitudini deschisă către viaţă.. 60. 208. voi. Vocabularul psihanalizei "A explora inconştientul. 1963. dar mai ales la inventarea eului.. pp. vor fi în primul rând document şi apoi "roman". care elaborează principalele sale teorii despre refulare şi libido.B..) Pentru trimiterile care ne interesează imediat privind evoluţia psihologiei.. 1. 202 . continuă imaginea despre începutul secolului său: "niciodată pasiunile spirituale nu fură mai surescitate. Gontier. Perioada următoare 1895 . La Theorie du roman. P.

conceput nu ca un dinamism vital apt de creaţie şi integrare. De altfel e greu de afirmat cât. dar declaraţia e stimulată mai mult de entuziasmul lui A. 440. '"înţeleg prin conştiinţă punerea în conexiune cu eul a conţinutului psihic. ori cu o "forţă repulsivă" cum credea Freud.un complex de reprezentări format pentru mine însumi. Mutaţii: spre o estetică a profunzimii Cineva observa. P. îl va completa cu un nominativ de alt gen. Dar romanul de analiză este avertizat chiar de "demonicii" lui povăţuitori. să distingem între le Moi şi le Soi. lărgeşte şi mai mult orizonturile." 1 Pornind de la acest dublet. făcând sesizabilă influenţa conjugată a lui Bergson. ce se refuză datărilor sau anexărilor senten ţioase. Marii analişti ai secolului XX. 130. L'Automatisme psychologique. Janet propune în loc de inconştient denumirea de subconştient. Marseille. a lui H. aşadar. nu mai poate fi confundată cu negativul conştiinţei. 1958 p 83. animus. asupra primejdiei care îl pân deşte: reificarea inconştientului.a.. Rene Lalou în Le roman franşais depuis 1900. La litterature franţaise entre les deux guerres (1919 . sfera va fi una mai subtilă şi mai muzicală." 4 Tot el defineşte atitudinea externă prin latinescul persona. 1948. Fiindcă toţi vorbesc despre psihic ca despre un domeniu al relativităţii. pe care ulterior. el este mai aproape de interesele artei moderne decât Freud. Paris. centrul câmpului conştienţional"". nr. discursivă. Geneve. . 69 . care are de asemenea o soartă mai clară în literatură decât în psihologie. complexe şi sechele intravenoase" 4. Ed. iar cea intimă prin anima! arhetip cu implicaţii şi comprimări intime. 3 Rene Lalou. psihanaliştii. Noţiunea de inconştient sau subconş tient. nici chiar atunci când impută eului misterul cel mai adânc. le Moi nefiind decât 1 CG Jung Psychologieetreligion. Georg. stabilită în Metamorphoses de l'âme et ses symboles. 4 Ibidem. inconştientul rămâne o necunoscută. Le roman franţais depui s 1900. Dar prin contribuţia tuturor psihanaliştilor.Ed. 1943. Dar despărţirea de postulatele psi hologiei clasice se petrece mai tranşant la nivelul acestor disocieri caline: "Eul nefiind decât centrul câmpului conştienţional. Ty6p7es psychologiques. raporturile incontestabile ale literaturii cu psihanaliza constituie un fapt de climat novator mai general.scrie în Types psychologiques .F. Geneve. dar ca om de ştiinţă mai face o promisiune importantă scriitorului modern: "Nu există decât viaţă individuală. Un alt cercetător crede că lui Proust.Buchet -ChaStel.70. Georg.romanul psihologic ar fi avut un certificat precis de naştere. p. Ed. şi până unde."" Spre deosebire de Freud. ci ca o maşinărie ineducabilă ce funcţionează în om fără consimţământul său. 1950. Freud vede în inconştient un emiţător care pulverizează semnale ale unei memorii integrate. Aspects du drame contemporaine. Henri Bremond va generaliza în sferă pur artistică.. spiritul se caracterizează prin forţă şi tensiune. Breton la descoperirea freudismului.1939). mai secretă şi mai infidelă cu logica. 20 In căutarea genezei subiectul conştiinţei mele. la care modificările de terminologie nu adaugă nimic. 49. Fernand Baldensberger.şi nu invers . 479. 4 Cf. în primul termen se va cuprinde activitatea conştientă. Bergson. căruia romanul simte că i se poate adresa cu conştiinţa deplinei libertăţi de aprofundare. 2 Idem. de pildă. în prima sa lucrare. » Idem MÎtamorphoses de l'âme et ses symboles. 23. în ea singură rezidă sensul intim"". Jung nu explică nici geniul nici actul creator. p. Acesta nu e decât un complex printre multe altele. pp. prin care faptele cunoscute devin obsesii şi idei fixe. Distincţia fundamentală a lui Jung. 21 ROMANUL rainvji^wvj^. Jung disociază şi defineşte cu atenţie şi delicateţe. 428. eul ajunge să desemneze un teritor iu mobil şi elastic. nu tocmai în glumă. e de părere că "psihanaliza a furnizat romancierilor câţiva termeni coloraţi (complexele şi refulările. Sagittaire. 3 \Tern. p. coli. Ed. Ed. nu i -a slujit la nimic această "asurzire sistematică propusă de freudism. prin faptul că există. Adevărul e că romanul psihologic constă într-un proces de acumulare foarte îndelungat şi complex. 6.mistică etc. 478. nu se confundă cu totalitatea psihicului. Janet şi James: "Noi nu avem la dispoziţie decât două forme de gândire: gândirea dirijată şi visul sau fantoma. atenuând parcă violenţa vocabularului psihanalitic: "Eu înţeleg prin eu (s. pe când le Soi e subiectul totalităţii psihicului. Paris. Destinele au fost mai degrabă paralele şi nu o dată apropierile succed faptelor prin osteneala criticilor literari. de exemplu) mai mult decât metode ştiinţifice'". 1963. Pierre -Jean Jouve se fălea în 1931 că ar fi scris primul roman despre materia psihanalitică. înţelegând aici şi inconştientul. E locul. el rezistă tentaţiei de a-1 reduce pe artist la un caz patologic. Que sais-je?. apărută cam în acelaşi timp cu Les Donnees immediates. animus -anima. în al doilea. După 1900. p. demonstrativă a spiritu lui creator.l . Spre deosebire de Freud. Georg. Romancierul va şti că vocaţia subiectului său nu duce inevitabil spre clinică. p. P. Dar şi .U. Perspectiva lui Janet e eminamente energetică. Deşi nu afirmă la tot pasul aceasta. 1 Ibidem. p. această literatură teoretică a condiţionat romanul de analiză. 5 Ibidem. Geneve. nu se vor cuprinde niciodată până la capăt în cercul implicat. că dacă Emma (Bovary) nu ar fi rezistat să mărturisească adevărul că se numeşte Gustave (Flaubert) . Jung priveşte înlăuntrul sufletului mai încrezător în sănătatea omului .

aşa. după care unicul impuls extern recunoscut este cel al impresionismului englez. era contestat cu asprime: "Cât despre Paul Bourget. Argumentul îl constituie acelaşi sentiment al perimării teoriilor clasice: "Psihologia. Jean Prevost publica Essai sur l'Introspection. dar iluzia a supravieţuit cuvântului. la Bourget. el însuşi. Ibidem. un mare număr de persoane făţarnice. Lista şi caracterizările urmăresc satisfacerea aceleiaşi ambiţii de proprietate. Psihologii naivi. dar mai ales mecanică. Dar nu prin aceste reacţii. Le Chute d' Icare ori L'Agonie de l'Amour. L'Ordination (1912) al lui Julien Benda va fi socotit un "erethisme de l'esprit". Autocontemplarea orbeşte şi deformează.. se esto mpa în faţa acestei prezentări plastice. în care contemporanii săi vedeau mai ales un psiholog şi un moralist. au inventat o "faculte de l'ăme" numită "memorie" care ţine cont de toate amintirile. Prevost infirmă gândirea interioară limitată la "meditaţia mută". Jacques Chardonne drept un moralist al intimităţii subtile şi al modulaţiilor imperceptibile. chiar dacă uneori sunt citate opere eterogene. Romanul lui cel mai bine construit este şi cel mai cunoscut: La Colline inspiree. XXVII. Autorul se răfuieşte mai ales cu ma nifestele teoretice ale analiştilor: ". p. . Admiţând că singura cunoaştere de sine posibilă e cea a corpului. proustian. e o abrutizare. veritabile lecţii de scufundare în sine. p. Paris. ca toate elementele acţiunii. trecutul nu apărea în povestire decât sub formă de reminiscenţe. practicată de generaţia lui Paul Bourget. pp. 1927. subtilă la vremea sa. Lista romanelor care sunt "fit&s du sang". este copleşitoare.. se exprimă orgoliul francez al romanului psihologic. Protopopescu_______ Fernand Baldensperger în La litterature franţaise entre ies deux guerres (1919 . care eşuează tocmai prin lipsă de sinceritate faţă de noi înşine. în amintita lucrare Le roman franşais depuis 1 900. în acelaşi an.C. Aceste fantome ale sufletului nu par a fi întrebuinţat decât umbrele cuvântului" . aprinzând o curiozitate vicioasă faţă cu proprii le ei metehne. Bourget. începe deci romanul modern. unde iluziile analiştilor erau spulberate şi persiflate." 1. Este chiar de mirare cât de repede s -au pronunţat adversarii introspecţiei în propria ei patrie..de la care unii scriitori n-au înţeles nimic altceva decât o prea puţin stimabilă lecţie tehnică. Chiar la Prevost sau Rousseau. 16-17. Massis. care nu numai că se credeau capabile de viaţă interioară. Georges Poulet reface legătura cu secolul lui Benjamin Consant: "Cu cele câteva linii ale lui Adolphe. fiindcă nu poate fi ştiinţific organizată. în romanul secolului al XVIII -lea durata era întotdeauna pur succesivă. 22 în căutarea genezei afectare ştiinţifică. sesizabil mai ales în romanul feminin (Claude de Genevieve Fouconnier.. Luând drept principiu fundamental al ana lizei temporalitatea. Franţa a furnizat numai versiuni psihologice ale unui singur tip de roman.1939) e mult mai circumspect cu precursorii. Succesorii n -au sesizat contradicţia şi au fost tentaţi să suprime termenul de memorie. Commentaire de Marcelle Sauvargeot e un Adolphe al literaturii feminine." în general. îi place să afirme că de la Princesse de Cleves până la Liaisons dangereuses. în fine. răzleţe totuşi. Essai sur l'Introspection. Maurice Barres aproape că nici nu poate fi numit romancier din pricina cultului pentru eu. Cea mai mare parte a capitolelor de introspecţie din cărţile de psihologie sunt un spaţiu de ierbar ofilit al literaturii subiective" 1. zic eu. Contemporanul lui Bourget. Autoanaliza ca şi extazul. F. până la marele prag. susţinân du-1 pe Paul Valery care vedea în viaţa interioară un "teatru de reziduuri". 60. în 1927. cel atât de admirat la sfârşitul veacului trecut. Ea se anula cu măsură. Reflections sur l'art du roman. socotită un simplu amuzament. nici nu poate izola elementele psihice pentru a le considera în stare pură. Eduard Jaloux e socotit un ""prinţ al nuanţei" iar romanele sale Le Dernier Jour de la Creation. vârsta romanului psihologic se modifică în funcţie de criteriul după care este definit. şi aşa mai departe. ori Coquillage de Clarisse Francillon). Baldensperger înregistrează evoluţia romanului psihologic după simp -tome şi motive adesea psihanalitice. Singurul admis alături de Proust este Alain Fournier cu Le Grand Meaulnes (1913). conchide eseistul. 2 Jean Prevost. repetă locurile comune în limbaj tehnic. însă fără un consens al comentatorilor. dar mai credeau că o şi pot exprima sau crea. nu există nimic de romancier. Unui istoric literar ca Rene Lalou. 23 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . 64. Paul Bourget făcea figură d e "maestru al romanului psihologic". după formula lui Montherlant.Al. coloidale. iar acestea.scrie Henri Massis . s-ar putea spune. Teza lui Prevost e că memoria deformează introspecţia. Emile Clermont va fi şi el un protagonist a l refugiului interior cu Amour promis şi Histoire d'Isabelle. îşi luau locul provizoriu în . Deşi încearcă să dezvinovăţească romanul Sodome et Gomorrhe al lui Proust că ar fi "un cartier al freudismului". chestiunea reprezintă o vanitate franceză nu fără argumente. susţine Prevost.cea mai mare parte a psihologilor uniţi prin 1 H.M. Eduard Estaunie cu Les Choses voient apare ca romancier al voluptăţii sistematice. şi nu lasă neexplicate decât uitările. M. Concluzia este ma» exagerată decât demonstraţia: între literatură şi psihologie nu poate exista nici o legătură fiindcă cele două discipline nu uzează de aceleaşi reguli. (1927). Librairie Pion. a sufletelor omeneşti foarte maleabile" 1. Le Disciple refăcea într-o manieră mai pronunţat analitică Le Rouge et le Noir al lui Stendhal. Sans Pareil. Trecând în revistă "romanele individului" el e de părere că spre 1900. Polemica este până la capăt clară şi intransigentă: "Mimetismul literar a produs.

. 1955. Georges Poulet. Alberes preferă să indice perioade mai cuprinzătoare. Croisieres en eaux troubles. Ed. Le roman allemand (1914 . de Lacrettelle. p. London. autorul englez are deopotrivă în vedere anul elaborării primului volum din  la recherche du temps. plasează opera de '"cucerire a adâncimii" în jurul anului 1925 având mai ales în vedere efectul postum al creaţiei prousti ene: "După primul volum din în căutarea timpului pierdut (1913). romantismul era autoobservaţie şi flux. care. Wassennann ori Hesse sunt elogiaţi mai mult pentru curaj şi devotament. Baldcnsberger întocmeşte o lungă listă de grămătici ai subconştientului. iar în scrierile franţuzeşti romanul analitic modern. în decursul unui deceniu apar operele capitale ce . Paris. o întreagă demonstraţie freudistă în L'Obsede de R. The Psychological Novei 1900 . suferind aproximativ aceleaşi modificări ca şi poezia secolului al XX -lea. Protopopescu uneia sau alteia din opere. p. din perioada de criză a romanului analitic. Sub un generic ce împrumută titlul lui J. a prins însăşi atmosfera minţii" 1. Pion. de pildă. 28. Dacă mai adăugăm că romanul analitic nu este numaidecât un gen epic autonom. 1949.. în general mişcările în timp ale lui Endel sunt mai convingătoa re fiindcă sunt mai puţin complicate: ". Se pare însă că romanul german a fost întotdeauna în căutare de structuri şi nu de mobilităţi. Astfel.m . Mai degrabă clinicieni ai istoriei decât ai propriului suflet. Fauche. Maurice Boncher. chiar dacă Leon Endel pregătea paradoxul pentru a justifica judecata că romanul psihologic a fost fondat "în mod accidental" de r omanticul Samuel Richardson. în Rien que ton corps de Mme Ramoz ilustrarea "complexului Electra" propus de Jung ş. Atrăgând atenţia asupra progreselor deplorabile făcute de subiectivitate în epoca ultimelor decenii. 38. p.1915. descoperă tema incestului. 25 F in Lll ui ţă re ROMANU PSIHOLOGIC ROMÂNESC . apărut în martie 1938 în revista "Geist der Zeit". 11. p. atunci înţelegem de ce un R. p.Al. Paris.n. De aceea devine edificator pentru spiritul romanesc german.ceea ce în scrierile englezeşti a început să se numească the stream-of-conscionsness novei (s. 4 Cf. Nici nu se putea o mai exactă definire a eroului de tip stendhalian. pe Neill Gunn decât pe Virginia Woolf. incluzând pe li sta reprobaţilor şi pe Zola. 126. Etudes sur le Temps humain.. ci o formă de resurecţie literară modernă.d.1915 s-a născut romanul psihologic modern .raţionalismul şi raţiunea au cedat cu mult înaintea introspecţiei şi sentimentului. 24 "viguroasei feministe" Dorothy Richardson: "între 1913 ." 3. şi pe Dostoievski.1950). decât pentru nuanţă şi ambiguitate psihică. 3 Ibidem. rafinat şi aprofundat. ca şi în Le Battement de coeur de A. Thomas Mann. în L'Innocent de Ph. care avea "conştiinţa morbidă a fiecărui gând şi simţământ în întregul flux şi reflux al minţii" 1.. Când fixează data de naştere a romanului an alitic între 1913 .". de Lacrettelle.. Rivallet. de J. Eroul romantic a început prin a-şi contempla inima şi a sfârşit prin a-şi contempla mintea" 2. 1961. Ed. F. 106. subestimându-şi singuri drepturile asupra suferinţelor tânărului Werther. Refugiul în romantism e un mod de a amplifica geneza romanului psihologic pe care urmaşii lui Goethe l -au ignorat.1933) et la crise de I'esprit. în Luce. apărut şi perimat într-un anumit interval istoric. pentru unica lor aprehensivitate psihologică 4. Mult mai decis în periodizare este Leon Endel. Impasul de ordin cronologic nu poate fi rezolvat decât prin acceptarea unei dialectici în timp a procedeelor de analiză psihologică pe care romanul şi le -a asumat.a.1950). cit. Dacă clasicismul a fost intelect şi repaos.defileul lucrurilor.) sau romanul monologului mut şi interior. -M. neconceput ca gândire fluentă. autorul unei importante sinteze. op. The Psychological Novei (1900 . " Ibidem. fără a acorda prioritate 1 Leon Endel. care nici măcar nu se grăbeşte să oprească destinul romanului psihologic la cel de -al doilea război mondial. articolul conchidea: "Noi iubim mai mult pe Gions decât pe Proust. dragoste şi suferinţă.. 233. un simplu articol intitulat Sfârşitul romanului psihologic. Heriat.perdu (1913) dar şi data la care apare primul volum din Pilgrimage (1915) al In căutarea «enezei Fernand Baldensberger. p. Istoricul preocupat de concurenţa "forţelor de cr eştere" ale romanului. Rupert HartDavis. cu cele de "opoziţie" (prin care vom înţelege raportul dintre tradiţie şi ino vaţie în naraţiunea universală)..

fiecare în felul său. prin Proust. el cercetează şi ia amprente celor mai obscure straturi ale conştiinţei. pe când Gide ori Proust sunt cei care informează realitatea despre ceea ce este ea capabilă să producă î n spirit. o aserţiune ca aceasta.. Dacă la 1850 erau necesare interminabile inventare şi percheziţii fiscale pentru a afla un detaliu din viaţa suavei verişoare Bette. eşecul devine sursă a valorii. am putea spune că în locul romancierului care arăta curiozitate pentru realitate şi încredere în formele ei. Bucureşti. Se exprimă astfel nu un refuz al lumii exterioare. Subiectivitatea. de aceea eu nu fac nici o diferenţă între arta elevată. Dacă până la 1900 romancierul se întreba cum poate deveni realitatea esenţi ală. în 1913 este suficient parfumul unei gladiole pentru a reconstitui întreaga viaţă a lui Swann. Garden-party de K. dintr -o simplă tresărire lăuntrică. Acelaşi raport subtil cu realitatea îl are în vedere şi D. Dintr -un gen eminamente reprezentativ. Din model exterior. Forţând prin Stendhal. între. frivolă sau mondenă. Nici cel mai acerb analist nu-şi propune examenul interior cu deplină uitare pentru p osibilităţile de generalizare ale concluziilor sale. 1968. Muntele vrăjit ori Procesul nu mai fac din subiectivitatea personajului un secret subordonat destinului social. pentru a afla ceva. Los Angeles. e de la sine înţeles că nici romanul nu -şi poate îngădui luxul de a fi de la un capăt la altul realitate brută. 1955. ea [scriitoarea. 27 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC .n. de ce nu am accepta că ambele categorii pot fi obiective sau subiective? Scriitorul nu poate fi un "obiect printre obiecte". p. pare destul de neadevărată. particulară. s -a născut analistul care manifestă admiraţie pentru substanţă şi îngrijorare pentru formă. ci capacitatea multiplă a eului de a dialoga cu formele multiple ale realităţii.. 26 In căutarea genezei romanescă. în vreme ce la 1857 Emma Bovary lupta să ascundă lumii o întreagă epopee interioară. e în stare să facă. Acum roman cierul este pe deplin convins că omul fiind în esenţa sa subiectiv. Alberes. este publicat..] Ei inventează simultan. Stream of Conscionsness in the Modenr Nov ei. romanul descoperă. romanul care scapă viziunii comune şi convenţiilor povestirii. Printr -un melancolic paradox. simultan. Protopopescu realitatea e cea care îl informează cu privire la valorile ei. Romancierul actual. romanul tinde să se transforme într-un gen interpretativ. [. neterminat. Dimpotrivă .îndepărtează romanul de suprafaţa vieţii şi marchează cufundarea lui în adâncuri. nu se mai pretinde un atoateştiutor.-M. "le tout savoir" al lui Balzac şi "tout dire" al lui Gide e o diferenţă de epoci. exploratorul de profunzimi. comentatorii sunt în general de acord că deceniul 1913 . când este de o certă profunzime şi lib eră de aparenţe.] trăieşte aparent un aspect nou şi străin [s. naraţiunea se compune într -un complex de consecinţe şi nu de cauze.1913 însăşi noţiunea de frumuseţe se asociază ideii de profunzime sufletească.] de realitatea pe care o observă.a. mijlocul cel mai sigur de a descoperi adevărul gândurilor unei fiinţe"". Pentru Balzac 1 R. un punct de vedere al autorului (şi nu al faptelor relatate). Ulysse de Joyce (1922). n.1925 reprezintă un spaţiu formativ. descoperă în propria sa personalitate o materie. în concluzie: dacă în privinţa premiselor romanului psihologic există o mai mare divergenţă de păreri. Romancierul care căuta în realitate un model. Dacă acceptăm distincţia între tipicul general şi tipicul individual. ei explorează materia existentă cu ochi noi" 1. însăşi solitudinea personajului scufun dat în sine apare ca fapt social. acum el se frământă pentru a face esenţa reală. viaţa d evine substanţă interioară a nara ţiunii. Zice undeva R. pp. Integrarea concretului în viaţa interioară a personajului devine lege. început în 1913. Mansfield (1922). Istoria romanului modern.U. Romane ca în căutarea timpului pierdut ori Ulysse. formele romanului trebuie să reprezinte în primul rând principiile subiectivităţii. iată ce spune însuşi Proust: ". Dimpotrivă. Propunând de fiecare dată o optică narativă. De vreme ce nu toată realitatea e 1 R.fiindcă realitatea adevărată este interioară. nici evaziunea din faţa istoriei.196. Realitatea devine romanescă în măsura în care suportă expansiunea conştiinţei asupra sa. micul agent din Dublin... Doamna Dalloway de Virginia Woolf (1925). cum că "romanul n-a fost niciodată o experienţă a societăţii în particular"' fără alte menţiuni. o epopee. care nu se ocupă decât de dragoste şi arta imorală sau futilă. E. Procesul lui Kafka. aspect având limbajul său propriu şi convingător pentru cei care văd în actul scrisului. Humphrey despre romancierul secolului trecut: "Autorul e mereu omniscient: aceasta este baza întregii lui arte romaneşti"'. romancierul modern obţine din separaţia lor o perspectivă dialectică. Intre 1900 . melodioasa fluiditate interioară. nu are formă însă are structuri. Humphrey. 195 . Berkley. ca întreg spiritul.Al. Considerând memoria şi timpul incompatibile. L. Flaubert ori Balzac rig iditatea lumii exterioare. în ce priveşte mutaţia valorilor romaneşti sub directa influenţă a psihologiei şi filosofiei moderne. Chiar această "omniscienţă" este cea care îl separă pe modern de vechi. 63. în 1925. realismul transformându -se într-o chestiune de esenţă interioară. Detec tarea şi luminarea structurii subiective devine condiţie a obiectivitătii romaneşti. între cei care fac psihologia savantului sau a unui sfânt. Noul roman confruntă cititorul cu . mai curând decât a unui om de lume" .L. cu idei nobile. (trad. Joyce ori Woolf. ea poate să emită chiar dintr-o impresie cunoscută. Richardson când explică mecanismul transfigurării impresioniste: "în timpul scrierii. în 1922 Leopold Bloom. Sensibilizând puţin lucrur ile. Ceea ce se schimbă şi se afirmă în acest spaţiu este însăşi viziunea scriitorului asupra artei romanului. De aceea. Dimov).

experienţa psihică şi mentală directă, dar ne propune să -! luăm drept un fenomen de "obiectivitate", de îndrumare către altceva decât starea pur mentală. E un proces de "exteriorizare a interiorităţii", obiec tivat chiar prin suportul său - limbajul. Imaginea eului care rezultă nu mai este o intenţie globală fiindcă "roman ul psihologic şi uneori drama tind chiar să dizolve persoana, să o disperseze în momente, în acte succesive sau în aspectele şi măştile sale. Eul apare aici ca o oscilaţie între aceste fragmente şi eforturile de reunire a ceea ce a fost zdrenţuit" 4. Romanul omului interior se alcătuieşte pe o asociaţie între istoricitatea fundamentală a vieţii şi interioritatea animatoare a faptelor, dând prioritate duratei asupra cronologiei, asociativului asupra raţio nalului, multiplului asupra unităţii. "Vechile forme r omaneşti sunt în prezent distruse nu ?.tât dintr -o pornire de anarhie sau pentru a îndepărta tot ceea ce este formă, ci cu scopul de a proba că viaţa este aşa 192-193.
28

In căutarea genezei fundamental, aşa de organic structurată în toate manifestările ei , încât orice efort de a-i impune o formă este superfetatorie. Convingerea noului romancier este, dimpotrivă, că dacă se exprimă autentic pe el însuşi, opera va purta unitatea inerentă a conştiinţei, care este mai coerentă decât orice unitate artificial im pusă cursului său de tehnicile literare" 1. în legătură cu acest "hamletism al anilor '25", Benjamin Cremieux citează ca factori: refuzul realului, "ferfeniţarea" eului şi risipirea persoanei. Un alt estetician conchide: "De la începutul secolului până în z ilele noastre, romanul reflectă diversele interpretări moderne ale vieţii psihice: stream of conscionsness, bergsonism, psihanaliză, Gestalt psihologic etc. Pentru romancierul novator, psihologia adâncurilor este în acelaşi timp, formă, mijloace tehnice ş i teme"'. Problema teoretică a romanului psihologic tinde să se sustragă formulării, după modelul propriului ei obiect. în chip aproape miraculos un personaj îi redă coerenţa absolută: Proust, acest Don Quijote al Timpului cum a şi fost caracterizat.

7. Proust în căutarea lui Don Quijote
Ce-ar trebui să ne amintim mai întâi din năstruşnicile isprăvi ale lui Don Quijote, pentru a înţelege aceasta: încăierarea cu morile de vânt, lupta cu turmele de oi sau duioasa năzărire a lighenaşului luat drept coif eroic? Dinspre toate faptele de vitejie ale fericitului hidalgo vine una şi aceeaşi supremă povaţă: fiecare e liber să vadă în lucrurile lumii reale ceea ce propria lui oglindă interioară îi arată. Dar nu avem oare aici însuşi principiul intim al operei lui Proust, care întemniţat în camera căptuşită cu plută, face adevărate vrăji, reînviind ţărmurile însorite ale Balbecului, pădurile de la Combray, grădini şi catedrale, toate înfiripate adesea doar din aburul unei ceşti cu ceai? Aşa cum în voia mârţoagei lui Don Quijote stă tot secretul aventurii sale, tot aşa în voia memoriei lui Proust stă întreg înţelesul Van Meter Ames, Aesthetics of the Novei, New York, 1966. p. 206. B. Cremieux, Inquietude et recontruction. Essai sur Ia litterature d'apres-guerre, Paris, 1931, pp. 28 - 29. Michel Zeraffa, Personne et personnage (Le realisme romanesque de 1920 â 1950), Ed. Kinncksieck, Paris, 1969, p. 466.
29

acestei uimitoare aventuri romaneşti a secolului nostru. Ca şi prestigiosul personaj al lui Cervante s, Proust nu-i altceva decât tot un "cavaler rătăcitor", pornit în căutarea timpului pierdut. Care din utopii e mai mare, e greu de spus. Pe amândoi îi uneşte aceeaşi "demnitate meta fizică", amândoi trăiesc aceeaşi titanică încleştare cu şinele. Rătăcirile lor sunt două moduri geniale de "a bate câmpii". Se întâlnesc peste secole doi fauni ai propriei lor individualităţi, gata să sacrifice oricând un minimum de realitate pentru maximum de iluzie. Printr -o teribilă fecunditate imaginativă pentru Prous t, ca şi pentru Don Quijote obiectul e mereu altceva. E însăşi aparenţa. Ei au încetat de mult să vadă cu ochii şi să pipăie cu simţurile. Don Quijote, acest mare savant al realităţii, e în stare să prefacă pe loc o jupâniţă de han în "luminăţia sa"; Prous t nu osteneşte niciodată să idealizeze cu amintirea o Odettă minoră şi snoabă ori să mângâie cu voluptate o Albertină absentă. Dar marea operă a "deşertăciunii" începe la amândoi cu închi puirea niciodată potolită că propriul lor eu este de fiecare dată altceva. Cine vorbeşte aici, ca în alte nenumărate împrejurări - "dar adoptasem alt punct de vedere în felul meu de a mă bucura de fiinţe şi peisaje. Toate castelele de pe pământ ale cărei ducesă, principesă, vicontesă era doamna aceasta cu blană care înfrun tă timpul urât, mi se părea că le purta cu ea, după cum unele personaje sculptate pe faţa unei porţi ţin în mâna lor catedrala pe care au clădit -o, sau cetatea pe care au apărat -o. Dar numai ochii minţii mele puteau vedea aceste castele, aceste păduri în m âna înmănuşată a doamnei în blănuri, vara regelui. Cei ai trupului meu nu deosebeau, în zilele în care trupul era ameninţător, decât o umbrelă..."' Proust despre Don Quijote sau invers? Nu urmărim cu orice preţ, după moda demitizărilor creatoare, o imagin e cât mai prăfuită a lui Proust. Dimpotrivă, această aparentă "deposedare" a proustianismului de valori ce păreau descoperiri senza ţionale ale sale, îl face cu atât mai durabil. Un "vântură lume" al aparenţei absolute se întâlneşte cu un alt mare "vântură

lume" al timpului iluzoriu; un cucernic, cu un inocent - două spirite ce nu ascultă de legea faptelor ci de cea a posibilului. "Lumea posibilului mi s -a părut întotdeauna mai deschisă decât aceea a contingenţei reale, se destăinuie Proust traducând 1 M. Proust, în căutarea timpului pierdut, Ed. Minerva, col. B.P.T., Bucureşti, 1971, voi. Captiva I), trad. Radu Cioculescu, revăzută de Eugenia Cioculescu, p. 38. 30 în căutarea genezei parcă soarta lui Don Quijote, asta te ajută să cunoşti sufletul, dar te la şi înşelat de indivizi" 1. Don Quijote e tentat mereu să spună "eu fac cât o sută"; eul lui Proust este deja un miriapod fantastic. Amândouă conştiinţele sunt eroice şi abisale. Zice Unamuno când îl surprinde pe Don Quijote făcând tumbe despuiat: "frumos este ceea ce este de prisos". Cele mai multe isprăvi ale eroului par gratuite. La Proust însă totul e de prisos, fiindcă totul e Trecut. Până şi fraza lui a luat o înfăţişare nestrunită, cu creşteri şi tentacule prisositoare. Ceea ce împlinesc cei doi rătăci tori sunt două lucruri de prisos: Visul şi Amintirea, sfidând prezentul şi evidenţa. Pe chipul nici unuia nu se poate citi nici groază nici veselie, reacţii pe care, să ne amintim, Proust i le reproşa lui Dostoievski. Don Quijote rătăceşte cu credinţa că r ezideşte Lumea, celălalt hidalgo crede că rezideşte Timpul. Care utopie e mai mare? Şi într -un caz şi în altul, aceeaşi sublimă dorinţă individuală e convertită în autentic. Don Quijote este o îndărătnică vietate care se îmbălsămează în fiecare zi, Proust este de mult o Mumie a Trecutului care luptă să se însufleţească zilnic. ' Ibidem, p. 27.
31

II VIZIUNI ASUPRA METODEI
1. "De ce nu avem roman?"
Refăcând legătura cu frământările romanului românesc, enunţate ia început, trebuie observat că ceea ce la 1900 putea să pară o simplă confruntare sentimentală între romancier şi critic avea să se transforme după 1920 într -un veritabil proces al romanului. Termenii sub care se dispun "forţele de opoziţie" sunt cuprinşi într -un titlu emblematic pentru epocă: creaţie şi analiză, subiect consacrat de Ibrăileanu prin una din sintezele capitale despre roman ale literaturii noastre. Cele două decenii interbelice de aprinse discuţii teoretice dar şi de mare rodnicie epică, reprezintă cea mai importantă perioadă din istoria romanului românesc, în care geneza şi apogeul aproape că se suprapun. Acesta e motivul pentru care o privire strict istorică devine inadecvată. Opinia noastră e că în ceea ce priveşte evoluţia romanului românesc e dificil de întocmit ierarhii cronologice reale şi mai ales de stabilit o dată a genezei. Nu numai pentru că istoria genului e scurtă în raport cu a altor literaturi, dar şi pentru că această sumară întindere în timp prezintă destule lacune şi incertitudini valorice. Arbitrarul începe chiar cu rom anul lui Nicolae Filimon, a cărui apariţie (1863) e oficializată didactic în act de naştere al speciei. Trecând peste insuficienţele inerente ale Ciocoilor vechi şi noi ca roman, va trebui să observăm că, în privinţa epicului, ca de altfel şi a dramaturgie i originale, perioada 1830 - 1865, este cea mai tributară "misterelor", "fiziologiilor" şi vodevilelor pariziene, pe de o parte; pe de altă parte nu
32

Viziuni a; dei putem ignora faptul că la 1705, literatura română era în posesia uneia dintre cele mai am biţioase alcătuiri epice, Istoria ieroglifică, în care toate elementele de structură aspiră .la condiţia romanescă. Dacă e să privim totuşi în devenire, trebuie să acceptăm în evoluţia romanului românesc o succesiune de "geneze", fiindcă şi Istoria ieroglifică a lui D. Cantemir (după care a urmat un adevărat vid literar, până la Ţiganiada lui Ion BudaiDeleanu) şi Tainele inimii eternul fragment al lui Kogălniceanu, şi Geniu pustiu al lui Eminescu, reprezintă tot atâtea încercări de "geneză ratată". Tot aşa , dar cu o nouă exigenţă artistică, se poate spune (şi s -a afirmat) că adevăratul roman românesc începe cu Ion şi cu Pădurea spânzuraţilor ale lui Rebreanu. Concluzia e că situările prea rigide ori minimalizează, ori nu exprimă exact realitatea literară. I ată: în 1927, Minai Ralea publică în "Viaţa românească" un articol cu titlu simbolic, care va mai fi auzit în epocă: De ce nu avem roman? Era însă 1927, anul în care o atare întrebare putea să pară perfect justificată? Să nu uităm că până la această dată a păruseră destule romane importante, unele fundamentale. Sadoveanu publicase Şoimii (1904) şi Strada Lăpuşneanu (1921); de la apariţia lui Ion al lui Rebreanu trecuseră şapte ani, iar de la Pădurea spânzuraţilor, cinci; Hortensia Papadat-Bengescu tipărise romanele sale sui-generis, Sfinxul (1920), Femeia în faţa oglinzii (1921) şi romanul-roman, Balaurul (1923); în fine, apăruseră primele volume din La Medeleni (I - 1925, II - 1926) de Ionel Teo-doreanu, Diplomatul, tăbăcarul şi actriţa (1926) al lui Carol Ardeleanu, Domnişoara din strada Neptun (1921) şi Omul descompus (1925) ale lui Felix Aderca, romane nu toate de primă mărime, dar care ar fi putut îndestula o privire de ansamblu. Mai mult, în 1927 (articolul lui Ralea apare însă în aprilie) vor ieşi de sub teasc alte câteva romane care pot oricând infirma alarma

criticului: Concert din muzică de Bach al Hortensiei Papadat-Bengescu, întunecare al lui Cezar Petrescu, Ciuleandra lui Liviu Rebreanu şi ultimul volum al Medelenilor lui I. Teodoreanu. (Vezi nota 1, p. 34.) Adevărul e că M. Ralea, care era un elevat "amator" în critica literară, punea această întrebare din cu totul alte raţiuni decât cele bilanţiere. Pe filosoful şi psihologul artei îl pasiona însăşi concurenţa pe ter en autohton a celor două forţe romaneşti: realismul rustic de tip tradiţional şi noua fenomenologie a romanului, pentru care prozatorul român părea necopt. Cum se ştie, discuţia nu începe cu M. Ralea (Maiorescu şi Ibrăileanu o iniţiaseră încă la sfârşitul secolului trecut); dar
33

ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. Pwtopopescu__________________ am ales ca punct de plecare eseul său din 1927, tocmai pentru a vedea cum, intrând programatic în dezbatere analiza şi psihologismul, realismul însuşi, ca metodă prim ită întotdeauna cu politeţe, începe să fie privit cu exigenţă. Se declanşează, cu alte cuvinte, un proces de elucidare care, cel mai adesea, se înfăţişează ca dilemă. Cumpătarea şi nevoia de echilibru a criticii întâmpină ofensiva spiritului manifest al ro mancierului. Vechea ambiguitate (creaţie şi analiză) se complică cu o nouă indistincţie: cri ticul îşi asumă condiţia de romancier ca G. Ibrăileanu, E. Lovinescu ori G. Călinescu, părăsind magistratura pentru aventură, în timp ce roman cierul, precum Camil Petrescu, M. Sebastian ori Anton Holban se decide să -şi apere aventura cu cele mai suple postulate, devenind romancier-eseist, deopotrivă de autoritar.

2. Răspunsul "complexelor specifice"
Fiind un eseu de ideologie literară, răspunsul lui M. Ralea apare ca o sinteză a frământărilor ce diferenţiază romanul românesc de după 1920, de versiunile lui anterioare. Nu ne vom aştepta la nişte teze numaidecât revoluţionare, ci la acea arhitectură de caracteristici proprie eseistului, caracteristici ce pot fi uneo ri puse la îndoială pentru argumentaţia lor mecanicistă. în jurul conceptului de specific naţional sunt dispuse metodic forţele de inerţie şi tendinţele de inovare ale romanului ro mânesc, fără sfială pentru adevărurile comune. înainte de război, observă M. Ralea, preluându -1 evident pe Ibrăileanu, nuvela şi schiţa erau genurile convenabile ale prozatorilor noştri. După 1920, "cu tenacitate conştientă, urmărind o idee oarecum preconcepută, toată lumea s -a îndreptat spre roman" 1. Se confirmă că neliniştea autorului nu era nicidecum de ordin cantitativ. Ceea ce -1 preocupă este acel renăscut "duh al imitaţiei'", care 1 Mihai D. Ralea, De ce nu avem roman?, în "Viaţa românească", an XIX, nr. 4, aprilie 1927, pp. 82 şi urm. Parte din opiniile articolului vor fi reluate un an mai târziu de N. Davidescu, care se arată însă mai puţin sceptic decât M. Ralea: "Această repede eflorescentă a romanului este un indiciu hotărât al unei atât de repezi închegări a vieţii noastre sociale moderne. Tipurile literare trebuie să-şi aibă corespondentul lor în viaţă şi faptul că ele au putut fi definite în scris însemnează că pot fi definite şi în viaţă. (...) Romanul ţine de «comedie de moravuri» şi de «teatrul de caractere»". (Anul literar, în "Universul literar", an XLIV, nr. 4, 22 februarie 1928). 34 Viziuni asupra metodei ispiteşte o vocaţie incertă a prozatorului român. Teza lui M. Ralea este în general defetistă, cu unele accente exagerate referitoare la aşa -zisele complexe de ordin etnico -artistic. Nevoia de a consacra şi în "mica noastră literatură" romanul, susţine el, e condiţionată de succesul european al genului. Ca odinioară antichitatea care a cunoscut geniul tragediei ori feudalismul care s -a desfătat cu epopeea, Europa secolelor moderne trăieşte epoca romanului. Cum era şi de aşteptat, împărtăşind evoluţionismul lui F. Brunetiere, criticul aruncă în joc argumente de psiho-sociologie a culturii, ce conduc însă la concluzii infirmate de dez voltarea imediată a romanului. Trecând indiferent peste Filimon, Slavici, Duiliu Zamfirescu, Rebreanu, criticul conchide că "de aceea nu avem astăzi decât numai nuvelă", fiindcă nu am avut epopee, ci numai baladă. Acceptând chiar că scriitorii noştri n -au găsit nici o "sursă populară prealabilă pentru roman" ne întrebăm: să fi f ost oare atât de străină şi vană truda cronicarilor faţă cu viitoarele interese artistice ale romanului? De ce nu am importat de timpuriu roman? se întreabă autorul. "N -am importat de la început roman, mai întâi fiindcă e un gen mult mai greu care presupun e o anumită cultură după cum vom vedea, şi în al doilea rând, fiindcă structura societăţii noastre era de aşa natură încât se opunea la import." între cauzele care au zădărnicit înrădăcinarea genului (dezvoltarea târzie a gustului burghez, primitivitatea t iparului, ignoranţa tehnică a scriitorilor), M. Ralea mai preia de la Thibaudet un motiv mai mult cochet decât serios: "lipsa femeii cititor...", socotind şi în această privinţă romanul românesc sabotat de unicul public pe care ar fi putut să -l aibă încă de acum o jumătate de veac. O jumătate de veac în urmă înseamnă 1874, când, dacă nu vrem să recunoaştem încercările lui Bo-lintineanu, Al. Pelimon ori Pantazi Ghica, e totuşi greu de acuzat până într -atât absenţa publicului feminin, având în vedere că pe lâ ngă invazia de "romanţuri" traduse, între 1840 - 1860 erau deja tălmăcite romane prestigioase ca Werther al lui Goethe, Călătorie în jurul camerei mele al lui Xavier de Maistre ori Adolphe al lui B. Constant, acesta din urmă tradus chiar de... o femeie (El ena Drăghici) 1, toate

pp. Termenul cuprinde şi exprimă acea "inextri cabilă ţesătură de forţe artistice proustiene" (vocaţia detaliului. adică subtilitatea întrupată în fiinţă. referinţă principală în critica românească. Notă asupra . 8. anume parcă pentru a ispăşi "stigmatul" poporanist ). august . 3. a individualităţilor retractile. Romanul e povestea vieţii şi a sufletului individualităţilor private [s. pe care o vom întâlni întocmai şi la G. în "Viaţa românească". Aspecte şi direcţii în romanul românesc de la primele începuturi până azi. romanul va putea apărea foarte uşor". Interpretarea sa.207. Ralea. 36 Viziuni asupra metodei lui Proust. romanul românesc are tendinţa să-şi transforme eroii în personalităţi. Benjamin Cremieux.septembrie 1923. Marcel Proust. Flaubert. Munteanu. Compoziţia în opera lui Marcel Proust (nr. Nic. fără strălucire. octombrie 1920. autoarea Concertului din muzică de Bach. întâmplarea face ca Ralea însuşi să trăiască în particular şocul pe care romanul românesc îl v a simţi la întâlnirea cu colosul epic proustian. un extras fără altă importanţă. "răutatea de suflet". Călinescu. îşi află soliditatea în cele trei puncte de vedere din care este privită creaţia lui Proust: filosofic. în totul. 344). Astfel. Dar el va reveni în câteva rânduri asupra subiectului. ori rivalităţile îndelungate între familii. Având prea puţin simţul "individualităţii private" adică al vieţii interioare. Abia când începe să definească specia. La un an de la publicarea volumului A l'ombre des jeunes filles en fleurs (distins la 10 noiembrie 1910 cu premiul Goncourt). 2. un articol consacrat 1 M. recunoscând capacitatea noastră de a realiza scene rural-colective. 442 . "imperialist" tinde să se manifeste întotdeauna în exterior. pe care aproape toate comentariile ulterio are o vor urma în liniile generale. Ceea ce lipsea naraţiunii noastre nu erau în primul rând "femeile -cititor". printr-o "mare europeană". In 1923. domenii intime ale filosofului român. în care e sesizabilă nu numai nesiguranţa în situarea lui Proust (alături de Regnier şi Zola). fiindcă abia atunci înţelegem exact despre absenţa cărui gen de roman este vorba.pretinzând un lector educat. şi nici nu putea fi altfel la vremea când era elaborată. Cu aceste observaţii ale criticului se poate privi în viitor: "Când oamenii deosebiţi vor fi aşa de mulţi încât istoria nu va fi silită să se grăbească să -i confişte. Ralea este că. Ca o nouă infirmare. 6. Edmond Jaloux. Ralea se afirmă definitiv ca exeget al operei proustiene. fiindcă "el nu se poate conţine". Protopopescu exegetul lui Bergson şi Proust pledează tocmai pentru po vestea individualităţilor fără viaţă publică. Caracterul tare. când înregistrăm întrebarea rechi zitorială adresată romanului românesc. ratându -i ca personaje. chiar în acel an. apare în volumul Interpretări. munca şi rezultatele "ochiului cu faţete de furnică" al lui Proust. este că "apariţia individualităţii nu e încă un fenomen românesc curent". notăm: Jaques Riviere. căruia tânărul critic îi contesta tocmai esenţialul: rolul de novator al romanului europea n. "de ce nu avem roman?". pp. Pledoaria înaintează decis spre romanul psihologic. Amiel. Marcel Proust el la tradition classique (nr. amplul studiu Marcel Proust. cuprinde ş i indică în acelaşi timp. Bucureşti.443. Paradoxul şi răsturnările au început mult mai târziu să opereze asupra romanului. 2 Cf. dar care resimt inabilitatea şi lipsa de experienţă în analiza lăuntrică. în fine. aprilie 1920. Prin prisma acestei noi necesităţi trebuie să receptăm şi întrebarea din 1927. dar şi o anumită lipsă de aprehensiune pentru stilul stufos al romancierului. publică tot în "Viaţa românească" (revistă care inaugurează la noi discuţiile despre proustianism şi care timp de aproape un deceniu. viziunea este una "clasică". N. în care viziunea este complet schimbată iar judecata exact orientată spre predecesorii analişti înrudiţi ca temperament. " Apar mai ales traduceri din foiletoanele la zi ale criticilor francezi. ci individualitatea privată. 195 . Dar eseistul "Vieţii româneşti" vine cu o observaţie care trece peste toate exegezele epocii şi pe care critica mai nouă a transforma t-o din particularitate a textului în instrument de lucru asupra lui: subtilitatea. Ramon Fernandez. fluiditatea memoriei. în 1927. care la rândul lor se străduiau să recupereze o îndelungată lipsă de receptivitate . nr. Ralea. nr. în "Viaţa românească". In fin e concluzia. Meritul lui M. eterogenitatea observaţiei). se interesează consecvent de opera marelui romancier. iunie 1924. 1937 35 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. Scrisori din Paris. 8-9.a. martie 1923. an XII. propunând o confruntare între conştiinţa epică naţională cu cele mai înalte forme analitice ale romanului universal. cu personaje care sunt caractere combative.] cele mai caracteristice". M. cu care M. Afirmând că "romanul e legat de apariţia conştiinţe i". p. apare în "Viaţa românească" 1 o scrisoare-eseu trimisă de Ralea din Paris. pp. Asupra prihologiei lui Marcel Proust (nr.469). Stendhal. transformând injustiţia într -o autentică pasiune. Apelul final al criticului de a ne adapta la subtilitate ca la o condiţie naturală a existenţei. sociologic şi estetic. încep ând din 1920. romanul românesc va da poate cea mai mare probă de subtilitate din istoria sa. an XV. într -un cuvânt: "a persoanelor fără importanţă istorică dar cu mare semnificaţie morală. e poate cea mai preţioasă concluzie care decurge din contactul cu epopeea retrospecţiei. 291. 468 . 1 Cf. Ralea devine convingător. p. dar cu alte consecinţe.

2 din 1893. ci anunţa premisele unei definiţii a romanului total. Ibrăileanu pledează la acea vreme pentru romanul realist. E. 1 G. Observăm de pe acum dispunerea polară a terme nilor cu care Ibrăileanu va opera consecvent: mediu social cu reflexul său epic de mai târziu creaţia şi mediu fizic cu corespondentul literar ultim analiza. Guyau şi Dobrogeanu-Gherea. p. pretinzând scriitorului (şi eroului) o subiectivitate activă şi voluntară. criticul nu se pregătea să renunţe la orice disociere. căutându-şi departe de lume singurătatea pentru a -şi număra bătăile inimii. Mai mult chiar.]. nr. în "Evenimentul literar". Protopopescu__________________ el a sesizat implicit soluţia de progres. Şansa cu atât mai însemnată pentru romanul de analiză care a avut în îndrumătorul "Vieţii româneşti" un mare nostalgic după secretele şi legile psihologiei. în care bătrânul Turgheniev recapituleaz ă o dragoste de tinereţe." ). 2. conform tezelor deterministe. cap. De unde concluzia fundamentală pentru întreaga sa gândire estetică: "Şi dacă literatura «pur» psihologică se învecheşte şi ea cu vremea.L. criticul exclamă la descoperirea "unui caz rar" de "memorie afectivă". 1967. iar confesiunea lui Goncourt. precum şi cu principiile psiho-fîlosofîce ale lui W. 2 G. Ibrăileanu realizează în 1924. în care privinţă Turgheniev apare ca cel mai fin analist al veacului al XlX-lea. Recunoscâ ndu-i lui W. Ca şi Dobrogeanu-Gherea ori Raicu Ionescu-Rion. pp. pp. cum nu există nimic absolut în lumea aceasta. temerară încercare de jurnal. în realitate nu există o literatură psihologică şi alta socială. începând cu nr. Protopopescu__________________ socială şi prin evoluţia sufletului uman [s. 195-196) şi altele. pe baza comparaţiei. In privinţa romanului psihologic.n. "suprasaturată" de culoare şi nuanţă. referindu -se la unul din episoadele din Ape de primăvară. Cu acest mulaj teoretic. într-un moment în care romanul însuşi năzuia cu febrilitate la ele. . în "Viaţa românească". romanul atrage îndeosebi naturile critice înclinate spre ideologie. Ibrăileanu. prima cercetare mai detailată a fenomenului Proust." 1. prin elementul ei psihic. Bucureşti. supralicitând fenomenul "oglindirii": "Concluzia este că viaţa sufletească nu -i decât oglindirea realităţii în creier şi că această realitate e întrupată mai ales în mediul social" .. preluat e cu patos de la Spencer. prima încercare a criticului asupra unui roman se petrece în seria de studii grupate sub titlul Psihologia de clasă. 1887) întreprinde Al. Dar punctul de vedere din care Ibrăileanu amenda încercările de introspecţie ale lui Traian Demetrescu. în ceea ce priveşte romanul. era cel puţin în intenţii un viitor Emil Codrescu. prin prisma căreia avea să-şi pună aceeaşi întrebare: de ce nu avem roman?" Condiţia capitală fiind originalitatea specific naţională. Psihologia de clasă. oricât am doza elementele.. ca şi tribulaţiile intimiste ale lui Dan. Evoluţia concepţiei sale estetice de la Psihologia de clasă (1894) la Creaţie şi analiză (1926) este însăşi istoria ieşirii romanului de sub zodia micului evidenţialism agrar şi afirmarea lui ca instituţie a conştiinţei şi a com plexităţii spirituale. Psihologie care. Guyau (L'Art au point de vue sociologique. W.. preocuparea sa de căpătâi o constituie "psihologia artistului". este ceva mai trainică decât s-ar părea. 7-8. inabil si nevertebrat. Erau reflexele pozitivismului energetist care transferau în artă postulatele lui Lamarck. 27 decembrie 1893.n. viza armonia absolută între scriitor şi mediu. Există o literatură mai psihologică şi alta mai socială [s. sub dictatura căreia personajul trebuie să experimenteze şi să corecteze mediul în datele sale generale.] în schimb literatura socială. E vorba de Intim al lui Traian Demetrescu. încă naiv. James şi J. se întemeia pe o concepţie preocupată de psihologia socială a autorului şi nu de clarobscurul personajelor. fiindcă Maupassant nu avea ce învăţa de la Bourget romancierul). atitudinea sa este de directivă. nr. iulie-august 1928. an XVI. prin partea ei 1 O cercetare autorizată a raporturilor dintre es tetica lui Ibrăileanu cu energetismul. Până la acea dată însă. 3.. Este limpede că până la război Ibrăileanu nu acorda "literaturii psihologice" vreun înţeles special. 27. înaintea prefeţei din 1896 la Bel-Ami. 39 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. în care una din constatări se referă la plusul de rafina ment dobândit de Maupassant prin apropierea de Bourget ("psihologul".. Ibrăileanu (Viaţa şi opera). In acest sens se poate spune că şansa teoretică a romanului românesc s -a numit Ibrăileanu. James toate drepturile de avangardist al psi hologiei ("William James este ultimul dintre psihologii care au venit cu o concepţie proprie în ştiinţa sufletului şi au imprimat o direcţie nouă întregii psihologii. 38 Viziuni asupra metodei "îndopatul cu Schopenhauer şi Lamartine" din Intim.258. Scrisorile lui William James. Ibrăileanu şi sistemul opoziţiilor complem entare Gen prin excelenţă ideologic. Taine. James şi Guyau. Piru în monografia G. 233 . Daudet e un "trepidant". este cu neputinţă să hotărâm în ce categorie este opera.esteticii lui Proust (nr. publicată în "Evenimentul literar".P. la finele secolului al XlX-lea. Ibrăileanu. 37 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. traducea noţiunea prin valorile psihologiei co lective pe care aceasta era aptă să le ilustreze. analiza lui Bourget e taxată "doctorală şi pedagogică". Concepţia esteticii. 11. Uneori. Nici nu bănuia pe atunci energicul ideolog că bietul autor -personaj. care -i oferă criticului un nimerit prilej de a verifica inflexibilitatea legilor psiho -sociale ale determinismului.M. Dimpotrivă. criticul se apleacă asupra unui fragil obiect confesiv care încearcă să trăiască din nuanţă şi gingăşie psiholo gică. noiembrie 1924.

iar Camil Petrescu unul în devenire. operă eminamente de creaţie. când propaganda proustia -nismului se înteţise în publicistica noastră.267 40 Viziuni asupra metodei v i/. în povestirile lui Maupassant. Franc e sau de un Proust. A-l iubi din totdeauna pe Proust. ci numai pe aceea care se potriveşte cu realităţile noastre" . 13. 41 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . nu că nu putem avea inteligenţe superioare native [.a. E altceva. în "însemnări literare".. p. 118. Le vom numi. p. Chiar dacă aparent abordează doar problemele romanului. conciliază între . ceea ce în scris a făcut ca estetul să se exprime ca ideolog. între aspiraţiile gustului propriu şi nevoile colec tive ale unei literaturi. Scriere de maturitate. Cu 1 G. Majoritatea exegeţilor lui Ibrăileanu. sau un Marcel Proust ne este interzis. Nu vom rezuma toate diatezele prin care trece această serie a opoziţiilor comple mentare. ianuarie 1928. Modă şi originalitate. Seria dubletelor interferenţe ce se deschide se bazează aşadar pe o poziţii neradicale. dar a -l alege definitiv pe Tolstoi. cum îl caracterizează un contemporan. Complementul care determină caracterul romanului. Ibrăileanu.' 5 Ibidem. Anti nomia este "neradicală" nu numai în ceea ce priveşte conţinutul noţional al termenilor ci funcţionalitatea lor romanescă: "Creaţia şi analiza se găsesc împreunate. pp. Creaţie şi analiză. vizează mai amplul raport între tradiţie şi inovaţie. nr. an XX. p. Fire prin sine însăşi antinomică. 2 Idem. p.Al. Dar sensul eseului din 1926 se bănuieşte de pe acum : Ibrăileanu îl explică cu migală pe Proust pentru a indica la ce anume nu trebuie să râvnească romanul românesc. Ibrăileanu rămâ ne neclintit în credinţa că "e mai util pentru economia universală estetică să avem pe lângă un France sau Proust. Influenţe străine şi realităţi naţionale. pornind de la condiţia optativă a romanului modern. an XVII. Romanul social. între epic şi analiză. şi chiar scriitori mai mici. Hortensia Papadat -Bengescu fiind deja socotită un discipol. în "Viaţa românească".. două moduri romaneşti a căror flexiune critică durează până când Proust devine "tolstoian" iar Tolstoi "proustian". "Natură plină de contraste". observatori ai sufletului propriu şi ai sufletului altora. ci un Creangă şi un Sadoveanu. de civilizaţie.căci noi nu suntem lipsiţi de un. "A avea însă un France sau un Proust e imposibil . Perspectivă ultimă a circuitului de valori literare. N-avem condiţiile naţionale [s. pe care timpul a con firmat-o în întregime. 266. Ceea ce cu o formulă inspirată pare poziţie "fertil ambiguă"". nu încă un France şi un Proust. există şi strictul necesar de creaţie. p. 266 . O lectură atentă ne-ar da posibilitatea să reprezentăm până şi grafic seria de opoziţii care se dezvoltă din dubletul titular. Aceasta era credinţa criticului în 1925. care la rândul ei este variabilă în funcţie de obiect. Vom atrage doar atenţia că întreg sistemul de reducţii al lui Ibrăileanu are ca finalitate rezultanta . 2. în al doilea. există şi strictul ne cesar de analiză" 2. 10 martie 1919. în primul caz criticul modern este pus sub semnul îndoielii. în amândouă cazurile însă semnificaţia reală a studiului este frustrată. februarie 1925.] pentru un France şi pentru un Proust" .extreme.iuni asupra metodei aceeaşi înţelegere pentru educaţia şi orizontul universal al scriitorului "izolat". după ce ne face să-l înţelegem deopotrivă ca om şi ca estetician. opoziţii complementare. Fraze identice va scrie şi câţiva ani mai târziu în Modă şi originalitate (1928). este de fapt un sistem de dublete care. criticul a fost în viaţa de toate zilele un contemplativ care a tânjit după acţiune. Dinamica polarităţilor aparent antinomice pe care criticul o declanşează încă din titlu este mult mai complexă. el îşi încheie de fapt cariera critică prin această arhitectură de contraste care pornesc şi se întorc la titlul eseului.izvorâtă din convingerea urgentă că "nu putem avea orice literatură. pentru că nu se permite concurenţa francezilor France şi Proust. 1. Minerva. în consecinţă. atunci când nu au instituit ca sen tinţă si concluzie a studiului fraza prin care criticul proclama analiza inferioară creaţiei. înainte şi după război. prefaţă şi bibliografie de M. Adevăratele concepte ale lui Ibrăileanu sunt Tolstoi şi Proust. în diverse proporţii. Ultimul şi cel mai intim resort al magistralului eseu se întemeiază chiar pe acest conflict între predilecţie şi necesitate. numai să fie o notă originală în literatura lumii'"'. "Metodul" eseului constă în e xaminarea contrastelor doveditoare de interfer enţe. Bucureşti. în romanul eminamente de analiză Adolphe. ci pentru că nu avem condiţiile de cultură. de structură socială şi poate nici spiritul specific potrivit". nr. 1972. Nu că nu putem avea talente mari native. Ungheanu. în numele unei anumite "democraţii" estete.scrie în Influenţe străine şi realităţi naţionale . 183. programată încă de la început. aceşti termeni nu se pot opune radical unul altuia" 1. aşa eum se întâmplă încă de la dispunerea termenilor fundamentali: comportism (creaţie) şi analiză: "analiza ajutând la creaţie. 13. nr. este o dramă a omului transformată în responsabilitate critică. 3 Ibidem. şi numai criza firească de terminologie estompează pe alocuri modernitatea şi insolitul judecă 1 Idem. în "Viaţa românească". i se respectă aversiunea de mai multe ori mărturisită pentru încadrările rigide. cu un an înainte de a publica Creaţie şi analiză. Ed. specifice pentru întreaga gândire teoretică a studiului. Creaţie şi analiză este o operă tipică de sistem. la orice prozator de talent. care. încadrându -1 creaţiei sau analizei este proporţia. ea ni -1 restituie pe Ibrăileanu total. în voi. 4 Idem. antologie. în care elogiul lui Proust nu va fi câtuşi de puţin drămuit. au propus imaginea unui teoretician duplicitar. Spre roman (studii şi articole). Pwtopope 'SCU ţilor. 6.]. "Un Anatole France.

. concepţia multilaterală a realităţii. p. în ciuda oricărei concurenţe între creaţie şi analiză.. lungind-o şi neisprăvind-o niciodată.. este în dublu sens programatic. concepţia epică" 3. convins de menirea balzaciană a romanului de a schimba lumea. Lovinescu. por nită din ambele concepţii despre realitate. 3 Ibidem. la creator. Ed. p. Dar o ultimă şi definitivă "opoziţie complementară". "Energetistul" Ibrăileanu. Viaţa românească. 43 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . 12.n. a hoţilor de cai. ca şi natura în A la recherche. unul esenţa celuilalt. ci. unde "psihologismul" trece drept dominantă. Că Ibrăileanu nu era un ico noclast al evidenţialismului epic. 4. aşadar. îl întrece pe Proust în "ierarhia psihică. în anul acela Ibrăileanu termina de citit unui prieten. 1926. op. Ea este creaţie. în 1926. cit. Proust îi este superior romancierului rus prin "ierarhia estetică". "e. Iaşi. complexitatea şi armonia sunt cele trei principii esen ţiale ale concepţiei lui Ibrăileanu despre roman. creaţie şi analiză. 3.." 2. fireşte în primul rând. 37. E în fond încercarea de răspuns la aceeaşi chestiune. Bucureşti. Ibrăileanu a construit o veritabilă dialectică a formelor refractare. înaintea "astronomului Căii Lactee din sufletul nostru". pot dărui minunea unei opere de artă perfectă. 307. conceptele îşi livrează unul altu ia conţinutul până la substituţie: "Analiza lui (Proust) este sui-generis. abia acum se prefigurează. Urbanismul lui Lovinescu..]4 Polivalenţa. sesizată aici de Lovinescu cu mai bine de un deceniu înaintea lui M.. p.. ceea ce e o impor tantă idee de echilibru şi complexitate.literaliceşte . pp. Este aproape pasionant de urmărit cum. Divergenţele care demonstrează consens şi contradicţiile dove ditoare de contiguitate sfârşesc prin a anula opoziţia iniţială. ~ Idem. p. Creaţie şi analiză. gândind incompatibilitatea dintre creaţie şi analiză ca fenomen de solidaritate ro manescă. Ibidem. Ralea şi Camil Petrescu. 64. Aceste opere de artă în cure operează armonic ambele concepţii sunt cele mai încântătoare. Prin contaminări consecutive introspecţia proustiană apare ca "povestire a sufletului".. Sub semnul relativităţii.până la nesfârşit în lumea haiducilor. Nu putem asculta mereu poveştile lui moş G heorghe ce pufăie din lulea. în care se plimbă unii scriitori. în al doilea rând.nu poate fi nici o îndoială pentru nimeni că nu putem trăi . 1 deşi Tolstoi era aşezat în jilţul de onoare al romanului. Artă literară [s.. ignorând metoda cri ticului de a pune în acord concepte care la prima vedere se resping..a. le şi sacrifică pentru a ilustra asemănările de esenţă. Netăgăduind înclinarea prozei noastre pentru anecdotica faptelor minore şi sentimentale. "metodul" proustian nu este confesiunea ("Proust nu se spovedeşte"). locul lumii externe l-au luat "lumile sufleteşti". 3-4. intitulat simptomatic Criza actuală a literaturii noastre. între psihologism şi sociologie. "o straşnică obiectivitate de chimist a l 1 G. în intimitate.. Romanul. căreia i se circumscrie întreaga sa concepţie romanescă. ori compozit. în care însuşi destinul său se va cuprinde.. lipsa subiectului şi a intrigii denotă o intrigă şi un subiect subiacente. prima versiune a Adelei. Studii literare. ţine însă la victoria finală a literaturii obiective şi se reculege lapidar: "Cr eaţia e superioară analizei. în voi." [s.". Creaţie şi analiză. Printr-o procedură fecundă (anticipare de structuralism sui-generis). înaintea "sociologiei": "Un psihologism şi o sociologie moderate. p. Ibrăileanu recomandă soluţia romanului "hibrid". Nu putem face singura noastră hrană sufletească din această literatură ce abia se înche agă la câteva rudimente de sentimente omeneşti luate în vădirea lor cea mai primitivă.AL Protopopescu__________________ anul în care vor apărea aproape toate articolele sale despre Proust. în voi Scriitori români şi străini. e "foarte obiectivă". de ce nu avem romani. Ultimele două tomuri ale lui Marcel Proust (Anexe).] fără analiză poate să existe. un gen hibrid. p.. o detaşare sceptică de propriile -ţi idealuri [.. putem constata şi din următorul alineat consacrat conceptului de armonie romanescă. scrie el. 1 Idem. în el distingem în primul rând rădăcinile întregii concepţii viito are a criticului despre evoluţia prozei româneşti. pe măsură ce el descoperă diferenţele. analiză şi lirism Articolul din 1911 al lui E.. este o anticipare a procesului pe care spiritul critic modem îl va intenta romanului în anii următori primului război. devenind pe rând şi reciproc. 58.. când la "deficitul de artă". Cartea Românească. Fără creaţie nu" 2 Tolstoi. Ibrăileanu. pendulul teoretic oscilează sensibil când la "deficitul de substanţă". termenii se relevă unul pe celălalt. Lovinescu semnala incapacitatea acesteia de a depăşi copilăria e pică a gesturilor pitoreşti şi idilice: ". Ed.. şi nu acele accente de prioritate pe care de obicei critica le supralicitează. 1930. 42 Viziuni asupra metode sufletului" 1. introspecţia nu e subiectivism. Această idee a romanului poliform este deseori accentuată.. 3 Ibidem. care presupune.] şj un simţ ar tistic extrem.imaginilor diverse. sâsâind -o. morală şi socială a faptelor din opera sa".. în lumina scăzută a amurgului. "prinţul romancierilor". 4 Idem. îşi drege glasul spre a începe o veche poveste de demult. Distrugând şi ultimul dublet.

pe lângă aceste revărsări ale vieţii fizice nu se mai află nimic altceva în ţara noastră? [. Soluţia sincronizării cu "largile şuvoaie ale cugetării apusene" se configurează tot acum. Lovinescu mai adaugă la aceasta şi o precizare regionalistă (replică la '"spiritul critic în cultura românească"). D. 1928. încât orice anchetă devine prisositoare. unde sunt reproduse eseurile cu referinţă la Pro ust. cea ardeleană. la toate ademenirile idealului?" Tezele lui Lovinescu asupra romanului sunt definitiv întemeiate şi în acest cadru teoretic se va mişca până la sfârşitul carierei sale critice. la toate progresele cu lturii." Obiectivele. Cele două direcţii evolutive sunt: "o evoluţie. nu ca "salt" cu orice preţ. care au vocaţia urbanismului obiectiv. "Ea trebuie să mai răsfrângă şi alte bătăi de inimă. 1928). Aderca de la obiectiv la 'autoanaliză şi proustism psihologic" [sic!] şi a dat "pe de-a-ntregul" literatura psihologică a lui Ticu Archip. G. Lovinescu. 1911. în parte. respingând ferm orice idee a aşa -zisei spiritualităţi retrograde. Â la recherche tu temps perdu. G. Bucureşti. 2-3. nici defetismul lui Ralea. Protopopescu__________________ terialul de inspiraţie. a urmărit evoluţia inversă a lui F. idem. Va constitui creşterea literaturii de la naivitate lirică la maturitate obiectivă. pp. cugete curate. în schiţa sa autobiografică va face mai târziu trimiteri directe la reaua îndrumare a debutului prozatoarei). care în principiu nu poate fi contestat. în realitate nu toate cele trei realizări sunt la f el de mari. şi. El nu pregetă să evidenţieze rolul pe care 1-a avut sub direcţia sa "Sburătorul" în afirmarea citadinismului epic. alte năzuinţe. 1915 şi în bună parte în Istoria literaturii române 44 Viziuni asupra metodei Liniile generale ale teoriei privitoare la evoluţia epicii de la rural la urban sunt cu claritate trasate de pe acum. Călinescu va reacţiona (implicându -1 şi pe Camil Petrescu) la această pretenţie de emancipare citadină. p.1 Cf. literatura unei ţări civilizate nu se poate ţărmuri pentru totdeauna la întâmplările lui Cozma Răcoare. Sistemul se configurează cu o simplitate şi precizie neîntrecute în epocă. Xenopol şi. ca şi delimitările.. P. nr. . La 1911. alte gânduri mai înalte. 1403 1404. Chiar dacă acceptăm că există o com plexitate psihologică rurală. Vom vedea altundeva că G. pp. Pentru cetitorii lui Proust. definind literatura moldovean a drept "agrară şi lirică". Ibrăileanu. în Istoria literaturii române contemporane (IV. nr. cum insinu a ideologul "Vieţii româneşti". alte griji.127.. cu o importanţă mult mai mare. (Articolul va fi reprodus în Critice. alte n uanţe.. III. Ed. atâtea năzuinţe dezinteresate? [. care nu trebuie să se mărginească la propria ei sfătoşenie. în ce priveşte ma contemporane. Concluzia este că "numai o literatură urbană poate da o literatură psihologică" 2. 129 . idem. lucrurile se clarifică la fel de operativ tot prin intervenţiile autorului care. P Nicanor et. în primul rând. o evoluţie normală de altfel şi comună tuturor literaturilor în procesul lor de maturizare. prin reorientarea observaţiei de "la revărsările vieţii fizice" la "palida frunte". alte subtilităţi de simţire. Fără a cădea în rafinare. Nicanor et Co. în ceea ce unii se grăbesc a numi decadenţă [s. ed. Acu m e suficient să subliniem că Lovinescu însuşi se delimita de concepţia integratoare a lui Ibrăileanu. an XLV. cu înjghebarea solidă a unei literaturi urbane. artisticeşte la fel de fertilă. Călinescu vor prescrie un meticulos tratament curativ.Al. accentul căzând pe nevoia de interioritate şi sub tilitate psihologică a unei literaturi. spre deosebire de literatura munteană şi. Ralea. alte spe culaţii intelectuale şi sufleteşti.251. IV. în al doilea rând. dezbrăcând proza acesteia de lirismul şi impresionismul Apelor adânci (Anonymus Notarius. 2 E.se întreabă autorul articolului . cap. 45 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC .a. 214 . anunţă în capitolul Poezia epică urbană că prezenţa "urbanului" impune o lume "de o psihologie mai complexă" şi că "aduce cu sine chiar psiho logia". nr. "Cum.130. în ceea ce priveşte locul şi condiţia romanului psihologic în cadrul acest ui sistem. Ancora.]? Nu mai sunt oar e şi minţi gânditoare.J. ianuarie 1926. Revista a determinat evoluţia Hortensiei Papadat -Bengescu. 1. I.. sunt precise şi concrete. de la subiect la obiect sau de la lirism la adevărata literatură epică" 1. pentru a scăpa de urmările remuşcării. plus volumul Scriitori români şi străini. cum nu la fel de adevărate sunt toate iniţiativele critice pornite tot din spiritul "Sburătorului": trecerea roma nului lui G. în vederea căreia Ibrăileanu. în "Viaţa românească".. Pasul de la "pufăitul" şi "sâsâitul" lui moş Gheorghe la "jocurile tain ice de sentimente" va defini în 1928 conceptul de evoluţie de la rural la urban. Scrisori şi Ultimele două tomuri ale lui Marcel Proust. 9. suflete în care se îmbină atâtea jocuri tainice de sentimente. în speţ ă a romanului psihologic. de la rural la urban. Benjamin Cremieux desp re Proust.. Călinescu la "epica autobiografică". William James. pp. la poveştile mucegăite ale lui moş Gheorghe sau ale lui cuconu Andrieş. Co. Incriminând senilitatea artistică a sămănătorismului. Lovinescu cerea activarea şi valorificarea grabnică a unor virtuţi latente ale literaturii. Criza actuală a literaturii noastre. XXX.. Nu ar mai fi prea multe nuanţe de descifrat în noul exclusivism lovinescian. în "Convorbiri literare". pp. romanul psihologic ca gen este un produs citadin. nr. alături de E. Contribuţia "Sburătorului" la epica urbană şi la obiectivare). Creaţie şi analiză. 376.] nu mai sunt cercetători ai tainelor firii [.. . până târziu. convingerea formată a lui Lovinescu era un factor mobilizator de avangardă epică. 12. idem. an XVIII. 126 .] în ţara noastră sufletele nu s -au subţiat încă pentru a fi deschise la toate adierile înnoirii. criticul nu împărtăşeşte nici evo -luţionismul "pas cu pas" al lui Ibr ăileanu.

IV. p. E vorba de raportul dintre analiză şi lirism. în "Adevărul literar şi artistic". să cadă în mîinile vreunui Hamlet"1.18. Ba s -ar putea spune. 6. 1937. Călineseu intră în for ca spirit refractar. 537. Aproape întreg rechizitoriul şi programul de respingere sunt conţinute în articolul publicat în martie 1933 în "Viaţa românească". incinerat. căruia în acelaşi an i se decernează premiul "Fundaţiei" pentru romanul Adela. Lovinescu a evitat (.. "europenizarea" lui fiind în linii mari un fapt împlinit în toate direcţiile prin Hortensia Papadat -Bengescu. 47 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. 17 . nr. ca pe cel mai energic manifest antiproustian din literatura noastră: .. ed. promovând simţirea. Câteva cuvinte despre roman. la moartea criticului: "Lăsându -se. Călinescu o spune cu eleganţă. Socec. 48 Viziuni asupra metodei vom cita fără economie. bolnav şi retras. introspecţia cu protagonistul ei. p. î n 1919 -1920". prin Lovinescu şi iluştrii lui "cenaclişti" îşi mutase sediul în oraş. că îşi ştia mai bine viitorul de cât trecutul. 425. 918.în distincţia dintre subiectivitatea epidemică a scriitorului care tinde să invadeze şi să falsifice obiectul reprezentării epice şi operaţia însăşi de analiză a subiectivităţii sufleteşti. 52. Dar problema majoră era transformarea puţinului trecut într -un viitor propriu. 569. 390. p. în lipsa faptelor se discută cu prea multă pertinenţă didactică intenţia lor" 2. în traiectoria căruia "înregistrăm traiectoria literaturii române înseşi. pp. Idem. nr. Idem. Ed. Călinescu alături de M. care înaintea oricărui punct de vedere aduce cu sine modul pasionant de înscenare a ideii. Poziţia lui Lovinescu faţă cu romanul psihologic apare întrucâtva singulară în critica românească prin decizie. Evoluţia "prozei literare". Istoria literaturii române contemporane. 5. G. ideea şi conştiinţa drept categorii obiective. Concert din muzică de Bach este chiar proiecţia artisti că a prerogativelor sale teoretice şi criticul îi face realmente o primire ceremonioasă. pp. Călinescu: polemică şi Marele triunghi teoretic din jurul romanului interbelic se îm plineşte prin G. judecând după erudiţia speculativă a dezbaterilor. Prin Ibrăileanu romanul românesc dobândise conştiinţa specificului naţional. 2 Ibidem.1937). 1.) putinţa ca ţeasta lui. într-o notă de subsol el se arată destul de intolerant cu suspiciunile lui M. Protopopescu__________________ verselor.) îl 1 G. 1944. şi într -un ton prea eseistic. 401. Lovinescu. 50. E. Călinescu. 46 Viziuni asupra metodei subestimarea lui Gib Mihăescu ori situarea lui Dan Petraşincu. an XIX.Relgis. "Totul este fundamental la Balzac. Este poate singurul critic modern fără "dilemă". Camil Petrescu şi Li viu Rebreanu. f iresc. ca şi Ibrăileanu. an XVI. în primul caz subiectivitatea este un agent corosiv şi se numeşte lirism." Aici îşi are "sediul" o distincţie specific Iovinesciană prin care ni se transmite o perspectivă modernă asupra unui raport mult contro versat. pe parcursul cărora Lovinescu îşi revizuieşte entuziasmul cu care întâmpinase primele scrieri. p. în al doilea. nr. dar şi cu subtilitate păgână. G. la sfârşitul deceniului al treilea. 51. G. Lovinescu pune capăt unei confuzii care se manifesta ca frână în evoluţia prozei noastre. 315. decretează criticul. înfăşurat în roba cu ciucuri de aur a lui Balzac. pregătit să sanc ţioneze orice derogare de la unica extravaganţă admisă. "Antiproustianismur contradicţii lui G. în procesul ei de evoluţie de la subiectiv la obiectiv. în "Vremea". aprilie -mai 1920. romanul ro mânesc era în posesia tuturor punctelor de vedere. printre "cei mai ascuţiţi psihologi ai generaţiei noi". Idem. Ralea care se îndoia că "lirismul psihologic" al scriitoarei e o promisiune de "roman psihologic obiectiv". deşi s e mişcă exclusiv pe un teren al contro 1 Ibidem. Nici chiar această autocaracterizare a romanului lui E. Problema fiind a subiectivităţii. Metoda incriminată este. Dar mai toate opiniile critic ului privind proza de analiză ca fenomen al "urbanismului" literar pornesc şi se întorc la romanul Hortensiei Papadat -Bengescu. întreg capitolul consacrat scriitoarei în Evoluţia prozei literare se dezvoltă pe aceste discriminări succesive. ca a unui Yorick. "Sburătorul". examinat şi de Ibrăileanu care sancţiona excesul de "po ezism". în aceasta constă şi marea sa contribuţie privind romanul de analiză . Călinescu.. 760. romanul e strict psihologic. p. după curioase circumstanţe acor date analfabetismului stilistic ("Procesul de posesiune a limbii [scriitorul e italian] şi al meşteşugului se afirmă sigur. 553. cit.. Ralea preluase conducerea "Vieţii româneşti" din mâinile lui Ibrăileanu. de la deviza căruia pare de neclintit. 19 august 1919."'. Lovinescu nu decurge dintr-o lucidă conştiinţă a faptelor: "Fără alte interferenţe cu viaţa. Bucureşti. Meditaţii în jurul lui E.. I. Istoria literaturii române contemporane (1900 . revistă care în deceniul anterior se ocupase cel mai insistent de proustiani sm. Proust. analitic. 377. şi nr. 292. când gândurile călinesciene încep să conteze. î n fond. procesul de adâncire psihologi că a subiectului este fenomen de obiectivare. 1938. p.") 1. cea a realismului. (La 1 ianuarie 1933. 3 Cf. 2.

d-1 Camil Petrescu e proustian. dintr-o complexitate a emoţiilor anormale. care de abia acum începem să percepem viaţa. Cu o credinţă nestrămutată în arsenalul balzacian. Protopopescu__________________ Fondul problemei descinde din Ibrăileanu. p. 8. Balzac. prous-tieni. ci ca o metodă. G. Un sfert de veac mai târziu. uneori chiar din acelaşi "anotimp". ci pentru a le simboliza substratul sufletesc."Proust face victimele cele mai numeroase. an II. să simţim cu o mână încă bătătorită de sapă fiorurile epidermei mişcate pe sidef. Camil Petrescu. fapt ce nu a trecut neobservat în epocă. G. nu ne putem impune. în "România literară". dorind să rămână cât mai original" 1.. an X. în "Viaţa românească". [.]. martie 1933. 6.b. Prin aceste formule departe de a se aduce un elogiu se refuză co rectarea timbrului personal al fiecărui autor. (Reprodus fragmentar în G. dar cari simt lumea într-un chip pentru care noi nu avem vorbe. 208 . 2. Simpla alăturare de texte. an XXV.] Cu cât ne urcăm în straturile mai de sus ale sufletului lui. Exact la o lună de la publicarea manifestului citat. 50 Viziuni asupra metodei ca atare cere în primul rând o mare experienţă de viaţă" 1. după cum e primăvară. [. "Patul lui Procust". iată o realitate sufletească pe care n -o poate provoca nici o metodă.Al. 3. prous-tianismul.. în septembrie 1932. tot în "Adevărul literar şi artistic". acuzându -1 cu o violenţă puţin obiş nuită pe G. nedescompuse în stări. antologie şi studiu introductiv de Geo Şerban).209. Căci este Proust o formulă ce poate fi imitată cu folos? El este un caz. Noi vom putea fi tolstoieni. faţă de care restul rămâne perimat. Tipul firesc de roman românesc este deocamdată acela obiectiv" 1. într -o ţară în care am părăsit de atât de puţină vreme iarba pentru a ne culca în pat. dintr -un suflet devenit dureros de prea multe foi şi de prea multă conştiinţă de sine. dacă am avea astm şi am sta închişi într -o odaie căptuşită cu plută. şi Călinescu. pentru că pe de o parte ea afirmă inutilitatea efortului faţă de neprevăzut şi pe de alta ne constrânge la o gândire care nu ne este încă proprie. remarcăm această predispoziţie literară către analiza faptelor în ceea ce au ele mai semnificativ din punct de vedere interior" . în sensul că fiecare opinie aparent radicală îşi asigură strategic recursul. o exprimare discontinuă şi voalată.] Când autorul e pus în nece sitatea de a descrie.. nr. 63. Ori scriem ca Proust ori murim. depăşiţi! Mai rămâne ceva din Stendhal! Asemenea critică este deprimantă pentru o literatură nouă ca a noastră. 1 Idem. tolstoieni. fără acţiuni personale şi fără obligaţiuni de originalitate temperamentală şi verbală. Cazul "Vieţii româneşti". Dar ceva mai mult. Călinescu pleda ferm pentru romanul evidenţialist: "Romanul este expresie directă a vieţii." 2. nr. ca o descoperire tehnică de stânga .. e socotit nu ca un caz. Călinescu că "posedă la maximum ştiinţa acomodărilor". ci ritmica de imagini care actualizează emoţia. 2 M. p.]. O analiză a nuanţelor de posesiune în simplul act al contemplării unei femei dormind. Este singurul intelectual român care poate fi pus cu succes pe patru coloane. Dacă am avea şi noi îndărătul nostru câteva sute de ani de civilizaţie şi o limb ă ca acea franceză. şi nu vom fi încă în stare de introspecţie până ce nu vom cânta bucuria de a trăi şi a cunoaşte. E. dacă am avea şi noi acea sensibilitate a rimei sau a proteului fără ochi. cei vizaţi sunt evident Lovinescu şi Camil Petrescu (care de asemenea nu se înţelegeau într-o chestiune comună).n. criticul afirmă contrariul: "Condiţiunile preliminare pentru ca un scriitor să poată crea sunt intensitatea percepţiei şi puterea de analiză a senzaţiilor [n. adevărate. Intoleranţa la proustianism nu duce cum ne -am fi aşteptat la un program de autonomie absolută a romanului. spre a dovedi că asupra aceluiaşi lucru gândeşte mereu altfel.P. fără r iscuri. O lună mai târziu. D-na Papadat-Bengescu e proustiană. "Spiritul cel mai oscilator. nici să apelăm la sesizări autoritare pentru a dovedi instabilitatea unor convingeri critice. o atenţie mai mare către stările de conştiinţă şi avem de -a face cu un proustian. Popor nou şi sănătos. ele rămân simple anecdote. Tolstoi. Călinescu însuşi va fi acela care va protesta -s-a spus: "despovărându-se" de obsesia formulei — împotriva propriilor păreri: "S -a pus odată întrebarea asupra meto dei de adoptat în roman. balzacieni [s. criticul cel mai instabil. vară. ci la o redirijare a lui spre Tolstoi şi Balzac. Sebastian. Reflecţii mărunte asupra romanului. Chestiunea ni se pare cu totul greşită. 49 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . umbrit. politicianul literar cel mai savant. E de ajuns un stil opac. sub titlul Romanul românesc faţă cu Proust. întreaga concepţie despre roman a criticului se încheagă dintr un şir de reacţii oscilând între restricţie şi liberalism artistic. Dostoievski.. iunie 1957. 1967. ' Idem. Dar nu trebuie să păşim peste sferturi de secol.. toamnă sau iarnă. 29 aprilie 1933. Metoda lui Proust derivă în c hip necesar dintr-un conţinut intransmisibil. . adică scriitori preocupaţi de sensul lumii şi de forma exterioară a omenirii. argumentele de sociologie nu diferă de ale lui Ralea. reacţii nu o dată condiţionate de moment. est e elocventă. utilizând aşadar nu datele pentru date.. pp.L. dacă de pildă trebuie să fim balzacieni. Romanul aparţine cîmpului artei ca şi poezia unde nimeni nu vrea să fie eminescian ori mace-donskian. Bucureşti. stendhalieni. Ulysse. Oricâte fapte ar conţine o operă. nr. iar regia de ansamblu a ideilor este tipic călinesciană. Mihail Sebastian preia alertat în "România literară" "cazul «Vieţii româneşti»". dar fără semnificaţie artistică. el nu face aceasta pentru a determina faptele. în "Viaţa românească".

să fie autentic. p. le socoteşte diminuatoare cu orice preţ. 2 Ele constituie un fenomen real şi numai cine nu vrea să le recunoască ca atare. în "Tomis".în cronica literară la Rusoaica lui Gib Mihăescu. an XI. Fiind o scriere tipic realistă. ianuarie 1939. şi Adrian Marino. este încă dezorientat".om rudimentar. an XXVI." 1. am stăruit altădată. şi în cele mai multe cazuri chiar aşa este. satisfacerea curiozităţii. nr. "Qblia".88. nr. Aici îşi află însă locul celebrul paragraf prin care G. să nu fie liric şi câte şi mai câte. care e în fond un lirism.. Când Ulysse debarcă la Tomis. "Rusoaica". 2 G. a calităţii literare" . 81 . Romancierul nostru este un literat. 1932. Călinescu infirmă teoria discriminărilor lovinesciene şi ca -milpetresciene totodată. 728. 1. [..] sunt ape mari în întindere şi ape mar i în adînc" 4. în "Adevărul literar şi artistic". Călinescu. în "Viaţa românească". nr. între care şi pretenţia ca romanul să fie neapărat epic: "Pentru cronicarul român genurile îşi au legile lor fixe. fiindcă "se crede obligat să creeze caractere şi să dea opere compacte în două volume ca d. nr. neaparţinând unui organism teoretic unitar. contestându-i-se. nu e artă. acest fel de compunere trebuie să fie neapărat epic.. C. Călinescu privind definiţia romanului.. Disocierile duc la generaliza rea că "literatura nu e în legătură cu psihologia ci cu sufletul uman.fiinţă complexă dovedesc o judecată falsă şi un snobism caracteristic naţiei noastre de rurali". 1932. (1133). [. 620. Camil Petrescu. p. Camil Petrescu. constata el. prima obligaţie a romanului e de ordin documentar: "Unde nu e document. Călinescu 1-a pătruns pe Proust. 4.. . în realitat e toată această instabilitate de opinie nu provine nici dintr -o labilitate de gust. să dea impresia de viaţă. p. Stere.. liber să se mişte pe un orizont artistic nelimitat. 1968. Prima datorie a scriitorului este să cunoască viaţa. nu e nici o îndoială. Asupra contradicţiilor lui G. Călinescu ripostase tocmai la mania documentaristică a romancierilor noştri. reprezintă ultimele prejudecăţi ce confundă romanul cu foaia de observaţie clinică"'. 1.. 3 G. Dimpotrivă.] Şi fiindcă e vorba acum de roman. romanul documentează neapărat. Nu altceva susţine nici în mult discutata cronică literară din 1939. Protopopescu a-şi exprima sufletul în integritatea lui. cum ia fierarul un fier. 7. Călinescu.. 2 Cf.] încât dispreţul multora dintre publiciştii noştri pentru tot ce nu este chin de a multiplica între oglinzi aburul unui suflet banal. 653. concedând că ceea ce "e viabil în Proust este obiectiv şi organic" iar trăirea concretului şi absolutizarea eului un simplu "album de senzaţii". criticul sancţionează prejudecăţile pe care le susţinea. în "Adevărul literar şi artistic". scriind despre influenţa lui în romanul lui Italo Svevo (La conscienza di Zeno). 7. "Lutul". accentuează tocmai asupra progresului de ordin tehnic pe care literatura romancierului francez 1 -a determinat în mişcarea romanescă europeană. susţine G. în "Viaţa românească". multe opere de adâncime şi de analiză rămân neînţelese. nr. orăşean . Al. 616. de vreme ce. privind diferenţele de spiritualitate între rural şi urban: "Ecuaţiile acestea ţăran .. deoarece. an XIII. adică sufletul uman şi eroii lui Balzac să rămână anacronici. orice perspectivă obiectivă: "Nu analiza.. într -un fel./''■■ 4 Idem. Mihăescu. aşa cum o făcea în general cu un deceniu mai devreme: "S -ar părea că scriitorul român nu -şi trăieşte viaţa.. un meşteşugar care ia o temă. p. Că G. pp. Pe cititor îl avertizează din vecinătatea lui Ibrăileanu că "dacă în roman cauţi numai împletirea faptelor şi deci. S-a schimbat (şi numai pentru Proust. Un an mai târziu. adăogată. în plus. Când un roman nu te documentează. 114. an XXXI. şi nu într -o singură împrejurare. demonstraţie a unei idei printr-o experienţă. "Adevărul literar şi artistic". judecăţile alternative rezultă dintr-o activitate de cronicar literar. dispensându -ne de ştiinţa de amator a lui Zola. an XI. numai cu câţiva ani înainte G. nr. disponibilitatea şi fervoarea opţiunilor se nasc dintr -un gust extrem de sensibil. simulând o ordine istorică fictivă. 5. [. nici dintr -o optică duplicitară. "Cronicarul nostru literar" este mustrat pentru "fixism" şi tabieturi didactice. scrisă în vara lui 1933.. 3. Contradicţiile lui Ulysse (I. adică se lasă convins de a intra în . ca şi pe Balzac. II. nr. căci imitarea exemplului e detestabilă) compoziţia romanului. I. 1933.. 28 iunie 1968. ca suprarealitate.] Romanul modern este în fond o posibilitate largă pentru scriitor de 1 Idem. spre a da impresiunea vieţif. în "Adevărul literar şi artistic". p. III). "Prozatorul român. nu există" 2. an XII. nu simularea complicaţiei sufleteşti pot desăvârşi un gen. teoretician al romanului. 26. ianuarie 1934." Pentru pătrunderea psihologică.. când previne că "nu trebuie să mergem prea departe pe povârnişul analogiilor.. în "Contemporanul". Călinescu. Dar. [. Gib. nr. lucru pe care îl va imputa şi lui Camil Petrescu în capitolul din Istoria literaturii. 1. Ionel Teodoreanu. 52 Viziuni asupra metodei schimbe şi datele psihologiei. zilnic obligat să se sintetizeze şi să se desfăşoare în funcţie de obiect. Rebreanu. 9.. în dezacord cu Lovinescu. şi urmărind pe docţii esteţi germani să ne în chipuim că romanul în substanţa lui s-a schimbat prin Proust. 51 —ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. an III. cunoaşterea ştiinţifică înaintează Ar fi ciudat ca odată cu schimbarea filozofiei să se 1 Idem. Protopopescu. teoretician al romanului 3." în aceste limite acceptă ca legitimă şi apropierea lui Camil Petrescu de Proust. analiza psihologică este osândită răspicat. Sufletul e veşnic acelaşi. Nici o graniţă şi nici o condiţie nu i se pot pune în afară de aceea de la sine înţeleasă. vom consulta cu mai mult folos opera savanţilor psihiatri. 3 Idem.

romanul proustian. Călinescu nu era nici întoarcerea. sunt deopotrivă exponenţi ai patriarhalităţii rurale. Romanul şi viaţa modernă. De unde concluzia titulară pentru conceptul călinescian de roman: "Romanul de analiză e prematur. Refuzând ideea de "metamorfoză " a romanului. când literatura ro mână înregistrase aproape toate marile romane ale individualităţii problematice: Pădurea spânzuraţilor (1922). Tudor Vianu despre avatarurile subiectivităţii Temperament publicistic frigid. Scriitorul şi personajul. chiar în cursul anului 1935. susţine G. romanul a constituit în permanenţă una din ideile trăite. Contribuţii la critica timpului (1936). prevăzut cu subiect şi compoziţie geometrică. devenind prin aceasta marea deziluzie a lui Lovinescu care -i prevestea o carieră tumultuoasă. 9. D. Dimensiunea care formează axul său teoretic este vitalitatea romanului românesc. pe atât de rigid e obiectul literar preconizat. 1. Genul de roman astfel conceput. criti cul crede că individul român "nu este de-ajuns de individual" şi nici nu vede posibilitatea individualizării lui într -o epocă de socializare a cunoştinţelor.. aparţine unui postrealism moderat prin care criticul respinge teoria urbanismului lovinescian: "Ion. 2 Idem. 54 Viziuni asupra metodei gescu. în vreme ce aversiunea (cu intermitenţe) pentru analiza psihologică trece în contul temperamentului polemic. pp. Călinescu apare adesea complicat şi de un vădit accent subiectiv pe care nici unul din criticii -romancieri nu şi l-au trădat până într-atât. în sfârşit a împământenit pe Proust în Români a". 1 -2.. singură în stare să mulţumească spiritele alese şi să ne recomande cercurilor universale. socotit ctitor al romanului românesc.. 1935. 783. ca un gest de inconformism . 1934. întâmplări în irealitatea imediată de M. Pledând pentru Ion şi Răscoala. Tudor Vianu a abdicat timpuriu de la major itatea controverselor critice ale epocii. G. Năzuinţa noastră este. obscur al subconştientului. 53 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -AL Pmtopopescu mai tăioase". vor. Convingerea datează de la finele anului 1935. Blecher. Pe cât de schimbătoare este atitudinea. Deviza "înapoi la sămănătorism" apare. 1932. nr.intimitate de spirit atribuită pustnicului ieşean . De la sine înţeles că nici interjecţiile din jurul romanului modern nu au reuşit să tulbure mai mult spiritul său înclin at spre contemplaţie şi simetrie. punând în discuţie destinul romanului românesc prin aceleaşi criterii de sociologie literară întâlnite la Ibrăileanu şi Ralea. Interior de C. "fără vieţi somptuoase" şi fără v oluptatea opiului. Asta ne d uce înapoi la sămănătorism. ci în orizontul vast al conceptelor estetice inte gratoare. (1930) şi Patul lui Procust (1933).. fiindcă societatea româneas că nu a ajuns la acea complexitate pe care Lovinescu o întrezărea totuşi în lumea oraşelor.G. într -un cuvânt. Arta prozatorilor români (1941) apare atunci când aventura romanului interbelic era încheiată. Concert din muzică de Bach (1927) şi Drumul ascuns (1933) Ultima noapte de dragoste. 2. să creăm romanul vieţii de oraş. an I. criticul domină cu mobilitatea propriilor sale opinii. şi. indivi dualităţi elementare. relieful general al fenomenului nemaifiind umbrit de detaliile răscolite cu fantezie resurecţională. Caracteristică rămâne totuşi pledoaria pentru balzacianism. Liviu Rebreanu povesteşte lucrurile în planul î ntâi. anume scriitori români vor căderea la fundul negru de adâncime. cit. cât şi sinteza despre H. ca şi ruşii." 3. apăruseră Logodnicul de Hortensia Papadat-BenIdem. 1. ce fac din el o întreprindere pozitivă şi raţională. 730. Donna Alba de Gib Mihăescu. ori la "altul care. nr. Aşa se explică şi entuziasmul cu care îl întâmpină pe Rebreanu. p. pentru întemeietorul stilisticii. fireşte. nu în suprafaţa aparenţelor şi experienţei perisabile. toate romane ale experienţei individuale şi ale complexului interior. O moarte care nu dovedeşte nimic (1931) şi Ioana (1934). fiindcă în individualitatea noastră nu găsim. Călinescu îl face adesea la lumina zilei. Tinereţe de Lucia De-metrius. decât problemă de colectivitate" 1. Atât studiul Generaţie şi creaţie. Călinescu afirmă că între un ţăran sănătos şi Kant nu e nici o diferenţă de spiritualitate). vor ermetismul şi substanţialitatea în proză. Cât priveşte gestul nocturn de a gândi cu ţeasta lui Yorick în mână . Călinescu. Răscoala sunt în fond romane ţărăneşti. an XIV.formula romanului rusesc: "Sub viaţă se poate ascunde foarte adesea documentul'şi ne-am găsi ameninţaţi să socotim scriitor de valoare pe Remarque. 3 Idem. Ca şi Ralea. Teoretician al romanului factologic. cazul lui G. cu aluzii minimalizatoare la "cutare care a ajuns să aibă un cuţit analitic dintre cele 1 Idem. Călinescu schiţează la rându -i o pregnantă panoramă epică a momentului. 6. lecţia lui Proust este total inadecvată spiritului românesc. exterior. ci deduce verdictul din scrisul lui Rebreanu." Dar faptele par ostile teoriilor. în "România literară". nici saltul spre forme epice neasimilate. Sinteză relativ târzie. Misiunile romanului sunt văzute în stringentă dependenţă cu tiparul balzacian. Liviu Rebreanu. an XIII. a vieţii complexe. Câteva cuvinte despre roman. în "Adevărul literar şi artistic". în "Adevărul literar şi artistic". loc. Fântâneru. p. Cu toate acestea. De vreme ce "un individ elementar nu subtilizează" (altundeva G. Maitreyi de Mircea Eliade. El nu se mai între abă: de ce nu avem roman?. p. Proces de Ion Biberi şi altele. Bergson (1939) sunt . ni se spune. Adela (1933) şi Rusoaica (1933).. Fiindcă adevărata vocaţie a romanului care îl frământă pe G. nr.

109. în reflecţii clare şi calme. Antologie. aceste teze au menirea să ne orienteze în epoca formativă a genului. reprodus în Opere. socotită creatoare a unei "ideologii pasionale". Bucureşti. Prima varietate este mai des reprezentată. Cea de -a doua. ci viaţa profundă cu melodia ei imperceptibilă. Cunoscător autorizat al mecanismelor esteticii subiective şi pornind de la observaţiile lui Charles Maurras (Le Idem. Ibidem. arhitecturală. muzicală. 56 Viziuni asupra metodei Wilhelm Wundt. Matei Călinescu şi Gelu Ionescu). fiind primul care atrage atenţia asupra operelor acestuia. prin transformarea idealismului post -kantian în psihologism: "Totul se psihologizează la un moment dat: logica. plasate în mijlocul unei epoci furtunoase tocmai pentru a nu lăsa să pustiască moda şi exaltarea de care romanul. întregul câmp al cercetărilor psihologice era dominat de marea personalitate a lui Tudor Vianu. Ca şi în prefaţa la prima traducere românească a marelui roman. Psihologia devine ps ihologism.prin ce evenimente se articulează ea în fragmente mai mult sau mai puţin distincte? Dar există oare astfel de fragmente. . ea însăşi o zonă de interferenţă a pozitivismului cu metafora. seria IV. preconizat a fi o notă intimă. estetica. explicându-i stimulii şi procesul. altele care au o factu ră pur temporală.memorialistica.. mai puternică în mine decât tendinţa de a mă limita şi de a mă specializa. vizavi de care critica întârzia să depăşească imaginea fluxului liric. este aceea a lui Marcel Proust în A la recherche dn temps perdu. dar faptul se explică prin aceeaşi răbdare pentru orizonturile şi formele ample. în spaţiile microscopice neexplorate mai înainte de psihologi şi romancieri" . Dar în ceea ce priveşte elevarea analitică a romanului. p. alături de Tolstoi şi Dostoievski. prin "pornir ea mărturisită de autor . un flux care izvorăşte necontenit şi nu poposeşte niciodată într -o etapă de oarecare fixita te?" Răspunsul. în "Famila". Toate problemele puse de aceste discipline filosofice şi de altele sunt studiate cu mijloacele psihologiei şi soluţiile sunt aşteptate de la observarea conştiinţei individuale şi a chipului în care se înlănţuie fenomenele ei. Titlul recenziei din 1919 (la Ape adânci). note şi postfaţă de Gelu Ionescu (ediţie îng rijită de Sorin Alexandrescu. cum aflăm tot din memoriile sale. nr. literatura română a avut în Tudor Vianu un foarte subtil şi rafinat cugetător asupra principalei sale rădăcini . Bergson şi Brentano. voi. anterioare studiilor sistematice din Idei şi forme literare (1946) găsim magistrale judecăţi lite rare topite cu discreţie în confesiune şi arpegiu intim. 124. Protopopescu__________________ tehnic. pp. ele însele sustrase tehnicismului epatant al vremii. nu memoria ca abataj ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. 57 ." Cu un gust fenomenologic format la şcoala lui Nietzsche. Ed. Faptul că erudiţia sa nu a acţionat imediat în planul concret al criticii este desigur o pagubă pentru romanul nostru interbelic (criticul fiind mai sensibil la creşterea poeziei). 1941. p. Tudor Vianu aduce lucrurile la matca lor printr -o simplificare structurală care ordonează ansamblul în unităţi artistice esen ţiale. teoria cun oaşterii. ple cat la Viena anului 1920 să studieze psihologia. ca şi poezia. Tudor Vianu a investigat îndelung avatarurile subiectivităţii. "Din câte răstimpuri este făcută viaţa noastră. nu a fost întot deauna ferit. Vianu descifrează proustianismul pe baza analogiilor dintre analist şi biologii moderni. Disocierile sunt riguroase şi comunicate în stil aforistic. unele care au o structură oarecum spaţială. Problemele memorialisticei. I.101.se întreabă undeva criticul . ci răstimpurile inefabile aie destinului uman. Tudor Vianu se ataşează de romanul de investigaţie lăuntrică al lui Thomas Mann. sau viaţa este mai degrabă un continuu melodic. Format într-o epocă de încrucişare a curente lor filozofice şi estetice. Ca tânăr studios. La Paris. Lui Tudor Vianu i se datorează prima interpretare filosofico -es-tetică a prozelor de început ale Hortensiei Papadat-Bengescu. tentată mereu să se complice şi să sofisticheze după exemplul propriului său obiect.de a îmbrăţişa ansambluri largi. cea mai de seamă operă memorialistică a vremii noastre" 1. op. O ideologie feminină. dornică să se realizeze artistic. coborând în interstiţii. îi citea pe Gide şi pe Proust. Lipsa de ostentaţie terminologică şi accesibilitatea formulărilor nu trebuie să ne dezinformeze cu privire la modernitatea judecăţilor. morala. enunţând mai târziu convingeri dobândite atunci: "Marcel Pr oust a renovat formula romanului contemporan şi a îmbogăţit cunoaşterea psihologică a omului. imediat după război. semnalând rolul psihanalizei freudiene în aprofundarea excursiilor interioare ale romancierului. în străfundul acestui spirit a locuit întotdeauna un fericit Augustin cu nostalgia confesiunii şi a me ditaţiei asupra ei. aparţinând unei concepţii noi a timpului. 9-10. Deşi târzii (Idei trăite apare în 1958 în "Viaţa românească") şi nu direct legate de romanul psihologic. specialist al fenomenelor artei moderne. capătă valoare de postulat pentru istoria interioară şi structura romanului psihologic: "Există de fapt două tipuri de memorii. cit. Vianu se situează printre primii cărturari români. Vianu are perspectiva limpede a procesului de psihologizare a întregii gândiri modeme. Idei trăite. 99 . Minerva. stă la baza întregii viziuni lovinesciene asupra Hortens iei PapadatBengescu. Astfel în Paginile de memorialistică. Ceea ce 1 -a preocupat a fost nu naraţiunea ca laborator. care făcea să profite lucrările sale de noile câştiguri ale fiziologiei moderne şi de metodele experimentale introduse de către Fechner" 1.edificii estetice solide. disciplinare provi denţială pentru teoria romanului modern.

2 Cf. 59 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al.. ' Ibidem. într-o operă care nu era altceva decât un grafic excesiv de scrupulos al fiecărei secunde de viaţă. de "esteticism" 1. eseistul îl acuza pe autor de întreg snobismul din saloanele Verdurinilor şi. în 1894 când discuta despre Intim al lui Traian Demetrescu. op. 355. 23. Pădurea spânzuraţilor. 3 Idem. şi infinit mai sobru decât Lovinescu. Viziune modernă. 2 Idem. 367. Arta prozatorilor români. nr. ea se alimentează tocmai din trebuinţa de a o stăpâni" 1. formele superioare de investigaţie psihologică sunt studiate din perspectivă stilistică în capitolele consacrate romancierilor dintre cele două războaie în Arta prozatorilor români.3940. memoriile. al lui Liviu Rebreanu. urmărind cu minuţie opera de selecţie. căreia i se circumscriu definitiv toate scrierile de început: "Chiar datorită faptului că d-na H. nu organizează niciodată caractere sau acţiuni. în voi. nr. 58 r umanu asupra metodei cum ne-o dovedeşte Stendhal. 382. 137 139. Generalizând asupra mutaţiilor de fizionomie artistică pe care romanul românesc le-a suferit între 1920 . Ionel Gherea îi mai reproşa incomprehensiv lui Proust abaterea de la "e xperienţa curentă"". . Asupra "ideologiei feminine" va reveni şi cu prilejul întâmpinării altui debut. "Colecţionarul de pietre preţioase". 2 Memorabile sunt şi distincţiile din 1920 urmărind definirea metodei analitice a Hortensiei Papadat -Bengescu. scormonirea psihologică ia la el formele autoanalizei"'. nedepăşită până azi de exegeza bengesciană. Unul din cei doi "ctitori ai romanului nou". în jurnalul intim ca "reservatio mentalis". Fundamentale pentru estetica prozei de analiză vor fi cele două sin teze cuprinse în amintitul volum. Augustin. Maurois. 67. p. intră între construcţiile senine şi armonioase ale Heladei. Protopopescu 7. difuză.P. criticul valorifică lirismul mobil şi "oarecum lax" al scriitoarei prin cauzalităţi superioare lamentaţiei şi instinctualităţii. autorul cataloghează toate formele de individualism confesiv în funcţie de cauzalităţi. Tudor Vianu. O ideologie feminină. de la Plotin şi Sf. 1941. p. 204. Operând pe exemple ilustre . după Idem. aparţinând exclusiv timpului.-B. unde Tudor Vianu realizează o savantă monografie teoretică a eului empiric pe care se întemeiază introspecţia. intitulate Din psihologia şi estetica literaturii subiective şi Sinceritatea în literatura subiectivă. Cercetând procedeele autointerogării psihologice şi harurile de "analist incisiv". Recunoscând "dantelarea minu nat de fină şi de minuţioasă" a retrospecţiei. Prin Tudor Vianu romanul profunzimilor. cu tot siste mul de cauzalităţi sufleteşti care determină emanciparea lui structurală. pp. ni se înfăţişează obârşia romanului de observaţie interioară. Folosind convenţia literară a romanului confesiune. în recenzia la Colecţionarul de pietre preţioase al prozatoarei Ticu Archip. p. p. 1 Idem. firesc. p. Judecându -1 pe Proust prin prisma personajelor s ale. la Gide şi A. 4 Ibidem. Idei şi forme literare. p. autobi ografia. an VI. Hortensia Papadat-Bengescu. Dobrogeanu -Gherea). Tudor Vianu diferenţiază felul analitic al prozatoarei de cel al lui Bourget. forme de expresie şi trăsături artistice. Bucureşti. Acelaşi mobil umanist este descifrat încă în formele elementare ale scriitorului de aplecare asupra sinelui: "S -ar putea vorbi deci despre dubla rădăcină a psihologiei moderne. 342. 3 Disociind şi faţă cu metoda analitică a lui Stendhal.-B. 1920. Idei şi forme literare. pe genuri şi metode varii. înlăn ţuire şi periodizare a eului pe care romanul de analiză o preia de la submultiplii lui. confesiunea. printr -o altă finalitate. 278. an II. în "Sburătorul". Mihăescu este una din cele mai de seamă în generaţia sa. un proces în curs de desfăşurare"' 1. Contemporană. Un suflu muzical străbate întreagă opera d-nei H. iar în legătură cu Gib Mihăescu autorul afirmă: "Pătrunderea psihologică a lui Gib I.ROMANUL PSIHOLOG IC ROMÂNESC -Al. Dispoziţiunea e o stare vagă. este analizat prin prisma substratului obsesional al proceselor lui Bologa. criticul are conştiinţa exactă a inovaţiilor romaneşti petrecute într -un "proces literar în care excelentul se amestecă cu mediocrul. Ionel Gherea intră î n discuţia despre proustianism co -miţând aceeaşi eroare pe care Ibrăileanu nu a putut-o evita (şi din pricina influenţei lui C. Protopop 'eseu romantisme feminin). Din psihologia şi estetica literaturii subiective (Jurnale intime). în "Gândirea".P. în fine. Noua feminitate. în "Sburătorul". Tudor Vianu vede în Patul lui Procust al lui Camil Petrescu "prima influenţă identificabilă a lui Marcel Proust" 4. jurnalul intim. nr. p. O "dedicaţie" a lui Paul Zarifopol în 1928. căci dacă printr -una din finalităţile sale ancheta introspectivă a omului modern este făcută din nevoia retragerii din viaţă. 1926. 3. 4 Ibidem. ci prezintă numai dispozitiuni opera sa se caracterizează muzical. Ed. şi ca urmare apropiată de inspiraţ ia şi emo-ţiunea muzicală. Hortensia Papadat -Bengescu revine în preocupările cri ticului sub semnul "ingenioaselor şi abundentelor analize ale lui Marcel Proust"". cit. 3 Ibidem. 1919. 3. "Sfinxul". 353-354. an I. el descoperă tehnica dispoziţiunilor. pp. Ticu Archip. Mai sever cu Sfinxul decât cu prima scriere."4.

p. Nici C. Trebuie spus de la început. Paul Zarifopol nu scapă prilejul unuia din "micile atacuri" . socotindu -1 pe autor un "Proust tăiat şi îndreptat. la dânsul se întâlnesc şi aici. cu imaginea lui terifiantă. Proust în ultimele şase -şap-te volume (negreşit. nr. care în cazul de faţă ne informează cu o imagine purulentă a lui Proust. unde a fost nevoie de un orgolios sacrificiu de gust pentru izbânda unei idei drepte. 1927. şi declanşează polemica sub maliţioasa candoare a unei dedic aţii. Botez. 7. Confruntând acest răspuns cu elogiul lui Proust. către tonul de docent psiholog. Kra. an IX. an IX. Aşa şi continuă. îngrijită de M. ca replică la articolul lui Ionel Gherea. concis şi exact. toxicul "degustat" după canoanele criticii psiho -sociologice. Psihologismul literar îmi e fizic antipatic . Cu prilejul "Timpului regăsit". 1. Profilul scriitorului rezultă clar. în "Adevărul literar şi artisti c". după cum vom vedea că se întâmplă şi cu ironia exagera tă cu care întâmpină romanul Climate al lui Andre Maurois. între altele. ce mi -a venit să-mi spun mie însumi. (Cinismul "ideilor gingaşe" ale lui Paul Zarifopol e o splendidă problemă literară). încarnarea supremă a urâtului literar. cu imaginea abominabilă a ro Ion Gherea. E. ce se transmit lectorului) şi cu senina inteligenţă a cel or două lucruri dovedite. Proust se desfăşoară ca un geniu al infectului. Agra vând cu ostentaţie metafizica impresiilor. dintotdeauna repudiat e de Paul Zarifopol. Am scris pur şi simplu. cit. Dan Mănucă şi Al. Protopopescu__________________ firesc ivită la întâlnirea unui gust rebel şi ambiţi os de critic literar. zelurile moral artistice. falsă şi posibilă în acelaşi timp. şi Proust descifrat cu instrumente superioare impresiei. "băiat cu schelet de zgârciuri şi carne de melc".L.I. Dobrogeanu -Gherea nu a fost uitat ("se cuvine criticului să nu piardă din ochi deosebirea delicată între reacţiile sale instinctive şi natura. Paris. Cremieux un reper mult mai rafinat. ed. Ce mare nenorocire că Proust alunecă [."experienţă ultra-curentă". Sunt tipuri care îşi greşesc meseria. [. dar ceea ce primează acum este delimitarea între Proust.]. seria II.. pentru ca la puţin timp să revină si să deplângă lipsa de receptivitate a publicului . lângă titlul eseului Gusturi şi judecăţi (O notă despre Proust) 6. notează Paul Zarifopol. Paul Souday. 3 Cf.în ei stăpâneşte nedumerirea unui joc hibrid al naturii. când am cunoscut cărţile lui Proust. Cum însuşi mărturiseş te în răspunsurile la ancheta "Adevărului literar şi artistic" la care participase şi Ibrăileanu: "Proust este un inovator pe care -1 admir mult. Bucureşti. dacă nu aş fi crezut că pot lămuri deosebirea dintre gusturi şi judecăţi". "buhav". Proust nu a fost o pasiune a lui Paul Zarifopol. Vigilent şi subtil. Dima şi N. Ed. 1928. cum exact a înţeles mai apoi Ibrăileanu. criticul îndeplineşte mai multe lucruri deodată: compromite ca priciile impresionismului. 1966. Bordeianu. Maestrul paradoxului întoarce de astă dată lu crurile pe dos (şi le lasă o vreme aşa) r făcând din suavul Proust. Toată "magia putreziciunii" (memoria lui Proust cu noaşte în realitate un fenomen de descompunere) va sfârşi cu concluzia că "originalitatea lui Proust e o minunată grozăvie în literatură. "clorotizat de viciu". în "Viaţa românească". limpezit şi netezit. 468. Snobismul lui Proust în România. cu o memorie rebelă şi titanică de romancier. dar care în total nu-mi place. 287. complicaţia 61 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. şi pentru a sfida. [s. nr. sau sociolog" 1. întreg văzută. p.] la fiecare pas a proape. asupra căreia ne atrage atenţia însuşi criticul: "Am scris această spovedanie cu intenţia pur metodologică.] Nu aş fi îndrăznit să spun publicului gustul şi dezgustul meu pentru Proust.. Lemarget.. Eseul lui Zarifopol debutează de -a dreptul deconcertant: "De la un capăt la altul. 5 Scrisori către Ibrăileanu. Paradoxul îşi reintră în normal nu pentru a repara ravagiile pri cinuite de o lentilă pestilentă. cu recul precis.adică tragedia franceză. Nu mă pot împrieteni cu literatura care nu amuză. 1929. Cu prilejul Timpului regăsit. purifică şi izolează obiectul literar de propria lui "otravă" (fiecare operă conţine reziduuri senzoriale. i. an XX. 60 Viziuni asupra metodei mancierului "scrufulos". a obiectului cu toate efectele ei").. Marcel Proust. cu o prefaţă de Al. 6 Paul Zarifopol. care nu pot să aleagă între expresia ştiinţifică şi cea artistică .a. art. nr. seria II.. 7 Ibidem. Dar raporturile între Paul Zarifopol şi romanul de tip proustian rămân în continuare complicate. Popa. e cazul să ne întrebăm: manifest antipsihologist sau "toană"? Şi una şi alta. Lăzărescu. în "Adevărul literar şi artistic". în cele din urmă. se pare că Ionel Gherea îl urma în unele stângăcii pe Paul Souday3. spre deosebire de Ibrăileanu care găsise în articolele lui B. E. aşa cum nu a fost singurul scriitor privit unilateral pentru ca aforismul să pară întreg. Teodorescu. un Proust expeditiv"' 2. Dar verva neagră a lui Paul Zarifopol joacă aici o mică farsă critică. 1929. cum complicat se dovedeşte şi traseul foileto nului de mai sus. 1. care "îşi face trebuinţele încuiat ermetic". 453.. Infectul diavoleşte complet" 7. încât textul devine realmente greu de suportat. p. ci pentru o excepţională demonstraţie disociativă. mai înainte citat.. Paris . un adevărat strigoi. Gr. "ruine de organism" topit e în "gelatina preorganică" etc. 1929. îşi înfrânge adversarul prezumtiv.P. publicat în revista lui Ibrăileanu la începutul anului 1928. oaze mântuitoare) dar mai grav decât orice e imposibilul Stendhal. 2 Idem. Groază am de aşa-numiţii «psihologi» în literatură. 4 Cunoscutul eseu Du cote de Marcel Proust va apărea ceva mai târziu la Ed. E respingător şi admirabil".

nr. 1. Locul analistului. un intolerant cu un maniac. Spontani şi anticanonici sunt toţi nişte diagnosticieni. nu era chiar o şotie de critic dispus să vadă lucrurile în răspăr. nr.. 62 Viziuni asupra metodei cesul de generalităţi ştiinţifice din roman. Singurul francez scutit de vină în acest proces de "degradare literară" e moralistul La Rochefoucauld. Promoţiei lui Pompiliu Constanţinescu şi Per -pessicius. este o generaţie "de teren". ca procedeu romanesc e un fenomen de diletantism care "dezvoltă mahalagisme avantajoase despre suflet". Contemporană în sensul cel mai strict cu principalele mişcări moderne ale literelor româneşti. în "Adevărul literar şi artistic". ea trăieşte şi supraveghează din interior febra şi metamorfozele romanului interbelic. în portretul moral abstract şi în eseul psihologic. este în aforism. Versiunea lui Proust macabru şi "an -estetic". acţiunea lui Paul Zarifopol este una de neutralizare. 1. 1926. pe car e o abordează ca atare încă în 1926. numită astfel de E. 63 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. criticul schiţează un Proust superior propriei sale metode. Şi mai circumspect decât Ibrăileanu. a lui Şerban Cioculescu şi Vladimir Streinu îi revine oficiul de selecţie şi fixa re a valorilor. mai aproape de ideal decât de cronologie. an VII. nerenunţând totuşi să deposedeze de glorie paragrafele teoretice prea generoase. 13876. Pe Paul Zarifopol îl enervează "monopolul" francez asupra romanului de analiză şi-1 mâhneşte eşecul învăţaţilor nemţi care au încercat să -şi revendice opera de adâncire psihologică (Die psychologische Vertiefung). Pe această suită de distincţii alergice este construit şi cel mai amplu studiu Despre metoda şi stilul lui Proust. Sugestia de moderaţie vine de la un spirit care şfichiuie peste un roman ce se dezmiardă. deşi "psiho logizarea" are cota ei socială interesantă. 2 P. lăsând să se înţeleagă că. pentru dânsul. "E mai exact cred. cuprinsul memoriei e distribuit în blocuri de imagini. 17 martie 1929. Romanul perfect. să -1 surghiuneze pe analist dincolo de hotarele romanului. când pole mica între formele vechi şi noi ale artei era definiti v tranşată în favoarea spiritului novator. Paul Zarifopol face o problemă gra vă de degenerescentă a romanului. 3 Idem. conchide el. un mofturos şi un cusurgiu cu un romancier comod şi manierat. Creaţie şi analiză. ci dintr -o reală nepredilecţie. 8.la "glumă" 3. Maurois. profitând de disocierile acestui a pentru ca. 5 mai 1929. critica îşi face un program de operativitate din varietatea experienţelor de epocă."Climats". îngroşând nuanţele. anul fertil în preocupări proustiene. p. şi aceste blocuri aparţin toate. mai mult decât cel al prelegerilor şi clari ficărilor abstracte. nici nu se pune.] Timpul lui Proust e mort prin definiţie. p. Paul Zarifopol e criticul "defectelor perfecte". în numărul imediat următor sintezei lui Ibrăileanu. judecata apare rezonabilă şi utilă pentru înfrângerea unor prejudecăţi mondene. interpretând tehnica acestuia ca pe un fel de impudoare a memoriei. criticul reduce inovaţia romancierului francez la un fenomen de exacerbare a detaliului insigni fiant. în ansamblul dezbaterilor din epocă privind metodologia analitică. [. Pornind de l a vechea lui convingere că romanul e complet destructurat şi ripostând unui "bergsonian ortodox" (Ramon Fernandez). publicat în "Viaţa românească". p. invazia de "exemple" teo -retizante. Zarifopol. să zicem că în proc edarea lui Proust timpul este indiferent. pe care î l şi disculpă de acuzaţiile lui Gide. consecinţa întâlnirii între o inteligenţă căreia îi place să scapere trufaş cu o memorie care. an VII nr 286 1926. Sesiunea teoretică a roman ului fiind în linii mari în cheiată. Generaţia a treia în faţa romanului A treia generaţie maioresciană. Ea nu provine ca la Ibrăileanu dintr -o afinitate contradictorie. E. cum spunea Ibrăileanu. Lovinescu în Titu Maiorescu şi posteritatea lui critică (1943). Pe această particularitate Paul Zarifopol îşi întemeiază o sancţiune nedemonstrabilă: "opera lui Proust indică prin excelenţă descompunerea romanului: în locul acestei forme de artă.1940. 13916. a duratei. cum observăm. vom avea carnetul de note «interesante» şi variate fără margine" 1. Inconformismul criticului exprimă o stare de spirit mai generală. "se deşartă" planturos. 279. cum se Idem. în numele aceleiaşi pasiuni a eseistului român pentru judecata sintetică şi antididactică. 1. Aici Paul Zarifopol se situează cu mărturisită ab negaţie lângă Ibrăileanu. cu prelungirile de rigoare. Paul Zarifopol dezvoltă cu rafinament idei unanime despre proustianism. deşi în treacăt el vorbeşte interesant de timpul durată" 1. Protopopescu__________________ zice. Câtă vreme această inflexibilitate de gust are ca argument ex 1 Răspunsul d-lui Zarifopol la întrebările "Adevărului literar şi artistic". unui trecut definitiv închis. Câmpul său de operaţii îl constituie deceniul 1930 . în "Adevărul". aproape în acelaşi grad. Mai puţin iritat. Din senzaţia de lâncezeală şi vâscozitate a retrospecţiei lui Swann. publicul şi criza glumei. Se confruntă un critic intempestiv cu un mare "târâie -brâu" al temporalităţii. E de la sine înţeles că cel mai . problema timpului actual. nr. Andre Maurois . cu prilejul unei recenzii la Creaţie şi analiză. romanul psihologic fiind defecţiunea ultimă a ideii de epic. Forma tipică de manifestare este cronica şi foiletonul fără complicaţii şi procese inutile. 1. p. în "Adevărul".. Problema care se punea nu mai era de stimulare ci de prevenire a excesului.

o conştiinţă autentic chinuită de tragismul vieţii şi o înclinaţie organică spre e xperienţele mari morale. p. în generaţia sa critică. Mai îngăduitor decât Ibrăileanu şi Lovinescu. Blecher 2. an IX. M. p. 64 Viziuni asupra metodei estetică. criticul era nevoit să le susţină cu oareca re exces de elocvenţă. nici un capriciu sau indispoziţie de moment nu dezorientează judecata.". autentică până la un fel de jupuire a conştiinţei. în roman. Pwtopopescu _______________ Că Pompiliu Constantinescu nu era un obişnuit al entuziasmelor rapide. în "Vremea". nu obişnuiesc să recomand direct. Anton Holban: "Ioana". neliniştită şi lucidă în acelaşi timp. 2 Idem. 65 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. în cel mai bun caz. întrunite într -un gust exemplar. întâmplări în irealitatea imediată de M.. Iată-1 de pildă în 1936. Aş dori acestei cărţi cât mai mulţi şi înţelegători. Concluzia însă revine sub semnul unei mo derne propensiuni pentru romanul de analiză: "Preţuim în Ioana d-lui Holban un efort excepţional de analiză psihologică. 471. decupând. "După lectura romanului rămâi pe masa de operaţie cu două cadavre. Sau mai exact spus. Bucureşti. când criticul constata nu prea bucuros că "romanul nostru nu excelează la studiul analitic al cazurilor de conştiinţă". 1943. La polul opus lui G. de o demnitate de tragedie antică. Titu Maiorescu şi posteritatea lui critică. Dar dacă cineva. în "Viaţa românească". nr. 11. 9. p. căruia îi revine meritul de a se fi pronunţat la timp şi cu lărgime de zare asupra celei mai tinere pleiade de romancieri analiş ti. Felix Aderca şi în parte Mătuşa Matilda al d-rei Stahl). prima noapte de război. e poate bine să amintim că. disecate în cele mai ascunse fibre intime. Blecher. Urmaş recunoscut ca atare de Eugen Lovinescu. el găseşte domeni ul "aproape 1 Idem. pentru ca un an mai târziu. ar pune cap la cap. 429. 20 ianuarie 1935. sastisit de atâtea formule literare şi programe. Pompiliu Constantinescu îl încurajează pe prozatorul român să recurgă la confesiuni şi sinceritate. dacă nu se ridică la crearea de tipuri reprezentative. se ştie. c ade în document sau cronică. dar de data aceasta îmi fac mai mult decât o datorie p rofesională atrăgând atenţia asupra volumului d -lui M. Nu au stat în firea criticului marile amenajări documentare. 14 iunie 1936. 4. Camil Petrescu cu primul volum din Ultima noapte de dragoste. Călinescu. fac ca "diagnosticele" sale să fie şi azi de neclintit. Discernământul şi luciditatea. Explicaţiile ocolesc eterna problemă sociologică a competi ţiei dintre sat şi oraş şi nici nu cad în prozelitism proustian. Blecher: "întâmplări în irealitatea imediată". E. 441.64. în "Vremea". 3 Idem. ar descoperi cu uimire un masiv corp teoretic în care nici o opinie nu tinde s -o frângă pe cealaltă. echivalente cu luciditatea: "Ispita de a se i dealiza într-o . nr. deşi promovator al romanului psihologic.. în "Vremea". [. în simbol facil şi în pitoresc. 2 Pompiliu Constantinescu. unul dintre cei mai consecvenţi şi nesofisticaţi ad epţi ai romanului subiectiv de tip analitic. 4. Lovinescu. nr. pledând cu superlative pentru un debut în materie. cam ostentativă mai ales în Ioana. subtilitatea sa de analiză îl fixează printre fruntaşii tinerilor noştri prozatori" 1. el dezvoltă estetica urbanismului lovinescian într -un foarte exigent examen al romanului de tip obiectiv: "Romanul social. 17 ianuarie 1937. cât mai variaţi cititori. a însemnat pentru romanul modern românesc infinit mai mult decât putem înţelege pri ntr-un cronicar de o punctualitate fanatică. M.efervescent moment al romanului nu este pentru critică un anotimp al sintezelor. aprilie 1926. Pompiliu Constan -tinescu. Ed. Oricâ tă satisfacţie îi produce descoperirea lui Anton Holban ca romancier de analiză. nu este decât o atmosferă. Blecher: "Inimi cicatrizate.] Câte din romanele noastre sociale (şi avem o recoltă abundentă) n -au rămas simple cronici din chiar momentul apariţiei?" 2 Campania pentru romanul psihologic face parte dintr -un program estetic bine precizat. an XVIII. 63 . 15 mai 1936. Casa Şcoalelor. după cum nimic din rutina dascălului de liceu nu a răzbit în nervii articolului său. 10. să revină la "accidentul" M. 372. 322. cu prilejul recenziei la noul roman. Aderca: "1916" (roman). 66 virgin". experienţa cuprinsă în romanul d-lui Blecher afirmă defi nitiv marile sale însuşiri de scriitor. un cadru.. Procedeul i se pare didactic "în sensul unei abuzive raţio nalizări. pp. p. p. F. cronicarul literar al revistei "Vremea" este un teoretician ferm al romanului de idei şi de analiză psihologică. nici chiar acele opere pe care le laud integral. Socialul. Din expertiză şi ating ere nemijlocită cu cerneala crudă. încă la începutul deceniului al patrulea. a treia generaţie "s -a născut Idem. nr. Cel mai prodigios şi acut reprezentant al ei. accentul căzând pe creaţie. criticul nu-şi îngăduie orice generozitate cu genul predilect. Fără şovăieli dar şi fără pragmatisme. abia azi se confirmă unele intuiţii pe care. Despre metoda şi stilul Iui Proust. din imediata apropiere. nr.. preludiile şi para ntezele generalizatoare din cronicile despre roman. Blecher'". Elogiul se însoţeşte cu observaţia aspră că impresia de "analiză chimică" şi de laborator persistă peste marginile necesarului. Inimi cicatrizate: "Umană. cum te naşti cu ochi albaştri" 1 şi a fost de la sine maioresciană într -un front literar care împlinea în limbaj modern postulatele marelui pontif. în "Vremea". al unei prea vădite căutări de certitudini". an VIII. an IX. el se comportă extrem de sever cu metoda autorului. Constrâns să citeze doar excepţiile (Hortensia Papadat -Eengescu. Dar pentru a înţelege cât valorează excepţionala anticipare de mai sus. an X. Pompiliu Constantinescu este.

şi în faţa unui singur argument: romanul de analiză Adela. Previziunea precoce. Cu totul altfel stau lucrurile cu maiorescianismul deloc cuvios al lui Şerban Cioculescu. deschide calea romanului pur. şi confirmările ei vor fi cu satisfacţie enumerate în eseul Romanul subiectiv. Romanul modern respiră prin autonomia categoriei psihice de cea socială. Contemplarea în sine. cu aproape trei decenii mai târziu. Emancipat de sociologie. instrument de adâncire în misterul e ului uman. Octav Şuluţiu: "Ambigen". Confesia idealistă sau a utobiografică. afirmă criticul. dar incontestabilă. 7. transformând o intenţie justă a evolu-ţionismului într-o teorie falsă: "Pe o proprie insuficienţă de orientare literară sau de gust limitat. Pădurea spâzuraţilor şi Răscoala. forma lui cea mai înaltă. atunci când vine vorba despre experienţa modernă pe el putem conta numai ca simpatizant arhidisponibil. Opiniile deloc oscilante. Nu este singura cumsecădenie critică a celui care în 1923 debuta în cronica literară a periodicului "Spre ziuă". Romanul social a decăzut în cronică. obiectivarea în funcţiune a eului. numai un amănunt de situaţie literară ar mai putea vorbi în plus despre pasiunea lui Pompiliu Constantinescu pentru romanul psihologic. Fireşte că unchiul din America a venit chiar sub privirile criticului şi istoriografului literar mult mai sensibil la litera înflorită a ceaslovului şi a letopiseţului decât la coşmarele lui Ştefan Gheorghidiu şi Maxenţiu. Rebreanu. el are naivitatea să invoce fenomenul proustian chiar cu un asemenea prilej (r ecenzia la volumul Drumuri). la "poezia tramvaielor". p. nr. epopeea proustiană. 19 mai 1935. în baza unui program clar enunţat în 1935. întreaga activitate critică a lui Pompiliu Constantinescu faţă cu romanul românesc se desfăşoară ca pledoarie manifestă pentru romanul de analiză psihologică.. strecurată într -un . în Problema romanului românesc. Călinescu. articol de învederată orientare lovinesciană.confesiune nu este un criteriu legitim de a condamna un gen anatemizat de Brunetiere ca o falsă «lite ratură personalistă». prin Ion. din proza de astăzi. D. pe care îl cităm ca replică la manifestul ant ipsihologic al lui G. Maiorescu. în "Vremea'". Preferinţa noastră pentru romanul interior este încurajată şi de câteva opere de valoare necontestabilă" 1. numărând onorific amicii români din intimitatea romancierului francez. Per pessicius nu depăşeşte ca critic al epicii romantismului lui Stendhal. în conven ţionalism psihologic. Perpessicius alege formula recensământului sentimental. în pamflet facil. a teoretizat prima formă a romanului nostru : aceea a categoriei psihice a individului exponent al clasei sociale. aşezând fragila evocare a Olguţei sub strivitoarea lespede a lui Proust. an VIII. timorat de gândul că "întotdeauna romanul a fost în viaţa noastră literară un coşmar. apărut. d-na Hortensia PapadatBengescu prin Concert din muzică de 67 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. se circumscriu unei gân diri teoretice unitare. E o eroare de dogmă clasicizantă şi un scrupul de moralist. a ridicat la rang de lege o categorie de tranziţie a romanului nostru. încât. Caz singular. Mai în largul său când vine vorba de salcâmii înmiresmaţi ai Medelenilor. Perpessicius se sustrage de obicei cu me tafora de la dezbaterile intempestive asupra metodei. [. care a regretat întotdeauna că "marele Caragiale" nu a scris roman. 68 Viziuni asupra metodei aşteaptă şi care nu trebuie s ă vină niciodată" 1.] Pre ferăm epicul trucat. ale cărei linii directoare erau trasate încă în 1927. în naivitatea moralizatoare şi fotografie de duzină. care confundă confesia artistică cu un act de ispăşire creştină"'. Caligraf şi nu ideolog. Problema nemaiavând nevoie de nici o altă precizare de relief. Chiar şi atun ci când se decide să scrie (şi pentru a fi în ton) ceva despre Proust. prin autonomia internă a personajelor" . însă. cu unicul indiciu al descendenţei lovin esciene. drama individului ce se observă lucid. Ficţiunea cu apare nţă de autenticitate este un stadiu prea rar atins de romanul nostru. Structural liric. Protopopescu__________________ Bach şi Drumul ascuns (şi acestea saturate de psihologism) s -au realizat în concurenţă cu starea civilă pe o scară destul de redusă. pe care -l 1 Idem. A imagina existenţe exterioare eului său. afirmă o superioritate indiscutabilă a romanului de analiză faţă de fresca epică [s. 386. sau mai bine unchiul din America. romanul românesc va intra în categoria universală. travestirea autobiografiei prin sim bolul confesiunii au realizat câteva opere de o nebănuită maturitate a spiritului. printr -o curajoasă amendare a concepţiei maioresciene a "romanului poporan".. a "cetăţii înfăşurată în enigme" şi la misterul capitalei pe care le descoperă fascinat în scrisul Hortensiei Papadat-Bengescu. analismului sincer. uman al câtorva scriitori cu puţină audienţă publică. "Este interesant de remarcat că roma nul nostru social.n. nu s -a realizat decât în puţine opere. despre care vorbesc toţi. O foarte subtilă şi interesantă remarcă. cufundat în absolutul stărilor de conştiinţă şi în experienţele ascunse ale subconştientului. Aceasta nu -1 face însă câtuşi de puţin refractar pe autor ul Menţiunilor. a trăi în mitomania epică este atât de dificil pentru scriitorul naţional.]. Celebra sa aversiune şi vorbele de ocară îndreptate împotriva lu i Ibrăileanu nu s-au muiat decât o dată. dar cu atât mai preţioşi. în acest climat de deschidere şi receptivitate la noile tehnici de investigaţie ale romanului se vor mişca aproape toţi criticii generaţiei. din Consideraţii asupra romanului românesc (1928) fusese sugerată încă din 1926. cum observam. de complexitate epică şi creaţie obiectivă.

socotindu -i pe cerebralii moderni drept descendenţi ai romanticilor Adolphe şi Werther. ceea ce ar însemna cam întreg romanul nostru de analiză psihologică. seria I. dezvoltându -se după legi proprii. E destul de ridicol. Călinescu. Romanul românesc 1933.n. veritabil critic moder n. suferă d e pe urma sofismului formal al analogiei dintre ..R. De urmările subiectivităţii cotropitoare se resimt în primul rând eseul. Bucureşti. care traduc prin acte externe mişcări de conştiinţă. aspirând la erotism. ritm.". socotit buchet de idei liricizate şi epica demecanizată în romanul analitic. E. 1972. Vladimir Streinu este mai aproape de G. Avizat asupra metamorfozei romaneşti. vine ca o strictă obligaţie logică să preferăm pe Sax Rohmer sau Aga tha Christie lui Tolstoi. dar aici ajung prelungirile mintale şi demonstrative ale unei mici. uneori cu un tact nerăsplătit până la capăt de analiştii promovaţi. a socotit superioară noua ţinută a prozei epice faţă de comportarea obişnuită a romancierului. p. 27. Menţiuni critice. Este nouă şi înd răzneaţă interpretarea evoluţiei roma nului prin prisma "purismului" estetic. în al doilea rând. Octav Şuluţiu. nu poate admite influenţa nici unei direcţii străine. în progresie neîngrădită de considerentul purităţii. ne pune în legătură cu viziunea junimistă a criticului asupra romanului modern. deviaţii estetice" 2. La rubrica sa din revistele "Adevărul" şi "'Revista Fundaţiilor Regale" sunt cercetaţi în studii ample şi meticuloase Hortensia Papadat-Bengescu. asemuindu -i reflexele interioare schemelor de investigaţie ale foiletonului poliţist. criticul nu acreditează ide -ea sincronizării perfecte a romanului românesc. El va reveni asupra anomaliilor lirice din roman într -un studiu de tipologie literară. raţiunile ascunse ale actelor şi simţirii omeneşti. Camil Petrescu. încearcă o ameliorare a complexelor de impopularitate pe care le suferă romanul modern din pri cina prejudecăţilor încremenite. fără stagnări şi repulsii. Poziţia lui Şerban Ciocul escu este moderată. abătând uşor şi chiar oprind de la îndeplinire însuşi procesul erotic" 1. el se repliază în formula restrictivă a romanului roman 2. nr. în ambele ipostaze criticul face figură de junimist al modernismului. an V. este în funcţiune de limita din ce în ce mai mare. în "R. îngrijorat de "întorsătura pe care formula autobiografică a dat-o romanului". 11. 1928.bilanţ literar din 1933 (numit şi de Pompiliu Constantinescu "anul ro manului"). Ed. ca şi G. din punctul de vedere al rezultatelor ultime. cu acceptarea tem 1 Idem. Werther sunt pe linia normală a vieţii. 414.P. Bucureşti. romanul a anexat treptat prin înmulţirea dialourilor ceva din procedeele dramatice şi s-a arătat deschis tuturor emoţiilor de esenţă lirică (culoare. Anton Holban. Romanul însumează aşadar o serie de adiţiuni variate. în "R..L. [. în voi. an II. după cum am mai observat. ni. în Aspecte literare contemporane (II. ca de pildă apetenţa criticilor pentru romanul de analiză. Deşi Lovinescu îl suspecta de influenţă "cioculesciană" în pro blemele romanului. Camil Petrescu ori Hortensia Papadat -Bengescu.. Mircea Eliade.F. Opiniile care aparţin unui respectabil punct de vedere. către infinit. 1967. ci de a descoperi mobilele inconştiente ale comportărilor. la origine. deci nici a lui Proust. dar în acelaşi timp. p. în a cărei preo cupare nu intră validitatea fizică şi psihică a personajelor supuse tracţiunii epice după legile clasicismului. 70 Viziuni asupra metodei sufleteşti. Vladimir Streinu. Fenomenul mai larg suspectat de cri tic este contaminarea lirică a unor domenii literare interzise efuziunii şi pastei ' Idem. alimen tat din el însuşi până la copleşirea conştiinţei. Punctul său de vedere este de fiecare dată de partea noului şi a intuiţiilor primenitoare. "Rostul literaturii nu este însă acela de a proiecta automatismul vieţii morale. 1 noiembrie 1938. Aspecte epice).F.R. dimpotrivă. sentimentalismul nemăsurat.roman pur. De formaţie şi idealuri apro piate lui Şerban Cioculescu. Vladimir Streinu. 1 octombrie 1935. 2 Şerban Cioculescu. vibraţie sentimentală)" 2. "Valoarea unui roman modern. p.] Epic la origine. Şerban Cioculescu îndeplineşte un dublu oficiu.". Romanul Hortensiei Papadat -Bengescu. Gib Mihăescu. cu prestigiu mai ales în timpul lui Balzac. De la acest nivel se comportă faţă cu romanul de analiză ca un justiţiar comprehensiv. care. Ion Biberi. pe baza echivalentului poezie pură . Neabsolvin -du-i de deviaţiile psihologice şi eseistice nici pe Proust. Călinescu decât de spiritualul biograf al lui Caragiale. Examinând "eror fundamentalis" care alimentează această imitaţie. Romanul roman. care e lipsit de semnificaţie fenomenologică. discriminările anacronice între arta "sănătoasă" şi cea "morbidă sau degenerată a modernilor" ori influenţa lui Proust în Patul lui Procust şi Rădăcini. tipuri cu raţiunea împovărată de sentimentalism: "Cu alte cuvinte. 264. personajele literare câte pot face parte din familia Adolphe.] Sancţionând optica strâmbă şi vizuală a psihologismului de tip rinascentist. Opere. Minerva. II. în voi. pe de o parte legitimează fără şovăieli noua arheologi e psihologică. 10. criticul cere o reaşezare a valorilor epice: "Cu aceste lămuriri elementare. 69 porară a încercărilor dibuitoare în vederea unui ''standard mai ridicat de producţie"." [s. Disocierile devin proaspete şi nuanţate tocmai atunci când criticu l arbitrează litigii de metodă. Dar fenomenul esenţial care se desfăşoară în faţa criticii tot mai mult atrasă de tehnica romanului constituie "o nouă faţă a formei fără fond". înflorirea romanului. a preo cupărilor Ia originea lor străine de simpla povestire. ale cărei afirmări categorice doresc să fie. acuză romanul psihologic de d egenerescentă. ţin şi de linia nefirească. servind adică voinţa transcendentă.

romanul analitic şi cel poliţist. creaţie şi analiză. an XLVII. a dinamicii interioare cu aceea exterioară"'. îi place să întâmpine şi să provoace controverse directe CM romancierii. cărora romanul de analiză trebuie să le găsească echi valente proprii. condiţia vitalităţii pe care o pune imperios G. Călinescu. 1973. nr. p. confruntările de gust şi principii în jurul noului născut capătă o desfăşurare procesuală. "Teoria rămâne însă. Istoria literaturii contemporane. ci un univers fuzionar de energii spirituale în stare să se conţină nu numai ca artă. estetica romanului analitic se bifurcă prin E . Fără nimic diletant sau ocazional. conferibil universalităţii. criticul reprezintă o forţă reacţionară. Călinescu în două concepţii care se dispun simetric şi antinomic sub termenii de analiză şi creaţie. 9. Comarnescu. Octav Şuluţiu. II {Evoluţia "prozei literare"). în voi. C. Lovinescu a intuit o realitate specifică epocii. Cu centrul de rigori teoretice în sistemul opoziţiilor complementare al lui G. Ralea. naraţiunea de adâncire subiectivă obţine nuanţe şi aspecte de direcţie prin contribuţiile lui Tudor Vianu. roman cierii de meserie. Echilibrul roma nesc pentru care pledează Ibrăileanu. în diateza sa de la epic la arheologie sufletească. progresul nu se poate realiza printr -însul. 371. Preocupările lui se complică în itinerarii conceptualizante. în "Universul literar". Chiar frontul critic de rezistenţă al "romanul ui poporan" reprezintă în cazul de faţă o forţă eminamente constructivă care cheamă în subsidiar romanul volutelor interioare la îndatoriri de specificitate artistică pe care acesta tinde uneori să le escamoteze cu virtuozitate speculativă. P. nu vor juca câtuşi de puţin un rol pasiv. Scriito rul. şi astfel se explică de ce polemicile cu Camil Petrescu. M. ne -am oprit asupra principalelor puncte de vedere care prezi dează mişcarea noastră epică dintre cele două războaie. ci o forţă vie şi recalcitrantă. iar subiectul dezbaterii.L. adică în sinteza creaţiei. prezenţa romancierului -eseist între 1920 .notează resemnat în unul din capitolele consacrate contribuţiei "Sburătorului" . în speţă romancierul. la nevoie. Ed. 71 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . 373. Sigur că numărul intervenţiilor şi al depoziţiilor care însoţesc cea mai fertilă discordie teor etică din istoria romanului nostru este cu mult 1 Idem. Fântâneru. dintr -o Eugen Lovinescu. e un inocent nărav al clasicismului. 72 Viziuni asupra metodei neţărmurită stimă pentru dreptatea scriitorului profesionist. să remorcheze atelajul greoi şi precaut al criticii. Minerva. Criticului însuşi. Ceea ce. 210. După cum prea ocazional este şi exemplul literar pe traseul căruia criticul se întoarce la ideea echilibrului. 1968. Felix Aderca ori Ion Biberi sunt mai degrabă nişte dezbateri de nuanţă asupra unei chestiuni de modernitate unanim însuşită. Pericle Martinescu şi alţii. Şerban Cioculescu cărora li se alătură nu întotdeauna ocazional. în cadrul căreia scriitorii. ne aduce înapoi la Ibrăileanu. Ibidem. E. aşa că în artă. aproape fără excepţie. exhaustivitatea reprezentării exis tenţiale reclamată de Vladimir Strein u sunt tot atâtea funcţii romaneşti fundamentale. Lovinescu nu a supraestimat niciodată meritele de iniţia tivă ale criticii literare. p. Imaginea scriitorului specializat şi clement. lucru aproape imposibil de realizat în hăţişul şi fluctuaţia de păreri ale epocii. Văzând în participarea nemij locită a scriitorului la seminarul teoretic al romanului o manifestare evoluată a sincronismului.Al. 9. în care cele două concepte. Lovinescu pentru că întreg sistemul său de valori promovate se bazează pe această mutuală înţe legere a primatului creatorului. Romancierul-eseist sau un nou mod de "spânzurare a lirei în cui" E. prin care aerul viu să aducă zbuciumul căutării de sine în forme noi sau cel puţin să creeze acea atmosferă de înţelegere sau numai de combativitate necesară oricărui progres" 2. "Călit la şcoala trecutului şi cu aderenţe încă vii în culturile dispărute. 3 Ibidem. pentru că cei mai efervescenţi vor fi tocmai autorii celor mai îndrăzneţe experienţe epice. cu credinţa că frumuseţea "etern actuală" a romanului roman constă în "dreapta cumpănire. diviziunea muncii pe sectoare şi genuri precise de creaţie. Cerebralii. Insistăm în jurul lui E. autorul lui Bizu recunoaşte comprehensiv că "critica are nevoie de astfel de brusce irupţiuni în sânul ei. p. Protopopescu__________________ mai mare. după pasionantul proces al unui sfert de veac. Lovinescu. precum un cerc care se închide. Bucureşti. Ceea ce s-a schimbat este doar o chestiune de psihologie socială a scriitorului.P.adică cu o acţiune foarte limitată asupra creaţiei artistice"'. mobilitatea de spirit şi energia realistă pe care le pretinde Paul Zarifopol. Ibrăileanu. urbanismul. Cum observa Tudor Vianu. ci şi ca program. Bucureşti. afirmă criticul.1940 este un fenomen al modernizării literaturii.. nu pentru că ar avea mai puţin talent decât romanticii înaintaşi. după cUm romanul modern nu mai e un depozit amorf de realitate. în fine. p. Derivând din modul de necesitate al lui E. negreşit. silindu-se fiecare să obţină de parte -i probe cât mai convingătoare. Pompiliu Constan-tinescu. nu mai este materia primă a criticii. principal. Cum n-am urmărit însă o epuizare strict documentară a fap telor. 1938. teorie . Pagini de critică literară I. voi. făcut să îndure şi să urmeze sfaturi. de deschideri de fere stre şi de uşi. Noul romancier e un avangardist informat şi emancipat. nici pentru că în . e o îndepărtată figură ro mantică. E o trăsă tură modernă. nu o dată în stare să pună în inferioritate şi. au sfârşit cu întemeierea romanului modern românesc. perioadă for mativă şi afirmativă a romanului de analiză psihologică. 45. se va roti în jurul ideii de metodă. Lovinescu şi G. ci prin artişti" 1.

aici. întâlneşti. altfel spus. 142. autorul Răscoalei recunoaşte într-o discuţie cu Felix Aderca pe tema romanului poliţist. an XVIII.. avea o adevărată oroare pentru discuţiile despre postulat. Găsind nici "prea agreabilă". dovedesc interes pentru arta romancierului francez. Curiozitatea face ca nu prozatorii să fie totuşi cei care reacţionează primii la proustianismul epatant. în aceasta constă şi prima de osebire dintre tabloul.".. 3. câte furnici în pământul proaspăt şi găur it dimineaţa.. Proust în conştiinţa românească. p. să le număr. De vorbă cu D-l Liviu Rebreanu.AL Protopopescu__________________ publicului. romancierii de analiză pornesc invariabil de la Proust pentru a -şi desfăşura demonstraţia nu o dată sclipitoare în intuiţii libere. 1 B..epoca automobilului şi a cinematografului nervozitatea şi irascibilitatea au crescut.. Deşi Felix Aderca îşi revendică întâ ietatea propagandistului proustian (înfuriat pe somnolenţa literară a lui Lovinescu şi a Capitalei ) se pare că cel dintâi care consemnează senza ţiile provocate de întâlnirea cu "muşuroiul" proustian este B.e o imagine agreabilă dar să mă plec cu pântecul pe pământ. majoritatea opi niilor au în vedere propriile interese artistice. care. Mărturisiri şi amintiri. 1922.. 2 Ibidem. în "Ideea europeană". sau.. cât mai ca la Paris. Reacţiile scriitorilor merg spre o critică "de model". în orice caz. ro mancierul modem nu se izolează î n ivoriu. exasperat în taină de ineficienta sfaturilor sale. la Dunăre. Socec. însoţită întotdeauna de circumstanţa virtualităţii. dar mai ales Coca Irineu în Marcel Proust şi romanul subconştientului. limbă şi moravuri. Camil Petrescu şi Hortensia Papadat -Bengescu. ori pe lipsa de receptivitate a publicului. Felix Aderca. Să le ghicesc . mai mult chemată de autorii înşişi. p. 107. în fine. în voi. chiar înaintea poetului lingvist. Coca Irineu. apărut în "Ideea europeană" 1. nici "uşoară" lectura romanului A la recherche. Cam în acelaşi timp. majoritatea intervenţiilor poartă mai mult sau mai puţin vădit semnele pledoariei pro-domo. asta ar fi o adevărată halucinaţie. în fond. ci prolixitatea de nuanţă în jurul unui punct de vedere obsedant: modelul Proust. în articolul A fi român publicat în "Vieaţa nouă" 2. în rest.. Marcel Proust şi romanul subconştientului. Pornind de la Proust. nr. Frecvenţa şi frenezia intervenţiilor este însă deconcertantă. Când îl citeşti pe Proust.. şi întorcându se la etalon.. peste gradul de valabilitate şi sistematizare al reflecţiilor lor. p. aproape în fiecare frază. încât orice încercare de introducere a unei "chei" organizatoare e ca şi impo sibilă datorită unui paradox de situaţie. 384. cu tendinţe de fetişizare. ceea ce îi uneşte pe toţi analiştii interbelici. 75 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . în 1922. pentru lichidarea confuziei între etnic şi estetic. 19 iulie 1935. nu se arată deloc refractari la preferinţele confraţilor. critica nu ajunge la Proust decât după examinarea multilaterală a me todicii şi specificităţii artistice. p. 2 Ovid Densuşianu. Fundoianu. Excepţie fac câţiva prozatori obiectivi. Protopopescu__________________ . 10 -11. 20 noiembrie 1932.Al. Fundoianu. în "Cuvântul". an VIII. în frunte cu Liviu Rebreanu şi Cezar Petrescu. şi verva romancierilor -eseişti. în "Rampa". 385. preferând să aline cu înţelegere insomniile vecine. nr. Spre deosebire de aceasta însă. la fel de susceptibil şi de "neînţeles" ca şi geniul veacului al XlX -lea. decembrie 1922.1923. Anton Holban şi Mircea Eliade. deşi admiratori ai lui Balzac şi Dostoievski. oricum mai sistematic şi structurat în funcţie de o idee directoare al criticii profesioniste. nr. curiozitatea materializată în eseu pentru mecanismele intime ale retrospecţiei proustiene indică o preocupare temeinică de metodă şi sistem. an IV. 2724. A fi român. Ed. când se supără pe diplomaţia academic ticăită a criticii. că "din Proust orice scriitor are foarte mult de învăţat. el a devenit un factor de progres şi orientare a 1 Ibidem. Bucureşti. Ovid Densuşianu. un "Până în 1922 nimeni nu au zise de acel creator parizian (deşi onoarea Capitalei noastre a fost totdeauna de a se socoti în intelect.." . an XIX. 73 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . în "Vieaţa nouă". Arta Iui Marcel Proust. pe care romancieri atâ t de "specific naţionali" ca Rebreanu ori Sadoveanu nu mai găseau necesar să -1 întreprindă. această varietate "prodomistă" nu -i altceva decât un stimabil reflex de apărare a specificului şi originalităţii individuale. Imagini şi cărţi din Franţa. Noul mod de "spânzurare a lirei în cui" (prelucrare lovinesciană a t extului eminescian) duce la modificarea ("urbanizarea") întregii fizionomii literare a momentului interbelic. decembrie-ianuarie 1922... din care desprindem o pregnantă caracterizare: "în Proust sunt tot atâtea mici amănunte. abundentă şi greoaie. 5252. este efortul comun de a determina romanul românesc să depăşea scă "fenomenul de împotmolire" în care îl surprinde începutul secolului al XX -lea. Lepădându -se însă de prejudecăţi. Şi în această privinţă avem ocazia să cotăm o mare excepţie: Hortensia Papadat -Bengescu care. Felix Aderca. p. ci îmbracă salopeta ponosită a cronicarului literar. Prin aceasta. 1. 74 Viziuni asupra metodei muşuroi" . Deliberând în problema formelor de analiză. Eseul poetei bănăţene e fără cusur. cu aceeaşi dezinvoltură cu care criticul. se apucă să împletească romane. nr. aniversată de toată lumea în calitate de creator de metodă. Nu mulţimea punctelor de vedere privitoare la modalităţile analitice ale romanului e cea care dezorientează.

Veşnicul frământat se justifică şi justifică în cele din urmă totul. Statul nu cere iubire. în frunte a lor se situează E. Idealul său este chiar tripla "concordanţă" între suflet. voi. Mihail Sebastian. nr. De ce nu avem roman?. cel mai bun roman psihologic. în acest sens. ediţie critică de Nicolae Gheran. practicat întocmai de erou. (1925). Constantinescu care susţin că "Bologa este un caz tipic freudian. Răspunderea pe care ne-o asumăm în această împrejurare este doa r de înregistrare a faptelor printr -un raport de armonie ce ar putea să ne indice cât de necesară şi profundă este teorema romancierului în funcţie de personalitatea sa artistică şi de contribuţia originală la profilul literar al romanului modern. în plasa unor stricte cauzalităţi. 115. în care sălăşluieşte mila şi dragostea pentru toată omenirea. gândul cu vorba şi vorba cu fapta. Citatele din Pădurea spânzuraţilor fără altă indicaţie. individul îşi regăseşte eul său cel bun. sensibilitatea excesivă a lui Anton Holban îneacă adesea inteligenţa eseistului ca şi pe cea a romancierului . p. Era sigur. dar îşi măsura apoi însufleţirea întorcând -o pe toate părţile. Ne referim la scena revelării divine a copilului Apostol. deşi majoritatea comentatorilor din epocă nu au în această privinţă nici o reţinere. Minerva. Minerva. Mihail Dragomirescu vede în Pădurea spânzuraţilor o carte "halucinantă". Personaj de manevră morală şi nu de psihologie hieroglifică. (Mentorul "Sburătorului" îşi va revizui în câteva rânduri entuziasmul. El este împins aici de declanşarea forţelor frenetice a le inconştientului" . menită să sugereze un fond congenital şubred şi împovărat. Protopopescu 1 Liviu Rebreanu.Mihail Sebastian şi Ticu Archip sunt toţi. Pompiliu Constantinescu semnalează noua orientare a conflictului din lumea externă. cum observă însuşi autorul în Caiete. în Opere şi autori. pentru a face văzută cauza excitaţiei. în Opere. 1927. în vederea unui echilibru etic pe care numai "însufleţirea" îl pune uneori în primejdie. Apostol devine om: în sânul neamului. Paulian şi Em. 4 Mihail Dragomirescu. Ed.958. V. Acest har proce dural. Dar şi însufleţirea "îşi ia măsura". p. ed. Se mai poate vorbi în acest caz de frenezia subiacentă a personajului? E adevărat. Bucureşti. Ancora. găsind romanul superior lui Ion "ca vioiciune de analiză". Ca un resort bine pus la punct el se declanşează cu promptitudine la semnalul autorului. după ce. Ed. Dimpotrivă. Ed. 197 3. 1. Istoria literaturii române contemporane. fiindcă Hortensia Papadat -Bengescu este un ctitor aproape nul ca didact. Addenda la Opere. Probabil că pe aceasta se întemeiază unele trimiteri la Freud. în tenebrele conştiinţei bolnave a lui Apostol Bologa 5. pe când neamul presupune o dragoste frăţească. cit. Cf. cel mai cuprinzător şi mai exact. universală -«religia viitorului»" 1. "Azi". "a vrut totdeauna ca sufle tul Iui să fie în concordanţă cu gândul. p. Caiete de creaţie. în 1934 răspunzând la o anchetă organizată de revista "Azi". Liviu Rebreanu. în Referinţe critice. 1972. ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC ~/l/. Ezităm încă să -1 numim cu drepturi depline roman psihologic. există în Pădurea spânzuraţilor un episod amenajat cu vădit tact didactic de romancier. p. rezultat al unei "psihoze" şi nu al unei "psiheze" 4. Apos tol Bologa. Camil Petrescu. în fine. con semnarea şi ierarhizarea vederilor teoretice nu poate urma nici criteriul cronologic. II. surprinzător. socotind Pădurea spânzuraţilor o carte depăşită de romanele ult erioare ale Hortensiei Papadat -Bengescu). tocmai pentru a spori misterul eroului. nici al minimei variabile de concepţie. 717. rece. câteva din dificultăţile procedurii le -am anunţat mai înainte. ianuarie 1934. nişte "lovinescieni". care şi după contactul cu judecata îşi păstrează căldura"'. Nu este exclus ca Rebreanu să fi aplicat aici chiar una din .. al personajului cu care începe viaţa romanului nostru modern. sub întrebarea Ce rămâne din Liviu Rebreanu' . De la misticism la raţionalism. 1928. Astfel. 3 Cf. anulează orice elan de sangvinitate. Addenda de Cezar Apreotesei şi Valeria Dumitrescu. 2 Eugen Lovinescu. an III. an II. orice urmă de hamletism tenebros e lichidată. sub controlul raţiunii ce conferă o adâncime nepsihologică situaţiilor. prin studierea migăloasă a psihologiei individuale. 54. Pădurea spânzuraţilor revoluţionează romanul nostru analitic. că numai aceea e veritabilă care rezis tă tuturor examenelor minţii. Numai într -un eu conştient poate trăi iubirea cea mare. 952 ."".. gând şi faptă. Camil Petrescu este un teoretician mai fantezist în convingeri decât izbuteşte să fie în creaţia originală . Bucureşti. Pompiliu Constantinescu. 76 III AL bazată pe iubire. orice însufleţire se mai răcea. ajunge realmente epuizat la romanul care pentru el nu mai avea nici o taină. în "Viaţa literară". Se însufleţea repede. Lovinescu care în 1928 declara: "Aceasta e Pădurea spânzuraţilor. indiferent de termenii afectivi în care se af lă cu criticul. criticul se opreşte la Ion. Bucureşti. îngroşate cu zel profesional de D. V. la data apariţiei. 264. nr. Ca şi în cazul criticii. Acesta este certificatul de naşt ere.. "copilul" prea timpuriu îmbătrânit al criticii. pp. însă. 353. 78 tezistă a cauzei externe care a produs-o. voi. romanul apare doar "unul din cele ma i bune romane psihologice române". în Compendiul din 1937. chiar instinctivă. Cu judicioasă perspectivă fixează locul romanului Şerban Cioculescu: "Fără îndoială. ci numai de votament şi disciplină omului. se fac după aceeaşi ediţie şi volum.

E vorba de distrugerea reflectorului inamic. liniştea tranşeelor austro-ungare. adică de la un doctrinar tendenţios cum e popa Groza. vede şi G. Rebreanu năzuia? Că Apostol Bologa nu era preconizat a fi un somnambul al întune cimilor. iar A postol Bologa un erou dirijat din "adâncimile subconştientului"? până unde îl putem socoti pe filosoful -locotenent un produs al dicteului şi al anarhiei subliminare..] Astăzi însă analiza ei psihologică ni se pare oarecum primară" . Un "roman care ar fi putut să fie politic dar care di" instinct creator a rămas un roman de analiză" 2. cit. un eu autonon şi izolat. stabilite: statul. cit. Pădurea spânzuraţilor este construită în întregime pe schema unei obsesii. Fiindcă exaltarea religioasă pe care preşcola rul o parcurge cu suspectă docilitate nu provine dintr -o iniţiativă interioară. Conformaţia sa este a unui ecran în permanentă alarmă.. Dar aerul demonstrativ al experienţei are exact efectul opus. citez după Opere. Apostol Bologa intră de la început în trei laturi ale unei psihologii geometrice. din acelea cu care tematologii îşi rezolvă de obicei toate treburile.măcar o individualitate. Paulian şi Em. se soldează cu descoperirea aproape Şerban Cioculescu. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Veghea se accentuează paroxistic. 276. O aspiraţie omenească spre plenitudine sfârşeşte în dilemă şi zbu cium.un cetăţean al Eului [. Personajul nu apare proiectat "dec ât în funcţie de. sunt de factură socială. an LXXIII. din plasma şi nervii unui popor tânăr şi viguros. între care nici unul nu are un conţinut pur afectiv. un episod. Constantine scu. Călinescu în tragedia lui Apostol Bologa. dirijând destinul eroului din adâncimile subconştientului" 3. Ameninţat cu haosul. cum îi place psihologiei moderne să lanseze în roman. Ed.. p... Istoria literaturii române de la origini până în prezent. ci din 1 Liviu Rebreanu.tezele complexualităţii infantile ale celebrului psihiatru vienez. mai 1940.". 79 Liviu REBREANU . Este într -adevăr Pădurea spânzuraţilor un roman al "stărilor de subconştienţă". care în Arta prozatorilor români vede în "ctitorul" Rebrean u un "analist al stărilor de subconştienţă. în "R. personajul luptă să -şi organizeze cât mai riguros viaţa. 2. Subiectivitatea din ce în ce mai hărţuită în evenimente externe nu ia niciodată vreo hotărâre până nu -şi găseşte un punct de sprijin în unul din factorii condiţionali. ele însele intrate în conflict prin război. al învălmă şelilor de gânduri. Despre lumina reflectorului: simbolism psihologic Există la începutul Cărţii întâi din Pădurea spânzuraţilor. nr. şi ar fi fost. Virtual un "echilibrat". Şi acesta îndreptat împotriva unui obiect. Tudor Vianu. Fără vocaţia izolării egolatre. Caiete de creaţie. care nu admite ceaţa şi devălmăşia străfundurilor. Apostol se dovedeşte incapabil să se conţină. p.. reiese chiar din crochiul autorului. neamul şi iubirea. Apostol îşi începe exis tenţa romanescă abia din clipa primului simptom de năruire a echilibrului etic. nr.R. tentată mereu să -i respecte pe toţi deodată. p. Cu excepţia gestului inaugural cu care "juratul" improvizat mângâie ştreangul lui Svoboda. ca "părticică din Eul cel mare. rămâne o expresie a exteriorităţii agresoare. Să notăm mai întâi că scenele efective de război aproape lipsesc din cartea lui Rebreanu.un cetăţean al Eului afară. 728. an III. nefiresc să înceapă altfel. 2 D. fenomene pe care realitatea nu le conţine. e o altă chestiune. Călinescu. I n această serbie a punctelor de referinţă va trăi şi în roman. Acesta. 353.. un halucinat cu psihologie indescifrabilă. februarie 1936.. întorcându-ne la principiul schematizat de autor. op. Liviu Rebreanu: "Pădurea spânzuraţilor". nu provine din reţeaua cu magneţi a subconştientului. ed. Cele trei argumente care vor condiţiona devenirea lui sunt expuse canonic de Rebreanu: statul. fiecare gest ori criză a sa primind în cele din urmă motivaţia precisă a condiţiei extern -obiective. gestul esenţial al personajului stă în eroismul cu oare îşi pune interiorul sufletesc la dispoziţia cetăţeanului. Cum toate cele trei elemente ale cauzalităţii exterioare. Nu întâmplător misiunea îi revine lui Bologa. Interio -ritatea. cu cla sificarea lui Tudor Vianu. este şi singurul act agresiv al său. în funcţie de cele trei criterii-simbol. confirmând observaţia că nu ne aflăm în faţa unui roman "de război" ci "din război". Bucureşti. G. Că nu este un personaj cartezian. neamul şi iubirea. Nimicirea reflectorului este una din puţinele secvenţe "de luptă". după care ur mează să funcţioneze artisticeşte Apostol Bologa. în fine. ca şi următoarele. câtă există. Dar impresia de derută obscură în care romancierul îl aduce adesea. în "Convorbiri literare". care tulbură şi umileşte cu fascicolul obsedant de lumină. rezumăm un excurs ce s -ar putea încă prelungi. cit. ci pretinde argument aţia riguroasă a fiecărui act. în definitiv. op. 2. p. al obsesiilor tiranice. E un secret al artei lui Rebreanu de a converti în valori reale. 5. El nici nu este .". Războiul rămâne pentru Apo stol o situaţie tipică şi nu una subiectiv excepţională. El îşi pierde din capul locului independenţa pentru a intra definitiv în sistemul de cauzalităţi al psihologiei referenţiale. cum pare. 650.. e adevărat. 1941. . Cu psihologia eroică a acestui eu cetăţenesc începe destinul romanului modern de analiză la noi. procesul de elucidare desfaşurându -se exclusiv prin raportare la context.". de fapt un capitol-cheie. un lucru se cere discutat chiar împotriva unor accente autorizate de mai sus.F. 80 Liviu REBREANU . cu precise repere sociale. la care. nici nu le suportă.

murmurând cu gâtul uscat: -Lumina !. In neştire. . ochii lui "însetaţi de lumina răsăritului". op.In vederea redobândirii unei lumi mai normale (scutirea de a merge pe frontul antiromânesc). Tunurile băteau mereu. mângâietoare. încât nici bubuiturile nu le mai auzea. Nu e vorba de nici o solicitare a substratelor neguroase. lumina de pe celălalt front începe să izvorască.. rar.. ameninţându -1. Cervenco contribuie şi el la orientarea definitiv simbolică a sensurilor: " ..Lumina vine cu forţa. noapte de noapte. din calcule ce se vor dovedi meschine.." Ceea ce ar fi putut rămâne un simplu fapt divers de front. nu ştiu de ce. odată cu interiorizarea bruscă a lui Apostol. adică din interpretarea paradoxală a unui act ce putea rămâne un solfegiu epic anonim al romanului. amintirea ei devine obsedantă... 354.N-am putut închide ochii toată noaptea.... asta e aproape sigur. aşteptând clipa prielnică bombardării uriaşului focar de lumină. Este un apogeu al artei lui Rebreanu în această scenă.. Rechizitoriul interior care se declanşează este similar şi simetric cu procesul legat de condamnarea lui Svoboda.întunerecul şi tăcerea înfăşurară pe Apostol cu un linţoliu aspru. în vreme ce ochii lui.. e construit acest magistral capitol de analiză. . "ultimul strop din lumina cr eată în ziua dintâi". dezmierdarea razelor tremurătoare începe să i se pară dulce ca o sărutare de fecioară îndrăgostită. cu pupilele largi. Liniile esenţiale ale personajului cu voluptatea autoflagelării pornesc de aici. Dacă însă n -ar apărea deloc. vor zbura "spre strălucirea cerească".. E mai puţin important. şi ochii lui Bologa se umplură de întunerec. în plină încordare. începe să se dezvolte. se gândi atunci. întreg destinul lui Apostol Bologa pendulează între entuziasmul ideii (condiţionat de realitate de a zdrobi reflectorul) şi suferinţa (ideală) pentru victima lui.. Această nuanţă în plus de patos intraductibil îl promovează pe Apostol Bologa între acele "personaje -mituri" de care romanul nostru avea atâta nevoie. de frică să nu -şi piardă nădejdea în apariţia reflectorului. de obicei pe la două vine.n. dar nu eruptiv şi zguduitor cum ar fi fost firesc pentru un om crispat de aşteptare. «Mi se pare c-am spart reflectorul». de natură "blagiană". Nu-şi dădea seama ce s-a întâmplat. parcă le -ar fi retezat un paloş de călău. cit. deznodământul din cancelaria generalului Karg.]. "Lui Bologa. în întunericul gros care urmează dezastrului. Bologa. ci şi mângâietor. Era sigur însă că a trecut miezul nop ţii.. cum ar spune poetul. ca un copil lacom..un cetăţean al Eului principiu de funcţionare al unei naturi contradictorii în tragică oscilaţie. p. Nopţi în şir stă la pândă. ignorând contingenţele. ca s-o numim într-un fel. ' . El însuşi se autoanchetează prin extensie simbolică.". Omul e născut barbar şi trebuie să -1 sileşti să se lumineze. pentru care Rebreanu îl pregătise încă din Caiete. Semnificaţiile episodului sunt linii de forţă pentru configuraţia umană a eroului.. încetează de a mai fi lumina concretă a un ui instrument vrăjmaş. devenind chiar 82 LIVIU REBREANU . chiar dacă în delirul luminos al personajului există ceva pervers şi indefinibil." E greu de numit. lumina. deci nu i -a trecut vremea. Caiete de creaţie. «Mai este vrerne» îşi zicea din ce în ce mai amărât. O stranie voluptate a otrăvii lumi noase cuprinde sufletul lui Apostol. resorturile intime ale unei psihologii dizarmonice fiind Liviu Rebreanu. unde dăm peste o ultimă însemnare: "Ieşind de la popotă Clapca [sic!] se vede dinspre front lumina reflectorului şi se aude bubuit de tun: .. în eveniment -simbol. mirăndu-se cum a putut face el asemenea ticăloşie şi bucurăndu-se că a făcut-o [s. "Călăului" luminii i se pare deodată că a ucis. îmi pare rău c -aţi nimicit reflectorul. blândă. Lumina nimicită cu violenţă. atunci.. Atunci de ce nu se bucură cum s -a bucurat când i-a venit ideea să zdrobească reflectorul?. poate să spere. razele muriră. Reacţia paradoxală a lui Apostol faţă cu pro pria faptă îşi prelungeşte ecourile peste întreaga lui psihologie. dacă nu tot romanul. . Pagina se cere reprodusă în continuare: "Chiar în clipa aceea însă. O exasperare tulbure la ivirea biciului lumi 81 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . în fundul sufletului însă simţea clar cum pâlp âie dragostea de lumină. Bologa se decide să-şi asume stârpirea reflectorului. când potrivindu-şi singur ştreangul.. ecoul lui însoţeşte ca un acompaniament surd întregul zbucium al lui Apostol. pe locotenentul sârguincios. oricît am solicita bibliografia. Va să zică nu va mai trebui să meargă cu divizia pe frontul românesc. Criza lui Bologa în faţa luminii ucise e. murmură căpitanul abătut. Re flectorul nu s-a arătat niciodată înainte de miezul nopţii." Pe echivocul şi jocul de n uanţe al afirmaţiei..AL Pwtopopescu__________________ nos îl ţine treaz.. "lumina vine cu forţa"." Deşi episodul e părăsit în acest capitol de autor. un moment analitic mai rafinat. Aceasta este de fapt marea "crimă" a lui Bologa în roman.. până în clipa finală. întin se amândouă mâinile spre lumină.. printr -o subtilă şi neexagerată amplificare psihologică.Lumina vine de-acolo. cum poruncise dânsul..Va să zică şi-a atins ţinta şi se poate prezenta în faţa generalului. se chinuiau într-o aşteptare fără scop. reflectorul. Aţi ucis lumina. Lumina !. fiindcă e previzib il.. Singurătatea îl strângea de gât. Sunt momente de acumulare şi de tensiune analitică: "Bologa nu îndrăznea să se uite la ceas.

cum numeşte Rebreanu reflexivitatea lui contorsionată. sub o sjbhiţă topografică a \ 85 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . la care ne întoarcem cu insistenţă. Protopopescu__________________ deplin luminate. "Internaţionala tipologică" sau subconştient ul din afară Din perspectiva tradiţiei pe care Pădurea spânzuraţilor o are în spate ca roman.. şi Gross.. Negruzzi şi la siluetele din jurul nebulosului Lăpuşneanu. va înceta de a mai fi tot restul. răscolesc o conştiinţă mobilă care în locul medaliei primeşte ştreangul. ceea ce abia acum ne dă dreptul să vorbim despre o anume subiacentă a romanului şi despre mireasma lui slavă. de data aceasta am conştiinţa pe deplin împăcată.Al. Sunt nişte voci. în acest caz vom vorbi cu infinit mai multă dreptate despre o didactică sufletească decât despre psihologie. Numai faptul că le mai întâlnim umblând singure prin povestire. Când nu va fi sufletul meu. Semnificaţia şi ordinea în care aceste personaje intră în ecuaţia cărţii nu vor rămâne acestea... Apostol Bologa va trăi din tragica incompatibilitate dintre dorinţă şi act. printr-o insolubilă contradicţie dintre ele. Identitatea de sfetnic urmează o îndrumare care ne întoarce la C.". cea de voce. toate trei tipurile sunt construite... dar pe care. 3. îşi aduce aminte c-a citit undeva că în forma embrionară inima e alături de creier. excede o forţă încorporatoare. fiecare. o recuperează prin eroul principal. prin prisma aspiraţiilor romanului. pe care autorul. p. Structură prin excelenţă conflictuală. şi Cervenco reprezintă nişte componente ale unui tip uman unic şi complex. indică o experienţă de ordin tipologic care de la Dostoievski şi Proust a devenit blazon al romanului modern. în suflet. Ceea ce Apostol ştie (e mult!): "Eu însumi.. importanţa ei. Cervenco şi Gross sunt nişte sfetnici obişnuiţi.. semnificaţiile morale nu pot ajunge decât prin sacrificiu la idealitatea p e care Apostol o numeşte iubire. în înţelesul pe care îl poate conferi un roman nestăpân totuşi pe noţiuni de polifonie şi proteism.. Rebreanu nu suscită tărâmurile şoaptei decât în măsura în care acestea se dovedesc a fi sediul oficializat al erorii sociale." Tot el revine şi -şi corectează micul paragraf idealist.. prin acest sistem de cauzalităţi psihologice asupra căruia am mai stăruit: "Şi totuşi restul hotărăşte soarta sufletului meu.. participare şi semnificaţie. o mai distribuie în mod echitabil personajelor angajate. numai sufletul există. ne obligă să le respectăm ca "per soane" concrete. 84 LIVIU REBREANU . Aspiraţiile transilvănea nului sunt legate de neam. Pretutindeni dependinţă.. şi Klapka . Primul dintre tipurile "secundare" care este adus în scenă este Klapka.." 1 Pierzând conturul "hârtiei de model".".. cu care Bologa face cunoştinţă lângă spânzurătoarea lui Svoboda.. Bologa îşi construieşte chiar o con cepţie din această şovăială: "Când şovăie. Ce -i afară e indiferent. pe câte o dominantă psihanalitică. Klapka. conştiinţa lui Apostol intră într -un nou proces de modelare. Pădurea spânzuraţilor este un prolog modern al ro manului românesc şi prin această nouă funcţionalitate a caracterelor care nu mai sunt constrânse să acţioneze în virtutea mecanismelor rigide ale clasicismului inchizitorial. Mult mai circumstant cu formele vre melnice de echilibru pe care le dobândeşte. Divergenţa celor trei predicate ale destinului provine din conflictul conc eptelor externe în funcţie de care fiecare se manifestă.un cetăţean al Eului forţă ascunsă care minează convingerile abia cucerite. Simţământul echilibrului e însă prematur şi iluzoriu legat de execuţia lui Svoboda. Protopopescu__________________ frontului unde se petrece acţiunea. Un cerc de dependenţe în care fiecare verigă se mândreşte cu independenţa cea mai perfectă!. în realitate. ei sunt cu totul altceva. dintr -o scrupu-lozitate clasică justificată... absolut pe deplin. cu feţe multiple î n rotaţie. Ceea ce rezultă în planul propriu -zis artistic al romanului este un personaj convulsionar urmărit într-un proces de psihologie referenţială. Din extraordinara dezvoltare spirituală a personajului central. E o concepţie romanescă pe care Apostol şi -o însuşeşte ca filosofie. "Basmele echilibrelor" cum insinuează sceptic pretorul care -l anchetează. Şi restul depinde de alt rest. Fizionomia şi rolul său în para bola războiului sunt cele mai clare.Varga / iubirii Cervenco" .83 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . Apostol Bologa nu este ceea ce s -ar numi un personaj "proteic". Mai mult. îl explică Rebreanu în Caiete. actele sale depind de stat. Soarta lui se clădeşte pe această tristă ironie a ind ependenţei părelnice. El este numai o conştiinţă flotantă a cărei instabilitate îşi cunoaşte bine itinerariul. Cu cât le examinăm mai atent ca individualităţi autonome.. Carte de hotar între două epoci distincte. el descoperă de fiecare dată o 1 Ibidem.. înaintea deznodământului: "Viaţa omului nu e afară. Romancierul 1-a născut pentru convulsie şi şovăire între impulsul interior şi condiţia exterioară obiectivă. nu ex istă... Mai cu seamă ordinea abordării lor are. cum vom vedea. deşi sunt o fire excesiv de şovăitoare. cu atât ele devin mai evident faţete ale monolitului.. ci înăuntru. Acest tip este Apostol Bologa.. Găsim pe o altă pagină a Caietelor. are misiunea artistică de a zdruncina conştiinţa . Un ilustru şovăitor care aspiră la împăcare prin necontenită "zgribulire morală". Căpitanul ceh. cu încă o brumă de contur în alcătuire.. din instinct novator. fiindcă la el există o profundă neînţelegere între aspiraţie. 34l. Ce fericire să fie aşa în toată viaţa.Al.. următorul tabel: "Internaţionala urii -Gross / crimei ..

Protopopescu__________________ mistică. De aceea el şi dispare din prim-planul romanului." Personaj linear şi inhibat. pentru a înţelege în ce pnstă asceza sa 87 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. aproape că o egalează pe cea a lui Apostol Bologa. zise pionierul mereu b atjocoritor. Dealtfel.] Dimpotrivă. Pe teza metapsihică de mai sus va dezvolta însă alt roman. Adam şi Eva. nu fără a şi-o subsuma. Pregnanţa ceremonioasă a lui Cervenco în Pădurea spânzuraţilor se datorează şi faptului că el este mai mult decât un partener tipologic. Eu săvârşesc sau ajut barbaria. Când vei înceta tu de a executa ordinele.. cea adevărată şi biruitoare. adevărat. tânguirea: " . Numai în suferinţă creşte şi rodeşte iubirea cea mare. imediat după "brânciul" moral dat "inocentului" rezervist. dar de mare rezonanţă artistică este ucraineanul Cervenco.. i ar când a început prăvălirea. găsim un paragraf care ar urma să explice filosofia ucraineanului: "Sufletul trăieşte după moartea individului.un cetăţean al Eului "Internaţionala urii" împotriva războiului concentrată în Gross se memorează dintr -un singur dialog cu Bologa. Laşitatea sa e de fapt un mare dispreţ pentru "moartea eroică". p. Ura va fi de asemenea o coordonată sentimentală a lui Bologa. Este prima şi cea mai "sănătoasă" reacţie a omului în faţa războiului. multă. E în orice caz cel mai "artistic" dintre tipurile romanului.. în contact cu atrocitatea şi crima. e un emul şi în multe privinţe un ideal al lui Apostol. El e definiţia groazei (are o mai mare experienţă de război) pe care şi-o concretizează în imaginea obsedantă a "braniştei cu spânzurători". ." Spre folosul cărţii. el este unul din perso najele cel mai minuţios pregătite de romancier în vederea programului interior pe care urmează să-1 interpreteze. mai presus chiar de întreg universul! [. Eu nu caut să mă disting!" în sfatul care se încinge la popotă. omul e mai presus de orice. partitura celui cu deviza "în război nu trebuie să cugeti. cu o ineficientă expansiune sufletească în final.. Apariţia hieratică. Omul e centrul universului. replicile lui Gross se rânduiesc într -o adevărată prelegere despre om şi umanism..] Toţi sorii universului nu pot avea altă menire decât să încălzească trupul omului care adăposteşte grăuntele divin al inteligenţei. topită însă într -un complex de nuanţe sufleteşti şi abstracţiuni indivi duale mai aproape de "greaţă" decât de revolta universală. Treaptă pe care Apostol o depăşeşte re pede..Ascultă.. ale cărui cuvinte să zguduie şi să convingă sufletele militarilor din juriu.1921.. superioară întregii distribuţii. 352. cehul reprezintă nivelul umanităţii normale. după lichidarea reflectorului: " . 86 Liviu REBREANU . atunci să faci imputări altora! până atunci. E suficientă solemnitatea psalmică a replicilor. cu acea eficacitate cu care o idee limpede despre umanitate şi violenţă se impune în faţa unei conştiinţe imature. pledând în numele unei teorii antropocentriste: " . Ibidem. Toate manifestările psihice respiră în atmosferă.. ci ca energie psihică difuză. în ierarhia forţelor psiho-morale care acţionează asupra lui Apostol.Suferinţă ne trebuie. dar nu ca individualitate conştientă. Nihilismul său nu exclude însă omorul... Reconstituirea acestei energii psihice împrăştiată este baza şi explicaţia fenomenelor spiritiste teofizice. cântând întruna cântece bisericeşti". amice! Nu cu entuziasm... dar cu greaţă.. ca un Zosima izbăvit.Bravo. Cu ce îl zdruncină Klapka pe Apostol? Cu frica. cu inflexiuni "socialiste" pe care Rebreanu le avea consemnate din vreme în Caietele de creaţie.. . Klapka reprezintă atât de fireasca expresie a spaimei într -un război. menonitul care merge în lupte "numai cu un băţ de trestie. . Aici.. îl surprindem în ipostaza patetică a proletarului eminescian.. Gross declară statul drept o instituţie ucigaşă iar războiul o "internaţională a crimei". Dar tocmai această simplă eficienţă iniţială i -o va reproşa lucid Bologa. Pitoresc întrucâtva. fiindcă numai în om materia a ajuns la conştiinţa propriului său eu. imensă. Klapka o reprezintă pe cea mai simplă şi logică. O face chiar în noaptea execuţiei dezertorului ce h.Nimic nu e mai presus de om! [. Klapka» Cine ştie dacă nu Klapka e pricina prăbuşirii?! El a venit cu pădurea spânzuraţilor şi i -a picurat în inimă îndoielile. Omul trebuie să facă imense sforţări să stea în picioare.XI. îndată după spânzurarea lui Svoboda. se desprinde în sfatul ofi ţeresc de la popotă în chip de apologet al suferinţei ca hu Lir." murmură el pen tru a-şi relua.. a ajuns să se cunoască!" Ripostând agnos ticului Varga. puţină modestie. Sub o notă datată 17. ceea ce se înţelege şi din încercarea disperată din final de a -1 salva pe Bologa de la spânzurătoare. Cu toate spaimele sale. ca alţii!. după Apostol Bologa." Drept urmare îl găsim "suferind cu pasiune" în clipa când "capătă" un glonte î n inimă. Poate că ar fi fost mai folositor un militar viteaz. dezvăluind pasiunea fructificată a lui Rebreanu pentru romanul rus. nimeni nu -i mai poate reda echilibrul. "Răzvrătirea universală" la care visează e încă o idee destul de anarhică. dar activă."nietzscheniană" a tânărului locotenent.Eu execut ordinele. într -un monolog care e şi cea mai exactă situare: "«Klapka?. Gross! răspunde Bologa deodată jignit. ci să lupţi" se rezumă la analiza nedisimulată a propriei laşităţi.. numele lui Dostoievski e de neocolit. "Patria e moartea.. filozofiile! Ai mai omorât câţiva oameni pentru o tinichea. . în rest.. Rebreanu nu şi -a mai împovărat personajul cu aceste speculaţii spiritualiste mulţumindu-se să-1 arate psalmodiind aplecat pe Biblie în numele sacrificiului. pe care numai ura o poate stârpi. Viaţa e un povârniş cu un capăt în cer şi cu celălalt în neant. Formula personajului. unde vagabondează ca nişte atomi de energie animistă.

întrebarea care se pune e dacă există într -adevăr două "teme" ale cărţii sau dacă nu cumva e vorba de unul şi acelaşi proces care e şi temă principală a operei lui Rebreanu. resfirată peste învelitoarea sură. Tot ceea ce urmează să i se întâmple personajului său e rodul unui fond sufletesc obscur care se afirmă punând în primejdie chiar pe purtătorul lui. dar înfruntând veacurile" . într -o manieră care retează naturalismului aproape orice ca le de infiltrare. dar bolnavul nu întoarse privirea spre dânsul. O atare carte va fi Ciuleandra. de la groaza lui Klapka. Interesant este că critica mai nouă (N. 4. N -ar fi fost în stare să-şi lămurească simţămintele din clipele acelea. foarte palid. în faţa bolnavului. tot aşa. ce a dus chiar la citarea Străinului lui Camus. devenind revelaţie: "Apostol Bologa se apropie de patul LIVIU REBREANU . întinsă pe oase. aproape că par parodiaţi în sens tragic. Am constatat că una din cele mai crude scene ale acestei scrieri. După N. împotriva statului şi în numele ideii de neam. şi atât de albă. memorabil prin concreteţea lui neretuşată. cu care cercul se închide fără soluţie. la revolta lui Gross şi de aici la extazul lui Cervenco. dovada neconstituind -o. apariţiile "brutei" (N. va trebui să . Acesta poate fi numit şi "subconştient". Această tehnică a versiunilor tipologice e cel mai important lucru învăţat de autorul Pădurii spânzuraţilor de la Dostoievski. Printr -o rigoare de simetrie. neînchipuindu -şi că acestea pot exista de la început în străfundurile eroului său. conţinutul tripticului psihologic răspunde triadei so ciale de referinţă. de fapt. amând ouă aparţinând de fapt lui Bologa. Am putea exemplifica cu un atare moment de absorbţie. S. dar sufletul i se bucura ca pătruns de o taină nemărginită. Obrajii lui erau uscaţi. în timp ce martiriul duhovnicesc al ucraineanului vizează transcendenţa mistică.Al. şi pe ceilalţi. un subconştient satelit.un cetăţean al Eului lui Cervenco în vârful picioarelor. Bologa se opri la vreo trei paşi de pat. toată lumea a sesizat adierea blestemului şi a morţii peste opera lui Rebreanu. tipurile lui Rebreanu nu sunt nici măcar duplicitari.] Şi Bologa stătu acolo. aproape un ceas. avea ochii verzi ţintiţi în tavanul cu grinzi. autorul apare ca un romancier mult mai sistematic decât reiese din eterna scindare de manual. dacă vreţi. jn ciuda vizualităţii fidele. din păcate. unde fascinaţia suferindului depăşe şte simplele semnificaţii camaradereşti. chiar dacă la o ultimă analiză par pornite tot din străfunduri. Dar fiindcă am pomenit numele lui. Balotă că "Rebreanu e un arhitect din stirpea acelor meşteri arde leni care au zidit case-cetăţi sumbre. E mai mult decât o metaforă în concluzia MANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . Călinescu. pe care până odinioară le numeam "secundare". romanul descoperă secretul eroului construit după legea nisipurilor mişcătoare. ca şi cum din ele ar fi vrut să -şi adune un mănunchi de sprijin. în această privinţă. fără să scoată o vorbă. Pădurea spânzuraţilor or Răscoala. în Bolo ga îi regăsim topiţi şi pe Klapka. Căpitanul. Aşa cum ceva din Rascolnikov descoperim în toţi ceilalţi posedaţi ai romancierului rus. ne referim la Ion. într -o viziune care respectă încă aritmetica tipologică. îşi redobândeşte logica printr -o minuţioasă revalorificare a subtextului psihic. Ele formează. parcurse în ordinea profunzimii lor. ca nişte trainice respiraţii sufleteşti. Dar şi în acestea. agravat pe alocuri de arguţie. între monograful rural şi "citadinul" temerar. nu numai a Ciuleandrei: modul în care actul. Laşitatea lui Klapka se manifestă în raport cu exigenţele statului. părea neagră. e cea a convertirii mistice a copilului năsăudean. Prin schematismul lor. pe care autorul îl ţine încă pe afară sub fo rma unor întruchipări planetare. numai scrieri de primă mărime. [. parcă n -ar fi auzit nimic din ce se petrece pe lumea asta." Tipurile. Balotă) sunt o realitate. adevăratul subconştient al lui Apostol Bologa. sorbindu-i privirile din ce în ce mai însetat. Sunt chiar trei experie nţe ale sale. Iorga şi G. Lucian Raicu) a încercat o reorienta re a simbolurilor clinice ale scrierii. se dovedesc a fi valenţe ale unei structuri umane ce -şi refuză linearitatea. par nişte versiuni simbolice ale răstignirii mii*. S -ar putea vorbi chiar de o schemă în baza căreia fiinţează romanul lui Rebreanu. Pădurea spânzuraţilor nu este şi a tempestelor intravenoase. % Se cuvine aşadar să privim ceva mai "monumental" nu numai arhitectura operei. Obsesia tematică Forţarea visteriilor neguroase abia de aici începe. Damian. câtă vreme resorturile Iui sunt demonstrabile până în cel mai mic amănunt. Toate com ponentele sunt în felul lor "cetăţeneşti". Dar ce are de -a face aceasta cu vivisecţia şi instinctualitatea dezlănţuită? Până şi cele două atârnări în ştreang. E vorba de veghea lui Apostol la căpătâiul lui Cervenco. Despre psihologismul acut al acestui roman s -a scris mult şi cu serioase rezerve.Acestea sunt cele trei personaje -teorii. Manolescu. trei moduri pasive ale conştiinţei de care Bologa ia act asimilându-le. Operă a sintezelor şi edificării lăuntrice. ci şi decoraţia ei sumbră. însă într-o accepţie foarte relativă. cu pielea lucioasă. Protopopescu lui IM. că barba cafenie. Lucian Raicu e de părere că felul în care Puiu Faranga înnebuneşte după crimă e adevărata temă a romanului (şi nu felul cum personajul a ajuns la crimă) iar tratarea ei e "admirabilă" 2... cu faţa în sus. cum am văzut în cazul lui Apostol Bologa. Nu mai vorbim de obsesia morţii ce formează întregul roman al lui Apostol Bologa. ura lui Gross. Subterana însă e ambiguă. şi pe Cervenco. în aparenţă inexplicabil. In ochi ii ardea o lumină cu pâlpâiri de suferinţă şi exaltare şi umilinţă.

) Părtaş la spanzuratoarea lui Svoboda. Bologa este vinovat mai ales pentru superficialitatea cu care acceptă necesitatea crimei. asemenea unui Zorba fascinat. dar mai mult din mentalitatea romanului raţionalist unde faptele decurg cu metodă unele din altele. împuşcat din gelozie. de altfel. op. de asemenea ratând în prima instanţă adevăratul motiv al crimei. Eminescu. Rebreanu şi universul violenţei. Balotă. deşi o sumă sufletească finală nu indică cine ştie ce diferenţă între subcon ştientul lui Apostol care e mai mult conştiinţă şi conştiinţa personajului 1 N.instrument de autoanulare. 90 LIVIU REBREANU . Obsesia tematică nu este în întregime nici fenomen clinic. ca şi în Pădurea spânzuraţilor." 1. în voi. Fireşte. Substituţie şi circuit specifice romanului modern. eroii lui Rebreanu luptă să -şi capete independenţa. ca şi individualitatea spasmodică a lui Apostol. Că nu e vorba doar de un f unciar caz patologic se poate vedea şi din faptul că rolul medicului Ursu în roman e aproape nul. Lucian Raicu. adică să obţină o indivi dualitate perfect autonomă. invadează şi răpune între aga personalitate. 1968..ca la Ion. în cazul de faţă pătimaşul dans argeşean. Scriitori în lumina documentelor. suficiente pentru a ne face o idee despre intuiţiile avansate ale lui Rebreanu. cit. Rebreanu se simte dator să-şi încarce personajul cu efecte n ăprasnice ale eredităţii. dansul care i-a răvăşit sufletul. p. pacientul fiind Liviu Rebreanu către I. Bucureşti). Bucureşti. "disculparea" personaje lor constând în cele din urmă în transformarea călăului în victimă a propriului său demonism. dar care e incapabil să 'ţopăie" un pas din "şuleandră". 186. după ce a fost mod de acţiune al personajului în exterior. Procesul e tragic fiindcă revelaţia libertăţii nu se dobândeşte decât în momente de apogeu . Retrospecţia de erotoman a lui Puiu şi laitmotivul zăpezii sunt la fel de rigide. cu premature obsesii erotice şi simptome de f adism camuflat. care se deschide cu veghea Dafinei la căpătâiul agonicului Toma Novac." Datorită acestor detalii. în care programul romanesc reiese clar din chiar schematizarea orbitei interioare a eroului.observăm că între Pădurea spânzuraţilor şi Ciuleandra există importante similitudini de structură. 91 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -AL Protopopescu__________________ adevăratul etiolog care explică mersul "bolii". p. Problema e cea a mântuirii omeneşti prin propria patimă devenită . raporturile sentimentale ale celor doi faţă cu victima sunt diferite. ispăşirea actului originar urmează trasee comune. prin creşteri anormale. Ambele romane se deschid cu imaginea-şoc a omuciderii. Mi-a fost totuşi mai frică de soarta ei ca de a tuturor celorlalte cărţi ale mele. Mai mult. analiza propriu-zisă se concentrează asupra procesului de reactivare a unei experienţe reziduale care. Fiecare act al lor este condiţionat social înainte de a fi explicabil psihologic. are drept revers o anume transcendenţă etică. prima parte a romanului (prima "temă"?) e inferioară dez nodământului. 222. Labirint. Aici începe valorificarea acelui fond sufletesc anonim. Ed. Nu este o banală manifestare maladivă. are aceeaşi funcţie simbolică pe care a avut -o lumina reflectorului în destinul lui Apostol Bologa. Puiu Faranga o ucide pe Mădălina. Grija lui Policarp Faranga de a î mbunătăţi ereditatea sleită a rasei seamănă foarte bine în artificialismul ei cu însământarea mistică a lui Apostol. Eroziunea nervoa să a lui Puiu Faranga. cel mai frumos moment al romanului este acela în care Puiu Faranga. fiindcă nu este un simplu proces de degradare fi zică şi mai ales de edificare morală. (Ca şi Adam şi Eva.un cetăţean al Eului din Ciuleandra care până la urmă e mai mult subco nştient. Sau cum observă Puiu Faranga.1928). în Horia Oprescu. Apostol. m -a urmărit până m-a învins. E drept. sau Liana din Jar . Uimitoare este potrivirea dintre senzualitatea fanatică în sens naturalist care mar chează crima lui Faranga şi demenţa riguroasă cu care este executat dezertorul ceh. numai . Tineretului. Este eterna "crimă şi pedeapsă" şi nu întâmplător. Nu numai în Ciuleandra analiza pare prea organizată în jurul obsesiei -sim-bol. Ceea ce continuă să domine compor tamentul autorului faţă cu personajele sale este acelaşi determinism psihologic pe care îl sesizam la început. De la Ion la Toma Novac. cum aflăm dintr-o scrisoare către un amic: "Din cât am scris până azi. cum e moartea. Bucureşti. E ceea ce s -ar putea numi obsesie tematică. dansează dement în celula sa. Printr -o dialectică morală consecvent inter pretată de autor ca fatalitate. (30.1. Antiteza cu Andrei Leahu. Poate aşa se explică şi de ce a utorul ţinea atât de mult la Ciuleandra. 1970. p. E în această scrupulozitate explicativă şi ceva din firea ardeleanului meticulos care se teme să lase vreun lucru neclarificat. şi în altul. nici artificiu artistic. Ed. personajul intră exact în vârtejul existenţial din care şi -a procurat victima. ciuleandra. e prea evident programată şi demonstrativă. Ca şi în Pădurea spânzuraţilor. ţăran sănătos care -şi părăseşte nevasta nici gândindu-se la crimă. specifică simbolismului psiho logic al romanului lui Liviu Rebreanu. "Germenul crimei a fost în mine. constată Puiu Faranga. Aceasta este în fond cea mai estetă carte a sa. Şi într-un caz. am slăbiciunea să ţin mai mult la Ciuleandra asta. insistenţa romancierului în a înfăţişa criza drept consecinţă a unui altoi nereuşit poate simplifica întreag a semnificaţie a romanului printr-o perimată teză psiho-socială. 186. Simionescu Râmniceanu. Cu precădere în acest roman al relaţiilor intime însă se simte zelul de a desena rădăcinile cu acelaşi cărbune cu care a fost desenat şi trunchiul copacului.

cu aceeaşi deferentă rezervă.. această exhibare prin mit a fost pe drept şi la timp aşezată între reflexele evaziunii metafizice care leagă Sărmanul Dionis şi Avatarii faraonului Tlâ ai lui Eminescu. Romanul a fost primit de critică. Problema arbitrarului la Rebreanu este mult mai complexă şi am văzut că ea se pune şi în legătură cu psihologia "anexată" a lui Apostol Bologa. Obsesia-temă.. Dureroasa victorie a subiectivităţii eliberate este simbolic plasată de autor chiar în timpul unei sindrofii sufocante. Ca şi în cazul lui Bologa. Circumspecţi cu natura artificioasă a scrierii. Orice al t roman ar fi dat. ce face di n scrierea sa o Halima a genunilor omeneşti. Călinescu observă fenomenul în legătură cu alt personaj "dilematic". premergător sinuciderii. ţesută în stil de erudit medieval. despre saturnalii ori despre raporturile dintre sacru şi violenţă: "în orice caz eu şi azi cred că singură ciuleandra. ori a lui Puiu Faranga. de Domnişoara Christina a lui Mircea Eliade. cum e până la capăt discursul etnografic al eroului. Romancierul creează un mediu epic absolut artificial. binele şi răul. E o trăsătură care ne va indica întotdeauna obârşia transilvană a romancierului. ba chi ar al dansurilor religioase care se sfârşeau prin mutilări sau sacrificii. probabil. Cea mai pregnantă imagine a Lianei din Jar constă de asemenea în momentul dobândirii singurătăţii. La Rebreanu se întâmplă cu totul altceva. G. Operă autentică de psihanaliză. aserţiunile aparţin însă lui Puiu Faranga care îşi începe astfel prelegerea despre dansul terifiant.. Nesatisfăcut parcă de uneltirile "moderate" ale hăului din cărţile anterioare. Ciuleandra ori Jar. în realitate. Analiza canonică Dar cât de canonică este analiza lui Rebreanu. ne aflăm în faţ a uneia din cele mai complicate şi spectaculoase întreprinderi roma neşti din câte a încercat romanul psihologic interbelic. cum îl recomandă Ion şi Răscoala. unde sensurile morale sunt în permanenţă dirijate în sfera ideilor superioare. care aşază la originea romanului metafizica platoniciană. Fiindcă arbitrarul nu-i decât pse-udonismul artistic al subconştien tului subversiv care emite la suprafaţă veşti indescifrabile şi-şi mână personajele în ispite tulburi. poate să explice extazul dansului.. elementaritatea ca temă u mană impunându-se tocmai prin elementaritatea analizei. îndârjit să rezolve veşnica neînţelegere între "virtute" şi ideal. Adam şi Eva ne îndrumă însă cu insiste nţă spre lămuririle lui Socrate către Kebes. se întâmplă că tocmai "eul" personajului să devină elementul cel mai anonim din roman.în clipe de cumplită suferinţă omul izbuteşte să fie singur. Se pare însă că cel puţin virtualităţile teoretice ale romanului sunt mult mai profunde şi mai vechi. "Rudimentari" în înţeles absolut sunt şi Kafka.. fantasticu l şi aventura. un fapt destul de contrariant pentru un maestru al secvenţelor luate pe viu. monografia latenţelor ieşite la lumină dezvoltă ea însăşi o latentă forţă artistică. 93 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . Observaţia că veridicitatea absolută în romanele lui Rebreanu rezultă adesea din extraordinarul neplauzibil se poate formula aici în funcţie de alt criteriu. carnalul şi seraficul. Vorbind despre structurile "dialogale" ale romanelo r lui Dostoievski. Călinescu. propusă chiar de protagonist într-o manieră care putea să pară o stângăcie didactică. în Ciuleandra. M. O adiere platoniană trece peste toate romanele lui Rebreanu. destinat să fie laborator de autoanaliză al lui Faranga. se vede cel mai bine în Adam şi Eva. 649. Rebreanu este mo dern tocmai când este mai naiv şi mai elementar în mij loacele sale regizorale. toţi comentatorii ei. iredentistul Titu Herdelea care în viziunea autorului nu era nicidecum un primar: "Incertitudinile lui Herdelea sunt artistice prin mediocritatea 92 personajului. Rebreanu se hotărăşte în Adam şi Eva la o desconspirare totală.p." Pe acest subiect se scriu azi tratate de psihanaliză. Ca punct extrem de înrudire Tudor Vianu indică precis poemul maghiarului Madâch.. în drumul pe care romanul său îl urmează invariabil de la dilema morală la idealitate socială. Istoria literaturii. Ca pretutindeni în opera marelui romancier. al dansului ca o manifestare a adoraţiei supreme. ciuleandra. naturalismul şi demonicul. Se pare că trăsătura care distinge dialogul platonian 94 . fiindcă parabola nu -i altceva decât un mod de a întoarce metafizica la iniţialele ei primare. chiar şi atunci când ajunge să propună examinarea lichidului rahidian. Să dăm un exemplu care ne spune şi că autorul avea destule cunoştinţe despre pe trecerile lui Menipp. tot din cauza magistralelor 1 G. şi anume de cel al modernităţii. Convertirea arbitrarului în realitate sufletească este adevărata preocupare a analizei sale. 5. Cum a ajuns Rebreanu aici? Nu e însă prima oară când "subterana" încearcă să spulbere întunericul peşterii cu feştila lui Platon. Şi asta e un semn de putere creatoare" 1. privind nemurirea sufletului. sub aceeaşi hărţuială a "factorilor". Reţinem în acest sens constatarea din 1936 a lui Şerban Cioculescu. Bahtin susţine că dezvoltarea romanului şi a prozei artistice a suferit influenţa decisivă a două genuri din domeniul serios -ilarului: a dialogului socratic şi a satirei menippee■. şi Camus. Călinescu au stăruit cu soluţii diferite în jurul unei observaţii comune: arbitrarul romanului. op. adâncul şi suprafaţa sufletului. de la Lovinescu şi Perpessicius la T udor Vianu şi G. le găsim topite în această expediţie horoscopică. cit. din câte jocuri cunosc.AL Pwtopopescu__________________ precedente "ţărăneşti". are efecte salvatoare pentru întreg montajul psihologic. Un pronunţat aer de convenţionalism are şi analiza din Pădurea spânzuraţilor. Toate problemele care au frământat conştiinţa estetică a romancierului. faliment în chingile unei atari eseistici cu galicisme.

unit prin faşă cu sora sa Neferura. După ce împlineşte pe scurt tot ritualul brahman. bucuros de cele întâmplate trupului. conştient de prestigiul (divin) al morţii. constă în faptul că vorbitorul se găseşte întotdeauna într -o situaţie limită. ori pacea lascivă cu care Liana îşi contemplă trupul în oglindă. ne aflăm în plină "maieutică" a morţii şi a traiectelor pe care le urmează sufletul după moarte. Să ne gândim la Apostol Bologa. Nu numai prin zig zagul confruntărilor cu sine însuşi. înainte de a se sinucide. în marele carnaval metapsihic al lui Toma Novac se pune la încercare un adevăr fundamental. Ceea ce îşi propune Rebreanu în Adam şi Eva nu este câtuşi de puţin o excavare masivă de subcon ştient şi cu atât mai puţin o întruchipare frumoasă a adevărului care este moartea. hainele ucenicilor. ca şi când ar fi încercat să ocolească un destin." După care urmează jupuirea de viu. cât cu temele psihologiei infernale. el este în esenţă un personaj socratic prin se ninătatea finală cu care ia locul victimei. cu o smucitură scurtă i -o rupse din rădăcină. silindu -1 să caşte gura. Efortul lui duce direct la acea înnobilare a vic timei (cazul condamnatului Socrate) care i -a pasionat nu numai pe Dostoievski.Al. Dar. preluându -le destinul într-o interpretare superioară. ambele dirijate din străfunduri. ci şi cu "vocile" cu care se află asociat. sufletul. Protopopescu__________________ unde cere de lucru. el se întruchipează în caractere cu aceleaşi moravuri ca în viaţa lui de mai înainte. propunându -1 unei moderne cariere literare. precursori iluştri în Seneca (Prefacerea în dovleac). [. Sufletul muribundului Toma Novac. Dar. aceleaşi care îl duc la moarte pe Apostol şi îl zdruncină pe Faranga: condiţia socială a fiinţei şi iubirea. cum am văzut. Camus ori Sartre ci şi pe romancierul român. Valuri de sânge bol-boceau în gura lui Mahariva. întorcându-ne la Adam şi Eva. îşi ia tălpăşiţa uşurat: "Sufletul avu sensaţia unei uşurări înălţătoare. Svoboda ori Madeleine. 96 LIVIU REBREANU . Negreşit." E transfigurată (şi strămutată în simbol) voluptatea suferinţei lui Cervenco. Nu exagerăm dacă spunem că în Adam şi Eva Rebreanu aproape epuizează domeniile psihanalizei. Mahariva se apucă s -o râvnească pe fecioara Navamalika . Moravurile sunt chiar temele psihicului care duc la dezechilibrul necesar purificării. dar în numele unei convingeri foarte simple a lui Rebreanu. Gungunum care ezită între vocaţia înaltă de scrib al Babilonului şi obsesia erotică. selecţionată în haremul stăpânului. Suveranul se îndură şi îi dă muncă dest ul de uşoară. în Fenelon. Romancierul lucrează mai puţin cu principiile metapsihicei.un cetăţean al Eului de toate formele similare ale antichităţii. O lungă şi zbuciumată carantină etică. deşi e sora şi soţia mea. înainte de a se desprinde definitiv. Un cleşte rece îi apucă limba pitită în dosul dinţilor de jos şi. amplificată în scene lubrice de -a lungul . Un Apostol Bologa din toate p unctele de vedere este al treilea reîncarnat. dimineaţa şi seara. cu lecuirea lui Mahariva de gelozie. în vreme ce alte degete osoase îi frământau încheieturile fălcilor. mai mult decât prin bolgiile sângelui. frenezia horeanului nebun din Ciuleandra.. pe meleaguri sumbre spre a se izbăvi. o "problemă finală". Această superioară erijare din romane duce. Cum ar spune Socrate.LIVIU REBREANU . Aflându -ne însă pe tărâmul basmului. ceea ce -1 aduce cam în situaţia lui Apostol şi Faranga. zvârcolindu-se într-un horcăit înfundat. ca şi Puiu Faranga. datorită resturilor care îl însoţesc. Profunzimea cu care vinovatul îşi asumă pedeapsa în Pădurea spânzuraţilor ori Ciuleandra "discretează" în parte şi victima iniţială. Apuleius (Măgarul de aur). iar Isit. De aici mulţimea crimelor şi schingiuirilor care abundă în zborul sufletului prin lumile succesive. că imperfecţiunea şi iadul carnal profanează orice existenţă. Fontenelle ori Cyrano de Bergerac. Mahariva . care rezumă întreaga substanţă a romanelor sale. Şi anume. la o totală discreditare a lumii concrete care dă sentinţe. deşi mi -e străină. Fiecare capitol se deschide cu parfum de pastorală pentru a sfârşi în căscaturile subconştient ului. rafinate prin credinţa socrateană că în Hades cutreieră sufletele "care au părăsit trupurile fără să fie pe deplin curăţate". Dostoievski însuşi are. se îndrăgosteşte de Isit. aceeaşi care formează şi timpul celorlalte romane amintite. femeia faraonului: "Femeia asta mi -e străină. Prin această vamă antică trece firul care îl leagă pe Rebreanu de marele prozator rus. Unamonu moare săgetat şi din nou "sufletul izbucni ca dintr -o încleştare purificatoare". Rebreanu îşi îngăduie să înfăţişeze astfel stricarea cărnii: "O mână îşi înfipse degetele în pletele lui Mahariva şi -i dădu capul pe spate. Urmează întruparea egipteană in Unamonu care. rătăceşte. în privinţa "dialogurilor morţilor" şi a metamorfozelor. în fiecare din cele şapte existenţe. La capătul carnagiului.urmează să usuce. El este în sensul cel mai strict o conştiinţă "dialogizată". sfidând "condiţia socială" cerească. parc-ar fi adevărata mea soră şi soţie!" Problema este a incestului şi a adulterului.] Conştiinţa pură de-acuma parcă plutea fulgerător spre planuri tot mai înalte. ca şi în cazul personajului platonian. eroul ajunge la curtea "erotomanului" rege Arjuna.un cetăţean al Eului ca păcate necesare pentru a primi răsplata morţii. la care însă gluma însoţeşte masca tragică. Consecinţele lor se fac văzute încă din prima reîncarnare a lui Toma Novac. în tot acest purgatoriu.. Duce implicit la o minimal izare a atrocităţii înfăptuite de un Rascolnikov ori un Puiu Faranga. Vămuirea începe.căci aşa se numeşte în prima versiune transexistenţială eroul lui Rebreanu . Mobilurile car e declanşează masacrul sunt. 95 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC .

Anticipând rolul de furnizor al subconştientului. degradare ce anunţă supe rioritatea sufletului în stare pură. nelămurite. Rebreanu s -a îngrijit ca el să fie cel care supraveghează distanţa dintre cititor şi întâmplări. îl înjunghie. Alcătuirea canonică a analizei ne obligă la câteva consideraţii generale. care. că nici o activitate nu-1 ispiteşte. Cu cât complicitatea imaginativă a cititorului faţă cu personajele şi întâmplările e mai perfectă. romancierul îi recunoaşte atotputernicia printr -o exhaustivă examinare a efectelor în planul social. Axius este de fapt anxiosul tipic. analiza se rezumă doar la o intensificare. nu se explică prin aşa-numitul "pandeterminism" fantastic. Prima întrebare ţine de genul scrierii. Ceea ce părea decor fantast în Adam şi Eva. Avea dorinţe vagi. până la geometria fixă a capitolelor. Altfel nu s -ar explica de ce. se ştie. Adam şi Eva nu intră apoi în categoria tradiţională a literaturii fantastice fiindcă. cu instrumente specializate. lăsând neîmplinită dragostea "intelectualului" pentru Hamma.. 97 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. con cepţia fundamentală a lui Rebreanu. în versiune modernă. Dar şi a accepta că intenţia lui Rebreanu a fost doar de a realiza un apolog fantast cum e O mie şi una de nopţi ar fi insuficient. e de examinat codul literar sub care se propune psihanaliza. pe parcursul căreia fiinţa se ratează (se dezvinovăţeşte?) prin una şi aceeaşi ordonată lucrare a subconştientului. Chiar dacă este dovedit că toate formele fantasticului îşi au sediul în subsolul freudian al psihicului. E. în plurală confruntare a psihicului cu mediul. Fapt sigur este că nu 1 -a pasionat niciodată prizonieratul subiectiv al analizei de tip apusean. Nu vom mai conspecta în continuare. Protopopescu__________________ libertate şi utopie imaginativă. Reîntâlnim. în arhitectonica roman cierului o propunere făţişă adresată lectorului. o formează complexul lucidităţii. Demonstraţia constă în degradarea fatală a materiei existenţiale prin propriile ei dorinţe. Nu simţea însă nici o chemare pentru viaţa ostăşească. Rebreanu realizează o adevărată sociolo gie a libido-ului. cur ând. E adevărat că romancierul nu a râvnit niciodată alt titlu în locul aceluia de apostol al realităţii şi că despre psihologie a vorbit mai mult cu respect decât cu autoritate. Cum sintetizează Ţzvetan Todorov. Suntem în faţa temei predilecte a lui Rebreanu. în vederea căruia se desfăşoară ritul însoţirii imature cu sora Neferura.se plângea . replică băsnită la Pădurea spânzuraţilor." Boala care se profilează este. simbolic-statutată a evenimentului şi reacţiilor. Strict orientate în funcţie de temele demonstraţiei. Izbucnind războiul el speră în îngăduinţa regelui Iluma -Ilum (ca Apostol în generalul Karg). Un lucru e foarte important aici şi anume poziţia cititorului. peripeţiile onirice prin care trece fantoma sufletului lui Toma Novac. ale cărei etape şi artificii sunt de natură diversă. în vederea "fericitului" dezastru fizic care este moartea. Convenţionalismul lor era tocmai această funcţie de a înlesni şi de a dirija traducerea fenomenului psihic în conformitate cu principiul psihanalitic propus. care am văzut că nu pretin de întotdeauna travestiul miraculos. în vreme ce specia presupune în primul rând capriciu.. Prin epuizarea spaţiilor şi timpului. Concluzia e că ceea ce lipseşte deformărilor aparent fantastice din roman este chiar supranaturalul. nici plăsmuirea din Adam şi Eva nu are acea ambiguitate şi semnificaţie informă pe care o capătă nălucile venite din sferele suprarealităţii. Tema capitolului. Vru să se apuce de altceva şi îşi dădu seama. "N-am venit ca un spărgător de drumuri. prestigioasa "angoasă". fiind una din cele mai interesante cărţi din literatura noastră. Cea mai importantă se referă la dezvoltările şi variantele monstruoase prin care se exprimă noptatecul libido freudian ("le diable amoureux"). după ce îl obligă să asiste la toate crimele şi torturile la care sunt supuşi prizonierii. romanul lui Rebreanu este o construcţie riguros guvernată de "teza" psihologistă. provizoriu numită Servilia. asupra modului în care aceasta se realizează. plasat în latinitate. Este Adam şi Eva o carte fantastică? A nega înseamnă a da l oc la confuzii. cu atât distincţia real -fantastic este mai imposibil de realizat. Romanul merită însă o cercetare aparte. mergând de la pitagoreismul metapsihic al numerelor.capitolului Hanema. e de fapt flexiune concret -istorică.. în acest sens. printr -un început şi un sfârşit în care Toma Novac evoluează cu identitate concretă. îi lipsea parcă mereu ceva şi întrebări tot mai ciudate îi apăreau în suflet. clasarea lui Rebreanu la rubrica realis mului obiectiv încetează de a mai f i cel mai simplu lucru. prin experienţe succesive la care este supus sufletul volant al eroului. 6. în virtutea unei precise expertize psihice. însă acesta. . Intuind procesul. Mai exact spus. de a participa precaut la arbitrarul fantastic de care vorbeam. Fantasticul se dezvoltă în funcţie de prezump -ţiozitatea lectorului." Din această perspectivă. Fireşte că o altă mulţime de trăsături pledează pentru contingenţa romanului cu fantasticul. desigur. în plină irealitate temporală. 1 se potriveşte în acest sens o contestaţie a autorului Demonilor. între un prolog şi un epilog eseistic se c uprinde basmul propriuzis. A preconizat în acest sens un soi de prozodie romanescă. nu a suferit n iciodată cuvântul "psihologie": "Lumea îmi zice psiholog. preferinţele sale mergând spre contorsi onaţii răsăriteni ai lui Dostoievski care nu înţeleg autocontemplaţia fără act.. fan tasticul nu este în cele din urmă decât o chestiune de ezitare a cititorului. ca în cazul complexualităţii incestuale a lui Unamonu. Romanul în întregime respectă schema metrică a părţilor. iar mobilul ei aceeaşi tulbure fixaţie erotică. E o modalitate de a descifra psihologia pri n simboluri. Toma Novac reîntru chipat în Axius cugetă ca un personaj foarte cunoscut nouă: "«Gloria militară nu se cucereşte privind triumfurile altora ci luptând!» îşi zise Axius.

Puiu Faranga. autentic dialog cu subconştientul. încă de la primele fragmente aş fi dorit să ştiu ce ecouri ar putea trezi şi aiurea [s. urmăreşte procesul tragic prin care lumile abisale ale fiinţei se concretizează în fapte şi realităţi exterioare. note din caietele intime ale lui F. Hortensia Papadat-Bengescu către Camil Petrescu (14 noiembrie 1929. Scrisori. Surprinzătoare. Conştiinţa universalităţii La sfârşitul deceniului al treilea.. e de înţeles cât de eficace vor fi fost tânguirile autoarei. integritatea clasică.L. apărută în 1931. 1 Cu Liviu Rebreanu despre trecut şi puţin despre viitor (M. analiza se des făşoară în dublă relaţie cu contextul concret social şi interiorul arheologic al sufletului. studii şi documente.. ca accident istoric. 373. Rebreanu nu este un "indiferent". Merit pe care Rebreanu însuşi ezita să şi -1 asume. după cum nu este nici un monopolist care -şi transformă eroii în pieţe rentabile de desfacere a intimităţii şi afectelor. Felix 101 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . nr. în cadrele unui psihologism sprijinit încă pe conexiuni simbolice (epice şi caracteriologice). ori Toma Novac nu pot fi explicate decât în urma unui dramatic dialog al interiorului cu legile din afară. Romanul românesc şi -a pierdut. Protopopescu__________________ Cum printre iniţiatorii campaniei se afla chiar destinatarul scrisorii de mai sus (Camil Baltazar ). Acesta este sensul ultim al morţii obsedante care stăpâneşte romanele lui Rebreanu. Noul dinamism al "vocilor". ce -mi sunt excluse" . autoarea Concertului din muzică de Bach se destăinuia unui confrate: "Da! E drept că mi -ar place mult să fiu tradusă (bine) 1. Sufragiile criticii au depăşit întotdeauna apetitul comun pentru o astfel de literatură care. an XVIII. Trei luni mai târziu va apărea temerarul manifest Mărturie pentru mare a europeană Hortensia Papadat-Bengescu. 99 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . în numele unei intuiţii vitale pentru viitorul romanului — pluralitatea fonică a vieţii. Cea incriminată aici este optica subiectivă a anali zei realizată prin asediu egolatru. Bucureşti.M. 1935. Priboi. Dar se cer [s. Swi^^ri şi Dostoievski. mai ales. Mihail Sebastian. într-o strânsă interdeterminare. afirmaţia "tocmai universalitatea mea mă deserveşte".iată ce-1 deosebeşte pe Rebreanu.declară el. până şi unui avizat ca Perpessicius i se părea . Autorul Ciuleandrei nu este nicăieri tentat să -şi descarce sufletul la persoana întâi şi prin aceasta romanul nostru de analiză care privea cu admiraţie narcisismul proustian. are un început oarecum nescontat. 5368. Se referă probabil la antologia Sarinei Cassval. 15. sunt numai realist în sensul cel mai curat al cuvântului.a. de precursorii săi Slavici ş i Duiliu Zamfirescu. cuprinzând între altele semnăturile lui Liviu Rebreanu şi Camil Petrescu 1..]. Conştiinţa ca univers fuzionar . netăgăduindu -şi însă specificul spiritual şi uma nismul. "N-am venit ca un spărgător de drumuri ." .de Liviu Rebreanu. întrucâtva. dacă aceasta se rezumă la aşa -zisa "indiferenţă" a autorului faţă de ceea ce fac şi gândesc per sonajele sale. Trebuie însă corectată în multe privinţe şi noţiunea de "obiec tivitate" cu care romancierul e invariabil taxat. trebuie înţeleasă cu precauţie. 1. 1883. Termenul propriu pentru sfârşitul lui Bologa şi Ion. Poziţia şi soarta exterioară ale lui Apostol Bologa. unde romanciera figurează cu ver siunea franceză a nuvelei. Camil Baltazar. Funerailles. conştiinţa "dialogizată" din Pădurea spânzuraţilor a devenit în Adam şi Eva. p. 1965. Hortensia Papadat -Bengescu era convinsă de "universalitatea" operei sale. Nu există la prozatorul român. ceea ce constituie în cele din urmă raţiunea oricărui roman psihologic. Moscova. imposibil de realizat decât prin sacrificiu. cu sorgintea în dialogurile platoniene. şi iată că tocmai universalitatea mea mă deserveşte.P. Nu credeam că cu mine începe altă lume. E. In realitate cu el începea "altă lume" a romanului nostru. Cunoaşterea şi descifrarea umbrelor subterane aduce cu sine imensa dorinţă de purificare.] scriitori specific naţionali mai ales. 100 IV HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU "ÎNJOSIREA " ROMANULUI 1. Marea dimensiune a operei lui Rebreanu este tragicul. romancierul urmăreşte o amplificare Dostoievski. Camil Petrescu. Contes roumains d'ecrivains contemporains.a. Constanţa). Nu era prima oară când romanciera se plângea de impopularitatea cărţilor sale.Dostoievski . chiar înainte de a şti. cea a profunzimilor. Asistăm în consecinţă la o secţionare a caracterului clasic în segmente psihice. Ciuleandra ori Jar. fiindcă redau adâncurile sufletului omenesc" 1. Ticu Arhip. a căror manifestare face ca ansamblul romanesc să nu mai însemne şi linearitate. Fidelă cauzalităţilor psihologice. moartea în accepţie tolstoiană. p. al Lianei şi al l ui Toma Novac este mântuirea.nu-i adevărat. Sebastian) in "Rampa" . Se cer.AL Protopopescu__________________ activă a conştiinţei. Ed. noiembrie 1929). în voi. Mărturie pentru marea europeană Hortensia Papadat -Bengescu . într -o scrisoare cu destule amărăciuni provinciale (Constanţa. De la "eul cetăţean" la erupţiile subconştientului viforos. decât poate în Răscoala. demersuri practice.Al. p.

prozatoarea destăinuie mici taine ale feminităţii orgolioase cu aerul că celebrează. Camil Baltazar. observă Lovinescu. constituie mai mult o remarcabilă sesizare a dinamicii moderne pe care o înre gistrează proza românească după 1920.. cea a simţurilor. Tipul de "fecioară tare" .pururi învingătoare. sau al femeii imposibile. Femeia. 102 HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . în artă nu există adevărată noutate care să nu regenereze şi ca impediment. Bucureşti. O nouă expresivitate. fără nici un scop. romanul Hortensiei P^Dadat-Bengescu nu este experimental în nici un sens.Al.] Acele care adoptă. mereu în căutarea amorului exemplar. De la acest moment eseistic încolo. armonie cât mai regle mentată a jazului meu frenetic de simţiri. de la care pleacă iubirea pentru a se completa prin sentiment. Adevăr cu care ne confruntăm . rătăceşte bucuros pe drumuri foarte lungi sau foarte scurte.] pentru întâia oară. într-o alăturare imposibilă." (Femei.este osândit alături de masculinitatea agresivă: "Specimenul acesta de «fecioare tari» îmi plac tot aşa de puţin ca şi ingenuele falsificate. Acum [. Hortensia Papadat-Bengescu.. energiilor ei totale. între abstracţie şi febră senzorială cu care Hortensia Papadat -Bengescu îşi înzestrează primele eroine. O deschidere.viitoarele "fecioare despletite" .. nu se poate desface de un rezid al elementului posesiei.. în Epiloguri literare. 2. oricâtă experienţă în universalitate am invoca. expresie cât mai simplificată a felului cum gândeam de complex. I. cugetării. [. a farmecelor ei fragile. am avut totdeauna în faza asta o jenă pentru ceea ce ig noram din viaţă şi o stânjenire. de vaduri. Stănculescu. Romanciera este cea dintâi conştientă de "fatalitatea" noutăţii ei.."înjosirea" romanului Este o trăsătură a capodoperei şi nu a experiment ului imprecis. amorul unei statui. 8. în natura ei "exoterică" nu se poate pătrunde decât printr -o "infiltrare lentă" 1. cit. imaginarul personaj devine ţinta unui suav rechizitoriu al amorului teres tru. Aderca. scopul realizării. ci şi de Homer. p. Destul de greu de pătruns acest conflict vizibil între gratuitate şi frenezie organică. timpului. vigoarea silvestră (Dorinţa). ca la o desperare supremă a nebuniei de a dărui.. sporturi violente şi flirturi îmi sunt cu atât mai inamice cu cât lucrează la distrugerea sacrei feminităţi [s. toate reflecţiile din prozele de început vizează să consacre un tip de feminitate fără scop şi chiar fără destinaţie. este examinată şi slăvită pretutindeni.zilnic. în "Tiparniţa literară". şi nu de formulă. cedarea voinţei. E. al unei pânze. într -atât lipseşte impresia incertitudinii şi a căutărilor spec taculoase." (Femei. [s. din obscurul ei 103 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . Librăriei Al. cu o dureroasă perfecţie de exagerare a sensibilităţii. februarie)..] Eu. 1919. an II. "într -adevăr. nu num ai când e vorba de Joyce. gata să se rupă. pesemne. faţă cu această "întorsătură a spiritului care cerea o iniţiere". am început a scrie. Amintita suită epistolară Lui Don Juan în eternitate este în esenţa ei o scriere polemică. Ed. extazul panteistic (O pasăre) sunt tot atâtea prilejuri de exaltare şi adoraţie. Spre o metafizică a simţurilor Conceput ca fenomen de elevare şi nu ca act. Aşa spun ei cel puţin. Fiindcă. Acest rol şi -1 asumă Mamina. fie in iţial. dimpotrivă. care e ca o coardă subţire." (Lui Don Juan în eternitate).a. o urmărire uşoară şi pasageră ca cea de care povestişi.] se scrie cât mai dinadins aşa. Feminitatea virginală se confruntă în versete vaporoase cu "principiul masculin al universului".e precis . Pelz. Simbol al virilităţii nesăţioase. nu lipseşte niciodată. se manifestă nu o dată ca sigiliu şi impediment ("noutatea care accentuează neplăcut noutatea"). sau pleacă de la sentiment spre el. 15. Bineînţeles că primul exclus este simţămâ ntul practic de care este dominat bărbatul. mereu întinsă.a. Prin prisma acestei inaccesibilităţi de substanţă. una din participantele la taclalele feminine din Femei. Fascinată de o "viaţă extravitală". cel mai adese a fastidioasă."hermetică". Ce neşansă! Şi ce noroc!" 2 Ceea ce printr-o formulă stereotipă s-ar numi clară conştiinţă de sine. înapoia cărora multă lume nouă îşi aşteaptă drumul. "Ce oribil lucru e iubirea! afirmă la un moment dat Bianca. Cele mai poetice. sfruntare gălăgioasă. Colorată. Lovinescu. avem de-a face cu o metafizică a simţurilor a cărei protagonistă ideală şi idealizată arde din toate fibrele pentru "amantul din eter". Ar părea logic ca acum să interesez pe mai mulţi. dar prin elasticitatea ei . fie final. "Neşansa" şi "norocul" la un loc sunt atribuite valorii absolute. 2 Hortensia Papadat-Bengescu către Camil Baltazar. atitudini masculine. care. oricât ar părea de curios.. chiar dacă "atunci se scria aşa fel pentru întâia oară". între ele). 2-3 (ianuarie. p. erosul în viziunea primelor scrieri nu acceptă atributele acţiunii.se scria aşa fel [s. Atunci . Armonia mişcărilor (Dansul). prin abdicarea puterii ce rezidă în însăşi slăbiciunea feminină. E mobilul. nr.. între ele). dar plac mereu unora puţini. Hortensia Papadat -Bengescu rămâne un scriitor "dificil". 1930. cele mai imaginare iubiri. pentru trecerea acestei deza vantajoase punţi. Protopopescu__________________ presentiment [. Convins de dificultatea "criptografiei". Pare mai degrabă un capăt al evoluţiei romanului decât un început. muzica (Cazino-muzică).a. ci şi de îndrumare a cititorului. locvace.se pare că la bărbaţi elementul final. Lovinescu făcea la 1919 nu numai operă de descoperire. Bianca e prototipul .]. între ele: ". Dezgustător ca febra eruptivă. loc. trebuie în ţeleasă în primul rând discriminarea autoarei între scriitorii "care se cer" şi universalitatea care o deserveşte. şi puţini m -au admis.] în iubirile mari ea ajunge la sfârşit numai ca la o cedare mai mult adăugată celorlalte. când vor besc unii cu alţii. constată prozatoarea. pe care o originalitate greu raportabilă îi spo reşte mereu misterul.

Fiinţă prin excelenţă idolatră. Chiar şi în clipele de vifor lăuntric. dar niciodată nu ajunge la ea. şi nu ascunde efortul de a transpune "mai mult cu memoria vizuală decât cu sensibilitatea. la Desdemona. al Adrianei ori al Biancăi. eroina acestei epoci se visează "icoana -femeie". Adevărul e că vocaţia impresionistă a estompei şi a irizării continuă să o stăpânească. care acoperă şi cele mai violente obicinuit evenimente . Adriana.mai totdeauna mi -a fost scris să pot observa lucruri interesante plătind cu fiinţa mea. în faţa icoanei. Ea răspunde însă. M-am oferit ca obiect de experienţă celor mai dureroase. ca să n u-1 zbucium. dar nu într -atât. Fecioarele despletite. Mi -am calmat tot focul treptat.. Mamina apare o clipă ca o Penelopă fidelă şi destoinică. Electra. Cecilia. Adriana Praja îşi imaginează pasiunea pentru superficialul flautist Milu Horăscu. întâmplător mo delul pal. ca şi pe pictor. şi din spiritul observatorului păstrând numai o floare blândă. Greu de găsit în literatura critică o mai exactă fixare a tehnicii portretului impresionist. Cu conştiinţa supe riorităţii şi cu patimile orgolios intelectualizate. ea e un Portret. Nu m -am dat în lături. Ispita absolutului se confundă cu fervoarea şi furtunile sânge lui.Radames (Romanul Adrianei). Şi în cutremurul ăsta Manuela îşi serba. 1 Sugestia experienţei şi a documentulu i revine tot mai des împotriva urzelei onirocrite. (Femeia în faţa oglinzii). după publicarea unui fragment din Balaurul îşi atribuie laude pentru acest debut "în realism" 4. va pune definitiv capăt huzurului şi iluziei. Despre o atare protagonistă a spleen-\x\ui care veşnic "se pregătea pentru iubire". Bianca. căci credeam într -o noimă.. Ele cultivă un fel de amor -problemă. a cărui ineficientă le înnobilează.. ochelarul meu extractiv obicinuit. formându -mi o inimă primitivă pentru el. sufletul Manuelei "atins de vestea cea bună a amorului". Spre o atare mistuire legendară ţinteşte şi Alisia din Pe cine a iubit Alisia? în bovarismul ei disperat. "Mireasa amorului". "Nişte cărţi poştale cu reproduceri după tablouri celebre devin un prilej scontat de substituiri ilustre: "Era Iahveh. este în întregime afectat acestui "misticism erotic" prin care femeia Hortensiei Papadat -Bengescu îşi caută expresia divină.. pentru mine savuroasă prin însăşi felul ei. ea crede în capacitatea de sanc tificare a femeii prin dragoste. ca în Sephora. mă simt cuprinsă de îndoială. "Ne aflăm încă în plină epocă de optimism şi evlavie a prozatoarei pentru misterul feminin. Aşa trebuie să -şi fi sfărâmat iubirea el. . eroinele tripticului feminin râvnesc un loc în şirul marilor martiri ai existenţei şi cugetului. crezând că trebuie să văd şi hotărâtă să notez cândva în limita puterilor mele ceea ce am văzut".. Othelo. Am privit cât mai bine şi am suferit cât mai mult. că totul s -ar fi lămurit dacă eroina s-ar fi măritat cu Vâlsan. meşteşug superior la care ajunge îndelungata audiţie a sufletului feminin.iubire. ce sunt armele mele fireşti. divinul. mi-a cerut o operaţie artistică. încât. Voluptatea autocontemplării va mai dura şi în romanul Balaurul (1923). şters. Evident că ceea ce o frământă pe noua introspectă este tot cult ul HOKltUNCMi-v i "amorului care îşi consumă în el singur toată substanţa. Manuela sunt nişte apostoli ai iubirii ideale. Tentaţia autoconsacrării e când subînţeleasă. în felul lor. Myriam. adevăratul. legat de o silue tă a Balaurului.Al. Rod al unei "abnegaţiuni" mai pregnantă în plan social decât literar. cu care se deschide marele ciclu al Hallipilor. G. gelozie. "Mama iubirii". nevoii de "autenticitate" şi "experienţă". Ciudata doamnă Ledru din Femei. moarte — în jurul ei. prin celebrul cuplu Aida . între ele este confruntată cu înţelegerea ei pentru Macbeth.femeii oscilând între celestitate şi "lalelele sângerate ale do rinţelor". Sunt eu în stare de suferinţe aşa de cel ebre?" De altfel trimiterea la personaje ilustre şi la mitologie erotică apare frecvent în desenul stilizat al femeii. 105 104 cu ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . Cu cinci ani înainte de apariţia jurnalului de război autoarea recunoaşte: "Am în mine un excedent de impresii diverse" 2. ldeea sacrificiului trece de la om la operă: ". Pwtopopes. aproape programatic. Juan. cu toate culorile învăluite în ceaţă subţire. vivacităţii spontane. Sentimentul dilemei domină a ceastă permanentă "întindere elastică din sine către altceva". o delicată ironie sentimentală pentru modelul care de altfel tocmai dacă am reuşit să -1 redau pal şi cam fad cum era. care populează opera de început. la Marguerita. trădare. în reveria nimfelor lunare şi aerate. scriitoarea notează cu erudiţia unui pictor de şcoală: "Literar. fără a amplifica semnificaţia gestului erotic. Călinescu ar spune. şi e fecund numai prin existenţa lui". era unicul. ea este ce s -ar putea numi prin analogie. rabinul suprem. la Julieta. toate martirele pasiunii lui divine. cu toate aspectele interioare diminuate printr -o surdină interesantă a natu rii. acum cam alterată" 3. gen care pasionează pe literat. pentru a lucra cu o cenuşă fină acest pastel.. Tereza. şi nu nişte femei în înţelesul veridic pe care ni -1 vor releva romanele.. încât să poată fi aşezate în rândul bărbaţilor "care văd idei". tipul femeii "de prisos". viaţa se traduce printr-o deşartă încredere a scriitoarei în transcendenţa simţurilor. ___ M-am vârât în miezul cel mai activ şi obositor al împrejurărilor. Dar "calvarul închipuirii" atinge apogeul în portretul Manuelei din Femeia în faţa oglinzii. ca şi despre eroii lui Anton Holban. Un scutur de ardoare frânse fiinţa Manuelei. Crăciunul. Un alt capitol Icoana Fecioarei. Solidară cu specia. în 1920. pe care generaţia sa o proclamă ca deviză. singurul.. întârziat. are dezavantajul de a nu face efect şi a mulţumi mai mult port retistul decât criticul sau privitorul" 5. Alisia. când mărturisită făţiş ca la Bianca Porporata: "Când mă gândesc. se u mple de ambiţia de a deveni arhetip al feminităţii şi al dragostei biblice. impulsivităţii ample. cartea nu este structural altce va decât jurnalul Manuelei. Adică a pune o surdină expansiunii naturale.

este romanul descoperirii oraşului.. Bucureşti. în cenaclul că ruia îşi va şi finisa romanul. Tulburată de fluorescenta oraşului eroina tulbură la rându -i orarul bulevardelor. al romanticei Emily Bronte. piese despărţite dintr-un tot descompus pentru a . Cu mulţi ani înaintea lui Cezar Petrescu şi chiar a autoarei Concertului din muzică de Bach. care cerea adăpost şi umblând rătăcitori pe străzile oraşului. primul din ciclul Hallipa. acum cernut prin sita oraşului."înjosirea" romanului 3. a rămas un excepţional capitol: Cetatea vie. la întâlnirea dintre fiinţă şi oraş. avea nu numai un ochi format de sociolog. o aflăm către finalul romanului. 108 Erau risipiţi în Cetatea vie. "cei care lucrase pământul şi purtase cizme trainice de lut.. I. Dintr-un alt proiect de titlu. casa de zid şi casa de simţire. M. Fecioarele despletite constituia un prim grafic minuţios al acestui dezechilibru reciproc şi universal pe care îl produce oraşul în viaţa omului patriarhal şi patriarhalul dezrădăcinat în existenţa improvi zată a cetăţii vii. Mini îi petrecu în căutarea lor. sub formă de indivizi separaţi. la un moment al vieţii. Idem. tabloul pestilentei morale a Bucureştilor ispiteşte câteva condeie mijlocaşe de felul lui Radu Cosmin (Babilon. Conacul Hallipilor are ceva din lugubrul Wuthering Weights. caii în boxe de lux. menit e a concretiza "deschiderea" devoratoare a oraşului către sat. de a'semenea emblematic. unde "omul care a trecut". la completa lor dezmembrare. Era gata să facă reflecţia banală că acele porţi deschise arătau că a intrat acolo un oaspe nou: necazul. într-o versiune abandonată titlul său era chiar mai răspicat : Omul care a trecut 1. Nici ea nu -i mai confunda acum cu trecutul. Tot la acest capitol merită consemnate vechile încercări ale lui Pantazi Ghica (Don Juanii din Bucureşti). simbolică pentru această dezordine reciprocă ce se livrează sistematic. cutreiera cu picioare de argilă în căutarea casei de închiriat. Mini se gândea acum la devenirea Hallipilor. dar mai exactă: necazul trăieşte cu oamenii în pace şi într -o zi nu mai vrea pacea şi izbucneşte: atunci începe răscoala înăuntru până când nu mai încape şi izbeşte uşile în lături ca să iasă la văzul şi auzul tuturor. "închirierea" socială a proaspătului orăşean dă la iveală întreaga viaţă flotantă a adâ ncimilor. la dărâmarea casei lor familiale. cu fantezia aberată a unei logodne imaginare. Ed. Kogălniceanu. Idem. H. sosită ca excursionistă sentimentală la "moşia fermecată" de la Prundeni. Protopopescu__________________ Romanul "fecioarelor despletite" se desfăşoară între două scene tip. "Lui Mini cele două locuinţe ale fiecărei fiinţe. Ca şi scriitoarea modernă. Scena limită o aflăm la capătul romanului unde ipostazele dezrădăcinării se succed pe fundalul urbei organizate. Mini devine un exeget al dramei ce angajează deopotrivă materia şi su fletul. nu aveau domiciliu stabil. încercările de promovare a oraşului pe scena epică sunt mult mai vechi în literatura noastră şi s-ar cuveni reamintită experienţa neîmplinită a lui M." Romanciera era la acea dată definitiv intrată în sfera teoretică a urbanismului lovinescian. Cartea Românească. Scena-cheie a noului edificiu psiho-social. Ordinea rurală pe care o descoperă în gospodăria lui Hallipa e un preludiu al viitoarei destrucţii: "Vacile fiind în staule model. Idem. 1921) ori Corneliu Moldovanu (Purgatoriu. Anti cipând. Momentul iniţial şi premisele tragicei observaţii le aflăm în imaginea lui Mini. [. vom nota o admirabilă scenă din Rădăcini. îi păreau acum doi oameni oarecari în Cetate. Bujoreanu (Mistere din Bucureşti) ori Gr. pe când tu rburarea lor lăuntrică şi-o petreceau în mersul lor pribeag.. pereche totodată gat a pentru un cuib şi nomadă. E vorba de repetata scenă de tramvai a alienatei Aneta Pascu. spre "cetatea vie". Grandea (Vlăsia sau Ciocoii noi). dar înlocuise cugetarea cu alta tot aşa de banală. Const.' (1914 . cu un gând bun. 107 — illj^ ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al." Porţile deschise ale moşiei anunţă exodul şi consecinţele lui. Refrenul descompunerii acompaniază rătăcirea citadină a Elizei şi a lui Doru Hallipa: "Aşadar. 106 HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . Martor al echilibrului precar.] Pieriră. Hortensia Papadat-Bengescu. 1973. bătrânul Hallipa. până în clipa când se deschide catastrofal prin gălăgia simţurilor stârnite de venirea "feministelor" Nory. Temă unică şi fundamentală a romanului bengescian. să se amestece şi să se încurce cu zvonul şi răutatea lumei". Mini şi Lina. cu pasul nesigur al acelei lecţii anume. păsările în coteţe mai curate ca o colivie şi florile parcă artificiale prin disciplină nu -i mărturisiseră nimic din secretul pe care poate îl cunoşteau". 145. Ciopraga. îi păreau deopotrivă de concrete.1920>' \ 2 Vezi nota precedentă. Rigida armonie rustică conţine sugestia crepusculului pe care "neştiutoarea" Mini îl presimte în "unicul semn al tulburării" -porţile vraişte ale moşiei: "Mini gândi că pe acest domeniu încremenit unicul semn al turburării erau acele porţi des chise pretutindeni. 1922). ci şi ironia ori simţul de observaţie necesare pătrunderii într -un mediu cu pârghii atât de noi şi secrete. p. "Component în descompunere" Fecioarele despletite (1926).

şi viaţa asta care vibrează în Cetate. la un moment dat. după opinia lui E. de dezagregare. Mult discutatul proce s de obiectivare . de venind prin excelenţă o disociativă. Personaj şi funcţie romanescă . Leonora a ajuns în spital. Dar 'componentul în descompunere" nu este doar o definiţie a realităţii abordate . Negoiţescu).. dar care.spre folosul organicităţii operei . dar la mai toţi sufletul contesta înfăţişarea. biologic etc. Bătrânul Hallipa se târâie dezorientat pe asfalt în căutarea chiriei. Prefaţă la voi. E. Modului total nepredicativ de percepere a realităţii umane prin impresie. în celelalte romane. Apologia îi aparţine: "Vezi Cetatea vie în jurul nostru cum ne îmbră ţişează! [. însă cu acea evlavie a caracterului apretat. compo ziţia tipului uman constând într -o minuţioasă operă de "descompunere". dintr-o scrisoare comunicată de 1. în Concert din muzică de Bach ori Drumul ascuns reacţiile şi confruntările între perso naje se produc fără intervenţia dictatorială a cuiva din afară. romanciera îi va retrage această învestitură dirijorală şi nu o va mai acorda nimănui.. 1966. vertebra sunt cele care hotărăsc adesea fizionomia gene rală. Mini din Fecioarele despletite primeşte mandatul unei atari întreprinderi introspective. E vorba de acea fărâmiţare şi ciocnire de negaţii înregistrată la diferite nivele . va deveni un fenomen perfect natural. pe care Mini o mai subsum ează subiectivităţii ei. deci inaccesibilă încă.şi poate totuşi Doru Hallipa. se apropie. autoarea intervenea cont rariată: "Arată aşa de rău oamenii mei? Ei sunt totuşi oameni . 109 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. senzaţia "in fapt. fragmentarul. "Tra diţia era nimicită . fără nici un pic de milă pentru coerenţa lui sufletească ori fizică. Ea intră în fortăreaţă sigură că marile fracturi sociale şi morale sunt consecinţa unor nereguli extrem de mici şi anonime ce se produc în străfunduri şi nu pot fi sesizate cu och iul liber.aşa cum sunt în majoritatea lor -numai că priviţi când nu se cred observaţi sau supuşi razelor Roentgen. Prin excelenţă disolut. dar în care sălăşluia o rezistenţă a formulelor care dispăreau . detaliul în ansamblu. ci şi un salt artistic pregnant realizat în interiorul impresionismului fulgurant. Bucureşti.oraşul. se desfăşoară. atentă la "acel centru de lu mină care creşte. 4.deveni fiecare un resort iniţial de activitate nouă. această natură dinamică şi polivalentă. Ceea ce distinge romanul psihologic în domeniul tipologiei clasice este nu mitul perfecţiunii fizionomice ci al fervorii fiziologice. XI. care luminează interiorul" 1.. cel ca o epavă." [s. chiar modul de investigaţie rornanescă inau gurat de Hortensia Papadat -Bengescu care.." în numele romancierei (şi al lui Lovinescu!) Mini devine un subtil psihosociolog care examinează mutaţia.. chiar pe drumul crepusculului. practicat în scrieril e de iniţiere i se adaugă acum un suport filozofic dedus din însăşi natura realităţii umane. eroina descinde la "moşia fermecată din Prundeni" cu ţeluri şi in strumente bine pregătite în vederea dislocării patriarhale." Noua dialectică determină în planul tehnicii literare o nouă dialectică a impresiei. Mika -Le rătăceşte acum prin "dedalurile traiului ei". Romanciera Hallipilor.socio-psihic. preia chiar de la obiectul ei.ce face ca procesul de compunere al unei situaţii să fie consecinţa unor operaţii prealabile. Elena Drăgănescu stăpâneşte o locuinţă somptuoasă dar "prea nouă". Protopopescu__________________ Cu o destoinicie pe alocuri demonstrativă. prima în literatura noastră. încă mai păstra tradiţia. Fecioarele despletite. . Totul e că Doru Hallipa era încă un purtător de serie sănătoasă. Componenta psihică a fiecărui personaj rezultă dintr -o operaţie preliminară de "descompunere". Depistarea lor necesită din capul locului demontarea armoniosului personaj în fracţii şi subdiviziuni.n.] Forţa care mă uimeşte!. Pentru personajul romanului modern. Lovinescu. întreg romanul va fi de aici încolo o monografie psihologică a acestui "component în descompunere" care este or aşul. Apud Eugenia Tudor. Ceea ce trebuie reţinut de aici este faptul că analiza.nu este .oraşul. lărgeşte orizontul.un act resurecţional care ar anula experienţa feministă din vremea patosului egolatru. Era un component chiar în descompunere. prefăcut acum de oraş şi de actualitate. ca procedeu literar. p. se măreşte. Pe parcurs.] Mini este cel dintâi personaj din literatura noastră cu ştiinţa şi vo luptatea citadinismului. în prelungirea căreia extazul şi contemplaţia se transformă în analiză.. Faptul ni se pare nu numai firesc pentru un personaj pregătit atâta vreme în "cuptoarele emoţiei". un adept al tradiţiei patriarhale. căreia îi simt acum pulsul aici la grumazul mâinii. va sfida toată pedagogia bunului simţ c e reglementa (în numele clasicismului) raporturile dintre personaj şi autor. 110 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU .L. Şi Duiliu Zamfirescu examinase destinul familiei patriarhale.. se transpune încă abuziv în protagonista Fecioarelor despletite. Locul clişeului voalat este luat de observaţia sincopată dar precisă. Aspect atât de evident încât."înjosirea" romanului detaliul. (Cit. ci şi la de -structurarea tipului uman văzut atâtea veacuri de scriitori ca monadă inexpugnabilă.P. Ro mantismul avea mai mult monştri şi arătări. Deocamdată. personajul analizei este un atare "component în descompunere" ca şi contextul social c are îl conservă . cuprinde tot şi pe tine deodată".notează autoarea . care nu îngăduie scormonirea adâncurilor. Depistarea focarelor subiacente ale psihologiei devine metodă. Asistăm nu numai la năruirea edificiului social.

Simţindu-se asiguraţi şi indescifrabili. dacă ne gândim că marele progres al prozei analitice consta până la acea dată tocmai în subsumarea tuturor intereselor epice unei subiectivităţi impudice şi expansioniste. Avem prilejul să conchidem din nou asupra unei inovaţii care sin gularizează romanul Hortensiei Papadat Bengescu în perimetrul prozei de analiză. desigur. Tiparul e trăd at în principala lui vocaţie . Dintr -un organism tipologic greoi şi pretenţios. Camil Petrescu ori Anton Holban. Pluralitatea interioară este con cretizată într-o confruntare de fenomene psihice independente şi accidentale care vin din direcţii diferite dar care nu se mai subordonează unui individ anume. Prozatoarea care în Ape adânci anunţa un studiu sistematic al tuturor capriciilor eului feminin sfârşeşte prin renunţarea la orice altă motivaţie decât cea a propriei alcătuiri. Blecher. secrete de familie. Romanciera e scutită de orice intervenţie.Mini este primul personaj autohton care lansează o poetică romanescă şi ultimul din repertoriul Hortensiei Papadat-Bengescu care se ratează din prestigiu didactic. în schimbul unei şi mai preţioase autenticităţi profane. gata să scoată la lumină delicte. adică renunţarea conştientă la orice autoritate regizorală. nevroze. c um spune prozatoarea.cea monologică. Nu altfel evoluează Miriam. . Mini nu este însă o valoare definitiv refuzată. Drum ul ascuns. şi în special cel de analiză se va ocupa cu asiduitate înnoitoare."înjosirea" romanului şi întâmplărilor din roman. pentru a le putea apoi în voie asocia şi disocia" (Fecioarele. într -adevăr. Cu gândul la viitorul abandon al acestui gen de intermediar. Demersul teoretic a fost înlocuit p rin rol. Ca prototip analitic. Mai desluşim în programarea "dreptei statui a mustrării". O eventuală hipertrofie a sa în roman n -ar fi dus mai departe de o variantă feminină a lui Swann. care are o sensibilitate la fel de vorace ca şi memoria lui Swann.. Drumul ascuns va rezulta de aici ca un roman unic în literatura noastră. Cu alte cuvinte. Ea face. construit pe dialogul aproape mut dintre Coca Aimee şi doctorul Walter. din fericire pentru originalitatea operei. Veritabilă reformă. parte din rasa acelor "scafandri necuviincioşi ai fundului de suflet". Revoluţia stă în eliminarea oricărei jurisdicţii analitice şi suplinirea ei printr -o măiestrită tehnică a prim -planului. odată sosită pe latifundiile de la Prundeni.). boli. Protopopescu încât bejenia Hallipilor pare rodul exclusiv al perspicacităţii ei psi hologice. să-i explice şi să-i manevreze. la care autoritatea manifestă a subiectului asu pra realităţii este totuşi supusă condiţiei de autenticitate absolută. chiar romanul Fecioarele despletite se eliberează treptat din chingile comen tariului.. Ibrăileanu ori M. preocupată să -şi facă o parteneră din propria făptură. De remarcat că ceea ce lipseşte începând cu Fecioarele despletite (exceptând-o. Mini. avem ocazia unei prime situări î n contextul experienţei moderne.. vanitatea autorului "omniscient". Logica faptului şi coerenţa gesturilor sunt păstrate fără nici o motivare didactică. Spre o atare dictatură subiectivă duc intervenţiile sale conceptuale. dintr-un instinct artistic mai puternic decât preceptul. Lichidarea acestei "voci" de tip inchizitorial anunţă nu numai o desolidarizare de prousti-anism. creatoarea Hallipilor eliberează temerar romanul analitic exact de ceea ce părea a constitui suportul lui: tutela subiectivă. adultere etc. care tot datorită lui Proust ajunsese nu numai la perfecţiune ci şi la rutină. Nu în altă direcţie vor acţiona ceilalţi analişti români. scapă prin acele fiinţe "interstiţiale". Cam acelaşi caracter sentenţios şi ir eversibil este conferit şi experienţelor lui Mini pe terenul sufletesc şi social al celor care o înconjoară. iar atunci când totuşi se decide. nu se împlineşte. Ca şi memoria imperialistă a personajului din A la recherche.Al. Romanul pierde astfel ce va din idealitatea pe care personajul dictatorial o conserva. Mai simplu. de controlul oricărui spir it scientist. autoarea prelungindu-i cât mai mult iluzia că este o fiinţă inviola bilă. ca simbol al capacităţii introspective. eroii nu mai caută cu orice preţ singurătatea şi contemplarea. Ceea ce şi izbuteşte. aparent naive.. ori Logodnicul este tocmai femeia în faţa oglinzii. ci şi o substanţială înnoire a metodologiei analitice. Deşi premergătoare tuturor acestor eforturi. Dar. obsesii. de la romancier către operă. O formă de virament artistic. pe care autoarea o distribuie cu rândul fiecărei siluete aflate în prim -plan. Personajul intră şi iese din scenă fără teamă că ar putea fi spionat. iar livrescul prin firescul arguţiei. Prin intermediul lui se mai păstr ează încă legătura cu o estetică a romanului pe care Concertul din muzică de Bach o va depăşi definitiv. Spre deosebire de Nori ori Lina. care simte nevoia să -şi domine actorii. privind materialitatea şi spaţialitatea sufletului. o face mai ales sub forma contrapunctului ironic. 111 ROMANUL PSIHOLOGIC Ruiv . se t ransformă într-o funcţie romanescă pe care o îndeplinesc succesiv toţi ceilalţi protagonişti. de care romanul modern. Mini (ca şi precedentele apariţii) anunţă o direcţie narativă care. ea este convertită într -o forţă subtilă de infiltrare psihologică. ţinta sensibilităţii sale est e „să găsească acele proprietăţi aşa de subtile ale fibrelor identificate cu funcţiile spirituale respective. cum le numeşte cu oarecare disperare Mini.. Romanul proustian însuşi nu era altceva decât urmarea acestor tendinţe de revărsare ale eului. ea se transformă imediat într -un agent perspicace al unei autorităţi obscure. de -a lungul ciclului Pilgrimage (1915) al lui Dorothy Richardson. Ne referim la această dublă suprimare a personajului natură-moartă. cu prototipul în psihologismul proustian. pe Mini) dar mai ales în Concert din muzică de Bach. să -şi construiască o viaţă socială dintr -un freamăt interior. odată cu orice altă formă de tutelă a autorului asupra personajelor 112 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . e vorba de concedierea absolută a oricărei Mini.

în romanul apogeului.) WVh această §enerală preocupare pentru armonie . Elena avea negreşit mujt merit pentru aceste armonizări. "simţeau nevoia sa-şi cante cea maj buna partjtura nu numaj muzicală. Intr -o clipă de "măiestrie sufletească".. aşa cum melodia reiese din frânturi de sunet. personaj întrucâtva exterior cadrului. dar pe drumul lui adevărat. e esne ca omu| să mearga Djne şj Ejena avea norocul de a trăi după inchnărjle ei » (Concert. unul cate urn^ " aceie accidente ce duc la răscoală în sentimente şi le amestecă. ci şi omenească. organicitatea artistică vizează detaliul şi fragmentarul. Academic şi incolor in sa. muzică şi configuraţia propriu -zisă a romanului Salonul devine astfel teritoriul unor neprevăzute revelaţii.. în numele autoarei. Din reacţii|e djverse şj reflexele unei psihologii în con tinuă disoluţie.. Hortensia Papadat -Bengescu se adresează timpanujyj Echivalent rămâne efortul de depăşire a geometriei plane în care dospea romanul tradiţional. trecea radioasă. pe care autoarea Concertului. Pe linia noii dialectici a "componentului în des com P%ere". Un fel de conjuncţie din acelaşi aluat omenesc. Manuela avea m ereu nostalgia disciplinei. Preocuparea principală este de a descoperi motivele străfunde ale dislocării patriarhale. relaţia: "Sunetele clădeau geometria solidă a unor oraşe albe inundate de o lumină egală. în opţiunea sa. ostentativ chiar. Concertul romanesc Capodopera romancierei. regia tehnic^ a conCertului. interior înseamnă mai mult decât odaie şi decor. îl defineşte ca pe "un cerc închis din care nu puteai scăpa". care decide în cele din urmă forma şi proporţiile romanului. unele peste altele. "Clădirea fiinţei" se prefigurează a un ui . Elena traduce. _______HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . Ca notele unei co mpozjţij bjzare "acolo. unde o% pe|jj5 ţn mare parte dezrădăcinaţi de Ia Prundeni.Simpla lor derulare ("acte fără acţiuni") formează romanul. în profunzimi". . Pentru o cât mai uşoară descifrare a coreşpOnc[eriţeior5 romanciera se obligă să introducă şi în cel de al doilea roman. Concert din muzică de Bach este prin excelenţă romanul interiorului. imaginea "lăcustei fără talie" apasă mai multe destine ale romanului. urca la cap pe ce]e de )a mjma5 coboară la inimă pe cele din minte şi dezlanţn ie peste tot simţurile turbate". masca aderentă" a tuturor virtuţilor. Sugestia polifoniei este accentuată prin trimiterea expresă la stereofonicul Bach. unul din semnele după care îl recunoaştem pe romancierul secolului al XX -lea stă în această obsesie afigurei romaneşti. Portativul era un amfiteatru feeric pe care se proiect arhitectura marmoreeană a palatelor. amplitudinea corală a analizei înlocuind bilanţul univoc al povestitorului. Concert din muzică de Bach (1927). Orj vitraiiui djn pachetul de raze.) Proust viza certltlJ dinile ochiului. însă uşile şi porţile conacului sunt în permanenţă deschise. viziunea umu se mcheagă clară şi întreagă. Protopopescu rmrmiate. Jvţarcian rămâne un. muzica. într-adevăr.. Romanul cu neliniştea şi forfota lui a devenit 0 orga a cărej armonie suverană rezultă din dezordinea atâtor canale înfierbântate. 5. Sebastian) pe care romanul psihologic interbelic îl cunoaşte prin Hortensia Papadat -Bengescu ca excepţie. El nu face a tcevcţ decât să garanteze în sensul cel mai propriu. Ideea de concert la autoarea Hallipilor reprezintă ceea ce catedrala reprezenta^ pentru autorul Timpului pierdut. înseamnă un spaţiu exemplar al uzurii. Cum observa un reputat teoretician. nici primul volum al ciclului nu se desfăşoară altundeva decât în sufrageria şi iatacul rustic al Hallipilor. stările şi ideile "se j r ameninţător.. cu care romanul românesc intră la timp în categoriile moderne ale artei. Ancheta lui Mini pare a depista mobilul în strigoaica Mika -Le..un personaj din categoria lui Mini. să ne amintim. este în primul rând un mit arhitectural. Ca şi sext^teie^ conversaţiile mergeau în tactul şi tonul cerut. în legătură cu care.iluzie provizorie a ecni ibr^] uj recâştigat în vacarmul metropolei încep să se producă. ce se difuza repetat." (Concert. Hortensia Papadat -Bengescu nu a ignorat o mai veche experienţă impresionistă. Procedeul o circumscrie acelui "tip motor" (M. Reacţiile şi combinaţiile care au loc într^ "caturile conştiinţei" tulbură gradat şi ireversi bil suprafaţa. agent ocult al discordiei. aş pOrtatjv cu "muite etaje şi subsoluri ale conştiinţei". Scenic. Prin acele cetăţi 113 PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. pe seama Căruia autoarea va explica noua conformitate care se stabileşte intre fenomenu i omenesc. Ea se naşte din amorul ."înjosirea" romanului Dacă Fecioarele despletite e simbolul unei migraţii. Romanul -linie cedează în favoarea romar >ului-sumă. adică o clară idee de structură.

implicată într-un altfel de război. Ceea ce îl va determina pe prinţul închipuit s -o promoveze în familie pe "regina făinii". Apariţia neprevăzută şi caricată a gemenilor Hallipa face ca îndelungata repetiţie a partiturii lui Bach să nu mai fie urmată firesc de premieră. Mutat însă în casa Elenei. deşi "felahina prismatică" rămâne până la urmă o apariţie clasică. ale cărei crize ulceroase ocupă aproape jumătate din roman. nu -i decât o Laură caritabilă. Dar "corpul admirabil al Lenorei nu putea avea nici o suferinţă . compromiţând mariajul acestuia cu Elena. teatrul agravează "intoxicaţia". pe Sia făcută cu Lina. 6. care acum râvneşte bărbatul acesteia. cu un inegalabil capitol de caracterologie în care romanciera îşi îngăduie să fie mai stendhaliană decât anunţa.clandestin al Lenorei cu un zidar italian. Lică ocupă o bună parte din roman cu subversitatea sa de uzurpator. în interiorul cărora sângele adânceşte discordia. Drumul ascuns se desfăşoară pe marginea fişel or clinice ale doctorului Walter. prilej pentru romancieră de a finisa magistralul chip al lui Maxenţiu. unde romanul se mută definitiv în Drumul ascuns.) Cu un gest asemănător o va trage afară din salon şi pe Ada Razu care. cu care se vor legitima la oraş. nu este decât o varian tă a Siei. cum îl defineşte autoarea. Şi unul şi altul se simţeau mai bine afară. Sia. iar la cincisprezece ani se suie în patul cavernosului Maxenţiu. au pe Rim şi "practiciana" Lina care. am văzut. Romanul se încheie fără armistiţiu. Se aşezase întâi amândoi în dreptul ferestrelor. de pildă. "Pap ugiul" Lică nu se mai strecoară ca rudă inferioară ci ca neguţător viclean şi nărăvit. putem spune că toate personajele au dobândit zestrea nefastă. Se încheie alianţe întâmplătoare şi se urzesc trădări. fericită .. nişte aver tismente serioase erau chiar aberaţiile fiicelor sale. Adevărata energie destructivă este însă alta. Dar Hortensia Papadat -Bengescu nu aspiră să restaureze tipul maleficului shakespearian. se folosesc şi se torturează prizonieri. sfârşeşte cu o veritabilă isterie erotică. Soneria de la uşa familiei Rim sună în prima pagină a romanului ca o alarmă. dar în acordurile corului funebru.) Succesele funeste ale noii fatalităţi sunt experimentate pe unul din personajele apare nt invulnerabile. în treacăt fie spus. un fel de şah la rege plin de diplomaţie. răpusă de mediocritatea sentimentală a unui Costel Petrescu. Lică era un plein-air-ist nărăvit. mai abstractă şi mai generală: "tainica şi saşia meşteşugire a inconştientului" (Fecioarele. "Salonul-tip" se înfăţişează nu numai ca spaţiu fără ieşire.decât amorul!" Refularea. în Drumul ascuns. ideea concertului pare a tempera şi dirija "circulaţia rea a sângelui". îşi face apariţia doctorul Caro.. "Vătămătoarea" Mika Le. nici în atitudini. ci de înmormântarea Siei care nu poate încheia altfel urmările prizonieratului sentimental din mansarda celor doi "viermuşi subterani" . Drăgănescu va sfârşi subit de inimă în timp ce feciorul i se va sinucide prematur. Rim: "Când Lică îi dase se mnalul. iar în Rădăcini. ceea ce -i constituia o distracţie şi un exerciţiu". E cazul încântătoarei Lenora "femeie cinstită de speţa cea mai bună" în ochii doctorului Rim. Un câmp de bătaie în miniatură pe care nu se desfăşoară cruciade napoleoniene dar unde se dezlănţuie şi se încaieră puzderii de nervi şi instincte. (Drumul ascuns) De pe pluşul salonului se adună în 116 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU ." (Concert. în palatul Borodin între Walter şi Aimee: "Ciocniri fără gest. apoi se trase mai la o parte lângă perete. va accepta bătaia în grajd ca pe o voluptate înviorătoare. personaj în construcţia căruia autoarea ezită îndelung dar fără rezultate. El e agentul de legătură intre mizeria mahalalei şi promiscuitatea căpătuită. Protopopescu în sine nu-i decât o campanie simbolică. Şubredele "echipaje" familiale par şi ele nişte rudimente ale unor trupe ultrarezumate. în această privinţă. netraduse nici în cuvinte. aţâţând cu făgăduinţi de falsă nobleţe. fiindcă snobismul acesteia va avea repercusiuni dezastruoase şi asupra credulului vestigiu care este Drăgănescu."înjosirea" romanului realitate victime ale măcelului purtat în alveole şi ţesuturi. Pentru explicarea divorţului ei. ci şi ca front. Concertul 114 115 ROMANUL PSIHOLOG IC ROMÂNESC -Al. Ada Razu. autoarea nu lasă nici o explicaţie decât "saşia meşteşugire a inconştientului". în volumul următor. Odată cu er ezia ei. în care fata se substituia Lenorei. încheie tragic. Nu putea suferi adăpostul. E imaginea autoarei despre cele ce se petrec. care iese din ordinea lucrurilor. înăuntrul cazematei dosnice. Sia.. reactualizând unele "inconsecvenţe" anterioare. "proces interior precis şi oribil". în urma unei aventuri. Ana din Logodnicul. hipersexuata Le"nora e un pacient consacrat şi victima unui cancer uterin. multă vreme. 1 se părea că în casă e prizionier spionat. Validitatea sau invaliditatea (psihică şi fizică) devin criteriile unor confruntări mai crâncene în subtextul lor decât la suprafaţă. Eul nu suportă interiorul dar are acolo un fel de "balast" al egoismului său. Pelicula cam intempestivă sub care rezumăm romanul nu e chiar un capri ciu de fantezie. Fecioarele despletite şi Concert. dezechilibrul. sanatoriul. Mini descoperă o Lină ursuză şi un Rim răvăşit de viciu. între care şi paternitatea necurată a Mikăi -Le. Luciditatea goală . la. Canalie şi profesor de echitaţie.cugetă ispitit Rim .. încearcă să se sinucidă. fiecare volum îşi are "personalul" lui medical. O clipă.luă din fugă un şal şi alergase Ia poartă.. fără sunet. Maxenţiu pleacă aproape mineralizat şi fără nici o şansă în Alpi.. pe care Lenora o divulgă în faţa răbdătorului Doru Hallîpa ca pe un vicios pretext de evadare.atât cât ştia să fie . Salonul are un complement imediat. întreprins de Aimee care găsea că domnul consorte e prea autoritar.

Ada . feminitatea. ce se alcătuieşte din erupţii şi fascicole. La fel de tragică devine scena în care Lenora e silită să recunoască boala care îi măcina unica avuţie. Dec lin familial în trei versiuni sau trei "sezoane morale" examinate cu o tensiune nouă: luciditatea. fie printr -un elan al temperamentului ei voluptos. categoric. Apariţia acestui "cerebral" este. (Fălticeni. în legătură cu aceasta consemnăm un sfat al lui Lovinescu. 4 (5). eşecul lui Walter şi funesta victorie a Cocăi-Aimee care ia locul mamei sale în .. zigzagul.) (Drumul ascuns) Subordonarea biologică produce firesc rupturi şi discontinuităţi în programul şi fizionomia eroilor. în dezastrul boalei ei de nervi şi al văduviei. cum spuneam. Lică are tenacitatea arivistului. dincolo de care nu se ascunde decât tulburea ambiţie de par venire. p. Rigoarea lui Walter nu provine dintr -un potenţial spiritual sau măcar biologic. Era felul e i de a-şi lecui saţiul ca şi nevoia de bărbaţi. şi Concert. sunt romanele simţurilor dezlănţuite unde introspecţia respectă înde aproape graficul disolut. Aşa se aruncase de gâtul ofiţerului. care în adâncul sufletului lui Lică mai licăresc . Elena . bazată. fiica Lenorei opune acestei fortăreţe goale o "luciditate" pe măsură."înjosirea" romanului epocă ai lui Camil Petrescu ori Anton Holban. preluate din romanul anterior: Lenora . în cele din urmă. Spre deosebire de "muşteriul" Adei.. E de -a dreptul dramatic momentul în care Maxenţiu. într -o construcţie care se înfăţişează mai puţin ca reţea dar mai s ferică. la lectura manuscrisului. Protopopescu__________________ Efortul organizator al lui Mini din primul roman rămâne. Trebuie însă observat că atât personajul cât şi romanul său nu suportă nici o trimitere la cerebralii din 118 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . semnalată de critică.Walter. Mai ales în Concert. se azvârlise de gâtul lui Walter. observaţia urmează ritmul accidental al vieţii sub terane. analiza excelând în nuanţă şi subtilitate. îl schilodeşte definitiv sufleteşte. Nu premeditase. an II. Ada Razu lucrează la perfectarea ad ulterului ei. ea însăşi pe cale de secătuire.. Walter este un rigid şi un mutilat. tot printr unul din ei. Astfel se explică şi ultima căsătorie a Lenorei: "Lenora Hallipa. ci dintr -o imensă vacuitate. pe totala inconsistenţă. Faţă cu Concert. acceptarea Lenorei ca pa cient şi soţie exprimă unul şi acelaşi lucru. care de asemenea îşi "lucra viitoarea siluetă socială" cu migală dar şi cu vervă trubadurescă.Lică. Deşi empirică. analiza din Drumul ascuns diferă destul de simţitor ca perspectivă şi spiritualitate de experimentele anterioare. zice romanciera) lucrează acum în jurul celor trei "echipaje" conjugale. fireşte cu . Compor tamentul tuturor acestor sclavi ai instinctului urmează inconştient capriciile şi bruştele schimbări de climă ale organismului. despre "compoziţia valorosului ro man.. previzibil. o surpriză în romanul de tip polemic al Hortensiei Papadat -Bengescu.. 117 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al.vederea unei reeditări a viciului ("cu prudenţă. Drumul ascuns continuă "canonada" surdă din cărţile anterioare.n. în acest sens. O anumită perseverenţă a viciului o au toate personajele Hortensiei Papadat -Bengescu. instinctul o îndruma mereu cu simplitate spre vocaţia ei. Războiul rece care se declanşează între cei doi formează chiar conţinutul romanului.. accentul căzând pe noul triunghi constituit prin recăsătorirea convenţională a Lenorei şi în toarcerea fiicei sale de la Viena.. cum am văzut. în ignoranţa sa Drăgănescu e un premeditat. ci nişte indiviz i prin excelenţă sistemaţi. fragmentarul unor sensibilităţi flotante. fie printr-un gest instinctiv de apărare împotriva boalei şi a văduviei. unde analiza psihologică ia aspectul de mişcare "browniană". ci dintr-o insanitate congenitală care canalizează temporar energiile. Aşadar o excepţie în această lume aflată la discreţia fiorului şi a maladiei. Autoarea ne avertizează de la început că modul său de a acţiona decurge "din sugestia cuvintelor. scăpând din mâini masca la care trudise atât. Igliţele epice ("lucruri cu igliţă".. însă regula nu provine din raţiune. meto dicul doctor Walter. în "Manuscriptum". 30 iulie 1920). Mai întâi. Adică o perfectă platitudine.Marcian.Roman al uzurpării. va fi ameninţată odată cu apariţia Cocăi -Aimee. Cerebralitatea şi luciditatea sunt pentru prima oară într -un roman meterezele unui spirit pustiu. 1971. El poartă în biografie pe planturoasa Salema care. Dar tocmai falsa fo rmă de autonomie. nu a minţii şi conţine de cele mai multe ori absurdul. De unde impresia de incongruent şi chiar de ilogic. primul ei bărbat. Natura individului determină nemijlocit n atura romanului... ultimul volum al trilogiei se dezvoltă coordonat. doctorul nu este decât un Lică epuizat ori un Rim care colecţionează pânze "din delicateţea unei conştiinţe încărcate". 129. Deş i păstrează aparenţa unui gest de umanitarism. tot aşa de al moşierului Hallipa. se recunoaşte ofticos. 1 Eugen Lovinescu către Hortensia Papadat -Bengescu. în schimbul palatului." (s. Lipsindu -i gratuitatea şi sentimentul farsei. Elena e o snoabă cu metodă. nr. Finalul va consfinţi. o operaţie didactică şi exterioară busculadei senzoriale la care asistă. Noua disciplină analitică provine din ermetismul psihiatrului care dirijează cu eforturi orarul sanatoriului. Walter apare grav prin istovire. pentru că au toarea perpetuează şi în cazul lui Walter o infirmitate care este a întregii lumi investigate de romanul ei: lipsa oricărei transcendentalităţi. Protagoniştii Drumului ascuns nu mai sunt nişte frenetici. Fecioarele. Această ordine a vidului o va introduce personajul şi în viaţa Lenorei. Drumul ascuns abordează însă un tip uman nou. nu din senzaţii". Consecvenţa este însă a instinctului. care trebuie să aibă un centru şi o dezvoltare concentrică" .

Ne referim mai ales la Rădăcini. "Revista Fundaţiilor". Nu ne putem pronunţa asupra val orii romanului urmărind doar fragmentele publicate. "Viaţa românească". 4. iunie 1961 şi an XIX. Rădăcini. dilema amoroasă a lui Costel Petrescu ("incolor. fiindcă Logodnicul este un destul de rutinat roman burghez. aproape inutili. Epuizare explicabilă şi prin refuzul de a reînnoda firul cu drama lui Walter şi a Cocăi -Aimee. 26 mai 1935. deşi simpla lor enumerare nu duce mai departe de impresia unui examen clinic exagerat. căruia ti convin împletiturile şi mozaicul. Augustul Marcian ori energica Mika -Le reapar clorotici şi devitalizaţi. ştiut fiind că la prozatorul francez. nici chiar acolo unde ostilităţile se desfăşoară exclusi v pe coridoarele sa1 Hortensia Papadat-Bengescu. despre "spaţiul unu i destin care îi împletise laolaltă în ţesătura lui complexă" (Rădăcini). părăsirea pro vinciei nu pare cine ştie ce pr ielnică pentru "marea europeană". zărit în umbra unei străzi" 1. 109. fără egoismul rafinat al lui Walter. "Ramuri". privită sub toate unghiurile de vedere" 2.Al. e în pragul melodramei. fără dramă. aprilie 1965. nr. nr. 35. deci fără o cauză romanescă precisă. aprilie 1946. la care (suntem pe terenul Hortensiei Papadat-Bengescu!) aberaţia are resorturi glandulare reale. Rămânem la opinia că singura virtualitate a romanului o constituie Aneta Pascu. an XVIII. nr. Cele câteva fragmente publicate din manuscrisul romanului Străina1 lasă să se înţeleagă că în proiectul autoarei era un roman al iubirii "luciferice". este mai degrabă o performanţă de devălmăşie decât de perspectivă plurală. unde puţinătatea substanţei se înfăţişează ca hăţiş. Po ate "plain-air"-\stu\ Lică Trubadurul să pară o vreme mai zdravăn. (fragmente de roman). Ar mai fi de spus că. 16 iunie 1946. nr. Ideile generale despre unul şi acelaşi "oraş al prăbuşirilor" rămân desigur în vigoare. 6. Ceea ce afirmă în dia logul din "Viaţa" despre romanul de analiză. în care autoarea vede romanul de analiză exemplar. Curiozitatea ei pentru Dia. Nomenclatorul bolilor este probabil epuizat. asupra unor personaje create. pentru ca în Rădăcini să fie demascat ca vechi alcoolic. 3. Feminista Nory din Fecioarele despletite a devenit un fel de hermafrodit contradictoriu. an I. Poveste clasică în triunghi. Aneta ori menajul Madonei are ca subiect chiar "improbabilitatea" sexului. 7. 19 iunie 1941. Originalitatea analizei stă în această nouă afirmare a deşertăciunii. de la prima moşteneşte destinul trupesc. se pare că scriitoarea dobândise între timp plăcerea conceptualizărilor şi a teoriilor generale. diversiunea temporală are un riguros statut filosofic. pe care le purtasem de câţiva ani în minte şi care -mi fusese sugerate de silueta fugară a unui necunoscut. acest Don Quijote feminin. în "Viaţa". fapt pentru care romanciera a şi fost în câteva rânduri amendată. întâlnire cu doamna Hortensia Papadat -Bengescu. nr. Dar şi el dă timpurii semne de sadism. ezitând între vulgara Ninon Dragu ş i obtuza Ana. Spre deosebire de Camil Petrescu. 4 -5. de la a doua stilul coercitiv de căsnicie. numele lui Proust este aici complet străin de digresivitatea nemotivată şi arbitrarul cronologic. a c ărui personalitate autoarea pare a o fi uitat complet. am scris (pentru prima oară la Bucureşti) romanul Logodnicul. nici Logodnicul (1935)."înjosirea" romanului lificarea feminină. nr. nr. sonda şi scalpelul pătrund precipitat prin pojghiţe şi fragmente sfărâ micioase. Hortensia Papadat -Bengescu face parte dintr -o categorie de "nativi". 1943. Madona e o combinaţie între Lenora şi Coca -Aimee. Palidă este şi parada episodică a lui Lică Trubadurul. Şi totuşi romanul său nu este un "roman al clinicii". Iluzia complexităţii şi a "cercului închis" este doar o declaraţie a lui Nory. deşi citat mai ales în legătură cu acest roman. dar putem intui riscurile abdicării de la secretele amorului necelest. în "Rampa". 4. declara ea. Romanele scrise în capitală sunt net inferioare celorlalte. dar tocmai generalitatea lor demonstrativă nu este suportată de 119 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . pe care romanele ante rioare o exprimau implicit. Nu se justifică "grandioasa impresie" pe care Lovinescu mărturiseşte a o fi trăit la lectură. căreia premeditările estete nu -i priesc. îngerii lui Hipocrat? Nu există în opera Hortensiei Papadat -Bengescu nici un personaj mai însemnat care să fie perfect sănătos. semn aproape sigur al epuizării.prudenţă"). nefruc tificat artisticeşte. în locul unor suflete defecte dar redutabile şi tenebroase. Dia e o "practiciană" din specia Linei Rim. an II. este o foarte modernă idee de polivalenţă romanescă. inclusiv desca (Hortensia Papadat-Bengescu) Anchetă printre scriitori. 5209.) O exagerare în cealaltă latură este Rădăcini. Doctorul Caro e tipul amorezului excedentar. în concertul romanesc proiectat pe principiul unei ciclice rege nerări a viciului şi aberaţiei psiho-fizice. (Fără a constitui un motiv verificat. cum o sfătuia Lovinescu în s crisorile din acea vreme. nr. în "Kalende". Nici în mentalitatea autoarei cartea nu trece drept roman de analiză: "în iarna 1934. nici "delirul de bucurie" a unor tineri discipoli ca Ieronim Şerbu şi Dan Petraşincu. în care analista fină nu poate fi recunoscută decât poate în descrierile insistente ale ulcerului. Cum reiese însă din câteva interviuri ulterioare romanulu i. care se refuză chiar din formulare. martie 1966. acţiunea desfăşurându-se curgător. an XIII. nici Rădăcini (1938) nu aduc aproape nimic nou. în afară de un anume schematism al informului. an XIV. "Lumea". ca metodă şi aparenţă a cerebralităţii. an II. 120 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . care trebuie să fie "cercul închis al unei acţiuni. Incurs iunile în copilăria "frigidei" întreţin sugestiile unui freudism ambiguu. biciuindu şi expert "prinţesa" în grajd. Pmtopopescu romanul Hortensiei Papadat-Bengescu. . inodor şi insipid").

pentru a înţelege acest raport care se stabileşte între boala ca mişcare a materiei vii şi traducerea în planul mişcării romaneşti. Protopopescu__________________ natoriului. La el gândurile păreau a se frământa în piept. Părăsit de Elena. în ceea ce-1 priveşte. îndantelate bogat. în subsoluri. de pildă. pe ruina căruia "manechinul banal" îşi plăsmuieşte des cendenţa signorială.. Produsul cel mai grandios îl constituie Maxenţiu.). Astfel travestit social. Maxenţiu. blocul şi spitalul. interstiţială. Acelaşi tip borgian în care otrava era difuzată însă de un bacii mic. dege nerescentă. luciditatea lor reprezintă. fără evenimente ră sunătoare ori diluvii.dar cu acelaşi egoism îi era frică de singurătate. cu egoismul de bolnav. un interes fizic. întreaga septicemie din roman se înfăţiş ează asemeni unui "tobogan". Să nu uităm că şi sanatoriul lui Walter este la origine un palat. devine în Drumul ascuns ceea ce era în realitate. Dacă ad mitem corespondenţa stabilită anterior între ideea de dinamică romanescă şi cea de mişcare organică. şi ideea. apare depăşit uimitor. romanciera demonstrează că inconştientul nu mai înseamnă necunoscut. Frică de un spectru pe care oglinda i -1 desprindea în fiecare zi mai desluşit din propria lui imagine. el trudeşte zilnic şi cu disperare la travestiul trupului otrăvit de boală: "Singur în palatul său. Când descoperise întâi urmele acelor sărutări rozate." (Drumul ascuns) Traseul instinctului spre suprafaţă este însă un defileu complicat şi cel puţin la câteva tipuri se cuvine urmărit. cum spune autoarea. dar mişcare echivalentă oricărei forţe epice.] Aşa era tortura nopţilor febrile.. încă nestrunite în angrenaje nu se învârteau mai strident ca maşinăria din pieptul lui.." (Drumul 122 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . trebuie examinată chiar materia.121 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al.. Cancerul. viaţa şi verosimilitatea romanului erau asigurate de simpla iscălire a unei poliţe cămătăreşti. ca şi prin celelalte tipuri construite după acelaşi principiu. să fie interpretate în exactitatea lor profesională. Cele trei acte din epopeea Hallipilor se desf ăşoară succesiv în trei edificii simbolice: conacul. Protopopescu____________________ pătate de buzele fierbinţi. Dar şi mai greşit ar fi ca o hemoptizie sau o injecţie."înjosirea" romanului ascuns) în graficul descompunerii carnale se conţine întreg timpul şi spa ţiul "povestirii" unui destin. isteriile. ca să f olosim un termen de teatru. Romanciera Hallipilor s-a decis să coboare în străfundurile de unde se hrănesc şi caracterul. şi universalitatea ei în roman: o formă de mişcare impusă de un examen uman fără alte mijlociri. descrise cu lu x de amănunte. ulcerul. dintre foamea instinctelor şi chimia sabotoare a plămânilor. Noua destinaţie pe care o capătă alcovul şi sufrageria este simbolică pentru întreg cic lul. ca în Drumul ascuns. "Montarea" spectacolului. Un proces lent şi ascuns. că nu mai este reziduu ci sursă. Feno menologii din stirpea lui Camil Petrescu vor trăi iluzia că esenţele se plimbă printre oameni şi vehicule. faţă cu care raţiunea se iro seşte numai pentru a ascunde ravagiul lăuntric: "Ca un turist tragic". amorul de sine. Mutaţie negativă. Maxenţiu trăise cele mai intense ore de desperare ale amorului cel mai mare.un proces. [. în celălalt. Celebrul lăcaş al Salemei Efraim. este riguroasă şi sugestivă. pe care fiinţele se rânduiesc cu o anumită voluptate a năruirii. zgârâiau acolo roţi cu zimţi şi sirene subţiri filtrau usturos suflarea parcă deodată cu sufletul. Convinge ri cu care didacticismul unui Liviu Rebreanu. Cum am văzut. Nu e nevoie de alte cunoştinţe medicale. Personajele Hortensiei Papadat -Bengescu nu au idei . Prinţul-mumie este o imensă proteză psihică întemeiată pe dis cordia semnalată mai sus. Prin el. era mulţumit . Comparat la vreme cu figuri ilustre ale romanului modern. noaptea avea febră şi somnul îi era sufocant. De câtva timp. Dimineaţa înt reagă era consacrată unei toalete minuţioase ce reconstituie pe prinţul Maxenţiu aşa cum fusese mai înainte. cardiacul Drăgănescu are chiar revelaţia acestei materialităţi: "Roţile uzinei celei noi. ca nimic să nu evadeze" (Concert. într -un caz. trec prin ateneul ad-hoc al oraşului şi sfârşesc în rezerva cu miros de cloroform. ştiinţă despre care e sigur că reprezintă "partea cea mai puţin pozitivă a medicinii". Legea meşteşugului o desprindem dintr-o cugetare a Cocăi-Aimee la căpătâiul Lenorei: "Toată răscoala conştientului şi inconştientului în spasmul trupului. în cel mai bun caz. Salonul Lenorei şi al mitingurilor fe ministe de la Prundeni. evenimentul va proveni din insomnie şi reflecţie . ftizia. în fine că şi antinatura face parte din natură. pe un teren al lunecărilor exclusiv materiale. salonul Elenei Drăgănescu şi al Concertului.. şi chiar fără conştiinţă. Ar fi greşit să se confunde analiza cu minuţia descrierilor patologice. şi uneori uşor 123 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. efortul de reprimare a realităţii se transformă în program. atunci vom înţelege că perfec ţiunea analizei vine din această p rimară răsfrângere a vieţii minerale în viaţa sufletească şi invers. Palmele arzătoare şi le răcorea pe cearceafurile proaspete de olandă fină. .ele au trup şi simţuri. Or. Refuzul adevărului începe cu imaginea castelului de la Plasele ("plin de guzgani şi cucuvele"). el însuşi este expresia unor cuceriri moderne în materie de psihologie. în spaţiul strâmt dintre stern şi coloana vertebrală încăpea un fel de moară cu aripi care fluierau. adică un sediu oficializat al decrepitudinii. pe care doctorul-estet îl reconsideră într-un loc de introspecţie şi psiho -terapie. Personajele balzaciene aveau la îndemână caracterul ca o realitate concretă. cu grijă "ca totul să rămână acolo. Personajele care au ieşit pe porţile vraişte ale castelului rural. nici de întreg lexicul psihanalizei.. Aceasta este boala. Decorul simbolizează ceea ce romanul îşi propune să ilustreze . Maxenţiu peregrinează zilnic prin cavernele şi abisurile trupului său.

Toate câte ar putea decurge de aici — comic. pe care nici un alt personaj nu îl are.. manevră ultimă. cu ochii dilataţi. odată cu zăgazurile cărnii. Sau. safirul de logodnă. E o formă de anulare şi nu de elevare. parcă şi la orice mişcare. dar nu dintr-o totală abulie.. disperare.). palid.capătă printr-o stranie rezonanţă. în realitate. în spera nţa că snoaba ei pasiune pentru echitaţie poate grăbi ruina. cu un program barbar de ostenel i mărunte şi zadarnice. Impon derabilitatea heruvimului închipuit demonstrează.] Se credea un înger şi vorbea numai de zbor.de o virgulă sinistră văzută adesea de Maxenţiu în vis. el e conştient de ceea ce se întâmplă în jur şi chiar mai speră să-şi poată amâna exilul la Leysine cu acel disperat: "Am să merg şi eu la primăvară". Relativa imobilitate exterioară ascunde un uriaş travaliu lăuntric. Din sanatoriul elveţian Maxenţiu mai trimite primei Iui iubiri. într -un portret care tinde să devină fantast dintr-o senzaţională materialitate: "Prinţul se plimba pe pistă corect sau sta pe sprint rigid. laşitate .Al. Tradiţia romanului psihologic spune că autorul. marea operă de mistificare ajunge la definiţia ei. ca safirul uriaş geamăn cu al Adei pe care -1 purta pe index. că disimularea nu era pentru el o distracţie.. un proces misterios care nu e chiar o boală. unui tată paralizat şi mai ales sânului Zazei.. să se desfacă din toate nituril e aşa cum avea senzaţia permanentă. Elena. manechin îmbrăcat în ţinuta de sportman.) Virusul degradează valorile fizice. Scenă halucinantă. Ec hilibrul provizoriu nu înseamnă însă decât un precar fenomen de refulare în cuprinsul căruia boala tăinuită e echi valentul material al eroziunii psihice.." (Concert.. Viaţa se consumă între strădania de inhibare şi inevitabile accese defulatorii.. toate sunt nişte fortăreţe consolidate. pe care Maxenţiu îl datora. Nory destrămase de mult în faţa "bunei " Lina mitul princiatului. iar mascarea lipsei de conţinut fizic şi sufletesc forma chiar conţi nutul acestei fiinţe.. nu se mai iubea pe sine. se rup şi celelalte diguri interioare ale aparenţei. "Confesiune" a biologicului fără intermediar. din a cărei tensiune rezultă nu numai splen doarea victimei văzută.. ci şi conturul hipnotic al demonicei Ada forţând din umbră. încât disimularea lui Maxenţiu încetează să mai fie un fenomen prin excelenţă negativ.. ornat de "un cancer superb". cum subliniază autoarea. pe terenul slab.] După ce-şi termina o toaletă complicată ca grima unui actor. Fiindcă muribundul se crede "înger plutitor". fără sânge. Prin costumarea în înger.. cu privirea ştearsă. tot mai deznodat." (Concert. şi de alte necazuri ale organismului nesăţios.) Criza mistică are în primul rând această semnificaţie a pierderii oricărei substanţialităţi trupeşti şi psihice. referitor la boala Laurei. O ultimă formulă a iluziei. disi mularea lui are ceva magistral şi invincibil care îi întărâtă pe cei din jur. Este încă o abatere de la regulă. Acest itinerar al dezvăluirilor îl urmează toate personajele romanelor. Nu sunt puţine aceste momente în care Hortensia Papadat -Bengescu devine cel mai cinic personaj al romanului său. Iniţial. începea să joace comedia tragică a vieţii de toate zilele. fiindcă "după şase luni de regi m conjugal." (Concert. Dar "faza serafică" mai înseamnă ceva. Naturalism? Mai degrabă reprezentare în planul organicului a acelui proces de acumulare şi tăinuire a răului ce nu poate sfârşi altfel decât printr -o hemoptizie. într-un plămân vecinie ulcerat pe care -1 simţea în toracele lui pretutindeni. în semn că încă e în stare să sfideze ordinea şi ad evărul. [. ca nu cumva umerii să scapete şi toată păpuşa de panoptic să se prăvale undeva pe un loc de repaos pe care 124 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . Maxenţiu însă "trăia ceasurile unui efort tragic pentru ca resorturile lui toate să stea la postul lor de funcţionare. Delirul angelic e încă o formă de învelire a stricăciunii. Blecher. se produce în virtutea unei logici car e nu mai este în exclusivitate a bolii. Inevitabilul..) Ritualul măştii este atât de profund." (Concert. Refuzul realităţii era unica lui realitate. astfel.. dar a altui gen de francheţe decât cel subiectiv care formează gloria lui Anton Holban ori M. Deşi trăieşte în mijlocul unor falsificatori pe măsură. fără o greşeală de eleganţă. "e o formă de transpoziţie a conştiinţei"."înjosirea" romanului sensibilitatea lui istovită ar fi dorit totuşi să se poată întinde în căuta rea odihnei.. disimularea. Drept pentru care făinăreasa "îl ţâra la toate şedinţele sportive de antrenament". [. Că aşa stau lucrurile ne-o dovedeşte şi faptul că. Pe tiparul lui . Demolată sufleteşte. Totul era acum încetinit. prinţul îşi apăra din răsputeri iluzia şi nu precupeţea nimic pentru a o impune ca realitate. Dimpotrivă. e cel care se oferă analizei. atât de potrivită cu eroismul acestui savant al aparenţei care şi în ultima clipă "se agaţă" de unica lui "artă" . să se rupă şi înăuntru ceva. direct sau indirect. La rândul ei Ada aflase. cu grija ca nu cumva genunchiul să se înconvoaie brusc din neglijenţa unui ligament. scrisori "suprarealiste". boala prosperase". (Fecioarele. ca nu cumva sărmanul corp. în timp ce "frânghiile diafane" ale nervilor plesnesc răvăşind psihologia. Protopopescu__________________ desfiinţare. narcisism. romanciera Hallipilor se sustrage pe toate căile pentru a face loc unor "subiecţi" demascaţi. până la 125 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . biata făptură străvezie "nu mai ura pe nimeni. Obiectivitatea se traduce aici prin cinism. Golirea de substanţă e generală. firesc.. pe când toată atenţia lui sta întoarsă înăuntru. Maxenţiu călărea cu o tensiune halucinantă ca nu cumva să se rupă armonia dintre el şi cal şi. ceea ce constitui e tot o formă a sincerităţii. prin cea mai mică zvâcnire. un conţinut eroic. c um ar putea să pară.) Paiaţeria sumbră culminează cu o atare imagine a simulacrului eroic şi perfect. în ciuda fragilităţii.. Printre înălţări la cer. dacă mai era nevoie. proiectată pe un ciud at fond albastru. adică hemoptizia.

propus de Şerban Cio-culescu. Absentă coboară.Nici o petală nu 127 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC .Nu face nimic! Sunt de la logodnicul meu! De la logodna mea. "secret şi arzător". firesc." Boala Anetei Pascu depăşeşte tot ceea ce ştim despre sangvinarii Hortensiei Papadat -Bengescu.] era totuşi o explicaţie.Poftim! . în care împricinata răsplăteşte situaţia cu o monedă pe măsură: "De cinci.. Ceea ce nu o împiedică să devină sublimă. Mika-Le ori Nory. în general. Excepţie de la acest statut face doar un singur personaj. şi eroina se dedică. Părea a fi o dorinţă votivă. p. "însuşirea" exagerată a obiectului tinde să pară o aberaţie. o trăsură.Al. aspiraţiei interioare: "Se îngrijora cum va putea scoate bani din poşetă fără a strica florile. ea nu mai ştie încotro s -o ia. (Rădăcini.. în plus. îl încuraja. 190). ceva ca o căsuţă. în acest sens trebuie înţeles profilul realist al personajului. vizând o îndestulare senzorială. a ei proprie". marea eroină a episodului din tramvai. strategul care declanşa jocul inofensiv. Aneta arăta spre mâna prinsă cu buchetul ca şi cum o piedică suverană oprea cumpărarea unui bilet. de ordin realist şi din lumea micii burghezii. "Toanta" nu alterează rea litatea din orgoliu metafizic. previzibil. Refuzul interiorului nu e o confuzie. O logică pe care autoarea o refuză unor personaje mult mai "lucide". Cu un buchet de flori în mână se urcă la întâmplare într -un tramvai."înjosirea" romanului într-un roman în care numărul deviaţiilor sporeşte cu o Madonă ocultă şi "turmentată". Hemoptizia prinţului este o dezăgăzuire simbolică pe care şi Lenora. Şi totuşi. musafirii ei!. Comportamentul este identic.11). un pariu propus în necunoscut. îi bătea inima tare din grija precumpănitoare: . analiza ei nu face decât să mărească excesiv realitatea. Taxatorul primi să i le ţie în mână până când îşi căută în sfârşit banii din poşetă. Ultimul vagon apare. un vagon nupţial. este Şerban Cioculescu: "Cea mai puternică înfăptuire. Ce va face însă cu atâte a persoane amabile. înaintea lui G. ca Lenora. Aneta Pascu continuă să săvâr şească o serie de acte menite a -i confirma suveranitatea. le oferi taxatorului după o alegere rapidă între el şi wattman. Empirica Aneta Pascu transformă tramvaiul în "ceva ca o căsuţă" din pură instinctualitate. între altele. Realitatea fiind în felul ei cucerită.. Firesc dacă ne gândim că e vorba de o femeie. nici un mod de suspendare a fiinţei. Se uită surâzător spre fiecare. ales ca temă. Formele particulare de manifestare. Drăgănescu. Mika -Le. Va purta de grijă să nu m ai cadă nici o petală. 126 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . nu să o compromită. Percepţia dorinţei este cât se poate de normală. "subnormală". pribeagă din Vaslui este altceva.. dimpotrivă." Obsesie? Posibil. de la care se scuturase o petală spre marea ei mirare! Dacă se scuturau florile ceva era cum nu trebuie să fie. o afirmare accentuată a aspiraţiei interioare. unicul suport al comunicării într-o lume unde până şi "îngemănarea" fraţilor Hallipa devine respingătoare. 1 Pompiliu Constantinescu abia o pomeneşte la capitolul "scrânteli erotice" (Romanciera femeilor. cu "presupusa nevroză" a Diei. mulţumiţi de explicaţia care în cazul absurd [s. şi tot absentă se lasă luată de iureşul care o urcă din nou în tramvai. este studenta Aneta Pascu." (Romanul Hortensiei Papadat -Bengescu. Este în acelaşi timp. în Pagini de critică literară. N -avea mâinile libere. Ada ori Aimee o trăiesc în versiuni biologice asemănătoare. "Subnormala" . cit. cea a lunecatului pe şine. dar obsesie a realităţii eficace.. cit. pe care -1 alesese dintre ceilalţi! Acela sta ca tâmpit cu florile ţinute ca lumânări! .disimulare .desprinse alte flori şi le puse în mâna deschisă mecanic a unuia din domni. p. o Cornelie ipohondră care "nici m> era bolnavă serios. lunecarea. Vladimir Streinu nu o trece cu vederea. baierele sufletului şi ale trupului se macină aidoma la toţi. Nu decretează moara de vânt drept ostaş dintr -o vanitate care ţinteşte promovarea propriei valori. aşa era felul ei să se usuce". S -ar părea că strădania de automistificare . dar o descrie ca pe un specimen teratologic: "un complex clinic monstruos". încetând să mai fie un scop în sine. ci din arşiţă lăuntrică. răstimp în care atenţia se transferă asupra buchetului cu flori. nu se putea ridica. Aneta Pascu din Rădăcini.. boala în romanul Hortensiei Papadat -Bengescu este un complement şi o reflectare a procesului de eroziune umană. se circumscriu unei disperări vitale şi sociale cu sens mai general. 380). 10 .. Ea se adresează chiar esenţei obiectului. an I. de -a lungul căreia "boala" devine stare de graţie. cea a unui loc predilect. Aneta mai avea câte va flori.. în Aspecte literare contemporane.n. pp..] . 1. simptomele bolii sunt uşor de identificat în orice manual de psihoterapie. comentariile critice nu-i acordă mai mult decât locul unui fenomen clinic'. 19 martie 1939. oricât de var iate şi precise. în ciuda aparenţei patologice. Euforia care o cuprinde în vehicul e cea a locului predilect: "o simţire de satisfacţie. Pwtopopescu__________________ trebuie să se scuture. în nelămuritul a ceva. Călinescu. Personajele Hortensiei Papadat-Bengescu nu au nici o altă imaginaţie decât a falsului şi a aparenţei rentabile.Maxenţiu. cu doctorul Caro. Odată ajunsă în Bulevard. amintit de mai mul te ori până acum. sau corespondentă? Conductorul sta în faţa ei. ed.. menit ă să consacre. nr. Cel care afirmă deschis valoarea personajului. "mincinoasă şi patologică".. Aimee.. Este. apoi alese pe o doamnă mai elegantă şi -i oferi jumătate din flori. în "Spectacolul". totuşi. Nefiind eroică şi patetică. Este..a personajelor are ca unic resort nesaţiul erotic. la capitolul manifestărilor schizofrenice. ed. Povestea ei de provincială rătăcită în metropolă ne este relatată cu suficiente amănun te de ceilalţi.. [. Gestul se repetă de câteva ori.. "toantă fără leac" etc. Cei doi părură uşuraţi. "naivitatea" ei este numai senzuală. Florile îşi au raţiunea lor sufletească. Se ridică. Aneta simte brusc tramvaiul ca pe ceva al ei propriu.

Papugiii şi snobii Concertului. într-un roman care-şi procură materia din pofta şi instinctele dezlănţuite. Au dispărut elegantele. Autoarea însăşi o iubeşte în taină pentru puterea ei sfidătoa re. "Sub aparenţe . egoistul de gen Lică. Până la 1920 romanul românesc nu avusese timp să "parvină". Sintaxa proustiană a eului şi subsumarea tuturor fenomenelor unei subiectivităţi expansioniste duc la un soi de dictare romanescă. Nedeliberat. analiza urmăreşte degradarea şi alterarea umanului. oricare ar fi ea. nostalgia lor ispitea cu eroizarea. pune tramvaiul să treacă peste picioarele Anetei Pascu. Iniţiativa care decurge din reaşezar ea raporturilor cu personajul se circumscrie unui fenomen mai profund de desacralizare a romanului şi analizei." (Fecioarele. Analiza la autoarea Hallipilor e. Faur ilustru de realitate. Retrospecţile lui Swann şi Marcel sunt rodul unui egotism exacerbat. ca spre un altar închipuit. de la amorul -stare de graţie al Biancăi Porporata şi amorul -transă din Femeia în faţa oglinzii la Rădăcinile subterane. ci romanciera e cea care reflectează "asupra realităţii unei nobleţi mahalageşti. Ca să nu mai vorbim de opera de f asonare a acelei mediocre Odette de Crecy. Dar tocmai pentru că eroii. In condiţiile unei generale infirmităţi sufleteşti. după ce a făcut totul ca să pară de viţă aleasă. de Ana din Logodnicul. Dar şi la autorul Pădurii spânzuraţilor tentaţia sanctificării e sesizabilă. mahalagismul şi tertipul."înjosirea" romanului 8. cinică. sculele ei de preţ şi chiar strămoşii ei. Proustianismul . Şi atunci. nici să se îmbuibe de prejudecăţi estete. şi mai mult Sadoveanu stau mărturie acestei tendinţe. locul lor luându-1 frivolitatea. Nu numai pentru că deţine cu exactitate realitatea obiectului. Walter ori Aimee se rezumă cu precizie la beneficiul imediat. Pwtopopescu__________________ consecinţă a socialului infest. nici un personaj al Hortensiei Papadat Bengescu nu iubeşte cu adevărat. Modurile de abatere de la rea litate sunt în consecinţă complet diferite. Dorinţa înfrânge rezistenţa opacă a materiei prin reverie.. O mahala care are valoare. fie ea chiar la un nivel inferior. elita şi prestigiul îi lipseau. Ciclul Hallipilor este o infernală coliziune de perso naje. de astă dată e o formă a seninătăţii senzoriale. curată "profanare" şi demistificare. Logodna imaginară este o realizare a utopiei şi nimeni nu se gândeşte să o conteste. din buna ei stare şi purtare. Pentru prima dată febra biologică p roduce himera. înainte ca acesta să prindă gustul venerabilităţii. şi care din cavităţile ei păstrate intact. O lume în fermentare şi dizolvare care nu de bunele maniere ale autorului şi de tămâiere avea în primul rând nevoie. Hortensia Papadat-Bengescu renunţă din vreme la tipul de samariteancă al Laurei din Balaurul. Dar acesta este lucrul cel mai puţin proustian. De fapt nu Mini. 128 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . lecuind -o de metafizică şi aliniind-o astfel schilozilor fără evlavie. dar mai ales Apostol Bologa şi Toma Novac aspiră la răstignirea de pomină şi la consacrarea legendară.. la plebeiană Aneta. Hortensia Papadat Bengescu retează eului orice aspiraţie de căpătuială metafizică. pe care Swann şi-o închipuie o biblică Sephora. Primele experienţe nu anunţau decât în parte decizia. mai mult.). aşa cum graţia şi suspinul îşi trag rădăcinile din "cuibul fatal" al subconştientului. Boala ei este şi o formă de asceză. Neidealitatea se manifestă mai ales prin absenţa sentimentului de iubire... eroul lui Proust face până şi dintr -o "Albertine disparue" o prezenţă palpabilă. La Hortensia Papadat -Bengescu nu există Eros ci numai erotism. Memoria titanică a scriitorului francez lucrează exclusiv pentru gloria şi bunăstarea eului îndelung laureat în Timpul pierdut pentru biruinţele asupra concretului imediat. Dar se şi teme pentru soarta romanului său. De la vestala Porporata. "înjosirea" constă în sesizarea că adevărul şi omenescul trec prin obor şi periferie. Chiar şi atunci când lasă impresia de captivaţie. în afară de Afrodita zăludă din Rădă cini.stăruim în a marca diferenţele pentru că ni se par exagerate apropierile . Şi Ion ori Puiu Faranga. dacă există. nu ascunde deşertăciunea. ca Ada Razu. Domnii anonimi ţin florile "ca lumânări". ea cheamă romanul la o binecuvântată înjosire. Egotismul îl face pe individ să se vadă mare cât cosmosul. e o adevărată resurecţie de viziune. cum îşi mărturiseşte mizeria şi suferinţele. o tradiţie a unei clase. demnitate. Acolo găsim ceea ce numeam mai înainte îmbuibarea c u timp şi cu precepte. dar ea stăpâneşte şi natura propriului instinct pe care îl duce cu suavitate la victorie.Al. şi. Plăcerea prozatoarei este să vadă cum scăpată sufletul. Mai puţin Rebreanu. precauţiile şi tonul corect. în cele din urmă romanciera abandonează ceremonia egolatră şi se dedică lumii. Fiorul are gratuitate fără a exclude orice vervă sexuală. în parte.este de fapt o "supra-nor-mală". ele utilizează partenerul în afara ori cărei afectivităţi. "Boala". Sceptică şi. Constatarea ar putea să contrarieze dacă ne gândim la scurta istorie a genului. în acest sentiment al inferiorului constă în primul rând revoluţia de spiritualitate a romanului.înseamnă fetişizare a eului.. dimpotrivă. sunt doar nişte egoişti.. Ca şi fizionomia romanelor. ajunge a -şi forma o educaţie. Prelegerile platoniene nu au nici un preţ în ochii romancierei. Neexemplaritatea pers onajului e o 129 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . disimularea e fenomenul compensatoriu. "înjosirea" romanului De la iubirea paradisiacă la orgie. iar conductorul însuşi o poartă prin remorcă de braţ. Aceasta este urmarea definitorie la care ajunge procesul de de -sacralizare a romanului Hortensiei Papadat Bengescu: lipsa oricărei idealităţi. Nici adulterul Elenei cu Marcian nu are alt resort decât snobismul acesteia.

. Snob. de altfel. o reţetă a papugiului balcanic. snobismul erotic decurge dintr -o imensă vanitate. Burghez fraged încă şi neînde-mânatec. Maniera de "acomodare" a lui Lică ori Maxenţiu este mai degrabă stendhaliană. Ada Razu de pildă. Prinţul Maxenţiu e în această privinţă un geniu.. mai ales că vizează o latură unică: instrucţia personajului. ca şi ea. Dar a realiza dezastrul şi a nu -1 preîntâmpina decât cu minciuna. în sens foarte larg. Invaliditatea morală simte nevoia alibiului şi a travestiului. Am putea vorbi în cazul ei chiar de un hallipism erotic. în ceea ce -o priveşte pe matroana Concertului. Mania lor de a -şi făgădui o realitate mai bună ar fi putut fi un fapt po zitiv. Prima şi cea mai veche este snobismul. dacă nu cumva e chiar o contribuţie locală la tehnologia tropismului. însă traficul de realitate sufletească reprezintă întotdeauna un regres. modul imun de a visa al unei lumi fără conţinut. e ca şi cum ai aşeza vreascuri peste genune. Prin metamorfoza obiectului 130 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . fiindcă în firea cerebralului e să reteze realitatea obiectului printr -o iluzie neconcretizabilă. snobismul reprezintă un dezacord între dorinţă şi posibilităţile individului de realizare. Formele automistificării sunt numeroase şi toate duc la alterare şi descalificare omenească. Un merit al disimulării există totuşi. Vis de bună seamă negativ. Dimpotrivă. dacă traiul lângă prinţul cavernos o interesează ca situaţie socială.salonul. făinăreasa nu-şi ascunde repulsia organică faţă de şubrezenia biologică a lui Maxenţiu. îl spionează şi -1 percheziţionează fără îndurare. snoabă este şi gelozia lui Ştefan Gheorghidiu care descoperă întruna decalajul între Ela pământeancă şi Ela "kantiană". care iubeşte o Albertină complet imaterială şi "dispărută". . Romanciera.sufletele simple se trudesc să ducă un trai complicat. Prima formă ar fi proustiană. mânată de propriile ei interese amoroase. şi încă nu într-o latură. Memorabilă pagină a gafei rămâne scen a finală a Concertului din muzică de Bach. fiindcă dezacordul între el şi obiectul pasiunii nu este niciodată compromiţător.întortocheate. Nu putem socoti snobi în dragoste pe Sia. în general. până şi în sens fizic. snoabe pot fi socotite cel mult Bianca. dacă vreţi. Snob în dragoste este Marcel de pildă. este Sandu din Ioana sau O moarte care nu dovedeşte nimic ale lui Anton Holban. ale cărui ecouri nu puteau ocoli viaţa senti mentală. e doua stendhaliană. depoziţie socială. In înţelesul în care vorbeam mai sus. căreia muzicianul Marcian îi răspunde fără iniţiativă. Până şi Mika-Le se va pripăşi la o recepţie generală prefăcându-se a savura muzica din care nu pricepea o iotă. el are totuşi nevoie de onoare. care nu -şi mai iubeşte personajul cu pasiune flaubertiană. pe Mika -Le care nu prea stau pe gânduri când e vorba de amantlâc. veritabil monument al snobismului. Raţionamentul frizează absurdul şi preludiul lui există realmente în romanul Hortensiei Papadat Bengescu. personajul lui Proust. îşi calcă pe blazon şi în văzul grăjdarului îşi potoleşte arşiţa alături de un "mahalagiu". Myriam ori Manuela. "Transfigurarea" morală are pretutindeni o scadenţă tristă. E vorba de modul greşit în care. Dezacord care. cu adevărat captivant. în nici un caz "metamorfoza" Hallipilor nu se circumscrie primei categor ii. care iubesc donjuani şi zburători. Legat de romanul modern. Denunţat în mobilurile cele mai oribile.. Dar papugiii Hortensiei Papadat -Bengescu nu prea obişnuiesc să -şi clădească cu mintea himer e pe care nu le pot atinge.defineşte autoarea fenomenul . Apare în consecinţă convenţia ca normă a vieţii sociale.AL Protopopescu__________________ snobul erotic. extraconjugalitatea furibundă pretinde măsuri de securitate oricât de sumare. Snobismul erotic presupune cel puţin fantezie. Rene Girard distinge două feluri de acord al eroului cu obiectul. care îşi literaturizează păgubaş pasiunea. în fine. în sensul unei substituiri a realităţii printr -o imagine ameliorată."înjosirea" romanului conform dorinţei individuale şi prin deturnări succesive ale eroului în funcţie de obiect. Curiozitatea pentru "saşia meşteşugire a subconştientului" aduce cu sine modificări importante în personalitatea şi fizionomia tipurilor. risipă pe care ari viştii din Concert din muzică de Bach nu şi-o permit. orbit de fulgerele sângelui. Cu 131 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC ." Este.. Francheţea şi promptitudinea cu care eroii romanelor îşi satisfac vo luptăţile par a nu îngădui să vorbim despre snobism în ordine erotică. marii snobi în iubire sunt şi mari cerebrali. Mai mult. fără metafizică şi fără sacru. Capacitatea de a se sesiza neantul. Ne ispiteşte însă o întrebare: care este modul de manifestare a snobismului în dragoste? în această privinţă.. în vreme ce acesta luptă să -şi ascundă păcatele şi infirmitatea. cea din Concert. lucrurile stau puţin altfel. imitând Penelope şi Ofelii.. un mod specific de adaptare la climat al mediocrităţii umane. De obicei. subiect copios şi nu o dată abordat. Am putea spune că între aut oare şi eroi se instaurează un raport de adversitate şi beligerantă. Adulterul însoţit de acordurile pianului şi de pajiştile alpine din Elveţia este o autentică operă de parvenire sufletească. Nu ne vom ocupa de vasta ap ariţie a snobului în romanul bengescian. Elena traduce drept "imn de slavă" coralul funebru intonat în memoria Siei. Ei sunt nişte mostre de snobism în pla nul căpătuirii sociale dar nu şi al celei naturale. stârneşte dezgustul. E o variantă mai profană a metamorfozei. literatura Hortensiei Papadat -Bengescu ne pune în faţa unei realităţ i oarecum paradoxale. Elena este cea care amenajează şi consacră noul sediu al amorului vinovat . de reputaţie. El nu mai este un personaj eminamente negativ. personajul face eforturi disperate de a salva aparenţele. dar totuşi vis. O mare excepţie: Elena Drăgănescu..

în Mortua est!. Ceea ce pentru critică se va înfăţişa întotdeauna ca handicap. sau de victorie a scriitorului printr-o exclusivă vocaţie recunoscută . "Psychologie du mariage" îl preocupase şi pe Heliade Rădulescu care prin 1843 sorta în "Albina" "trii feluri de femei". "Fiziologiile" lui M. pretenţiile formalităţii. Spre această origine ne îndreaptă însăşi natura demitizatoare a analizei bengesciene. Pasiunea prozatoarei pentru portret spune cât datorează ea "fiziologiei" clasice. 175 (apud Titus Moraru. Camil Petrescu observă această realitate la Eminescu: "E dificil să vezi în Rugăciunea unui Dac. 1 Dimitrie Rallet. adică cea a specificului nu se mai pune. 1 i unie 1841. dama galantă şi dama drăgălaşă din fiziologiile mijlocului de veac trecut. Walter. Nou şi singular nu numai în ordine ro mânească. Cochetărie. în baza aceleiaşi convingeri că "nu este răsur să n aibă cusur". 134 CAMIL PETRESCU ANTI-TEZELE EULUI 1. tonul caustic.132 ________________HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU . Protopopescu__________________ Dar moderna arheologie psihologică are la origine schiţa de grafit a fiziologului. Antinomiile unui spirit v ăzute prin roman Dacă la Liviu Rebreanu dezbatere interioară înseamnă mai întâi clarificare civică. unde abisalitatea înseamnă confirmare biologică a iraţio nalului. iar pentru personalitatea autorului ca o primă şi mare . plaivazul scriitorului român descinsese în provincie şi în iarmaroc pentru a -şi selecta subiecţii. Greg. procedee de vază ale an chetei întreprinse în genealogia Hallipilor. încât e riscant să tăgăduim orice înrudire. Alecu Şoricescu. Categorie umană autohtonă. Curiozitatea pentru fenomenul psihic şi pentru suburbie are la bază gustul pentru viaţa fără sublim. (Cu o exigenţă născută din afinitate. 22.cea filosofică. Romanul Hortensiei Papadat -Bengescu este. ci de un ordin mai general care vizează însăşi "matricea". Pedagogia cusurului este înlocuită cu analiza psihologiei lui. Lucru mai greu de probat în cazul lui Camil Petrescu. Cu mult înaintea Cocăi-Aimee existase "cocheta" lui Dimitrie Rallet de la 1841. Maxenţiu. constituiau una din temele predilecte ale fiziologiei. Aceste limite sunt absurdul şi abisalul. Ce altceva decât "răsură" este jigărita Mika -Le. pentru motivul că scriitorul român îşi refuză conştiinţa literaturii. desigur. Problema precursoratului. Romanul cataloghează marţafoismul şi ifosul într -un nou "spital al amorului". 153). Ierescu din Elena lui Bolintineanu. idealogia etc. fiindcă nu ne e la îndemână să cităm între predecesori un fenomen mai evident de ratare a filosofului prin literatură. dacă avem în vedere pe un Huxley. Camus ori Sartre. Opera Hortensiei Papadat-Bengescu este însă atât de pregnant "autohtonă". plăcerile stratageme. eroul lui Ion Ghic a. la care disciplinarea eroului de pe scenă se face conform unor ordine ale magistrului din sistem. altceva decât vitrină şi trial. Un argument în plus care ni -1 recomandă ca pe un embrion al romanului de analiză. E cel mult o atitudine filosofică" 1. Femeia şi viaţa conjugală. înainte de Ada şi Lenora existaseră "femeia frumuşică" şi "frumoasa în paragină". Această înrudire nu este de ordin concret genuistic. Tot suspinul îi vine din pricina corsetului. dacă la Hortensia Papadat Bengescu analiza este adesea morfologie vegetativă şi metabolism. Rim. Dar însuşi "bădăra nul înavuţit şi boierit". gen aflat la frontiera literaturii cu anato mia. Kogălniceanu. premisele le aflăm încă în e poca fiziologiei şi a studiului de moravuri. caricatura şi pamfletul."înjosirea" romanului Ceea ce nu simplifică problema situării romanului în context autohton. împrăştiat ca nopţile ei. Negruzzi ori Heliade Rădulescu nu erau pentru vremea lor decât tot nişte "desenuri tragice". la Camil Petrescu procesul interior are precise premise filosofice. vine din fiziologie. în Glossa o poezie filosofică propriu-zisă. cum denumeşte Mini vocaţia tuturor personajelor din preaj mă împinge examenul uman spre limitele lui.) Mai aproape de noi. S -a spus: "precursori autohtoni nu -i găsim". din stirpea lui Lică. ori Don Juanii din Bucureşti ai lui Pantazi Ghica. Artisticeşte vorbind. patologia.. ale cărei doctrine "sunt visuri fluturătoare. mai puţin duhliu.. Nu numai silueta femeii versatile şi a "şalului afurisit" provin din vremea când caricatura realistă şi fiziologia încercau să spulbere iluziile romantismului. teapa. Ironia. dar n u mai puţin cusurgiu. Evantaiul o apără de confuzii ca de gâze" 1. p. psihologia. Dar "provinţialul" nu este singurul erou al "pripitei civilizaţii". Afirmaţia este adevărată numai în înţelesul strict în care nici descendenţi pe măsură nu putem identifica. sunt chiar instrumentele "fiziologiei". Fiziologie literară Ed Dacia Clui 1972. Cu mult înaintea Concertului din muzică de Bach. adică universul fundamental al Hortensiei Papadat-Bengescu. Declinul formei galante a romanului are la obârşie curio zitatea profană a fiziologului pentru amănuntul banal şi lumea interlopă. Am consemnat undeva mai înainte atenţia pe care romanciera o acordă tehnicii portretistice. după ce a parcurs ipostazele succesive ale lui Dinu Păturică din Ciocoii vechi şi noi.". ' J ' 133 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. nr. Ea se conţine într -un element psiho-social cum nu se poate mai indigen. p. ori şarlatanul de Lică? "Sentimentul cartierului". N -are ţinere de minte decât numai un gând deşirat ca periile de toaletă. în "Foaie pentru minte. conversiunea cugetătorului în literat poate părea un fapt curat. C . la nivelul căreia ponoasele ascunse ale eului devin realitate socială.

6 Idem. retează orice iluzie şi certitudine legată de psihic. Eminescu şi esenţele. în locul retribuţiei şi fest inelor consacrate de analistul clasic fiecărui secret cucerit în sufletul său. 3 Ibidem.Al.. Fundaţiilor. La Camil Petrescu. Ce se afirmă în schimb? Se recunoaşte chiar vocaţia opoziţiei şi antitezei: "Lucrez cu predilecţie în opoziţie cu ceva. într -un plan general. cei care se înfruntă sunt chiar termenii originari: analiza şi psihologia. Pentru Camil Petrescu povestea clasicului ego bifrons e de mult încheiată. romancierul Ultimei nopţi de dragoste. Pornind de la antipsiholbgismul husserlian întorcându-ne la studiul Husserl . a crezut o vreme. . psihologia cu legile ei acuză de fiecare dată inadvertenţele analizei. Dar "viziune opusă" nu înseamnă şi "viziune exactă". fapt în mai multe rânduri şi în mai multe feluri declarat: "Punctul meu de vedere este tocmai pe dos. urmând crezul epocii. analiza funcţionează nu pentru a obţine fapte satisfăcătoare. întărâtat să opun propria mea viziune. Ruptură şi proces care anunţă o nouă vârstă a romanului. literatura es te o pierdere de timp şi filosofia este singurul lucru care merită să te ocupi de el mai aproape. Principiul edificării sufle teşti care anima investigaţiile Hortensiei Papadat -Bengescu.. pag. Husserl însuşi. în "Manuscriptum".. ci în sensul că acolo în subconştient se elaborează o dispoziţie pentru scris. nr. pag. pag. că psihologia poate rezolva pro blemele fundamentale despre esenţa formei cunoaşterii. orice noţiune streină de filosofie e expulzată de acest subconştient" 4. unei viziuni insuficiente. e distrus. Procesul de creaţie al operelor proprii (conferinţă din 15 mai 1943). [. Addenda la falsul tratat. nr." . 1947. în Teatru. an III. notăm. eronate ori false cu totul. şi creaţia va 1 Camil Petrescu. 7.. înainte de a fi dialectică. Fapt asupra căruia autorul însuşi ne previne: "Din cele două romane. Bucureşti. ci de multă vreme. Blecher.antinomie. Se află în primejdie însăşi legitimitatea psihologiei şi a posibilităţii de cunoaştere a sufletului uman prin propriile lui mijloace. să lămuresc pentru alţii. Cazul inaccesibi lului Ladima va fi chiar legea romanelor. 104.] Şi lucrez deci cu enormă plăcere orice lucrare de ordin filosofic sau ştiinţific şi cu o reală repulsie orice intrusiune literară". 1 Refuza apoi orice înţeles sau definiţie a procesului de creaţie: "Mărturisesc că nu înţeleg prea bine. precizează Camil Petrescu. ci pentru a demonstra nevalabilitatea şi derizoratul faptului psihic.. an VI. întâia noapte de război... în cunoştinţă de cauză. p. Camil 1 Camil Petrescu.F. E încheiată şi aritmetica proustiană a pluralităţii eurilor care se întrunesc şi conlucrează paşnic în una şi aceeaşi fiinţă. ceea ce în fond nu sunt lămurit pentru mine însumi"". Revoluţia s-a produs abia în clipa în care filosoful şi -a dat seama "de câtă lipsă de continuitate şi de claritate. Protopopescu__________________ Petrescu nu accepta literatura.Anti-tezele eului purta de la un cap la altul pecetea acestui tulburător conflict. este în însăşi fundarea în psihologie". "Nu sunt un analist al raţionalului. 111. cât şi Patul lui Procust sunt în primul rând două performanţe de arhitectură. romanul de analiză ia fiinţă ca antiteză. ce poate fi ace astă creaţie. iulie 1939. conflictul timpuriu care se declanşează între concepţiile psihologiste ale cunoaşterii şi noua logică a esenţei. o mobilizare interioară a tuturor datelor care c onstituie structura noastră sufletească la un moment dat. pentru ca apoi să pot. 136 CAMIL PETRESCU . şi asta nu de acum. în fine. "scoaterea conţinuturilor logice şi deci a logicei însăşi din domeniul psihologiei a fost o întreprindere de mare răsunet. pag.o introducere în filosofia fenomenologică. fiindcă atât Ultima noapte de dragoste. 1972. 5 declară Camil Petrescu respingând şi ultima posibilitate de situare între două categorii la rândul lor polare. ' Ibidem. Protopopescu transformat toată logica modernă şi e desigur cea mai des legată de numele lui Husserl" . şi care va compensa sufe rinţele unui Anton Holban ori M. nu sunt un analist al fanteziei". Conform cu întreaga logică a negării. decizia este dramatică. următoarea contestaţie se referă direct la specia romancie rului. 108. 100.R". cu privire la istoria fenomenologiei. 135 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . p. în premisele acestei opoziţii ne simţim în stare să recunoaştem consecinţa fenomenologiei. Procesul de creaţie nu trebuie confundat cu procesul de elaborare şi tehnica romanescă. 2. 493. 4 Ibidem. unul reprezintă o tehnică şi celălalt e pe alt plan" \ Procesul de creaţie este înţeles ca participare adâncă şi complexă a unui subconştient filosofic "nu în sensul că s -ar crea ceva în subconştient. De lungă vreme îmi bat capul ca să ştiu ce poate fi acest proces.Al. 2 (7). care a 137 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . în "R. Viziunea eronată ori falsă şi viziunea opusă coexistă în unul şi acelaşi personaj. Ed. nici ce este proces şi nici ce este creaţie. 2 Ibidem.. în consecinţă. voi. 3. 111.

. De unde şi aversiunea faţă de teatrul lui Lucian Blaga. Metoda folosită de Husserl este de sorginte ma tematică: "reducerea la absurd".386. în fine. cum afirmă A. 394.Anti-tezele eului falsul tratat se mai afirma încrederea în psihologia ca structură restauratoare a întregului: "Noi credem într -un prircipiu de penetrabilitate şi de coordonare în structura psihologică aproape atât de strict ca o deter minare morfologică. 139 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . în Addenda Ia Idem. cit. Că "evidenţa" nu este o necesitate interioară şi că esenţa ei constă în trăirea unei unităţi ideale.. 380.Controversa "psihologismului" vizează direct conceptele de adevăr şi fals. 3 Ibidem. la o hi-postasiere a esenţelor. unde dificultăţile sunt infinit sporite prin nesigurul ambelor discipline ştiinţifice?" 2 Autorul e definitiv al fenomenologi ei. afirmare şi negare. Ar mai fi poate de adă ugat că psihanaliza. ed. nu şi substanţa investigaţiei la care ne poate conduce psihologia. Dar a întemeia opere de artă pe o teorie medicală e o profundă eroare. p.] Şi dacă atâta dezorientare domneşte în medicina curent experimentală ce să mai zici de cea psihologică. Ed. Cel incriminat este "scepticismul antropologic" care domină empirismul ştiinţific din jurul anilor 1900.. Retrogradarea psihologiei e un pro ces moderat şi prefaţat de atente disocieri atât în plan teoretic cât şi în romane. nici psihologic. mai ales dintre cei care ţineau să fie deschizători de orizonturi noi [. E ceea ce noua filosofie şi psihologie germană numeşte Die Gestaltteorie. că adevărul există undeva dincolo de existenţa fizică a omului (şi numai acolo). 3. De ducerea adevărului din constituţia general omenească duce inevitabil la concluzia că dacă n -ar exista o asemenea constituţie. pp. fiindcă "hipostasierea" preconizată nu este a unui gros suflet stendhalian. Cităm dintr -o recenzie a autorului: "Pentru cei care. subliniază autorul. în ciuda carierei ei literare atât de spectaculoase în secolul nostru. "Fapta" de Lucian Blaga..] oferă o preţioasă şi puţin obişnuită lectură.. dar care se defineşte tocmai prin opoziţie cu conţinutul (Inhalt). voi. Revenind la antitezele menite a denunţa vidul psihologiei. adesea Gestaltpsychologie." . 1947. "Societatea română de filozofie". vană 1 Idem. Cât de mult preţuiau aceste teze în ochii romancierului e uşor de înţel es dacă ne gândim la marea "reducere la absurd" din Patul lui Procust. ca mine. A crede în realitatea ideii înseamnă în ultimă analiză a nu crede în viaţa psihică. Pactul cu psihologia nu se produce în sensul tradiţiei. Fundaţiilor. p. dacă nu în presupunerea. voi. în prelungirea cărora Husserl va demonstra că gândirea nu este doar o "întâmplare psihică". Bucureşti. de Waelhens în Phenomenologie et verite. 514. a dus la ceea ce s -a numit «realismul platonic» al lui Husserl. Bucureşti. o dovedeşte faptul că ea există acolo unde trăirea ei este în această formă imposibilă"". Addenda la falsul tratat. reprezenta o adevărată monstruozitate pentru autorul Sufletelor tari. analog existenţei reale a unei idei. E o simplă tensiune a conştiinţei pe care Husserl o admite printr-un termen înrudit (Gehalt)."". ci şi a romancierului român. Camil Petrescu prelucrează aici chiar concepţia husserliană despre percepţie ca unitate a unei conştiinţe care înglobează prezentul şi trecutul în baza tradiţionalei formule : "veritas est adequatio rei et intellectus". afirmă Camil Petrescu. unde sensul analizei este tocmai de a dovedi că expertiza psiho logică nu are o valoare peremptorie.] s -au grăbit să traducă aceste teorii în opera de artă. Astfel.. în voi.. 1938. Să nu ne grăbim însă să vedem aici o concesie. existenţa esenţelor. în voi. III. că "evidenţa" nu e cea natural -psihologică (Ladima/we întruna a o iubi pe inconsistenta Emilia. Teze şi antiteze. Şi tot de la această imposibilitate a edificării afective începe şi romanul lui Camil Petrescu care nu scăpa nici un prilej de incriminare a psihologismului tradiţional. Istoria filozofiei moderne.AL Protopopescu__________________ dar încercată. p. iar unora le pare de -a dreptul imbecil). (Perioada contemporană). "Că evidenţa nu este natural -psihologică. nu în trăirea unui dat individual concret.. Husserl. Trăire şi conştiinţă . 2 Ibidem. 2 Idem. 3. fenomenologia afirmă că legile psihologiei nu au decât o valabilitate contingenţă. Polemică prin excelenţă. necondiţionate nici fizic. "Tendinţa pe care o avem de a crede în realitatea «ideilor» noastre ţine de imposibilitatea în care ne aflăm de a duce viaţa noastră psihologică. generalitate şi individualitate. pare ciudat. pare adesea naiv. în Teatru. Gestalt este numai forma. 326 -327.. şi care singură poate permite reconstituirea unei personalităţi din elementele disparate şi ades contrazicătoare furnizate de istorie" 1. au sila «poemelor în proză» ori a «explicaţiilor psihologice cauzale» (care niciodată nu sunt decât un simplu mod de a trişa în artă) ascuţimea şi proaspătul vederii descriptive [. Sau. p. "Ştim. cauză şi efect. analoagă existenţei reale a ideilor. Dar cu aceste raporturi ne vom ocupa mai amănunţit ceva mai târziu." 2. [. Aici va ajunge drama lui Gelu Ruscanu ca şi a lui Andrei Pietrarii. a inserţiei noastre într -o realitate oarecare. n -ar exista nici adevăr. ca o existenţă netemporală. supraindi-viduală. ci că este tocmai acolo unde trăirea ei sub această formă este imposibilă..... consem năm această cuprinzătoare caracterizare a fenomenologiei: "continua afirmare a esenţei adevărurilor. Modul cum demonstrează pare a fi problema pre dilectă nu numai a filosofului. 138 CAMIL PETRESCU . că după publicarea experienţelor şi teoriilor freudiene un mare număr de scriitori. ci a unui ego pur.

o aflăm enunţată într -o replică din Jocul ielelor. (Unchiul era în realitate un individ veros. februarie 1937. mobilizarea logicii duce la rezultate dezas truoase pentru aparenţele sentimentului.. Adică totul. că doar în melodramă se întâlnesc astfel de varietăţi extreme. Nevoia de adevăr şi de autenticitate este în ultimă instanţă re zultatul unui scepticism care se adresează lumii afectelor: "De multe ori seara la popotă.. Dimpotrivă. întâia noapte de război. teren pe care teorema sufletească îşi pierde în permanenţă stabilitatea. era un gol pe care nu numai sentimentalismul.).)." Gelozia lui e o form ă de automistificare.). era destul un singur cuvânt ca să trezească răscoliri şi să întărâte dureri amorţite. între nedumerirea dispreţuitoare pe care mi-o inspirase felul lui de a trăi şi se ntimentul imens de recunoştinţă şi de emoţionantă dragoste pe care i -1 purtam acum.. La o atare formulă şi exemplificare aspiră şi Ştefan Gheorghi -diu din Ultima noapte de dragoste.''. Gelu răspunde: "E deosebirea de la trăire la conştiinţă. misterioase stihuri eminesciene. cum apare la prima vedere. nopţile mi le petreceam în lungi insomnii.U. toate tribulaţiile personajului n -ar mai avea nici un suport logic. Mai răspicat decât în orice altă parte. Gelozia şi zbuciumul analitic al personajului constituie o formă de artificializare a situaţiei. 402. an IV. Cum era de prevăzut. Dar Ela este. Nu era decât exasperarea sentimentului părintesc pentru proge nitură.n. cum mai târziu Fred Vasilescu.Ciudat. Ştefan trăieşte şi teoretizează pentru prima dată cu claritate. în ideologia. Câtă luciditate atâta existenţă şi deci atâta dramă.. 1953. în surâsurile.. de Waelhens. [s. destinată să ducă la o gravă descalificare a valorilor psiho -sufleteşti. sau «numai răi».. pot transforma mici incidente în adevărate catastrofe . mai ales s criitorii au speculat adevărul că nu există oameni «numai buni».F. dacă nu o femeie de excepţie. fiinţă eminamente glandulară ("mobilizat cu toate forţele sufleteşti"). va pune în discuţie nu fidelitatea ei. ci p ropria lui producţie psihică. Contrariat de comportamentul sufletesc al unchiului său. lipsită de orice semnificaţie morală deosebită. nici ignoranţa Elei într -ale filosofiei lui Kant nu pare a diminua verva senzuală a dialogului. în gingăşia lor sunt . p. cu sânge rece neobişnuit. 53. nădejdile.. uscate ş i mistuitoare. Eroul e conştient de imboldul său nestăpânit de a altera realităţile psihice: "Sunt în stare să fac faţă.. în afară de conştiinţă. 140 CAMIL PETRESCU ... referitor la situaţia lor. Ştefan recunoaşte armonia şi îndestularea orgolioasă care au prefaţat însoţirea cu frumoasa sa colegă de amfiteatru. A. Termenii puşi în discuţie nu sunt propriu -zis eu şi ea. Mai mult. rememorând. preferinţele. conjugală. Ştefan. drama. Ceea ce contribuie la faimoasa dezorientare a eroului. să caut ca din scrisori şi din amintirile altora să mi reconstitui întrebătoarea fiinţă sufletească a omului (formula amint eşte de Hortensia Papadat -Ben141 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . nu au ca punct de referinţă pe Elena. în pasiunile lor." Ecu aţia.). Cele dintâi exerciţii de separare a valorilor sentimentale de logică. ca să pornească dintr-o dată măcinarea sufletească. în indulgenţa lor.. în timpul une i convorbiri normale. în ordinul specific psihologic. cum recunoaşte chiar el. p. Maliţia Deputatului. totul e o bestialitate. a acestei bunătăţi. una singură deschide în interior. ar fi că oamenii ceilalţi nu există pentru noi decât în măsura în care le cunoaştem dorinţele. Phenomenologie et verite (Essai sur Heidegger).) "începusem." (Ultima noapte. şi ce filozofie! La dumneavoastră văd că drumul a fost dimpotrivă.] Şi sunt nenumăraţi oameni care în bucuriile.. Dacă în final unele probe de infidelitate pot părea indiscutabile.. P. reluată în mai multe rânduri în Addenda. Nae Gheorghidiu.Al.. în orice caz o femeie prin definiţie. Eseul lichidator merită consemnat ca manifest al romanului: "în ultimul timp. se confesează filozoful..Descalificarea relativismului psihologic porneşte şi se întoarce la o dis ociere capitală: trăire şi conştiinţă. nu departe de perversiune (dacă aceasta o fi existând) pe scară morală..Anti-tezele eului Nu ne aflăm prin urmare în faţa unui dezacord standardizat între femeia de serie şi bărbatul superior. cu deplina putere de seducţie şi fascinaţie. o realitate pe care simţământul o falsifica. Mai ales că. rezumă destinul tuturor eroilor lui Camil şi în primul rând explică geometria analitică a romanelor. Ştefan va găsi insuficientă nu femeia de lângă el. aşa cum din zecile de combinaţii cu şapte litere ale unui lacăt secret. Un asemenea scriitor ar fi fost înclinat să vadă în durerea deznădăjduită a lui Nae Gheorghidiu nuanţă de bunătate şi dovadă de suflet. Dacă ar fi aşa. încearcă să descurce cu lo gica. nu e tocmai gratuită: ". Paris. 2. în g enerozitatea..F. o suferinţă de neînchipuit care se hrănea din propria ei substanţă. Când Praida îl întreabă nedumerit care e revelaţia lui faţă de moartea (sinuciderea) tatălui. E îngrozitoare uneori această putere a unei singure propoziţiuni. ci posibilitatea iubirii în genere: "Era. în legătură cu acelaşi personaj. Notă despre romanul nostru feminin. nr. O explicaţie." (Ultima noapte. aşa cum realitatea produce idei. chiar întâmplărilor extraordinare.. Dar tocmai această pornire deformatoare a spiritului e cea care va dovedi informul şi nesubstanţialitatea vieţii interioare. şi în pr imul rând gelozia... aceasta îl înflăcărează pe prepa ratorul ad-hoc să descifreze între două îmbrăţişări. în dragostea. în "R. Şi s -a ajuns la o confuzie de trăsături morale. dar şi logica voiam să -1 umple" (Ultima noapte. aceasta nu înseamnă altceva în limbajul autorului decât că ideea produce realitate. în asemenea împrejurări. actele şi atitudinile în decursul vieţii. Mai ales sentimentalismul e un indi ce scăzut de tot. filozofia v -a condus la amor'* (Ultima noapte... din cauza unui singur moment contradictoriu. deziluzia psihologiei dezinformatoare..R. ' Camil Petrescu. în tristeţile. Protopopescu__________________ gescu) care influenţase prin incomparabila lui danie destinul vieţii mele. în care arbitrarul şi întâmplarea joacă rolul esenţial. De obicei amorul e cel care duce la filozofie.

De la analogia cu arhitectura proustiană şi până la comparaţia cu romanul poliţist. "Oroarea ei de exh ibiţionism. dar e de bănuit că acestea vor fi aceleaşi spre care vor peregrina şi Ladima şi Fred Vasilescu. personajul îşi repetă cu îndârjire postulatele: "Pentru mine însă. calea purificării ca Fred Vasilescu sau frigiditatea fascinantă ca Doamna T. fusese mai tare".." (Ultima noapte.Al. o întrupare a psihologiei. nici lipsa de iniţiativă a acestuia. Romancierul nu ne spune cât de vaste sunt depărtările spre care se mută conştiinţa izbăvită de întunecimile eulu i. altfel sportman întreprinzător.. ale cărei forme şi dimensiuni le vom descoperi în celălalt roman. singura existenţă reală e cea a conştiinţei. Această indeterminare este reală. De aici şi până la refuzul propriei vieţi afective nu mai e decât un pas. Adevărul şi realitatea "în ordinul specific psihologic" au fost desfiinţate. iar trecutul de care se leapădă este chiar arhiva şi organismul eului. dar că în ultimele clipe ale îmbrăţişării să -ţi 142 CAMIL PETRESCU . ca şi Andrei Pietraru ori Gelu Ruscanu. din perspectiva unui singur individ. aceasta îşi reprimă orice exces afectiv. îmi închipui că eşti în stare nu numai să-ţi examinezi exagerat partenera. necesară numai pentru a-şi face personajele neinteligibile. Nici vorbă de aşa ceva. încotro o va lua cel izbăvit.Eros şi asceză Opera de contestare a valorilor bio -afective. Locul confesiunii îl ia "dosarul de existenţe". A urmărit scriitorul enigma cu orice preţ insolubilă? Greu de acceptat pentru un roman strunit cu ostentativă rigoare imaginea unui templu făcut din ceaţă.. e perfect adevărat ce bănuiţi. Rechizitoriul univoc este înlocuit cu un fel de "stereofonie". Mai exact spus. obţinută prin interferenţa mai multor destine. 4." între cele două "oglinzi paralele" el optează: "Lumea automată şi lumea conştiinţei deveneau independente una de alta şi îşi continuau seriile diferit. Aparent nu se înţelege de ce Doamna T. Construit până în cele mai mici detalii pe antinomie. aşa cum de altfel atenţia sporeşte şi durerea de dinţi.. reacţiile eroilor din Patul Iui Procust contravin flagrant cu aparenta lor stare psihologică. Cioculescu). Atenţia şi luciditatea nu omoară voluptatea reală. ticluieşte un dialog în care Gheorghidiu se disculpă avantajos: ". Este într -adevăr. neapărat. concepută în Ultima noapte de dragoste. Interesantă în acest sens încercarea de sistematizare a lui Marian Pop a. constată autorul în finalul primului subsol. sub semnul aşa-numitului raport de "indeterminare" dintre personaje.. Un formalism analitic ce a dus la numeroase controverse şi interpretări privind natura şi sensurile romanului. nu ni se spune. odată cu tot calabalâcul de valori psiho morale pe care le simulează.). Protopopescu__________________ un cuvânt la modă.Anti-tezele eului dai seama exact de ceea ce simţi. Replica e celebră deşi apare interpretată în fel şi chip. cum nu se cunosc nici mobilurile sinuciderii. Aici nu mai e vorba de pătimirile lui Stendhal ori Proust. dar încheierea dum neavoastră — numai — e falsă. toate referinţele posibile s -au făcut. şi ultral ucizi" (Ultima noapte. atâta luciditate e insuportabilă. Deşi mai expusă decât ceilalţi.). Nimic din ce întreprind ei nu este în acord cu dorinţa sufletească. de care se ocupaseră apostolii temporalităţii. adoptând martiriul sufletesc. Gheorghidiu o concediază ca pe un univers finit şi pauper. senzaţia de procesualitate accentuându -se. la capătul unui capitol. S-ar putea înţelege de aici că e vorba de un fenomen particular de disimulare.. Disc ipolul fenomenologiei a decretat clar că tot ce nu intră în sfera conştiinţei nu intră nici în sfera umanului. îşi reprimă atâta timp amorul pentru Fred. ci vine din aceeaşi oroare mărturisită de autor pentru limitare şi unilateralitate. personajul îşi refuză propriul roman. ci o sporesc. Când nu sunt complet lipsite de suport afectiv. nu se are în vedere logica sentimentală. dezgustătoare. poate că gestul final de respingere nu se mai referă nici la minoratul "inteligenţei izvorâte din inimă"." "Lumea automată" este chiar eul.. romanul pare rodul unei algebre irezolvabile. după ce încercase s -o ispitească la mărturisiri. Rămâne numai senzaţia că ne aflăm în faţa unei noi glaciaţiuni. încât impresia ultimă este că " nu se înţelege". "Patul lui Procust" . ca şi când ai asista la un spectacol străin. prin însăşi condiţia ei de femeie. Camil Petrescu a prevăzut aceasta ca pe o acuzaţie de infirmitate ce i s-ar putea aduce eroului său (şi chiar i se aduce).. în ultimă analiză.. Ceea ce mai putea părea intoleranţă în primul roman se transformă într-un veritabil asediu al filozofului la porţile biologiei. la nişte indivizi care refuză cu asiduitate belşugurile fiorului şi ale emoţiilor. deşi resortul ei apare cât se poate de evident. îi reproşează o doamnă din preajmă. Marii voluptoşi şi cei care trăiesc intens viaţa sunt.. pe care romanul modern o va de scoperi ceva mai târziu. îşi sporeşte unghiurile într -o geometrie care vizează epuizarea soluţiilor existenţiale. care nu trăi esc decât o singură dată în desfăşurarea lumii. itinerariul filosofic al dramei lui Ştefan Gheorghidiu. E cazul să ne întrebăm ce anume lipseşte din cifrul romanului pentru ca totul să ne pară clar? Ceea ce lipseşte este tocmai justificarea psihologică a actului: Romanul tradiţional ne-a învăţat cu motivaţia sufletească a oricărui act întreprins de personaj. Ela reprezintă o atare energie specializată în unica direcţie a fiorului pământesc. Nu se înţelege filantropia sentimentală a lui Ladima.numai bestiali. încât.Doamnă. Un fel de dezvoltare cantitat ivă a antitezei. ci de o imunitate cucerită. ca Ladima. începând cu confesiunea. fie şi psihologic. ca să folosim 143 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . De-a lungul lui. .Nu. Ar rămâne o gratuitate "prezenţa de sforar" a autorului (Ş. Statutul feminităţii ei se . Camil Petrescu nu explică şi nu soluţionează relaţia dintre personaje. Odată cu renunţarea la "tot trecutul".

"Indeterminarea" capătă astfel un conţinut precis: dorinţa şi suspi nul nu formează şi nu explică existenţa individului. Cervenco.144 CAMIL PETRESCU . în oglinzile căruia. Ideea morţii lui Ladima e cea care îl absoarbe până şi fizic.Klapka. de Ia imaginea superficială şi exterioară a sportivului agreabil.. promovându -1 ca anchetator al cazului Ladima. Făpturile romanului pornesc pe calea ascezei interioare sub amintirea ciudatului Domn D. Prima condiţie a discipolului pe care Fred Vasilescu o îndeplineşte este capacitatea de a se fascina. atmosfera şi materialul întâmplării. Sabotajul sentimentalismului începe chiar din acest subsol care." (Patul lui Procust). înrudirea cu ceilalţi martiri ai lucidităţii din teatrul lui Camil Petrescu devine evidentă." Dar raţiunea noului "imobilism" nu se referă la inimă şi la simţământ. Simbolul din titlu. însă nu şi din al autorului care şi -a propus să ilustreze un proces complet de cizelare. adevăratul sens al vieţii depăşeşte cercul strâmt al sangvinităţii. Introspecţia. Traseul pe care mondenul Fred "afluează" spre Taina Universului este nu numai o direcţie "epică" principală. care nu face altceva decât "psihologie". un afluent urmează legea fluviului" (Patul lui Procust). cu limitările ei. îl pregăteşte pentru marea renunţare. / Toujours. asceza reprezintă un proces activ de restructurare şi selecţie interioară. în patul Emiliei sau 146 CAMIL PETRESCU . mai exact spus. după ce 1 -a sustras pe rând de la surmenajul erotic din alcovul Emiliei. Unica lui mistică este experienţa. dar mai ales Svoboda .". Aştept perspectiva viitoare c u pasiunea cu care jucătorul filează cartea. Fred însuşi ne informează îndelung asupra disponibilităţilor şi receptivităţii sale la nou: "Mă duc oriunde se deschide o stradă nouă. înainte de a-şi arăta roadele. stăruie autorul. povesteşte -mi totul în scris. se produce contaminarea. spirit rudimentar. Tot o variantă a discipolului am urmărit şi în cazul lui Apostol Bologa din Pădurea spânzuraţilor.. în realitate. m -ar interesa amănuntele. părăseşte tărâm urile mănoase ale lirismului şi ale lamentaţiei. Să notăm momentul "contractului": "Dacă vrei să -mi fii cu adevărat de folos. Când spunem asceză ne gândim de obicei la stagnare şi reprimare." Remarcabilă sugestie a fenomenului glacial. Ultimul său zbor coincide simbolic cu un gest de sublimare şi abdicare de la toate bucuriile vieţii terestre. Cele care diferă de la un caz la altul sunt obiectul şi mijloacele şcolirii lăun trice. trans formând nemijlocirea într -o importantă mijlocire romanescă. Seducţie care. "Coruperea" profanului aviator la dezbatere şi analiză. am văzut. "superficialul" Fred adună şi confruntă date şi fapte cu speranţa elucidării suicidului. sugerat prin strofe parnasiene: "/c* bas tous Ies hommes pleurent / Leurs amities ou leurs amours. Călinescu poate fi inutil. [. sfetnicii săi . Patul lui Procust. Fiind sin gurul personaj aflat sub directa observaţie a romancierului. singur a spus -o parcă. este aşezată pe serioase baze teoretice. din punctul de vedere al lui G. fără nici un moment de sprijin adevărat. consemnate în mult discutatul subsol al romanului. marile focuri apar reci şi statuare. dacă ne gândim că Doamna T. ci un vas "un fel de strachină. e chiar condiţia tipologică a eroului.] în viaţa mea am rămas cu pasiunea şi neliniştea schimbărilor. lucrurile dobândesc astfel partea lor de claritate. nu este altceva decât ne confortabila viaţă psihică. ci de la discipolul postum al acestuia. nu un buchet de flori cum obişnuia. ci însăşi calea ascezei. Protopopescu__________________ romanului lui Camil Petrescu nu are această unilateralitate şi stabilitate romantică. în persoana Emiliei. sau. Denumirea de "afluent" este mai mult decât o m etaforă. de la deliciile echitaţiei şi ale văzduhului şi de la fa rmecul însoţirii cu Doamna T. este un preludiu al viitoarei opere de edificare interioară.. Enigma lopingului fatal al sportmanului Fred Va silescu încununează astfel procesul său de ascensiune metafizică: "Taina lui Fred Vasilescu mer ge poate în cea Universală. care nu poate fi mai extraordinară. alcă tuiesc un răspicat manifest upro-domo" al lui Camil. este protagonistul consultaţiei morale.Al.. Romanul de analiză în general ope rează cu acest tip de personaj preocupat de instrucţia sa spirituală. Ea nu se încheie nicăieri şi niciodată. aviatorul devine mai întâi discipolul scriitorului. a trecerilor. Din punctul de vedere al interpretării la care ne -am oprit. reprezintă un atare tip al parn asianismului erotic. Adică un obiect. Gross. o conjuraţie a raţiunii împ otriva vacarmului instinctual. Apostol Bologa. Autorul îşi descoperă personajul apt pentru un atare sacrificiu.Anti-tezele eului cuprinde într-un anume rafinament al frigidităţ ii. demonstrând cât de precare pot fi concluziile acesteia. pentru a descoperi farmecul spiritualităţii austere. îndrumările autorului către personaj. nici chiar în moarte. Una din "cheile" importante ale cărţii se află în această ultimă comparaţie. Limitare ce contravine dorinţei de integrare a eului în spiritul universal. care-i trimite ca ultim dar doamnei T.. Prima confirmare o aflăm nu de la personajul scontat (Ladima). Investigaţia aduce cu sine autorevelarea. "Viaţa omului acesta mă târăşte în .. tocmai pentru că acordăm termenului un conţinut pur afectiv. Consacrarea 145 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . laolaltă cu zbuciumaţii ei apostoli. Procesul pe care eroul îl parcurge este unul de corecţie a propriei personalităţi. Autorul profită nemijlocit de ea. E ceea ce formează timpul romanului şi al contingenţei. Romanul îşi găseşte în schimb "victima".. la imaginea interioară a frământatului de ad evărul absolut. orice ai spune. Aspiraţia şi flexibilitatea vizează categoria superioară a spiritului. decât un război. aşa cum.Anti-tezele eului aiurea. mai ales cadrul. / Je reve aux couples qui demeurent. în locul oricărei soluţii. Mai mult decât întâmplarea însăşi.fiind în cele din urmă nişte "maniheişti" ai comportamentului istoric. principiu scump autorului.

El nu putea fi numit nici director de bibliotecă la vreun Senat. nici măcar vremelnic. în care sunt "reproduse" faimoasele texte ale scepticismului vitalist. Şi M. toate par deopotrivă de străine planului lui. Doamna T. ecuaţia romanului este cea a Luceafărului. încetează să mai pară un simplu accident. Era prea bun." (Patul lui Procust) Am ajuns. cu propria mea viaţă.. Emoţie. După cum e notat că la apariţia grandiosului studiu a lui G. Nici Eminescu. de pildă . încât Doamna T. Dar asta nu dovedeşte nimic. îi argumentează superioritatea. îl iritau mai cu seamă vulgarizările şi răstălmăcirile de orice fel." (Patul lui Procust). de pildă. o abatere de la destinaţia iniţială a universului). în cine ştie ce capitală străină. un adevărat martir al orgoliului. dar adevăratul ei conţinut îl formează condiţia excepţiei umane.. fiindcă.. Uneori îmi părea şi mie că în ceea ce simţea el p entru mine e şi altceva decât bunătate şi recunoştinţă de bărbat iubit fără limită. "Pajul" modern nu mai rămâne un mediocru 148 CAMIL PETRESCU . un teren destul de mare în apropierea oraşului. dovedindu -se a fi vocaţie. Până la un punct. acesta din urmă apare de o stupefiantă . şi faptul nu trebuie despărţit definitiv de altercaţiile cu Cezar Petrescu ori Lovinescu. căreia Fr ed Vasilescu i se conformează cu autoritate de erou existenţialist. mai aproape de termenii autorului." Cea care stabileşte bilanţul denunţărilor e chiar Doamna T. Ingenua cu veleităţi stelare (în versiune romanescă Doamna T. în rest.. deşi s -ar putea spune mai cuprinzător."... în aceste din urmă cazuri (fiind şi vorba de femei) sacrificiul rămâne cu re zonanţe exclusiv emoţional e. ambiţie şi succes. "chipul de lut ". viaţă. n -a fost om." Rămân de discutat câteva chestiuni mai vechi legate de demnitatea "lucifericului" Ladima. Ladima există în roman doar ca proiecţie plurală în memoria martorilor. numai prin pasiunea pentru discipolul rec uperat în final de autor: "Fred Vasilescu nu bănuia că el însuşi.. ipostaza sub care actriţa e îndelung filmată de romancier. recunoaşte la un moment dat Fred. Tentaţia lui Hyperion "Ladima nu era un om. Trecerea individului între cele neînsufleţite.vremea care s-a scurs. E adevărat că noul Hyperion. ştia cât îl iubesc. artă şi religie. poate simplificând excesiv.. cu adevărat sumbru în antivitalismul său: "Dar mai presus de toate ni se pare universul îngrozitor pentru că pare indiferent faţă de orice fel de viaţă.Anti-tezele eului uzurpator. în sensul încercărilor bine cunoscute în epocă. avea remuşcări. Sebastian (Accidentul). Adică în plină Taină Universală. cugetul şi destinul marelui poet l-au frământat pe Camil. Printr -un procedeu nu foarte modern. Se ştie. priveşte raportul dintre personajul ideal (Ladima) şi rivalul său terestru (Fred ). Autorul îi vine în ajutor cu o lămurire din cunoscutul său repertoriu antipsihologist: "Sufletul omenesc este alcătuit în afară de instincte şi dintr-o funcţie creatoare de iluzii. în viziunea vreuneia din ele. Principala corecţie. Insuf icient de convingător. automobilul.. nici ataşat de presă. descoper ite de Fred printre caietele lui Ladima ("viaţa părea a fi numai un subprodus fără nici o importanţă". caii de curse. încercam să mă conving şi mă loveam ca de o bară de fier. N-a putut fi făcut mai mult decât revizor şcolar. trebuie spus (apropo de "vocile" Luceafărului) şi în poem există cel puţin două Cătăline. dacă admitem că şi aceasta este tot o poemă -proces. Spre această ambiţioasă cuprindere îndrumă ultimul subsol al romanului. şi nu doar ocazional. şi Emilia reprezintă cele două extreme ale feminităţii.. pentru că imediat recurge la un paragraf din Jeams. nu străluceşte.. pentru a saluta o adevărată operă de restituire. membru în nici un consiliu de administraţie. ca atâtea zeci. ni se atrage atenţia într -un comentariu din subsol. Ladima. Călinescu.. Spre deosebir e de Ştefan Gheorghidiu din Ultima noapte. chiar prin ce avea mai bun în el. 5. lucrurile devin de neînţeles abia din clipa în care constată că e a însăşi se cuprinde în această extremă indiferenţă a bărbatului. propunând spre dezbatere însăşi "ficţiunea".. reuşind să se înalţe la propriu şi la figurat în văzduhurile translucide deschise de magistru. Ar fi totuşi hazardat să spunem că Patul lui Procust nu-i decât o romanţare superioară a fenomenului emi nescian. Pentru femeia sublimă. nici la vreun muzeu.. şi Anton Holban (O moarte care nu dovedeşte nimic) aspiră în subtext să obţină de la personajele lor consimţământul dispariţiei fericite.. la fel cu a noastră.: "Averea pe care a lăsat-o e destul de mare: un avion. Din rutină didactică 147 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -AL Protopopescu__________________ vom continua să-i spunem celei menite suprimării "viaţa psihică". care reprezintă şi o magistrală dezvoltare epică. acesta trece peste mai vechile neînţelegeri cu criticul. roman ul trăirii unei idei. acolo unde autorul şi -a călăuzit personajul printr -un dialog istovitor. Patul lui Procust devine un roman al ascezei finalizate sau. cum trage un fluviu apele râului afluent. consacrat poetului.) şi Cătălina carnală. parabola emulaţiei se bazează pe termenii ştiuţi. ispită surprinzător de timpurie pentru romanul românesc. era un exemplu menit «să fie cenzurat prin moarte». Scriitor cu vocaţie dar şi cu evlavie pentru esenţe.." (Patul lui Procust) Mitul infirmităţii sociale a geniului capătă aşadar referinţe cât se poate de transparente. Numele pămân tesc al ideii este Ladima. El nu putea fi numit. Eroul din Patul lui Procust clasează definitiv semnificaţia sentimentală printr -o analiză severă a tuturor servitutilor la care condamnă dorinţa pământească. Camil Petrescu evită toate primejdiile ficţiunii.

plin de bale şi vâscos. geniul. Con cluziile de care eroul e conştient şi atunci când i se adresează Doamnei T. Noua senzualitate Eroul lui Camil Petrescu pătrunde în cetatea introspecţiei cu resorturi vătămătoare pentru "adevărul sufletesc". nu. aproape întreaga materie a cărţii o formează lectura şi comentariile în jurul scrisorilor poetului către actriţă. Se -ngraşe nuferii suavi şi gemenii. ci atitudine erotică.. toată. Fred. printr-o imagine mereu superioară ei. ceea ce socotea autorul că trebuie să decurgă din roman este nu certitudine. între care cea psiho logică nu e ultima. Ceea ce -i scapă este acordul cu "obiectul" pasiunii. Trimiterilor la Saint -Simon. Gesturile lui. din soare să mă -nfrupt. atâta tim p omagiată în scrisori. în felul lui. nu este doar o vorbă ambiţioasă..Anti-tezele eului 6.. iubirea aceasta eterată şi otrăvitoare. ci "nesiguranţa oricărei amintiri" .. rupturile de r itm şi interferenţă în scenariul romanului nu sunt rodul memoriei care se răsfaţă. nici unul din personajele celor două romane nu uimeşte prin noutate şi originalitate. sus. Obtuzitatea sa afectivă faţă de Emilia e tot o formă suverană de ignorare a biologicului. luate în parte. şi în latura sentimentală. O va face cu propria lui mână. Camil Petrescu nu s -a ferit să consume pe seama lui toate acele "inexactităţi de mit" care apasă în general asupra imaginii exemplare. Femeia trivială. cu cuvintele romancierului. încât întreg procesul erotic devine o ch estiune de formalism spiritual. "Lucrez mereu în opoziţie cu ceva". în Patul lui Procust pune în mişcare nu mai puţin de patru tipuri de simţire. la capi tolul "putrezimii" grăitoare. Ladima ratează. Ladima este un "mim" sublim." Activitatea lui nu este cum ar părea eros. ceea ce anchetatoru lui său.. de pildă)."). ar fi avut posibilitatea să înţeleagă aceasta din poema titulară pe care Ladima i-o trimite cu incorigibilă inocenţă. El. aşa cu întorsături de scriitor.." (Patul lui Procust) Adevărat e că Hyperionul eminescian creşte ceva mai intransigent şi trufaş. Cu condiţia să nu ne întrebăm niciodată unde ajung şi care este subtextul acestor "preluări" de experienţă. Stendhal.. sau. deţine toate principiile iubirii plenare într -o formă deplin conştientă. Scrisorile sunt. Dar esenţa spiritului luciferic se păstrează. (în aceasta constă şi marea frumuseţe a raidurilor cosmice pe care astrul le străbate în poema eminesciană: plenitudinea ritualului erotic. le-au transformat în amor mare. străin oricărei înfăptuiri. M -aş fi mirat. ci opera aproape inchizitorială a autorului. Prevost. Ultimele cuvinte încredinţate de Ladima unui prieten rezumă în proză replica finală a Luceafărului: "Mi -am dat această viaţă mizerabilă. Camil face într-adevăr "roman sentimental". Hrăniţi cu putrezime. fireşte. firesc.". Dar absurdul care dăinuie în bizara idilă mai sugerează şi altceva. Dar cât de departe suntem de buna credinţă şi devotamentul lui Proust pentru silozurile sufletului.... îi şi trece prin cap la un moment dat: "Totuşi parcă Emilia exagerează. Proust. fiind în realitate un mod de alarmare şi sensibilizare a aviatorului prea dedat cu voluptăţil e profane. în ciuda tuturor similitudinilor de metodă şi regie. despre măreţia "netrăitei realităţi". E o formă de penitenţă afectivă la care individul de excepţie este dintotdeauna sortit. Camil Petrescu acceptă cu seninătate şi uneori cu ostentaţie o anumită modalitate na rativă tocmai pentru a putea infirma mai bine sensurile modelului pentru a -şi putea consacra propriile crezuri. versurile mele nu v -au spus nimic. adevărate volume psihologice. Protopopescu__________________ "Triunghiul Tău înscrie a lbatroşii Şi doare mlaştina cu viermii roşii. La urma urmei . Aşa cum aflăm dintr-o lapidară însemnare de laborator. refuzând orice compromis. Mirajul frumuseţii nevalente.. Eu.. dar substanţa lor e ra. ci vom întreba cum se explică excesiva importanţă dată de romancier acestei pasiuni aberante? Cum bine se ştie. Nu ne vom întreba ca Fred Vasilescu. Ii se pot adăuga şi altele (Gide. pojarul lui Ştefan Gheorghi diu ori apetitul spontan al lui Fred Vasilescu pentru retrospecţie pot justifica în parte impresia că ne aflăm în faţa unui proustian. Retroex -cursiile lui Fred nu au ca finalitate huzurul memorialistic ca la Proust. pentru că ele nu vorbesc niciodată de dragoste. "Insuccesele" amoroase ale poetului vorbesc despre prestigioasa ineficacitate a esenţelor. ca şi cele ale romancier ului. în Ultima noapte de dragoste. atent e. tocmai pentru a -şi izbăvi eroul de orice speranţă sufletească. pentru a demonstra cititorului netemeinicia credinţei în emoţie şi fior.. indiferent de valoarea femeii la care se referă. Sunt probabil scri sori obişnuite pe care ea şi Valeria. Dar "semiprostituata" nu are criterii pentru a pătrunde manifestul elevaţiei unde ea se cuprinde. Toată această "dispoziţie" se varsă în contul făpturii literare a lui Fred. 150 CAMIL PETRESCU . Nu e vorba aici de nici un beteşug sau neregulă naturală. pentru una infinită. Desenul tehnic al romanului. fără ca natura proprie a prozei să apară epuizată. Romanele lui Camil Petrescu mimează c ondiţia romanului psihologic. de asemeni.. anunţân d noua nedumnezeire a Hyperionilor moderni. Conceptele analizei sunt în general cele . Are un aer degajat de om care nu prea pune la inimă. par a fi aceleaşi cu ale tuturor exploratorilor de suflete. ci un deznodământ cu mult mai subtil şi tragic. din politeţe. Rechizitoriul materialităţii josnice are la-pidaritatea versului barbian deşi planul antitezei rămâne cel al genialităţii romantice: 149 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. Făcut să rateze rea litatea.: "Doamnă. greu lupt Alăturea. Când ochiul meu spre crânguri. Iubirea pământească îi este inaccesibilă geniului. E unul din şocurile importante prin care conştiinţa acestuia este avertizată asupra derizoratului sentimental.ignoranţă psihologică. cum se explică amorul lui Ladima pentru rudimentara Emilia. Chiar aşa de pasionant. Toate la un loc însă slujesc îndeaproape unei veritabile ambuscade pe care filosoful o organizează împotriva iluziilor literaturii.

p. dar ştiu că nu durează. Nu corespunde şi m -am gândit mult la asta... amănunte. decretează autorul. 1941. rezumă viaţa. Călinescu. vor fi faţă în faţă. La data când îşi propunea să co recteze în roman vechiul statut al eului. dar ele întâmpină pretutindeni tratamentul pieziş al filosofului \. canonică şi nicidecum "involuntară". Protopopescu__________________ Iată-l de pildă pe Fred. ca şi Andrei Pietraru ori Gelu Ruscanu. nicidecum docu mentare şi colecţie de fapte sufleteşti. .tradiţionale. 659). Subordonarea fenomenelor psihice celor de ordin cognitiv devine postulat al noului personaj: "Pentru un asemenea per sonaj. Partea de adevăr e că plânsul provoacă în mine o reacţie de mânie şi dezgust. __________________________ 1 Idem. ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . cam unanim cunoscute. destituire întreprinsă cu propriile lui instrumente. Şi citează cazuri de autentică Idem. an V... 153 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . e izvorâtă din compasiunea filosofului pentru inocenţa scriitorului. Abnegaţia lui de "idealist" în formare se sprijină pe toată erudiţia fenomenologică a autorului care se abandonează complet eseului: "Determinismul psihologic e atât de mare.. ori Patul lui Procust vine din descoperirea că valorile sufleteşti. până la uimire şi dezolare. Protopopescu__________________ "Nu e asta". de fapt. 123. p. p. Ca urmare. op. dă acum autorului înalte povăţuiri de tehnică analistă: "te câştigă prin pătrunderea lui nu autorul care prezintă în carte cazuri şi caractere groase. oricât de subtile... par a spune în gestul lor de renunţare şi Gheorghidiu.." (Patul lui Procust). p.. cit. în fruntea căreia Gide face figură de magistru. jucată cu febrilitate şi tact teoretic. care nu e constituită din «elemente» ori «fundamente». 1974.. Călinescu în capitolul din Istoria literaturii. nr.. 50. întreprinderea. Con cluzia cât se poate de primejdioasă pentru hedoniştii analizei care abia reuşiseră să convingă veacul de rodnicia şi plenitudinea vieţii interioare. op.. cât de complicat este sistemul acesta al "rela tivităţilor în iubire". deci atâta dramă" 3. ci anumite nuanţe considerate aproape secrete.nici unui sentiment. însă spre o atare înrudire ne îndrumă sortilegiul de negaţii ce formează calea izbăvirii lui Ştefan Gheorghidiu. sunt incidente de asemănare. Ca urmare. Nu cunoaştem exact câtă înrâurire poate exista aici. 2 Ibidem. tămăduirea marilor frământaţi din Ultima noapte de dragoste. nu dovedeşte nimic." Destituirea programatică a valorilor consacrate de romanul psi hologic.. înseamnă restructurare şi epurare psihică. Iată -l pe Fred tăgăduind valoarea oricărei expresii a sensibilităţii: "Prietenii mei cred sincer că n -am inimă. ci motive generatoare ale întregii vieţi sufleteşti. cit. care sunt însă cu atât mai revelatoare. conştiinţa şi intelectual nu sunt epifenomene. mai evidentă în Patul lui Procust decât în primul roman. în "Manuscriptum". descoperind. proroceşte discipolul husserlian.. intensitatea pasio nală fiind ea însăşi în funcţie de conştiinţă: într -un proces invers deci decât cel socotit normal.. Năzuinţa spre acel "ego pur" ce animă investigaţiile eroului. aviatorul care la începutul romanului primea încurajări de ordin ortografic de la autor. Idem. Scepticism cât se poate de "neproustian".. p 512 152 CAMIL PETRESCU . cum e viaţa noastră." Până şi Doamna T. care prin natura lui contestatară îndrumă spre altă generaţie literară decât cea a lui Proust. O generaţie a intoleranţei şi a gra tuităţii. încât cu toată iluzia deosebirilor de structură. şi Fred. Uitâ nd de condiţia lui de scriitor ad-hoc." 2. fenomenologul îşi mărturisise deja în teatru dispreţul pentru întreaga raţiune a inimii. intelectualul -erou nu pregetă să infirme cuceririle predecesorilor într -ale adevărului sufletesc. Istoria literaturii române. că nu corespunde unei realităţi. de suprafaţă. care te îngheaţă".. nu o dezvoltă. Ladima ori Fred Vasilescu. Suflete tari. refuzând de a crede celor în nenorocire.Al. sau mai bine între ele şi valoarea simţirii. Hortensia Papadat-Bengescu spulberase iluzia etică şi manierele romanului. este. antici -pându-l pe Ladima.. "Sunt bolnav. Deosebirea începe din clipa în care concluziile anchetei nu mai fac bună propagandă emoţiei şi vertijului. "Comedia observaţiei"' cum excelent sesiza G. afirmă Andrei Pietraru. Dacă printr -un aparat oarecare mi s-ar domoli zvâcnetul arterelor şi potoli bătăile inimii totul s-ar limpezi" ... se dovedeş te o sceptică în "eseul" ei despre "nefundamentarea" iubirii: "Poate că (iubirea) e singurul rost al unei vieţi mărginite comune.. Şi -mi place. în perioada "contaminării". Câtă conştiinţă atâta pasiune. nu ne mai dă dreptul să vorbim despre nici un fel de "analist involuntar".. Camil Petrescu contesta orice valabilitate a sensurilor pe care nervul şi celul a le conferă existenţei. 124. Nu e nici o legătură între el şi sinceritatea emoţiei. Eul este o es enţă primordială şi nu o compoziţie aluvionară: "Va veni o clipă când eurile noastre dezbrăcate de orice.Al. aspirând la condiţia astrului "nemuritor şi rece". căci garantează ele singure pentru adevărurile generale. 3 (16). ca la începutul începutului. avertizându -ne asupra infidelităţii oricărui limbaj afectiv.. E de fapt o boală a trupului. "comedia vieţii interioare" menită a denunţa deşertăciunea întregului teatru sufle tesc. Semnificaţia ultimă a acestui proces de autoseducţie se exprimă printr -un paradox: a vedea universul înseamnă a nu discerne. Addenda. 1 "Dar propriu-zis autorul nu dă observaţie observând ci oferă observaţie prin ingenuitatea cu care jucând febril comedia observaţiei se destăinuie pe sine însuşi" (G. Proiect de roman nerealizat (1934)...Anti-tezele eului insensibilitate pe care aş fi dovedit -o adeseori.

plângând. sau de ce pare mai mult "concept" decât făptură... ea se distrează inconştientă cu alţii. să îndrăznesc să mă apropii de o fată fără recomandaţie prealabilă şi îndelungi preliminări. şi cu asta înţelegem prin ce iese el din seria clasică a amanţilor d e profesie. Anton Holban. De altfel. Don Juan-ul dogmatic Pe bună dreptate observa Nicolae Manolescu că e inutil a căuta personaje în romanul analitic al lui Anton Holban. in veşnică trudă. 1966..scrisori inedite. visam succese cu altele. această bucurie senzuală a valorilor ascunse. Vechea frenezie a plasmei şi a epidemiei a fost înlocuită cu o senzualitate nouă. Revoluţie care. Tragicomedie. în "Tribuna". [. în ordine morală s -ar zice că e un câştig. Adic ă şi-o însuşeşte pentru a o abandona. e chiar "cusurul" lui Don Juan. cugetătorii moderni (Camus. ci drept o "cantitate" convertită în valori antinomice: frumoasă .. Un motiv în plus pentru ca nici ea să nu mai poată fi discutată ca tip.în fond. printr -o rară potrivire. în persoana iubeţului Don Juan.) Nici nu era de aşteptat ca un scriitor cu vocaţia "neregulilor" să ne ofere un Don Juan împlinit. Sandu se află şi el în pragul stagnării. pe Anton Holban.P. 156 ANTON HOLBAN . Din păcate aşa va rămâne până la urmă. Camil Petrescu . tipul Veleitarului erotic. iată un lucru nefiresc.. deşteaptă . în cazul lui Camil Petrescu e în întregime vocaţie: "Pentru mine. mi-ar părea rău şi aş chema -o înapoi. Freneticul erou reprezintă însuşi simbolul nestatorniciei şi al afectivităţii ambulatorii. face uşurinţe. instabilitatea trufaşă. timiditate care Nicolae Manolescu. repetată cu acelaşi scop şi cu aceleaşi mijloace. Veleitarismul său nu este altceva decât tot o formă a activismului modern ce a dus la scindarea şi disoluţia caracterului. odată cu mecanica disconti nuităţii. în acest «face uşurinţe» una din stângăciile româneşti ale expertului în galicisme!] Iar dacă aş şti -o disperată.mediocră etc. de o las calmă.. o virtualitate. în toate versiunile clasice. încât putem spune că premisele s -au îndeplinit. Sandu este un Don Juan. La acest nivel se declanşează conflictul. îşi atribuie libertatea de a versa sufleteşte cu imaginea "obligatorie" (Irina) după bunul său plac. Nu atât tragic cât absurd. Fiindcă ceea ce pierde Sandu. Deşi nu -şi pierde speranţa în evaziune şi periplu ("La braţ cu Irina. datele afective intrând într-o competiţie de logică.. pp.L.". nici Sandu. Sandu din O moarte care nu dovedeşte nimic (1931) recurge la ima ginea lui ca la o idealitate insurmontabilă: "O timiditate dezastruoasă mă oprea să fac primul pas.vedea. satisfăcând în principiu condiţia fundamentală a donjuanului: schimbarea.. o pierde pentru a o recuceri.. râzând. a valorilor abstracte.Pieiudii_aiepronp.) Legea palmaresului se păstrează. Rutină căreia comentatorii nu prea i -au rezistat. Vocaţia şi nostalgia lui rămâne mobilitatea. 154 VI ANTON HOLBAN PRELUDII ALE PROCESULUI ABSURD 1. de pildă) sunt gata să vadă în el un simbol al falimentului. zic aceştia. cu ciudă . Mai exact spus. Ca şi în alte împrejurări. Adică tocmai o rotiţă a abs urdului ce duce la golirea de sens a actului. Un Don Juan care se împotmoleşte. 147-l68. în afară de neliniştea adevărului. spiritul teoretic atât de dezvoltat la romancierul-eseist al veacului a descoperit repede prototipul "mitologic". uite. nu-l interesează morala. ceea ce s-a schimbat e o chestiune de ierarhie a valorilor umane. Dar pentru cuceritorul lui Anton Holban primul succes este şi ultimul. Protopopescu____________________ .îmi întârzia planurile. aspiraţia. fipMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . însă în acelaşi timp mă şi consola. şi." (O moarte. şi acesta este tipul erotic. 6. în consecinţă. chiar şi în celelalte romane. sugerând seria infinită de femei şi perindarea craiului ilustru.. Don Juan reprezintă un principiu al eficacităţii. Notăm din jurnalul lui Sandu confirmarea: "îmi place variaţia şi recurg la toate minciunile ca s -o văd mereu alta. El însuşi este conştient de aceasta când exclamă: "Tragic început pentru un Don Juan". deoarece î mi dam seama de prezenţa lui: «Nu voi fi niciodată un Don Juan». Toate lucrările mele au astfel de puncte de plecare" 1. Important este că ezitantului Sandu nu-i lipseşte principala trăsătură a donju anismului.Al. Pentru că.ni ui absurd [Iată. victoria personajului se reduce la una şi aceeaşi experienţă. Dar. Virtual.. deocamdată.") se mulţumeşte să descopere că se poate foarte bine mişca în propriul său ţarc. întorcând lucrurile complet pe d os. [. în clipele lui cele mai generoase. nenorocită sau veselă.. în Lecturi infidele.. deci al ratării. Esenţial. Ioana ori Jocurile Daniei unde i se oferă oarecari şanse de elucidare erotică. Deşi nu-i lipseşte nimic din recuzita sufletească a seducătorului ("succesele mele mi se păreau indiscutabile"). E. ca şi pe eroul său. (Omoarte. publicate de Valeriu Râpeanu. an XV. Irina devine un succedaneu. Se mai adaugă la aceasta şi succesul asupra Irinei.urâtă. în toate romanele (inclusiv cel al lui Mirel) nu există decât un singur tip. nr.] O chinui pentru că nu sunt un temperament egal. ridicol pe care-l credeam atenuat.. luând de bune câteva indicaţi i didacte ale romancierului.. Doar fizic procesul îşi strămută datele din exterior în interior. 11 februarie 1971. a tradiţiilor inexplicabile a fost o continuă şi îmbolditoare preocupare în artă.] Şi exclamam ridicol. .

entuziasm. Dacă nu cumva am făcut prea mult.. împăcarea lui cu eşecul. nici om întreg. planuri.]." (O moarte. şi transformarea aceasta aducea o stare nesigură. Probabil că şi lui Heidegger. neîncredere. Când vorbesc. Dar era prea târziu să mă opresc din drum. nu are timpul să întârzie şi să se explice faţă de ceilalţi. Este ca şi cum la Luvru [sic!] în faţa Giocondei. Romanul lui Anton Holban ridică serioase probleme de comportament al bărbatului. Irina suferea toate toanele mele. fugind prea repede. [.. Pe cât se va putea. El are la dispoziţie infinitul.Preludii ale procesului absurd trează răsucire.. el nu mai are la îndemână (c a eroii lui Camil Petrescu) nici pilda transcenderii. cu atât mai bine pentru consistenţa absurdului.. Cu o expresie (suportabilă) de argou s -ar putea zice că marea voluptate a personajului lui Anton Holban e de a fi întotdeauna în afară. drama lui fiind de incertitudine. tipul erotic luptă să supravieţuiască într -un roman ce părea făurit anume pentru fericirea lui. De unde atâta neputinţă pe capul noului Don Juan? Un răspuns ne dă chiar ero ul. "Starea nesigură" a lui Sandu nu este totuşi o stare discreţională. Dacă n-ar fi decât această sugestie a insului infatigabil de teama de a rămâne singur.) Frica de singurătate . [. trimite spre cu totul alte zări.nu-i acordă mai mult decât rolul de "stimulator" al elocinţei sale ("rolul confidentelor din tragediile clasice"). într-o unitate dată de timp. "Streinul" lui Anton Holban şi dorinţa contrară Cititorul va băga de seamă că am făcut tot ce se poate pentru buna reputaţie literară a lui Sandu . ai tresări pentru Crivelli".iată o cheie neaşteptată pe care de astă dată personajul lui Anton Holban o furnizează Don Juan -ului suprem. acum din memorie să refac scenele dintre noi. Dorinţa urmează saţiului. Asta mă face ca să nu pot fi niciodată potolit.. cu o frenezie a chichiţei sufleteşti ce ne face să ne în doim de tradiţia atât de "pur franceză" a migalei sale. Aceasta cu deplinul său consimţămâ nt.) Cu cât mai conştient de "smucirea" lui." (O moarte. Iluzia donjuanismului se păstrează printr-un sistem de echivalenţe pe care absurdul nu le produce prima oară. Printr -o studiată ciudăţenie.. petreceri şi apoi şovăială. care s-au petrecut în timp. iar îndestularea dezgustului. dar nu şi hazardul acestei nestatornicii. sunt deseori incoherent. în calitate de martir al adevărului. Numai că. Dacă e adevărat că năpustirea cu nuanţe asupra sinelui e un nărav mai ales franţuzesc. în cele ce urmează vom recunoaşte însă că rar se poate întâlni în cărţi un om mai sucit decât acest Sandu. a biciuirii sufletului.] în muzică.. Astfel.).să provoc o explicaţie sinceră. Protopopescu Romanul se încheie în acest mister cu Urnite. ci un logician al vieţii sufleteşti. Numai că suntem datori să observăm un fapt care ne întoarce la constatarea că Holban nu era un intuit iv (ca toţi analiştii clasici). consternat de bicisnicia sa: "Tragic început pentru un nou Don Juan. fiindcă.şi miar fi părut prea umil . trăiesc mai ales din aşteptarea notei următoare. ci îşi cheltuieşte energia într -un lanţ nesfârşit de substituiri lăuntrice.. într -un joc în care Irina e râvnită şi concediată la nesfârşit.) Dar aceasta este însăşi dogma care îl aduce pe lume pe Don Juan -ul dogmatic." (O moarte. Am subliniat ultima frază ca pe o remarcabilă definire a strâm -bătăţii de simţire. Noul Don Juan nu mai escaladează ziduri şi balcoane. pecetluită în toate gândurile şi actele eroului nostru.. fiindcă mintea mea...] Intelectual sar tot aşa de la un gând la altul. tot printr-o 158 ANTON HOLBAN . Nu pot savura pe încetul developa rea lui. Şi -o împlineşte la fiecare pas şi fără menajamente. plăcerea lui cea mai mare e să se poată autosancţiona. ceea ce nouă ni se înfăţişează adesea ca apucătură. el luptă să ne câştige încrederea aruncând asupră -şi grele vorbe de ocară: "Sunt întotdeauna de o nervozitate extremă. Totul în fortăreaţa strâ mtă a eului cu oroare de echilibru şi "fixare".. ameninţat la tot pasul cu abstinenţa şi dizgraţia. cealaltă ispită. 2. Ca să fiu drept.. nu mă pot niciodată bucura de moment. Don Juan-ul clasic e un explorator niciodată nevoit să privească înapoi. în li mbajul autorului.. [.. Cu toată aparenţa de amplitudine. N -aş fi avut curajul . admiţând posibilităţile cele mai extreme. Servitute nouă despre care el însuşi ne informează: "Caut. aceasta este toana. "Intuiţionistul" Proust mergea până în pânzele albe cu presupunerea." (sa. profesorul îngrijorării. acest Crivelli nu e suficient de mic pentru a face eroarea eroului catastrofală.. anunţă de fapt marea împăcare cu absurdul. nu însă şi purtarea. disperare [. Sandu în schimb îşi precupeţeşte meticulos "dilema".căci mai cu seamă nuanţele pot trăda adevărul. [ca Ir ina] să se fi omorât pentru mine sau să se fi măritat pentru altul.. mă obişnuiesc cu viaţa mea nouă şi -mi era frică să nu rămân iar singur. şansa eroului său constând într -un număr cât mai mare de mişcări posibile. în toate nuanţele . Scutit de eveniment şi făcut ţiitor de nuanţe. Sandu se mişcă meschin (şi uneori penibil) între da şi nu. i-ar fi plăcut această mărturisire prin care spaima necontenită a eroului ar fi trecut între conceptele existenţei. "crampa sufletească": "Nu eram nici copil. şi încă ar trebui să preţuim compromisurile la care a ajuns prototi pul amantului în viziunea analis tului.] Voi forma o fiinţă statică compusă din sute de exclamări tr ădătoare.) 157 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. pentru că nu are la dispoziţie decât o alternativă: "Se poate. încercând să tălmăcim printr -o imagine ideală (totuşi) a nestatorniciei. normalitatea lui fiind pe muche de cuţit. Se păstrează mai ales esenţa acestei fatalităţi: omul multiplică ceea ce nu poate sintetiza. Personajul romanului nostru şi-a cucerit libertatea de a fi nestatornic. Aceasta pentru că este un lo gic şi nu un intuitiv.. rămânând în termenii propuşi de el. (O moarte. sau cu un cuvânt mai tare al lui Camil Petrescu. Faptul că un individ optează pentru pictorul de . ne vom feri să -i punem în discuţie sănătatea. însoţită de "talentul morţii" cu care personajul se laudă a fi înzestrat .

7. se află un spirit de feudal ghiftuit. Unii psihanalişti văd în nefastul eroism un mod de urgentare a revelaţiei "divine". streinul: "Mă duc cu mine şi nu mă cunosc. nr. zice el la început modului deloc cursiv de a-şi "utiliza" (e tot termenul lui) iubita. o povăţuiam să aibă voinţă. eroul lui Holban refuză să se ştie om dintr -o bucată. Negoiţescu îi impută cu eleganţă: "Chinurile în care se contemplă Naratorul au poate şi ceva din mazochismul kierke-gaardian. având în faţă însăşi minunea Renaşterii. o anticipare a umilinţei în faţa puterii ab solute. p. Călinescu. "Legând toate vorbele din timp de o lună te-ai crede într-un haos. un comentator neidentificat de noi (N. pentru ca eroul nostru să se precipite în sens invers. tindea să intre pe mâna psiha nalizei încă din Romanul Iui Mirel.Magdalene. când se interesează de ceva". Ed.Toată truda şi neastâmpărul eroului se varsă în contul înfiinţării dublului. Mai ales prozele scurte ." (O moarte. nu denotă numaidecât prostie ori lipsă de instrucţie. aş fi suferit.) în numele aprehensiunii moderne pentru pluralitate. îl vom surprinde din nou întrebându -se: "Cât e de mare perversitatea?!" Ori de câte ori Irina îi destăinuie marea ei pasiune. E suficient să -i reproducem teoremele. Bucureşti. Ceea ce tot I. Dimpotrivă. 1938. am întemeiat. Lui Perpessicius îi aparţine constatarea că Sandu nu este decât un Mirel matur la care calităţile.... termenul fiind folosit în altă accepţie decât cea a extinţiei fantaste. 57. Pentru ca în final să constate pe urmele lui Ştefan Gheorghidiu că toată luciditatea care cenzurează şi dislocă pasiunea "poartă numele de perversitate". dar cu sufletul în acelaşi timp plin de părere de rău 159 pentru durerea ei. Negoiţescu. Angelescu). Cochetăria cu i nfernul face ca însuşi romanul O moarte care nu dovedeşte nimic să semene a cochetărie subţire cu o aspră idee pravoslavnică. în "Argeş". mazochismul constă tocmai în aceast ă substituţie a unei calităţi printr-un defect.. mă cuprinde dor de ducă şi gustul de noi dezastre" (Preludiu sentimental). dar printr-o cumplită dezordine a sensibilităţii. cu condiţia deplină a decalajului valoric. ne atrage atenţia asupra unei s ensibilităţi răzvrătite care nu izbuteşte niciodată să fie în rând cu oamenii. Călinescu în Anton Holban complexul lucidităţii. Sandu se burzuluieşte şi i -o retează: "Atunci tot aşa de perver s. de a mă persecuta bru sc. aflată la limita normalului. ne avertizează el. IV. E de ajuns ca Irina să întârzie la un rendez-vous ori să nu-i răspundă la o epistolă. Nu ca la Proust în miliarde de reflexe. C. Cuvântul "pervers" revine la tot pasul pentru a sancţ iona ravagiul dorinţei contrare asupra dorinţei de fapt. ca şi defectele. plăcerea egală cu aceea când fiind de obicei bun. fragment din cap..veritabile marginalii ale romanelor . să te dispreţuieşti şi să -ţi strici o reputaţie la care lucraseşi cu trudă şi de care te simţeai mândru. cum observă I. Chestiunea. deşi e bine să nu ne îndepărtăm de înţelesul propriu al cuvintelor cu care eroul însuşi îşi califică supliciul: "O mică perversitate". odată cu eroul romanului. sub pretenţia adevărului. gata să -şi incendieze feuda numai pentru a simţi gustul foamei. pornind de la câteva date reale. Spirit de conservare care nu prea intră în definiţia autoflagelării. Aceasta este "nefericirea indispensabilă" a personajului lui Anton Holban: de a dori întotdeauna contrariul. şi imediat ce sunt mulţumit. cum observa Al. de a -şi transforma propria conştiinţă în sursă a obstacolului. In ceea ce-l priveşte pe Anton Holban. nu toate de o stilistică impecabilă: ". vorbeşte cu infinit mai multă dreptate despre I." La originea acestui suflet care se satură tot timpul de bine. în Ioana. dar mai ales în rând cu sine. Negoiţescu 1." Pe Irina o torturează "cu plăcerea de a mă simţi şi a apărea caraghios. "eu nu pot rămâne decât nenorocit. unde răsfăţul micului inchizitor ascunde destule umbre.. ianuarie 1972. 26). Operaţie cu care eroul lui Holban nu osteneşte să se îndeletnicească mai ales teoretic. Anton Holban: "O moarte care nu dovedeşte nimic". triumfă estetic un spirit raţiocinant. Imediat ce s -ar fi distrat. în miezul unor gânduri pe care Ie crezusem primordiale. gâfâind pe povârnişurile pe care trufaş le coborâse. Paradoxul şi contrasensul din viaţa sufletească primesc un subiect precis (şi nou pentru vremea lui)." în virtutea unei nobile răfuieli cu conceptele tipologiei clasice. ci pur şi simplu în două entităţi care se resping necontenit şi se anulează. Te -ai îndoi de pretenţia noastră de a te crede organic şi de a -ţi da limite. se autoconsacră Sandu în stilul său . p. Anton Holban (Istoria literaturii române. Sandu are grijă să nu se arunce niciodată definitiv în prăpastie. conştiinţa individului este scoasă la mezat şi căsăpită sava nt. "uluitor de -personalizat mazochistic". o atmosferă care nu co respunde realităţii? Şi am perversitatea de a mă hrăni din această bolnăvicioasă hrană după cum muştele se delectează pe hoituri?" Imaginea seninului Don Juan se tulbură.abundă în sentinţe psihologice menite a explica fluctuaţia şi recursul mazochist: "firea mea nu poate admite concluziile definitive. Deocamdată e mai necesar să ob servăm că oricât zel ar depune în adâncirea hăului de sub el. sau poate aveam chiar indiferenţa după unul din instinctele mele ciudate de a -mi fi brusc indiferent un fapt pentru care lucrasem şi care visasem ani de zile. s -au dezvoltat monstruos .nu aveam nici o convingere de a schimba ceva ca să dau o viaţă vorbelor. într-un chip ceva mai hâd. într-un sens care nu frizează numaidecât patologicul." Sau: "Sau poate pentru că mă complac în disperarea mea şi pentru că. faci fără nici o pricină rău unui animal la care ţii. 1. "Metamorfoză" copleşitoare. Dar aceasta e o chestiune mai largă ce angajează întreaga personalitate a scriitorului. dar citat de Al. să mă uite şi să se distreze cu alţii. (Anton Holban o atribuie lui Şerban Cioculescu!) 160 ANTON HOLBAN . numai ca să te si mţi rău.Preludii ale procesului absurd "snobismul suferinţei"'. în Menţiuni critice. Fundaţia pentru Literatură. Perpessicius.

alarmant, cu toate că mă observ cu grijă migăloasă şi trudă inutilă.[...] Mă mir cum pot suporta să târâi cu mine, pretutindeni, pe mine streinul [s.a.]. Şi uneori acel strein e blâ nd, agreabil, dar alteori e odios cu egoismul lui. Şi eu îl port mereu cu mine..." (O moarte...). Cf. Al. Călinescu, Anton Holban - Complexul lucidităţii, Ed Albatros Bucureşti, 1972, p. 173. 161 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. Protopopescu__________________ Se dovedeşte că dilema şi febra pustiitoare nu vizau altceva decât disjuncţia, atât de activa dorinţă contrară, ce părea a-l recomanda pe Sandu psihiatrilor, are, iată, un resort mult mai puţin fioros - scindarea personalităţii într o sumă dinamică. Fenomen literar, prin urmare, şi nu "simptom", deşi Anton Holban îl examinează excesiv în respiraţia "pacientului", înainte de a -l face principiu romanesc. într -un vis subliniat "cu metodă", survine şi imaginea "dublă" a Irinei: "Şi, la un moment dat - şi mă asigur că asta e nemaipomenit chiar şi în vis, - le-am văzut pe amândouă deodată [s.a.]. Una roşie, dizgraţioasă, cealaltă neagră, înţepenită." Cromatica simbolică se referă desigur la viaţa carnală şi moartea imobilă. Dar mai ales sugere ază noul efort la care este chemat introspectul, de a lupta cu fragmentul şi nuanţa: "Fac sforţări s -o reconstituiesc ca să pricep ce a făcut. Caut acum din memorie să refac scenele dintre noi, în toate nuanţele pot trăda adevărul. [...] Să aflu adevărul după nişte frânturi de adevăr care pot fi interpretate în atâtea feluri." Fecunditate iluzorie, în pofida autorităţii eseistice cu care e teoretizată. Anton Holban nu este un prodigios decât în limitele alternativei, iar extrem ele între care pendulează rămân tensiuni emo ţionale şi nu idei. Streinul său nu este decât o valoare pur psihologică, iar "înstrăinarea" lui, o mişcare rebelă în cadrul elementar al afectului. Faptul că ne vorbeşte adesea de moarte ("Era pe timpul când în cepea să mă tulbure înţelesul morţii, la care nu mă gândisem până atunci decât cu uşurinţă..."), şi chiar îşi aduce partenera "în situaţie", nu înseamnă mai mult. Dimpotrivă, desele viziuni funeste ("Aşa de mult aş vrea să fi murit!", "moartea Irinei n-ar putea fi decât mediocră"), lângă alte multe îngroşări de ton ("o pedepseam amarnic, o umileam, o dispreţuiam") destinate, chipurile, să traducă oscilaţia, nu amplifică sensurile diatezei psihice. Dovadă că eroul nu are încă o filosofie a morţii (ci, în cel mai bun caz, o morală a ei) este acel final, poate a lunecat, cu care se descotoroseşte de răspunderea eventualei sinucideri a Irinei. Dar chiar şi sub acest veşmânt pur emoţional, streinul lui Anton Holban (cum şi romanul ar fi putut mai simplu să se cheme) e o apariţie remarcabilă în proza noastră interbelică. înzestrat până la nevroză cu tehnica reculului sufletesc, el făgăduieşte romanului momente de fecundă nelinişte, aşezând între om şi realitatea sufletească obstacolul adevărului. 162 ANTON HOLBAN - Preludii ale procesului absurd 3. Gelozia sau tot despre du -te-vino Lucrurile nu se schimbă fundamental nici în următorul roman, Ioana (1934), pare -se cartea preferată a lui Anton Holban (vezi Testament literar). Nu se schimbă mai ales str uctura personajului care se cercetează pentru a se dovedi necercetabil şi se explică pentru a deveni inexplicabil, după un aspru ritual care ne -a fost făcut cunoscut în O moarte... Marea lui patimă rămâne tot deriva, "înstrăinarea" de adevărul incontestabi l, adică frica de organicitate. De teamă că nu s -a înţeles aceasta, eroul intervine din loc în loc cu rituoase luări aminte: "Am un dor de ducă, o frenezie după orizontul îndepărtat, care îmi îmbolnăveşte toate fibrele şi mă face să mă simt nenorocit, orice s-ar întâmpla cu mine. Dar ajuns departe, de unde ştiu întrucât m -aş calma?" Nici o grijă în această privinţă — sufletul său nu e croit să-şi afle tihna în lumea simţămintelor corecte şi stabile. Caracterul, adică acea sumă constantă de trăsături afect ive şi mentale care alcătuieşte chipul abstract al omului, e socotit un faliment. De aceea Sandu continuă să ne alarmeze cu nesta tornicia sa funciară, cu zbuciumul indispensabil: "...eu am planuri mari de a fugi", sau "să fiu destul de tare ca să plec, fă ră să mă reţie fiecare din vaietele ei!", sau "îmi place să am impresia că după voie mă pot duce, întoarce, rămâne singur..." ş.a.m.d. Aşadar, acelaşi epuizant du-te-vino lăuntric, ce face din Ioana un roman al îndepărtărilor şi apropierilor succesive cum a fost şi O moarte... Cu deosebirea că oscilaţia nu se mai produce pe un teritoriu necauzal, complet necontrolabil, nici ca urmare a autoaţâţării fără motiv. Distanţarea Iui Sandu primeşte în cazul de faţă un subiect "concret": gelozia- Inconfort în care el se instalează cu faţa schimonosită de durere, dar cu bucuria ascunsă de a nu avea ostoi. De altfel, la un moment dat Anton Holban organizează un dialog între protagonişti, prea stângaci ca să nu înţelegem noua funcţie a geloziei: "- Gelozia (zice Ioana, deşi ar trebui s-o spună Sandu) este cea mai completă lecţie a vieţii. O experienţă vastă pe care o ai totdeauna la dispoziţie. - Numai producătoare de nelinişti, dar nu ştiu dacă îţi dă vreo certitudine. — Nu-i interesantă certitudinea, ci drum ul spre ea." De unde verva sumbră cu care Sandu preia rolul de încornorat, lăsându -ne impresia omului avid de gelozie. Totul pentru instituirea biva 163

.« g-c fă£\= S'qg r'ă'S
Si S
CL tr-

S

!^T—«te ^.

-• te> C 2. ti.

£.£. IJ g; §: §'

3.

distantă de la care obiectul dorinţei apare cu atât ma. măreţ. E mai mta, durerea şi apoi sărbătoarea eşecului, la care eroul lui Anton Holban ne cheamă m toate cele trei romane, cerându -ne întruna să-l deplângem, dar ironizându-ne dacă am face-o.

4. Despre telefon şi "verba dicendi"
Tocurile Daniei este un roman despre telefon, adică despre comunicare. Prima propoziţie a cărţii este: "Cu frenezie m-am apropiat de Dania" Iar ultimele cuvinte ale eroului tot către ea: Plec într-o călătorie din care nu mă mai întorc niciodată. Cred că trebuie sâ-mi ,au rămas bun Şi să-ţi doresc astăzi pentru tot ce ţi se va întâmpla de acum înainte, căci nu vom mai avea nici un prilej să le transmit..." Pe scurt -un roman al înstrăinării împlinite, cum au încercat sa fie şi celelalte. Cu o modificare foarte importantă în "caracterul" celui care se confesează invariabil ca şi în precedentele. Sandu este acum un Don Juan deprimat, dispus "să se stabilească." Acum "nu mai există nimic pe lume decât Dania pe drumuri haluc inante, mereu în altă parte..." (s.n.). Ea "trăieşte într-o lume abstractă, inaccesibilă". în consecinţă, personajul care odini oară Tăcea lux cu simţămintele lui lumeşti, se vede nevoit să -şi adune toate puterile pentru a escalada distanţa. Distanţă reală, materiala, pe care nu o mai poate parcurge decât cu cuvântul. Scenariul romanului, deseori fragmentat de "aducerile -aminte", ni-l înfăţişează pe Don Juan-ul de altădată înţepenit în una şi aceeaşi secvenţă: lângă telefon, aşteptând sau vorbindu i'Daniei. La telefon sunt primele cuvinte sublimate de autor: "Bineînţeles, despărţirea dintre noi, la telefon, s-a făcut cu multa tristeţe. Nicicând prin spaţiu n -au plutit cuvinte mai tragice. De la Braşov, Dania nu mi -a telefonat'căci n-a putut rămâne deloc singură." Tot ceea ce se petrece în planul prezent al relaţiilor dintre cei doi se referă la conversaţia prin telefon Dania se întoarce de la Braşov: "Un telefon neaşteptat: Eu sunt, Dania, mam întors! Nu ştiam ce să spun şi nu se potrivea să fiu la telefon a tât de încurcat." "Dania pleacă" şi "Dania se -ntoarce" fără nici o conştiinţă a despărţirii: "eram destul de naiv ca să cred că Dania trăia această plecare cu mare disperare... (Cât a lipsit Dania n -a dat nici o veste. Odată a vorbit cu Mady la telefon, dar cred că o impresiona mai ales distanţa de la care putea vorbi atât de uşor.)" Toate obsesiile lui Sandu pornesc şi se întorc la 166
- p.v^^suiui aosurd

cuvântul rostit. "Aş vrea ca înainte de a porni cu schiul Dania să pronunţe involuntar numele meu." Vi aţa pe unde îl fascinează şi-l tulbură. O emisiune la radio devine eveniment: "Chiar înainte de plecarea Daniei în străinătate, am ştiut ziua şi ora când voi vorbi la radio. Un mijloc prodigios de a coresponda. Dania putea să -mi audă vocea, suflul, ideile , de la distanţă, din locul unde se afla... Dania avea să fie atentă la radio Bucureşti. Eu aveam numai să mă bucur că ea mă asculta undeva, în timp ce ea putea să mă audă chiar, să discute cu surdul care va sosi pe unde în viaţa ei de departe." Telefonul e un instrument "foarte potrivit" şi pentru firea Daniei. El reduce la minimum adică la sunet realitatea pentru care eroina nu are nici un apetit. Cu toate acestea "minutele treceau peste telefon cum ar trece peste doi oameni alăturaţi". La telefon spaţiul se anulează, necomplinindu -se totuşi cu nimic material: "spaţiul dintre mine şi Dania nu se poate umple niciodată, mereu o iau de la capăt, şi nu pornesc mai departe de unde am rămas, truda lui Tantal în infernul care se numeşte viaţa mea". Romanul ajunge la adevărata lui problemă: nevoia şi dificultăţile de comunicare dintre cei doi oameni care se iubesc. Apropierile cărnii fiind date uitării, unica şansă care le rămâne este cuvântul. Sandu şi Dania fac zilnic eforturi să se apropie şi să se cunoască prin vorbe. Dar cuvântul promite de fiecare dată o realitate care nu poate fi pipăită, consumă un timp care apare veşnic neconsumat, reduce un spaţiu care rămâne neparcurs. Absurdul îşi face loc printr-o aproximativ "kierkegaard" -eană cugetare a lui Holban, consemnată încă prin primul roman: "Mutismul cel mai sigur nu-i să taci ci să vorbeşti" zice autorul Predicilor. "Un om e tot aşa de misterios ca şi Sfinxul, constată Anton Holban. Unul pentru că tace, celălalt pentru că vorbeşte" (O moarte...). Sandu din Jocurile Daniei nu face altceva decât să se convingă de această cinică rânduială a soartei. El vrea să o audă şi să i vorbească Daniei cu speranţa că vorbele au miez, că viaţa poate fi găsită în cuvinte. Legat de telefon ca Sisif de povara lui, pândeşte zi şi noapte cuvintele. Zi şi noapte, cu o măiestrie a caznei sufleteşti pe care i -o cunoaştem din celelalte cărţi, visează cuvântul care va topi pentru totdeauna timpul şi distanţa. Dar marele dezgheţ întârzie să se producă. La capetele podului de eter cei doi rămân nişte streini: "La telefon ne sfătuim să ne punem când ne vom vedea o mulţime de întrebări care ar fi făcut să ne cunoaştem mai bine. Dar apoi nu mă pricepeam cu ce să încep. Doi streini." Travaliul reîncepe, atenţia perso najului aţintindu-se paroxistic asupra acelor verba dicendi în care sensul 167 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. Pwtopopescu__________________ tremură şi se evaporă exasperant. Observaţiile se rotesc în jurul lui: "Dania mi -a telefonat", "Dania n-a dat nici un telefon", "mi-a spus", "nu mi-a vorbit" etc. Reflecţii peste reflecţii despre rostul cuvântului: ''Dania parcă ar avea chiar frică de anumite vorbe". "începem conversaţia noastră stângaci, Dania nu mai păstra nimic din febrilitatea cu care mă chemase la telefon. Orice v orbă apărea de sine stătătoare, nu atrăgea nimic după ea." "Vorbeam împreună o oră la telefon... A doua zi aşteptam cu emoţie telefonul. Dar conversaţia începea ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat... când în sfârşit, era timpul să -i vorbesc la telefon, aflam că nu vrea să ne întâlnim...

Cuvintele Daniei, mai simple, căpătau un prestigiu mai mare decât faptele mele...". Laitmotivul obsedant al romanului: "Va telefona Dania astăzi? Căci telefonul e mereu semnul cel mai sigur dintre noi". Fiinţa bărbatului se reduce toată la auz. însăşi logica şi fantezia lui depind de timpan: "Cum să construiesc pe Dania din auz? Nu -i văd figura şi mâinile când mă ascultă. Cum s -o refac întreagă, numai după vorbe?" Vechea pasiune a lui Anton Holban pentru măreţia sunetului o regăsim în urechea ciulită a lui Sandu: "Şi ce minunată va fi tovărăşia noastră prin spaţiu, vibrând la aceleaşi sunete. Vom izbuti să alungăm distanţa dintre noi. Streinii care ne înconjoară şi pe care suntem obligaţi să -i suportăm vor dispare. Numai noi doi!" Şi din nou, pagini întregi despre telefon, despre miraculoasa pribegie a cuvântului: "Vorbind la telefon în faţa altora, eşti o streină". "Şi telefonul meu e nepractic. Adică telefonul hotelului meu... La ora telefonului [...] am tot timpul urechea aţintită..." "Orice vorbă spune Dania, mai ales când nu se poate desluşi bine, capătă o importanţă capitală, parcă depinde de acea vorbă toată fericirea mea. După încetarea convorbirii, orice calm este alungat până la o nouă convorbire." Tăcerea interlocuto arei stârneşte spaime subtile: "Ce pot să scot eu prin telefon din aceste tăceri? Mă descopăr monologând comic. îmi dau seama că, închizând telefonul, eu nu voi rămâne decât cu propriile mele cuvinte..." Freneticul iubitor de alternanţe a descoperit magia simultaneităţii: "A fi, în acelaşi timp, alături şi la distanţă. A auzi o vorbă, declaraţia de dragoste care palpită pe urechea ta, şi a întinde mâna, zadarnic în aer. A trebui să închizi ochii ca să uiţi că eşti singur. A -ţi atinge mâna ta, obrazul, ochii , ca să simţi carnea iubitei." Absenţa Daniei transformă aparatul într -un obiect inert: "Acum telefonul de alături pare un cadavru. Nu se desprinde nici o emoţie din el. A redevenit o maşină uscată, fără 168 ANTON HOLBAN - Preludii ale procesului absurd mişcare. Poţi să te uiţi, înţepenit, ceasuri la el, nu se desprinde nici un semn. [...] Şi telefonul devine simbolul viu al despărţirii tale, şi te înflori când din atâtea cuvinte calde, de întrebări febrile, de deznădejde sau de speranţe, nu mai rămâne decât un umil aparat negru, strein tare." Jocurile Daniei este un roman temerar, în care ni se dă până şi numărul de telefon al Daniei. Riscul circumscrierii într-un simbol atât de "tehnic" sfârşeşte printr -o veritabilă performanţă analitică. Găselniţa -fiindcă povestea cu telefonul este totuşi un "trouvaille" - se potriveşte de minune tipului sufletesc experimentat de romancier. Altfel spus, streinul său şi-a găsit un modus vivendi foarte conform cu firea lui. Maestru al năzăririlor şi plăsmuitor de realitate sufletească, Sandu face din instrumentul civilizaţiei modeme un substitut al civilizaţiei sale interioare. Telefonul devine un fel de sculă "metafizică", destinată să traducă necruţătorul hamletism sufletesc. Polemica cu materialitatea e pe jumătate rezolv ată de Fizică. Drăcovenia lui Edison îl scuteşte sau îl ajută pe convulsionarul Sandu în marea lui plăcere de a gâtui realitatea pentru a o râvni vie. Prin cablurile de oţel sosesc la el exact acele minime dovezi ale existenţei, suficiente pentru a reconst itui opusul. I se oferă, în sfârşit, o Danie prezentă şi absentă în acelaşi timp, aproape şi îndepărtată totodată, vie şi impalpabilă. I se oferă mai ales streinului prilejul participării fără act, lângă un aparat care te scuteşte să baţi drumurile realită ţii, dar te obligă s-o ţii foarte bine minte. Telefonul - acest renghi al realităţii pe care personajul lui Anton Holban îl descoperă cu mărturisit nesaţ.

5. Snobismul analizei
Am spus de mai multe ori în cuprinsul acestui capitol cuvântul snob. L-am legat mai ales de modul în care bărbatul se consacră femeii în romanul lui Anton Holban, adică de nepotolita lui aspiraţie spre altceva. întradevăr, soarta iubitei în mâinile snobului erotic nu -i deloc uşoară. Dar nu mai puţin adevărat este că nici imaginea capriciosului Don Juan nu e mai tihnită. Fiindcă până la urmă, tot zbuciumul său seamănă a moft şi a frivolitate infantilă. Cum altfel am putea califica sofistica erotică a lui Sandu: "Dacă viitoarea dragoste va fi rea, Irina va fi bună; de va fi bună, Irina va fi rea. Depinde de cum va fi viitoarea: inteligentă sau proastă, frumoasă sau urâtă, serioasă sau uşuratică. De voi fi îndrăgostit vreodată 169 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -A/. Pwtopopescu__________________ cu adevărat, voi găsi viaţa trecută ca o pierd ere de vreme copilărească. De nu voi fi îndrăgostit, fie că nu voi avea prilejul să întâlnesc pe cineva care să -mi placă, fie că sunt eu incapabil de aşa ceva, voi crede că Irina a fost dragostea întreagă şi eu nu mi -am dat seama..." (O moarte...) Cum bine se vede, snobul este omul mijlocirilor. Prestidigitaţia sa afectivă sacrifică de fiecare dată obiectul de dragul medierii şi al referinţei. Fapt care n -ar ieşi într-atât din firea lucrurilor, dacă ar fi vorba despre un anume personaj al romanului. Dar ce ne facem cu acest gen de roman în care personaje nu există şi nici măcar distincţia între autor şi protagonist nu se mai face? Nu ne rămâne decât să transferăm totul pe seama autorului, cum el însuşi face, ori de câte ori are prilejul. Fiindcă adevărata "b oală" a lui Sandu din cele trei cărţi se dovedeşte a fi chiar literatura. Printr-o imprudenţă care va să însemne blazon, Anton Holban îşi uzurpă eroul cu acest adevăr spus pe şleau: "Şi literatura e de vină că nu ne împăcăm cu iubitele noastre. Trăim iluzi i şi realitatea apoi nu ne place. Irina nu seamănă cu cinstita Andromaca pentru care nu există slăbiciuni şi care rezistă fără greutate imprecaţiilor lui Pirus... Din pricina închipuirilor lui Racine, Irina, singură cu respiraţia veritabilă, mi se pare bicisnică şi fadă." (O moarte...)

să -mi complic starea sufletească. E în fond utopia subiectivităţii pe care toţi analiştii au trăit-o într-un fel sau altul. Sandu mozoleşte întruna perna "din pricina unei influenţe literare". Mihăescu.. De altfel. dar mai ales din exagerarea că analiza realităţii poate înlocui realitatea însăşi. op. Dar din această "neînţelegere'" a ţelului s-au născut admirabilele mijloace epice. cit.." (s. 516. odată cu romanul său.. Bucureşti. în altfel (mai bine sau mai rău) aş f i suportat dispariţia Irinei.) 170 ______ANTON HOLBAN . adică până la supîantarea definitivă a vieţii printr -o trăire literară a ei: "De ce scriu această carte? . Aşa găsesc de identice unele motive cu ale lui Proust. Crohmălniceanu. analiza e cea care se încăpăţânează să ofere realităţii "modele": "Orice scriitor. 172 GIB MIHĂESCU . că mi se pare inutilă această povestire. Observaţia aparţine unui mărunt personaj din O moarte care nu dovedeşte nimic: "Pe de o parte te interesează chestiunile mari. Minerva. E lucrul cel mai simplu şi mai G. dacă vrem să ne amintim de penibila scenă în care pisoiul Ahmed moţăie (neapărat) cu capul pe Albertine disparue. ar putea ţine loc de definiţie a Absurdului. Situaţie care-l aduce pe analist. Observaţia este reluată de Ov." (O moarte. 1973. atât de specifică snobului.Preludii ale procesului a bsurd Conştiinţa mijlocirii. 3 Mihai Diaconescu.n. dar nu chiar în pagina de roman. ca moartea şi viaţa. bietului Sandu îi este răpită liniştea în trei versiuni analitice prea pline de conştii nţa analizei. Anton Holban îşi face un titlu de glorie din această râvnită înfeudare.. Esenţială pentru această viziune rămâne formula "bovarismului" masculin lansată de G. Dispensă pentru un "materialist" Eroul lui Gib Mihăescu trece drept un mare căutător de ideal. Aşa pare a -l fi croit prozatorul în toate nuvelele şi romanele.se întreabă Anton Holban la capătul Ioanei.). fără importanţă. 1972. pentru un timp. Nici o replică nu ar putea salva definitiv romanul subiectivităţii despotice de la a ceastă "jignitoare" contradicţie. Minerva. . cu ocazia unor chestiuni aşa de importante ca moarte a. care profită de exp erienţele lui intime ca să le dea în vileag şi să aştepte laude? Din nostalgie după vremuri care se duc?" Şi de asta. iar pe de altă parte detailezi la infinit o biată fiinţă umană. scoţându -l pe Gib Mihăescu "metafizician al amorului" 1. Ceea ce. Imprudenţă cum nu se poate mai prielnică întoarcerii lucrurilor în făgaşul lor.Caz rarissim de exploatare a tipului romanesc prin unica obsesie literară a autorului. prin tot ce a scris. p. care nu poate fi decât o palidă copie a unui original magistral. îşi aranjează suferinţele reale". "Aranjamentul " merge până foarte departe. Ed. S." (O moarte. Adică la adevărul că individul erotic al literaturii lui Gib Mihăescu nu tânjeşte (când tânjeşte!) după "frumoasa fără corp". ni -l recomanda pe Ragaiac dre pt un Miron îndrăgostit de "frumoasa fără corp". viaţa.) O spusese înainte Gide. Printr -o întorsătură de spirit atât de scumpă scriitorului. Ed. natura sau arta.. a rămas în pragul dorinţei imposibile: a dori metafizicul cu mijloacele cele mai potrivite lui . capătă o orientare "culturală" puţin obişnuită în roman. Sentimentul fundamental al personajului din toate cele patru sau cinci romane este nu aspiraţia spre femeia . De ce să ne mai mirăm că pentru tul burătorul său frământ nu există niciodată "explicaţie limpede"? E impasul firesc la care ajunge vanitatea subiectivităţii de a da lecţii realităţii. Luat de frumuseţea referinţei. Numai cei care n-au curiozităţi metafizice găsesc pe oameni complicaţi. în pragul unui paradox dezastruos. Ov. Călinescu. pe care se pare că nici romancierul nu l -a înţeles până la capăt.viaţa sufletească. pp. sau că stările eroului se schimbă după răcnetul asinului de la Cavarna. Călinescu: "Rusoaica este un fel de Madame Bovary a virilităţii întrucât în Ragaiac sunt întrupate aspiraţiile oricărui bărbat" 1. cineva mergea foarte departe cu iluzia. De ce mă căznesc să refac atmosfera? Din manie de autor. 229. 2 Şi mai curând. p. într-un roman care se vrea mai adevărat. Proust ne îmbracă în o haină care nu ni se potriveşte. S. persoană inofensivă. 171 VII GIB MIHĂESCU MEMORIA VIITOARE 1. Literatura română între cele două războaie mondiale. La rândul ei. aşa se-nţelege la prima lectură şi aşa l-au văzut întotdeauna criticii. Gib I. Irina a devenit un instrument al expertizei: "Această imagine îmi sugerează acum felul cum mă folosesc de Irina. într-o monografie (de fapt o interminabilă dare de seamă). Istoria literaturii române. Anton Holban. în care rolul principal îl joacă Materia. Bucureşti. Declaraţii peste declaraţii vin să confirme această nobleţe snoabă din care romancierul îşi durează cartea: "Mă recitesc..681. decât adevărul. 678 . ci cu corp. nici nu ştiu dacă mirajul lui Proust nu mă face din cauza unor asemănări exterioare.. Din pricina "închipuirilor lui Racine" şi Proust. Anton Holban a trăit -o cu exasperare. S -a născut cu alte cuvinte o proză unică şi unitară. dar şi cu naivitate. Crohmălniceanu. Poate că dacă n -aş fi citit Albertine disparue. Introspecţia nu se mai adresează irealităţii pentr u a obţine confirmări. I.Memoria viitoare evident.. ci în Jurnal.se spune în Ioana cât de sincer ar fi.

1 Ignorând extraordinara fantezie a "întorsăturii". ci simţul practic. Scriitorii şi înţelesul vieţii. Ceea ce trebuie reţinut deocamdată este prezenţa unanimă a militantului erotic. 173 artistic. prefaţă la La Grandiflora (I). în înţelesul cel mai pământesc. cum pare la prima vedere. însuşi imboldul vegherii vine de la sesizarea unei "imperfecţiuni" sau a unei "incompletitudini" de ordin natural sau uman. aparţine din 1935 lui Octav Şuluţiu care sesiza în scrierile prozatorului un abil element epic: "aşteptarea transformată în elan" 1. ci spaima de imaterialitate. Obstacolul îl constituie distanţa. 1971. este un intrus printre sedentarii introspecţiei. aparţinând de regulă romanului obiec tiv. întreaga literatură funcţionează după un principiu riguros. De nimic nu este mai departe un atare tip uman. Şi aşa mai departe. Stau mărturie demersurile stendhaliene ale lui Mihai Aspru. Bucureşti. în bordeiul său de pe malul fluviului. ci de cucerit redute precis stabilite. Termenii principali ai ecuaţiei (ne referim la romane. (Vezi Ov. acest stil poate fi tradus în schemă după regula oricărui mecanism. Starea lui predilectă este extazul. tânărul aspirant la magistratură luptă să -şi însuşească o fiinţă materială. e destulă ironie autobiografică. (în treacăt fie spus. meticulosul anchetator din Donna Alba.marea nostalgie a "Don Quichotte-lui de pe Cerna"). Papadima. O cât de sumară recitire a nuvelelor va confirm a . Problema rivalului şi a concurenţei e o chestiune foarte interesantă la Gib Mihăescu. în care sens întreprinde dosarul acestei materialităţi cu destule păcate. Campania nu vi zează nicăieri o femeie abstractă (nici chiar în Rusoaica.L. Este un individ activ (poate prea întreprinzător chiar. convins de izbânda sa viitoare. penibilul Negrişor din Femeia de ciocolată sau Mihnea Băiatu din Zilele şi nopţile unui student întârziat asaltează în două versiuni mai şubrede ' Nicolae Manolescu.. Mihăescu sau arta ca formă a energiei)'. Pentru că. fabulaţiile melodramatice ale lui Negrişor. o primă "dispensă" pe care scriitorul obiectiv din stirpea lui Rebreanu (sau chiar Cezar Petrescu) şi -o acordă. de "devenire". Şi mai puţin nălucă este Donna Alba. Bucureşti. apucându-se să citească broşuri de popularizare a metafizicii. nici Gib Mihăescu nu avea cine ştie ce predispoziţie pentru răvăşitoarele probleme ale transcendenţei. 1967. prin care autorul Rusoaicei ne obligă să-i recunoaştem costiţa de romancier de senzaţie ("doamna Aventură" . ori raidurile nocturne ale lui Ragaiac . Faptul aminteşte pe loc de personajul lui D ostoievski din Nopţi albe. 1 în voi. fiecare personaj reface acest proces de identificare a concretului după ce şi-a propus ca obstacol ficţiunea. Dimpotrivă. Prezenţă destul de incomodă pentru romanul de dezbatere interioară. dacă ne gândim la Mihail Aspru din Donna Alba sau la "chiriaşul grăbit'" din Zilele şi nopţile unui student întâr ziat). ci o femeie lăudată pentru trupul ei de marii scriitori ai stepei răsăritene. Căzutul din lună se preface fermecat de "braţul Andromedei".1 174 GlB MlHÂESCU . Existenţa imaginară a lui Gib I.P. întrebarea care se pune este ce şi pe cine aşteaptă eroul nostru? Răspunsul cel mai cuprinzător. şi nu un autoclaustrat.neastâmpăr general.vaporoasă şi imaterială. cum îndeobşte s -a observat. pp. ceea ce -i dă dreptul lui Nicolae Ma nolescu să vorbească despre Gib Mihăescu ca despre un creator de stil epic. deşi multe nuvele se cuprind ca structură tot aici) sunt bărbatul disponibil şi femeia indisponibilă.) Toate câte decurg de aici pot părea fapte curioase p entru cel care se încrede prea mult în aparenţele cărţilor lui Gib Mihăescu. E. fiind poate cea mai dostoievskiană trăsătură a literaturii lui Gib Mihăescu. La fel. E. verva in trepridă a lui Mihnea. care îl are în vedere pe obsedatul de materie (şi nu de fantasme). unde până şi titlul indică un "ideal" foarte localizat). în orice caz. în marea familie a frământaţilor. 88 . I. iar Adriana pe uşuratecul Noel. Rusoaica pe care Ragaiac o aşteaptă nu este Himeră. decât de poza "metafizicianului". Ca şi Ragaia c.Memc 2. Nu este o Fata Morgana. deşi îl interesează mult mai pământescul braţ al Z inei Coroiu. Constatarea. Nuvelă sau roman. în zelul cu care pehlivanul Mihnea vrea s -o dea gata pe Arina. două suflete feminine socialmente inaccesibile. Subiectul analizei îl formează pretutindeni această indisponibilitate cu formele ei. spaţiul. O acordă de fapt eroului său care posedă întotdeauna un surplus de energie fizic ă nu speculativă. Trăsătura dominantă a eroilor săi nu este visul şi închipuirea. ar suna cam aşa: cea aşteptată este realitatea în toată plenitudinea ei. Gib. trebuie spus de la început. prin care "militantul" se străduieşte să -şi atingă ţinta. Eleonora îl iubeşte pe M odreanu. Nu numai în roman ci şi în nuvele. ci ojfăptură care întârzie să se ivească. excelent formulată. Mihai Aspru. Un optimist şi nu un sceptic. Mihăescu. acest tip de combatant se distinge prin faptul că nu are de clarificat dileme intelectuale. după cum nici patima bărbaţilor nu e de tot cucernică. Personajul. Memoria viitoare Ni se va obiecta: marea voluptate a bărbatului întruchipat de Gib Mihăescu este totuşi de a visa cu ochii deschişi. ceea ce ni se propune este un scrupulos efort de percepţie în care ochiul şi urechea devin principalele instrumente de confesiun e. descoase realitatea până la ultimele ei sectoare numai pentru a pune mâna [sic!] pe f ăptura coborâtoare din Ypsilanţi. eroul din Rusoaica trăieşte o adevărată teroare a inexistentului. Unealta cosmică a nefericitului Andrei Lazăr nu este în cele din urmă decât tot o maşină de cucerit realitate. Este deci o realitate obiectivă care întârzie să se obiectiveze.

Problema conformităţii între cazul anticipat şi cazul întâmplat . în "Familia". Visul şi închipuirea. cea aşteptată este Materia însăşi. până când materia le dă deplină dreptate. nu e vorba de nici o inspiraţie mistică. Gib I. în moalele capului.aceasta. Doctorul Calomfir din Visul află despre o frumoasă dansatoare care poartă numele fostei sale neveste. îşi aşteaptă fata lui care trebuie să sosească cu acceleratul de la pension. s-ar zice. Or. caporalul Robu din Soarele îşi primeşte moartea ca pe o împlinire solară: "Dar odată cu trăsnetul năpraznic care urmă numaidecât. Aşteptarea se transformă în elan prăpăstios şi şeful de gară şi -o imaginează pe Frosica victima unei coliziuni. Natalia Alexandrovna. Ragaiac ştie cum . domeniu important pentru toţi evazioniştii. proiecţiile acestora vizează cu precădere comunul. căruia Fantoşa i -ar putea fi victimă. Personificarea nu trebuie să ne inducă în eroare. dă drumul unui tren care pleacă să -i împlinească presimţirea funestă. Ceva şi altădată întâmplat. trebuie să ne pună pe gânduri. Bucureşti. Dar nici în Semnele lui Dănuţ. Gib I. La Gib Mihăescu nu este nici măcar aşa ceva. adică Natura care întârzie să -şi intre în reguli. Ed.trebuie să arate o Rusoaică frumoasă (ştie de la Andreev. Şef ul de gară din Semnele lui Dănuţ ştie foarte bine ce înseamnă o catastrofă de tren şi nu face altceva decât să aştepte împlinirea premiselor. ceea ce domină aşteptarea personajul ui este un acut simţământ al concretului. cum nici în celelalte "semne". mai recent. p. cu o subtilă tehnică a conflictului. Botoran (din Poarta de fier) ori Damian (din Aşteptarea) este tocmai neîndestularea cu vis. 2 iulie. Pustiul sunt concepte ale Naturalului pe care "materialistul" le strămută din realitate în conştiinţă. care -l absoarbe pe individ din sfera generală a vieţii şi -l consacră ca erou al acelui eveniment. în cele din urmă o regăseşte cu chip de pustnică zdrenţăroasă. Nu. O lumină atât de multă. Câtuşi de puţin . de-acolo avea să vină mult aşteptatul nor de zăpadă. Nicolae Balotă reclamă imperios instrumentele psihanalizei şi ale lui Freud. seria a IlI-a. an ^ VI. Frigul. Cei mai mulţi au văzut în prospecţiunile onirice ale personajelor uneltirea încununată de succes a subconştientului. Nicolae Balotă. Protopopescu ________________ ştiinţă. Dănuţ. Lipseşte mai ales extra -umanul. pretutindeni. Lipsa de gratuitate. Robu simţi o lumină mare. Lazăr ori Pompiliu Constantinescu. pentru că lipseşte din închipuirea eroilor săi orice intenţie de alterare a datului concret. pp.ne întoarce la frământările visă torului căruia realitatea pare a-i prisosi. Amurgul. sesizabilă mai ales la aşa -zişii "idealişti" Ragaiac. Mihăescu. an II nr 7-8 noiembrie 1935. Urâtul. Ni se propune cu alte cuvinte tot o variantă literară a refulării. darămite metafizicii. chiar dacă nu întot deauna într-o formă pozitivă. nr. De la Ion la Ioanide.243 176 GIB MIHĂESCU . timpul şi realul fiind nişte executori umili ai închipuirilor sale. Glogovan din întâmplarea trece cu nevasta lui printr un crâng bântuit de bandiţi. această capacitate a bărbatului de a preconiza până la perfecţiune nu apare ca însufleţire supranaturală. grozav de strălucito are. 182 . în voi. cum n-a mai văzut în viaţa lui. Nevoia de plenitate naturală revine frecvent. Pe scurt. Atât de comun. pălindu-l drept în frunte. E adevărat că între previziune şi fapt există o echivalenţă deplină. ei urmăresc realitatea până când aceasta înfiinţează o formă materială sau un fapt absolut coincident. născută parcă din dorinţa lui de a o şti virtuoasă. în vreme ce obiectul fantas ticului îl formează ieşitul din comun. în final asistăm la împlinirea întocmai a viziunii sinistre.Memoria viitoare Aspru. El ştie totul dinainte. 175 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. pe care timpul nu face altceva decât să o confirme. încât Rusoaica din fantezia lui Ragai ac apare ca sumă valorică a feminităţii răsăritene. care nu îndrăzneşte să dea târcoale nici măcar miraculosului. Nicăi eri însă. Eminescu. zdrobitoare. 1974. 7. grozav de mare. Pompiliu Constantinescu (cam drastic) 1 şi.111. Fenomen obişnuit de premoniţie. Dorinţa e provocată de as pectul nefiresc al Ajunului cu moină şi neguri jilave: "Mai ales în Miazănoapte îmi pusesem toată nădejde a. Investigaţia infructuoasă sporeşte febra căutării. cu chip de om. Realitatea care duce la vis mai poate fi o temă freudiană. Gib I. atât de supralicitate. Nu. nu reprezintă decât o realitate anticipată. neţinându -se cont de dorinţa niciodată împlinită pe care o reprezintă visul în accepţie freudistă. refuzul de a se consola cu năzărirea. şeful staţiei Bobeni. de la Dostoievski şi din destulă exper ienţă personală) şi aşteaptă apariţia ei. Ni se înfăţişează în schimb nişte oameni normali. Mihăescu: "Rusoaica". Grigore Dănuţ. 294. O vrăjitorie există aici. Printr-un transfer simbolic întâlnit şi la Rebreanu. dar vrăjile aparţin din nou "materialistului". adolescentul din Ierni jilave stă cu nasul turtit de geam şi aşteaptă un "nor de zăpadă". ceea ce uimeşte la proorocii egomani de tipul lui Glogovan. Adică o realitate deţinută în conOctav Şuluţiu. ceva cunoscut în ordinea lumii.temă generală a prozei lui Gib Mihăescu . O lumină intensă. visul care naşte realitate poate fi cel mult o operaţie fantastică." (Ierni jilave). 109. din care s-a născut nu numai literatură de primă mână. într-o ipostază tipică. în "Vremea". pp. Aproape fascinat de năzărire. Mihăescu. atât de dulce şi atât de orbitoare!" (Soarele). Gelozia care îl frământă îl d uce cu gândul la un posibil atac. în mintea cărora nu încolţeşte decât ceva posibil. Mi -l închipuiam enorm şi alburiu. Odată declanşată viziunea. Octav Şuluţiu (cam confuz).

şi ce anume li se poate întâmpla. Dar a fi în locul Naturii. Drama eroului nu este setea de absolut. Fiindcă. "fantezia". Gib Mihăescu face aici o sfidătoare surpriză. dar niciodată nu cer ceea ce realitatea nu conţine. îi mângâiam alene fluierele picioarelor subţiri. Şansă pe care eroul lui Gib Mihăescu o aşează mai la locul ei. E adevărat că "oceanul singurătăţii" şi asceza îi cuprinde uneori cu ispita. fie el şi cu derogare. cum spune un personaj. s -ar putea spune că nici nu au "închipuir e". "Visul".Memoria viitoare ordinele. Ajunge vestea că Rusoaica a fost zărită pe malurile fluviului. "închipuirea" . Negrişor din Femeia de ciocolată visează ferăstraie fabuloase şi ghilotine care să -l scape de rivali. pe care aceştia aspiră să şi le însuşească. între închipuirea lor şi fapt se stabileşte o cauzalitate de tip ra ţional. ei bat câmpii cu picioarele pe pământ. Exigenţa şi ambiţia în unele cazuri (Ragaiac. "Visul" se dovedeşte a fi premisă. Ajunge un petec de hârtie rătăcit prin buzu narele ponositului Preda Buzescu pentru ca Aspru să spere în coborârea zânei pe pământ. Glogovan din întâmplarea nutreşte simţăminte de gelozie pentru imaculata Fantoşa.Memorie proiectată în viitor. Orgoliul subiectivităţii nu e mai mare la cel care îşi dă seama prea târziu de ce -a însemnat clipa trecută. Uneori cer enorm de la realitate. Realitatea vine şi-i îndeplineşte temerile. Văzul şi auzul stau aţintite spre a prinde un cât de mic semn de îndurare din partea ei. să se apropie de rusoaica întreagă din gândurile mele. nu -i o treabă tocmai uşoară. Tot aşa de bine ca şi cel care a trăit aceste întâmplări şi căruia 177 UL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . E de ajuns să -l vedem măsurând-o pe Marusia ca să înţelegem cât de puţin îi lipsea "himerei" pentru a fi realitate: "îi sărutam năsucul ei obraznic şi-i simţeam pe genunchi căldura coapselor p line. Zice introspectul clasic: trecutul este totul. Scena imaginată. Amintirea pe care "paseiştii" analizei o fasonează după bunul plac nu -i altceva decât tot o experienţă susceptibilă de ameliorări. Sunt. Exploratorul de tainiţe ale trecutului mărşăluieşte acum înaintea realităţii cu iluzia că aceasta nu face altceva decât să -i îndeplinească 178 GIB MIHĂESCU . Plănuiesc în gând exact situaţii de care se tem sau plănuiesc femei şi împrejurări realizabile. patima plenitudinii îl f ace mai degrabă meschin şi chiţibuşar. Cel mai neproustian dintre analiştii români rememorează Viitorul. siluirea femeii. c ă realitatea trebuie aşteptată sau silită să întrupeze dorinţele noastre. Printr -un paradox mai greu de acceptat. Să semene.pare a zice în răspăr eroul lui Gib Mihăescu . adică în viitor. In fond. Atunci îi apucă spaima de realitatea care nu se conţine. adică o femeie care să le întrunească pe toate cele cunoscute şi eventual să le întreacă. unde imaginea femeii "ideale" este restituită şi reatribuită pe rând celora care au iscat -o. De altfel. toţi încearcă să -şi "estetizeze" viaţa. nişte practicieni riguroşi care ştiu foarte bine ce vor. Despre nesfârşitele înţelesuri ale Timpului pierdut am mai vorbit în lucrarea de faţă. este cea în care el îşi pierde (cît de cât convenabil) exclusivitatea. a-i suplini rostul şi puterile. locotenentul însuşi ne învaţă cu asemenea calcule. decât la noul demiurg care pretinde a zidi lumea cu o clipă înainte de răs ăritul soarelui. decât aerian şi lunatec. ceva încă mai lungi. se plă teşte iar cei care au încercat să golească realitatea de conţinut sunt pedepsiţi să umple golul cu propria lor căinţă. o Niculina cu vioară şi conservator. Trecutul nu există . V rând-nevrând ajungem tot la problemele de Timp şi Cunoaştere pe care romanul de analiză le -a avut dintotdeauna în definiţie. Mihnea Băiatu din Zii ele şi nopţile unui student întârziat înfulecă filosofie pentru a creşte în ochii Arinei. Legea care prezidează contractul este cea a necesităţii interioare. Şi face totul ca să ne demonstreze că viaţa ne este veşnic datoare. cu care ne -âu obişnuit apostolii conştiinţei. zeul proustian al tuturor analiştilor. ci tot nepotolita sete de viaţă. Singura lor salvare este Materia . Acum avem ocazia să parcurgem o lume precedată de înţelesul ei. Degradarea iluziei Sunt uşor de întrevăzut corecţiile de interpretare ce se impun după aceste preliminarii. pentru că realităţii îi vi ne foarte uşor să îndeplinească pofte care nu o depăşesc. Cea sfidată este în primul rând Memoria. Aspru) nu pot fi luate drept rătăciri. ce râvneşte Ragaiac? O Marusia cu picioarele mai lungi. Surghiunit pe malul fluviului. printr -o diversiune de la concret. "Vanitatea plăsmuirii". Sensul campaniei s -a schimbat.porniţi împotriva realităţii (cum se pretind căutătorii de absolut). Dar mai este aceasta ordinea care trebuie să domnească în mintea unui "materialist". altf el spus. indivizii lui Gib Mihăescu stau plini de stimă şi încredere în preajma ei.numai ea le poate oferi cele trebuincioase. nu e adevărat decât ceea ce se află în memoria mea. câtă vreme planurile pe care eroii le înmânează realităţii spre executare nu sunt decât vechi lucrări ale realităţii. Andrei Lazăr din Braţul Andromedei adună lunete în vederea exilului cosmic. 3. pentru ca tânărul locotenent să -şi înceapă .adevărul e în Viitor. Da r viaţa şi materia se dovedesc mai puternice decât evaziunea." De reţinut apoi finalu l romanului. singurele de care aveam regretul că nu sunt ceva. "închipuirea" la eroii lui Gib Mihăescu nu depăşesc niciodată puterile şi faptele concretului.AL Protopopescu nimeni nu-i poate tăgădui amintirile. Ragaiac speră că teancul de cărţi ar putea fi un leac: "Chemam în ajutor literatura să mă scape de setea de viaţă!" Intr-un fel sau altul. Ca sa fie pentru mine rusoaica întreagă. cum am convenit? Să nu ne facem griji. Meticuloşi şi tenaci.

faptele materiei. ce ne rupe pentru o clipă din pedanteria apuseană. încheg astfel în necurmată elaborare sute de situaţii idilice ori dramatice... [. Trudă care nu mai este câtuşi de puţin de demnitatea "metafizicianului".n. imaterialul se înfiripă. ne -am propus să vorbim. Rusoaica (1933) şi Donna Alba (1935) sunt cele două mari romane ale acestei retroversiuni a iluziei. răspunsuri cu totul neprevăzute la ritualul banal al galanteriilor. Mai mult fără. în totalitate. luat de toată lumea drept visătorie. Valia e pentru mine încă în stare de nebuloasă. în fond. în săculeţul strâns de reţea. un braţ. trimis cu detaşamentul de pază pe Nistru. Şi iată -ne în clipa în care închipuirea încearcă să se auto -răpună. singura realitate din ea. dacă avem în vedere "frica imensă" a eroului că ea. bărbia. în recâştigarea dreptului de a pipăi. Mănânc cu forma ei la masă. El exclamă "Fii slăvită sfântă singurătate" cu aerul molâului ră săritean din Turgheniev. e perfect spus! n. de a vedea şi de a auzi. sau vreo bucată de profil. Dar faţa îmi scapă.opera de recuperare a "trupului pierdut". O văd pe -un scaun.] de imagini în toate chipurile se încrucişează prin capul meu. Pot s-o compun din bucăţi: buzele i le ştiu. Cea care urmează să -şi dea duhul este în fiecare clipă iluz ia. îndrăznesc chiar să rostesc pentru ea câte -un cuvânt tare. IX. Acesta este traseul întregii literaturi a lui Gib Mihăescu. "Ascetismul matematic" în care eroul pretinde a se complace. pipăie în gol aeriene forme. cu sau fără succes. principiul se modifică în "per astra ad aspera".. sprâncenele. ca într -o mărturisire de surprindere. de fapt. Himera care capitulează . Picioarele lungi de asemenea nu-s greu de reconstituit şi nici sânii ca două mingi de tenis. realitatea. p. Aspru ori Lazăr. în căutarea Trupului pierdut Rusoaica se deschide cu imaginea locotenentului Ragaiac. Pu ternicia tainei stă în vastitate şi singurătate. surâsul. Argumentul contestaţiei — faptul că Ragaiac nu a văzut-o cu ochii lui pe cazacă . şi tocmai în aceasta constă noutatea literaturii lui Gib Mihăescu. culesul păduchilor. Gesturile de asemenea: zvâcnelile arcuşului. Cum observa Nicolae Manolescu. Din contră. nu realitatea. ca pe Iliad. pentru Ragaiac. Fidelitatea faţă de model e o chest iune balzaciană de mult clasată. la lumina lămpii. Dar despre acest nărav al ipotezei. nici nu interesează dacă eroul a nimerit sau nu portretul Valiei. în gând i-am scornit toate numele de desmierdare care se pot trage şi se pot combina cu cuvântul Valia. care a rămas în ordinea intimelor ceremonii. nu -i va confirma ipoteza. mâna ei lunguiaţă pentru înfăptuirea căreia e deajuns să mă uit la mâna mea. dimineaţa când mă scol şi când mâinile mele. nu în sporirea ei. bucuros să se ştie cât mai departe de uriaşul aievea. şi când ordonanţa iese. ingenuitate. mai degrabă solemn decât subtil. căci păduchii s -au sfârşit. Nicăieri eroul lui Mihăescu nu susţin e că şi-a terminat treaba. largi la exces.iată tema prozei lui Gib Mihăescu. Cu năluca ei alături construiesc milioane de ipoteze: gesturi neaşteptate şi blânde la oricare din mişcările mele. până la a lua forma realităţii" 1. dar nu atât cât să ne copleşească cu speculaţiile. alcătuirea se năruie în partea cealaltă. Memoria şi experienţa sunt mobilizate să furnizeze date cât mai concrete confruntării viitoare. ca vînturile la răspântii.AL Protopopescu rărea părului şi coloarea lui o văd: încâlceala lui şi plimbările mătăsoase pe care le face gâtul gol. constă. îndoiala îl chinuie şi -l înverşunează împotriva ab stracţiei. dar plini până -n fund de mirare.mă zbucium cumplit sub arşiţa viziunilor în somn şi aievea. îi pot înfiripa un şold.] însuşiri [dacă nu e o greşeală de tipar. . pe care se proiectează umbre sinistre din afară. op. 4. Istovitul de viaţă (cel puţin aşa se laudă) Ragaiac ştie ceva despre binecuvântarea infinitului. aluniţa. îmbinarea sprâncenelor. Ochii îi văd de minune. de satisfacţie. Dar numai realitatea naşte realitate şi a te erija în ziditor e un supliciu dacă nu o imposibilitate. Opera de edificare a personajului urmează un drum perfect opus celui cu care ne -au fascinat căutătorii de "taine universale". cit. graţie unei oacheşe păzitoare de capre. în numele unei teribile nevoi de materialitate: "Nopţile . când am desăvârşit fragmentul unei tâmple.. Idila Nicolae Manolescu. peste toate stăpâneşte ea. chiar lipsite de eleganţă. de adoraţie. năsucul. nu mai m -am dus la Niculina . în încercarea trufaşă a spiritului de a concura. procesul analitic urmăreşte "degradarea în trepte a închipuirii. ca o mare pată bro nzată. virgină de or ice intenţie în expresia cotidiană a noutăţii lăuntrice." (Rusoaica) Cineva ar putea spune că abia aici închipuirea îşi face de cap. obrajii. Dacă pentru Ladima ori Fred Vasilescu destinul însemna "per aspera ad astră". în multe privinţe cartea va rămâne până la capăt un poem alb al Spaţiului şi al Timpului de o fermecătoare elementaritate. în ce constă 180 -^«vinuiia vinoare "visul" lui Ragaiac? Constă în efortul desperat de a lichida năluca şi de a târî viziunea spre ceva aievea. cârpind atentă un ciorap. Am certitudinea că aceasta ar fi fost privirea ei pentru mine. totul într -o diateză epică a cărei vocaţie părea a fi amăgirea. necunoscutul se transformă în cunoscut. Idealul constă aici în destrămarea vrajei. figura ei e veş nic estompată pentru mine. este curând abolit. Izbutesc să -l dau deoparte la o parte pe -alocuri iar niciodată de tot. Doamne! sunt atât de multe că până la urmă nu izbutesc să le aşez una lângă alta. O simt alături de mine. îi surprind fixându-mă nu numai cu o privire de plăcere..de când ştiu de existenţa Valiei. Flutu 179 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . fruntea.e mai mult un nod în papură decât o exigenţă materialistă. Raporturile romancierului modern cu lucrurile şi fiinţele se complică. Visul sileşte realitatea să se afirme. în toate domneşte ea. un văl înşelător o acoperă.

dacă nu s -a spulberat definitiv. Treburile grănicereşti nu izbutesc să -i umple timpul uriaş. o expediază înapoi peste apă. mă cotropeşte însă la prima scuturare. care va da mai certă . într -un final simbolic (excesiv de romanţios).. graţie Obiectivitătii cu care a fost preconizată. Ultima nădejde că realitatea ar mai putea fi înşelată (cu numele eroilor lui 182 GlB MIHĂESCU . fiind totodată concluzia trăirii ei. a nemaicu noscutului. noului candidat la visare. Numai că această logică nu probează "bovarismul" incurabil ai personajului.a. Rusoaica soseşte într-adevăr. Rusoaica. autorul îşi parodiază personajul cu prestigiosul pseudonim (în versiune franceză)... Măriuca şi Niculina. cam cum o năzăreşti.. recomandându -l soldăţeşte celor două cumnate.dacă autorul i-ar fi adus faţă în faţă pe Ragaiac şi pe fugară..181 pastorală este ridicată la rang mitologic. Eşecul fanteziei provine din "greşeala idealistului" de a nu fi trecut cu gândul dinc olo de fruntariile posibilului.N-o chema cumva Sonia. după gâtuire." [s. Formulându -şi petiţia în funcţie de puterile şi legile materiei.. Ragaiac se năpusteşte asupra camaradului său: " .. . E mai degrabă un epicureu care se informează asiduu asupra plăcerilor pământeşti. Liric. o chema Valia.Ce să văd. Andreev şi Turgheniev. Logic aşa ar fi fost să se întâmple. a aventurosului. a eternului nou. romantic şi pe alocuri idilic în Rusoaica.e răspunsul izbăvitului de năzărire. în care poate să-i stea bine unei rusoaice") şi -i împrumută tot ce ştia despre femeie de la Dostoievski..AL Protopopescu 5." "Groaza dezvăluirii" nu mai poate fi însă zădărnicită şi. dar speriat. El a ştiut să ajungă la un liman cert şi glorios. Peripeţiile celor trei formează un captivant roman în care Niculina joacă rolul de Dalilă semirustică. sub numele de Valentina Andreevna Gruşina. . Gib Mihăescu devine. aceasta îi este satisfăcută. mă?" .". Aceasta se ridică "tot mai solidă" înaintea bărbatului.Memoria viitoare Dostoievski) se dovedeşte deşartă. " .". a norocului care se apr opie. acesta ar fi tăgăduit supremaţia feminină a Valiei. născoceşte .Revino la fapte precise. Ilia d!". La consultaţia finală îi surprindem cu rolurile inversate: " . ca pe -un cadavru părăsit în pripă. şi în ansamblu?... 183 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . în cadru iernatic. Ascetul care se fălea cu voluptatea încremenirii începe repede să uneltească împotriva ei. Iluzia se mai ţine de un fir de păr. ca şi pe cea a Marusiei sau a Niculinei. adică mai nimic în afara priveliştii şi a cărţilor. în care sens. asemenea fluviului. indicând o nefericită inerţie semănătoristă în scrisul lui Gib Mihăescu. corpul acesta care emană totuşi cu atâta putere eforturile sângelui cald şi aprig. Ragaiac.. dar nu mai savant.Da tu. romancierul dovedeşte o excepţională iscusin ţă în complicarea conflictului. transformat (romantic) în capcană: "Imaginea imensă a visului care se înfăptuieşte.. fără să fie totuşi sigur că o va lua de soţie. ultimul roman al prozatorului (Upercut şi Vămile văzduhului au rămas proiecte) este o lecţie stendhaliană despre lecuirea de donquijotism. de personaje şi de semnificaţie ale romanului Donna Alba (1935) cu Rusoaica sunt numeroase. Materia trimite semnul biruinţei sale asupra înch ipuirii: vioara Valiei plutind printre sloiurile Nistrului. Din efervescenţa lui erotică se acumulează acea Memorie care deva nsează şi întâmpină realitatea. Din ceea ce are la îndemână. îndrăgostit la rându -i.. " . constatând la capătul cruciadei: "Do n Quichotte de pe Cerna de data asta nu s-a mai bătut cu morile de vânt. ştii aşa. alături de negurosul Serghe. cum o vezi.Nu. încât pluton ierii Gârneaţă şi Cebuc nu izbutesc să-l tămâduiască de ea. ori Nataşa? fu ultima mea încercare de a zgudui măcar această realitate care se ridica tot mai solidă dinaintea ochilor mei pentru a surprinde în dosu-i vanitatea unui cât de mic colţ de plăsmuire.s-a spus .. avea să se întrupeze ea. în postura de peţitor al Marusiei şi de judecător ("ce nu mai poate fi decât trist obiectiv") al lui Iliad. Odată epuizat obiectul investigaţiei. printr-un joc de cuvinte de care nu ne ferim. Se-nţelege că tot demersul "metafizic" nu este până la urmă decât obşteasca dorinţă de femeie născută în bărbatul singuratic.. Deosebirile ţin de mediul şi tonul povestirii.. Succesorul gradatului Mari-nescu în claia cu fân optează pentru Niculina. la un semn magic al desti nului. aspru şi caricatural în Donna Alba.. banditul Serghe Bălan.] O programează (foarte ruseşte) iarna ("printre tufişurile de chiciură. îi strigă fostul discipol al Visului.Atunci poate că a fost un adevărat.. Nea pucând măcar s-o vadă. Dar dorinţa transformată în personaj e aşa de puternică. simţurile şi gândul pornesc în căutare de alte forme şi mărturii mai proaspete. Tăgada ar fi în cazul de faţă o lege simplă a cunoaşterii. Epilogul ni -l înfăţişează pe Ragaiac lecuit de reverie. Ca şi în alte împrejurări.. Mai mult ca sigur că .conştient de năzdrăvănie .o Rusoaică frumoasă care ar trebui să i se refugieze în braţe: "Şi tocmai din peisajul acesta încremenit.. convingându -ne că Ragaiac nu este sortit să iubească manechine imaginare. Nimereşte însă în sectorul lui Iliad oare. Tot aşa de sentenţios. personaj cu inflexiuni dostoievskiene. se interesează Iliad de Fantomă.. "Don Quichotte de pe Cerna" Simetriile de situaţie. e mai tare ca realitatea însăşi şi las iarăşi îndată. gândul trebuie să -mi alerge hoinar întru întâmpinarea neaşteptatului. dar are de furcă cu bărbatul acesteia. Ceea ce teoretizează Ragaiac în "crivatul" Niculinei.

balzacian. Aspru. e "crepuscularul" cel mai profund din roman. Aceasta nu este. ca un proxenet de profesie. numai că era un fustangiu. care nu ierta pe nimeni. previzibil. a ajuns la hotarele realităţii. să trag cu urechea la uşi şi să prind firul întâlnirilor secrete ale Donnei Alba. nişte scrisori cu care o şantajează. haotică a don chişotescului meu vis. Tudor. are ceva de copoi al senzualităţii. romanul excelează în zugrăvirea chipurilor pălite de timp şi de viaţă. în gol. (Pompiliu Constantinescu. în care s-au închegat solid contururile instabile ale fantasticelor lui visuri de nebun. George Radu Şerban este un "tomnatec şi putred individ" din rasa doctorului Walter din Drumul ascuns. Devenit secretar al lui George Radu Şerban. Aspru îşi fixează sediul într -o mansardă. Raoul. nu. Aşa se explică de ce pasiunile romancierului merg spre scriitorii "de forţă" şi spre povestitorii. II ademeneşte pe Preda prin cârciumi şl —1 îmbată. asta e. Spre romanul de analiză psihologică s-au îndreptat în general savanţii nuanţei şi ai conceptului . rezervându -se unui final incomparabil mai grandios. Don Quichotte a încărcat în sfârşit pozitivul. acesta se află tot timpul la un pas de catastrofa morală. după o tactică mai restrânsă.. Deşi autorul îl băn uieşte mereu la un pas de metafizică. A ieşit însă exact pe dos. Călinescu. care şi-a propus totuşi altceva. şi -a comprimat avânturile. Eroul ar vrea să înţelegem că e victima unei conjuraţii lumeşti împotriva "metafizicii" sale: "Şi urnindu -mă greu. contesa ajunsă prin ganguri. fostul amant al Albei. 6.. îndeobşte ruşi. chipurile de femei.. unde conflictul ia proporţii prin jocul de int erese din jurul Niculinei şi al lui Serghe Bălan.. nu l-a iertat nici pe Gib Mihăescu. Scotocind prin gunoaie." (Donna Alba). fată de viţă. Amintirea care-I mistuie e a Albei Ypsilant. Pwtopopescu__________________ canine. Gib Mihăescu nu era un spirit excesiv de îngrijit şi cu atât mai puţin un filosof. Se confirmă. Preda Buzescu. pentru că pozitiv. adevărat stat -major al abjecţiei. în Donna Alba accentul se strămută pe războiul rece dintre Aspru şi Preda Buzescu. Şi cum aceste păcate nu sunt puţine. cu nobilul declasat şi demodat din m ansarda obscură suspectă. Romanul trăieşte de aici încolo din strategia arhicunoscută a arivistulu i care îşi învăluie meschinăria în melodramatice splendori sufleteşti. Şi pornesc.. firesc. şi încă fierbinte mânat de "trompeta sângelui". Teapa de care vorbeam la autoarea Hallipilor se afirmă cu vigoare şi în acest roman. care. întocmindu -i "lista". Anii grei de avocatură la Drăgăşani au îngreuiat şi mai mult opera de fasonare a talentului. mai puţin enigmatică decât la Matei u Caragiale şi fără fastul decrepit al Hortensiei Papadat -Bengescu. o utilizează. De ochii lumii. ca şi Ragaiac ori Mihnea. a trăi în poveste. capabil de naivităţi geniale. Lumea "crailor de curte veche". îşi "idealizează" prada.Al. în realitate. Prilej cum nu se poate mai bun pentru Aspru de a "da lovitura". povestea. ceea ce pentru un analist e un deficit important. care nu s-ar da de la nimic în lături pentru o boabă de fericire. iată un lucru mai greu de acceptat.) Nu era apoi o minte speculativă.. Adică îi caută toate păcatele pentru a o putea ierta de ele. în sensul cel adevărat al secolului meu. la care se adaugă. un Maxenţiu ceva mai. A te minţi în poveste. Prima şi cea mai importantă îl priveşte direct pe autor. care s -a năruit în noaptea asta în bulgări grei de realitate. devenită între timp soţia unui magistrat cu antroponim voievodal. dar mai sigură. placida Voicuţa întregesc acest tablou al insanităţii sufleteşti. "Analiza" lui ("Analiză. romancierul recunoaşte că viitorul e al virtuozităţii psihologice.. şi chiar îl ci tează . un individ şi un roman al migalei ariviste. Ca şi în Rusoaica. Poate că în mintea scriitorului a stat într -adevăr un atare tip uman. fie ea chiar o felie de pâine. Aspru află de existenţa documentelor compromiţătoare şi face 184 Lii/iiiuna vinuare totul pentru a "salva" reputaţia nu tocmai "Albei -ca-zăpada". însă. veritabilul.. Sadoveanu. dar es te o chestiune de blazon a romanului de analiză. analiză şi iar analiză". în lumea asta a dimineţii. Povestea. "individă cu graţiile tarifate". pe contesa de mansardă Irma et c. Orice se poate spune despre personajul lui Cervantes." (Donna Alba) Un Don Quijote pe calea perdiţiei. dimpotrivă. Aurica. are totuşi culoare. Nu era nici măcar un scriitor "profesionist" şi lucrul se simte până şi în stil. Ros de complexe (sociale şi erotice). Anti-Utopica O anumită "vulgaritate" de concepţie se simte în toate lucrările proza torului. Faptul are mai multe explicaţii. eroul contin uă să se închipuie în sfere. "Don Quichotte de pe Cerna" (ca şi Ragai ac) este antonimul donquijotismului. asta e suprema necesitate sufleteas că. Tipurile care se iscă de aici sunt pregnante dar logica romanului şi a personajului central se clatină. în fi ne.. Prinţul scăpătat deţine de la fratele său. Irma. că adevărata menire a literaturii lui Gib Mihăescu este (în sensul cel mai propriu etimonului) vulgarizarea metafizicului.semnificaţie avânturilor lui de până acum. tânărul provincial pus pe căpătuială descoperă după un deceniu că nu poate da uitării imaginea unei liceene diafane." Pretinsa variantă dunăreană a cavalerului se numeşte Mihail Aspru. eu mă gândesc încă la frumuseţea sfântă. "Asta e.. cu adevărat ca un om beat. exclamă Aspru u ndeva) este mai mult un ghies al simţurilor năuce. în care mi -am găsit trist şi dubios sălaş. tot romanul spre care năzui Don Quichotte de pe Cerna. cum năzuia şi celălalt de la Mancha. fireşte o condiţie obligatorie pentru un prozator. beizadea cu pasiuni 185 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . care să se rezolve în cadrul unor acţiuni hilare? Don Quichotte de pe Cerna a procedat. Unde mai vedeţi ridicolul duios al nevoii lui de a crea planu ri himerice. Toată retorica sublimului feminin din gura lui Aspru devine de neînţeles în prezenţa atâtor probe ale josniciei. i-ar fi plăcut cu siguranţă şi lui G.

Leonid Andreev. în f ond. în aceasta constă şi analiza propriu -zisă . Aparatul imposibil îl compromite exact în clipa când urma să intre în posesia Zinei. de pură manevră epică. Deşi într -o traducere foarte "bergsoniană". eroii săi se emoţionează din plin. după legea desenului naiv. Le înfăptuieşte sau le declar ă nerealizabile. apare acel iz parodic. Cu o mică răsturnare de termeni care ni-l recomandă mai . Tot aşa de potrivită. în "Viaţa literară". înzestrat cu o mare senzualitate vizuală el este un practic cu frică de deşertăciune şi un obiectiv care se răzbună pe fantezie. atunci când socotelile de viitor ale personajelor sunt prea exagerate. într un deloc "profund codru de neînţelesuri". an I. deprins totuşi să întreprindă. înt r-un roman canonic şi demonstrativ. Ar fi desigur excentric să susţinem că romanele lui Gib Mihăescu ne înveselesc. dar tot aşa de adevărat e că există şi multă mişcare de suprafaţă. O ultimă problemă pe care o pune romanul lui Gib Mihăescu este aceea de încadrare. Citesc pe toţi scriitorii mari deopotrivă. în cartea aceasta (socotită de unii cel mai bun roman al lui Gib Mihăescu) aspiraţia spre împlinire se confundă cu dionisiacul de fundătură. din paginile căruia am prins primele impulsuri literare. 2. Marile primejdii care ameninţă acţiunile sale nu sunt nici idealismul. Analiză. şi eroul rămâne mofluz. Nae Inelescu în Braţul Andromedei. în sensul aprofundării exagerate a stărilor. sesizabil şi în Donna Alba 187 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . "febrilitate" şi chiar "picaresc". Pentru rezolvarea lui. şi a formei de a căpăta fond se cuprinde în mecanica râsului. înaintea întâlnirii cu ea. ca la toţi analiştii. problema esenţială la care se reduce literatura lui Gib Mihăescu este raportul subiectiv -obiectiv. care nu vrea altceva decât să devină proprietar de realitate. Dintr -un interviu: "N-am preferinţe pentru nimeni.(fără nici o pretenţie eseistică) pe Proust. confesiunea acestuia fiind rodul rivalităţii şi al jocului de interese dintre cei doi. procedează cu visele cam cum procedează constructorul cu planurile arhitectului. Un singur amănunt e de reţinut şi din slaba carte ce a apărut imediat după Rusoaica. propusă de un maestru al diagnosticului cum era Pompiliu Constantinescu. ci un vizionar erotic de obşte. îmi plac e la fel Sadoveanu. veşnica speranţă a imaterialului de a deveni materie. Acest personaj nu este un "idealist" frământat de trans cendenţă. pe care-l citesc cu pasiune. Valerian). 22 dec-l5 ianuarie 1927.în rezumatul ultrafavorabil făcut materiei. Visul este pretutindeni prea concret. Cu toate acestea e imposibil de râs pe seama lui Ragaiac tocmai pentru că el nu este un Don Quijote autentic. Zina Coroiu şi un perpetuum mobile sunt cele două obsesii ale abulicului Andrei Lazăr. Criteriul eficienţei. Vom alege pe cea a "realismului halucinant". Dostoievski. cum s -a observat. ca şi pe Proust. fiind mustos fără rezultat şi locvace fără conţinut. adică la închipuire. Serghe (şi într -un fel Iliad) în Rusoaica. Puţinătatea ştiinţei despre subiectivitate duce la o excesivă îngroşare a termenilor. Himericul şi năluca se învecinează dintotdeauna cu şotia şi râsul. riscând de fiecare dată ratarea cugetătorului prin omul de acţiune. care. Comedia ficţiunii care se joacă în romanele lui Gib Mihăescu ("această teribilă comedie" cum numeşte Alba povestea ei şi a lui Aspru) se salvează de data asta prin sentimentalismul funciar al autorului. Adică "teoria care proclama 188 potenţarea realităţii la un maximum de ideal" 1. Femeia de ciocolată (1933): agresivitatea mentală a lui Negrişor asupra lui Modreanu. fiind tot aşa de imposibilă. i -a pus pe comentatori în căutare de formule cât mai înalt duplicitare. în pragul caricaturii se află şi tipurile din primul roman. Se naşte de aici un erou peste măsură de procedurist. Prin temperamentul meu de moldovean sunt înrudit mai ales cu scriitorii ruşi. Analiza e mai mult o concesie făcută individului suprasaturat de faptă. 186 GIB MIHĂESCU Ce înseamnă toate acestea pentru configuraţia romanului şi a eroilor? Deşi nu suntem adepţii tranzacţiilor om operă. stă alături de introspectul arzător. peripeţie. ci parodia. autorul recurge la ceea ce are metafizica mai popular în ea. De altfel în fiecare roman există un individ anume creat pentru a pune beţe în roate protagoniştilor. Gorki. E adevărat că. Personajul-obstacol e cel care aţâţă fantezia eroului principal. De vorbă cu d-l Gib Mihăescu (I. unde tot tâlcul stă în relief. Pasiunea şi înţelegerea sa se în dreaptă spre Tolstoi. care toată ziua se ţine după ibovnice iar pe deasupra mai visează şi una nemaipomenită! Am rezumat într-un anume fel Rusoaica. Emoţia e cel mai mare duşman al râsului şi. Dima îl aplica încă în 1928 lui Gide. există p retutindeni. Preda Buzescu în Donna Alba. nr. ca nişte adevăraţi primitivi ce se află. de astă dată recunoaştem în profilul spiritual al personajelor întreg "empirismul" autorului. Ambiţiile acestora sunt mari şi "metafizice" dar mijloacele pe care le au la dispoziţie sunt cât se poate de profane. Visul lor nu -i decât o stare de emoţie la întâlnirea cu realitatea preconcepută în toată splendoarea ei. Pmtopopescu_________________ (dialogurile reale şi imaginare ale lui Aspru cu Alba sunt teribil de false). Ca şi primirea autorului printre "materialişti". într-o mentalitate iarăşi rudimentară. Turgheniev. această sancţiune aplicată cu îndărătnicie "himerei". Braţul Andromedei (1930). Consider şi acum pe Rascolnicov ca un sumum de artă către care se poate năzui în operele contimporane" 1. ni se pare "realismul idealist" pe care Al. Scriitorul obiectiv. nici fantasticul. încbipuiţi -vă un brav soldat trimis pe frontieră. accep tarea scrierilor lui la capitolul analizei psihologice are nevoie de adnotări. 32. dar mai ales în Zilele şi nopţile unui student întârziat (1934). p.Al. Zvăpăiatul Mihnea Băiatu dă iama prin Bucureşti.

înlăuntrul fruntariilor [.Interiorul fantastic rbiciunile pe care contează fantasticul: realitatea e obligată să creeze S ditii halucinaţiei şi chiar aşa şi face. Câteva curiozităţi decurg din acest parazitism al fantasticului pe seama nec uratelor puteri ale sufletului şi nu mai puţin a sufletului care se dezlănţuie ca Arătare.. Fiind astfel dezonorată. Lucrurile pot fi j ' ■------------------------------------------------------------------------------------------- Of. din punctul de v edere al fantasticului orice năzbâtie a nervilor şi emoţiei e validată ca realitate. 97. E singura. Iată de ce găsim necesar să ne referim la o specie literară c e nu părea a intra în vederile noastre.se explică psihic). spectrul şi năluca. Clefs pour l'imaginaire ou l'Autre Scene. în vedere pe acelaşi personaj care face de petrecanie iluziei în numele neîncrederii autorului ( nota bene) în măsluirile imaginaţiei: "Imaginaţia . din care s -ar putea înţelege de ce fantasticul u e până la capăt fantastic. Fantoma şi Strigoiul devin astfel "personificări" ale tensiunii interioare. Nu ne vom ocupa însă de toate chestiunile câte se leagă de complicatul domeniu al ezotericului. 190 MIRCEA ELIADE . care ilustrează până la sistem interferenţa. strigoiul. p. în cazul literaturii fantastice. Apariţia şi Amăgirea . bizarul. despre fantastic. după cum orice roman de investigaţie este un virtual manual de nălucire. Fantoma. Tot noianul de garanţii ştiinţifice şi aluzii filosofice cu care ni se înfăţişează urmaşii lui Bergson se "compromite" prin înmărmuritoarea misiune a Stafiei la suprafaţă. De altfel. 26 "> -„ I. ÎI avem. în strânsă relaţie cu dorinţa. Să luăm aceasta ca pe o definiţie "materializării" fantastice. Psihologia fantasticului sau fantasticul psihologiei? Aşadar. Formaliştii au făcut din protocolul întâlnirii cu pectrul un prilej de migăloase sort ări şi rubricaţii.toate aceste "nevrednice" concepte. Dar tot aşa de adevărat este că dacă principiul realităţii respinge producţiile halucinatorii. Ed. extraordinarul.. în care privinţă există o foarte bogată şi modernă bibliografie 1.declara Gib Mihăescu împotriva tuturor celor care continuă să -l socoată un Jules Verne al vieţii sufleteşti . Mannoni se miră că "Freud n -a făcut loc imaginaţiei în aparatul său psihic"1. Domenii aparent diferite şi ostile devin complementare printr -o cauză comună: luminarea subteranei. ciudatul. n. an XLIV.] cari nu pot fi decât date riguroase ale observaţiei şi experienţei. sau la câte lucruri se pretează realitatea. 191 . Vasta improbabilitate care domneşte peste proza de analiză duce în această mereu posibilă înrudire între rătăcirile eseistului şi năzăririle autorului fantast. Dar şi mai deconcertant pentru psihologie ar trebui să fie faptul că cea care obţine loc în acest aparat este halucinaţia. Eternul efort al psihologiei de a nu cădea în fantastic se soldează cu acest denunţ al fantasticului care n u-şi săseşte alt suport decât sufletul slab de înger. mersul imaginaţiei e pură aberaţie. tot despre trăinicia realului. Iată una din 1 O Mannoni. primind în sistemul său Imaginaţia. O. 1972. Din punctul de vedere al psihologicului. întreaga literatură fantastică nu -i decât sesizarea şi exploat area slăbiciunilor psihologice. Pe când adevărata ei contrib uţie în creaţia literară e aceea de trăsură de unire între realităţile eterne şi de nezguduit" 2. 1969. Dicţionar de idei literare (A . fantasticul pur nu există (de vreme ce orice "ruptură" . facându-ne să ne întrebăm dacă nu cumva însuşi Proust va fi fost un preaînstărit depozit de vedenii. Ceea ce toată lumea speră să afle în primul. In Clefs pour l'imaginaire ou PAutre Scene (1969). 2. Problema fantasticului se află de mult pe mâna psihanalizei. Bucureşti. vom spune că orice roman fantastic este un roman psihologic indirect.nu are cuvânt decât într -atât cât să servească de ajutoare combinărilor şi amplificărilo r. Pesemne că bătrânul poet al psihanalizei găsea că face o concesie prea mare realităţii. Printr-o exagerare necesară aici. Dincolo de aceste fruntarii. Ed. degradarea psihologicului în iraţional şi fantastic. r> 1.îndeaproape pe prozatorul român: teoria care proclamă potenţarea idealului la maximum de realitate. cu reversul ei iminent. care este totuşi o halucinaţie "critică". care nu este alta decât misiunea subconştientului diavolesc. dar foarte im portanta explicaţie a pasului de la Gib Mihăescu la Mircea Eliade. Eminescu. iraţionalul şi absurdul. acestea nu sunt niciodată suprimate de realitate. Adrian Marino. vin şi uzurpă orgolioasa ştiinţă a Eului. desigur. cap. 3. Ceea ce ne interesează este o problemă enunţată deja: condiţionarea psihologică a fantasticului.conceptul lui Roger Caillois . 9. Du Seuil Paris. 189 VIII MlRCEA ELIADE INTERIORUL FANTASTIC . duhul.G). coeficientul "ştiinţific" al psihologismului scade simţitor. şi la Mircea Eliade în special. pare a se găsi la al doilea: convingerea că realitatea poate fi sfidată de pe tărâmuri şi cu in strumente străine ei. e cât se poate de facilă. Cu menţiunea că. n.

mult mai tihnitul volum de Amintiri (1966) publicat în colecţia Caietele Inorogului. exasperat de ima terialitatea sa. Cam asta ar fi "libertatea" despre care eroul vorbeşte necontenit şi pompos. căruia Mircea El iade îi dă. Protopopescu__________________ întoarse la constatarea simplă că orice sesizare fantastică (a "dublului". astfel învăluită în mister şi alegorie. oriunde. aşa să ştiţi. cu prelegerea despre izbăvire. Şi îl pierde a doua oară din punctul de vedere al cititorului care.Interiorul fantastic Un roman slab al lui Mircea E liade ca cel de debut. 193 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. Apele Diavolului debutează dezastruos. se află groaza. înregistraţi de A. Conflict pecetluit în toate romanele care resimt această prestigioasă infirmitate a ideii prea generale. nu formele de viaţă împrumutate" . în faţa hârşitei miss Roth.. iar nu izvorâtă din aburii sângelui". ".. chiar la Mi rcea Eliade. Era mai ales un intelectual obsedat de instrucţia spiritului. Bărbatul îşi construieşte didactic şi sentenţios poza descătuşatului luciferic: "Nu poftesc o viaţă inconştientă. târziu. 192 MIRCEA ELIADE .. a fantomei etc. ce greşit gândeşti". a înţeles că Apariţia e "fo rma" unei nereguli petrecute în sufletul revelatului. Introducere la Mircea Eliade. zice el î n Prăbuşirea Casei Usher. Acces şi manevră care fac din relatarea fantastică o confesiune mijlocită simbolic. trădând la fiecare pas . Cine era Mircea Eliade în acel moment se poate foarte bine înţelege din prefaţa lui Dumitru Micu la una din ultimele reeditări 1. Era un "medelenist" exaltat şi destul de confuz. cu zgomot şi uneori cu splendoare. Tendinţa de a reduce la zero orice excitaţie internă sau externă. [. înaintea tuturor exegeţilor. V. sugerează legătura profundă între plăcere şi neantizare.zice companioana. în multe alte articole risipite şi adunate apoi în plachetele de eseuri Soliloquii (1932). Protopopescu__________________ vrea să ne anunţe asupra reprimării dorinţei sexuale. Beguin. suprarealiştii. (Mai aproape de mentalitatea folclorică. E goana după "reminiscenţe" a unui Eu care. Infernul e sus. într -un limbaj "existenţial" la modă. Rolurile sunt distribuite în vederea controversei. Libertatea mea e ascensiune. se află o stare şi un simţământ.. Tudor Arghezi şi. Egotismul său furibund e un nărav care contravine oricărei aspiraţii de purificare. ne poartă prin funduri de pivniţe şi coclauri înnoptate. cu cuvintele psihanalizei. în fond ce vrea să exprime toată această hărţuială cu lumea de dincolo? Exprimă aceeaşi pretenţie la nelimitare a eului ce i-a frământat pe toţi analiştii.L. peste veac. Paragina realului la Gala Galaction. Poftă revărsată într -un locvace Itinerariu spiritual apărut în "Cuvântul" (1927). care amesteca. târcoale.] Nu vreau să fiu comun [. Bengal". Dacă mai adăugăm la acestea volumele ese istice care au urmat. el însuşi un iscusit onirocrit. Isabel şi apele Diavolului (1930). ultima subintitulată "jurnal intim" şi "roman indirect". 1969." (Isabel. Iată unul care nu e un sofism. personaj care niciodată nu va putea fi convins că n -a stat de vorbă cu Fantoma. prozatorii români atri buie transgresiilor fantastice un aer cu precădere moral.. India (1934). Cum nu ne interesează să trecem mai departe de explicaţia psihologistă a lui Poe. ţinută de tânărul doctor la Po rt Said. Graţie corespondenţei simbolice dintre starea afectivă şi Apariţia imposibilă. autorul se afla în India. afirmă simplu scriitorul.) nu este nimic mai mult decât o manevră a eului care ia act de sine. Un lucru e sigur şi el a fost stabilit de "formaliştii" fenomenului: forma fantastică nu se naşte nicio dată pentru a ne aduce un conţinut nou. Spunem probabil nişte lucruri foarte simple pentr u că evităm să le spunem pe cele aproape de neînţeles. cu o mare poftă de a vorbi despre sine.. Deci tot un acces de putere al subiectivităţii. principiul Nirvana. nu are alt merit decât faptul că demonstrează aceasta. Frăulein Roth. într -un fel. Oceanografie (1934) ori Şantier (1935). filtrată prin canalele prea strâmte ale sângelui. Adică tot o operă de recuperare. Iar la temelia tuturor simţămintelor. deci de "căutare a Timpului pierdut".imaginarul. Voiculescu. Imberbul "su praom" se cocoşeşte cu fraze repede adoptate din Nietzsche şi Apoca -lipsă. fantasticul tinde să-şi piardă principalul său conţinut . Fragmentarium (1939). fantasticul nu-i decât o întoarcere la psihologia romantică şi la povestitorii de vise ai secolului al XVIll -lea. La apariţie. evident. se numeşte aphanisis. trăgând lucrurile spre pământ. care dau itinerariului un sens transcendent). oricât de credul. avem imaginea unui "spirit universal" trădat mereu de natura sa morală.ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. Edgar Poe lămureşte din textul propriu -zis subordonarea psihologică a oricărei dezvoltări fantastice. cum foarte bine ar putea fi numite şi celelalte.) De fapt. Bucureşti. cartea fiind notată "aprilie-august 1929. vizează noţiunea de păcat. Excepţie fac Eminescu şi. vom vedea. nu tocmai tinerei Frăulein Roth. Dumitru Micu.P. el Cf. Pe seama voinţei de afirmare a subiectului. ripostează d octorul care se laudă cu o "autentică libertate. ca la toţi analiştii. Maitreyi. La baza fiecărei năzăriri. un fel de metresă "estetizată" ad-hoc..]. iar cu ale lui Schopenhauer. " — Vai. ne vom rezuma să interpretăm fantasticul ca pe un limbaj "secund" al psihologicului. instinctivă. dar el nu mă interesează. Nuntă în cer. "O cruzime savuroasă e un aliment indispensabil unui anumit geniu feminin". Raiul e şi mai sus. s -au făcut şi se mai pot face destule speculaţii. E greu de spus ce anume s e impune mai mult din Isabel şi apele Diavolului: dorinţa de suprimare sau exhaustivitatea viciului. ceea ce. "fenomenul vital" cu depresiunea. înfrângerea cu renunţarea. E.Interesante sunt instinctele. îl pierde o dată din punctul de vedere al personajului implicat în transa fantastă. în care privinţă doctorul se arată priceput. pretinzându -se "steril şi străveziu". Insula lui Euthanasius (1942) şi. ci pentru a ni -l aminti pe cel vechi. ideea de generaţie cu egolatria. adaugă tot ea.

iar în final exclamă uşurat: "Diavolul nu mai mă poate întuneca de -acum. La rândul ei. propunând în locul vorbe lor "puţină luciditate. proptis într -un serial din "Cuvântul" (nr. Sunt două drumuri ("cu corespondenţe semnificative între ele") prin care se poate realiza "o integrare a vieţii omeneşti în eternitate". în care nietzscheanismul. 8 -9. Mai întâi sub influenţa tulbure a prelegerilor din Nae I onescu şi Papini. susţine foarte tânărul eseist. echilibrul forţelor lăuntrice'" . în "Vremea". Pompiliu Constantinescu. adică la "larvara" Isabel. romanul ("biografie ideologică. p. deşi travaliul organizat în jurul eului din Rusoaica. moral sau filosofic.fie la viaţă. se apără nu numai împotriva trupului. august-septembrie. alteori introvertire. care o însămânţează (ca la Carte pe Fecioară) prin străduinţă necarnală. . 5. Vreau să supravieţuiesc în creaturile duhului meu" etc. e viu şi e al meu. "Sufletul. (Tradu cerea literară a corespondenţelor dintre glorie şi asceză o vom afla în romanul Lumina ce se stinge). E o formă de valorificare a omenescului în alt sens decât cel fizic şi carnal. despre realitatea coşmarului şi despre "suprafiresc". pentru că o fecioară s -a îndurat pentru mine. Şi cât e de viu.. cronica la Isabel şi apele Diavolului. cătană cu apucături pornografice. examinându -i condiţiile. Mircea Eliade. se anină în tot felul de speculaţii faustico moralizatoare. Atenţia exclusivă pe care personajul şi -o atribuie sieşi poate avea cauze şi ţeluri diferite. Ceea ce -l preocupă. ci la acel tip general de sensibilitate mereu răsfrântă în sine. şi aşa destul de scămoasă. Mitul ascezei Omul analizei este prin definiţie un ascet.) Era deci vorba despre păcatul originar şi despre sterilitatea creatoare.). Dacă. morala gidiană şi mistica slavă a 194 MIRCEA ELIADE . dar foarte rar se întâmplă să iasă din sfera profanului. Am urmărit un atare proces de "renunţare" răsplătită filosofic în Patul lui Procust. Procesul capătă titluri mai degrabă pitoreşti şi teribile. Ca în cazul sexualităţii care nu poate fi sancţionată fără urmări pentru omul sănătos. pentru ca tot el să se arate sastisit în faţa "avalanşei de spiritualitate. "Dacă oamenii ar activa conform naturii lor umane..ei nu ar avea de ales decât unul din aceste două drumuri: glorie sau asceză. autenticitate şi viaţă interioară". Cum bine se ştie. 120. decât conţinute. 3 iulie 1930. Instinctul meu e abătut. se face un pedant exces de abstracţii dezarticulate. an III. în termeni mult prea complicaţi şi didacţi. se discută despre suflet. fiind o sărbătoare a prejudiciului biologic. asceza implică o renunţare . nu a putut -o niciodată ascunde. Una din ele. nu mai sunt blestemat. Ne gândim nu numaidecât la celebrii profesionişti ai recluziunii ca Amiel ori Proust. nr. Ca de pildă cel de "virilitate". Romancierii sunt cei care i-au dat un înţeles mai "liberal". Miss Roth dispare o vreme (nici nu era necesară) şi zbuciumatul personaj revine la ceea ce-l doare. (Compensaţie pe care "omul cu ochelari". Orice "om natural" e dator cu disciplinarea şi "integrarea senzualităţii în conştiinţa şi voinţa" sa. Jocurile Daniei ori Adela se cuprinde în acelaşi program de limitare biologică." El Cf. Orice roman de analiză decurge neapărat dintr -o îngrădire de ordin natural.. fie la fructele ei. asceza este de două feluri: magică sau religioasă. se boicotează "feminismul" şi "europenismul". prin care se defineşte în cele din urmă orice activitate ascetică. clarificate din loc în loc prin penibile evanghelisme: "Fiecare vrea să supravieţuiască în urmaşi. este drumul spre "conştiinţa pură". în Moment nespiritual. S -a născut şi e viu.871" (Algie). doctorul o ia de nevastă cu plod cu tot (purificarea). termenul are de regulă un conţinut doctrinar. Isabel naşte. ci şi a sufletului născut din trup. multă metodă şi enorm de multă muncă.Interiorul fantastic eroticii altoite pe egotism se strâng într -un exces de cazuistică" 1) pune o problemă comună întregii literaturi a lui Mircea Eliade . şi despre care vorbeşte cu jale în ultimele Amintiri." Renunţarea nu înseamnă întotdeauna negaţie. Nu mai sunt sterp. bineînţeles.. e purificat.) "Peste tot şi în toate timpurile. despre psihologia sinelui.. 11. Pentru că am rod. admitem că erosul n u e un păcat. cu concepte mai mult sau mai puţin riguroase. calitativ deosebite şi ierarhic superioare tuturor celor lalte naturi . strădanie a spiritului în dauna trupului.un mare apetit biologic. înainte de a transpune epic aceste deziderate.. (Autorezumare a sensurilor din Isabel şi apele Diavolului. Iar pruncul meu e născut prin fecioară. 1928). reapare şi Isabel. 195 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -AL Protopopescu__________________ îşi cheamă generaţia la "armonia organică. recompensat spiritual. pe care uneori o numim egotism. Obositoarea Miss Roth reapare. Cu un cuvânt. Despre beneficiile continenţei şi formele ei va vorbi pe larg în Soliloquii.asceza 2. mai apoi prin adoptarea şi explicarea vocabularului brahman. Restul e biologie" 3. o vreme prin roman defilează ("nud") Tom (Gide e la modă în romanul deceniului al patrulea). Divagaţia erotică. asceză"". Mircea Eliade prelucrează îndelung conceptele "trăirii" şi ale "izbăvirii".. şi cât simt că e almeu\" (Isabel. "virginitatea e o putere inumană şi nelimitată tocmai pentru că se răzvrăteşte instinctului care condiţionează şi limitează umanitatea".. Prin gândul Isabelei trece "soldatul cu nr. drept echivalent pentru "trăirea absolutului". Eseistul optează pentru cea dintâi. în orice caz mai omenesc şi mai logic. fiind subiectul tuturor analiştilor. ni se spune mai departe. se răzvrăteşte pe propria-i "fanfaronadă". ca pe toţi colegii de generaţie. ci integrarea şi dirijarea energiilor vitale.

băştinaş cu îndeletniciri asemănătoare. Acesta are însă între urmaşi. al înf rângerii. Maitreyi se dă unui vânzător de legume. autorul îşi exaltă adesea natura "duală": "în mine se zbat de când mă ştiu. unu l mă îndemna către viaţa nouă. După dezvăluirea micuţei Chabu. două mari şi seducătoare nostalgii: aş vrea să fiu în fiecare ceas altul. într -o scenă antologică pentru ceea ce numeam altundeva senzualitate metafizică. Ibidem. Ea "trage" după sine jurnalul plauzibi l şi omenesc al europeanului fascinat. nr. fie de sine .. 1934. prin care ne -am propus să cuprindem literatura lui Mircea Eliade. pe Maitreyi. nubilă de o misterioasă şi tulburătoare frumuseţe. în ciuda paradoxului enunţat la un moment dat de erou. în Şantier. Paul et Virginie ori Tristan şi Isolda. printr-o judicioasă alegere. întoar cerea din rai (1934). în acelaşi timp. în înţelesul proporţionat în care analiza suportă lirismul. Nimeni n -ar putea minţi atât de dumnezeieşte. Ibrăileanu se susţine şi din acest punct de vedere.. Asceza e în acest caz fie pedeapsă pentru păcate actuale. între cei doi se înfiripă idila cu scadenţă tragică şi romantică. Calea căreia i se consacră e cea a "virginităţii" şi purităţii eroice... Dacă Isabel. în 1969. conform căruia "jurnalul e mai întotdeauna un prost psiholog". să mă scald în fiecare zi în alte ape. nu o cunoaşte de -a dreptul din izvor. p. 26. Didacticisme există şi aici. ca să pot fi păcălit . către care mă simţeam atras şi dezarmat. Idem. De o patetică simplitate. Comparaţia cu Adela lui G. ajuns cu treburi inginereşti în India.] conştiinţa că faptele omului îşi au o valoare cosmică şi că infima lui prezenţă e indispensabilă unei rânduiri universale" . p. Iată clipa "orgisiacă" în acce pţie tagoreană: "Ea îmi ceru să lepăd sandalele şi să -mi apropii piciorul de piciorul ei. să pot găsi un punct fix de unde nici o experienţă şi nici un raţionament să nu mă poată deplasa" 1).. Am recunoscut totodată eşecurile artistice care decurg din zelul doctrinar al autorului. [.AL Protopopescu__________________ (de astă dată) cu un excepţional simţ al firescului.. Amestec de frigiditate intelectuală şi elan biologic.de a mai lua lucrurile exclusiv pe garanţia memoriei şi a inventivităţii ese istice. Lumina ce se stinge (1934) ori Huliganii (1935). obstacolul real şi totodată experienţa care ispiteşte. Realizările sunt cu totul altele. aşadar. în realitate. şi devine abstract în faţa celei mai ample ma terialităţi. confruntat cu mentalitatea şi spiritul hindus. Nu merită să ne scape această observaţie: eroul din Maitreyi (ca şi Codrescu din Adela lui Ibrăileanu) reprezintă o subiectivitate vasală şi prin aceasta neobişnuită într-o lume a dictaturii subiectului. şi celălalt su flet se împotrivea conspiraţiei din umbră a şefului meu pentru a -mi paraliza libertatea şi a mă implica într -o existenţă cu rigori şi mistere. lasă să se vadă cum rigoarea poate fi parazitară..) în fine..". Dar aş vrea. La celelalte romane "nefantastice". E mai ales o carte plină de farmec şi p oezie. E în acelaşi timp un copleşitor rechizitoriu al superstiţiilor de tot felul care frâng şi împiedică drumul omului spre esenţele vieţii. Cu o voluptate izvorâtă din credinţă ancestrală. Ed. în vreme ce Allan apucă drumul pustniciei tămăduitoare. scutindu -ne .. aşa cum nu se mai dăduse vreodată.. reeditate de altfel împreună. e în multe privinţe o reformulare superioară a acestuia: tragicul puri tăţii. Aşa cum sugestiile autobiografice stăpânesc pretutindeni textul. Venind după Isabel şi apele Diavolului. 2 Idem.] Am ştiut că Maitreyi mi se dă toată în acea abandonare a gleznei şi pulpei. în viziunea noastră două sunt romanele de reală profunzime analitică: Maitreyi (1933) şi Nuntă în cer (1939). romanul înregistrează un joc aproape magic de -a lungul căruia carnalul şi materialul îşi pierd definitiv auto ritatea.] pe care prezenţa Maitreyiei o făcea mai tonică şi mai fascinantă ca o legendă. să nu repet niciodat ă nimic." (Din nou teza eroului din Isabel. este oaspetele (şi aproape fiul adoptiv) al lui Narendra Sen. virginitatea .Interiorul fantastic 1 Mircea Eliade.cu păcatul.e organic dependentă de sentimentul primitiv al durerii. (Un atare tip conflictual. ne vom referi ca la nişte do cumente particulare ale ideii de asceză. 23 septembrie 1927. Moment nespiritual. concluzia menită a tranşa lucr urile în favoarea umanului: "adevărata asceză ar fi [. Scena de pe terasă o uitasem. 196 Am semnalat insistent dorinţa lui Mircea Eliade de a confirma artistic aceste postulate în romanul de debut. Pendulând între starea de graţie şi amă nuntul umil care o prevesteşte. cu subiectivitatea scindată nu este o noutate pentru romanul interiorului. unde petrecerile mele vor trebui excluse. Maitreyi este socotită capodoperă a romancierului şi unul din cele mai pure romane de introspecţie din literatura noastră. în "Cuvântul". ca în toate romanele cu care a fost comparat. Soliloquii.. O pierd sub radiaţia conceptului indic de comunicare transumană pe care indianca îl opune setei de materialitate a europeanului. al neputinţei. Allan. concepte scumpe propovăduitorului de asceză. mai mult "ideologice" decât psihologice. devine analist dintr -un exces de senzualitate. Itinerariu spiritual. dar în altă doză şi mai ales cu altă funcţionalitate ro manescă. 874. pe care nici un alb. "Asceza . o viaţă [. MlRCEA ELIADE .impusă tortură a răscumpărării de păcatul originar. în alte cuvinte . proiectat 197 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . rodnic în definiţii. în Oceanografie. Bucureşti. Emoţia celei dintâi atingeri n -am s-o uit niciodată. Manon Lescaut. 45. Asupra acestui dublu îndemn ne informează chiar personajul în una din confesiunile sale: "mi -aduc aminte că strigau în mine două suflete. an III. Tânărul Allan. după ştiinţa mea. europeanul lucid dintr-o rasă bine cunoscută nouă. Cultura poporului. Maitreyi este. romanul este un poem al renunţării revelatoare..fapt rar pentru romanul psihologic . Maitreyi este jurnalul unui european. Maitreyi dovedeşte că o anumită ignorare a ei poate duce la artă. face de pe acum din asceză un subiect pentru literatură.puritatea. Maitreyi îşi de săvârşeşte opera de convertire.Eseul.

în ghicitură. Din ultimul capitol aflăm că. personaj şi semnificaţie. până când romanul ne apare exhaustiv printr-un exces de limitare. Cugetarea.Interiorul fantastic pulpe." Să ne amintim consideraţiile lui Mircea Eliade pe marginea conceptului de renunţare. Lipsa aproape ostentativă de peisaj şi acuarelă e o biruinţă a scriitorului dunărean. Aşad ar. 1935. Izgonit din Bhowanipore. Nuntă în cer nu a stârnit nici pe departe ecoul cel orlalte cărţi. o cauză a "noului roman". Te trezeşti că ai devenit ceva aproape fără să-ţi mai aminteşti începuturile acestei transformări. Protagonistul este un scriitor care reconstituie un preludiu conjugal.] mai precis ca atunci că posed ceva. că posed absolut. Romanul însuşi. Un prim strat temporal în care se desfăşoară experienţa lui Mavrodin este cel al realităţii fizice încheiate: viaţa alături de Ileana până la dispariţia acesteia. de viaţă nemijlocită. şi prin ignorarea căruia m -am abandonat. Şantier (Roman indirect). de fierbinte.. Allan descoperă o bizară muziciană. frumoasa bengaleză trece prin Purgatoriu. Problema autenticităţii. Romancierul îşi aduce eroul în situaţia în care asceza înseamnă "senzual itate disciplinată".a. la rândul ei.. O simplă "tacla" cu aparenţe de intimitate derizorie. printr -o veritabilă demonstraţie de subtilitate epi că. dragostea mea cerea împlinire. câtuşi de puţin didactică. acesta e unul din mesaje: conţinutul să nu intereseze. înfrânare dirijată spre rit. acum cunosc în parte. Nu voiam să mă consolez. căci fără îndoială nici un trup omenesc nu se înălţase atât de departe în c arnea ei. E sinceritatea omului care nu -şi poate încălca pravila. faţă către faţă. atât de prădată de conţinut. pe care o ghiceam brună şi virgină. "omul nostru". ca să -l numim astfel pe Allan. Dar. Maitreyi rămâne un roman al beatitudinii dezastruoase ce poartă fiinţa spre vastităţi necunoscute. Mi -am ridicat fără voie piciorul sus pe Idem. romanul îşi pierde orice idee de spaţiu şi timp. Romanul pune mai întâi probleme de tehnică.. tocmai aceea ce era viu şi imediat şi neînlocuibil în făptura ei. Astăzi l -am numi "roman al 199 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC .] Niciodată n-am ştiut [s. Această amăgitoare limită la care se opreşte retrospecţia lui Mavrodin o reprezintă amintirea Ilenei. Allan o respinge lăsându -ne să înţelegem că a pierdut pentru totdeauna bucuria înfruptării. ceasurile de intimitate etc. "Eram însetat de concret. dar atunci voi cunoaşte pe deplin. în jurul căreia autorul însuşi a făcut destulă risip ă de litere. cu o dragoste eternă şi cerească. evident. limpezi şi tandre. încercând să -şi explice misterioasa şi aparent nemotivata dispariţie a iubitei. p. 219. De mirare. atunci însă. e aici la locul ei. dacă nu cumva în ziua când am început să iubesc nu s -a întâmplat ceva lângă mine. ori Lumina ce se stinge nu o îndeplinesc). cu totul indispensabil. din care Ileana apare ca o fiinţă mai degrabă discretă decât excepţională. i se aruncă în braţe. întâmplărilor. Experi enţa eroului îşi pierde unilateralitatea printr -o abilă alterare a conceptelor de timp şi spaţiu. într -un bungalow din Himalaya. pentru că. Pribeagă. Să luăm această cam "neînfrânată" frază drept o formulă a înfrânăr ii. în planul Trecutului se produce un întreg lanţ de rupturi. Povestea în sine 200 MlRCEA ELIADE . este una din cele mai bine scrise (condiţie pe care Isabel. [. bunăoară. pentru a rez olva însă idei personale. Formula adevărului existenţial. în interiorul căreia sensurile prind să rodească uimitor.acum ve dem ca prin oglindă. pitorescul intră în contul cadrului spiritual abordat. el cugetă la nepotrivirea di ntre împerecherea cerească şi fructele pământului. Mavrodin restaurează amănunte mai mult sau mai puţin banale ale unei iubiri obişnuite: o rochie. Sau mai exact spus.. Printr -o armonioasă adâncire a tuturor valorilor romaneşti. semn că hotărârea bătrânului tată fusese întemeiată. în interiorul ei se produce o adevărată explozie de s ensuri. dar nu e o dovadă că orice cale spre puritate e abandon ată. o excursie. capătă o magistrală haină artistică. altminteri fiinţă temerară şi stranie. Pwtopopescu__________________ romanului" sau "roman în roman". fiind şi cea mai tributară lui Gide. de un mit.. cel puţin stilistic. de prezenţă. se desfăşoară ca prefaţă amicală la o expediţie cinegetică. Mavrodin povesteşte răbduriu lui Hasnaş.Interiorul fantastic este admirabilă. Pe marg inea lor însăila reflecţii calme... Este vorba de fapt despre o falsă retrospecţie. Surghiunit în pustietatea aspră a munţilor. fără luciditate." Acest uriaş Ceva rămâne până la sfârşit subiect. pentru că.Al.. Jenie. Pe mine mă chinuie tocmai amintirea ei carnală. Ed. pe care o presimţeam halucinant de dulce. înlocuit fiind de o idee. îşi revine în simţiri. temă. Se anticipează. până aproape de încheietura aceea a genunchiului. romanul continuând să funcţioneze după legea prismei. Dezbaterea.". precum şi po sibilitatea de transcendere şi integrare a omului într-o fiinţă cosmică. povesteşte şi iar povesteşte ceva. vieţuire pe pământ. Ceea ce -l frământă pe Mavrodin este omenescul cu toate valorile lui materiale şi abstracte. 198 MIRCEA ELIADE . eternă. pe baza poveştii de dragoste pe care i-o încredinţează. Ascetul străfulgerat de ideea necar -nalităţii asiate a ales o cale de reprimare mai potrivită cu vitalismul nostru şi europeana iubire de sine: Singurăta tea.") din care se-nţelege că e vorba despre cunoaşterea (limitată) prin viaţă şi cunoaşterea (totală) prin moarte. nu pereche îngerească. Bucureşti. şi acesta cu rădăcinile în gidienele Paludes. Conţinutul lui nu interesează.. . într -un cuvânt.de atingerea aceasta îmi spuneam. sau în orice caz se umple de ecoul uneia foarte generale.. împotmolind de la început procesul într -o serie de ceva: "Mă întreb. Proces de cunoaştere anunţat printr-un moto biblic (". care se pre tinde "căutătoare de absolut". ceva pe care eu nu l-am văzut sau pe care nu l-am înţeles.

de cealaltă pictorul ale cărui simţuri se dezinteresează şi pun la îndoială materia. Protopopescu__________________ putinţă o regăsire desăvârşită în îmbrăţişare . prin urmare. e exponentul artei. prilej de a aşterne pe pânză peisaje cam -pestre. noi dimensiuni. Cina se transformă într-o ciudată captivitate. e mult mai puţin inutil decât pare. şi de un rafinament aparte. Să fie atât de puternică influenţa lui Freud care vedea aglomerate în copil toate reziduurile lumii? Şi încă n-ar fi o explicaţie. nici întâmplările nu mai sunt aşa cum au fost ele aievea. revelându-ţi altă experienţă a lumii. (Destul de stranie această predilecţie a lui Mircea Eliade pen tru copii cu vocaţia genunilor.. Romanul e o pildă de analiză armonioasă a integrării fiinţei în armonia universală. Ele simbolizează două naturi umane opuse. Cuplu masculin funcţional şi antinomic. El îşi va tămădui nopţile de insomnie şi nelinişte. adulmecând lutul şi Dunărea. Autor şi personaj totodată (dublă profesie gideană ).. Singura ei curiozitate. Egor. amintind de d ispariţia Irinei din O moarte care nu do vedeşte nimic. două structuri perceptive diferite.". La vârsta când ar trebui să se joace cu păpuşile. şi deşi povestea a rămas aceeaşi. Primul răspunde la o invitaţie a Sandei. te completează. mai întâi agreabilă. Să observăm că profesiile celor doi nu sunt întâmplătoare. Interiorul fantastic Prin prisma motivaţiei psihologice. Celălalt. îi mărturiseşte el lui Hasnaş. o trecere în sfera fertilităţii celeste.Petru Anicet din Huliganii. neputinţa oricărui artist de a se mărturisi omeneşte. eroina Iui Eliade este de o inacceptabilă precocitate. adică se stabilesc puterile şi vocaţiile celor vii aflaţi pe frontul real ului. după un lung rechizitoriu făcut cotidianului şi cunoaşterii epidermice: "Posesiunea. Extazul său se referă 202 MIRCEA ELIADE . Dincolo de voluptate. Pictorul Egor şi arheologul Nazarie sosesc pe rând la conacul doamnei Moscu situat undeva în Câmpia Dunării de jos. Ileana nelinişteşte prin gingăşie terestră şi respect pentru datina pământească. romanul intrând într -un magistral joc de contradicţii şi substituţii. şi cu toate acestea cartea se desfăşoară altfel. Toate la un loc vorbesc despre suprimarea căilor ce se împotmolesc în viaţa rudimentară şi carnală. locul ei în fi nalul romanului îl ia o Lena conformă cu ideea matrimonialităţii naturale. dar momentul te oretic excesiv pe care l-am notat explică numai ecuaţia. nu înseamnă aproape nimic. Dispariţia Ilenei. la Bălănoaia. cu un ritm interior aproape de perfecţie. în căutarea urmelor unei civilizaţii greco -traco-scitică." Sunt frazele noului Dionis care se iniţiază în tainele fericirii nepământene. O am permanent prezentă pe Ileana când scriu.. din Patul lui Procust. total. Conceput ca energie ocultă. dincolo de lut. nici eu. La rândul său. un adevărat radar al concretului. E adevărat că un suport important al povest irii îl constituie eresul folcloric al strigoiului. Nu numai că exhibă pretimpuriu forţe monstruoase.. care te încheie. Un agitator care tulbură realitatea şi un agent care leagă semnele sosite de dincolo de ea. Dar trupul poate revela mai mult. Forţa care îi înlănţuie pe cei cinci colocatari decurge dintr -un portret al domnişoarei Christina. Natură. înclinată spre abstracţie şi transfigurare. cu o sensibilitate pozitivă şi riguroasă. cât de repede m -a furat arta mea. e o abdicare de la legile erosului pământesc. Cel care a spus: amorul e o chestiune de epidermă . Explozia de înţelesuri despre care vorbeam se ref eră chiar la acest raport dintre concret şi abstract. De o parte arheologul. meşteşugul în povestirea pe care o scriu. dar stăpâneşte cu autoritate şi "subconştientul" celorlalţi) Dar să vedem pe scurt conţinutul romanu lui.Acest plan al contingentului şi al tensiunii trupeşti aparţine în exclusivitate femeii stăpânită de raţiunea "rodniciei". Arheologul e omul păm ântului şi al pietrei.] o altă parte din tine. după ce ne-a făcut să retrăim graţia enigmatică a doamnei T.Hasnaş din Nuntă în cer. Prin antiteză. Cesare . povestea este astfel ticluită încât să se poată servi sau să servească pe deplin postulatele. îmbogăţită cu alte. eroul cu spaima "literaturizării" ar vrea să termine o carte cu titlul Nuntă în cer. la aceste cunoaşteri inferioare ale trupului. fiindcă mentalitatea folclorică nu acceptă în nici un caz amoralismul năprasnic întruchipat de ea. "Copilul înfricoşător" este de altfel şi cel mai activ. apoi misterioasă şi în cele din urmă dezastruoasă.Manoil din Lumina ce se stinge ori Alexandru Pleşa . este cu 201 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. farmecul minciunii mă cuprinde fără să -mi dau seama. cât ar fi ea de perfectă. De cealaltă parte. pentru că medicul vienez vorbeşte totuşi despre un zăcământ latent şi cu explozie întârziată. pe care l -am numi "de fixare". gingaşul demon poartă însemnele psihanalizei mai mult decât pe cele ale mitului. Simina e totuşi un personaj din afara lui. nelipsit din proza lui Eliade. Profesorul face săpături prin apropiere. Uneori mă deprimă până la moarte neputinţa mea de a spune adevărul. . Ca toate femeile care stârnesc în bărbat demonul analizei... în înţeles s trict epic. personajul -cheie din Domnişoara Christina (1936) este Simina. nici Ileana. deci un personaj mai verosimil. eroul se consacră existenţei cosmice a dispărutei. scufundarea lui Mavrodin în propria sa relatare e tot un mod de sublimare şi abstragere din lumea materialului. în care adevărul să fie deasupra omenescului: "Voiam să spun.Interiorul fantastic exclusiv la materie. fără îndoială. E o Isabel mai puţin sacră şi o Maitreyi fără nimb magic. corespunzând pere chilor Mavrodin . creştineşte. Capitolul al doilea.se referea. care simte cum se loveşte de întuneric. e d e a deveni eroina romanului lui Mavrodin. 3. în el se separă valorile. nu şi valoarea romanului.. fiica mai mare a boieroaicei. ca şi cum ai cuprinde [. Bine echilibrată..

în polemica estetă care se încinge (Egor găseşte mai frumoasă "sursa" decât tabloul). La ţigănci şi alte povestiri. Arheologul este răpus de intuiţiile şi sensi bilitatea ei neobişnuită.Al. Pavăza lui este abstracţiunea şi viziunea care transfigurează realitatea. Mai bine zis a tramei ce invadează. Ea deţine până la exasperare tehnica insinuării. printr -un desfrâu de ordin psihic. Aici romanul se tălmăceşte în afara oricărei incertitudini fantastice. Sub presiunea replicilor ei. pictorul înfige fierul în inima strigoiului. Lui Egor îi "descrie" ursita (cunoaşte exact termenul). Mica vrăjitoare îl atrage pe pictor în beci. subiecte pentru cei preocupaţi cu metabolismul fantasticului în sine. obligându-l la recunoaşterea frumuseţii ei obiective. Sunt. în vreme ce ţăranii cu făclii dau foc conacului blestemat. Subtilitatea psihologică a mezinei continuă să facă "minuni". unde îl supune unui uluitor ritual sado-ma-zochistic. răzvrătit pe psihologie. deci. înfăptuirea onirică este precedată însă de mult discutata scenă a pivniţei. Disponi bilitatea erotică a pictorului s -a lovit de acest ecran rigid pe care îl reprezintă Sanda. în vreme ce Kafka. Asupra acestui lucru vom reveni. cu un fier împlântat în inimă" 1. d -na Moscu organizează un mic pelerinaj în salonul unde se află portretul defunctei. improvizează un vis. Sub îndrumare vădit freudistă. inapt pentru dra gostea pământească. (Ce altceva este fantasticul decât o "explicaţie" a imposi bilului. numai pentru a aduce din nou vorba de domnişoara Christina. devine instigatoare: " . subconştientul încins caută ocolişuri pentru a se exprima. mai mult sau deloc alegorice. Pe "obiectivul" Nazarie îl lichidează repede.. Simina.. Didactica fantasticului. pe care îl atrage în scena-tip a "iubirii cu moarta". povestind un basm (mai mult inventat decât aflat de la doică) despre dragos tea dintre feciorul de cioban şi împărăteasa moartă. p. Problema dominaţiei şi a capcanei în care cade individul. Motivul duhului coborâtor din tablou e de recuzită în proza fantastică. între ea şi Sanda există o tacită beligerantă. deşi premoniţiile Siminei au la bază o nefasonată indiscreţie. secretele trupeşti şi sufleteşti ale celor din ju r. Lucrurile se petrec aidoma. prozatorul a făcut din fragila eroină un sediu al cala mităţilor psihice. fetiţa car e se află de faţă. aceasta se ştie divulg ată în ochii pătrunzători ai "copilului -minune". ucigând a doua oară strigoiul. fiindcă la rândul ei. Simina anticipează şi incită. Şi cu economie. Romanul a fost interpretat ca o prelucrare de folclor: "Romanul Domnişoara Christina creşte direct din folclorul românesc: o poveste cu strigoi. Nenorocirile care urmează îl determină pe tulburatul oaspete să recurgă la puterile descântecului. El a venit la conac pentru o eventuală logodnă cu Sanda. Remarcabilă apare fineţea cu care prozator ul surprinde modificarea raporturilor dintre copil şi cei din jur. într -o lume căzută pradă blestemului. Spiritul ei plutitor dă semne de întrupare şi de agresiune asupra celor vii. pe care un tânăr îl salvează." Ghiduşiile catastrofale ale fetei se ţin lanţ. oaspetele trăieşte fascinaţia feminităţii pe care Sanda nu i-o oferise. nu mai este însă o chestiune de mecanică fantastică. transformându -se într-o forţă de presiune deconcertantă.. sesizează imediat cât de uşor dispare în viziunea artistului . pentru că numai unui copil de nouă ani putea să -i lipsească în aşa grad raţiunea. în faţa platitudinii şi convenţiei. încât să se vadă că tot răul vine din simţuri. Este momentul păcatului şi a pactului cu Diavolul. de vreme ce idila su pranaturală dintre Egor şi strigoaică e adnotată tendenţios (şi în defavoarea poveştii propriu-zise). după cum şi tema iubirii cu fiin ţa "de dincolo". Ea este dosarul viu al întregului roman.P. intuieşte că dincolo de metereze clocoteşte lava. VIII.Dar lui tanti Christina i-ar place să mai fie o dată pictată. pentru că Simina e cea care îl scuteşte pe autor de toată punctuaţia eseistică ce împovăra în Isabel.. un fel de "scuză" a absurdului?) Micuţa Simina este prin urmare energia care ordonează şi rezolvă cifrul psihologic al întâmplărilor halucinante de la conac. Vigilentă. recomandându -i cum anume să se poarte cu fantoma. Simina presimte impasul. Protopopescu absurdului. (Deţine. îl obligă s-o îmbrăţişeze.Interiorul fantastic revin la înţelesul lor omenesc. când toate isprăvile sinistre 204 MlRCEA ELIADE . Nepracticul Egor nu poate fi însă înfrânt pe terenul evidenţelor. Adică să dea pe faţă în forme mai mult sau mai puţin convenabile. Auzind dorinţa lui Egor de a mai picta o dată tabloul. E..fosta stăpână a latifundiilor. îl amendează pentru ignoranţa erotică osândindu -l să-i sărute pantoful. Bucureşti. îl va da pe mâna Sorin Alexandrescu. într-o magnifică scenă nocturnă. studiu introductiv la voi. dar mediocritatea feminină a acesteia nu -l stimulează pe neiscusitul peţitor. şi câteva capitole sunt consacrate materializării fantastice a iubirii cu moarta. Se pare că Mircea Eliade ţinea şi la o altă interpretare. îl dezbracă şi—1 sfâşie cu unghiile. L-a făcut cu succes şi cu economie. Cu ochii la tabloul Christinei. Cu o isteţime care vine din consancvinitate. Simina inter vine din nou cu o aluzie aparent inocentă despre reîncarnare. Fie care din ele este o mică alegorie a dramei care mocneşte. ori Lumina ce se stinge. Proces de-a lungul căruia fetiţa îşi pierde complet personalitatea infantilă. deci. Este în multe privinţe un individ mai redutabil dar în acelaşi timp şi mai vulnerabil. şi tema romanului!) Tot ea îl informează despre apropiata descindere a domnişoarei Christina. ea însăşi o esenţă crudă a adâncurilor. pe care nici măcar nu o apucase în viaţă. cu versuri din Luceafărul. hăcuită de ţărani în timpul unei răzmeriţe. Egor este tipul bărbatului interiorizat şi abstract. In cele din urmă fantoma se decide (previzibil) asupra lui Egor. pictat de Mirea "în mărime naturală". E un proces de psihologie pe care Mircea Eliad e îl abordează cu instrumentele magiei. Arta e unul din ele. La dejun. 203 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . 1969.L.

o problemă intimă a autorului însuşi: "Numai excesul de abstract în care mă mişc poate explica veşnica mea vagabondare în senzual". Sub masca lui Manoil şi a Siminei. Din nevoi artistice (nu totdeauna împlinite) demascarea este mai întâi "mascare". în aceasta. cei doi convin să înlesnească tulburătoarea confesiune a subconştientului. Conform schemei amintite. iniţiativa dă loc la confuzii. Constatarea se transformă în frenezie.hotarul dintre însufleţit şi neînsu fleţit. în final. în virtutea metafizicii hin duse se află paradisul şi fericirea. pentru că de fiecare dată vânzoleala terestră se termină cu "nunta în cer". pe care l-am semnalat ori de câte ori l-am întâlnit. împărţind personajelor partitura Luceafărului eminescian. adică tot un ascet ca toţi ceilalţi. El reprimă. Hyperionul e de astă dată femeie. în afară că e de prisos. dar forma şi conţinutul pe care le conferă el celor două orizonturi vrăjmaşe a le existenţei îi conferă în cele din urmă originalitatea. Pwtopopescu _________________ al fascinaţiei estete. Parabola moralistului Autorul fantastic. Mircea Eliade a încercat aici o amplificare didactă a procesului. dar pe acelaşi traseu. Analiza procesului ia de regulă forma portretului interior în ale cărui contururi mişcătoar e se cuprind mai mult valori decât dimensiuni fizice: credinţă. dau impresia de fantastic şi miraculos. Simina nu face altcev a decât să ofere subconştientului oprimat al pictorului posibilitatea exprimării. căutătorul de insolit şi "suprafiresc". El înfige drugul de fier în inima strigoiului (exact în locul orgiei cu Simina). a Diavolului din Isabel. De fapt.. semn că neagra chemare a întunecimilor a fost li chidată. pare-se.moarte. prozatorul a salvat de la schematism un foarte clar proces psihologic: acela de a o înlocui pe Afrodita pământească cu cea cere ască. fiindcă domnişoa ra Christina e cea care a trecut vămile şi-l cheamă pe neputinciosul pământean. A încercat. o înălţare a lucrurilor de la mobilul lor prea psihanalitic. din care pricină nu se prea înţelege. Conflictul aparent dintre cei doi tăinuieşte de fapt o spontană solidaritate. Domnişoara Christina e prin toate coordonatele sale o carte de analiză psihologică. Mircea Eliade a instituit pretutindeni un personaj dem onic. Critica a observat că obişnuita "criză de semnificaţie" din cărţile fantastice în genere şi ale lui Mircea Eliade în sp ecial nu există. dar un dosar întocmit întru tămăduirea lor. prin care se explică ce condiţii trebuie să îndepl inească omul pentru a deveni fiul . Nici veacul. Dar gestul său este cu atât mai obştesc cu cât are în vedere o foarte vastă şi veche experienţă omenească. fără excepţie. observaţie . 4. ci nişte euri "principiale". desigur. Romanul său reprezintă în primul rând un dosar al lugubrului şi al păcatu lui. Nu există tocmai pentru că Domnişoara Christina nu este doar un roman fantastic. Problematica lui nu diferă de a celorlalte creaţii analiti ce. Că prozatorul nu e un maniheist e un lucru evident. deci un fel de pedagogie a simţurilor.ireal. care din întâmplare este şi apanajul copilăriei sale. Toate romanele. declară el undeva . după ce a fost înzestrat cu harul de a transforma realitatea în imagine.. Egor este un personaj din stirpea acestor abstinenţi eroici. puritate etc. închipuirea. constă forţa dar şi slăbiciunea adversarului: în capacitatea de a lua metafora drept realitate. în fond. Fapt de neadmis însă: personajul cosmic în ipostaza feminină e plin de nelegiuire (până şi socială). toată creaţia sa se reduce la această competiţie între bine şi rău. ori de câte ori vine vorba de cele cuvenite sau necuvenite omului.Interiorul fantastic obârşie franceză. De obicei acceptă trecerea de partea întunecată a lunii. E chezăşia nerostită a sângelui şi a cărnii care îşi caută limbajul. de fapt. Ca şi la Camil Petrescu (dar pe alte căi) revolta vizează fărăde legile şi mistificările carnalului în dauna spiritului. greşit să vedem în el un continuator al catiheţilor luminişti de 206 MIRCEA ELIADE . cuget. acesta iese din peşterile umbroase şi strică liniştea sufletească a protagonistului care face totul pentru a se izbăvi. romanele moralistului fiin ţează pe aceste două perioade antagonice. Pentru demascarea lor. Apelând la schematismul mitic. dacă e să interpretăm romanul prin prisma poemei. îi oferă pe cea mai onorabilă dintre soluţii. îşi spune ea. impulsurile primare ale naturii. dacă nu chiar un roman "de psihologie". De aceea personajele lui Mircea Eliade nu simt propriu -zise "tipuri". fiecare cu valorile şi prejudiciile lor: viaţă . După o schemă fără multe variaţii. îndrumându -l pe Egor să-şi desăvârşească opera de înfrânare după datina descântecului. pentru că e într -adevăr o bucurie pentru un copil să vadă un om păşind cu tot devotamentul pe tărâmul metaforei care este şi al copilăriei. ori a Şarpelui se ascunde instinctul cu chip de balau r fabulos. "îngerul" îi mai aplică în pivniţă acea aprigă lecţie de senzualitate.vis etc. unde. care-şi satisface dorinţele în afara realităţii. real . în orice caz. autorul întoarc e romanul la înţelesurile lui iniţiale. Ceea ce ne propun asceţii aflaţi pe calea consacrării e de fiecare dată o abstractizare a senzualităţii. Focul se înalţă purificator peste conacul ispitelor diavoleşti. între erudiţia magică a Siminei şi deriva imaginativă a pictorului se stabileşte un acord subtextual. Mitul şi metafora reprezintă o atare cale convenabilă spre care Simina vine cu candoare şi sensibilitatea nativă a copilăriei iar Egor cu argumentul matur 205 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. sensibilitate. nici formaţia intelectuală nu -i mai dădeau dreptul la povaţă şi zicală duhovnicească. Ar fi. se do vedeşte a fi în cele din urmă un foarte cumi nte povăţuitor de oameni. Din direcţii opuse. culpă. Şi pentru ca pictorul să înţeleagă exact în ce constă reînfiinţarea domnişoarei Christina. trebuie să observăm că rolurile sunt inversate. toată literatura lui Mircea Eliade urmăreşte să -l umple pe om de această înfumurare a vieţii "de dincolo". De unde reiese că Egor nu este decât un refulat. De altfel. cu autoritatea artistului.

veşniciei. Demersul, didact în esenţă, cum sunt toate dezbaterile moraliştilor, necesită un mare efort regizoral din partea romancierului. Se poate vedea din Isabel şi apele Diavolului ce se M. Eliade, Şantier, op. cit., pp. 209 - 210.
207

ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. Protopopescu__________________ întâmplă când conceptele nu sunt bine camuflate. Eşecul din această primă tentativă nu se mai repetă. Fiindcă cercetătorul de mituri şi religii s -a decis să ia măsuri radica le întru tăinuirea moralistului. A adoptat cu alte cuvinte codul povestirii fantastice, care nu este altceva decât o camuflare excesivă a sensurilor etice (atât de exagerată, încât "traducerea" devine obligatorie!) şi totodată o fortificare "filosofică'" a lor. S-a născut de pe urma acestei iniţiative un număr de romane şi nuvele, foarte diferite ca valoare şi stil, dar de o perfectă unitate ideologică. Problema existenţei exemplare a omului constituie centrul acestei literaturi. Fantasticul nu e decât o parabolă prin care moralistul îşi duce la bun sfârşit treburile. Un fel de comunicare "populară" şi "artisticizată" a erudiţiei, sau o ridicare la rang a amatorismului. Cu care prilej vom transcrie o impresie neinfirmată nici chiar de cele mai ilustre lucr ări ştiinţifice ale autorului: autoritatea scrisului lui Mircea Eliade rezultă în bună parte din asumarea riscurilor unui înalt diletantism. 208

IX
M. BLECHER UN POVESTITOR ÎN AVAN GARDĂ
1. "Conservatorismul" avangardistului
Prima carte de proză a lui Max B lecher era să se numească Exerciţii în irealitatea imediată 1. Cum bine se ştie n-a apărut aşa. Autorul a lichidat cuvântul fruntaş, înlocuindu -l cu mai băznitul întâmplări... (1936). Cu prefăcută cuminţenie, demnitatea "kierkegaard" -eană a titlului a fost serios şifonată. Cei mai mulţi au trecut însă cu vederea disarmonia, contând exclusiv pe resturile canonului absurd ("irealitatea imediată"), pe o ambiţioasă recenzie a scriitorului (Conceptul repetiţiei la Kierkegaard 2) şi, bineînţeles, pe opera care rec lamă înrudirea de problemă cu filosofia existenţei. A rezultat de aici imaginea unui prozator ultramodern, despre care tot ce s -a spus apare îndreptăţit. Confruntat cu "ismele" zilei (existenţialism, suprarealism, onirism şi, dacă se poate, "delirism"), M. Blecher a fost declarat fiu al secolului XX prin excelenţă, Cf. Corespondenţă cu Saşa Pană şi Ilarie Voronca, în Vizuina luminată, ediţie întocmită şi cuvânt introductiv Saşa Pană, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1971, pp. 318, 320, 323 e tc. M. Blecher, Conceptul repetiţiei la Kierkegaard, în "Vremea", an IX, nr. 431, 29 martie 1936. 209 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. Protopopescu__________________ şi comparat cu Kierkegaard, Kafka, Thomas Mann, Bruno Schulz, Robei! Walser, Robert Musil , Heimito von Doderer, Hermann Broch ' etc. Unui singur lucru nu i s-a prea dat importanţă. Şi anume că, înainte de a fi un experimentalist şi un reformator, autorul întâmplărilor în irealitatea imediată este un desăvârşit Povestitor 2. Har câtuşi de puţin nou, dar care răspunde de multe din succesele inovatorului. Constatarea, expediată de regulă prin finalul cronicilor, a fost de fiecare dată redusă la o anume iscusinţă stilistică. (M. Blecher e dintre puţinii căruia critica vremii nu i -a întocmit "îndreptare"!) E şi aceasta o virtute a scrisului său, chiar mai mare decât s -a observat. Dar chestiunea trece peste detaliile tehnice ale operei, vizând însăşi natura artistului. Se pare că romancierul a fost cel dintâi conştient de aceasta, când s-a decis să încalce regulile de armonie ale titlului recurgând la profanul întâmplări... Vorba preluată din repertoriul sfatoşilor sfidează chiar genealogia ilustră de mai sus, atră -gându-ne atenţia că temeinicia naraţiunii nu a fost definitiv sacrificată aspiraţiilor sp re modernitate. Splendoarea speculativă a gândirii moderne este silită să suporte încă din titlu amintirea unor îndătinate norme epice. Dublă înzestrare care explică de ce înainte de a fi extraordinară, opera lui M. Blecher e cât se poate de omenească, îna inte de a fi abisală, e perfect inteligibilă, e captivantă înainte de a fi abstractă şi cutremură cel puţin în măsura în care place. Calităţi pe care, să recunoaştem, nu le găsim întrunite nici chiar la cei mai dibaci psihologi. în locul altor speculaţii, iată cum încep cărţile şi paragrafele prozatorului modern: "Mă văd foarte mic, în cămăşoaică până la călcâie, plângând disperat pe un prag de uşă, într -o curte plină de soare, a cărei poartă este deschisă spre o piaţă pustie, o piaţă în amiază, caldă şi tr istă, cu câini adormiţi pe burtă şi oameni culcaţi în umbra barăcilor cu zarzavat..." (cap. III din întâmplări...). "Eram un băiat înalt, slab, palid, cu gâtul subţire ieşind din gulerul prea larg al tunicei. Mâinile lungi atârnau dincolo de haină ca nişte M. BLECHER - Un povestitor în avangardă 1 Cf. Ov.S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, voi. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, pp. 506 - 510; Georgeta Horodincă, M. Blecher: "Delir esenţial", în voi. Structuri literare, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1970, pp. 41 - 80; Nicolae Balotă, M. Bleher şi realitatea imediată a creaţiei, în voi. De

la Ion la Ioanide, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1974, pp. 153 — 181. 2 în studiul amintit, Nicolae Balotă surprinde importanţa "naratorul ui", termen prin care ni se indică însă tot gradul de "şlefuială" al istorisirii. 210 animale proaspăt jupuite. Buzunarele plezneau de hârtii şi obiecte. Cu greu găseam în fundul lor batista pentru a mi şterge ghetele de praf, când veneam în străzile din centru" (cap. X, întâmplări...). "începuse vremea teribilă de toamnă cu ploi mărunte şi dese ce împânzeau străzile cu o sită fină, într -o lumină cenuşie de subsol, cu răbufniri aspre de vânt într -un oraş pustiu, în după-amiezi aeriene şi infinit de fragede. .. Plaja era goală. Oceanul spăla valuri searbede cu spume galbene, leşioase. Plecam mai mult pe la ţară, pe drumuri înguste şi părăsite, prin dunele de vegetaţie iernatică, cu ierburi enorme ca săbii ieşite din nisip şi spini uscaţi pe întinderi nesfârşit e... De multe ori se opreau la hanuri de ţară cu crâşmăriţe rumene..." etc. (cap. XI, Inimi cicatrizate). Ce este nou aici în materie de metodă? Paragrafe simple, pe un ton tihnit şi familiar, sugerând moliciunea înţeleaptă a marilor povestitori şi nicidec um verva admiratorilor lui Proust ori Joyce. Povestitorul aruncă răbdurii momeli în calea cititorului, ademenindu -l cu mereu reînnoita promisiune a anecdotei. Surpriza nu e deloc mică, fiindcă "avangardistul" pasionat de retorica lui A. Breton şi experimen tele confraţilor de la "Unu", stăpân pe teoriile lui Freud şi esenţialismul poetic al lui Paul Valery, e complet străin de orice artificiu şi intenţie de epatare. El "deapănă" în cel mai dulce stil, surclasând dulcegăria printr -o neobişnuită solemnitate a enunţului şi o uimitoare precizie lexicală. în cele trei cărţi, starea de spirit fundamentală este a vechiului povestitor, preocupat să se facă înţeles şi "popular". Dar pe acest fond "desuet" se pune la cale o subtilă ofensivă împotriva desuetudinii de gâ ndire şi conflictelor exterioare. în numele pasiunii pentru viaţă individuală, spectacolul îşi circumscrie valorile aceluiaşi univers imprevizibil - Eul. Instinctele povestitorului "emerg", cum ar spune Blecher, spre coclaurul "suboceanic", unde senzaţia şi emoţia devin eroi de aventură şi unde peripeţia înseamnă "transă", "febră", "disperare". Substituţia aproape că trece neobservată, fiind complet lipsită de extravaganţa obişnuită a reformatorilor. în faţa celor mai halucinante stări, avangardistul băzneş te molcom şi curgător, ca şi cum s -ar afla în faţa unor fiinţe şi "întâmplări de odinioară". (Să notăm că, încă de pe vremea elaborării Exerciţiilor, autorul îşi trata cartea ca pe o "fiinţă proteică" 1). M. Blecher: "Cartea ia proporţii şi se plămădeşte ca o fiinţă proteică", în Corespondenţă..., op. cit., p. 320. 211 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. Protopopescu__________________ Se obişnuieşte să se spună despre povestitorul de rasă că trăieşte ceea ce povesteşte. M. Blecher face în acest sens o solidară profesiune de credinţă: "Oralitatea şi ilogismul vieţii cotidiene nu mai sunt de mult pentru mine vagi probleme de speculaţie intelectuală: eu trăiesc [s.a.] această irealitate şi evenimentele ei fantastice" 1. Iată-ne la izvoarele cele mai omeneşti ale con ceptelor, unde analiza nu mai înseamnă "intelec -tualizare" a trăirii, ci trăire nemijlocită a ideii. Fără a fi un proustian, M. Blecher îşi face din paranteză şi digresiune o profesie nu mai puţin rentabilă. Cu toate acestea lipseşte ansamblului orice senz aţie de demagogie savantă prin care subiectivitatea îşi alungă îndoielile de sine şi -şi proclamă şovăielile drept postulate. Aici intervine contribuţia funciară a povestitorului: în sancţiunea pe care faptul concret o aplică în permanenţă fanteziei. "Tot c e scriu a fost cândva viaţă adevărată", declară artistul înspăimântat de ravagiul efemerităţii. "Şi totuşi când mă gândesc la fiecare clipă care a trecut în parte, şi caut s -o revăd, s-o reconstitui [...] impresia care renaşte este înainte de toate aceea a efemerităţii vieţii..." (Vizuina luminată). Pierzându -şi încrederea în documentele decolorate ale memoriei, analistul devine un sceptic avid de fapte: "în ce constă atunci importanţa unei clipe în momentul când e încă prezentă? Să încercăm deci, o intensă trăire în clipa la care luăm parte, şi care se «petrece» în momentul actual, de vreme ce ştim că timpul îi va şterge cu totul însemnătatea. Ei, da, s -o trăim cu intensitate.... Dar, în ce constă

totuşi însemnătatea ei? Ce sens are dansai" (Vizuina luminată).
întrebări grave, din care creşte direct personalitatea literaturii sale. Multe din trucurile şi rutina psihologismului pălesc sub presiunea acestor interogaţii. Se pune în discuţie însăşi responsabilitatea analistului, care, la adăpostul declaraţiilor de obiectivitate, se rezuma nu o dată la intima fantezie a stivuitorului de impresii. Pentru buna reputaţie a analistului s-a născut mai întâi naratorul scrupulos care nu dispreţuieşte faptele. Dimpotrivă, el, povestitorul funciar, e cel care prefaţează du pă "modă veche" ipotezele analistului cu "bucăţi de realitate" (expresia autorului) în stare cât mai neprelucrată. Aşază, cu alte cuvinte, analiza pe solida temelie a faptului brut. Şi tot după legile povestirii, evenimentul înfăţişat este mai întotdeauna divers şi "insignifiant". E un fel de a spune, căci în ochii analistului hipersensibil "totul semnifică". Vizuina luminată, jurnalul postum al romancierului, e un veritabil manual de iniţiere în arta "extracţiei" de semnificaţii. O artă orientată sever spr e document şi probă. M. BLECHER - Un povestitor în avangardă necruţătoare cu pornirile mistificatoare ale "memoriei afective". Aşa se face că, printr -o temeinică planificare, glosele analistului survin numai după ce povestitorul a pus punct evocărilor. Me todic şi chibzuit, acesta dezleagă

firul poveştii în stilul cel mai familiar: "îmi amintesc de o anumită după -amiază impresionantă şi de o întâmplare măruntă, aproape banală, care m -a făcut să mă gândesc îndelung la ceea ce se numeşte însemnătatea unei cli pe. ...Dar iată întâmplarea...". Asemenea formule de ritual narativ nu sunt "accidente", cum s -ar putea crede. Romanul lui M. Blecher este un permanent dialog între povestitor şi interpret. Primul "redă" realitatea, analistul o tălmăceşte. (încă o abatere de la "univocitatea" analizei sufleteşti, abatere prin care romanul capătă suprafaţă fără să devină obositor.) Cele două "personaje", povestitorul şi analistul, se rânduiesc şi se substituie la cârma romanului, sugerând râvna spiritului abstract de a pătru nde în lumea dovezilor materiale. Surpriza cea mare stă în modestia cu care subiectul îşi recunoaşte neputinţa în faţa vastei materialităţi, după ce analişti de vază ne obişnuiseră să -i admirăm victoriile: "Când evoc vreo amintire din acestea cu ochii înch işi şi ea renaşte cu intensitatea realităţii de odinioară [...] mă întreb adesea cu mare emoţie care poate fi sensul acestei continue iluminări interioare şi a câta parte din lume o constituie dânsa, pentru ca răspunsul în mod inexorabil să fie întotdeauna la fel de descurajam... Este în fondul realităţii o neînţelegere de imensă amploare şi de grandioasă diversitate din care imaginaţia noastră extrage o infimă cantitate, atât cât îi trebuie pentru ca adunând câteva lumini şi câteva interpretări să -şi constituie «firul vieţii». Şi firul acesta al vieţii ca o fină şi continuă şuviţă de lumină şi de visuri, fiecare om îl extrage din maternul rezervor al realităţii, [s.n.] plină de decoruri şi de întâmplări, plin de viaţă şi de vis aşa cum copilul neştiutor apasă sânul mamei şi suge ţâşnitura de lapte caldă şi hrănitoare." (Vizuina luminată) Omagiu ferm adus plenitudinii materiale, prin care înţelegem de ce prezenţa Povestitorului, ca mesager credincios al ei, nu e deloc cir cumstanţială. Ibidem, p. 317. 212 213 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. Pwtopopescu

2. "Ruptura" nefantastică: persoană reală şi personaj abstract
Dubla specializare a autorului în povestitor şi analist corespunde unei disocieri de care luăm cunoştinţă în prima frază a romanului întâmplări în irealitatea imediată: "Când privesc mult timp un punct fix de pe perete mi se întâmplă câteodată să nu mai ştiu nici cine sunt, nici unde mă aflu. Simt atunci lipsa identităţii mele de departe ca şi cum aş fi devenit, o clipă, o persoană cu totul străină. Acest personagiu abstract şi persoana mea reală îmi dispută convingerea cu forţe egale." Dispunerea termenilor este cât se poate de clară. Cea dintâi percepţie se referă la cadrul material (punctul fix de pe perete) de care se leagă existenţa "persoanei r eale". Din acest univers originar ("maternul rezervor"), fiinţează "persoană cu totul străină", adică "personajul ab stract", într-o simetrică distribuţie, povestitorul şi analistul îşi repartizează sarcinile în roman. Primul va răspunde, evident, de peri peţiile "persoanei reale". Printr -un fenomen de efracţie analog celuia care duce la apariţia personajului abstract, din coasta povestitorului se va înfiripa analistul. Ar fi exagerat să susţinem că toate aceste operaţii preliminarii sunt tot atâtea inovaţi i. Exceptând creditul nescontat pe care analistul îl acordă povestitorului, toate celelalte demersuri se cuprind în frenezia pluralităţii şi a mobilismului contemporan. Dar faţă de năstruşniciile din preajmă ale aspiranţilor la "mai -mult-ca-realitatea", scindarea eului de la care porneşte M. Blecher e o temeinică premisă a psihologiei aristotelice. Romanul se întoarce astfel la echitabila lui dispută dintre "persoana reală" şi "personajul abstract", valori ale celui mai calm raţionalism în materie de psihol ogie. Nici măcar despre o dispută nu poate fi vorba, ci de o originară fraternitate, sugerând înrudirea ("imediatul") oricărei viziuni, cu realitatea materială care a produs -o. Ambiţia acestui personaj "dublu" e să convingă că materia "mediată" de povestit or şi "irealitatea imediată" edificată de analist sunt două fronturi contingente, inseparabile şi echivalente ale existenţei. Viaţa (ca şi romanul) înseamnă pendulare a fiinţei între cele două universuri complementare. Trecere reversibilă a "persoanei real e" în "personagiu abstract", ce va fi definită - nici nu se putea altfel - cu cuvântul de ordine: criză. 214 M. BLECHER - Un povestitor în avangardă

3. Metabolismul crizei
La creşterea şi descreşterea crizei se referă începutul canonic al întâmplărilor... Intensificarea raporturilor cu realitatea ("când privesc mult timp un punct fix de pe perete...") are acest efect paradoxal -"pierderea identităţii" reale şi substituirea ei cu o personalitate nouă, abstractă. în termenii fizicii, s -ar numi "timpul unu" de funcţionare al mecanismului lăuntric. "în clipa următoare, constată autorul, identitatea mea se regăseşte, ca în acele vederi stereoscopice unde cele două imagini se separă uneori din eroare şi numai când operatorul le pune la punct, suprapunându-le, dau deodată iluzia reliefului." Rapida destăinuire de cifru a romanului anunţă totodată severe măsuri ale "factologului" împotriva analistului petrecăreţ cu nuanţa. M. Blecher însuşi ţine la această reprezentare "mecanică" a eului. "Meşteşugarul" cu experienţă descrie precis diferenţele şi caracteristicile fazelor. "Senzaţia de depărtare şi singurătate în momentele când persoana mea cotidiană s-a dizolvat în inconsistenţă e diferită de orice alte senzaţii, când durează mai mult, ea devine o frică, o spaimă de a nu mă putea regăsi niciodată." Regăsirea identităţii coincide cu restaurarea realităţii: "Ea (odaia) revine la consistenţa ei anterioară iar obiectele

" Desprinderea de sine creează "problema": "Teribila întrebare «cine anume sunt» trăieşte în mine ca un corp în întregime nou. exploatând până la nuanţă natura şi semnificaţiile obstacolului.. Protopopescu Aceasta este definiţia crizei. Urâtul carnal sublimează într -un apolog biologic cum se în tâmplă să găsim şi la Creangă. povestirea. ci prin pivniţe şi ganguri insalubre. conştient că extraordinara "călătorie" nu e decât "o simplă exagerare a identităţii mele. ("Din când în când desfăceam pana din ziar şi o priveam timp îndelungat: misterul ei era de nepătruns"). istorioara exprimă o mare puritate. Hipertrofia eu -lui (văzut ca "un picior al meduzei care s -a întins peste măsură" sau ca "o siluetă neagră înconjurat ă de o mare luminozitate") e mai aproape de mentalitatea expresionistă a figurii amplificate. Rătăcirea puberului prin locuri deocheate ("spaţii blestemate") e tot una cu răzleţirea mezinului de baştină ocrotitoare a părinţilor. care se anunţă ca atare. şocantul episod al primei expe rienţe erotice. (Expresie cu care Balzac defăima orice tentativă de a depăşi marginile evidenţei. menite a aduce întâmplările. pentru când va trebui să dăm totuşi un nume crizei. în fond ar fi fost şi inutil. pe care autorul însuşi şi-o aminteşte ca făcătoare de minuni. Problema veridicului şi a "naturalului " se pune însă cu aceeaşi acuitate ca şi la ilustrul predecesor într -ale amintirilor din copilărie. îl recunoaştem după supleţea cu care aşază nimbul şi legile poveştii pe cele mai aspre unghere ale realului. Cu cât ne adâncim în timp. Găsim. Aşa se explică de ce un roman care anunţa din titlu teribile incursiuni în "iraţional" nu ajunge totuşi "un bal mascat al imaginaţiei". Iată. ademenirea şi "momeala". şi peripeţia interioară a lui M. în pofida unor accente "naturaliste". Cu cât supunerea la "tiparele" naraţiunii e mai evidentă. în fine.". iar dacă vrem să -i "ameliorăm" mesajul.. Dintr -o realitate geografică oarecare. cum în realitate se întâmplă. numită solitudine: "în câteva clipe de nelinişte. ca forme evoluate. ci "procedee" erotice de la ciraci ca Walter. Există "ispitirea" fetei de împărat. Deşi. Ce ea ce prozatorului nu i se întâmplă când rememorează ingenuitatea vicioasă a copilăriei de mahala. şotia poartă peceţile isterizării şi ale freneziei citadine.. putea fi reduse Ia ceremonialul basmului. Nu vom stărui în atari analogii "prerafaelite". Numai că. în virtutea cărora putem restitui crizei înţelesul profan de "păţanie" a spiritului. locul de vine categorie cu funcţii şi . cu puţină fantezie. care la M. autorul întâmplărilor. regăsesc căderile mele în spaţiile blestemate [s.. autorul respinge unica soluţie a crizei de "idei". bunăoară. E forma elementară de sesizare a conflictului.Ai. decât de teoriile "fluxului".. la copilul secolului capitalist. "interdicţia" şi încălcarea ei. în persoana vlăjganului Walter. îşi concentrează de asemenea tensiunile în jurul unei stări de impas a eroului. cu atât evidenţa şi "materialitatea" piedicilor sporesc în calea eroului de povestire. Poate şi datorită francheţii cu care autorul "demitizează" mereu romanţată copilăriei. Dar povestea rămâne neîntinată. şi multe lucruri n-ar mai fi de adăugat. Elementele odăii se stratifică în propriul lor contur şi în coloritul vechei amintiri ce o am despre ele"." Să reţinem această subestimare a "cerebralităţii". C ondiţionarea strictă a procesului îl scoate pe M. dă următoarele indicaţii: ". Blecher ia chipul pistruiat al Fridei. Blecher lângă eposul primitiv. în consecinţă. lubricul tinde să devină hieratic. crescut în mine cu o piele şi nişte organe ce-mi sunt complet necunoscute.în această dispariţie subită a identităţii. înainte de a vedea care anume sunt aceste "spaţii" să notăm că formula decurge din acelaşi pact al eseistului cu naratorul. "Spaţiul blestemat" Ca orice poveste. ("Oricât de departe îmi răscolesc amintirile.. nu mai învaţă descântece de la mama.din ea se depun la locurile lor. El nu se mai despoaie la scăldat pe malul pârâului. de către analistul dispreţuitor. pana. în adâncul copilăriei le găsesc legate de cunoaşterea sexuală. sau chiar în literatura populară. de "exterioare". aşa cum există şi "răufăcătorul".n. Fireşte că cea care îl ispiteşte cu misterul este starea de disoluţie: "Senzaţia de îndepărtare a lumii e mai clară şi mai intimă. pentru a reveni definitiv şi dureros în solitudinea mea.. Rezo lvarea ei este cerută de o luciditate mai profundă şi mai esenţială decât a creierului. fiindcă din acest crud respect pentru realitate. aşa cum într -o sticlă cu apă un bulgăr de pământ sfărâmat se aşază în s traturi de elemente diferite. şi incredibil să regăsim în periferiile târgului feeria purităţii de pe malurile Ozanei. Blecher îşi pune mai întâi probleme de "itinerar". Cum se vede. Intenţiile descriptive ale acestuia sunt întâmpinate cu "conceptualizarea". lui M. Importantă e sintaxa naraţiunii.") Episodul e greu de reprodus fără vulgaritate.. bine definite şi de culori variate. Pentru consacrarea eroului şi a suferinţelor lui.. multe secvenţe ("crize") ale periplului ar.Un povestitor în avangardă Vom găsi în întâmplările puse cap la cap tot ceea ce formează farmecul unei poveşti. e n evoie de un spaţiu consacrat. BLECHER . n-avem decât să recurgem din nou la recuzita bas mului. 4. cu a tât apare mai pregnant personalitatea modernului. Fenomenologia impasului ţine de însăşi geneza ideii de epic. am parcurs astfel toate certitudinile şi incertitudinile existenţei mele. Ce altceva este basmul popular decât o succesiune gradată de dificultăţi pe care voinicul le înfruntă în numele victoriei morale? Schiţa.. nuvela. pornit s ăşi afle rostul dincolo de lumea dură a lucrurilor. crescută ca un cancer din propria -i substanţă": O aventură intimă şi totală a organicului care ia act de limita sa.) Auspicii cât se poate de "tradiţionale". Găsim până şi "unealta fermecată". 216 M.} de odinioară." 215 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . Blecher în afara impresionismului care planează peste întreaga literatură de autoanaliză.

Deşi aceasta nu anulează raportările la mit. "depeizare" şi. BLECHER . Blecher acuză direct pământul de vrăjitorii. nările mi se umpleau de mirosul cojilor putrezite.) Evitând echivocul şi soluţiile transcendenţei. probabile chiar la autorul Castelului. Vom înţelege mai bine aceasta când vom vedea cât de neglorioase (şi întâmplătoare) sunt spaţiile fermecate: "Unul din aceste spaţii se află în parcul oraşului". iar cerul deasupra mea. Blecher dă dezastrului un echivalent exhaustiv la nivelul vieţii individuale.o natură conceptualizată: "Erau întotdeauna aceleaşi locuri ne previne analistul înainte de a ne lăsa în voia evocării -în casă sau în grădină cari îmi provocau crizele.Un povestitor în avangardă Unii comentatori au văzut în aceas tă mitologie a locului menit influenţa lui Kafka.ele mă aşteptau cu ferocitate să cad pradă atmosferei speciale ce conţineau. absurd şi nedefinit. Atunci câ nd nu îl are. (Nu e ultima oară când va trebui să vorbim despre patima romancierului pentru elementar. zona fastă şi nefastă. Oricât de "psihanalitic" am vrea să -l interpretăm.) Un alt loc al pierzaniei sufleteşti îl reprezenta malul cu zdrenţe hidoase de lut. toată petrecerea er oului cu lucrurile inutile vizează descalificarea concretului: "Când intrai în adolescenţă nu mai avui crize. deal. Cu riscul de a părea schematici. plasate ici colo în oraş.semnificaţii dirijate. Fiindcă. sau că "taina universală" e o afacere pentru care merită să-ţi dai viaţa. un singur pas dacă făceam şi intram într -un asemenea spaţiu blestemat. Un pas. Mai ales că agresiunea "spaţiilor" asupra sufletului fragil nu e chiar atât de sinistră pe cât o recomandă romancierul. Fiindcă "momentul suprem al crizei se consuma într -o plutire în afară de orice lume.Al. Sugestia captivităţii lui Harap Alb în fântână şi a genunilor ce se cască în faţa feţilor -frumoşi capătă o nemaisperată folosinţă modernă. cu care pot fi ofensaţi scriitori foarte mari. Deşi nu 218 219 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . M. (Problema ispitirii sufletului e. Graţie acestui formalism ("conceptualizare"). cu râpi şi molozuri transformate în locuri de pomină. locul cu "funcţii". era un miros neplăcut şi totuşi suav. Pentru ceea ce i se întâmplă eroului există răsunătoare diagnostice contemporane: "alienare". unde elementele naturii sunt de regulă epuizate (vale. "criz a de identitate". plăcută şi dureroasă în acelaşi timp". M. devenind spaţii exemplare. Inutilitatea umplu scobiturile lumii ca un lichid ce s -ar fi răspândit în toate direcţiile. în fond. "spaţiile blestemate" îşi pierd treptat contingenţa. Şi încă un fapt care se explică acum. In inutilitatea aceasta care mă înconjoară şi sub cerul acesta pe veci blestemat umblu încă şi azi. Protopopescu . corespondentul cel mai apropiat a l "spaţiului blestemat" tot în mentalitatea primitivă îl aflăm. dar starea aceea crepusculară. Cei mai mulţi însă s-au străduit să facă din el o treabă cât mai încâlcită şi mai lipsită de temeiuri terestre." "Spaţiul-capcană" este deci un spaţiu predilect. pe seama credinţei că un de explicaţiile sunt mai puţine.) Formula îndrumă insistent spre acel simbolism al locului ("id locus") cu care începe orice gramatică a basmului. Ori de câte ori intram în spaţiul lor. Privaţiuni răsplătite pretutindeni cu incursi unea lăuntrică şi alte expediţii "în afară". Reabilitarea marginilor ei. Protopopescu__________________ capcane invizibile. acelaşi leşin şi aceeaşi ameţeală mă cuprindeau. criza venea inevitabil. Aşa cum face când se declară prizonierul unor locuri cât se poate de paşnice. Nici unul însă nu are puterea să spună. Dar cinstea care i se face realităţii e de fapt un mod de a o duce la pierzanie. de "locul care ademeneşte" şi care nu e câtuşi de puţin un mister modern. îi va veni foarte greu să accepte că lumea poate fi rezidită din aburii ceştii de ceai. Locul "specializat". Adevărate 217 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. unui cititor devotat lui Tolstoi şi Balzac. în moarte sau în braţele femeii -nălucă. "metafizica" e mai multă. (Recunoaştem geografia baco -viană a marasmului provincial. întru nimic deosebite de aerul ce le înconj ura . El mă pregătea pentru criză ca un fel de scurtă perioadă de incubaţie. de bună seamă. pădure. Lunecarea lui pr in locuri pricinaşe e plină de voluptate şi uimire. Adică tot atâtea feluri de speculă cu imprecizia. pe care o fabrică de ulei zvârlea cojile de seminţe: "încă de departe şi cu mult înainte de a ajunge la malul râului. autorul îl inventează. decât de mecanismele reci ale absurdului. Acesta ar fi spaţiul blestemat ." La cea mai mică inabilitate un atare text s -ar fi putut degrada în "sindrom" şi anomalie. într-adevăr. devenise oarecum starea mea naturală. Aşa erau crizele. Ca şi în basm. izvor etc. Acuzaţie. cerul veşnic corect. capătă culoarea proprie a disperării. un subiect comun analiştilor.) fără nici o legătură cu ideea de descripţie. cât spune "spaţiul blestemat". Explicaţia foarte "psihică" pe care M." Concluzie prea sumbră ca să mai pute m pune la îndoială înrâurirea propovăduitorilor de cataclisme interioare asupra scriitorului român. provin din formalismul epicului naiv. putem afirma că literatura lui M. Lucrurile nu ajung acolo tot datorită ingeniozităţii cu care sunt mereu călăuzite pe făgaşul povestirii. De unde atracţia în trecut. tradiţionala "criză de natură" din romanul interiorului se confirmă şi la Blecher. Blecher o dă acestui ultragiu al sensibilităţii pare totuşi mai aproape d e emotivitatea (vezi episodul cu Clara) şi de duioşia copilului de Humuleşti. stâncă. în ciuda invaziei de ""locuri" şi "peisaje". teritoriu care emana o "senzaţie bizară de inutilitate". E vorba. Se poate.

declară autorul. îşi pierd rezonanţa privată. Este cred aceiaşi lucru a trăi. este nu observaţia.) Peste tot acelaşi tragic conflict între iluzie şi esenţă. toată autoritatea gânditorului provine din interesul pentru "întâmplare" al naratorului. focul.) De unde senzaţia de fals. care p are a demonstra cât de multe şi organizate idei se pot extrage din cele mai disparate şi insignifiante fapte. îngrozitor şi dureros prizonierat.. aşa măsură încât şi -au făcut din exagerare (inclusiv stilistică) o metodă.. însă foarte puţini au reuşit să nu greşească. reacţiile şi interpretările depăşe sc această limită "de jurnal".face altceva decât să-şi pună cu obstinaţie problema sinelui. La drept vorbind şi -au pus-o toţi analiştii.). Dar în loc să opună realităţii o viaţă lăuntrică predispusă la gigantism şi un eu cât mai fabulos (ca la Proust). descris în Vizuina luminată. Ca şi la autoarea Concertului din muzică de Bach. ori Inimi cicatrizate rămâne un fapt secundar." (întâmplări.) Pe de altă parte." (întâmplări. Biecher. se zbate şi se revoltă mai puternic şi mai elementar decât în viaţa cotidiană.. ci pe o inteligentă exploatare a abstracţiilor. gustul florii de salcâm ori râpa de gunoi (toate constituind capitole în cărţile lui Biecher) devin subiecte atât de re ntabile pentru roman. aceea mă turbură mai mult. se agită. în aspiraţia spre esenţă. doctrinarul Mircea Eliade. ci referinţa. ce nu se mai bazează. întunericul. eroice: "Ceea ce era mai comun şi mai cunoscut 220 M." (întâmplări. "teatral". l -au exagerat în. Altfel spus. Impresia generală şi elementară de spectacular devenea o adevărată teroare îndată ce intram într -un panopticum cu figuri de ceară. cinematograful. iar armonia lor răspândeşte peste întreaga operă un aer de perfecţiune. Obişnuinţa de a le vedea de atâtea ori isprăvise probabil prin a le uza pielea exterioară şi astfel ele îmi apăreau din când în când jupuite până la sânge: vii.. imaginarul. disperare. sau a visa o întâmplare. drept pentru care sensibilitatea eroului aju nge la "dramă" în împrejurări pe care nimeni nu le -ar lua în seamă: "Dacă în timp de ploaie mă feream să ating pietrele din cursul şuvoaielor de apă. tragismul sincerităţii la eroul din întâmplări. ci din subtilitatea cu care sunt interpretate faptele cele mai banale. aşa cum cred. Dar în ciuda eloc venţei cu care se afirmă.. Blecher e analistul care deţine la perfecţie legile armoniei. dacă avem în vedere că romanul de analiză s-a născut din obidă pentru anecdotă şi că nu o dată valoarea lui se calculează în dreaptă proporţie cu arta de a-l pierde pe drum pe povestitor. nespus de vii. adică viaţa interioară: "în definitiv nu există nici o diferenţă bine stabilită între persoana noastră reală şi diferitele noastre personagii interioare imaginare. formularea. Pentru că duplicitatea are un foarte convenabil numitor comun: elementarul.. 5." (întâmplări. ori de ce idei foarte pretenţioase ajung să se facă înţelese prin mijloacele cele mai simple. După Hortensia Papadat-Bengescu." (întâmplări. Trăirile fundamentale (nostalgie. Respectând regula elementarului. Protopopescu__________________ într-o latură complet diferită... (Una din cele mai tulburătoare pagini o reprezintă carnavalul infirmilor de la Leysin.) Vechea magie a eului se încheie prin această aliniere a spiritului la cele materiale: "Eram ceva cert: lumea avea un aspect comun al ei în mijlocul căruia căzusem ca o eroare. Aşa se explică de ce amănunte atât de neînsemnate ca ploaia. însă pe gest şi comportament.. Dar. romancierul propune o subiectivitate redusă la elementar: "Tot ce e capabil să se agite în corpul meu. Toată subtilitatea primului se bazează pe experienţa celuilalt.. sau "Poate chiar. Se pune în cazul lui Biecher o problemă pe care G.. . altul.. Muzicalitatea montajului eseistic provine din claritatea ideii reprezentate şi din tr-o impecabilă tehnică a accentului.) Misterul stă în elementaritate. putem vorbi de un fonetism al stărilor subiacente. Ceea ce fascinează în întâmplări. M. o făceam pentru a nu adăuga nimic la acţiunea apei şi pentru a nu interveni în exercitarea puterilor ei elementare. descripţia este de cele mai multe ori săracă. nu este nici o diferenţă între lumea exterioară şi cea a imaginilor mintale. nici vasta lume materială nu mai interesează prin formele ei excepţionale. Gesturile.. "decorativ" şi "spectacular". (întâmplări. panorama sunt locuri predilecte de auto -investigaţie. BLECHER ... demonstraţia. şi viaţa reală cea de toate zilele este tot atât de halucinantă şi stranie ca şi aceea a s omnului" (Vizuina luminată). filosoful nu întreprinde nimic care să nu stea şi în puterile povestitorului. oarecarele. "emfatic şi desuet" ..Un povestitor în avangardă în obiecte. Ambiţiile fenomenologului vizează un obiect pe care modestul povestitor îl stăpâneşte de minune: faptul divers. dragoste) nu reies din declaraţii şi concepte (cu atât mai puţin din extraord inar). toc mai ţinând cont de ea.) Bâlciul. umilul... întotdeauna prea îndatoraţi faţă de propriul "caz". Elementaria Normal ar fi să recunoaştem aici unul din sacrificiile obişnuite în proza de analiză: destituirea romancierului de către filosof. Fiinţa realului "cooperează" perfect cu omul ideii.. Călinescu o descoperea la cel mai mare povestitor al nostru: adecvarea la obiect. Tertip exclus cu ostentaţie de M. Concurenţa între exterior şi interior rămâne temă în toate cele trei cărţi. dar 221 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC .". filosoful primeşte o "materie p rimă" pe care naratorul o deţine din vocaţie: anonimul. arătând cât de iluzorie poate fi realitatea... Fapt deloc minor..Al.toate determinări pe care personajul le atribuie vieţii: "Impresia de spectacular mă însoţea pretutindeni cu senti mentul că totul evoluează în mijlocul unei repre zentaţii factice şi triste. acuzând tragicul condiţiei umane. Prezumţiosul Anton Holban e un exemplu.. fanaticul esenţelor demonstrează implicit cât de aproape de realitate pot fi iluzoriul..

Socotind deceniul care a trecut d e la elaborare până la tipărirea lui. (Asta pentru a respecta regula "jurnalului"!) Dar. Lovinescu. dar unul lipsit tocmai de privilegiile modelului. 7. Dar nu tragicul autobiograficului cum s -ar putea înţelege din stăruinţa în experienţa şi decorul sanatoriului. recunoaşte E. dar e un "jurnal" de prin "iulie -august 189. după mai bine de trei decenii. Consecinţa? Adela primeşte premiul de proză în anul în care Camil Petrescu îşi publică Patul lui Procust. "Adela nu e un roman autobiografic". nemaiavând nici o şansă de a scăpa de la înec. Vestibul. Blecher se află în zguduitoarea situaţie a înotătorului care. Personajul însuşi este un diagnostician priceput şi cam prăpăstios. Informat asupra nobilelor "boli" ale sufletului. Ibrăileanu: "Adela". Anticipând până la program adâncirile romanului mo dern. Hortensia Papadat -Bengescu şi Camil Petrescu.dar atunci când apare este definiţie. normele de universalitate. Pwtopopescu__________________ Singurul roman al lui Ibrăileanu este nici vorbă un "model' 1. M. nici nu a mai putut înrâuri în vreun fel soarta romanului reflexiv. p. care e şi numele eroinei. autorul se arată conştient de orizonturile deschise când declară că ceea ce l -a preocupat a fost "bizara aventură de a fi om". Călinescu la apariţia Adelei (1933). divulgându -şi intenţiile polemice. este înadins ales uşor desuet. păcate pe care Adela nu le are. în "Vremea". era practic înfăptuită. el îşi aplică reţete aspre. unele autoofensatoare. an XXV. nr. putem afirma că Adela nu e decât numele dat unei teribile sensibilităţi la unic. (O concentrare tipol ogică analogă Adelei vom întâlni. Fragmente din jurnalul lui Emil Codrescu. G. în romanul de debut al lui Al. cartea a apărut atunci când avea toate şansele să pară desuetă.". Procesul doctorului Codrescu a beneficiat de -a lungul vremii de toate interpretările posibile şi m ai ales imposibile. Lovinescu. după ce nu a beneficiat de vreun precedent autohton în materie de introspecţie. din pricina sonorităţii psihologice a expertizelor. Abordând o dramă de Timp. "Titlul ro manului. tot eroul îl intuieşte cu 224 în loc de definiţie: "ADELA" şi mitul unicităţii maximum de rafinament: descoperirea prin cipiului unic în ordine universală pe care îl întruchipează fiinţa . lăsând în urmă o carte de valoar e universală: întâmplări în irealitatea imediată. an VI. în "Viaţa românească". ne previne Ibrăileanu în "lămurirea" la prima ediţie.. sau demodat. 201.. Uimitoare este tocmai depăşirea "temelor eului". "un model de literatură psihologică"2. Ţinută în sertar pe când pu tea deschide drumuri.) G. o existenţă artistică predispusă prin toate datele la singularitate. prin Liviu Rebreanu. vedem că. Decizia autoritară şi unanimă a criticii ne pune în situaţia când a examina un exemplu în loc de a da o definiţie nu-i tocmai o stângăcie.. mai 1933. Superlativul criticului care nu izbutise cu Cartea nunţii e foarte important.. ceea ce vrea să însemne şi mai puţin decât roman autobiografic. Călinescu. precizează el. explică arta şi frumuseţea înotului.". Adela a apărut într-un moment de apogeu al modernismul ui. Marea dimensiune a acestei literaturi rămâne tragicul. trece neobservat tocmai mobilul mai puţin ştiinţific al frământului său. Nu există în proza lui M. Ibrăileanu şi-a dat la iveală opera atunci când romanul românesc trecuse.. Blecher adâncimi ameţitoare decât în măsura în care există fascinante limpe zimi şi o exactitate extraordinară a comunicării. nr.) Conceput într-o epocă în care romanului românesc îi lipseau noţiunile de modernitate.. pentru înţelegerea unor rosturi mai generale ale fiinţei. dacă avem în vedere că opera a doi mari analişti. Istoria literaturii române contemporane (1937). detaşarea de suferinţa personală.. cronicarul de la "Vremea" înşiră. E ceea ce indică până la urmă califica tivul de "model". Topind la un loc detaliile. p. Mitul unicităţii ". Hortensia Papadat -Bengescu şi Camil Petrescu. Lovi nescu e poate şi mai importantă pentru că vine de la un adversar care nici în necrolog nu -l vorbeşte numai de bine pe Ibrăileanu. 223 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. cele de formă şi de fond. criticul pregăte şte singurului său roman un destin cât mai independent faţă de capriciile timpului. (în legătură cu primirea Adelei nu e de semnalat decât o excepţie: Pompiliu Constantinescu 3. 5. E. este declarată "model" o carte pe care autorul o retr age din orice competiţie cu calendarul "înve chind-o" prin toate mijloacele şi asumându -şi ca atare "inactualitatea" ei. Mobil pe care. Moare la douăzeci şi nouă de ani. ajuns între timp la complicate formule. "Adela". Recunoaşterea lui E. 293.cel mai bun roman de analiză pe care îl avem"'. 222 X IN LOC DE DEFINIŢIE : 'ADELA" ŞI MITUL UNICITĂŢII 1. Pompiliu Constantinescu. Destul de "impersonal" cu ceea ce numeam altundeva fetişismul eului. printre elogii. atribuit unui roman plin până la ultima fibră de vocaţia unicităţii.. altminteri. p. 294. în plus. Ivasiuc. Luptând din greu cu prejudecata că un critic nu trebuie să scrie literatură. declară G. 25 iunie 1933.

] s -au disociat. 2 ianuarie 1938. Anton Holban. Amintiri din copilărie şi adolescenţă. Conştient de opera de idealizare pe care o întreprinde. Emil Codrescu trăieşte această febră a unicităţii la rând cu cele mai comune senzaţii: contemplarea unei pajişti înflorite. ca orice roman de analiză. sau al ei. (Impresionism. "Senzaţia de voluptate provocată de cuvântul «Ea».când cetesc. 891. uimirea. unica. dar. nu are decât consistenţa unei dibuiri în vis. în viziunea lui Codrescu. când gândesc altceva . şi.umană. că te afli în faţa unui "caz" excepţional . Citin -du-le.mitul [s.a. Sfidarea cauzei terestre la eroul lui Camil Petrescu.dispariţia şi a viitorului. când vorbesc cu cineva. până la halucinaţie.. se odihnesc şi se fortifică. "Mărturiseşte. fiind contradictoriul lui «El». Ori pretenţii impertinente de supraom. tot o "criză de unicitate". iubirii sale din adolescenţă . e fad. Există în acest sens un alt "formular" al eroului. care. desigur!) 4. criza nu e altceva decât abolirea lumii înconjurătoare şi concentrarea ei în prototipul feminin întruchipat de Adela. luminată de albastrul ochilor . Raportul dragoste .]" 2. repune individualitatea în drepturile ei absolute. ai impresia.. să joace un joc savant cu propriile lui sentimente. dar cu mult î naintea tuturor. odihnită de ele. la care ne vom referi mai târziu. mai presus de toate. în "Adevărul literar şi artistic". care mi se pare exhaustiv. care vrea să -şi deşurubeze creierul de corp. dar mit în înţelesul de întoarcere a fiinţei la condiţia sa unică şi esenţială în univers. Trubaduresc? Comunicare între suflete? («Androgin şi ginand ru»?) Autosofisticare! Ipocrizie! Strugurii acri! Ori (sau: şi) perversitate de blazat. Adela are un capitol consacrat crizei.acopăr realitatea cu maldăre de flori şi atâta tot!" Observaţie sub care se poate cuprinde întreaga literatură de investigaţie interioară. devine mai sensibilă la incitaţiile lor".) 5. în timp ce şi conştiinţa. căzute în inconştient.. tot acel cavale rism absurd în aparenţă. în faţa eveni mentului extraordinar. an XIX. care trece prin chinuri mult prea ie şite din comun.a. aruncând un văl de azur peste paginile cărţilor.a. Ce altceva este romanul de analiză decât "un mit creat de inteligenţă şi de imagi naţie pe instinctul brut"? De inteligenţă la un Ladima şi mai mult de imaginaţie la un Ragaiac. aşadar mai dorită. a unui răsărit de lună . cuprinzând viciile ce pândesc autoestimarea şi voinţa de unicitate: "Hm! Amor platonic?. Protopopescu__________________ impune eroul romanului. E." 9. ori Mircea Eliade. şi atât de femeiesc prin fizionomia lui. "Şi. De altfel. că fineţea.. că ea existai" (s." 2. îşi comentează el revelaţia erotică. îşi G. "Dorinţa arzătoare de a -i sacrifica totul şi mai ales libertatea mea. Ibrăileanu. putem alcătui o adevărată "fişă" a manifestărilor care formează obsesia unicului: 1. să -l pună deasupra vieţii." 8. reflectează el." 3. întărită la tot pasul de autosancţiunile personajului. astfel subliniat. "Fetişizarea tuturor obiectelor ei şi tot ce ţine de ea [. în care iubirea şi actul final [. . oral sau mental. unicitatea ei [s. veşnic nouă.. probabil pentru că. ori confruntarea Adelei cu chipul unei crâşmăriţe. Echivalentul stabilit pentru aspiraţia spre unic este un fenomen capital. peste privelişti. cum nu pot plasa în viitor nici un vis cu subiectul «Adela» singura substanţă a cugetării mele . alcătuit din acţiuni fără scop. totul reducându -se la prezent. unicitatea. oriunde ţi -ai întoarce privirile. nr. 225 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . în Amintiri. anihilat de existenţa ei. Platonism. în pofi da tuturor implicaţiilor biointelectuale pe care personajul lui Ibrăileanu şi le descoperă. mai inaccesibilă. fără corelaţie în timp. "Dispariţia totală a trecutului.a. incredibil. asociind dorinţa de unicitate cu spaima de moarte." 6.moarte e o temă predilectă a romancierului. Deocamdată să observăm că.Al. ca într -o partidă de şah jucată cu el însuşi. seria a IlI -a.ca o formă a priori a cugetării. distincţia ei. "Fiorul pe care mi-l dă cuvântul «Adela»". Asociaţia există şi în romanele l ui Camil Petrescu. dimorfismul sexual concentrează întreaga conştiinţă asupra femeii.. Moartea: "S-ar părea. idealizarea . e şi numele dat de Ibrăileanu. unicitatea.. Ibrăileanu face din această propensiune omenească o chestiune cât se poate de naturală. "Credeam c -am pierdut pentru totdeauna capacitatea de a uniciza o femeie"." (s. când o numesc astfel. toate aceste fraze se înlănţuie firesc. Respectând o bservaţiile personajului. "Persistenţa imaginii ei în conştiinţă. drama lui are acest înalt resort. dar sub formă oarecum devitalizată şi mult abstractizată. rotundul soarelui apunând." 7.] îţi sunt preţioase ca tot atâtea cauze care o fac mai intangibilă. că fineţea ei. care. "Sentimentul de teroare faţă de fi inţa care singură poate da şi lua viaţa. oroare de materie.] creat de inteligenţă şi imaginaţie pe instinctul brut . prin urmare. Ce este analiza? între altele. el lansează o memorabilă definiţie a propriului roman: "Admiraţia. aşa cum proiectezi. că dor inţa de femeie unică şi spaima de moarte sunt forţe de sine stătătoare. "Sentimentul că tot ce nu este ea.) 226 în loc de definiţie: "ADELA" şi mitul unicităţii Se-nţelege că în roman. Instituirea himerei drept principiu al realului la eroii lui Gib Mihăescu ori evadarea în fantastic la Mircea Eliade sunt "construcţii" ale spiritului pe "instinctul brut"..

Angajându -se manifest într-un proces personal. întorcându-ne. catastrofa. mai ales franceză. şi de tăinuire a instinctelor rebele acesta ar fi romanul de analiză". Probabil că nimic din ceea ce se cuprinde în dicţionarul analizei nu -i lipseşte personajului lui Ibrăileanu. Referitor la alterările pe care le suferă timpul în procesul analitic. cu cât îl ştim ameninţ at din toate părţile de erudiţia criticului. în esenţă. Dacă primul paragraf explică în ce constă efortul constructiv al omului care se interiorizează. în faţa evenimentului.Al. constituie expresia definitorie a oricărui roman de analiză. Cu pre cădere romanul de investigaţie interioară.. oroare de materie şi supraom" se face vinovat Cesare din Lumina ce se stinge ori doctorul din Isabel şi apele Diavolului ale lui Mircea Eliade? Oare în neastâmpărul multiplului Sandu al lui Anton Holban nu e şi puţină "autosofisticare" şi "joc savant cu propriile sentimente"? înlăturând iro nia. m ult prea multe despre aventura subiectivităţii. (Unele constatări de genul "fac prea multă psihologie" sau "fac psi hologie descriptivă". Aceasta este chiar psihanaliza. aşadar. de ce. din cea mai intimă subiectivitate. obiectul unui "studiu psihanalitic" (Justin Neumann). care 227 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . Departe de noi gândul de a osândi în bloc critica psihanalitică şi de a nu recunoaşte succesele moderne ale acestei discipline. Operă de camuflaj. dar pe care le previne. E o foarte modernă idee despre elasticitatea timpului afectiv. Cât despre "uimirea.) Perfecţiunea Adelei ca roman de analiză vine din arta de a obţine maximul de generalitate. asociată rilkean cu "rotundul soarelui apunând" ("El e pretutindeni ca un asfinţit". Emil Codrescu posedă o noţiune pe cât de originală. pe atât de surprinzătoare. Manifestările desprinse de Codre scu din auto-obser-vaţie au un mare grad de tipicitate. adevărul şi impostura. evident. cele două "liste" conţin cam totul despre romanul de analiză. tinde să fie confundat cu un cifru sanitar în baza căruia adevărurile cele mai crunte despre om sunt spuse într-un limbaj acceptabil.supraom?" Una peste alta. el nu dispare în faldurile propriului echipament teoretic. Uimitor apare faptul că.din cauza nematurizării psihosexualităţii sale" . echivalentă cu "trecutul exhaustiv" al proustienilor ori cu viitorul invadator al exploatatorilor de fantastic. şi mai ales în artă. Inutilitatea psihanalizei Socotit de cei mai mulţi întruchiparea purităţii. sunt bine cunoscute moduri de rezumare estetă a lumii.. Oare nu de "platonism. "Fetişizarea tuturor obiectelor ei". în puterea de a consacra fragmente de memorie. şi mai mult ca sigur că iniţiativa doctorului Justin Neumann va fi avut în vedere un atare model . deşi înzestrat cu toate instrumentele autoinvestigaţiei. bizar . la Emanuel din Inimi cicatrizate ori în extazul îndrăgostitului de Maitreyi.. Din osârdia vraciului. ce concurează în proporţii cartea propriu-zis. Adică binele şi răul. face parte din opera obligatorie de contracţie spaţială. cu manifestările şi limitele sale. veşnic nouă. Poate că o atare parodie psihanalitică nici n -ar fi meritat amintită. nu neapărat deasupra ei. când întrece măsura. de reducere a universului la un punct fix. incredibil că ea existăV . între altele. nu există personaj de analiză care să nu vrea "să -şi deşurubeze creierul de corp" şi să -l aşeze la temelia vieţii. ştiinţa eminamente bănuitoare. "Persistenţa imaginii în conştiinţă". e bine să ne folosim de acest document pentru a mai izola romanul analitic de o prezumţie. e primul şi cel mai important simptom al reducerii la unu. Dar şi dacă n-ar fi existat impetuozitatea de neofit a medicului-interpret. 228 în loc de definiţie: "ADELA" şi mitul unicităţii 3. pentru că se adresează direct tărâmului improbabil al sufletului. E adevărat că literatura noastră cunoaşte şi cazul contrar când cel "deşu -rubat" şi aşezat deasupra raţiunii este trupul. Protopopescu nu este mai puţin fetişizare a pro priului eu. mai uşor ne-ar fi să arătăm câţi eroi şi romane sunt gata să cadă în păcatele mai sus enumerate. inactual abstract. Codrescu ştie. celebrul eseu al lui Ibrăileanu sfârşeşte prin a afirma primatul creaţiei. neprihănitul Emil Codrescu rezultă drept un "suflet disociat. Le întâlnim la Ştefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste. accentuând tot timpul caracterul accidental al trăirilor sale. romanul a consti tuit. în declaraţiile epistolare ale lui Ladima. în ciuda (sau tocmai datorită) subiec tivităţii extreme pe care o acuză. "Prezentul exhaustiv" de ca re vorbeşte el nu e în nici un caz o percepţie din veacul al XlX-lea. Cunoaşte în orice caz riscuri ale egotismului la care romanul românesc nu va ajunge niciodată. Se ştie. zice liturgicul poet). Tensiunea prelungă întreţinută de numele femeii iubite sau "senzaţia de voluptate provocată de cuvântul «Ea»". următorul arată câte primejdii ameninţă acest efort. această "persistenţă" începe să se cheme obsesie. care se obligă să vadă peste tot. Emil Codrescu sfârşeşte prin a elabora statutul procesului analitic în genere. Ceea ce ne -ar putea face să înţelegem.iată o exclamaţie cu ale cărei implicaţii se va mândri o întreagă generaţie a "autenticităţii" şi "experienţei". îl descopeream. Ca autor de jurnal intim din veacul trecut cum se pretinde. mitul unicităţii formulat de personajul lui Ibrăileanu. sunt "scăpări" care amintesc înfrântele ispite ale didacticismului. Prin aceas ta Hortensia Papadat-Bengescu rămâne o miraculoasă excepţie. Aici geniul romancierului devine cu atât mai evident. autenticul şi falsul. asemenea "studii psihanalitice" abundă în critica apuseană a secolului. sau mai bine zis şi -l descoperea Proust. născut din fascinaţia analizei.

individualităţi ieşite din serie. Dar oare câte din romanele interbelice. "trei perne sub cap şi ţigările". un spirit disociativ. Cf.a. Bachelard. Pwtopopescu__________________ Hamlet la Hans Castorp.146. de lumea "de dic ţionar" a doctorului.). acela este chiar subconştientul 4. 229 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -A/.. notează Ibrăileanu în Privind viaţa. De aici încolo ea se va confunda cu însăşi splendoarea "cadrului". cât nostalgică (şi până la urmă tragi că). e drept. Balotă. "Amorul reprezintă: invazia naturii în mijlocul civilizaţiei". G. nici mai recentul eseu Personalităţi accentuate în viaţă şi literatură [1968] al universitarului german Karl Leonhard. în afară că aparţine unui învederat cititor al lui Darwin. aforismele din Privind viaţa sau Amintirile din copilărie şi adolescenţă.. într -o analiză care ţinteşte confuzia între femeie şi vigoarea naturală. e tipic.") urmat de un "exterior" foarte general.) întorcându-ne la ale noastre. Urmează imediat reacţia eroului la "peisajul meschin": atitudine retractilă. Aceasta ar fi. interpelările "ultra -latente" duc mai întotdeauna alături de adevăr. descrierile au rostul foarte general de a zugrăvi . Ibrăileanu. lui Emil Co drescu. Reacţie nu atât ostilă. drama cuplului Adela . este şi una statutară pentru romanul interiorului: Natură . ratarea Naturii de căt re Raţiune printr-un predicat comun. Ar fi de ajuns să reamintim Creaţie şi analiză. de Hogaş. adică lumea aproape vegetală a Adelei. Taine şi Guyau. Justin Neumann. mai bune sau mai obscure (Rebreanu şi Hortensia Papadat -Bengescu trebuie neapărat avuţi în vedere) nu se ocupă tocmai de rezultatele surprinzătoare la care ajunge une ori ereditatea cea mai vânjoasă? Motivele pentru care psihanaliza. romancier şi moralist. schematizată la maximum. "Viaţa în sine" Patima pentru unic se însoţeşte. dar nu şi liniştit. mai mult decât ca literat. Pentru că. pp. Călinescu punea faptul pe seama sănătăţii "implacabile" a ţăranului -erou. ci tot nişte oper aţii subtile de separare a valorilor morale şi sufleteşti. care nici nu sunt prdpriu-zis 230 în loc de definiţie: "ADELA" şi mitul unicităţii "amintiri". condiţie tipologică pe ca re romanul nostru n-ar avea sorţi s-o depăşească.). De la Ion la Ioanide. Bucureşti. (îl recunoaştem din nou pe Ibrăileanu care mărturiseşte în Amintiri că iubea Larousse-u\ ca pe un roman). adică acolo unde psi hanalistului i se pare că i s-au ivit "subiecţii". 7 şi urm. pentru că n -au închis cum trebuie o uşă sau nu le -a plăcut să meargă sâmbăta la chermeză. După acelaşi procede u al suspiciunii savante. în cazul Adelei lucrurile ajung la strălucire pentru că Ibrăileanu este. pe care psihanaliştii (tot ei!) îl exploatează în exagerată relaţie cu pasiunea cvad ri-genarului pentru Adela. exact acolo primatul cărnii şi al animalicului este mai puţin recunoscut. Pe fundalul lor se proiectează imaginea Adelei. exegeza aju nge la lucruri de-a dreptul hazlii. Putem chiar afirma că romanul nostru analitic se înfăţişează ca ofensivă a raţiunii împotriva oricărei sangvinităţi. cu o mare voluptate a distincţiilor.) încât. Romanul trăieşte exclusiv prin rafinamentul cu care îşi precizează şi -şi separă termenii.Raţiune. pe care personajul lui Ibrăileanu o ilustrează în consens cu aspiraţiile întregii noastre literaturi moderne.ca medic.a. în legătură cu invazia de peisaj din Adela trebuie făcută această precizare din care vom înţelege cât de departe suntem. pp. Atelierele Cartea Românească. op. Ibrăileanu. "irezolvabil" în comportamentul eroilor lui Camil Petrescu. Blecher se leagă de idee şi cuget. socotit drept un ghem de complexe ascunse. trebuie spus că romanului românesc îi va prisosi întotdeauna perspicacitatea psihanalizei. a flată la vârsta triumfului biologic. nu face deplină excepţie. cit. Cazul lui Emil Codrescu. Când "cititorul în semne" se ia însă în serios. lansată de acelaşi Justin Neumann în studiul amintit. unde femeia întruchipând plinăt atea principiului natural este confruntată cu nostalgia bărbatului raţional pentru natura fatalmente pierdută.patronat de Freud. de la Dr. versiunea unui Emil Codrescu stăpânit de complexe incestuoase. Studiu psihanalitic al romanului "Adela" de G. Distincţia din care creşte conflictul romanului. tot ceea ce pare "ciudat". 130 .Emil. Demonstrând deplin a lui validitate psihică nu facem altceva decât să reafirmăm înalta condiţie de rob ai ideii. dicţionarul pentru un "contact mai concret cu lumea realităţilor în sine". prin excelenţă. Cât de subtile ne -o poate dovedi chiar şi numai un atare paradox: "Mama mea este mai tânără decât mine" (s. Intuind aceasta. Cât de ispititoare şi spectaculoase pot fi uneori speculaţiile psihanalizei ne-o dovedeşte recent Nicolae Balotă. "anor mal". care reia. "evitarea par cului". Dacă ceva lipseşte cu adevărat făpturii. suferă de un păcat comun: înstrăinează literatura de propria ei fiinţă. mai nuanţat. Oricum însă.. (f. Mai bine zis. El se retrage demn. (în treacăt fie spus. aspiră la metafizică şi respinge soluţiile carnale. consultaţia de cabinet apar ca inadecvate sunt altele. Dintr -o ambiţie pe care Lovinescu ar fi explicat -o de minune. chiar şi atunci când aparţin unui "estetizant al ţipătului muscular" ca G. Mircea Eliade ori M. N. încercările de acest ge n. Acolo unde romancierul român s-a decis să exploreze "cazuri". în fapt. (Rec hizitoriul carnalului la autoarea Hallipilor se cuprinde în cele din urmă tot aici. Cu toată abundenţa şi concreteţea lor. Să ne amintim: primul cuvânt al romanului este un toponim ("Bălţăteşti. într -o activitate pur raţională. ca în întreaga literatură de analiză. cu toate apelurile la moderaţie. privind cu jind maiestatea eternă a munţilor. eroii iluştri. a unui bărbat pe cale de a fi exclus din rândurile falnice şi active ale Naturii. Anton Holban. ajung virtuali clienţi ai balamucului. Amorul. în studiul G.

Era greoaie şi roşie ca şi în noaptea aceea îndepărtată. în ochii lui. izbutind în sfârşit să urce Ceahlăul dinspre Buhalniţa. Adela se transformă într-un element primordial ("Adela este o iluzie paradisiacă. arcuri de răchită şi săgeţi de corn şi ne-am dus în pădure la vânat!" Aşa se face că.ce are a face natura cu toate aceste halucinaţii şi fantome. între femeie şi floare.". cu faţa albă şi roză. Pe când era adolescentă.este realizarea formală şi structurală cea mai desăvârşită a materiei vii. exclamă Codrescu în clipa în care a in tuit "identitatea profund naturală" a femeii cu Natura. când se îmbulzea pe poarta jităriei.căutam singurătatea câmpiei făcu un gest de apărare cu amândouă mâinile şi scoase un strigăt uşor de surpriză. în ştiinţele naturii. Altă dată. este miracolul suprem înfăptuit de natură după miliarde de dibuire şi încercări neizbutite. dimpotrivă. în care luna face paşii unei Antigone colosale: "Luna. ai cărui termen de referinţă îl constituie femeia. în ascuns. apăru candidă şi sinistră între două stânci. Era vârsta când doctorul însuşi se încadra în armonia "rousseauistă". Asistăm la ceea ce autorul numeşte mai departe "provocarea unuia prin altul.. estetică-morală şi mora-lină. un "tărâm" material devenit inaccesibil. deci mai mult un concept opus.." (s. pentru care avea o predilecţie deosebită". La fiecare pas este examinat ravagiul natural al fiinţei. Subiectul care pluteşte ob 232 în loc de definiţie: "ADELA" şi mitul unicităţii sedant între cei doi este cronologia ("Aseară. El este inapt să mai culeagă flori. gata să dea peste noi. îmi lipseşte cu desă vârşire convingerea!). "cloşcă" cu patru fete: "Lună plină. apoi dispăru în dosul Panaghiei şi pe urmă. fineţea şi lumin ozitatea epidermei . sau între Adela prezentă şi Adela viitoare nu sunt decât tot nişte tranzacţii "evoluţioniste"."). şi atât de neaşteptată era apariţia ei abia răsărită acolo în poartă încât femeia cu care . material şi spirit. după ce stătu o vreme nehotărâtă deasupra prăpastiei. Protopopescu__________________ a fi mai mult "antropomorfizare". "A devenit unică". Codrescu o iniţia "pe viu. a sentimentului pentru femeie şi a sentimentului pentru natură: eternitatea splendidă a universului exasperând în om conştiinţa obscură a vremelniciei lui" (s. mai vie decât toate. Transfigurarea se dovedeşte 231 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al.. idealism. ne -am fabricat. în viziunea lui erotică. "frumuseţea ei creştea cu fatalitatea evoluţiilor naturale". este mai mult decât constatarea unei asemănări exterioare. De câte ori apare. căzând. Dar Ibrăilean u rămâne un dialectician care nu şi -a propus să descalifice conştiinţa. Romanul se angajează într -o temă care nu mai are nevoie de "chei" secrete. între Adela şi mama ei. fiindcă "Corpul unei femei tinere elasticitatea lui. ceea ce înlesneşte traducerea asociaţiilor între Adela şi Natură. e o floare mare. autorul ne furnizează şi acest amănunt deloc întâmplător. platonism. sau..o "lume" pierdută sau pe cale de a fi pierdută. am început să -i fac Adelei declaraţii că sunt bătrân"). devine prilej de înscenare antică.n). Ceea ce autorul nu se sfieşte să accentueze teoretic: "Cu părul auriu. irezistibil atrăgăt oare." E limpede că peisajul face parte integrantă dintr -un proces eminamente interior. pe care şi le creează omul. mişcându -mă fără rost încolo şi încoace (în faţa unei femei nu pot să mă întind pe iarbă. ci. evident. analiza durează prin prisma cantitativului biologic. printre flori. este termenul ultim al revoluţiei cosmice".") nu -i decât o obişnuită manevră simbolică prin care cvadrigenarul îşi aprofundează seri a echivalenţelor între Adela şi sublimul vegetal. elementul predilect îl constituie nocturnul şi luna "care transfigurează totul". Adela. Beatitudinea fănaţului ("Fânaţul. devine un amănunt cu rezonanţe mult mai grave decât s -ar părea: "Spectator neocupat (nu pot să culeg şi eu flori. îşi aminteşte personajul. descripţia se transformă automat în prilej de distincţii între natural şi abstract. Ca la mai toţi romancierii. Comparaţia.. Tensiunea reflexivă se interpune bru sc pentru a face loc câte unui intermezzo cu aparenţe de pastorală. Comparaţiile numeroase pe care personajul le întreprinde între el şi amintirea mamei. nu ştiu de ce. E intenţia unei identităţi profund naturale ■. Apoteoza pare a separa definitiv naturalul de orice energie ce rebrală: "Şi la urma urmei. real şi plăsmuire. conturul selenar capătă grandori matrimoniale. din treaptă în treaptă. Pentru deplina ei identificare cu lumea naturală. (Seneca zice într-o epistolă că "a muri înseamnă că n -ai să mai poţi muri niciodată". De prisos a mai traduce mitul unicităţii cu alte cuvinte decât cele ale romanului. ceea ce. Ibrăileanu pune în gura "filosofului" ("toţi ceasornicarii sunt mai mult sau mai puţin filosofi") un cunoscut dicton stoic despre moarte: "A scăpa de chinuri înseamnă că simţi că nu te mai doare". tot Seneca: "Nici o durere nu -i foarte mare dacă e ultima"). ca să şi le opună sie însuşi?!. cu ochii albaştri.) Iată rostit cuvântul: "identitatea profund naturală" căreia bărbatul nu -i mai poate face faţă. decât un loc anume. strălucitoare. veni pe biserica schitului'". tot ceea ce ţine de inexorabila scurgere a timpul ui fiind adus la sclipirea aforismului. bunăoară. Un episod portretistic ca cel referitor la ceasornicarul Haim Duvid se interpune ca un "memento" despre trecerea Timpului. situaţia mea e dificilă". să-i descopere locul şi rostul: 233 . descrierea urmând imaginii lui Timotei şi a femeii sale.n.strecurându-ne prin întunericul de lângă garduri . Răsărea când am ieşit di n sat. atât de scumpă scriitorului: "în sfârşit. rotunzimile calde. banală de adevărată ce e. singura soluţie onorabilă a problemei). O noapte albastră deasupra Durăului.. seră imensă de flori sub clopotul cerului sprijinit pe orizont. Pe pagini î ntregi.

fără toate aceste suprastructuri. în fiecare in flexiune a vocii. De aceea «amorul e tare ca moartea». Cella Delavrancea. în afară că e foarte frumoasă în înţelesul cel mai profan. de pădurile cu m iros de ferigă.. şi exprimă un lirism visceral. o ciudată atracţie pentru maladiile fizice. viaţa în sine [s."). solidaritatea de ton şi de mentalitate se refera nu atât la iniţiativele originale. mai mult sau mai puţin castraţi de natură") de îndată ce s -ar îndepărta de realitate. voi. O spune Ibrăileanu. S -ar putea să fie cam puţin pentru o definiţie. un erotic inactual. fireşte. Cella Se rghi. care unei filosofii simple şi simpliste i se par excrescenţe prisoselnice. s-a născut din necesităţile vieţii şi viaţa nu mai poate ignora ceea ce a creat ea însăşi. cătră bărbatul tânăr. sau acordat la prima persoană" ..plasma originală.viscerele. pp. Cf.e un simplu mijloc pentru un scop. înseamnă despărţirea pentru totdeauna de "nopţile cu lună ale pământului". în strigătul de iubire. o sinceritate nudă. Ed. pentru cei tentaţi să -i acuze personajul de platonism: Amorul "este faptul fundamental al existenţei. 1970. Lucia Demetrius Sanda Movilă. A vedea de aici încolo în Emil Codrescu un platonic.. Ibrăileanu. îşi întinde braţele câtră altul. Individul . De aceea provocarea unuia prin altul a sentimentului pentru femeie şi a sentimentului pentru natură. p.. De aceea tragedia celor patruzeci de ani ai bărbatului. când moartea începând să -i trimită crainicii. creierul. eroul nu face decât să demonstreze că cea mai perfectă natură ar rămâne fără grandoare dacă s-ar lipsi de cuget. Aşa cum gândirea ar deveni stearpă speculaţie ("filosofii idealişti. deghi zat sub întâmplările atâtor eroine.. Henriette Yvonne Stahl. de lumina fâneţelor înflorite.zbutesc totuşi să obţină note distincte. Fără tot acest «fum».. [ ] literatele scriu cu nerv. Tot ce există e real.AL Protopopescu "A nega legitimitatea «fantomelor» .. cu prilejul unei recenzii la volumul de nuvele Nălucile (1945) al Sandei Movilă: "Amatorii de «istorii pe apa» nu vor citi niciodată cu plăcere literatura scriitoarelor noastre. Minerva. e destinat să-l păstreze şi să-l transmită din generaţie în generaţie până la stingerea soarelui. prejudecăţi înlăturabile. e servitorul elementului etern.pe care natura a reuşit s-o creeze cu sforţări de miliarde de ani şi acum vrea s -o păstreze cu orice preţ. ce ne spun că nu e cazul nici să înălţăm romanul în prea pure regiuni platonice.. deseori brutală. Memorii. Bucureşti.] . "de cristalul pâraielor de la Borca". De altfel.ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC .. ca să se adapteze fizic şi moral. el se agaţă încă şi mai cu spaimă de viaţă şi când femeia iubită..revine excesiv de didactic Codrescu — este un sofism grosolan.. mai bine. nici să-l coborâm în subsolurile neguroase ale sufletului. 235 XI PSIHOLOGISMUL FEMININ 1. Atât de fnrudite în spirit. Ioana Postelnicu ş a care. nervii. Sigur că despărţirea de Adela într -un final prelungit cu artă şi tragică simplitate. atât de apropiată că poţi distinge micile steluţe catifelate. Demostene Botez.. Aoăsarea asupra acestor caractere generale.asta se vede! . o acută analiză a fericirii şi nefericiri lor erotice însumează temele in jurul cărora gravitează inspiraţia celor mai multe din prozatoare e vrem. un patefon cânta Pastorala. pentru că analiza din el. Se spune 1 că la crematoriu. şi. nu diminuează insa importanta unor scriitoare ca Ticu Archip. ştiinţa a identificat-o în elementul etern . cât la o anumită rutină E ceea ce observa Pompiliu Constantinescu. un hipereste t sau un moralist deficitar biologic devine un fapt aberant." Luându-şi apărarea după ce a recunoscut micimea raţiunii în faţa naturii ("Adela va rămâne pe ntru tine mereu stânca pe care creşte floarea -reginei. I. Ed." 234 în loc de definiţie: "ADELA" şi mitul unicităţii Pledoarie şi manifest închinat vieţii în sine. găsim . în fiecare gest al celor doi. voi. pe când cenuşa trupului lui Ibrăileanu era restituită Universului. Adela nu ar fi pentru tine o femeie de o specie unică reprezentată numai prin ea . G.. este pe de-a-ntregul un imn închinat Vieţii. Voinţa de a nu muri.dragostea lui pentru Adela nu este nici "entuziasm estetic şi moral'".. în voinţa ei de a nu muri. în voi. muşchii «viaţa vegetativă şi de relaţiune» . IV. exprimată în fiecare zâmbet. cătră acela care-i făgăduieşte mai sigur nemurirea. până a ajunge la opinia severa de mai sus. într-o tematică prea înrudită. Minerva. Delimitări Cine urmăreşte fenomenul epic de după 1920 are surpriza să descopere în literatura prozatoarelor noastre un adevărat "spint de echipă" Din păcate.. de a nu muri. Bucureşti. parcă lucrează în echipă. şi totuşi inabordabile ca o planetă. 1970. o preocupare obsedantă a cazurilor patologice. .nu ar fi Adela. care descompun pe om. 328 . . voinţa de a trăi sau. dar Adela rămâne un "model". bărbatul cere femeii ajutor împotriva morţii. Neînsemnând "orizontalitate" .a.368.

care. p. putem afirma că Lovinescu anticipează. Du Seuil." 1. una din cele mai entuziaste misionare ale fenomenului.". Sunt însă romancieri ce şi închipuie că numai în ziua când femeile vor avea toate drepturile îşi vor da seama de ceea ce au pierdut. deşi femeia se mişcă în lumea sen timentului ca într-un univers propriu. bani şi o cameră pentru ea" . p. C. ceea ce i-a fost refuzat atât de mult timp . mobilitatea şi rafinamentul reprezintă criterii unice şi suficiente în propăşirea literaturii. 1963. aşa că urmaşii noştri vor trăi sub regimul egalităţii totale.. De ce. 2. 337 338. Camil Petrescu. în "R. că "de la o femeie nici nu ne putem aştepta decât la o literatură subiectivă".. folosit în plan literar. Woolf. în "R. autoarea 1 E. Virginia Woolf. ne închinăm. Notă la un roman feminin. dar le condiţiona până la confuzie. E. faptul feminităţii e un miracol despre care încă nu se vorbeşte îndeajuns"". dar femeile aduc în literatură un accent de gravitate. La o lectură deloc generoasă. Dacă pentru criticul român. în curgerea ei colorată. dar şi în brutalitatea necesităţii practice întreţine în femei o stare de tulburare şi de iritare a sensibilităţii care sporeşte cunoaşterea" 1.R. Afirmând.F. Ce vor să spună toate aceste mărturii (şi altele). nu numai că nu despărţea socialul de estetic. 5. p. an IV. Bucureşti. Precizările sunt în măsură să fixeze un punct de plecare în definirea termenului de feminism care. Noica. creaţia epică feminină caută drama în latura psihologismului organicist. în "Universul literar". şi cu farmecul fragilităţii au cucerit lumea". unde toate decad şi toate obosesc. ci şi condiţia lui socială". în L'art du roman. romane ca Pânza de păianjen al Cellei Serghi. desigur. Ed. ce contrazice prejudecăţile noastre despre uşurinţa lor" . Notă. dar şi în stare să ofere o replică superioară romanţioaselor înscenări ale nordicelor Bronte. V. criticul manifestă un moment de avansat interes pentru semnificaţia şi determinările social -istorice ale conceptului de "feminism literar. "într -o lume cum e cea contemporană.Al. C.P. Protopopescu Cel care va pretinde mai mult de la noul tărâm va fi însă E.L. publicat iniţial în revista londoneză "The Forum" (martie. 1938. Paris. între zi şi noapte al Henriettei Yvonne Stahl ori Soarele negru (I) al lui Ticu Archip ni se înfăţişează nu numai demne de a locui o literatură. 2.Psihologismul feminin în epocă numeroase dove zi de preocupare şi entuziasm pentru romanul feminin. nr. 81 (text inedit). se întreabă ea. Noica lărgea con siderabil zările discuţiei. Scrieri. 1 ma. Lovinescu face o profeţie cu totul progresistă privind relaţia dintre artă şi egalitarismul social. Dacă prin Camil Petrescu. "viaţa socială modelează şi înfrânează totuşi instinctele. 90. nr.îndeletniciri. între c are nici nu cuprindem uriaşa literatură critică privitoare la romanele Hallipilor? Că la oarecare distanţă de frământările tehniciste ale vremii. întrucât podoaba lor cea mai mare era tocmai în neegalitate şi în lipsa de drepturi. 3 1936. M. Dar aceasta este. M. n -a existat o serie continuă de cărţi scrise de femei înainte de secolul .. ticluind adeseori întrebări din perspectivă istorică. E. Sesizând că acesta se bazează pe intuiţie şi nu pe gândirea raţională. Lovinescu. 1969. şi ceilalţi. criti că. an III. Gib Mihăescu. aproape indiferentă la tabelele istoriei literare. Les femmes et le roman." Reţinem observaţia că "literatura feminină urmează nu numai condiţiile sufleteşti ale sexului. însemnări despre feminitate. Cu aproape zece ani mai târziu. 400. misterul feminin. 1 februarie 1937. psihologia sufletului femeii. Această proză ne oferă posibilitatea unor disocieri chiar în inte riorul speciei de roman analitic. proza feminină reprezintă un teritoriu unitar ce nu s -ar cuveni ignorat în întregime. p.F. Anton Holban. unde toate par a ţine de o anumită lege a «degradării energice». cu menţiunea că. (Critice.. poezia feminităţii. Cum chestiunea era la acea dată de imediată actualitate. VII). Tot într-o Notă la un roman feminin (1936). Blecher. 237 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . dă adesea naştere la judecăţi ambigue. proza de analiză românească se dezvoltă pe linia raţionalismului abstract. revendicat de statutele mişcării: "Ne îndreptăm cu siguranţă spre feminismul integr al. în eseul Femeile şi romanul. Camil Petrescu observa într -o Notă despre romanul nostru feminin (1937) că: "înfăţişarea lumii. afirmând că. nr. în plin deceniu de afirmare europeană a mişcării feministe. cit. 508. M.".R. înaintea inevitabilului. istorie. o viziune a acelei vârste de aur. 238 Psihologismul feminin manifestului de mai sus strămută datele anchetei mult în afara esteticului. formula profeţii asemănătoare: "Dacă ne este îngăduit să profetizăm. pp. an XLVII. 1929) şi inclus în volumul postum Graniţe and Rainbow. Bezna al Ioanei Postelnicu.. 236 Camil Petrescu. op. în celălalt. Lovinescu. soluţia provine de la celulă şi de la simţuri. Sebastian. tentativa de explicare a realităţii se sprijină pe refle cţie şi concept. 34. Notă despre romanul nostru feminin. a acelei vârste poate fabuloase când femeia va avea. femeile vor scrie în viitor mai puţine romane. în primul caz. Sebastian remarca lipsa frivolităţii şi gravitatea literaturii scrise de fe mei: "Pare curios. ca şi Ibrăileanu.. reacţia avan-gardei feministe. în eseul însemnări despre feminitate (1938). şi nu numai romane ci şi poezie. cu autoritatea estetului. dar mai bune. Camil Petrescu găseşte şi aici o explicaţie convenabilă 4.

nu izbuteşte niciodată să consolideze o astfel de legătură. De vreme ce mitul prozatorului omnipotent nu mai apasă conştiinţa romancierei. în raporturile cu realitatea. afirmă sentenţios: "Trebuie să caut contactul cu lucrurile concrete" . Dar iată că tocmai ceea ce pare a fi un defect. Lucia Demetrius. ci aspiră să răspundă (într -o manieră eseistică de care autoarea abuzează) unor postulate creatoare mai generale. Romanul va înceta să mai fie un depozit pentru emoţii personale. încât afirmaţiile sale apar de fiecare dată condiţionate: "în viitor. Astfel. deţinea o situaţie specială din punctul de vedere al experienţei. un soi de vag senzorial. Acestea sunt prerogativele reform ei feministe europene care. p. obiectele îşi pierd forma iar gesturile îşi rătăcesc destinaţia. Nimic mai favorabil şi mai uşor pentru scrisul feminin decât să s e convingă că această nouă vanitate a adevărului imaginar îi este acceptată în. traversată de nelinişti şi extaze.) . o operă de artă ca oricare alta. mai exact. Natalia din Tinereţe practică în chip manifest această decristalizare. într -o oarecare măsură. Tipic pentru acest gen de roman este Tinereţe (1936) al Luciei Demetrius. propunându -şi la fiecare pas o atingere asiduă şi exactă cu realitatea. orice speranţă de a primi de la romancieră o reprezentare cât de cât asemănătoare realităţii apare deşartă. aparenta inaccesibilitate a prozei feminine la tainele diverse ale realului. cu atât realitatea devine mai lunecoasă şi mai infuză. cu cât insistă mai aprig asupra detaliilor. de spleen-uri şi prăbuşiri. odată cu timpul. continuă să ia forma romanului? Rămâne de văzut care este totuşi zona cea mai fertilă a investi gaţiei feministe. ele au scris aproape în acelaşi ritm cu bărbaţii? în fine. pe care până şi programele feministe îl deplâng. vreau s-o concretizez în spaţiu. ca undele sonore. care este tărâmul cel mai accesibil pentru o romancieră? Virginia Woolf continuă să creadă că progresul artistic depinde strict de drepturile eg alitare ale femeii. Fecunditatea acestei fantezii senzoriale este. femeile.al XVIII-lea? De ce. care face inutilă viaţa exterioară: "Stând aici. Mai mult decât prin criza adolescentină.rosteşte Natalia. Ed. imaginea se topeşte. din punctul de vedere al modernismului epic nu mai apare câtuşi de puţin ca infirmitate. volatilă şi instabilă. desfigurând sis tematic suprafeţele realităţii: "Obosesc. în faţa cărora primează autenticitatea experienţei lui Tolstoi şi Balzac. Fundaţiilor p entru Literatură şi Artă 1936. 240 Psihologismul feminin în aceste condiţii. 83. Ceea ce numim noi cu parcimonie roman devine în acest caz o operă de disoluţie a realului şi de înlocuire a lui cu o lume a imaginii sensibile. mare ca la cinematograf când un amănunt acoperă toată pânza. lăsându -ne iluzia unei fabuloase acumulări de viaţă. Bucureşti. Dar. ci tocmai fiind că în el se verifică clar o mare parte din afirmaţiile de mai sus. acest fapt apare ca un complex de inferioritate artistică. specific romanului. E a adoptă în acest sens tehnica înregistrării minuţioase ("i«r le vif) a evenimentelor pe care le trăieşte. vor funcţiona şi la noi chiar din primele decenii ale veacului al XX -lea. din ea se desprin d cercuri concentrice.n. eu lângă mine. vor vedea în literatură o artă care trebuie studiată. spiritul artistic e liber să se propage în orice direcţie şi să înfrângă orice prejudecată. cum mi le-aş plimba pe un piept vânăt şi umflat. ca principiu. 239 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . Am ales acest exemplu nu în vederea vreunei judecăţi de situare.Al. p. împrumutată din exterior. am cu ce să trăiesc o viaţă întreagă fără întâmplărF (s. scriitoarea ne obligă să ignorăm noi înşine realitatea.]. 2. resursele şi frontierele sale vor fi explorate"'. spaţiul tot în jur e îmbibat . 9. imaginea capului lui Vlad se face mare. mai mult decât este în prezent. orice roman scris Ibidem. romanul feminin deţine sau. cu cărţile şi cu un mic colţ al lor din casă [s. ca şi bărbaţii. un braţ strivit şi rănit". Senzaţia de viu se reduce la câteva sterile afirmaţii intelectuale despre lecturi din Hoffmann şi Schopenhauer (pe care eroina însăşi le găseşte "exasperant de feminine") ş i la amorul acesteia pentru pictorul Vladimir Lascăr. Dar ceea ce este interesant. desenate în cartea de fizică. întregul său univers intră în jocul de lumini al simţurilor chiar şi atunci când spiritul nemaiputând conţine senzaţie peste senzaţie caută să dea o formă acestei abundente. conştientă de misiunea sa. eroina însăşi. Protopopescu__________________ de o femeie apare ca un roman psihologic sui-generis. El va deveni. Femeia în fata realităţii E un lucru afirmat că. Natalia. Atitudinea lor va îi exersată şi fortificată. instaurând ca subiect propria combustie interioară. forma epică nu reprezintă. umple odaia toată ca un sunet. prelungit la infinit pe baza unor pretexte epice derizorii. devine în ochi i timpului virtute. Hotarele dintre material şi imaterial se şterg într -o nouă viziune a materialităţii generale: "Am început să -mi caut sufletul cu degetele. romanul interesează prin demonstraţia aproape teoretică a neputinţei de a depăşi condiţia sa "fe minină". Cartea nu este decât un monolog frenetic al unei adolescente. se naşte o ebuliţie latentă . figura se dilată în cercuri. Din contră. în locul practicianului obiectiv. decât o schelă fragilă şi provizorie.n. Tinereţe. La un moment dat. e că autoarea. locul adevărului total despre viaţă. ca în apă când arunci o piatră. 1 Cit. Concluziile Nataliei privesc nu numai viaţa intimă. după această dată. de ce îndeletnicirea lor a luat la începuturi (după 1700) şi. Introducând în lumea obiectivă o legislaţie strict sub iectivă. pentru a da crezare deplină imaginaţiei sale. pe atât de tenace în acţiunea ei. fiindcă orice abdicare de la normele sensibili tăţii tutelare înseamnă "moartea prin concret" (formula autoarei). pe cât de bizară. Raportat la canoanele clasice ale genului. de c ele mai multe ori. destinată să susţină "acrobaţia simţurilor".

Cu un interes microscopic şi feminin. Ilinca Dima se străduieşte să pătrundă tainele prietenei sale. Dar atunci când nu e vorba de geniul Hortensiei Papadat -Bengescu. pentru că în ciuda unui debut nuvelistic cu strălucite însuşiri. decât o spovedanie supradezvoltată în nădejdea că ar putea conferi amplitudinea artistică necesară. tot ce mai poate fi în afară de mine. întâmplar ea face ca una din primele (şi cele mai optimiste) recomandări să vină chiar din partea Hortensiei Papadat -Bengescu.toate acestea par a împlini o mare peliculă existenţială. Drama obiectivitătii Ajungem urmând aceste însemnări la eterna dilemă a prozei feminine: pe de -o parte nevoia celei mai sufocante intimităţi. lângă care fem initatea ei ultragiată în felurite împrejurări pare a-şi recăpăta strălucirea. pitoreşti schimbări de decoruri (între care şi un frumos pastel epic al Balcicului). i se adresează romanciera lui Felix Aderca. Putem oare afirma că viaţa scapă neînţeleasă tocmai din această pricină? Dar nu -i oare riscant să acredităm opinia că romanul trebuie s ă înregistreze cu perseverenţă şi conştiinciozitate. autoarea volumului de nuvele Colecţionarul de pietre preţioase. îmi aleg o poziţ ie mai bună şi reiau confesiunile ei" 1. Trei ani mai târziu prozatoarea va da la iveală o culegere de aceeaşi factură. a IV-a. In căutarea amorului ideal. mă micşorez. comparând-o cu Edgar Poe şi Viliers de PIsle Adam descoperă un "straniu caracter de acut realism şi misticism matematic" 2. ed. prin structură. 1968. După care urmează mai bine de cincisprezece ani de tăcere. Legea peşterii: în fiecare cuvânt rostit sub bolţi.) Acelaşi "amestec interesant de ireal şi real" îi atrage atenţia şi lui Camil Petrescu care. pentru a se decide asupra trogloditului Alex. în care istoria şi socialul se estompează fermentate de simţuri. orice distonantă.cum fac şi eu . tentativa de corectare a subiectivităţii prin prisma faptului obiectiv devine un exerciţiu cu totul neconvingător în romanul feminin. In realitate. 241 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -/W. această Diană notează în jurnalul ei gesturi şi fapte insig nifiante. Refuzându -şi experienţa directă şi totală. în scopul de a clarifica erotic o dramă care nu are nimic dramatic în ea. E un adevăr pe care Cel la Serghi îl strecoară la un moment dat printre observaţiile Ilincăi: "Deodată îmi dau seama că Diana nu e un personaj de roman. mai târziu. romanul feminin depăşeşte.te sfătuiesc. revizuit substanţial în ediţia din 1946. cu existenţă şi conştiinţă minusculă. introspecţia vizând personaje autonome în raport cu eul scriitoarei. ("Mlădiţa" avea la acea dată patruzeci şi cinci de ani. Un alt exemplu: Pânza de păianjen (1938). răstimp al unei gestaţii infructuoase. Problema proporţiilor într -o literatură de acest gen devine hotărâtoare. orice nechibzuinţă sentimentală. plasat într-un prezent estompat şi dezorganizat de memorie. condensând volumele de viaţă în gesturi şi fragmente. mă micşorez. cu cinci ani mai puţin decât autoarea Fecioarelor despletite. trecerea târzie a prozatoarei spre fresca obiectivă echivalează cu un faliment.P. tabieturi şi maniere aristo cratice cu pian şi guverna ntă. croaziere şi competiţii de schi . E un amestec interesant de ireal şi real în inspiraţia noii scriitoare. Diana există şi trebuie să fie încă la graniţa noastră. în ciuda stăruitoarelor chemări ale criticii către roman.. E." Lipsa de interes a romancierei pentru realitatea exterioară ajunge o forţă a artei sale. 242 Psihologismul feminin 3. Retractil la marile mişcări ale lumii exterioare. Preconizat a fi un roman "impersonal". ca şi destinele care -l ilustrează.L. nu avem de -a face decât cu o banală insatisfacţie erotică. Multe scene de familie. p. mă cufund. este mai aproape de cerinţele moderne decât ne -am închipui. Dacă Ilinca. dar simt că mă interesează mai mult eroina din caiete. Vom da în acest sens un exemplu dramatic: des tinul literar al lui Ticu Archip. Demersul epic este suficient de comun şi monoton. în ipostaza ei de comentatoare imparţială nici nu există ca personaj decât în tablourile adolescenţei provinciale. Bucureşti. placidul Michi. care posedă un stil de o preciz ie neobişnuită. a mărturisirii cu orice preţ. în anul apariţiei volumului Colecţionarul de pietre preţioase (1926): ". Aventură (1929). Pânza de păianjen. faţa monstruos de va stă umple «tot». vârsta inferioară a romanului de alcov. Forţele potrivnice stau şi aici într -o paradoxală vecinătate. inapt pentru marile stenografii realiste. Dar. stă primejdia surpării. orice eroare de ritm poate avea urmări catastrofale. să urmăreşti . Acţionând în zona simţământului şi a senzaţiei. cum . un tipic jurnal ce formează întreaga substanţă a cărţii. obligaţia romanului de a sta trupeş şi cuprinzător în faţa realităţii. Cella Serghi. Protopop eseu consemnate în nişte "caiete".. ea pune la cale o experienţă privată. lansând mesaje oculte şi aproape ignorând coerenţa lumii exterioare.de ea. caietele Dianei nu conţin nimic altceva. tot ceea ce se petrece în afara lui? Din acest punct de vedere. pictorul Petre Barbu. Numai printr-o înzestrare neobişnuită. Chiar atunci când naraţiunea simulează impersonalitatea. în spaţiile înguste ale haosului interior. capitol cu capitol. Diana Slavu. au toarea Concertului din muzică de Bach a izbutit magistrala sinteză între aceste forţe care se exclud. da creaţii miraculoase" . De fapt. avem de -a face tot cu rezultatele unui monolog. eroina trece prin viaţa câtorva bărbaţi. Ar putea. complicată cu răbdare şi cu spirit de observaţie. cu o singură facultate: perceperea acestui tot. Această mlădiţă literară nu trebuie pierdută din ochi. romanul feminin. De Ia început şi până la sfârşit. Dramatic..dintre scriitorii care se ivesc acum pe dom nişoara Ticu Archip. această introspecţie incan descentă ajunge să se mistuie pe sine însăşi. acesta nu este în cele din urmă decât tot un ju rnal intim. Cea dintâi aptitudine provine exclusiv din plăcerea de a revela palpitaţiile profunzimilor secrete. E motivul pentru care confe siunea pură nu naşte niciodată opere desăvârşite. pe de alta.

voi. un flirt ocazional sfârşeşte în castelul hieratic al unui maestru alchimist. cu o deziluzie de tip universitar în biografie. II. nevastă ciudată. Am întârziat asupra acestor detalii de tehnică nuvelistică. iar "conflictul" rămâne la suprafaţă. Paul. Coana Profira emite din prispa conacului galicisme accesibile slugilor. Este firesc că un amor cu urmări în starea sa civilă n -ar dezinteresa-o complet. fără ca proza să recurgă la procedee tradiţionale de sco rmonire. greu de dezlegat prin enunţuri răspicate. aptă de spectaculoase construcţii "obiective". veşnic în stare de repe tenţie. nr. este. anunţat cu titlul Viaţa. Ticu Archip: "Colecţionarul de pietre preţioase". Soarele negru avea să fie titlul unui roman -fluviu proiectat în trei volume. secretară particulară a Coanei Profira. acesta prevăzut şi cu o penibilă predoslovie "passe-par-touf\ Cel de al treilea. Am insistat apoi pentru a vedea pe ce anume se întemeia iluz ia criticii că aici se "joacă" o mare realistă. Dar mai ales pentru a vedea mai bine în ce constă eşecul. specializat în străinătate în minerit. intrând fără biografie şi dimensiuni. Un şir nec ontenit de convulsii senzoriale a căror liberă organizare produce o puternică impresie de trăire. Printr -o extensie secretă a subiectului faţă de obiect. Eroii nuvelelor lui Ticu Archip sunt nişte halucinaţi ai faptului divers. 1 februarie 1926. domnişoara Robănescu. De vorbă cu d-na Hortensia Papadat-Bengescu. nuvela lui Ticu Archip se depărtează de real în aşa fel. Vladimir Streinu. Domnul din Aventură. iar Cora moşteneşte gelozia fostei amante a avocatului. neinteresant. în primul rând pentru a ne face cât de cât o imagine despre reala forţă artistică a prozatoarei. părinţii acesteia din urmă se împotrivesc mariajului cu Mihai. Coana Profira Murgeanu. de după cortină iese la iveală o Cf. ţese şi desface intrigi. Camil Petrescu. Mimi Dumitrescu. mai degrabă nişte pauze necesare respiraţiei. Ceea ce nuvelele lui Ticu Archip (reeditarea lor se impune impe rios!) evidenţiau în primul rând. Olga. prima oară de pe urma unui director al unei fabrici ce se învecina cu societatea pe care o conducea Ion Dragomir. 243 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC-/!/. boierul senil. naraţiunea avansează întotdeauna spr e un conflict enigmatic şi profund. Toată această lume pestriţă foieşte în jurul unor evenimente obscure. 3. văduvă recidivistă. mătuşile Silvia şi Ziţa. un turist anonim pe malurile Bosforului. servitorul episodic. Gheorghieş. există probabil pe undeva în ma nuscris. în stare de transă. fără ca în roman să se întâmple ceva decisiv. în virtutea unor instincte disimulate moral. în tradevăr. devenit disponibil prin sinuciderea "nemo tivată" a soţiei sale. o bucureşteancă frumoasă. Vladimir. an VII. parcurge fascinat de Hadidge şi de simbolurile musulmane o curioasă criză amoroasă. Urmând un plan ambiţios de cuprindere. Literatura lui Mircea Eliade şi Ion Vinea (cel din Paradisul suspinelor) îşi află astfel un precursor extrem de iscusit în alterarea fantastă a realului mărunt. Protopopescu__________________ întreprinsă de scriitoare în jurul faptului divers. 291. Olga o pândeşte o vreme pe Cora. Logodnicul nu poate fi decât tatăl acestuia. dar nici nu izbuteşte să ţină 244 Psihologismul feminin pasul cu modelul de netăgăduit pe care şi l -a ales în ciclul Hallipilor. pe cât de fantomatice. adulterină de profe sie care îl stimulează pe Ion să şofeze. poposeşte într-un oraş prahovean. 249 . Lili versează sentimentul cu fosta şi cu viitoarea rivală. adică o altă familie şi Frosa Paraschiv. Soarele negru pierde nu numai orice urmă din ştiuta personalitate a nuvelistei. între care şi aceea de a -şi exercita meseria. dezvelind genuni. ceea ce se şi întâmplă după numai câteva comprese aşezate pe genunchiul primului său pacient. (Vladimir Streinu se lasă totuşi înşelat în aprecierea sa . într -o polcă a faptelor mărunt -burgheze. personaje peste p ersonaje năvălesc de la pagină la pagină: Ion Dragomir. cu sediul în sufragerie.2. 4 iulie 1926. E P L Bucureşti 1968. După câteva patetis me de demiproletar. întreaga poveste pare cutreierată de vedenii. an 1. Anca. . "cu două rânduri de gemene şi nici u n moment liber pentru el". filantroapă megalomană de suburbie.250. pp. Dialogul coborât la ton de cleveteală se întrerupe arareori în neglijente racursiuri analitice.) Cora. Mihai Drăgescu moşteneşte o dată cu averea Corăi şi antipatia noilor socri. sfârşind prin a fluiera din Wagner. de apro ape treizeci de ani. din care se vor tipări pri mele două: Oameni (1946) şi Zeul (1949). în "Adevărul literar şi artistic". pp.nu ştim dacă de strădaniile romancierei sau de propria inflexibilitate într -ale romanului roman . încât elementul concret sustras real ităţii să devină cu atât mai elocvent. absolvent al unei şcoli de poduri şi şosele. magia extrem de fină Felix Aderca. în ciuda concreteţei scenelor. în vremea ce cleveteala nu mai conteneşte. Puica. Adina şi Bebe. Nu se narează şi nu se descrie. Suprafeţe deplin transparente ale sufletului se tulbură oarecum absurd. dar lectura celorlalte două nu va fi stimulat pe nimeni să-l caute. Puiuţu. progenitura submediocră a lui Ion. director al unei societăţi cu renume european. în Colecţionarul de pietre preţioase. cu mai multe intenţii neclare. în "Cetatea literară". asistentul Florea Drăgan şi Maestrul. neastâmpăratul Miki. în Pagini de critică literară. Pornind de la câte un eveniment banal. Personajele îşi pierd treptat conturul. 1 .vom vedea. cealaltă nuvelă titulară. soţia acestuia. unde se stabilesc tainice relaţii între lucirea materială a rub inului şi febra erotică a celor patru personaje: Irina. ci se înregistrează un puls cu totul inefabil al existenţei. până când. respectând cu vădită stângăcie regulile compoziţiei tradiţionale. nr. pe atât de autentice.

reprezentând pe tânărul revoluţionar din 1848. Lili e un personaj mai activ. prefaţează bârfa generală cu numele şi adresele exacte ale convivilor : "Când vorbea. Cora şi Lili trec în revistă pav ilioanele colorate . Motivul esenţial stă în reactualizarea m orţii Puicăi. Feminismul nu mai rezidă într -o reverberaţie difuză a sen zaţiilor şi percepţiilor. cu apucături de filantroapă precaută. înflorat şi roz. Tuşul prozatoarei trasează linii rapide. alterat de mahalagism. O carac terizează un spirit matern stupid care nu scapă ironiei. Costumul lui Puiuţii.. împarte în dreapta şi -n stânga complimente franţuzeşti. Ipocrizia ajunge la paroxism. peticind cu amintiri şi date fanteziste o istorie culpabilă d espre Olga. naivitatea şi orgoliul îmbă trânit al matroanei. Surescitată . cu o intuiţie specific femeiască. cu aspiraţii le limitate însă la propria căsnicie. într-un capitalism complet bolnav din punct de vedere moral. sănătoşi şi lacomi biologic. Operând constant asupra unui obiect unic . bruscă cu f iinţa şi obiectul. şi o nouă observaţie a autoarei luceşte sarcastic: "Regizorul. Dar Olga. Serbarea este tabloul în care romanul îşi promovează aproape toate personajele şi. Cora este o adaptabilă. clasată din punct de vedere social (un Drăgănescu în picioare). 247 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. dar nu lipsită de interes pentru culisele familiale. Lili nu economisise nimic. cu snobi şi parveniţi angajaţi într-o existenţă comună. de care Olga pare acum singura vinovată. marele moment de rafinament analitic al prozatoarei şi al romanului. deşi este o senzorială primară care judecă cu nervii şi cu celula.. Bătrânul boier "care nu folosea nimănui Ia nimic". Prin ele Ticu Archip urmăreşte să dea un aer de autenticitate brută a vieţii. Pwtopopes____________________ ceată de hedonişti ai mahalalei. domnişoara Robănescu pierdea din aspectul acela neplăcut. îşi amintea. poate. încât nu ne surprinde să le regăsim intacte de la un roman la altul. Pavilioanele parcului unde are loc chermeza se populează asemeni unor cazemate gata de luptă. priviri. Cu timpul această recuzită ana litică se transformă în manieră. şi cu drame minore. neşovăitoare. într -un univers aparent valid. făcuse senzaţie". cu incuri de tiran rural. Numai Lili şi Cora conjură abil pe lângă Coana Profira. . dar. fără modificări esenţiale. Amândouă răspândesc în roman un aer de feminitate vulgară şi de existenţă superficială. nu lipsit de consistenţă — sinuciderea Puicăi. explicaţii. poposind în pavilionul Coanei Profira. pe care harul caricatural al prozatoarei se con sumă excelent. 246 Psihologismul feminin rar în romanul românesc.gândi Olga . speculând cu dulci nimicuri. ea este totuşi o inocentă anacronică. Planul de atac decurge rapid. personaj de şarjă. cu un miros care se tălmăcea în vorbe.dar superioară.tot specie de câine . căci "de câte ori îl vedea pe Bebeluş în curtea de păsări. cu o imaginaţie a viciului prea puţin subtilă. Se configurează treptat un fel de Sodomă dunăreană. subiectul real. dar de o feminitate mai banală. care face eforturi să supravieţuiască cu blazonul uzat de feudală. Este. "Obiectivitatea" decurge din acest mod nemijlocit de evidenţiere a individului şi a situaţiei. Posibilităţile de mijlocire ale introspecţiei sunt t otuşi limitate. ci într-o atingere directă. chiar dacă n -ar fi să-l raportăm decât la febra cu care eroii Hortensiei Papadat-Bengescu pregătesc audiţia din Bach. Veşnic cu "nobleţea zburlită". îşi dăduse multă osteneală.e firesc ca instrumentele disecţiei să circule de la o scriitoare la alta. copilăria lui Edison". nu putem distinge izbânzi speciale. de trecere între câine şi maimuţă. în timp ce Lili este mai închipuită şi mai trivială." Coana Profira. romanul lui Ticu Archip este construit pe dimensiunile exacte ale concretului. . cu studii la Paris. pe care o propunea Vladimir Streinu. a adulterului şi a vulgarităţii. Dintre celelalte personaje care evoluează în Oameni. Lili şi Cora uneltesc pe lângă Coana Profira şi decid s o izgonească pe Olga de la serbare. nu este nou. artisticeşte mult inferiori decrepiţilor Hal lipa. din care se încheagă mai multe personaje de intrigă decât caractere complexe. ceea ce vom încerca să arătăm aici. Se schimbă impresii. O Chiriţă valahă. Instrumentele analizei Unitatea de ton şi de metodă în proza feminină nu este un fapt aparent. o epavă senină. de un pitoresc special ni se pare boieroaica Profira Murgeanu. fără sagacitatea analitică a acestora.Nory din Fecioarele despletite.în ordine . Se mai ada ugă la aceasta lipsa de discernământ sentimental. cu un fals spirit critic. dejoacă întreaga strategie. colportoare destoinică de veşti şi egoistă. amabilităţi. dar cu vocaţia bârfei. dar nu reuşeşte să ajungă decât la un soi de comportamentism agresiv şi locvace.245 iCU ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. adus din Bucureşti. Biruitoare la urechea acestui Lear provincial şi ridicol. şi amândouă amintes c de cuplul Mimi . Cora este mai cerebrală dar şi mai lipsită de personalitate. odată cu ele . acest final panoramic. ca orice secretară bine informată. în conturul celorlalte "suflete cu şuruburi".sufletul în necontenita lui vâscozitate . Ca procedeu. Ticu Archip operează cu observaţia rece şi cu o detaşare ce nu justifică însă apropierea de literatura lui Liviu Rebreanu. expusă oricând ridicolului. Olga îşi desăvârşeşte răzbunarea "trecând în rând cu celelalte" prin braţele lui Ion. Dacă nuvelele tindeau spre o idealizare a formelor concrete.în alb. fă ră să vrea. Domnişoara Ro -bănescu. Protopopescu 4. cu o viaţă interioară sumară. Lili se răzbună tacit pe gemenele intrate deja în graţiile unor tineri ofiţeri de cavalerie. prilej de defi nitivare simultană a problemelor romanului.

Strada şi exteriorul sunt nişte l ocuri străine şi necunoscute. pasiuni. o strivesc pe Olga din Soarele negru. din Bezna. Arăta la fel ca întotdeauna.. al Adei din Desfiguraţii Sandei Movilă se conservă intact în mobilierul unei încăperi: "Fata intră în camera ei de altădată. Faptul ne aminteşte de acel "colţ de cameră". Prin ea a pătruns în literatura noastră salonul cu particularităţile şi ritualurile lui snoabe.nu se pot dezlănţui decât în acest perimetru. rece. 1945. care înfăşoară mobila de lac roşu. grădini interioare. în care psihologia feminină se destramă. lacrimi. Nu ştia nimic din cele ce se întâmpla într -însa. ai cărui eroi din Extremul Orient îşi consumă dramele într -un palat de legendă. o întâmpină ostil. Acesta nu are deci nimic din semnificaţia mitică a spaţiului închis. de ochii halucinanţi care vin spre mine din oglindă cu luminile lor de jad topit. ca eroina Luciei Demetrius: "în mijlocul odăii mă simt tare şi înaltă ca o coloană". este o ideologie şi o teză. Feminitatea apare în directă dependenţă cu scrinul. fie că simte asemenea Martei. Chiar atunci cân d orgoliul feminist contestă existenţa casnică a femeii.. odaia ajunge paradisul din care fiolele spa rte de morfină aduc şi mireasma florilor. romanele dirijează interesul exclusiv în sens psihologic. în fiecare zi se asculta pe sine. răcoros. necontrolată şi nedeşteptată de nici o prezenţă umană" 2. Nălucile. . neutră. Fie că exclamă. Desfiguraţii. silită de nevoia de a -şi auzi bătăile inimii. sensibil. o culca şi o purta cu ea. salonaşe.fug în salon. cameră care o primise atât de vesel după ce plecase de la maici. în dosul oblo anelor se desfăşoară una şi aceeaşi dramă a sensibilităţii încătuşate. inima. cu covorul şi cu oglinda. Adevărata fericire stă însă în această detenţiune reală şi simbolică în ac elaşi timp. Prin tavanele scunde de sticlă groasă portocalie. cu storurile de mătase aurie trase. cel mai important reper din biografia sa. Eşecul amoros. este pur fizică şi afectivă. sau mai bine zis "imobilul". Spaţiul ideal al romanului feminin este interiorul. Sub pretextul aranjării unei şuviţe de păr. Salonul. Prin uşile larg deschise văd salonul mare şi mai departe prin alte două uşi deschise c are se repetă la nesfârşit. patul cu 248 Psihologismul feminin spaimele şi iubirile lui. Ed. cu desene de argint neutru. artisticeşte neconvingător. Oglinda. cum ducea sângele. obsesii. eroina se întoarce în camera sa mobilată. privindu -se îndelung. Protopopescu__________________ decât un titlu. Jocurile mele. de . pentru care pleda celebra romancieră engleză. 1935. Selectând din burghezia feminină personaje intelectualizate. Se privi din nou în oglindă. Mai totdeauna monografia feminităţii începe şi sfârşeşte cu oglinda. prin ţesătura delicată a perdelelor se difuzează o lumină galbenă. încât descrierea lui e întotdeauna plină de recunoştinţă: ". Dialogul misterios cu oglinda încetează de a mai fi o mecanică exterioară sau un automatism. cu un tapet cenuşiu întunecat. braţele"'. Marta (Bezna) se adresează oglinzii cu solemnitatea unei rugăciuni: "Se privi în oglindă. cu rădăcinile în ad âncul ei. Ed. cu corupţia şi brutalităţile ei. Cursul regulat al unei ape părea că-şi întorsese albia în trupul ei hrănindu -l şi dându-i o plinătate ce-o înaripa. Lumea lui este alcătuită de obicei din pictoriţe (Vivian din Zilele nu se întorc niciodată). Toate au nevoie de fereastra zăbrelită şi de unduirea draperiilor pentru a se defini. dar mai ales se pune la cale o himerică evadare care. budoare. Femeia în faţa oglinzii. nici tablourile cu tonuri vii. şi culoarea cerului.adică tot ceea ce alcătuieşte dosar ul unei femei. cu toate astea simţea că învelişul fiinţei ei cuprinde ceva ce nimeni nu ştie şi de a cărui prezenţă nu trebuia să se bucure decât singură. că ''odaia asta mă sufocă". de chipul meu supt şi străveziu. nici perdelele subţiri albe. Nici covorul roşu. creştea bolta unui ţesut fin. Zadarnic caută Ada fotoliul unde şedea Colea şi o tachina sau o certa. al lui Ticu Archip. . pianiste (Ema şi Clody din Beznă). Se gândi că poate numai imaginaţia o făcea să simtă într-însa de un timp o vibraţie. dormitorul sunt singurele locuri în care personajul feminin poate lua act de sine. a Soranei Gurian. Bucureşti. sidefată. Toată acea mobilă veche dispărută era acum în ea. în clipa când află că e însărcinată. Este imens. 122 -l23. fiind numai un cadru specific condiţiei feminine. o plimba. 261. Ieşirea din acest năvod cu ochiuri iluzorii înseamnă o aventură şi o abdicare de la condiţia ei umană. mişcându-se doi paşi. Un mic salonaş în catifea albastră.Interiorul. ca şi când în plămada fiinţei ei s -ar fi răsfirat din ce în ce mai mult pulberea unei ape. 2 Idem. Salonul devine un cosmos halucinant şi îndest ulător pentru viaţa femeii. ca într-un film american. Senzaţia de viu şi de existenţă licăreşte doar în penumbra perdelelor. Bucureşti. studente la conservator ori balerine. Casa Şcoalelor.. Viaţa socială. Tot astfel îşi privea sânii ce păreau a se îngreuna ca fructele toamna când crezi că miezul va sparge învelişul. Acest asediu fără termen şi -a pierdut o bună parte din semnificaţia lui socială. Visuri. sufrageria. p. 249 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. Se apropie mai mult de ea. îmi place să fiu singură în acest basm. şi se contemplă cu mare curiozitate. mai mult ^ Sanda Movilă. personajul feminin rămâne în exclusivitate un personaj -prizonier. aşa cum toate mişcările şi actele vieţii stau închise înlăuntrul trupului. camera cu sofaua este pentru excesiva Vivian. pentru Zqe din între zi şi noapte al Henriettei Yvonne Stahl. într-o atmosferă de melancolie şi singurătate exasperantă.. Dar nimic din vechile amintiri nu mai rămăsese între pereţii singurateci. biblioteci. cu n imeni altcineva" . topită în întregime în realităţ ile lui de mătase. Vremea. Luciul ei reprezintă orizontul din care purcede şi la care se întoarce metafizica pasiunii feminine. pp. Nu văzu nimic schimbat în înfă ţişarea ei. ori de câte ori se petrece. în voi. Răspunsurile pe care le dă acest oracol inert formează conţinutul şi realitatea însăşi a vieţii. intră în joc elanurile obscure ale unui subconştient rebel: "Nu mă satur de mine. pe urmă făcu un pas înapoi depărtându -se. euforii. 1 se părea că pe sub pielea albă. şi tremura! frunzelor.

139. Când nu ţine de aceste resorturi. aflată mereu în pragul unei seducţii lirice. Muzica. ca în Concert din muzică de Bach. 6 de Brahms. în întunericul unei săli de concert. în jurul căreia se încolăceşte mătasea moale. Uneori.P. caldă. Rim. Aceasta n -o admite Miny şi în faţa lui era mai dezarmată. Eminescu. Fiind o literatură "de interior". ascultând "ecourile miliardare" ale notelor. interpretând "cu degete î nfrigurate neuitatul Vals No.talia mea. op. Aceeaşi intensificare latentă prin muzică o va încerca şi Petre Kristian din Marea bucurie (1946) a Henriettei Yvonne Stahl. 1946. pp. Maxenţiu. Fug înspăimântată pe uşile deschise. Nălucile. 251 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . «Eşti frumoasă. faptul se explică prin educaţia ori profesia autoarei. în nuvela Recreaţie. 2 Oglinda . şi Ema. apare chiar şi Enescu) îl dă în faţa refulatei Ada. Ed.227. muzica şterge realitatea. îmi şoptesc. când cele două guri se împreună. în rest e vorba de un clişeu care nu mai produce nici un fel de iluminare interioară. Şi-mi apropii gura de foc spre gura din oglindă. Bucureşti. fiinţă stranie. cu Psihologismul feminin Ioana Postelnicu. este al prozatoarei îndrăgostite de Enescu şi Diirer: "O impresie de artă poartă întotdeauna un plus de emoţie de care nu te poţi feri.reprezintă pentru fiinţa feminină. Stahl. evident. există opinia că starea de conservare a subconştientului este una funciar muzicală. transformând timpul şi spaţiul în vibraţii sonore. Mai aproape de fluiditatea stărilor de conştiinţă decât orice alt limbaj. Ed. Un fel de vuiet dezordonat răzbătea prin pereţii salo nului ca şi când prin cine ştie ce întâmplare clapele pianului şi-ar fi schimbat locul între ele. se micşorează şi rămâne cu o imagine depărtată. cit. ca la Cella Delavrancea. p. mai stângace decât cealaltă. neclin tită». E. atât de perfect." într-o astfel de ecuaţie psihopatologică. mai poate furniza semnificaţii. un eseu care. parcă cineva mi -a pus pe buze o sabie rece. Bucureşti. Frecvenţa cu care starea psihologică se rezolvă prin asocierea cu s unetul este explicabilă pentru o literatură al cărei obiect apare lipsit de formă. ca şi cum de luni de zile n -ar mai fi fost în nici o clipă însuşi" . care primea senzaţia artistică cu generozitatea unui spirit deschis şi fără prejudecăţi" 1. atât de pur. Pentru literatura noastră. Deodată. In ea se idealizează o viaţă biologică prea concretă şi agresivă. Marea. înaltă cameră. altele decât acelea de blazon. . unde "trăia o clipă neaşteptată ş i stranie în valul de muzică. 250 voluptatea şi încordarea (dar fără rezultatele) cu care eroii romanelor lui Camil Petrescu privesc în absolut. care vine spre mine tăcută şi misterioasă. La bază nu -i decât un transfer simbolic ce caracterizează impresionismul feminin. nu e decât o galanterie de salon. Nu te cunosc. Din pricina rutinei. 1 Cella Delavrancea. cuprinse de un haos pe care mintea înnorată a fetei nu o mai putea descâlci. O cascadă de tonuri armonioase umpleau casa. care. cu interme diarii lor Lică Trubadurul şi Marcian. îl vom regăsi pretutindeni. Faptu l se referă direct la momentele originare ale poeziei. pianul rămâne marele pretext sub care au fost adunaţi la un loc snob ii celor trei familii Drăgănescu.AL Protopopescu__________________ Abulica Clody din Bezna nu comunică cu cei din jurul ei decât prin muzică. imposibil de cuprins în cuvinte. în alte locuri indicaţia rămâne pur burgheză şi exterioară. Delirul senzorial al Manuelei din Femeia în faţa oglinzii. 222 . Sunetele exprimă cu aceeaşi fidelitate ca şi cuvintele ideofrenia adolescentei: "O vână vânjoasă părea că străbate muzica si notele se închegau într-o armonie perfectă şi sigură. se afla deodată izolat de oameni într-o oază minunată în care se regăsea pe sine. Referinţele muzicale abundă în literatura feminină. la un moment dat. 2 H. p. prezenţa mea îmi devine nesuferită". ceea ce nu împiedică extinderea concluziilor la proza analitică. în vreme ce armonioasa Miny. de-a-ndărătile.. muzica vine să tă lmăcească misterul interior. sensuală ca o îmbrăţişare. muzica începea să se încâlcească. Atunci când o face se adresează exclu siv elementelor consacrate. Y. în care se cuprind predispoziţiile informe şi curgătoare ale psihicului. între care marea îi aparţine şi prin tradiţia gândirii animiste. 123. ceea ce reprezintă luc iditatea pentru un bărbat. formulează între două extaze. Bucureşti. întâlnit. simte atingerea materială a melodiei. Marea bucurie . de şoapte şi de iubire". Dar când se ameţea mai mult de bucuria acestei nădejdi. şi sunt foarte rare cazurile când. văzută prin ochiul rotund al unui binoclu răsturnat. al cărei volum de nuvele Vraja (1946) se resimte până şi stilistic de pe urma harului pianistei. Vraja. Note discordante şi disonante se auzeau deodat. închipuirea cerebrală a contractului artistic nu este niciodată în stare să cuprindă adevărul lui întreg. fie şi ca simplă sugestie. tivită pe margini de culoarea sensibilă a fanteziei. Bezna.L. Fata subţire din oglindă fug e şi ea. Teoretic. 1967. E evident că recitalul pe care efeminatul Lucian din Desfiguraţii Sandei Movilă (în care. Aproape că nu există roman feminin în care să nu apară. proza feminină realizează. 2 Sanda Movilă. 1970. audiţia rămâne un tabiet aristo crat care poate deveni unicul pretext epic al romanului. încărcat cu fâlfâiri de parfum. înspăimântată. Forum. Eroinele privesc în infinitul înşelător al oglinzii. cu dificultate ceea ce numim "sentimentul naturii". asculta gândindu -se că poate nu era încă totul pierdut. asociaţia îşi are rosturile ei uşor de tălmăcit. procedeul impresionist al tranzacţiilor stare -muzică e devalorizat. p. în misteriosul voiaj cu Alexandra la poalele vulcanului Etna. 19. uimită.

agresivă. şi ca termen de antiteză în jocul sugestiilor vitaliste. "T* * l0anei Afectivitatea int ensă au?ai«i în a picta u" BaLt alenţe r SSnZOriale '° tot în chip firesc ^ Martei Se muleaza' PiSn-f0™"" ■ Ş' C°nCret tencuit. Trunchiurile se ridicau din marea de verde. ^irea incultă" a Jg** fS]mboI]Ca cea mai UlU1 femin1 CUm spune Grădina. spleen.' ^ tOată Vremea P*Sf ?r P " ° Zdren ui h a seara părea că 'Z^T' î ndu-şi valuril e ! ° ^ .' 61 într-° ™ensă colerl^f m.. . Plante cu f runza lată şi grasă. N^^««eseu. inscriindu-se miracolului de a as£ ^ în vreme ce ^ adân "^ 1. este cu toată destoinicia ^ din urmă de "Wu PT .mic decât aPa ce Poemul contin P ŞI Până şi instinctu l de Cn Intensitatea Piăcerii era cu materia. Era co- °nu ■ ♦ ^ b°gate' P ai rar « |itPrat..' destul de bine & a al giei zându-se peste târm!. incat o reactualizare 253 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. se ridicau spumă verde . simbolul neptunic se rezumă la capac itatea de a ilustra esenţa variabilă a feminităţii.ntele8ea nimic din rămână ascunse r ff la înţelesurile unei al CaTCUl ei Se ridica conştiinţa de o uşoară ameţeala Implantată în materia ei Z"" Care ar fl trebuit să-i ce cu creştetul Ct gândi Că va cr^ ^ ^^ fU CUprinSă pornea din jurul gaîge ceru'.element VItal Şi nt >ci. decorativism. [. şi nu spirituală. puternice. . Simţul ?" Să eXpl°ateze ^ncl U2i "nServare-'' tivă şi de aceeachi' ' Cauta disperat o general" ' V^ '* ating6rea Marea Hortensiei ? ° Paititura nebuloasă. cu adâncimi de pădure. Pictorul cu pipă Virgil Pria a junge din întâmplare într -un orăşel necunoscut. ca element de analogie în fizionomiile puberale. printre cari şerpuiau ierburi înguste şi lungi.Se ^ se pi. senzorială. rămâne 0& Ş1 malltioasă' cum este accesibilă pentru ^f -' marea -prezintă ^"strucţie de dezla suprafaţă. suavă şi parfumată a parcurilor citadine: "Era o grădină sălbatecă. unde este găzduit de o stranie familie descompletată de război. Cum se întâmplă într -o amplă nuvelă a Ruxandrei Oteteleşeanu din volumul La marginea câmpiei (1946). groase . sentimentalism. G.mbă înfuriat .împrejurul ei n *[' ™ereu cu marea' Până atât de uriaşă în c|l^. Vegetal a are si m nopţii. Voluptatea cu care Diana Slavu priveşte 252 marea şi-şi urmăreşte • " "~-——Psiholo g'smul feminm miŞcarile trimite la Apele aV trupului î n an„ pentru modul d e v^? &le Hortensiei ^ZTn^^' *" afară Că Postelnicu nu scjjfî* 1^ a cadrului.a P" ametită în margine. căreia "o boală ciudată" îi desfigurase chipul. Elementul care traduce s tările eroului în scurta lui aventură îl constituie descrierea unei grădini de o cromatică vânjoasă.. acopereau în întregime pământul.0 ^ \™n^> * vâltoarea ce creştea Î ?"?murand peste m ăsu "JUra ^ viu. Coincidenţa face ca una din femeile găzduitoare să fie tot o pictoriţă. întinca un animal pT^ maltare' ca * când S-ar°J ""^JOC' când se lăsa tipică strângea. grad na ca PiPrno„t •. atin geau zidul casei.^^d.marea. Protopopescu nechibzuită a sistemului de corespondenţe ar fi desuetă chiar şi în poezie. Tropii lu^f na degenerează în poe m ' ' pe acelasi liPar.. în ea ca un grafic ^ mtă tOt ceea ce ° tocoS.până în pervazul ferestrei şi se revărsau unduind pe sub crengile aplecate ale copacilor. se zbătea SC H închizi în cuşcă c pleşită de o imensă nvr neputincioasă ' în d într-o închisoare d e H •de 6a' Ca de un leu metri A a avea resemnate.turnuri acoperite de muşchi -îşi îmbinau coarnele . în Pânza de păianjen acţiunea se mută adeseori pe plajele de la Mangalia.Şi femeie-mare. Eien "' ar fi fost de aştept at TI" COmprimari ' * h°măreală. O reînt âlnim însă uneori. Călinescu. a n aaevarat. . ? ° carieră strălucită la romani . dintr -un mondenism pe care toate personajele aspiră să-l practice într-un fel sau altul.«M^** suf'cienţi pentru de2Te'" e drep. neconformă cu imaginea cla sică. Lipsit în genere de freamătul ideii. Prin urmare un peisaj de referinţă organică.] s e 0 . ciw ■ edUCţm eSte primiinstinctuală şi L^dat-Bengescu.ira n„. în înclinarea pentru decorul marin aflăm cele mai multe din trăsăturile specifice romantismului feminin: lirism. • rar' SI mai estompat decât decorativ. stufoasă.P simţurilor o făcuse . Qnpi .

ca un mister insondabil. Fixată preci s asupra obiectului ei." Ajungem. Potecile de piatră urmau un fir de apă care se topea în câte un bazin minuscul. "despoierea feminităţii de atri butul tainei" etc. socotit de mulţi drept un "pionier" (E. ornamental şi festiv. De ce. unite printr -un înalt coeficient . Problema romanului psihologic continuă însă să suscite printr-o serie de întrebări şi experienţe.". misterul feminin. apoi urcau iar grădina. în definitiv.lor nepătrunse de razele soarelui. Trepte scoborau către ronduri de trandafiri. amorul. se zărea marea nemişcată în pulberea luminoasă a dimineţii. Cauza rămâne în întuneric. nu există nici un re gulament care să ne spună unde anume încetează viaţa romanului "epic". Andree şi Albertine. ştiut fiind că teoreticianul este prin excelenţă un propagandist al analizei şi proustianismului? De ce n-au încăput lângă Ibrăileanu. cul tivat pentru desfătarea ochiului. printre plante şi ierburi ca un parfum greu. Lovinescu) în materie de submersie epică? Ce loc i s -ar putea atribui lui Mihail Sebastian ca romancier.n. Psihologie "hieroglifică"? E uimitor câte formule ale "incertitudinii" a putut găsi Eugen Lovinescu în efortul de a chema la ordine literatura scrisă de femei! în-trebându-se stăruitor în ce anume constă logica analizei în romanul feminin. La baza fenomenului stă o implacabilă concepţie senzualistă care se străduie să treacă drept filosofic De cele mai multe ori însă concluziile rămân în sfera sentimentului şi senzaţiei din care purced. Poate că Proust s -a înşelat când. nu poate dovedi mai mult decât existenţa unui nerv care vibrează. aşadar. îngrijind cu închipuirea o splendidă grădină. ca la Cella Delavrancea: "Grădina se închidea şi se deschidea ca o carte. la aceleaşi postulate freudiste căci frazele de mai sus nu fac" decât să implore instrumentele â° laborator ale acestei discipline. am socotit. nu toate la fel de mărginaşe. [s. reprezintă tot atâtea spaţii literare distincte şi originale. pentru a fi modern este o tendinţă stabilită în proza interbelică. 5. care încercuia vechea mănăstire cu un brâu vegetal. Forajul. oricât de tumultuos şi de obscur. se ţâra la suprafaţa pământului. pentru "asemănarea" cu Joyce şi totodată eseist cât se poate de avizat î n probleme de psihanaliză. "taina feminităţii". grupuri de chiparoşi. tufişuri opreau privirea. Am propus -o sub creaţia unor scriitori care. în lumea adevărurilor naturale. ca un îndepărtat pisc troienit sub zăpezi eterne. criticul indică unul şi acelaşi obiect. Modesta afirmaţie că "nu există roman fără psi -256 Romane şi romancieri hologie" (o spune. sau că cineva ar putea pătrunde aici. Bănci. Pergole încărcate cu trandafiri. ca Ion Biberi. Incertitudinile criticii sunt chiar nedumeririle literaturii fe minine. Nu puteai crede că dincolo de zidurile mişcătoare ale frunzişului. nu şi -a ocupat locul pe care. critici autori de romane (ostentativ) analitice? Care sunt motivele pentru care un analist premiat. otrăvit. victorioasă şi nimicitoare? Problemă nedezlegată.. 255 XII ROMANE ŞI ROMANCIERI Naturalismul psihologic în viziunea noastră. literatura feminină face tot posibilul ca acesta să devină un "mister insondabil". sunt case şi astăzi. fără putinţă de înălţare. cel puţin cronologic. a 254 Psihologismul feminin botezat florile Rosemonde.] De unde vine amorul? Din ce regiuni inconştiente îşi revarsă forţa lui conştientă de sine. a obţinut "une nouvelle variete de M -me Swann." De regulă însă întâlnim pastelul luminos. îl merita? Şi seria întrebărilor ar putea continua (suntem siguri că va continua şi după expunerea noastră de motive). nici o creangă uscată nu stricau armonia. obligându -ne să suportăm consecinţele faptului de a fi propus existenţa unui roman psihologi c cu legi şi identitate proprie. aproape că şi renunţă: "Efectele amorului sunt studiate şi zugrăvite în varietatea şi mobilitatea lor. pentru că numărul romanelor şi al autorilor cu veleităţi analitice este mult mai mare în epocă. lipseşte Felix Aderca. nici o f runză îngălbenită. şi Octav Şuluţiu. iar prin tainice altoiri. între alţii. de pildă. Pentru că tentaţia de "a face psihologie". Era mică şi mare totodată. în definiţii care mai de care mai imprecise: "lupta împotri va misterului feminin e adevărata formulă". Ne aflăm se pare. Crengile îndoite formau scorburi vegetale şi întunecimea creştea pe măsură ce adânceai privirile. prin măduva copacilor se revărsa în valuri de frunze. în sclipirea soarelui. fără să se îngroape în tăcerea solemnă a verdelui. ici şi colo. "social" sau "obiectiv". şi unde încep frământările exclusiv personale ale roma nului de analiză. principalele teritorii analitice s -au înclaeiat. Nici o floare. Fântâneru. Liviu Rebreanu) îşi recapătă grandoarea. Pentru că.. Treceai sub bolţi de plante urcătoare. Pentru că frontierele dintre genuri au devenit insesi zabile şi pentru că noţiunile de "obiec tiv" şi "subiectiv" au ajuns să se înlocuiască una pe alta. pofteau la un popas lângă arbuşti de iasomie cu flori albe ca orezul. transformate în cauză artistică. ori C." Ciudat de sterilă este întâlnirea dintre femeie şi plantă. Copleşit parcă de atâta mister. se desfăcea umbra şi. Aceeaşi sevă circula peste tot urcând.

destule izbânzi dar şi multe eşecuri. în vedere insaţietatea masculină a personajului lui Felix Aderca. Istoria literaturii române contemporane op. fie ea şi mai ieşită din comun. (s.este astfel scriitorul contemporan cel mai liber pe care îl avem. contribuţii originale dar şi mai multe neorigi nale. îşi impre sionase contemporanii. Dezarticulaţiile din obsesiile lui (Ema. Lucru evident în tot ce a scris. dar mai ales în teatru. Aderca . cit. e pasu l de la sangvinitatea semănătoristă la una "conştientă" şi "estetizată". ' Pompiliu Constantinescu. "ceea ce este mai paradoxal la acest scriitor cu o evidentă subtilitate intelectuală. 258 Romane şi romancieri 2. p. 94. agonia) d -lui Aurel din Omul descompus. iar în roman de la naturalismul de tip Zola. fiind cel mult indicaţii generale de modernitate" 1. Calypso etc. analogă mişcărilor de trupe. copleşit în faţa listei de titluri . documentar. Cocoţat în caleaşca.valoric. Doar că cele care lipsesc nu sunt "problemele normale" ale psihologiei. In general. Probabil că nu există modalitate literară. dar mai ales . de veş nică tranziţie. Ne interesează însă contribuţia romancierului la specifi cul literaturii analitice. acel "pansenzualism debordant" care îl îngrijora şi pe Pompiliu Constantinescu 2. nu înseamnă numaidecât anormalitate. op. estetic. întoarcere întrucâtva tardivă la problematica primului război mondial. fascinat de modul cum inteligenţa primeşte pecetea afec tivităţii în vasta literatură a mărturisirilor. Oraşul cu salcâmi (1935). (II). o promisiune de subiect pasionant. Roman "de temă" şi nu de introspecţie. razna prin grădinile de zarzavat de pe malul Dunării. cu alte cuvinte. Sancţiunea lui Lovinescu are.. s-ar cuprinde o dată (cu Domnişoara din strada Neptun.scrie Vladimir Streinu. Adică de la calamitate care se vede. de la una la alta. 1927. FELIX ADERCA Era. scriitorul cel mai autorizat să ne dea un tipic roman de analiză. de la Lumea văzută estetic. Cel mai serios rămâne totuşi romanul 1916 (1936). proza sa s -ar cuprinde de două ori la rubrica romanului psihologic ("subiectiv" şi "autoscopic") şi de trei ori la cea a romanului -roman ("obiectiv". în voi. 1921) la "epicul pur".. dau realmente dot^âdă de animalică dezo rientare în râvna cu care ostenesc să-şi potolească poftele aţâţate. "documentar" şi "fantastic"). între care Femei (1933). Lovinescu. 222. la acest disociator abil. filosofic şi critic) îi denunţă aparenţa. Jules Renard şi Katherine Mansfield. dar varietatea romanelor (obiectiv. Nu vom insista asupra uriaşului travaliu depus în jurul literei lui Proust.n. ci faptul că toată febra hormonală de care se lasă bântuite romanele sus ceptibile de a fi "psihologice" rămâne o energie pur mecanică. vom încerca să lărgim imaginea despre ceea ce a însemnat mişcarea romanului nostru modern în diversitatea de tendinţe şi încercări. Sebastian. 257 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -^/. ci u n scriitor de tranziţie. la un naturalism psihologic. vocaţia lui Sebastian era să promoveze ideea prin melancolica atingere cu sufletul. şi în care privinţă avea reală experienţă. "F. şi niciodată la proza de analiză. aşa cum menirea lui Camil Petrescu a f ost să spulbere sentimentul cu sclipătul orbitor al ideii. Pagini de critică literară. devenind o manevră exterioară.. E adevărat că stăruinţa în roman şi eseu ar putea fi luată ca limita consimţită a neliniştitei sale personalităţi. Felix Aderca: "Omul descompus". în epoca lui.) şi harababura sângelui au fost puse cu uşurinţă pe seama influenţei lui Proust. Vom mai întâlni. ci chiar psihologia. dar mai ales prin mulţi mea lucrurilor pe care vroia să le facă. 221. subiectiv.. prin mulţimea lucrurilor făcute. firesc. Dl. l. romanul şi eseul. Pe tabloul istoriei noastre literare. în alternanţă sau în conexiune. autoscopic şi fantastic ) precum şi varietatea eseurilor (psihologic. pe care scriitorul o mai abordase. întrucât. Ancora. în care să nu se fi exersat. p. făr ă nici un suport sufletesc. Felix Aderca nu este un analist. la esteticul văzut ultra -lu-mesc.. Lubrică şi trivială este şi alegoria (sau mai bine zis. Era. Ed. După Eugen Lovinescu. eroul foloseşte atlasul legumicol pentru a ne prezenta "sorturile" de femei. Protopopescu__________________ transformator al materiei vulgare în fină substanţă cenuşie.) Cam pe-aici se află şi adevărul. Aproape nim ic din ceea ce se leagă de soarta modernă a confesiunii nu i -a scăpat lui M. reluare neizbutită a romanului Ţapul din 1921. p. Conflictul de vederi dintre Costache Ursu şi fiul său nu reuşeşte însă să se menţină pe planul analizei. Propriu-zis nu aceasta devalorizează proza. A risipit prin publicaţiile vremii pagini sclipitoare despre Gourmont şi Gide. desigur. la acest Vladimir Streinu. Socotind după clasificarea lui Vladimir Streinu. Nu ne -a lăsat decât câteva tipuri de trucare a jurnalului intim. Virilitatea. Aurel din Omul descompus (1925) şi Femeia cu carnea albă (1927) ori Nicu Boldescu din Mireasa multiplă (1932). este lipsa unei psihologii cu problemele ei normale."1. cit. la una care mocneşte. 1 E.. Mişcarea literară. Joyce şi Virginia Woolf. Cu menţiunea că cele ce urmează nu sunt totuşi nişte rubrici " de consolare". MlHAIL SEBASTIAN Autorul Accidentului a acordat infinit mai multă atenţie pro blemelor teoretice decât analizei din propriile romane. dar mai ales nu înseamnă psihologie. Vom întâlni mal ales acelaşi spirit regenerator care caracterizează generaţia interbelică. aceasta din urmă excelent descrisă.

e vorba de un complex erotic ce -l bântuie şi-l ţine la periferia vieţii şi a gândurilor. dobândite în urma vieţii acesteia mă fac slab şi grotesc. în Femei. "hlizirea". în faţa unei literaturi atât de total răsfrântă în sine. E unul din cele mai profunde studii din câte s -au scris pe această temă. 4. i -a scăpat lui Sebastian.primul "lot". Voinţa de autenticitate. Protopopescu__________________ Valeriu. până la personaj şi idee. vezi "Universul literar". Ceea ce trebuie să r ecunoaştem e că intriga sufletească se ţese alert şi captivant. Pentru a demonstra că autorul micro-ro-manului Interior (1931) era un foarte fin comentator de literatură. împiedicându-le să ajungă la împlinire romanescă. că ficţiunea nu trebuie definitiv alungată nici chiar atunci când e vorba de "incontestabilul" Ego. Măria. p. de regulă burzuluit pe roadele introspecţiei. Constantin Fântâneru pare a confirma. sau să-l vadă în sine. ianuarie 1933. Stilistic mai ales. cea a eului. încurcă de astă dată lucrurile. "dezinvolburare". Marthe.iertată fie-ne trimiterea la croitorul de elită care rămâne cu veşmintele ponosite — M.Fragmentele dintr-un caiet găsit (1932). şi în special cea consacrată Hortensiei Papadat -Bengescu cu ocazia apariţiei romanului E. an XLVII. E aproape de neînţeles cum. celebrul Climats al lui Andre Maurois. un alt confrate. Stima sau condescendenţa cu care romancierul a fost primit de confraţi se datorează probabil tot reputaţiei cronicarului "0 carte excepţională" exclamă Anton Holban la apariţia romanului. punându -l adesea în situaţii jenante 1 "Din ascunziş (eroul are obiceiul să se ascundă prin 'tufişuri: "legat panteistic"? ) îi văd talia.n. totul este dezacordat şi ridicol. de autentică inteligenţă sufletească. a înţeles-o tot exagerat. sfârşeşte prin a -şi vlăgui obiectul. Ce material analitic. în faţa unui program complet şi savant de subiectivitate analitică. 2 pp. se cheltuieşte în inventare erotice. n -am indica altceva decât cronicile din "Universul literar"". Fântâneru "plin de interioritate. Arabela etc). în roman. Dar tocmai acest "absolut". bunăoară. a autoobser -vaţiei. analiza. "legat panteistic" etc. în faţa atâtor manifeste de "egolatrie". toată această neţărmurită încre dere în înfăţişarea brută a eului merge atât de departe şi devine atât de tiranică. dar nu romanesc. retează orice viitor romanulu i. care neplătindu -şi la timp chiria. CONSTANTIN FÂNTÂNERU Critic şi eseist cu totul remarcabil. în truchipat în persoana lui Ştefan 259 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. eseiştilor şi ideologilor" . romanul concurând. în mondenitate. se află în f iecare frază a scriitorului! Nu mai vorbim de farmecul stilistic. Anton Holban. găseşte de astă dată pe eroul lui G. 2 în realitate. Interior este un eşec total. tocmai materia pe care o stăpânea mai bine. ezităm să rostim cuvântul roman? Pentru că . eroul nu e decât un tânăr vagant. opera criticilor. Aurel al lui F. Istoria literaturii române contemporane op. Când romancierul a înţeles aceasta (mai întâi într -un Jurnal de roman. n. dar acolo unde e mai evident. marele roman de care vorbeam întârzie pretutindeni să se închege. şi anume că spiritul critic şi inteligenţa nu sunt întotdeauna o garanţie în artă. apoi Emilia. Dar fervoarea jurnalului."hai-manahceşte". Aici. Adică . Nimeni nu se îndoieşte că un partizan atât de fervent al "experienţei" şi "autenticităţii" s -ar fi priceput să-şi pună în aplicare principiile şi măiestria. Din nefericir e o confirmă mai mult pe alta. a confesiei aproape flagelat oare. nr. iar mai apoi în Accidentul. scriitorul riscă să nu-l mai vadă. dovedindu -se chiar mai prodigios decât d. cit. exasperat de căderea lui în singurătate".t„r Destinul scriitorului se încheie prematur. "clefăteau" etc. oricând faţă de majestatea femeilor am avut un sentiment de umilire şi de nimicire fizică. Apropiindu-şi prea mult adevărul. 289. un psiholog subtil. Odette . Singura vină pe care i -o găseşte e că nu dezbate ideea morţii. cu toată minuţiozitatea cu care a fost urmărită. e mai aproape de iscusinţa dramatică din Jocul de-a vacanţa. O carte excepţională. 1940). pe care ne -am străduit să nu-l spunem degeaba. Petru Comarnescu.. 41. reprimând mai mult decât era necesar. Trepidantul proces declanşat de "accidentul" Norei în viaţa sentimentală a sportivului Paul. comu nicată fără mijlocire. pricină din care nu-s capabil să duc la sfârşit o conversaţie convenabilă. Fiindcă de la stil. apreciind că "cea mai mare calitate a romanului" constă în faptul că "denotă vibraţie interioară" . an I. al unicei drame la care se pricepe." Destinul scriitorului CP înrh^ „ fPm. pentru că nu are curajul să se instaureze ca personaj al propriei drame. Lovinescu. barbarismele abundă .2-3. ceva din lecţia lui Proust. Anume. iese la iveală o nesiguranţă pe care criticul nu ne lasă să i -o bănuim într-o "oltenească" plină de dezacorduri temporale. Tristeţea. clătinată în mers voluptos. eterna marotă a autorului Ioanei. teza că "literatura aceasta [analitică. mai evident uneori în critică decât în literatura propriu -zisă. Sebastian este în proză păgu başul propriei erudiţii. pe la foşti colegi şi cunoştinţe. e nevoit să pribegească prin parcuri şi pe străzi. în acelaşi număr al revistei "U lise". în "Ulise". în ge nere. în faţa sincerităţii celei mai tragice (ar fi împ ovărător să dovedim cu citate "de jurnal" cât de răvăşitoare este obsesia eului la Sebastian). Despre . tind să devină romane ale interiorităţii absolute.] e. ticurile nervoase. In fapt. nr. ca orice tiranie.. timiditatea. Miracolul eului există în toate cărţile lui Mihail Sebastian. de experienţă directă. încât. 1938. 3. exact acolo nu se mai produce miracolul romanului. decât de insomniile introspectului. 260 Romane şi romancieri Rădăcini (1938). Aderca (Renee. Cu toate acestea. în sper anţa că şi-ar putea alina "angoasa". Deşi se pretinde mare disociator de senzaţii.

dar ceea ce. voi fi calm. romanul de debut. populate fiind de schilozi. oprindu -se în cele din urmă la prostituata Elina. nu! Calm. Protopopescu__________________ 6. voi fi calm. pentru că "fătălăul" lui Octavian Şuluţiu nu acceptă să -şi jelească proasta întocmire trupească "in abstracto"... Rând pe rând. 5. eroul lui Octav Şuluţiu din Ambigen (1935). el sucombă în faţa suavei Judith. nr. prin gesturi şi cuvinte necontrolate? Calm! Supraveghere! Mi -am pregătit tensiunea nervoasă. Mihai Şerban). Pedagogii nu s -au speriat chiar degeaba. ca Amiel. luetici şi psihopaţi..Eforie. deşi ştie că nu poate face faţă nici măcar obişnuitei Ata. Autosugestie. de un formalism naiv. inversate. Mai bine zis aceasta se opreşte la el. N-avem de-a face decât cu o înţelegere cât se poate de rudimentară şi naivă a noţiunii de "monolog interior". Probele n -o dovedesc şi inculpatul este în cele din urmă achitat. căruia i s-a şi decernat substanţialul premiu Tekirghiol . nevolnicul viseaz ă. îşi fac în primul rând ucenicia fondatorii. ci în ostentaţia şi schematismul rigid cu care este utilizat procedeul. voi. 2-3. Ion Biberi fiind al treilea şi ultimul. de meserie avocat. Lectura lui ulterioară ne -a dezvăluit aptitudini analitice şi literare pe care romanele nu le au. Lumea visului. critica s-a echipat la repezeală cu vocabularul psihanalitic la modă iar numele autorului a fost încrustat sub cel al maestrului. în faţa cărora Di se sufocă. pp. romanele sale excavează noroaie. Latifundiarul Alexandru Padeş. Protopopescu__________________ 4. în realitate. Pompiliu Constantinescu pretinde că am avea aici "un Dominique românesc". 261 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al.nişte notaţii gingaşe şi româneşti. care nu se desparte de puşca cu care vânează prepeliţe.. Naturalismul psihologic se mani festă aici nu prin violenţă şi impudoare.. şi de la tratate medicale la st udii despre poezie. "ritm ondu lator". autorul angajează vreo cinci profesioniste într -ale amorului. de fapt. A făcut. nici mai puţin. nu. contrafăcut. suntem obligaţi să asistăm la ravagiul sângelui într -o familie de declasaţi în care singurul personaj sănătos. în care îşi ia apărarea. Mircea El iade pentru Maitreyi şi Sergiu Dan pentru Arsenic. Cum? Să nărui tocmai acum totul. 4. "un complex de competenţă". Stilul spasmod ic are pretenţia că reprezintă însăşi "vocea" subconştientului: "Nu. 1935. OCTAV ŞULUŢIU 1 Tot din afara regulei şi a naturii provine şi Di. Joyce. sunt deschise cu una şi aceeaşi cheie -teoriile despre subconştient. în jurul "Discobolului" Numele efemeridei "Discobolul" (1932 . 262 Romane şi romancieri i-a permis să treacă drept avangardist în mai multe direcţii deodată.. înseamnă degenerarea prozei de analiză. S-a vorbit imediat despre "flux interior". revistă specializată în probleme de psihanaliză literară. Metodă infailibilă. ca să născocim şi noi în domeniul psihiatrului. în Ulise". mergând de la eseu la conversaţii despre cibernetică. Adică este un bărbat în toată puterea cuvântului. 263 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. în Sângele (1935). uşile atât de numeroase. prin simpla dezarticulare a frazei.nici mai mult. an I. înaintea lui. Cioculescu) a fost nevoit să -i adauge un Paragraf pentru o eventuală istorie a gândirii româneşti. devine emblematic pentru ceea ce -am numit naturalism psi hologic. ianuarie 1933.. ION BIBERI De profesie medic psihiatru. pline de conştiinţa "abisului". dar n-a mai şocat pe nimeni. e un om de peste patruzeci de ani. principiile pe care se întemeiază căsnicia fiind. Cartea are . O oarecare vâlvă a făcut romanul Proces (1935). stimulând creditul ce i se acordase). performanţa autorului stă în tenacitatea cu care stenografiază procesul lăuntric al nevinovatului. penumbră şi onirism. bunica Tudora Macău este ucisă de nepotul ei.) Astăzi romanul apare fals. Un exemplu tipic de ceea ce s-ar putea numi vulgarizare a monologului.aceasta e "idealul" lui feminin! . cel din cartea dedicată doamnei George Sand. (în acelaşi an. se -nţelege. Intriga şi mişcarea romanescă lipsind. ce La data redactării lucrării de faţă.." şi aşa mai departe. Sub pretextul sondajului psiholo gic. Ca descendent din metafizica lui Weininger. lueticul Martin. Jurnalul criticului nu ne era cunoscut. fondatori Ieronim Şerbu. ci se dedă la tot felul de confruntări obscene şi dizgraţioase. Pentru a ne face să înţelegem în ce anume constă masculinitatea lui păguboasă. în paginile ei. însoţindu -şi falimentul cu reflexii pedante şi patetice. Criticul uită că eroul lui Fromentin. (îl primiseră. o matahală de femeie .. Robia corpului. care de la prima pagină degenerează în manieră. luciditatea cu care voi întâmpina curiozitatea răuvoitoare a acestor. "monolog". Voi fi calm.o femeie interminabilă şi sinistră.. a Anei (care reuşeşt e totuşi să-l scoată din amorţeală) •** şi a Evelinei. Ion Biberi este cunoscut printr -o activitate literară foarte diversă. îşi supraveghează ferma şi -şi însămânţează ogoarele. lângă care Dan Petraşincu se va dovedi cel mai prolific. dar şi cel mai excentric. Autorităţile şcolare s-au opus la publicarea romanului în reviste încât "fruntaşul criticii tinere" (zice Ş. este acuzat că şi-ar fi ucis intendentul. Ion Biberi publică în "Revista Fundaţiilor" un lung studiu asupra scriitorului irlandez. linişte. Autorul a mai încercat s -o facă o dată în Un om îşi trăieşte viaţa (1946). cum se pretinde. Simpl a enumerare a ciclurilor nuvelistice devine elocventă: Penumbra vieţii.1933.

cu tandreţe) din romanele sale n -ar rămâne o operă exclusiv destructivă şi parodică. Psalm discontinuu. o generaţie . (Nici celelalte formule. Kustner etc. s-a numit viaţa sufletească. Situaţia în care. "Analiza". Ov. un malformat agitat de gândul incestului.. în care deşucheatul Ramses Ferdinand Sinidis face tumbe şi persiflează tot ceea ce. Bonciu. Pagini prolixe şi rău scrise despre una şi aceeaşi obsesie a morbidităţii şi anormalului. ne spun că glorioasa carieră a confesiunii s -a încheiat. la care aspiraţia gidiană de a pune existenţa în discuţie. pes tilentă morală. Deşi trimiterile rapide de la Camil Petrescu la Anton Holban. "miracolul" stând în faptul că amanta e. un roman anti-psihologic sau. este sculpt or cu criterii estete. dacă "balamucul sufletesc" (Tudor Arghezi îl califica astfel. O reacţie curajoasă şi originală la tot ce î nsemna cucerire psihologică în materie de roman. teoriile freu diste şi ale "neantizării" răpun astfel o direcţie literară cu precedente magistrale. de fapt.de romancieri care fac psihologie pentru a-i depăşi valorile şi semnificaţiile. nr. cât şi Pensiunea doamnei Pipersberg (1938) sunt două cărţi ciudate. toţi eroii lui Camil Petrescu ţintesc ca prin ele să -şi îngroape tocmai viaţa "lirică" şi trecutul terestru. vulgarităţi. abundă în asemenea pseudocreaţii "analitice". Nunta de argint (1938). Coborâte la expresia cea mai joasă. Prile j de a arunca din nou lucrurile peste marginile normalului. Finalul deceniului al patrulea şi începutul următorului.) în realitate. dar nu e decât o monografie a infecţiei sangvine. iată în ce constă naturalismul degradant la care ajunge acest tip de literatură. pe care inevitabil le -am folosit. Costin Gradea.. Ar fi fost şi prea puţin şi nedurabil să fie aşa. noţiunea devine nu numai inadecvată ci şi anacronică. O Hortensia Papadat -Bengescu care destramă şi "compro mite" şubreda clădire a simţurilor. 309. Femeia cu care s -a căsătorit nu mai corespunde însă gusturilor sale şi "criza" sufletească se răsfrânge peste puterea de creaţie a artistului. în fond ce rezultă din cele unsprezece sau douăsprezece capitole propuse? Rezultă un Liviu Rebreanu care subordonează valorile sufleteşti unui eu eminamente cetăţenesc. Deşi laudă descoperirile scientiste preluate de literatură. Scene stridente. dar ma i ales pentru demnitatea umană. p.nouă în ordine universală . ca şi viscolele sângelui din ultimele romane pomenite. în orice caz.dificultăţile de terminologie sunt o realitate în estetica romanului . Miracolul (1936). Crohmălniceanu. 265 XIII UN RECURS Renunţând la o concluzie. unul post-psihologic. Balzac fiind tot aşa de analitic ca şi Proust. în "Vremea". Mai rezonabil pare a fi cel de al treilea roman (al patrulea în ordinea volumelor. Dintre cei care mai pot fi totuşi amintiţi aici notăm Dan Petraşincu. cit. adevăratul numitor comun rămâne cel de mentalitate artistică: să examinăm interiorul pentru a -i dovedi vacuitatea. cum vor fi celelalte. ceea ce am acceptat să numim roman psihologic românesc este cu totul altceva decât o replică tardivă la un gen constituit la finele veacului trecut. op. fără nici o pricepere pentru stil. Impasul se rezolvă prin Irene. cade. de asemenea. Dan Petraşincu publicând în 1936 o culegere de nuvele pe acelaşi calapod). 1933. 501. Monstrul (1937) din al doilea roman. ne propune exact ce ea ce spune titlul. Idolii de lut (1939) şi Petru Manoliu cu Tezaur bolnav (1936) şi Moartea nimănui (1939). "Veniaminul" autodidact (Ş. an VI. Grimasa arlechinescă a eroului. când nu înseamnă de -a dreptul concupiscenţă. Personajul principal. să dovedim derizoratul vieţii sufleteşti pentru a reda fiinţei demnitatea raţiunii. Un caz mai interesant l-ar fi putut întruchipa H. cu academic ă importanţă. Un Camil Petres cu care respinge orice explicaţie în ordinea concretului psihologic şi un romancier care abordează problemele legate de suflet refuzând să ajungă Ia literatură. schiloadă. Ov.am preluat denumirea consacrată istoriceşte şi adoptată ca atare de critica noastră. răspândind un aer de scepticism universal.1. evident.pretenţia că pune problema eredităţii şi a conflictului dintre generaţii. deci nepsihologic. ne vom asuma o posibilă obiecţie: în ce constă până la urmă caracterul de sinteză al cărţii de faţă? Dacă nu ne facem iluzii: în consecvenţa cu care am încercat să demonstrăm că romanul psihologic românesc este. Fapt este că atât Bagaj (1934). se rezumă în bolboroseli de genul: "Râm în carne . Prin ce? Printr -o reală aprehensiune pentru filosofie şi printr -o masivă infuzie de 266 Un recurs spiritualitate specific românească.S. nu sunt mai riguroase. Un duh urmuzian pâlpâie peste pagini de o stranie vervă imaginativă. S. Oricât de fericit în cazna sa sufletea scă ni s-ar părea eroul lui . Roman "de analiză" de pildă e şi mai imprecis. şi de la Liviu Rebreanu la Gib Mihăescu s unt curente.. Cioculescu) lasă nămolul să erupă. cu Infirmii (1936). Un An ton Holban pentru care viaţa interioară e un mecanism absurd şi un Mircea Eliade la care aceasta începe abia după ce pământeşte s -a încheiat. Evitând însă ori ce extravaganţă .sobol -gândul cu geamăt durerile -n vrej fără rod să ridic" . Crohmălniceanu aşază romanele sale în descendenţa "rea lismului atroce" al expresioniştilor Klabund. 264 Romane şi romancieri pe Mihail Şerban. în totul. pe umerii infirmilor şi declasaţilor.

în voi.. nici de mare succes pedagogic al criticii.. ediţie îngrijită şi prefaţată de Cornelia Ştefanescu. tabletele de orientare cu săgeată şi chiar kilometri de parcurs. A fost prin 1926. Dacă. scriitorul le răspunde cu puncte de vedere obţinute zilnic din ex perienţă. E momentul genezei romanului nostru modern şi totodată al apogeului. când a început să se afirme gener aţia d-tale..."'. este în esenţa ei o necesitate a romanului românesc: aceea de a depăşi "fenomenul împotmolirii" sau "parasemănătorisniul" cum numeşte Camil Petrescu idilismul larvar în care veacul surprinde proza românească. Chiar atunci când pretinde mutaţii radicale ca Lovinescu. cred. Nu lipsesc. Acţiunea e totul" 2. Mihail Dragomirescu contestă furibund analiza psihologică. în interiorul căreia orice secţiune 1 Mihail Sebastian. cronici. Principiilor pe care criticul le reazimă în tradiţie. p. Romanul psihologic este subiectul principal al acestui înfierbântat "divan" teoretic. gustul. e un moft cultural. la care romancierul refuză să şi mai ocupe cuminte locul din spatele criticii. nici afirmaţiile ori contestările extremiste. prin '27. Ceea ce domină perspectiva literară este o stare de spirit înnoitoare. între experienţă şi temperament (I). procesul de modernizare al întregii mentalităţi literare nu-şi pierde caracterul de fenomen organic şi patetic. Momentul e de întemeiere şi nu de succesiune la remorca unor experienţe de aiurea. dar totdeauna nelămurite.] dovedind că romanul secolului XX a încetat de a mai fi oglinda unui univers exterior. unele intervenţii subliniind chiar falsitatea dilemei: "Se pun întrebări: încotro să ne îndreptăm caravana de romane? Spre social. pe Thomas Hardy şi Dostoievski. P. înclinarea şi voinţa de sistemă a criticii se armonizează. între urbanismul lui Lovinescu şi "balzacianismul" lui Călinescu. care. adică spre moravuri? Spre psihologie. Protopopescu__________________ cronologică ori metodologică apare superfluă. să oblige" 1. memorii. în interiorul ideologic al chestiunii distingem o perfectă simetrie. observă că "Romanul românesc care se află astăzi într -o uluitoare şi revoluţionară depăşire de sine. va triumfa de finitiv când va izbuti să impună literaturii universale măcar două trei . spre ce fel de roman tindem. în cadrul unei anchete având ca ternă chiar "criza romanului". Noi am avut. Ed. în ciuda tuturor controverselor şi nestatorniciilor de vederi.. tăgăduind distincţia dintre "literatura -confesie" şi "literatura obiectivă". cum fusese amurgul maiorescian al secolului trecut.prin ferestre deschise brusc . socotind -o pandant al pornografiei: "Intelectualitatea. în schimb nocturnul Ibrăileanu citeşte cu tenacitate pe Proust şi Gide. La. 5368. însăşi noţiunea de criză. fel. fireşte. de pildă. stă cumpănitor Ibrăileanu cu sistemul său bivalent. 1972. în schimb. Respingând estetica actului gratuit. să frământe. întrebat. eventual.bat vânturi noi şi proaspete. Denumirea de proces este. un singur moment în care actuala criză sufletească a depăşit forma sa de simplă panică morală şi a căpătat expresie în oarecari idei. 3 e de părere că "astăzi viaţa interioară înseamnă un fel de egocentrism de cea mai ignobilă sp eţă. cea mai proprie climatului d e efervescenţă şi laborioasă exigenţă ce se instaurează în jurul romanului îndată după primul război. Pericle Martinescu face profeţii exagerate în sens opus: "Romanul obiectiv a dispărut pentru a face loc romanului confesional [.. Minerva. an XVIII. după noul mers al sensibilităţii şi gustului mo dern care-i tulbură tihna şi convingerile. el sfârşeşte întotdeauna în afara realităţii căutate în inimă. 1935. dar prima grijă a spiritului răscolit este echilibrul. 268 spre suflet? Formulele. roma nul îş"i întemeiază pr ofilul pe o clară şi cuprinzătoare idee de moderaţie. Renaştere. cu gustul conceptualizărilor sublimate. cum observa Tudor Vianu. Titu Maiorescu nu mai schiţează nici un gest de interes pentru freamătul deloc clasic al secolului XX.100. Regulile de strategie ucid acolo unde . cu ineditul. va exclama Hortensia Papadat -Bengescu mustrându-şi contemporanii pentru insensi bilitatea la fenomen. Urmărit numai în direcţia specializată a analizei psihologice.Anton Holban. luat cu treburile ministeriale.recunoaşte Liviu Rebreanu în faţa lui Mihail Sebastian care îi solicită să caracterizeze momentul. "E o nelinişte care e în felul ei creatoare . în ciuda aparenţei de agravare polemică.. în "Rampa". genul întruneşte mai multe sufragii decât opoziţu. de cele mai multe ori sincere. Mai rezonabilă este convingerea lui Mircea Eliade. adică Un recurs 1 (M. critica are în vedere o revoluţie organică. Bucureşti. o dărâmare de comode puncte de reper.Al. completându -se. Era necesară o primenire. romanul adâncimilor se prefigurează ca o formă de adaptare la sensibilitatea modernă. şi nu ca resurecţie pur formală. 90 . la olaltă cu creşterile parazitare ale subiectivităţii şi livrescului."4. Eseuri. astfel de începuturi nu se organizează după nici un soi de tactică. Critica însăşi îşi modifică orarul. Tumultul nu are prea multe reguli. sfaturile şi echipamentul de drum sunt inutile" 1. Evident. Inventiv şi informat. O cristalizare "plătită cu reacţiuni" se des ăvârşeşte prin polemică şi nepoliticoasă confruntare cu spiritul veacului. în Despre destinul romanului românesc. 1. promovată de Mihail Sebastian. devenind instrumentul ameliorării unei dezordini interioare" 5.. un scurt şi puternic duş scoţian care să împrospăteze. une ori surprinzătoare. Sebastian). Comarnescu. pp. Nu este o epocă cu prea mult har organizatoric. neîmpăcat la gândul că ar putea pierde contactul cu generaţia lui Lovinescu şi a mai tinerilor săi emuli. şi virtuozitatea romancierilor. "Era o fren etică luptă pornită din dispoziţiuni spirituale. 267 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC . nr. el nu mai este un "producător" al cărui ultim argument rămâne talentul şi. Cu Liviu Rebreanu despre tre cut şi puţin despre viitor.

1 3 Cezar Petrescu. p. 4. propria conştiinţă teoretică. Protopopescu ________________ Sebastian în unul din amintitele articole despre Proust. nefiind un eseist prea suplu. Nu trebuie să ne mire aşadar că în 1925. nr. şi aceasta spre binele unei literaturi care prin tradiţie avea nevoie de Sadoveanu şi Rebreanu. Blecher. ei nici măcar nu urmează conservatorismul acelor critici care le ţin cu îndârjire parte. 5 iunie 1936. P. an I. Deşi G. M. p. an III. ori că în 1927 Cezar Petrescu examinează competent una din com plicatele filiaţii ale lui Proust cu Ruskin. Luptele şi controversele interne. Literatura-confesie sau literatură obiectivă?. 25 octombrie 1925. Ce-a ajuns viaţa interioară?. cuvinte "iagu 1 Q are despre rosturile epice ale psihologiei. cel care nu-şi va drămui entuziasmul va fi tocmai Liviu Rebreanu. Dragomirescu răspunde. 2 iulie 1927. Generoşi şi lucizi.personaje-mituri"6. 1934. 1933. Iată un exemplu. Idem. în eseul Marcel Proust şi John Ruskin." Faptul e de natură să atenueze imaginea ostilităţii estetice dintre romanul analitic şi cel obiectiv. Camil Petrescu şi Hortensia Papadat -Bengescu. an I. 286. Anton Holban si Mircea Eliade. în căutarea timpului pierdut. an VI. Aproape fără excepţie. Marcel Proust şi John Ruskin. an VI. nr. copi ii orfani ai lui Balzac din secolul XX dau dovadă de o judicioasă ospitalitate faţă eu "noul Adam". 1 intră în ezonanţă cu frământările romanului interbelic. 6. 3 în ceea ce-l priveşte pe autorul romanului Calea Victoriei. 331. Mihail Sebastian şi M. el este mult mai implicat în problema "urbanizării" epicii noastre. Revistă de critic ă". încuviinţează prozatorul. Fapt notabil: din mulţimea participanţilor la procesul romanului de analiză. 270 Un recurs pe oan^ p e care Q desfăşoară în articolul Romanul oraşelor. înc ât 1 Cf.ci a.. nr. Despre destinul romanului românesc. premiindu -l ostentativ pe Rebreanu (în numele magistrului său Balzac). nr. Revistă de critică".. an VII. nici un snobism literar nu rezistă. 2 C Stere. în "Da şi Nu. p. într-un interviu din t P p pg din . De altfel şi romanul . Liviu Rebreanu. aduc convingătoare dovezi de "obiectivitate" şi originală compoziţie. nr. Din carnetul unui solitar (HI). "tolstoianul" Constantin Stere glosează cu multă pătrundere pe marginea romanului în căutarea timpului pierdut". p. 6 Mircea Eliade. an I. în "Adevărul literar şi artistic". Patul lui Procust. Pentru o singură literatură: cea cinstită. 5 iunie 1936. l a apariţia Patului lui Procust. direcţie în care cele mai multe romane psihologice. 255.a capjta|a" pacând legătura între moment şi personaj. în "Cuvântul". aşa cum prin aspiraţie îi merita pe Mircea Eliade şi M. 5. 4. 4 martie 1933. în "Da şi Nu. 269 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. de la Concertul. nici nu poae 1 bănuit de prea mult tact. . 5 iunie 1936. 6. Blecher. nr. el găseşte de câte ori este întrebat. Dar marea frăm ântare a romanului interbelic rămâne propria sa specificitate. nr. "nu se poae constru j f^ra psihologie" aceasta fiind "singurul punct de im -po an.. romanul de analiză nu a cunoscut la noi un extremism doctrinar care să tulbure bunul mers al formelor moderne spre împlinire. 5 iunie 1936. în "Vremea". 4. POlYteşte de la o afirmaţie destul de şcolărească pentru a sfârşi prin a . Străin de subtilităţile ter minologice şi eoremel^ fenomenologiei. p. 1. Revistă de critică". 5 Pericle Martinescu.. 55. p. nr.^r măsura cea mai exactă a "amabilităţii heterogene" a realiştilor 1 o dă Liviu Rebreanu care. 1 O precizare se impune de pe acum. 4. Intelectualităţi asupra romanului. nr. în "România literară". între analiştii înşişi şi uneori între critici. Dincolo de o lectură de cinci sute de pagini. văzute însă cu ochiul re.. în "Vremea". Ovidiu Papadima. Blecher reflectează obsedant la nevoia de autenticitate a experienţei lăuntrice şi la soluţiile de valorificare socială a ei. şi mai ales la adresa tipului strămoşesc de roman. an I.declară M. ţţe şj onorjfic? pe proust. "psihologia es e pur) ctui fundamental al romanului. Note pe marginea cărţilor. la Inimi cicatrizate al lui M. Un roman. 4. . "Nu cred într -un snobism şi într-o modă proustiană . Comarnescu. fără false dileme ori mofturi estetice. în "Da şi Nu. Aproape trecând cu vederea desele ofense ale analiştilor la adresa maestrului lor. Călineseu afişa la fiecare întâlnire cu romanele lui Camil Petrescu o severitate specială. Interesul literaţilor noştri pentru fenomenul Proust este o realitate ce nu poate fi îndepărtată de la înţelegerea destinului analizei psihologice. Hortensiei PapadatBengescu. 799. Specie prin definiţie resurec -ţională. Revistă de critică".p orterujuj şj nu al scafandrului. în "Da şi Nu. cei mai puţin refractari la fenomen sunt tocmai scriitorii obiectivi. au fost mai pronunţate decât competiţia de forme. an II.

20 septembrie.R. [. H. în "Rampa". prea bizare în multiformitatea şi fosforescenta lor desigur. interesează forma şi legea exactă a vieţii. 3499. nr. idem. . nr. ^ihâescu despre "Donna Alba". 1 noiembrie 1940. care vedea în ' Romanul oraşelor. ci o aviditate de a simţi". Noţiuni de recuzită de "dispoziţie . Sthal. în "R. Cu Li\ju Rebreanu despre trecut şi puţin despre viitor. .. Gib Mihăescu. an XVIII. nr. 5225 1935. Mai presus de forma şi inventarul secret al simţirii umane. 272 Un recurs O campanie biruitoare mai mult prin risipă de energie spirituală decât de timp. 27 octombrie 1929-Snobismul lui Marcel Proust. an VII.Mnii identice va emite Gib Mihăescu.Y. Mihăescu). Alţi romancieri de proporţii ca Dostoievski. dată spre explorare romancierului. de unde acesta poate privi spre zarea universală. chiar cel mai sinuos şi frânt. distinge în puterea adâncă a sufletului "o realitate eternă şi de nezguduit" 1. Depăşind imaginea sufletului care erupe haotic şi a memoriei care asudă leneş.." 4. an XVIII. 1.. Liviu fy ejjreanUi Mărturisiri.". cunoscutul romancier francez. Numărul depoziţiilor pentru romanul interiorului sporeşte verti ginos în epocă. 1 (Gib Mihăescu) De vorbă cu autorul. 5368. Două copilării bizareProust şi Leon-Paul Fargue. idem. . întrebat în 1930 " ce crede despre orientările tinerilor scriitori". indică cu drept de emblemă pentru epocă: "Proza cea nouă e a scafandrilor sufletului. noii e xploratori ai pasiunilor au descoperit adâncul. 10 noiembrie 1929 . înregistrăm cuvântul unui romancier de la frontiera direcţiilor romaneşti. ori poetul Dan Botta care întreţine prin Proust tainice legături cu estetismul psihologic. expediţia spre geografia cea mai adâncă a sufletului îşi depăşeşte propriile ţeluri.0. 2 şi până la imprevizibilul Eugen Ionescu. an I. Ca o recunoaştere în plus.strein e ne ipsit q e psihologie.Marcel Proust şi estetismul. nr. în "Cronicarul". tendinţele înnoitoare sunt mult mai diverse şi clasificabile pe şcoli. 2. Dac ă în ceea ce priveşte poezia. 1933. nr. în "Rampa". nr. nr. idem. Emoţia nu intră în artă în > are n^ j uată ţa ^ natura> cj totdeauna transformată prin mis -şi insesizabile metamorfoze. De la Ionel Teodoreanu care apără "romanul constatativ" fără a tăgădui viitorul literaturii "rezolvative". 15 noiembrie 1929. idem. an ^. Compoziţia operei lui Marcel Proust.ia ir^ctă a unor experienţe anume făcute. Legea "trepidantei căutări de albie". putem spune că forţa de revoluţie se concentrează exclusiv în jurul romanului de analiză. nr. 31 martie 1930 (numărul consacrat lui Gib I. Huxley. curente ori manifeste.. încotoşmată în senti mentalism. 3. 3 Cf. De pildă Proust. 5 septembrie 1929. îl aflăm pe romancierul utilizat de cr itică rep ur. în "Rampa". a atins puietul celebrităţii prin romanul psihologic" 2. Proust şi Beethoven.ina vţ eme după omagiui adus ]uj proust: "Un artist nu poate lucra °" 'di p în p inediat cu realitatea. majoritatea punc telor de vedere trecând prin acest filtru al Timpului pierdut. ebuje sa treaca mtâi prjn sufletul tău. ro manul psihologic a devenit o realitate ce nu mai poate fi contestată.. analiza devine experienţă şi verificare.. sub semnul căreia naturile analitice răzleţite de gust redevin solidare.. Sebastian C a din "Rampa". idem. p. "corp sferoid" şi despre opera de artă care "nu e niciodată ema -na. în ordine epică. faţă de formele obişnuite ale suprafeţei. vorbind despre . ţQţ ^ prototjp a| evidenţialismului rustic. a t). 1935... Protopopescu ____ "Rascolnicof al lui Dostoievski un sumum de artă". O paralelă între Proust şi Huxley. 24 martie 1930. în "Rampa".. reaşază romanul românesc pe temelii noi. vorl)ă cu d-l Liviu Rebreanu.. substanţa şi semnificaţia dincolo de mărimea şi culoarea faptului. nr. 4 (Gib Mihăescu) Ce credeţi despre orientările tinerilor scriitori în "Cronicarul". 3595. Consacrat într-o atmosferă neconfortabilă dar constructivă. 5252. Dan Botta. 3531. %iva ani mai târziu. rnaţ er|a|u| ^mţ nu ge poate transpune în operă decât atunci când reprezint^ p rjn gjne Q ^QQ ^ arta »5 Romancierul. dar tot într -atât de „4 ' fireşti şi incomparabil mai cuprinzătoare"*. nr. Wagner şi Marcel Proust. 3486. După ce litoralul conflictelor exterioare a fost străbătut în tot de-a lungul lui. în "Facla" an XII ni 650. zice Sebastian. 11. 2 septembrie 1929. Thomas Mann revin ca puncte de referinţă ale noului roman. Acelaşi principiu al distilării in enoar^ -j gasjm enunţat şj m dialogul cu M. consultat în paginile ace eiaşi revjste asUpra fenomenului romanesc: "Drepturile unui autor de realitate nu încetează nicăieri. cu condiţiunea să nu uite că face i a. adevărul mai mult decât frumuseţea. la pu. nr. în "Rampa".". 3547.] Viaţa nu poate fi transpusă direct în . 3521. are un nume comun: autenticitatea. 3484. care. Marcel Proust şi Robert Montesquieu. Creşterea lui înseamnă de fapt depăşirea cauzalităţilor mărunt psihologice pe care le are la origine şi cu care luptau contemporanii lui Bourget şi Duiliu Zam-firescu. aproape că nu există intervenţie publicistică să nu ajungă la problema romanului de analiză. nr. an XIV. (La apariţia romanului "Braţul Andromedei"). an XV.F. cu fauna şi flora lui. 271 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC - Al. an I.. 1930. "A fi proustian nu e o pasiun e. 2 Cf. Cuvânt de ordine şi prerogativă.

ci consensul profund al spiritului care. descalifică chiar procedee şi maniere cu autoritate literară. personajele nu mai sunt autentice 1. părăsind rubrici de istorie literară în care deţineau funcţii de precursori. Confesiunea periferică fiind respinsă în numele lucidităţii vânjoase. oricât de rafinată. Protopopescu__________________ al analizei cochete de interior cernit şi parfumat. se în vechesc uimitor de repede. 302. în stare să gâtuie emoţia în folosul adevărului. an II. întâmplări în irealitatea imediată (1936). nevoit să insufle personajelor "o viaţă interioară ina -utentică formată din sentimente demodate şi truisme. nr. obţinută prin dublul proces de înregistrare şi prelucrare. Iată de ce ultima pagină o acordăm acestei generaţii care îşi face autobiografia: "Crescută cu nevoi ce o despart şi o frământă. o rganicitate (aproape în înţeles fizic) şi substanţialism. Romanul trebuie să fie experienţă pentru a cunoaşte nu pent ru a uimi. "trăire concretă". vocaţia autenticului ar veni pe urmele romanului din jurnalul intim. susţine eseistul. M. Toate cele trei cărţi ale sale. în "Vremea". Abia după terminarea Concertului din muzică de Bach." Nici o ştrengărească trăire în suflet. Dar ceea ce se edifică în aceste două decenii este mai mult decât un gen de roman . nr. Tehnicizarea analizei. de vreme ce am stabilit cât de nepsihologice sunt aspiraţiile romanului nostru de analiză. de pildă. Hortensia Papadat-Bengescu mărturiseşte o revelaţie ce-ar putea să pară loc comun: ". "Clasicii" înşişi se mişcă spre viitor. nu e adevărat şi deci nu e autentic.sufletească". şi nu nişte "jurnale" cum par." Demersul său. alimentată de aceleaşi vechi scheme şi aceleaşi sentimentalisme şi. 7-8. nr. 1938. viitorul dramaturg preţuieşte caietul intim înaintea romanului. pe vârfuri de cuţite şi absolute limpezimi. 1939. care ne înfăţişează "scena" prevăzută cu "sufleur" 1. autenticitatea. din care ar putea rezulta vulgar şi ieftin doar sensibilitate. Mircea Eliade nu pregetă să recunoască dilema în afara căreia se află romanul modern. 4 decembrie 1927. Respingem această opinie. Hortensia Papadat-Bengescu. spre a accentua antinomia cu obiectivitatea romanului re alist. cit. nic i un gest diletant. dizolvate în acidul tare al autenticului procurat cu rigoare din materia filosofiilor moderne. Scriitor bântuit de fantasme. Jurnal. apare ca gest meschin faţă cu patetismul experienţei fenomenologice.. "memorie afectivă". va trebui să se facă simţită pe cadranul unui alt ceas.cu înfăţişări de familie spirituală — care îşi silabiseşte un alt alfabet. Diferenţa de conţinut între autenticitatea jurnalului şi cea a ese iştilor moderni este de rigoare filosofică. Simpla portretistică interioară nu mai conferă blazon. p. străduindu-se să fie sincer chiar şi atunci când nu e suficient de clar.. în "Cuvântul". numeşte o situaţie tipică: "într-adevăr romancierul modern se găseşte într -o curioasă dilemă. p. Intr -o mărturisire din "România literară" (1933). "Laborator care exprimă adevărurile" vede Mihail Sebastian în roman retractându -şi patima pentru narcotizarea lirică. socoate autorul Oraşului cu salcâmi. cere Camil Petrescu. martie-aprilie.. viaţa ei. Noua exigenţă. Sebastian. autenticul romanesc provine dintr -o inautenticitate specifică.o generaţie. trecere zbătută între nedesluşiri lăuntrice şi asprimi din afară. (I). deşi urmează o traiectorie paradoxală. 13 aprilie 1933. Condiţie superioară. Câmil Petrescu refuză brevetul de creator al romanului de analiză revendicând paternitatea "romanului substanţial în sens de reconstituire prin cu noaştere" 4. în "România literară". 946. Nu -i este îngăduit modernismului. 1. Fragmente nefilozofice. Autenticitate. deci. Bucureşti. Pentru experienţă nemijlocită ca fenomen de "cunoaştere a realului" pledează Mircea Eliade şi într-un eseu intitulat programatic Autenticitate 2. în numele dreptei înţelegeri. 1 Mircea Eliade. nu aduce cu sine autenticitatea. 273 ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC -Al. Adevărurile sufleteşti se cer "răcnite" şi nu dezmierdate. Aşa crede. fiindcă dezvăluie "culise" spre deosebire de acesta din urmă. 51. sau acordă personajelor o adevărată viaţă interioară aşa cum a făcut -o posibilă experienţa veacului acesta şi în acest caz romanul nu e real. "geometrie sensibilă". p. "Timp concret". sau lasă personajele aşa cum sunt şi atunci ele îşi descoperă o viaţă interioară automatizată. Blecher. romanul nu mai e modern. Până şi într-o revistă specializată în psiha naliză literară (plină de excese) cum este "Discobolul" (într -un articol de fond despre Autenticitate şi originalitate) se declară manifest: "omul nu poate fi niciodată original ci numai autentic" 3. 3 Petre Manoliu. 59. nr. an III. decât "o singură oscilaţie şi o singură nelinişte: aceea a experienţei. an II. 274 Un recurs Pentru unii. op. 152. prin revizia de metodă şi fizionomie întreprinsă chiar de autorii lui. Inimi cicatrizate (1937) şi Vizuina luminată sunt de fapt nişte tratate despre autenticitate. aşa cum într -o prăbuşire se . Eugen Ionescu. între experienţă şi temperament. nu pot suplini valabilitatea unor "experienţe posibile în deplină sinceritate şi în autentic adevăr spiritual"'. în "Discobolul". 2 Idem.Am aflat ce înseamnă materialul cel mai dens al adevărului" 2. Autocon-templarea. Deşi "sătul pân ă în gât de sine însuşi". D-l Camil Petrescu despre noul său roman şi despre altele. 1933. reprezintă în esenţă un faliment M. trăieşte şi în locurile acestea o generaţie . în întâmpinarea acestei operativităţi introspective vin romancieri de cea mai di versă orientare. în Fragmentarium. Legitimarea romanului psihologic la noi. acceptă şi în frumuseţează conflictul. o altă limbă şi o altă inteligenţă. Liantul nu este cronologia. an VI. Autenticitate şi originalitate. Ea se va face din plin simţită în scrisul celui mai tânăr şi incomparabil roman cier dintre războaie.

între Socrate. Şi dacă mai departe aceleaşi greşeli îşi vor purta egal aceleaşi eşecuri. Apoi. Deposedat de tot. cum este şi acest tratat -eseu despre romanul psihologic românesc. şi nu mai sunt sigur că mai există pe u ndeva. Adică Ioanichie Olteanu ne-a angajat pe amândoi.desluşeşte. Sebastian. pe care îl tot căra după el. din părinţi intelectuali. Nu o mână de muntean a rotunjit în aur gâtul şi ascensiunea ideală a celei mai măiestre dintre păsări?" (M. A pierdut servicii. El aşteaptă visător sau agitat. prin lipsa de ataşări şi de posesiuni. că voiau să -şi întregească ei normele: astfel. Rodica. dacă nu înhăţări şi jafuri. subţire şi singur un sunet. Masa pliantă i -a dăruit-o un coleg în ziua când s-a mutat în garsoniera pe care i -a procurat-o Mircea Dinescu. tonic. cu câte o jumătate de normă. încât nici acum nu -mi vine să cred că a murit.12 ani. Fişa sa biografică ar putea fi formulată astfel: Alexandru Dan Protopopescu s -a născut la 30 august 1942. Ed. spunând că-i trebuie la o angajare. ziceam. mi -a cerut-o înapoi. nici un fel de ratare nu ne va dezminţi. Boemul de acest gen profită şi de aura înţeleptului. la damnare (Villon. Din biblioteca sa impre sionantă. în frecventele schimbări de acoperiş. 276 Inteligenţa şi textele sale publicate au dat un sens şi un rang acestei vieţi de pierzător. pe Proto şi pe subsemnatul. desprinse din legi şi înălţate dincolo de hotarele unui real vulgar. Deşi era un indisciplinat în viaţă. poziţii sociale. Mi-a mai spus: "îţi dau în păstrare diploma de doctor în ştiinţe filologice". Eugen Ionescu. O falsă cauzalitate. Protopopescu condiţia de boem şi de nomad s -a accentuat mereu cu vârsta. nevindecat dup ă alţi doi ani. avea rigoare şi disciplină la scris. într -un spaţiu ţinând de alte vremi (Cantina scriitorilor). şi chiar printr -o efemeră angajare. Al. Trăia fără buletin de identitate (cândva avea o singură filă dintr -un fost buletin jerpelit). fără bani. Poetul Ioanichie Olteanu. şimbogăţită de el însuşi. pietrele lui Constantin Brâncuşi. p. Protopopescu dispărea la orizont perioade lungi. plin de proiecte. în fine. A abordat teme literare de anvergură. boema n-a fost o stagiatură a artei. Prin colaborări. era o macedo romăncă. De vreme ce din ascunzişurile neştiute ale acestui pământ tare de ţară muntenească s-au putut plămădi. moştenită de la un ta tă cărturar. Protopopescu a fost un boem etern. în Nu. a scris cartea de poezii Rosalia (aflată în manuscris). aşteptarea ni se va păstra deopotrivă. Protopopescu ar intra şi în tipologia damnării. în loc să se . A fost un boem atipic. Protopopescu . fără casă. La Al. După o lungă căutare. construcţii complexe. Boema tipică este juvenilă şi limitată. fără viitor. nici o doctrină a bulevardului. Eu m-am prezentat. la propriu. adică sănătos la judecată. Boemul "tipic" aşteaptă ceva: fie o ilumi nare. sau având doar o masă pliantă şi o pătură găurită. dar distanţa dintre Boemă şi înţelepciune este ca şi aceea dintre vagabonzii stelelor şi pelerini. cu anii. până la profesionalizarea boemei (trubadurii). Copilăria şi -a . am părăsit redacţia. după două luni. zadarnică. pe atunci re -dactor-şef al revistei. Un an de zvârcolire. singura lui vagă identitate pământeană. 1927). Fosta lui soţie. ultima lui dependenţă materială. Stătea în faţa unui pahar de alcool. şi că posesiunile suni eventual daruri. ci un modus vivendi. se apropiase de revista "Viaţa Românească". i-a făcut acea angajare-n 1978.sfârşească. la Fălticeni. este ca o stagiatură a artei. A fost atipic şi prin felul de a alterna truda elaborării textelor cu perioade lungi de completă detaşare — sau bahică detaşare . 277 când a fost preşedinte la Uniunea Scriitorilor. aducând un articol şi promiţând şapte. Vremea. prin 1991. Apoi dispărea iarăşi cu lunile. Numai după pierderea căsătoriei a fost bolnav sufleteşte multă vreme. Pentru el.de poverile vieţii. Deşi Proto (cum îi spuneau colegii) era detaşat de lume şi ab sent din Istorie. Villon şi trubaduri există diferenţe mari: de la "boema" ca formă a libertăţii zeieşti (Socrate). bunuri. fie pâinea şi cuţitul. Ambele categ orii au frumuseţea lor. i-a rămas doar un sac de cărţi. dar fără a fi trăit suferinţa deposedării. 280. Baudelaire) şi. aeriene ca un elan şi grele ca o tăcere.ultimul boem al secolului Al. A fost un pierzător continuu. Ioanichie Olteanu a dat altui scriitor jumătatea de normă mult râvnită . şi durează circa 10 . Fiindcă adevărurile noastre vor fi totuşi spuse aici. dar Proto nu era de găsit. După un an. După un timp. Dar doi colegi din redacţie au făcut contestaţie la an gajarea noastră. deşi era conştient că martiriul soţiei de boem n -are sens. despărţirea a fost chinul vieţii lui. Apoi mi-a spus că a pierdut şi sacul că cărţi rare. Deposedat. să lucreze la ediţia extinsă a tratatului Romanul psihologic românesc. şi târând mereu după el un sac de cărţi. Ioanichie Olteanu a mai propus o dată numirea noastră pe câte jumătate de normă. frumoasă ca un trandafir. Al. 1934. consumând u-şi restul de revoltă împotriva tatălui lăuntric. cu o putere constantă de a trece peste pierderi: de a şti că ai venit în viaţă cu mâna goală. 275 în loc de postfaţă Al. un boem chiar în jiletcă de universitar. apoi reapă rea brusc. cu figuri "de epocă". şi mi se pare că iarăşi este undeva plecat.

............93 .... O carte de poezie... la 1 martie 1990 este pensionat gradul II...... A scris puţin şi bun....... ................................... Ziceam: a fost un boem etern............... în genere.... de unde a fost alungat în urma unei explozii de sinceritate faţă de stareţ. "Apostol Bologa e cetăţean..............29 II..... o părticică din Eul cel mare..... sau într-o casă evacuată pentru demolare................. Este autorul multor cronici literare... unde trăieşte ca scriitor liber profesionist........ prin 1981..... la cimitirul Străuleşti....................... Nu se ştie când a murit....... nici când a fost ziua înmormântării........... Ca profesor. "De ce nu avem roman?".............. LlVIU REBREANU ... ultimul care a stat de vorbă cu el..... Al.. ceea ce rămâne..... Mutaţii: spre o estetică a profunzimii.. Cu sănătatea şubrezită....................................... analizaşi lirism.... In 1990 vine pentru el o perioadă mai aşezată...... m-a sunat doamna Vali...... Un reper modern: Bourget...... apoi lector la Institutul Pedagogic din Constanţa.. Vocabularul psihanalizei.................. Protopopescu era un nonconformist hâtru şi blajin.. un boem chiar în jiletcă de uni versitar..... este acest mănunchi de pagini. apoi la prieteni. Pierde postul de lector universitar şi funcţionează o vreme ca suplinitor la diferite şcoli... la Iaşi...... sfătoşi şi extensivi.....44 5. VIZIUNI ASUPRA METODE I 1................. Se bănuieşte că luni....... şi mi -a zis: "Ştii că Proto a fost înmormântat joi...........85 4.. cu scurte episoade caustice.. Eu eram plecat în America şi........... Proust în căutarea lui Don Quijote. sau în gară...... O "dedicaţie" a lui Paul Zar ifopol..............64 9. ci parte din structura lăuntrică.......... Acest lucru nu era parte dintr-un program literar...... al eficienţei.......... "pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă "..... Câteva luni a fost adăpostit la Mănăstirea Plumbuita... când m -am întors.... 72 III.....18 6... Şi un stil al esenţei.......... A f ost în 1994.. Este co -autorul unor originale "cronici -dialog" cu Cornel Regman.... Pierde casa din Constanţa şi se mută la Bucureşti.... Răspunsul "complexelor specifice"......... A mai publicat mul te secvenţe din volumul neterminat Un mileniu de copilărie................. Ibrăileanu şi sistemul opoziţiilor complementare............. Vasile ANDRU 279 CUPRINS I.. unde noncon -formismul este negarea mecanicii rostirii................... de exprimări aforistice..... Obsesia tematică..... Exil imaginar (1968)......... 20 octombrie (1994) ora 14.... aici face şi liceul........ Protopopescu a lăsat lucrări de referinţă....... Protopopescu a practicat un stil brevilocvent.................... Iar rezultatul......... Romancierul-eseist sau un nou mod de "spânzurare a lirei în cui" .32 2................... în centrul civic Bucureşti.. "Internaţionala tipologică" sau subconştientul din afară........... răspândite prin publicaţii.... Dar poate să fie şi mai devreme...... Deşi moldovenii sunt.......... în vorbire......................89 5.......... de dascăl uni versitar: conferenţiar la Un iversitatea (privată) "Columna"...... Al. prietena criticului. Primeşte de la Uniunea Scriitorilor o ga rsonieră..".. Puţinii şi tot mai înstrăinaţii săi prieteni nu au ştiut nici când a murit..... Putea să rateze o carieră........60 8........... Doctorat în filologie. cu profesorul Ciopraga...........55 7.......... Generaţia a treia în faţa romanului.... Pierde şi poziţia de suplinitor.... unele figurând în volumul Colocvial al acestuia din urmă.. Tudor Vianu despre avatarurile subiectivităţii...38 4.............. din vocaţie........ La lansări de carte sau alte ocazii literare.. "Antiproustianismul" lui G..... In toamna lui 1990. Chiar stăpânea o "ştiinţă a punctului"..Eul....UN CETĂŢEAN AL EULUI 1.....48 6....16 5..............22 7...... ... Două cărţi de critică literară: Volumul şi esenţa (1975) şi Romanul psihologic românesc (1978)..5 2... zice că au stat de vorbă pe 7 octombrie.........petrecut-o la Tărgu Ocna...... 10 3...... Despre lumina reflectorului: simbolism psihologic......................... dar nu -şi îngăduia să rateze o propoziţie... 278 Ca autor de eseu... Analiza canonică............ să nu "defecteze" festivismul.13 4......................... în octombrie 1977.... Ce este "Lydda"?........ de pa radoxuri ale aprofundării..... Domiciliu fluctuant............................ mulţi ani... Noul fetişism ...............34 3....81 3..... de judecăţi cumpănite............... Călinescu: polemică şi contradicţii.................. Urbanismul lui Lovinescu...77 2... prin şarje spontane. Asistent universitar.... ÎN CĂUTAREA GENEZEI 1.... oficialii se temeau de el..................... un timp la sora sa. Redactor la revista "Tomis" din Constanţa.... 17 octombrie............ la Iaşi....... "Mustrări de conştiinţă".... A publicat trei cărţi..... îşi reia şi îndeletnicirea dintâi....... are mult aplomb şi un mod eficient de atac frontal la somnolenţa junilor studenţi ai tranziţiei. Studii universitare strălucite. El avea încredere în punct... " Al....

.............................202 4................... IN LOC DE DEFINIŢIE : ........BLECHER-UN POVESTITOR ÎN AVANGARDĂ 1........ Anti-Utopica........ FELIX ADERCA........................................................................................................................................................................257 2........206 IX.....158 3............... M...................... Trăire şi conştiinţă................................. 184 6...... Snobismul analizei........................239 3..........................260 .............. 121 8..... ..................................6..........................PRELUDII ALE PROCESULUI ABSURD 1......... "Patul lui Procust" .......... ..............................................103 3................. Tentaţia lui Hyperion.............. MIRCEA ELIADE ............................................................................. Parabola moralistului............... ...........................................256 1.................................................................... Psihologie "hieroglifică"?............................129 V............................ ..................................."ADELA" şr MITUL UNICITĂŢII 1...............226 3........................ ...214 3..................................................................................................................................229 4....... Personaj şi funcţie romanescă.............. Despre telefon şi "verba dicendi"........259 3........................................... Don Juan-ul dogmatic..........195 3......................................................1 13 6.......INTERIORUL FANTASTIC 1......... ANTON HOLBAN ..................... Concertul romanesc............ Dispensă pentru un "materialist".........236 2.................................... Mitul ascezei............1 11 5........................................... Ce este analiza?...........140 4........... ...................169 VII.........220 X. Luciditatea goală..............................................................155 2.............. MIHAIL SEBASTIAN .............................. "N-am venit ca un spărgător de drumuri............................... "Ruptura" nefantastică: persoană reală şi personaj abstract..101 2.. Femeia în faţa realităţii................................ PSIHOLOGISMUL FEMININ 1.....217 5........... ROMANE ŞI ROMANCIERI Naturalismul psihologic.......175 3..........1.......... "înjosirea" romanului.1 g i 5.................. "Don Quichotte de pe Cerna".................................... Gelozia sau tot despre du -te-vino......143 5.........209 2......................................."......186 VIII.... Interiorul fantastic........... CONSTANTIN FÂNTÂNERU .......... "Conservatorismul" avangardistului......................MEMORIA VIITOARE 1......................................................148 6............................... Degradarea iluziei................................................. ......... ....................... 179 4.......230 XI............................................................................... GlB MlHĂESCU ..............135 2..............................223 2..................... Instrumentele analizei........................................................................ Spre o metafizică a simţurilor.190 2....255 XII....... Metabolismul crizei.................................. Antinomiile unui spirit văzute prin roman.......... CAMIL PETRESCU ...... Mitul unicităţii........ Inutilitatea psihanalizei.......... îngerii lui Hipocrat?.......................... Drama obiectivitătii......................243 4............. "Component în descompunere"...................... "Viaţa în sine"........................... ........ "Streinul" lui Anton Holban şi dorinţa contrară...................................................166 5.................. 172 2.............163 4.......117 7.............. HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU "ÎNJOSIREA" ROMANULUI 1............................Eros şi asceză........... Memoria viitoare... Elementari a..................... Psihologia fantasticului sau fantasticul psihologiei?........................................................................... Delimitări.....................ANTI-TEZELE EULUI 1.............................. "Spaţiul blestemat"........................................................ ............................215 4...................................................137 3..............................................248 5.......................... în căutarea Trupului pierdut... .................. Noua senzualitate........................................................................................ Conştiinţa universalităţii... Pornind de la antipsihologismul husserlian............................99 IV.......................................107 4........................................151 VI.............................

... deci nepsihologic. O Hortensia Papadat -Bengescu care destramă şi «compromite» şubreda clădire a simţurilor.. Prin ce? Printr -o reală aprehensiune pentru filosofie şi printr-o masivă infuzie de spiritualitate specific românească...... 266 ÎN LOC DE POSTFAŢĂ: Al............ Un Anton Holban pentru care viaţa interioară e un mecanism absurd şi un Mircea Eliade la care aceasta începe abia după ce pământeşte s a încheiat....... Un Camil Petrescu care respinge orice explicaţie în ordinea concretului psihologic şi un romancier care abordează problemele legate de suflei refuzând să ajungă la literatură.. UN RECURS ........................................... dd 5S I ÂJDOO................ultimul boem al secolului...........4. Nr.......262 5........276 BIBL....... OCTAV ŞULUŢIU ...... DE LITERE CLUJ-NAPOCA INV... de Vasile Andru.de romancieri care fac psihologie pentru a-i depăşi valorile ş semnificaţiile.................." Al..' "în ce constă până la urmă caracterul de sinteză al cărţii de faţă? (.) în fond ce rezultă din cele unsprezece sau douăsprezece capitole propuse? Rezultă un Liviu Rebreanu care subordonează valorile sufleteşti unui eu eminamente cetăţenesc.................... în jurul "Discobolului".................................... o generaţie ............ ION BIBERI..........nouă în ordine universală ............ Protopopescu .......... FAC..262 6.......264 XIII............................................................ Protopopescu seria UNIVERSITAS ISBN 973-593-l95-8 . în totul....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful