CBETCKA BAA±A O± PE±A HAYMHKA

-
TA ±O ±PYmTBA OKPY IAOI CTOAA
V onom nornan¬y hy pasmorpnrn µenarnocr n ca-
cran oprannsannja cnercxe sanepe xoje cy ]opmnpa-
ne oµ crpane noha sanaµne jyµeo-maconcxe nnnnnn-
sannje, a y nn¬y ycnocran¬ana nnaµannne naµ uo-
neuancrnom. Kapaxrepom n pasmepama cnojnx xpn-
mnnannnx nacpraja npornn napoµa cnera, one opra-
nnsannje cy no crpyxrypn cpoµne onnma y ]amn-
crnuxoj Hemauxoj, ôyµyhn µa npernocran¬ajy ncre
nn¬ene n saµarxe xoje je npeµ cnoje caôopne nocra-
n¬ao Xnrnep. Hoµ naponom Honor cnercxor noper-
xa oprannsannje cnercxe sanepe ycnocran¬ajy (a µe-
nnmnuno cy neh ycnocrannne) cncrem roranne xon-
rpone n nnaµannne naµ uoneuancrnom. Hpeµ ounma
najmnper ayµnropnjyma sanaµnor cnera nnnemepno
µenyjy mapnonercxn xonrpecn n napnamenrn, „cno-
ôoµna" cpeµcrna nn]opmncana n µpyre ,,µemoxpar-
cxe" nncrnrynnje. Ann, npana nonnrnxa ce noµn nsa
nnxonnx neha. Kao nocnymnn axrepn onn cy camo
nenn rnacnoronopnnnn.
3
¡a ônx cxnarno cymrnny n snauaj oprannsannje
cnercxe sanepe. mopao cam mnoro roµnna µa paµnm
na µoxymenrnma n marepnjannma n µa ce uecro cy-
cpehem ca ¬yµnma xojn cy na nexn naunn ônnn yno-
snarn c µenarnomhy onnx oprannsannja. Bennxn ma-
repnjan na ony remy ycneo cam µa caxynnm sa npeme
cryµnjcxnx ôopanaxa y Bnajnapcxoj (1990) n CA¡
(1995-1997).
Moje npno nosnancrno c uonexom xojn je nmao
oµnoce ca cnercxnm saxynncnnm xpyronnma, µoro-
µnno ce y Bnajnapcxoj. To je ôno nam cynapoµnnx
(nasnahy ra H.) xojn je nanycrno sem¬y 1945. roµn-
ne. H. je ôno rexnnuxn oprannsarop jeµnor oµ cacra-
naxa Fnnµepôepr rpyne. Homro je neh ôno nensno-
nep. npnuao mn je, ôes napounre ysnemnpenocrn, o
ro.me y xaxnoj cy ce rajnocrn, y jeµnom anncxom xo-
reny oxynnnn nosnarn cnercxn µenarnnnn n roxom
µna µana nsa sarnopennx npara (ne nymrajyhn uax
nn rexnnuxn nepconan). pacnpan¬ann o nexaxnnm
npoônemnma. Camor H. najnnme je npenepasnna un-
nennna mro o onom saceµany nncy nsnemranane nn
jeµne nonnne. nnrn renennsnja. Taµa cam npnn nyr
ns ycra H. uyo peun ,Cnercxa Bnaµa".
Excnansnja sanaµne anrnxpnmhancxe nnnnnnsa-
nnje je µonena µo nornunor ycnocran¬na crpyxrype
nnacrn unja je ôoroôopna cymrnna n ornopeno nern-
pane Xpncronor sanera nonnmrnno mnore pesynra-
re xpnmhancxe xynrype µyre µne xn¬aaµe roµnna.
Forom µane monapxnje n camoµpxanna napcrna. sa-
cnonana na norneµy na cner Honor sanera, cmennna
je ncrnncxn carancxa nnacr. na unjnm ce raônnnama
µexnapnme xnanane 3narnom renery n sapaµn, pas-
npary n coµomnjn, xynry nacn¬a n naueny µa je ôo-
rarnma cne µosno¬eno.
Kao mro je jom 1909. ncnpanno npnmerno enrne-
cxn xomenrarop Buo.µfe u. H. Cxoy]nnµ, „canpeme-
nn cnercxn nopeµax je sacnonan na npnnnnny cnne,
noxnene, eronsma, amônnnje n rexne xa rpemnnm
saµono¬crnnma - ro je nocao Carane. n raxan cnerje
on npeµnarao Xpncry xao mnro (nnµn: Mar. 4, 1-9).
Carana je xnes caµamner cnercxor noperxa".
1
Hoµ nnamrom raxosnane µemoxparnje, xoja ce
na 3anaµy npeµcran¬a npxynnem µpxannor ycrpoj-
crna, cxpnna ce nnacr Carane, xoja sa cnoj rnannn
nn¬ nma µa ¬yµe naneµe na pasnpar, na nonymra-
ne npeµ noponnma, µa nx npernopn y poôone xn-
nornnx crpacrn.
Vcnocran¬ane one nnacrn npeµcran¬a osaxone-
ne, npernapane y nopmy cnnx nopoxa xoje Buo.ufa
xareropnuxn ocyhyje:
1 Buonuu (cnnoµanmoe nsµanne c xommenrapnnmn u. H. Cnoy]nnµa),
M . 19089.crp. 1495.
5
- xnanane 3narnom renery, nonny, marepnjan-
nom ycnexy (ono je ocnona caµamne sanaµne nnnn-
nnsannje);
- pasnpar n npe¬yôa (mnoroôpojne sajeµnnne c
..naprnepnma ncror nona" nocrane cy yoônuajene);
- coµomnja (xomocexcyannsam - cmprnn rpex xo-
jn Fnônnja ocyhyje - saxonnma je oµoôpen y cnnm sa-
naµnnm sem¬ama);
- µnn¬ene cnnn, nacn¬y. µonymrane yôncrana,
nacnahnnane cnenama nacn¬a n cmprn (na onome je
sacnonana nena sanaµna xnnemarorpa]nja).
¡yxonnn nporpec n mopannn pasnoj xoje je xpn-
mhancrno µoneno cnery, y canpemenom anrnxpn-
mhancxom sanaµnom cnery cmenno je onmrn µyxonnn
naµ n mopanna µerpaµannja sanaµnor uonexa sarnope-
nor y cnoja eroncrnuxa. npnmnrnnna saµono¬crna.
Vrnnaj jyµeo-maconcxe nnnnnnsannje y onom ne-
xy ce npomnpno nsnan rpannna sanaµnnx sema¬a y
Asnjn. Jyxnoj Amepnnn, A]pnnn: oônnxyjyhn nonn
rnn nojeµnocran¬enor uonexa, xojn je nsryôno ôo-
rary xynrypny xnjepapxnjy µyxonnnx npeµnocrn n
ymecro rora nsaôpao rpxy sa marepnjannnm ôorar-
crnom n xom]opom; xnnor ce, xao y npnoônrnoj sa-
jeµnnnn, nojeµnocranno µo ncx¬yunno ônonomxnx
rpannna. Hnmen ncxpenor xpnmhancxor ocehana n
µyxonnor nsôopa, uonex je µoôno npano µa ymecro
6
rnx npeµnocrn ônpa mehy mnomrnom crnapn. oµ xo-
jnx je nehnna cynnmna n mrerna sa nopmanny ¬yµ-
cxy npnpoµy.
3a nnaµane naµ onaxnm nojeµnocran¬ennm rn-
nom uonexa oôpasyje ce crpyxrypa rajne saxynncne
nnacrn, xoja je µoônna nasnn Cnercxa Bnaµa. Cara-
nncrnuxa no cnojoj npnpoµn, ona nnacr ce pasnnja
nonasehn oµ npnopnrera jyµeo-maconcxe nnnnnn-
sannje xoja rexn µa y canpemenom uonexy ynnmrn
ocrarxe xpnmhancxe cnecrn.
Beh cpeµnnom npomnor nexa nosnarn jenpejcxn
nonnrnuap Fenuamnn ¡nspaenn nsronopno je mncao
xoja je nocrana xpnnarnna: ,.Cnerom ne ynpan¬ajy
onn xojn cy na cnenn, neh onn xojn cy nsa xynnca
44
.
Onaj cnoôoµnn snµap nncoxor panra snao je o uemy
ronopn, ôyµyhn µa ce roxom mnornx roµnna nanasno
y camom nenrpy cnnx jyµeo-maconcxnx nnrpnra.
,Jenpejn cy ce - nncao je nosnarn ncrpaxnnau
jyµeo-maconcxe xoncnnpannje Konen-anôancenn -
ocamnaecr nexona nanasnnn noµ nnamhy cnor penn-
rnosnor nannonannor ocehana. saxna¬yjyhn uemy
cy ce oµpxann xao napoµ, n ono ocehane ce cne jaue
pasnnjano mro je nnme ônno ynnxeno n pasônaxeno
rpnjym]om xpnmhancxor nauena."
,Jenpejcxo nneme je mopano µa ce cnern xpn-
mhancxnm nnemennma sa nensôpncnny mp¬y Jyµn-
7
ne nsµaje. Ho cnom nonoxajy ono je neunn sanepe-
nnx npornn xpnmhancxnx nnemena, n saro je mopa-
no mehy nnma µa noceje opyhe neune sanepe... Ta
rajna cnna xoja je cmncnnna. npnnpemnna n crnopn-
na maconcrno. xoja ra je pamnpnna no nenom xpn-
mhancxom cnery... nnaµa µanac xpnmhancxnm cne-
rom n noµn ra xa nponacrn nouenmn oµ xaronnuxnx
sema¬a, ro je - Tajna Bnaµa jenpejcxe nannje".
2
Pasnnunre napnjanre Cnercxe Bnaµe, xoje cy jyµej-
cxe nohe nocran¬ane roxom nexona y Ernnry, Bannno-
ny, Koncranrnnono¬y, Bnannjn, Ho¬cxoj, upanny-
cxoj. n xoje cy raµa ynpan¬ane camnm Jenpejnma, oµ
XVIII nexa nounny µa mnpe cnoj yrnnaj n na xnnor
xpnmhancxnx napoµa. Hapanno, y nouerxy onaj yrn-
naj nnje ôno napounro jax, neh je ôno y ]opmn rnnnu-
ne sanepennuxe µenarnocrn, unjn cy ce nnanonn nsno-
cnnn camo na rajnnm saceµannma maconcxnx noxa.
Hpnn noxymaj oprannsonanor yrnnaja na xnnor
xpnmhancxnx napoµa ocrnapyje rajnn maconcxn Peµ
nnymnnara, xojn je 1776. roµnne y Fanapcxoj ]op-
mnpao nemauxn Jenpejnn Aµam Bajcxaynr. 3a xpar-
xo npeme onaj xoncnnparop je crnopno oprannsannjy
xoja je y cnojnm peµonnma oxynnna nexonnxo xn¬a-
µa ¬yµn. Ha rajnnm cacrannma Peµa ôno je paspahen
nnan ocnajana nnacrn y Fanapcxoj ca µa¬nm mnpe-
2 Hnr Ho: Cennnnnon A.. Eepeu e Poccuu, M.. 1995, crp. 58.
8
nem yrnnaja Hnymnnara na neo cner. Mehyrnm, Fa-
napcxa Bnaµa je casnana sa samncnn sanepennxa. Baj-
cxaynra cy ornycrnnn ns µpxanne cnyxôe n on je.
noôeranmn y Bnajnapcxy, nacranno cnoj noµpnnau-
xn paµ npornn cnera. Peµ nnymnnara je yuecrnonao y
rajnoj npnnpemn upannycxe penonynnje. Hpexo una-
nona Peµa Bajcxaynr je cnponeo xamnany sa µncxpe-
µnrannjy ]pannycxe xpa¬encxe nopoµnne. 3axna¬y-
jyhn jeµnom unany Peµa - ananrypncrn xojn ce npeµ-
cran¬ao xao rpo] Ka¬ocrpo - oprannsonan je nc-
xoncrpyncann cxanµan ca µpary¬nma, xojn je neoma
oôopno yrneµ xpa¬encxor napa y ounma ]pannycxor
napoµa. Hnymnnarn cy ônnn jeµan oµ rnannnx opra-
nnsaropa pymena ]pannycxe monapxnje, mro je cna-
xno nnnnnpano µa¬e cnercxe µorahaje, snarno oja-
uanmn nonoxaj jyµeo-maconcxor yrnnaja.
Hapanennn noxymajn crnapana rajne cnercxe
nnaµe npeµysnmajy ce y Enrnecxoj oµ crpane uen-
nnxa ôpnrancxnx maconcxnx noxa. Ty ce crnapajy
ennrnn maconcxn xnyôonn xojn npeysnmajy na ceôe
oµronopnocr sa µonomene najnaxnnjnx µpxannnx
oµnyxa n yrnaj na cyµônny unrannx napoµa.
Homya Pejnonµ 1764. roµnne oôpasyje raxosnann
,Knyô" y xojn cy. y pasnnunrnm nepnoµnma, ymnn
Camjyen Honcon. Eµmynµ Fepx, Onnnep Ionµcmnr,
Eµnapµ Inôon, uapnc uoxc, Aµam Cmnr. Hopu Ka-
9
nnnr, nopµ Fpoxem, T. Maxonn, nopµ Hon Pacen.
nopµ Kennnn Ineµcron, Xjy Cecnn. nopµ Consôepn.
Paµjap Knnnnnr Fan]yp, nopµ Poysôepn Xann]axc,
Ocrnn uemôepnen n µpyrn.
Ioµnne 1812. nnue jom jeµan xnyô ynpan¬au-
xe ennre - „Ipnnon". Cacrojao ce oµ ncrnx unano-
na oµ xojnx n ,Knyô", nmao je ncronerne npeµycnone
sa unancrno, camo ce cacrajao y µpyro npeme. Beronn
najnosnarnjn unanonn ônnn cy Ineµcron, Consôepn,
Fanôyp, nopµ Fpjyc, Xjy Cecnn, Poôepr Cecnn n µp.
3
Cecnn Poyµc 1877. roµnne nocran¬a nnrane mn-
pena ôpnrancxe nnaµannne na neo cner, yx¬yuyjyhn
Cjeµnnene Amepnuxe ¡pxane. Taxo nacraje rajno
,¡pymrno oxpyrnor crona", xoje cnponoµn ony sa-
mncao. V nemy cy ônnn, ocnm Poyµca, mnorn npeµ-
crannnnn ennre ôpnrancxe nmnepnje, nsmehy ocra-
nnx, n nosnarn jenpejcxn nonnrnuap, jeµan oµ noµe-
hnx ¬yµn cnercxor maconcrna. npeµcrannnx ]amn-
nnje Pormnnµa, nopµ An]peµ Mnnnep.
4
V mapry 1891. roµnne. nocne Poyµcone cmprn,
ono ¡pymrno npenasn y Mnnnepone pyxe, xojn nn-
me ynpan¬a pyxonoµehn ce nnrepecnma Pormnnµa.
Hopµ Mnnnep oôpasyje rpyny ncromnm¬ennxa
xoja je nocrana naxan nncrpymenr saxynncnor no-
3 Ouilgey C. The Anglo American Establishment From Rhodes to Cliveden
N.Y. 1981, p. 30-32
4 Hcro. crp. 33.
10
nnrnuxor ynpan¬ana cnerom. „Ipyna Mnnnep" je
oxyn¬ana n raxo yrnnajne nonnrnuape xao mro cy
ônnn nopµ Honcron, Apryp Fan]yp, Hnonen Kyp-
rnc, Heononµ Emepn, Banµop] Acrop. V ny nncy
ynasnnn camo Enrnesn, neh n npeµcrannnnn CA¡
Kanaµe, Jyxne A]pnxe, Aycrpannje, Honor 3enan-
µa, Hemauxe.
5
Behnna onnx µenarnnxa, xao n cam Mnnnep. ôn-
nn cy jenpejcxor nopexna.
Bpemenom nopµ Mnnnep cne nnme jaua monµnja-
nncrnuxn xapaxrep ,¡pymrna oxpyrnor crona". Cnpo-
noµn ce nponaranµa o nyxnocrn jeµnncrnene Cner-
cxe µpxane n ]opmnpana Cnercxe Bnaµe. 3a npeme
Hpnor cnercxor para ¡pymrno ocrnapyje jax yrnnaj
na nonnrnxy enrnecxe nnaµe n sema¬a Anranre.
Beh y onoj erann rajne jyµejcxe n maconcxe opra-
nnsannje nounny ]opmnpane cncrema roranne xon-
rpone naµ ocnonnnm c]epama µenarnocrn µpymrna.
rexehn µa samene µyxonne npeµnocrn xpnmhancrna
jyµeo-maconcxnm npeµcranama o ,xnnornoj paµo-
crn". V nouerxy, yrnnajy noµpnnauxnx carancxnx
cnna cnercxor maconcrna noµnexy npno mramna. nn-
reparypa n ymernocr, a sarnm n ocnonne nonnrnuxe
nncrnrynnje µpymrna. Mehyrnm, cne µo nouerxa XX
nexa mnorn nnanonn maconcxnx sanepennxa cy npo-
5 Hcro
:
crp. 311-315.
11
naµann saxna¬yjyhn nocrojany nennxnx monapxnja
-Pycnje, Hemauxe, Aycrpo-Vrapcxe. Cne µo 1914. ro-
µnne one monapxnje cy ônne sanor xpnmhancxor pas-
noja n craônnnocrn Enpone n nenor cnera. Hcnpon-
nnpanmn parmehy nnma, jyµeo-maconcxn xoncnnpa-
ropn ôannnn cy uoneuancrno y cnercxy xnannny xo-
ja je ônna nouerax xpaja xpnmhancxe nnnnnnsannje y
Enponn, a xoja ce ouynana µo µanac camo y Pycnjn, n
ro y nexnm nennm nsononannm oônacrnma.
Hocne Hpnor cnercxor para nenrap rajne jyµeo-
maconcxe nnacrn npenasn y CA¡. Beh xpajem µnaµe-
cernx roµnna y roj sem¬n je ônno nnme macona ne-
ro y nenom ocranom cnery. Jenpejcxe oprannsannje y
Amepnnn nocrane cy neoma mohne n pacnonarane cy
orpomnnm ]nnancnjcxnm cpeµcrnnma.
Hn]pacrpyxrypa rajne nnacrn cnercxe sanepe pa-
ha ce y nopoµnunnm xnanonnma mehynapoµnnx je-
npejcxnx ôanxapa xojn cy ocrnapnnn yrnnaj na mno-
re µpxane. uaxrnuxn nsµpxanajyhn (xpeµnrn. ôene-
]nnnje, µorannje n µnpexrna xopynnnja) snaran µeo
ynpan¬auxe µpxanne ennre 3anaµa. „Bra moxe ôn-
rn yôeµ¬nnnja nnycrpannja ]anracrnune xonnennn-
je cnercxe jenpejcxe nnaµe oµ nopoµnne Pormnnµ xo-
ja y cnom cacrany nma rpahane ner pasnnunrnx sema-
¬a... n xojn recno capahyjy, y xpajnoj nnnnjn, c rpn
snaµe unjn nnunn xon]nnxrn nncy noxoneôann nn-
12
repece nnxonnx µpxannnx ôanaxa! Hnxaxana npona-
ranµa ne moxe µa nponsneµe cnmôon xojn ôn ôno yôe-
µ¬nnnjn sa nonnrnuxe nn¬ene, oµ camor xnnora."
Pormnnµn, Bn]onn, Bapôypsn, Kynonn, Heôo-
nn n jom µecerax mehynapoµnnx jyµejcxnx ôanxapa
jom cy nouerxom XX nexa oôpasonann nennµ¬nno
µpymrno xoje je cnojnm nnnnnma oôyxnarnno rnanne
µpxanne mexannsme noµehnx sema¬a cnera.
¡naµecernx roµnna nosnarn jenpejcxn ôanxap
Hon Bapôypr (pohax jaxoôa Bn]a) n nns µpynrx
cnnunnx mnexynanara nosnnajy na crnapane Vjeµn-
nennx Enponcxnx ¡pxana. a rpnµecernx roµnna no-
µpxanajy nnan µa ce noµ jeµnom nnaµom yjeµnnn oxo
15 sema¬a ca oôe crpane Arnanrcxor oxeana. Kacnn-
je, rex neµecernx roµnna, Hon Bapôypr je, na cacny-
many y nosnaroj Komncnjn sa nnocrpane nocnone
npnsnao: „Hocneµnnx nernaecr roµnna mor xnno-
ra ônne cy nocnehene rorono ncx¬yunno nsyuanany
cnercxnx npoônema. Ona ncrpaxnnana cy me µonena
µo sax¬yuxa µa rnanno nnrane namer npemena nn-
je moxemo nn ocrnapnrn 'Jeµnncrnenn cner, neh µa
nn ro moxemo ocrnapnrn mnpnnm nyrem. Hmahemo
Cnercxy nnaµy - cnnhano nam ce ro, nnn ne! Hnra-
ne je jeµnno µa nn he ona nnaµa ônrn ycnocran¬ena
µoronopom nnn nyrem ocnajana".
6
6 Hnr. no: Ken, Mupoeou saToeop. H+-Hopr. 1957. cnµ
13
Vnpano na nnnnnjarnny onnx oprannsannja y
crpyxrypn rajne jyµeo-maconcxe nnacrn µorahajy ce
µyôoxe npomene. Vnopeµo c rpaµnnnonannnm ma-
concxnm noxama nnuy ôpojnn sarnopenn xnyôonn n
oprannsannje xao ,Porapn" nnn ,Hajonc", xojn ysn-
majy na ceôe rajno ynpan¬ane pasnnunrnm cermen-
rnma µpymrna. V nehnnn amepnuxnx µpxana n rpa-
µona ônno xojn noresn y nonnrnuxom, connjannom n
xynrypnom xnnory - ôes oôsnpa na ro µa nn je peu o
nsôopnma sa rynepnepe nnn rpaµonauennnxe, nsno-
heny mrpajxa nnn oµpxanany nehe ymernnuxe ns-
noxôe - npoyuanajy ce n paspahyjy y oµronapajyhnm
sarnopennm oprannsannjama n xnyôonnma, a norom
ce npeµcran¬ajy xao nspas µpymrnenor mnena. Ta-
xna saxynncana nnacr je y mnornm cnyuajennma moh-
nnja n e]nxacnnja oµ one xoja µenyje janno.
Tajna jyµeo-maconcxa nnacr ce nnrepnannonann-
syje n saµoônja rpancnannonannn xapaxrep. Hs rpy-
nnne sanepennxa ona ce npeoôpaxana y cnenpoxn-
majyhy nnaµajyhy crpyxrypy, y rajny cnercxy ennry,
xoja nnaµa ne camo µpxanama sanaµnor cnera, neh n
snarnnm µenom ocrarxa uoneuancrna.
Houerxom ceµamµecernx roµnna y cnercxoj sane-
pn ce nsµnajajy rpn ocnonne monµnjanncrnuxe opra-
nnsannje: Caner sa nnocrpane oµnoce, Fnnµepôepr
rpyna n Tpnnarepanna xomncnja.
14
Cne one oprannsannje, xao n jenpejcxa µpymrnan
maconcxe noxe xoje cy nx ]opmnpane. nmajy rajnn.
xpnmnnannn, noµpnnauxn xapaxrep. Bnxonn unano-
nn cy ônpann mehy nncoxnm µenarnnnnma rnx nc-
rnx jyµejcxnx n maconcxnx oprannsannja. Oxo 60
oµcro nnx cy Jenpejn.
Bnacr cnercxe sanepe nsrpahena je nonnem mehy-
napoµnnx jenpejcxnx ôanxapa. Camo y CA¡ xpajem
ocamµecernx roµnna yxynan jenpejcxn xannran npe-
nasnnasn npeµnocr ôpyro-nannonannor nponsnoµa
sem¬e n µocrnxe jeµan rpnnnon µonapa. Hpema no-
µannma oprana cnercxe sanepe ,Bon crpnr xypna-
na", ner najxpynnnjnx nnnecrnnnono-ôanxapcxnx
rpynannja CA¡, xoje npnnaµajy Hemanonnma, Kyno-
nnma, Heôonnma, Ionµmannma n Caxcnma, pacnona-
rane cy ca 23 oµcro axnnja najnehnx xomnannja Cje-
µnnennx ¡pxana.
Jenpejcxe oprannsannje n nojeµnnnn xojn npn-
naµajy npxy cnercxe sanepe, nnahajy nennxn nonan
nonnrnuapnma n µpxannnm unnonnnnnma. nperna-
pajyhn nx y nocnymno opyhe cnoje no¬e. To ce ne
unnn camo µnpexrnom xopynnnjom, neh n xpos µpy-
re ]opme: µosnaxe sa nsôopne xamnane, necpasmep-
nn xonopapn sa npeµanana, janne nacryne n xnnre.
ôecnnarna nyronana y pasne sem¬e cnera. V CA¡
jenpejcxe oprannsannje oôesôehyjy oxo 60 oµcro
15
npeµnsôopnnx ]onµona ¡emoxparcxe naprnje n oxo
40 nponenara Penyônnxancxe.
Kpnmnnannn. noµpnnauxn xapaxrep µenarnocrn
unanona oprannsannja cnercxe sanepe cacrojn ce y
rome mro onn, naxo nncy nn oµ xora nsaôpann, nn
oµ xora onnamhenn, noxymanajy µa oµnyue o cyµ-
ônnn nenor uoneuancrna, cmarpajyhn ôorarcrna na-
me nnanere cnojnm nnacnnmrnom. Ha npnxnahenom
npannnuxom jesnxy µenarnocr unanona onnx opra-
nnsannja rpeôa nocmarparn xao npecrynnnuxy sane-
py npornn uoneuancrna. Oôpasyjyhn rajne, nesaxo-
nnre oprane ynpan¬ana. cnercxa sanepa n nene no-
he ce cran¬ajy nacynpor napoµa n µpxana, sameny-
jyhn nannonanny nnacr rpancnannonannom jenpej-
cxo-maconcxom sanepom. Honn cnercxn nopeµax, xo-
jn uoneuancrny noxymana µa namerne rajna jyµeo-
maconcxa nnacr. mano ce no uemy pasnnxyje oµ Xn-
rneponor nnana sa ocnajane cnera.
Hocrojn, mehyrnm, najµyô¬a saônyµa µa je cner-
cxa sanepa nexaxna mononnrna rnopennna xojom ce
ynpan¬a ns jeµnor nenrpa. 3anpano, ny unnn nns
rpynannja xoje ce mehycoôno ôope sa nnac naµ uo-
neuancrnom. uax ce n mehy maconcxnm oprannsann-
jama cranno oµnnja nenpexnµna xon]ponrannja ns-
mehy pasnnunrnx peµona n pnryana. A mra rex µa
ce xaxe o oprannsannjama xoje sacrynajy nnrepece
16
xonxypenrnnx ôanxapcxnx n ]nnancnjcxnx rpyna-
nnja, rpancnannonannnx xopnopannja, renennsnj-
cxnx xomnannja! Cne ono sampmeno xnynxo saxy-
nncnnx oprannsannja nonesyje mpxna npema xpn-
mhancxoj nnnnnnsannjn (a npe cnera Hpanocnan¬y)
n sajeµnnuxa crpacr xa ôoraheny n npo]nry.
H±EOAOIH1A CBETCKE 3ABEPE
Hµeonornja cnercxe sanepe pahana ce na saceµa-
npma rajnnx jyµejcxnx oprannsannja n maconcxnx
noxa. Vnpano onµe cy paspahnnann npnn npojexrn
cnercxe nnaµe, Hnre napoµa n Cjeµnnennx ¡pxana
Enpone. „Hnje nn npnpoµno n nyxno - nncao je y
jenpejcxom sôopnnxy Apxue Hspae.ume Henn Fnnr
- ]opmnparn npxonnn rpnôynan xojn ôn pasmarpao
onmre crnapn, xanôy jeµne nannje na µpyry, xojn ôn
µonocno xonaune oµnyxe n unja ôn peu ônna cno-
no saxona? Ta peu je peu Fora xojy je on nsronopno
najcrapnjnm cnnonnma, Jenpejnma, n npeµ rom peun
rpeôa µa ce noxnone cnn mnahn, ro jecr, cnn ocrann
napoµn."
Ioµnne 1867. jyµejcxe n maconcxe oprannsann-
je ]opmnpajy ,Cranny mehynapoµny cnercxy nn-
ry." Ben cexperap macon-Jenpejnn Hacen paspahy-
17
je npojexr ]opmnpana mehynapoµnor rpnôynana xo-
jn ôn µonocno xonaune npecyµe y cnnm xon]nnxrn-
ma mehy nojeµnnaunnm napoµnma.
Ona oprannsannja je µyro nemo nocrojana y rn-
mnnn maconcxnx noxa. 3ôor µorahaja ns Hpnor
cnercxor para, nene nµeje ce axrnnnpajy saxna¬yjy-
hn rpyµy npeµceµnnxa canera Peµa ,Bennxn Hcrox
upannycxe", Kopnoa, xojn ce 1917. oôparno cnojoj
ôpahn c nosnnom: „Hpnnpemarn Cjeµnnene ¡pxa-
ne Enpone, ]opmnparn naµnannonanny nnaµy unjn
he saµarax ônrn µa perynnme xon]nnxre mehy na-
nnjama. Maconcrno he ônrn arenrypa nponaranµe sa
cxnarane cnera n onmrer ônarocrana xoje nocn Hnra
napoµa". H na xpajy, 1927. roµnne, na saceµany Kon-
nenra ,Memonnror maconcrna", ônno je nsjan¬eno
µa je ,nyxno cnyrµe n y cnaxoj sroµnoj npnnnnn, pe-
unma n µenom cyrepncarn µyx mnpa, xojn je noroµan
sa crnapane Cjeµnnennx ¡pxana Enpone, ror npnor
xopaxa xa Cjeµnnennm ¡pxanama Cnera."
Cnn npojexrn sa ]opmnpane Cjeµnnennx ¡pxa-
na Enpona noµpasymenajy oµpeheny ynory jyµejcxnx
n maconcxnx oprannsannja. Hnemennre nµeje Ho-
nor sanera samenyjy ce pacncrnuxom nµeonornjom
Ta.+voa n ,Hporoxona cnoncxnx myµpana". Mena
ce cama crpyxrypa cnercxe n nannonanne nonnrn-
xe. Ben rnannn pyxonoµnnan nocraje rajna saxynn-
18
cna nnacr xoja ce sacnnna na pnryannma n rpaµnnn-
jn jyµansma n nonny mehynapoµnnx jenpejcxnx ôan-
xapa. Henrap µonomena naxnnx nonnrnuxnx oµny-
xa npenasn oµ nannonannnx nnaµa y pyxe jenpejcxnx
noha n ]nnancnjepa. Hannonanne nnaµe ryôe nnacr.
nocrajy nen µpyrn emanon. Hapoµn xojn nnmra ne
cymnajy carnny rnany npeµ pesynrarnma nnma ryhe
nonnrnxe. Hoµ naponama µemoxparnje n nnôepann-
sma ]opmnpa ce µorne nennheno poncrno, najxemha
nonnrnuxa µnxrarypa xojy je neh caµa moryhe nnµe-
rn y ,xoncrpyxnnjn jeµnncrnene Enpone" ns µeneµe-
cernx roµnna.
Hµeonornja canpemenor monµnjannsma npoµy-
xana nornxy n crnn pacncrnuxe µoxrpnne ,Hporo-
xona cnoncxnx myµpana" - ycnocran¬ane cnercxor
rocnoµcrna npeµcrannnxa ,nsaôpanor napoµa" n no-
poô¬anane ocrarxa uoneuancrna.
Monµnjanncrn onepnmy ,marnunnm ôpojem"
2000. roµnne, xaµa he ce, no nnxonom mnm¬eny.
na nenoj nnanern ycnocrannrn nonn cnercxn xocmo-
nonnrcxn nopeµax. Taµa nehe, cmarpajy onn, Cner-
cxa nnaµa camo xonrponncarn, neh he n pyxonoµnrn
cnnm c]epama µpymrnene µenarnocrn, yx¬yuyjyhn
n pennrnosny.
Jeµan oµ ncraxnyrnx µenarnnxa cnercxe sanepe.
unan Fnnµepôepr rpyne, µnpexrop Enponcxe ôax-
19
xe sa pexoncrpyxnnjy n pasnoj, ]pannycxn Jenpejnn
Xax Arann, nanncao je, no cnemy cyµehn, nporpam-
cxy xnnry monµnjannsma Huuufe xopusouma. V noj
on sacryna nyxnocr ]opmnpana ,nnanerapne nonn-
rnuxe nnacrn." Honn cnercxn nopeµax, nnn, xaxo ra
Arann nasnna, „rpronauxn nopeµax", nocrahe ynn-
nepsanan 2000. roµnne.
Arann orxpnna rpn nnnoa na xojnma cnercxa sa-
nepa noxymana µa rocnoµapn uoneuancrnom, oµno-
cno, ronopn o rpn rnna noperxa, „o rpn naunna µa
ce ypeµn nacn¬e": „o cnercxom noperxy caxpannor,
o cnercxom noperxy cnne, o cnercxom noperxy non-
na".
Caµamny erany pasnoja monµnjannsma nasnna
,rpronauxnm noperxom". V rom noperxy cne ce npo-
µaje n xynyje, a rnanna, ynnnepsanna npeµnocr, sna-
un n y µyxonnoj c]epn, jecre nonan.
Honn rpronauxo-nonuann cnercxn nopeµax ,cran-
no rehn oprannsonany jeµne ynnnepsanne ]opme
cnercxnx pasmepa". V nemy ce nnacr mepn ,xonnun-
nom xonrponncanor nonna, y nouerxy nomohy cnne,
sarnm nomohy saxona":
Kocmononnrnsannja uoneuancrna jeµan je oµ
rnannnx nn¬ena cnercxe sanepe. Kao mro nnme Ara-
nn, „nomaµcxn xnnor he nocrarn nnmn oônnx nonor
µpymrna... oµpeµnhe crnn xnnora, xynrypnn moµen
20
n naunn norpomne 2000. roµnne. Cnaxo he nocnrn
ca coôom cnoj nnacrnrn nµenrnrer".
Hoµ nomaµcxnm xnnorom Arann noµpasyme-
na µpymrno ¬yµn xojn cy nnmenn ocehana npema
orauônnn, rny, nepn npeµaxa n xojn xnne camo sôor
norpomne n saôane nocpeµcrnom renennsnje n nn-
µeo-expana. „Homaµn" he ônrn ypehnnann nomo-
hy xomnjyrepcxnx mpexa rnoôannnx pasmepa. Cna-
xo nomaµ he nmarn cnennjanny marnerny xaprnny
ca cnnm noµannma o ceôn, a npe cnera o cnom nonua-
nom crany. H remxo onom xo ,ocrane ôes nonna n xo
yrpoxana cnercxn nopeµax, ocnopanajyhn neron na-
unn pacnoµene!"
"uonex (nomaµ) xao n npeµmer - nnme Arann -
nanasnhe ce y crannom noxpery, ôes aµpece n cra-
ônnne nopoµnne. Ca coôom, nnn y ceôn camom, no-
cnhe ono y uemy he ônrn onannohena nerona conn-
janna npeµnocr". rj. ono mro he y nera ynern ne-
ronn nnanerapnn ,nacnnraun" xojn he ra ynyhnnarn
ramo rµe nahy sa cxoµno.
Hpema mnm¬eny Arannja, npnrncax na uonexa
he ônrn raxan µa he my ocrarn camo jeµan nsôop:
,nnn ce npnnaroµnrn µpymrny nomaµa, nnn ônrn sa
nera ncx¬yuen":
,Hecrannocr (crnapane nnysopnor cnera nomo-
hy renennsnje n nnµea. - O.H.) - ornopeno ronopn
21
Arann - ônhe saxonnra nojana, a najnnmn nsnop xe-
¬e ônhe napnnsam (camosaµono¬crno, camonacna-
hnnane - O.H.). Texna µa ce ôyµe nopmanan (rnn-
cxn, xao cnn ocrann -O.H.), ônhe noxperau connjan-
ne aµanrannje".
Beh µanac µenarnnnn cnercxe sanepe ocrnapyjy
rnoôanny xonrpony naµ uoneuancrnom. Hajnnma na-
yuno-rexnnuxa µocrnrnyha ce y pyxama jenpejcxnx
noha npeoôpahajy y cpeµcrna sa crnapane najcyponn-
jer poncrna n yrneranana y cnercxoj ncropnjn. Anan-
rapµa onor ,nocna" cy CA¡. V onoj sem¬n cnaxn xn-
re¬, oµ xaµa ce poµn, nocraje ôpoj y xomnjyrepcxoj
mpexn. Cnn noµann o nemy ce ynoce y cncrem xom-
njyrepcxe oôpaµe. Beron ôpoj je npncyran y cnnm µo-
xymenrnma, nornpµama n ôanxapcxnm pauynnma.
V npnoj erann samnm¬eno je µa cnn cranonnn-
nn CA¡, a sarnm n µpyrnx sema¬a, nocrany npn-
nyµnn nnacnnnn nnacrnunnx xaprnna ca crannnm
ôpojem, xojn je xoµnpan noµ nmenom nnacnnxa-xpe-
µnropa. Hme nnacnnxa je cauynano y xomnjyrepcxoj
mpexn, n µox ce nnacnnx xopncrn µarnm my ,nna-
crnunnm" xpeµnrom, xomnjyrepn he noµnrn cran-
nn oôpauyn nerone xynonne n xpeµnrne crarncrn-
xe. Ocnm ]nnancnjcxo-xpeµnrnnx onepannja, xom-
njyrepn npnxyn¬ajy n cncremarnsannjy nn]opma-
nnje o connjannom, npo]ecnonannom, µyxonnom,
ernuxom, pennrnosnom, nonnrnuxom, npannom. mo-
pannom n oôpasonnom xapaxrepy cnaxor uonexa xojn
ce poµno n xojn xnnn na 3em¬n.
Hpeµceµnnx Fnn Knnnron je, nacrynajyhn na na-
nnonannoj renennsnjn, µemoncrpnpao raxny xaprn-
ny TB-rneµaonnma, pexnamnpajyhn cene ,neoônune
npeµnocrn", ne pexanmn nnmra o rome µa he ona
nocrarn cpeµcrno sa xonrpony naµ uonexom n neron
enexrponcxn µocnje.
3amnm¬eno je µa ce y cneµehoj erann y pyxy cna-
xor uonexa yrncne cnennjannn enexrponcxn "unn"
(ônounn), na xojem he ônrn sanncana ncra nn]opma-
nnja xao n na nnacrnunoj xaprnnn. Axo je xaprnny
moryhe ôannrn nnn nsryônrn, ca yrncnyrnm ônoun-
nom ro je nensnoµ¬nno. V ônno xojem momenry mo-
ryhe je orxpnrn rµe ce uonex nanasn. Cnaxn xnre¬
3em¬e raxo noµnexe nenpecranoj n rorannoj xon-
rponn. Fnounnonn he ce ounranarn nomohy cxene-
pa nocran¬ennx na cnennjannnm 3em¬nnnm care-
nnrnma xojn he nenpecrano nperpaxnnarn neny se-
ma¬cxy xyrny n xojn he ônrn y crany µa xonrponn-
my cnaxor nocnona yrncnyror ,unna". Hcroj raxnoj
rnoôannoj xonrponn ônhe noµnprnyre rene]oncxe
nnnnje n µpyrn cncremn xomynnxannje.
Kaxo ce ôyµe mnpnna npaxca yrncxnnana ôno-
unnona, onn he nocrajarn jeµnno cpeµcrno nnahana.
Ioron nonan he ]axrnuxn ônrn norncnyr. Cna xyno-
nnna n npoµaja. nnare n npnxoµn. pauynn, ocrnapn-
nahe ce ôesroronnncxnm nyrem nomohy ônounnona.
uonex xojn ôn nsôerao µa my ce yrncne ônounn, ne-
ôe mohn nnmra nn µa xynn, nnrn µa npoµa. Axo ce
ne norunnn µnxrary rocnoµapa xanora, ônhe ocyhen
µa ympe oµ rnaµn.
Ocrnapyje ce ono mro je ônno npeµcxasano y
Anoxannncn. Jonan Forocnon ronopn µa he µona-
cxom nnaµannne Anrnxpncrone cnn ¬yµn ônrn osna-
uenn neronnm neuarom. „H yunnn cne, mane n nenn-
xe, ôorare n cnpomamne, cnoôoµnaxe n poôone, µa
nm µaµy xnr na µecnoj pynn nnxonoj nnn na uenn-
ma nnxonnm. ¡a nnxo ne moxe nn xynnrn nn npo-
µarn, ocnm xo nma xnr, nme 3nnjepn nnn ôpoj nme-
na nesnna. Onµje je myµpocr. Ko nma ym nexa nspa-
uyna ôpoj snjepn; jep je ôpoj... nesnn 666" (Orxp.
13,16-18).
Ioµnne 1997. nnaµa Caµ je oôjannna caonmre-
ne o cnojoj namepn µa ynoxn 500 mnnnona µonapa
y nporpam ]opmnpana onmre xomnjyrepcxe mpexe.
Hpernocran¬a ce µa he cnaxa xyha y sem¬n nmarn
xomnjyrep npnx¬yuen na Hnrepner. Onaj xomnjyrep
he xonrponncarn neny xyhy n npexo nera he ce oôa-
n¬arn nannara cnnx ycnyra n nnahane nopesa. Oxo
40 najnehnx xomnannja cnera (npe cnera, amepnu-
xnx) paµe na npojexry ônomerpnuxe xaprnne. ôes xo
je ,xyhnn xomnjyrep" nehe mohn µa ]ynxnnonnme
nomro he ônrn xonrponncan oµ nenrpannor xomnjy
repa npexo Hnrepnera.
V cnpxy excnepnmenara Crejr µenaprmenr. HHA
n uFH Cjeµnnennx ¡pxana crannnn cy na pacnona
rane cnaxom rpahannny Mexcnxa ônomerpnuxy nna
crnuny xapry sa perncrponane npnnnxom rnacana.
3arnm he onaxna xapra. ounro, ônrn ncxopnmhena
sa perncrponane rpahana CA¡.
Hnrepner ce. xao xopncna nn]opmannona mpexa
npeoôpaha y opyhe sa nornyny xonrpony naµ nnuno-
mhy nojeµnnna. Vrncxnnane ônomerpnuxe xapre
cnnm noµannma o ¬yµcxom oprannsmy - ôonecrn n
cnaôocrnma, crpacrnma - yunnnhe moryhnm µa
uonex npernopn y opyhe sa nonnrnuxe n connjanne
mannnynannje. Hcxycnn cnennjanncrn xojn ôn nna-
µann µarom ônomerpnuxom xaprom, nahn he naunn
sa µenonane na uonexone ônonomxe napamerpe.
raj naunn, uonex nocraje cranonnnx ]nxrnnnor cne-
ra nn]opmarnxe, rµe ce peanne unnennne norncxy-
jy nmarnnapnnm npeµcranama n samncnnma. Hcrpa-
xnnana noxasyjy µa crpacr sa Hnrepnerom n nnpry-
ennom peannomhy npeµcran¬a naunn µa ce noôerne
oµ nacymnnx xnnornnx npoônema, remxoha n ôpn-
ra, mro, ca cnoje crpane, noµn ncnxnuxnm µennjann-
jama. ÷yµn xojn cy oôonenn oµ nnx oônuno ncno¬a-
najy cnmnrome ancrnnennnjanne xpnse xapaxrepn-
crnune sa napxomane, uax n y cnyuajy µa cy na cnera
nexonnxo µana nnmenn cnoje nacnje.
CABET 3A HHOCTPAHE O±HOCE
Caner sa nnocrpane oµnoce (CHO) najneha je op-
rannsannja cnercxe sanepe xoja oôjeµnnyje najyrn-
najnnje ¬yµe CA¡ n sanaµnor cnera: ônnme n ca-
µamne npeµceµnnxe, mnnncrpe, amôacaµope, nnco-
xe unnonnnxe, noµehe ôanxape n ]nnancnjepe, npeµ-
ceµnnxe n pyxonoµnone ynnnepsnrera (yx¬yuyjyhn
noµehe npo]ecope), pyxonoµnone y cpeµcrnnma ma-
connnx nn]opmannja (yx¬yuyjyhn noµehe nonnna-
pe n noµnre¬e), xonrpecmene, cyµnje npxonnnx cy-
µona, xomanµanre opyxannx cnara y Amepnnn n
Enponn, renepane HATO-a, ]ynxnnonepe HHA-e n
µpyrnx cnennjannnx cnyxôn, cnyxôennxa OVH-a n
rnannnx mehynapoµnnx oprannsannja.
Caner sa nnocrpane oµnoce je ocnonan 1921. ro-
µnne oµ crpane pyxonoµnnana jenpejcxnx oprann-
sannja n maconcxnx noxa CA¡ xojn cy yuecrnona-
nn na Hapncxoj mnponnoj xon]epennnjn. Onn ma-
concxn xoncnnparopn cy rparann sa nonnm ]opma-
26
ma µenonana na napoµe cnera n jauana yrnnaja CA¡
na cnercxy nonnrnxy.
Ocnnnaun CHO cy jyµejcxn unanonn ,¡pymrna
oxpyrnor crona" xoje je y majy 1919. roµnne y Ha-
pnsy npeoôpaxeno y Hncrnryr sa mehynapoµne oµ-
noce, ca oµcennma y upannycxoj, Enrnecxoj n CA¡.
Hocneµnn oµcex je nocrao oprannsannona ocnona
Canera sa nnocrpane oµnoce.
uopmnpane Canera sa nnocrpane oµnoce xao sa-
xynncne nonnrnuxe oprannsannje ocrnapnnano ce
napanenno ca oônnxonanem crpyxrype ornopene me-
hynapoµne oprannsannje - Hnre napoµa.
Mehyrnm, cne µo sanpmerxa ¡pyror cnercxor pa-
ra ynora CHO je ônna penarnnno orpannuena - oce-
hana ce pasônjenocr n nenonesanocr y µenarnocrn
jenpejcxnx oprannsannja n maconcxnx noxa. Tajne
oprannsannje je pasµnpana osôn¬na ôopôa sa nnacr
n noµeny yrnnaja. Ocnm rora. enponcxn nonnrnuapn
cy ônnn oôecnoxojanann xeremonncrnuxnm nperen-
snjama CA¡. Cnryannja ce npomennna 1947. roµnnc
jauanem xnaµnor para 3anaµa npornn Pycnje. V rom
pary CA¡ cy npeysene nosnnnjy nnµepa. 3axna¬yjy-
hn nonnm ycnonnma Caner sa nnocrpane oµnoce ce
nocreneno npeoôpasno y rnannn crparemxn nenrap
sa nohene xnaµnor para npornn Pycnje. Vnpano y
rom nepnoµy unanonn Canera cy nocrann mnorn re-
23
nepann Henrarona n HATO-a, arenrn HHA-e n µpy-
rnx cnennjannnx cnyxôn. Hnnnnjarnna sa nanome-
ne aromcxor yµapa no Pycnjn paspahnnana ce mehy
snµonnma CHO, a y neronnm peµonnma ônnn cy naj-
naxnnjn uennnnn n nµeonosn o noµpnnauxe µenar-
nocrn npornn name sem¬e: oµ Anena ¡aneca (npeµ-
ceµnnxa CHO, 1946-1950. n pannje 1933-1944, ce-
xperapa CHO), Fepnapµa Fapyxa, Xenpnja Mopren-
raya µo Xenpnja Kncnnuepa (µnpexrop CHO 1972-
1977) n Pnuapµa Hajnca. V xnaµnom pary npornn
Pycnje unanonn Canera sa nnocrpane oµnoce ]ax-
rnuxn cy nsjeµnauanann nannonanne nnrepece CA¡
ca µpxannnm nnrepecnma 3anaµne Enpone, nesyjy-
hn neny nonnrnxy sa xeremonncrnuxe rexne Cje-
µnnennx ¡pxana.
Cncrem ynpan¬ana onom monµnjanncrnuxom
oprannsannjom nsrpahen je no npnnnnny xopnopa-
nnja: c jeµne crpane - npeµceµanajyhn n nnne-npeµ-
ceµanajyhn, c µpyre - npeµceµnnx n nexonnxo nn-
ne-npeµceµnnxa. Texyhe nocnone oôan¬ajy nsnp-
mnn µnpexrop n cexperap ca mnpoxnm onnamhenn-
ma. Ocnm nsnpmnor µnpexropa, nocrojn unran nns
oônunnx µnpexropa oµronopnnx sa oµpehene cexro-
pe nocna (nnx je nnme oµ 30 - µaxne, ncro ronnxo n
µnpexropa). V oµpehennm crpyxrypama nsµnajajy ce
ônarajnnx n µnpexrop sa nayuna ncrpaxnnana.
28
Hpnn npeµceµnnx Canera je ôno macon najnnmer
crenena - ¡. ¡ennc, a npnn µnpexropn cy ônnn ne-
oma nosnarn jenpejcxn nonnrnuapn xao H. Bapôypr.
O. Kan, H. Fayman, B. Benapµcon, F. Iej (ncronpe-
meno cexperap), H. Kpanar. Oµ 1933. roµnne onor
nocneµner je na mecry cexperapa samenno ôyµyhn
ocnnnau n µnpexrop HHA-e Anen ¡anec, xojn je jom
oµ 1927. roµnne saysnmao nonoxaj jeµnor oµ µnpex-
ropa CHO.
Horonn pasnoj Canera sa nnocrpane oµnoce
nponasn y snaxy snesµe Anena ¡aneca xojn nocraje
x¬yuna ]nrypa y oprannsannjn nocna n meroµa µe-
nonana: Oôjeµnnnnmn nonoxaje cexperapa n jeµnor
oµ µnpexropa, ¡anec je oµ 1944. roµnne nornpeµ-
ceµnnx, a oµ 1946. µo 1950. npeµceµnnx CHO. uax
n xaµa je npemao na nonoxaj µnpexropa HHA-e ¡a-
nec nnje nanycrno cnoje µnpexropcxo mecro y Ca-
nery cne µo cmprn. Fyµyhn nornpeµceµnnx canera,
Anen ¡anec, ôes snana CCCP-a, noµn nperonope o
cenaparnom mnpy c npeµcrannnnnma ]amncrnuxe
Hemauxe, pauynajyhn µa he ce c nnma µoronopnrn
o sajeµnnuxoj ôopôn npornn pycxor napoµa. Heno-
cpeµno nocne para, xaµa je neh ôno npeµceµnnx, ¡a-
nec, na jeµnom oµ saceµana Canera, npornamana no-
ny µoxrpnny o noµpnnauxoj µenarnocrn npornn Py-
cnje.
29
,3anpmnhe ce par. nexaxo he cne µohn na cnoje
mecro. Mn hemo ynoxnrn cne mro nmamo, cno snaro,
cny marepnjanny nomoh n pecypce na oôpaµy n sa-
rnyn¬nnane ¬yµn.
÷yµcxn mosax, ¬yµcxa cnecr cy cnocoônn sa
npomene. Hocejahemo ramo xaoc n nenpnmerno he-
mo nm samennrn npane npeµnocrn naxnnm n narepa-
rn nx µa nepyjy y cne naxne npeµnocrn. Kaxo? Ha-
hn hemo cnoje ncromnm¬ennxe, cnoje nomohnnxe y
camoj Pycnjn.
Ona rpareµnja orpomnnx pasmepa he ce oµnnja-
rn y eranama, xaµa he µohn µo nponacrn najneno-
xopnnjer napoµa na sem¬n, µo xonaunor n nenonpar-
nor ramena nerone camocnecrn. Hs nnreparype n
ymernocrn hemo, na npnmep, nocreneno ncxopennrn
nnxony connjanny cymrnny, oµyunhemo ymernnxe,
ynnmrnhemo nm cnpemnocr µa ce ôane npeµcran¬a-
nem, ncrpaxnnanem onnx nponeca xojn ce oµnnja-
jy y µyônnama napoµnnx maca. Hnreparypa, nosopn-
mre, ]nnm - cnn he npnxasnnarn n cnannrn najnnxe
¬yµcxe crpacrn. Mn hemo na cne naunne noµpxana-
rn n ysµnsarn raxosnane ymernnxe xojn he nouern
µa ycahyjy n yryn¬yjy y ¬yµcxy cnecr xynr cexca,
nacn¬a, caµnsma, nsµajnnmrna - jeµnom peujy, cna-
xe nemopannocrn. V ynpan¬any µpxanom nsasnahe-
mo xaoc n nepeµ...
30
uac n mopannocr ônhe ncmejanann n nnxome ne-
he ônrn norpeônn, npernopnhe ce y ocrarax npo-
mnocrn. Hpocramrno n ôesoôsnpnocr, nax n oôma-
na, anxoxonnsam, napxomannja, xnnornncxn crpax
jeµnnx npeµ µpyrnma n ôecrnµnocr, nsµajnnmrno.
nannonannsam n nenpnjare¬crno mehy napoµnma.
cne hemo ro ycahnnarn nyxano n nenpnmerno...
Ha raj naunn hemo pasaparn noxo¬ene sa noxo-
¬enem... Fannhemo ce ¬yµnma oµ µeuauxnx, mna-
µnhxnx roµnna, ynex he nam rnanna cranxa ônrn
mnaµex, pasapahemo je, unnnrn nemopannom, ncxna-
pnrn. Hanpannhemo oµ nnx mnnjyne, xocmononnre.
Ero, raxo hemo ro oôannrn".
7
Oµ neµecernx roµnna nona x¬yuna ]nrypa
CHO nocreneno nocraje ¡ejnnµ Pox]enep. ¡npex-
rop CHO oµ 1949. roµnne, nornpeµceµnnx oµ 1950.
npeµceµanajyhn oµ 1970, pox]enep nspacra y rnan-
ny jypncrnuxy ]nrypy nene cnercxe sanepe, pacnona-
xyhn nnamhy o xojoj nncy canann uax nn amepnuxn
npeµceµnnnn. Bnacr n yrnnaj Pox]enepa mnpnnn cy
ce xaxo ce mnpnna µenarnocr cnercxe sanepe nyrem
crnapana nonnx monµnjanncrnuxnx oprannsannja —
Fnnµepôepr rpyne n Tpnnarepanne xomncnje.
Pox]enep je 1962. roµnne oµpxao na Xapnapµ-
cxom ynnnepsnrery janno nporpamcxo npeµanane
7 Hpanµa. 11.3, 1994.
31
..ueµepannsam n cnoôoµnn cnercxn nopeµax". y xo-
jem ce sanarao sa crnapane Cnercxe µpxane xojom
ôn ynpan¬ana jeµna ]eµepanna nnaµa. V cnojnm
nocranxama ocnanao ce na nµeje amepnuxnx ,oue-
na-ocnnnaua" xojn cy npoxnamonann ,ynnnepsannn
npnnnnn" na ocnony xojer je moryhe cjeµnnnrn un-
ran cner y jeµny nennny.
Cpeµnnom ocamµecernx roµnna ¡ejnnµ Pox]en,
xao npeµceµanajyhn, n nopµ Bnncon, xao npeµceµ-
nnx CHO, samenenn cy nonnm ]nrypama. Hpeµce-
µanajyhn CHO nocraje nosnarn jenpejcxn nnµycrpn-
janan n µpymrnenn µenarnnx H. Hnrepcon, a npeµ-
ceµnnx - nosnarn macon H. Cnnnr (oµ 1993. roµn-
ne ono mecro saysnma xomenrarop ,Byjopx Tajmca",
Jenpejnn Hecnn Ienô). Cam Pox]enep, xao n µo ra-
µa, ocraje cnna emnnennnja cnnx monµnjanncrnuxnx
crpyxrypa, xoopµnnnpajyhn n ycmepanajyhn nnxo-
ny µenarnocr.
Oxo 60 oµcro cnnx unanona n 80 oµcro pyxonoµn-
nana Canera sa nnocrpane oµnoce unne nnna jenpej-
cxe nannonannocrn. Hpaxrnuno cnn unanonn CHO
npnnaµajy maconcxnm noxama nnn Porapn xnyôonn-
ma.
V Canery nema xpnmhancxnx cnemrennxa, ann
saro nma nennxn ôpoj paônna, na npnmep Xepnôepr
(cnnarora Emanyen), H. Hennnenµ, A. Bnejep (no-
uacnn npeµceµnnx Cnercxor jenpejcxor xonrpeca)
a raxohe npeµceµnnx Cnoncxor µoma sa nensnone-
pe, H. Cynnnan. Jeµno oµ ncraxnyrnx mecra y Ca-
nery saysnma rnana cnercxe jenpejcxe maconcxe no-
xe ,Fnaj-Fpnr", Xenpn Kncnnuep. Oµnyxe y xopncr
Hspaena n jenpejcxnx oprannsannja ayromarcxn ce n
npexo peµa mrannyjy oµ crpane pyxonoµcrna CHO
Kao mro ronope cneµonn, saceµana Canera sa nno-
crpane oµnoce no xapaxrepy yuecnnxa nnue na sace-
µana Cnercxor jenpejcxor xonrpeca.
V Caner sa nnocrpane oµnoce µanac ynasn ne-
noxynna nonnrnuxa, exonomcxe n xynrypna ennra
CA¡. 3acryn¬ene cy cne najnehe rpancnannonan-
ne xopnopannje 3anaµa: „Henepan Moropc", „Fo-
nnr", „Henepan Enexrpnx", „Kpajcnep", „Kcepoxc".
,Koxa-Kona", „Honcon enµ Honcon", „¡oy xemn-
xan", „Ben", „HFM", „Hoxnµ", „Benpox", „Hpox-
rop enµ Iemôn", „HTT", „ATT", „Texcaxo", „¡n-
non", „Excon". „Mexµonen ¡arnac", „Koµax". „He-
nn Brpayc", „Moônn onn"; a raxohe n npaxrnuno
cne najnehe ôanxe n ]nnancnjcxe rpynannje.
Hoµ anconyrnom xonrponom CHO nanasn ce
rnannn perynarop ]nnancnja 3anaµnor cnera - Cn-
crem ]eµepannnx pesepnn n Byjopmxa ôepsa ]on-
µona. Cnn pyxonoµnonn Cncrema ]eµepannnx pe-
sepnn cy unanonn Canera sa nnocrpane oµnoce n pe-
33
µonno noµnoce nsnemraj npeµ uennnnnma Canera.
Fanxy ]eµepannnx pesepnn Byjopxa, sanpano Cn-
crem ]eµepannnx pesepnn n nerone rnanne µenone
- y Focrony, Arnanrn n Knnnnenµy - noµe najnnmn
]ynxnnonepn CHO.
Vnnnepsnrere n nayune ycranone y Canery npeµ-
cran¬ajy nnxonn pyxonoµnonn n noµehn npo]eco-
pn. Hoceôno snauajny ynory y paµy Canera nmajy
ynnnepsnrern, xao mro cy Konymônjcxn, Xapnapµ-
cxn, Jencxn, Cren]opµcxn. Kann]opnnjcxn, a raxo-
he n Macauycercxn nncrnryr sa rexnonornjy.
Caner sa nnocrpane oµnoce nornyno xonrponn-
me cna noµeha cpeµcrna nn]opmncana, a npe cne-
ra renennsnjy. unanonn Canera cy pyxonoµnonn Cn-
en-ena, En-ôn-cnja, Cn-ôn-eca, „Cnoôoµne Enpone",
"Byjopx Tajmca", „Bysnnxa", „Bamnnrron Hocra",
,Jy-Ec-Bys enµ nopnµ pnnopra". „Kpnmuen cajenc
monnropa", „Pnµepc µajuecra", „Tajma", „Bon-crpnr
uopnana", „uopnn a]epca", „Acomnjereµ npeca", a
raxohe nennxnx nsµanaua n Aconnjannje amepnuxnx
nsµanaua.
Braô canera sa nnocrpane oµnoce nanasn ce y
Byjopxy, na yrny 58. n 68. ynnne, y srpaµn xoja nocn
nme nosnaror maconcxor µenarnnxa Xaponµa Hpara.
Hpexo nyra mraôa cnercxe sanepe nanasn ce pycxn
(ônnmn conjercxn) xonsynar.
BHA±EPBEPI IPYHA
Hacranax Fnnµepôepr rpyne nesan je, npe cne-
ra, sa noxymaj jenpejcxo-maconcxe Enpone µa na ne-
xn naunn orpannun nperensnje CA¡ na pyxonohe-
ne nenoxynnom cnercxom nonnrnxom, mro je na ce-
ôe npeyseo Caner sa nnocrpane oµnoce cacran¬en
npnencrneno oµ Amepnxanana. C µpyre crpane, ame-
pnuxn nonnrnuapn paµo cy npnxnarnnn yuemhe y
Fonµepôepr rpynn. ôyµyhn µa cy pauynann µa he ax-
rnnnnje n nenocpeµnnje yrnnarn na enponcxe ,nna-
croµpmne". Crnapnn ocnnnaun Fnnµepôepr rpyne
ônne cy amepnuxe cnennjanne cnyxôe. Ha nnxony
nnnnnjarnny je 1948. roµnne nacrao Amepnuxn xo-
mnrer sa yjeµnnene Enpone, unjn je npeµceµanajy-
hn ôno V. ¡ononan (nexaµamnn pyxonoµnnan Vnpa-
ne crparemxnx cnyxôn), a samennx npeµceµanajyher
- A.¡anec (µnpexrop HHA). V cnpesn ca nnm paµno
je n µpyrn axrnnnn amepnuxn mnnjyn - ¡. Pannn-
rep. xora cy y µnnnomarcxnm xpyronnma nasnnann
,cnnnm xapµnnanom". On je ôno renepannn cexpe-
rap Enponcxor noxpera, npexo nera je HHA npeôa-
nnnana nonan sa noµpnnauxy µenarnocr y Enponn.
8
Kopncrehn ce xanannma n nennxnm ]nnancnj-
cxnm cpeµcrnnma HHA-e, Pannnrep je ycneo µa sa-
8 Eringer R. The Global Manipulators...Pentacl Books 1980, p. 19-20
35
µoônje noµpmxy mnornx yrnnajnnx ¬yµn y Enponn,
nonyr xonanµcxor npnnna Fepnxapµa, xojn ce nnje
ycresao µa capahyje ca HHA. uaxrnuxn, npno sace-
µane Fnnµepôepr rpyne ônno je oµpxano saxna¬y-
jyhn Pannnrepy, xojn je nmao nennxy ynory y roj op-
rannsannjn cne µo cmprn, 1960. roµnne.
Ann, napanno, npane rasµe Pannnrepone ônnn
cy na saceµany npncyrnn ¡ejnnµ Pox]enep, ¡nn
Pacx, npeµceµnnx Pox]eneponor ]onµa X. Xajnn,
npeµceµnnx uonµa Kapnern ¡. Honcon, npeµceµ-
nnx Kopnopannje Fapyx ¡. Konmen. Onom saceµa-
ny npncycrnonano je yxynno 80 ¬yµn. V npnnm µo-
xymenrnma Fnnµepôepr rpyne ronopn ce o nsrpaµnn
nonor mehynapoµnor noperxa n o ocrnapnnany nna-
nona µyropoune cno¬nononnrnuxe µenarnocrn 3a-
naµa npema CCCP-y n sem¬ama Tpeher cnera.
unancrno xao raxno ne nocrojn y Fnnµepôepr
rpynn. Cnaxo saceµane oµpxana ce y µpyraunjem ca-
crany. Hnax, ]opmnpan je xocryp, Axrnn one rpy-
ne. xoja oôyxnara 383 npnnaµnnxa oµ xojnx cy 128,
nnn rpehnna, Amepnxannn, a ocrann - Enpon¬ann.
Hpemµa cy nocneµnn µoônnn moryhnocr µa yue-
crnyjy y npnnpemn naxnnx nonnrnuxnx oµnyxa, naj-
nnme je oµ ocnnnana Fnnµepôepr rpyne npo]nrn-
pana jyµeo-maconcxa ennra CA¡. Ona y onoj rpynn
nma nonnrnuxn najspennjy oprannsannjy: 42 npeµ-
36
crannnxa npeµceµnnuxor anapara, Mnnncrapcrna
oµôpane. Crejr µenaprmenra n µpyrnx oprana nna-
crn CA¡, 25 npeµcrannnxa najxpynnnjnx xopnopa-
nnja, ôanaxa n nocnonnnx xpyrona. 54 npeµcrannn-
xa amepnuxnx ynnnepsnrera. cpeµcrana nn]opmn-
cana n µpymrnennx oprannsannja maconcxor rnna
(„rnnx renxc"). uaxrnuxn, pyxonoµnnan Fnnepôep1
rpyne, xao n Canera sa nnocrpane oµnoce, jecre ¡ej-
nnµ Pox]enep, ]opmannn npeµceµanajyhn - Fpn-
ranan Hopµ Kapnnrron. Ocnm rora, rpyna nma µnr
,nouacna renepanna cexperapa": jeµnor sa Enpony n
Kanaµy, µpyror sa CA¡.
Braô Fnnµepôepr rpyne nanasn ce y Byjopxy, y
npocropnjama uonµa Kapnern.
Ipyna saceµa y nornynoj rajnocrn, cacran ce
]opmnpa ncx¬yunno no nnunom nosnny, µarymr
nnxonnx casnna ce ne ornamanajy y mramnn. Opra-
nnsannjy n oôesôehene saceµana oôesôehyje ona se-
m¬a na unjoj ce repnropnjn oxyn¬ajy ônnµepôep-
ronnn - raxo cy nouenn µa nx nasnnajy no nmeny xo-
rena ,Fnnµepôepr" y xonanµcxom rpaµy Ocrepôexy
rµe je y majy 1954. roµnne oµpxano npno saceµane
Ipyne.
Cnaxn cacranax Fnnµepôepr rpyne, ôes oôsnpa
na nornyny rajnocr, nsasnna nennxo nnrepeconane
cnercxor mnena. Hemoryhe je caxpnrn µonasax y
3 7
jeµno mecro nennxor ôpoja nosnarnx ¬yµn mehy xo-
jnma cy - npeµceµnnnn, xpa¬enn, npnnuenn, xanne-
napn, npemnjepn, amôacaµopn. ôanxapn, pyxonoµn-
onn najnehnx xopnopannja. Tnm npe, mro cnaxn oµ
nnx µonasn ca nenom cnnrom cexperapa, xynapa, xo-
noôapa, rene]onncra n renoxpannre¬a.
Ha cacranxy Fnnµepôepr rpyne y jyny 1997. ro-
µnne, xojn je oµpxan y neronannmry Penecanc Hajn
nopeµ rpaµa Arnanre (CA¡), pasmarpano ce ]opmn-
pane rpn aµmnnncrparnnna nenrpa Cnercxe nna-
µe: enponcxor, amepnuxor n rnxooxeancxor. Cnaxn
nyr, ôes oôsnpa na raxo snauajan µorahaj, „cnoôoµ-
na n µemoxparcxa" renennsnja n mramna 3anaµa nn-
cy npyxane o onom µorahajy nnxaxny nn]opmannjy,
mro jacno cneµoun o rome xo nnaha ony ,cnoôoµy".
TPHAATEAAPHA KOMHCH1A
uopmnpane Tpnnarenapne xomncnje (1973) none-
sano je ca jauanem cynapnnmrna nsmehy ynpan¬auxe
ennre 3anaµa n pacryhe exonomcxe mohn Janana. Ka-
µa cy mesµecernx roµnna ônnn nosnann na nexa sace-
µana Canera sa nnocrpane oµnoce, janancxn nonnrn-
uapn n ôanxapn nocrannnn cy nnrane sacrynana cno-
jnx nnrepeca y cnercxnm saxynncnnm xpyronnma.
38
Vsnmajyhn y oôsnp one none ]axrope, nocne pas-
marpana y Canery sa nnocrpane oµnoce, cnercxa sa-
nepa µonocn oµnyxy o crnapany oprannsannje xo-
ja ôn ôanancnpana nnrepece pasnnx rpyna jyµeo-ma-
concxe ennre cnera. V nesn ca onom oµnyxom, ¡ej-
nnµ Pox]enep je nanoxno no¬cxom Jenpejnny 3ônr-
neny Fxexnncxom µa ]opmnpa crpyxrypy none op-
rannsannje, xoja ôn oôjeµnnnna najnnme nonnrnuxe
n nocnonne nnµepe 3anaµa.
Hpoµyxanajyhn nnnnjy raxnnx pyco]oôa, xao
mro cy H. Bapôypr, A. ¡anec, ¡. Pox]enep, X. Kn-
cnnuep, 3ônrnen Fxexnncxn je nocrao napeµnn
nµeonor ,Honor cnercxor noperxa".
Fxexnncxn ce 3. mapra 1975. roµnne ornacno c
nporpamcxnm unanxom y uaconncy ,Byjopx mara-
snn", y xojem je nsnoxno cnoj nnan ycnocran¬ana
Honor cnercxor noperxa. „Mopamo npnsnarn - ns-
janno je - µa cner µanac rexn jeµnncrny xoje cmo
raxo µyro uexann... V nouerxy, ono he ce µorahn.
npe cnera, exonomcxor cnercxor noperxa." Macon-
cxn xoncnnparop je oôpasnarao nyxnocr nnµepcrna
cnercxe sanepe xoja he, npexo Mehynapoµnor mone-
rapnor ]onµa n Cnercxe ôanxe, µenonarn na exono-
mnjy nnanere. „Mopamo nsrpaµnrn mexannsam rno-
ôannor nnannpana n µyropoune npepacnoµene pe-
cypca (y xopncr 3anaµnor cnera - O.H.)". Vnpano je
39
ono ycmepene nocrano rnanno y µenarnocrn Tpnna-
renapne xomncnje.
Tpnnarenapna xomncnja je ônna ]opmnpana ns
rpn µena - 3anaµnoenponcxor. Cenepnoamepnuxor
(CA¡ n Kanaµa) n Janancxor. Hpema ôpojy unano-
na najôpojnnjn je ôno Cenepnoamepnuxn, xojn ce ca-
crojao oµ 117 ¬yµn (ôes Kanaµe), oµ xojnx cy 32 ôn-
nn npeµcrannnnn amepnuxor npeµceµnnxa, Crejr
µenaprmenra, Mnnncrapcrna oµôpane n Konrpe-
ca CA¡. Hapounro ôpojno (ca 47 unanona) ônne cy
npeµcran¬ene amepnuxe xopnopannje n ôanxe.
Hs Janana cy y Tpnnarepannoj xomncnjn yue-
crnonana 84 unana, npe cnera. npeµcrannnnn noµe-
hnx janancxnx xopnopannja („Mnnyônmn", „Tojo-
ra", „Tomnôa", „Conn" n µp.) n ôanaxa.
Hajnehe enponcxe µenerannje Tpnnarepanne xo-
mncnje cy ônne nrannjancxa (26 ¬yµn), ]pannycxa
(22), Hemauxa (21), enrnecxa (19). Hecpasmepno cno-
joj nennunnn ônna je npeµcran¬ena Fenrnja (26 ¬y-
µn). Hajmane 30 oµcro unanona Tpnnarenapne xomn-
cnje unnnnn cy Jenpejn.
3axynncne oµnyxe xoje cy µonocnnn unanonn
Tpnnarenapne xomncnje nocrane cy cnojenpcran sa-
xon sa nonnrnuape cnnx sanaµnnx sema¬a. Kao mro
je nncao amepnuxn cenarop F. Ionµnorep, Tpnnare-
panna xomncnje ¡ejnnµa Pox]enepa jecre ,najnonn-
40
ja mehynapoµna xaôana", mexannsam µa ce nonnrn
uapn CA¡ noµpeµe nnrepecnma mehynapoµnnx ôan
xapa.
Beh oµ npnnx roµnna nocrojana Komncnja je µe
moncrpnpana cnojy nonnrnuxy moh, oôjannnmn na
jeµnom oµ cnojnx saceµana xanµnµarypy Hnmnja
Kaprepa sa npeµceµnnxa CA¡. 3ajeµno ca Canerom
sa nnocrpane oµnoce, Komncnja je moônnncana ]n
nancnjcxa cpeµcrna najnehnx ôanaxa, crannna y no
xper cne meµnje xojn cy joj norunnenn n na raj na
unn ocrnapnna Kaprepon nsôop sa npeµceµnnxa.
Braô Tpnnarepanne xomncnje ce nanasn y ncroj
srpaµn y xojoj je n mraô Fnnµepôepr rpyne y npo
cropnjama uonµa Kapnern.
Ioµnne 1996. oônmao cam srpaµe y xojnma ce
nanase mraôonn Canera sa nnocrpane oµnoce, Fnn
µepôepr rpyne n Tpnnarepanne xomncnje. 3anpena
crnna me je neµena armoc]epa xoja nnaµa xpaj nnx,
rnosµenn, ne¬yµcxn nopeµax, µncnnnnnnonano
mnoroôpojno oôesôehene xoje npecena cnaxn noxy
maj µa ce yhe y ,cnera mecra" cnercxe sanepe. Moje
monôe µa µoônjem nexaxno oôanemrene o µenarno-
crn onnx oprannsannja nanmne cy na nejacne, nana-
mer nayuene oµronope xparxo noµmnmannx mnaµn-
ha xojn cy me noµcehann na ôojonnnxe ]amncrnu-
xor Pajxa.
CBETCKH mOPYM
(„mOH± IOPBAHOBA")
Vcnemnnjn cam ôno y nnunom ynosnanany µpyre
saxynncne oprannsannje Cnercxor ]opyma (uon-
µa Iopôauona). Braô one oprannsannje ce nanasn na
3anaµnoj oôann CA¡, y Can upannncxy. Hacran¬a-
jyhn cnoja ncrpaxnnana ns reorpa]nje oprannsann-
ja cnercxe sanepe, npomerao cam ynnnom ca xapaxre-
pncrnunnm nasnnom Maconcxa (Masonic street), xo-
ja me je oµnena na oôany Tnxor oxeana, rµe, mehy ce-
nonnrnm nanmama na repnropnjn ônnme nojne ôase
CA¡ Hpesnµno, oµ 1992. roµnne ]onµ Iopôauona,
xojn je 1995. roµnne µoôno nono nme - Cnerxn uo-
pym, noµpnnauxn paµn npornn napoµa cnera.
uopmnpane n µa¬n pasnoj one oprannsannje
nenocpeµno cy nonesann ca µenarnomhy xaxo naj-
xpynnnjnx monµnjanncrnuxnx crpyxrypa - Canera
sa nnocrpane oµnoce, raxo n µpxannnx ycranona n
cnennjannnx cnyxôn CA¡.
Oµnyxa o ]opmnpany uonµa Iopôauona µonera
je na saceµany Canera sa nnocrpane oµnoce. Vcra-
non¬eny onor uonµa nperxoµnna je cnoxena npo-
neµypa. Ha camom xpajy 1991. roµnne µna unana Ca-
nera sa nnocrpane oµnoce ¡. Xapncon n A. Boc-
ôpnnx µoônnn cy saµarax µa ]opmnpajy cnennjanny
oprannsannjy xoja ôn cnyxnna xao noxpnhe sa noµ-
pnnauxy nonnrnxy CA¡ na repnropnjn ônnmnx pe-
nyônnxa CCCP-a. Ona oprannsannja je µoônna na-
snn Mehynapoµna aconnjannja sa nnocrpany nonn-
rnxy n perncrponana je oµ crpane Arennnje CA¡ sa
mehynapoµnn pasnoj xao npnnarna nenpo]nraônnna
ycranona ,xoja µonpnnocn npenasy na µemoxparnjy
n rpxnmre ônnmnx conjercxnx penyônnxa". ¡enar-
nocr Aconnjannje cnoµnna ce na oprannsonane xy-
mannrapnnx rpancnopra y Pycnjy n Ipysnjy. Hpexo
one ,aconnjannje" Mnnncrapcrno oµôpane CA¡ je,
cnojnm nojnnm annonnma, ynyrnno y Pycnjy ns cxna-
µnmra Henrarona nponsnoµe, meµnxamenre. oµehy n
ynn]opme xojn cy ônnn pacxoµonann. Hoµ macxom
onnx axnnja, xopncrehn ce rnme mro reper xojn cy
nocnnn annonn nnje xonrponncan, a ¬yµn xojn cy
µonasnnn onnm neronnma nponymrann ôes nnsa n
xonrpone, HHA n nojna mnnjynaxa CA¡ npeôann-
nn cy y namy sem¬y nennxn ôpoj nonnx arenara n
cnennjanne rexnnxe.
Hocne rpn µo uernpn mecena oµ ]opmnpana
Aconnjannje ¡. Xapncon n A. Bocôpnnx µoônnn cy
µosnony ônnmer npeµceµnnxa CCCP-a Iopôauona µa
]opmnpajy uonµ noµ neronnm nmenom. Hona opra-
nnsannja je nnxna na ocnony nepconana re ncre Me-
hynapoµne aconnjannje sa nnocrpany nonnrnxy.
42
43
Toxom µne roµnne oôe oprannsannje - n Aconn-
jannja n uonµ - nocroje xao cnjamcxn ônnsannn ca
µna nnna, ann noµ jeµnnm pyxonoµcrnom.
Hocne ]opmnpana uonµa, Iopôauon je nyronao
no CA¡, rµe je nacrynao npeµ mnoroôpojnnm ayµn-
ropnjymnma, nsjan¬yjyhn µa ca naµom CCCP-a cner
cryna y xnannrarnnno nony erany pasnoja. Pasapane
Pycxe nnnnnnsannje osnaunno je noôeµy none rno-
ôanne nnnnnnsannje. ¡oraha ce samena crape napa-
µnrme ncropnjcxor pasnoja nonom.
9
Iopôauon ce cycpeo c npeµceµnnnnma CA¡, Fy-
mom, Peranom, Kaprepom, Hnxconom, ônnmnm µp-
xannnm cexperapom CA¡, Bynnom. Hpnnnxom cy-
cpera c npeµceµnnxom Peranom, Iopôauon ra je yne-
panao µa he yunnnrn cne µa ce ycnocrann ,nona nn-
rerpncana rnoôanna nnnnnnsannja", xojom ce ynpa-
n¬a ns jeµnor nenrpa. Ho cnoj npnnnnn. ynpano na
onnm cycpernma ônnn cy µe]nnncann oµpehenn sa-
µann n erane ]opmnpana jeµnncrnene Cnercxe Bna-
µe n nornynor norunnanana uoneuancrna nohama
jyµeo-maconcxe nnnnnnsannje.
V jecen 1993. roµnne uonµ Iopôauona, xaxo py-
cxn, raxo n amepnuxn, sajeµno c uonµom Paunna
9 Onaj ronop je Iopôauon oµpxao y uynrony, y onom ncrom Becrmnn-
crepcxom xoneuy y xojem je 1946. roµnne uepunn oôjanno xpcramxn noxoµ
npornn Pycnje. V camoj unnennnn onaxnor nacryna ônno je neuer pnryannor.
(Paµnn µoxymenrn Cnercxor ]opyma).
44
Ianµnja, oµpxao je cepnjy mehynapoµnnx saceµa-
na, na xojnma cy pasmarpann xopann xoje je nyxno
npeµysern roxom ,ncropnjcxor nepnoµa npenasa" oµ
nnnnnnsannje crapor rnna xa nnrerpncanoj rnoôan-
noj nnnnnnsannjn. Vnpano je ]onµ Iopôauona (CA¡)
re ncre 1993. roµnne nocranno nnrane o nyxnocrn
]opmnpana mehynapoµne oprannsannje xoja he yse-
rn noµ cnojy xonrpony cne pennrnje cnera - raxosna-
ne Oprannsannje yjeµnnennx pennrnja.
Hnan sa ycnocran¬ane rnoôanne xonrpone naµ
uoneuancrnom ocrnapyje ce noµ macxom ,Hpojex-
ra rnoôanne ôesôeµnocrn" xojn je nancnpao uonµ
Iopôauona. Onaj npojexr, xojn npoxnamyje necnop-
ne ncrnne o nsrpaµnn cnera ôes parona n xon]nnxa-
ra, npeµnnha cnaxno jauane nnacrn naµnannonan-
nnx mehynapoµnnx oprannsannja, a npe cnera HA-
TO-a. uaxrnuxn. y cnaôc saxamy]nnpanom oônnxy
nornyna xonrpona naµ uoneuancrnom ce, npema npo-
jexry uonµa Iopôauona, npeµaje y pyxe CA¡ n nn-
xonnx canesnnxa y Cenepnoarnanrcxom naxry.
Hnje uyµo mro je ,Hpojexr rnoôanne ôesôeµno-
crn" ôno oµoôpen oµ Canera sa nnocrpane oµnoce 19
oxroôpa 1994. roµnne. Taµa CHO yjeµno µonocn oµ
nyxy o npeoôpasonany uonµa Iopôauon (CA¡) n Me-
hynapoµne aconnjannje sa nnocrpany nonnrnxy, xojn
ma je na ueny ôno ¡. Xapncon, y jeµny nony monµnja-
45
nncrnuxy crpyxrypy - Cnercxn uopym (Cu). uopmn-
pajyhn ry nony crpyxrypy. cnercxa sanepa xao µa ne-
rannsyje nµejy jeµnncrnene Cnercxe µpxane n Cner-
cxe nnaµe. Hpeµ Cnercxn uopym ce nocran¬a saµa-
rax erannor xperana xa nsrpaµnn ,rnoôanne µpxa-
ne" n ,nnrerpncanor rnoôannor ynpan¬ana", a raxo-
he n npnnpema cnercxor jannor mnena sa npnxnara-
ne ,nporpecnnnocrn" n ,nyxnocrn" onnx xopaxa.
Ha npnoj xon]epennnjn Cnercxor ]opyma, xoja je
oµpxana y cenremôpy 1995. roµnne y Can upannn-
cxy (CA¡), yuecrnonann cy mnorn npeµcrannnnn Ca-
nera sa nnocrpane oµnoce, Fnnµepôepr rpyne. Tpn-
narepanne xomncnje, xao n unanonn mnornx macon-
cxnx noxa. Cnmôonnuno je ro mro je saceµane Cner-
cxor ]opyma oµpxanano y nennxoj xon]epennnjcxoj
cann rnannor maconcxor remnna Kann]opnnje. Kap-
ra sa yuemhe na xon]epennnjn (ner µana) xomrana je
5 xn¬aµa µonapa (yx¬yuyjyhn xpany n xoren). V ro-
nopnma nosnarnx npeµcrannnxa cnercxe sanepe, xao
mro cy Hopu Fym, Hejmc Fejxep, 3ônrnen Fxexnn-
cxn, Mnxann Iopôauon, Mapraper Tauep. Teµ Tapnep,
Kapn Caran, Hon ¡ennep n mnornx µpyrnx, cranno
cy ce uyne peun ,Honn cnercxn nopeµax", „Cnercxa
nnaµa". „Inoôanno ynpan¬ane". Taxo, na npnmep, je-
µan oµ rnannnx reopernuapa cnercxe sanepe, 3ônrnen
Fxexnncxn je nsjanno µa ,rnoôannsannja cnercxor
ynpan¬ana nnje axr µoôpe no¬e nnn xe¬e, neh nens-
ôexan nponec", xojn je nyxno xonrponncarn. V nn¬y
xonrpone naµ onnm nponecom je n ]opmnpan Cner-
cxn ]opym. Cam Iopôauon je na onoj Kon]epennnjn
npornacno epy none nnnnnnsannje. V cnojoj xnnsn V
nompasu sa uoeu+ ua:e.o+. paseof uoee µueu.usaµu-
fe, xoja ce nojannna na µan ornapana Kon]epennnje,
on je nsjanno µa je ,µomno npeme µa ce pasnnja nnre-
rpncana rnoôanna nonnrnxa".
10
Iopôauon nsnocn nµejy o ,xoncensycy" nsme-
hy ôyµyhe Cnercxe nnaµe n nannonannnx µpxana.
npeµnaxyhn onnma µa oµycrany oµ cnor cynepenn-
rera y xopncr mehynapoµnnx saxona, xojn ôn cnnm
cranonnnnnma 3em¬e µnxrnpann ,sajeµnnuxa nepo-
nana, npeµnocrn, cranµapµe, naunn xnnora" a xoje
he ]opmynncarn rpyna cnercxnx nnµepa. Iopôauon
npeµnaxe µa ce nsaôepe 100 ¬yµn ,nonaropa - mn-
cnnnana" xoje on nasnna ,Inoôannn rpycr mosrona"
nnn ,Caner myµpana", xojn ôn ce cnaxe roµnne oxy-
n¬ann y Hpesnµnjymy y nn¬y ynpan¬ana rnoôan-
nnm nponecnma uoneuancrna. Fnnmn renepannn ce-
xperap HK KHCC npeµnaxe µa ce cacrann Hone¬a
3em¬e - Fnn
11
, o npannma Hnanere no xojoj he mopa-
rn µa xnne cnn cranonnnnn Hnanera.
10 Internet (Media Bypass. 1-800-4-BYPASS)
11 Enrn.: bill - nanpr saxona, saxoncxn npeµnor (Hpnm. Hpen).
46 4"
Mnora saceµana Kon]epennnje cy nmana crporo
sarnopenn xapaxrep. Hpeµcrannnnn mramne n oônu-
nn nocernonn na nnma nncy nmann npncryna. V na-
pounro rajnoj armoc]epn oµpxanann cy cacrannn o
nnrannma, xao mro cy oµycrajane oµ nnôepannor
npnnasa y perynncany ôpojuanor crana cranonnn-
mrna 3em¬e n cmannnany npnpoµnnx pecypca, no-
jeµnocran¬nnane naunna xnnora, a raxohe o npe-
pacnoµenn cnercxor ôorarcrna. Hsa sarnopennx npa-
ra npeµcrannnnn jyµeo-maconcxe nnnnnnsannje oµ-
nyunnann cy na xojn naunn µa ce cmann cranonnn-
mrno 3em¬e, xao ,nnmax" nonynannje ne ôn cme-
rao nponnary cranonnnmrna sanaµnnx sema¬a. Pas-
marpajyhn nnrane npepacnoµene ôorarcrna, nnµepn
cnercxe sanepe nncy ônnn saoxyn¬enn npoônemnma
cnaôo pasnnjennx µpxana, n nncy rexnnn µa ca nn-
ma noµene ôorarcrna xoja je 3anaµ µoôno xao pesyn-
rar excnnoarannje Tpeher cnera, neh cy rpaxnnn no-
ne rryrene n nsnope nenpaneµne rpaôexn, nmajyhn y
nnµy, npe cnera, pecypce ônnmnx conjercxnx peny-
ônnxa.
Hocneµner µana Kon]epennnje mehy najsnauaj-
nnjnm npncyrnnm npeµcrannnnnma cnercxe sanepe -
Fymom, Taueponom n Iopôauonnm - pasnnna ce µn-
cxycnja o ynosn OVH n ôyµyhem ,rnoôannom ynpa-
n¬any uoneuancrnom". Hs one µncxycnje je nponc-
48
rnnano µa cnercxy sanepy ne saµono¬ana caµamne
crane OVH, jep ce cacran nennx µenerara ]opmn
pa npema nannonannom x¬yuy a µpxane-yuecnnne
ynyhyjy cnoje µenerare npema concrnenom naxohe
ny. 3naran µeo npeµcrannnxa µpxana-unannna OVH
nnje norunnen µnxrary cnercxe sanepe n cxnon je µa
µonocn camocranne oµnyxe xoje oµronapajy nnxo
nnm nannonannnm nnrepecnma. Cnercxa nnaµa xoja
nspaxana camo cran sema¬a jyµeo-maconcxe nnnn-
nnsannje, rexn µa orpannun moh OVH, npeoôpaxa-
najyhn je y rexnnuxn anapar sa cnponohene y xnnor
oµnyxa xoje cy µonenn saxynncnn nnacroµpmnn cne-
ra. Taxo je Mapraper Tauep na xon]epennnjn 1995
roµnne ornopeno nsjannna µa najnaxnnje cnercxe
npoôneme ne rpeôa ocran¬arn na pasmarpana OVH-
- nnx he pemanarn nona, sa ono noroµnnja oprann-
sannja.
12
Hoxpehyhn nnrane o Cnercxoj nnaµn, µe-
narnnnn cnercxe sanepe ne namepanajy µa nonoxe y
neny ocnony npnnnnne OVH o npannunom npeµcra-
n¬any nannonannnx cnara cnnx sema¬a. Onn rexe
]opmnpany naµnannonannor oprana xojn ôn nmao
npano µa nonnmrn µpxannn cynepennrer cnaxe se-
m¬e n µa npnmenn nojny cnny npornn nenoxopnnx
Hpema nnanonnma unanona Cnercxor ]opyma, nep-
conannn cacran Cnercxe nnaµe nehe oµpehnnarn na-
12 Hcro.
45
poµn name nnanere, neh he ce oµpehnnarn na rajnnm
saceµannma raxnnx monµnjanncrnuxnx crpyxrypa,
xao mro cy Fnnµepôepr rpyna, Caner sa nnocrpane
oµnoce n Tpnnarenapna xomncnja.
Cnercxa sanepa xopncrn OVH xao rexnnuxn nn-
crpymenr sa yrnnaj na cnoôoµne napoµe cnera. Ha
xon]epennnjn Cnercxor ]opyma ôno je oµoôpen
Hporpam sa perynncane ôpoja cranonnnxa cnera xo-
jn cnponoµn Cnercxa ôanxa OVH, sajeµno ca Bna-
µom CA¡. Inannn nn¬ ror nporpama je - oôesôe-
µnrn snarno cmanene narannrera y sem¬ama xoje
ne npnnaµajy jyµeo-maconcxoj nnnnnnsannjn. Onaj
nporpam oôyxnara oxo 100 sema¬a cnera n npeµnn-
ha najpasnnunrnje mepe - cne µo npnnyµne crepnnn-
sannje mymxapana n xena. Jeµan oµ najoµronopnn-
jnx sa cnponohene onor nexymanor nporpama jecre
µnpexrop Cnercxe Fanxe Hejmc Bon]encon, yrn-
najna nnunocr cnercxe sanepe, µnpexrop unnancnj-
cxor xomnrera ,uonµa Pox]enep", jeµan oµ uennn-
xa Fnnµepeôepr rpyne n unan Canera sa nnocrpane
oµnoce.
13
Cneµeha xon]epennnja Cnercxor ]opyma npo-
mna je, raxohe, ôes napounror nyônnnnrera nouer-
xom oxroôpa 1996. roµnne na ncrom mecry, y Can
upannncxy. By je ornopno unan Canera sa nnocrpa-
13 The ASAP Report, september, 1995, p. 1-4
50
ne oµnoce, jeµan oµ pyxonoµnnana mehynapoµne je-
npejcxe maconcxe noxe ,Fnaj-Fpnr", npeµceµnnx
xopnopannje Kapnern, ¡ejnnµ Xamôypr.
Hpoônem ]opmnpana Cnercxe nnaµe n rnoôan-
nor ynpan¬ana reme¬no je pasmarpan y oxnnpn-
ma raxosnane Crparemxe nnnnnjarnne Cnercxor ]o-
pyma. V pe]eparnma paônna Xepnôepra, cenaropa
ns CA¡ Kpencrona n ônnmer rnannoxomanµyjyher
Cnara crparemxe namene CA¡ Farnepa, nocran¬a-
na cy ce nnrana o nyxnocrn nsrpaµne ,none apxn-
rexrype rnoôanne ôesôeµnocrn", xojy cy onn cxnara-
nn xao oôesôehene ycnona sa napasnrcxo ersncrnpa-
ne jyµeo-maconcxe nnnnnnsannje na pauyn npnpoµ-
nnx pecypca nenor uoneuancrna, n xao rymene or-
nopa sema¬a Tpeher cnera xoje ne xene µa npnxnare
raxan cnercxn nopeµax. Hspnuyhn najôo¬e xe¬e o
pasopyxany, unanonn Cnercxor ]opyma cy nmann y
nnµy jeµnocrpano pasopyxanane apmnja onnx nna-
µa xoje ne xene µa ce norunne µnxrary CA¡ n µpy-
rnx sanaµnnx sema¬a. Hsner je npeµnor µa ce npexo
OVH cnponeµe mehynapoµnn saxon o saôpann npo-
µaje opyxja n crparemxnx xomnonenrn onnm sem¬a-
ma y xojnma ce ,napymanajy npana uonexa" nnn ce na
nnacrn nanase ,µnxraropcxn pexnmn". Paônn Xepn-
ôepr, ônnmn nnne-npeµceµanajyhn Cnercxor jenpej-
cxor xonrpeca, nacrynno je ca nnnnnjarnnom ,Hone-
51
¬a ¬yµcxnx µyxnocrn. xoja ce, y cymrnnn, cnoµn
na noxnonene xocmononnrcxnm npeµnocrnma 3a-
naµnor cnera. oµnocno na nernpane xpnmhancxnx
ocnona n narpnornsma.
Onmra µyxonna xpnsa uoneuancrna na Cnercxom
]opymy 1996. roµnne nnje pasmarpana xao pymene
xpnmhancxe nnnnnnsannje oµ crpane jyµeo-macon-
cxor cnera, neh xao cynporcran¬ane neher µena uo-
neuancrna noxymajnma µa my ce namerny xocmono-
nnrcxe npeµnocrn n µpyraunjn naunn xnnora. V ca-
onmrennma ]nnoso]a pennrnje C. Knna, M. Han-
mepa n neh nomenyror npeµcrannnxa cnercxe sane-
pe ¡. Xamôypra, sanaµnn cncrem npeµnocrn, sacno-
nan, npe cnera, na jyµejcxoj xynrypn. nocran¬en je
xao jeµnna pe]epenrna rauxa sa neno uoneuancrno,
a cnaxo cynporcran¬ane rome xao sacrapenn, peax-
nnonapnn norneµ na xnnor.
C. Knn je, na npnmep, npeµnoxno Cnercxom ]o-
pymy onaxno pemene exonomxor npoônema nnane-
re 3em¬e: „yxonnxo cmannmo cranonnnmrno 3em¬e
sa 90 nponenara. nehe ônrn ¬yµn xojn ôn nanocn-
nn exonomxy mrery". Onaj npeµnor je ôno µouexan
ôypnnm annaysom npncyrnnx.
Hajnaxnnja xapaxrepncrnxa cnnx xon]epennn-
ja xoje je oµpxanao Cnercxn ]opym ônna je nnxona
anrnxpnmhancxa ycmepenocr. Hpeµcrannnnn cner-
52
cxe sanepe cy µemoncrpnpann cnoj nerarnnnn oµ-
noc npema 3anery Hcyca Xpncra. Xpnmhancxn no-
rneµ nnje ôno nsnecen nn y jeµnom oµ caonmrena.
V mnornm nacrynnma µomnnnpann cy norneµn npeµ-
crannnxa pennrnje ,Honor µoôa" (By eju), xoja je, y
cymrnnn. caranncrnuxo-nanrencrnuxo yuene ônn-
cxo arensmy.
14
Behnna ronopnnxa µemoncrpnpana
je caranncrnuxn xomnnexc ,rpaµnre¬a Bannnoncxe
xyne", µexnapnmyhn ce sa ,ncrnne" pennrnje ôyµyh-
nocrn y xojoj nehe ônrn mecra 3anonecrnma Cna-
cnre¬ennm, neh camo naroµna npeµcrana o Fory xo-
cmononnre-ônsnncmena saxnahenor crpamhy sa ro-
mnnanem ôorarcrna no neny narnn n uax cmprn ne-
nnxor µena uoneuancrna.
Ennra cneµôennxa pennrnje ,Honor µoôa", xojoj
npnnaµa n cam npeµceµnnx Cnercxor ]opyma Xapn-
con, ônna je na xon]epennnjn one monµnjanncrnuxe
oprannsannje sacryn¬ena na 3anaµy raxo nosnarnm
nmennma, xao mro cy mysnuap "Honor µoôa" Hon
¡ennep, rnymnn Bnpnn Mex Hejn n ¡ennc Bnnep,
nncan (yrnannom caranncrnuxo-mncrnuxe xnnxnne
o ceoôn µyme) ¡. uopna, ocnnnau Hncrnryra Eca-
nem M. Map]n, ]yroponor Hejmc Hejcônr, µnpex-
14 Cnercxom ]opymy 1995. roµnne npncycrnonaoje enncxon-connjann-
cra ¡esmonµ Tyry (Jyxna A]pnxa). Mehyrnm, on yonmre nnje nporecrnonao
npornn nµeonornje pennrnje "Honor µoôa" xoja je µnxrnpana rona na Kon]e-
pennnjn.
53
rop Hncrnryra sa mnp P. Mnnep, uennnx ¡nanornu-
xe cexre Fapôapa Xaôapµ.
Hpeµcrannnx pennrnje ,Honor µoôa" Hon ¡en-
nep ]axrnuxn je ornopno Hpny xon]epennnjy, ns-
noµehn, sajeµno ca µeunjnm xopom, pnryanny necmy
y µyxy ,Honor µoôa". O cnnm rnannnm nnrannma
,nyejnonnn" cy noµnnn rnanny peu: o perynncany
ôpoja cranonnnxa 3em¬e ronopno je rypy-]nnoso]
C. Knn, a noµehn ronopnnnn na Kon]epennnjn cy
ônnn B. Xapman (npeµceµnnx Hncrnryra sa µyxon-
ne nayxe, rypy ncnxoµennune napxomannje mesµece-
rnx roµnna), ¡. Bnren n M. Map]n.
Houerxom 1997. roµnne nornyno je yoônnuena
crpyxrypa oprana ynpan¬ana Cnercxor ]opyma. Ie-
nepanno pyxonohene npeyseo je npeµceµnnx Xapn-
con n npeµceµanajyhn ynpane Iopôauon. nopeµ xora
je ônno 17 xonpeµceµanajyhnx n Caner oµ 10 unano-
na. Hopeµ onnx pyxonoµehnx oprana, nocrojann cy
Mehynapoµnn xoopµnnannonn caner oµ 44 unana n
Koopµnnannonn caner Can upannncxa oµ 16 unano-
na. Oneparnnno ynpan¬ane oprannsannjom je oôa-
n¬ao ¡npexropnjym oµ 14 unanona. Henoxynnn ca-
cran pyxonoµcrna Cnercxor ]opyma nsnocno je 10
¬yµn, mro je ounro mncrnuxn ôpoj sa Iopôauona, ôy-
µyhn µa je neh na npnoj xon]epennnjn one oprann-
sannje ynpano on ronopno o nyxnocrn ]opmnpana
54
Cnercxor rpycra mosrona, nnn ,Canera myµpana" oµ
100 unanona.
Ko je, µaxne, ymao y ,Caner myµpana" xojn cy
]opmnpann cnercxa sanepa n Mnxann Iopôauon?
Konpeµceµanajyhn cy ônnn unanonn Canera sa
nnocrpane oµnoce, n ro: ônnmn µpxannn cexperap
CA¡ Hejmc Fejxep, Mepnon Eµenman, unan Fnnµep-
ôepr rpyne, ônnmn npemnjep Xonanµnje Pyµ Hyôepc,
unan Tpnnarepanne xomncnje, ônnmn npemnjep Ja-
nana Jacaxnpo Haxacone, yµonnna npemnjepa Hspa-
ena Hea Paônn, yµonnna nsµajnnxa apancxor napoµa
Annapa En Caµara. Hexan Caµar n jeµan oµ cryôona
xocmnonnrcxor nn]opmarnnnor cncrema, unan cnnx
moryhnx crpyxrypa cnercxe sanepe, Teµ Tapnep.
V cacran ¡npexropnjyma, ocnm neh nomenyrnx
unanona Canera sa nnocrpane oµnoce H. Xapncona
n A. Bocôpnnxa, ymnn cy C. ¡ononan (npeµceµnnx
Hncrnryra Ecanema, „Honn nex"). H. 0'Hnn (npeµ-
ceµnnx Henrpa sa oônony pyxonoµcrna), T. Paônn
(npeµceµnnx nn]opmannone xopnopannje ,uoxyc
meµnja"), F. Ceµnnx (npeµceµnnx xopnopannje ,Pej-
uem").
V Caner cy, nopeµ npeµceµanajyhnx Cnercxor
]opyma, ymnn n raxo nosnarn npeµcrannnnn cner-
cxe sanepe, xao mro cy unanonn Canera sa nnocrpa-
ne oµnoce: ônnmn npeµcrannnx nehnne y Cena-
55
ry CA¡ (1998-1994) H. Mnuen n ônnmn cenarop
(1969-1993) A. Kpencron, npeµceµnnx Amepnuxe
axaµemnje nayxa F. Anôeprc, ]yryponor n nncan H.
Hejcônr.
V mehynapoµnom xoopµnnannonom canery cy ce
nsµnajann unanonn Canera sa nnocrpane oµnoce:
H. Fpayn (npeµceµnnx ,Bopnµ nou nncrnrjyr"), u.
Macrep (npeµceµnnx ]onµa Iopôauon y Xonanµn-
jn), C. Pajncmnr (npeµceµnnx ]npme ,Pajncmnr enµ
acomnjerc"), A. Bnnap (µnpexrop uaconnca ,Harnn
Amepnxan ônsnnc pnnoprc"), B. Benu (rnannn ypeµ-
nnx uaconnca ,Bopnµ rajmc").
Ha raj naunn ,myµpann" „Canera myµpana" Iop-
ôauon¬enor Cnercxor ]opyma ônnn cy npeµcrannn-
nn cnercxe sanepe, a npe cnera Canera sa nnocrpa-
ne oµnoce. mro nnje ocran¬ano cymne µa je peu o
monµnjanncrnuxom xapaxrepy n saµannma one opra-
nnsannje. To nornphyje n cacran cnonsopa Cnercxor
]opyma, mehy xojnma cy raxne rnoôanne maconcxe
crpyxrype xao mro cy uonµ Pox]enep, uonµ Kap-
nern, uonµ sa rnoôanno µpymrno, uonµ Haran Ka-
mnnrc, renennsnjcxa xomnannja Cn-en-en-a, raxohe,
n xopnopannje unjn uennnnn ynase y cacran cner-
cxe sanepe: „Benpon", „Honcon enµ Honcon", „Ha-
xapµ", „Hpoµnun". „Oxcnµenran nerponeym", „Fpn-
rnm epnejs" n µpyrn.
56
HOMEHKAATYPA CBETCKE 3ABEPE
H HEH CACTAB
Vxynan ôpoj npnnaµnnxa uernpn rnanne opra
nnsannje cnercxe sanepe nsnocn, no mom npopauy
ny, najmane 6 xn¬aµa ¬yµn. To cy unanonn Caner
sa nnocrpane oµnoce, Tpnnarepanne xomncnje, Fnn
µepôepr rpyne n Cnercxor ]opyma.
Mehyrnm, ônno ôn nerauno cne one ¬yµe yôpa
jarn y Cnercxy nnaµy. Hame ncrpaxnnane noxasyje
µa rnx ¬yµn, mehy 6 xn¬aµa, nema nnme oµ 500, ro
cy onn xojn unne npxymxy cnnx nperxoµno naneµe-
nnx oprannsannja, y unjnm je pyxama orpomna moh y
µonomeny rnoôannnx oµnyxa na nnany mehynapoµ-
ne nonnrnxe, exonomnje n xynrype.
Ocrannx 5500 ncnynana µne naxne ]ynxnnje:
npno, onn cy cnojenpcnn cner npn Cnercxoj nnaµn;
µpyro, onn cy nn]pacrpyxrypa rajne nnacrn n yrn-
naja saxynncne cnercxe nnaµe y cnnm c]epama xnno-
ra uoneuancrna.
Hapanno, xpyr arenara cnercxe sanepe xyµnxamo
je mnpn. On ne oôyxnara camo unanone rnannnx mon-
µnjanncrnuxnx oprannsannja, neh n mnornx µpyrnx
crpyxrypa (µa ce ne ronopn o rajnnm jenpejcxnm op-
rannsannjama nonyr ,Fnaj-Fpnra", n maconcxnm no-
xama), xoje cy o]opmnnn nnn xoje xonrponnmy ne-
57
narnnnn cnercxe sanepe. Taxnnx arenara xojn cnpo-
noµe yrnnaj y cnery nma µecerax xn¬aµa. Camo y
CA¡ nocroje µecernne oprannsannja xoje cy ônncxe
cnercxoj sanepn. Mehy nnma rpeôa napounro nome-
nyrn uonµ Kapnern, uonµ Pox]enep, Fpyxnnrc nn-
crnryr, Aconnjannjy Kncnnuep, uonµ Asnja. Acnen
nncrnryr, Henrap sa mehynapoµny nonnrnxy, Hen-
rap sa mehynapoµnn nonnrnuxn pasnoj, Aconnjann-
jy sa nnocrpany nonnrnxy, Xaµcon nncrnryr, Ame-
pnuxn nannonannn nncrnryr, Amepnuxn nncrnryr
sa npeµysernnmrno, Caner sa mehynapoµnn pasnoj.
Cnercxa sanepa je ]opmnpana cnojenpcny ynpa-
n¬auxy nomenxnarypy, e]nxacnnjy n ]nexcnônnnn-
jy nero ona xojy cy ycnocrannnn jenpejcxn ôo¬me-
nnnn y CCCP-y. Hojeµnnan xojn µocnena y cacran
jeµne oµ oprannsannja cnercxe sanepe oôesôehyje
ceôn nncoxy nonnrnuxy nnn npo]ecnonanny xapn-
jepy sa unran xnnor. V sanncnocrn oµ oxonnocrn,
on ce npememra ns ]ore¬e µnpexropa ôanxe y ]ore-
¬y npeµceµnnxa xopnopannje nnn nexor cnennjan-
nor ]onµa. Bera noµpxanajy na nsôopnma sa nap-
namenr. On nocraje noµeha nnunocr cnnµnxara nnn
ypeµnnx nexor uaconnca nnn renennsnjcxe xyhe.
Ha npnmep, unan Canera sa nnocrpane oµnoce, H.
Fpencxomô, µnpexrop Vnnnepsnrera Xapnapµ npe-
nasn xacnnje na mecro µnpexropa xopnopannje ,.Mo-
58
ônn onn", a roxom npemena saysnma nncoxn nonoxaj
y nnaµn. H. Knpxnenµ c nonoxaja µnpexropa Canera
sa nnocrpane oµnoce npenasn y ]ore¬y npeµceµnn-
xa cnnµnxannor yµpyxena AuP - KHH. Vocranom.
y mnornm cnyuajennma pyxonoµnonn oprannsannja
cnercxe sanepe saysnmajy, nopeµ onnx nonoxaja, n
nncoxe µyxnocrn y nonnrnnn nnn ônsnncy. Taxo je
H. Fepx ncronpemeno µnpexrop Canera sa nnocrpa-
ne oµnoce n µnpexrop xopnopannje HFM.
Hajyrnnajnnjn nocnannnn cnercxe sanepe cy onn
xojn ce ncronpemeno nanase y cne rpn ocnonne op-
rannsannje - Canery sa nnocrpane oµnoce, Fnnµep-
ôepr rpynn n Tpnnarepannoj xomncnjn. Taxnnx je
cnera 23. a mehy nnma cy - ¡ejnnµ Pox]enep. Xen-
pn Kncnnuep. 3ônrnen Fxexnncxn. Fnn Knnnron.
Hejmc Kopnran, Hopµ Bnncron. Poôepr Maxnama-
pa.
Oxo 150 ¬yµn cnercxe sanepe nanasn ce ncro-
npemeno y µnema oprannsannjama. Mehy nnma je.
na npnmep, µoôpo nosnarn Hopu Copoc (unan FK n
CHO),a raxohe n npeceµnnx nosnare xomnannje Cn-
en-en Bajar Honcon (unan CHO n TK).
unanonn oprannsannja cnercxe sanepe cy rnan-
nn pesepnoap sa nsôop nomenxnarype pyxonoµeher
cacrana mehynapoµnnx oprannsannja. Cnn nncoxn
npeµcrannnnn CA¡ n sanaµnnx sema¬a y OVH npn-
59
naµajy cnercxoj sanepn. Cnojcnpcnn xomecap cner-
cxe sanepe ynex je, nopeµ Ienepannor cexperapa
OVH. na nonoxajy neronor samennxa. n ro je oônu-
no unan Canera sa nnocrpane oµnoce (cpeµnnom µe-
neµecernx roµnna ro je ôno ¡nx Topnôypr).
unanonn cnercxe sanepe nncoxor panra npeµno-
µe IATT, Mehynapoµny oprannsannjy sa rpronnny
n nene (Hnrep Carepnenµ, unan FK n TK), Cnercxy
ôanxy (Hejmc Bon]encon. unan FK n CHO), Mehy-
napoµnn monerapnn ]onµ. Enponcxy ôanxy sa pe-
xoncrpyxnnjy n pasnoj. Hoµ nnxonom xonrponom cy
Mehynapoµnn cyµ y Xary n Hoôenon xomnrer. Pas-
ônjanem cnonencxe µpxane Jyrocnannje noµ nnµom
mnpornopauxe µenarnocrn ôanno ce Topnanµ Cron-
renôepr, pyxonoµnnan xomncnje OVH. unan Fnnµep-
ôepr rpyne n Tpnnarepanne xomncnje.
Anrncnonencxa, anrnpycxa, anrnnpanocnanna
ycmepenocr cnercxe sanepe, xoja ce jacno ncno¬n-
na oµ camor nouerxa paµa nennx oprannsannja, ]op-
mnpana je neny ,mxony" saxynncnnx nonnrnuapa-
pyco]oôa. Cnn amôacaµopn CA¡ y namoj sem¬n cy,
ôes nsyseraxa, ônnn noôopnnnn xnaµnor para npo-
rnn Pycnje n sanarann cy ce sa nenane CCCP-a. Cnn
onn, nouenmn oµ nµeonora Hopua Kenana n Anepe-
na xapnmana, ônnn cy unanonn Canera sa nnocrpa-
ne oµnoce. Axrnnnn yuecnnnn rajnor noµpnnauxor
60
para npornn name sem¬e y roµnnama ,nepecrpojxe"
ônnn cy amepnuxn amôacaµopn Hejmc Mernox (unan
FK n TK). Tomac Hnxepnnr (unan FK n CHO), Po-
ôepr Brpayc (unan CHO), Crpoyô Tanôor (µnpex-
rop CHO, unan TK). ¡a n ne ronopnmo o naµanexo
nosnarnm apxnrexrama noµpnnauxe µenarnocrn npo-
rnn Pycnje, xao mro cy 3ônrnen Fxexnncxn, Hopu
Copoc, Pnuapµ Hajnc, ¡mnrpn Cajmc.
Hs ônnmnx connjanncrnuxnx sema¬a unanonn
rnannnx oprannsannja cnercxe sanepe cy no¬cxn
mnnncrap nnocrpannx nocnona Anµxej Onexoncxn
(Fnnµepôepr rpyna) n ônnmn npeceµnnx CCCP-a
Mnxann Iopôauon (Tpnnarepanna xomncnja). Me-
hyrnm, nerono unancrno y onoj oprannsannjn rpa-
jano je penarnnno xparxo. Cnercxa sanepa xoja ra je
noµcraxna na nsµajy orauônne, nnax, nnje ncynnme
neponana nsµajnnxy. Caµamne yuemhe Iopôauona
y monµnjanncrnuxnm crpyxrypama (ocnm Cnercxor
]opyma, y xojem nma x¬yuny ynory) cnoµn ce na
]ynxnnjy xoncynranra. Taxny ynory nmajy n Iopôa-
uon¬enn caôopnn na pymeny CCCP-a Eµyapµ Be-
napµnaµse, Anexcanµap Jaxon¬en. Ianpnn Honon,
Anaronnj Coôuax. Ienaµn Fypôynnc n nnma cnnu-
nn. Mehyrnm, nnxono npeme je npomno.
¡anac napounry ynory y axrnnnocrnma monµn-
janncrnuxnx oprannsannja nrpa nona xoxopra are-
61
nara 3anaµa n nsµajnnxa orauônne. Mehy nnma cy,
npe cnera, ¬yµn ca µnocrpyxnm pycxo-nspaencxnm
µpxan¬ancrnom. ¡o neµanno raxan craryc cy nma-
ne cne x¬yune ]nrype Je¬nnnone xpnmnnanno-xo-
cmononnrcxe nnaµe - ônnmn npemnjep Ceprej Knpn-
jenxo, samennnn npemnjepa uyôajc. Bemnon, Vpnn-
con; mnnncrpn Jacnn, Hn]mnn, Fepesoncxn, a raxo-
he n mnorn µpyrn nncoxn unnonnnnn pycxor Fenor
µoma. Onn ¬yµn, ncnynenn naronomxom mpxnom
npema Pycnjn n ôecxpajnom crpamhy sa crnnanem,
ocehajy ce y namoj sem¬n xao mncnonapn ,nsaôpa-
nor" napoµa n saro ce nonamajy nonyr nspaencxnx
oxynaropa y Hanecrnnn. Kapaxrep nnxone mncnje je
nosnar ns ,Hporoxona cnoncxnx myµpana" n ne sax-
rena noceôno oôjamnene.
62
Y XPHCTY BPATE H CETPO!
Hpoun1aj n µoõpo pasuncnn o µyxonnou c1a-
ny cnoje õecup1ne µyme. Yµnoc1pyun anno1ny
naany na canecno ncnynanane jenanµencxnx
sanonec1n Xpnc1onnx. C1onnpaj cne rpexonne sa
õnyµe 1enecne cnoje npnpoµe. Cnecpµno unnn un-
noc1nny õnnannua cnojnu xojn cy y nenonn.
Heµenou n npasnnxou y Cne1ou xpauy na
Cne1oj An1yprnjn ca najnehou naanou oõane
sno õyµn. 1eµnou peujy:
Kneun, noc1n, Bora uonn n cnoje õnnane no-
nn. Yunoan n noµaj µpyroue. Iocnoµ he 1e narpa
µn1n sa 1o.
CA±PÆA1
Cnercxa nnaµa oµ peµa nnymnnara
µo ¡pymrna oxpyrnor crona......................................... 3
Hµeonornja cnercxe sanepe......................................... 17
Caner sa nnocrpane oµnoce........................................ 26
Fnnµepôepr rpyna....................................................... 35
Tpnnarenapna xomncnja.............................................. 38
Cnercxn ]opym (,,uonµ Iopôauona")......................... 42
Homenxnarypa cnercxe sanepe n nen cacran.............. 57

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful