PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM

1. SCOP Planul descrie modul de desfăşurare a activităţii de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în SC Dedalus Tech SRL, intervalele dintre instruiri, termenele la care are loc instruirea, materialele prezentate precum şi modul de verificare a cunoştinţelor.

2. DOMENIU DE APLICARE 2.1 Planul se aplică în procesul de instruire lucrătorilor, vizitatorilor, delegaţilor sau elevilor în stadiul de practică, reglementând activitatea de instruire testare executată de lucrătorul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă precum şi alte persoane implicate în acest proces (şeful formaţiilor de lucru, şef de echipă, şef compartiment). 2.2 Cuprinde modalităţile de instruire a lucrătorilor în domeniul al securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 20 din legea 319. 2.3 Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în la nivelul SC Dedalus Tech SRL şi se efectuează în timpul programului de lucru. 2.4 Perioada de timp în care se desfăşoară instruirea este considerată timp de muncă. 2.5 La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se folosesc mijloace, metode şi tehnici de instruire cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator. 2.6 Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde trei faze: - instruirea introductiv generală; - instruirea la locul de muncă; - instruirea periodică. 2.7 Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa individuală de instructaj privind protecţia muncii cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii sau în procesele-verbale de instruire. 2.8 Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate. 2.9 Completarea fişei de instruire se va face cu pastă sau cerneală, imediat după verificarea instruirii. 2.10 După efectuarea instruirii, fişa de instruire se semnează de către lucrătorul
1

Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se consemnează în fişa colectivă de instruire Fişa colectivă de instruire se întocmeşte în două exemplare. sunt stabilite.persoana fizică sau juridică ce se afla în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii. alţi participanţi la procesul de muncă .15 2. cu permisiunea angajatorului. în cazul vizitatorilor.16 2. iar persoana care a verificat instructajul confirmă. 3. cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă vor fi însoţiţi de către lucrătorul desemnat de către angajator. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3. societatea va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective. reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.1 3. un exemplar se va păstra de către lucrătorul desemnat care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau. angajator . precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă. că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.11 2.4 lucrător .persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate.13 2.14 2.persoana angajată de către un angajator. persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat. pe baza examinării persoanei instruite. reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul 2 . Fişa de instruire va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă. fără a se întocmi fişă de instructaj. Pentru persoanele aflate în unitate cu permisiunea angajatorului. care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în unitate.3 3. prin regulamentul intern. de către conducătorul grupului. precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională şi persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă.2.17 instruit şi de către persoanele care au efectuat şi verificat instruirea. potrivit legii. persoana instruită demonstrează participarea la instructaj. Prin semnătură. inclusiv studenţii. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior.2 3. în general. în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării.12 2. riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă precum şi măsurile şi activităţile desfăşurate în cazul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii. elevii în perioada efectuării stagiului de practică.

boală profesională . incidentul periculos.situaţia concretă.12 3. precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.8 3. securitate şi sănătate în muncă . situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii.persoana aleasă. loc de muncă .10 3.orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă. eveniment . precum şi somerii în perioada de reconversie profesională. situaţia de persoană dată disparută sau accidentul de traseu ori de circulaţie.11 3.7 3. sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii.accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului. aparat. unealtă sau instalaţie folosită în muncă. stagiu de practică . precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate.3.locul destinat să cuprindă posturi de lucru. chimici ori biologici caracteristici locului de muncă. cauzată de agenţi nocivi fizici. integrităţii fizice şi psihice. inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii. să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă. invaliditate ori deces.ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă. echipament individual de protecţie .instruirea cu caracter aplicativ. precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune. 3 . echipament de muncă . specifică meseriei sau specialităţii în care se pregătesc elevii.5 3. în procesul de muncă. în conformitate cu prevederile legale. selectată sau desemnată de lucrători. studenţii.orice maşină. care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.6 3. pericol grav şi iminent de accidentare . prevenire . reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment.14 securităţii şi sănătăţii lucrătorilor . în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale.9 3. precum şi intoxicaţia acută profesională. ucenicii.13 3.vătămarea violentă a organismului. accident de muncă .ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului de muncă. apărarea vieţii.

18 boală legată de profesiune .08.2006 HG 1093/2006 Subiect 2 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Norme metodologice pentru aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.2006 HG 971/2006 MO 683/09.2006 HG 493 / 2006 MO 380/03. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Nr. emisiile majore de noxe.16 servicii externe persoane juridice sau fizice din afară întreprinderii/unităţii. 3. abilitate să presteze servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 3.2006 HG 1048/ 2006 MO 722/23.2006 HG 1051/2006 MO 713/21. cum ar fi explozia.eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durata mai mică de 3 zile. la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională. 0 Act normativ 1 L E G E 319/2006 MO 646/26. 319/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamente individuale de protecţie la locul de muncă Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători.10.17 accident uşor . 4. conform legii.3. 3.08.boală cu determinare multifactorială.08.15 incident periculos .05. accidentul tehnic.07. în special de afecţiuni dorsolombare Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă Privind stabilirea cerinţelor minime de securitate 4 . crt . incendiul.2006 HG 1091/2006 MO 739/30.08. dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.evenimentul identificabil. avaria.2006 HG 1425/2006 MO 882/30.08.2006 HG 1028/2006 MO 710/18. rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii.

2003 muncă HG 1218/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate MO 845/13. Conducătorul locului de muncă: .10.Asigură elaborarea şi actualizarea instrucţiunilor specifice specifice SSM.Efectuează instruirea periodică .2006 generate de radiaţiile optice artificiale Ordin MMSSF Privind protecţia tinerilor în muncă 753/2066 MO 925 / 15. oral sau în scris.Testează cunoştintele lucrătorilor.2006 Ordin MMSSF Cerinţe minime de securitate şi sănătate 706/2006 referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile 915 / 10.Elaborează tematica de instruire.Efectuează instruirea la locul de muncă . .09.2006 pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici în muncă HG 1146/2006 Privind cerinţele minime de securitate şi MO 815/03. . după cum este prevăzut în planul de instruire testare anual 5 5. RESPONSABILITĂŢI 5.testare.Confirmă prin semnătură în fişele individuale că a verificat efectuarea instruirii.2 . . .2006 şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni în muncă OUG 96/2003 Privind protecţia maternităţii la locurile de MO 750/27.Elaborează planul de instruire .1 Lucrătorul desemnat pentru activităţi SSM: .Efectuează instruirea introductiv generală.2006 sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă Ordin MMSSF Formularul de înregistrare a accidentelor de 755/2006 muncă Instrucţiuni de completare MO 887/31. .11.Verifică modul de desfăşurare a activităţii de instruire prin participarea la instruiri conform programului de control.11.MO 757/6.10.10.10.Elaborează teste de verificare.2006 5. . .Întocmeşte necesarul de documentaţii şi mijloace de desfăşurare a activităţii de instruire în domeniul SSM.

Instruirea introductiv generală se face de către lucrătorul desemnat .7.12 .II.21 6 .Participă la instruirile prevăzute în programul de instruire .I.Verifică modul de desfăşurare a activităţii de instruire Personalul executant: .Confirmă prin semnătură în fişa individuală că a instruit lucrătorul.Durata instruirii introductiv generale nu va fi mai mică de 8 ore . riscurile de securitate şi sănătate în muncă precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activităţile specifice unităţii.Completează fişa individuală de instructaj . următoarele probleme:  Legea 319/2006 Cap.4 6.Confirmă prin semnătură ca instruirea s-a efectuat la data şi cu conţinutul prezentat în fişa individuală de instructaj . în general .Instruirea introductiv generală se face:  la angajarea lucrătorilor  lucrătorilor detaşaţi de la o altă unitate  lucrătorilor delegaţi de la o altă unitate  lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar .3 Director: .III.Respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi cele prevăzute în instrucţiunile proprii. Obligaţii generale ale angajatorului-art.Instruirea introductiv generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane . PLANUL 6. în principal.Susţine în scris sau oral cunoştintele acumulate în cadrul instruirilor . Art. 5.În cadrul instruirii introductiv generale se vor expune.3 – 5 (termeni şi expresii)  Cap.Aprobă admiterea la lucru . Dispoziţii generale  Cap. art. 5.1 Instructajul introductiv general ..6 .

Obligaţiile lucratorilor-art.22 .26  Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006  Consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă  Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice societăţii  Măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidentare  Măsuri de stingere a incendiilor  Plan de evacuare în caz inundaţii.24. Cap. în grupe de maxim 20 de persoane .Conţinutul instruirii introductiv generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator . inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi societăţi . persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra cunoştinţelor acumulate .Cap.Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă.IV. cu demonstraţii practice pentru fiecare echipament în parte  măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidente  măsuri de stingere a incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în caz de 7 .De asemenea instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor. cutremure sau alte dezastre naturale . precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă .Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire .VI.Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore .2 Instructajul specific locului de muncă Instuirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă.Instruirea la locul de munca va cuprinde pentru fiecare loc de muncă în funcţie de post de muncă:  instrucţiuni proprii pentru toate echipamentele de muncă din cadrul săli de producţie  informaţii privind eventualele riscuri legate de locul de muncă sau îmbolnăviri profesionale  măsuri tehnice de utilizare a echipamentelor de muncă.Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă   6. Evenimente-art.Instruirea la locul de muncă se efectuează pe baza tematicilor întocmite de către lucrătorul desemnat şi aprobate de angajator şi se vor păstra de către conducătorul locului de muncă care efectuează instruirea .La terminarea instructajului introductiv general.Fişa individuală de instruire se păstrează de către conducătorul locului de muncă .

Instruirea periodică se va efectua din instrucţiunile proprii.Se face în următoarele cazuri:  dacă un lucrător a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare  când au apărut modificări ale legislaţiei specifice în domeniu sau modificări ale normelor şi instrucţiunilor de protecţie a muncii  la reluarea activităţii după producerea unui accident de muncă  la modificarea tehnologiei existente  la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentelor existente  la schimbarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 8 6.Aceasta se efectuează de către conducătorul locului de muncă iar durata de instruire va fi de cel puţin două ore . prin sondaj Instructajul periodic suplimentar . calamităţi naturale sau dezastre precum şi aplicaţii practice de mânuire a stingătoarelor din dotare  instrucţiuni proprii de utilizare a aparatelor electrice de joasă tensiune  informaţii privind riscurile legate de locurile de muncă unde se utilizează energia electrică  modul de utilizare a echipamentului individual de protecţie. fără a fi depăşite aceste termene .3 Instructajul periodic . acest interval find stabilit de către lucrătorul desemnat cu acordul directorului societăţii. întreţinerea şi păstrarea lui în condiţii optime  măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidentare şi în special de acordare a primului ajutor în caz de electrocutare  măsuri de stingere a incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în caz de incendiu.Intervalul dintre două instruiri este de maxim 3 luni pentru personalul muncitor şi 12 luni pentru personalul TESA.Are ca scop reîmprospătarea cunoştinţelor şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către toţi lucrătorii .4 . Hotărârile de guvern în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi obligatoriu cu demonstraţii practice .Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea cunoştinţelor de către şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală 6.Însuşirea cunoştinţelor se verifică de către lucrătorul desemnat sau director.incendiu. calamităţi naturale sau dezastre precum şi aplicaţii practice de utilizare a stingătoarelor din dotare .

2 7. ADMINISTRATOR.muncă pentru informarea lucrătorilor .3 7. LEGEA 319/2006 LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 9 .4 FIŞA INDIVIDUALĂ DE INSTRUCTAJ PRIVIND PROTECŢIA MUNCII PROCES VERBAL DE INSTRUIRE FIŞA COLECTIVĂ DE INSTRUIRE TESTE DE VERIFICARE LUCRATOR DESEMNAT APROB.GENERAL 1. ÎNREGISTRĂRI 7.Durata instruirii periodice suplimentare nu va fi mai mică de 8 ore. TEMATICA INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV. se efectuează de către lucrătorul desemnat şi va cuprinde tematici întocmite de către lucrătorul desemnat şi aprobate de director 7.1 7.

H. IP SSM 07 Regulamentul intern.G. Evaluare riscuri Fisa postului Legea 319/2006 IP SSM 01. nr. nr.G. IP SSM 05. PREZENTAREA RISCURILOR GENERALE PE SOCIETATE 7. H. Evaluare riscuri Fisa postului Director comercial Inginer aviatie 10 . 4.1048/2006 PRIVIND CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE LA LOCUL DE MUNCA. IP SSM 07 Regulamentul intern. REGULI DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR LUCRATOR DESEMNAT APROB. ADMINISTRATOR. 5.2.G. IP SSM 03. H. 1146/2006 CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA IN MUNCA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA. nr.G. nr. IP SSM 05. H. 1425/2006 NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 319\2006 3. IP SSM 07 Regulamentul intern. IP SSM 03. IP SSM 05. 6. TEMATICA INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCA POST DE LUCRU Director tehnic MATERIAL PREDAT Legea 319/2006 IP SSM 01.1091/2006 PRIVIND CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCUL DE MUNCA. Evaluare riscuri Fisa postului Legea 319/2006 IP SSM 01. IP SSM 03.

LUNA ianuarie POST DE LUCRU ACTIVITATE Director tehnic PREDAT HG 1091/2006 Anexa 1 IP SSM -06 IP SSM-01. IP SSM 05. Evaluare riscuri Fisa postului Legea 319/2006 IP SSM 01. instruirea periodica se va efectua lunar pentru lucratori si la o perioada care sa nu depaseasca 6 luni pentru personalul tesa. IP SSM 05.art. Evaluare riscuri Fisa postului LUCRATOR DESEMNAT APROB. TEMATICA DE INSTRUIRE PERIODICA PE ANUL 2012 In conformitate cu normele metodologice de aplicare a legii 319/2006. Evaluare riscuri Fisa postului Legea 319/2006 IP SSM 01. IP SSM 07 Regulamentul intern. IP SSM 07 Regulamentul intern. Evaluare riscuri Fisa postului Legea 319/2006 IP SSM 01. IP SSM 03. ADMINISTRATOR. IP SSM 07 Regulamentul intern.5-Raniri MATERIAL DUR ATA 2 ore PERI OADA La 6 luni 11 .alin.96. IP SSM 03. pct. IP SSM 05.Subinginer aviatie Mecanic aviatie Tehnician electrician Lacatus mecanic Legea 319/2006 IP SSM 01.si prin hotararea directorului societatii si a lucratorului desemnat. IP SSM 03. IP SSM 05. IP SSM 07 Regulamentul intern.2. IP SSM 03.

3 IP SSM-04 IP SSM-01.3. pct. ADMINISTRATOR. pct. pct. 4 IP SSM-06 IP SSM-01. pct. IP SSM-02 IP SSM-01. pct. 4 IP SSM-06 IP SSM-01.5-Raniri Legea 319/2006 cap.5-Raniri 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore La 6 luni Lunar ianuarie Inginer aviatie ianuarie Subinginer aviatie Lunar ianuarie Mecanic aviatie Lunar ianuarie Tehnician electrician Lunar ianuarie Lacatus mecanic Lunar LUCRATOR DESEMNAT APROB. 4 HG 1146/2006 cap.3. 4 IP SSN-04.5-Raniri Legea 319/2006 cap. pct.5-Raniri Legea 319/2006 cap. pct.5-Raniri Legea 319/2006 cap. 4 IP SSM-04 IP SSM-01. 12 . IP SSM-02 IP SSM-01.5-Raniri Legea 319/2006 cap. 4 IP SSM-06.ianuarie Director comercial Legea 319/2006 cap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful