ОПШТИНСКА УПРАВА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Одељење за имовинско-правне послове
ГРОЦКА
ПРЕДМЕТ: Захтев за утврђење права коришћења

На основу члана 84. став 3. Закона о планирању и изградњи Сл. Гласник РС“, бр.
47/03), и измена истог Закона („Сл. Гласник РС“,бр. 34/06) подносим захтев за утврђење
права коришћења на:
кат.парц.бр. _________________________________________________________________
К.О. _______________________ а све у циљу овере уговора о промету права коришћења.
Уз захтев прилажем следеће писмене исправе и то:
- извод из ЗКУЛ (власнички лист)
- копију плана кат.парцеле
- правоснажно оставинско решење (уколико захтев подноси законски наследник
ранијег сопственика или други докуменат (уколико је ранији сопственик пренео право
коришћења у складу са Законом).
- ТАКСА: Републичка административна такса у износи од 350,00 + 200,00 динара
(ако је један власник, плус по 350,00 динара за сваког од сувласнике)
Уплатити на жиро рачун бр. 840-742221843-57 са позивом на број 62-012.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
________________________________
Име и презиме
из________________________________
ул._______________________________
ЈМБГ__________________________________
Телефон:___________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful