POLJOPRIIVREDNIIFAKULTET OSIJEK POLJOPRIVREDNI FAKULTET OSIJEK OLJOPR VREDN FAKULTET SIJEK TRG SV..

TROJSTVA 3,,POB 117 RG V ROJSTVA TRG SV TROJSTVA 3 POB 117
Uzimanje uzoraka tla za agrokemijske analize

ZAVOD ZA AGROEKOLOGIIJU ZAVOD ZA AGROEKOLOG JU

Prije uzimanja uzoraka tla za analizu potrebno je procjeniti ujednačenost proizvodne površine. Neujednačenost se često može zapaziti po samom izgledu površine tla: • različit mikroreljef (nagibi, depresije, uzvišenja, kanali), • različita vodopropusnost (zadržavanje vode na pojedinim dijelovima proizvodne površine), • teksturna neujednačenost (različita rahlost ili zbijenost, mjestimično stvaranje pokorice), • različita boja (svjetlije ili tamnije površine, različita vlažnost, udjel organske tvari, tekstura, isoljavanja). Nehomogenost proizvodne površine može tijekom vegetacije rezultirati neujednačenim izgledom usjeva (značajne razlike u visini, lisnatosti, bujnosti, boji, klorotičnosti, nekrotičnosti), ali neujednačenost usjeva može biti i rezultat neravnomjerne sjetve, raspodjele gnojiva, pesticida, navodnjavanja i sl. Ujednačenom ili homogenom proizvodnom površinom smatra se ona površina na kojoj nema navedenih vidljivih razlika i s takvih površina se za agrokemijske analize uzima jedan prosječni uzorak. Ako se radi o manjim proizvodnim površinama prosječni uzorak tla je dostatan kao reprezentant površine od 1-2 ha, a s velikih površina uzima se po jedan prosječni uzorak za svakih 3-5 ha (ponekad i do 10 ha). Na vrlo neujednačenim površinama potrebno je uzeti prosječni uzorak za svaki “Četvrtanje” se izvodi na slijedeći način: različiti dio površine (manje neujednačenosti se pri 1. masu prosječnog uzorka dobro izmješati, tome mogu zanemariti, ali to ovisi o vrsti proizvodnje). 2. prenijeti na papir ili karton položen na ravnoj površini, Prosječni uzorak je težine 0,5-1 kg i sastoji se od 20-25 3. od mase tla formirati pravokutnik ujednačene debljine, dobro izmješanih pojedinačnih uzoraka ravno-mjerno 4. pravokutnik dijagonalno podijeliti na 4 trokuta, uzetih s proizvodne površine. Raspored uzimanja 5. odbaciti 2 nasuprotna trokuta,

pojedinačnih uzoraka je dijagonalan, po Z-shemi ili po shemi šahovske ploče uz ravnomjerne razmake. Pojedinačni uzorci uzimaju se ravnomjerno do dubine oraničnog sloja tla (25-30 cm) sondom, svrdlom ili ašovom (slika 2. i 4.). Ašovom se pojedinačni uzorak uzima tako da se iskopa rupa 30×40 cm, zatim se vertikalno odsjeca tlo debljine 3-5 cm ravnomjerno po čitavoj dubini. Od ovog sloja tla isjeca se prizma ili kvadar širine 3-5 cm po čitavoj dubini uzorka, a odsječeni dijelovi se odbacuju (slika 3.). Uzorci za vinograde i voćnjake uzimaju se s dvije dubine: 0-30 cm i 30-60 cm. Uzorci se uzimaju s istog mjesta Slika 2. Pribor za tako da se prvo uzorkuje oranični, uzimanje uzoraka a zatim podoranični sloj. Prosječni uzorak čini 20-25 pojedinačnih uzoraka tla uzetih sondom ili ašovom, a čuvaju se u istoj posudi ili vrećici. Ukoliko je tako dobijen prosječni uzorak prevelik, treba ga “četvrtanjem” smanjiti na konačnu masu 0,5-1 kg. Slika 3. Uzimanje uzoraka ašovom

6. dva preostala trokuta čine prosječni uzorak smanjene mase. Čitav postupak ponavlja se dok se masa uzorka ne smanji do propisane veličine.

Uzimanje uzoraka sondom (klikni na sliku) Obilježavanje i evidencija uzoraka je trostruka: 1. oznaka uzorka u vrećici, 2. oznaka uzorka na vrećici i 3. zapisnik s popisom uzoraka i skicom terena. Oznaka uzorka u vrećici (na vodootpornoj kartici) sastoji se iz slijedećih podataka: broj uzorka, oznaka površine, vlasnik površine. Oznaka uzorka na vrećici pored broja uzorka, naziva parcele i njenog vlasnika, sadrži i podatke o dubini uzimanja uzorka, datum i ime osobe koja je uzela uzorak tla. Zapisnik s popisom uzoraka sadrži slijedeće podatke za sve uzorke: 1) broj uzorka, 2) oznaka ili ime parcele, 3) vlasnik površine, 4) dubina uzimanja uzorka, 5) predusjev, 6) prethodna gnojidba (ako je poznata), 7) planirani usjev ili nasad, 8) datum i ime osobe koja je uzela uzorak tla.

Uzorke tla treba uzimati pri optimalnoj vlažnosti (koja je pogodna i za obradu) jer tada nema rasipanja ni prašenja uzorka. savjeti i upute mogući su ili osobnim dolaskom u prostorije Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.N.48 49 .pfos. Međutim. put i slično). shemu uzimanja uzoraka (brojevi uzoraka).72 73 .hr ili posjetom WEB stranici: http://vladimir. tlo se često analizira i tijekom vegetacije. Vrijeme uzimanja uzoraka tla: Najpogodnije vrijeme uzimanja uzoraka tla je nakon žetve ili berbe pa do pripreme tla za novi usjev. Na navedeni način prikupljeni.Cijene agrokemijskih analiza Analiza Cijena (kn) priprema uzorka 16 pH u 1N KCl (izmjenjiva kiselost) 12 pH u H2O (trenutna kiselost) 12 hidrolitička kiselost 24 humus (%) 28 ukupni N 40 Nmin: NO3 32 Nmin: NH4 24 P2O5 20 K2O 20 CaCO3 14 CaO 30 Mg 30 KIK 70 + Fiksacija K 100 Potencijal fosfora i kalija 120 mobilni Al 26 mikroelementi: Mn 50 mikroelementi: Zn 50 mikroelementi: Cu 50 mikroelementi: Fe 50 mikroelementi: B 60 sadržaj teških metala 500 Skica terena sadrži konture rubova parcele. CaO) 30 kn g) Al3+ 26 kn Ukupno 218 kn × 4 = 872 kn U okviru navedene cijene je i izrada preporuke za gnojidbu prema rezultatima plodnosti tla. Zavod za agroekologiju Poljoprivredni fakultet Osijek Preporuke za gnojidbu sastavni su dio rezultata analize tla i ne naplaćuju se posebno. tj. dr. staklo. Teklić). dr. Lončarić. Zavod za agroekologiju ili telefonskim kontaktom na brojeve 224-248 (prof. depresija.hr zdenkol@suncokret.hr Osijek.pfos. Pri tome ipak treba paziti da od gnojidbe do uzimanja uzoraka protekne dovoljno vremena. 53/00) potrebne analize tla su prema niže navedenim cijenama. te opis reljefa (nagib. laboratorij) ili kontaktom na e-mail adrese: vladimir@suncokret. prosinac 2003. a niti ljepljenja tla za sondu. korjenje. konkrecije. tj. 224-254 i 224-257 (dr. drvo. U svezi “Analize tla i preporuke gnojidbe za podizanje višegodišnjih nasada” (N. prof. čiste od primjesa (kamenje. a obuhvaća analizu 4 uzorka (2 prosječna uzorka s dubina 0-30 i 3060 cm) na slijedeće pokazatelje plodnosti: a) priprema uzorka tla + pH u vodi i KCl 40 kn b) ukupni N 40 kn c) AL-P2O5 i K2O (mg/100 g) 40 kn d) humus (%) 28 kn e) CaCO3 14 kn f) Ca (tj. . dimenzije parcele. označeni i u laboratorij dopremljeni uzorci se u agrokemijskom laboratoriju suše. Bertić. Cijena analize po jednom hektaru je 872 kn. uzvisina. preporuka za gnojidbu ne naplaćuje se posebno. Vukadinović.pfos.96 > 96 sniženje 0 15 % 20 % 25 % 30 % Posebni dogovori. dr. doc. u razdoblju kada je tlo slobodno. plastika) i usitnjavaju mlinom za zemlju. oznaku strana svijeta. kanal. Sniženje cijene ovisno o broju uzoraka: broj uzoraka < 24 24 . odnosno u različitim stadijima razvoja usjeva kada želimo utvrditi potrebu za prihranom ili korekcijom gnojidbe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful