Kl:\GDO~ OF S~UDIr\RABI~

Mini~try Of Hi~her Eoucation
F xes Uoru ~ ~ Rrt.mlllMe

~ ,
I 2
;],

I±l

4
5, ,I!; '7 :8 '':lI

10
II 12 U'

14
15, I,I!; 1'7

18
1'':lI

20 21 22
2;],

24
25, 2,1!;

27
o

Klt\GDm~ OF S~UDIARABI\

Ministr)' Of Hi~hef Education
Pl'nceuHero & ~ ti.lrOllWve

I

2

4

'7

10
II

12

14

1'7 18

20 21 22
23,

24

2'7

Kli\GDO\l OF S~UDI,~RABI~

Minlstry Of Hi~he r Ed uc atio n
Pmcess Noru ~,t:d.HrtmJIlWl!e

.",14.3J/14J2 ,=""L-l:-I,.Wl ..;,;Iill ".,1JJ1 J.ci.ll - ( cyl ;,5..!~I)
o$~11

~,...;..JI,..k

~~L.ll.kl

:/-~I.S"·~'I ~L.=.J)'I

l~i ...J..;:.J~l1o

;W~

I

2

4

u

10 II

12
14

I" 18

20

21
22

24

.>1433 1432 ."..-b:I..

I .;_;t.:!1",~~ ..... ~I;_f;.?

( ~~:

S~I)

~~'...k

~

.:...L2~

~.)l5'~

.)L.:-.

J

1'

41>~ .l .:..y\b W~

~'il
.1......

\}""'b.J1 ~)I

(

11 ;;..........JIJ.:P ~I,.. .f'1y.
~I • 1:::.>1

431005830 431005840 431005852

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

..w.1)I ~ ).yl ~

Js- 'ij)
.JnJl ~

-F.rJ1 jUJlJ.:P ~\.....> .J ;oJ1~...fJIJ.:P r-I_;.I .j..rJ1 ~I

431005856 431005862 431005863 431005870 431005896 431005907 431005916 431005935 431005961
~

';Y
;;.~ ~I

~.r.U . ~
. ~~)I,..

~;.~ )IJ.:P _r.1.l

tJljhli

,hI;>-

iJJIJ.:P ).).11 J.:P ~)j

J jJl

iJJlJ.:P ;_f~~IJ.:P "':"1;>-) ;_fjlS-

;_f~1 ;_f,y.)1

d~~.l:

c.~ ~ ~~
':'-1
",:"I.l _;JI¥

J¥)liJJl¥
,hw,J....,.
-F.rJ1 ~WI

431005980 431006040 431006043 431006049

\.?- ~Ij)

J....,.iJJl¥, .t~
~r-I_;.I')I,..

.r.f~1
~Ijyill .j..rJ1 ~Ij} ~

Jsr-I_;.I

~
'J.i)

431006056 431006104 431004344 431004364 431004377 431004424 431004434 431005203
':)..;.

if

~)j

;_f~I..I.>~

Js' d.i' j
-Y.
;_f~1.l ~)j

~1.r~~)1.,Q;,i1 J~I

J':)..;.

JI

J....,.!lN.t~
;:f'

;_f_;:..II ~IS- ~

;_fp;_;::ll ~jl~ ;;.~'~~ ;_f)a.J1 ~ . .Jlj ~

431005210 431005333

Kl\GDO\l OF S~UDI,~RASIA

Ministr)' Of Hi~her EGuc~tion
F xeu Jforu S ~

Rr;tmJIlMe
"'r

..s

.",1433/1432

,=",,!J-I?L..U ..;foWl,=,,"1..J1 J.ci.ll

- ( C!,.!I e_,.~1 ) ~,....;..JI,..k ,......J~WI.kl :/~I.5"·~'1 ~I...=..J)<I
IJ

~~II ..J. _:~..;:.JLJIh ;W6 n ~..

I

2

4

u

II

12

14

I"

IS

211

22

24

Kli\GDm~ OF S\UDI ARABI\

Ministr)' Of Higher Eoucation
Fmceulfool

~~l.iWe

.",14.33/14.32

,=""L-l:-I?L.1J ,_;foWl:,r'lJ..J1 J.ci.ll
o$~I'

- ( c:::!)1 e_,.~I)

~,....;.JI~

,......J~WI.kl :/-~I.S"·~'I ~I...=..J)'I

J::.;-i J..;:.J~l1o

;W~

1l 2

4

7

110

112

1l'7 118

20 21l 22

24

K ~GDm~OF S~UDI ARA 1\ Ministr)' Of Hi~herEducation
F':iIcess Uoru & ~
Rr;tmJIlWl'e

.",14.33/1432 :,,>"'!J.I?L..iJ ..;foWl."...,1..J1 J.ci.ll

- ( c!,.!1 e_,..,_J.I) ~,...;..JI ~,.....J
JI!. ... ,.h~'iI,3..;:.J~ih

.~1."l1.1J

~~I..5"·~'1 ~I...=..J)'I

;W~

I

2

4

'7

OlVUlIUl7181

10 II

12

14

1'7
18

20

21 22

4],1004084

24

K ~GDm~OF S\UDI ARA 1\

Ministr)' Of Hi~her Eoucation
Pmceu Uoo:I ~ ~
tilIrm liWe

.",14.33/14.32

,=""L-!:-I?L.1J ,_;foWl;,?'lJ..J1 J.ci.ll

- ( C!,.!I e-,~I)
;W!oiO' j":'~!l>

~,....;..JI~ ;;;...~

,......J~WI.kl :/~I.S"·~<I ~I...=..J)<I

~y.

I

2

4

43,1004 '704
'7

..!;;.~ ~,J:i, .·;.•••;•••~.hJ...i;> ..,.:,A'll,J...i;> '~J.;oi, •• , -J
_.• IJ IJ

I"'~

4J. 100480;}, 4J.I004808 4J.I004818 4J.I004821 10
II

12

14 4J. 100484 '7

1'7 18

43,1004880

20 21 22

4J. 1004;},1'7

24

Kl'GDQ\~ OFS;UDI ARASI\

Mini~tr)'or Hi~herEd~Wion
PrIlCessNofo & ~ti.mJIl.Wl'e

.",14.33114.32 ;,>""L-l:-I j'Wl oJWI ,=,,"yJ.l1 J.ci.ll - ( c!)1 <5_,.~I)
~'~I' '~J&'-:~..;:.J~l1o ;W~

~,....;..JI,J.c,......J

.~l.l1.1J

./-~I.5'·~'1

~L.=../i'

~l.">;JI'~;I' 43oIOO3o,t1j 1'':)1 43, 1003 43oI003 430 1003 43oI003 43oI003
n

~ ,
I 2 3, 4 5, ,t1j '7 8 '':)I 10 II
t1jJ,

I

n

t1j.],'7 t1j.],8 t1j,t1j I t1j,t1j'7

n

n

n

430 1003o,t1j'':)I I 43oIOO3o,t1j'':)I,t1j 43oIOO3o,t1j'':)I'':)I 43oIOO3o'72,t1j 4.:U003.'7,t1j4 4'],1003.'7'70 43010030'7'7'':)1 4'],1003.'7'':)11 4'],1003,808 430 10030 8 1,t1j 43010030828 43,1003,842 4301003084 4301003085,4 430100410'':)14 430 1004 43oI004U4 43oI004U'7 4301004141 4.:nOIUl45,24 10,t1j '7

12
U' 14

J5.
1,t1j 1'7 18 1'':)1 20 21 22 23, 24 25, 2,t1j

K1~GDO~ OF S~lJDI,1RARI~ Ministr)' Of Hi~~erEdu(~tion
~!TICm~ ~
AbOJ Mm:lIliWe

-",1433/1432

,=",,!.1,1

,-WJ

..;,oWl ",1..J1 J.cill" ~:I'

(

cyl

(£..I~I

) ~...dl,..k

,.....J

·~411.1J ,r.)I:f'~'1

)L=._)~'I

~ii:-J:~..;:..~J.1, ~WG

,. "'

4

'7

• ~".

."1,:' . ~). -...t_ ........

h!...l=o ,.1 ,., ,~,·,J:I,
IJ ~

:r

1l2:

118

2:1l 2:2

2:4

Kl ~GDOM OF S~UDl,~RA&IA Mini~trJOf Hi~~erEd~cation
rrOlCesJ Nom & ~

ti.m

.",14.33/1432

:.,>"'L-!:-I j'lJJ oJWI ",..!JJ.!I ~I-

( (:!!)I (5_,.~I)
_:~"::"~!1 :i;.Ji3

~,.dJ1 ~

~0411.k1

~.)l5'·~'1 .)~Jf'l

.;...cr.ll. '~.

2

4

10

~' ... Jl.ll!. l.j.L

~~

,~~" .'. ,"11J..l;o c!l)to
IJ

15

1'7 18

20 21 22

~IJ

~~;~I -

i

....

.~).

- .••

lJ..l;o
Il

_-,~

."i;.l

~:I...... ,~~~ I
.

24 25 4,n20UUU·2

.~.~. .... ($"'- _. ~ -, ~",~~',.!.i. -

Kli\GDO\l OF S\UDI,1RASIA.

Ministr)' Of Hi~her Ed~c~tion
Pmcess Nord ~ ti.lrOl

rVv

.",143311432 ;$'"'L-l:-I fL..ll oJWI ",....!J..JIJ.ci.ll - (
~I'';:~~

cyl

e..!~1 ) ~,...;.JI,..k ,._...j~WI..blt/--~I.5"·~·1 ~L

_.~..;:.J4,llh ~W~
~. ,

431000.899 43100.145>1 431002120. 43100.2190. 43100.2.240. 43100.2292 4310o.~99 43100..2408 43100.2415 43100247'9 43100.248(1 43100.2529 431002548 4310025S:7 43100.2l642 4310o.2l895 43100.2736 43100.2810.3 4310028;43 4310o.2El!8o. 43100.2876 43100.28194 43100.28199 431002923 43100.2980.
43100.7132

I

2
4

,{;

'7

10
It

12 14

IS
1'7

18
20

21 22
2] 24 250

Kl t\GDo\~ OF SAUDI,~RABI~

Minist~ Of Hi~herEducation
PmcessUoo:I ~ ~ ti.m:JIliWe

",14.3311432

:,,>"'iJ.I?LJJ ..;foWl."...!J..JI J.ci.ll - ( C!)I e_,.~I)
~.!:~I' ~~ _~..;:..~J.1,

~,....;jl ~

~~Wl.kl

~~l5"~'1 ~I...=../!,I

;W~

43100-3341 43100-3343 43100-3347 43100-3351 431003378 43100-3424 43100-3436 431003439 431003442 431003457 431003463 431003476 431003478 43100-348:4 43100-3.5103 431003.531 43100-3.536 43100-3.537 43100-35;83 43100-35;88 431003.591 43100-3598 43100-3€>09 431003612 431003618 431005536

I

2

4

,tij

'1jI

10
II

12

14

I"

18
20 21 22

24

Kl t\GDQ\~ OF S\UDI,~RASI~

inistr)l Of i~ r Eo uc ~tio n he
F:rICm /tIfo & Atx;J tilIraIlWYe

431100.388)0. 431000.390.4 431100.390.5 431100.3941 43110039700 4311003971 4311003973 431100.3983 431100.3984 431100.3986 431100.3990. 431100.3993 4311003996 431100.4000.6 431100.4000.9 431100.40036 4310040057 4310040062 43110040068 43100.40073 43100.4152 43100.4167 431004182 431004283 431004290 43100.7062

I

2

4

10
II

12

14

1'7 18

20 21 22
23,

24

Kli\GDO\\

OF SAUDI ARABI \ Ministr)' or Hi~her Education
it:rm llWe

Pmceu UooJ ~ ~

.",14JJj14J2

~l:l,1

fL..ll

iJWI

:.,>"'1JJ1 ~II.j~ •

( c!)1 (5-,~I)

~,..i.J1 _..k,......J

.o411.k! ~.)I..{·~'I

.)~J)'I

.;.$'c":ctl, ;i;:\;)U, _,;)

,..;:..LJIh ;ik..~
IJ

~. ,

431100.29710 431100.300..2 43110030.110 431100.30.18 431100.30.22 431100.3151
431Q0.3UI0.

11 2
4

"

431100.3161 431100.32)0.1 431100.3230. 431100.3236 431100.3251 431100.3258 431100.3259 431100.32)(10. 431100.3271 431100.3274 431100.3282 431100.3284 431100.3288 431100.3300. 431100.330.2 431100.3317 431100.3322 431100.3339 432lO1G991 24 20 211 22 117 118 114 115, 110
1l1l 112

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful