islam

www.kuyruksuz.com

ĠSLÂM VE ĠSLÂMĠYET HAKKINDA HER MÜ’MÎN MÜSLÜMAN’IN BĠLMESĠ GEREN DĠNĠ BĠLGĠLER
1. HAC ÇEġĠTLERĠ 2. HAC AYLARI 3. HAC ĠBADETĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR VE CEVAPLARI 4. BORÇLULAR HACCA GĠDEBĠLĠR MĠ? 5. SIRAT KÖPRÜSÜ 6. GERÇEK BĠR DĠNDAR - ATATÜRK 7. DĠNĠNE GÖNÜLDEN BAĞLI BĠR LĠDER - ATATÜRK 8. GAFLETTEN KURTULMAK NASIL OLUR? 9. DÜNYA SEVGĠSĠ , GÜNAHLARIN BAġIDIR 10. DÜNYA AHĠRETĠN TARLASIDIR 11. SĠGARA ĠÇMEK HARAM MI? 12. ĠBN-Ġ SĠNA 13. DEPREM VE GÜNAH ĠLĠġKĠSĠ 14. ĠSLAM'DA ÖTENAZĠ 15. ĠSLAM DĠNĠ 'NDE ZORLAMA YOKTUR ! 16. ĠSLAM'DA HOġGÖRÜ NE DEMEKTĠR ? 17. BATILI ÜNLÜLERĠN ĠSLAM HAYRANLIĞI 18. ĠSLAM DĠNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR 19. MÜSLÜMANLAR NĠÇĠN GERĠ KALMIġTIR? 20. FIKIH NEDĠR? FIKIH ĠLMĠNĠN ÖNEMĠ 21. VEDÂ HUTBESĠ 22. KĠTAB-I MUKADDES'TE AHMED ĠSMĠ 23. HAMNE BĠNTĠ CAHġ 24. HANSA HATUN 25. HANZALA BĠN EBÛ ÂMĠR 26. SĠGARA ĠÇMEK HARAM MI? 27. ĠBN-Ġ SĠNA 28. DEPREM VE GÜNAH ĠLĠġKĠSĠ 29. ĠSLAM'DA ÖTENAZĠ 30. ĠSLAM DĠNĠ 'NDE ZORLAMA YOKTUR ! 31. ĠSLAM'DA HOġGÖRÜ NE DEMEKTĠR ? 32. BATILI ÜNLÜLERĠN ĠSLAM HAYRANLIĞI 33. ĠSLAM DĠNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR 34. MÜSLÜMANLAR NĠÇĠN GERĠ KALMIġTIR? 35. FIKIH NEDĠR? FIKIH ĠLMĠNĠN ÖNEMĠ 36. VEDÂ HUTBESĠ 37. KĠTAB-I MUKADDES'TE AHMED ĠSMĠ 38. HAMNE BĠNTĠ CAHġ 39. HANSA HATUN 40. HANZALA BĠN EBÛ ÂMĠR 41. HASSAN BĠN SABĠT 42. HATĠB BĠN EBÎ BELTEA 43. HUBEYB BĠN ADĠY 44. HUZEYFE BĠN YEMÂN 45. HAMZA BĠN ABDÜLMUTTALĠP

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

46. ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL 47. ĠMRÂN BĠN HÜSAYN 48. KÂ'B BĠN ZÜHEYR 49. NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET 50. ĠNSANLAR ĠMAN VE DĠN KONUSUNDA FĠKĠR DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠ? 51. VEDÂ HUTBESĠ 52. KĠTAB-I MUKADDES'TE AHMED ĠSMĠ 53. HAMNE BĠNTĠ CAHġ 54. HANSA HATUN 55. HANZALA BĠN EBÛ ÂMĠR 56. HASSAN BĠN SABĠT 57. HATĠB BĠN EBÎ BELTEA 58. HUBEYB BĠN ADĠY 59. HUZEYFE BĠN YEMÂN 60. HAMZA BĠN ABDÜLMUTTALĠP 61. ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL 62. ĠMRÂN BĠN HÜSAYN 63. KÂ'B BĠN ZÜHEYR 64. NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET 65. ĠNSANLAR ĠMAN VE DĠN KONUSUNDA FĠKĠR DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠ? 66. KURAN-I KERĠM NEDĠR? 67. ĠSLAMĠYET'TE ÖLÜM VE SONRASI 68. UYDURMA HADĠS OLUR MU? 69. ĠSLAMĠYET'TE YEMĠN VE YEMĠN KEFARETĠ 70. ĠSLAM'DA TĠCARET VE ALTIN GÜNÜ YAPMAK 71. ĠSLAMĠYET'TE FAĠZ 72. DÜNYANIN EN BÜYÜK BUDA HEYKELĠ 73. AHLAK KAVRAMI VE ĠSLAMĠYETTE AHLAK 74. Ġslami Genel Kültür Soruları ve Cevapları 75. Ġslamiyet ile ilgili Suâller 76. ĠSLAMĠYET'TE FAĠZ 77. DÜNYANIN EN BÜYÜK BUDA HEYKELĠ 78. AHLAK KAVRAMI VE ĠSLAMĠYETTE AHLAK 79. Ġslami Genel Kültür Soruları ve Cevapları 80. Ġslamiyet ile ilgili Suâller 81. ĠSLAMĠYET HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 82. 32 FARZ 83. ĠMANIN ġARTLARI NELERDĠR ? AYETLER ĠLE AÇIKLAMALARI 84. 54 FARZ 85. Peygamber Efendimizin En Güzel Hadisleri 86. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 7 87. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 6 88. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 5 89. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 4 90. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 3 91. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 2 92. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 1 93. Hac ibadeti ve Hacı Olmak 94. Bayram Namazı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

95. KURBAN BAYRAMI VE KURBAN KESME HAKKINDA HERġEY 96. Ġyilik Yap, Denize At 97. Büyük Günahlar Nelerdir? 98. Ramazan Ayı'nın Önemi 99. Nafile oruçlar nelerdir? 100. Hanefi mezhebinde olan bir kiĢi oruç kefareti için sadece 60 fakiri doyurmak 101. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 7 102. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 6 103. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 5 104. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 4 105. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 3 106. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 2 107. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 1 108. Hac ibadeti ve Hacı Olmak 109. Bayram Namazı 110. KURBAN BAYRAMI VE KURBAN KESME HAKKINDA HERġEY 111. Ġyilik Yap, Denize At 112. Büyük Günahlar Nelerdir? 113. Ramazan Ayı'nın Önemi 114. Nafile oruçlar nelerdir? 115. Hanefi mezhebinde olan bir kiĢi oruç kefareti için sadece 60 fakiri doyurmak 116. Ramazan orucu hangi durumlarda terk edilebilir? 117. Kaza oruçları altı gün oruçları yerine geçer mi? 118. Orucu bozan ve Sadece Kaza gerektiren durumlar 119. Oruç Kefareti Nasıl Ödenir 120. Orucu Bozan Durumlar 121. Ramazan Bayramı 122. Oruç Hakkında Bilgiler 123. Anne - Babanın bedduası tutar mı? 124. Hastalık ve musibetler sabırla güzelleĢir 125. Bunları Biliyor muydunuz ? 126. Ġyilik Yap, Denize At 127. Büyük Günahlar Nelerdir? 128. Ramazan Ayı'nın Önemi 129. Nafile oruçlar nelerdir? 130. Hanefi mezhebinde olan bir kiĢi oruç kefareti için sadece 60 fakiri doyurmak 131. Ramazan orucu hangi durumlarda terk edilebilir? 132. Kaza oruçları altı gün oruçları yerine geçer mi? 133. Orucu bozan ve Sadece Kaza gerektiren durumlar 134. Oruç Kefareti Nasıl Ödenir 135. Orucu Bozan Durumlar 136. Ramazan Bayramı 137. Oruç Hakkında Bilgiler 138. Anne - Babanın bedduası tutar mı? 139. Hastalık ve musibetler sabırla güzelleĢir 140. Bunları Biliyor muydunuz ? 141. Beddua ile ilgili peygamberimizin hadisi 142. Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa'dan Peygamber Efendimizin Hayatı 143. Çok olanın kıymeti bilinmez

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com
Ġbni Sina Nazar haktır Hipnotizma nedir? Her iĢte baĢarılı olmak Ġnsanın üstünlüğü Somuncu Baba kimdir? Rüya görmek Ramazan Bayramı Oruç Hakkında Bilgiler Anne - Babanın bedduası tutar mı? Hastalık ve musibetler sabırla güzelleĢir Bunları Biliyor muydunuz ? Beddua ile ilgili peygamberimizin hadisi Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa'dan Peygamber Efendimizin Hayatı Çok olanın kıymeti bilinmez Ġbni Sina Nazar haktır Hipnotizma nedir? Her iĢte baĢarılı olmak Ġnsanın üstünlüğü Somuncu Baba kimdir? Rüya görmek Dost istersen Allah yeter Hallac-ı Mansur kimdir? Ġntihar etmenin dindeki yeri Ġslam'da Zenginlik ve Fakirlik Gaziliğin fazileti ġehitlikle ilgili çeĢitli sorular Günahkâr da Ģehit olur ġehit olmanın önemi Teravih Namazı Bayram Namazı Nasıl Kılınır ? Hipnotizma nedir? Her işte başarılı olmak İnsanın üstünlüğü Somuncu Baba kimdir? Rüya görmek Dost istersen Allah yeter Hallac-ı Mansur kimdir? İntihar etmenin dindeki yeri İslam'da Zenginlik ve Fakirlik Gaziliğin fazileti Şehitlikle ilgili çeşitli sorular Günahkâr da şehit olur Şehit olmanın önemi Teravih Namazı Bayram Namazı Nasıl Kılınır ? Namazdan sonra dua ve tesbih

144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com
Cenaze namazı ve defin Camilere saygı Ezan ve İkamet Farzın önemi büyüktür Teganni nedir? Namazlarda niyet Namazın farzları nelerdir ? Her zikir namaz değildir Namaz kılmak kime zor gelir ġehitlikle ilgili çeĢitli sorular Günahkâr da Ģehit olur ġehit olmanın önemi Teravih Namazı Bayram Namazı Nasıl Kılınır ? Namazdan sonra dua ve tesbih Cenaze namazı ve defin Camilere saygı Ezan ve Ġkamet Farzın önemi büyüktür Teganni nedir? Namazlarda niyet Namazın farzları nelerdir ? Her zikir namaz değildir Namaz kılmak kime zor gelir Kalbim temiz, sen kalbe bak demek Namaz dinin direğidir Namaz kılmayanın hâli Salât ne demektir? Her kötülüğün tek ilacı Namazla alay edilmez En büyük günah Hanefilerin Maliki Mezhebini taklit halleri Ġslâm'da Modern diĢ hekimliği Tadbib kelimesinin manası Teganni nedir? Namazlarda niyet Namazın farzları nelerdir ? Her zikir namaz değildir Namaz kılmak kime zor gelir Kalbim temiz, sen kalbe bak demek Namaz dinin direğidir Namaz kılmayanın hâli Salât ne demektir? Her kötülüğün tek ilacı Namazla alay edilmez En büyük günah Hanefilerin Maliki Mezhebini taklit halleri Ġslâm'da Modern diĢ hekimliği

192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com
Tadbib kelimesinin manası Ġlham dinde senet değildir DiĢ dolgusuyla ilgili çeĢitli sorular ġeyh-ül-Ġslam Musa Kazım Guslettikten sonra, menisi gelen erkeğin, tekrar gusletmesi gerekir mi? Gusül için teyemmüm Hastanın guslü Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller Cünüp neler yapamaz? Guslü geciktirmek Sünnet üzere gusletmek Namazla alay edilmez En büyük günah Hanefilerin Maliki Mezhebini taklit halleri Ġslâm'da Modern diĢ hekimliği Tadbib kelimesinin manası Ġlham dinde senet değildir DiĢ dolgusuyla ilgili çeĢitli sorular ġeyh-ül-Ġslam Musa Kazım Guslettikten sonra, menisi gelen erkeğin, tekrar gusletmesi gerekir mi? Gusül için teyemmüm Hastanın guslü Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller Cünüp neler yapamaz? Guslü geciktirmek Sünnet üzere gusletmek Guslün farzları Avustralya'nın ateist baĢbakanı GDO, Kuran'da geçiyormuĢ Avusturya'nın agnostik cumhurbaĢkanı ĠĢte yeni Osmanlıcılık Dünyada dinin yükseliĢi Türkiye'de Din, Siyaset ve Cinsiyet EĢitliği Ġslam ve demokrasi Yoksullar ve sadaka Bir Müslümanın kafası Hastanın guslü Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller Cünüp neler yapamaz? Guslü geciktirmek Sünnet üzere gusletmek Guslün farzları Avustralya'nın ateist baĢbakanı GDO, Kuran'da geçiyormuĢ Avusturya'nın agnostik cumhurbaĢkanı ĠĢte yeni Osmanlıcılık Dünyada dinin yükseliĢi Türkiye'de Din, Siyaset ve Cinsiyet EĢitliği Ġslam ve demokrasi

240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com
Yoksullar ve sadaka Bir Müslümanın kafası Türkiye'de derneklerin çoğu cami derneği Ġslam okulu Ġngiltere'yi karıĢtırdı Ġlk mühendisler 72 bin yaĢında Pekin insanı 700 bin yaĢındaymıĢ Dünyanın en değerli 10 dini mirası Evrimde merhametin yeri neresi 2012'de kıyamet kopacak mı ? Mayalar ve inanç sistemleri Hinduizm ve Budizm Hinduizm'e göre yaratılıĢ Dünyada dinin yükseliĢi Türkiye'de Din, Siyaset ve Cinsiyet EĢitliği Ġslam ve demokrasi Yoksullar ve sadaka Bir Müslümanın kafası Türkiye'de derneklerin çoğu cami derneği Ġslam okulu Ġngiltere'yi karıĢtırdı Ġlk mühendisler 72 bin yaĢında Pekin insanı 700 bin yaĢındaymıĢ Dünyanın en değerli 10 dini mirası Evrimde merhametin yeri neresi 2012'de kıyamet kopacak mı ? Mayalar ve inanç sistemleri Hinduizm ve Budizm Hinduizm'e göre yaratılıĢ Yunan mitolojisinde intikam ve cezalar Milletlerin dindarlığı ÇeĢitli dini çeliĢkiler Din sosyolojisi ve dinsel davranıĢ Ġlahî kitaplar Orucun KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları PEYGAMBERĠMĠZĠN KÖLELERE ġEFKATĠ Müslüman'ın önemli bir vasfı: Merhametli olmak Din felsefesinin insanlara getirdiği kolaylıklar NAMAZIN FAYDALARI Evrimde merhametin yeri neresi 2012'de kıyamet kopacak mı ? Mayalar ve inanç sistemleri Hinduizm ve Budizm Hinduizm'e göre yaratılıĢ Yunan mitolojisinde intikam ve cezalar Milletlerin dindarlığı ÇeĢitli dini çeliĢkiler Din sosyolojisi ve dinsel davranıĢ Ġlahî kitaplar Orucun KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları PEYGAMBERĠMĠZĠN KÖLELERE ġEFKATĠ

289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com
Müslüman'ın önemli bir vasfı: Merhametli olmak Din felsefesinin insanlara getirdiği kolaylıklar NAMAZIN FAYDALARI Yemeklere Ģarap veya alkol katmak Cennetle Müjdelenen Sahabeler Ġslam, Alkol ve Günah CUM'A SÛRESĠ Enfâl Suresi MUHAMMED SÛRESĠ RAHMÂN SÛRESĠ MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ ALÂK SÛRESĠ KALEM SÛRESĠ Orucun KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları PEYGAMBERĠMĠZĠN KÖLELERE ġEFKATĠ Müslüman'ın önemli bir vasfı: Merhametli olmak Din felsefesinin insanlara getirdiği kolaylıklar NAMAZIN FAYDALARI Yemeklere Ģarap veya alkol katmak Cennetle Müjdelenen Sahabeler Ġslam, Alkol ve Günah CUM'A SÛRESĠ Enfâl Suresi MUHAMMED SÛRESĠ RAHMÂN SÛRESĠ MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ ALÂK SÛRESĠ KALEM SÛRESĠ MÜDDESSĠR SÛRESĠ MÜZZEMMĠL SÛRESĠ FÂTĠHA SÛRESĠ KÂFĠRÛN SÛRESĠ NASR SÛRESĠ TEBBET SÛRESĠ ĞÂġĠYE SÛRESĠ A'LÂ SÛRESĠ TEKVÎR SÛRESĠ LEYL SÛRESĠ MUHAMMED SÛRESĠ RAHMÂN SÛRESĠ MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ ALÂK SÛRESĠ KALEM SÛRESĠ MÜDDESSĠR SÛRESĠ MÜZZEMMĠL SÛRESĠ FÂTĠHA SÛRESĠ KÂFĠRÛN SÛRESĠ NASR SÛRESĠ TEBBET SÛRESĠ

338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com
ĞÂġĠYE SÛRESĠ A'LÂ SÛRESĠ TEKVÎR SÛRESĠ LEYL SÛRESĠ DUHÂ SÛRESĠ FECR SÛRESĠ ĠNġĠRÂH SÛRESĠ ASR SÛRESĠ HÜMEZE SÛRESĠ FÎL SÛRESĠ ÂDĠYÂT SÛRESĠ ZĠLZÂL SÛRESĠ KUREYġ SÛRESĠ MÂ'ÛN SÛRESĠ TEBBET SÛRESĠ ĞÂġĠYE SÛRESĠ A'LÂ SÛRESĠ TEKVÎR SÛRESĠ LEYL SÛRESĠ DUHÂ SÛRESĠ FECR SÛRESĠ ĠNġĠRÂH SÛRESĠ ASR SÛRESĠ HÜMEZE SÛRESĠ FÎL SÛRESĠ ÂDĠYÂT SÛRESĠ ZĠLZÂL SÛRESĠ KUREYġ SÛRESĠ MÂ'ÛN SÛRESĠ KÂRĠ'A SÛRESĠ TEKÂSÜR SÛRESĠ FELÂK SÛRESĠ Nâs Suresi Albert Einstein Ve Dini Inancı Namaz , Namazda okunacak dualar ve anlamları Gnostisizm Monoteizm Panteizm nedir? Allah'ın Varlığı ve Birliği FÎL SÛRESĠ ÂDĠYÂT SÛRESĠ ZĠLZÂL SÛRESĠ KUREYġ SÛRESĠ MÂ'ÛN SÛRESĠ KÂRĠ'A SÛRESĠ TEKÂSÜR SÛRESĠ FELÂK SÛRESĠ Nâs Suresi Albert Einstein Ve Dini Inancı

387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com
Namaz , Namazda okunacak dualar ve anlamları Gnostisizm Monoteizm Panteizm nedir? Allah'ın Varlığı ve Birliği Allah-hu Teâlâ (C.C.) 'nın Sıfatları Ġmân - Ġbâdet ĠliĢkisi Orucu bozan ve yalnız kaza gerektiren hâller Dört Büyük Melek Ahirete Ġmân HZ. MUHAMMED 'ĠN HAYATI (KRONOLOJĠK) KADR SÛRESĠ ANLAMI ġEMS SÛRESĠ BÜRÛC SÛRESĠ ANLAMI TÂRIK SÛRESĠ ANLAMI Namaz , Namazda okunacak dualar ve anlamları Gnostisizm Monoteizm Panteizm nedir? Allah'ın Varlığı ve Birliği Allah-hu Teâlâ (C.C.) 'nın Sıfatları Ġmân - Ġbâdet ĠliĢkisi Orucu bozan ve yalnız kaza gerektiren hâller Dört Büyük Melek Ahirete Ġmân HZ. MUHAMMED 'ĠN HAYATI (KRONOLOJĠK) KADR SÛRESĠ ANLAMI ġEMS SÛRESĠ BÜRÛC SÛRESĠ ANLAMI TÂRIK SÛRESĠ ANLAMI BELED SÛRESĠ ANLAMI HÜMEZE SÛRESĠ ANLAMI KIYÂME SÛRESĠ ANLAMI ASR SÛRESĠ MÜRSELÂT SÛRESĠ TÎN SÛRESĠ VE ANLAMI KÂF SÛRESĠ VE ANLAMI Ġhlâs Sûresi ve anlamı Namazda okunan sualar, sureler ve anlamları HUCURAT SURESĠ ANLAMI HZ. MUHAMMED 'ĠN HAYATI (KRONOLOJĠK) KADR SÛRESĠ ANLAMI ġEMS SÛRESĠ BÜRÛC SÛRESĠ ANLAMI TÂRIK SÛRESĠ ANLAMI BELED SÛRESĠ ANLAMI HÜMEZE SÛRESĠ ANLAMI KIYÂME SÛRESĠ ANLAMI ASR SÛRESĠ

436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com
MÜRSELÂT SÛRESĠ TÎN SÛRESĠ VE ANLAMI KÂF SÛRESĠ VE ANLAMI Ġhlâs Sûresi ve anlamı Namazda okunan sualar, sureler ve anlamları HUCURAT SURESĠ ANLAMI Hz. Muhammed 'in örnek kiĢiliği Kur'ân'daki sûre ve ayetlerin türkçesi Kur‟ân-ı Kerim hidayet kitabıdır Levh-i Mahfuz Kelime-i tevhid'in manası Ahiret yolunda lazım olan dört Ģey Ana Dilde ibadet tartıĢması ve Kur'an Selam vermenin dini önemi Kıyamet insanlara çok yakın Ahlak nedir? TÎN SÛRESĠ VE ANLAMI KÂF SÛRESĠ VE ANLAMI Ġhlâs Sûresi ve anlamı Namazda okunan sualar, sureler ve anlamları HUCURAT SURESĠ ANLAMI Hz. Muhammed 'in örnek kiĢiliği Kur'ân'daki sûre ve ayetlerin türkçesi Kur‟ân-ı Kerim hidayet kitabıdır Levh-i Mahfuz Kelime-i tevhid'in manası Ahiret yolunda lazım olan dört Ģey Ana Dilde ibadet tartıĢması ve Kur'an Selam vermenin dini önemi Kıyamet insanlara çok yakın Ahlak nedir? Ġslam Diyanet ĠĢleri tüm billboardları kiralarken müminleri düĢündü mü? Ahiret yolunda lazım olan dört Ģey Ana Dilde ibadet tartıĢması ve Kur'an Selam vermenin dini önemi Kıyamet insanlara çok yakın Ahlak nedir? Ġslam Diyanet ĠĢleri tüm billboardları kiralarken müminleri düĢündü mü?

485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524.

1. ZEMZEM ĠÇMEK (Din ve Ahlak) Zemzem içmek Hadis-i Ģeriflerde buyuruldu ki: (Zemzem, doyurucu ve hastaya Ģifa vericidir.) [Bezzar] (Zemzemi, belalardan korunmak niyeti ile içeni Allahü teâlâ korur.) [Hakim] Abdullah ibni Mübarek ... 2. HACCA GĠTMENĠN FAZĠLETĠ (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Hacca gitmenin önemi nedir? Farz olan hacca gitmeye çalıĢmalıdır! Bir kere farz olan haccı yapmak, yirmi kere Allah yolunda savaĢ etmekten daha sevaptır. Hadis-i Ģerifte buyuruldu ki: (Hac, suyun kirleri ... 3. HACCIN EDEPLERĠ (Din ve Ahlak) ... bulmalı. 9- Aile fertlerinin nafakasını noksansız temin edip gitmeli. 10- Bilhassa hac yolunda Allahü teâlâdan daha fazla korkmalı. 11- Allahü teâlânın ismini çok zikretmeli. 12- Öfkelenmemeye ... 4. HAC YOLUNDA ÖLEN (Din ve Ahlak) ... (Medine‟de kalmıĢ öyle kimseler vardır ki, bu cihaddan alacağımız mükafatta, onlar da bize ortaktır) buyurdu. Çünkü niyetleri cihada gitmek, mallarını ve canlarını Allah yolunda harcamak idi. Ancak onları ... 5. HAC ĠBADETĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR VE CEVAPLARI (Din ve Ahlak) Hac ile ilgili çeĢitli sorular Sual: Hac vakti ne zamandır? CEVAP Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, beĢ gündür. Sual: Hacda 15 günden fazla kalan, mukim olup kendisine kurban kesmesi ... 6. BORÇLULAR HACCA GĠDEBĠLĠR MĠ? (Din ve Ahlak) ... kendi arzusunun peĢindedir, nefsin ve Ģeytanın gizli hilesine düĢmüĢtür. Kul hakkı Allah hakkından önce gelir. Allahü teâlâ böyle takdir etmiĢtir. Kul haklarını, kul borçlarını sahibine ödemedikçe Cennete ... 7. SIRAT KÖPRÜSÜ (Din ve Ahlak) ... üzerine Sırat köprüsü kurulur. Buradan ümmetiyle ilk geçecek Peygamber benim.) [Buhari] (Kıyamette Sırat köprüsünün baĢında durur, ümmetimin geçmesini beklerim. Allahü teâlâ, "Dilediğini iste, istediklerine ... 8. GERÇEK BĠR DĠNDAR - ATATÜRK (Din ve Ahlak) ... anlaĢılması ve doğru uygulanması için büyük bir çaba göstermiĢtir. Atatürk'ün Dindarlığı Atatürk, Allah'a ve Ġslam'a inanan samimi bir dindardır. Pek çok sözünde ve tavrında bunu görebilmek mümkündür. ... 9. DĠNĠNE GÖNÜLDEN BAĞLI BĠR LĠDER - ATATÜRK (Din ve Ahlak) ... etmiĢtir: "Allah birdir, Ģanı büyüktür. Allah'ın selameti, sevgisi üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri Allah tarafından insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiĢtir. ... 10. GAFLETTEN KURTULMAK NASIL OLUR? (Din ve Ahlak) GAFLETTEN KURTULMAK NASIL OLUR? Sual: Gaflet nedir? Gafletten kurtulmak nasıl olur? CEVAP Dini kelimelerin sözlük manasına değil, ıstılah manasına bakmak gerekir. Gaflet, Allahü teâlâyı unutmak demektir. ... 11. DÜNYA SEVGĠSĠ , GÜNAHLARIN BAġIDIR (Din ve Ahlak) ... tercih etmelidir.) [Beyheki] (Ġlim, Allah rızası için değil, dünya menfaati için öğrenildiği ve ibadetler, dünya menfaatlerine alet edildiği zaman fitneler zuhur edecektir.) [A.Rezzak] Kur'an-ı kerimde ... 12. DÜNYA AHĠRETĠN TARLASIDIR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) ... O halde, kötü olan dünya, Allahü teâlânın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan Ģeyler demektir. Rabbini unutup, nefsine düĢkün olan, yolda hayvanın, palanı ile, yemi ile uğraĢıp, arkadaĢlarından ... 13. SĠGARA ĠÇMEK HARAM MI? (Din ve Ahlak) ... (Celal-ül-hak fi keĢfi ahvali Ģiraril-halk) Tütün içmek, alkollü içkiler ve afyon, morfin, esrar ve benzerleri uyuĢturucu maddeler gibi, haram edilmemiĢtir. Ġbni Abidin, (Zebaih) kısmında, (Allahü teâlânın, ... 14. DEPREM VE GÜNAH ĠLĠġKĠSĠ (Din ve Ahlak) ... olacak. Din bilgileri unutulacak. Kötülük çoğalacak. Dinsiz, ahlaksız, kimseler Emir olacak, Allahü teâlânın emirleri yaptırılmayacak. Haramlar her yerde iĢlenecek, Yemen‟den bir ateĢ çıkacak. Gökler ve ... 15. ĠSLAM'DA ÖTENAZĠ (Din ve Ahlak) ... (Allahü teâlâya yemin ederim ki, ölüm meleğini görmek, bin kılıç darbesinden daha Ģiddetlidir.) [Ebu Nuaym] Ölüm acısından bir damla, dağ üzerine konsa, dağ tamamen erirdi. ġerh-i Hutab‟da da böyle bildiriliyor. ... 16. ĠSLAM DĠNĠ 'NDE ZORLAMA YOKTUR ! (Din ve Ahlak) ... ki, bunlar, kesinlikle Kur‟ana inanmıyorlar. Ġnansalar, Kur‟an-ı kerimde Allahü teâlânın, (Onu âlemlere rahmet olarak gönderdim, Beni seven ona tâbi olur. Ona itaat bana itaattir. Onun getirdiklerini alın, ... 17. ĠSLAM'DA HOġGÖRÜ NE DEMEKTĠR ? (Din ve Ahlak) ... cevap vermeli? CEVAP Fethullahçılar Ehl-i sünnet değildir ki, Allah‟ın kanunlarına tamamen inansın. Âyete, hadise yani Allahü teâlânın ve Onun gönderdiği Resulünün sözlerine inanmayana ne delil getirilir? ... 18. BATILI ÜNLÜLERĠN ĠSLAM HAYRANLIĞI (Din ve Ahlak) ... olmayı bile düĢünmüĢtü. Belki de aforoz edilirim korkusuyla bundan vazgeçmiĢtir. AĢağıdaki satırlar Cherfils‟in, (Bonaparte et Ġslam) ismindeki eserinden aynen alınmıĢtır: (Napolyon Ģöyle diyordu: Allah‟ın ... 19. ĠSLAM DĠNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR (Din ve Ahlak) ... öldürmeyin. Onların da, sizin de rızkınızı biz veririz. Onları öldürmek elbette çok büyük bir günahtır.) [Ġsra 31] Bir hadis-i Ģerif meali de Ģöyledir: (Allahü teâlâ, ana babayı üzmeyi, kız çocuklarını ... 20. MÜSLÜMANLAR NĠÇĠN GERĠ KALMIġTIR? (Din ve Ahlak) ... Allahü teâlâ, (Sadece Müslümana veririm) demiyor, (ÇalıĢana veririm) buyuruyor. Dünyayı kim isterse, ona veririm buyuruyor. Ahireti isteyene ise, hem dünyayı hem ahireti veririm buyuruyor. Kur'an-ı kerimin ... 21. FIKIH NEDĠR? FIKIH ĠLMĠNĠN ÖNEMĠ (Din ve Ahlak) Fıkıh ilminin önemi Sual: Mealden mi yoksa fıkıh kitabından mı dini öğrenmeyi tavsiye edersiniz? CEVAP Mealden tefsirden din öğrenilmez. Ahmed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki: Kur'an-ı kerimdeki Allah‟ın ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

22. VEDÂ HUTBESĠ (Din ve Ahlak) VEDÂ HUTBESĠ Hamd, Allahü teâlâya mahsustur. Ona hamd eder, Ondan bağıĢlanmak diler ve Ona tevbe ederiz. Nefslerimizin Ģerlerinden ve amellerimizin günahlarından Allahü teâlâya sığınırız. Allahü teâlânın ... 23. KĠTAB-I MUKADDES'TE AHMED ĠSMĠ (Din ve Ahlak) KĠTAB-I MUKADDES'TE AHMED ĠSMĠ Sual: Peygamber efendimizin isminin, mukaddes kitaplar dedikleri Tevrat ve Ġncil‟de geçtiği, Kur‟anı kerimde bildirilmiĢ midir? CEVAP Evet, bildirilmiĢtir. Allahü ... 24. NAMAZDA RESÜLLULLAH'I ÖVMEK (Ana Kategori) NAMAZDA RESÜLLULLAH'I ÖVMEK Sual: (Fatiha suresinde, yalnız Allah övülüyor, peygamber övülmüyor. Namazda Peygamberi övmek, yani namazda Salli Barik salevatlarını okumak Ģirktir) diyenler oluyor. Peygamberi ... 25. HAMNE BĠNTĠ CAHġ (Din ve Ahlak) ... Allahtan sevabını bekle! - Kimin için sabredeyim ya Resulallah? - Dayın Hamza için. - Bizler Allahın kullarıyız ve ona döneceğiz. Allah ona rahmet ve magfiret etsin. Onu Ģehitlik sevabıyla sevindirsin ... 26. HANSA HATUN (Din ve Ahlak) ... ona evlat acısını bile unutturmuĢtu. BaĢka söze ne hacet? Hansa Hatun, Kadisiye muharebe meydanına giderek, çocuklarını Ģu tarihi sözleriyle coĢturmuĢtur: “Benim kahraman evlatlarım! Allaha yemin ederim ... 27. HANZALA BĠN EBÛ ÂMĠR (Din ve Ahlak) ... bizdendir” diye iftihâr ederlerdi. Hanzala bi‟setten ya‟nî Peygamber efendimizin da‟vetinden önce de îmân sâhibi olup, Allahın birliğine inanır, putlara tapmazdı. Hanîf dîninde idi. Böylece hanımının ... 28. HASSAN BĠN SABĠT (Din ve Ahlak) ... karĢılık ver, buyurdu. Sâbit bin Kays ayağa kalkıp, Allahü teâlânın büyüklüğüne ve Peygamberimizin medhine dair bir konuĢma yaptı. Onun bu hitabı gelen heyeti fevkalade bir tesir altında bıraktı. Sonra ... 29. HATĠB BĠN EBÎ BELTEA (Din ve Ahlak) ... dolayı, Allahü teâlâ, Bedir harbine katılan 313 Sahâbînin, Cennette kavuĢacakları nîmetleri haber vermiĢtir. Hâtib bin Ebî Beltea hazretleri de bu müjdeye kavuĢanlardandır. Peygamber efendimiz, 1400 ... 30. HUBEYB BĠN ADĠY (Din ve Ahlak) ... tatbike koydular. Bu maksatla bir heyet Medine‟ye giderek Resulullahın huzuruna çıkıp: - Yâ Resûlallah. Bizim kabîlelerimiz, Ġslâmiyeti kabûl ettiler. Yalnız Kur‟ân-ı kerîm öğretmenine ihtiyâcımız var. ... 31. HUZEYFE BĠN YEMÂN (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... bir zarar gelmeyecek. Kılıcımı yayımı aldım, gitmek üzere hazırlandım. Resûlullah efendimiz benim için duâ etti: - Allahım, onu önünden, ardından, sağından, solundan, üstünden, altından koru! MüĢriklere ... 32. HAMZA BĠN ABDÜLMUTTALĠP (Din ve Ahlak) ... eder misiniz? BaĢka bir gün Ģahsını görmediği bir kimse, Peygamber efendimize selâm vererek dedi ki: - Yâ Resûlallah! Kâfir olan bir cinnî sizin için münâsib olmayan Ģeyler söylemiĢ. Ben, onu bulup boynunu ... 33. ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL (Din ve Ahlak) ... ona müjdeyi verdi: - Ġnsanların en üstünü, en halimi ve en kerimi olan zat tarafından sana emân getirdim. Senin için Resûlullahtan emân istedim. Eshâbına, “Allahü teâlânın emânında olsun, kimse ona taarruz ... 34. ĠMRÂN BĠN HÜSAYN (Din ve Ahlak) ... efendimiz, Yemenlilere buyurdu ki: - Ey Yemenliler! Madem ki, Temim oğulları îman etmeyi kabûl etmediler. O hayır ve saadet müjdesini siz alınız! Yemenliler de dediler ki: - Kabûl ettik yâ Resûlallah! ... 35. KÂ'B BĠN ZÜHEYR (Din ve Ahlak) ... sağlam bir din olamaz, var sende? Kurtulmak istiyorsan putları bırak, bir olan Allaha îman et, Müslüman ol ki, kurtulabilesin! Kıyâmet gününde kaçılamayacak olan Cehennem ateĢinden, Müslüman olup, îman ... 36. NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET (Din ve Ahlak) ... kızacakları Ģeyde Allahü teâlânın rızasını ararsa, Allahü teâlâ onu, insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse, Allahü teâlânın kızacağı Ģeyde, insanların rızasını ararsa, Allahü teâlâ onun iĢini insanlara ... 37. HÜR ADAM KURTULUġ SAVAġI'NDA NEREDEYDĠ? (Siyaset) ... gelmiĢtir. Hz. Allah‟ta, Peygamber Efendimiz de böyle emrediyor.”[12] Mustafa Kemal daha sonra Amasya‟ya geçmiĢtir. Amasya‟da onu karĢılayanlar arasında Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi de vardır. ... 38. KURAN-I KERĠM NEDĠR? (Din ve Ahlak) KURAN-I KERĠM NEDĠR? Kur'an-ı Kerîm, Yüce Allah(cc) 'ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur'an, son PeygamberHz. Muhammed'e (sav) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla ... 39. ĠSLAMĠYET'TE ÖLÜM VE SONRASI (Din ve Ahlak) ... söz eden bir insan, Allah'ın çok büyük ayetlerinden birini hatırlatmakta ve insanların üzerindeki kalın gaflet perdesinin biraz da olsa aralanmasına vesile olmaktadır. Ancak gafleti, yaĢam biçimi haline ... 40. UYDURMA HADĠS OLUR MU? (Din ve Ahlak) ... Elbani ve benzerleri kadar Allah korkuları yok muydu? Cahil, gâfil veya hain mi idiler? Ġslam âlimi cahil olursa, kim âlim olur ki? Gafillik de öyledir. Onlar gafilse, biz nasıl müteyakkız [uyanık] oluruz? ... 41. ĠSLAMĠYET'TE YEMĠN VE YEMĠN KEFARETĠ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) Yemin ve Yemin Kefareti Yemin, yalnız Allahü teâlânın isimlerini söylemekle olur. Vallahi, billahi, tallahi gibi. Kur‟an, Peygamber, Kâbe için demekle yemin olmaz. Fakat âdet olduğu için Mushaf ... 42. ĠSLAM'DA TĠCARET VE ALTIN GÜNÜ YAPMAK (Din ve Ahlak) Altın Günü Yapmak Sual: 10-15 arkadaĢ, tasarruf yapmak için, altın günü yaparak, toplanan altınları kur‟a çekerek her hafta veya her ay birine vermek caiz midir? Caiz değil ise, çıkar yolu nasıldır? ... 43. ĠSLAMĠYET'TE FAĠZ (Din ve Ahlak) ... yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun.) [Buhari] (Allahü teâlâ, dört kimseyi Cennete koymaz: Bunlar, devamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve anababasına asi olandır.) [Hakim] (Faiz ... 44. AHLAK KAVRAMI VE ĠSLAMĠYETTE AHLAK (Din ve Ahlak) ... çocuğun yaĢını sorduklarında aldıkları cevap altı yaĢ olunca Allah‟ın Resulü (s.a.v.) in cevabı: “Geç kalmıĢsın” olmuĢtur. ... 45. TEMEL DĠNÎ BĠLGĠLER - ĠSLAM (Ana Kategori) ... 7. yüzyılda yayılmaya baĢlamıĢtır. Ġslam dinine mensup kiĢilere iman etmiĢ (inançlı) anlamında Mü'min veya (Allah'a) teslimiyet gösteren anlamında Müslüman denir. Zaman zaman gayrimüslim kaynaklarda tercih ... 46. Ġslami Genel Kültür Soruları ve Cevapları (Din ve Ahlak) ... öğrendi ve ona: “Ġnsanlara yalan söylemeyen birisinin Allah‟a yalan söylemesi mümkün değildir” dedi. Bu imparator ... 47. Ġslamiyet ile ilgili Suâller (Din ve Ahlak) Ġslamiyet ile ilgili Suâller 1. Müslümanmısın? Elhamdülillah Müslümanım. 2. Müslümanım demenin manası nedir? Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir. ... 48. ĠSLAMĠYET HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR (Din ve Ahlak) ... Mısır‟ı fetheden komutan sahabe kimdir? Amr Bin As 046. Allah (c.c.)‟ın hoĢuna gitmeyen helal nedir? Talak (BoĢanma) 047. ġaban ayının 15.gecesi hangi mübarek gecedir? Berat kandili 048. ... 49. SÖZDE ERMENĠ SOYKIRIMINI TANIYAN ÜLKELER (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... Allah için kurban ettikleri öne sürülmektedir. Diyarbakır'da bulunan Kanlı Kuyu veya Ermeni Kuyusu , iddialara göre Ermeniler'in azılı düĢmanı olan Kürtler'in yaptığı Ermeni Soykırımının bir ispatıdır. ... 50. SÖZDE ERMENĠ SOYKIRIMI VE ERMENĠ OLAYLARI HAKKINDA TÜM GERÇEKLER (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... kendi kentlerine geldiklerinde Allah için kurban ettikleri öne sürülmektedir. Diyarbakır'da bulunan Kanlı Kuyu veya Ermeni Kuyusu , iddialara göre Ermeniler'in azılı düĢmanı olan Kürtler'in yaptığı Ermeni ... 51. DĠN SOSYOLOJĠSĠ VE DĠNSEL DAVRANIġ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Felsefe) ... iddia, buna ilaveten, var kabul edilen Ģeylerin algılanabileceğini (perceived) veya duyumsanabileceğini (sensed) söylemektedir. Feuerbach'ın bundan çıkardığı sonuç Ģudur: Allah'ın varlığı onun algılanabileceği ... 52. 32 FARZ (Din ve Ahlak) 32 FARZ Bir çocuk bâliğ olduğu zaman ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd) söyleyince, ya‟nî, (Lâ ilahe illallah Muhammedün resûlullah) deyince ve bunun mânâsını bilip inanınca (Müslümân) olur. Kâfirin ... 53. ĠMANIN ġARTLARI NELERDĠR ? AYETLER ĠLE AÇIKLAMALARI (Din ve Ahlak) Ġman'ın 6 ġartı: Ġmanın Ģartları altıdır. Kim bunlardan bir tanesine dahi Allah‟ın istediği Ģekilde iman etmezse mü‟min olamaz. Allah (c.c) Ģöyle buyuruyor: “Ey inananlar! Allah‟a, rasulüne, ... 54. 54 FARZ (Din ve Ahlak) ĠSLAMIN 54 FARZI 54 FARZ Bir çocuk baliğ olduğu zaman ve bir kafir (Kelime-i tevhid) söyleyince, yani, (La ilahe illallah Muhammedün resulullah) deyince ve bunun manasını bilip inanınca (Müslüman) ... 55. REKTÖRDEN BÖLÜCÜ ÇIKIġ: "ġĠĠLĠK SAPKINLIKTIR, HRĠSTĠYAN OLMAK DAHA ĠYĠ!" (Siyaset) ... de. ġimdi bir insanın ġii olması Hıristiyan olmasından kötü, çünkü Hıristiyan nihayetinde ehli kitaptır; üç dinden bir tanesindendir. Allah onu selamete de erdirebilir, belki cennete de koyabilir. ġii ... 56. 12 HAYVANLI TAKVĠM, TÜRK ĠCADI MI? (Dünya Tarihi) ... * Aman Allah'ım! Ġnternette Ģöyle üstün körü biraz bilgi bulurum derken nelerle karĢılaĢtım... Meğer sıkıntı bilgiye ulaĢmakta değil, o bilgi tufanı içinde yolunu bulmaktaymıĢ. Ġnterneti ... 57. MÜNĠR ÖZKUL'UN EġĠ ĠSYAN ETTĠ! (Sanat) Münir Özkul'un eĢi isyan etti Münir Özkul‟un eĢi Umman Özkul " Münir Özkul öldü" haberlerini çıkartanlara ateĢ püskürdü ALLAH ONUN SEVDĠĞĠNĠ ALSIN Münir Özkul‟un ... 58. Attilâ Ġlhan (Sanat) ... Ġçindekiler serisi de bu zemine oturmaktadır. Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Dersaadet'te Sabah Ezanları, O Karanlıkta Biz, Allah'ın Süngüleri: Reis PaĢa ve Gazi PaĢa bu seriyi oluĢturan ... 59. Peygamber Efendimizin En Güzel Hadisleri (Din ve Ahlak) ... hadisleri araĢtırır. 7. Kutsi hadis, manası Allah'tan sözü peygamberden olan hadisleri ele alır. Sahabilerin Sahife denilen hadis mecmuaları vardır. Halife Ömer bin Abdülaziz, 719 yılında ... 60. 2012 Yeni Yıl Mesajları (YaĢam)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar dilerim.. » Ġnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah‟nın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun.. Armağanınla ... 61. Ġzmirliler, Ak Parti'nin Yargı Zulmüne Teslim Olmayacaklardır ! (Siyaset) ... tanıyan bir Allahın kulu kalkıp da 'Bu adam yolsuzluk yapar, bu adam ihaleye fesat karıĢtırır, bu adam rüĢvet alır, baĢkasına, yandaĢına menfaat sağlar' diye düĢünmedi. 'Dürüst, çalıĢkan onurlu baĢkan' ... 62. islami resimler (Fotoğraf Galerisi) ... ġehadet Etmek Allah'ın birliğine ve ona Ģirk koĢmamak. Allah'ın gönderdiği peygamberler ilk peygamber Adem peygamber son peygamber Muhammed'i Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna Ģehadet etmektir. Allah'ın ... 63. Dünya AIDS Günü - 1 Aralık (Eğitim) ... veya Haitililerdi. Allah'ın günahkârlara verdiği bir ceza olmalıydı. Ama hastalık Amerika ve Avrupalıların da baĢına bela olunca iĢin rengi değiĢti. Yine dünyayı kurtarma görevi onlara düĢtü. Dünya Sağlık ... 64. ġehitler Günü - 18 Mart (Eğitim) ... günü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümüdür. 2002 yılından itibaren, "ġehitler Günü" olarak kabul edilmiĢtir. ġehit Nedir? : Allah yolunda canını feda eden, dinini, vatanını, bayrağını savunurken ... 65. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 7 (Din ve Ahlak) ... Allah'ın Adıyla ... ( Bismillahirrahmanirrahim ) Bu surenin orta dönem Mekkî surelerden biri olduğunda ve kronolojik olarak risaletin beĢinci ... 66. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 6 (Din ve Ahlak) ... Allah'ın Adıyla ... ( Bismillahirrahmanirrahim ) Mekke'de inmiĢtir. 112 Ayettir. 1. Ġnsanlara hesap zamanı yaklaĢtı. Onlar ise hala gaflet içinde aldırmıyorlar. ... 67. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 5 (Din ve Ahlak) Bu Makalede Kur'an-ı Kerim'in sırasıyla 17. , 18. , 19. , 20. sureleri olan Ġsra , Kehf , Meryem ve Taha Sureleri'nin Meâlleri bulunmaktadır. ISRA SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allah'ın ... 68. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 4 (Din ve Ahlak) Bu Makalede Kur'an-ı Kerim'in sırasıyla 13. , 14. , 15. , 16. sureleri olan Rad , Ġbrahim , Hicr ve Nahr Sureleri'nin Meâlleri bulunmaktadır. RAD SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allah'ın ... 69. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 3 (Din ve Ahlak) Bu Makalede Kur'an-ı Kerim'in sırasıyla 9. , 10. , 11. , 12. sureleri olan Tevbe , Yunus , Hud ve Yusuf Sureleri'nin Meâlleri bulunmaktadır. TEVBE SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allah'ın ... 70. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 2 (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Bu Makalede Kur'an-ı Kerim'in sırasıyla 5. , 6. , 7. , 8. sureleri olan Maide , Enam , Araf ve Enfâl Sureleri'nin Meâlleri bulunmaktadır. MAĠDE SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allah'ın ... 71. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 1 (Din ve Ahlak) Bu Makalede Kur'an-ı Kerim'in ilk dört suresi olan Fatihâ , Bakara , Ali Ġmran ve Nisa Sureleri'nin Meâlleri bulunmaktadır. FATĠHA SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allah'ın Adıyla ... ... 72. Bakan'dan Gaf üstüne Gaf ! Mehmetçik'e değil de katıra üzülmüĢ! (Siyaset) ... Bingöl‟deki kadının suçu ne. Milletçe soruyoruz. Görevliler olarak takibini, tedbirini alıyoruz. Ülkemiz her zaman ayaktadır. Sosyal felaketler bizim varlığımızı birliğimizi güçlendiriyor. Allah milletimize ... 73. Türk Sineması (Sanat) ... yönettiği "Allah'ın Cenneti" adlı filmi türünün en iyi aĢk melodramıdır ve sonraki yıllarda bol bol karĢılaĢacağımız Ģarkıcı melodramlarının ilk örneğini oluĢturur. 1950'li yıllardan sonra, Türk sinemasında ... 74. Hac ibadeti ve Hacı Olmak (Din ve Ahlak) ... * 9:36ġüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. ĠĢte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize ... 75. Bayram Namazı (Din ve Ahlak) ... ortadan kaldiran, kardeslik duygularini kuvvetlendiren önemli günlerdir. Bayramlar, Allah'in mü'min kullarina birer ziyafet günleridir. Bayram sabahi erkenden kalkmali, yikanip temizlenmeli, en iyi ve ... 76. KURBAN BAYRAMI VE KURBAN KESME HAKKINDA HERġEY (Din ve Ahlak) ... namazdan sonra aĢağıdaki teĢrik tekbirleri okunur: Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe Ġllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd KURBAN'IN ISTILAHI ANLAMI Istılahta, yani bir Ġslam dini ... 77. Amerika Amerika! Canım Feda Olsun Sana! (Siyaset) ... sevinci satırlarına yansıyor. „Hay Allah, istifalar tam da TSK PKK ile savaĢırken geldi!' diyor... Washington Ġnstitute adlı düĢünce kuruluĢundan Soner Çağaptay adlı 'uzman' da yorumunda, „AKP döneminde ... 78. Suriye Türk Cumhuriyeti (Siyaset) ... evladının akıbetini Roj TV‟den öğrenmek, Onların yardım çığlığını bu kanal vasıtasıyla dinlemek zorumuza gitmiyor mu? Ġktidar, muhalefet, emniyet, asker… Allah‟ın tek bir kulunun bu konuda bırakın çalıĢma ... 79. Ġyilik Yap, Denize At (Din ve Ahlak) ... o bahsettiğin Allah görüyor mu? - O‟nun bilmediği, O‟nun görmediği bir Ģey yoktur ki… - Bu da bana yeter. Aradan 3-5 sene geçmiĢ, Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri hacca gitmiĢ, tavaf ederken bakmıĢ, deniz ... 80. Büyük Günahlar Nelerdir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) ... sebep olan büyük suçlar ve davranıĢlara denir. Büyük günahların en büyüğü Allah'a Ģirk koĢmak ve O'nu inkar etmektir (küfür). Büyük günahların neler olduğu konusunda hadislerde çeĢitli bilgiler vardır. ... 81. Ramazan Ayı'nın Önemi (Din ve Ahlak) Ramazan Ayı, Allah Teâlâ'nın mü'minlere büyük bir ihsanıdır. Çünkü ramazan ayı; Kur'an, oruç, iyilik ve güzellik ayıdır. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olunduğu mübarek bir aydır. Ramazan, ... 82. Nafile oruçlar nelerdir? (Din ve Ahlak) ... oruç tutmak da teĢvik edilmiĢ bir nafiledir. Peygamberimizin (asm) pazartesi ve perĢembe günleri oruç tuttuğu ve soruya cevaben de "Ġnsanların amelleri Allah Teâlâ'ya pazartesi ve perĢembe günleri arz ... 83. Ramazan orucu hangi durumlarda terk edilebilir? (Din ve Ahlak) ... Seferi kiĢinin kendisine zor gelmemesi halinde orucunu tutması mendup olur. Çünkü bunun daha erdemli bir davranıĢ olacağının Allah(cc) Kur'ân-ı Kerim‟de Ģöyle haber vermektedir: “Sayılı günler olarak (oruç ... 84. Kaza oruçları altı gün oruçları yerine geçer mi? (Din ve Ahlak) ... onlar haksızlığa uğratılmazlar." (En'am, 160) Sevban'ın bildirdiğine göre Allah'ın Resulü (asm) Ģöyle buyurmuĢtur: "Bir ay oruç on aya denk düĢer; onların ardından on gün de (altmıĢ güne) iki aya denk ... 85. Ramazan Bayramı (Din ve Ahlak) ... Bunu bir hadis-i Ģeriflerinde Ģöyle ifade etmiĢlerdi: "Sevabını Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez." (5) Bayramlar saadet asrında da bambaĢka ... 86. Oruç Hakkında Bilgiler (Din ve Ahlak) Açıktan oruç yemek "Allah‟ın bildiği kuldan saklanmaz" diyerek açıktan oruç yiyenler oluyor. Günah değil midir? Günahı, açık da, gizli de iĢlemek caiz olmaz. Fakat nefsine, Ģeytana uyarak ... 87. Türkçe Senin Bağımsızlığını Koruyacak En Önemli Unsurdur! (Gençlik) ... “HoĢça kal” ya da “Allah‟a ısmarladık” yerine “bay bay” diyenler çoğaldı. Sözün özü Türkçe‟miz zengin ve güzel bir dildir. Çocuklarımızı Türk diliyle eğitim yapan okullarda okutarak Türkçe‟mizi öğretelim. ... 88. SONER SARIKABADAYI (Gençlik) ... Altay/Sana Bayılıyorum (2009) * ĠnĢallah * Ġsabet OlmuĢ Gönen/VesileSingle (2009) * Vesile Feat Giorgos Tsalikis ... 89. SĠVAS KATLĠAMI - ġeriatçıların Soğukkanlı Öldürme Programı (Siyaset) ... düĢmanlığı beni kutsal dinimden soğutmuĢtu artık ama Elhamdülillah hâlâ o gericiler kadar olmasam da kendimi ġovenist olarak görmeyen sade bir Müslüman'ım. Onlar korkmasa ve h'Ģâ kendilerini Allah yerine ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

90. AKP SEÇĠM KAYGISIYLA DAVAYI ÖRTBAS ETMEYE MĠ ÇALIġIYOR ? YGS'ye Takipsizlik Kararı (Gençlik) ... verilen bir karar var. Ama hatalar ne olacak nasıl açıklanacak. Savcı açıklasın elindeki belgeleri. Çok baĢka gerekçeler, belgeler çıkıyor. ĠnĢallah yeni belgeler ortaya çıkmaz. Yargı sorgulanır hale gelmesin, ... 91. Anne - Babanın bedduası tutar mı? (Din ve Ahlak) ... meydana gelmiĢtir. Bir kimsenin kendisi veya baĢkası hakkında “Allah kahretsin Allah ona lânet etsin belâsını versin!” gibi sözlerle kötü dilekte bulunmaktır. Böyle kötü bir temennide bulunmak hoĢ karĢılanmasa ... 92. Hastalık ve musibetler sabırla güzelleĢir (Din ve Ahlak) ... hususların, aslında tersi bizim için nimettir. Allah bazen en büyük nimetleri en büyük musibetler içinde saklar. O bela ve musibetleri nimete ulaĢmak için köprü yapar. Genellikle nimete nimetle kavuĢulmaz. ... 93. SĠVĠLCE ĠÇĠN BĠTKĠSEL TEDAVĠ (Sağlık) ... sürüp nemli bir tülbent örterek 20 dakika kadar bekleyin. 20 dakika sonra yüzünüzü yıkayın hepsi bu kadar. ĠnĢallah bu sefer sivilcelerden ve sivilce lekelerinden kurtulursunuz. ... 94. Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa'dan Peygamber Efendimizin Hayatı (Din ve Ahlak) Kitap Önerisi: Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa'dan Peygamber Efendimizin Hayatı ( Sallallahu Aleyhi Vesellem ) Yazar: Ahmet Cevdet PaĢa Yayınevi: Çamlıca Basım Yayın Hayatını ... 95. Adem ile Havva Cennet - i Ala ve ġeytan (Gençlik) Adem ile Havva Cennet - i Ala ve ġeytan Yazar: Ahmet Cevdet PaĢa Yayınevi: Çelik Yayınevi Allah, Hz. Âdem'i yarattı ve yanında eĢ olarak Hz. Havva'yı verdi. Ancak, Cennet katında yaratılan bu iki insan, ... 96. Çok olanın kıymeti bilinmez (Din ve Ahlak) ... bulunan havanın kıymeti bilinmez. Bunun için bize bedava veren Allahü teâlâya Ģükretmeyi hatırlamayız bile. Halbuki birkaç dakika nefes almazsak ölürüz. 4- Bir devirde, Fatih‟te oturur iken, çok su ... 97. Nazar haktır (Din ve Ahlak) ... giden bir Ģeyi görünce, “MâĢâallah la kuvvete illa billah” denirse o Ģeye nazar değemez.) [Beyheki, Ġbni Sünni] (Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allahü teâlâya sığının.) [Deylemi] (Kaderi ... 98. Her iĢte baĢarılı olmak (Din ve Ahlak) Her iĢte baĢarılı olmak için - Her iĢte baĢarılı olmak için ne yapmak gerekir? Peygamber efendimiz buyurdu ki: (ġu üç Ģeyi yapanlar, her iĢte baĢarılı olurlar: 1Yapacakları her iĢi Allah rızası için ... 99. Ġnsanın üstünlüğü (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... yani en güzel surette, yani boylu boslu, sureti güzel, organların yeri, sayısı, en iyi, kullanmaya müsait tarzda, kâinatın bütün özelliklerini içine alacak Ģekilde yarattık. (Beydavi) Allahü teâlânın ... 100. Somuncu Baba kimdir? (Din ve Ahlak) ... kıramayıp, kapıda durdu. Caminin üç kapısından çıkan herkes; "Ben Somuncu Baba'nın elini öptüm." diyordu. Somuncu Baba, Allahü teâlânın izniyle her üç kapıda da aynı anda bulunarak herkese elini öptürmüĢtü. ... 101. Rüya görmek (Din ve Ahlak) ... kimseye söylemesin, Ģeytandan da Allahü teâlâya sığınsın.) [Müslim] (Kötü rüya gören uyanınca sol tarafına üç defa tükürüp, Ģeytanın Ģerrinden Allahü teâlâya sığınsın. Bu takdirde rüya, ona zarar vermez.) ... 102. Dost istersen Allah yeter (Din ve Ahlak) Dost istersen Allah yeter - Bazı esnaf dükkânlarında Ģu ifadeler var: Allahü zülcelal Ģöyle hitap ediyor: (Dost istersen Allah yeter, mürĢit istersen Kur‟an yeter, delil istersen Muhammed yeter, meĢgale ... 103. Hallac-ı Mansur kimdir? (Din ve Ahlak) ... gelenlere yazın kıĢ, kıĢın yaz meyveleri ikram ederdi. Ġnsanlara, evlerinde ne yediklerini, ne yaptıklarını, ne konuĢtuklarını ve kalblerinden geçenleri Allahü teâlânın izni ile haber verirdi. 400 kiĢi ... 104. Ġntihar etmenin dindeki yeri (Din ve Ahlak) ... dilim dilinse ölüm acısını duymaz. Hazret-i Yusuf‟un güzelliği karĢısında kendinden geçen kadınlar, ellerini kestikleri halde farkına varamadılar. Ölüm meleğinin güzel suretini gören mümine Allahü teâlâ ... 105. Ġslam'da Zenginlik ve Fakirlik (Din ve Ahlak) ... helaldir. Allahü teâlâ, (Verdiğim nimetleri, kullanmalarını severim) ve (ÇalıĢana veririm) buyuruyor. ÇalıĢıp kazanmak ibadettir. Zenginlik günah değildir. Allahü teâlâ Ģükreden zenginleri sever. Zengin ... 106. Gaziliğin fazileti (Din ve Ahlak) ... dönenlere de gazi deniyorsa da, hakiki Ģehid ve gaziyi ancak Allahü teâlâ bilir. Ġmanı olan ancak Ģehid ve gazi olur. Diğerlerinki zahiren öyledir. Gazilik ve Ģehidlik yüce bir mertebedir. Kur'an-ı kerimde ... 107. ġehitlikle ilgili çeĢitli sorular (Din ve Ahlak) ... değildir. Oruç, Allah rızası için imsak vaktinden akĢam ezanı okunana kadar yiyip içmekten ve oruca mani diğer iĢlerden uzak durmak demektir. Dinî bir tabirdir. Dinimizde, ölüm orucu diye bir oruç çeĢidi ... 108. Günahkâr da Ģehit olur (Din ve Ahlak) ... Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Allah Ģirki [küfrü, bozuk imanı] asla affetmez. Diğer bütün günahları ise, istediği kimselerden affeder.) [Nisa 48] (De ki, ey çok günah iĢlemekle haddi aĢan ... 109. ġehit olmanın önemi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) ġehid olmanın önemi - Herkes Ģehid olabilir mi? ġehid olmanın faydası ne? ġehid, kendisine Ģahitlik yapılmıĢ, Cennetlik olduğuna Ģahitlik edilmiĢ anlamındadır. ġahit manası da vardır. Çünkü Allah katında, ... 110. Teravih Namazı (Din ve Ahlak) ... rekat arasında oturulmaz. Bazı yerlerde “sallû alâ Muhammed” deniyor. Bu ifade, (Muhammed aleyhisselama salevat getirin) demektir. Böyle söylemeyip, (Allahümme salli alâ Muhammed) demeli Elbette daha uzun ... 111. Bayram Namazı Nasıl Kılınır ? (Din ve Ahlak) ... Sual: TeĢrik tekbiri nasıldır? CEVAP (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd) TeĢrik tekbirleri Sual: TeĢrik tekbirleri getirilen günlere ne denir? ... 112. Namazdan sonra dua ve tesbih (Din ve Ahlak) Namazdan sonra dua ve tesbih - Namaz bittikten sonra neler yapılır? Yalnız kılmıĢ olan veya imamla kılan kimse, selamın akabinde, (Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram) ... 113. Cenaze namazı ve defin (Din ve Ahlak) ... erkek yoksa, kadınlara cenaze namazı kılmak, gasl, techiz ve defn farzı kifayedir. Cenaze için namaz olur mu? Cenaze namazı, Allah için namaz ve ölen kimse için duadır. - Cenaze namazının kabul ... 114. Camilere saygı (Din ve Ahlak) ... 50 ve diğer saflarda duranlara da 25 sevap verilir) [ġir‟a] (Mescid ehline rahmet, önce imama, sonra sağ taraftakilere, sonra da diğer saflara iner.) [Deylemi] (Allahü teâlâ, ilk saftakilere rahmet ... 115. Ezan ve Ġkamet (Din ve Ahlak) Ezan ve Ġkamet - Ezan kelimelerinin manaları nasıldır? Ezanın kelimeleri yedidir: 1Allahü ekber: Allahü teâlâ, büyüktür. Ona bir Ģey lazım değildir. Kullarının ibadetlerine de muhtaç olmaktan ... 116. Farzın önemi büyüktür (Din ve Ahlak) ... etti: - Ya Resulallah Cennete gidecek amel nedir? - Allah‟a ortak koĢmazsın, farzları yaparsın, farz olan namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin, Ramazanda orucu tutarsın. - Ya Resulallah bu ... 117. Teganni nedir? (Din ve Ahlak) ... â‟yı uzatmak, manayı bozuyor. Bunun gibi, müezzinlerin (Râbbena lekel-hâmd) diyerek râb diye â‟yı uzatmaları namazı bozuyor. Çünkü, Râb, üvey baba demek olup, (Allahımıza hamd ederiz) yerine (Üvey babamıza ... 118. Namazlarda niyet (Din ve Ahlak) ... Namaza baĢlarken niyet, eller kulaklara kaldırılırken mi yapılır? CEVAP O zaman da yapılır, eller kulaklara kadar kaldırılıp Allahü ekber demeden önce de yapılır. AkĢam namazının farzına birkaç niyet ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

119. Namazın farzları nelerdir ? (Din ve Ahlak) ... söylenirken yapılır. B- Namazın içindeki farzlar: 1- Ġftitah tekbiri: Namaza baĢlarken “Allahü ekber” demektir. BaĢka kelime söylemekle, tekbir alınmıĢ olmaz. 2Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. ... 120. Her zikir namaz değildir (Din ve Ahlak) Her zikir namaz değildir Bazıları, (Kur‟an der ki: (Beni zikir için / beni anmak için namaz kıl. Taha 14), (Allah‟ı çok zikredin / çok anın. Ahzab 41) Namaz zikirdir yani Allah‟ı anmadır. Bir kimse, ... 121. Namaz kılmak kime zor gelir (Din ve Ahlak) ... olmuyoruz) diyorlar. Ġbadet etmek niçin güç gelir? Müslüman olana ibadetler güç gelmez. Müslüman olsalar böyle Ģeyler söylemezler. Ġmam-ı Rabbani hazretleri, Mektubat‟ında buyuruyor ki: Allahü teâlâ, ... 122. Kalbim temiz, sen kalbe bak demek (Din ve Ahlak) ... ve ibadet ederek kalbi temizlemelidir! Allahü teâlâ, dinleri, Peygamberleri, kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan, dinimizin emirlerine uyar, yasak ettiklerinden kaçar. Kalbi kötü olan kimse, ... 123. Namaz dinin direğidir (Din ve Ahlak) ... gibi günahları dökülür.) [Ġ.Ahmed] (Allahü teâlâ buyuruyor ki, "Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım") [Hâkim] (Her Peygamberin ... 124. Namaz kılmayanın hâli (Din ve Ahlak) Namaz kılmayanın hâli (Namaz kılmayanın hiçbir iyiliğine sevab verilmez ve haram iĢleyenin ibadetleri kabul olmaz) deniyor. Allah iyiliklerimizi niye zayi ediyor ki? Allahü teâlâ iyilikleri zayi etmez. ... 125. Salât ne demektir? (Din ve Ahlak) ... anlayamadı mı? Salât kelimesini anlayamadı mı? HâĢâ, beĢ vakit namaz kılması yanlıĢ olsaydı, Allahü teâlâ vahiy gönderip düzeltmez miydi? Cebrail aleyhisselam, gelip, beĢ vakit namazın vakitlerini, kılınıĢ ... 126. Her kötülüğün tek ilacı (Din ve Ahlak) ... bakımdan mutlaka namaz kılmalıdır! Namaz kılmanın fazileti çok büyüktür. Hadis-i Ģeriflerde buyuruldu ki: (Allahü teâlâ beĢ vakit namazı farz kıldı. Eksiksiz eda edeni Cennete koyacağına söz verdi. ... 127. Namazla alay edilmez (Din ve Ahlak) ... Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez.) [Taberani] (Allahü teâlâ buyuruyor ki, "Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana ... 128. En büyük günah (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... Ģeyi söyleyebilir. Netice zararı kendine olur. Allahü teâlânın emirlerini zamanında yapmak ve yasak ettiklerinden de, her zaman kaçmak gerekir. Namazı bırakıp baĢlamak Sual: Halk arasında, (Namaza baĢlayıp ... 129. Ġslâm'da Modern diĢ hekimliği (Din ve Ahlak) ... Allah lanet etsin!) [Deylemi] DiĢ yapımının tarihçesi hakkında Prof.Dr. Gazanfer Zembilci‟nin (Tam Protezler) kitabının Tarihçe kısmında (Protez yapımının baĢlangıcı, 18. yüzyıla tesadüf eder. Bu yüzyılda ... 130. Tadbib kelimesinin manası (Din ve Ahlak) ... gibi A. Fikri Yavuz, (900 yıl önce diĢ kaplatmasına fetva verilmiĢtir) diyordu. Allah‟tan korkmak lazım! 9 veya 12 asır önce diĢ kaplatma tekniği mi vardı? Denize düĢen yılana sarılırsa da, fetvaya bunalan ... 131. ġeyh-ül-Ġslam Musa Kazım (Din ve Ahlak) ... gerçekleĢmesini kolaylaĢtırdı. ĠĢte bunun için, Allahü teâlâ, Müslümanların bölünmelerini yasak etti, kardeĢ olduklarını bildirip, birbirlerini sevmelerini, vatan düĢmanlarına karĢı birleĢerek kuvvetli ... 132. Cünüp neler yapamaz? (Din ve Ahlak) Cünüp neler yapamaz Sual: Cünüp kimse neler yapamaz? CEVAP Cünüp kimse, Besmele çeker, dua okur, la ilahe illallah diyerek zikir çeker, salevat okur. Hatta Fatiha, Rabbena âtina gibi âyetleri dua niyetiyle ... 133. Guslü geciktirmek (Din ve Ahlak) ... derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her Ģeyden daha hayırlı olur. Allahü teâlâ meleklerine, "Bakın bu kulum, gece üĢenmeden kalkıp emrime uymak için guslediyor. ġahit olun ... 134. GDO, Kuran'da geçiyormuĢ (Din ve Ahlak) ... Allah‟ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah‟a karĢı gelmekten sakının. Vâki‟a Suresi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34- (Onlar) ... 135. Yoksullar ve sadaka (Din ve Ahlak) ... hayır duasından önemlisi, bu duanın da celbedeceği ümit edilen Allah rızasıdır. Merhametle hayır iĢleyenin „kazancı‟, budur. Bir de tabii, kadim armağan döngüsünü iĢletmekten umulan fayda vardır; iyilik ... 136. Milletlerin dindarlığı (Din ve Ahlak) Meslier: Milletlerin dindarlığı Hükümet yönetenler, iĢbaĢında bulunanlar, sürekli olarak kavimlerin dinlerini tayin ederler. Gerçek din hiçbir zaman hükümdarın dininden baĢka bir din değildir. Gerçek Allah, ... 137. ÇeĢitli dini çeliĢkiler (Din ve Ahlak) ÇeĢitli dini çeliĢkiler Allah, Kuran‟ı bir edebi Ģaheser, tek ayeti bile taklit edilemeyecek, benzeri yazılamayacak kadar olağanüstü olarak yaratmıĢ; öyle ki Ģairler onu okuyunca Ģiirlerini ... 138. Din sosyolojisi ve dinsel davranıĢ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) ... (perceived) veya duyumsanabileceğini (sensed) söylemektedir. Feuerbach'ın bundan çıkardığı sonuç Ģudur: Allah'ın varlığı onun algılanabileceği bir Ģekil almazsa, ispat edilemez. Böylece Feuerbach'a göre ... 139. Ġlahî kitaplar (Din ve Ahlak) Ġlahî kitaplar Allah kelamı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar. a) Suhuf Sahife ... 140. Orucun KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları (Din ve Ahlak) Oruç Ġbadetinin KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları Oruç dinimizde çok önemli bir ibadettir. Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal birçok yararları vardır. Fakat biz, orucu bu faydaları için değil, Allah'ın ... 141. PEYGAMBERĠMĠZĠN KÖLELERE ġEFKATĠ (Din ve Ahlak) ... insanlığa getirdiği en büyük değiĢikliklerden birisi de Allah'ın hür olarak yarattığı kimselerin köle olarak bırakılmalarını hoĢ görmemesidir. Böylece bu zavallı insanlar rahat bir nefes almaya baĢladılar. ... 142. Müslüman'ın önemli bir vasfı: Merhametli olmak (Din ve Ahlak) Varsayılan Müslüman'ın önemli bir vasfı: Merhametli olmak Allah "Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız Ģeylere gözünü dikme onlara karĢı hüzne kapılma mü'minler için de (Ģefkat) kanatlarını ger" ... 143. Din felsefesinin insanlara getirdiği kolaylıklar (Din ve Ahlak) ... Allah bir Kuran ayetinde Ģöyle buyurmaktadır: �... Kendi aralarındaki çarpıĢmaları ise pek Ģiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın oysa kalpleri paramparçadır. Bu Ģüphesiz onların akletmeyen bir kavim ... 144. NAMAZIN FAYDALARI (Din ve Ahlak) ... tutmak gerekir.Ġslam,namaz ve diğer ibadet sistemiyle her türlü hastalığa karĢı hem koruyucu bir hekimlik ,hem de iyileĢtirici etkin bir ilaçtır. Namaz bütün erkanıyla Allah‟ı hatırlama ve zikretmektir.Allah‟ı ... 145. Ġslam, Alkol ve Günah (Din ve Ahlak) ... Sağlığımız için alkole gereksinimimiz olsaydı Allah-ü Teala (c.c) onu bize haram kılmazdı. Haram olan bir Ģeyi yapabilmemiz için, bir zaruret olması Ģarttır. Mesela hayatta kalmak için tek yol bu olsa ... 146. CUM'A SÛRESĠ (Din ve Ahlak) CUM'A SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “el-Cumu‟a” kelimesinden alır. Sûrede baĢlıca, Hz. Muhammed‟in peygamber olarak gönderiliĢi, Yahudilerin Allah‟ın dininden ... 147. Enfâl Suresi (Din ve Ahlak) ... De ki: “Ganimetler Allah‟a ve Resûlüne aittir. O halde, eğer mü‟minler iseniz Allah‟a karĢı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin.” 2.Mü‟minler ancak o kimselerdir ki; ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

148. MUHAMMED SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... diye de anılmaktadır. Sûrede temel konu cihad olmak üzere baĢlıca, savaĢ, esirler, ganimetler ve münafıkların durumu konu edilmektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1.Ġnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar ... 149. RAHMÂN SÛRESĠ (Din ve Ahlak) RAHMÂN SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluĢturan ve Allah‟ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıĢtır. Sûrede baĢlıca, Allah‟ın nimetleri, birliğini ... 150. MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah‟ın peygamberi olduğuna Ģahitlik ederiz” derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o münafıkların hiç Ģüphesiz yalancılar ... 151. ALÂK SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... 8.ġüphesiz dönüĢ ancak Rabbinedir. 9,10.Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü? 11,12.Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah‟a karĢı gelmekten ... 152. MÜZZEMMĠL SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... nasıl korunursunuz? 18.O günle gök (bile) yarılır, Allah‟ın vadi gerçekleĢir. 19.ġüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaĢtıran bir yol tutar. ... 153. FÂTĠHA SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... ve yüceltilmeye layık bir tek Allah‟ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluĢu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir Ģekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi aynı zamanda ... 154. NASR SÛRESĠ (Din ve Ahlak) NASR SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3.Allah‟ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah‟ın dinine ... 155. A'LÂ SÛRESĠ (Din ve Ahlak) A'LÂ SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ‟yı niteleyen “el-A‟lâ” kelimesinden almıĢtır. A‟lâ, en yüce demektir. Bismillahirrahmânirrahîm ... 156. LEYL SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... gündüze andolsun, 3.Erkeği ve diĢiyi yaratana andolsun ki, 4.ġüphesiz sizin çabalarınız elbette çeĢit çeĢittir. 5,6,7.Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah‟a karĢı gelmekten ... 157. HÜMEZE SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... sen ne bileceksin? 6,7.O, Allah‟ın, yüreklere iĢleyen tutuĢturulmuĢ ateĢidir. 8,9.ġüphesiz uzatılmıĢ direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateĢ onların üzerine kapatılacaktır. ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

158. Namaz , Namazda okunacak dualar ve anlamları (Din ve Ahlak) ... bahtiyarların yoluna, ki onlar ne azıp sapmıĢ, ne de gazabına uğramıĢlardır. (Duâmızı kabul eyle Allâh'ım!) AYETU'L-KURSĠ Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te‟huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû ... 159. Monoteizm (Din ve Ahlak) ... Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte Ġslam‟da olduğu kadar vurgulanmaz. Ġslam inancına göre Allah birdir, varlığının baĢlangıcı ve sonu yoktur, yaratılmıĢ Ģeylerin hiç birine benzemez. www.google.com www.alexa.com ... 160. Allah'ın Varlığı ve Birliği (Din ve Ahlak) Varsayılan Allah'ın Varlığı ve Birliği Evrenin var oluĢu Allah‟ın varlığının en büyük delilidir. Ġnsanın Allah‟ın varlığını anlaması için kendisine, yeryüzüne ve gökyüzüne bakması yeterlidir. Çünkü ... 161. Allah-hu Teâlâ (C.C.) 'nın Sıfatları (Din ve Ahlak) ... bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düĢünmez. Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuĢ olur. Bazı Ġslâmî kaynaklarda ilâhî isimlerden de sıfat diye söz edildiği görülür. Meselâ, Kerim Allah‟ın ... 162. Ġmân - Ġbâdet ĠliĢkisi (Din ve Ahlak) ... giren her kiĢi en nihayet Cennet‟e kavuĢacaktır. Ebu Zerr‟den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (a.s.m.) Ģöyle demiĢtir: “Lailahe illallah” diyen, sonra da bu inanç üzere ölen hiçbir insan yoktur ki ... 163. Dört Büyük Melek (Din ve Ahlak) Cebrail:Allah‟ın mesajlarını peygamberlere vahyetmekle görevlidir. Azrail:Eceli (ölüm vakti) gelenlerin canını teslim almakla görevlidirler. Mikail:Tabiat olaylarıyla sorumlu melektir. Ġsrafil:Kıyamet(evrenin ... 164. Ahirete Ġmân (Din ve Ahlak) KIYAMET:Allah‟tan baĢka sonradan yaratılan tüm varlıkarın bir sonu vardır.Bu yaratılan kainatında her varlık gibi muhakkak sonu gelecektir.Ġsrafil meleğinin birinci sur‟a üflemesi ile kainatın yerle bir ... 165. HZ. MUHAMMED 'ĠN HAYATI (KRONOLOJĠK) (Din ve Ahlak) ... - Medine ġehir (site) Devleti"nin kurulması. Yönetimin baĢına Allah Rasûlünün geçmesi.(Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmiĢlerdi. Hz. Mu-hammed (s.a.v.) Mekke‟de yalnızca ... 166. Indira Gandhi (Siyaset) ... of age.Time of British imperialism,Indian National Congress from Allahabadnot know when or if the British would search their homes. some asserted that the Monkey Brigade was the idea of the Congress. In ... 167. ġEMS SÛRESĠ (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... 10.Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıĢtır. 11.Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı. 12.Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıĢtı. 13.Allah‟ın ... 168. BÜRÛC SÛRESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak) ... ateĢin etrafında oturmuĢ, mü‟minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. 8,9.Onlar mü‟minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah‟a iman ettikleri ... 169. TÂRIK SÛRESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak) ... insan neden yaratıldığına bir baksın. 6.FıĢkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. 7.Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. 8.ġüphesiz Allah‟ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye ... 170. HÜMEZE SÛRESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak) ... sen ne bileceksin? 6,7.O, Allah‟ın, yüreklere iĢleyen tutuĢturulmuĢ ateĢidir. 8,9.ġüphesiz uzatılmıĢ direkler arasında (bağlı oldukları h ... 171. MÜRSELÂT SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... gerçekleĢeceği, Allah‟ın kudreti ve günahkârların akıbeti konu edilmektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5,6,7.Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ... 172. KÂF SÛRESĠ VE ANLAMI (Din ve Ahlak) KÂF SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 45 âyettir. Sûre, adını baĢındaki “Kâf” harfinden almıĢtır. Sûrede baĢlıca Ġslam inancının temel esasları çerçevesinde, Allah‟ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, ... 173. Ġhlâs Sûresi ve anlamı (Din ve Ahlak) ĠHLÂS SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 4 âyettir. Ġhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah‟a bu sûrede anlatıldığı Ģekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiĢ ihlaslı ... 174. Namazda okunan sualar, sureler ve anlamları (Din ve Ahlak) Allah (C.C.) ın bize bir ödev ve bizi yarattığı için Ģükürlerimizi sunduğumuz ibadetimiz namazda okuduğumuz dualar , sureler ve anlamlarını kuyruksuz ' da sizlerle paylaĢıyoruz. FATĠHA SURESĠ * ... 175. HUCURAT SURESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak) HUCURAT SURESĠ ANLAMI Kutsal Kitabımız, Allah kelâmı olan Kur'an-ı Kerim'de bulunan sureler ve anlamlarını sitemizde yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün kuyruksuz 'da Hucûrat Suresi'nin Türkçe anlamını ... 176. Hz. Muhammed 'in örnek kiĢiliği (Din ve Ahlak) ... Ģiddetli anında bile herkese cesaret örneği olmuĢtur. O her zaman,”Allah‟ım!Cimrilikten , korkaklıktan ve tembellikten sana sığınırım.”diye dua etmiĢtir. Peygamberimiz , Müslümanların büyük çoğunluğu ... 177. Kur'ân'daki sûre ve ayetlerin türkçesi (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... haklarından bahsedildiği için bu adı almıĢtır. 5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. Ġsa‟nın Allah‟tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıĢtır. 6-En‟âm: Davar Suresi, ... 178. Kur‟ân-ı Kerim hidayet kitabıdır (Din ve Ahlak) ... ve icatlar yaparsınız. Kur‟ân, muhataplarına dünyadan görülen gök cisimlerinin, gözümüze çarpan uzayın Allah tarafından yaratıldığını, bu muhteĢem göğün dünyaya güzellik verdiğini söylüyor. Ama bizim gördüğümüz, ... 179. Levh-i Mahfuz (Din ve Ahlak) Levh-i Mahfuz Arapça`da korunmuĢ levha demektir. Ġslâm`da olmuĢ ve olacak her Ģeyin yazılmıĢ olduğu manevî levhayı dile getirir. OlmuĢ ve olacak Ģeyler Allah`ın bilgisine bağlı olduğundan Levh-i Mahfuz ... 180. Kelime-i tevhid'in manası (Din ve Ahlak) Soru: Kelime-i tevhidin manası nedir? Cevap: Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah) kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. ... 181. Ahiret yolunda lazım olan dört Ģey (Din ve Ahlak) ... inanıĢ demektir.] ĠĢte, ömründe bu dört Ģeyden ayrılmayan, saadete kavuĢur. * Bedbahtlığın, zarar ve ziyan içinde olmanın en açık alameti, Allah yolunda her gün ilerleyememektir. * ... 182. Ana Dilde ibadet tartıĢması ve Kur'an (Din ve Ahlak) ... düĢünce ana dilde ibadetin olamayacağını söylerken, bir kısmı ise Allahın anlayarak ve bilerek ibadet etmemizi zaten kur‟an istiyor, düĢüncesiyle olabileceğini savunmaktadır. Biz iki düĢüncenin de ... 183. Selam vermenin dini önemi (Din ve Ahlak) ... manasındadır. Yani, (Allah‟ın selamı bizim üzerimize olduğu gibi, sizin de üzerinize olsun!) demektir. Sadece (Aleyküm selam) ise, sanki (Selam bize değil size olsun) gibi uygunsuz bir manaya gelebilir. ... 184. Kıyamet insanlara çok yakın (Din ve Ahlak) ... bakarak anlamaya çalıĢalım Allahın izniyle. Kıyamet konusu günümüzde çok konuĢulan, üzerinde fikirler yürütüp, birçok rivayetleri anlattığımız, aslında koskoca bir bilinmeyen, detay verilmeyen, ama Rahmanın ... 185. Alparslan TürkeĢ (Siyaset) ... euzü besmeledir. Ey Rahman ve Rahim olan Allah‟ım, annem beni yetiĢtirdi bu mektebe yolladı, okuyup yetiĢip, milletime hizmet etmek istiyorum dermiĢçesine bir besmeledir, Ali Arslan'ın ağzından dökülen.. ... 186. FaĢizm Nedir? (Siyaset) ... baĢka önemli özelliği de insanların eĢit yaratılmadığı gerçeğini kabul etmesidir. Allah'ın Kuranı Kerimde buyurduğu gibi “Bilenle bilmeyen bir olmaz” düsturundan hareketle seçkinci bir yönetim anlayıĢını ... 187. Sosyal Güvenlik Saldırısı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Sağlık) ... en az üç çocuk doğurmayı tavsiye edebiliyordu. Allah rızkını verirmiĢ! Bir rızk varsa, Allahın adını ağızlarından düĢürmeyen din simsarlarının bu rızkı gasp etme konusunda en ileri gidenler olduğuna Ģüphe ... 188. JOSEPH STALIN VE STALĠNĠZM (Siyaset) ... Fazıl Kısakürek, Stalin öldüğünde Ģunları söylemiĢtir: "Allah, zalimlerin ebedi mekanını, dünyada yaptıklarıyla tayin eder" O, Rusya'yı tahta sabanlarla çalıĢıyorken buldu ve atomik pillerle donattıktan ... 189. Recep Tayyip Erdoğan (Siyaset) ... yaptığı bir konuĢmada ünlü Ģair Ziya Gökalp'in Asker Duası adlı Ģiirini değiĢtirerek "Minareler süngü, kubbeler miğfer / Camiler kıĢlamız, mü'minler asker / Bu iláhi ordu dinimi bekler / Allahu Ekber, ... 190. Ahlak nedir? (Din ve Ahlak) ... emirleri bu amaca yöneliktir. Hem ibadetler, hem de diğer davranıĢlar bu hedefe hizmet ettiği oranda değer kazanmakta, aksi takdirde ALLAH katında hiçbir önem arz etmemektedir. Ġslam ahlakının asıl ... 191. Ġslam (Din ve Ahlak) Ġslam ne demektir? * Allah'ın insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilahi dinin adıdır. * Allahü teâlâ'dan baĢka, ibâdete lâyık ...

ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL
Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Salı, 31 Ocak 2012 03:02

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL MeĢhur Ġslâm kumandanlarından. Ġkrime bin Ebî Cehil, meĢhûr Ġslâm düĢmanı Ebû Cehil’in oğludur. Önce Ġslâma büyük düĢman idi. Mekke’nin fethedildiği gün, öldürülmesi emir buyurulan altı kiĢiden biri de o idi. Ġkrime, o gün Yemen‟e kaçmak için gemiye bindi. Yolda fırtına çıkıp, gemi batmak üzereyken, “Kurtulursam Muhammed‟in ayaklarına kapanacağım” diye niyet etti. Kurtulup, Yemen‟e varınca, Müslüman olmaya karar verdi. Ona taarruz etmeyin! Hanımı ve amcasının kızı olan Ümmü Hakîm, Mekke‟nin fethedildiği gün îman edip, onun için de Peygamberimizden emân (af) almıĢtı. Yemen‟e giderek ona müjdeyi verdi: - Ġnsanların en üstünü, en halimi ve en kerimi olan zat tarafından sana emân getirdim. Senin için Resûlullahtan emân istedim. Eshâbına, “Allahü teâlânın emânında olsun, kimse ona taarruz eylemesin!” buyurdu. Ġkrime, hanımı ile Mekke‟ye dönüp, Resûlullahın huzûruna geldi. Resûl-ı ekrem, Ġkrime‟nin geldiğini görünce, ona doğru gelerek ayakta karĢıladı, kucaklaĢtılar. Sonra Peygamber efendimiz oturdular. Emir buyurunca, Ġkrime ve hanımı da oturdular. Zevcesinin yüzü kapalıydı. Bundan sonra Ġkrime, Peygamberimize dedi ki: - Zevcem, benim için sizden emân aldığını söyledi. Bu sebeple geldim. Resûl-ı ekrem efendimiz buyurdu ki: - Zevcen doğru söylemiĢ, sen emniyettesin. ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL - Devamı ...

ĠMRÂN BĠN HÜSAYN
Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Salı, 31 Ocak 2012 02:59 ĠMRÂN BĠN HÜSAYN Meleklerle konuĢan Sahâbî. Ġmrân bin Husayn, Hayber savaĢında Müslüman oldu. Ondan sonraki bütün savaĢlarda Peygamber efendimizin yanında ve hizmetinde bulunmakla Ģereflendi. Peygamber efendimiz kendilerini çok severdi. Eshâb-ı kirâm içinde çok faziletlere sahipti. Fikir ilminde üstün derecesi vardı. Duâsı kabûl olunan seçilmiĢlerdendir. Mekke‟nin fethinde Huzaa kabîlesinin sancağını taĢıdı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Daha hayırlı gelmedi Hazret-i Ömer halîfe olunca, Basra halkına Ġslâmiyeti öğretmek için Ġmrân bin Husayn‟i gönderdi. Hasan-i Basrî hazretleri, kendisinden çok hadis-i Ģerif öğrenmiĢ ve yemin ederek demiĢtir ki: - Basralılar için Ġmrân’dan daha hayırlı biri gelmemiĢtir. Abdullah bin Amr, Ġmrân‟i Basra kâdılığına tayin etti. Kâdılı‟ğı zamanında, iki kiĢi hüküm vermesi için kendisine geldi. Bunlardan birisi Ģâhidini getirdi, diğeri getiremedi. Hüküm Ģâhit getirenin lehine verildi. ġâhit getiremeyen kimse bunu kabûl etmeyip dedi ki: – Bu karar bâtıldır. ĠMRÂN BĠN HÜSAYN - Devamı ...

KÂ'B BĠN ZÜHEYR
 

Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Salı, 31 Ocak 2012 02:57 KÂ'B BĠN ZÜHEYR Peygamberimizin hırkasını verdigi Ģâir Sahâbî. Kâ’b bin Züheyr, Müzeyne kabîlesinden olup, onbir Ģâir yetiĢtiren bir âileye mensuptu. Babası Züheyr bin Ebî Sülemî ve kardeĢi Büceyr de Ģâir idi. Kâ’b bin Züheyr’in babası Hırıstiyan ve Yahûdi âlimlerinin yanlarına gider, onları dinlerdi. Onlardan âhir zamanda bir Peygamber gönderileceğini iĢitmiĢti. ĠĢâreti anlamıĢtı Züheyr, bir gece rüyâsında, gökten bir ip uzatıldığını, o ipten tutmak için elini uzattığı hâlde yetiĢemediğini görmüĢtü. Bu rüyâsının, âhir zamanda gelecek olan Peygambere yetiĢemeyeceğine ve ömrünün o gönderilmeden biteceğine iĢâret olduğunu anlamıĢtı. Fakat oğulları Kâ‟b ve Büceyr‟e, âhir zaman Peygamberi gönderilince, Ona îman etmelerini vasiyet etmiĢti. Kâ‟b bin Züheyr ve kardeĢi Büceyr, Ġslâmiyet gelince, Peygamberimizle görüĢmek üzere Medîne-i Münevvereye doğru yola çıkmıĢlardı. Ebrak-ul Azzâf denilen yere geldiklerinde, kardeĢi Büceyr dedi ki: - Sen burada bekle, ben Medîne’ye gidip, O Peygamberi bir göreyim. Söylediklerini dinleyeyim. Büceyr Medîne‟ye gidince, Peygamberimiz ona, Ġslâmiyeti anlattı ve Müslüman olmasını söyledi. O da hemen kelime-i Ģehâdet getirerek Müslüman oldu.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

KÂ'B BĠN ZÜHEYR - Devamı ...

ĠSLAMĠYET'TE ÖLÜM VE SONRASI
Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Cuma, 27 Ocak 2012 01:19 Ölüm Kıyamet Cehennem Bizim, sizi boĢbir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıĢtınız? ( Müminun Suresi, 115) Batıl İnançlar ve Gerçekler Her canlı varlık gibi insan da bir gün ölmek üzere doğar. Kimileri çok küçük yaşta hayata veda ederken, kimileri genç, kimileri orta, kimileri de ileri yaşlarda bu dünyayı terk ederler. Kimsenin sahip olduğu malı-mülkü, serveti, makamı, mevkisi, şöhreti, itibarı, kuvveti ve güzelliği, ölümü kendisinden uzaklaştıramaz. Herkes istisnasız ölüme boyun eğmiştir ve bundan sonra da eğmeye devam edecektir. Pek çok insan, ölümü düşünmek istemez. Bu mutlak sonun kendi başına da geleceğini aklına getirmez. İnsanların bir kısmı düşünmedikleri sürece, ölümle karşılaşmayacakları gibi batıl bir inanç geliştirmişlerdir. Halk arasında ölümle ilgili konu açan herhangi bir kişi hemen "şom ağızlı" olarak nitelenir ve bu konu hemen, "ağzından yel alsın" gibi anlamsız sözlerle kapattırılır. Halbuki ölümden söz eden bir insan, Allah'ın çok büyük ayetlerinden birini hatırlatmakta ve insanların üzerindeki kalın gaflet perdesinin biraz da olsa aralanmasına vesile olmaktadır. Ancak gafleti, yaşam biçimi haline getirmişgafil bir kitle, kendilerini rahatsız eden bu tür gerçeklerin hatırlatılmasından çok huzursuz olurlar. Oysa bu kişiler, hayattayken ölümü düşünmekten ne kadar kaçarlarsa, ölümün gerçeğiyle karşılaştıklarındaki rahatsızlıkları da o kadar şiddetli olur. Bu dünyadaki gafletleri ne kadar büyükse ölüm anında, kıyamet gününde ve ebedi azaptaki dehşet, şaşkınlık ve azapları o derece büyük olur. Zamanın ilerlemesine rağmen kendini yaşlanmaya ve ölüme karşı koruyabilmiştek bir insan gösteremezsiniz. Ölmeyecek tek bir insan bulamazsınız. Çünkü insan kendi bedeninin ve kendi hayatının sahibi değildir. Yaşamaya karar verip hayatını kendisinin başlatmamışoluşu, bunun bir göstergesidir. Bir diğer göstergesi ise, hayatını sona erdiren ölüme müdahale edemeyişidir. Hayatın sahibi, onu verendir. Ve O, dilediği zaman da o hayatı geri alır. Hayatın sahibi olan Allah, Peygamberimiz (sav)'e vahyettiği "Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik; şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar?" (Enbiya Suresi, 34) ayetiyle, bunu haber verir. Yalnızca şu anda, dünyada milyarlarca insanın var olduğu göz önünde bulundurulursa, ilk insandan bu yana, sayısız insan yaşamıştır. Bu insanların hepsi de
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

istisnasız ölümü tatmışlardır. Günümüzden önce yaşayanların da şu anda yaşamakta olanların da kesinlikle başlarına gelmişya da gelecek olan kesin bir sondur ölüm. Kimse kendini bu kaçınılmaz sondan kurtaramaz. Kuran'da, bu konu şu şekilde bildirilir: Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. (Al-i İmran Suresi, 185) Ölümü Tesadüf ya da Talihsizlik Sanma Yanılgısı Ölüm, her olay gibi, Allah'ın dilemesiyle hayır ve hikmetle gerçekleşir. Bir insanın doğum tarihi nasıl belliyse, aynı şekilde ölüm tarihi de daha o doğmamışken, dakikasına, saniyesine kadar bellidir. İnsan da kendisine verilen süreyi her saniye biraz daha tüketerek, o son ana doğru hızla yaklaşır. Herkesin ölümünün yeri, zamanı ve şekli kaderinde belirlenmiştir. Buna rağmen insanların bir kısmı ölümün, Allah'ın ona sebep olarak yarattığı olaylar zincirinin bir sonucu olduğunu sanırlar. Her gün gazetelerde ölüm haberlerini okur, ardından da, "Eğer bir tedbir alınsaydı sonuç bu şekilde olmazdı; şöyle yapılsaydı ölmezdi" gibi cahilce mantıklar yürütürler. Halbuki her insan kendisine tanınmışsüreden ne bir saniye eksik ne de bir saniye fazla yaşayamaz. Ancak, imanın verdiği bilinçten uzak olan insanlar, her olaya olduğu gibi ölüme de tesadüfler zincirinin bir parçası olarak bakarlar. Allah Kuran'da, tamamen inkarcılara özgü olan böyle çarpık bir zihniyetten müminleri sakındırır: Ey iman edenler, inkar edenler ile yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada (ölen) kardeşleri için: "Yanımızda olsalardı, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmayın. Allah, bunu onların kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı görendir. (Al-i İmran Suresi, 156) Ölümü bir tesadüf sanmak büyük bir akılsızlıktır. Ve bu durum, üstteki ayetten de anlaşılacağı gibi, insana büyük bir manevi azap, karşı konulamaz bir sıkıntı verir. İnkar edenler, yakınlarını ve sevdiklerini kaybettiklerinde bu büyük azabı yaşarlar. Ölenin aslında bir kurtulma ihtimali olduğunu, fakat aksilik, tedbirsizlik gibi durumlar yüzünden zamansız öldüğünü düşünürler. Bu düşünce de onların üzüntü, pişmanlık ve acılarının katlanarak artmasına neden olur. Çektikleri bu sıkıntı ve acı, gerçekte inançsızlıklarının azabından başka bir şey değildir. Oysa olayın çok önemli bir sırrı vardır; ölümün sebebi, ne bir kaza, ne bir hastalık, ne de başka bir şeydir. Bütün bu sebepleri yaratan Allah'tır. Kaderimizde belirtilen süre dolduğu zaman, yukarıda sayılan sebeplerden herhangi bir tanesi nedeni ile hayatımız sona erer. Ve insan, elindeki tüm maddi imkanını seferber etse dahi, kendisi için belirlenmişolan ölüm zamanından bir an bile fazla yaşayamaz. Kuran'da bu İlahi kanun şöyle haber verilir:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtilmişbir yazıdır... (Al-i İmran Suresi, 145) İSLAMİYET'TE ÖLÜM VE SONRASI - Devam ...

NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET
 

Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Salı, 31 Ocak 2012 02:52 Nikah düĢenlerle görüĢmek ve halvet Sual: Halvet nedir? CEVAP Halvet, yabancı bir kadınla bir erkeğin bir odada, bir yerde yalnız kalmaları demektir. Bu haramdır. Sual: Yakınlarım fâsık, kötü insanlar. Onlarla iyi geçinmem için günah iĢlemem caiz olur mu? Mesela nikah düĢen bayan akrabalarıma hoĢ geldin diyerek kucaklaĢıp öpüĢmem caiz olur mu? CEVAP Zaruretsiz caiz olmaz. Ġmam-ı Rabbani hazretleri, (EĢin, dostların gönüllerini yapmak için, kendini günaha sokmak ve ahiretin sonsuz azaplarına atılmak, aklı olanın yapacağı iĢ değildir) buyuruyor. Bir hadis-i Ģerif meali de Ģöyledir: (Bir kimse kötü insanların kızacakları Ģeyde Allahü teâlânın rızasını ararsa, Allahü teâlâ onu, insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse, Allahü teâlânın kızacağı Ģeyde, insanların rızasını ararsa, Allahü teâlâ onun iĢini insanlara bırakır.) [Tirmizi] Sual: Yenge, baldız, amca ve dayı hanımları gibi akraba kadınlarla yalnız bir odada bulunmak günah mıdır? CEVAP Bahsettiğiniz kadınlar namahremdir. Böyle kadınlarla halvet haramdır. Halvet, yabancı bir kadınla bir erkeğin, bir yerde yalnız kalmasıdır. Kadın çok olsa da halvete mani değildir. Erkeğin hanımı veya annesi, bacısı gibi mahrem bir kadın bulunursa halvet olmaz. Müslüman kadın, fâsık kadınların yanında da saçı açık duramaz. Mürted amca ve dayının yanında da açık duramaz. Mürted ana-babanın yanında, baĢı açık durmak caiz ise de, ellerini öpmek caiz değildir. Zaruret olmadıkça namahremle konuĢmamalıdır. Hadis-i Ģerifte buyuruluyor ki: (Ey kadınlar, mahreminiz olan erkeklerle konuĢunuz, namahremle konuĢmayınız!) [Ġ.Sa‟id] [Mahrem, kendisi ile evlenmek haram olan yakın akraba demektir. Namahrem, kendisi ile evlenmek haram olmayan yabancı veya uzak akraba demektir.]
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Peygamber efendimiz, (Kadınlarla beraber olmaktan, onlarla yalnız kalmaktan sakının) buyurunca, oradakiler, bir kadının, kayınbirader, eniĢte gibi akrabalarla yalnız kalmasının hükmünü sorunca, Resulullah efendimiz, (Kayınbirader daha tehlikelidir, ölüm gibidir) buyurdu. (Buhari) Bunun sebebi, toplumda kayınbirader, eniĢte yabancı sayılmadığı için, yengesinin, baldızının yanına teklifsiz girip çıkar. Bunlar yalnız kalınca üçüncüleri Ģeytan olur. Sonra da, (Bayram değil, seyran değil, eniĢtem beni niye öptü) derler. Bayram da olsa, yalnız bir yerde kalmak, zaruretsiz konuĢmak, tokalaĢmak haramdır. ġeytan insanı kadınlarla aldatmaya çalıĢır. Zaruretsiz, akraba da olsa, yabancı kadınlardan uzak durmalıdır! Hadis-i Ģeriflerde buyuruldu ki: (Bir erkekle bir kadın yalnız kalınca, aralarına Ģeytan girer. Yabancı bir kadınla sıkıĢık durmak, üstü pis bir hınzırla sıkıĢık durmaktan daha kötüdür.) [Taberani] (ġeytanın, takva sahiplerini avlamakta, kadınlardan daha uygun bir tuzağı yoktur.) [Deylemi] (Ġblis, Ģeytanlara der ki: Et, kadın ve içki ile insanları aldatmaya çalıĢın! Bu iĢte bunlardan daha etkilisi yoktur.) [Deylemi] NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET - Devamı ...

UYDURMA HADĠS OLUR MU?
 

Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Cuma, 27 Ocak 2012 01:14 UYDURMA HADĠS OLUR MU? Ehl-i sünnet kitaplarında uydurma hadis yoktur Sual: Mezhepler üstü hareket eden zatlar, (Hadis uydurmak veya uydurma bir hadisi kitabına almak, ihmallik, gafillik, cahillik veya hainlikten ileri gelir) diyorlar. ġevkani, Sehavi, Aliyyülkari, Acluni, Kardavi, Elbani, Ebu Gudde gibi zatlar, kütüb-i sittedeki veya diğer hadis, tefsir ve fıkıh kitaplarında, birçok uydurma hadis tespit etmiĢlerdir. Bunlara nasıl cevap verilebilir? CEVAP Evet, hadis uydurmak veya uydurma bir hadisi kitabına almak, ihmallik, gafillik, cahillik veya hainlikten ileri gelir. Bu çok doğru bir tespittir; fakat uydurma bir söze, hadis demek ne kadar yanlıĢ ve tehlikeliyse, hadis kitaplarındaki veya Ġslam âlimlerinin kitaplarındaki hadis-i Ģerifleri de inkâr etmek, o kadar yanlıĢ ve tehlikelidir. Kıyamet alametlerini bildiren, her biri bir mucize olan hadis-i Ģeriflerden üçü Ģöyledir: (Kur’andan baĢka, delil kabul etmem diyenler çıkacak.) [Ebu Davud]

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Hadisi bırak, Kur’ana bak diyerek beni yalanlayanlar çıkacak.) [Ebu Ya‟la] (Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.) [Ġ.Asakir] Bazı kimseler, (ġevkani, Sehavi, Aliyyülkari, Acluni, Kardavi, Elbani gibi kimseler, gafil, cahil veya hain olmadıkları için, kitaplarına uydurma hadis almamıĢlardır. Bu hadis tenkitçilerinin kitabında bir tek uydurma hadis bulamazsınız) diyorlar. Peki hadis tenkitçileri dediğiniz kimseler, bu hadis-i Ģerifleri nerden aldılar? Hangi ravi ile konuĢup yazdılar? Elbette Buhari, Müslim gibi hadis imamlarının kitaplarından aldılar. UYDURMA HADĠS OLUR MU? - Devamı ...

ĠNSANLAR ĠMAN VE DĠN KONUSUNDA FĠKĠR DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠ?
 

Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Salı, 31 Ocak 2012 02:47 ĠNSANLAR ĠMAN VE DĠN KONUSUNDA FĠKĠR DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠ? Elbette insanlar fikirlerini değiĢtirebilir, yeni ortaya çıkan geliĢmelere göre veya yeni öğrendiği bilgilere göre bazı konulardaki pozisyonunu değiĢtirebilir. Bunda garip bir taraf yok. Ama bu site genelinde gözlediğim bu tür eğilimlerin genellikle insanların kendilerini ifade edecek etiketi seçmekte aceleci davranmalarından kaynaklandığını düĢünüyorum. Bu kişiler zaten kendilerine agnostik veya ateist demeye erken başlamış kişilerdir bana göre. Bu forumdaki çeşitli başlıkları inceleyip, dinlerin insan yapısı olduğunu görmek kolaydır. İnsanlar bir kez dinlerin insan yapısı olduğunu gördüklerinde bazıları hemen ben ateist oldum, ya da agnostik oldum demeye başlıyor ki bu bana göre henüz olgunlaşmamış, erken ifade edilmiş bir tavır oluyor. Ondan sonra bu kişiler çeşitli tartışmalarda karşılaştıkları bazı argümanlardan sonra, ya da kendi düşüncelerinin ürünü bazı gerekçelere dayanarak pozisyon değiştirdiklerini ifade ediyorlar. Herşeyden önce anlaşılması gereken temel konu bence inancın kökeninin zihinsel eylemler ve muhakemeler değil, sosyal ve psikolojik faktörler olduğudur. Bu yüzden fikren dinlerden veya Tanrı inancından vazgeçmek, her zaman bunun için gerekli psikolojik olgunluğu da beraberinde getirmiyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Bir diğer sorun ateist ve agnostik pozisyonların gerekçesini anlamadaki yetersizliktir bana göre. Özellikle de ateizmin tanımını ve tam olarak ne olduğunu anlayıp takdir etmedeki eksiklik. Bir kişinin kendisine ateist demesi için, ne evrenin ve hayatın kökeni gibi soruların cevabını vermiş olması şarttır, ne de Tanrı'nın varolmadığını kesin anlaması şarttır. Ateist olarak nitelendirilmek için gerekli ve yeterli koşul, kişinin Tanrı diye birşeyin varolduğunu düşünmek için ortada geçerli bir sebep olmadığını anlaması ve Tanrıdiye bir kavrama ihtiyaç olmadığını görmesidir. Bu iki koşul yerine geldiğinde, kişinin pozisyonu ateist pozisyon olarak isimlendirilebilir. Tanrı diye bir kavrama ihtiyaç olmadığını anlamanın birinci yolu, normalde insanların açıklamak için Tanrı kavramına başvurduğu pek çok konunun oldukça tatminkar bilimsel açıklamaları da olduğunu anlamak, ikinci ve bence daha önemli yolu ise, Tanrı denen kavramın bir açıklayıcılığı olmadığını, bu kavramın içi boş ve sadece psikolojik kaygılara hitap eden bir açıklama olduğunu anlamaktır. Tanrı denen kavram, zaten kendisi açıklamaya muhtaç olan birşeydir. Açıkladığı iddia edilen problemden (canlılığın kökeni ya da evrenin kökeni gibi) daha büyük bir muammadır Tanrı kavramı. Bu yüzden birşeyin cevabı olarak 'Tanrı yaptı' demek, aslında bir cevap değildir. Sadece 'Bilmiyorum' ifadesinin, allanıp, pullanıp gizlenmesidir 'Tanrı yaptı' demek. Bence kişinin sadece bu son kısmı anlaması bile, merak ettiği konularda bilimin açıklamalarına vakıf değilse ya da bunları tatminkar bulmasa bile, Tanrı inancına dönmenin bir çözüm olmadığını anlaması için yeterlidir. ĠNSANLAR ĠMAN VE DĠN KONUSUNDA FĠKĠR DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠ? - Devamı ...

ĠSLAMĠYET'TE YEMĠN VE YEMĠN KEFARETĠ
 

Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Cuma, 27 Ocak 2012 01:09 Yemin ve Yemin Kefareti Yemin, yalnız Allahü teâlânın isimlerini söylemekle olur. Vallahi, billahi, tallahi gibi. Kur’an, Peygamber, Kâbe için demekle yemin olmaz. Fakat âdet olduğu için Mushaf hakkı için demek veya elini Mushafa koyarak bunun hakkı için demek yemin olur. (Kur’an çarpsın) demek, Allah şahidim olsun demek yemin olur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Kalben vallahi dense, yemin sahih olmaz. Dil ile söylemek gerekir. Küfre sebep olan şeyleri, yemin niyeti ile söylerse, kâfir olmaz, yemin etmiş olur. (Eğer şunu yaparsam kâfir olayım) gibi küfre sebep olan bir şeyi yemin kastı ile söylemek de yemin olur. Yemin kastı ile söylemedi ise kendisi kâfir olur. Onun için kâfir olayım sözünü hiç söylememeli! (Babamın başı için, çocuğumun, annemin ölüsünü öpeyim...) diye yemin etmek haramdır. Tevbe etmek gerekir. Allah’tan gayrısı için yemin edilmez. Bu yemin olmadığı için, bozulursa yemin kefareti gerekmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Babam hakkı için diyerek yemin etmeyiniz! Yemin, Allahü teâlânın ismi ile olur.) [Müslim] Haram işlemek veya ibadet yapmamak için yemin eden, yeminini bozar, sonra yemin kefareti verir. Mesela, (Şu işim olursa vallahi şarap içeceğim) diyen kimse, şarap içmez, yemin ettiği için yemin kefareti verir. Helal malını haram ederek yemin etmekle o mal haram olmaz. Mesela, (Şu elbiseyi giyersem haram olsun) diyen kimse, sözünde durmayıp giyse, elbisesi haram olmaz. Fakat, o elbiseyi giyince, kefaret vermesi gerekir. Yalan yere yemin büyük günahtır. Doğru olarak çok yemin etmek de uygun değildir. Allahü teâlânın ismine ve yemine kıymet vermemek olur. Şarkılarda, türkülerde, eğlencelerde yemin etmek de böyle günah olur. (Dürr-ül Muhtar)

Sual: Maide suresinin, (Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on düşkünü yedirmek veya giydirmek yahut bir köle azat etmektir. Bunları yapamayan üç gün oruç tutar. Yeminlerinizin kefareti budur) mealindeki 89. âyetinde bildirilen yedirmenin veya giydirmenin kıymeti, fakire verilemez mi? Fıkıh kitaplarında bu husus nasıl açıklanmıştır? CEVAP Fıkıh kitaplarımızda deniyor ki: Sarık ve mest, elbise olarak caiz olmaz. Yemek bedeli olarak, caiz olur. Şayet, her fakire birer sarık verilir; bu da, gömlek veya uzun don olmaya müsait olursa, caiz olur, değilse elbise olarak caiz olmaz, fakat kıymeti bir fıtra miktarı olursa, yemeğe bedel olarak caiz olur. On fakire bir elbise verilse de, bunun kıymeti, her fakire verilecek bir elbise bedelinden de fazla olsa, bu elbise yerine caiz olmaz. Ancak, yemek yerine olur. Yemin kefareti için, eski bir elbise verse, şayet yeni elbisenin dayandığı müddetin yarısından az zaman dayansa bu caiz olmaz; fazla dayanırsa caiz olur. Kıymetine değer verilmez.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Bir kimse bir fakire, bir defada on elbise verse, yemekte olduğu gibi bu caiz olmaz. On fakire bir hayvan verse de, kıymeti on elbiseye veya on yemeğe bedel olsa, kıymeti itibariyle, elbiseden bedel caiz olur. Verilen dirhemler de [gümüş paralar da] böyledir, yani kıymeti, elbiseye değil de, yemeğe bedel olursa caiz olur. Yemin kefareti için, ölü kefenlemek; mescid yapmak veya ölünün borcunu ödemek caiz olmaz. Yolda kalmışa verilirse caiz olur. Buğdaydan veya undan yarım sa’ olmak üzere, on fakire ayrı ayrı vermek veya arpadan birer sa’ vermek gerekir. Bir kimse, bir fakire buğday, diğer bir fakire de, arpa verse, caiz olur. Bir kimse beş fakiri doyursa, beş fakire de elbise giydirse, eğer yedirdiği tam bir temlik ise, caiz olur. Temlik, yemeğin bedelini bizzat fakire verip, fakiri o meblağa sahip etmek demektir. (Fetava-i Hindiyye) Yemin kefareti için, bir köle azat etmek veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak yahut on fakire orta halli insanlara elverişli, üç aydan fazla dayanacak ve bedenin çoğunu örtecek bir kat elbise vermek gerekir. Elbise yerine yalnız don caiz olmaz. Ancak donun kıymeti akşamlı sabahlı bir fakiri doyuracak kadar yani bir fıtra miktarı değerde olursa, kıymeti itibariyle caiz olur. (Dürr-ül-muhtar) Tefsirlerde ve fıkıh kitaplarında sirke, zeytinyağı, başa giyilen sarık, peynir gibi maddelerin de verilebileceği yazılıdır. (Kurtubi) Yemin kefareti olarak, on fakire bir kere veya bir fakire on gün, her gün bir kere yarım sa’ buğday, un veya ekmek yahut bu değerde başka mal, altın, gümüş para temlik etmek [vermek] de olur. [Bir fıtra değerinden aşağı olmamak şartıyla] kumaş, havlu, mendil, çorap, et, pirinç, çamaşır, terlik, ilaç veya din, fen, ahlak kitabı verilebilir. (S. Ebediyye) ĠSLAMĠYET'TE YEMĠN VE YEMĠN KEFARETĠ - Devamı ...

KURAN-I KERĠM NEDĠR?
 

Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Cuma, 27 Ocak 2012 01:21 KURAN-I KERİM NEDİR? Kur'an-ı Kerîm, Yüce Allah(cc) 'ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur'an, son PeygamberHz. Muhammed'e (sav) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerîm ferde ve cem'iyete, bütün insan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî - mânevî bir hidayet rehberidir. Hükûmet başkanından, kumandandan sade vatandaşa ve sokaktaki adama kadar herkes, orada kendisiyle alâkalı olanı bulur. Dünyevî ve uhrevî huzur ve saadeti için gerekli bilgi ve dersleri ondan alır. Kur'an'ın sâhip olduğu meziyet ve özellikler, âyetlerde ve hadîslerde şu şekilde beyan buyurulmuştur: "İşte bu Kur'an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız" (el-En'âm, 155). "Şu indirilmiş Kur'an, mübarek ve feyizli bir kitabdır ki elleri önündekini (Tevrat ve İncil'i) tasdik edicidir. Tâ ki onunla Mekke halkını ve bütün çevresindeki insanları korkutsun. ahirete îman edenler, namazlarına gereği üzere devam ettikleri gibi, Kur'an'a da inanırlar"(el-En'âm, 92). "Onlar, hâlâ Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı." (en-Nisâ, 82). "O Kur'an, insanları Hakk'a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır..." (el-Bakare, 185). KURAN-I KERĠM NEDĠR? - Devamı ...

ĠSLAM'DA TĠCARET VE ALTIN GÜNÜ YAPMAK
 

Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Cuma, 27 Ocak 2012 01:05 Altın Günü Yapmak Sual: 10-15 arkadaĢ, tasarruf yapmak için, altın günü yaparak, toplanan altınları kur‟a çekerek her hafta veya her ay birine vermek caiz midir? Caiz değil ise, çıkar yolu nasıldır? CEVAP Kitaplarda bunun caiz olmadığı, faiz olduğu bildiriliyor. Yine fıkıh kitaplarında Ģu örnekler de veriliyor:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Ġki kiĢinin ortak bir ineği olsa, sütünü bir gün biri, bir gün öteki alsa faiz olur. Her günkü sütü eĢit bölüĢmek gerekir. Bunun gibi iki kiĢinin kirada bir evi olsa, kirasını bir ay biri, bir ay öteki alsa caiz olmaz. Her ay alınan parayı, ikiye taksim etmek gerekir. Altın gününün caiz Ģekli, Ģöyle olabilir: Sohbet etmek için, önce hangi evlere gidileceği, kur'a ile veya anlaĢarak tespit edilir. Sonra, her gidilen evin sahibine, mesela bir çeyrek altın hediye edilir. Böyle hediyeleĢme usulü ile yapılırsa, caiz olur. Denilebilir ki, bizim niyetimiz hediyeleĢmek değil, tasarruf etmektir. Evet, niyet tasarruf olsa da, hediyede, alıĢ veriĢte, nikahta söze itibar edilir, niyet geçersizdir. Niyeti ne olursa olsun, bunu sana hediye ettim der de, öteki kabul ederse, hediye sahih olur.

Faiz ve ticaret Sual: (Ġslamiyet‟te faiz yasak edildiği için ticaretimiz aksadı, geri kalmıĢtık) diyenlere ne söylemeli? CEVAP (Faiz, uzun yıllardan beri serbesttir. Buna rağmen niye kalkınmadık?) demek yeterli olur. ĠSLAM'DA TĠCARET VE ALTIN GÜNÜ YAPMAK - Devamı ...

DĠN 1. Siyaset (Kategori) Türkiye ve Dünya Siyaset Haberleri ' ni www.kuyruksuz.com adresinden takip ediniz... ... 2. Gündem (Kategori) Gündem kategorisinde, siyaset, güncel haberler , Din ve Ahlak , Ġslamiyet ile ilgili Bilgiler , Eğitim makaleleri ve Eğitim Konuları ile dersler , öğretmenler için yararlı makaleler bulunur. ... 3. Din ve Ahlak (Kategori) 4. BAUMGARTEN FELSEFESĠ VE FELSEFEDE ESTETĠK (Felsefe) ... düĢünce ve hayal gücünü katması olayıdır. Bir sanat eseri, sanatçının kendinden kattığı değerlerle anlam kazanır. Maddi varlığı böyle tinselleĢtirmek, maddeye biçim vermek demektir. Biçim kazanmıĢ, tinsellik ... 5. ANSELMUS VE FĠLOZOF KĠġĠLĠĞĠ (Felsefe) ... gerilmiĢtir. Skolastizmin bu ilk döneminde din ve felsefe uzlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Dinsel kavramlar, akılla açıklanmaya çalıĢılmıĢ ve bunun için Platon‟nun kavram realizmi kullanılmıĢtır. Ek Bilgiler ... 6. BERGSON VE SEZGĠCĠLĠK (Felsefe)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... Conscience (Bilincin Dolayımsız Verileri Üzerine Denemeler), Matiere et Memoire (Madde ve Bellek), Les Deux Sources de la Morale et de la Religion (Ahlak ve Dinin Ġki Kaynağı) ve L'Evolution creatrice ... 7. TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ, TÜBERKÜLOZ RAPORUNU AÇIKLADI ! (Tıp Bilimi Platformu) ... yatay örgütlenme dinamiği, tüberküloz gibi dikey örgütlenme isteyen kontrol politikalarına zarar vermektedir. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı‟nın ... 8. VEKALETEN HAC (Din ve Ahlak) ... bunun yerine hacca gönderilmesi caiz değildir. Yalnız vâris, ölen akrabası, vasiyet etmemiĢ, yani hac parası ayırmamıĢ ise, kendine miras kalan para ile, onun yerine hacca gidebilir veya baĢkasını gönderebilir. ... 9. UMRE YAPANA HAC (Ana Kategori) ... diye yazmaz. Umre yapana hac farz olmaz. (Redd-ül Muhtar) Bazı kimselerin bilmediği husus Ģudur: Ġbni Âbidin hazretleri, Ukud-üd-dürriyye‟de (Hac etmemiĢ fakirin, baĢkası yerine hacca gitmesi caiz ise ... 10. HACCIN VACĠPLERĠ (Din ve Ahlak) ... edince bir Ģey lazım gelmez. Bir vekile yaptırması lazım olmaz. Hayzlı, nifaslı kadın Mescid-i harama giremez. Tavaftan baĢka nüsükleri yapar. Tavafı ziyareti temizlenince yapar. Her günün nüsükü, ... 11. HACCIN ġARTLARI (Din ve Ahlak) ... hacca gidemez. Giderse haccı kabul olur ise de haramdır. Erkeği ile gidince de otelde, tavafta, sa‟yde ve taĢ atarken erkekler arasına karıĢması haramdır ve haccın sevabını giderdiği gibi büyük günaha ... 12. HACCIN SÜNNETLERĠ (Din ve Ahlak) ... değildir. 2- Ġmamın üç yerde hutbe okumasıdır. Birisi Zilhicce ayının yedinci günü Mekke‟de; ikincisi dokuzuncu günü, öğle namazı olunca, öğle ve ikindi namazlarından önce, Arafat‟ta; üçüncüsü, onbirinci ... 13. HACCA GĠTMENĠN FAZĠLETĠ (Din ve Ahlak) ... varsa ödemeli, hak sahipleriyle helalleĢmeli, günahlarına tevbe etmelidir. Bunlara riayet edilerek yapılan hac makbul olur. Hadis-i Ģeriflerde, (Hac edin ki muhtaç olmayasınız. Yolculuk edin ki sıhhate ... 14. HACCIN EDEPLERĠ (Din ve Ahlak) Haccın edepleri Haccın edepleri Ģunlardır: 1- Hac yolculuğu için dinine, ilmine güvenilir salih kimselerle istiĢare etmeli. 2- Bilhassa hac yolculuğu esnasında gösteriĢten sakınmaya çalıĢmalı. 3- ... 15. HAC YOLUNDA ÖLEN (Din ve Ahlak) ... Ģerifte, (Bir iyilik yapmaya azmedip de yapamayan kimse, o iyiliği yapmıĢ gibi sevap alır) buyuruluyor. Hastalık veya baĢka sebeplerle cihada gidemeyip Medine‟de kalan Eshab-ı kiram için Peygamber efendimiz, ... 16. HAC AYLARI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) Hac ayları Sual: Kur‟anda, (Hac bilinen aylardadır) buyuruluyor. Bilinen aylar hangileridir ve hac, bu aylarda olmuyor da, niye 5 güne sıkıĢtırılıyor? CEVAP Hac vakti ile hac ayları farklıdır. Hac ibadeti ... 17. HAC ĠBADETĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR VE CEVAPLARI (Din ve Ahlak) ... Ģerifte buyuruldu ki: (Bir zaman gelir ki, hacca, sultanlar [devlet baĢkanları] gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriĢ için giderler.) [Hatib] Sual: Müslümanlardan ... 18. BORÇLULAR HACCA GĠDEBĠLĠR MĠ? (Din ve Ahlak) Borçlu hacca gidebilir mi? Konuyla ilgili Sesli Dosyayı dinlemek için lütfen tıklayınız! Sual: Biz borçlu bir aileyiz. Borçlarımızı ödemeden umreye veya hacca gitmek doğru mu? CEVAP Borçlarınızı ödemeden ... 19. SIRAT KÖPRÜSÜ (Din ve Ahlak) SIRAT KÖPRÜSÜ Sırat köprüsü Nass ile sabittir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Onları Cehennem Sıratına götürüp hapsedin! Çünkü onlar mesuldür.) [Saffat 23, 24] Nuhbet-ül-Leali kitabında ... 20. GERÇEK BĠR DĠNDAR - ATATÜRK (Din ve Ahlak) GERÇEK BĠR DĠNDAR - ATATÜRK “Türk milleti daha dindar olmalıdır... Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam, öyle inanıyorum.” Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün din anlayıĢı ve din konusunda izlediği ... 21. DĠNĠNE GÖNÜLDEN BAĞLI BĠR LĠDER - ATATÜRK (Din ve Ahlak) DĠNĠNE GÖNÜLDEN BAĞLI BĠR LĠDER ATATÜRK VE DĠN "Türk Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle ... 22. GAFLETTEN KURTULMAK NASIL OLUR? (Din ve Ahlak) GAFLETTEN KURTULMAK NASIL OLUR? Sual: Gaflet nedir? Gafletten kurtulmak nasıl olur? CEVAP Dini kelimelerin sözlük manasına değil, ıstılah manasına bakmak gerekir. Gaflet, Allahü teâlâyı unutmak demektir. ... 23. DÜNYA SEVGĠSĠ , GÜNAHLARIN BAġIDIR (Din ve Ahlak) ... yanındaki değeri sıfır kabul edildiğine göre, dünya için hiç çalıĢmamak gerekmez mi? CEVAP Dinimiz, dünyaya da, ahirete de çalıĢmayı emretmektedir. Kur'an-ı kerimde mealen (Dünyadan da nasibini unutma!) ... 24. DÜNYA AHĠRETĠN TARLASIDIR (Din ve Ahlak) ... Ahirete yaramayan dünyalıklar, zararlıdır. Dünya, dine uygun kullanılırsa, ahirette faydalı olurlar. Hem dünya lezzetine, hem de ahiret nimetlerine kavuĢulur. Ġyilik, kötülük, malda değildir. Malı kullanandadır. ... 25. SĠGARA ĠÇMEK HARAM MI? (Din ve Ahlak) Sigara içmek Haram mı? Tütün içmek haram mı? Sual: Tütün, sigara içmek haram mıdır? Ġslam âlimleri bu konuda ne bildirmiĢlerdir? CEVAP Dürr-ül-muhtar kitabının beĢinci cildinde buyuruluyor ki: Hanefi ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

26. SĠGARA ÇOK ZARARLI BĠR MADDEDĠR... SĠGARAYI BIRAKMAK ĠÇĠN NE YAPMALI? (Sağlık) ... ve içeceklerden uzak durunuz. Genellikle sebze, meyve ve sulu yiyecekleri tercih edin. 6- Bilhassa sigara arzusu arttığı hallerde bir bardak su içiniz! 7- Planlı, disiplinli ve faal bir yaĢama Ģeklini ... 27. DEPREM VE GÜNAH ĠLĠġKĠSĠ (Din ve Ahlak) ... olacak. Din bilgileri unutulacak. Kötülük çoğalacak. Dinsiz, ahlaksız, kimseler Emir olacak, Allahü teâlânın emirleri yaptırılmayacak. Haramlar her yerde iĢlenecek, Yemen‟den bir ateĢ çıkacak. Gökler ve ... 28. ĠSLAM'DA ÖTENAZĠ (Din ve Ahlak) ... acı duymaz. ġehidler ve mümin olanlar da, ölüm acısını duymazlar. Acıyı duyurmayan Allah‟tır. Dinin emrine uygun kesilen hayvan acı duymaz. Peygamber efendimiz, (Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez, ... 29. TÜRKĠYE ARAPLAġIYOR MU? (Siyaset) ... giderek perçinleyen taraf “dini argüman” kullananlar olmaktadır. ÇağdaĢ/modern iliĢkilerin yerini giderek artan Ģekilde Ġslamik unsurlar devralmakta, toplumsal geriye gidiĢ hızlanmaktadır. Özetlemek ... 30. VLADIMIR LENIN - Lenin Hakkında tüm Gerçekler (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... ve Yunanca konusunda kendini gösteren Lenin aynı zamanda Almanca, Fransızca ve Ġngilizce de öğrendi. Ancak Fransızca ve Almanca bilgileri yetersizdi. 1917'de Inessa Armand'ın yardımıyla Fransızca ve Ġngilizce ... 31. ĠSLAM DĠNĠ 'NDE ZORLAMA YOKTUR ! (Din ve Ahlak) Dinde zorlama yoktur Sual: (Yalnız Kur‟an) diyerek Resulullahı dıĢlamaya çalıĢan zındıklarla, Mısırlı ReĢat Halife‟nin kurduğu “Ondokuzculuk” dininde olanlar, Buhari‟deki, (Dininden dönüp mürted [kâfir] ... 32. ĠSLAM'DA HOġGÖRÜ NE DEMEKTĠR ? (Din ve Ahlak) HoĢgörü ne demektir? Sual: Bir fetullahçı, (Ġslam dininde hoĢgörü yoktur. Örneğin zina, hırsızlık gibi suçlara ağır cezalar veriliyor. Müslümanlığı bırakan öldürülüyor. Eğer hak ve mantıklı bir din olsaydı ... 33. BATILI ÜNLÜLERĠN ĠSLAM HAYRANLIĞI (Din ve Ahlak) ... Muhammed peygamber kendisinden önce gelmiĢ olan Ġbrahim, Ġsmail, Musa ve Ġsa‟nın Allah‟ını Araplara tanıttı. Arapların yanına sokulan Aryenler, hakiki Ġsa dinini bozarak onlara Allah, Allah‟ın oğlu, Ruhulkudüs ... 34. ĠSLAM DĠNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR (Din ve Ahlak) Dinimizle ilgili çeĢitli sorular Sual: Ġslam‟ın beĢ Ģartı, ne zaman farz oldu? CEVAP ġu zamanlarda oldu: 1- Kelime-i Ģehadet: Müslümanlığın baĢlangıcında farz oldu. BeĢ Ģarttan ilk farz olan budur. 2- ... 35. MÜSLÜMANLAR NĠÇĠN GERĠ KALMIġTIR? (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Müslümanlar niçin geri kalmıĢtır Sual: Ġslamiyet ilerlemeye engel midir? Müslümanlar niçin geri kalmıĢtır? CEVAP Ġslamiyet, faydalı her yeniliği emreden bir dindir. Bundan dolayı, ilim adamlarına çok ... 36. FIKIH NEDĠR? FIKIH ĠLMĠNĠN ÖNEMĠ (Din ve Ahlak) Fıkıh ilminin önemi Sual: Mealden mi yoksa fıkıh kitabından mı dini öğrenmeyi tavsiye edersiniz? CEVAP Mealden tefsirden din öğrenilmez. Ahmed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki: Kur'an-ı kerimdeki Allah‟ın ... 37. VEDÂ HUTBESĠ (Din ve Ahlak) ... [aleyhisselam] Onun kulu ve resulüdür. Ey Allah‟ın kulları! Size, Allahü teâlâdan korkmanızı ve Ona itaat etmenizi vasiyet ederim. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra ... 38. KĠTAB-I MUKADDES'TE AHMED ĠSMĠ (Din ve Ahlak) ... teâlâ, bütün din kitaplarında, (bir son Peygamberin geleceğini) ve bu son Peygamberin insanları en doğru yola, hidayet yoluna koyacağını beyan etmiĢtir. Bu ifade, hem Tevrat‟ta, hem de, birçok değiĢtirmelere ... 39. NAMAZDA RESÜLLULLAH'I ÖVMEK (Ana Kategori) ... göre Kur‟an-ı kerimden mânâ çıkarmaya kalkarsa, ortaya insan sayısı kadar din çıkar. Görüldüğü gibi, insan kendi aklına göre hareket ederse, hâĢâ, Kur‟an-ı kerimdeki ayet-i kerimeleri okumaya bile, Ģirk ... 40. HAMNE BĠNTĠ CAHġ (Din ve Ahlak) ... yerlerini terk etmesi üzerine, savaĢın akıĢı değiĢti. Müslümanlar dağılır gibi oldular. Hatta Resulullahın Ģehit edildiği Ģayiası yayıldı. Medine‟de bulunan kadın sahabîler bunu haber alır almaz, cepheye ... 41. HANSA HATUN (Din ve Ahlak) ... ve kahramanlık bekliyorum. Din düĢmanlarına ilk hücum eden sizler olmalısınız. Sizlerin arkada değil, daima en ön safta çarpıĢtığınızı görmeliyim. Çünkü bu harp, eski savaĢlarımız gibi adi, basit çıkarlar ... 42. HANZALA BĠN EBÛ ÂMĠR (Din ve Ahlak) ... canlarının derdine düĢtüklerinden hiç aldırıĢ eden olmadı. Fakat ġeddâd bin Esved, Hazret-i Hanzala‟ya arkadan yaklaĢıp hâince, sırtından mızrakladı. Hanzala mukâbele etmek istedi. Fakat îmândan nasîbi ... 43. HASSAN BĠN SABĠT (Din ve Ahlak) ... bir çocuktum. Bir defasında meĢhur yahudi âlimlerinden biri, Medine‟de yüksek bir yere çıkıp, “Ey yahudiler!” diye bağırarak, yahudilerin toplanmasını istedi. Yahudiler toplanınca, “Ne var, ne diyorsun?” ... 44. HATĠB BĠN EBÎ BELTEA (Din ve Ahlak) ... Câbir bin Abdullah‟ın bildirdiği hadis-i Ģerifte de Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Ağaç altında benimle sözleĢenlerden hiçbiri Cehenneme girmez!” Hâtib bin Ebî Beltea hazretleri, hicretin yedinci ... 45. HUBEYB BĠN ADĠY

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) ... tatbike koydular. Bu maksatla bir heyet Medine‟ye giderek Resulullahın huzuruna çıkıp: - Yâ Resûlallah. Bizim kabîlelerimiz, Ġslâmiyeti kabûl ettiler. Yalnız Kur‟ân-ı kerîm öğretmenine ihtiyâcımız var. ... 46. HUZEYFE BĠN YEMÂN (Din ve Ahlak) ... devriliyor, ateĢleri ve ıĢıkları sönüyor, çadırları baĢlarına yıkılıyordu. Bir ara müĢrik ordusunun kumandanı Ebû Süfyân ayağa kalkıp dedi ki: - Ġçinizde gözcüler ve casuslar bulunabilir, dikkat ediniz, ... 47. HAMZA BĠN ABDÜLMUTTALĠP (Din ve Ahlak) ... bildirip Ģöyle dedi: “- Kalbimi, Ġslâmiyete ve Hakka meylettirmiĢ olduğu için Allahü teâlâya hamdolsun. Bu din, kullarının her yaptığını bilen, herkese lutfu ile muâmele eden, kudreti her Ģeye galip gelen, ... 48. ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL (Din ve Ahlak) ... beklemeden Müseyleme‟ye hücum edince mağlup oldu. Bunun üzerine Hazret-i Ebû Bekir, onu, önce Umman tarafında bulunan Huzeyfe‟nin yanına yardımcı kuvvet olarak gönderdi. Burada vazifesini yaptıktan sonra ... 49. ĠMRÂN BĠN HÜSAYN (Din ve Ahlak) ... Bunlardan birisi Ģâhidini getirdi, diğeri getiremedi. Hüküm Ģâhit getirenin lehine verildi. ġâhit getiremeyen kimse bunu kabûl etmeyip dedi ki: – Bu karar bâtıldır. Hazret-i Ġmrân bunun üzerine, ... 50. KÂ'B BĠN ZÜHEYR (Din ve Ahlak) ... de Ģâir idi. Kâ‟b bin Züheyr‟in babası Hırıstiyan ve Yahûdi âlimlerinin yanlarına gider, onları dinlerdi. Onlardan âhir zamanda bir Peygamber gönderileceğini iĢitmiĢti. ĠĢâreti anlamıĢtı Züheyr, ... 51. NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET (Din ve Ahlak) ... Onlarla iyi geçinmem için günah iĢlemem caiz olur mu? Mesela nikah düĢen bayan akrabalarıma hoĢ geldin diyerek kucaklaĢıp öpüĢmem caiz olur mu? CEVAP Zaruretsiz caiz olmaz. Ġmam-ı Rabbani hazretleri, (EĢin, ... 52. ĠNSANLAR ĠMAN VE DĠN KONUSUNDA FĠKĠR DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠ? (Din ve Ahlak) ĠNSANLAR ĠMAN VE DĠN KONUSUNDA FĠKĠR DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠ? Elbette insanlar fikirlerini değiĢtirebilir, yeni ortaya çıkan geliĢmelere göre veya yeni öğrendiği bilgilere göre bazı konulardaki pozisyonunu ... 53. YANDAġ VE CEMAATÇĠ GAZETELER , SĠYASĠ BASKIYLA ĠLAN TOPLUYOR! (Siyaset) ... reddedince Star‟la yolları ayrıldı. Aslında olan yolların ayrılması değil, ayırılmasıydı! Mehmet Altan, bir ilk değil. Tutuklanan bazı gazetecilerin listesi bir yana, köĢelerini arkalarında bırakmak ... 54. AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ SĠLAHLI KUVVETLERĠ (Dünya Orduları ve Savunma) ... tane fırkateyn sipariĢ edince kurulmuĢ oldu ve bu arada bir de düzenli kara ordusu kuruldu ancak çok küçük ve büyük oranda savaĢ zamanı eyaletlerdeki silah kullanan kiĢilerin katkısına muhtaçtı. ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

55. KOMÜNĠZM NEDĠR? Komünizm hakkında herĢey ... (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... ve en iyi yönetim biçimidir. Felsefi Olarak, Her din ve ahlakî öğretim temelinde komünizmi taĢır. Her yönetim biçiminin de sonunun Komünizm olacağı iddia edilir. Sadece üretim araçlarının ortaklaĢalığına ... 56. HÜR ADAM KURTULUġ SAVAġI'NDA NEREDEYDĠ? (Siyaset) ... çok coĢkulu konuĢmalar yaptı. Münevver Saime Hanım konuĢmasının bir yerinde ellerini semaya doğru açarak kendisini dinleyen kalabalığa aynen Ģöyle seslendi: “Yarabbi! Ben kardeĢlerime değil ilk önce ... 57. KURAN-I KERĠM NEDĠR? (Din ve Ahlak) ... 82). "O Kur'an, insanları Hakk'a ulaĢtırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır..." (el-Bakare, 185). "Kur'ân-ı Kerîm doğru yol gösterici, mü'minlere derecelerle kurtuluĢu ... 58. ĠSLAMĠYET'TE ÖLÜM VE SONRASI (Din ve Ahlak) ... rağmen kendini yaĢlanmaya ve ölüme karĢı koruyabilmiĢtek bir insan gösteremezsiniz. Ölmeyecek tek bir insan bulamazsınız. Çünkü insan kendi bedeninin ve kendi hayatının sahibi değildir. YaĢamaya karar ... 59. UYDURMA HADĠS OLUR MU? (Din ve Ahlak) ... Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki: (Usûl-i hadis ilminde müctehid olan bir âlim, bir hadisin mevdu olduğunu ispat edince, bu ilmin bütün âlimlerinin de, mevdu demesi lazım gelmez. Çünkü, mevdu ... 60. ĠSLAMĠYET'TE YEMĠN VE YEMĠN KEFARETĠ (Din ve Ahlak) ... veya din, fen, ahlak kitabı verilebilir. (S. Ebediyye) Sual: Yemin kefareti nasıl verilir? CEVAP Yemin kefareti için, zekat alması caiz olan on fakire, bütün bedenini örtecek kadar ... 61. ĠSLAM'DA TĠCARET VE ALTIN GÜNÜ YAPMAK (Din ve Ahlak) ... alamayan tüccar, hisse senetleri çıkarıp, Müslümanları kendine ortak yapardı. Kâra ortak olmak için, zenginler tüccara çok para verirlerdi. Paralarını bankaya değil, ticarete yatırırlardı. Böylece, yurtta ... 62. ĠSLAMĠYET'TE FAĠZ (Din ve Ahlak) ... her zaman haramdır. (Cevhere) Faiz yalnız Ġslam dininde değil, semavi dinlerin hepsinde haramdı. Fetava-i Hayriyyede buyuruluyor ki: (Zimmi [gayrimüslim] zimmiye elli lira ödünç verip, faizi ile birlikte ... 63. FĠLĠSTĠN, ĠSRAĠL ĠLE GÖRÜġMELERĠ KESTĠ ... (Dünya Siyaseti ve Global Politika) FĠLĠSTĠN, ĠSRAĠL ĠLE GÖRÜġMELERĠ KESTĠ ... Filistinli yetkililerden dün (25 Aralık) edinilen bilgiye göre, Ürdün'ün baĢkenti Amman'da gerçekleĢtirilen diyalog görüĢmelerinin altıncısı baĢarısızlıkla ... 64. GÜZ ORTASI BAYRAMI ( AY BAYRAMI ) NEDĠR? (Dünya Tarihi)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... eden bir gelenektir. Zengin olsun, fakir olsun mehtabı seyrederken herkes kendince bir zevk alır. Eski zamanlarda zenginler bayramda bir kule inĢa ettirir, kulede mehtabı seyrederdi; ... 65. DÜNYANIN EN BÜYÜK BUDA HEYKELĠ (Din ve Ahlak) ... Çinlilerin de giderek rağbet gösterdiği bir bölge haline geliyor. Özellikle, Çin halkı için çok önemli olan Bahar Bayramı'nda burayı ziyaret edenler, Xiangfu Tapınağı'nda çan sesini dinlerler. ĠnanıĢa ... 66. ĠSTĠKLAL MARġI KALDIRILIYOR MU? (Siyaset) Ġstiklal MarĢı kaldırılıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, okullarda Ġstiklal MarĢı okunmasının zorunlu olmaktan çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Olabilir mi sizce? Bu ... 67. AHLAK KAVRAMI VE ĠSLAMĠYETTE AHLAK (Din ve Ahlak) AHLAK Ahlak, kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru veya yanlıĢ sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî, seküler ve felsefi topluluklar tarafından, insanların ... 68. TEMEL DĠNÎ BĠLGĠLER - ĠSLAM (Ana Kategori) TEMEL DĠNÎ BĠLGĠLER ĠSLÂM DĠNĠ Ġslam, Ġslamiyet veya Müslümanlık, (Arapça: le / ‫ -م‬islām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın Ġbrahimî dinlerden biri. Ġslam, peygamberi Muhammed aracılığıyla ... 69. Ġslami Genel Kültür Soruları ve Cevapları (Din ve Ahlak) ... nedir ve kim baĢlatmıĢtır? Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)‟in Mekke‟den Medine‟ye hicretini baĢlangıç kabul eden ... 70. Ġslamiyet ile ilgili Suâller (Din ve Ahlak) ... iman etmektir. 14. Bu iman muteber midir? Değildir. 15. Tevbei yeis nedir? Ġmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. 16. Bu tevbe muteber midir? Muteberdir. 17. Dinin ... 71. ĠSLAMĠYET HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR (Din ve Ahlak) ... gerekir 025. Celaleddin Rumi‟nin halk dilindeki adı nedir? Mevlana 026. Ağaç kovuğunda Ģehit edilen peygamber kimdir? Hz. Zekeriyya (a.s.) 027. Çektikçe kısalan nedir? Sigara 028. ... 72. PAZARTESĠ SENDROMU NEDĠR? NASIL BAġEDĠLĠR? (Sağlık) ... yaĢayacakları kaygısını hissetmeye baĢlıyorlar ve genelde "Pazartesi Sendromu" pazar günü kendini göstermeye baĢlıyor. ĠĢe gitmek istememe, bıkkınlık, halsizlik, enerji düĢüklüğü ve anlamsızlık gibi pek ... 73. DEVRĠMCĠLERĠNĠN KUTLAMADIĞI DEVRĠM (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... dıĢında pek kutlayan yoktu. Protesto gösterileri ise dinmek bilmiyor. Bir haftada 4 kiĢi kendini yaktı. Devrim yapmak, devrimciler için herhalde en mutluluk verici Ģeydir. Rusya'da devrim 71 günü geçip ... 74. YENĠ ANAYASA , YENĠ REJĠM ĠÇĠN SON YOKLAMALAR ... (Siyaset)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... açılma zamanları, sanıklarının temsil ettiği düĢünceler bir birinden farklı pek çok davanın tek bir dava adı altında birleĢtirilmesi, dava sahiplerinin derdinin hukukun gereğinin yapılması olmadığını zaten ... 75. SÖZDE ERMENĠ SOYKIRIMINI TANIYAN ÜLKELER (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... teraküm etmiĢ olan adavetlerin bu vesile ile infilak ederek katiyen arzu etmediği suistimallere sebep olduğu, birçok memurun haddinden ziyade zulüm ve Ģiddet gösterdiği ve birçok yerde bigayrihat birtakım ... 76. SÖZDE ERMENĠ SOYKIRIMI VE ERMENĠ OLAYLARI HAKKINDA TÜM GERÇEKLER (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... dinî özellikleri doğrultusunda "millet" olarak kendi kendilerini yönetme hakkını "tam muhtariyetlik" olarak tanır; bir diğer deyiĢle, imparatorluktaki müslümanların dıĢındaki toplulukların büyük çoğunluğunu ... 77. OBAMA'NIN YENĠ SAVUNMA STRATEJĠSĠ VE ÇĠN (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... iliĢkileri anlatılmaktadır: “BarıĢın ve istikrarın temini sürdürülmesi, ticari faaliyetlerin ve ürünlerin serbest dolaĢımı ve ABD etkinliğinin bu dinamik bölgede sağlanması askerî kapasite ... 78. ADNAN MENDERES MASUM MUYDU? (Siyaset) ... getirilirken halka yönelik suçlarından hiç bahsedilmeyiĢi, bununla bağlantılı olarak da, DP iktidarının CHP ve ordu nezdindeki durumu masaya yatırılırken halk nezdindeki durumuna değinilmeyiĢi ise tartıĢmalarda ... 79. DĠN ÖĞRETMENĠ ALEVĠ ÖĞRENCĠSĠNĠ FĠġLEDĠ ! (Siyaset) DĠN ÖĞRETMENĠ ALEVĠ ÖĞRENCĠSĠNĠ FĠġLEDĠ! Sınıfta fiĢleme gibi soru Anadolu Öğretmen Lisesi‟nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni derste öğrencilere, “Kim Alevi, el kaldırsın” diye ... 80. DOĞA KONULU ARKAPLAN RESĠMLERĠ (Fotoğraf Galerisi) ... göz zevkiniz için sizlere arkaplan resimleri seçti. Bu güzel arkaplan resimlerini ister kendiniz kullanın , isterseniz arkadaĢlarınızla paylaĢın... Daha Güzel Masaüstü ve arkaplan resimleri çok yakında ... 81. YARGIDA REFORM ! BIÇAK PARASI RÜġVET SAYILACAK... (Hukuk) ... bunlara çözüm getirir. Zaten bu yönde herkes çağrılarda bulunuyor. Sabah biraz dinledim. Gördüğüm kadarıyla buna hizmet edecek değiĢiklikler bunlar. Nihayetinde mahkemeler yargının ayrı bir bağımsız alanı ... 82. CRUSH SENDROMU VE TEDAVĠSĠ (Tıp Bilimi Platformu) ... Bulgular varsa en uygun solüsyonları (kanamalı hastalarda kan, plazma, izotonik NaCl) kullanarak hipovolemiyi tedavi ediniz. Ġdrar çıkarmamakta ise, hastaya tüm çıkardığı sıvılardan yaklaĢık 1000-1500 ... 83. KARL MARX (Felsefe) ... tarihi, sınıf savaĢımları tarihidir." Marx, bütün sınıflı toplumlarda olduğu gibi kapitalizmin de kendini yok etmeye yol açacak içsel dinamikler barındırdığına inanırdı; onun düĢüncesine göre, nasıl ki ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

84. HĠZBULLAH'TAN PKK'YA ZEYTĠN DALI ! (Siyaset) ... sürülüyor. Ġlgili ve sorumluların dikkatine... ***** Örgüt mü dediniz? Kılık kıyafetlerine, okudukları kitaba, dinledikleri müziğe, gittikleri yerlere bakıp gencecik çocukları “terör örgütü üyesi” ... 85. ERKEK KADIN YANYANA OTURTMADILAR ! (Siyaset) ... musunuz? Uçakta kadınlarla yan yana seyahat ederken namuslu, otobüste namussuz mu oluyorsunuz? Siz sapık olmayı kabul edin ama ben bu muameleyi kabul edemem!' ĠNSAN MUAMELESĠ GÖRMEK BU ÜLKEDE NEDEN BU ... 86. UĞUR MUMCU (Siyaset) ... Öymen' le birlikte hazırladıkları, Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in hayali mobilya ihracatını konu edinen, Mobilya Dosyası adlı kitabı yayınlandı. 1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet ... 87. KÜRESEL ISINMA (Dünya Tarihi) ... Karbon dioksit, %4-9 Metan ve %3-7 ile Ozon'dur. Sera gazlarının bir kısmı kendi kendine oluĢurken, bir kısmı da insanlar tarafından üretilir. Doğal yollarla oluĢan sera gazları su buharı, karbondioksit, ... 88. HOġÇAKAL 19 MAYIS ! (Siyaset) ... yerleĢtirdiler. Bütün dini gün ve bayramların tarihi her yıl değiĢirken, ne hikmetse Kutlu Doğum‟un tarihi hiç değiĢmiyor, hep 23 Nisan‟a denk getirilip okullarda bunun kutlaması yaptırılıyor. *** ... 89. TÜRK DEVRĠMĠ NEDĠR? (Siyaset) ... ortak bağ yüzyıllardan beri gelen biçim ve niteliğini değiĢtirmiĢ, yani ulus dinsel ve mezhepsel bağ yerine Türk Ulusallığı bağı ile bireylerini toplamıĢtır. Eğer altı yıl önceki anılarınızı yoklarsanız; ... 90. DERSĠM OLAYLARI ĠLE ĠLGĠLĠ UĞUR MUMCU NE YAZMIġTI? (Siyaset) ... olağanüstü yetkiler tanıyordu… Bu yasa, 1935 yılından 1946 yılına kadar uygulandı. Ġbrahim Tali Öngören, Abidin Özmen, General Kâzım Dirik, Tahsin Uzer ve Korgeneral Abdullah Alpdoğan‟ın hazırladıkları ... 91. DĠN SOSYOLOJĠSĠ VE DĠNSEL DAVRANIġ (Felsefe) Din sosyolojisi ve dinsel davranıĢ Marx, "Din, baskıya tabi yaratıkların iç çekmesi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz olayların ruhu, halkın afyonudur." der. Freud için ise ... 92. EVRĠMDE MERHAMETĠN YERĠ NERESĠ? (Dünya Tarihi) ... ve fedakarlığın biyolojik mekanizmasını inceleyerek baĢlayalım. YAKIġIKLI DEĞĠL AMA EMPATĠK BaĢkasının duygularını çözebilme, kendini onun yerine koyabilme anlamına gelen empati, yaĢamımızın ilk ... 93. SADECE 3 NESĠLDE EVRĠM (Dünya Tarihi)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

Sadece üç nesilde evrim Okyanusta yaĢayan bir iskorpit türü, sadece 3 nesil boyunca iklim değiĢikliklerine uyum sağlamıĢ. Ġngiliz "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yer alan bir ... 94. EVRĠMDEN ARTA KALANLAR (Dünya Tarihi) ... 'iĢlevsiz' kalanlar var. Ġnsanoğlu da doğadaki birçok canlı türü gibi halen evrimini tamamlamadı ve süreç devam ediyor. Peki, insanoğlu kendini anlamaya çalıĢırken geçmiĢimize ıĢık tutacak 'evrim ... 95. EVRĠME ĠNANILMAZ , EVRĠM BĠLĠNĠR !... (Dünya Tarihi) ... Kendinden önce de Evrim benzeri görüĢlerin olduğu ve Evrim Teorisinin bu görüĢlerin üzerinde bir üst görüĢ olduğunu akıllı ve bilimsel düĢünebilen tüm insanların kabul ettiği bir gerçektir. Diyoruz. Diyoruz ... 96. TESETTÜR MODASI 2012 (Moda) ... Kaldı ki; Ġslamiyet estetiğe ve sanata önem veren bir din. Tommy Hilfiger‟dan gömlek, Hermez ve Dior‟dan eĢarp, Burberrys‟tan pardösü alıp giyinmek herkesin hakkı. Bazı kesimlerin ısrarla savundukları ... 97. TÜRKAN SAYLAN (Tıp Bilimi Platformu) ... “ĠÜ Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi”nin kuruluĢunda görev aldı ve 1996‟ya kadar müdür yardımcılığı ile Kadın Sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yaptı. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi ... 98. DÜNYA CÜZZAM GÜNÜ ve CÜZZAMLA SAVAġ HAFTASI (Eğitim) ... Doğal BağıĢıklığın olmaması hali, insanlara kendinden önceki soylardan geçen bir özelliktir. Bu bağıĢıklık halini bir testle anlamak olasıdır). Bu bağıĢıklık Lepromin Testi (Mitsuda Testi) ile anlaĢılabilir. ... 99. RAUF DENKTAġ (Siyaset) ... BaĢkanlığı'' ile 'Ġcra Komitesi BaĢkanlığı''na seçildi. 1960-63 yılları arasında TMT adına NACAK gazetelerini çıkardı. · Kıbrıs'ta dinamiti patlatan kıvılcım, 4 Aralık 1963'te LefkoĢe'deki EOKA eylemcisi ... 100. TSK'NIN ATATÜRK ĠLE BAĞINI KESTĠLER ! (Siyaset) ... durulmuyor ama sanıldığından çok daha fazla anlamı var bunun… Çünkü artık TSK‟nın Atatürk‟le bağı kesilmiĢ oluyor. Onun kurduğu cumhuriyet dinci tehdide karĢı artık savunmasız kalacak… Elbette buna ... 151. Eskiden Çinliler yazın sıcaklığının etkisini nasıl giderirdi? (Sağlık) ... sıcaklığı sık sık 40 derecenin üstüne çıkıyor. Bu durumda klimalı bir odada iĢ ve öğrenim yapmak veya dinlenmek fevkalade rahatlatıcıdır. Klimalı bir ortamda akılımıza belki de Ģu gelir: ... 152. Sağlık durumunu yansıtan 5 duyu organı (Ana Kategori) ... edinebilir. Göz, karaciğer sorununu yansıtır. Bir kiĢinin göz akı sarı renk alırsa, bu karaciğerinde ve safrasında sorun olduğu anlımana gelir. Sarıya çalan yeĢil renkli bir sıvı olan safra sıvısı, ... 153. Ġnsanın sağlık durumu, dudağına yansır

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Sağlık) ... Günde 1 veya 2 kaĢık sirke içebilir, bu sirkenin etkisi bir süre sonra kendini gösterir. D, Dudağın etrafındaki ciltte görülen siyah çerçeve, insan vücudu içinde eksema olduğu, böbrek, mide ve dalağının ... 154. Soya sütü kadınlara Doufu'dan daha yararlı (Sağlık) ... Sağlık Fakültesi'nden Prof. Han Ping'in önerisini dinleyelim: Yıllar önce Avrupa ülkelerinde kadınlık hormonu yetersizliğinin tedavisi için östrojen enjeksiyonu yapılıyordu. Ancak ... 155. Dünyada çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır (Sağlık) ... gençliklerini mümkün olduğu kadar uzun korumak için çeĢitli yöntemlere baĢvuruyorlar. Yani, kendinize biraz daha fazla özen gösterirseniz, siz de daha genç görünebilirsiniz. Evet, benimle birlikte gençliği ... 156. Maliyetsiz toksin atma yolları (Sağlık) ... kaybederler. Günümüz dünyasında, kadınlar bir yandan toplumda kendilerine ait bir yer edinmek ve ekonomik bağımsızlığa sahip olmak için çabalıyor, diğer yandan da eĢlerine ve çocuklarına bakmak zorunda ... 157. Çin imparatorlarında taht değiĢimi (Dünya Tarihi) ... kötü davranıyormuĢ, üvey kardeĢi Xiang de burnu havada biriymiĢ. Böyle bir ailede yaĢayan Shun, babası, üvey annesi ve kardeĢiyle yine de iyi geçiniyormuĢ. Yao, bunları dinledikten ... 158. HÜKÜMET, ĠZMĠRLĠYĠ DEPREM KORKUSUYLA MI KANDIRACAK ? (Siyaset) ... ALABĠLĠR Ġzmir , Ak Partililerin korktuğu bir kent , bir direniĢ kenti ve aynı zamanda Atatürkçü Cumhuriyet'in erdemlerini kendilerine yaĢam biçimi edinmiĢ aydın ve AKP'nin istediği gibi herĢeye boyun ... 159. Zeki Müren - " Sanat GüneĢi " (Sanat) ... Müren bundan sonra kendini daha çok sahne ve plak çalıĢmalarına verdi. AlıĢılmıĢ kalıpları zorlayan elbiseleri ve sahne davranıĢı ile halkın ilgisini sürekli olarak üstünde tutmayı baĢardı. 1958 yılında ... 160. BarıĢ Manço'nun Gerçek Adı! (Ana Kategori) ... sosyal faaliyetleri kapsamında düzenlenen söyleĢiye Türkiye'nin dünyadaki sanat elçisi olan BarıĢ Manço'nun oğlu Doğukan Manço konuk oldu. Yüzlerce öğrencinin ilgiyle dinlediği Doğukan Manço, kendisini ... 161. Doğum Günü Kutlamaları ... Çok Yaratıcı ... (YaĢam) ... yapmak, yaratıcı bir düĢün gücü ister. Bakalım Doğum Günü Kutlama seçeneklerine .... DOĞUM GÜNÜ OLAN SEVDĠĞĠNĠZ SÜRPRĠZĠNĠZĠ BEKLEMEDĠĞĠ BĠR ANDA GÖRMELĠ ... Doğum günü sürprizi hazırlamak her babayiğidin ... 162. En Beğenilen Doğum Günü Mesajları (YaĢam)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... DüĢünsenize , kendinize doğum gününüzde gelen anlamlı bir mesaj sizi ne kadar sevindirir ve kendinizi mutlu hisettirir... ĠĢte kuyruksuz.com, arkadaĢlarınıza gönderebileceğiniz en güzel mesajları sizler ... 163. YılbaĢı Hediyeleri (YaĢam) ... YılbaĢı gecesi en Ģık olmak her kadının isteğidir. Bu özel gece için Ģık gece elbiseleri ve bluzlar ile kendinizi eĢsiz hissedeceksiniz. Birbirinden gösteriĢli pullu elbiseler, ceketler ve kıyafetlerinizi ... 164. Attilâ Ġlhan (Sanat) ... Dinledim (2002, söyleĢi), Selim Ġleri'nin Attilâ Ġlhan söyleĢilerinden oluĢan kitabı. ĠĢ Bankası yayınları Kaynak: Attilâ Ġlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı Tags: özdemir asaf ve attila ilhan , nazım ... 165. Ġnsanlık Tarihi ve ilk insan (Dünya Tarihi) ... bu insanların, modern insanların birbirlerini daha rahat anlamalarına imkan tanıyan sesli harfleri kullanmadığını keĢfetti. Buna örnek olarak da ilk insanların, dinleyicinin bir kelimedeki ses vurgusunu ... 166. ABD ORDUSU , KENDĠ TEKNOLOJĠSĠNDEN KORKUYOR! (Dünya Orduları ve Savunma) ... tarafından gizli tutulan casus uçağın, üretim maliyeti, ebatları veya maksimum hızı bilinmiyor. Sentinel, 2 Mayıs‟ta Pakistan‟da öldürülen El Kaide‟nin eski lideri Usame bin Ladin‟in yakalanmasına yönelik ... 167. Geleneksel Dongba Kağıdı (Dünya Tarihi) ... Dongba, hocalarından Dongba Dini'nin kutsal kitabını öğreniyorlar. Önlerindeki tahtaya, resim gibi görünen esrarengiz yazılar yazıyorlar. Bu, eski Dongba'ların keĢfettiği yazı iĢaretleri. Dongba'lara özgü ... 168. Bin yıllık medeniyetin ürünü: Tibet Kağıdı (Dünya Tarihi) ... renginin değiĢmemesi ve dayanıklı olması gibi özelliklerinden dolayı, genellikle dini metinler, resmi belgeler ve sözleĢmelerin yazılmasında kullanılıyordu. Kağıdın bu temel özelliklere sahip olmasında, ... 169. Bin Yıllık Xuan Kağıdı (Dünya Tarihi) 2008 yılında Beijing Olimpiyat Oyunları'nın açılıĢında Xuan kağıdının yapımından uyarlanarak yapılan bir gösteri, Çin'in uzun tarihini özetlemiĢti. Hafif ve yumuĢak Xuan kağıdı, nasıl oluyor da ... 170. Yuanshu Kağıdı (Dünya Tarihi) ... internet üzerinden de satıĢ yapmaya baĢladı. Beklediği gibi, iĢleri çok iyiye gidiyor. Yuanshu Kağıdı'nın nesilden nesile aktarılması iĢine kendini adayanlardan 63 yaĢındaki Li Shaojun, ... 171. Fangmatan Kağıdı (Dünya Tarihi) ... kimler buldu , tarihi kağıtlar , nedir , parĢömen , çin tarihi , çin , chinese history , who found , world civilizations , medeniyet , medeniyetler ittifakı , medeniyetler buluĢması , dinlerarası hoĢgörü ... 172. Bin yıllık geçmiĢiyle Baqiao Kağıdı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Dünya Tarihi) ... Çin tarihindeki dört büyük icat olarak biliniyor. Kağıdın icadı, insanoğluna kültürü yaymak ve geliĢtirmek yolunda önemli katkıda bulundu. Değerli Dinleyiciler, özel programımızın birinci bölümünde sizlere ... 173. Peygamber Efendimizin En Güzel Hadisleri (Din ve Ahlak) HADĠS NEDĠR? EN GÜZEL HADĠSLER … Hadis - Hadis-i ġerif (Arapça: (‫ ل حدي ث‬Ġslam dininde Hazreti Muhammed Mustafa'nın (SAV) değiĢik olaylar ve sorunlar karĢısında inananları aydınlatmak, ... 174. BağıĢıklık Sistemi ve BağıĢıklığı Güçlendirmek (Sağlık) ... hem de kendimizi sağlıklı ve dinç hissetmemizi sağlar. Ayrıca, BağıĢıklık Sisteminin güçlendirilmesinde son yıllarda çokça bahsedilen probiyotik besinlerin de Faydası olduğu görülmüĢtür. Prebiyotik ve ... 175. Öksürük Nedenleri ve Tedavi (Sağlık) ... istitrahat etmektir. Ġyi tedavi edilmezse, baĢka hastalıklara da yol açabilir. guatr Tiroid bezinin büyümesi sonucu ortaya çıkan ve boynun ortasında, yutkundukça aĢağı yukarı hareket eden ĢiĢlikle kendini ... 176. Siyah Noktalardan Kurtulun ! (Sağlık) ... siyah noktalar olmadık yerlerde canımızı sıkar. Bu yazımızda cildinizin güzelliğini bozan siyah noktalara karĢı alabileceğiniz tedbirleri ve uzmanların siyah noktalardan kurtulma önerilerini bulabilirsiniz. ... 177. Kuru Eller ve El Bakımı (Sağlık) ... kimyasal maddelere, darbelere, mikroplara, sık olarak maruz kaldığı için bakımı önemlidir. Eller temiz ve mikropsuz olmalıdır. Deterjan ve suyun el temizliğinde sık kullanılması cildin üst tabakasını ... 178. Ter Kokusu ve Çözüm Önerileri (Sağlık) ... bu durumda hemen buharlaĢıp, deriyi soğutur. Bu sayede insan bir gün içinde kendini fazla yormadan iki litreye kadar su kaybeder. Terlemenin ikinci önemli fonksiyonu ise vücuttaki zehirli maddelerin dıĢarı ... 179. YılbaĢında Neler Yapılır? (YaĢam) ... yıla girerken insanların arasına karıĢmak mı sizi daha mutlu ederdi? Tercihiniz film izlemekten yanaysa, bu esnada yemekten hoĢlanacağınız Ģeyler tercih edin. Sizi uyumaya itecek ağır yiyeceklerden kaçının. ... 180. Türkiye Gençlik Birliği ( TGB ) (Gençlik) ... yanlısı oluĢuyla bilinen Taraf gazetesinin haberden bir gün sonra "Belgede sözü edilen Türkiye Gençlik Birliği, 1997 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak kurulan ve 1997 yılında ... 181. TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI (Eğitim) ... hafta “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyet döneminde temelleri atılan kendi kendine yeter bir toplum olmadaki ilk adım bugün de devam etmektedir. Tutum ve yatırım alıĢkanlığı ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

182. ġOK ! Ġlköğretim Çocuklarına ARAPÇA Eğitimi !... (Siyaset) ... karar veriyor. Önümüzdeki yıl dördüncü ve beĢinci sınıflar, onun hemen ardından altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflar Arapça öğrenmeye baĢlayacak. Dördüncü, beĢinci sınıf öğrencilerinin yaĢ ortalaması ... 183. 2012 Yeni Yıl Mesajları (YaĢam) ... kez Ve onları gerçekleĢtirecek zamanı ayır kendine MUTLU YILLAR!! 2010 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak 2011 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin YaĢamında ... 184. Dünya Orduları Sıralaması (Dünya Orduları ve Savunma) ... hızlı değiĢen ve geliĢen siyasal ortamında Kafkaslardaki ve uzantısındaki Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki oluĢabilecek birçok geliĢmelere her halde artık ,etnik,kültürel ,siyasi,dini,ekonomik bağlarımızdan ... 185. Sincan - Uygur Bölgesi'nde Dengeli GeliĢme Sürüyor... (Siyaset) ... kapsayan bir grup alt yapı tesis projesi kurulacağını, halkın yaĢamının daha da iyileĢtirileceğini, iki dilde eğitim ve mesleki eğitimin güçlendirileceğini, yasa dıĢı dini faaliyetler, Ģiddet ve terör ... 186. CHP Lideri Kılıçdaroğlu: " Türkiye'de Ġç ÇatıĢma çıkabilir..." (Siyaset) ... herkesin inançlarına saygılı olacağız. Elbette ki herkesin etnik kimliğine saygılı olacağız. Ama dini siyasette belli bir dozda kullanmak olarak eğer ılımlı Ġslam‟ı adlandırıyorsak, bu doğru bir yaklaĢım ... 187. Rus ve Nükleer Sovyet Gemileri Suriye'ye Yardım mı edecek? (Siyaset) ... Rusya Karadeniz Filosu'na bağlı üç gemi 21 Kasım'da Suriye'deki Tartous Deniz Kuvvetleri Üssü'ne ulaĢtı. Gemiler kısa bir duraklama yaptıktan sonra, devriye görevine baĢladı. Edinilen diğer bilgiye göre, ... 188. Dersim, Cumhuriyet Halk Partilidir... (Siyaset) ... bir kalbi” olan adama benzetmiĢ. “AKP‟yi böyle bir adam seçti” mi demek istiyor acaba? Haldun Ertem Türk halkının yüzde 92‟si klasik müzik dinlemiyormuĢ. Onun yerine sabah akĢam ekranlardan “klasik palavra” ... 189. Ġnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (Eğitim) ... nedir? Ġnsanlar arasında ırk, din, renk, yaĢ, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliĢtirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ Ġnsan ... 190. ġOK ġOK ġOK! Ak Parti Milletvekili Metiner'in Ġnanılmaz Ses Kaydı!... (Siyaset) ... dinamiklerin istediği değiĢim bu. Ben Tayyip Erdoğan‟la demokratik bir Türkiye inĢa edilebileceği kanaatinde değilim. Çünkü icazet aldığı içerideki çevreler statükonun sahici sahipleri. ERDOĞAN KÜRT ... 191. CHP'li Muharrem Ġnce Meydan Okudu ! (Siyaset)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... iĢi düzgün. DıĢarıda general, gazeteci muhalefet kalmadı. Herkes Silivri‟ye.. Herkes korkuyor bu ülkede. Herkes korkuyor. Sıradan bir vatandaĢ bile telefonunun dinlendiğinden Ģüphe ediyor. Böyle bir ülke ... 192. Nazım Hikmet Ran (Sanat) ... Mustafa Celaleddin PaĢa Osmanlı Ordusu'nda subay olarak görev yapmıĢ ve Türk tarihi üzerine önemli bir eser olan "Les Turcs anciens et modernes" (Eski ve yeni Türkler) kitabını yazmıĢtır. Celile Hanım'ın ... 193. SURĠYE'DE PROBLEM REJĠM MESELESĠ DEĞĠL, ALEVĠLER'ĠN YOK EDĠLMESĠ MĠSYONU (Siyaset) ... BU REJĠM MESELESĠ DEĞĠL, ALEVĠLER'ĠN YOK EDĠLMESĠ MĠSYONU!... ArkadaĢ konuĢmaya devam ediyordu. Fetullah Gülen'in çok sık bahsettiği Dinler Arası Diyalog Meselesi'ne ve Cemaatin Ġsa'dan Sonra 3. ... 194. Her 5 KiĢiden Birinin Sorunu: Sırt Ağrısı ... (Sağlık) ... Çünkü, farklı yaĢlardaki hastalarda farklı hastalıklar kendini sırt ağrısı olarak gösterebiliyor. Örneğin, geliĢme çağındaki çocuklarda skolyoz adı verilen omurga eğriliğinin tipik belirtisi, sırt ağrısı ... 195. Mutlu Görünmenin Formülü (Sağlık) Mutlu görünmenin Yolları Günlük, düzenli olarak uygulandığında bu egzersizler cildinize daha gergin bir görünüm verebilir. Aynı zamanda Beyine gönderilen mutluluk sinyalleri , depresyona yakalanma ... 196. Powerpoint Kullanımı ( Sunu Nasıl Hazırlanır ? ) (Eğitim) ... “Resim”. Arka zeminde bir resim, fotoğraf vs. kullanmak istiyorsanız buyurun istediğiniz resmi bu kulakçıkta belirleyin. Ġster kendiniz bir resim çalıĢması yapın, ister nette bir resim bulun, isterseniz ... 197. Tarkan (Sanat) ... Tarkan, lise hayatına Karamürsel Lisesi'nde baĢladı. Lise eğitiminin yanı sıra Karamürsel Musiki Cemiyeti'nde aldığı müzik eğitimi Tarkan'ın kendini müziğe adama yolunda attığı ilk önemli adımdır. Karamürsel'den ... 198. islami resimler (Fotoğraf Galerisi) islam Siz Muhterem Kullanıcılarımızın Kuyruksuz'dan daha iyi faydalanmaları amacıyla bir dini fotoğraf albümü ekleme fikrine vardık. Dini Fotoğraflar , Hac Resimleri gibi zararsız ve öğretici nitelikte ... 199. Otomobil Fotoğrafları (Fotoğraf Galerisi) ... Masaüstü Arka Plan resimlerini (desktop) değiĢtirip kendinize göre en iyi fotoğrafı bulabilmeniz için bir araba resimleri arĢivi toparladı. En güzel Duvarkağıdı resimlerini , Kuyruksuz'dan bulabileceğinizi ... 200. VatandaĢ Bilinci “Libya‟ya Bavulla Giden Paranın” PeĢine DüĢtü! (Siyaset) ... ve hesabını sorma” bilincini yükseltseler iĢte o zaman “Türkiye modelinin Arap Baharı‟nın çiçeklenmesine” büyük katkısı olur. Arap din kardeĢlerimiz de “demek ki hukuk devleti dedikleri Türkiye‟deki Noyan ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

201. Atatürk'ün Gizli KalmıĢ Fotoğrafları (Fotoğraf Galerisi) ... Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve Ġhsan adlı çocukları himayesine aldı. YaĢayanlarına iyi bir gelecek hazırladı. 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım ... 202. 2012 KıĢ Ayakkabı Modası ( Bot ve Çizme ) (Moda) ... kendinize uygun çizme modeli bulabilirsiniz. Yeni moda hotiç çizme çeĢitlerini sizler hazırlamıĢ olduğumuz hemen üstte bulunan foto galeride bulabileceğinizi umuyoruz. Galeri üzerinde sağa ve sola okları ... 203. Geçtiğimiz Ay Teröre 2 ġehit Veren Aydın, Depremde de ġehit Verdi! (Siyaset) ... hemen ardından askerlerin de katıldığı arama kurtarma çalıĢmalarında otel enkazından çıkartılanlar arasında, parmağındaki niĢan yüzüğünden astsubay Güler‟in de cesedinin bulunduğu belirlendi. Gelecek ... 204. Barzani Neden Tayyip Erdoğan ile 3 Gün GörüĢtü? (Siyaset) ... ABD ve Türkiye yürütecek...” Bu giriĢim, orotiter yönetimlerden kurtulup demokrasiye geçiĢ süreci yaĢayan ülkelerde terörizm tehdidine karĢı istihbarat ve kaynak desteği sağlayarak yasaların hazırlanması, ... 205. Dünya Felsefe Günü (Eğitim) ... gündeme gelmesi önemlidir. Çünkü gerek dünyada gerekse ülkemizde felsefeye duyulan gereksinimin arttığını görebiliriz. Ġnsanlığın karĢı karĢıya bulunduğu problemler kadar, ülkemizin kendine özgü problemleri ... 206. Afet Eğitimi Hazırlık Günü (Eğitim) ... teknolojik ya da insan kökenli olaylardır. Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirebilmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin bilinçli, etkin katılımı ile iyi bir eğitim alması ile ... 207. Dünya AIDS Günü - 1 Aralık (Eğitim) ... konu ilk kez ciddiyetle ele alındı. Tarih boyunca her yüzyılın kendine has bir salgına tanıklık ettiğini görüyoruz. Christopher Colombus Amerika'dan döndükten hemen sonra Fransız ordusu Napoli'yi iĢgal ... 208. Organ BağıĢı ve Nakli Haftası (Eğitim) ... Organ Nakli Bir insan ölürken Digeri hayata baglaniyor, Birinin son nefesi Digerine yasam sagliyor. Bencillik neyine, Toprakta ne kazandirir? Esirgemekle yardimi Insan kendini kandirir. Koy elini ... 209. ġehitler Günü - 18 Mart (Eğitim) ... günü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümüdür. 2002 yılından itibaren, "ġehitler Günü" olarak kabul edilmiĢtir. ġehit Nedir? : Allah yolunda canını feda eden, dinini, vatanını, bayrağını savunurken ... 210. Millî Eğitim Vakfı (Eğitim)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... üyesidir. Kurulduğundan bugüne kadar görev yapmıĢ olan Vakıf Genel BaĢkanları aĢağıda sayılmıĢtır: - Hasan SAĞLAM, - M. Vehbi DĠNÇERLER, - Metin EMĠROĞLU, - Hasan Celal GÜZEL, - Avni AKYOL, - Köksal ... 211. Sadece Çapa ve CerrahpaĢa'dan 350 Tıp Profesörü Ayrıldı... (Tıp Bilimi Platformu) ... Ġstanbul Üniversitesi‟nin Çapa ve CerrahpaĢa tıp fakültelerinin kliniklerine bir gidin, sağlık hizmetinde ne gibi sıkıntılar yaĢandığını göreceksiniz. Peki bırakın ameliyatları, eğitim ne olacak? O gençler ... 212. VatandaĢ Ġçin Medeni Bilgiler (Siyaset) ... üniversitede yaptığı faaliyetler(konferans vb.) konusunda Atatürk‟ü bilgilendirmiĢ; Atatürk‟ten de kendini destekleyen ve yardım eden telgraflar almıĢtır. Bu mektupların içeriği, Afet Ġnan‟ın Türk Milleti‟ni ... 213. Ekim Devrimi ve Türkiye'ye etkisi (Siyaset) ... modern dünyaya geçiĢ aĢamasına yansıyan bir görüntüsüdür. Ekim Devrimi, SavaĢtan, açlıktan, sefaletten, din adı altında yapılan zulüm ve iĢkenceden; kral , sultan ve çar garabetinden ve onların iĢkencelerinden ... 214. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 7 (Din ve Ahlak) ... ve yerin egemenliği O'na aittir; soy-sop (2) edinmemiĢtir; egemenliğinde herhangi bir ortağı yoktur; çünkü her Ģeyi yaratan ve her Ģeyi belli bir yasalar örgüsüne göre düzene koyan (3) O'dur. ... 215. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 6 (Din ve Ahlak) ... 2. Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı ancak alaya alarak dinliyorlar. 3. Kalpleri hep oyunda, hem o zalimler gizlice fısıldaĢtılar ... 216. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 5 (Din ve Ahlak) ... ve toplum olarak daha çoğalttık. 7. Eğer güzellik yaparsanız, kendinize güzellik etmiĢ olursunuz; eğer kötülük yaparsanız yine kendinizedir. Artık sonraki fesadınızın vakti geldimi, ... 217. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 4 (Din ve Ahlak) ... verme gücüne malik olmayanları dost mu ediniyorsunuz!" De ki:"Hiç kör ile gören bir olur mu, yahut karanlıklarla nur bir olur mu? Yoksa Allah'a O'nun yarattığı gibi mahluklar yaratan ortaklar buldular ... 218. ġehitler Toprak Oldu, Deprem Canlar Aldı , Deniz Feneri'nde Tutuklu Kalmadı (Siyaset) ... , Deniz Feneri nedir , Deniz Feneri Davası , Kanal 7 , Radyo 7 , yeniasır gazetesi , yeni asır , yeniĢafak , yeniĢafak gazetesi , yeni Ģafak , tv izle , kanal 7 izle , radyo dinle , radyo 7 dinle , haber7.com ... 219. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 3 (Din ve Ahlak) ... Adıyla ... Son iki âyet hariç Medine döneminde, Peygamber Efendimizin irtihaline yakın bir zamanda inmiĢtir. 129 âyettir. Sûre adını, Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104. âyetten ... 220. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 2 (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... Bütün bunlar birer sapıĢtır. Küfre batmıĢ olanlar bugün dininizden ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun! Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ... 221. Kur'an - ı Kerîm Türkçe Meâli - 1 (Din ve Ahlak) ... 4. Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O... 5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 6. ... 222. Bakan'dan Gaf üstüne Gaf ! Mehmetçik'e değil de katıra üzülmüĢ! (Siyaset) ... hakkını korumakta bize ait" dedi. Bakan Ġdris Naim ġahin, ErçiĢ Stadyumu‟nda kurulan çadır kentteki Hilali Ahmer Camisi adı verilen çadırda düzenlenen mevlide katıldı. Bakan ġahin, mevlidin ardından ... 223. Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının Ġptali Ne Anlama Geliyor? (Siyaset) ... için vakit yeter, ne de anlayabilmek için ufkumuz… Cumhuriyet, Halkın kendi kendine sahip çıkması , bireylerin dayanıĢması ve iĢ bölümü, Bireylerin Güvenliği ve Hukuku , Halkın Dini ve Millî değerlerinin ... 224. Cumhuriyetimizin 88. Yıl Kutlamaları Ġptal Edilmemelidir! (Siyaset) ... Cumhuriyet‟e karĢı çıkanların, Cumhuriyetin ömrü 100 yıl bile sürmez diyenlerin, din devleti kurmak için çalıĢanların, Yeni Osmanlıcıların sevinçle ellerini ovuĢturduklarını görür gibiyiz… Elbette ... 225. ĠMAM'IN ÖZEL YETKĠLĠ MAHKEMELERĠ, DELĠL TOPLAYAMADAN CAN ALDI: SUZAN ZENGĠN... (Siyaset) ... ve sosyalist basında çalıĢan gazeteciler-basın emekçileri olmuĢtur ve bunlar "tecrübe" edinmeyi sürdürmekteler. Çünkü tutuklu olan 70 kadar gazetecinin ezici çoğunluğunu bu kesimin gazetecileri oluĢturmaktadır. ... 226. SÖKELĠ ġEHĠDĠMĠZ, BUGÜN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI, BUGÜN TOPRAĞA VERĠLDĠ... (Siyaset) Bugün onun Doğumgünüydü... Hakkari'nin ġemdinli ilçesi Tekeli bölgesinde mayın patlaması sonucu Ģehit olan Sökeli Piyade Er Ferdi Bolat, doğum gününde binlerce kiĢinin gözyaĢları arasında son ... 227. HAĠNLERĠ DEPREM BĠLE DURDURAMADI ! HAKKARĠ'DE 3 ġEHĠT, 6 YARALI ! (Siyaset) ... aldı. Hakkari'de 3 Ģehit 6 yaralı Hakkari'nin ġemdinli ilçesi Tekerli sınır jandarma taburunda keĢif yapan askerlerden 2'si mayın patlaması sonucu Ģehit oldu. Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesi ... 228. ĠNANAMAYACAKSINIZ ! VAN DEPREMĠ, GÜNDEM DEĞĠġĠMĠ ĠÇĠN YAPAY OLARAK MI YAPTIRILDI? (Siyaset) ... bir nesnenin varlığını alnımda hissettiğim bir ürperti sayesinde fark edebiliyordum... Margaret Cheney / Tesla, AnlaĢılmamıĢ Dahi kitabından... Nicola Tesla'nın kendine özgü bir tutarsızlığı da, kendisine ... 229. Nejat YavaĢoğulları ile SöyleĢi (Sanat)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... kendine has yorumuyla Türkçe Rock müziğinde bir mihenk taĢı oldu. Özellikle üniversite öğrencileri tarafından çok sevilerek dinlenen grubun babası Nejat Bey ile özel hayatını ve ekseriyetle babalığını ... 230. Hamile Anne ve Hamilelik Kontrolleri (Sağlık) ... Ģekilde hissedersiniz. Tüm bunlar normal bulgulardır ancak rutin kontrollerde kendinizde gözlemlediğiniz değiĢimleri doktorunuzla paylaĢmanız her zaman faydalıdır. Hamilelikte AĢerme Hamilelikte ... 231. Goran Bregović ( Goran Bregovich ) (Sanat) ... (2000) Thessaloniki - Yannena with Two Canvas Shoes with George Dalaras (1999) Songbook (Derleme/ Seçki) (2000) Tales and Songs from Weddings and Funerals (2002) Goran Bregovic's ... 232. Türk Sineması (Sanat) Türk Sineması ve Türk Sinema Sanatı Tarihi 7. Sanat ( Yedinci Sanat ) - herkes tarafından bilinen adıyla sinema - her ülkede aĢama kat etmiĢ bir uğraĢı alanıdır. Elbette ki Türkiye'de de sinemanın önemli ... 233. Hac ibadeti ve Hacı Olmak (Din ve Ahlak) ... * 9:36ġüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. ĠĢte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize ... 234. Bayram Namazı (Din ve Ahlak) ... alıĢtırmak açısından çok önemlidir , zira ilerleyen yıllarda evladınız bayram namazının nasıl kılınacağını öğrenemeyebilir ve o kutlu günde büyükleriyle bayramlaĢma yetisini kaybedebilir. Yilda iki dini ... 235. KURBAN BAYRAMI VE KURBAN KESME HAKKINDA HERġEY (Din ve Ahlak) Kurban Bayramı (Arapça: ‫' ;ىحضأل ديع‬Īd al-'Adhā, Farsça: ‫ ;ن برق دیع‬Eid-e Gorbān) Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini ... 236. Doğum Kontrol Hapı Nasıl Kullanılır (Sağlık) ... unuttuğunuzu fark eder etmez hapınızı için ve normal seyrinde devam edin. Hap kullanmaya baĢladığınız adet dönemininilk iki haftası boyunca ek doğum kontrol önlemleri alın. Bir günden daha ... 237. YetiĢtirilme Biçimi Cinsel YaĢamı Etkiler mi? (Sağlık) ... biçimi bile oldukça önemlidir. Tedirgin ve güvensiz bir annenin çocuğu ile annesi tarafından sımsıkı bir sevecenlik ve güvenle tutulmuĢ çocukta, cinsel güven açısından farklar olduğu saptanmıĢtır. Kendinden ... 238. Uykusuzluk Nedenleri (Sağlık) ... Kimileri ise uykularını alamadan sabahları erken saatlerde uyanmaktan yakınırlar. Rahatlıkla uyumalarına karĢın, bir süre sonra dinlenemeden uyanıp tekrar uykuya dalamazlar. Bu durum ruhsal bir çöküntünün ... 239. Selülitten kurtulmak için öneriler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Sağlık) ... ve kalça çevresinde toplanan bir tür yağlı doku demektir. Cilt portakal kabuğu gibi çukur çukur olur. vücudun o bölgesinde cilt yüzeyinin altı sertleĢir. cildin esnekliği azalır. Selülit çoğu zaman ĢiĢmanlıkla ... 240. Amerika Amerika! Canım Feda Olsun Sana! (Siyaset) ... ortak polis gücü kurulmalı! Global dünya, ve „uluslar arası camiz‟ için daha hayırlı!… Yok edin Ģu ordu‟yu! Bakın Yugoslavya‟nın ordusu dağılınca ne güzel „demokrasi‟ geldi.. Aynı anda çoğalan nüfus törpülendi.! ... 241. Suriye Türk Cumhuriyeti (Siyaset) ... evladının akıbetini Roj TV‟den öğrenmek, Onların yardım çığlığını bu kanal vasıtasıyla dinlemek zorumuza gitmiyor mu? Ġktidar, muhalefet, emniyet, asker… Allah‟ın tek bir kulunun bu konuda bırakın çalıĢma ... 242. Ramazan Ayı'nın Önemi (Din ve Ahlak) ... dolan camileri, dinlenen vaazları ve okunan mukabeleleri ile kurtuluĢ ayıdır. RAMAZAN AYI KUR'AN-I KERiM AYIDIR Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim ayıdır. Kalplere nur, gönüllere Ģifa, mü'minlere rahmet ve ... 243. Ramazan orucu hangi durumlarda terk edilebilir? (Din ve Ahlak) ... *Mübah: Yapılmasında veya terkinde dinî yönden hiçbir mahzuru bulunmayan, yani mükellefin yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu iĢlerdir. ġafilere göre; kiĢi oruç tuttuğunda hastalanacağını zannederse, ... 244. Orucu bozan ve Sadece Kaza gerektiren durumlar (Din ve Ahlak) ... orucun kazası gerekir. (El Hidâye Tercümesi1. cilt ) 34- DelirmiĢ olan bir adam, Ramazan içinde kendine gelip iyileĢse geçmiĢ günleri kaza eder. (delirmiĢ olan kimsenin iyileĢmesi kendisindeki delirmenin ... 245. Orucu Bozan Durumlar (Din ve Ahlak) ... sokmaktan kendini tutmaktır." Biz böyle bir imsak ile emrolunmuĢuz. Bu hususta geçici olan yol ve kanallara itibar edilmez. Bunun için dıĢardan bir yaraya konulan ilâç, boĢluğa kadar gitse de, orucu bozmaz. ... 246. Ramazan Bayramı (Din ve Ahlak) ... toplu bir iftarı olduğu için, günlük iftarların sünnet türünden âdabı bayramda da yerine getirilir. Nitekim orucunu tatlı bir Ģeyle açmayı adet edinen Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, Ramazan ... 247. Oruç Hakkında Bilgiler (Din ve Ahlak) ... "Haya imandandır." "Hayasızın dini olmaz ve hayasız kiĢi Cennete giremez." 4Kötü örnek olmamak, baĢkalarının da günah iĢlemesine cesaret vermemek için günahı gizlemeli! Böyle sebeplerden dolayı açıktan ... 248. Türkçe Senin Bağımsızlığını Koruyacak En Önemli Unsurdur! (Gençlik) Bir Millet SömürgeleĢecekse, Önce dilini unutmalıdır... Çocuğunuza Türkçe Öğretin, Doğru konuĢmasını, ondan kelimeleri yabancılaĢtırmamasını rica edin, Her yerde Türkçe konuĢun... TÜRKÇE'NĠN ÖNEMĠ ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

249. SONER SARIKABADAYI (Gençlik) ... Sarıkabadayı, 2009 yılında çıkardığı Buz adlı albümüyle büyük baĢarı elde etmiĢ ve kendini yükseltmiĢtir. 2010 yılında Pas ve Sadem adlı albümlerini çıkartmıĢtır. Soner Sarıkabadayı müzikteki yeteneği ... 250. ERGENEKON DAVALARI (iddia halindedir, kesinleĢmiĢ suç yoktur.) (Siyaset) ... sanıklar kendisine ait kiĢisel bilgileri kaydettiği ve özel telefon görüĢmelerini dinlediği için yaptığı müdahillik talebi ile Cumhuriyet gazetesinin üç kez bombalı saldırı düzenlenmesi olayı ile gazetenin ... 251. Hekim Sigortasında neler değiĢti? Malpraktis'in hukuksal incelemesi (Tıp Bilimi Platformu) ... B.1. Rizikonun GerçekleĢmesi SözleĢmenin; - A.1.‟in (a) bendinde belirtilen Ģekilde yapılması hâlinde, sigortalının, sözleĢme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleĢme ... 252. Robin Cook ve Kitapları üzerine (Felsefe) ... bu konuda kendine göre bir takım iĢlere baĢlamalıdır. Yoksa bir gün bu alanda bulunan (dıĢ çevredeki) varlıklar onu fethedebilir. Bunu göze alarak bilime ve teknolojiye önem vermenin bilincinde olmalıdır. ... 253. Bir Kitap Olarak; Küçük Ağa (Felsefe) ... büyük olmuĢtur.Kimsenin O‟na hak ettiği saygıyı göstermediğine inanan Salih kendini namazdan niyazdan çekmiĢtir.Öte yandan halk iĢgallere tepkisiz kalmama kararı almıĢtır fakat bunun kimin önderliğinde ... 254. Bir Kitap Olarak; Kiralık Konak (Felsefe) ... değildi. Naim Efendinin damadı Düyunu Umumiye MüfettiĢlerinden Servet Bey, Naim Efendinin saflığından yararlanarak bütün iradesini konak içerisinde istediği gibi yürütüyordu. Servet Beyin oğlu Cemil henüz ... 255. Aristoteles (Felsefe) ... bilgiler ve deneyimler edinmiĢtir; bir taraftan Yunan (yani Ġyon) ve diğer taraftan Makedonya etkileriyle biçimlenmiĢ ve gençliğinde, ilgisini daha çok tıp üzerinde yoğunlaĢtırmıĢtır. 17 yaĢına geldiğinde ... 256. MAO ZEDONG (Siyaset) ... suresince cok sayida ilim adami ve aydin kimseler tafsiye edildi. Resmi Çin tarihi ise Kültür Devriminin Mao'nun 1976'da ölümüyle sona erdiğini iddia eder. Mao hayatının son yıllarında Parkinson hastalığına ... 257. ANAVATANA ĠHANETĠN KARġISINDA YAġADIĞIMIZ ANAVATANIN LANETĠDĠR ! (Siyaset) ... ya da Kur‟an okumak için Arapça öğreniriz hepsi bu, kafamızı fazla karıĢtırmak istemeyiz. O zaman Kendini Türk olarak gören vatandaĢlara bir sorum var, madem Orta Asya‟dan savaĢarak Anadolu‟ya kadar geldik, ... 258. SĠVAS KATLĠAMI - ġeriatçıların Soğukkanlı Öldürme Programı (Siyaset)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

BĠR ĠNSAN ÖMRÜNÜ NEYE VERMELĠ? ġeriatın Soğukkanlı ve DemlenmiĢ Kinine mi? ORADA SADECE 33 CANIMIZ DEĞĠL, ĠNSANLIK TARĠHĠNĠN CANI YANDI... Ġnsanların kini, dinleriyle birleĢince akılalmaz katliamlar ... 259. AKP SEÇĠM KAYGISIYLA DAVAYI ÖRTBAS ETMEYE MĠ ÇALIġIYOR ? YGS'ye Takipsizlik Kararı (Gençlik) ... iddialarına iliĢkin "takipsizlik" kararında, ÖSYM BaĢkanı Ali Demir ile YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında YÖK BaĢkanlığından soruĢturma izni istedi. BaĢsavcılıkça verilen "takipsizlik" kararında, ... 260. SINAV KALPAZANLIĞI SADECE YGS'DE DEĞĠL !.. OKUYUN !... (Eğitim) ... soruların aynı olduğunu ve sınavlarının çok iyi geçtiğini söyledi. Bir arkadaĢım deneme sınavının bir kopyasını almıĢ. Oradan kontrol edince soruların aynı olduğunu gördüm. Ben de girdim kendi çabamla ... 261. Silikon Vadisi nedir ? (Gençlik) ... the world, Silicon Valley continues to be the leading hub for high-tech innovation and development, accounting for 1/3 of all of the venture capital investment in the United States. Geographically, the ... 262. Andrey Tarkovski ( Film Yönetmeni ) (Sanat) ... kalkacaktır. Bir itü sözlük kullanıcısı'ndan tarkovski: 3.dünya sinema tarihi mucizesi, dahi rus yönetmen.akıcı, dingin kadrajları, özellikli anlatım tekniği ile devleĢen ama değeri bilinememiĢ bir ... 263. Sıvı - Elektrolit Dengesi (Tıp-Anestezi Notu) (Sağlık) ... elde edilemeyebilir. Daha dinamik olarak, verilmesi gereken sıvının kontrollü infüzyonu ve buna karĢı olan hemodinamik yanıtın (nabız ve sistolik basınç artıĢı, CVP değiĢikliği) ve dolum basınçlarının ... 264. Egzersize Bağlı Astım (Sağlık) ... acil servise baĢvurur. Astımlı sporcuların çoğunda bazen de sağlıklı sporcularda sportif aktiviteler sırasında yada sonrasında ani astım atağı olabilir. Ancak bu atak kendine nefes almakta zorlanma olmaksızın ... 265. Anne - Babanın bedduası tutar mı? (Din ve Ahlak) ... Hz. Peygamber (s.a.v)‟in Müslümanlara iĢkence etmek Ġslâm dinine baskı ve Ģiddet uygulamak isteyen kimi müĢriklere beddua ettiğine dair örnekler vardır. Nitekim müĢriklerin önde gelenlerinden yedi kiĢi ... 266. Hastalık ve musibetler sabırla güzelleĢir (Din ve Ahlak) ... nimet olarak kendini gösterecek. Dünyanın tatlı gördüğümüz günahlı birçok sahnesi ise, orada acı birer tablo halinde karĢımıza çıkacak. Dünya hizmet ve çalıĢma yurdudur. Ücret ve mükâfat yeri değildir. ... 267. Bunları Biliyor muydunuz ? (Din ve Ahlak) ... bulunduğunu.. • Uyurken sağ yana dönüp yatıldığında solda olan kalbimizin daha rahat çalıĢmasına neden olarak, kalbi yormadan dinlenmiĢ bir vaziyette kalkılabileceğini… • Tuvalete girerken sol ayakla ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

268. SĠVĠLCE ĠÇĠN BĠTKĠSEL TEDAVĠ (Sağlık) ... içerisine bir kahve fincanı saf alkol ilave edin ve karıĢtırın. 15 - 20 gün temiz bir pamukla yada bezle yüzünüze uygulayabilirsiniz Sivilce Geçirici Krem 4 bardak gülsuyu 2 elma (dilimlenmiĢ) 2 ... 269. Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa'dan Peygamber Efendimizin Hayatı (Din ve Ahlak) ... ĠĢte sıcak bir aile ortamında merakla okunup dinlenecek bu siyer, Osmanlı'nın son devrindeki müstesna simalardan, büyük devlet adamı ve tarihçi Ahmed Cevdet PaĢa'nın, "Kısas-ı Enbiyâ" isimli eserinin, ... 270. Adem ile Havva Cennet - i Ala ve ġeytan (Gençlik) Adem ile Havva Cennet - i Ala ve ġeytan Yazar: Ahmet Cevdet PaĢa Yayınevi: Çelik Yayınevi Allah, Hz. Âdem'i yarattı ve yanında eĢ olarak Hz. Havva'yı verdi. Ancak, Cennet katında yaratılan bu iki insan, ... 271. GENÇLĠK VE SAĞLIK ĠKSĠRĠ SĠRKE (Gençlik) GENÇLĠK VE SAĞLIK ĠKSĠRĠ SĠRKE Her gün bir çay kaĢığı sirke ile bir çay kaĢığı balıf bir bardak ılık suda karıĢtırıp için. Cildin izdeki farkı görün. Gençlik ve Sağlık Ġksiri Sirke Spotta yazdıklarımız ... 272. Gençlere Faydalı Bilgiler - Ahmed Cevdet PaĢa (Gençlik) ... gençlerine faydalı olmak maksadıyla din, mezhep, dünyadaki müslüman ve diğer din mensupları hakkında bilgi vermiĢ, böylelikle bu konudaki genel bilgi eksikliklerini gidermiĢtir. Bu risalenin Arap harfli, ... 273. Türkiye'yi LâikleĢtiren 3 Mart Tarihli Kanunların Önemi (Gençlik) Türkiye'yi LâikleĢtiren 3 Mart Tarihli Kanunların Önemi "Vicdan hürriyetine asla müdâhale edilemez, zira bu ferdin tâbiî haklarının en mühimlerinden biri addedilir... Her fert, istediğini düĢünmek, istediğine ... 274. Andımızın Yazarı Kimdir? (Gençlik) ... milletini özünden çok sevmeli. Yükselmeyi ve ileri gitmeyi “ülkü” edinmeli. Atatürk‟ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürümelidir. Yeri gelince varlığını, Türk varlığına armağan edebilmelidir. ... 275. Andımızın Anlamı Nedir? (Gençlik) ... and‟a göre hareket ederek “doğru” ve “çalıĢkan” olmalı. Küçükleri korumalı. Büyükleri saymalı. Yurdunu ve milletini özünden çok sevmeli. Yükselmeyi ve ileri gitmeyi “ülkü” edinmeli. Atatürk‟ün açtığı yolda, ... 276. Gençliğe Hitabenin Anlamı (Gençlik) ... o KurtuluĢ SavaĢımızı, o Kuvay-i Milliyecileri ve Ulu Önderi ruhunda ve benliğinde hissettikçe kendini vatanını ve bağımsızlığını savunmaya mecbur hissedecektir. Türk Milletinin her ferdi, Atamızın büyük ... 277. Gençliğe Hitabenin Açıklaması (Gençlik) ... Açılamaya çalıĢtığımız cümlenin anlamı budur. BU OLANAKLAR VE KOġULLAR, HĠÇ MÜSAĠT OLMAYAN BĠR DURUMDA KENDĠNĠ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

GÖSTEREBĠLĠR. : Bu cümle üstte açıklamaya çalıĢtığımız cümlenin devamı niteliğindedir. Yakın ... 278. Çok olanın kıymeti bilinmez (Din ve Ahlak) ... dinimizde Cuma günü bayramlardan daha kıymetlidir. Cuma günü haftada bir geldiği için o kadar hatırlanmaz. Ama bayram, yılda iki kere geldiği için daha çok önem verilir. 3- Her zaman ve her yerde çok ... 279. Nazar haktır (Din ve Ahlak) ... da nazar değerek, bakılan Ģey zarar görebilir. Göremediğimiz Ģeylere yok demek ise, çok cahilce bir sözdür. Kendine nazarı değmek Sual: Ġnsanın kendi kendine nazarı değer mi? CEVAP Evet, değebilir. Sual: ... 280. Hipnotizma nedir? (Din ve Ahlak) ... çok sigara içme, oburluk, tırnak yeme gibi istenmeyen alıĢkanlıkları önlemede de kullanılır. “Otohipnoz” Ģahsın kendi kendine telkin ile trans hâle geçmesidir. ÇeĢitli iĢler bu yolla kendi kendine telkin ... 281. Ġnsanın üstünlüğü (Din ve Ahlak) ... uçamaz. Kırkayak isimli hayvanın ayakları çok olduğu halde, yılan ayaksızdır. Arı bal yapar, yılan zehir saçar. Her hayvanın kendine has özellikleri vardır. O özellikler kendisine uygundur. Lüzumsuz değildir. ... 282. Somuncu Baba kimdir? (Din ve Ahlak) ... ile Bayezid-i Bistami'den feyz aldı. Tebriz yakınlarında Hâce Alâeddin-i Erdebili‟den ilim öğrendi. Tasavvufta üstün derecelere kavuĢtu. Hâce Erdebili, bir gün Hamid-i veli'ye; "Artık öğrendiğin ilmi, ... 283. Rüya görmek (Din ve Ahlak) ... kalmadı. Mümin rüyayı, ya kendi görür veya baĢkaları onun için görür.) [Müslim] (Salih rüya, Peygamberliğin 46‟da biridir.) [Beyheki] (Rüyada kadın görmek hayra, deve korkuya, süt dine, yeĢil Cennete, ... 284. Dost istersen Allah yeter (Din ve Ahlak) ... mudur? Ġçinde doğru sözler de var, fakat Allah söyledi demek yanlıĢtır. Allah‟ın sözleri, ya Kur‟an-ı kerimde, ya hadis-i kudside olur. Olmadığına göre Allah‟a bir iftiradır, din istismarıdır, para için ... 285. Hallac-ı Mansur kimdir? (Din ve Ahlak) ... birine bir kelle ile iki pide verdi. Enel Hak dedi Allahü teâlânın aĢkı ile kendinden geçtiği bir sırada; "Enel-Hak dedi. Bu sözün anlamı, (Ben Hakkım) demek ise de, (Haktan baĢka hiç kimse yok) demek ... 286. Ġntihar etmenin dindeki yeri (Din ve Ahlak) Ġntihar etmek - DüĢmanın iĢkence ve tecavüzüne maruz kalacağını bilenin kendini ve yakınlarını öldürmesi veya acı duymamak için uyku hapı ile intihar etmesi günah mı? Hastalık ve dünya sıkıntılarından ... 287. Ġslam'da Zenginlik ve Fakirlik (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... olduğu için, kendini beğenmek, kendini baĢkalarından üstün görmek haramdır. AĢere-i mübeĢĢere‟den [Cennete gidecekleri ismen müjdelenen on kiĢiden] Hazret-i Zübeyr bin Avvam tüccar idi. Medine‟de, ... 288. Gaziliğin fazileti (Din ve Ahlak) ... mealen buyuruluyor ki: (Ey müminler, Allah‟tan korkun, Ona [Onun rızasına kavuĢmak için] vesile arayın ve Allah yolunda cihad edin ki, kurtuluĢa eresiniz.) [Maide 35] (Onlar, [Ģerefli müminler] ... 289. ġehitlikle ilgili çeĢitli sorular (Din ve Ahlak) ... yaparım, dinime daha çok hizmet ederim, insanlara daha çok faydalı olurum) gibi niyet ederse, niyeti kadar çok sevap kazanır. Ameliyat masasından kalkamazsa, tevbe de ettiği için günahları da affedilmiĢ ... 290. Günahkâr da Ģehit olur (Din ve Ahlak) ... kullarım, Allah‟ın rahmetinden [bizi affetmez diye] ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah, [iman ehlinin] bütün günahlarını hiç Ģüphesiz affeder. Elbette O, sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir.) ... 291. ġehit olmanın önemi (Din ve Ahlak) ... ölen Ģehidin ise, borç ve emanetleri de dahil bütün günahları affolur.) [Ebu Nuaym] ġehid, kanının ilk damlasında günahları affolur. Kabir azabından ve Kıyamet korkusundan emindir. ġehidin, kul ... 292. Teravih Namazı (Din ve Ahlak) ... bile hulefa-i raĢidinin kılması, sünnet olması için kâfidir. Hadis-i Ģerifte, (Sünnetime ve hulefa-i raĢidinin sünnetine sımsıkı sarılın!) buyuruldu. (Buhari) Sual: Teravihi camide kılmak Ģart mıdır, ... 293. Namazdan sonra dua ve tesbih (Din ve Ahlak) ... olan sadece müezzinin komut etmesidir. Tesbih çekmek, dua etmek bid‟at değildir. Din kitaplarında ifadeler Ģöyledir: Farzı veya son sünneti kılınca, imamın sağa, sola veya cemaate dönmesi müstehaptır. ... 294. Cenaze namazı ve defin (Din ve Ahlak) ... duanın sünnetidir. 3- Kendine, ölüye ve bütün Müslümanlara af ve mağfiret için dua okumak. Sual: Cenaze namazı nasıl kılınır? CEVAP Maddeler halinde bildirelim: 1Önce, (Allah için namaza, meyyit [ölü] ... 295. Camilere saygı (Din ve Ahlak) ... namazı kılmalı! Eğer Kur‟an-ı kerim okunuyorsa, dinlemek çok sevaptır. Sabahın sünnetini evinde kılıp gelen kimse de, camiye gelince, konuĢmaz, sesli olarak bir Ģey okumaz. 2- Camiye girince ön safa ... 296. Ezan ve Ġkamet (Din ve Ahlak) ... ibadet olunmaya hakkı yoktur. Kamet okumak Sual: Kamet okumakla ilgili hadis yok mudur? CEVAP Elbette vardır. Birkaçı Ģöyledir: (SıkıĢık iken namaz için kamet getirilmiĢ olsa bile, önce helâya gidin.) ... 297. Farzın önemi büyüktür

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) ... gibi nafile namaz kılıyorlar. Farzın dindeki önemi nedir? Farzın dindeki önemi çok büyüktür. Farzdan önemli bir Ģey yoktur. Bu konuda çok hadis-i Ģerif vardır. Birisi gelip Resulullah efendimize sual ... 298. Teganni nedir? (Din ve Ahlak) Teganni nedir? - Din kitaplarında sık sık özellikle namaz, ezan, Kur'an okuma bahislerinde, teganni edilmemesi bildiriliyor. Teganni nedir? Teganninin bir sünnet olan kısmı, bir de haram olan kısmı ... 299. Namazlarda niyet (Din ve Ahlak) ... çok kimse, yalnız ağızla niyet ederek kalble niyet etmiyor. Resulullahın sünnetine bir Ģey katmamalı ve Onun Eshab-ı kiramına uymalıdır. (1/186) Ġbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: Niyet, yalnız kalble ... 300. Namazın farzları nelerdir ? (Din ve Ahlak) ... alması, cünüp veya hayzlı ve nifaslı olanın gusletmesidir. 2- Necasetten taharet: Namaz kılanın, vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, necasetten yani dinimizde pis sayılan Ģeylerden temizlemesidir. ... 301. Her zikir namaz değildir (Din ve Ahlak) Her zikir namaz değildir Bazıları, (Kur‟an der ki: (Beni zikir için / beni anmak için namaz kıl. Taha 14), (Allah‟ı çok zikredin / çok anın. Ahzab 41) Namaz zikirdir yani Allah‟ı anmadır. Bir kimse, ... 302. Namaz kılmak kime zor gelir (Din ve Ahlak) ... kolay emretmek istedi, çünkü insan, zayıf yaratılmıĢtır.) [Nisa 28] Namaz, oruç kolaydır. Zekât için de malın tamamının değil, kırkta birinin verilmesini emretmiĢtir. Dinin diğer emirlerine dikkatle ... 303. Kalbim temiz, sen kalbe bak demek (Din ve Ahlak) ... ve ibadet ederek kalbi temizlemelidir! Allahü teâlâ, dinleri, Peygamberleri, kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan, dinimizin emirlerine uyar, yasak ettiklerinden kaçar. Kalbi kötü olan kimse, ... 304. Namaz dinin direğidir (Din ve Ahlak) Namaz dinin direğidir Namazın dindeki yeri nedir? Namazın önemi çok büyüktür. Hadis-i Ģeriflerde buyuruldu ki: (Namazın dindeki yeri, baĢın vücuttaki yeri gibidir.) [Taberani] (Kıyamette kulun ilk ... 305. Salât ne demektir? (Din ve Ahlak) ... mi? Bu tür iddialar, Peygamber efendimize inanmayanların, dinimizi yıkmak isteyenlerin, çeĢitli maskeler altında asıl kimliklerini gizleyerek gündeme getirdikleri iddialardır. Hiçbir ilmi değeri yoktur. ... 306. Her kötülüğün tek ilacı (Din ve Ahlak) ... ilacı kullanan her Müslüman, alıĢkanlık haline gelen büyük günahlardan mutlaka kurtulur. Ankebut suresi 45. âyet-i kerimesinde (Namaz, münker ve fahĢadan [edepsizlikten, akla ve dine uymayan, esrar, içki, ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

307. Namazla alay edilmez (Din ve Ahlak) ... Ģey değildir) demiĢ. Onu çekemeyen muhalifleri, (Namaz için yatıp kalkma tabirini kullandı) diyerek Ģikâyet etmiĢler, yatıp kalkmak tabiri namazı önemsiz görmek kabul edildiği için Hatibzade Muhyiddin ... 308. En büyük günah (Din ve Ahlak) ... Ģeyi söyleyebilir. Netice zararı kendine olur. Allahü teâlânın emirlerini zamanında yapmak ve yasak ettiklerinden de, her zaman kaçmak gerekir. Namazı bırakıp baĢlamak Sual: Halk arasında, (Namaza baĢlayıp ... 309. Hanefilerin Maliki Mezhebini taklit halleri (Din ve Ahlak) ... hanımına veya yabancı kadına [Cildine veya saçlarına] Ģehvetle dokunan erkeğin, erkeklere Ģehvetle dokunan kadının abdesti bozulur. ġehvetsiz dokunursa abdest bozulmaz. [Kendi ön edep yerine, elinin içi ... 310. Ġslâm'da Modern diĢ hekimliği (Din ve Ahlak) ... cildini tadbib etmek caizse de, altın ve gümüĢ yerine dokunmamak gerekir) buyuruluyor. Tadbib kelimesi, bütün yüzeyi kaplama demek olsaydı, Mushafı hiç ele almak caiz olmazdı. Demek ki etrafına metal Ģerit ... 311. Tadbib kelimesinin manası (Din ve Ahlak) Tadbib kelimesinin manası (Lisan-ül Arap lugat) kitabında tadbib kelimesi kaplamak demektir diyor. Tadbib kelimesi sadece altın diĢ veya tel edinmeyi değil tamamen kaplamayı içine almaktadır. O halde ... 312. Ġlham dinde senet değildir (Din ve Ahlak) Ġlham dinde senet değildir Evliyadan ġafii bir zat, (DiĢleri kaplama lehinde, âlimler fetva vermeye cesaret edemiyor. Hâlbuki bu diĢ meselesi umum-i belva halini almıĢ, her tarafa yayılmıĢ ki, kaldırılması ... 313. DiĢ dolgusuyla ilgili çeĢitli sorular (Din ve Ahlak) ... baĢka mezhepte bir çıkıĢ yolu olduğu için, o mezhebi taklit edince mesele kalmıyor. Farzı yapmakta haraca sebep olan, yani yapmaya mani olan zaruret, ya zorla olur. Kadınların saçlarını uzatması böyledir, ... 314. ġeyh-ül-Ġslam Musa Kazım (Din ve Ahlak) ġeyh-ül-Ġslam Musa Kazım DiĢ dolgusuna fetva veren ġeyh-ül-Ġslam Musa Kazım kimdir? Sultan ikinci Abdülhamid hanın tahttan indirilmesiyle din iĢlerine de fesat karıĢtı. Ġttihat ve terakki fırkasına ... 315. Gusül için teyemmüm (Din ve Ahlak) ... ederek namaz kılınır. Gusledince iade edilir. Seferde hayzı biten Sual: Seferde hayzı biten kadın, gusletmek için uygun yer bulamazsa ne yapar? CEVAP Önce gusül için bütün imkânları araĢtırır. Varsa ... 316. Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... gerekir. Namaz kılmadan vakit çıkarsa, namazını kazaya bıraktığı için de, ayrıca büyük günah olur. Tuğla eriyinceye kadar Sual: Livata yapınca veya Çingene‟yle zina edince, tuğla eriyinceye kadar yıkanmak ... 317. Guslü geciktirmek (Din ve Ahlak) ... ki, bunun günahlarını af ve mağfiret eyledim" buyurur.) [Gunye] Guslü terk eden Sual: Guslü terk eden dinden çıkar mı? CEVAP Guslü terk eden dinden çıkmazsa da büyük günah iĢlemiĢ olur. Gusülsüz gezen, ... 318. Sünnet üzere gusletmek (Din ve Ahlak) ... oruçlu iken unutup yiyip içmiĢsem, unutarak namaz vaktini çıkarmıĢsam, sonra da hatırlamadığım için kaza etmemiĢsem, ahirette benim halim nice olur? CEVAP Dinimizde unutmak özürdür. Unutarak yiyip içmek ... 319. Guslün farzları (Din ve Ahlak) ... Besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi, bedenin dıĢı sayıldığı için, buraları da yıkamak farzdır. Bunlar da ilave edince, guslün farzı 5 oluyor: 1- Niyet etmek, 2Besmele çekmek, 3- Bedenin her ... 320. GDO, Kuran'da geçiyormuĢ (Din ve Ahlak) ... „Üç büyük dinde GDO‟ makalesi Yıldırım Ramazanoğlu‟nun atıfta bulunduğu makaleyi Emmanuel B Omobowale, Peter A. Singer ve Abdallah S Daar birlikte hazırladı. “Uluslararası Sağlık ve Ġnsan ... 321. Avusturya'nın agnostik cumhurbaĢkanı (Din ve Ahlak) Avusturya'nın agnostik cumhurbaĢkanı Heinz Fischer, üst üste ikinci kez Avusturya CumhurbaĢkanı seçilirken mecliste yapılan törende de yemin metninde yer alan dini ifadeleri okumadı. Yüzde seksenlik ... 322. Dünyada dinin yükseliĢi (Din ve Ahlak) Dünyada dinin yükseliĢi Bizim Ġslami iyilerimizin de dönüĢerek, küre ile uyumlu bir etik anlayıĢına evrimleĢebilmesi elbette ihtimal dahilinde. Ama ya evrimleĢme beklenildiği gibi olmaz da otoriter bir ... 323. Türkiye'de Din, Siyaset ve Cinsiyet EĢitliği (Din ve Ahlak) Türkiye'de Din, Siyaset ve Cinsiyet EĢitliği YeĢim Arat Ġslami arkaplana sahip bir siyasi partiyi iktidara getirmesinin ardından Ġslam ve siyasetin iç içe geçiĢinin cinsiyet temelindeki iĢaretlerini ... 324. Ġslam ve demokrasi (Din ve Ahlak) ... gelmektedir. Bunların her biri, kendini asıl, diğerlerini teferruat saydığı için, demokrasiyi "gereksiz" görür. Bunu zaman zaman da ilân eder. Ġlginç bir rastlantı sonucu, Yeni ġafak gazetesinde aynı gün ... 325. Yoksullar ve sadaka (Din ve Ahlak) Yoksullar ve sadaka Sadakanın meĢruiyeti, gücünü, dindar insanın yoksulların durumunu düĢündüğü kadar kendi durumunu, kendi 'iyiliğini', kendi ahlâkını düĢünmesinden alır. Dinsel deneyim bütün sosyal ... 326. Bir Müslümanın kafası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) ... bir devlet okulunda kaza sonucu yangın çıktı. Aileler, itfaiyeciler ve olay yerindeki polise göre Suudi din polisi kızların düzgünce örtünmediğinden dolayı okulun kapılarını dıĢardan kilitledi. Neticede ... 327. Türkiye'de derneklerin çoğu cami derneği (Din ve Ahlak) Türkiye'de derneklerin çoğu cami derneği AraĢtırmaya göre Türkiye'deki derneklerin yüzde 18'ini dini hizmet veren cami dernekleri oluĢturuyor. Onu yüzde 14,3 ile spor kulüpleri takip ediyor. "Türkiye'de ... 328. Ġslam okulu Ġngiltere'yi karıĢtırdı (Din ve Ahlak) ... ayağa kaldırdı. Görüntülerde, Kuran okuyan 6-7 yaĢlarındaki öğrenciler arasında dolaĢan sakallı ve yaĢlı din adamı, öğrencileri tekme tokat döverek yere fırlatıyor. Ġngiltere‟nin Birmingham kentinde ... 329. Pekin insanı 700 bin yaĢındaymıĢ (Din ve Ahlak) ... arasındaki halkayı oluĢturur. Bu ilkel insan türü, Pekin‟in Zhoukoudian ilçesindeki buluntu yerine (mağara) göre isimlendirilmiĢti. Uluslararası bir araĢtırma ekibi 1921 ve 1937 yıllarında 45 hominidin ... 330. Dünyanın en değerli 10 dini mirası (Din ve Ahlak) Dünyanın en değerli 10 dini mirası Ġnsanlık tarihi boyunca toplumları etkisi altına bütün dinlerden günümüze birçok miras kaldı. Bu miras içinde Hz. Muhammed'in ayak izinden, bir Hıristiyan azizinin ... 331. Evrimde merhametin yeri neresi (Din ve Ahlak) ... mekanizmasını inceleyerek baĢlayalım. YAKIġIKLI DEĞĠL AMA EMPATĠK BaĢkasının duygularını çözebilme, kendini onun yerine koyabilme anlamına gelen empati, yaĢamımızın ilk yıllarından itibaren sinir sisteminin ... 332. Mayalar ve inanç sistemleri (Din ve Ahlak) ... ile Samanyolu kuĢağının "galaksi merkezi" olduğu belirlenen noktayla aynı hizada kesiĢtiği koordinata yerleĢiyor. Bu birleĢim, Mayalara göre, "GüneĢler" olarak adlandırdıkları devrelerin beĢincisinin noktalandığı ... 333. Hinduizm ve Budizm (Din ve Ahlak) Hinduizm ve Budizm Ġkisi de Hint kökenli olmasına rağmen bu dinlerin arasında çok ciddi farklar bulunmaktadır. Hinduizm özde tek Tanrı'ya sahip panenteist bir dinken, Budizm'de tanrıya yer yoktur. YaklaĢık ... 334. Hinduizm'e göre yaratılıĢ (Din ve Ahlak) Hinduizm'e göre yaratılıĢ Ortadoğu dinlerinde ortak nokta, yaratılan bütün bu evrenin Tanrı'dan tamamen ayrı olmasıdır, Tanrı yarattığı Ģeyleri yönetir kontrol eder ancak yarattıklarıyla kendisinin hiçbir ... 335. Yunan mitolojisinde intikam ve cezalar (Din ve Ahlak) ... gelip Actaeon'u parçalarlar! Arachne: Arachne örgüyle, dikiĢle uğraĢan güzel bir dokumacı kızdır. Yaptığı iĢte de oldukça baĢarılıdır. Ne var ki kendini övmeyi biraz abartmıĢ, akıl ve sanat tanrıçası ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

336. Milletlerin dindarlığı (Din ve Ahlak) Meslier: Milletlerin dindarlığı Hükümet yönetenler, iĢbaĢında bulunanlar, sürekli olarak kavimlerin dinlerini tayin ederler. Gerçek din hiçbir zaman hükümdarın dininden baĢka bir din değildir. Gerçek Allah, ... 337. ÇeĢitli dini çeliĢkiler (Din ve Ahlak) ÇeĢitli dini çeliĢkiler Allah, Kuran‟ı bir edebi Ģaheser, tek ayeti bile taklit edilemeyecek, benzeri yazılamayacak kadar olağanüstü olarak yaratmıĢ; öyle ki Ģairler onu okuyunca Ģiirlerini ... 338. Din sosyolojisi ve dinsel davranıĢ (Din ve Ahlak) Din sosyolojisi ve dinsel davranıĢ Marx, "Din, baskıya tabi yaratıkların iç çekmesi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz olayların ruhu, halkın afyonudur." der. Freud için ise din, kiĢinin toplumsal bunalımlarından ... 339. Ġlahî kitaplar (Din ve Ahlak) ... Tevrat'ın asıl nüshası kaybolunca, yahudi din bilginleri tarafından kaleme alınan Tevrat nüshaları ortaya çıkmıĢtır. Bugün elde mevcut olan Tevrat nüshaları çeĢitli müdahalelere maruz kalmıĢ, dolayısıyla ... 340. Orucun KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları (Din ve Ahlak) Oruç Ġbadetinin KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları Oruç dinimizde çok önemli bir ibadettir. Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal birçok yararları vardır. Fakat biz, orucu bu faydaları için değil, Allah'ın ... 341. PEYGAMBERĠMĠZĠN KÖLELERE ġEFKATĠ (Din ve Ahlak) ... ve Ġran olmak üzere Arabistan'da cahiliye âdetleri arasında kölelik bütün Ģiddet ve dehĢetiyle devam ediyordu. Kabileler arasındaki çarpıĢmalar yağmalar dinmeden aralıksız sürüyordu. Bunun neticesinde ... 342. Müslüman'ın önemli bir vasfı: Merhametli olmak (Din ve Ahlak) ... hiçbir engel kalmamıĢ olur. Böyle bir toplumda zalim ve merhametsiz olanlar zayıf ve güçsüz olanları istedikleri gibi ezerler. Kurani merhametin ve din ahlakının yaĢanmadığı bir ortamda her zaman huzursuzluk ... 343. Din felsefesinin insanlara getirdiği kolaylıklar (Din ve Ahlak) ... içinde kalmaz tüm sorunlara hızlı ve akılcı çözümler getirebilir. Bu din ahlakının insana kazandırdığı büyük bir sırdır. Çözümsüzlük dinden uzak toplumlarda adeta meĢru bir mazeret olarak kabul edilir. ... 344. NAMAZIN FAYDALARI (Din ve Ahlak) ... olduğu için insanı devamlı dinç tutar.Yağlanmaya ve kalori depolanmasına mâni olur. Ġnsan hayatında kanın yeri büyüktür.Kalp,kanı vücudun en ücra yerlerine kadar ulaĢtırmak üzere pompalar Kalbin bu ... 345. Yemeklere Ģarap veya alkol katmak (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... gibi) dinen hiçbir sakıncası yoktur.) [bkz. Ebu Zehra 299] CEVAP Zerre kadar doğruluk payı yoktur. Üstelik Hazret-i Ömere de iftiradır. Ebu Zehra mezhepsiz bir yazardır. ġarap, sirke mayası ile mayalanır, ... 346. Ġslam, Alkol ve Günah (Din ve Ahlak) ... dozunda içki içmenin günah olmadığı söyleniyor. Ġçkinin dinimizdeki yeri nedir? CEVAP Kur'an-ı kerimde, hadis-i Ģeriflerde hamr kelimesi geçer. Hamr = alkollü içkidir. Ġçkinin, çeĢitli hastalıklara yol ... 347. CUM'A SÛRESĠ (Din ve Ahlak) CUM'A SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “el-Cumu‟a” kelimesinden alır. Sûrede baĢlıca, Hz. Muhammed‟in peygamber olarak gönderiliĢi, Yahudilerin Allah‟ın dininden ... 348. Enfâl Suresi (Din ve Ahlak) Enfâl Suresi Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaĢından sonra inmiĢtir. 75 Âyettir.Sûre, adını ilk ayetteki "el-Enfâl" kelimesinden almıĢtır.Enfâl savaĢ ganimeti demektir. Sûrede baĢlıca, ... 349. MUHAMMED SÛRESĠ (Din ve Ahlak) MUHAMMED SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 38 âyettir. Sûre, adını Peygamber Efendimizin, ikinci âyette geçen adından almıĢtır. Sûre ayrıca yirminci âyette geçen “el-Kıtâl” kelimesinden dolayı “Kitâl sûresi”, ... 350. MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ (Din ve Ahlak) MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 11 âyettir. Sûre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği için bu adı almıĢtır. Bismillahirrahmânirrahîm 1.(Ey Muhammed!) Münafıklar ... 351. ALÂK SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... yarattı. 3.Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. 4,5.O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. 6,7.Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. ... 352. MÜZZEMMĠL SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... Ondan baĢka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin. 10.Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. 11.Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ... 353. KÂFĠRÛN SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.” 4.“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.” 5.“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.” 6.“Sizin dininiz ... 354. NASR SÛRESĠ (Din ve Ahlak) NASR SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3.Allah‟ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah‟ın dinine ... 355. A'LÂ SÛRESĠ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) A'LÂ SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ‟yı niteleyen “el-A‟lâ” kelimesinden almıĢtır. A‟lâ, en yüce demektir. Bismillahirrahmânirrahîm ... 356. LEYL SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. 8,9,10.Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah‟a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) ... 357. FECR SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... (Salih‟in kavmi) Semûd‟a, kazıklar sahibi Firavun‟a ne yaptığını görmedin mi? 11,12.Bunlar Ģehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. 13.Bu yüzden Rabbin onların ... 358. FÎL SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? 2.Onların tuzaklarını boĢa çıkarmadı mı? 3,4,5.Üzerlerine balçıktan piĢirilmiĢ taĢlar atan sürü sürü kuĢlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiĢ ekin yaprakları ... 359. ZĠLZÂL SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ZĠLZÂL SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3.Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dıĢarıya çıkarıp ... 360. FELÂK SÛRESĠ (Din ve Ahlak) FELÂK SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 5 âyettir. Felak, sabah aydınlığı demektir Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5.De ki: “Yarattığı Ģeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin ... 361. Nâs Suresi (Din ve Ahlak) NÂS SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5,6.De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin ... 362. Albert Einstein Ve Dini Inancı (Din ve Ahlak) Albert Einstein Ve Dini Inancı Einstein'in Ġnancı ve Etkileri Einstein, evren modelini ortaya koyarken en büyük ölçeklerde düĢünüldüğünde evrende maddenin eĢit dağılım (homojen) gösterdiğini düĢünmüĢtür. ... 363. Namaz , Namazda okunacak dualar ve anlamları (Din ve Ahlak) ... * Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn * Ġhdinassırâtal-müstekıym * Sıraatalleziyneen'amte aleyhim * Gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn * Amin. Anlamı: Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, ... 364. Gnostisizm (Din ve Ahlak) ... ulaĢılabileceğini ileri süren bir dinsel akım. Ġlk çağ Yunan felsefesi ile Hıristiyan dininin görüĢlerini kaynaĢtırmaya çalıĢan, felsefeciler tarafından milatttan sonra I. ve II. Y.y' larda oluĢturulmuĢtur. ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

365. Monoteizm (Din ve Ahlak) Monoteizm nedir? Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma. En büyük tektanrıcı sistemler MuseviliK, Hıristiyanlık ve Ġslam olmakla birlikte pek çok dinde tektanrıcı öğelere rastlanır. Tek tanrıcılığa ... 366. Panteizm nedir? (Din ve Ahlak) ... olmadığı gibi, her hangi bir yaratmadan da söz edilemez. Evreni algılayıĢ biçimi olarak Panteizm, Hindu, Buda dinlerinde hayal gücü geleneğine uygun bir anlayıĢtır. Felsefî bir tasarım olarak Panteizm ... 367. Ġmân - Ġbâdet ĠliĢkisi (Din ve Ahlak) ... ayrı olduğunu gösterir.”148 Hakîm es-Semerkandî‟nin düĢüncesinde iman ile amelin farklı Ģeyler olmasının delilleri Ģunlardır: “Her peygamberin kendine has bir Ģeriatı, bir yolu vardır. Bununla beraber, ... 368. Orucu bozan ve yalnız kaza gerektiren hâller (Din ve Ahlak) Orucu bozan ve yalnız kaza gerektiren hâller nelerdir? Bismillâhirrahmanirrahim. 1Sade un, sade hamur veya pirinç yemek. 2- Bir defada çok miktarda tuz yemek. 3Yenmesi adet edinilmeyen bir toprağı ... 369. HZ. MUHAMMED 'ĠN HAYATI (KRONOLOJĠK) (Din ve Ahlak) ... dönüĢü. 576 - Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine"ye gidip ba-basının mezarını ziyaret etmesi ve dönüĢte Ebvâ"da annesinin vefâtı. 578 Dedesi Abdulmuttalib"in vefatı ve amcası ... 370. Kuyruksuz Tanıtım Sayfası (Uncategorised) Öncelikle Kuyruksuz'a hoĢgeldiniz. Birçok kullanıcımız Kuyruksuz'un ne olduğu ve ne amaçla kurulduğu hakkında bizden bilgi sunmamızı istemiĢler. Biz de hem gelmiĢ olan hem de gelecek olan bu tip sorulara ... 371. KIYÂME SÛRESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak) ... ahirette karĢılaĢacağı zorluklar konu edilmektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1.Kıyamet gününe yemin ederim. 2.(Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip ... 372. Ġhlâs Sûresi ve anlamı (Din ve Ahlak) ĠHLÂS SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 4 âyettir. Ġhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah‟a bu sûrede anlatıldığı Ģekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiĢ ihlaslı ... 373. Namazda okunan sualar, sureler ve anlamları (Din ve Ahlak) ... Eûzü billâhi mineĢĢeytânir racîym Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym * El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. * Er'Rahmânir-Rahiym. * Mâliki Yevmiddiyn * Iyyâakenâbüdü ve iyyâakenesteiyn * Ġhdinassırâtal-müstekıym ... 374. HUCURAT SURESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... düĢerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiĢ ve onu gönüllerinize sindirmiĢtir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiĢtir. ĠĢte doğru yolda olanlar bunlardır. 8. Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. ... 375. Hz. Muhammed 'in örnek kiĢiliği (Din ve Ahlak) ... , baĢkalarına önerdiği öğütleri ve ahlak kurallarını önce kendi yaĢamında uygulamasıdır. O , kendini baĢkalarından üstün görmemiĢ , Kur‟an‟ın öğütlerini ve yasaklarını yaĢamının her anında uygulamıĢtır. ... 376. Kanser Hastaları Depresyona Yakın (Sağlık) ... duygusunun gözlemlendiğini ifade ederek, bunun kızgınlık, depresyon ve kabullenme ile devam ettiğini söyledi. Umut aĢılayıcı yaklaĢım, hastayı dinleme, anlamaya çalıĢma ve kendi ifadesine zaman ... 377. Nefes Terapisi ile Rahatlayın (Sağlık) ... kiĢinin hayatını değiĢtirdi hepsinin yaĢamına sağlık mutluluk ve huzur getirdi. Tekniği uygulayanların yaĢamında daha fazla fiziksel ve mental enerji kendi kendine sorun yaratmanın önüne geçme ne olursa ... 378. Depresyona teslim olmayın (Sağlık) ... EDĠN Öncelikle günlük kalori miktarını bilmemiz gerekir Ortalama 70 kg olan bir kimsede aktivite durumuna göre 1800-2200 kalori ihtiyacı olur. Kompleks karbonhidratlar tüketilmeli, yulaf, kepek ekmeği, ... 379. Kur'ân'daki sûre ve ayetlerin türkçesi (Din ve Ahlak) ... Allah‟ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıĢtır. 17-Ġsra: Gece YürüyüĢü Suresi, Allah‟ın Hz. Muhammed‟i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir ... 380. Kur‟ân-ı Kerim hidayet kitabıdır (Din ve Ahlak) ... düĢün. Ona göre hareket etmen gerekiyor. Kaza, bir özür nedeniyle kılınmayan namaz içindir SORU: Namaz kılmayanlar için “Bile bile namaz kılmayan kimse, kültür Müslümanıdır” diyorsunuz. Namaz dinin direğidir. ... 381. Levh-i Mahfuz (Din ve Ahlak) ... ki ben Allahım. Benden baĢka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiĢtir. Kim ki Allah`tan baĢka ilâh olmadığına ve Muhammedin O`nun kulu ve resulü olduğuna Ģehadet ederse, ona cennet vardır" Yine Ġbn Abbas`tan ... 382. Kelime-i tevhid'in manası (Din ve Ahlak) Soru: Kelime-i tevhidin manası nedir? Cevap: Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah) kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. ... 383. Ahiret yolunda lazım olan dört Ģey (Din ve Ahlak) ... cinayettir. * KiĢinin, sözü amelinden çok olursa, noksanlıktır. Ameli sözünden fazla olursa, kemaldir. * Ümitsizlik, küfre açılan bir kapıdır. Allahü teâlânın rahmetinden ümidini kesmek, ... 384. Ana Dilde ibadet tartıĢması ve Kur'an

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Din ve Ahlak) ... BIH ( Kendisine uymak dinen caiz olan müctehid ) Durumunda olduklarından, her birinin fetvasıyla ibadet geçerlidir. Buna göre Selman in uygulaması baĢka hiç bir kanıt aramaksızın, Fatiha nin çevirisi ... 385. Selam vermenin dini önemi (Din ve Ahlak) ... etmelidir! Sünnet olduğu düĢünülmeden, alıĢkanlık halinde, Ģuursuzca selam verilince, sevap olmaz. Bir yere girerken de, çıkarken de selam verilir. Dinimizde selamın önemi büyüktür. Hadis-i Ģeriflerde ... 386. Kıyamet insanlara çok yakın (Din ve Ahlak) ... Ġman ederlerse ondan ürperirler ve bilirler ki o haktır. Dikkat edin, kıyamet saati hakkında tartıĢıp duranlar, geri dönüĢü olmayan bir sapıklığın tam içindedirler. ġimdi hatırlatacağım ayette ... 387. CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU ( CMUK ) (Hukuk) ... kadar geçen evreyi, g) Ġfade alma: ġüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruĢturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, h) Sorgu: ġüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme ... 388. Türk Ceza Kanunu (Hukuk) ... (2) Ceza Kanununun uygulamasında kiĢiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düĢünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal köken, doğum, ekonomik ... 389. Kuyruksuz, Sana Çok ġey Sunuyor... (Ana Kategori) Kuyruksuz Toplumsal Duyarlılık, Genel Kültür, Bilgi ve Sağlık sitesine hoĢgeldiniz... Kuyruksuz, YaĢlı Dünyamızın her kesimine içerik sunabilme güç ve potansiyeline sahip, genç bir site ve internet Portalıdır. ... 390. Tonsillit nedir? (Sağlık) ... ve kulak ağrısı ile karıĢan Ģiddetli ağrı vardır. Bu ağrı küçük çocuklarda yemek yemeyi red etme olarak kendini belli eder. Ağrının yanı sıra yüksek ateĢ, halsizlik , baĢ ağrısı ve kusma sık görülen belirtilerdir. ... 391. Hemoroid tedavisi (Sağlık) ... iç ve dıĢ hemoroidal dokuda kan miktarı önemli ölçüde azaltılmakta, böylece zamanla bu dokunun kendi kendine sönmesi sağlanmaktadır. GiriĢimin yapıldığı diĢli çizginin üst kısmında ağrı algısı olmadığından ... 392. Hemoroid Tanısı (Sağlık) ... ameliyatı olacak hastalarımızda kolonoskopi gerektiren bir durum olmaması halinde önerdiğimiz yöntem sigmoisdoskopi yöntemidir. ĠĢlem sonrasında yaklaĢık 15- 20 dakikalık dinlenme sonrası hastalarımız ... 393. Perianal Abse (Sağlık) ... kas lifleri arasında, tuvalet sırasında kayganlığı sağlayan ve bölge cildini nemlendiren salgı bezleri vardır. Doğası gereği bedenimizin bu bölümünde bol miktarda bakteri bulunur ve bu bakteriler ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

394. Ġç Hemoroid (Sağlık) ... kanama iç hemoroidlerin en tipik bulgusudur. 2. evrede iç hemoroidler ıkınma ve zorlanma ile anüsden dıĢarı çıkabilir. Ancak tuvalet sonrası dinlenmek ve beklemekle kendiliğinden içeri girerler. Bu dönemde ... 395. Hümanizm Akımı (Felsefe) ... Avrupa‟da geliĢmiĢ, baĢlarda din karĢıtı bir akım olarak taraftar toplamıĢtır. Bunun sebebi hümanizm öğretisinin Hıristiyanlıkla çeliĢen Eskiçağ‟ın din dıĢı değerleriyle yoğrulmuĢ Yunan ve Latin ... 396. Psikoloji: Gestalt Terapisi (Felsefe) ... unsurların toplamından daha çok Ģey bulunur. Bundan ötürü bütünü oluĢturan unsurlar ayrı ayrı inceleme konusu yapılmamalıdır. Ehrenfels‟e göre dinlediğimiz bir melodiyi oluĢturan notalardan her birini ... 397. Jean Piaget (Eğitim) ... 12 yaĢ arasındaki somut iĢlemler dönemi 4- Formel iĢlemler dönemi. Piaget ayrıca, çocuk zihniyetinin yetiĢkinin zihniyetiyle hiçbir iliĢkisi olmadığını öne sürmüĢtür. Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu ... 398. Çocuklukta GeliĢim Modelleri / J.Piaget (Eğitim) ... Ġsviçreli bilim adamı Jean Piaget meslek yaĢamının büyük bir bölümünü çocukları dinleyip, gözleyerek ve dünyanın her kösesinden bilim adamlarının aynı konuda hazırladıkları bilimsel yayınları inceleyerek ... 399. ÇOKLU ZEKA KURAMI / Jean Piaget (Eğitim) ... için ortaya atılmıĢtır. Gardner, zekayı “içinde yaĢanılan toplumda faydalı bir Ģeyler yapabilme kapasitesi; her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü” olarak tanımlamaktadır. KiĢi bu ... 400. Çocukluk Çağı Depresyonları (Sağlık) ... *Ġntihar ya da kendine zarar verme düĢünce ve ifadeleri Zamanını arkadaĢlarıyla oyun oynayarak geçiren bir çocuk, zamanının çoğunu yalnız geçirip hiçbirĢeyle ilgilenmeyebilir. Depresyona giren ... 401. Anksiyete Bozuklukları (Sağlık) ... kendine özgü özellik ve belirtileri vardır ve farklı tedaviler gerektirir (Gelder ve diğerleri,2005). Anksiyetede, duygular basit bir endiĢeden dehĢet verici hale dönüĢebilir (Barker 2003). Sınıflandırma ... 402. Lazer Epilasyon nedir? (Sağlık) ... içinize sinmiĢse devam edin. Doktor aynı zamanda cildinize ve tüy tipinize dayanarak bu tedaviye nasıl cevap vereceğinizi de değerlendirecektir. Source: Yakın Dünya ... 403. Borderline KiĢilik Bozukluğu (Sağlık)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... ve benlik algıları belirgin bir Ģekilde sürekli olarak değiĢkenlik gösterir. * Kendine zarar vereceğini bile bile fevri davranırlar, pervasız tavırlar sergilerler. Sonunda kaza ihtimali olduğunu bile ... 404. Erikson'un Psikososyal GeliĢim Teorisi (Eğitim) ... bir çocuk güven duygusunu baĢarılı bir Ģekilde geliĢtirirse, dünyada kendini daha güvende hissedecektir. Tutarsız ve değiĢken olan, çocuğa duygusal anlamda destek sağlamayan bakıcılar, çocukların güven ... 405. Muammer Kaddafi (Siyaset) ... iliĢkiler geliĢtirdi Afrika Birliği Örgütü'nün dönem baĢkanlığını yaptı (1982-1983) Wikileaks belgelerine göre KADDAFĠ Kaddafi holding Libya‟da 1969 yılında henüz 27 yaĢında bir yüzbaĢı iken darbe ... 406. Demokrasi Nedir? (Siyaset) ... dimokratia (δῆμος, yani dimos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratia iktidar) sözcüğünden türemiĢtir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiĢtir. Halkın kendi kendini yönetmesi. Doğrudan ... 407. Benito Mussolini (Siyaset) ... Duçe Hitler‟in komandoları tarafından 12 Eylül 1943'de Gran Sasso'da tutuklu bulunduğu otelden kurtarıldı ve uçakla Viyana'ya kaçırıldı. Ġtalya'da kendine bağlı birliklerle mücadeleyi sürdüren Mussolini ... 408. RahĢan Ecevit (Siyaset) ... isim ve soyadıyla ya da yalnızca soyadıyla anıldığı bu topraklarda, demek yalnızca küçümsemek/aĢağılamak/istihzayla da dolu haddini bildirmek üzere uygulanan bir yöntem bu: Politikaya soyunmuĢ kadınlara ... 409. Alparslan TürkeĢ (Siyaset) ... Hamdi Bey ve esi Fatma Zehra Hanimin Ali Arslan adini verdikleri oğulları dünyaya gelir. Yıl 1921 ve 4 yıl 4 ay 4 günlük Ali Arslan, annesi tarafından yıkanır, yeni elbiseler giydirilir ve devrin âdetince ... 410. Milliyetçi Hareket Partisi (Siyaset) ... birlikte CKMP'nin 1965'ten sonraki çalıĢmaları, bir program ve teĢkilat inĢa etme ve benimsetme çabalarına odaklanmıĢtır. 1970'li yıllar ise yeni bir ad ve imajla birlikte kendini bütün milliyetçi camiaya ... 411. Ernesto Che Guevara (Siyaset) ... bakanlığına bağlı Dean Funes Lisesi'ne devam eden Guevara, hastalığına rağmen hareketli bir çocukluk geçirdi. Zira oldukça baĢarılı bir atlet ve dinamik bir rughby oyuncusuydu. Agresif bir oyun tarzı olduğu ... 412. BarıĢ ve Demokrasi Partisi Programı (Siyaset) ... b. Kadın DemokratikleĢmenin Temel Dinamiğidir c. Emeğin Özgürlüğü ve Yaratıcılığı Esastır ... 413. Demokratik Çözüm için Demokratik Özerklik Projesi (Siyaset)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... güçlü modeli olarak gösterilen Fransa‟da bile mevcut ulus devlet sistemiyle yürümenin artık imkânsızlaĢtığının görülmesi üzerine ülkedeki farklı dil ve kültürlerin özgürce kendini ifade etmesi önündeki ... 414. FaĢizm Nedir? (Siyaset) ... aptal komünistler tarafından bütün otoriter rejimler için kullanılmıĢ tanımlamadır. Milliyetçilik veya Halkçılıkla ilgisi olmayan keyfi diktatörlükler ve hatta Millet düĢmanı, ABD iĢbirlikçisi dinci parti ... 415. Sosyal Demokrasi nedir? (Siyaset) ... dengesini en iyi sağlayacak ortamın, siyasal haklarda eĢitliğe dayalı demokratik ortam olduğu inancındadır. Irk, din, dil, cinsiyet ve servet farkı gözetmek gibi, siyasal hak eĢitliğini zedeleyici anti-demokratik ... 416. Zayıflamak için pratik öneriler (Sağlık) ... KOLAY KĠLO VERMEK ĠSTĠYORSANIZ KOLAYI SEÇĠN 1. Porsiyon ölçülerinizi küçültün. Kendinize yasaklar koymak yerine her Ģeyden tüketip küçük miktarlarda tercih etmeyi deneyin. Tabağınızı yarım bırakın veya ... 417. Alzheimer Hastalığı, Nedenleri, Tedavisi (Sağlık) ... tek tek açıklık kazandıkça tedavi umutları da güçleniyor. Carl Sandburg un dile getirdiği gibi, bir yavru kedinin sessiz ve yumuĢak adımlarıyla çöker. Önce eĢyalarınızı bulamamaya baĢlarsınız; sonra ... 418. Ġdrar, Ġdrar Yolları Enfeksiyonları, Ġdrar Söktürücüler (Sağlık) ... idrarın rengi sarıdır. Kendine has bir kokusu vardır, berraktır. Reaksiyon olarak asittir. Yoğunluğu ortalama 1015-1025 arasında değiĢir. Ġdrar tahlili böbreğin durumu hakkında önemli bilgiler verdiği ... 419. Böbrek TaĢı (Sağlık) ... renkli, bulanıktır ve bazen kokulu olabilir. Tanı: Genellikle Ģikayetlerinizi dinleyen doktor idrar da kan hücrelerinin de görülmesi ile tanı koyabilir. ġikayetlerin taĢ nedenli olduğunu doğrulamak ... 420. Sosyal Güvenlik Saldırısı (Sağlık) ... Sabancı holdingin sigorta Ģirketi müdürünün basına alenen “bunlar iĢtahımızı kabartıyor” demekten kendini alamamıĢ olması çok söze yer bırakmasa gerek. Yeri gelmiĢken, hükümetin SSGSS‟nin hemen ardından ... 421. Tam Gün Yasası (Sağlık) ... o tek insafsız özgürlüğü, ticaret özgürlüğünü koydu. Tek sözcükle, dinsel ve siyasal yanılsamalarla perdelenmiĢ sömürünün yerine, açık, utanmaz, dolaysız, kaba sömürüyü koydu. Burjuvazi, Ģimdiye dek saygı ... 422. Sağlık Skandalı mı, Kapitalizm mi? (Sağlık) ... Kapitalizm tüm dünyanın gerçeğidir. Bu tipte vakalar tüm dünyada yaĢanıyor. Özellikle emperyalist-kapitalist piramidin daha alt basamaklarında bulunan ülkelerde bu manzaralara daha çok rastlanıyor. Zaten ... 423. Sağlıksızlığa DönüĢüm Projesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

(Sağlık) ... Ancak bu rakama 1-2 ay önce iĢsiz kalanlar ve bir yıldan uzun bir süredir resmi olarak iĢ aramayan, yani iĢ bulmaktan ümidini kaybetmiĢ iĢçiler dâhil edilmemiĢtir. Bu rakamları eklediğimizde gerçekte iĢsiz ... 424. Tekellerin Ġnsafına Terk Edilen Sağlık (Sağlık) ... ve halkta ciddi bir tepki oluĢması üzerine, Obama baĢkanlık seçimleri öncesinde genel sağlık sigortası vaadinde bulunmuĢtu. Ne var ki, iflas eden tekelleri kurtarmak için sermayeye trilyonlarca dolar akıtılırken, ... 425. Sular Özgür Akmalı, Ama Nasıl? (Siyaset) ... (Deniz Moralı, Radyoaktif Kapitalizm, Tarih Bilinci Yay.) Dünya pazar payında daha büyük bir yer edinmek isteyen kapitalist devletlerin nükleer enerji konusundaki istekliliklerinin bir baĢka önemli nedeni ... 426. Büyüyen Sorun ĠĢsizlik (Siyaset) Kapitalist sistem yaĢamı her geçen gün daha da katlanılmaz hale getiriyor. Kapitalizm kendini var etmeye çalıĢırken insanlığı daha da derin krizlerin içine sürüklemeye devam ediyor. Dünya genelinde yaĢanan ... 427. Muhsin Yazıcıoğlu (Siyaset) ... yitirdi. Vasiyeti üzerine cenazesi, Taceddin Dergahı'na gömülmeyi vasiyet ettiği için bir bakanlar kurulu kararı çıkarılarak Mehmet Âkif Ersoy müzesi olarak kullanılan dergahın bahçesine defnedilmiĢtir. ... 428. JOSEPH STALIN VE STALĠNĠZM (Siyaset) ... iĢgaline göz yummuĢ ve onaylamıĢlardı.Ne var ki, özellikle Çekoslovakya'nın iĢgalinden sonra Sovyetler Birliği'nin Ġngiltere ve Fransa ile iliĢki kurma çabalarına rağmen bu iki ülke Nazi tehdidini birlikte ... 429. Adolf Hitler (Siyaset) ... toplamayı amaç edindi. Hitler, bu uğurda birçok Yahudi'yi ve diğer azınlık mensuplarını katletti. Adolf Hitler, 20 Nisan 1889‟da Alois (Schicklgruber) Hitler (1837-1903) ve Klara Pölzl‟in (1860-1907) ... 430. Vladimir Lenin 141 YaĢında (Siyaset) ... baskılar olmadan bilim ve kültürün daha sağlıklı geliĢeceğini öğretti. Baskı yaratan her rejimin ya kendi kendini yok edeceğini ya da insanlık onuru tarafından yok edileceğini öğretti. Bütün Ġnsanların ... 431. Süleyman Demirel (Siyaset) ... milletvekili adayı oldular. Süleyman Demirel'in 2011 Genel Seçimlerinde CHP'yi desteklediği gözlemlendi. _______ Süleyman Demirel, siyasi hayatında bir çok gafa ve siyasete yön veren kendine has deyimlere ... 432. Ġsmet Ġnönü (Siyaset) ... kazanılan zafer üzerine Mudanya AteĢkes toplantısında Büyük Millet Meclisi‟ni temsil etti. 1922'de hariciye vekili oldu. Gençlik yıllarından beri edindiği diplomatik müzakere tecrübesi nedeniyle Lozan ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

433. Bülent Ecevit (Siyaset) ... yaĢıyordu. Klasik Batı müziği dinleyen ve Türk halk müziğine hayranlık duyan Ecevit Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye‟nin Londra Büyükelçiliği Basın AtaĢeliği‟ne kâtip olarak gönderildi. (13 ... 434. Kozmetik Kanunu (Sağlık) ... veya ayırt edici iĢaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kiĢi; üreticinin Türkiye dıĢında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ... 435. Türk Tabipleri Birliği (Sağlık) ... iĢlerlik kazandırmak, örgüt çalıĢmalarının koordinasyonunu sağlamak, merkezi yayınlar çıkarmak, kurslar düzenlemek, mesleki sorunlarla ilgili olarak diğer kurumlarla görüĢmeler yapmaktır. Merkez Konseyi‟nin ... 436. Cumhuriyet Halk Partisi Tarihi (Siyaset) ... yansımaları olarak ortaya çıkan göç, kentleĢme, sanayileĢme gibi dinamikler çerçevesinde toplumsal sınıfların olgunlaĢmasıyla birlikte CHP sola açılarak kendisini siyaset yelpazesinde “ortanın solu”nda ... 437. Recep Tayyip Erdoğan (Siyaset) ... Burak, Necmeddin Bilal, Esra ve Sümeyye.) 12 Eylül 1980‟de Ġ.E.T.T‟den ayrılınca özel sektörde çalıĢmaya baĢladı. Bir müddet özel sektörde çalıĢtıktan sonra 1982 yılında askere gitti. Yedek subay ... 438. Füsun Sayek (Tıp Bilimi Platformu) ... gözcüsü” olmaya karar verdi. Bu nedenle Londra‟da Çocuk Sağlığı Enstitüsü‟nde “Toplum Göz Sağlığı” konusunda eğitim aldı. Edindiği birikimi, kamucu görüĢleriyle birleĢtirerek topluma aktarabileceği en ... 439. Adli Tıp Ders Notları (TTB) - Zehirlenmeler ve madde bağımlılığı (Tıp Bilimi Platformu) ... (Opium) bitkisinin reçinesinden (afyon sakızı) elde edilirler. Temel madde morfindir. Eroin (diasetil morfin), kodein, petidin, pentazosin, difenoksilat gibi maddeler morfin türevleridir. Bu maddeler, ... 440. Adli Tıp Ders Notları (TTB) - Adli Psikiyatri (Tıp Bilimi Platformu) ... olan kiĢiler benzer devrelerden geçerler. Ġlk ĢaĢkınlık devresinden sonra kiĢi otomatik bir Ģekilde tehlike durumundan uzaklaĢma ve kendini kurtarmaya çalıĢır. Toplu olarak yaĢanan bir felaket durumu söz ... 441. Adli Tıp Ders Notları (TTB) - Çocuk Ġstismarı ve Ġhlali (Tıp Bilimi Platformu) ... 7. 7. 7. Çocuğun yaptığı açıklamalar. Çocuğun kendini emniyetli hissettiği bir ortamda özel olarak ... 442. Adli Tıp Ders Notları (TTB) - Cinsel Saldırılar - Aile Ġçi ġiddet (Tıp Bilimi Platformu) ... örnekleri alınmaktadır. Cinsel saldırı olaylarında swablarda spermatozoidin kendisinin tespit edilmesi, saldırı dıĢındaki normal cinsel faaliyet dıĢlandığında veya ileri yöntemlerle bu spermin saldırgana ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

443. Adli Tıp Ders Notları (TTB) - Raporlama - Adli otopsi (Tıp Bilimi Platformu) ... Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkiĢi dinlenemez. BilirkiĢinin tayini ve üç kiĢiden fazla olmamak üzere adedinin tesbiti hakime, gecikmesinde ... 444. VYGOTSKY‟NĠN YENĠDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (Eğitim) ... Vygotsky‟s theory which has actually existed for a long time, has regained importance. In this study Vygotsky‟s approaches in learning and education including his disagreement with Piaget‟s theory have ... 445. Sosyal Yapısal Kuram - Lev Vygotsky (vaygotski) (Eğitim) ... çocuğun herhangi bir yetiĢkinin yardımı olmaksızın , bağımsız olarak kendi kendine sağlayabileceği geliĢim düzeyini belirlemektir.Ġkincisi ise ; bir yetiĢkinin rehberliğinde çalıĢtığında gösterebileceği ... 446. EĞĠTĠMDE GENEL KURALLAR (Eğitim) ... öğretmeyi meslek edinmiĢ kiĢiler için bu durum daha da önemlidir. Öğretim hizmeti bir teknoloji olarak ele alınıp,eğitim bilimleri alanında meydana gelen geliĢmeler doğrultusunda öğretim uygulamalarına ... 447. EĞĠTĠM (Eğitim) ... Ġyi bir anlatım için aĢağıdaki koĢullar yerine getirilmelidir : ? Konuya dikkat ve ilgi çekmek ? Konunun dinleyicilerle olan ilgisini açıklamak ? Anlatılacak konuları madde madde açıklamak ? Anlatımdan ... 448. T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği (Sağlık) ... ve unvandaki ilgilileri ve hizmetten faydalanma hakkını haiz olan bütün fertleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 9 uncu maddesinin (c) bendine ... 449. BAġ AĞRISI TĠPLERĠ (Sağlık) ... (ergot) alkaloiti) gibi ilaçların etkisiyle arttığı ya da daha kolay baĢladığı da unutulmamalıdır. Düzenli yaĢama, aĢırı içki ve sigaradan kaçınma, yeterince dinlenme, rahat bir ortamda çalıĢma ve ... 450. Safra ve Safra TaĢları (Sağlık) ... yapısı ve safra kesesinin iĢlevleri konusunda bilgi edinmek gerekir. SAFRA Safra suyun yanı sıra safra asitleri, fosfolipitler, kolesterol, bilirubın gibi organik ve elektrolitler gibi organik olmayan ... 451. Anjina Pektoris (Angina Pectoris) (Sağlık) ... pektoris ortaya çıkar. Heyecan anjinası. AĢın duygulanmalar kalbin oksijen gereksinimini artırır. Koroner atar damarların artan gereksinime uyum sağlayamaması anjina pektorise yol açar. Dinlenme ... 452. Çocuklarda Ġdrar Kaçırma (Sağlık)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

islam

www.kuyruksuz.com

... varlığında normal mesane dinamikleri bozulmakta ve buna bağlı olarak da ĠYE sıklığı artmaktadır. Reflü ile iĢeme bozukluğu arasında da bir birliktelik vardır. Hastaların %15-50 kadarında reflü ve iĢeme ... 453. KADINLARDA ĠDRAR KAÇIRMA PROBLEMĠ ve TEDAVĠ YÖNTEMLERĠ (Sağlık) KADINLARDA ĠDRAR KAÇIRMA PROBLEMĠ ve TEDAVĠ YÖNTEMLERĠ Kadınlarda idrar kaçırma, stres inkontinans, idrar tutamama, kadınlarda idrar kaçağıĠdrarı tutamama ve idrar kaçırma problemleri son yıllarda özellikle ... 454. Ahlak nedir? (Din ve Ahlak) AHLAK NEDĠR? Ġnsanın iyi ve kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikli huylara ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranıĢlara Ahlak denilmektedir. Ġslam dini her iki cihanda ... 455. Ġslam (Din ve Ahlak) Ġslam ne demektir? * Allah'ın insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilahi dinin adıdır. * Allahü teâlâ'dan baĢka, ibâdete lâyık ... 456. Diyanet ĠĢleri tüm billboardları kiralarken müminleri düĢündü mü? (Din ve Ahlak) ... (S.A.V.)'in doğumunu kutladığımız Kutlu Doğum Haftasını bizlere hatırlatmıĢ baĢkanlık. Aynı zamanda reklamlarında "Ġyilik edin, Ġyilik bulun" gibi çok güzel sosyal mesajlara da yer vermiĢ. Bu insanın dinî ... 457. Enerjik, Eğlence dolu, ArkadaĢlık sitesi... (Gençlik) ... yapacak olan ArkadaĢlık sitesi KUYRUKSUZ, çok yakında hizmetinizde... Üniversiteliler, Liseliler, Tüm gençler ve Kendini genç hissedenler, Bilgi, eğlence ve arkadaĢlığın buluĢacağı bu siteye her zaman ... 458. Sağlığınız için öneriler kuyruksuzda... (Sağlık) ... hakkında makaleler yayınlayacaklar. Hem de anlaĢılır bir Tıp diliyle. Latince tıp terimlerini anlayamıyorsanız, doktorlar sizi korkutuyorsa burdan sağlık haberlerini takip edin. Ele alınacak her tıp ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful