P. 1
Test 13

Test 13

|Views: 1|Likes:
Published by Ibrahim Solmaz

More info:

Published by: Ibrahim Solmaz on Feb 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

CO⁄RAFYA

ÖRNEK 1 : Akdeniz Bölgesi’nin genelde engebeli olmas›n›n, afla¤›dakilerden hangisi üzerinde en az etkili oldu¤u söylenebilir? A) Nüfus da¤›l›fl› B) Kara ulafl›m› C) Bitki örtüsü D) Turizm olanaklar›n›n çeflitlili¤i E) Sanayi ürünü çeflitlili¤i (ÖSS 2000)

CO⁄RAF‹ BÖLGELER‹M‹Z
ÖRNEK 2 :
84 % I. ‹ncir 93 % II. Yerf›st›¤› 76 % III. Ayçiçe¤i

Yukar›da üç ürünün Türkiye’nin toplam üretiminde üç co¤rafi bölgelerimizin pay› gösterilmifltir. Bu bölgeler s›ras›yla afla¤›dakilerden hangisidir? I A) Akdeniz B) Ege C) Marmara D) Ege II Marmara Akdeniz Ege Akdeniz Ege Karadeniz Güneydo¤u Marmara Akdeniz III

E) Karadeniz ‹ç Anadolu

(Kavram Dershanesi Sorusu) Çözüm: Türkiye’de yetifltirilen incirin büyük bölümü Ege, yerf›st›¤›n›n Akdeniz, ayçiçe¤inin büyük bölümü de Marmara Bölgesi’nde yetifltirilir. Yan›t: B

Çözüm: Akdeniz Bölgesi’nin genelde engebeli olmas› A, B, C seçeneklerinde belirtilen özelliklerde oldukça etkilidir. D ve E seçeneklerini birbirinden ay›rmak gerçekten çok güçtür ve Akdeniz Bölgesi’nin özelliklerini çok iyi bilmeyi gerektirmektedir. Turizm olanaklar›n›n çeflitli olmas›ndan da engebeli olmas›n›n etkisi fazlacad›r. Deniz turizmi, da¤ turizmi, yaylac›l›k, paraflütçülük... gibi birçok turizm etkinli¤i yap›labilmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde genelde k›y› ovalar›ndan sonra Toroslar ani flekilde yükselerek tar›m olanaklar›n› büyük ölçüde engelledi¤inden sanayi ürünleri çeflitlili¤i fazla de¤ildir. Yan›t: E Yan›t: E

ÖRNEK 3 : Yukar› F›rat Bölümü, afla¤›dakilerden hangisi ile Türkiye ekonomisine en az katk› sa¤lar? A) Tar›m C) Enerji üretimi B) Maden ç›karma D) Hayvanc›l›k E) Turizm (Kavram Dershanesi Sorusu) Çözüm: Yukar› F›rat Bölümü Do¤u Anadolu’dad›r. Bu bölgenin hiçbir bölümünde turizm geliflmemifltir.

Kavram Dersaneleri

22

CO⁄RAF‹ BÖLGELER‹M‹Z ÖRNEK 4 :
Ürün I. II. III. IV. V. F›nd›k Mercimek ‹ncir Üzüm Tütün En çok üretildi¤i bölge Karadeniz Güneydo¤u Anadolu Ege Akdeniz Ege

ÖRNEK 6 : Ege Bölgesi ile ilgili afla¤›daki özelliklerden hangisi yanl›flt›r? A) En uzun k›y›lara sahip bölgemizdir. B) Da¤lar›n uzan›fl do¤rultusu nedeniyle deniz etkisi içerilere kadar sokulabilir. C) Yetifltirilen tar›m ürünleri çok çeflitlidir. D) K›fl sporlar› turizmi geliflmifltir. E) Nüfusun büyük k›sm› k›y›larda ve çöküntü ovalar›nda toplanm›flt›r. (Kavram Dershanesi Sorusu)

Yukar›da verilen ürün, en çok üretildi¤i bölge efllefltirmelerinden hangisi yanl›flt›r? A) I. D) IV. B) II. E) V. (Kavram Dershanesi Sorusu) Çözüm: Üzüm en çok Akdeniz Bölgesi’nde de¤il Ege Bölgesi’nde yetifltirilir. Yan›t: D C) III.

Çözüm: Ege Bölgesi’nde k›fl turizmine elveriflli da¤l›k alanlar yoktur. Yan›t: D

ÖRNEK 5 : Afla¤›dakilerden hangisi ‹ç Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden biri de¤ildir? A) En az ya¤›fl alan bölgemizdir. B) Ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›¤a dayan›r. C) Nadasa b›rak›lan topraklar›n en fazla oldu¤u bölgedir. D) Toplu yerleflme egemendir. E) Bölgenin yerflekilleri ulafl›m› zorlaflt›rm›flt›r. (Kavram Dershanesi Sorusu) Çözüm: ‹ç Anadolu Bölgesi’nde düzlükler genifl yer tutar. Bu yüzden ulafl›m›n güçlükle yap›ld›¤› söylenemez. Yan›t: E
23

ÖRNEK 7 : Akdeniz Bölgesi’nin “Antalya Bölümünde” halk›n en önemli geçim kaynaklar› afla¤›dakilerin hangisinde do¤ru efllefltirilmifltir? A) Turizm - Serac›l›k B) Turizm - Bal›kç›l›k C) Tar›m - Ormanc›l›k D) Endüstri - Bal›kç›l›k E) Sanayi - Serac›l›k (Kavram Dershanesi Sorusu) Çözüm: Antalya Bölümü’nde turizm ve serac›l›k oldukça geliflmifltir ve bölümün temel gelir kaynaklar›d›r. Yan›t: A

Kavram Dersaneleri

CO⁄RAF‹ BÖLGELER‹M‹Z ÖRNEK 8 : Karadeniz Bölgesi’nde yer alan afla¤›daki yerflekillerinden hangisi, bu yerfleklini oluflturan etmenle birlikte verilmemifltir? A) Bafra Ovas› → Akarsu biriktirmesi B) Çarflamba Ovas› → K›r›lma C) Kaçkar da¤› sirk çanaklar› → Buzul afl›nd›rmas› D) Kuzey Anadolu Da¤lar› → Orojenez E) K›z›l›rmak taraçalar› → Akarsu afl›nd›rma ve biriktirmesi (Kavram Dershanesi Sorusu) Çözüm: Çarflamba Ovas› k›r›lmalarla oluflmam›flt›r. Akarsu biriktirmesiyle oluflan bir delta ovas›d›r. Yan›t: B

ÖRNEK 9 : Marmara Bölgesi’nde; – – – Kar ya¤›fl› ve don olaylar›n›n Buzul afl›nd›rma izlerinin Akarsu erozyonu ve heyelân olaylar›n›n azl›¤›,

afla¤›dakilerin hangisiyle aç›klanabilir? A) Ortalama yükseltisinin azl›¤›yla B) Bitki örtüsünün fakirli¤iyle C) ‹klim tiplerinin çeflitlili¤iyle D) Uzun k›y›lar›n›n varl›¤›yla E) Akarsu kaynaklar›n›n zenginli¤iyle (Kavram Dershanesi Sorusu) Çözüm: Marmara Bölgesi oran olarak düzlüklerin en genifl yeri tuttu¤u, ortalama yükseltinin en az oldu¤u bir bölgemizdir. Yan›t: A

Kavram Dersaneleri

24

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->