KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS
GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen rastlanabilecek hata ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan MaximumBilgi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. Balkan Savaşları sonunda, Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türk azınlıkların sahip olacakları hakları belirleyen antlaşmalar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) B) C) D) E) Bükreş ve Atina Antlaşmaları Londra ve Edirne Antlaşmaları İstanbul ve Atina Antlaşmaları Belgrat ve Bükreş Antlaşmaları Edirne ve İstanbul Antlaşmaları

2. Mustafa Kemal'de, Türk milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yapısını yenileme düşüncesini gerçekleştirme azminin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A) B) C) D) E) Balkan Savaşları II. Meşrutiyetin ilanı 31 Mart Vak'ası l. Dünya Savaşı Trablusgarp Savaşı

3. Aşağıdakilerden hangisi, l. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri değildir? A) B) C) D) E) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirmeleri Yeni devletlerin kurulmasını sağlamaları Ekonomik yükümlülükler içermeleri Yeni siyasal rejimler öngörmeleri Askeri sınırlamalar getirmeleri

4. l. Dünya Savaşı sonunda, aşağıdaki devletlerin hangisinde rejim değişikliği olmuştur? A) B) C) D) E) Almanya İngiltere Fransa Japonya İsveç

5. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Osmanlı hükümetinin süregelen işgaller karşısında yetersiz kalması Türk milletinin tepkilerine yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu tepkilerden biridir? A) B) C) D) E) Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesi Kuva-i Milliye'nin oluşması Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi İstiklal Mahkemelerinin kurulması Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin uygulanması

6. Kurtuluş Savaşı'mızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk defa aşağıdakilerin hangisinde ele alınmıştır? A) B) C) D) E) Misak-ı Milli'de İlk TBMM'de Erzurum Kongresi'nde Sivas Kongresi'nde Amasya Genelgesi'nde

7. Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Misak-ı Milli'de de yer almıştır? A) Manda ve himaye fikrinin reddedilmesi

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
B) C) D) E)

3

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması Milli sınırlar içindeki vatan topraklarının bölünmez bir bütün olduğu Geçici bir hükümetin kurulması Padişah ve halifeliğe karşı çıkılması

8. Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında; I. İstanbul Anlaşma devletlerince resmen işgal edildi. II. Temsil Kurulu Ankara'ya geldi. III. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi toplandı. 1. Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte verilmiştir? A) B) C) D) E) l, II, III II, III, l III, l, II III, II, l l, III, II

9. Kuva-i Milliye, işgallere karşı mahalli cepheler kurulması sonucunda oluşturulmuştur. Aşağıdakilerin hangisiyle, bu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına başlanmıştır? A) B) C) D) E) Erzurum Kongresi'yle Balıkesir Kongresi'yle Edirne Kongresi'yle Sivas Kongresi'yle Alaşehir Kongresi'yle

10. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi; I. Misak-ı Milli'yi ilke edindi II. Bazı vergileri artırdı III. İstiklal Marşı'nı kabul etti. Yukarıdakilerden hangileri, TBMM'nin "ulusalcı" bir nitelik gösterdiğine kanıt olabilir? A) B) C) D) E) l ve III Yalnız l l, II ve III II ve III Yalnız II

11. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisinin üstünde bir güç tanımamakla aşağıdakilerden hangisin yok saymıştır? A) B) C) D) E) Kuva-i Milliye'yi Osmanlı yönetimini Anlaşma devletlerini Azınlık haklarını Temsilciler Heyetini

12. İlk TBMM Hükümeti'nin üyeleri, aşağıdakilerin hangisi arasından seçilmiştir? A) Meclis dışındaki yetenekli kişiler B) Kurtuluş Savaşını yürüten komutanlar

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri D) Meclis başkanlığının belirlediği kişiler E) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri

4

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

13. TBMM'nin ilk yıllarında, Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılarak İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Bu önlem, düzenli orduların kurulması dışında öncelikle aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? A) B) C) D) E) Ayaklanmaların önlenmesine Yeni bir anayasanın hazırlanmasına Cumhuriyetin kurulmasına Saltanatın kaldırılmasına Halifeliğin kaldırılmasına

14. Batı ülkeleri, Kurtuluş Savaşımız boyunca getirdikleri barış önerileriyle, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemişlerdir? A) B) C) D) E) Osmanlıların himaye altına alınmasını Yunanlıların toprak kazanmasını Osmanlı devletinin siyasi varlığını sürdürmesini Türk - Yunan dostluğunun sağlanmasını Sevr Antlaşması'nın kabul edilmesini

15. Osmanlı Mebuslar Meclisi, dağılmadan önce Misak-ı Milli kararlarını kabul ederek Türk yurdunun parçalanmasına razı olmadığını göstermiştir. Bu duruma rağmen padişah, Sevr Antlaşması'nı kabul etmekle aşağıdakilerden hangisine ters düşmüştür? A) B) C) D) E) Monarşik anlayışa İtilâf devletlerinin görüşüne Azınlık çıkarlarına Çoğunluğun görüşüne Mondros Ateşkesi hükümlerine

16. Boğazların, uluslararası bir komisyona verilerek bütün devletlerin gemilerine açık tutulması hükmü, aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? A) B) C) D) E) Montrö Boğazlar Sözleşmesinde Ankara Antlaşması'nda Sevr Antlaşması'nda Moskova Antlaşması'nda Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda

17. TBMM Hükümeti, Osmanlı yönetiminin aşağıdaki uygulamalarından hangisine karşı çıkmamıştır? A) B) C) D) E) İtilâf devletleriyle işbirliği yapmasına Damat Ferit Paşa'yı görevinden almasına Sevr Antlaşması'nı imzalamasına Anadolu'da, Kuva-i İnzibatiye'yi kullanmasına Lozan görüşmelerine katılmak istemesine

18. Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin aldığı kararlardan biri değildir? A) B) C) D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi Ulusal hükümetin kurulması Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabulü İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
E) Yeni bir anayasa yapılması

5

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

19. 1921 Anayasası ile "Güçler Birliği" sisteminin kabul edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Siyasal partilerin kurulmasını kolaylaştırmak Meclisi, milletin tek temsilcisi haline getirmek Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırmak Mustafa Kemal'in meclis başkanı seçilmesini kolaylaştırmak Padişahla TBMM'nin yetkilerini dengede tutmak

20. Kurtuluş Savaşı'nın 1920-1921 yıllarına rastlayan en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti'nin gelirleri savaş giderlerini karşılamıyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle, bu durumun giderilmesine çalışılmıştır? A) B) C) D) E) Asker sayısının azaltılması Planlı ekonomiye geçilmesi Kapitülasyonların kaldırılması Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması

21. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması'yla Hatay'da özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir? A) B) C) D) E) Misak-ı Milli'ye Amasya Görüşmeleri'ne Kars ve Gümrü Antlaşmaları'na Amasya Genelgesi'ne Londra Konferansı kararlarına

22. l. Birinci İnönü Savaşı II. Sakarya Meydan Savaşı III. Başkomutan Meydan Savaşı Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşların bir sonucu değildir? A) B) C) D) E) Moskova Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Gümrü Antlaşması Kars Antlaşması Mudanya Ateşkes Antlaşması

23. Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması, TBMM Hükümeti'nin tanınması ve siyasi yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere'yle görüş ayrılığına düşmesine neden olmuştur? A) B) C) D) E) Gümrü Antlaşması Ankara Antlaşması Moskova Antlaşması Kars Antlaşması Mudanya Ateşkes Antlaşması

24. TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşması'nda, "Osmanlı devletiyle Çarlık Rusya arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersizdir" hükmü yer almıştır. Antlaşmada bu hükmün yer alması, aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda bir gelişmedir? A) Brest-Litowsk Antlaşması B) Atina Antlaşması C) İstanbul Antlaşması

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
D) Uşi Antlaşması E) Bükreş Antlaşması

6

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

25. Mudanya Ateşkes Antlaşmasının; "İstanbul ve Boğazlar, TBMM bırakılacaktır." hükmü, Osmanlı devletinin ne olacağını göstermektedir? A) B) C) D) E) TBMM Hükümeti'ne bağımlı kalacağını Küçük bir devlet olarak kalacağını Anlaşma devletlerine bağımlı kalacağını Hukuken sona ereceğini TBMM Hükümeti'yle birlikte hareket edeceğini

Hükümeti'nin

idaresine

26. İtilâf devletlerinin Lozan Barış Konferansı'na, İstanbul hükümetini çağırmaları karşısında TBMM Hükümeti'nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Cumhuriyet yönetimini kurma Saltanatı kaldırma Lozan görüşmelerini yarıda kesme Halifeliği kaldırma Vahdettin'! vatan haini ilan etme

27. Aşağıdakilerin hangisinde, Yunanlıların Doğu Trakya'yı boşaltması hükmü yer almıştır? A) B) C) D) E) Mudanya Ateşkes Antlaşması Ankara Antlaşması Sevr Barış Antlaşması Montrö Antlaşması Moskova Antlaşması

28. Lozan barış görüşmelerinde, Türkiye'nin isteklerine en çok direnme gösteren devletler, hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) Yugoslavya, Fransa, Rusya İtalya, Japonya, Yunanistan İngiltere, Fransa, İtalya İngiltere, Rusya, Romanya Yunanistan, Romanya, Yugoslavya

29. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun olmamıştır? A) B) C) D) E) Türkiye - Irak sınırı Hatay meselesi Boğazlar meselesi Kapitülasyonlar Türk - Yunan ilişkileri

30. Lozan barış görüşmelerine, yalnız Boğazlar rejimini ilgilendiren konularda katılan devletlerden biri, aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Sovyet Rusya İtalya İngiltere Fransa Yunanistan

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

7

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

31. Savaşların önemli sebeplerinden birisi de güçlenen bazı devletlerin, zengin bölgeleri ve hammadde kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlamalarıdır. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, böyle bir amaca karşı tepkinin sonucudur? A) B) C) D) E) Türk Kurtuluş Savaşı II. Dünya Savaşı Trablusgarp Savaşı II. Balkan Savaşı l. Dünya Savaşı

32. Kuva-i Milliye hareketi, başlangıçta hangi devletin Anadolu'daki işgallerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır? A) B) C) D) E) Rusya İtalya Yunanistan İngiltere Fransa

33. İstanbul Hükümeti'nin Türk milletine olan sorumluluğunu yerine getiremediği, ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle kamuoyuna duyurulmuştur? A) B) C) D) E) Amasya Görüşmesi'yle Erzurum Kongresi kararlarıyla Misak-ı Milli kararlarıyla Sivas Kongresi kararlarıyla Amasya Tamimi'yle

34. l. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda, Boğazlar ve Doğu Anadolu bölgesinin Rusya'ya verilmesi kararlaştırılmışken, Mondros Ateşkes Antlaşması'nda böyle bir hüküm yer almamıştır. Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) İngiltere ve Fransa'nın, Rusya'dan çok İtalya'nın dostluğuna önem vermesi Rusya'nın, l. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi Türklerin Muş ve Bitlis'i Ruslar'dan geri alması Rusya'da iç karışıklıkların devam etmesi Türklerin Çanakkale cephesinde başarılı olmaları

35. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni tanıması ve İstanbul'da Mebuslar Meclisi'nin toplanması, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? A) B) C) D) E) Erzurum Kongresi Amasya Genelgesi Alaşehir Kongresi Amasya Görüşmesi Sivas Kongresi

36. Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) B) C) D) E) Laiklik ve devletçiliğe Bağımsızlık ve milli egemenliğe Halkçılık ve medeniyetçiliğe Bilimsellik ve milliyetçiliğe Cumhuriyetçilik ve inkılapçılığa

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
37. Türkiye'de; I. II. III. IV. TBMM'nin kurulması Saltanatın kaldırılması Çok partili sisteme geçilmesi Kadınlara siyasal haklar tanınması

8

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

gibi demokratikleşmeye yönelik gelişmelerin kronolojik sırası, aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) l, II, IV, III l, IV, II, III l, II, III, IV l, IV, III, II l, III, II, IV

38. "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz." Atatürk'ün bu sözleri, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur? A) B) C) D) E) Kadınlara siyasal haklar tanınması Milli ekonominin kurulması Tekke ve türbelerin kapatılması Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi Şapka giyilmesi hakkında yasa çıkarılması

39. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de laik anlayışının yerleşme-sindeki aşamalardan biridir? A) B) C) D) E) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi Maarif Teşkilat-ı Hakkında Kanun'un kabul edilmesi Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi

40. Türkiye'de; I. II. III. IV. V. Tekke ve türbelerin kapatılması Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi Aşar vergisinin kaldırılması Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi Miladi takvimin kabul edilmesi

Gelişmelerinden hangileri, uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağlamıştır? A) B) C) D) E) IV ve V l ve IV III ve V II ve V II ve IV

41. 1925-1930 yılları arasında, TBMM' de sadece Cumhuriyet Halk Fırka-sfmn milletvekilleri vardı. Bu durum, Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır? A) B) C) D) Seçimlerin yenilenmesini Hükümetin kurulmasını Hükümetin denetlenmesini inkılapların yapılmasını

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
E) Cumhurbaşkanının seçilmesini

9

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

42. Kabotaj Kanunu'nda, "Türk karasularında gemi işletme hakkının sadece Türk vatandaşlarına ait olduğu" hükmünün yer alması, Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasının bir uzantısıdır? A) B) C) D) E) Halifeliğin Aşar vergisinin Saltanatın Kapitülasyonların Mecelle'nin

43. Türkiye'de, 1924'te Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi; 1925'te ise kılık - kıyafette değişiklik ile türbelerin kapatılmasına ilişkin yasalar mecliste kabul edilmiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) B) C) D) E) Yönetimde yeni arayışlara gidildiğinin Devletçilik ilkesinin yaygın bir şekilde uygulandığının Sosyal sorunların ortadan kalktığının Siyasal bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin Hızlı bir çağdaşlaşmaya gidildiğinin

44. Türkiye'de; i. Tanık olmada kadın ve erkeğin eşit olması, ii. Miras işlemlerinin yeniden düzenlenmesi iii. Kadınların seçme ve seçilme hakkını sağlayan ortamın oluşması gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonuçları arasındadır? A) B) C) D) E) Şapka Kanunu'nun Takrir-i Sükun Kanunu'nun Türk Medeni Kanunu'nun Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Kabotaj Kanunu'nun

45. Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması, 1934'te Balkan Antantı'nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur? A) B) C) D) E) Yunanistan Türkiye İtalya Yugoslavya Romanya

46. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 1932' de Milletler Cemiyeti'ne, 1934'te Balkan Antantı'na ve 1937'de Sadabat Paktı'na üye olmuştur. Bu bilgilere dayanarak, I. II. III. IV. Türkiye'nin dış ülkeler arasında saygınlığı artmıştır. Türkiye, dış güvenliğini sağlamada çok zorlanmıştır. Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur. Türkiye'de iç güvenliği tehdit e-den sorunlar vardır.

Yargılarından hangisine ulaşılabilir? A) II ve III

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
B) C) D) E) l ve II l ve III III ve IV II ve IV

10

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

47. Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur? A) B) C) D) E) Devletçilik ve Laiklik İnkılapçılık ve Laiklik Devletçilik ve İnkılapçılık Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik Laiklik ve Milliyetçilik

48. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) B) C) D) E) Halkçılık Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Devletçilik Laiklik

49. Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve köklü olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bir inkılap niteliğinde olduğu söylenemez? A) B) C) D) E) Arap harfleri yerine latin harflerinin kabulü Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmesi Mecelle yerine Medeni Kanun'un kabul edilmesi Fes ve benzeri başlıkların yasaklanarak şapka giyilmesi Osmanlı saltanatı yerine ulusal egemenliğe dayalı bir devletin kurulması

50. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisinin toplumsal hayattaki uygulamalarda, aynı konuda var olan farklılıkları ortadan kaldırma amacına yönelik olduğu söylenemez? A) B) C) D) E) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi Şer'i mahkemelerin kaldırılması Medreselerin kapatılması Miladi takvimin kabul edilmesi Ölçülerde metrik sisteme geçilmesi

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

KPSS ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

11

Genel Kültür – İnkılap Tarihi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CEVAP ANAHTARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C B D A B E C B D A

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B C A E D C B A B E

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

A C B A D B A C D A

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A C E B D B A C B A

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

C D E C C C D A B A

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM