100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

1

1. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin Ankara’da çalışmalarına başlaması Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen uygulamaya konulduğunun en önemli kanıtıdır? A) Milliyetçilik C) Devletçilik E) Laiklik B) Cumhuriyetçilik D) nkılapçılık

5. “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri daha çok hangi ilkesi ile ilişkilidir? A) Milliyetçilik C) Halkçılık E) nkılapçılık B) Cumhuriyetçilik D) Laiklik

2. 1928 yılında yapılan bir değişiklikle “Devletin dini slâm’dır.” ibaresinin anayasadan çıkarılması laiklikten sonra en çok hangi ilke ile ilişkilidir? A) Halkçılık C) nkılapçılık E) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik D) Devletçilik
YED KL M KPSS DERG S

3. “Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız, doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümetidir. Artık hükümetle millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet, millet hükümettir…” Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile doğrudan bir ilişki vardır? A) Devletçilik C) nkılapçılık E) Milliyetçilik B) Halkçılık D) Cumhuriyetçilik

6. “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir? A) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik E) Halkçılık B) Milliyetçilik D) Laiklik

4. “Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birleşmiş, biri diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.” Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha çok ilişkili olduğu savunulabilir? A) Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik E) Devletçilik B) Halkçılık D) Laiklik

7. Atatürk diyor ki; “Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Türkün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.” Yukarıdaki cümle ile Atatürk’ün hangi ilkesi doğrudan ilişkilidir? A) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik E) nkılapçılık B) Halkçılık D) Laiklik

2 8. I. II.

YED KL M YAYINCILIK

nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma ve icat yeteneğidir. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.

12. “Artık duramayız. Behemehal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.” Atatürk’ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi ile ilişkilidir? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) nkılapçılık B) Milliyetçilik D) Laiklik

III. Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin ortak özellikleri hangi ilkesi ile ilişkilendirilebilir? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) nkılapçılık B) Milliyetçilik D) Laiklik

9. “Büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de köklü bir inkılâp yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha kuvvetli bir ilişkinin olduğu savunulabilir?
www.yediiklim.net

13. “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal düşünceye sahip olmak, bağlı olduğu dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin düşünce ve vicdan kanaatlerine karışılamaz.” Atatürk’ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi ile ilişkilidir? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) nkılapçılık B) Milliyetçilik D) Laiklik

A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) Devletçilik

B) Milliyetçilik D) Laiklik

10. “ lim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.” Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? A) nkılapçılık C) Laiklik E) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik D) Halkçılık

14. I. II.

Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.

11. “Şimdi de Türk milleti… bunlara karşı ayaklanarak egemenliğini kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldu bittidir. Söz konusu olan, millete egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele olmuş bitmiş bir gerçeği yasa ile belirlemekten başka bir şey değildir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) Laiklik B) Milliyetçilik D) nkılapçılık

III. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Atatürk’ün yukarıda verilen sözleri öncelikle hangi ilkeleri ile ilişkilidir? A) B) C) D) E) Cumhuriyetçilik - Devletçilik - Halkçılık Halkçılık - Laiklik - Milliyetçilik Devletçilik - Laiklik - Halkçılık Halkçılık - Cumhuriyetçilik - nkılapçılık nkılapçılık - Milliyetçilik - Laiklik

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

3

15. 18 Eylül 1924’te çıktığı Rize gezisinde Atatürk’e bir heyet gelerek medreselerin yeniden açılmasını istedi. Atatürk bu heyete “Mektep istemiyorsunuz. Halbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket evladı yetişsin! Medreseler açılmayacaktır. Millete mektep lazımdır.” demiştir. Atatürk’ün bu sözleri ile hangi ilkesi arasında yakın bir ilişki olduğu savunulabilir? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) Laiklik B) Milliyetçilik D) Devletçilik

19. “Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiye’de çağdaş, bununla birlikte batılı bir hükümet vücuda getirmektir. Uygarlığa girmek isteyip, batıya teveccüh etmemiş bir ulus hangisidir?” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında ilişki olduğu savunulabilir? A) nkılapçılık C) Devletçilik E) Milliyetçilik B) Halkçılık D) Cumhuriyetçilik

16. “Hakimiyet hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakere ile münakaşa ile verilmez. Hakimiyet kuvvetle, kudretle ve zorla alınır.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha yakın biri ilişki vardır? A) Milliyetçilik C) Devletçilik E) Halkçılık B) Laiklik D) Cumhuriyetçilik

20. “ nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma ve icat yeteneğidir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile ilkeleri arasında bir bağ kurmak istersek, hangi ilkesi ile daha yakından bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) nkılapçılık B) Milliyetçilik D) Laiklik

YED KL M KPSS DERG S

17. Atatürk zmir ktisat Kongresi’nde yaptığı bir konuşmada “Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, bir diğerine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir.” demiştir. Atatürk’ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile daha çok ilişkilidir? A) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik B) Halkçılık D) nkılapçılık

21. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek ilerleme ve gelişme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme ve yenileşmesi zorunludur. Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki vardır? A) Cumhuriyetçilik C) nkılapçılık E) Devletçilik B) Laiklik D) Milliyetçilik

18. “Türk milletini son asırlarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymalıyız.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? A) Laiklik C) nkılapçılık E) Halkçılık B) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

22. “Asıl önemli olan nokta, adli görüşümüzü, adli kanunlarımızı, adli teşkilatımızı, bizi şimdiye kadar bilinçli bilinçsiz etkileyen çağın gereklerine uymayan bağlardan bir an önce kurtarmaktır.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki vardır? A) nkılapçılık C) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık B) Laiklik D) Devletçilik

4

YED KL M YAYINCILIK

23. “Efendiler ve ey millet! Biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha sıkı bir ilişki olduğu savunulabilir? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) Devletçilik B) nkılapçılık D) Laiklik

27. I. II.

Akılcılık ve bilimsellik Ulusal egemenlik

III. Çağdaşlaşma ve batılılaşma Yukarıdaki kavramlar Atatürk’ün hangi ilkelerinin bütünleyicisidir? I A) Laiklik B) Laiklik C) nkılapçılık D) Halkçılık E) Milliyetçilik II Cumhuriyetçilik Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik nkılapçılık III nkılapçılık nkılapçılık Milliyetçilik Devletçilik Laiklik

24. “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmesini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtiği bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar, toplum hayatında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha yakın bir ilişkinin olduğu savunulabilir? A) Laiklik C) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık B) nkılapçılık D) Milliyetçilik

28. I. II.

Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

III. Medreselerin kapatılması Yukarıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk’ün hem laiklik hem de halkçılık ilkeleriyle ilişkilendirilebilir?
www.yediiklim.net

A) Yalnız I D) I ve III

B) Yalnız II E) II ve III

C) Yalnız III

29. Cumhuriyet Döneminde; 25. I. II. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması Sivas Kongresi’nin toplanması II. I. yabancıların elinde bulunan işletmelerin satın alınması, Türk Tarih Kurumunun kurulması,

III. Amasya Görüşmeleri’nin gerçekleştirilmesi Yukarıda verilen olaylardan hangileri Atatürk’ün milli egemenlik ilkesi ile doğrudan ilişkilidir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

III. Aşar vergisinin kaldırılması gibi gelişmelerden hangileri hem milliyetçilik hem de devletçilik ile ilişkilendirilebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

26. Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az ilişkilidir? A) B) C) D) E) Türk Dil Kurumunun kurulması Yeni Türk harflerinin kabulü Türkçenin yabancı dillerin etkisinden arındırılması Türk Tarih Kurumunun kurulması Çok partili hayata geçiş denemeleri

30. Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemek, onları gelecek nesillere aktarmak, her zaman ve koşulda çağın gereklerine uygun olmasına çalışmak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Laiklik C) Devletçilik E) Halkçılık B) Milliyetçilik D) nkılapçılık

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

5

31. “Ülkeler çeşitlidir; fakat uygarlık birdir ve bir milletin kalkınması için de bu uygarlığa katılması gerekir. Osmanlı mparatorluğu’nun çöküşü, Batı’ya karşı elde ettiği başarısızlıklardan çok, mağrur olarak kendisini Avrupa milletine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha çok ilişkinin olduğu savunulabilir? A) Cumhuriyetçilik C) nkılapçılık E) Devletçilik B) Milliyetçilik D) Halkçılık

34. Sivas Kongresi’nde; I. II. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulması, manda ve himayenin reddedilmesi,

III. Batı Cephesi Kuva-i Milliye birliklerinin başına Ali Fuat Paşa’nın getirilmesi gelişmelerinden hangilerinin Atatürk’ün milli egemenlik ilkesi ile doğrudan ilişkili olduğu savunulamaz? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III

32. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin uygulanması anlamına gelmektedir?
YED KL M KPSS DERG S

35. I. Dünya Savaşı biterken ABD başkanı Wilson tarafından ortaya atılan prensiplerden biri de “Her milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi”ni öngörmekte idi. Wilson Prensipleri’nin bu maddesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilişkilidir? A) B) C) D) E) Akılcılık ve bilimsellik Halkçılık Milli bağımsızlık Çağdaşlık ve batılılaşma Laiklik

A) B) C) D) E)

Devletin eğitim, sağlık ve üretime katılması Halkın yönetime katılması Kanunların herkese eşit uygulanması Köylü-kentli ayrımı yapılmaması Yabancı sermayenin talep edilmesi

36. Cumhuriyet döneminde yapılan bazı faaliyetler şunlardır; 33. TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldığı bir kararda “Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğunda meclisin düzenleyeceği yasaya göre durumu belirlenir.” ifadesi yer almıştır. Buna göre; I. II. saltanatın kaldırılması, Atatürk’ün cumhurbaşkanı olması, I. II. Türklerin dünya medeniyetine ve tarihine katkılarının bilimsel yöntemlerle araştırılması, uluslararası rakamların kabul edilmesi,

III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Yukarıdaki faaliyetlerin Atatürk ilkeleri ile doğru ilişkisi hangi seçenekte verilmiştir? I B) Laiklik C) Milliyetçilik D) Milliyetçilik E) nkılapçılık II Halkçılık nkılapçılık Halkçılık III Laiklik Milliyetçilik Laiklik Cumhuriyetçilik

III. halifeliğin kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin yukarıdaki karara uygun olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III

A) Cumhuriyetçilik nkılapçılık

Cumhuriyetçilik Laiklik

6 37. zmir ktisat Kongresi’nde alınan; I. II.

YED KL M YAYINCILIK

Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulmalıdır. Özel girişimin yapamayacağı işleri devlet kendi imkânları ile yapmalıdır.

41. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi ile ifade ettiği barışçı dış politikanın temel özelliklerinden birisi değildir? A) B) C) D) E) Ulusal bağımsızlık Başka ülkelerin rejimlerinden etkilenmek Diplomaside akıl ve bilimi rehber edinmek Milli sınırlarımız içinde kalmak Ülke yönetiminde maceraya yer vermemek

III. Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılmalıdır. kararlarından hangileri devletçilik ilkesinin temel düşüncesi olmuştur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III

38. Amasya Genelgesi’nde yer alan; “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesi Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik E) nkılapçılık B) Halkçılık D) Laiklik
www.yediiklim.net

42. Sultan II. Mahmut’un “Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim.” sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik E) Laiklik B) Milliyetçilik D) nkılapçılık

39. Atatürk Bursa’da öğretmenlere yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: “Savaş kurtuluş değildir. Kurtuluş cemiyetteki hastalığı ortaya çıkarıp iyileştirmekle olur. Sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, zararlı birtakım inanış ve geleneklerle dolu ise toplum felce uğrar.” Atatürk’ün bu sözlerinin hangi ilkesi ile daha ilgili olduğu savunulabilir? A) Cumhuriyetçilik C) nkılapçılık E) Laiklik B) Milliyetçilik D) Devletçilik

43. lk kez Erzurum Kongresi’nde alınan ve Sivas Kongresi’nde kesinleşen “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararı aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Kurtuluş Savaşı sırasında temel amaç haline geldiğinin bir göstergesidir? A) B) C) D) E) Milli bağımsızlık Milli egemenlik Devletçilik Laiklik Çağdaşlık ve batılılaşma

40. Kurtuluş Savaşı döneminde; I. II. Erzurum Kongresi’nin toplanması, Sivas Kongresi’nin toplanması,

III. TBMM’nin açılması gibi gelişmeler Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen işletildiğinin bir göstergesidir? A) Ulusçuluk C) nkılapçılık E) Laiklik B) Halkçılık D) Cumhuriyetçilik 44. Türkiye’de yaşayan, farklı kültüre düşünceye ve milliyete mensup insanlara güvence sağlayan en önemli Atatürk ilkesi hangisidir? A) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik E) nkılapçılık B) Laiklik D) Devletçilik

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

7

45. I. II.

Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

III. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk’ün hem halkçılık hem inkılapçılık ve hem de laiklik ilkesiyle ilişkilendirilebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

49. Saltanat ve hilafetin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olabilir? A) B) C) D) E) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik Cumhuriyetçilik - Laiklik Laiklik - nkılapçılık nkılapçılık - Cumhuriyetçilik Halkçılık - Laiklik

46. I. II.

Aşar vergisinin kaldırılması Millet mekteplerinin açılması

50. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin milli ekonominin kurulup geliştirilmesinde etkili olduğu savunulamaz? A) B) C) D) E) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi Birinci beş yıllık kalkınma planı Medeni Kanun’un kabulü Aşar vergisinin kaldırılması Yabancıların elinde bulunan işletmelerin satın alınıp millileştirilmesi

III. Medreselerin kapatılması Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün halkçılık ilkesi ile ilgilidir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III

47. Halk, demokratik bir rejim içinde kendi kendini yöneten eşit hak ve yetkilere sahip, toplumsal dayanışma içindeki bireylerin oluşturduğu bir bütündür. Yukarıdaki tanıma göre halkçılığın temel değerleri arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez? A) Milli egemenlik C) Adalet E) Üstün bir sınıf B) Çağdaşlık D) Demokrasi

YED KL M KPSS DERG S

51. Yeni Türk Devletlerinde; I. II. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, medreselerin kapatılması,

III. hafta tatilinin cumadan pazara alınması, IV. Medeni Kanun’un kabul edilmesi gelişmelerinin hangilerinde halkçılık ilkesinin benimsenmesi ve yerleştirilmesi çabası olduğu savunulabilir? A) I ve III D) II ve IV B) I ve IV E) I, II ve IV C) II ve III

48. Cumhuriyet döneminde; I. II. 1925 yılında aşar vergisi kaldırılmıştır. 1926 yılında boşanma hakkı kadınlara da tanınmıştır.

III. 1930 yılında kadınlar belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmiştir. Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığının en önemli kanıtıdır? A) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik E) nkılapçılık B) Milliyetçilik D) Devletçilik

52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren, dogmalardan ve dogmacılıktan kurtaran, çağdaş bir toplum yapısı hedefleyen Atatürk ilkesi hangisidir? A) Laiklik C) Cumhuriyetçilik E) nkılapçılık B) Devletçilik D) Halkçılık

8 53. Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen; I. II. III. Nüfus Mübadelesi, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi,

YED KL M YAYINCILIK

57. Cumhuriyet Döneminde; I. II. aşar vergisinin kaldırılması, yeni Türk harflerinin kabulü,

sviçre Medeni Kanunu’nun Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmesi

III. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü gerçekleştirilen gelişmelerden hangileri çağdaşlaşmaktan çok, halkı rahatlatmaya yöneliktir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

gelişmelerinden hangileri bir inkılâp değildir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

54. Yeni Türk Devleti’nde; I. II. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü, Aşar vergisinin kaldırılması, 58. Türkiye’de laik toplum düzenine ortam hazırlanmasında; I. II. tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, Soyadı Kanunu’nun çıkarılması,

III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi uygulamaları aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin özüne daha uygundur? A) Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik E) Laiklik B) Halkçılık D) Devletçilik

III. Medeni Kanun’un kabulü,
www.yediiklim.net

IV. Miladi takvimin kabulü inkılâplarından hangilerinin katkısının olduğu savunulabilir? A) I ve II D) I, II ve III B) I ve III C) III ve IV E) I, II, III ve IV

55. I. II.

Aşar vergisinin kaldırılması Vergilerin herkesin gelirine göre alınması

III. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması Yukarıda verilen uygulamalar aşağıda verilen hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirilebilir? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) Laiklik B) Milliyetçilik D) Devletçilik 59. Türkiye’de laik devlet düzenine ortam hazırlanmasında; I. II. Şapka nkılabı, Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması, slam’dır”

56. “Atatürkçü düşünce sistemi statik değil dinamik bir nitelik taşır.” sözleri Atatürk ilkelerinden hangisinin gerekliliğinin en önemli kanıtıdır? A) Laikliğin B) nkılapçılığın C) Halkçılığın D) Ulusçuluğun E) Cumhuriyetçiliğin

III. 1928’de Anayasa’dan Devletin dini ibaresinin çıkarılması, IV. uluslararası saat sisteminin benimsenmesi

inkılâplarından hangisinin katkısının olduğu savunulabilir? A) I ve II D) III ve IV B) I ve IV E) II, III ve IV C) II ve III

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

9

60. Yeni Türk Devleti’nde; I. II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü, çağdaş hukuk sisteminin benimsenmesi,

63. I. II.

Milli birlik ve beraberlik duygusunun yeni kuşaklara kavratılması Uluslararası ilişkilerde ülke çıkarlarına azami dikkat gösterilmesi

III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması gibi gelişmelerden hangilerinin bugünkü laik yaşama ulaşmamızda doğrudan katkısının olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

III. Milli kültür öğelerinin geliştirilip yaygınlaştırılması Yukarıda verilenlerin Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgili olduğu savunulabilir? A) Ulusçuluk C) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık D) nkılapçılık

61. Yeni Türk Devleti’nde; I. II. ortak bir kültüre sahip olmak, gelecekte de birlikte yaşama arzusunda olmak,

64. 5 Ağustos 1921’de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile TBMM’nin yetkileri üç aylık bir süre için geçici olarak Mustafa Kemal Paşa’ya verilmiştir. Bu gelişme Atatürk ilkelerinden hangisi için bir çelişkidir? A) B) C) D) E) Milli bağımsızlık Milli egemenlik nkılapçılık Çağdaşlık ve batılılaşma Devletçilik

III. sevinçte ve tasada bir olmak
YED KL M KPSS DERG S

anlayışı aşağıdaki hangi Atatürk ilkesinin en önemli koşullarındandır? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) Laiklik B) Ulusçuluk D) Devletçilik

65. Yeni Türk Devleti’nde; 62. Türk nkılabı; I. I. II. çok ulusçuluktan - ulusal devlete mutlak monarşiden - ulusal egemenliğe II. zmir ktisat Kongresi’nde devlet ekonomik işlevleri de olan bir organ olmalıdır. 1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun istenilen sonucu vermemesi üzerine büyük yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

III. teokratik yapıdan - vicdan özgürlüğüne geçiştir. Bu gelişmelerle Atatürk ilkeleri arasında bir bağ kurulmak istense hangi seçenekteki sıralama doğru verilmiş olur? I A) Ulusçuluk B) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik D) Ulusçuluk E) Cumhuriyetçilik II Halkçılık Cumhuriyetçilik Halkçılık Cumhuriyetçilik nkılapçılık III Laiklik nkılapçılık Laiklik Laiklik Halkçılık

III. 1926’da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarında taşımacılık hakkı Türkiye Denizcilik işletmeleri’ne verilmiştir. Yukarıda anlatılanlar Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulandığının bir kanıtıdır? A) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik E) nkılapçılık B) Milliyetçilik D) Halkçılık

10 66. I. II. Akılcılık ve bilimsellik Çağdaşlık ve batılılaşma

YED KL M YAYINCILIK

70. Türkiye’de laik eğitim düzenine ortam hazırlanmasında; I. II. medreselerin kapatılması, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi,

III. Milli egemenlik Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine I. TBMM döneminde diğerlerinden daha fazla önem verilmiştir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

III. yeni harflerin kabulü, IV. Soyadı Kanunu’nun kabulü inkılâplarından hangilerinin katkısının olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) II, III ve IV B) I ve III E) I, II, II ve IV C) II ve III

67. 1937 yılında Atatürk ilkelerinden hangileri anayasaya konulmuştur? A) B) C) D) E) Laiklik Laiklik ve nkılapçılık Cumhuriyetçilik Devletçilik Hepsi
www.yediiklim.net

71. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının ortak özelliklerinden biri değildir? A) B) C) D) E) Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. lke ve inkılaplara halk öncülük etmiştir. Çağdaş yaşamın gereklerine göre belirlenmiştir. lkeler birbirini tamamlar özelliklere sahiptir. lkeler akıl ve bilimsel gerçeklere dayalıdır.

68. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli tamamlayıcısıdır? A) B) C) D) E) Akılcılık ve bilimsellik Milli egemenlik nsanlık ve insan sevgisi Barışçılık Çağdaşlık

72. I. II.

Ülkemizdeki yüksek yargı organlarının bazılarının üyelerinin veya başkanlarının bayan olması Sosyal yaşama ilişkin kanunların aklın ve bilimin ışığında yapılması

III. TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yenilenmesi 69. Yeni Türk Devleti’nde; I. II. Türkiye ktisat Kongresi’nin toplanması, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması, Bu uygulamaların Atatürk ilkeleri ile ilişkileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I A) Halkçılık B) Halkçılık gelişmelerinden hangilerinin ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek için yapıldığı savunulabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III C) Laiklik D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik II Laiklik Laiklik nkılapçılık Devletçilik Laiklik III Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Halkçılık Cumhuriyetçilik

III. Birinci beş yıllık sanayi planının uygulanması

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

11

73. Yeni Türk Devleti’nde; I. II. çok partili hayata geçiş denemeleri, karma ekonomik modelin benimsenmesi,

77. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin uygulanmasında öncelikli bir kavramdır? A) B) C) D) E) Halkın yönetime ortak olması Halkın kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi Devletin üretime katılması Hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması Devletin dini kurumları desteklemesi

III. toplumun ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesine çalışılması çabalarından hangileri devletçilik ilkesi ile ilişkilendirilebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

78. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin uygulanmasının öncelikli bir amacıdır? A) B) C) D) E) Bireyin istediği mesleği seçebilmesi Halkın yönetime katılımının sağlanması Devlet hizmetlerinin halka açık olması Herkesin kanun önünde eşit olması Toplumun çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması

74. Mustafa Kemal’in Türk toplumunu çağdaş seviyeye taşıyabilmek için gerçekleştirdiği; • şapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü, • alaturka saat sisteminden alafranga sisteme geçilmesi, • uluslararası rakamların kabul edilmesi gelişmeleri aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin kapsamı içindedir? A) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik E) Halkçılık B) nkılapçılık D) Laiklik
YED KL M KPSS DERG S

79. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin özellikleri arasında yoktur? A) B) C) D) E) Düşünce ve kanaat hürriyeti Akılcılık ve bilimsellik lkelerin birbirinden bağımsız olması Yurtta ve dünyada barış Halka hizmet

75. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin öncelikli amaçlarından değildir? A) Özel sektörün yapamadığı işlerin devlet eliyle yapılması B) Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulması C) Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılması D) Toplumun çağdaşlaştırılması E) Devletin üretim üniteleri kurması

80. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri değildir? A) B) C) D) E) Din ve düşünce birliğini sağlamak Vatanı ve milleti sevmek Milli kültürü geliştirmeye çalışmak Türk milletine inanmak ve güvenmek Düşünce ve vicdan hürriyetine saygı duymak

81. I. II.

Vatanın bütünlüğünü merkezi hükümet sağlayamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır. Milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi egemen kılmak esastır.

76. Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin uygulanmasında öncelikli bir kavramdır? A) B) C) D) E) Toplumun ortak değerlere sahip olması Yasaların herkese eşit uygulanması Özel sektörün aktif kılınması Ekonomik bağımsızlığa önem verilmesi Toplumun çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması

III. Manda ve himaye kabul edilemez. Yukarıda verilen Erzurum Kongresi kararlarından hangileri Atatürk’ün ulusal bağımsızlık ilkesine en uygun olanıdır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

12 82. I. II. Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ye aittir. Hükümet kurmak zorunludur.

YED KL M YAYINCILIK

85. Atatürkçü düşünce sistemi için; I. II. lkeler birbirinden ayrı değerlendirilmelidir. Tam bağımsızlık hedeflenmiştir.

III. Meclisin başkanı hükümetinde başkanıdır. Yukarıda TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldığı bazı kararlar verilmiştir. Bunlardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından ilgilidir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

III. Sınıfsal egemenlik savunulmuştur. IV. Devlet hayatında akıl ve bilim rehber edinilmiştir. gibi yargılardan hangilerinin olduğu savunulamaz? A) I ve II D) I, II ve III B) I ve III E) II, III ve IV C) II ve III

86. Cumhuriyetçilik, Atatürk’ün taviz verilmesini istemediği en önemli ilkelerden biridir. 83. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha çok Türk toplumunun ve devlet kurumlarının çağdaşlaşmasını hedeflemektedir?
www.yediiklim.net

Buna göre; I. II. seçimlerin dört yılda bir yapılması, kadınlara siyasî hakların verilmesi,

A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık E) Devletçilik

B) Milliyetçilik D) nkılapçılık

III. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi gelişmelerinden hangilerinin doğrudan cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

84. Mustafa Kemal Atatürk’ün; I. II. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz. Hükümet milletindir ve millet hükümettir.

87. Türkiye Cumhuriyeti çağdaşlaşma konusunda kendisine batı değerlerini örnek almıştır. Buna göre; I. II. Türk Tarih Kurumunun kurulması, ölçü ve tartıda uluslararası sistemin kabul edilmesi,

III. Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. sözlerinin aşağıdaki ilkeler ile ilişkisi hangisinde doğru verilmiştir? I A) Laiklik B) nkılapçılık C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik II Cumhuriyetçilik Ulusçuluk Laiklik Laiklik Cumhuriyetçilik III Halkçılık Halkçılık Ulusçuluk Cumhuriyetçilik Devletçilik

III. Medeni Kanun’un kabulü gelişmelerinden hangileri bu duruma bir kanıt olarak gösterilemez? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

13

88. I. II.

Yeni Türk Devleti’nin rejiminin belirlenmesi Atatürk ilkelerinin anayasada yerini alması

91. Yeni Türk Devleti’nin halk devleti sistemini benimsemesi; I. II. demokratik devlet, teokratik devlet,

III. Cumhuriyetin fiilen uygulanmaya başlanması Yukarıdaki hususlardan hangileri 1921 Anayasası’nda yer almıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III

III. sosyal devlet anlayışlarından hangilerinin benimsendiğinin kesin kanıtıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III

92. I. TBMM döneminde meclis hükümeti sistemi uygulanırken Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemine geçilmiştir. 89. 3 Mart 1924’de yapılan kanunla; I. II. halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
YED KL M KPSS DERG S

Buna göre; I. II. yönetim alanında değişiklik yapıldığı, bütün inkılapların tamamlandığı,

III. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması gibi gelişmelerden hangilerinin yönetim alanında olduğu savunulamaz? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III

III. kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

93. I. II.

Uluslararası ölçü sisteminin benimsenmesi Soyadı Kanunu’nun kabulü

III. Miladi takvimin kullanmaya başlanması Yukarıdakilerden hangileri hem toplumsal yaşamı düzenlemeye hem de sınıfsız bir toplum oluşturmaya yöneliktir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III

90. Mustafa Kemal Paşa zmir ktisat Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada “Siyasî ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner.” demiştir. Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden Lozan Konferansı’na katılan devletlere nasıl bir mesaj vermeye çalıştığı savunulabilir? A) B) C) D) E) Osmanlı borçlarının ödeneceği Ekonomik bağımsızlıktan ödün verilmeyeceği Azınlık haklarının reddedildiği Askeri ve siyasî zaferleri küçümsediği Tek amacın ekonomik bağımsızlık olduğu

94. I. II.

Türk Tarih Kurumunun kurulması Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

III. Yabancıların elindeki işletmelerin satın alınması Yukarıda verilenlerden hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile bağdaştığı söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III

14 95. I. II. Egemenliğin bir sınıfa ait olması

YED KL M YAYINCILIK

98. • • •

Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması Milli kültürün geliştirilmesi Kadınların belediye ve TBMM seçimlerine katılabilmesi

Yöneticilerin seçimle ve belli bir süre için halk tarafından belirlenmesi

III. Üretimin devlet eliyle gerçekleştirilmesi IV. Şartları uyan herkesin seçimlere katılabilmesi Yukarıda verilenlerden hangileri cumhuriyetçilikle ilgili değildir? A) I ve II D) I, II ve III B) I ve III E) II, III ve IV C) II ve IV

Yukarıdaki gelişmeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili değildir? A) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik E) Laiklik B) Milliyetçilik D) Halkçılık

96. Atatürk ilkelerinden; I. II. Laiklik; aklın ve bilimin üstünlüğünü benimsemektir. nkılapçılık; toplumu çağdaş değerlerle buluşturmak ve benimsetmektir.
www.yediiklim.net

III. Halkçılık; toplumsal eşitlik ve barışı sağlamaktır. Yukarıdaki tanımlara göre “kadınların istediği mesleği seçebilmesi” bu tanımlardan hangisinin kapsamına girmektedir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III 99. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz? A) Vatandaşlar arasında işbölümü ve dayanışmayı sağlamak B) Milletin devlet hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak C) Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini sağlamak D) Herkesin kanun önünde eşit olmasını sağlamak E) Devletin vatandaşın refah ve mutluluğu için çalışması ilkesini benimsemek

97. Laiklik ilkesi ile çeşitli alanlarda dinsel ve mezhepsel ayrılıklardan kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıştır. Bu durumun; I. II. halkçı devlet anlayışını güçlendirmeyi, özel sermayeyi yaygınlaştırmayı, 100.Toplumsal yaşam ve yönetimde statükoyu savunan bir kişi Atatürk ilkelerinden en çok hangisine ters düşmektedir? A) nkılapçılık C) Milliyetçilik E) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik

III. sosyal barışı sağlamayı yargılarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

15

ÇÖZÜMLER 1. TBMM’nin açılması milli egemenliğin fiilen kullanılmaya başlandığını göstermektedir. Milli egemenlik cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir.
(Cevap B)

8.

Verilen öncüllerin hepsinin ortak yönü akıl, bilim, zekâ ve fenni ön plâna çıkarmaktadır. Bunlar laikliğin gerekleridir.
(Cevap B)

2.

Devletin dinin slâm olması devletin vatandaşları karşısında taraf olması demektir. Bu durum eşitliğe aykırıdır. O halde halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap A)

9.

Bu paragrafta Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin başarı azminden ve büyük hedeflerinden bahsetmektedir. Vurgu Türk milletinin özelliklerinde yoğunlaşmaktadır.
(Cevap B)

3.

Demokrasilerde hükümet, millet adına milli egemenliği kullanan kurumlardan biridir. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap D)

4.

YED KL M KPSS DERG S

Bir ülkede farklı kültürel ve etnik unsurlardan bahsediliyor ve bunların uzlaştırılması karşılıklı saygıları dile getiriliyorsa halkçılıktan bahsediliyor demektir.
(Cevap B)

10. Atatürk’ün her alanda ilmi, fenni rehber olarak göstermesi sosyal hayatı, hukuku ve devlet yönetimini düzenleme konusunda laikliği benimsediğini göstermektedir.
(Cevap C)

5.

Atatürk bu özdeyişinde Türk gençlerinde olması gereken milli değerlerden bahsediyor ve milli değerlerin düşmanları ile mücadele edilmesini emrediyor.
(Cevap A)

11. Atatürk paragrafın hemen her cümlesinde milli egemenliğe vurgu yapmakta ve milli egemenliği yasallaştırmaya çalışmaktadır. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap A)

6.

Atatürk bu özdeyişinde tüm toplum katmanlarından ve mesleklerinden söz ediyor. Bunlar arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Meslekler ve meslek seçiminden söz eden Atatürk ilkesi halkçılıktır.
(Cevap E)

12. lericilik ve çağdaşlaşma, eskimiş kurumları kaldırma, dünyanın benimsediği uygarlık değerlerini isteme inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap E)

7.

Atatürk bu özdeyişinde Türk milletinin bazı erdemlerinden bahsetmektedir. Ayrıca bu değerleri ile övünmektedir.
(Cevap C)

13. Vatandaşların düşünce, inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olması ve bağlı olduğu dinin gereklerini özgürce yerine getirebilmesi laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)

16 14. I. II.

YED KL M YAYINCILIK

Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi; gerçek üretici olan köylüdür. → Halkçılık Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir. → Laiklik

20. Yaratma ve icat yeteneği ancak mantıklı süreçler ve aklın rehber edinilmesi ile olabilir. Avrupa’da “Aydınlama Çağı”na egemen olan görüşte akıldır. Akıl laikliğin en temel şartıdır.
(Cevap D)

III. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. → Milliyetçilik
(Cevap B)

21. nkılapçılık ilkesi her alanda değişme, gelişme ve yenileşmeyi zorunlu kılmaktadır. Eskimiş kurumların ve kuralların değiştirilmesini öngörmektedir.
(Cevap C)

15. Medreseler Osmanlı Devleti’nde şer’i düzenin gereklerine ve ihtiyaçlarına göre insan yetiştiriyordu. Üstelik medreselerden mezun olanlar laik sisteme karşı idi. Medreselerin kapatılması laik düzene geçişte önemli aşamalardan biridir.
(Cevap E)

22. Hukuk kurallarının dine değil de akla ve bilime dayandırılması, adli sistemin de buna göre teşkilatlandırılması laiklikle ilgilidir.
(Cevap B)

16. Atatürk bu paragrafta milli egemenliğin kimse tarafından kimseye armağan edilemeyeceğini anlatıyor. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap D)

www.yediiklim.net

23. Atatürk bu sözleri ile yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde yönetimi ve sosyal hayatı şekillendiren kişilerin, dini kisveleri olan ve dini kullanan kesimler olamayacağını ifade etmekte, aklın ve çağdaş değerlerin egemen kılınacağını vurgulamaktadır.
(Cevap D)

17. Atatürk’ün zmir ktisat Kongresi’ndeki bu sözleri meslekler, meslek grupları ve bunların birbirleriyle ilişkisini anlatmaktadır. Halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap B)

24. Kanun önünde ve meslek seçimi konusunda kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması, birinin diğerine üstün olmayıp birbirlerini tamamlayan unsurlar haline gelmesi halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap E)

18. Eskimiş kurumların atılması yerine daha çağdaş ve en yenilerinin konulması inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)

25. Sivas Kongresi’ne ülke genelinden halkın güvenini kazanmış ve seçilmiş kişilerin gönderilmesi isteniyordu. Milletin temsilcilerinin seçimle belirlenmesi milli egemenliğin uygulanması demektir. Amasya Genelgesi bir duyuru, Amasya Görüşmeleri ise Temsil Heyeti ile stanbul Hükümetinin bazı konularda anlaşmasıdır.
(Cevap B)

19. Bugün dünyada çağdaş değerleri temsil edenler batı toplumlarıdır. Atatürk, yönetim ve egemenlik alanında batılı değerlerin benimsenmesinin en doğal bir gereklilik olduğunu ifade etmektedir. Bütün bunlar ancak inkılapçılıkla olabilir.
(Cevap A)

26. Çok partili hayata geçiş denemeleri milli egemenliği daha etkin kılmayı, demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşları ile işletmeyi hedeflemektedir. Milli egemenlik, cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından ilişkilidir.
(Cevap E)

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

17

27. I. II.

Akılcılık ve bilimsellik → Laiklik Ulusal egemenlik → Cumhuriyetçilik nkılapçılıkla
(Cevap A)

33. TBMM’nin padişah ve halife ile ilgili aldığı kararlar; saltanatın kaldırılması ve halifeliğin kaldırılmasıdır.
(Cevap E)

III. Çağdaşlaşma ve batılılaşma → ilgilidir.

28. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması laiklik ilkesi ile medreselerin kapatılması laiklik ilkesi ile ilgilidir. Türk Medeni Kanunu kadın-erkek eşitliğini getirdiği için halkçılık ilkesiyle, akla ve bilime dayalı hukuk kurallarını benimsediği için laiklik ilkesiyle ilişkilendirilebilir.
(Cevap B)

34. Manda ve himayenin reddedilmesi milli egemenlikle değil, milli bağımsızlıkla ilgilidir. Ali Fuat Paşa’nın atanması işlemi milli egemenlikle doğrudan ilişkilendirilemez. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulması milletin iradesine duyulan saygının bir ifadesidir.
(Cevap E)

35. Her milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi o milletin bağımsız karar alabilme ve bağımsız yaşayabilme yetkisini kullanabilmesi demektir.
(Cevap C)

(Cevap A)

YED KL M KPSS DERG S

29. Türk Tarih Kurumunun kurulması, milliyetçilik ilkesi ile aşar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir. Yabancıların elinde bulunan işletmeler devlet tarafından satın alınıp millileştirildiği için bu durum hem devletçilik hem de milliyetçilikle ilişkilendirilebilir.

36. Türk tarihinin araştırılması → Milliyetçilik Uluslararası rakamların alınması → nkılapçılık Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması → Laiklik ilkeleri ile ilişkilidir.
(Cevap D)

30. Atatürk ilke ve inkılaplarının çağın değişen koşullarına göre yeniden yorumlanması inkılapçılık ilkesi ile açıklanabilir.
(Cevap D)

31. Bu paragrafta milletlerin kalkınmasında uygarlığın öneminden bahsedilmekte ve Osmanlı Devleti’nin çöküşünün askeri başarısızlıklardan değil batının bilim ve tekniğinden uzak kalmasından kaynaklandığı açıklanmaktadır. Çağdaş ölçülerden bahsedildiği için inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)

37. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dallarının kurulması özel sektör tarafından da gerçekleştirilebilir. Yabancıların tekelleşmesine izin vermemek, özel sektörün tekelleşemeyeceği anlamına gelmez. Özel sektörün yapamayacağı işlerin devlet imkanlarıyla yapılması devletçiliğin fiilen uygulanması demektir.
(Cevap B)

38. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı ile kurtulması, milli egemenlikle açıklanabilir. 32. Halkın yönetime katılması cumhuriyetçilikle, kanunların herkese eşit uygulanması halkçılıkla, köylü kentli ayrımı yapılmaması halkçılıkla, yabancı sermayenin talep edilmesi liberal ekonomi ile ifade edilebilir. Devletin eğitim sağlık ve özellikle de üretime katılması devletçilikle ilgilidir.
(Cevap A) (Cevap A)

39. Atatürk bu konuşmasında sosyal hayat için akıl ve mantığı rehber olarak işaret ediyor. Akıl, bilim, mantık laikliktir.
(Cevap E)

18

YED KL M YAYINCILIK

40. Erzurum Kongresi’nin toplanması bölgesel anlamda milli irade, Sivas Kongresi’nin toplanması ulusal anlamda milli irade, TBMM’nin açılması ise hem ulusal hem de çağdaş anlamda milli iradenin kullanılmasıdır. Bunların hepsinin ortak yönü milli egemenliğin gerçekleştirilmesidir.
(Cevap D)

46. Aşar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir. Millet mektepleri her yaş ve cinsiyetten insanlara okuma-yazma öğretmek için açılmış kurslar olduğu için halkçılıkla ilgilidir. Medreselerin kapatılması laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)

41. Ulusal bağımsızlık, diplomaside akıl ve bilimin kullanılması, milli sınırlarımız içinde kalmak, ülke yönetiminde maceraya yer vermemek Atatürkçü dış politikanın temel esaslarıdır.
(Cevap B)

47. Halkçılık hak ve ödevler açısından eşit bir toplum öngörür. Sınıflaşmayı kesinlikle reddeder.
(Cevap E)

(Cevap E)

www.yediiklim.net

42. Sultan II. Mahmut bu sözleri ile bütün inançlara ve bu inancın mensuplarına saygılı, aynı zamanda eşit mesafede olduğunu vurgulamıştır. Bu bir tür laiklik uygulamasıdır.

48. Köylünün üzerinde ağır bir yük oluşturan aşar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile, kadınlara hukuki ve siyasî haklar verilmesi ise yine halkçılık ilkesinin uygulanması ile mümkündür.
(Cevap A)

43. Manda ve himayeyi reddetmek tam bağımsızlıkla ifade edilebilir. Kurtuluş Savaşının en önemli amacı tam bağımsızlıktır.
(Cevap A)

49. Saltanatın kaldırılması milli egemenliği gerçekleştirmeye, hilafetin kaldırılması ise yönetimde dini unsurları temizlemeye yönelik adımlardır.
(Cevap B)

44. Halkçılık farklı etnik grup ve kültüre saygılı olmayı, insanların birlik ve beraberlik içinde yaşamasını öngörür. Laiklik ise bunun güvencesidir.
(Cevap B)

50. Medeni Kanun’un kabulü sosyal toplumsal ve hukuksal alanda yapılan bir yenilik olup ekonomi ile doğrudan ilgili değildir.
(Cevap C)

45. Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması laiklik ve inkılapçılıkla, Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi halkçılık ve cumhuriyetçilikle, Türk Medeni Kanunu kadın-erkek eşitliğini getirdiği için halkçılıkla, hukuk kurallarını akla ve bilime dayandırdığı için laiklikle, tabuları yıktığı için inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)

51. Medreselerin kapatılması laiklikle, hafta tatilinin cumadan pazara alınması ise inkılapçılıkla ilgilidir. Kadınlara çeşitli siyasî ve hukuksal hakların verilmesi kadın-erkek eşitliğini getirdiği için halkçılık ilkesiyle ilgilidir.
(Cevap B)

52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren, çağın değişen koşullarına ayak uydurmamızı sağlayan ilke inkılapçılıktır.
(Cevap E)

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

19

53. Eğitim öğretimin birleştirilmesi eğitim alanında, sviçre Medeni Kanunu’nun Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmesi hukuksal alanda inkılaplardır. Nüfus Mübadelesi ise Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan’daki Türk nüfusu ile Türkiye’deki Rum nüfusunun değiştirilmesidir.
(Cevap A)

59. Şapka inkılabı ile uluslararası saat sisteminin benimsenmesi toplumsal yaşamla ilgilidir. Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması ve “Devletin dini slâm’dır.” ibaresinin anayasadan çıkarılması yönetimle ilgilidir.
(Cevap C)

54. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile kadın-erkek eşitliği hukuksal alanda, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ise siyasal alanda gerçekleşmiş oluyordu. Aşar vergisinin kaldırılması ise tüm Türk çiftçilerini rahatlatan bir uygulama idi.
(Cevap B)

60. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, çağdaş hukuk sisteminin benimsenmesi, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması bugünkü laik yaşama ulaşmamıza doğrudan katkı sağlamışlardır.
(Cevap E)

61. Öncüllerde bahsedilen ortak kültür, birlikte yaşama arzusu, sevinçte ve tasada bir olma millet olmanın unsurlarıdır. 55. Aşar vergisinin kaldırılması ve vergilerin herkesin gelirine göre alınması mâli alanda halka rahatlık sağlıyordu. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ise etnik anlamda eşitlik sağlıyordu.
(Cevap C) (Cevap B) YED KL M KPSS DERG S

62. Ulusal devlet ulusçuluk, ulusal egemenlik cumhuriyetçilik, vicdan özgürlüğü laiklik ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap D)

56. Atatürkçü düşünce sisteminin statik (durgun) değil dinamik (canlı) bir nitelik taşıması çağın koşullarına göre yeniden yorumlanması demektir.
(Cevap B)

63. Milli birlik ve beraberlik, ülke çıkarlarına azami dikkat ve milli kültür öğelerini yetiştirme ulusçulukla ilgilidir.
(Cevap A)

57. Yeni Türk harflerinin kabulü eğitim-öğretim alanında, Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ise hukuksal alanda inkılaptır. Aşar vergisi ise Türk köylüsü üzerinde ağır bir üretim vergisidir.
(Cevap A)

64. TBMM millet adına milli egemenliği kullanan bir kurumdur. Millet egemenliğinin geçici de olsa bir kişiye devredilmesi milli egemenlik ilkesi ile bir çelişkidir.
(Cevap B)

58. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması dinin suistimal edilmesini önlemeye yöneliktir. Medeni Kanun’un kabulü ile hukuk kuralları dine değil akla ve bilime dayandırılmaya başlanmıştır. Soyadı Kanunu ve miladi takvimin kabulü ise sosyal hayatta pratiklik sağlamaya yöneliktir.
(Cevap B)

65. Devletin ekonomik işlevleri olan bir organ olması, özel sermayenin yapamadığı büyük işletmelerin devlet eliyle kurulması, deniz taşımacılığının Türk karasularında Türkiye Denizcilik şletmeleri’ne verilmesi devletçilik ilkesinin uygulandığını göstermektedir.
(Cevap C)

20

YED KL M YAYINCILIK

66. Akılcılık ve bilimsellik laikleşme ile ilgilidir. Çağdaşlaşma ve batıcılık inkılapçılıkla ilgilidir. Bunlar ikinci meclisin öncelikli konularıdır. Milli egemenliği gerçekleştirmek ise birinci meclisin öncelikli amacıdır.
(Cevap C)

73. Karma ekonomik modelin benimsenmesi ve toplum ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesi devletçilik ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap D)

67. 1937’de sadece laiklik ilkesi değil bütün Atatürk ilkeleri anayasaya konulmuştur.
(Cevap E)

74. Atatürk’ün Türk toplumunu ve toplumun yaşam biçimini çağdaşlaştırmaya yönelik devrimleri inkılapçılık ilkesiyle ilişkilendirilebilir.
(Cevap B)

68. Milli egemenlik, egemenliği bir gruba, zümreye ve aileye değil doğrudan doğruya millete vermek demektir. Cumhuriyet rejimlerinde halk kendisine ait olan egemenliği temsilcileri aracılığı ile kullanır.
(Cevap B)

75. Toplumun çağdaşlaştırılması devletçilik ilkesi ile değil inkılapçılık ilkesi ile bağlantılıdır.
(Cevap D)

www.yediiklim.net

69. Türkiye ktisat Kongresi’nde yeni kurulan Türk devletinin ekonomi politikaları belirlenmiş, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nda devlet özel sektörün işini kolaylaştırmaya çalışmış, birinci beş yıllık sanayi plânı devlet tarafından uygulanmıştır. Bunların hepsinin ortak özelliği ekonomik bağımsızlıktır.
(Cevap E)

76. Halkçılık ilkesinin en önemli özelliklerinden birisi de; insanların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve ekonomik durumlarına bakılmadan kanunlar önünde eşit sayılmasıdır.
(Cevap B)

70. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin ve Soyadı Kanunu’nun kabulü sosyal hayatı düzenleyen inkılaplardır. Medreselerin kapatılması ve yeni harflerin kabulü ise laik eğitimle ilgilidir.
(Cevap B)

77. Laiklik; devletin düzeninin ve hukukun dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır.
(Cevap D)

78. Cumhuriyetçilik, milli egemenlik demektir. Milli egemenlik ise ancak halkın yönetime katılması ile gerçekleştirilebilir.
(Cevap B)

71. Atatürk kurduğu cumhuriyetin sağlıklı işleyebilmesi için birtakım prensipler belirlemiştir; bunlara Atatürk lkeleri denir. Atatürk’ün cumhuriyeti kurduğu dönemde halkın ilke ve inkılaplara öncülük edebilecek bir birikimi yoktur.
(Cevap B)

79. Atatürk ilkelerinin hepsi birbirine bağlı ve birbirinin tamamlayıcısı durumdadır, biri diğerinden ayrı düşünülemez.
(Cevap C)

72. Yüksek yargı organlarında bayanların yer alması kadınerkek eşitliğidir, halkçılıkla ilgilidir. Sosyal hayatın düzenlenmesinde aklın ve bilimin rehber edinilmesi laiklikle, TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması milli irade yani cumhuriyetçilik ile ilgilidir.
(Cevap A)

80. Atatürk ilke ve inkılapları din ve düşünce birliğini değil, din ve düşünce özgürlüğünü sağlamaya yöneliktir.
(Cevap A)

100 SEÇK N SORU LE TAR H TEKRARI

21

81. Geçici bir hükümetin kurulması, milli kuvvetlerin ve milli iradenin etkin kılınması milli egemenlikle ilgilidir. Manda ve himaye ise milli bağımsızlıkla ilgilidir.
(Cevap C)

88. Yeni Türk devletinin rejiminin belirlenmesi 29 Ekim 1923’te 1921 Anayasası’nın birinci maddesine ek yapılarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin fiilen uygulanması 23 Nisan 1920’de TBMM tarafından milli egemenliğin kullanılmaya başlanmasıyla gerçekleşmiştir. Atatürk ilkeleri 1937’de anayasaya konulmuştur.
(Cevap E)

82. Demokratik olmayan yönetimlerde de hükümet bulunabilir. Meclisin başkanının hükümetin de başkanı olması milli egemenlikle her zaman ilgili olmayabilir. Yasama ve yürütmenin TBMM’de olması hem kanunların yapılmasında hem de uygulanmasında milli egemenliğin işlediğinin bir kanıtıdır.
(Cevap A)

89. Tevhid-i Tedrisat Kanunu yönetimle değil eğitimle ilgili bir inkılaptır.
(Cevap B)

83. nkılapçılık çağın gereklerine göre toplum ihtiyaçlarının ve devlet düzeninin yeniden belirlenmesidir.
(Cevap D)

YED KL M KPSS DERG S

84. Türkiye Cumhuriyeti’nin şeyhler, dervişler ve meczuplar ülkesi olmaması laik düzenle, milletin hükümet olması cumhuriyetle, memlekette topraksız köylü kalmaması vatandaşların etnik ve dini özelliklerine bakılmadan devlet tarafından korunması anlamına gelmektedir, bu ise halkçılıktır.
(Cevap A)

90. Atatürk zmir ktisat Kongresi’nde yaptığı konuşmada ekonomik bağımsızlığın önemini vurgulanmış ve bundan taviz verilmeyeceğini ima etmiştir. Çünkü ekonomik bağımlılık siyasî ve askeri bağımlılığı da beraberinde getirir.
(Cevap B)

91. Teokratik devlet dini devlettir. Demokratik ve sosyal devlet ise halk devletidir.
(Cevap E)

85. Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve bütünleyicisidir. Atatürkçü düşüncede herhangi bir sınıfa, gruba, aileye, zümreye ayrıcalık yoktur. Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir.
(Cevap B)

86. Seçimlerin dört yılda bir yapılması ve kadınlara siyasî haklar verilmesi, milli egemenlikle dolayısıyla cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir.
(Cevap D)

92. Atatürk yaşadığı sürece inkılâplar devam etmiştir. Kadın-erkek eşitliği konusunda ise en büyük adımlar Medeni Kanun’un kabulü ve kadınlara siyasî hakların verilmesi ile olmuştur. Cumhuriyetin ilan edilmesi yönetim alanında bir yeniliktir.
(Cevap A)

87. Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin yabancıların gözü ile değil bir de bizim gözümüzle değerlendirilmesidir. Batının etkisi yoktur, aksine batının Türk tarihine bakış açısının dışında bir bakış geliştirmek için kurulmuştur.
(Cevap A)

93. Soyadı Kanunu’nun kabulü ile bir taraftan toplumsal yaşamı düzenlerken diğer taraftan toplumda ayrıcalık ifade eden bazı unvanların kullanılması yasaklanmış ve sınıfsız bir toplum hedeflenmiştir.
(Cevap B)

22

YED KL M YAYINCILIK

94. Türk Tarih Kurumu kurulurken bir taraftan tarihi gerçeklerin daha iyi anlaşması hedeflenirken, diğer taraftan Türk gençlerinin ataları ile gurur duyması hedeflenmiştir. Yabancıların ellerindeki işletmeler satın alınarak milleştirilmiştir. Bunlar milliyetçilikle doğrudan ilgili gelişmelerdir.
(Cevap E)

95. Egemenliğin bir sınıfa ait olması oligarşik rejimlerin özelliğidir. Üretimin devlet eliyle gerçekleştirilmesi devletçilik ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap B)

96. Toplumsal eşitlik; toplumda din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeden herkesin kanunlar önünde eşit olması, dilediği mesleği seçebilmesidir.
(Cevap C)

KPSS TAR H SORULARI S ZE ZOR MU GEL YOR?

(Cevap D)

98. Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması, eskimiş bir kurumun kaldırılmasıdır. Eskimiş bu kurumun kaldırılması inkılapçılıkla, dini bir kurum olduğu için laiklikle ilgilidir. Kadınlara siyasi haklar verilmesi (eşitlik) halkçılıkla, vatandaşın iradesi meclise yansıdığı için cumhuriyetçilikle ilgilidir. Milli kültürün geliştirilmesi ise milliyetçilik ile ilgilidir.
(Cevap C)

www.yediiklim.net

97. Vatandaşlar arasında dinsel, mezhepsel ayrımlar yapılmaması laiklikten sonra halkçılıkla ilgilidir. nsanlar arasında ayrım yapmamak sosyal barışa olumlu katkı sağlar.

Bilinen bir gerçektir ki; Tarih soruları KPSS ve diğer meslek sınavlarının en zor derslerinden biridir. Bu gerçekten hareketle sizler için Sorularla KPSS Tarih kitabını hazırladık. Yine yazarımız - hocamız bret Dal tarafından sizler için bu doküman hazırlanmıştır. stifa-

99. Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini sağlamak vatandaşların dinleri ve etnik yapıları konusunda bir zorlamadır. Halkçılık öncelikle herkesin benliğine saygıdır.
(Cevap C)

de etmeniz dileğiyle! Yazar: bret DAL KDV Dahil Fiyatı: 12 YTL 346 sayfa, 70 gr 1. Hamur Tele Sipariş: 0312 230 35 76

100. Toplumsal yaşam ve yönetimde statükoyu (mevcut düzeni) savunan kişi gelişmeye, yenileşmeye, çağdaşlığa dolayısıyla inkılapçılığa ters düşmüştür.
(Cevap A)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful