สัญญาณทดสอบตาม IEC 61000-4-11

1. Class 2
100% 5
cycle(100ms)

100% 5
cycle(100ms)
0% ½ cycle(10ms)

100% 5
cycle(100ms)
70% 25
cycle(500ms)

0% 1 cycle(20ms)

Va

Vab

100% 5
cycle(100ms)

Vbc. . Class 3 100% 5 cycle(100ms) 100% 5 cycle(100ms) 0% ½ cycle(10ms) 100% 5 cycle(100ms) 0% 1 cycle(20ms) 100% 5 cycle(100ms) 40% 10 cycle(200ms) 70% 25 cycle(500ms) 80% 250 cycle(5000ms) Va จากรูปเมื่อทดสอบเฟส A แลว ทําการทดสอบแรงดันที่เฟส B และ C ตามลําดับ เมื่อทดสอบแรงดันเฟสแลวใหทดสอบแรงดัน line-to-line Vab. Vca ตามลําดับ ซึ่งเปนการทดสอบ เครื่องกําเนินแรงดันตกชัว่ ขณะชนิด 3 เฟสที่มีสายนิวทรอล แสดงดังเวกเตอรรูปที่ 3.2.