Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Aleksander Marek

Rozwiązywanie łuku statycznie niewyznaczalnego
Zadanie : Dany jest łuk w kształcie półokręgu. Znaleźć kąt obrotu przekroju podporowego A, od zadanego obciążenia P. Dane : P, R, EI

Z rysunku : R− y =Rsin (α)⇒ y=R(1−sin(α)) x=R cos (α) ** Aby sprawdzić czy przyjęta transformacja współrzędnych jest poprawna, warto zauważyć że dla kątów od 0 ̊ do 180 ̊ cosinus przyjmuje wartości ujemne i dodatnie (tak jak x), a sinus jedynie dodatnie (tak jak y).

1

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Aleksander Marek Przyjęcie układu podstawowego : Układ równań kanonicznych : δ11 X 1+δ1p=0 Współczynniki podatności δij liczymy ze wzorów : 1 δ11= ∫ M 1 (α)⋅M 1 (α) R d α EI 0 1 δ1p= ∫ M 1 (α)⋅M p (α) R d α EI 0 π π 2 .Politechnika Poznańska.

rozciąga włókna wewnętrzne 3 . Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Aleksander Marek Stan X 1 =1 Z rysunku ustalamy że : M 1 ( y)=−1(R− y)=−R+ y stąd : M 1 (α)=−R+ R−Rsin (α)=−Rsin (α) Znajdujemy δ11 : π 1 π R3 π R3 1 1 π R3 2 δ11= ∫ (−Rsin (α)) R d α= ∫ sin 2 (α)d α= [ α− sin (2 α)] = EI 0 EI 0 EI 2 4 2EI 0 1 Rozwiązanie powyższej całki : 1 cos (2 α)=cos2 (α)−sin2 (α)=1−2 sin 2 (α)⇒ sin 2 (α)= [ 1−cos (2 α) ] 2 ∫ sin 2 (α)= 1 ∫ ( 1−cos (2α) ) d α= 1 α− 1 sin (2 α)+c 2 2 4 1 Znak „-” wziął się z tego. iż przyjęto że dodatni moment zginający.Politechnika Poznańska.

Politechnika Poznańska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Aleksander Marek Stan P Z rysunku widać że : M p ( x)=−P (R+x) M p ( α)=−PR−PR cos(α)=−PR(1+cos( α)) Obliczamy δ1p : 1 δ1p= ∫ [−PR(1+cos(α))][−Rsin (α)] R d α EI 0 δ1p= 3 3 PR 3 ∫(1+cos( α))(sin (α)) d α= PR −cos(α)+ 1 sin 2 (α) = 2PR EI 0 EI 2 EI 0 π π [ ] π Rozwiązanie powyższej całki : ∫(1+cos (α))( sin (α)) d α=∫ sin( α) d α+∫ cos (α) sin (α)d α=−cos(α)+ 1 sin 2 (α)+c 2 t=sin (α) ∫ cos (α) sin(α) d α= dt =cos(α) =∫ t dt= 1 t 2+c= 1 sin2 (α)+C 2 2 Rozwiązanie równania kanonicznego : 4 ∣ ∣ .

w układzie podstawowym : p M ϕ (α)=1 5 .Politechnika Poznańska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Aleksander Marek π R3 −2PR 3 −4P X 1= ⇒ X 1= 2 EI EI π Z zasady superpozycji można otrzymać : p M (n )=M 1p⋅X 1+M P = 4 sin(α) −4P (−R sin(α))−PR(1+cos (α))=PR[ −(1+cos( α))] π π Stan wirtualny do znalezienia kąta obrotu przekroju A.

6 . zadanie zostało rozwiązane poprawnie.06794 ̊ Wynik uzyskany za pomocą programu SOLDIS : ϕ=−0. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Aleksander Marek Korzystając z twierdzenia redukcyjnego : ̄ ̄⋅ϕ= 1 ∫ M (ϕp ) (α) M (n) (α)R d α 1 EI 0 ̄⋅ϕ= 1 ∫ PR[ 4sin (α) −(1+cos( α))] R d α 1 EI 0 π ̄⋅ϕ= PR 1 EI 2 π π [ π 4sin( α) d α−∫ d α−∫ cos (α)d α ∫ π 0 0 0 π π ] ] 2 2 2 2 4 ̄⋅ϕ= PR −4cos (α) −α−sin( α) = PR π −π−0−( −4 )+0+0 = 8PR − PR π 1 π EI π EI π EI EI 0 [ ] π [ Sprawdzenie : Przyjęto następujące dane : P=1 kN R=5 m EI =12546 kNm2 Wynik : ϕ=−0.0679 ̊ Wniosek : Wyniki się zgadzają.Politechnika Poznańska.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful