ORDIN Nr.

135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalu rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI I P DURILOR Nr. 135 din 10 februarie 2010 MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR Nr. 76 din 24 martie 2010 MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLT RII RURALE Nr. 84 din 6 aprilie 2010 MINISTERUL DEZVOLT RII REGIONALE I TURISMULUI Nr. 1.284 din 14 aprilie 2010 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 274 din 27 aprilie 2010 Având în vedere prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 265/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, în temeiul art. 15 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Mediului i P durilor, al art. 7 alin. (4) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i func ionarea Ministerului Administra iei i Internelor, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 15/2008, cu modific rile i complet rile ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hot rârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea i func ionarea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale i al art. 13 alin. (6) din Hot rârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Dezvolt rii Regionale i Turismului, ministrul mediului i p durilor, ministrul administra iei i internelor, ministrul agriculturii i dezvolt rii rurale i ministrul dezvolt rii regionale turismului emit urm torul ordin: i

ART. 1 Se aprob Metodologia de aplicare a evalu rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private, prev zut în anexa care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 2 Autoritatea public central pentru protec ia mediului asigur instruirea personalului din cadrul Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, din cadrul Administra iei Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii", precum i a autorit ilor publice teritoriale pentru protec ia mediului, în scopul aplic rii prevederilor prezentului ordin. ART. 3 La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor i protec iei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, se abrog . ART. 4 Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului Laszlo Borbely i p durilor,

p. Ministrul agriculturii i dezvolt rii rurale, Adrian R dulescu, secretar de stat Ministrul administra iei Vasile Blaga i internelor,

Ministrul dezvolt rii regionale

i turismului, Elena Gabriela Udrea ANEXA 1 METODOLOGIE de aplicare a evalu rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice CAPITOLUL I Prevederi generale SEC IUNEA 1 Cadrul legal i domeniul de aplicare i private

ART. 1 (1) Obiectul prezentei metodologii îl constituie stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice i private. (2) Metodologia prev zut la alin. (1) integreaz , dup caz, i cerin ele specifice evalu rii adecvate a efectelor poten iale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. (3) Metodologia prev zut la alin. (1) face parte integrant din procedura de emitere a aprob rii de dezvoltare a oric rui proiect public i privat. (4) Etapele prev zute la alin. (1) se aplic proiectelor, dup parcurgerea evalu rii ini iale a proiectului, astfel cum este prev zut la art. 6 alin. (2) din Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (5) Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului integreaz , dup caz, i cerin ele specifice evalu rii adecvate a efectelor poten iale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, în vederea ob inerii aprob rii de dezvoltare pentru orice proiect public i privat. (6) Procedura prev zut la alin. (1) se deruleaz cu respectarea prevederilor ghidurilor metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului i, dup caz, ale ghidului metodologic privind evaluarea adecvat a efectelor poten iale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, denumit în continuare ghid metodologic privind evaluarea adecvat . ART. 2 (1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, precum i cea de evaluare adecvat sunt conduse de autorit ile competente pentru protec ia mediului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 265/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, i cu competen e stabilite prin prezenta metodologie. (2) Evaluarea impactului asupra mediului i evaluarea adecvat stabilesc cadrul unei abord ri integrate prin informarea i consultarea tuturor autorit ilor cu responsabilit i în domeniul protec iei mediului i participarea acestora în cadrul unei comisii de analiz tehnic (CAT) organizate la nivelul jude ului unde se afl amplasamentul proiectului sau, dup caz, la nivel central pentru proiectele aflate în competen a autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului. (3) Comisia de analiz tehnic include obligatoriu reprezentan i ai administra iei publice locale i/sau centrale, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i urbanism, al autorit ii de s n tate public , Administra iei Na ionale "Apele Române", inspectoratului teritorial pentru situa ii de urgen , comisariatelor teritoriale ale G rzii Na ionale de Mediu i, dup caz, reprezentan i ai structurilor responsabile pentru: inspectoratele teritoriale silvice, direc iile pentru agricultur i dezvoltare rural jude ene sau a municipiului Bucure ti, furnizarea de utilit i i servicii publice, administrarea parcurilor i gr dinilor publice, a siturilor arheologice i monumentelor istorice, managementul ariilor naturale protejate, inclusiv reprezentan i ai consiliilor tiin ifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate, ai agen iilor pentru dezvoltare regional etc. (4) Pentru proiectele aflate în competen a Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, a agen iilor regionale pentru protec ia mediului sau a Administra iei

Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii", comisia de analiz tehnic include obligatoriu i reprezentan i ai acestor autorit i. ART. 3 Defini iile unor termeni specifici utiliza i în prezenta metodologie sunt cele prev zute în Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 195/2005, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 265/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i în legisla ia na ional specific . ART. 4 (1) Tarifele pentru derularea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului i dezvolt rii durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucr rilor i serviciilor care se presteaz de c tre autorit ile publice pentru protec ia mediului în regim de tarifare i cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modific rile ulterioare. (2) Tarifele se achit în avans, pe etape de procedur , prin virament sau la sediul autorit ii pentru protec ia mediului care are responsabilit i în aplicarea procedurii conform competen elor stabilite prin prezenta metodologie. (3) În situa iile prev zute la art. 7 alin. (1), tarifele se încaseaz de c tre autoritatea public pentru protec ia mediului care deruleaz etapa de procedur . ART. 5 (1) Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuat dup ce lucr rile de investi ie au fost demarate sau proiectele au fost realizate. (2) Orice proiect care nu are o leg tur direct sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combina ie cu alte proiecte, este supus evalu rii adecvate a efectelor poten iale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, inând cont de obiectivele de conservare ale acesteia. (3) În situa ia în care o investi ie se realizeaz etapizat sau se amplaseaz pe terenuri aflate în raza teritorial a mai multor unit i administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizeaz pentru întreaga investi ie. (4) La punerea în func iune a investi iilor aferente activit ilor pentru care este necesar emiterea autoriza iei de mediu/autoriza iei integrate de mediu, conform legisla iei în vigoare, i pe care autoritatea competent pentru protec ia mediului le-a reglementat în faza de proiect conform prezentei metodologii, titularii sunt obliga i s depun solicitarea i s ob in aceast autoriza ie. SEC IUNEA a 2-a Competen e pentru parcurgerea etapelor evalu rii impactului asupra mediului ART. 6 (1) Agen iile jude ene pentru protec ia mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu, precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat , pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei metodologii i ale c ror amplasamente se situeaz pe teritoriul jude ului respectiv, cu excep ia proiectelor aflate sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii. (2) Agen iile regionale pentru protec ia mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu, precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat , pentru toate proiectele aflate sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii din regiunea de dezvoltare i pentru toate proiectele care fac obiectul evalu rii impactului asupra mediului i/sau al evalu rii adecvate, al c ror amplasament se întinde pe dou sau mai multe jude e din cadrul aceleia i regiuni de dezvoltare. (3) Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului este responsabil pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu, precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat , pentru toate proiectele care fac obiectul evalu rii impactului asupra mediului i/sau al evalu rii adecvate, al c ror amplasament se întinde pe dou sau mai multe regiuni de dezvoltare. (4) Pentru proiectele propuse a se realiza în perimetrul Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii", autoritatea responsabil pentru parcurgerea etapelor procedurii de

(5). atunci când complexitatea proiectului este deosebit . precum i a raportului de securitate. planurile anex la acesta i dovada achit rii tarifului aferent acestei etape. (2) Emiterea acordului de mediu nu face obiectul deleg rii de competen . cu privire la: a) clasarea notific rii pentru proiectele care nu intr sub inciden a art. 265/2006. ART. (5) Agen ia Regional pentru Protec ia Mediului Gala i este responsabil pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu. prin depunerea unei notific ri privind inten ia de realizare a proiectului. cu modific rile i complet rile ulterioare. precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat pentru proiectele al c ror amplasament se întinde atât pe teritoriul unui jude din afara perimetrului Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii". precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat pentru proiectele prev zute la art. cu modific rile i complet rile ulterioare. (2) Con inutul-cadru al notific rii este prev zut în anexa nr. titularul proiectului solicit emiterea acordului de mediu la autoritatea jude ean pentru protec ia mediului. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 445/2009 i . cât i în perimetrul acesteia. b) de c tre Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului la agen iile regionale sau jude ene pentru protec ia mediului. (7) Autoritatea public central pentru protec ia mediului îndrum i coordoneaz procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care au poten ial impact semnificativ transfrontalier.evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu. (9) În cazul în care exist tipuri de proiecte care nu se pot încadra în niciuna dintre situa iile prev zute la alin. dup caz. la agen iile regionale sau jude ene pentru protec ia mediului sau la Administra ia Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii". 1. (8) Autorit ile pentru protec ia mediului sunt denumite în continuare. SEC IUNEA a 3-a Depunerea notific rii i evaluarea ini ial a acesteia ART. autorit i competente pentru protec ia mediului. ART. a studiului de evaluare adecvat . i a Hot rârii Guvernului nr. precum i a celei de evaluare adecvat poate fi delegat . 22/2001 pentru ratificarea Conven iei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier . (1) . autoritatea public central pentru protec ia mediului stabile te autorit ile competente. (1) . a florei i faunei s lbatice. 195/2005. conservarea habitatelor naturale. 8 (1) Pentru realizarea etapei de evaluare ini ial . în aplicarea prezentei metodologii i în func ie de responsabilit ile stabilite la alin. prin aplicarea prevederilor Legii nr. (6) Autoritatea public central pentru protec ia mediului este responsabil pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i pentru emiterea acordului de mediu. adoptat la Espoo la 25 februarie 2001. agen ia jude ean pentru protec ia mediului informeaz titularul. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. dac este cazul. în scris. înso it de certificatul de urbanism emis în condi iile legii privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii. dup caz. pe baza documentelor prev zute la art. 19 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. c) de c tre agen iile regionale pentru protec ia mediului la agen iile jude ene pentru protec ia mediului. dup caz. 9 (1) În termen de 10 zile de la primirea notific rii. 28 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.(6). dup cum urmeaz : a) de c tre autoritatea public central pentru protec ia mediului la Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului. în totalitate sau în parte. (10) Autoritatea competent pentru protec ia mediului poate angaja expertiz extern pentru analiza raportului privind impactul asupra mediului. 7 (1) Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 8 i a verific rii amplasamentului. precum i pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvat este Administra ia Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii".

cu privire la autoritatea competent pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i a procedurii de evaluare adecvat . dispozi iile cap. conform modelului din anexa nr. 445/2009 i nu intr sub inciden a art. dup caz. agen iile jude ene pentru protec ia mediului transmit autorit ii competente cu parcurgerea procedurii. pentru proiectele care intr sub inciden a prevederilor art. b) stabile te componen a CAT. (2) Agen ia jude ean pentru protec ia mediului informeaz titularul. d) decizia privind necesitatea demar rii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea memoriului de prezentare. conform modelului din anexa nr. 4. 3. autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz urm toarele activit i: a) analizeaz memoriul de prezentare depus de titular. întreaga documenta ie. 4. 5. prin depunerea memoriului de prezentare. conform modelului din anexa nr. memoriul va fi înso it de notificarea specific acestei legisla ii. III "Evaluare adecvat " se aplic în mod corespunz tor. 57/2007. precum i. 28 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 11 (1) În termen de 15 zile de la depunerea memoriului de prezentare. dup caz. 4. întocmit conform modelului din anexa nr. c) decizia privind necesitatea demar rii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. de documentele-suport. pentru proiectele aferente activit ilor care intr sub inciden a prevederilor art. 57/2007. conform modelului din anexa nr. pentru proiectele aferente activit ilor care intr sub inciden a prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 10 În termen de 5 zile de la depunerea memoriului de prezentare. cu modific rile i complet rile ulterioare. c) evalueaz poten ialul impact semnificativ transfrontalier pentru proiectele care intr sub inciden a Legii nr. care vor fi prezentate sub form de vector în format digital cu referin geografic . 28 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. cu modific rile i complet rile ulterioare. (5) Verificarea amplasamentului se finalizeaz cu întocmirea unui proces-verbal. cu modific rile i complet rile ulterioare. e) decizia privind necesitatea demar rii procedurii de evaluare adecvat . 6. pe baza criteriilor definite de aceasta. 2. 445/2009. în scris. memoriul de prezentare va con ine informa iile prev zute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvat . pentru acele proiecte pentru care s-a stabilit un poten ial impact semnificativ transfrontalier. precum i coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului. 28 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 57/2007. i ale Hot rârii Guvernului nr. i transmite autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului memoriul de prezentare. inclusiv a procedurii de evaluare adecvat . b) respingerea justificat a solicit rii acordului pentru proiectele amplasate în zone cu restric ii de construire stabilite prin legisla ia din domeniul protec iei mediului. 57/2007. Pentru proiectele care intr sub inciden a prevederilor art. sau informeaz autoritatea public central pentru protec ia mediului despre acele proiecte care intr sub inciden a . înso it de procesul-verbal de verificare a amplasamentului. ART. pe suport hârtie i în format electronic. CAPITOLUL II Evaluarea impactului asupra mediului . 28 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. în sistem de proiec ie na ional Stereo 1970. (4) Pentru proiectele care intr sub inciden a legisla iei privind controlul activit ilor care prezint pericole de accidente majore în care sunt implicate substan e periculoase. stabilit conform prevederilor art. 6.transmiterea unui punct de vedere al autorit ii competente cu precizarea "Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i procedurii de evaluare adecvat ". cu modific rile i complet rile ulterioare.etape procedurale SEC IUNEA 1 Etapa de încadrare a proiectului ART. conform modelului din anexa nr. cu precizarea neconformit ilor constatate i/sau a actelor normative incidente ale c ror prevederi nu sunt respectate. (3) Memoriul de prezentare se întocme te conform con inutului-cadru prev zut în anexa nr. 22/2001.

în termen de 3 zile. 22/2001 i pentru care s-a stabilit c nu exist un poten ial impact semnificativ transfrontalier. conform modelului din anexa nr. pentru care sa stabilit c nu este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului. 8. 1 la Hot rârea Guvernului nr. d) completeaz lista de control pentru proiectele prev zute în anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 se supun încadr rii numai din punct de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvat . autoritatea competent pentru protec ia mediului decide. b) efectuarea evalu rii impactului asupra mediului f r evaluarea adecvat pentru proiectele: (i) prev zute în anexa nr. asupra ariei naturale de interes comunitar i asupra aprob rii de dezvoltare. e) completeaz . 445/2009. g) transmite titularului modelul de anun i îl informeaz asupra obligativit ii public rii. c) efectuarea evalu rii adecvate pentru proiectele: (i) prev zute în anexa nr. ART.Legii nr. i) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i comunic titularului data stabilit pentru prezentarea proiectului în cadrul comisiei de analiz tehnic . III "Evaluare adecvat " se aplic în mod corespunz tor. 2 la Hot rârea Guvernului nr. informa ii suplimentare pentru definitivarea acesteia. aplicând prevederile art. în vederea particip rii titularului la edin a acesteia. 445/2009. dup caz. f) identific publicul interesat i anun depunerea solicit rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele care intr sub inciden a Hot rârii Guvernului nr. pentru care s-a decis c este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului. 445/2009. 2 la Hot rârea Guvernului nr. dup caz: a) efectuarea evalu rii impactului asupra mediului i a evalu rii adecvate pentru proiectele: (i) prev zute în anexa nr. prin publicarea pe pagina proprie de internet i la sediul s u a anun ului întocmit conform modelului din anexa nr. i (ii) pentru care s-a luat decizia c ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar. conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvat . 12 (1) În urma parcurgerii etapei de încadrare în procedurile de evaluare a impactului asupra mediului i ale evalu rii adecvate. 1 la Hot rârea Guvernului nr. h) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic documentele depuse de titular. 445/2009 i pentru proiectele prev zute în anexa nr. precum i pentru proiectele prev zute în anexa nr. l) ia decizia etapei de încadrare a proiectului. i solicit . în format electronic. lista de control pentru etapa de încadrare. dup caz. i solicit . 445/2009. informa ii suplimentare pentru definitivarea acesteia. j) prezint comisiei de analiz tehnic listele de control. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 2 la Hot rârea Guvernului nr. precum i a afi rii la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autorit ii sau autorit ilor administra iei publice locale pe raza c reia este propus implementarea proiectului. 445/2009. 7. i (ii) pentru care s-a luat decizia c ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar. (2) Proiectele prev zute în anexa nr. autorit ile reprezentate în comisia de analiz tehnic exprim puncte de vedere cu privire la poten ialul impact al proiectului supus analizei asupra mediului. k) definitiveaz listele de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiz tehnic . dispozi iile cap. 9 alin. (2) din Hot rârea Guvernului nr. i (ii) pentru care s-a luat decizia c nu afecteaz în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar. dup caz. 445/2009. conform ghidurilor metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului. luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiz tehnic . d) continuarea procedurii privind emiterea aprob rii de dezvoltare a proiectului pentru: . 445/2009. pentru care s-a luat decizia c este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului. în presa na ional sau local .

conform modelului prev zut în anexa nr. 1.828/2006. (5) Publicul interesat poate înainta comentarii/observa ii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data public rii anun ului în pres . prin publicare în presa na ional sau local i prin afi area acestuia la sediul propriu i pe pagina proprie de internet. a) i b).083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozi ii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional . b) sau d). c) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic . (4). 445/2009. în termen de 3 zile de la primirea anun ului. dup caz. cu modific rile i complet rile ulterioare. (1) lit. 11. (6) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor/observa iilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare.(i) proiectele prev zute în anexa nr. pentru cele dou proceduri. (1) lit. prin afi are pe pagina de internet. precum i la sediul autorit ii/autorit ilor administra iei publice locale pe raza c reia/c rora este propus implementarea proiectului. autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz etapa de definire a domeniului evalu rii dup cum urmeaz : a) analizeaz . titularul proiectului depune la autoritatea competent pentru protec ia mediului dovada achit rii tarifului aferent etapei de definire a domeniului evalu rii. 2 la Hot rârea Guvernului nr. 10. dup caz. informeaz titularul i îi transmite acestuia anun ul public întocmit conform modelului din anexa nr. 1. pentru care s-a decis c nu este necesar efectuarea evalu rii impactului asupra mediului. 445/2009. aceasta se pune la dispozi ia publicului de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului. SEC IUNEA a 2-a Etapa de definire a domeniului evalu rii impactul asupra mediului i de realizare a raportului privind ART. 1. (3) În termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare. autoritatea competent pentru protec ia mediului public pe pagina de internet proiectul deciziei etapei de încadrare i anun ul întocmit în conformitate cu anexa nr. prin mijloacele prev zute la alin. (2) Autoritatea competent pentru protec ia mediului motiveaz decizia etapei de încadrare care con ine i informa iile prev zute la art. în urma parcurgerii etapei de încadrare. i de c tre titularul proiectului. autoritatea competent pentru protec ia mediului emite declara ia prev zut în apendicele I la anexele XXI i XXII la Regulamentul (CE) nr. în format electronic. (8) Pentru proiectele majore cu finan are din fonduri comunitare (Fondul European pentru Dezvoltare Regional i Fondul de Coeziune). e) redacteaz i transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului i în studiul de . 12 alin. 9. al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. în presa na ional sau local . autoritatea competent pentru protec ia mediului invit membrii comisiei de analiz tehnic s participe la adoptarea deciziei etapei de încadrare. documentele depuse de titular.080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional . (7) În situa ia în care comentariile/observa iile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei. Fondul Social European i Fondul de coeziune i a Regulamentului (CE) nr. d) convoac titularul i membrii comisiei de analiz tehnic i prezint acestora listele de control. s-a luat una dintre deciziile prev zute la alin. pentru care. documentele depuse de titular. 14 (1) În termen de 10 zile de la comunicarea deciziei etapei de încadrare a proiectului. b) completeaz lista de control conform ghidurilor metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului. 13 În vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evalu rii pentru proiectele prev zute la art. ART. în vederea public rii. 24 i 25 din Hot rârea Guvernului nr. dup caz. i (ii) pentru care s-a luat decizia c nu afecteaz în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar. (4) Informarea publicului asupra proiectului deciziei etapei de încadrare se face de c tre titular.

f) pune îndrumarul la dispozi ia publicului prin afi are pe pagina de internet. Con inutul-cadru al raportului de securitate este cel prev zut de Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activit ile care prezint pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substan e periculoase. pe suport hârtie i în format electronic. titularul proiectului înainteaz autorit ii competente pentru protec ia mediului raportul de securitate. rezultate din studiul de evaluare adecvat conform prevederilor art. precum i cerin ele ce decurg din actele normative comunitare aplicabile. îndrumarul stabile te i necesitatea aplic rii cerin elor specifice autoriz rii integrate de mediu. a). 17 (1) În termen de 5 zile de la primirea de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului a raportului privind impactul asupra mediului. apelor i mediului nr. îndrumarul con ine necesitatea prezent rii studiului de evaluare adecvat întocmit conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvat i a m surilor de reducere a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. (2) Pe baza îndrumarului primit. pe suport hârtie i în format . completat conform prevederilor cap. III "Evaluare adecvat ". identificate în raport cu anexa nr. pe suport hârtie i în format electronic. p durilor. dup caz. studiul de evaluare adecvat i raportul de securitate sunt realizate de c tre persoane fizice sau juridice care au acest drept conform legii. 16 alin. în conformitate cu prevederile legale privind controlul activit ilor care prezint pericole de accidente majore în care sunt implicate substan e periculoase. (5) Studiul de evaluare adecvat respect con inutul-cadru prev zut de ghidul metodologic privind evaluarea adecvat . 16 (1) Pentru proiectele prev zute la art. i. III "Evaluare adecvat ". precum i alte aspecte relevante stabilite de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului. parametrii ori m surile tehnice echivalente. împreun cu raportul privind impactul asupra mediului. (3). inând cont de propunerile justificate ale publicului interesat în ceea ce prive te con inutul raportului privind impactul asupra mediului. titularul proiectului înainteaz autorit ii competente pentru protec ia mediului. 142/2004. care integreaz m surile de reducere/solu ia alternativ /m surile compensatorii acceptate. 445/2009 i cu ghidurile metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului.evaluare adecvat . dup caz. ART. îndrumarul con ine i aceast solicitare. (6) Raportul privind impactul asupra mediului. 12 alin. (1) lit. (3) În situa iile prev zute la art. pe suport hârtie i în format electronic. (1). 4 la Hot rârea Guvernului nr. (3) Pentru proiectele de activit i care implic substan e periculoase i pentru care este stabilit necesitatea elabor rii i prezent rii raportului de securitate. sau. SEC IUNEA a 3-a Etapa de analiz a calit ii raportului privind impactul asupra mediului ART. (4) Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea evalu rii adecvate. 15 alin. (4) Raportul privind impactul asupra mediului respect con inutul-cadru prev zut în ghidurile metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului i dezvolt concluziile studiului de evaluare adecvat completat dup aplicarea prevederilor cap. titularul proiectului depune la autoritatea competent pentru protec ia mediului raportul privind impactul asupra mediului. 15 (1) Con inutul îndrumarului trebuie s reflecte aspectele relevante pentru protec ia mediului. a raportului de securitate. dup caz. inclusiv cele referitoare la nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. studiul de evaluare adecvat . întreb rile adresate de membrii comisiei de analiz tehnic . atunci când e cazul. ART. (2) Pentru proiectele aferente activit ilor care intr sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii. aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii. (2) Transmiterea de c tre autoritatea public pentru protec ia mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicit rii ulterioare de informa ii suplimentare.

dup caz. 19 Titularul proiectului organizeaz dezbaterea public sub îndrumarea autorit ii competente pentru protec ia mediului. de comun acord cu titularul proiectului. ART. 20 (1) edin a de dezbatere public are loc în prezen a reprezentan ilor autorit ii competente pentru protec ia mediului. raportul de securitate. 15 i îi solicit completarea acestuia cu solu ii de rezolvare a problemelor semnalate. (2) edin a de dezbatere public este moderat de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului. (3) Dac în interval de 60 de minute de la ora anun at pentru începerea edin ei nu se prezint niciun reprezentant al publicului interesat. suportând costurile acesteia. 18 (1) Publicul interesat poate transmite autorit ii competente pentru protec ia mediului comentarii/opinii/observa ii la raportul privind impactul asupra mediului i. i r spunde comentariilor/opiniilor/observa iilor publicului interesat participant. dup caz. 22 În termen de 20 de zile de la edin a de dezbatere public . autoritatea competent pentru protec ia mediului desf oar urm toarele activit i: a) analizeaz comentariile/opiniile/observa iile publicului interesat. ART. 13. iar edin a de dezbatere public se declar închis . în modul cel mai convenabil pentru public. titularul proiectului prezint raportul privind impactul asupra mediului i raportul de securitate. ART. cu cel pu in 20 de zile înainte de data prev zut pentru edin a de dezbatere public . b). precum i a dovezii achit rii tarifului corespunz tor etapei de analiz . b) transmite titularului proiectului formularul prev zut în anexa nr. întocmit conform modelului din anexa nr. întocmit conform modelului din anexa nr. 12. prenumele i adresa. . formularul astfel completat se constituie anex la raportul privind impactul asupra mediului. ART. (2) Comentariile/opiniile/observa iile publicului interesat participant. spre consultare. membrii publicului interesat sunt obliga i s î i declare numele. indicând cel pu in data i locul dezbaterii publice. oportunit ile de participare a publicului la luarea deciziei legate de proiect. (3) Titularul este obligat ca.electronic. se consemneaz într-un procesverbal/minut de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului i ulterior se înscriu în acela i formular în care au fost consemnate i propunerile primite înainte de data edin ei de dezbatere public . la sediul s u i prin afi are pe pagina de internet raportul privind impactul asupra mediului. 21 (1) În timpul edin ei de dezbatere public . 14. este publicat pe paginile proprii de internet ale autorit ii competente pentru protec ia mediului i autorit ii publice emitente a aprob rii de dezvoltare i afi at la sediile acestora cu cel pu in 20 de zile înainte de data prev zut pentru edin a de dezbatere public . (2) Anun ul privind oportunit ile de participare a publicului interesat în luarea deciziei privind proiectul respectiv. dup caz. la raportul de securitate. b) întocme te i transmite titularului anun ul public privind dezbaterea public . s publice în presa na ional sau local i s afi eze la sediul s u/pe pagina proprie de internet/la sediul autorit ii publice locale i/sau pe panoul de informare la amplasament anun ul comunicat de autoritatea competent pentru protec ia mediului. la raportul de securitate. c) pune la dispozi ia publicului i a membrilor comisiei de analiz tehnic . ART. pe care autoritatea competent pentru protec ia mediului le consemneaz într-un formular conform celui prezentat în anexa nr. (2) La înaintarea comentariilor/opiniilor/observa iilor la raportul privind impactul asupra mediului i. (1) lit. dup caz. acest fapt se consemneaz într-un proces-verbal. studiul de evaluare adecvat i. pân la data la care are loc dezbaterea public . prezentate în cadrul edin ei de dezbatere public . în termen de 3 zile de la primirea anun ului prev zut la alin. autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz urm toarele activit i: a) stabile te.

dup caz. autoritatea competent pentru protec ia mediului pune la dispozi ia publicului. autoritatea competent pentru protec ia mediului: a) comunic titularului decizia luat i transmite acestuia anun ul public întocmit conform modelului din anexa nr. autoritatea competent pentru protec ia mediului desf oar urm toarele activit i: a) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic formularul din anexa nr. a). d) consemneaz opiniile comisiei de analiz tehnic privind calitatea raportului privind impactul asupra mediului i asupra r spunsurilor la problemele formulate de publicul interesat. spre informare pentru o perioad de 15 zile. prin publicare pe pagina de internet. (7) Neprimirea în termenul specificat la alin. (1) lit. 23 alin. autoritatea competent pentru protec ia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicit rii acestor informa ii. 15 completat. 23 (1) În termen de 10 zile de la primirea de la titularul proiectului. cu plata tarifelor aferente etapelor corespunz toare reevalu rii. analizând împreun cu membrii acesteia formularul men ionat la lit. f) decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicit rii acestuia. b) public pe pagina de internet anun ul privind emiterea acordului de mediu/decizia de respingere a solicit rii acordului de mediu conform modelului din anexa nr. prin afi are la sediul propriu i pe pagina proprie de internet. (3) În termen de 3 zile de la primirea anun ului prev zut la alin. autorit ile participante la edin a respectiv transmit în scris autorit ii competente pentru protec ia mediului punctul de vedere privind etapa de analiz a calit ii raportului privind impactul asupra mediului în termen de 5 zile de la data edin ei de analiz . (2) În termen de 15 zile de la luarea deciziei prev zute la alin. i stabile te necesitatea unor eventuale complet ri/modific ri ale raportului privind impactul asupra mediului i/sau ale raportului de securitate. înainte de emiterea deciziei finale. (6) Dac decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat în timpul edin ei comisiei de analiz tehnic întrunit în acest scop. pe suport hârtie i în format electronic. b) convoac i prezint comisiei de analiz tehnic lista de control aferent etapei de analiz . invit p r ile interesate la o edin de reconsiderare a opiniei lor. (6) a punctului de vedere al autorit ilor publice implicate în comisia de analiz tehnic echivaleaz cu lipsa unor obiec ii legate de realizarea proiectului. inând cont i de punctul de vedere al Comisiei Europene. . a). formulate conform modelului din anexa nr. în scris. precum i. raportul de securitate. inclusiv alegerea alternativei pentru realizarea proiectului. f). a r spunsurilor la comentariile/opiniile/observa iile publicului interesat. raportul privind impactul asupra mediului modificat. luând în considerare prevederile ghidurilor metodologice aplicabile evalu rii impactului asupra mediului. c) definitiveaz lista de control aferent etapei de analiz a raportului privind impactul asupra mediului. sau respingerea motivat a acestuia/acestora. dup caz. (8) În cazul în care concluziile autorit ilor implicate în comisia de analiz tehnic privind posibilitatea desf ur rii proiectului sunt discordante. 15. ART. titularului proiectului necesitatea complet rii/modific rii raportului privind impactul asupra mediului i/sau a raportului de securitate. 24 În urma aplic rii prevederilor art. (4) Observa iile publicului interesat se primesc în termen de 5 zile de la publicarea în pres a anun ului men ionat la alin. sau respingerea acestora. 16. dup caz. (2) lit. titularul proiectului informeaz publicul asupra emiterii acordului de mediu/deciziei de respingere a solicit rii acordului de mediu prin publicare în presa na ional sau local . precum i la sediul autorit ii/autorit ilor administra iei publice locale pe raza c reia/c rora este propus implementarea proiectului.c) completeaz lista de control a etapei de analiz a calit ii raportului. e) comunic . ART. (1) lit. autoritatea competent pentru protec ia mediului. dup caz. (3). 17 i respectiv proiectul acordului de mediu. (5) În toate situa iile în care observa iile primite din partea publicului interesat justific aprofundarea evalu rii i solicitarea de noi informa ii sau investiga ii suplimentare. e).

dup caz. rezultatele analizei raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate. c) considerentele privind s n tatea sau siguran a public ori consecin ele benefice de importan major pentru mediu. demol rii/dezafect rii. care justific necesitatea realiz rii proiectului propus. precum i pe perioada desf ur rii activit ii. d) descrierea principalelor m suri pentru evitarea. dup caz. condi iile i modul/calendarul de implementare a acestora. autoritatea public central pentru protec ia mediului are obliga ia: a) de a informa Comisia European despre m surile compensatorii luate pentru a proteja coeren a global a re elei Natura 2000. ART. parametrii sau m suri tehnice echivalente. (2) care afecteaz în mod negativ integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar i în lipsa unor solu ii alternative. b) prevederi pentru limitarea efectelor polu rii la lung distan sau transfrontier . (2). 26 (1) Acordul de mediu are con inutul-cadru prev zut în anexa nr. (1). cât i asupra motivelor imperative de interes public major. inclusiv a organiz rii de antier. dup caz. (2) Acordul de mediu cuprinde cel pu in: a) cerin e specifice în scopul asigur rii protec iei elementelor de mediu pe perioada realiz rii proiectului. când proiectul afecteaz o specie sau un tip de habitat prioritar. c) principalele motive i considerente pe baza c rora a fost emis. dup caz. demol rii/dezafect rii. altele decât cele referitoare la s n tatea uman . În . (3) Acordul de mediu pentru instala iile care intr sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii se emite luându-se în considerare. 23 alin. (4) Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s-a luat decizia c pot avea impact semnificativ asupra integrit ii ariilor naturale protejate de interes comunitar include. inclusiv informa ii cu privire la desf urarea procesului de implicare a publicului i a modului în care observa iile publicului interesat au fost luate în considerare. urm toarele: a) m surile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. pentru ariile de protec ie special avifaunistic i siturile de importan comunitar . dac este posibil. 5 alin. 23. În acest caz. autoritatea competent pentru protec ia mediului ia în considerare. condi iile i modul/calendarul de implementare a acestora. sau. dup caz. securitatea public sau beneficii pentru mediu. (4). autoritatea competent pentru protec ia mediului emite acordul de mediu sau în tiin eaz titularul proiectului despre respingerea solicit rii acordului de mediu. care justific necesitatea realiz rii proiectului propus. dup caz. (2). b) de a solicita punctul de vedere al Comisiei Europene atât asupra m surilor compensatorii propuse. securitatea public sau beneficii pentru mediu. pentru poluan ii care pot fi emi i în cantit i semnificative. 27 Pentru proiectele prev zute la art.ART. ART. reducerea i. dup caz. pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce ad postesc un tip de habitat natural prioritar i/sau o specie s lbatic prioritar de interes comunitar. când proiectul trebuie realizat din considerente imperative de interes public major referitoare la s n tatea uman . 25 (1) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prev zut la art. precum i recomand rile membrilor comisiei de analiz tehnic i comentariile/opiniile/observa iile justificate ale publicului interesat. urm toarele: a) nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. d) alte motive imperative de interes public major asupra c rora s-a ob inut punctul de vedere al Comisiei Europene. conform art. cerin ele legisla iei comunitare specifice. incluzând toate condi iile necesar a fi îndeplinite de titularul proiectului. pe lâng cerin ele prev zute la alin. actul de reglementare se poate elibera înainte de informarea Comisiei Europene. pe lâng cerin ele prev zute la alin. b) concluziile analizei raportului de securitate. compensarea efectelor adverse majore asupra mediului în timpul realiz rii proiectului. (2) La emiterea acordului de mediu prev zut la alin. 18. a desf ur rii activit ii. b) m surile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competent pentru protec ia mediului. inclusiv a organiz rii de antier.

11 . actul de reglementare va fi eliberat dup primirea r spunsului Comisiei Europene. d) completeaz lista de control pentru etapa de încadrare conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvat i solicit . al c rei con inut-cadru este prev zut în anexa nr. c) stabile te componen a comisiei de analiz tehnic . prin elaborarea unui studiu care va respecta con inutul-cadru prev zut în ghidul metodologic privind evaluarea adecvat . inclusiv informa ii cu privire la desf urarea procesului de participare a publicului interesat. autoritatea competent pentru protec ia mediului parcurge etapa de încadrare cu derularea urm toarelor activit i: a) analizeaz documenta ia depus de titular. cuprinde: a) principalele motive i considerente pe care se bazeaz decizia. 9 alin. b) informa ii privind procedura de contestare administrativ i contencios administrativ prev zute la art.acest caz. conform modelului prev zut în anexa nr. (2) În termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare. h) ia decizia etapei de încadrare a proiectului. (1) lit. în vederea particip rii titularului la edin a acesteia. (1) lit. (3) Prevederile prezentului capitol sunt aplicate de c tre personalul cu responsabilit i în domeniul protec iei naturii din cadrul autorit ilor publice pentru protec ia mediului. 3. dup caz. 31 (1) În urma desf ur rii etapei de încadrare. 9 alin.25. pentru cele care nu au impact semnificativ asupra integrit ii ariilor naturale protejate de interes comunitar. ART. CAPITOLUL III Evaluarea adecvat ART. . 12 alin. ART. 23 i 24 din Hot rârea Guvernului nr. c : a) proiectul propus nu necesit parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvat . c) din prezenta metodologie. e) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i comunic titularului data stabilit pentru prezentarea proiectului în comisia de analiz tehnic . SEC IUNEA 1 Etapa de încadrare a proiectului ART. 28 Decizia de respingere a solicit rii acordului de mediu. (2) Pentru proiectele prev zute la art. c) se aplic corespunz tor prevederile art. b) efectueaz vizita de amplasament. b) proiectul propus necesit efectuarea evalu rii adecvate pentru cele pentru care s-a luat decizia c pot avea impact semnificativ asupra integrit ii ariilor naturale protejate de interes comunitar. 30 În termen de maximum 15 zile de la depunerea documenta iei prev zute la art. f) prezint comisiei de analiz tehnic proiectul i lista de control. 9. (1) lit. autorit ile reprezentate în comisia de analiz tehnic exprim puncte de vedere cu privire la poten ialul impact al proiectului supus analizei asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. autoritatea competent pentru protec ia mediului: a) informeaz titularul i îi transmite acestuia anun ul public privind proiectul deciziei etapei de încadrare. informa ii suplimentare pentru definitivarea acesteia. e) i cele prev zute la art. 10. 29 (1) Sunt supuse numai procedurii de evaluare adecvat proiectele prev zute la art. autoritatea competent pentru protec ia mediului decide. dup caz. g) definitiveaz lista de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiz tehnic . 445/2009.

analizând împreun cu membrii acesteia studiul de evaluare adecvat . spre consultare. (1). dup caz. autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz urm toarele activit i: a) analizeaz solu iile alternative depuse de titular. prin afi area acestuia la sediul propriu i pe pagina proprie de internet. 32 (1) În termen de 15 zile de la depunerea studiului de evaluare adecvat . (2) În urma parcurgerii activit ilor men ionate la alin. solu iile alternative prezentate de titular. b) pune la dispozi ia publicului. d) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i prezint lista de control pentru etapa de analiz a calit ii studiului de evaluare adecvat . SEC IUNEA a 2-a Etapa studiului de evaluare adecvat ART. spre consultare. aceasta se pune la dispozi ia publicului de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului prin afi are pe pagina de internet i de c tre titularul proiectului. s-a decis c impactul semnificativ este eliminat/redus. în urma analizei m surilor de reducere a impactului. comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afi rii.b) public pe pagina de internet proiectul deciziei etapei de încadrare i anun ul privind proiectul deciziei etapei de încadrare. (5) În termen de 10 de zile de la primirea comentariilor/observa iilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare. b) pune la dispozi ia publicului. (4). prin afi are pe pagina de internet sau la sediul s u. prin mijloacele prev zute la alin. în termen de 3 zile de la primirea anun ului. (3) Informarea publicului asupra deciziei etapei de încadrare se face de c tre titular. (6) În situa ia în care comentariile/observa iile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei. pentru proiectele pentru care. dup caz: a) trecerea la etapa solu iilor alternative pentru proiectele pentru care s-a decis c impactul negativ persist i informarea. (1). a titularului proiectului în leg tur cu decizia luat . d) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i prezint solu iile alternative propuse i lista de control pentru analiza calit ii acestei etape. autoritatea competent pentru protec ia mediului desf oar urm toarele activit i: a) analizeaz studiul de evaluare adecvat depus de titular. 33 (1) În termen de 15 zile de la completarea studiului de evaluare adecvat cu solu iile alternative. autoritatea competent pentru protec ia mediului decide. autoritatea competent pentru protec ia mediului invit membrii comisiei de analiz tehnic s participe la adoptarea deciziei finale a etapei de încadrare. în scris. SEC IUNEA a 3-a Etapa solu iilor alternative ART. dar proiectul trebuie s fie realizat din motive imperative de interes public major referitoare la s n tatea . prin publicare în presa na ional sau local . 19. autoritatea competent pentru protec ia mediului decide. (2) În urma parcurgerii activit ilor men ionate la alin. c) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic studiul de evaluare adecvat . al c rui model este prev zut în anexa nr. prin afi are pe pagina de internet i. dup caz: a) trecerea la etapa m surilor compensatorii. la sediul s u. comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afi rii. c) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic solu iile alternative prezentate de titular. pe suport de hârtie i în format electronic. b) emiterea avizului Natura 2000. studiul de evaluare adecvat . dac solu iile alternative identificate nu reduc semnificativ impactul negativ. (4) Publicul interesat poate înainta comentarii/observa ii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data public rii anun ului în pres . precum i la sediul autorit ii/autorit ilor administra iei publice locale pe raza c reia/c rora este propus implementarea proiectului.

atunci când nu exist impactul negativ persist solu ii alternative i când ART. (4) În urma derul rii activit ilor prev zute la alin. autoritatea public central pentru protec ia mediului solicit punctul de vedere al Comisiei Europene pentru proiectul respectiv i transmite autorit ii competente r spunsul acesteia în vederea lu rii deciziei prev zute la alin. prin afi are pe pagina de internet i. (2). m surile compensatorii. autoritatea competent transmite autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului formularul prev zut în anexa nr. comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afi rii. la sediul s u. anterior lu rii deciziei de emitere a avizului Natura 2000 autoritatea competent transmite autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului formularul prev zut în anexa nr. 35 Avizul Natura 2000 include. (3) Pe baza documentelor prev zute la alin. spre consultare. luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiz tehnic i r spunsul Comisiei Europene. c) respingerea solicit rii în cazul în care solu iile alternative identificate nu elimin /reduc impactul negativ asupra integrit ii ariei naturale protejate de interes comunitar i în lipsa motivelor de interes public major. condi iile i modul/calendarul de implementare a acestora. luând în considerare i punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiz tehnic . (2) i (3). completat cu informa iile solicitate. 34 (1) În termen de 15 zile de la completarea studiului de evaluare adecvat cu m surile compensatorii. (2) Pentru proiectele de interes public major care afecteaz o specie sau un habitat prioritar. pentru care se invoc alte motive imperative de interes public major decât cele referitoare la s n tatea uman . care justific necesitatea realiz rii proiectului propus. urm toarele: a) m surile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. studiul de evaluare adecvat . c) considerentele privind s n tatea sau siguran a public ori consecin ele benefice de importan major pentru mediu. cu complet rile ulterioare. 3. conform deciziei de respingere prev zute în anexa nr. securitatea public sau la beneficii pentru mediu. autoritatea competent pentru protec ia mediului decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicit rii. 3 la ghidul metodologic privind evaluarea adecvat . condi iile i modul/calendarul de implementare a acestora. dup caz. pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce . inclusiv de natur social sau economic . b) emiterea avizului Natura 2000 pentru solu ia alternativ care elimin /reduce impactul negativ. e). ART. cu complet rile ulterioare. (6) Pe baza documentelor prev zute la alin. (1) lit. autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz urm toarele activit i: a) analizeaz m surile compensatorii depuse de titular. b) m surile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competent pentru protec ia mediului. b) pune la dispozi ia publicului. precum i actul de reglementare care a fost emis. (5) Pentru proiectele care nu afecteaz o specie sau un habitat prioritar i pentru care s-a luat decizia de emitere a avizului Natura 2000. 3 la ghidul metodologic privind evaluarea adecvat . dup caz.uman . d) convoac membrii comisiei de analiz tehnic i prezint m surile compensatorii propuse i lista de control a analizei calit ii acestei etape. e) decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicit rii. (5) autoritatea public central pentru protec ia mediului informeaz Comisia European asupra m surilor compensatorii luate pentru a proteja coeren a global a re elei Natura 2000. SEC IUNEA a 4-a Etapa m surilor compensatorii. c) transmite membrilor comisiei de analiz tehnic m surile compensatorii propuse. completat cu informa iile solicitate i studiul de evaluare adecvat . securitatea public sau la beneficii pentru mediu.

este de maximum 4 ani. a) din Hot rârea Guvernului nr. d) alte motive imperative de interes public major asupra c rora s-a ob inut punctul de vedere al Comisiei Europene. 37 (1) Cererea de exceptare prev zut la art. s n tate i mediu" sau. (3) poate fi atacat de titularul proiectului sau de membrii publicului interesat la instan a competent de contencios administrativ. inclusiv al propriet ii intelectuale. (2) În cazul motiv rii insuficiente a solicit rii de confiden ialitate i existen ei unui dubiu privind caracterul de confiden ialitate al informa iilor. (5) Perioada except rii. titularul proiectului poate solicita autorit ii competente pentru protec ia mediului exceptarea de la punerea la dispozi ia publicului a informa iilor care fac obiectul confiden ialit ii comerciale i industriale. (2). autoritatea public pentru protec ia mediului aplic în mod corespunz tor prevederile art. ART. 37 alin. . 554/2004. 20 la prezenta metodologie. se depune în termen de 10 zile de la data apari iei necesit ii modific rii/extinderii. 22 alin. 37 alin. 22 alin. (2) Notificarea prev zut la alin. CAPITOLUL V Modific ri sau extinderi ale proiectelor prev zute în Hot rârea Guvernului nr. 445/2009 SEC IUNEA 1 Notificarea modific rii sau extinderii unui proiect anterior emiterii aprob rii de dezvoltare ART. dup caz. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condi iile legii pentru cerin a esen ial "c) igien . (2) Decizia prev zut la art. (2) lit. acordului de mediu. (2) lit. CAPITOLUL IV Confiden ialitatea informa iilor depuse de titularul proiectului ART. Cererea de exceptare se motiveaz în fapt i în drept. (3) se afi eaz pe pagina de internet a autorit ii competente pentru protec ia mediului. înso it de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. (4) Pe baza documentelor prev zute la alin. (1) se concretizeaz prin decizie a conduc torului autorit ii competente pentru protec ia mediului. 36 În parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. (3) se emite i se comunic titularului în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de exceptare.ad postesc un tip de habitat natural prioritar i/sau o specie s lbatic prioritar de interes comunitar. de punctul de vedere al autorit ii competente emitente a aprob rii de dezvoltare conform art. avizului Natura 2000 i anterior emiterii aprob rii de dezvoltare. b). 39 (1) Titularul unui proiect are obliga ia de a notifica în scris autoritatea competent pentru protec ia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenit dup emiterea deciziei etapei de încadrare. ART. 22 alin. conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. (3) Solu ionarea cererii prev zute la alin. (1). în termen de 3 zile de la luarea ei. inclusiv al propriet ii intelectuale. care justific necesitatea realiz rii proiectului propus. în cazul acord rii acesteia. în situa ia în care legisla ia specific nu prevede altfel. (4) Decizia prev zut la alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. cu modific rile i complet rile ulterioare. 38 (1) Decizia prev zut la art. 445/2009. 36 se depune la autoritatea competent pentru protec ia mediului odat cu depunerea documentelor ce con in i informa iile care fac obiectul confiden ialit ii comerciale i industriale. autoritatea competent pentru protec ia mediului poate respinge solicitarea pe baza principiului satisfacerii interesului public. (3) Modelul notific rii este prev zut în anexa nr.

prevederile art. (3) Cererea de exceptare se transmite de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului la care s-a depus solicitarea la autoritatea public central pentru protec ia mediului în termen de 5 zile de la primirea ei. 8 din Hot rârea Guvernului nr. (2). care înso e te solicitarea emiterii acordului de mediu. dup caz: a) necesitatea unei alte forme de evaluare. 445/2009 poate solicita autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului exceptarea acestuia.25 aplicându-se în mod corespunz tor. 445/2009. (2) Informa iile ob inute prin forma de evaluare stabilit conform alin. autoritatea public central pentru protec ia mediului transmite Comisiei Europene decizia de exceptare i informa iile puse la dispozi ia propriului public.SEC IUNEA a 2-a Notificarea modific rii sau extinderii unui proiect ulterior emiterii aprob rii de dezvoltare ART. (3). 42. (5) În termen de 3 zile de la informarea Comisiei Europene. 45 . ART. ART. dup caz. (4) În termen de 5 zile de la primirea informa iilor prev zute la alin. 42 (1) Autoritatea public central pentru protec ia mediului analizeaz cererea de exceptare i stabile te. în cazul în care se respinge cererea de exceptare. în condi iile legisla iei specifice. (2) Autoritatea competent pentru protec ia mediului duce la îndeplinire prevederile deciziei. se motiveaz în fapt i în drept i cuprinde. 17 din Hot rârea Guvernului nr. 1 sau 2 la Hot rârea Guvernului nr. (2) Cererea de exceptare. autoritatea competent pentru protec ia mediului transmite autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului rezultatele evalu rii stabilite conform art. (2) Autoritatea public central pentru protec ia mediului emite decizia de exceptare sau decizia de respingere a except rii. o public pe pagina de internet i o afi eaz la sediul s u în termen de 15 zile de la primirea cererii de exceptare. în totalitate sau în parte. 445/2009. Cererea se depune conform prevederilor art. autoritatea competent pentru protec ia mediului ia decizia de emitere/respingere a acordului de mediu. 41 (1) Titularul unui proiect prev zut în anexa nr. 42 alin. 43 (1) Decizia de exceptare sau decizia de respingere a solicit rii de exceptare se motiveaz în fapt i în drept i cuprinde cerin ele necesare a fi îndeplinite de titularul proiectului conform prevederilor art. ART. (3) Dup îndeplinirea cerin elor din decizia de exceptare i anterior emiterii acordului de mediu. inclusiv informa ii privind posibilitatea realiz rii unei alte forme de evaluare corespunz toare. CAPITOLUL VI Except ri de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului ART. 40 Titularul unui proiect are obliga ia de a notifica în scris autoritatea competent emitent a aprob rii de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenit dup emiterea aprob rii de dezvoltare. (3) Decizia de exceptare se emite cu respectarea prevederilor art. (1) sunt puse la dispozi ia publicului ca i în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. c) realizarea evalu rii impactului asupra mediului pentru întregul proiect. ART. 44 (1) Autoritatea public central pentru protec ia mediului transmite decizia de exceptare sau de respingere a solicit rii de exceptare autorit ii competente pentru protec ia mediului în termen de 3 zile de la data emiterii ei. de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului. b) realizarea evalu rii impactului asupra mediului doar pentru anumite etape ale proiectului. 23 . Decizia se comunic titularului în termen de 3 zile de la emiterea ei.

. autoritatea competent pentru protec ia mediului deruleaz urm toarele activit i: a) analizeaz comentariile/opiniile/observa iile justificate ale publicului interesat. c) îndrumarul elaborat de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului referitor la con inutul raportului privind impactul asupra mediului. (2). 21. a) din Hot rârea Guvernului nr. CAPITOLUL VII Revizuirea i actualizarea acordului de mediu ART. inclusiv procesul-verbal de verificare a amplasamentului.. exceptarea de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor destinate ap r rii na ionale la care se refer prevederile art. ART. dup caz. (2) Publicul interesat poate transmite autorit ii competente pentru protec ia mediului comentarii/opinii/observa ii privind decizia autorit ii competente pentru protec ia mediului. Acesta cuprinde toate informa iile relevante privind parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. se realizeaz de c tre autoritatea competent pentru protec ia mediului emitent . conform prezentei proceduri. 47 (1) Revizuirea deciziei etapei de încadrare. 46 (1) Autoritatea competent pentru protec ia mediului revizuie te i actualizeaz . (2) Dosarul de obiectiv cuprinde cel pu in: a) documenta ia care a stat la baza lu rii deciziilor autorit ii competente pentru protec ia mediului. în termen de 10 zile de la publicarea acesteia. la sediul s u i pe pagina proprie de internet. . b) listele de control completate pe parcursul parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. acordul de mediu. 22. necunoscute la data emiterii lui. (3) Revizuirea deciziei etapei de încadrare.. acordului de mediu. b) transmite titularului proiectului decizia etapei de încadrare/acordul de mediu/avizul Natura 2000 revizuit sau decizia de respingere a solicit rii. b) prevederile unor noi reglement ri legale o impun. printr-o analiz caz cu caz. decizia etapei de încadrare. în vederea public rii. d) transmiterea c tre titularul proiectului a anun ului public întocmit conform modelului prev zut în anexa nr. este obligatorie în toate situa iile în care: a) apar elemente noi cu impact asupra mediului.. (1) lit. conform prevederilor cap. (2) Se consider revizuire i actualizare a deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu orice înscriere de men iuni într-o anex i/sau modificare a con inutului ini ial al actului. dup caz. întocmite conform prevederilor prezentei proceduri. b) întocmirea anun ului public. (3) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prev zut la alin. în presa na ional sau local . .În cazul în care s-a decis. dup caz. avizului Natura 2000. pentru proiectele care se supun acestei legisla ii. dup caz. prin parcurgerea urm toarelor etape procedurale: a) înscrierea de men iuni i/sau modificarea con inutului ini ial al actului emis de autoritatea competent pentru protec ia mediului sau respingerea solicit rii. c) în situa iile prev zute de legisla ia privind prevenirea i controlul integrat al polu rii.. autoritatea competent pentru protec ia mediului transmite titularului o notificare cu men iunea "Face obiectul deciziei de exceptare nr. avizul Natura 2000 la solicitarea titularului dup achitarea de c tre acesta a tarifului corespunz tor. 48 (1) Autoritatea competent pentru protec ia mediului este obligat s întocmeasc i s de in un dosar de obiectiv pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei proceduri. avizului Natura 2000. în urma analiz rii notific rii depuse de titular. dup caz. d) s-a luat decizia respectiv . în termen de 5 zile de la primirea deciziei de exceptare de la autoritatea public central .. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de revizuire. acordului de mediu. ART. 445/2009. dup caz. inclusiv informa iile care se pun la dispozi ia publicului. c) publicarea anun ului pe pagina proprie de internet i afi area la sediul s u. 8 alin. conform modelului prev zut în anexa nr. de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului". V. precum i pe panoul de identificare a investi iei montat pe amplasament. în termen de 3 zile.

1. dup caz. inclusiv vecin t ile i adresa obiectivului -----------* Se va preciza distan a fa de grani e pentru proiectele men ionate în anexa nr.suprafa a total . 1 . a acordului de mediu/avizului Natura 2000. la solicitarea autorit ii competente pentru protec ia mediului. se actualizeaz . în condi iile prezentei metodologii. 22/2001.5.22 fac parte integrant din prezenta metodologie. realizate conform cerin elor legisla iei în vigoare la momentul respectiv. h) alte documente relevante pentru proiectul respectiv. (3) La finalizarea proiectelor publice i private care au f cut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i/sau al procedurii de evaluare adecvat . adresa de e-mail. (2) Rapoartele privind impactul asupra mediului. accese).6.d) complet ri/modific ri ale documenta iei. f) notific rile transmise de c tre titularul proiectului în cazul modific rii datelor/informa iilor care au stat la baza lu rii deciziilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. ANEXA 1 la metodologie Con inutul-cadru al notific rii 1. fax. suprafa a construit (cl diri. b) adresa titularului. în conformitate cu legisla ia în vigoare. (4) Procesul-verbal întocmit în situa ia prev zut la alin. Denumirea proiectului: (cu specificarea încadr rii conform anexelor la Hot rârea Guvernului nr. dup caz. (3) Dosarul de obiectiv va fi p strat pe toat durata de via a investi iei.1. (3) se anexeaz i face parte integrant din procesul-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor. Acesta se va arhiva i pe suport electronic. solicitarea se respinge. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modific rii: a) denumirea titularului. 1. CAPITOLUL VIII Dispozi ii finale ART. Descrierea sumar a proiectului . c) reprezentan i legali/împuternici i. num r de locuri de parcare (dac este cazul) 2. depuse la autoritatea competent pentru protec ia mediului i aflate în proceduri nefinalizate. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului) 1. Amplasamentul proiectului*. 49 (1) În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispozi ia autorit ii competente pentru protec ia mediului toate informa iile necesare emiterii acordului de mediu în termen de maximum 2 ani de la data solicit rii acestora. adoptat la Espoo la 25 februarie 1991. dup caz. ratificat prin Legea nr. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate i/sau alte scheme/programe 1. 50 Anexele nr. Emiterea acordului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri. telefon.3.2. cu date de identificare. inclusiv pe perioada de refacere a amplasamentului dup închidere. I la Conven ia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier . autoritatea competent pentru protec ia mediului efectueaz un control de specialitate pentru verificarea respect rii prevederilor deciziei etapei de încadrare. Încadrarea în alte activit i existente (dac este cazul) 1. suprafa spa ii verzi. Bilan ul teritorial . g) toate deciziile luate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. e) raportul privind impactul asupra mediului. dup caz. Date generale i localizarea proiectului/modific rii 1. ART.4.

...... Asigurarea agentului termic Anexe ....proiectul propus nu intr sub inciden a Hot rârii Guvernului nr....... zone-tampon............ (adresa amplasamentului) înregistrat la . ... Semn tura titularului .. 3................ propus a fi amplasat în ...................... conservarea habitatelor naturale.... monumente ale naturii sau arheologice.Se va face o descriere sumar realizarea acestuia............ Ca urmare a solicit rii depuse de ........ ..................... dac este cazul 4........ (semn tura i tampila) ef serviciu.. din data de .. 3........ a proiectului i a lucr rilor necesare pentru Modul de asigurare a utilit ilor Alimentarea cu ap Evacuarea apelor uzate Asigurarea apei tehnologice.............. a analiz rii documenta iei depuse.....în urma verific rii amplasamentului proiectului (dup caz)............... zone cu restric ii de construit.../........piese desenate Certificat de urbanism i planurile-anex ...... pentru ..............având în vedere c : ........proiectul propus nu intr sub inciden a art............. Clasarea notific rii Ca urmare a solicit rii depuse de ................... 2. 28 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr... decide: Clasarea notific rii.. pentru (numele i adresa titularului) proiectul . Întocmit ANEXA 3 la metodologie Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului Decizia de respingere a solicit rii acordului de mediu Nr.......... autoritatea competent pentru protec ia mediului ........... a florei i faunei s lbatice.............. .......... cu modific rile i complet rile ulterioare.. deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i de evaluare adecvat ............. ........ . zona costier ............. . Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului.......... a localiz rii amplasamentului în planul de urbanism i în raport cu pozi ia fa de arii protejate................ ........../.. ....... 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. ANEXA 2 la metodologie Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului Nr................. 1............. cu (autoritatea competent pentru protec ia mediului) nr..........

..... decide: Respingerea solicit rii acordului de mediu pentru proiectul .................... 554/2004... a analiz rii documenta iei depuse............ ......... la pct...având în vedere c : ........... ... ...... cu modific rile i complet rile ulterioare.......... a localiz rii amplasamentului în planul de urbanism i în raport cu pozi ia fa de arii protejate................../data ...........................în urma verific rii amplasamentului proiectului (dup caz).......................proiectul intr /nu intr sub inciden a Hot rârii Guvernului nr............. . zone-tampon....... cu (autoritatea competent pentru protec ia mediului) nr. (semn tura i tampila) ef serviciu......... zone cu restric ii de construit.. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului... ..în urma analiz rii raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate... 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i ale Legii contenciosului administrativ nr. autoritatea competent pentru protec ia mediului .... din data de .... monumente ale naturii sau arheologice......... zone cu restric ii de construit.. cu luarea în considerare a modului de participare a publicului i precizând cum au fost luate în considerare observa iile publicului pe parcursul procedurii....... (adresa amplasamentului) înregistrat la .... .. Prezenta decizie poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr.......): ........... fiind încadrat în anexa nr.. propus a fi amplasat în .. Ca urmare a solicit rii depuse de ............. (2) i (3) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr........ .. a m surilor compensatorii................................ Întocmit ANEXA 4 la metodologie Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului Decizia etapei de evaluare ini ial (demararea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i/sau a evalu rii adecvate) Nr........... ............ zone-tampon............. Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului.... a localiz rii amplasamentului în planul de urbanism i în raport cu pozi ia fa de arii protejate.... (autoritatea competent pentru protec ia mediului) cu nr........................... 256/2006.... .... pentru (numele i adresa titularului) proiectul .................. zona costier . precum i în func ie de nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competent pentru protec ia mediului conform art...... Motivele care au stat la baza deciziei sunt urm toarele: (Justificarea se va face... 195/2005 privind protec ia mediului... de la caz la caz.... ...... aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr......(numele i adresa titularului) proiectul .................. 15 alin.................... propus a fi amplasat în .......... zona costier ...... . a analiz rii documenta iei depuse........................ în func ie de prevederile legislative pe care proiectul le încalc .. monumente ale naturii sau arheologice............../..........................în urma analizei solu iilor alternative i/sau a motivelor imperative de interes public major. .....în urma verific rii amplasamentului proiectului (dup caz)...... .................... (adresa amplasamentului) înregistrat la ....... cu modific rile i complet rile ulterioare... .........................................

autoritatea competent pentru protec ia mediului ..numele persoanelor de contact: .. amplasamentul acestuia fiind situat în ...). . Titular . în cazul proiectelor din anexa nr... cu informa iile solicitate conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvat .. precum i cu coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului. .) Pentru continuarea procedurii titularul va depune: a) memoriul de prezentare... dup caz. 445/2009 se va derula etapa de încadrare pentru procedura de evaluare adecvat i se va trece direct la etapa de definire a domeniului f r încasarea tarifului etapei de încadrare...) Se prezint elementele specifice caracteristice proiectului propus: .... b) dovada achit rii tarifului aferent etapei de încadrare/definire a domeniului evalu rii.......num rul de telefon... care vor fi prezentate sub form de vector în format digital cu referin geografic ... 28 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr....proiectul propus intr /nu intr sub inciden a art........ conservarea habitatelor naturale.. materiale de construc ie etc. cu modific rile i complet rile ulterioare.. .. alte structuri.. 2 la Hot rârea Guvernului nr.. de fax i adresa de e-mail.....plan e reprezentând limitele amplasamentului proiectului....formele fizice ale proiectului (planuri...un rezumat al proiectului...director/manager/administrator.. (Se va completa numai în cazul în care APM nu este autoritatea competent pentru derularea procedurii.... dimensiunea i localizarea lor... dup caz.justificarea necesit ii proiectului. 445/2009 sau a celor în cazul c rora autoritatea competent pentru protec ia mediului consider c au un poten ial impact asupra mediului prin natura............. (În cazul proiectelor din anexa nr... 1 la Hot rârea Guvernului nr. ....... (În cazul în care intr sub inciden a art.. . în sistem de proiec ie na ional Stereo 1970.. Descrierea proiectului: ..... ... a florei i faunei s lbatice...adresa po tal ..descrierea instala iei i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dup caz).. 28 se va preciza aria natural protejat de interes comunitar i pozi ia amplasamentului proiectului propus: în interiorul sau în vecin tatea acesteia...responsabil pentru protec ia mediului.....) Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului... ...... .... .profilul i capacit ile de produc ie... Întocmit ANEXA 5 la metodologie Con inutul-cadru al memoriului de prezentare I.. ...... inclusiv orice suprafa de teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situa ie i amplasamente)...numele companiei... completat conform con inutului-cadru prev zut în anexa nr.. Denumirea proiectului: II... III. .. 5 la metodologie i.. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.... Autoritatea competent pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvate este . (semn tura i tampila) ef serviciu. cl diri.. se va trece la etapa de încadrare.... adresa paginii de internet.. decide: Necesitatea declan rii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvat pentru proiectul .... .

. locul de evacuare sau emisarul. surse sau linii de transport al energiei.amenaj rile i dot rile pentru protec ia împotriva zgomotului i vibra iilor. IV. . . .probabilitatea impactului.politici de zonare i de folosire a terenului. permanent i temporar.detalii privind alternativele care au fost luate în considerare. Protec ia împotriva radia iilor: .rela ia cu alte proiecte existente sau planificate. . energia i combustibilii utiliza i. cât i pe zone adiacente acestuia. . . . peisajului i mediului vizual.. . cuprinzând faza de construc ie.alte autoriza ii cerute pentru proiect. poluan i.alte activit i care pot ap rea ca urmare a proiectului (de exemplu.durata. . .metode folosite în construc ie.materiile prime. cre terea num rului de locuin e. capacitatea. calit ii i regimului cantitativ al apei.detalii privind orice variant de amplasament care a fost luat în considerare.h r i.natura transfrontier a impactului. .planul de execu ie. în m sura în care aceste informa ii sunt disponibile O scurt descriere a impactului poten ial. . evacuarea i dispersia poluan ilor în mediu 1. adoptat la Espoo la 25 februarie 1991. s n t ii umane. Caracteristicile impactului poten ial. produse i subproduse ob inute. atât naturale. folosin elor. 3. cumulativ. ratificat prin Legea nr. num rul popula iei/habitatelor/speciilor afectate). indirect. punerea în func iune. m rimea. cât i artificiale i alte informa ii privind: . . Protec ia calit ii apelor: .sursele de poluan i pentru aer.distan a fa de grani e pentru proiectele care cad sub inciden a Conven iei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier . . zgomotelor i vibra iilor. secundar. .sursele de zgomot i de vibra ii. Protec ia împotriva zgomotului i vibra iilor: .impactul asupra popula iei. . cu modul de asigurare a acestora. în func ie de specificul investi iei. pozitiv i negativ). . . fotografii ale amplasamentului care pot oferi informa ii privind caracteristicile fizice ale mediului.descrierea lucr rilor de refacere a amplasamentului în zona afectat de execu ia investi iei. eliminarea apelor uzate i a de eurilor). Localizarea proiectului: . . Natura impactului (adic impactul direct. extragerea de agregate.extinderea impactului (zona geografic . mediu i lung.racordarea la re elele utilitare existente în zon . bunurilor materiale. . frecven a i reversibilitatea impactului. faunei i florei. .arealele sensibile.c i noi de acces sau schimb ri ale celor existente.instala iile pentru re inerea i dispersia poluan ilor în atmosfer . cu luarea în considerare a urm torilor factori: . refacere i folosire ulterioar . Protec ia aerului: .sursele de radia ii. .amenaj rile i dot rile pentru protec ia împotriva radia iilor.magnitudinea i complexitatea impactului. 22/2001.sta iile i instala iile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prev zute.resursele naturale folosite în construc ie i func ionare.m surile de evitare.folosin ele actuale i planificate ale terenului atât pe amplasament. patrimoniului istoric i cultural i asupra interac iunilor dintre aceste elemente. . calit ii aerului. asigurarea unor noi surse de ap . . 4. climei. 2. reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului. solului.sursele de poluan i pentru ape. . exploatare.descrierea proceselor de produc ie ale proiectului propus. Surse de poluan i i instala ii pentru re inerea. pe termen scurt.

VIII. cl diri. Protec ia a ez rilor umane i a altor obiective de interes public: . Protec ia ecosistemelor terestre i acvatice: . alte zone asupra c rora exist instituit un regim de restric ie. Justificarea încadr rii proiectului. Gospod rirea de eurilor generate pe amplasament: .modalit i de refacere a st rii ini iale/reabilitare în vederea utiliz rii ulterioare a terenului. evacuarea i dispersia poluan ilor în mediu în timpul organiz rii de antier.surse de poluan i i instala ii pentru re inerea. X.) Plan e reprezentând limitele amplasamentului proiectului.lucr rile. distan a fa de a ez rile umane.modul de gospod rire a de eurilor.sursele de poluan i pentru sol. . zone de interes tradi ional etc. respectiv fa de monumente istorice i de arhitectur .dot ri i m suri prev zute pentru controlul emisiilor de poluan i în mediu. .piese desenate 1.lucr rile.. Directiva-cadru ap .) VII. 9. în sistem de proiec ie na ional Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic con inând coordonatele conturului (X. Schemele-flux pentru: . 6. .dot ri i m suri prev zute pentru controlul emisiilor de poluan i în mediu. Protec ia solului i a subsolului: .descrierea impactului asupra mediului a lucr rilor organiz rii de antier.substan ele i preparatele chimice periculoase utilizate i/sau produse.lucr rile i dot rile pentru protec ia solului i a subsolului. inclusiv orice suprafa de teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situa ie i amplasamente) 2. . în caz de accidente i/sau la încetarea activit ii. LCP. Planul de încadrare în zon a obiectivului i planul de situa ie.identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect. dot rile i m surile pentru protec ia a ez rilor umane i a obiectivelor protejate i/sau de interes public. IX. Lucr ri necesare organiz rii de antier: . 8. în m sura în care aceste informa ii sunt disponibile: . Anexe . Y) în sistem de proiec ie na ional Stereo 1970.aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instala iei. .procesul tehnologic i fazele activit ii.descrierea lucr rilor necesare organiz rii de antier. Directiva-cadru aer.localizarea organiz rii de antier. Gospod rirea substan elor i preparatelor chimice periculoase: . în prevederile altor acte normative na ionale care transpun legisla ia comunitar (IPPC. 7. . Lucr ri de refacere a amplasamentului la finalizarea investi iei. precum i coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.identificarea obiectivelor de interes public.tipurile i cantit ile de de euri de orice natur rezultate.modul de gospod rire a substan elor i preparatelor chimice periculoase i asigurarea condi iilor de protec ie a factorilor de mediu i a s n t ii popula iei. COV. Aceste coordonate vor fi prezentate sub form de vector în format digital cu referin geografic . alte structuri. materiale de construc ie etc. Prevederi pentru monitorizarea mediului: . SEVESO. dup caz. . Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare ini ial autoritatea competent pentru protec ia mediului a decis necesitatea demar rii procedurii de evaluare adecvat . stabilite de autoritatea public pentru protec ia mediului. cu instala iile de depoluare. Alte piese desenate.5. . . în caz de accidente i/sau la încetarea activit ii.aspecte referitoare la prevenirea i modul de r spuns pentru cazuri de polu ri accidentale. cu modul de planificare a utiliz rii suprafe elor Formele fizice ale proiectului (planuri. . dot rile i m surile pentru protec ia biodiversit ii. . memoriul va fi completat cu: a) descrierea succint a proiectului i distan a fa de aria natural protejat de interes comunitar.lucr rile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investi iei. . subsol i ape freatice. Directiva-cadru a de eurilor etc. . 3. monumentelor naturii i ariilor protejate. V. VI.

................................................................................. Reprezentantul titularului de proiect Numele ..................... Titular proiect: ............................. d) se va preciza dac proiectul propus nu are leg tur direct cu sau nu este necesar pentru managementul conserv rii ariei naturale protejate de interes comunitar................. Evacuarea apelor uzate: ........ ANEXA 6 la metodologie Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului PROCES-VERBAL de verificare a amplasamentului Nr........... Semn tura i tampila ................... Semnatari Reprezentantul autorit ii competente pentru protec ia mediului Numele ......................................................... Identificarea publicului......... (data) Întocmit la ................................................. Descrierea amplasamentului i a vecin t ilor acestuia: 1.............................. Gospod rirea de eurilor: .................................. în prezen a ................................... Adresa: .................................................... Amplasament: ....... Sistemul de înc lzire: . titular ....... Persoana de contact/responsabil pentru protec ia mediului din partea titularului de proiect VIII.... arii naturale protejate de interes comunitar......... dup caz... f) alte informa ii prev zute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvat ......................... I.... IV.........int (poten ial interesat) V....... 2................................. ANEXA 7 la metodologie Anun public privind depunerea solicit rii de emitere a acordului de mediu (autoritatea competent pentru protec ia mediului) ... Date de identificare i localizare 1.. anun publicul (autoritatea competent pentru protec ia mediului) interesat asupra depunerii solicit rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...... Posibilit i de asigurare a utilit ilor i descrierea impactului poten ial asupra mediului........... Vecin t i: ............b) numele i codul ariei naturale protejate de interes comunitar.................... e) se va estima impactul poten ial al proiectului asupra speciilor i habitatelor din aria natural protejat de interes comunitar.......................................... 2. din . Semn tura . 3........ Telefon/Fax: ...................... 3............. restric ii ........... VI......................... 4................. Alimentarea cu ap : ........ 3...... c) prezen a i efectivele/suprafe ele acoperite de specii i habitate de interes comunitar în zona proiectului.................................. .......... 2..... .................... Receptori sensibili................ propus a fi amplasat (denumirea proiectului) în ..... Alte activit i desf urate în zona amplasamentului: .......................................................... III.............. Concluzii VII......... ............................................................ zone cu regim special de protec ie...................................... datorat asigur rii utilit ilor 1...... II......................... Semn tura ..............

.................... (denumirea proiectului) propus a fi amplasat în ..... *1) Decizia se utilizeaz finan are. din ...... 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.................... ANEXA 9 la metodologie Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE*1) Nr.. din ............................... conservarea habitatelor naturale......... sectorul/jude ul ............ Data afi rii anun ului pe site ............... între orele . str................................................ comuna.................... ...... în zilele de ..... ANEXA 8 la metodologie Anun public privind depunerea solicit rii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) . (ora ul......... 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate......... (autoritatea competent pentru protec ia mediului) în baza Hot rârii Guvernului nr....................................... .................. pentru toate proiectele indiferent de sursa de Ca urmare a solicit rii de emitere a acordului de mediu adresate de .. .............................. (adresa) i la sediul ........................ (adresa) i la sediul ..................................... ...................... . decide.......... autoritatea competent pentru protec ia mediului ............ anun publicul (titularul proiectului) interesat asupra depunerii solicit rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ......................... c proiectul ................... ... (denumirea titularului i adresa) între orele .... ............. a florei i faunei s lbatice............................... în zilele (denumirea titularului i adresa) de ............................................ ca urmare a consult rilor desf urate în cadrul edin ei/ edin elor Comisiei de Analiz Tehnic (dup caz) din data de ........... ......................... cu modific rile i complet rile ulterioare.................................................... Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ................................................................................(adresa amplasamentului) Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ................................ înregistrat la ......... Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului .......................................................... (adresa amplasamentului) Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ...... (denumirea titularului) cu sediul în municipiul .................................. satul) nr..... cu nr.. propus a fi amplasat (denumirea proiectului) ....................

.............. .......... 445/2009.. (adresa) precum i la urm toarea adres de internet (pagina de internet a autorit ii competente pentru protec ia mediului) ...................................... c) .....) Condi iile de realizare a proiectului (se aplic pentru proiectele pentru care autoritatea competent pentru protec ia mediului a decis c nu este necesar parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i evaluarea adecvat ): a) .................... Prezenta decizie poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr.................. Întocmit .............. ............... cu modific rile i complet rile ulterioare... anun publicul interesat asupra lu rii deciziei etapei de încadrare .......... (semn tura i tampila) ef serviciu........... pct..................... ....................................................................................................................................în .. . Justificarea prezentei decizii: I.... Proiectul deciziei de încadrare i motivele care o fundamenteaz pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului .......................... ANEXA 10 la metodologie Anun public privind decizia etapei de încadrare (autoritatea competent protec ia mediului) pentru Autoritatea competent pentru protec ia mediului ..................... b) .......... ...................... .. se supune/nu se supune evalu rii impactului (adresa amplasamentului) asupra mediului i se supune/nu se supune evalu rii adecvate....................... b) ......................... ................) II................................................ 445/2009... 445/2009 i ale Legii contenciosului administrativ nr........................ 554/2004........ ... c) ........................ pentru proiectul ......... anexa nr................................. b) ........ (Se va justifica în conformitate cu prevederile ghidului metodologic privind evaluarea adecvat ...................... în zilele de .............. din ..................... 3 la Hot rârea Guvernului nr............................................................ ................. Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului.... c) .. Motivele care au stat la baza lu rii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urm toarele: a) proiectul se încadreaz în prevederile Hot rârii Guvernului nr................... (adresa amplasamentului) 1...... propus a fi amplasat în .......................................... în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) i/sau de evaluare adecvat .... între orele .................................. ............ titular .... Motivele care au stat la baza lu rii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvat sunt urm toarele: a) ...... Proiectul propus nu necesit parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvat (se aplic pentru proiectele pentru care autoritatea competent pentru protec ia mediului a decis c nu este necesar parcurgerea procedurii de evaluare adecvat )..................................................... (Se va justifica în conformitate cu criteriile din anexa nr...

......... Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce prive te con inutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ........ (adresa) în zilele de ... .. în termen de 10 zile de la data public rii prezentului anun ........................ pân la data de ........ Publicul interesat poate înainta comentarii/observa ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data public rii prezentului anun ............................. Data afi rii anun ului pe site ...................................................... precum i la urm toarea adres de e-mail ... (autoritatea competent pentru protec ia mediului) în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) i de evaluare adecvat ............. precum i la urm toarea adres de e-mail .................. pentru proiectul în cauz ............... ANEXA 11 la metodologie Anun public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului) ......... (în termen de 13 zile de la data afi rii anun ului)... titular al proiectului ............ Proiectul deciziei de încadrare i motivele care o fundamenteaz pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ...................... -----------*) Se va men iona dac se deruleaz i procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier.......................... între orele . (denumirea titularului) anun publicul interesat asupra lu rii deciziei etapei de încadrare de c tre ..... din ................................ precum i la urm toarea adres de internet ........ anun publicul interesat asupra (titularul proiectului) depunerii raportului privind impactul asupra mediului*)..................... ................. pân la data de ..................: ......................................... care integreaz concluziile studiului de evaluare adecvat (dup caz).........................Publicul interesat poate înainta comentarii/observa ii la proiectul deciziei de încadrare pân la data de ................ (în termen de 8 de zile de la data afi rii anun ului)................................ pentru proiectul ...... ............................................................................ (adresa amplasamentului) 1............. ....... (pagina de internet a autorit ii competente pentru protec ia mediului) -----------*) Se va men iona dac se deruleaz i procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier......... Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce prive te con inutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ........ 2.............................. ANEXA 12 la metodologie Anun public privind dezbaterea public (titularul proiectului) .................. (denumirea proiectului) propus a fi amplasat în . pentru proiectul în cauz ............................................ pân la data de ............. .......... propus a fi amplasat în ........ i a raportului de securitate (dup caz) pentru proiectul................................. 2.........

.................. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observa ii privind documentele men ionate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului .................................................................................. .................... i a raportului de securitate (dup caz) pentru proiectul ... pân la data de ................................. Dezbaterea public a raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate (dup caz) va avea loc la ................. .. (adresa) (denumirea titularului i adresa) în zilele de . Dezbaterea public a raportului privind impactul asupra mediului i a raportului de securitate (dup caz) va avea loc la ..................... Documentul(ele) men ionat(e) este (sunt) disponibil(e) i la urm toarea(ele) adres (e) de internet ............ între orele ........ începând cu orele ................... (adresa) (data dezbaterii publice) -----------*) Se va men iona dac se deruleaz i procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier............................................................ ................. .. Tipul deciziei posibile luate de .....................Tipul deciziei posibile luate de ............ -----------*) Se va men iona dac se deruleaz i procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier............................. (denumirea titularului i adresa) în zilele de ............................................. care integreaz concluziile studiului de evaluare adecvat (dup caz)............................ .................... ......... între orele ........... (adresa) i la sediul .. propus a fi amplasat în .. ....... i la sediul ................... Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observa ii privind documentele men ionate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului .................. .................... în (adresa) data de ..... pentru proiectul în cauz .............................................................. anun publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului*)... (adresa) (data dezbaterii publice) Data afi rii anun ului pe site ..... ............. titular ......................... pân la data de ................................... în (adresa) data de .................. ......... începând cu orele ...... (autoritatea competent pentru protec ia mediului) poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu......................................... (autoritatea competent pentru protec ia mediului) poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.. ................................ pentru proiectul în cauz ........... ......... Documentul(ele) men ionat(e) este (sunt) disponibil(e) i la urm toarea(ele) adres (e) de internet .......... ........ Raportul (Rapoartele) poate (pot) fi consultat(e) la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului . ANEXA 13 la metodologie Anun public privind dezbaterea public mediului) (autoritatea competent pentru protec ia Autoritatea competent pentru protec ia mediului ... Raportul (Rapoartele) poate (pot) fi consultat(e) la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ........................

... ....... în zilele de .. 14 | | proiectului | |____|_______________|__________________|__________________|___________________| | | | | | | |____|_______________|__________________|__________________|___________________| | | | | | | |____|_______________|__________________|__________________|___________________| ANEXA 16 la metodologie Anun public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicit rii acordului de mediu (titularul proiectului) ..... | Numele i | Nr...... ______________________________________________________________________________ |Nr........ prenumele...... | Numele i prenumele | Adresa |Data primirii| Con inutul pe scurt| |crt.... .| prenumele | identificare | Comentariile/ | rezolvare | | | membrilor | în formularul | Observa iile | propus de | | | publicului | prev zut în | formulate | titularul | | | interesat | anexa nr.............. folosind formularul prezentat mai jos.......| | | | | |____|_____________________|________________|_____________|____________________| ANEXA 15 la metodologie Formularul pentru prezentarea solu iilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat Titularul proiectului prezint solu ii de rezolvare a problemelor semnalate de public. Autoritatea competent pentru protec ia mediului consemneaz opiniile/comentariile/observa iile publicului interesat într-un formular conform modelului prezentat mai jos. precum i la urm toarea adres de internet (a autorit ii competente pentru protec ia mediului) ... studiul de evaluare adecvat (dup caz)......... anun publicul interesat (titularul) asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingere a solicit rii acordului de mediu pentru proiectul ......................... adresa po tei electronice.| | | | | |____|_____________________|________________|_____________|____________________| | 2............. Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere i informa iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului .... de | Opiniile/ | Solu ia de | |crt...............ANEXA 14 la metodologie Formularul privind comentariile/propunerile/observa iile publicului interesat la raportul privind impactul asupra mediului.....................................| | | | | |____|_____________________|________________|_____________|____________________| | n............... (adresa) între orele ......... ............. ______________________________________________________________________________ |Nr........................ adresa..... amplasat în ......... raportul de securitate (dup caz) La înaintarea opiniilor/comentariilor/observa iilor privind rapoartele men ionate membrii publicului interesat sunt obliga i s î i declare numele..... dup caz...| |Adresa de e-mail| | al observa iilor | | | | (dup caz) | | | |____|_____________________|________________|_____________|____________________| | 1........

. din ....... dup caz......... satul) . aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr... a florei i faunei s lbatice... (autoritatea competent pentru protec ia mediului) cu nr..... 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. ANEXA 17 la metodologie Anun public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicit rii acordului de mediu (autoritatea competent pentru protec ia mediului) Autoritatea competent pentru protec ia mediului ............ comuna. inclusiv instala iile i echipamentele II........................................... în baza Ordonan ei de urgen a Guvernului nr................ Ca urmare a cererii adresate de ................. înregistrat la ....................... comuna... nr.. ... sectorul/jude ul ............. localitatea (ora ul............................... ..... (în termen de 8 zile de la data afi rii anun ului).... 195/2005 privind protec ia mediului........................ Observa iile/contesta iile publicului se primesc la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ................... 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului i a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr................. ..... Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere i informa iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului .......... titular ........................................ din .... Motivele i considerentele care au stat la baza emiterii acordului....................... lucr rile prev zute de proiect...... str.... sectorul/jude ul .... (adresa) pân la data de ........... cu sediul în municipiul (ora ul.....Observa iile/contesta iile publicului se primesc la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ...... cu modific rile i complet rile ulterioare..... printre altele i în leg tur cu calitatea i concluziile/recomand rile raportului privind impactul asupra mediului i ale particip rii publicului (de exemplu: ........... (adresa) precum i la urm toarea adres de internet .. nr.... 265/2006............................. (adresa amplasamentului) în scopul stabilirii condi iilor i a m surilor pentru protec ia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede: I...... a Hot rârii Guvernului nr..... satul) ............. în zilele de .......................................... Data afi rii anun ului pe site ......... amplasat în ..... .. cu modific rile i complet rile ulterioare.............. ................. ANEXA 18 la metodologie Antetul autorit Con inutul-cadru al acordului de mediu ii competente pentru protec ia mediului ACORD DE MEDIU Nr. între orele .. (numele proiectului) din str.............. se emite: ACORD DE MEDIU pentru proiectul ............ ..... Descrierea proiectului... ..... în termen de 5 zile (adresa) de la data public rii prezentului anun ... anun publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingere a solicit rii acordului de mediu pentru proiectul ....... pân la data de .. conservarea habitatelor naturale.... . ..

aer. .respectarea cerin elor comunitare transpuse în legisla ia na ional .. a parametrilor i a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiec rui factor. sol. care transpune Directiva Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului 2001/42/CE.. interzicerea amplas rii organiz rii de antier în vecin tatea ariilor naturale protejate etc. biodiversitate/arii naturale. ap . M suri pentru prevenirea.. În timpul realiz rii proiectului: a) condi ii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (române ti sau comunitare)... dup caz (de exemplu. d) planul de monitorizare a mediului.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalu rii de mediu pentru planuri i programe. aferente acesteia. pentru proiectele pentru care s-a luat decizia c pot avea impact semnificativ asupra integrit ii ariilor naturale protejate de interes comunitar. Condi ii care trebuie respectate 1. resurse naturale etc.cum r spunde/respect obiectivele de protec ia mediului din zon pe aer.).m surile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. În timpul exploat rii: a) condi iile necesare a fi îndeplinite în func ie de prevederile actelor normative specifice. subsol.. precum i efectul implement rii acestora.). respectiv din cerin ele legisla iei comunitare specifice. .. .. peisaj.. cu indicarea componentelor de mediu care urmeaz a fi monitorizate... dup caz. care justific necesitatea realiz rii proiectului propus. zgomot. condi iile i modul/calendarul de implementare a acestora. . b) condi ii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreaz concluziile evalu rii adecvate. cerin ele tehnice legale de construire a unui depozit de de euri). vibra ii. . . nefragmentarea habitatului etc. compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului: a) m suri în timpul realiz rii proiectului (se vor preciza pentru: ap . dup caz.luarea în considerare a impactului direct.solu ia alternativ care rezult din evaluarea adecvat pentru care se emite acordul de mediu i m surile de reducere sau eliminare a impactului.considerentele privind s n tatea sau siguran a public ori consecin ele benefice de importan major pentru mediu. se precizeaz m suri corespunz toare cel pu in uneia dintre urm toarele situa ii (în func ie de stadiul în care s-a finalizat evaluarea adecvat ): . patrimoniu cultural i istoric.alte motivele imperative de interes public major asupra c rora s-a ob inut punctul de vedere al Comisiei Europene... adoptat( ) de c tre o autoritate public i a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hot rârii Guvernului nr. 2. III. . c) m suri pentru închidere/demolare/dezafectare i reabilitarea terenului în vederea utiliz rii ulterioare.compatibilitatea cu obiectivele de protec ie a siturilor Natura 2000.. grosimea geomembranei de impermeabilizare.motivele/criteriile pe baza c rora s-a ales alternativa. inclusiv tehnologic i de amplasament. b) m suri în timpul exploat rii i efectul implement rii acestora. BREF. c) condi iile necesare a fi îndeplinite în timpul organiz rii de antier (de exemplu... a periodicit ii. IV. . . risc pentru s n tate. dup caz (de exemplu. pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce ad postesc un tip de habitat natural prioritar i/sau o specie s lbatic prioritar de interes comunitar.proiectul se reg se te în planul/programul/strategia .încadrarea în BAT.m surile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competent pentru protec ia mediului. ... radia ii. 1. condi iile i modul/calendarul de implementare a acestora.) i efectul implement rii acestora.. unde este posibil.). reducerea i. care justific necesitatea realiz rii proiectului. de euri. dup caz.. De asemenea. . sol etc. indirect i cumulat cu al celorlalte activit i existente în zon etc. b) condi ii care reies din raportul privind impactul asupra mediului.

.. dup caz... ................ .. 3.... din ........ ..prevederi pentru limitarea efectelor polu rii la lung distan sau transfrontier . dup caz./.. sectorul/jude ul .. V.. cu indicarea componentelor de mediu care urmeaz a fi monitorizate..............c) pentru instala iile care intr sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polu rii: ....... Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului.. în urma analiz rii documentelor transmise i în baza prevederilor art... a periodicit ii... ... Informa ii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulat : . nr.. sau. În timpul închiderii... pentru poluan ii care pot fi emi i în cantit i semnificative. titularul este obligat s notifice în scris autoritatea public pentru protec ia mediului emitent asupra acestor modific ri...când i cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul........ Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea i anularea acestuia.......... . str.... a parametrilor i a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiec rui factor..... 554/2004........când i cum a fost informat publicul..dac s-au solicitat complet ri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului i dac acestea au fost puse la dispozi ia publicului interesat.... 57/2007 privind . refacerii mediului i postînchidere: a) condi iile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare.. protec ia naturii. b) condi ii pentru refacerea st rii ini iale/reabilitare în vederea utiliz rii ulterioare a terenului..... parametrii ori m suri tehnice echivalente. Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr.... zgomot. Prezentul acord de mediu este valabil pe toat perioada punerii în aplicare a proiectului. 28 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr... a periodicit ii....... e) planul de monitorizare a mediului. (semn tura i tampila) ef serviciu. ...nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile..... Întocmit ANEXA 19 la metodologie Con inutul-cadru al avizului Natura 2000 Antetul autorit ii competente pentru protec ia mediului AVIZ NATURA 2000 Nr. Ca urmare a Solicit rii nr.... cu modific rile i complet rile ulterioare.. managementul apei. pe etape ale procedurii derulate. . d) respectarea normelor impuse prin legisla ia specific din domeniul calit ii aerului.......... .......... 445/2009 i ale Legii contenciosului administrativ nr. cu sediul în ... ... a parametrilor i a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiec rui factor. cu indicarea componentelor de mediu care urmeaz a fi monitorizate. În cazul în care proiectul sufer modific ri......... din partea .cum au fost luate în considerare propunerile/observa iile justificate ale publicului interesat.... dup caz. .......... c) planul de monitorizare a mediului. managementul de eurilor. dezafect rii...............

........ dup caz................ ANEXA 21 la metodologie . cu modific rile i complet rile ulterioare....................m surile de reducere a impactului sau............... 554/2004.... Modific rile aduse proiectului sunt urm toarele: a) ................. Conduc torul autorit ii competente pentru protec ia mediului.................................... (autoritatea competent pentru protec ia mediului) ........................ ............... str...... notific asupra modific rilor care au survenit în datele proiectului care (data) au stat la baza emiterii deciziei Agen iei pentru Protec ia Mediului .................................................. cu urm toarele condi ii: ........................................ pe toat perioada de valabilitate a proiectului.............. satul) ........................... ........................................................ Prezentul aviz este valabil de la data emiterii........ ... ........................ (titularul) cu sediul în municipiul (ora ul.. nr................................ c) ............................. Prezentul aviz poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.. .. în cazul în care nu intervin modific ri ale acestuia.................. cu modific rile i complet rile ulterioare........................... a florei faunei s lbatice..................................motivele imperative de interes public major care justific emiterea prezentului aviz......... sectorul/jude ul ...... titular al proiectului .................. Întocmit ANEXA 20 la metodologie Notificarea modific rilor proiectului conform art..... b) ................. (semn tura i tampila) ef serviciu de specialitate................ când este cazul..... conservarea habitatelor naturale............... situat în jude ul/jude ele ..................... din ..................regimul ariilor naturale protejate................. modalitatea i calendarul de implementare al acestora...................... m surile compensatorii... 22 din Hot rârea Guvernului nr.. comuna............ pentru care a fost emis decizia etapei de încadrare/acordul de mediu/avizul Natura 2000 nr............................ (autoritatea pentru protec ia mediului emitent ) înaintea/dup emiterea aprob rii de dezvoltare................ 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului Antetul titularului C tre .. ....................... (numele proiectului) pentru solu ia alternativ acceptat . se emite AVIZ NATURA 2000 i pentru proiectul ............. Se specific : .............. dup caz.......... Semn tura reprezentantului titularului i tampila ....

............................................... între orele ........... amplasat în ....................................... dup caz.............................. pân la data de .............................. Observa iile/contesta iile publicului se primesc la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ..... titular ............. (adresa) pân la data de ........ --------------- ......... (titularul) anun publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 sau. între orele .. precum i informa iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ..... Decizia autorit ii de mediu.............................................................................................................................................Anun public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicit rii de revizuire (autoritatea competent pentru protec ia mediului) Autoritatea competent pentru protec ia mediului .............. adresa) în zilele de .... Observa iile/contesta iile publicului se primesc la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ..... amplasat în ............................ (adresa) (denumirea titularului..................................... adresa) în zilele de ............................ precum i la urm toarea(ele) adres (e) de internet .................. Decizia autorit ii de mediu............ ..... ............. (în termen de 13 zile de la afi are) Data afi rii anun ului pe site ................... a deciziei de respingere a solicit rii de revizuire pentru proiectul ........................................... anun publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 sau.............. (adresa) (denumirea titularului............................. i la sediul ............................... i la sediul ... ................ (adresa) în termen de 10 zile de la publicare....................................... precum i la urm toarea(ele) adres (e) de internet ........... ANEXA 22 la metodologie Anun public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicit rii de revizuire (titularul proiectului) .... dup caz.................. precum i informa iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorit ii competente pentru protec ia mediului ........ a deciziei de respingere a solicit rii de revizuire pentru proiectul ..