CALITATE ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII CUPRINS

1. Introducere în ''Calitate'' şi ''Managementul calităţii'' 1.1. Prezentare generală a problemei calităţii 1.2. Conceptul de calitate. Definiţii. 1.3. Precizarea unor termeni privind calitatea a) Termeni generali b) Termeni referitori la calitate: c) Termeni referitori la sistemul calităţii: d) Termeni referitori la instrumente şi tehnici: 1.4. Aspecte subiective ale calităţii 1.5. Obiectivele şi strategia calităţii 1.6. Costul calităţii 1.7. Dependenţa dintre bunăstare, P.I.B., export şi calitatea produselor 2. Aspecte economice ale calităţii 2.1. Influenţa calităţii asupra economicităţii produselor 2.1.1. Generalităţi 2.1.2. Competiţia în domeniul calităţii 2.1.3. Protecţia consumatorului 2.1.4. Cunoaşterea calităţii existente pe piaţă ca sursă în competiţia pentru calitate 2.1.5. Aspecte economice ale calităţii la clienţi 2.1.6. Diminuarea costurilor ca urmare a îmbunătăţirii calităţii 2.2. Evaluarea calităţii produselor 2.3. Cauze generale privind nivelul scăzut de calitate şi fiabilitate al produselor 2.4. Prelucrarea statistică şi informaţională referitoare la calitatea produselor 2.5. Calitatea în marketing 2.5.1. Generalităţi 2.5.2. ″ Maniere″ moderne în marketing 2.5.3. Analiza în studiile de marketing 2.5.4. Marketingul serviciilor 2.5.5. Responsabilitatea socială în marketing 2.5.6. Elemente de marketing la nivel European 2.6. Calitatea în specificare şi în proiectare / dezvoltare 2.7. Calitatea în procesare 3. Controlul calităţii produselor şi serviciilor 3.1. Generalităţi 3.2. Măsura calităţii 3.3. Asigurarea calităţii în activitatea de proiectare, dezvoltare, producţie, montaj şi service

3.4. Controlul calităţii produselor în procesul producţiei 3.4.1. Organizare şi obiective 3.4.2. Principii şi metode 3.4.3. Modul de prezentare a tehnologiilor de control 3.4.4. Criterii de alegere a metodei de control 3.4.4.1. Criterii şi condiţii generale 3.4.4.2. Control 100% 3.4.4.3. Control statistic 3.4.4.4. Criterii de alegere a metodelor de control în etapa de control final 3.4.4.5. Criterii de alegere a metodelor de control în timpul fabricaţiei 3.5. Proceduri de achiziţie pentru tehnica complexă 3.6. Unele tendinţe pentru programele de modernizare a navelor comerciale 4. Organizarea activităţii pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor. 4.1. Concepte principale 4.2. Generalităţi. Natura organizării. 4.3. Responsabilitatea conducerii la diferite nivele cu privire la activitatea de organizare 4.4. Evoluţia sistemului de organizare a activităţii de asigurare a calităţii 4.4.1. Sisteme de organizare în IMM 4.4.2. Sistemul de organizare în întreprinderile mari 4.5. Evoluţia sistemului de organizare a activităţii de asigurare a calităţii determinată de apreciarea fiabilităţii, ca o componentă principală a calităţii produselor 4.6. Organizarea programului de asigurare a mentenabilităţii 4.7. Organizarea activităţii privitoare la acceptarea produselor 4.8. Organizarea activităţii de prevenire a defectelor 4.9. Organizarea activităţii de asigurare a calităţii 4.9.1. Generalităţi 4.9.2. Coordonarea prin intermediul unui şef comun 4.9.3. Autocoordonarea 4.9.4. Coordonarea prin instrucţiuni şi dispoziţii scrise 4.9.5. Coordonarea prin specialişti interdepartamentali 4.9.6. Coordonarea prin departament centrale (coordonatoare) 4.9.7. Coordonarea prin comitete 4.10. Sistemul de asigurare a calităţii (SAC) 4.11. Sisteme instituţionale ale calităţii pe plan intern 4.12. Activitatea de audit 4.13. Sisteme de management de mediu 5. Manualul calităţii 5.1. Generalităţi 5.2. Documentele sistemului de management al calităţii 5.2.1. Declaraţia conducătorului organizaţiei

5.2.2. Manualul calităţii 5.2.3. Condiţii referitoare la managementul calităţii 5.2.4. Elaborarea procedurilor 5.3. Auditarea sistemelor calităţii.

Introducere în “Calitate” şi “Managementul calităţii”

1.1. Prezentare generală a problemei calităţii Pe măsură ce tehnologiile evoluează, oferta de produse şi servicii pentru societate şi indivizi se diversifică; apar produse noi, cu performanţe şi caracteristici care în urmă cu 15-20 de ani nici nu puteau fi imaginate. Au apărut, în special în domeniul comunicaţiilor, al gestiunii şi transmiterii informaţiilor, al sistemelor de prelucrare a datelor, produse a căror rată de înnoire este foarte mică: de la 6 luni la 2 ani şi care introduc o serioasă competiţie. În plus, aşteptările şi necesităţile devin tot mai explicite pentru aspecte cum ar fi sănătatea şi securitatea locului de muncă, protecţia mediului (inclusiv

Preocuparea pentru calitate a condus pe plan internaţional la dezvoltarea de standarde şi de ghiduri pentru sistemele calităţii care completează condiţiile relevante referitoare la produse şi servicii incluse în specificaţiile tehnice.managementul total al calităţii implică concomitent întreprinderea. politica de resurse umane. instruiţi şi protejaţi. un anumit stil specific unei organizaţii de a aborda şi rezolva anumite probleme cum ar fi politica de produs. Neadaptarea la cerinţele pieţei conduce la eliminarea rapidă a organizaţiilor neperformante. La nivel naţional / regional (macroeconomic). politica vamală. Potrivit orientărilor de mai sus. un cod de conduită prin care organizaţia arată ce îşi propune să obţină sau nu. clienţii. măsuri şi recomandări elaborate de managementul organizaţiei. garanţie. politica naţională de educare a consumatorilor etc. metodelor şi tehnicilor de management al calităţii. Există corelaţii directe între gradul de implementare a instrumentelor. se situează la limita supravieţuirii. sistemul organizatoric de livrare.). Economia de piaţă este o competiţie complexă şi dificilă. sistemele calităţii variază de la o organizaţie la alta. Cine nu doreşte. personalul. La nivelul întreprinderii (microeconomic). Principalul obiectiv al managementului calităţii îl constituie îmbunătăţirea sistemelor şi proceselor astfel încât să poată fi realizată îmbunătăţirea continuă a calităţii. la ce preţuri şi la ce termene se poate vinde. prevederi. Consumatorii sunt cei care decid ce şi cât se poate produce. sărăcie sau. Pe plan european au fost elaborate standardele din familia ISO 9000 destinate să asigure un nucleu generic de reglementare referitoare la sistemele calităţii aplicabile unor sectoare industriale sau economice diverse. politica înseamnă un ansamblu de planuri şi proiecte de acţiuni dintr-un anumit domeniu de activitate. În consecinţă. . prezintă deficienţe. acesta fiind de fapt mecanismul concurenţial prin care piaţa determină progresul general. politica externă. Calitatea economică a unui stat. în consecinţă. uneori chiar dură. politica naţională de promovare a calităţii. Există în prezent o atentă preocupare pe plan european pentru promovarea calităţii. Cerinţele clienţilor sunt adesea cuprinse în specificaţii care nu pot însă garanta prin ele însele satisfacerea cu consecvenţă a aşteptărilor pieţei în cazul în care tehnologiile de producţie. Se duce în acest sens o politică de sensibilizare şi conştientizare a factorilor de decizie politică. . politica fiscală. politica de preţ etc. sfârşeşte în faliment. fiind educaţi. în cel mai bun caz. . modernizare. între agenţii economici pentru a-şi promova şi impune propriile standarde şi produse. vizând dezvoltarea încrederii în acesta şi furnizorul său. precum şi pentru a obţine performanţe cât mai ridicate. de produsele livrate pieţei şi de practicile specifice organizaţiei. nu ştie sau nu poate deveni cel mai bun. şomaj. Sistemul de management al unei organizaţii este influenţat de obictivele sale. politica înseamnă un ansamblu de principii.asigurarea calităţii.controlul calităţii orientat spre procesele tehnologice din care provin produsele. vizând orientarea şi influenţarea deciziilor şi acţiunilor ansamblului de (actori( implicaţi (de exemplu. care se referă la ansamblul de procese tehnologice sau administrative prin care trece un produs / serviciu. consumatorii achiziţionează doar produse cu raport calitate / preţ maxime. politica în domeniul calităţii. susţinerea produsului în exploatare prin activitate de service. subfurnizorii. metodelor şi tehnicilor managementului calităţii şi gradul de satisfacţie a clienţilor / motivarea producătorului cu implicaţii directe asupra prosperităţii economice a întreprinderii. exprimată prin evoluţia raportului calitate / preţ al principalelor sale produse / servicii depinde în mare măsură de gradul de implementare în economie a instrumentelor.conservarea energiei şi a resurselor naturale) şi siguranţa funcţionării produselor. . calitatea unui produs sau serviciu se construieşte riguros după norme şi metodologii precise. pentru a avea cât mai mulţi clienţi şi a vinde cât mai mult fiecăruia. validarea calităţii poate avea următoarele abordări: .inspecţia orientată către produse (care în urma procedurilor specifice sunt clasificate ca produse conforme / admise sau produse neconforme / respinse).

Scopul standardelor internaţionale nu este de a impune o uniformitate a sistemelor calităţii. conceptual. procedurile specifice unui produs / serviciu. aferenţi unui proces tehnologic. cât . Managementul total al calităţii (TQM ( Total Quality Management. o structură care să permită obţinerea unor anumite nivele de referinţă. în consecinţă. Standardele internaţionale din familia ISO 9000 descriu elementele pe care ar trebui să le cuprindă sistemele calităţii dar nu şi modul în care o anumită organizaţie implementează aceste elemente. a întregului personal. la controlul calităţii participă numai inginerii şi specialiştii în calitate. vizând succesul acesteia pe termen lung prin satisfacţia clientului. obţinerii de rezultate în ceea ce priveşte performanţele şi eficacitatea procesului. în asigurarea calităţii. în funcţie de obiectivul urmărit: în inspecţie. împreună cu identificarea şi interacţiunile acestor procese. În această idee. instruirea şi motivarea pentru calitate a fiecărei activităţi. în managementul total al calităţii. proiectarea şi implementarea unui sistem al calităţii trebuie inevitabil să fie influenţate de obiectivele. ci de a crea. o astfel de abordare accentuează importanţa: înţelegerii şi satisfacerii cerinţelor. în timp ce în asigurarea calităţii conceptele de bază se referă la încrederea clientului şi asigurarea fiabilităţii. În consecinţă. în timp ce la asigurarea calităţii participă doar salariaţii implicaţi în procesele tehnologice şi administrative aferente unui produs / serviciu. poate fi considerată ″ abordare bazată pe proces″ . bazat pe implicarea tuturor membrilor organizaţiei. Aplicarea unui sistem de procese în cadrul unei organizaţii. supravegherea şi controlul calităţii . Organizaţia trebuie să stabilească. determinarea succesiunii şi interacţiunii acestor procese. din toate structurile acesteia. personalul instruit să execute aceste operaţii (maiştrii tehnicieni). Cea mai mare pondere în analiză o au procesele şi clienţii.societatea în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea. de produsele şi de proiectele specifice organizaţiei. termenul de calitate se referă la realizarea tuturor obiectivelor de management al organizaţiei. Avantajul abordării bazată pe proces este controlul permanent pe care aceasta îl asigură. conceptul de bază este excelenţa. randamentul / eficienţa muncii şi diviziunea muncii (în cadrul inspecţiei). Adoptarea unui sistem de management al calităţii ar trebui să fie o decizie strategică a unei organizaţii. mediul natural sau antropic şi vizează axarea pe calitate a întregii organizaţii cu tot personalul şi toate structurile sale. La managementul total al calităţii participă întreg personalul organizaţiei. Metodele şi tehnicile specifice sunt diferite. îmbunătăţirii continue a proceselor pe baza măsurărilor obiective.tehnicile statistice. să documenteze. în limba engleză) reprezintă un mod de management al unei organizaţii axat pe calitate. atât asupra legăturii dintre procesele individuale în cadrul sistemului de procese. Necesităţile organizaţiilor diferă şi. în managementul total al calităţii. calculul probabilităţilor şi metodologia. precum şi conducerea lor. celelalte concepte sunt nivelul acceptabil al calităţii (la controlul calităţii). necesităţii de a considera procesele în funcţie de valoarea adăugată. determinarea criteriilor şi metodelor necesare pentru a se asigura că atât operarea. precum şi obţinerea unor avantaje pentru membrii organizaţiei şi pentru societate. să implementeze şi să menţină un sistem de management al calităţii şi să îmbunătăţească continuu eficacitatea acestuia prin: identificarea proceselor necesare sistemului de management al calităţii şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie. iar la inspecţie. Atunci când este utilizată în cadrul unui sistem de management al calităţii. cât şi asupra combinării interacţiunii lor.

Mai sunt şi alte definiţii date de diferiţi autori dintre care amintim: Potrivirea pentru un scop sau o utilizare (Juran) Suma totală a caracteristicilor unui produs sau serviciu referitoare la Calitatea: tehnologia de fabricaţie. Scopul urmărit de autori este. măsurarea şi analizarea proceselor.şi controlul acestor procese sunt eficace. Definiţii. monitorizarea. consumatorii stabilesc normele de acceptare a acestora (produse sau servicii). implementarea de acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate. de a sensibiliza cititorul în înţelegerea corectă a conceptului de calitate. În căutarea calităţii produselor. 1.conformitate cu condiţiile . dar ″ noncalitatea″ este mult mai costisitoare şi este dăunătoare oricărui sistem economic. ale termenului de calitate pot da naştere la confuzii considerabile. Calitatea reprezintă totalitatea performanţelor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care determină capabilitatea acestuia de a satisface cerinţele directe sau implicite ale consumatorului. destul de uzuale. Calitatea este valoarea pe care clientul o apreciază la un produs.2. Două din acestea sunt: Calitatea . cu consecinţe negative în managementul procesului.grad de excelenţă . de a-l familiariza cu o serie de noţiuni şi definiţii relative la calitate şi de a-i crea convingerea privind implicarea în sfera fiecăruia de responsabilităţi şi angajamente. în primul rând. asigurararea privind disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi monitorizarea proceselor. producţie. servicii de piaţă prin care produsul sau serviciul utilizat va corespunde aşteptărilor clientului (Feigenbaum) Conformitatea cu cerinţele (Crosby) Calitatea trebuie sa aibă în obiectiv nevoile consumatorului prezent şi viitor (Deming) De menţionat că unele moduri de utilizare. Conceptul de calitate. ″ votând″ cu banii lor şi recompensând astfel eficacitatea. precum şi îmbunătăţirea continuă a proceselor. Definiţiile diferiţilor termeni care interesează domeniul calităţii trebuie bine înţelese şi însuşite întrucât utilizarea greşită a unor noţiuni poate crea mari confuzii. Calitatea nu înglobează numai costul de achiziţie a unui produs. performanţele şi satisfacţiile care le sunt asigurate de cele mai bune produse. în promovarea şi susţinerea implementării sistemelor de management al calităţii. Trebuie avut în vedere că implementarea şi managementul sistemelor calităţii costă foarte mult. După ISO. mentenanţă.

prin urmare. produsele sunt clasificate în patru categorii generice: hardware (piese.″ 1. se poate stabili conformitatea cu cerinţele investigate independent şi. indicatorii clasei pot fi utilizaţi cu uşurinţă în sensul de ordonare pentru descrierea termenului de excelenţă (Exemplu: clasificarea hotelurilor). Definiţia lui Deming ia în considerare un consumator ale cărui necesităţi şi pretenţii evoluează în timp. definirea calităţii sub forma ″ conformitate cu condiţiile″ elimină unele elemente privind calitatea datorată definirii necesităţilor. Mai sunt şi unele exprimări destul de răspândite privind calitatea: Calitatea este dificil de definit ca termen. Definiţia lui Juran este cea mai scurtă. Calitatea este un grad al excelenţei (în sens comparativ) sau Calitatea: ce este bun este folositor. sistem sau persoană (sau o combinaţie a acestora). Calitatea este costisitoare. Acestea poate fi calitatea reală în sens cantitativ. Definiţiile privind calitatea formulate anterior au valoare când sunt luate în considerare împreună. ″ gradul de excelenţă″ poate fi înlocuit cu termenul de ″ clasă″ care reflectă o diferenţă planificată sau recunoscută în ceea ce priveşte condiţiile referitoare la calitate. În standardele internaţionale referitoare la managementul calităţii. calitatea datorată susţinerii produsului pe întreaga sa viaţă. Donald E. În cea de-a doua formulare. putându-se prezenta sub formă corporală. ansamble . Calitatea este exclusivă. părintele companiei Ford Motor. calitatea poate fi măsurată. necorporală (sau o combinaţie a acestora). Cu toate că diferitele categorii de clasă nu se află în mod necesar în relaţii de ordine unele faţă de altele. Precizarea unor termeni privind calitatea În cele ce urmează calitatatea se va raporta la ″ produs″ definit ca rezultat al activităţilor şi proceselor efectuate de o organizaţie. de asemenea. Definiţia lui Feigenbaum subliniază ale cui aşteptări trebuie să le îndeplinească produsul sau serviciul: ale clientului. ele se completează şi. calitatea datorată proiectării produsului.În prima situaţie. subliniază o particularitate pe care o găsim implicită în celelalte. componente. Peterson. ce este rău este păgubitor. spune că ″ a oferi o calitate de nivel mondial înseamnă a furniza produse şi servicii care satisfac nevoile şi aşteptările clienţilor la un cost reprezentând valoarea pe care aceştia sunt dispuşi să o plătească. fiecare în parte. Calitatea este ″ artizanat″ (în sens subiectiv) Calitatea este lux. compartimentele prinicipale ale întreprinderii care au un rol critic în atingerea obiectivelor calităţii. dar se poate recunoaşte atunci când o întâlneşti. Feigenbaum indică. Definiţia lui Crosby presupune că cerinţele clientului pot fi specificate. referindu-ne la termenul generic de calitate că aceasta reprezintă sumumul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care răspund cel mai bine aşteptărilor utilizatorului / beneficiarului. Se poate aprecia deci.3. Acesta subliniază totalitatea considerentelor de calitate care împreună satisfac toate cerinţele implicite sau explicite ale utilizatorului.

PRODUSE etc. Rezultat generat de activităţi la interfaţa dintre furnizor şi client. echipamente. când.) Pentru înţelegerea corectă a problemelor referitoare la calitate şi la managementul calităţii este necesar să se definească – în acord cu standardele internaţionale .) software (proceduri. precum şi de activităţi interne ale furnizorului pentru satisfacerea nevoilor clientului. ce materiale.) servicii (asigurări. sau orice combinaţie a acestora). o organizaţie. precum şi domeniile în care trebuie utilizate. transport.) Mod specificat de efectuare a unei activităţi. lichide. un produs. informaţii. echipamente. date. un sistem sau o persoană. înregistrări. programe de calculator etc. unde şi cum trebuie efectuată activitatea. semifabricate etc. tehnici şi metode etc. entitate: proces*): procedură: Serviciu: .) materiale procesate (materii prime. solide. astfel: a) Termeni generali Ceea ce poate fi descris şi luat în considerare în mod individual (o entitate poate fi o activitate sau un proces. servicii bancare etc.o serie de termeni. Ansamblu de reusrse şi activităţi independente care transformă datele de intrare în date de ieşire (resursele pot include personal. ceea ce trebuie făcut şi de către cine. facilităţi. cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea. O procedură conţine scopurile şi domeniul de aplicare a unei activităţi.

pe lângă abordarea ″ tip proces″ este necesară. eficienţei costurilor″ .1 Procese de conducere la vârf CLIENŢI (Părţi interesate) intrări ieşiri Procese de realizare CLIENŢI (Părţi interesate) . şi o ″ abordare″ sistemică. procesul se poate reprezenta astfel: INTRĂRI Materiale Energie Metode Informaţii (incluzând specificaţii) Proceduri Deprinderi Cunoştinţe Instrucţie Echipamente industriale Personal IEŞIRI Produse Informaţii Documentaţii Aşa cum s-a subliniat anterior.Schematic. pentru ca organizaţiile să funcţioneze efectiv. În consecinţă. ele trebuie să identifice şi să conducă numeroase procese care interactivează. Acest tip de abordare facilitează focalizarea către clienţi şi creşterea satisfacţiei acestora prin identificarea proceselor cheie din organizaţie. eficacităţii. Prezentarea schematică a abordării tip proces este reprezentată în figura 1. dezvoltarea lor ulterioară şi continua îmbunătăţire. la nivelul managementului. Abordarea tip proces ţinteşte ″ îndeplinirea unui ciclu dinamic al îmbunătăţirii continue şi permite câştiguri semnificative pentru organizator din punct de vedere al producţiei şi performanţelor în afaceri.

criteriilor şi metodelor Implementare (I) Monitorizare şi măsurare (M. conform următoarei scheme: Acţiuni de îmbunătăţire (A) Planificare (P) Implementarea îmbunătăţirii Planificare: Identificarea succesiunii interacţiunii. 1.M. design.1.) Monitorizare. Procesele de sprijin includ: pregătirea (instruirea) service-ul. scoaterea din exploatare etc.2. Prezentarea schematică a abordării tip proces Procesele de conducere la vârf includ: planificarea. realizarea produsului etc.M. complexe. analize efectuate de management etc.A.M. monitorizare şi măsurare. Eficacitatea şi eficienţa proceselor pot fi evaluate printr-o analizare internă şi externă şi apreciate pe o scală a maturităţii. Ciclul P. mentenanţa. respectiv planificare. de regulă. Această scală atribuie grade de maturitate de la ″ nu există sistem oficial″ la ″ performanţa cea mai bună″ .I. alocarea de resurse. implementare.M. 1. măsurare şi analizare Implementarea planificării Fig. Abordarea tip proces se poate face conform unui ciclu P. Procesele de realizare includ: procesele referitoare la client. în abordarea tip proces Interdependenţele din activitatea unei organizaţii sunt.M. acţiuni de îmbunătăţire.Procese de sprijin (suport) Fig.A. fiind .I.

rezultatul unei reţele a diferitelor procese. respectiv ″ managementul proceselor interactive″ .3.: Reţeaua de procese Abordarea tip proces. 1. Abordarea tip proces la nivelul managementului permite coordonarea şi compatibilizarea proceselor planificate şi definirea clară a interfeţelor acestora. precum şi managementul proceselor interactive permit structurarea precisă pe nivele de competenţă (inclusiv delegarea de competenţe la ieşire) a nivelelor de coordonare şi decizie. b) Termeni referitori la calitate: Ansamblu de proprietăţi caracteristici ale unei entităţi care conferă acesteia aptitudinea de satisface necesităţi exprimate implicite ale utilizatorului beneficiarului / clientului şi îi a şi / Calitate*: * Definiţia reprezintă o formă . 1. Reţeaua de procese se poate prezenta în continuare astfel (fig.): Fig.3.

Necesităţile exprimate se referă la obţinerea performanţelor sau calităţilor produsului cuprinse în referenţialul de prezentare care pot fi măsurate sau care pot fi verificate în funcţionarea acesteia (exemplu: viteza maximă a unui automobil). disponibilitatea. Ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs este formulat: în comenzi. proprietăţi trebuie avute în vedere în cazul unor solicitări echivalente sau de înlocuire. acestea exprimând sau garantând un nivel optim pentru consumatori. transpuse în caracteristici cu criterii specificate şi pot include aspecte privind: performanţa. mentenabilitatea. solicitări directe dintre beneficiar (utilizator / consumator / client) şi producător. contracte. ca stare de fapt deteterminată de produse existente pe piaţă şi ale căror caracteristici. condiţii ale societăţii (respectiv obligaţii rezultate din legi. statute şi din alte considerente) . de regulă. reguli. considerente economice şi estetice. prin standarde sau norme. aptitudinea de utilizare. performanţe. reglementând documentaţia tehnică comună. metodele de control etc.succintă şi elocventă a ansamblului definiţiilor formulate mai înainte. mediul: natural sau antropic. Necesităţile sunt. fiabilitatea. cum ar fi ilustrarea standardului de viaţă al acestuia (prin folosirea unor produse de marcă). securitatea.. acordul asupra cerinţelor. reglementări. Necesităţile implicite depind printre altele de ″ cultura″ specifică a consumatorului. coduri. de aptitudinile acestuia de a folosi produsul şi chiar de unele aspecte mai particulare. de perfecţionare.

obiectivele şi responsabilităţile pe care le implementează în cadrul sistemului calităţii prin mijloace cum ar fi: planificarea calităţii. Nesatisfacerea unei condiţii specificate. inclusiv la securitate. aşa cum sunt exprimate de managementul la nivelul cel mai înalt. dar au condiţii referitoare la calitate diferite. ansamblul activităţilor funcţiei generale de management care determină politica în domeniul calităţii. care are propriile sale funcţii şi propria sa administraţie) în ceea ce priveşte calitatea. cu statut de societate pe acţiuni sau nu. asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii. încercări) a faptului că sunt satisfăcute condiţiile specificate. măsurători. sau o parte din aceasta. controlul. structuri organizatorice. Conformitate Neconformitate Defect: Verificare: Validare: c) Termeni referitori la sistemul calităţii: obiective şi orientări generale ale unei organizaţii (definită ca şi corporaţie. Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a faptului că sunt satisfăcute condiţiile particulare pentru o anumită utilizare prevăzută. precum şi Politica în domeniul calităţii: Management-ul calităţii: Sistemul calităţii: Planificarea calităţii: . proceduri. publică sau privată. Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective (observaţii.Clasă: Categorie sau rang atribuit entităţilor care au aceeaşi utilizare funcţională. procese şi resurse necesare pentru implementarea managementului calităţii activităţi care stabilesc obiectivele şi condiţiile referitoare la calitate. Satisfacerea condiţiilor specificate. Nesatisfacerea unei condiţii sau a unei aşteptări rezonabile referitoare la o utilizare prevăzută. întreprindere sau instituţie. companie.

energetice.aplicarea elementelor sistemului calităţii. referitoare la caracteristicile unei entităţi. Condiţiile referitoare la calitate: exprimare a necesităţilor sau transpunere a acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau cantitativ. tehnici şi activităţi cu caracter operaţional. inspecţia de calitate pe fluxul de fabricaţie şi cea finală. Înainte ca un sistem de management total al calităţii să poată fi dezvoltat. Controlul calităţii: Controlul calităţii se referă la introducerea şi menţinerea sub control a procesului tehnologic aplicat pentru realizarea produsului. Procesele tehnologice includ problemele de calitate referitoare la asigurarea resurselor (materiale. cu scopul de a permite realizarea şi examinarea acesteia. Asigurarea calităţii: ansamblul activităţilor planificate şi sistematice implementate în cadrul sistemului calităţii şi demonstrate. atât pentru Îmbunătă-ţirea calităţii: . utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate. depozitarea. umane. atât cât este necesar. fabricaţia propriuzisă. financiare). Obiectul asigurării calităţii vizează realizarea treptată a calităţii produsului în toate procesele parcurse de acesta. acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura avantaje sporite. pentru furnizarea încrederii că o entitate va satisface condiţiile referitoare la calitate. este necesară finalizarea unei analize preliminare care să evidenţieze faptul că există o structură organizatorică a calităţii iar resursele sunt disponibile. livrarea şi serviceul. Planificarea sistematică este o cerinţă de bază pentru management-ul efectiv al calităţii în orice organizaţie. ambalarea. pregătirea fabricaţiei.

proiect. monitorizări şi verificări continue ale stadiului unei entităţi şi analiza înregistrărilor (documente care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute) în scopul de a se asigura că sunt în curs de satisfacere condiţiile specificate. Planul trebuie să includă referinţe la: materialele cumpărate sau specificaţiile de service. pierderi cauzate de nevalorificarea potenţialului resurselor în procese şi activităţi. d) Termeni referitori la instrumente şi tehnici: model conceptual de activităţi independente care influenţează calitatea în diferite etape. începând cu identificarea necesităţilor şi terminând cu evaluarea satisfacerii acestora. contract. mod de management al unei organizaţii. procedurile sistemului de calitate. cât şi pentru clienţii acesteia. alte elemente privind procedurile relevante. care stabileşte toate acţiunile relative la calitate. concentrat asupra calităţii. resursele şi succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate.organizaţie. document care prezintă politica în domeniul calităţii şi descrie sistemul calităţii al unei organizaţii. Mnt-ul calităţii totale: Manualul calităţii: Planul calităţii: Planul calităţii este un document specific fiecărui produs. activitate sau serviciu. procesele de control. precum şi avantaje pentru toţi membrii organizaţiei şi pentru societate. procedurile de inspecţie şi recepţie. bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia şi care realizează un succes pe termen lung prin satisfacerea clientului. specificaţiile de împachetare sau distribuţie. Bucla calităţii: Costuri referitoare la calitate: Pierderi datorate calităţii: Supravegherea calităţii: . relevante pentru un anumit produs. tipul de produs sau de serviciu. costuri pentru a se asigura şi a asigura o calitate satisfăcătoare precum şi pierderile suferite atunci când nu s-a realizat o calitate satisfăcătoare. document care precizează practicile.

Un exemplu cât se poate de concludent în această privinţă îl dă Oakland. laturile pozitive şi negative ale activităţii de concepţie. are cadranul zgâriat. standardul său de viaţă. derogare înainte / după fabricaţie. ale tehnologiei de fabricaţie. Foarte rar se spune. precum şi dacă aceste dispoziţii sunt implementate efectiv şi sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor. ″ Eu nu aş purta aşa ceva!″ Ceasul său a fost ″ insultat″ oriunde în lume de către studenţii din Londra. preventive.″ . Altfel spus. cu inspecţia pe fluxul de fabricaţie sau cu cea finală. ale fiecărui produs. îi întreabă: ″ Este acesta un ceas de calitate?″ la care studenţii i-au răspuns: ″ Nu. Paris. performanţele constructive. Noţiunea de calitate a producţiei prezintă o sferă largă de cuprindere. abilităţile fizice şi intelectuale. a întregului proces de fabricaţie. este ieftin″ ″ Nu. se poate face constatarea că standardul de calitate va depinde de aprecierea subiectivă a utilizatorului.4. nivelul organizării producţiei şi a muncii. În mod clar. există o diferenţă sensibilă între calitatea producţiei şi calitatea produselor. ″ Cât de fiabil este?″ . economice. Ca atare. Amsterdam. la care se adaugă modul . ori care să aibă capacitatea de a funcţiona la 50 m sub nivelul mării. reflectând totalitatea produselor omogene sau neomogene rezultate. Bruxelles. poate un instrument care să indice timpul digital sau analogic. Satisfacerea consumatorului depinde de o multitudine de factori care privesc personalitatea şi cultura lui. că aceasta depinde de ceea ce doreşte de la el cel care îl poartă. Adresându-se studenţilor săi şi arătându-le ceasul-brăţară. Acţiuni: 1. Sydney. ″ Nu. New York. privind calitatea ceasului. poate o bijuterie care să dea impresia de bunăstare. respectiv de măsura în care produsul sau serviciul respectiv îi dă satisfacţie acestuia. dar se manifestă în sfera consumului. este făcut în Japonia!″ . corective. estetice etc. Aspecte subiective ale calităţii Vis-à-vis de definiţia calităţii ca sumum de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care răspund cel mai bine la aşteptarea utilizatorului. obiceiurile. calitatea produselor se asigură în procesul de producţie. Auditul nu trebuie confundat cu supravegherea calităţii. Bradford. corespunzătoare sau nu calitativ vis-àvis de un referenţial. concretizând nivelul tehnic. reparare etc. aceste cerinţe determină calitatea pentru un client personalizat. Calitatea produselor reprezintă expresia finală a calităţii producţiei. tratarea neconformităţii. starea de sănătate şi o multitudine de alţi factori care depind de la individ la individ.Auditul calităţii: examinare sistematică şi independentă în scopul de a determina dacă activităţile referitoare la calitate şi rezultatele aferente satisfac dispoziţiile prestabilite.

de asemenea. prin aceasta. Pentru a reduce această discrepanţa. În ″ formarea″ consumatorului. prin realizarea de prima dată şi mereu apoi a specificaţiilor referitoare la calitate. caiete de sarcini) deoarece pentru acestea calitatea se raportează la conformitatea cu specificaţiile.4. performanţe şi economicitate a fabricaţiei. Figurativ. în funcţie de personalitatea sa. Calitatea unui produs este percepută în moduri diferite de furnizorul şi clientul acestuia. calitatea furnizată prin specificaţiile de proiectare şi calitatea reprezentată de conformitatea produsului realizat comparativ cu proiectul său. prin asigurarea tehnologizării proiectelor şi a capabilităţii proceselor (productivitatea şi folosirea judicioasă a resurselor). cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor. performanţele şi caracteristicile produselor cum sunt: costul de achiziţie. ca în Fig. norme. caracteristicile de design (aspect. calitatea cerută şi aşteptată de client. condiţionând pe această cale beneficiile pe care le realizează producătorul. producătorii utilizează metode din ce în ce mai sofisticate sau mai agresive care caută să impună pe piaţă un produs sau altul. Un exemplu în acest sens sunt reclamele care se fac pentru produse a căror pieţe se îngustează din ce în ce mai mult (exemplu: detergenţii) sau organizarea diferitelor concursuri cu premii. .). în mod diferit. este necesar ca specificaţiile produsului să corespundă cât mai bine nevoilor. se va determina poziţia produsului pe piaţă în raport cu alte produse similare concurente. forme. costurile de exploatare. menţinerea şi eventual extinderea pieţei şi a locului ocupat pe piaţă. dimensiuni etc. prin satisfacerea nevoilor reale ale consumatorului.cum acesta este receptat de consumator. din punct de vedere al fabricaţiei. impactul utilizării asupra sănătăţii sale sau asupra mediului etc.5. În timp ce furnizorul se raportează la specificaţiile din documentaţia produsului (standarde. asigurarea de facilităţi suplimentare atunci când se cumpără un produs (exemplu: cadourile făcute de diferiţi operatori de telefonie mobilă etc. 1. clientul apreciază produsul exclusiv în funcţie de nevoile şi cerinţele sale. întrucât ei se raportează la referenţiale diferite. fiabilitatea. Consumatorul va aprecia. uşurinţa în utilizare. Realizarea acestui deziderat se face: din punct de vedere al produsului. se pot reprezenta prin nişte cercuri. Obiectivele şi strategia calităţii Obiectivul major al tuturor activităţilor în scopul asigurării calităţii produselor îl constituie creşterea competitivităţii acestora.) 1. culoare.

componente.Fig. Compartimentul aprovizionare stabileşte furnizorii acreditaţi şi execută procedurile necesare pentru aprovizionare cu piese. de fapt. Mărirea suprafeţei zonei comune oferă o imagine asupra eficienţei măsurilor de îmbunătăţire a calităţii. subansamblele şi ansamblul general al produsului.4: Calitatea cerută şi aşteptată de client. calitatea cerută. întocmesc fişele de materii prime. Cercetătorii şi proiectanţii proiectează produsul care să fie într-o cât mai mare măsură apt să satisfacă cerinţele consumatorilor. Specialiştii din compartimentele de pregătire a fabricaţiei execută documentaţia necesară execuţiei fizice a reperelor şi subansamblelor produsului. În figura fig. se prezintă spirala progresului în activitatea de asigurare a calităţii denumită de unii autori ″ bucla calităţii″ . necesare pe unitatea de produs. Prin contactele pe care le are cu utilizatorii. precum şi la recepţia finală. calitatea furnizată prin specificaţiile de proiectare şi calitatea reprezentată de conformitatea produsului realizat compartiv cu proiectul său Din intersecţia celor 3 cercuri se obţine diagrama Euler din care rezultă că. Inginerii proiectanţi stabilesc specificaţiile pentru materialele şi componentele care să corespundă cerinţelor de calitate şi funcţionare ale subansamblelor şi ansamblelor din compunerea produsului. Operaţiunile de inspecţie pe fluxul de fabricaţie şi la inspecţia finală – care necesită instruire adecvată. dar şi aparatură de măsură dedicată special acestora – se execută de către personalul inspecţiei tehnice / controlului . a procedeelor şi tehnologiilor. execută normarea fiecărei operaţii. Personalul angajat în compartimentul tehnologic al întreprinderii producătoare execută operaţia de tehnologizare / adaptare tehnologică a documentaţiei de execuţie în funcţie de dotarea tehnică existentă sau face propuneri de introducere de noi echipamente de prelucrare sau testare.5. producătorul determină cerinţele de calitate ale acestora şi stabileşte un aşa numit ââportret robotââ al produsului care urmează a fi realizat. instruit în vederea utilizării maşinilor şi utilajelor. funcţionând analog unui organism biologic reproductibil şi perfecţionabil. execută reperele. întreprinderea se angajează într-o diversitate de activităţi complexe. SDVurile şi aparatura de măsură şi control necesare fluxului de fabricaţie. precum şi a tehnicilor de control care cad în sarcina acestuia. specificată şi realizată. precum şi tabelele cu reperele nespecifice. în conformitate cu cerinţele de calitate reieşite din documentaţiile de execuţie şi în cantităţile adecvate. materii prime. Personalul de producţie. se stabilesc controalele de calitate şi echipamentele. materialele şi semifabricate. În acest compartiment. Pentru a realiza produse / servicii corespunzătoare în condiţiile economiei de piaţă (deci în condiţiile realizării unui profit). 1. respectiv calitatea menţinută sub control este cea care corespunde zonei de intersecţie a celor 3 cercuri. 1.

dotarea tehnică pentru recuperarea şi reciclarea unor resurse. serie zero. precum şi a utilajelor din flux. costurile procesului de asimilare în fabricaţie a produsului: prototip. . costurile de fabricaţie. Fiecare producător alocă fonduri pentru realizarea ansamblului de cerinţe care fac ca un produs să fie nu numai corespunzător pentru utilizare. interpretate ca o conformitate cu un referenţial (documentaţie de execuţie. Cumpărătorii care utilizează aceste produse îşi declară mulţumirea sau anumite insatisfacţii. costurile legate de activitatea de proiectare. costul activităţii de informare a personalului în legătură cu modul în care funcţia calităţii îşi îndeplineşte rolul. costurile activităţii de cercetare . ci şi să fie competitiv pe piaţă.6. Observaţiile cumpărătorilor reprezintă principala sursă de modernizare îmbunătăţire a calităţii de piaţă a produselor. De remarcat că fiecare secvenţă a spiralei / buclei de calitate reprezintă activităţi de input şi output proprii care. munca ″ fizică″ . Costul calităţii Există o legătură directă între calitatea unui produs şi costurile aferente realizării acestuia. costurile de întreţinere a fluxurilor tehnologice. Astfel. norme interne. costurile aferente activităţii de promovare pe piaţă a produselor.. special instruit în acest scop. Procesul tehnologic de fabricaţie. în unele cazuri. cu atât costurile sunt mai ridicate. costurile pentru evaluarea şi certificarea produsului. prin reţeaua de distribuţie. instrucţiuni de folosire). resursele (materiile prime şi materialele. asigurarea service-ului. se pretează la o apreciere calitativă. oferă clienţilor spre vânzare produsele fabricate. Compartimentul de desfacere.de calitate.. standarde). tehnologică. respectiv pentru realizarea şi funcţionarea infrastructurii calităţii. instruirea iniţială a clienţilor de către personal specializat. costurile legate de infrastructura tehnică şi de service pentru asigurarea bunei funcţionări la clienţi şi. produsele destinate pieţei. de exemplu. 1.dezvoltare. Toate acestea sunt prezentate sintetic în figura 1. sunt mai severe. executarea lucrărilor de garanţie etc. costul prevenirii defectelor. pentru scoaterea produselor din exploatare. Cu cât condiţiile de calitate. calitatea desfacerii presupune familiarizarea compartimentelor implicate cu performanţele. remedierea unor produse respinse la inspecţii şi finalul acţiunii. costuri legate de pierderile datorate nereuşitelor în realizarea calităţii. prezentarea corespunzătoare în faţa clientului (ambalaj. costurile implicate de activitatea de pregătire a fabricaţiei în vederea asigurării proceselor tehnologice apte să conducă la realizarea calităţii impuse. caracteristicile şi facilităţile produsului şi compararea acestuia cu produse similare. resursele de energie). la rândul lor. Principalele activităţi şi costurile implicate aferente acestora sunt: costurile reclamate de studiul pieţei sub aspectul identificării cerinţelor de calitate ale cumpărătorilor. O secvenţă importantă şi complexă a buclei calităţii o reprezintă procesul tehnologic de fabricaţie care implică munca de concepţie.6.

În fig. încă din faza de concepţie. Se evidenţiază costurile comparativ mai mari ale produselor care. se prezintă modul de întocmire şi urmărire a fişei nivelului tehnic şi calitativ al produsului. performanţele acestora sunt situate în apropierea topului pe plan mondial. În fig. organizarea şi dotarea fluxului tehnologic. impozite. profit Din această succintă specificaţie. la rândul lor. însuşirea de noi tehnologii. materialelor. amenajări sociale. 1. cu atât mai mari cu cât produsul este mai complex. serie. Costul calităţii produselor este cu atât mai ridicat cu cât. Îmbunătăţirea performanţelor produsului se poate face şi pe parcursul asimilării în fabricaţie în sensul ameliorării acestora de la fază la fază. cheltuieli pentru dezvoltare / investiţii. din motive de realizare a unui nivel înalt a siguranţei de funcţionare. în folosinţa curentă. asamblare prin ajustare. se ilustrează necesitatea ca pentru produsele complexe. combustibili) repartizată pe unitatea de produs.1. din ce în ce mai mult.în realizarea unui produs o au costurile de fabricaţie şi anume: costurile materiilor prime.O parte din costurile specificate mai sus pot fi. Astfel. o parte din cheltuielile cu munca vie. o pondere mare . legături de comunicaţii. Există posibilitatea de reducere a costurilor prin procedee organizatorice aplicate în special la producţia de serie: asamblare fără restricţii. 1. cheltuieli pentru dotarea cu AMC. nu se vor confrunta cu asemenea condiţii (exemplu: condiţii de temperaturi maxime şi minime). materialele. regie de secţie şi de întreprindere. cu ciclu mare de asimilare în fabricaţie.9. componentele şi subansamblele aprovizionate. La analiza buclei calităţii s-a prezentat modul în care sunt implicate compartimentele funcţionale ale unei organizaţii în realizarea şi dezvoltarea unui produs. Nu este însă nici economic şi nici raţional să impunem condiţii severe de calitate pentru produse care. trebuie executate în condiţii de supraveghere calitativă specială. cheltuieli de aprovizionare. costul utilităţilor: alimentare cu apă. se folosesc componente sau subansamble din cele destinate uzului civil.8: Tendinţe în evoluţia calităţii. se observă că o contribuţie nemijlocită la realizarea calităţii în producţie o au materiile prime. precum şi scule şi dispozitive verificative. termică. cheltuielile cu amortismentele. în special acelea care se referă la instrucţia şi formarea profesională. tratarea apelor reziduale. costul energiei de orice tip (energie electrică. dotarea cu aparatură de măsură şi control. Evoluţia şi interdependenţa acestor factori este prezentată în fig. chiar pentru produsele militare pentru care. ridicarea calificării profesionale. performanţele propuse să ţină cont de evoluţia în timp a parametrilor caracteristici pe plan mondial. SDV. depozitare. componentelor şi subansamblelor. şcolarizarea). detaliate.7: ″ Legătura dintre nivelul calitativ al produselor şi costurile de fabricaţie″ . masa obligatorie. În ultima vreme s-a renunţat la condiţiile dure. cheltuieli cu munca vie (inclusiv CAS. plecând de la nota de fundamentare şi trecând prin fazele de ″ prototip″ sau ″ serie 0″ . asamblare selectivă. Lansarea unui produs în fabricaţie reprezintă un proces laborios care angajează mari resurse materiale şi umane. care ilustrează fazele procesului de asimilare în care se pot întreprinde . amenajarea de infrastructuri de acces.dacă nu cea mai mare .

Reputaţia pentru o calitate slabă durează un timp lung. produsele rezultate funcţionează fără greşală. o măsură globală a prosperităţii economico-sociale a unui stat poate fi considerată mărimea . 1. precum şi a echipamentelor de control de mediu. S-a ilustrat faptul că un produs de calitate este competitiv. expresia ″ costul calităţii″ creează la nivelul conducătorilor de întreprinderi o impresie negativă potrivit căreia produsele de calitate mai bună presupun costuri mai mari de fabricaţie. reprezintă costul non-calităţii. costul non-calităţii este nul. altfel zis. în posesia. Costuri rezultante (pierderi). sunt costurile asupra cărora intreprinderea are un control direct şi au ca obiect garantarea faptului că produsele nu sunt livrate clienţilor decât dacă sunt acceptabile pentru aceştia.respectiv costurile investiţiilor în materiale şi echipamente utilizate pentru măsurarea produselor. inspectori. Feigenbaum denumit de acesta ″ Costul calităţii″ şi bazat pe analiza costurilor. de a oferi servicii şi de a distribui veniturile rezultate de aici într-o manieră acceptabilă din punct de vedere economic. între calitate şi competitivitate există o strânsă legătură care se poate răsfrânge benefic asupra producătorului. Într-un sistem ideal de producţie. Reputaţia care însoţeşte o organizaţie este construită pe calitate. echipamentele nu funcţionează fără pene. Dependenţa dintre bunăstare. Elementele costului non-calităţii sunt: A. Costuri controlabile.B. materiile prime şi materialele sunt perfecte. C. Ideea potrivit careia există un cost al non-calităţii adeseori mai mare decât costurile necesare pentru a face lucrurile bine. P. neincluzând acest concept în normele militare MIL-Q-9858A. oamenii comit erori. acceptarea. Departamentul Apărării al SUA a recunoscut importanţa costurilor non-calităţii.I. activitate de service. export şi calitatea produselor Scopul evident al unei economii sănătoase este de a produce bunuri. Adeseori. în consecinţă.măsurile de îmbunătăţire a calităţii. cât şi costurile legate de incapacitatea unor produse de a satisface exigenţele consumatorului. că expresia ″ costul non-calităţii″ este mai potrivită şi mai accesibilă pentru a analiza pierderile datorate unor abateri de la conformitate ale produselor sau cele generate de insatisfacţia clienţilor. Costul non-calităţii este necesar să fie aplicat şi în analiza efectelor pe care le antrenează la client.. Costurile echipamentelor . Diferenţele dintre un produs ideal şi un produs real care apar într-un proces de producţie. includ costurile suportate de organizaţie ca o consecinţă a erorilor sau. funcţionare trainică. Managementul calităţii trebuie să poată fi învăţat şi utilizat pentru a implementa o reputaţie solidă. Sistemul conceput în cadrul concernului General Electric de la începutul anilor ‘50 de către Armand V. Totuşi. exploatarea şi mentenanţa acestuia exprimată prin costuri. este nevoie în permanenţă de experimentatori. costul global al unei erori sau defecţiuni în sarcina clientului depăşeşte valoarea eliminării neconformităţii la fabricant. pare mai productivă atunci când se analizează performanţele economice ale unei intreprinderi. inspecţia.7. S-a considerat. Muncitorii lucrează perfect fără erori. o bună sau o rea reputaţie pot deveni naţionale sau internaţionale. reparatori. îngloba în ansamblul acestora atât costurile legate de dezvoltarea sistemului de calitate şi a inspecţiilor produsului. servicii de asistenţă. În realitate. Conceptul de bunăstare este greu de definit şi mult mai greu de măsurat. banii consumaţi pentru că lucrurile nu au fost bine făcute de la început. B. gestiunea şi prelucrarea datelor. vânzări şi prestări. În opinia unor specialişti în probleme asupra calităţii.

PIB (%) 105 100 95 90 85 80 75 701998 65 60 0 POPULAŢ IA OCUPATĂ (%) Fig. creată anual de statul respectiv.80 85 90 95 100 105 Evoluţia economiei româneşti în perioada 1985 .1998 PIB 100% = 43.8 mild.10. La acest indicator se adaugă PIBc (PIB per capita) care reprezintă un echivalent al venitului global de care.B.P.I. a salariaţilor organizaţiilor politice şi obşteşti şi a deţinuţilor. 1. cu excepţia cadrelor militare.. s-ar bucura fiecare cetăţean al statului respectiv. 1985 1987 1989 1996 1997 1992 . în privinţa valorii adăugate.10. (produs intern brut) care reprezintă măsura sintetică a avuţiei unei ţări. O evoluţie succintă a acestui indicator este prezentată. pentru perioada 19851998 în fig. USD . 1. virtual. Populaţia ocupată o reprezintă numărul total de persoane care în perioada respectivă au prestat o activitate aducătoare de venit..

financiare. 2 Aspecte economice ale calităţii 2. variaţiile PIB determină trendul principal al oricăror funcţii de evaluare a bunăstării calităţii vieţii sau competitivitatea unei ţări. competitivitatea este definită drept capacitatea măsurată în raport cu alte naţiuni. deci implicit a PIB. rata investiţiilor) constituie factorul cel mai dezirabil care asigură totodată o creştere economică durabilă. în realizarea unei rate de expansiune a exporturilor situate mult peste media de creştere a comerţului mondial. Posibilitatea creşterii exporturilor este. exprimată prin calitate. în susţinerea selectivă.1. de a forma un mediu economic. Competitivitatea la nivel microeconomic reprezintă capacitatea de a face faţă concurenţei. dar ea trebuie susţinută şi consolidată la nivel macro. Influenţa calităţii asupra economicităţii produselor . prin măsuri fiscale. Analiştii economici subliniază că din rândul factorilor esenţiali care stau la baza creşterii economice a unei ţări.13 care fundamentează şi susţin concluzia că o soluţie eficientă şi relativ accesibilă de creştere a exporturilor constă în creşterea calităţii şi competitivităţii produselor la nivel macro şi microeconomic. înainte de toate. competitivitatea se generează la nivel micro. a exporturilor. social şi politic care să susţină crearea accelerată de valoare adăugată. La nivel macroeconomic. de venituri.Populaţia ocupată 100% = cca 9 milioane persoane Este de reţinut faptul că îmbunătăţirea bunăstării unei ţări presupune. în susţinerea demersurilor (deseori agresive) făcute pentru câştigarea unor segmente mai importante pe pieţele internaţionale. Această interdependenţă este ilustrată în figurile 1.12 şi 1. de politici comerciale etc. Analiza soluţiilor aplicate de ţări ca Japonia. Adaptându-se pentru calitatea produselor o măsură convenţională (globală şi mediată) reprezentată prin SQC. Deci. o creştere a PIB (PIBc). promovarea exporturilor în condiţiile menţinerii unei rate corespunzătoare de dezvoltare a tuturor celorlalte componente ale PIB (consum intern privat şi public. condiţionată de realizarea unor produse competitive din categoria acelor produse pentru care există cerere pe pieţele internaţionale. Republica Koreea. adică numărul de sisteme ale calităţii. Hong-Kong pentru a realiza extraordinarele performanţe de creştere economică şi implicit de creştere a exporturilor relevă faptul că toate aceste ţări s-au bucurat de o implicare profundă a guvernului în asigurarea unui climat competitiv. se poate stabili interdependenţă directă dintre export şi calitatea produselor. în primul rând. certificate în raport cu un referenţial din seria ISO 9000 de care dispune un anumit sistem de producţie. 1. Ansamblul acestor acţiuni se poate încadra în eforturile de formare şi consolidare a competitivităţii externe (la nivel macroeconomic). preţ şi termeni. soluţia cea mai accesibilă şi totodată avantajoasă în creşterea PIB rezidă în creşterea exporturilor.11..

Într-o economie bazată pe legea concurenţei. cât şi pe traseul producător client (beneficiar). Acest echilibru ce trebuie asigurat între costuri şi valoare nu se referă numai la calitate în general. ci şi de cei care cumpără şi utilizează produsele sau serviciile. preţuri mai ferme. despăgubiri ce trebuie plătite pentru eventualele defectări.1. 2. prezentarea unor concepte specifice ''calităţii''. ea trebuie să-şi optimizeze capacitatea de răspuns la exigenţele beneficiarului. atât în procesul de fabricaţie. Generalităţi Conceptul de Calitate presupune aprecierea ei nu numai de către cei care produc. controlul acesteia.1. Deci. dar nu acelaşi lucru se poate spune şi de factorii care influenţează valoarea calităţii. cele mai directe fiind preţul şi serviciile relative . beneficii suplimentare. Factorii care influenţează calitatea şi costul acesteia se pot determina cu o precizie mai mare. Pentru argumentarea acestui adevăr. va da posibilitatea creării unei imagini cât mai clare asupra implicaţiilor ei economice. ci şi la fiecare caracteristică a calităţii. Găsirea ″ echilibrului corect″ între costul calităţii şi valoarea calităţii nu este simplu de realizat. la un preţ mai avantajos şi la termene de livrare mai favorabile. întrucât faptele sunt larg dispersate. este o armă a competiţiei. în special în ceea ce priveşte aprecierea acestuia de către utilizatori.2. procentaj mai ridicat de oferte. Realizarea unei calităţi superioare conferă întreprinderii următoarele posibilităţi: o participare mai mare pe piaţă. Exprimat sintetic ''Calitatea superioară a produselor'' unei întreprinderi conferă acesteia VALOARE. Valoarea de piaţă a unei întreprinderi diferă de valoarea contabilă. Pentru ca o organizaţie să reziste fenomenului concurenţial. Analizele de piaţă pun în evidenţă disponibilitatea beneficiarului de a plăti mai mult pentru o calitate mai bună şi mai ales pentru cea foarte bună. ingnorat de manageri. printre altele şi din considerente legate de calitatea produselor sale. întreprinderile luptă pentru o valorificare mai bună a puterii de cumpărare a clienţilor lor. Competiţia în domeniul calităţii Calitatea produsului. putând îmbrăca numeroase forme.2. oferind o calitate mai bună. Calitatea produselor influenţează aspectele economice ale activităţii întreprinderilor în două moduri fundamentale: a) ″ efectul asupra venitului″ . ''calitatea'' poate constitui o ''sursă de profit''. aceştia fiind mai greu de sesizat. Efectul asupra costurilor se reflectă în cheltuieli băneşti pentru: realizarea calităţii.1. b) ″ efectul asupra costurilor″ .

gradul de . strategii şi politici vizând: creşterea competitivităţii ţărilor membre (exprimată prin evoluţia favorabilă a raportului calitate / preţ / tarif al produselor sau serviciilor comercializate pe piaţa mondială) prin sporirea gradului de implementare de către agenţii economici a instrumentelor. factorii de suport: mentenanţă. prin livrarea constantă de produse conforme. fiabilitate. asigurarea pieselor de schimb. aspect. proiectarea unui produs care să prezinte o mare atracţie pentru client prin funcţionare. costul global al produsului care include atât preţul de achiziţie. mentenabilitate etc. modul de distribuţie. care deşi are performanţe modeste se menţine prin preţul său scăzut. Întreprinderile care furnizează pieţei produse competitive sunt la rândul lor competitive. dezvoltarea unei reputaţii pozitive privind calitatea. a costurilor pe care trebuie să le suporte datorită întreruperilor în funcţionare. fapt ce creează o falsă competitivitate pentru aceste produse. Un exemplu în această privinţă îl constituie impunerea pe piaţa românească şi pe unele pieţe din Asia. informaţii etc. modul de ambalare. factorii de vânzare: termenul de livrare. Un produs este competitiv pe piaţă nu numai în situaţia în care asigură cel mai bun raport cost / performanţe.. el se va vinde mai uşor şi mai repede. Exploatarea calităţii în condiţiile competiţiei presupune: cunoaşterea ″ calităţii existente pe piaţă″ şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru proiectarea sau modernizarea produselor şi stabilirea preţului acestora.. punerea în valoare a corelaţiilor benefice dintre gradul de implementare a instrumentelor. publicitatea performanţelor prezentate prin propagandă. Este evident că dacă un produs este de calitate. segment de piaţă ocupat. datorită puterii de cumpărare scăzute a consumatorilor piaţa este invadată de produse doar ieftine şi de calitate inferioară. cu anumite reduceri etc. nu cele care sunt doar ieftine. metodelor şi tehnicilor de management al calităţii. De remarcat că această situaţie este conjuncturală şi în condiţiile globalizării pieţelor vânzarea autoturismului respectiv va deveni imposibilă. metodelor şi tehnicilor de management al calităţii. garantarea calităţii produsului în sensul reducerii la minimum a pierderilor pe care trebuie să le suporte clientul din cauza defectelor. Factorii determinanţi ai competitivităţii unui produs sunt: calitatea produsului exprimată prin caracteristicile şi performanţele acestuia. cunoaşterea clară a condiţiilor de service acordate utilizatorilor. ci şi în condiţiile în care are capacitatea de a se impune pe piaţă. respectiv reuşesc să obţină indicatori economici (cifra de afaceri. durată de viaţă. stabilitatea vânzărilor) superiori celor ai altor întreprinderi care acţionează pe aceeaşi piaţă. consultanţă privind exploatarea. Africa şi America de Sud a autoturismului Dacia. Calitatea trebuie promovată. în cantităţi mai mari întrucât consumatorii educaţi şi informaţi preferă produsele cele mai bune şi mai ieftine. evitarea oricăror eşecuri care ar putea da o lovitură serioasă sau chiar fatală reputaţiei calităţii. pe de o parte. asigurate. În funcţie de caracteristicile pieţei şi de educaţia consumatorilor. Există şi situaţii în care. profit.la produs. ponderea unuia sau altuia dintre factorii specificaţi anterior poate fi mai mare sau mai mică. şi gradul de satisfacţie a clienţilor. Prin conceptul de promovare a calităţii se înţelege ansamblul activităţilor vizând dezvoltarea capabilităţii unei organizaţii de a produce bunuri sau servicii. preţul de achiziţionare şi condiţiile de achitare a acestuia: integral. în rate. instruirea cumpărătorului. activităţi de service în garanţie şi post garanţie. cât şi costul exploatării.

universităţi. precum şi ansamblul de iniţiative şi acţiuni pro-calitate existente pe plan european.1. reprezentate de tineri. Protecţia consumatorilor Competitivitatea unui produs se realizează în mod optim pe o piaţă în care consumatorii sunt educaţi. educaţie. satisfacerea necesităţilor fundamentale. organisme notificate sau organisme desemnate). Societatea trebuie să trateze nediscriminatoriu ambele elemente ale binomului producător . putând decide în cunoştinţă de cauză oportunitatea şi condiţiile în care doresc să achiziţioneze un produs. în funcţie de propriile interese şi de necesitatea de a-şi proteja viaţa şi sănătatea. mediu ambiant nepoluant. pentru producători. etalonare. Un alt obiectiv important îl constituie constituirea şi menţinerea unui mediu economic adecvat apariţiei şi dezvoltării activităţilor care au drept scop obţinerea calităţii şi îmbunătăţirea continuă a acesteia. organizaţiile interesate în protecţia mediului. respectiv a excelenţei în management sunt întreprinderile. informare. precum şi a altor organizaţii specializate cu care acestea colaborează în cadrul unei politici naţionale de protecţie a consumatorului. săraci etc. 2. serviciilor au dreptul la educaţie şi informaţie cu privire la caracteristicile şi performanţele acestora. handicapaţi. analfabeţi. Intervenţia autorităţilor publice trebuie să se facă simţită în respectarea regulilor de funcţionare ale economiei de piaţă în sensul supravegherii şi respectării acestora prin legislaţie şi cu ajutorul unor structuri de supraveghere adecvate care să asigure: pentru consumatori. Intervenţia autorităţilor publice. răspunderea juridică pentru produsul pus pe piaţă.) şi autorităţile naţionale care au ca scop elaborarea şi aplicarea unei politici naţionale de dezvoltare a competitivităţii. inspecţie. De menţionat că există o politică europeană de protejare a consumatorilor. Legislaţia europeană în domeniul protecţiei consumatorului este deosebit de complexă şi cuprinde 12 directive ale căror prevederi sunt obligatorii în statele membre şi care vizează .3. selecţionare. organizaţiile patronale. restructurări ale industriei prin implementarea de noi tehnologii care să conducă la îmbunătăţirea continuă şi substanţială a performanţelor întreprinderilor. orientate către agenţii economici şi către autorităţile publice în scopul stimulării şi facilitării obţinerii de către acestea a excelenţei organizării lor interne şi a excelenţei rezultatelor obţinute. Consumatorii produselor. încercare. reprezentare. Acestea se referă la securitate. bazată pe Tratatul de la Amsterdam (1997) şi implementată în colaborare cu toţi factorii interesaţi: organizaţiile guvernamentale / neguvernamentale de protecţie a consumatorului. comerciale (camere de comerţ. este cu atât mai utilă în situaţia grupurilor defavorizate. respectiv să creeze un cadru concurenţial stimulator pentru producător şi să protejeze drepturile fundamentale ale consumatorului. sindicale. organizaţiile specializate în activităţi de management al calităţii (organisme de standardizare. Factorii implicaţi la nivel naţional în acţiunile de promovare a calităţii. îmbunătăţirea proceselor. acreditare. respectarea drepturilor acestora. astfel încât selectarea unui produs sau altul să se facă în cunoştinţă de cauză. certificare. pe de altă parte. agenţii economici. Cel mai important obiectiv al acestei politici se referă la organizarea şi realizarea de acţiuni specifice. batrâni. autorităţile publice. bolnavi. organisme pentru protecţia consumatorilor etc. Promovarea calităţii are la bază o politică de sensibilizare şi conştientizare a factorilor de decizie la nivel naţional în scopul obţinerii vizibilităţii şi sprijinului politic necesare pentru implementarea în cadrul întreprinderilor a ansamblului de instrumente. despăgubire. informaţi şi protejaţi.consumator. creşterea calităţii şi implicit a competitivităţii produselor oferite pe piaţă.motivare a personalului agenţilor economici şi calitatea relaţiilor existente între aceşti agenţi. metode şi tehnici de management al calităţii. sindicate.

fie în scopul fundamentării strategiei de lansare a unui nou produs. fie în scopul aprecierii calităţii produselor proprii în raport cu piaţa. ″ time-share″ -ul. contractele negociate în exteriorul mediului furnizorului. dintre acestea făcând parte: laboratoarele marilor întreprinderi care efectuează încercări ale produselor înainte de încheierea contractelor de aprovizionare. Evaluarea la scara reală a informaţiilor colectate de pe piaţă permite aprecierea modului în care clienţii vor recepta produsul şi-l vor cumpăra sau nu. respectiv a calităţii existente pe piaţă trebuie să aibe ca obiectiv stabilirea fermă a acceptabilităţii pieţei. studii cu caracter special pentru compararea performanţelor produselor în condiţii de utilizare.1. Confirmarea potenţialului pieţei. 2. sporirea producţiei. emisiunile de televiziune. Dintre aceste surse. acţiunile în justiţie pentru protejarea intereselor consumatorilor. inclusiv calitatea. l aboratoarele autorităţilor guvernamentale. termenele de livrare. organizaţiile de cercetări care efectuează încercări comparative şi publică rezultatele în folosul clienţilor. comerţul electronic. publicitatea) să conducă la extinderea desfacerii pe o scară mai largă ? . creditul pentru consum. bazată pe testul de desfacere furnizează managementului general elementele necesare pentru aprecierea viitorului produsului furnizat. garanţiile asociate comercializării bunurilor. În acest scop.aspecte referitoare la: publicitatea înşelătoare. alte surse.este produsul satisfăcător şi acceptat de consumatori ? . utilizatorii au posibilitatea să aleagă produsele pe care le vor cumpăra. elementele de bază care trebuie să fie analizate sunt: . se pot menţiona: utilizarea personalului comercial de teren ca sursă de informare de la clienţi. datele de la utilizator. utilizatorii pot compara atât preţurile. ″ pachetele″ de servicii turistice.sunt în măsură activităţile de promovare (informaţia comercială. efectuarea de analize comparative între produsele proprii şi cele ale întreprinderilor concurente. televânzarea (teleshoping).4. publicitatea pentru medicamentele de uz uman. În acest sens. menţinerea producţiei la un nivel constant sau oprirea producţiei în situaţia în care produsul nu este rentabil. Cunoaşterea calităţii existente pe piaţă ca sursă în competiţia pentru calitate Într-o economie bazată pe legile concurenţei. Pe această bază s-a creat şi conceptul despre ''calitatea existentă pe piaţă''. cât şi alţi factori.este favorabilă conjunctura pieţei pentru menţinerea în fabricaţie a produsului? . Funcţia de prospectare a pieţei. Întreprinderile utilizează diferite surse pentru a se informa asupra calităţii existente pe piaţă. condiţiile contractuale neleale.

Clientul este interesat însă.1. la achiziţionarea unui produs reprezintă nu numai un aspect important al calităţii acestuia. care este influenţat atât de necesităţile acestuia cât şi de aspectele economice privind achiziţionarea. Avantajele oferite clientului. Aspecte economice ale calităţii la clienţi Calitatea produselor constituie un element esenţial al relaţiei existente între furnizorul acestora şi clientul / consumatorul căruia îi sunt destinate. În acest sens. pe lângă calitatea produselor. ci şi o procedură de menţinere pe piaţă. Respectarea integrală a condiţiilor contractuale în contextul concurenţei acerbe pe piaţa liberă reprezintă o premisă a supravieţuirii furnizorului. se stabileşte o relaţie de parteneriat în care fiecare are anumite drepturi şi obligaţii..trebuie să aibe în vedere şi costul pentru exploatare şi mentenanţă.în afara costului de achiziţie . s-a introdus conceptul de preţ pe ciclul duratei de viaţă care însumează costul de achiziţie (preţul iniţial de cumpărare) şi costul pentru activitatea logistică (costurile implicate de punerea şi menţinerea produsului în funcţiune. se vede că preţul de achiziţie al unui produs va fi mai mare cu cât se estimează o durată de funcţionare mai mare. PREŢ TIMP . Determinarea costului ciclului duratei de viaţă conferă în viziunea utilizatorului timpul total cât va putea el păstra produsul.1.care sunt măsurile ce se pot întreprinde pentru îmbunătăţirea calităţii produsului? 2. în sensul că . precum şi pagubele provocate de indisponibilitatea produsului). Ţinând cont de interesul cumpărătorului pentru un anumit produs. conform acestui contract între furnizor şi client. în prezent furnizorii se preocupă nu numai de desfacerea produselor ci şi de asigurarea facilităţilor de exploatare şi mentenanţă. Optimul pentru utilizator va fi reprezentat de minimul curbei care însumează cele două costuri. În relaţia furnizor / client.5. un preţ de achiziţie mai mare presupune o calitate mai bună a produselor şi implicit costuri de exploatare mai reduse. Din figura 2. şi de aspectele economice ale achiziţionării lui. furnizarea unui produs se face conform clauzelor unui contract economic ce intervine între cele două părţi. În acelaşi timp. sub diferite forme.

nu va avea rezultatele economice profitabile. disponibilitate şi.chiar şi cele de uz curent . care ar fi mai degrabă interesat de existenţa unor indicatori sintetici şi funcţionali care să-i permită să facă diferenţe între produsele similare. atunci când calitatea produselor aflate în competiţie diferă foarte mult. costurile vor fi cu atât mai mari cu cât cerinţele documentaţiilor sunt mai pretenţioase.devin din ce în ce mai complexe (în special în domeniul comunicaţiilor. de aceea producătorul trebuie să pună accentul pe acele caracteristici pe care omul le poate sesiza fără ajutorul unor mijloace speciale. ceilalţi producători) accentul este pus pe parametrii caracteristici ai produsului.) fără să realizeze un nivel de disponibilitate aşteptat şi un preţ global satisfăcător. Un aspect interesant privind opţiunea cumpărătorului pentru un anumit produs este mecanismul prin care acesta îşi fundamentează decizia. standarde. limbajul tehnic în care acestea sunt prezentate (ex. Pentru consumatorii ″ informaţi″ (specialiştii. caracteristicilor şi costurile exploatării. precum şi a cheltuielilor totale efectuate de utilizator. Producătorul care îşi bazează politica de calitate exclusiv pe asigurarea conformităţii unui produs cu un referenţial (norme de întreprindere. trebuie evaluate nu numai prin prisma beneficiilor acestora. calitatea care influenţează costul este în legătură cu prevederile documentaţiilor care stau la baza realizării produselor.Fig. marii furnizori de produse de calitate se preocupă de educarea consumatorilor şi ″ înarmarea″ acestora cu informaţii şi cunoştinţe care să le permită să aprecieze mai corect calitatea . reactanţă. la consumator. mentenabilitatea şi disponibilitatea – deoarece cumpărătorul informat beneficiază de recomandări tehnice şi devine exigent în ceea ce priveşte o serie de caracteristici. Ridicarea nivelului calităţii produselor plecând de la cunoaşterea cerinţelor şi intereselor beneficiarilor impune cunoaşterea dificultăţilor pe care acestea le prezintă în exploatare. siguranţă în funcţionare. Drumul spre beneficiile proprii trece prin buzunarul cumpărătorului. Deoarece produsele . prin informarea exactă a acestora asupra performanţelor produselor. reclamă un cost scăzut al mentenanţei.: porozitate. documentaţii de execuţie etc. precum şi pe utilizarea funcţională – fiabilitatea. în condiţiile unor costuri globale reduse. De aceea. 2. impactul cu mediul şi asupra sănătăţii. produsele inferioare se autoelimină de pe piaţă. ci cea care se conformează cât mai exact cerinţelor beneficiarilor şi reuşeşte să realizeze costuri globale cât mai reduse. consum specific etc. Consumatorii ″ neinformaţi″ constituie majoritatea. apar din ce în ce mai mult opinii care pledează pentru protecţia consumatorilor. impedanţă. Deci organizaţia care are cea mai bună poziţie în ce priveşte calitatea nu este cea care fabrică la cel mai ridicat nivel calitativ. Aspecte economice privind ciclul duratei de viaţă a produsului Evident. de asemenea. grad de alb. respectiv a ratei căderilor. Din acest motiv. decizia de cumpărare pe care o va lua utilizatorul va fi influenţată de costurile totale pe care este dispus să le suporte. obiectelor electrocasnice şi electronice). calitatea care influenţează costul este în legătură cu modul în care produsele satisfac cerinţele acestuia în condiţii de fiabilitate.1. Defectele care se întâlnesc la unele produse nu sunt urmarea incapacităţii tehnologice. ci a incapacităţii de a le fabrica astfel încât să satisfacă în totalitate necesităţile beneficiarului şi pe o durată de viaţă aşteptată. tehnologiei informaţiilor. În literatura mondială de profil. Rezultă din cele de mai sus că de fapt calitatea are două semnificaţii: la producător. un furnizor de produse se confruntă pe piaţă cu două tipuri de consumatori: ″ neinformaţi″ şi ″ informaţi″ .) este cel mai adesea stăin şi de neînţeles pentru cumpărător. În acest caz. transportului auto. Caracteristicile de calitate ale unui produs constituie răspunsul producătorului la cerinţele beneficiarului. Economiile aplicate de producători în ideea obţinerii unor costuri de fabricaţie cât mai mici. ci şi prin efectul apariţiilor eventualelor indisponibilităţi care pot surveni în utilizarea produselor. fabricantul va fi foarte interesat să obţină informaţiile care să-i permită să aprecieze produsele sale şi dintr-un punct de vedere similar cu cel al utilizatorului.

sau. Măsura în care un produs poate realiza în timpul funcţionării întregul ansamblu de DEFECŢIUNEA EFICACITATEA MENTENABILITATEA DISPONIBILITATEA CAPABILITATEA . Disponibilitatea mai poate fi definită şi ca probabilitatea ca un produs să fie apt de funcţionare după o perioadă de timp consumată pentru controale şi remedieri ale defectelor. Parametrii care conturează din punct de vedere funcţional un produs sunt: FIABlLITATEA Caracteristică exprimată prin modul în care un produs. întreţinut şi reparat periodic. reprezentând condiţia produsului de începere a funcţionării este determinată de relaţia dintre fiabilitate. dispozitiv. La produsele complexe. înnoire şi modernizare a produselor. Pierdere totală sau parţială a capacităţii de funcţionare a produsului. îndeplineşte o funcţie necesară în condiţii determinate şi într-o anumită perioadă de timp. fiabilitatea este o mărime cu caracter probabilistic. posibilitatea de a fi în funcţiune la un moment dat. Reprezintă măsura în care produsul permite folosirea sa atunci când este nevoie. mentenanţă. care măsoară şansa funcţionării perfecte a produsului şi este strâns legată de defecţiune. să înţeleagă recomandările tehnice şi să fie mai exigenţi atunci când îşi exprimă opţiunea de achiziţie. fiabilitatea se exprimă prin Timpul mediu de bună funcţionare (TMBF). echipamente şi procedee aplicate în exploatare. Creşterea disponibilităţii se realizează prin abilitate. Măsura în care un produs va satisface un ansamblu de cerinţe specifice unei anumite misiuni şi este funcţie de disponibilitate. altfel spus.înaltă. precum şi orice modifìcare a valorilor parametrilor constructivi şi funcţionali în afara limitelor impuse de documentaţie. utilizare exactă. Cantitativ. Disponibilitatea. personal. Proprietatea unui produs exprimată prin posibilitatea ca acesta să fìe supravegheat. fiabilitate şi capabilitate. obiectiv.

mentenabilitatea şi disponibilitatea. fig. Testarea acestora pe piaţă este relativ simplă atunci când este vorba de cumpărători informaţi. existente. probele sunt mai greu de organizat. În cazul cumpărătorilor neinformaţi. sunt costisitoare iar interpretarea dificilă. resurse umane) şi de cel al nivelului fiabilităţii care antrenează costuri în cercetare-proiectare. REDUNDANŢA în funcţie de condiţiile Depăşirea (în plus) a parametrilor. O influenţă complexă asupra costurilor totale ale unui produs o are relaţia între caracteristicile funcţionale de bază ale produsului: fiabilitatea. fiabilitate şi disponibilitate se prezintă în fig. o disponibilitate superioară a unui produs conduce la costuri totale mai mari (v. exploatare şi întreţinere. Întrucât aceste caracteristici sunt interdependente.3. în raport cu un anumit nivel impus de fìabilitate. În general. obţinându-se pe această cale date informaţionale corespunzătoare. 2. În general. se impune o analiză atentă a raportului între costurile de fiabilitate şi mentenabilitate faţă de nivelul disponibilităţii impuse de utilizatorul produsului.2. producţie. peste valorile minime necesare realizării funcţiilor sale. Relaţia dintre costurile de mentenabilitate. Costuri . în exploatare. producătorii desfăşoară o amplă activitate vizând realizarea de caracteristici din ce în ce mai performante pentru produsele pe care le fabrică. COST TOTAL DISPONIBILITATE Fig. piese de schimb. fabricaţie.). 2.performanţe. este de aşteptat ca relaţiile dintre ele să influenţeze major costurile de proiectare. 2.2. Relaţia dintre disponibilitate şi costul total al unui produs Pentru o disponibilitate predefinită. costul produsului este dat de costul realizării mentenabilităţii (întreţinere. precum şi eficienţa generală a produselor. întrucât se pot stabili înţelegeri referitoare la probe. Pentru găsirea unei valori optime al costului total al produsului.

cât şi în proiectare şi producţie. O fiabilitate bună atrage după sine costuri reduse ale mentenabilităţii cu rezultate (în ansamblu) favorabile asupra costului disponibilităţii. asistenţa tehnică acordată consumatorului prin prestaţiile tip service. costul pentru a obţine o calitate superioară se diminuează. ambalajul.3. Calitatea tehnică reprezintă conformitatea unui produs cu un referenţial şi / sau cu prevederile contractuale şi se referă la parametrii fizici. de comercialitate şi ergonomia produsului privit sub aspect funcţional şi social. nu conduc la reducerea cheltuielilor şi în plus ignoră efectele economice secundare ale calităţii superioare. evident. 2. chimici. care individualizează un produs.6.Optim Fig. îmbunătăţirea calităţii reprezintă o sursă importantă de reducere a costurilor. Dacă pentru unii manageri afirmaţia pare un paradox. biologici etc.1. faţă de nivelul disponibilităţii impuse de utilizatorul produsului Este evident că o fiabilitate înaltă a unui produs se obţine cu costuri mai mari atât în cercetare-dezvoltare. Altfel spus. lipsa defecţiunilor). fiabilitate. Pentru a convinge că. Analiza raportului între costurile de fiabilitate şi mentenabilitate. Diminuarea costurilor ca urmare a îmbunătăţirii calităţilor trebuie să aibă în vedere ambele componente ale calităţii totale. finisajul. întregul complex de factori ce caracterizează un produs poate fi subsumat conceptului de calitate totală. trebuie avute în vedere următoarele argumente: oferirea pe piaţă a produselor corespunzătoare nivelului de exigenţă al consumatorilor . costul exploatării etc. Pentru producători. într-adevăr. atunci când se îmbunătăţeşte calitatea unui produs. preţul de achiziţie. termenul de garanţie. Calitatea comercială este determinată printre altele de o serie de factori cum ar fi: valoarea de întrebuinţare (reflectată de mentenabilitate. accesibilitatea utilizării. Deoarece aceste două aspecte ale calităţii sunt într-o strânsă interdependenţă. Diminuarea costurilor ca urmare a îmbunătăţirii calităţii Componentele calităţii unui produs sunt calitatea tehnică (industrială) şi calitatea comercială. 2. calitatea totală poate fi definită ca sinteza calităţii tehnice şi a celei comerciale integrând gradul de utilitate. aceasta se datoreşte faptului că ei au în vedere îmbunătăţirea calităţii doar prin prisma opţiunilor suplimentare ale consumatorilor care. gama sortimentală.

Măsurile pentru îmbunătăţirea calităţii industriale pot fi realizate aplicând principiul simplificării la nivelul concepţiei produsului şi / sau la cel al fabricaţiei. calitatea acestuia este mai bine controlată şi devine mai ″ ieftină″ . Ameliorarea continuă a calităţii produselor prin simplificarea la nivelul concepţiei şi/sau al fabricaţiei unde punctele 1 . creşterea volumului producţiei determină reducerea cheltuielilor fixe pe unitatea de produs. Totodată. Cheltuieli 8investiţii pentru 6calitate. întreprinderi care fabrică produse de slabă calitate. Este evident că prin reducerea numărului furnizorilor care concură la realizarea unui produs complex. întreprinderi care se află în postura de lideri pe piaţă.sursă de profit″ este doar aparent. 2. la rândul ei. 3.4. respectiv în preocuparea continuă pentru ameliorarea performanţelor unui produs. folosirea componentelor performante este de natură să simplifice construcţia acestora. chiar dacă acestea sunt foarte ieftine. 2. care demonstrează modul cum. În realitate. rata serviciilor pentru mentenanţ ă (%) 25 1 2 3 4 20 15 10 5 0 Fig. Astfel. numărul componentelor a scăzut la jumătate iar numărul furnizorilor la 33% (calitatea era în creştere). în procente 4din vânzări 2 Îmbunătă ţirea calităţii. 2. Privind calitatea comercială a produselor. Paradoxul ″ Calitatea . Un exemplu concludent este prezentat în fig. întreprinderi care fabrică produse de calitate medie.asigură creşterea volumului vânzărilor. prin reproiectarea calculatoarelor personale. prin efecte de mentenanţă mai uşoare. calitatea este o armă concurenţială redutabilă la scară mondială şi nici o întreprindere nu va supravieţui cu produse sau servicii mediocre. respectiv fiabilitate şi disponibilitate mai ridicate. Practica producătorilor de marcă de calculatoare demonstrează faptul că îmbunătăţirea calităţii oferă realizarea posibilităţii reducerii costurilor. deşi complexitatea funcţională a calculatoarelor este în continuă creştere. îmbunătăţirea calităţii are ca efect reducerea cheltuielilor provocate de lipsa de calitate. îmbunătăţirea acesteia prin ameliorarea tuturor . costurile fiind considerabil diminuate.4. deci creşte profitul. reducerea componentelor / subansamblelor care intră în realizarea unui produs este de natură să contribuie la reducerea costurilor de fabricaţie şi exploatare..4 reprezintă: 1. Alte exemple concludente în acest sens sunt date de echipamentele din tehnologia informatică sau comunicaţii. întreprinderi care fabrică produse de calitate superioară. 4.

proprietăţi şi caracteristici funcţionale. produsele nu mai sunt rezultatul activităţii unui producător singular. consumuri etc. la creşterea volumului de vânzare şi a stabilităţii de piaţă. modernitate. ce asigură o producţie de serie. ci sunt realizate în procese industriale complexe. acestea pot fi funcţionale (afectează caracteristicile de bază ale produsului (disponibilitatea. care fac produsul inutilizabil şi nu pot fi corectate (ex. fiind o determinare a acestuia.) sau de aspect. Consumatorul este interesat să posede un produs care să vină în întâmpinarea cerinţelor şi necesităţilor sale. Astfel. efectul pe care îl provoacă. materiale. reparaţii). Astfel. Teoretic. produsele mai sunt individualizate de caracteristici referitoare la aspectele determinate de cultura şi aşteptările implicite ale consumatorului: stil.factorilor care contribuie la definirea ei.). măsurată prin indicatori ce exprimă proporţia de non-calitate în lot. În epoca modernă. privind natura defectelor. Din punct de vedere al importanţei apariţiilor defectelor. cu rezultatele economice benefice la producător. proprietăţile ergonomice. patronul unui atelier.. Defectele se pot clasifica după natura lor. proprietăţi fizico-chimice şi biologice. Toate aceste elemente reprezintă obiective de analiză şi optimizare. să fie accesibil pentru exploatare. În consecinţă. randamente.2. locul şi modul în care se produc. caracteristici (dimensiuni geometrice. transport. Calitatea unui produs se manifestă printr-o gamă largă de însuşiri. o valoare intrinsecă care se naşte odată cu produsul şi nu se adaugă după fabricare. viteze. să aibă un design plăcut. cu execuţie corectă.: abateri . să fie sigur în funcţionare. cheltuielile de exploatare (cu materiile prime. conduce nemijlocit la creşterea încrederii consumatorilor. se va face referire la două noţiuni: calitatea produsului. cu randament economic. Pe lângă acestea. calitatea nu va mai fi atributul unui produs. să fie accesibil din punct de vedere al preţului. În realitate însă. cauzele de apariţie. 2. cheltuieli de mentenanţă (întreţinere. linia exterioară. greutate. Se adaugă la cele de mai sus caracteristicile de nepoluare a mediului. Evaluarea calităţii produselor Pornind de la afirmaţia ''nu există un produs sau serviciu perfect''. minuţios controlat şi judicios exploatat nu trebuie să prezinte defectări în funcţionare. acestea se pot clasifica în: defecte critice. soluţiile grafice şi cromatice. caracteristicile măsurabile etc. necesare pentru a asigura funcţionarea produsului). aspectul plăcut. eleganţa culorilor. calitatea lotului de produse. aceasta motivează preocupările continue pentru îmbunătăţirea ei. Pentru a stabili o măsură a calităţii se recurge la măsurarea parametrilor ce caracterizează diferite aspecte ale calităţii acestuia. depozitare. Pentru a înţelege mai bine acest aspect. scoatere din exploatare. şi nu doar acţiuni de campanie. estetica produsului. cu efecte favorabile creşterii eficienţei economice a producătorului şi sunt legate explicit de personalitatea şi interesele beneficiarului. gradul de finisare. respectiv modul în care acesta se suprapune peste produsul ideal realizat în strictă conformitate cu documentaţiile de produs. şi cele mai bune produse – în condiţiile celei mai corecte exploatări – nu exclud în întregime posibilitatea întreruperilor (defectărilor). structura şi starea suprafeţelor etc. ci al unei serii de produse şi se va aprecia în funcţie de modul în care parametrii ce o definesc se vor centra pe parametrii stabiliţi de referenţialul de bază al produsului. cu un minim instructaj. să aibă de asemenea un cost de exploatare redus. în ansamblul caracteristicilor funcţionale ale calităţii putem deosebi: a) caracteristici tehnice: parametrii tehnici. combustibili etc. b) caracteristici economice: preţul de cost. a nuanţelor. să nu polueze mediul ambiant sau să pericliteze sănătatea. ''calitatea'' fiind o noţiune relativă. un produs bine proiectat.

o importanţă deosebită o are caracteristica de fiabilitate a acestora datorită: creşterii complexităţii sistemelor şi a importanţei funcţiunilor pe care acestea trebuie să le realizeze. Fiabilitatea unui produs este decisă încă din faza de proiectare prin soluţia tehnică adoptată. cu o referire particulară pentru autovehiculele.5. introducerea pe scară largă a automatizării şi controlul automat al proceselor de funcţionare. impusă de normele sau standardele specifice produsului. perturbaţii în corecta funcţionare (schimbarea reglajelor unui motor.pe lângă dezvoltarea teoriei fiabilităţii . fiabilitatea experimentală. determinată din faza de proiectare. Volumul acestora a crescut în ultimii 20 de ani de peste 5 ori..: finisarea necorespunzătoare a unor piese în mişcare afalete în contact) defecte minore. Se evidenţiază în grafic modificările care se pot produce ca fiind sistematice (cu elemente de iniţiere încă din faza de cercetare . pe standuri sau pe eşantioane prestabilite. În cazul în care măsurarea abateri. Defecţiunile.proiectare) sau nesistematice. fabricantul având posibilitatea să realizeze parametrii stabiliţi sau să-i coboare datorită abaterilor tehnologice inerente proceselor de producţie.referitoare la crearea de baze de date. fiabilitatea nominală. diferenţa de culoare ale suprafeţelor lăcuite etc. care însă poate fi aplicat pentru orice produs complex. cu implicaţii asupra performanţelor sau economicităţii acestuia. acordându-se atenţie unor aspecte . asigurarea securităţii exploatării. nu este posibilă. 2.: defectele de aspect sau de finisare a suprafeţelor exterioare). creşterea cheltuielilor de exploatare. funcţie de soluţiile adoptate. fiabilitatea experimentală şi fiabilitatea operaţională (la beneficiar) au la bază următoarele cauze: . fiabilitatea operaţională. Un exemplu concludent privind importanţa fiabilităţii îl constituie şi evoluţia publicaţiilor referitoare la acest domeniu. de exemplu). S-a diversificat totodată şi tematica abordată. pe parcursul unei durate de timp prestabilite. Defectele pot fi măsurabile în situaţia în care abaterea de la valoarea prescrisă a unei caracteristici se poate măsura. fără degradare. testarea produselor în condiţii complexe. intensificarea regimurilor de lucru ale sistemelor sau părţilor componente (subsistemelor). atât cele sistematice. Pentru beneficiarii produselor. determinată în urma prelucrării informaţiilor obţinute din exploatare. Diferenţele dintre fiabilitatea proiectată (previzională). defectele se numesc atributive şi se exprimă prin indicatori de genul: număr de sufleuri în secţiunea unei piese turnate. care se determină în urma efectuării încercărilor de laborator. aceasta poate fi: fiabilitatea previzională. un exemplu fiind prezentat în fig. implicarea managementului întreprinderii în problemele de fiabilitate. literatura de specialitate consemnează şi alte variante şi criterii.dimensionale mari la o piesă turnată). Privind definirea şi clasificarea defecţiunilor. Privind modul sau metoda prin care este exprimată fiabilitatea. care au implicaţii asupra utilizării (ex. gestiunea şi analiza statistică a informaţiilor. care influenţează negativ utilizarea ulterioară a produsului. pot duce la degradarea unor piese sau subansamble sau pot produce. cât şi cele nesistematice. fără a-l face inutilizabil (ex. defecte majore.

estimarea greşită a fiabilităţii în timp a unor componente.6. cât şi de date experimentale complete asupra componentelor de serie mică. asupra fiabilităţii elementelor componente de serie mare. după aceea.greşeli de concepţie. Etapele conceptuale ale realizării fiabilităţii reale pot fi concentrate sub forma prezentată în fig. greşeli de exploatare. La proiectarea şi realizarea unui produs trebuie să se dispună. deosebit de extinse. greşeli de fabricaţie. . Rezultă implicit necesitatea punerii la punct. mai întâi a fabricaţiei componentelor şi. atât de date statistice. a produsului. 2.

prognoza evoluţiei fiabilităţii produselor similare. interdependente funcţional şi prin costuri. se intervine prin înlocuirea preventivă a elementelor în vederea excluderii influenţelor datorate uzurii. rezultând o fiabilitate internă care. e necesar să fie precizate defecţiunile care se iau în considerare. În strânsă legătură cu noţiunea de fiabilitate. 2. valoarea lor putând fi obţinută numai aproximativ.6. . Calculul indicatorilor de fiabilitate operaţională au la bază acţiunile complexe ale tuturor factorilor interni şi externi care acţionează asupra produsului (sistemului). Etapele realizării fiabilităţii Fiabilitatea ipotetică sau ideală R = 100% este practic diminuată în cursul activităţii de concepţie şi fabricaţie. În practică. montaj şi control Concepţie Condiţii de mentenanţă Calitatea şi fiabilitatea componentelor Condiţii de folosire Fig. nivelul de fiabilitate atins de produsele similare. poate fi egală cu fiabilitatea operaţională. se confirmă în exploatare fiabilitatea operaţională şi se înscrie în norme specifice (standarde) fiabilitatea nominală. Din punct de vedere metodologic. Problema determinării fiabilităţii operaţionale este complexă.Tehnologii de fabricaţie. defectele apărute ca urmare a încălcărilor grave ale instrucţiunilor de exploatare. şi se recomandă ca atunci când există date certe. întrucât parametrii de fiabilitate au un caracter statistic. Pentru asigurarea fiabilităţii unui produs pe o perioadă îndelungată. defectele minore (ex. Pentru efectuarea calculelor de stabilire a fiabilităţii. la un anumit produs. pregătirea şi realizarea fiabilităţii depinde de posibilitatea predicţiei fiabilităţii în faza concepţiei. cheltuielile necesare pentru proiectare. defecţiuni apărute ca urmare a efectelor de mediu exterior. fără scule speciale. se verifică în laboratoare determinându-se fiabilitatea experimentală. precum şi de probabilitatea estimării corecte a acesteia pe baze statistice funcţie de destinaţia produsului. realizare şi exploatare cu o fiabilitate minimă cerută. din calcule să fie excluse următoarele: defectele apărute ca urmare a altor defecţiuni.: arderea unei siguranţe) care se pot remedia într-un interval mic de timp. se utilizează noţiunile de mentenabilitate şi disponibilitate. cu parametrii în afara condiţiilor normale de funcţionare a produsului. se calculează pe baze statistice fiabilitatea previzională. gradul de aproximare depinzând de volumul materialului statistic obţinut în exploatarea produsului. în lipsa unor factori perturbatori.

Un produs supus periodic şi sistematic unor revizii efectuate la intervale de timp adecvate. 2. pe traseul DEFGH.8 şi 2. practic. respectiv.8. cheltuieli suplimentare de întreţinere. precum şi cheltuielile rezultate din nefolosirea produsului (ex. în perioada de post-garanţie. în cazul intervenţiilor necorespunzătoare. Astfel. nu îmbătrâneşte. utilizatorul va avea. mijloc de transport etc. în cazul unei intervenţii corespunzătoare. ea fiind reflectată numai de defecţiunile accidentale. Rata de defecţiuni este redusă ca mărime. şi. dacă la producător cheltuielile totale însumează cheltuielile pentru realizarea fiabilităţii şi pe cele provocate de remedierea defecţiunilor care apar în perioada de garanţie. Cheltuieli Fiabilitate optimă Fig. Evoluţia nivelului de fiabilitate al unui produs. Costurile realizării fiabilităţii sunt diferite la producător şi. datorate fiabilităţii reduse. Cheltuieli la producător R (fiabilitate) Cheltuieli .) pe durata în care acesta nu este disponibil.: o maşinăuneltă. pe lângă costul de achiziţie. 2.9.7. 2. este prezentat pe traseul DMN din fig. la utilizator (beneficiar) (v. fig.

2. Teoretic. de intensitatea de defectare. în situaţia în care acesta.) astfel încât creşterea cheltuielilor aferente mentenanţei preventive să genereze reducerea cheltuielilor necesare mentenanţei colective şi.10. se disting: mentenanţa preventivă (planificată). mentenanţa complexă (combinată). de modul de reparaţie a defecţiunilor şi a criteriilor economice. a ieşit din funcţiune. are ca scop aplicarea unor măsuri combinate de mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă.Fiabilitate optimă R (fiabilitate) Fig. 2. din diferite motive. în funcţie de anumite criterii funcţionale şi economice specifice utilizării produsului. Cheltuieli . indirect. care are ca scop menţinerea produsului în condiţii normale de funcţionare prin înlocuirea sistematică a elementelor înainte de defectarea lor şi executarea unor lucrări de întreţinere periodică. un optim economic (fig.9. trebuie să existe un echilibru. Funcţie de obiectivele urmărite. să micşoreze pierderile provocate de imobilizarea produsului. Cheltuieli la beneficiar (utilizator) Mentenanţa (a nu se confunda cu mentenabilitatea) este definită ca reprezentând activitatea depusă în vederea menţinerii sau restabilirii capacităţii de bună funcţionare a produsului.

adică la momentul începerii exploatării.10. 2. ea scăzând după legi probabilistice până la zero teoretic. t) să nu apară defecţiune: R(t) = P(T > t) Fiind o probabilitate. Determinarea disponibilităţii optime nu este simplă deoarece în evaluarea acesteia intervine un complex de factori. Funcţia complementară fiabilităţii R(t) este funcţia nonfiabilitate F(t) (sau a nesiguranţei în funcţionare) şi reprezintă probabilitatea ca produsul să se defecteze în intervalul (0.2 în care N0 = numărul de produse puse în funcţiune la t = 0. Funcţia de fiabilitate R(t) reprezintă probabilitatea ca timpul T la care apare defecţiunea să fie mai mare decât timpul de funcţionare t. la t = 0. probabilitatea. respectiv ca în intervalul (0. înţelegând prin aceasta că probabilitatea de bună funcţionare este egală cu 1. Evident. valoarea R(t) este încadrată între 0 şi 1: 0 < R(t) < 1. după o durată suficient de mare. respectiv fiabilitatea. N(t) = numărul de produse care au mai rămas în funcţiune la un moment t > 0. Variaţia cheltuielilor totale în funcţie de cheltuielile de mentenanţă În literatura de specialitate se face distincţie între duratele de reparaţie efective (mentenanţa intrinsecă) şi duratele inerente suportului logistic de mentenanţă (asigurarea bazei materiale a acţiunilor de mentenanţă). sunt maxime. Disponibilitatea unui produs. Statistic: EMBED Equation.minim Optim DISPONIBILITATE Fig. dintre care cel mai important este măsura cantitativă a fiabilităţii. exprimată de probabilitatea ca acesta să fie apt de funcţionare după o durată de timp consumată pentru reparaţii impuse de căderea (defectarea) ce s-a produs (după o anumită perioadă de timp de bună funcţionare) este cea mai complexă formă a calităţii întrucât este condiţionată şi determinată de nivelele fiabilităţii şi mentenabilităţii caracteristice produsului respectiv. respectiv probabilitatea de funcţionare fără defect ″ R(t)″ a produsului în decursul unui anumit interval de timp ″ t″ în condiţii date. precum şi de condiţiile de exploatare. t): F(t) = P(T < t) Statistic: .

rezultă că evenimentul sigur este suma celor două: R(t) + F(t) = 1. t + ∆ t): EMBED Equation. 2. respectiv F(t) = 1 – R(t) (v. datorate abaterilor de la tehnologia de montaj şi control. durata de viaţă a unui produs este împărţită în trei zone. În practică. t + ∆ t) f(t) este parametrul care dă viteza de reducere a posibilităţilor de funcţionare fără defecţiuni. Intensitatea defectării (rata defectării) z(t) este probabilitatea ca un produs care a funcţionat fără defecte până la un moment dat t.11) F(t) 1 R(t) F(t) R(t) Fig.11. de unde: R(t) = 1– F(t). în care: zona 1 corespunde domeniului defectelor timpurii. t). 2. zona 3 corespunde domeniul în care se înregistrează căderi accentuate datorate uzurii (v.12.2 Când intensitatea defectării este constantă. caz în care R(t) = e– λ t Determinarea acestui parametru asigură estimarea volumului de service. fig.2 unde n(T) = numărul de produse defectate în intervalul (0. zona 2 corespunde domeniului efectiv de funcţionare în care cauzele de defectare sunt numai cele de natură aleatoare sau datorate uzurii.EMBED Equation. n(t) = N0 – N(t) Cum cele două funcţii sunt evenimente probabile. Parametrul care reprezintă viteza de reducere a probabilităţilor de funcţionare fără defecţiuni f(t) se numeşte densitatea de probabilitate a timpului de funcţionare şi este raportul dintre numărul de defecte în unitatea de timp şi numărul de produse iniţiale: EMBED Equation. să se defecteze în intervalul (t. a reviziilor tehnice şi al reparaţiilor preventive. z(t) = const = λ . fig.2 Cu acest parametru se poate calcula funcţia de fiabilitate R(t): EMBED Equation. .2 în care: n(∆ t) = numărul de produse defectate în intervalul (t. atunci se notează cu λ .). precum şi a lipsei de rodaj. 2.

pe această linie. parametrul care defineşte cel mai bine fiabilitatea este Media timpului de bună funcţionare (MTBF) care se defineste prin relaţia: EMBED Equation. Se observă că pe parcursul duratei de viaţă a unui produs intensitatea defectării are o variaţie caracteristică tip ″ cadă de baie″ . ca atare. prin utilizarea corectă a produsului sau prin înnoiri. neaplicării unor principii de terotehnică care obligă atât proiectantul şi producătorul. = λ . 2. prin mentenanţă. conform căreia calitatea. Sporirea disponibilităţii se poate realiza prin creşterea fiabilităţii.2 În situaţia în care z(t) = const.3. sigure în funcţionare. lipsei unor criterii precise privind realizarea fiabilităţii încă din faza de concepţie.λ (t) Intensitatea defectării ZONA 1 Perioada infantilă ZONA 2 Perioada de maturitate ZONA 3 Perioada de uzură timp Fig. datorate: lipsei preocupărilor în acest domeniu.2 în care în care ti sunt timpii de funcţionare a produselor fără defecte.12. atunci EMBED Equation. continuând cu caietele de sarcini. slabei preocupări a managementului pentru cunoaşterea principiilor teoretice şi a măsurilor necesare pentru realizarea de produse de calitate. mai puţin ale producţiei şi deloc ale exploatării. documentaţiile tehnologice de fabricaţie. 2.2 Statistic: EMBED Equation. concepţiei eronate a conducătorilor de întrerprinderi. necunoaşterii şi. cât şi utilizatorul ″ să aibă grijă″ (teros = ″ a avea grijă″ ) . fiabilitatea şi siguranţa în funcţionare sunt atribute exclusive ale cercetării. Pentru produsele mai complexe. de control şi de recepţie. fiabile. Cauzele generale privind nivelul scăzut de calitate şi fiabilitate al produselor Aceste cauze sunt determinate în primul rând de: 1) Lipsa unor prevederi şi criterii clare în documentaţiile tehnice şi tehnologice pentru realizarea unor produse fiabile. slabei pregătiri în şcoli (inclusiv în instituţiile superioare tehnice).

Acordarea cu uşurinţă de derogări de la documentaţiile de bază care afectează atât performanţele. se adaugă: Lipsa unor componente materiale cu caracteristici şi performanţe ridicate. în producţie. a documentelor necesare pentru exploatare (descriere tehnică. 2. care să conducă – după caz – la reproiectări şi modificări. sporirea stocului de date referitoare la calitatea componentelor şi a produselor. natura defecţiunii şi condiţiile în care a avut loc. Obţinerea datelor necesare adoptării unor măsuri care să conducă la reducerea numărului de defecţiuni impune. Neasigurarea corespunzătoare pe fluxurile de fabricaţie şi la recepţia finală a cadrelor necesare calificate şi a dotării cu aparate de măsură şi control (AMC) şi scule şi disopozitive de verificare (SDV). manuale de cunoastere şi învăţare). cunoaşterea condiţiilor reale de folosire. În mod real. fiabilitatea. cât şi calitatea. pe baza unor cereri ale beneficiarilor insuficient documentate şi asigurate material. loturi de materiale. Lipsa aparaturii speciale sau specializate. odată cu produsul. Nerealizarea verificărilor metrologice periodice a echipamentelor şi AMC. de .de menţinerea şi perfecţionarea produselor printr-un contact continuu între toţi factorii care au contingenţă cu acesta. piese de schimb şi componente. Lipsa echipamentelor şi AMC etalon. în fişele de consemnare a datelor. Instabilitatea proceselor tehnologice pe timpul fabricaţiei şi indisciplina tehnologică. Modificarea pe parcurs a concepţiei de realizare a produselor. Informaţiile legate de diverse defecte se obţin. Omologarea unor produse care se realizează cu componente sau subansamble neomologate. Noţiunea de defect este foarte amplă şi bogată în semnificaţii şi sensuri.4. Din punct de vedere al calităţii. mentenabilităţii şi disponibilităţii. la cauzele de mai sus. colectarea informaţiilor poate avea următoarele obiective: adoptarea de măsuri pentru îmbunătăţirea fiabilităţii. Schimbarea de materiale şi componente care nu mai respectă condiţiile iniţiale şi care cer o altă pregătire tehnologică. ″ Forţarea″ termenelor de realizare a unor produse care se livrează pe piaţă ″ nematurizate″ . loturi de scule şi aparate necesare exploatării. neelaborării simultan cu tehnologia de realizare a produsului şi a tehnologiei de realizare a calităţii. lipsei implementării unui sistem de asigurare a calităţii certificat de organisme acreditate. care vor constitui tot atâtea criterii în calculul indicatorilor de calitate. siguranţa în funcţionare şi eficienţa economică. Prelucrarea statistică şi informaţională referitoare la calitatea produselor Metodele şi mijloacele de obţinere şi analiză a informaţiilor asupra comportamentului unui produs depind de sarcinile care se urmăresc. Nelivrarea de către producători. evidenţierea componentelor defecte. Colectarea datelor trebuie astfel organizată încât să asigure un flux continuu de informaţii şi un feed-back rapid.

rezultatele probelor periodice de tip. parcurgând astfel circuitul informaţional ce caracterizează sistemul informaţional (v. reprezentat prin semnificaţiile derivate din date. reprezentat prin efectul produs asupra celui căruia i se transmit informaţiile. concluziile unor analize. prin documente (standarde) prestabilite. informaţiile au trei sensuri: sensul sintetic. de la generare până la eliminare. reprezentat prin date (cifre. 2.13. prin cele mai diverse maniere. 2.). Informaţiile se analizează într-o primă fază. 2. fiind supuse unei anumite metamorfoze specifice.) Generarea informaţiilor se face prin prelucrarea datelor furnizate asupra fabricaţiei produselor şi funcţionării şi exploatării acestora. Datele au un ciclu propriu de viaţă.obicei. În domeniul calităţii. Astfel. sensul semantic. rezultând activităţi care se desfăşoară în domeniul calităţii produselor ca interacţiuni a trei sisteme (v. sensul pragmatic. . convenţionale sau neconvenţionale. stocării şi gestionării în continuare a celor care sunt de natură să contribuie la îmbunătăţirea calităţii.14. se pot obţine informaţii. în scopul eliminării celor neconcludente. stabilirea măsurilor de exploatare a acesteia şi înregistrarea rezultatelor în urma aplicării. Utilizarea informaţiilor generează luarea unor decizii pe baza cărora se întreprind acţiuni. dar şi pe canale cum ar fi: reclamaţiile şi sesizările beneficiarului. litere etc.13. Aceste din urmă informaţii au în general o doză de incertitudine şi de dezordine organizatorică care le conferă un caracter nedeterminativ în cadrul unui sistem informaţional. Fig. sistem decizional. Gestionarea se referă la evaluarea importanţei fiecărei informaţii reţinute în sistem. în mod organizat. obţinute de la factorii implicaţi în aceste procese.): sistem operaţional. fig. fig.

prelucrarea. 2. documentate şi trasabile privind desfăşurarea activităţilor specifice sistemului informaţional. experimentarea şi exploatarea. De asemenea. eşantionarea etc. banca de date a rezultatelor. este facilitată de calculatoarele electronice care permit înregistrarea.sistem informaţional RESURSE PRODUSE INFORMAŢII DECIZII INFORMAŢII CŞTRE ALTE SISTEME INFORMAŢII DIN ALTE SISTEME Fig. astfel încât activităţile de colectare a informaţiilor. prelucrare şi utilizare să aibă o finalitate controlabilă. banca de date operativă. care va conţine informaţiile operative culese de pe teren. condiţiile de exploatare. De asemenea.14 În cadrul organizaţiilor care au implementat un sistem de management al calităţii. există responsabilităţi precise. care va conţine informaţiile referitoare la produsul supus analizei. de stocare. Suportul organizării datelor îl constituie banca de date. .suport informaţia impune o anumită organizare specifică. cu implicaţii în stocarea şi urmărirea dinamicii în timp. utilizarea datelor într-un sistem informaţional care foloseşte ca tehnologie . să permită dezvoltarea pe etape. Banca de date pentru studiul calităţii are un caracter static. plecând de la cea de cercetaredezvoltare şi proiectare şi continuând cu fabricarea. se pot prelucra indicatorii de calitate după o multitudine de criterii. care va conţine rezultatele prelucrărilor statistice şi indicii calculaţi. ceea ce impune să fie astfel concepută încât să asigure independenţa programelor faţă de date. ca de exemplu: regimul de funcţionare al produsului. care trebuie să conţină date structurate şi organizate conform cerinţelor fluxului informaţional şi al sistemului informatic adoptat. analiza şi calculul indicatorilor de calitate în toate fazele produsului. Vehicularea volumului foarte mare de informaţii. Banca de date trebuie să aibă trei componente principale: banca de date de structură. necesare prelucrării. să prevină accesul neautorizat la informaţii şi să fie exploatabilă informatic. cauzele defecţiunilor. acumulând informaţii din teren asupra defectării produsului.

atât cerinţele clientului / pieţei. fiabilitatea. acest lucru fiind important la determinarea calităţii. manifestate de către clienţi. să determine precis cerinţele clientului printr-o analiză a caracterului sau a necesităţilor pieţei.2. . dacă piaţa dispune de o infrastructură tehnică care să uşureze exploatarea. ″ Maniere″ moderne în marketing Codul manierelor elegante este un exerciţiu nepotrivit într-o economie reală. măsuri de protecţie a utilizatorului. să se analizeze obiceiurile consumatorilor. aceste acţiuni includ o evaluare a oricăror aşteptări sau preferinţe neexprimate.1.5. la concentrarea fabricaţiei şi capitalului. informaţiile de feed-back pot furniza indicaţii atât pentru modificări posibile ale proiectului. să se definească precis cererea şi segmentul pieţei. cât şi celelalte informaţii obţinute din analiza efectuată pe piaţă. în mod clar şi precis. aplicabile. unde manierele trebuie să se adapteze la existenţa unei superoferte de produse. să se stabilească preţurile pe care aceştia sund dispuşi să le plăgească. precum şi alte caracteristici ale produsului). interpretate şi comunicate factorilor responsabili. preţului şi a termenelor pentru produs sau serviciu. măsuri de asigurare / verificare calitativă. Marketingul trebuie să răspundă la anumite întrebări şi să clarifice anumite probleme legate de atât de produse. caracteristici senzoriale (culoare. depozitare. specificaţii referitoare la ambalare. miros). transport. standarde şi reglementări legale. particularităţile mediului de exploatare. comparate.2. considerente referitoare la necesităţile de protecţie a mediului. Aceste informaţii vor fi utile pentru a determina natura şi aşteptările clientului. În plus. rezistenţă tehnică. cantităţii. 2. Responsabilitatea finală pentru deciziile referitoare la problemele pieţei revine managementului general al organizaţiei. Generalităţi Funcţia de marketing are un rol determinant în lansarea şi menţinerea produselor pe piaţă. aspect. prelucrabilitate. caracteristici privind exploatarea: disponibilitatea. să sintetizeze cerinţele pieţei într-o specificaţie preliminară care trebuie să cuprindă: caracteristici referitoare la performanţe (rezistenţă mecanică.5. manipulare. durabilitate. Calitatea în marketing 2. cât şi pentru acţiuni adecvate ale conducerii.5. rezistenţă la coroziune. toate informaţiile legate de calitatea unui produs sau serviciu trebuie analizate. nu înainte ca acesta să fi înţeles clar implicaţiile posibile ale politicii de calitate în menţinerea produselor pe piaţă şi a organizaţiei în competiţie. Funcţia de marketing trebuie să stabilească un sistem permanent de centralizare şi de feed-back a informaţiilor. cât şi de consumatori: dacă un produs este necesar. să facă cunoscute în cadrul organizaţiei. tuşeu. mentenabilitatea.

conducând la pauperizarea majorităţii populaţiei. autovehicule. Lipsa capacităţii de reacţie a economiilor în tranziţie de la economia centralizată la economia concurenţială de piaţă. Canada. conducătorul excelent este cel capabil de a-şi învinge adversarii înainte ca ameninţările acestora să se concretizeze. Este nevoie în acest sens de înţelegere şi sprijinul guvernului. bazat pe strategii de marketing judicios elaborate şi pe produse de certă calitate. Strategiile pentru câştigarea unei pieţe mondiale se elaborează cu multă grijă. tractoare. inclusiv în ţările occidentale avansate (SUA. extrem de agresivă. cât şi în ce priveşte posibilitatea de a furniza produse pieţei interne. Dacă înainte de revoluţia din 1989 România avea export semnificativ. după modelul guvernelor ţărilor extrem de dinamice economic din Asia de Sud-Est. atât în ce priveşte produsul intern brut (care a cunoscut o scădere dramatică). precum şi incapacitatea guvernelor care s-au succedat în unele din aceste ţări de a gestiona noua conjunctură.) constând din produse metalurgice. atât financiar.3. Recâştigarea pieţelor pierdute reprezintă un proces laborios. supremul rafinament în arta războiului este de a dejuca planurile inamicului (trăsătură a sistemelor economice cu comportament evolutiv). o armată fără ''agenţi secreţi'' este exact ca un om fără ochi şi fără urechi. Liberalizarea relaţiilor economice şi trecerea la economia de piaţă au constituit o excelentă oportunitate pentru ţările dezvoltate de a se instala pe aceste pieţe care au fost practic invadate de produse occidentale. a avut un efect devastator asupra economiei ţărilor din centrul şi estul Europei. consumându-se în acest scop energie. 2. maşini unelte. după 1989 aceste pieţe sau închis iar întreprinderile care fabricau produsele respectiva nu au mai fost în stare (în cele mai multe cazuri) să acopere nici cerinţele interne. talent şi inteligenţă.absenţa gândirii strategice caracterizează perdanţii mai mari sau mai mici ai spaţiului economic. ciment.la dominarea pieţei produselor şi serviciilor de către mari corporaţii transnaţionale ce dispun de o uriaşă forţă financiară. Se explică astfel de ce unele guverne din ţările fără ″ vocaţie″ de a rezista într-o lume globalizată economic nu sunt în stare să gândească şi să ofere naţiunilor lor o strategie-răspuns la constrângerile externe şi de supravieţuire. aluminiu. calitatea şi managementul. cea mai bună politică este să cucereşti inamicul intact. adeseori în aceeaşi măsură ca pentru realizarea produsului propriuzis. fără a mai vorbi de posibilitatea de a exporta. Germania. Lipsa strategiilor de evoluţie. confecţii. Acest lucru a fost şi este evident şi în prezent pe piaţa economică constituită din ţările care au aparţinut înainte de 1990 blocului comunist.atunci când ele există . efectele economice consecutive tranziţiei la economia de piaţă au fost excesiv de severe. care a condus în dese cazuri la schimbarea fundamentală a culturii obişnuinţelor şi cerinţelor consumatorilor din această zonă a Europei. o armată nu poate fi condusă după codul manierelor elegante. Modelele de producţie şi consum sunt impuse adeseori populaţiei în afara tradiţiilor şi nevoilor reale ale acesteia: se standardizează internaţional producţia. Italia etc. sticlă. lipsa modelelor economice ale tranziţiei. politica de penetrare fiind sprijinită masiv de o strategie de promovare în special prin mass-media. mobilă etc. ″ Arta războiului″ (autor Sun Tzen) ne oferă elementele de înţelegere a conceptului de marketing agresiv / modern.. distrugerea lui reprezintă ultima soluţie. În cazul concret al României. Analiza în studiile de marketing . cât şi politic şi diplomatic. Elementele principale ale acestui ″ război economic″ au constat în posibilităţile economiei occidentale de a satura o piaţă avidă de produse de o calitate mai bună. neînţelegerea acestora . aşa cum ar trebui ele aplicate: în război.5.

Orice afacere, indiferent de natura şi dimensiunile sale, are nevoie de marketing, activitate care, prin modul în care este concepută şi desfăşurată, condiţionează - în măsură uneori hotărâtoare - profitabilitatea afacerii şi şansele ei de expansiune. Analiza ocupă în acest cadru un rol deosebit, fiind prezentă în întregul proces de marketing, de la cercetările de marketing şi fundamentarea strategiei de piaţă, până la controlul asupra realizării obiectivelor şi urmărirea comportării produsului în consum. Astfel, constituie obiect de analiză totalitatea informaţiilor ce pătrund în sistemul întreprinderii (obţinute în cadrul cercetărilor de marketing), informaţii care, analizate şi interpretate corespunzător, asigură decidenţilor suportul informaţional necesar în toate etapele procesului decizional, permiţându-le să cunoască mediul în care funcţionează, să identifice primejdiile şi oportunităţile existente, să evalueze alternativele acţiunilor lor, precum şi efectele rezultate. Domeniile de analiză sunt: Întreprinderea - cu aspectele legate de resursele sale materiale, umane şi financiare (volum, structură, calitate şi disponibilitatea acestora), de capacitatea de mobilizare şi adaptare a lor la obiectivele strategiei de piaţă, calitatea conducerii; Piaţa cu elementele sale specifice: capacitate, structură, conjunctură, colectivităţile ce o formează (cumpărători, producători, distribuitori, concurenţi). Societatea în cadrul căreia întreprinderea funcţionează: mediul tehnologic, demografic, economic, socio-politic, instituţional, concurenţial, puterea de cumpărare a consumatorilor. Reglementările impuse pieţei prin legi, standarde, norme privind nivelul calitativ al produselor, condiţiile limitative de impact asupra mediului, protecţia şi securităţii persoanei; Nevoile de consum, sub aspectul modului în care iau naştere, al tendinţelor spre care evoluează, al modului de manifestare a lor prin cererea pe piaţă. Comportamentul de cumpărare şi consum al diferiţilor agenţi de piaţă. (Mixul de marketing( cu elementele sale componente: produsul, preţul, promovarea şi distribuţia. Deşi servesc aceloraşi obiective, legate de performanţele întreprinderii, trebuie făcută distincţia între analiza economico-financiară (prin care se obţin aprecieri asupra ansamblului performanţelor economico-financiare ale întreprinderii, au loc evaluări obiective ale unor stări şi rezultate, sunt identificaţi factorii de influenţă şi cauzele acţiunii lor) şi analiza activităţii de marketing sau marketing strategic care se bazează pe studiul comportamentului unui grup de indivizi (aleşi dintre consumatori) şi care are ca obiectiv evaluarea atractivităţii şi competitivităţii produselor, serviciilor şi chiar a întreprinderii însăşi. Capacitatea reală de acţiune a întreprinderii se exprimă sintetic în productivitatea acesteia, în randamentul ei economic, în procesul de convertire a resurselor umane, materiale, financiare şi organizaţionale în produse şi servicii vandabile profitabil pe piaţă. 2.5.4. Marketingul Serviciilor Serviciile au o specificitate care le diferenţiază de bunurile materiale şi care generează anumite trăsături deosebite ale marketingului. Serviciul este rezultatul unor activităţi desfăşurate la interfaţa prestator / client sau al unor activităţi interne ale prestatorului în scopul satisfacerii unor necesităţi ale clientului. Prestatorul şi clientul pot fi reprezentaţi la interfaţa lor de persoane sau de echipamente, iar activităţile clientului la aceste interfeţe pot fi esenţiale pentru prestarea serviciului. Serviciul nu trebuie confundat cu prestarea de servicii, care reprezintă ansamblul activităţilor prestatorului necesare furnizării unui serviciu în care, de regulă, clientul nu este implicat şi nici cu service-ul, respectiv ansamblul de servicii asigurate clienţilor unor produse cu timpul înainte sau după vânzarea acestora (transportul la domiciliu, instalarea, punerea în funcţiune, asigurarea

pieselor de schimb, mentenanţă). Pentru servicii, putem specifica: serviciile de asistenţă medicală, serviciile de utilitate publică (salubrizare, gestionarea deşeurilor, alimentarea cu apă, gaze, electricitate, pompieri, poliţie, administrative etc.), serviciile de comunicaţii şi transport, servicii financiare (bănci, asigurări, pensii, administraţia fiscală şi financiară). Serviciile sunt necorporale (nu pot fi văzute, testate, văzute, simţite, gustate, mirosite etc. înainte de cumpărare). În aceste condiţii, clientul cumpără în condiţii ridicate de risc şi incertitudine şi, pentru a diminua această incertitudine, consumatorul va căuta dovezi (palpabile( ale calităţii serviciului: loc, persoană, echipamente, simboluri, preţuri materiale informative şi alte aspecte materiale ce intervin în prestarea serviciului. Serviciile sunt inseparabile, adică producţia şi consumul serviciului sunt simultane. Având un rol activ şi fiind partener la producerea serviciului, consumatorul este mai implicat în achiziţionarea unui serviciu decât în cazul unui produs. Serviciile sunt variabile şi nu sunt identic reproductibile pentru că nu există un prestator şi un consumator cu caracteristici standard. Calitatea serviciului este adesea eterogenă, inconsistentă. Variabilitatea serviciului de la o prestaţie la alta se poate reduce prin: Elaborarea de proceduri minuţios documentate privind prestarea serviciului; Educarea consumatorului pentru a-şi standardiza aşteptările privind un anumit serviciu; Selectarea, pregătirea şi instruirea personalului care prestează serviciul; Depistarea şi corectarea rapidă a neconformităţilor, cercetarea prestărilor necorespunzătoare de servicii; Analizarea operativă a motivelor de insatisfacţie a clienţilor şi oferirea acestora de compensaţii în cazul în care serviciul nu a fost corespunzător. Serviciile nu sunt stocabile şi apte a fi furnizate atunci când cererea creşte, ca în cazul produselor. Se impun măsuri de sincronizare a cererii cu oferta prin metode specifice fiecărui tip de serviciu oferit. Ca şi în cazul produselor, marketingul serviciilor trebuie să stabilească necesitatea asigurării unui serviciu pe piaţă, segmentul de piaţă care-l solicită şi poate plăti preţul acestuia, caracteristicile definitorii ale serviciului, sintetizate într-o specificaţie de activităţi şi proceduri, condiţiile restrictive rezultate din exigenţele juridice şi actele normative. În cadrul serviciilor, calitatea reprezintă gradul de adecvare ale acestora la nevoile şi cerinţele utilizatorilor. În cadrul analizei de marketing, trebuie studiate performanţele şi calitatea serviciilor oferite de concurenţă pentru a promova o calitate superioară, fără de care pătrunderea pe piaţă este sub semnul întrebării. 2.5.5. Responsabilitatea socială în marketing Responsabilitatea socială în marketing este constituită din obligaţiile unei persoane, grup sau organizaţie de a furniza serviciile într-un cadru legal, fără daune societăţii. Conceptul responsabilităţii sociale vizează trei aspecte: 1) responsabilitatea profitului, respectiv maximizarea acestuia; 2) responsabilitatea acţionarilor, respectiv atingerea obiectivelor stabilite de acţionari, fără a afecta interesele consumatorilor, furnizorilor, distribuitorilor, salariaţilor; 3) responsabilitatea societală, respectiv prezervarea mediului ecologic (conceptul de green marketing).

2.5.6. Elemente de marketing la nivel european

Politica de marketing a unei societăţi cu acoperire regională este dependentă de forma în care îşi promovează produsele, respectiv de nivelul de educaţie şi obiceiurile clienţilor, venitul mediu pe cap de locuitor, limitările impuse de prevederile legale care operează în zona respectivă, reglementările privind protecţia mediului etc. Politicile de marketing la nivel european au ca obiective distincte: a) Politica de produs, care se referă la: adoptarea unor decizii de produs privind adaptarea acestuia la obiceiurile şi standardizarea locală, regională sau europeană (BMW are aceeaşi ″ faţă″ şi facilităţi în toată Europa; ketch-up-ul ″ Heinz Tomato″ este mai dulce sau mai iute în funcţie de ţările de distribuţie); ambalarea şi inscripţionarea sau prezentarea cu ajutorul ilustraţiilor de natură a uşura utilizarea produselor faţă de cazul în care inscripţionarea şi condiţiile de întrebuinţare sunt prezentate într-o limbă de largă circulaţie. b) Politica de preţ: preţ unic al produsului în toată Europa (determină diminuarea pieţei gri); preţ variabil funcţie de necesitatea adaptării la caracteristicile pieţei locale sau la reglementările financiare locale; c) Politica de distribuţie distribuţie la nivel european; distribuţie la nivel local sau regional; d) Politica de promovare a unei firme ce lucrează la nivel european şi care implică două tipuri de decizii: la nivel pan-european; la nivel local - datorită diferenţelor legislative şi mediilor diferite de promovare, mix-urile de promovare (reclamă, relaţii publice, promovarea vânzărilor) sunt dependente de specificul local. Exemplu: afirmarea despre produsul firmei că ''este cel mai bun'' este permisă în Marea Britanie, Belgia şi Italia, dar este interzisă în Germania şi Franţa; tombola este ilegală în Olanda şi legală în restul Europei; cupoanele ce oferă reduceri de preţuri sunt ilegale în Spania, dar legale în Germania. Existenţa marketingului pan-european depinde de existenţa unui consumator pan-european; un consumator pan-european, pentru anumite produse, poate fi cât se poate de regional / naţional pentru altele. Marketingul la nivel european trebuie să ia de asemenea în considerare faptul că particularităţile persoanelor care constituie piaţa consumatorului sunt individualizate în funcţie de criterii: demografice - sex, vârstă, dimensiuni corporale, numărul persoanelor cu anumite caracteristici; economice - venituri, avere; psihologice - stil de viaţă, personalitate; sociale - educaţie, clasă socială.

2.6. Calitatea în specificare, în cercetare - dezvoltare şi în proiectare Funcţiile de specificare şi de cercetare-dezvoltare trebuie să asigure transpunerea

Încă din faza de concepţie a unui produs. exprimate printr-o serie de caracteristici (exemplu: specificaţiile pentru automobile de aceeaşi capacitate cilindrică. modificarea în timp a calităţii. Ingeniozitatea specialiştilor s-a concretizat în realizarea unor proiecte mai bune şi mai ieftine. încă din faza de cercetare-dezvoltare. caracteristici de lux ş. fiabilitatea. utilizarea experimentală de către un client sau pe o anumită piaţă. De notat că între calitatea proiectului şi costuri există o relaţie directă. exprimate în formă cantitativă şi folosind unităţi de măsură adecvate. securitatea şi scoaterea din uz etc. cât şi protecţia împotriva unei utilizări greşite. materiale mai puţin costisitoare. la răspunderea juridică pentru pagubele produse mediului. factori de siguranţă. care pot fi mai severe decât condiţiile legale în vigoare. proiectarea sistemelor de monitorizare şi control a proceselor. rezultând modelele experimentale. trebuie luate în considerare condiţiile referitoare la securitate. Diferenţele de clasă de calitate se referă la o serie de caracteristici cum ar fi: durata de viaţă a produsului. perisabilitatea.15. referire la alte specificaţii sau documente aplicabile. inclusiv în ceea ce priveşte preţul de cost şi care să aducă şi un beneficiu corespunzător pentru întreprindere.necesităţilor clienţilor în documentaţii de execuţie şi specificaţii tehnice pentru materiale şi produse. mock-up-uri. omogenitatea. Acestea constau în precizarea următoarelor elemente: performanţele cerute de la produs. operaţii de prelucrare mai puţine.a. de siguranţă etc. Aspectele referitoare la calitate ale proiectării trebuie să fie clare şi să definească în mod adecvat caracteristici importante pentru calitate cum ar fi criteriile de acceptare şi de respingere. Portretul-robot al produsului trebuie să exprime capabilitatea acestuia. Toate acestea trebuie să aibă drept finalitate obţinerea unui produs care să satisfacă clientul. precum şi alte reglementări din partea companiei respective în domeniul calităţii. asigură ca specificaţiile vor corespunde criteriilor acceptate pentru performanţele tehnice. Cerinţele consumatorilor şi prin urmare calitatea produsului trebuie să fie cuprinse în cerinţele de proiectare. există o strânsă legătură. 2. metodele de producere şi operare. în scopul de a prelimina investiţiile necesare pentru producţie. Conducerea trebuie să stabilească programe de cercetare-dezvoltare şi proiectare pe faze şi etape. durabilitatea. realizarea şi testarea prototipului. incluzând puncte de verificare adecvate naturii produsului: Etapele pot include: cercetare-dezvoltare în laborator. ″ Clasa de calitate″ reprezintă o variaţie de specificaţii pentru aceeaşi utilizare funcţională a unor produse. faţă de necesităţile clientului. aşa cum se prezintă în fig. care necesită piese mai puţine. parametrii care descriu produsul. întocmirea proiectului de excelenţă. caracteristici de interschimbabilitate. ale produselor. materialele care urmează a fi utilizate prin specificarea unor proprietăţi sau prin referirea la alte reglementări sau norme. dacă sunt utilizate. aspecte de fiabilitate. Trebuie luate în considerare atât aptitudinea de utilizare. toate acestea trebuind să nu afecteze performanţele de ansamblu ale produsului. Specificaţiile sintetizează cerinţele consumatorilor şi permit producătorului să proiecteze şi să fabrice produsul. Există însă standarde naţionale şi internaţionale care. stabilirea tehnologiei de fabricaţie. realizarea de prototipuri. fabricate de către diferite firme). Între specificaţiile produselor şi standardele generale. În plus. impuritatea substanţelor străine. deteriorările. trebuie . încercări speciale pe o staţie pilot. realizarea unei serii zero-uzinale.

serviceabilitate şi mentenabilitate. b) Elemente referitoare la specificaţia produsului şi la condiţiile de service: condiţii referitoare la habilitate.avut în vedere că: în timp ce o calitate mai ridicată a proiectului costă. Aceste încercări trebuie să includă: validarea performanţelor ca durabilitate. . stabilită ca adecvată. verificarea calculatoarelor şi a software-ului.15 Referitor la încercarea şi măsurarea parametrilor produsului. metodele de eşantionare şi pregătire a eşantioanelor. mai mult. încercarea şi măsurarea produsului trebuie să includă: valorile de referinţă ale caracteristicilor măsurabile. verificarea durabilităţii şi eficacităţii produsului în condiţii probabile de procesare şi utilizare. comparaţii cu produse similare. Analizele proiectelor de procese şi produse trebuie să includă: a) Elemente referitoare la necesităţile şi satisfacerea clientului compararea necesităţilor clientului cuprinse în specificaţia preliminară a produsului. produse şi procese. o calitate de conformitate superioară realizată cu tehnologii performante costă mai puţin. FIGURA 2. toleranţele. în rezultate ce privesc în special stabilitatea fabricaţiei. validarea proiectului pentru procese şi produse prin încercări la scară redusă şi pe eşantioane. Parametrii pentru inspecţia. atât pe fluxul de fabricaţie. condiţiile referitoare la încercarea şi exactibilitatea măsurării. caracteristicile atributive. securitate. criteriile de acceptare aplicate pentru evaluarea produsului şi a proceselor pe parcursul fazelor de inspecţie. conformarea cu condiţiile de reglementare. fiabilitate şi a mentenabilităţii în condiţii probabile de depozitare şi funcţionare. cât şi finală. prevederea de măsuri privind compatibilitatea cu mediul. cu specificaţiile tehnice pentru materiale. cu standardele naţionale şi internaţionale şi cu proiectele proprii. ci trebuie organizată în funcţie de condiţiile specifice. metodele de măsurare şi analiză. comparaţii cu produse competitive. în stabilirea calităţii unui proiect trebuie implicate toate compartimentele funcţionale ale unei organizaţii. Un număr corespunzător de eşantioane (încercările de tip) trebuie examinate prin încercări şi / sau inspecţii în scopul de a da o încredere. stabilirea de proceduri pentru evitarea utilizării involuntare sau greşite. condiţiile în care produsele respinse pot fi remaniate. verificarea faptului că toate caracteristicile din proiect sunt cele stabilite şi că toate modificările autorizate ale proiectului au fost efectuate şi înregistrate. criteriile de acceptare şi de respingere. această participare nu se face de la sine. încă din faza de proiectare trebuie specificate metodele de măsurare şi încercare. de regulă.

detaliile tehnice. aspecte legate de efectuarea încercărilor. Succesiunea logică a acestor activităţi include următoarele etape: a) Planificarea proiectării. criterii de acceptare / respingere a produsului. precum şi disponibilitatea lor. aspectul. trasabilitate şi instrucţiuni de utilizare. control şi întreţinere. automatizare. Precizarea resurselor şi a personalului specializat care execută aceste activităţi. inclusiv a celor care au subcontractat unele proiecte. fiabilitatea. condusă cu grija şi controlată. pentru procesele şi facilităţile de fabricaţie. incluzând promotorii şi furnizorii aprobaţi. capabilitatea de a inspecta şi a experimenta proiectul. identificarea şi controlul elementelor exterioare care influenţează calitatea. e) Identificarea cerinţelor de ieşire ale proiectării. transport. ''viaţa'' de raft. controlul trebuie să includă şi controlul specificaţiilor. evaluarea costurilor de fabricare. a efectelor defectării. incluzând necesităţile de procese speciale. utilizarea. inspecţie. caracteristici calitative influenţate de extrapolarea procesului de la nivelul staţiei pilot la nivelul producţiei de masă. analiza privind modurile de defectare. măsura în care capabilitatea procesului satisface toleranţele impuse. avertizare. proceduri. manipulare. operare. analiză pe baza arborilor de defectare. ambalare. asamblare şi instructaj complementar. producţie. specificaţii referitoare la estetică (aspectul suprafeţelor. Structura şi controlul sistemului de management al proiectării trebuie descris amanunţit şi documentat. mecanizare. existenţa muchiilor etc. specificaţii ale materialelor componente şi ale subansamblurilor. etichetare. reglementări normative. condiţii referitoare la marcare. Procesul de proiectare trebuie să furnizeze informaţii tehnice şi documentaţii pentru achiziţii de materii prime şi materiale. limitele referitoare la substanţele străine. criterii privind impurităţile.). depozitarea. caracteristici referitoare la defectări minore. scoatere din uz. depozitare şi viaţa de raft. în scopul de a se asigura activităţile de fabricaţie şi service. c) Elemente referitoare la specificaţiile procesului şi la condiţiile de service: productibilitatea proiectului. d) Identificarea cerinţelor de intrare ale proiectării. mentenanţă etc. uşurinţa de funcţionare. Proiectarea trebuie. manipulare.toleranţe admisibile şi compararea acestora cu capabilitatea procesului. b) Furnizarea de informaţii referitoare la experienţa de proiectare. ambalarea. d) Identificarea interfeţelor tehnice şi organizaţionale pentru a controla proiectanţii în situaţiile în care ei afectează munca altora. mentenabilitatea şi disponibilitatea. incluzând condiţiile speciale de inspecţie şi încercare. necesităţi de depozitare. condiţii referitoare la ambalare. identificarea şi controlul parametrilor care influenţează calitatea produselor. în special factorii de securitate şi de mediu referitori la articolele ieşite. educarea şi instruirea în prealabil. g) Stabilirea procedurilor de revedere periodică a mersului proiectării pentru a se asigura că aceasta . Acestea trebuie să fie clar exprimate în termeni ce privesc performanţa. ca orice activitate.. a spaţiului şi echipamentelor pe care le au la dispoziţie. identificare. c) Asigurarea activităţii de proiectare.

Natura acţiunii serviciului . . . Calitatea în specificare şi cercetare-dezvoltare şi proiectare pentru servicii Creşterea sectorului serviciilor a fost sugerată de economişti ca fiind o parte a progresului natural în care dominaţia economică se schimbă de la agricultură către industria producătoare de produse şi apoi către servicii.Clientul intern sau extern va impune limitări asupra timpului de realizare şi costului proiectului şi sub presiunea acestor factori controlul unor soluţii nu poate fi aplicat cu eficienţă.acoperă cerinţele din specificaţii iar progresul este în sensul atingerii obiectivelor. În plus. mici modificări. respectiv procesul de interacţiune. comparativ. Interacţiunea . cu atât va fi mai mare costul serviciului. este simultan (beneficiarul serviciului trebuie să fie de faţă în momentul în care acesta se produce) şi este eterogen (din cauza percepţiei şi preferinţelor individualizate ale elementelor implicite sau explicite ale serviciului). Vânzarea serviciului . În dezvoltarea şi proiectarea serviciilor trebuie să se ţină seama de clasificarea acestora în servicii de întreprindere. i) Evaluarea folosirii de noi materiale cu scopul stabilirii influenţei lor asupra fiabilităţii şi siguranţei în funcţionare.proporţia din timpul total de furnizare a serviciului în care consumatorul beneficiar al acestuia este prezent în sistem. j) Utilizarea de date de feed-back din proiectele anterioare. serviciul implicit sau beneficiile psihologice).persoana sau lucrul. caracteristicile specifice ale sistemelor care produc servicii pot fi particularizate. resursele vor cunoaşte o mişcare de dirijare către servicii. executate şi livrate. este perisabil.modul şi felul în care consumatorul este implicat în furnizarea serviciului. . . O examinare a celei mai mari parţi din produsele sau serviciile noi va arăta că ele utilizează tehnici existente. servicii profesionale. cu excepţia cazului în care apare o achiziţie tehnologică deosebită. În aprecierea cercetării-dezvoltării şi proiectării serviciilor trebuie luate în considerare diferenţele între bunuri şi servicii deşi unii autori argumentează ca atât marketingul cât şi concepia trebuie să se supună aceloraşi reguli fundamentale. servicii de masă. servicii personale. Specialiştii argumentează că pe măsură ce beneficiile rezultate din cererea de servicii devin mai mari decât cele pentru produse. servicii de comerţ.Cu cât este mai mare timpul consumat pentru un proiect. Contactul . h) Aprecierea de noi tehnici şi tehnologii şi analiza raportului între inovaţie şi standardizare. Un serviciu este intangibil (necorporal). componente ori sisteme cărora le-au adus. selectarea formei şi opţiunilor referitoare la serviciu şi adaptarea.7. serviciul explicit sau beneficiile simţurilor. nu poate fi stocat (consumându-se în momentul în care se produce). cu atât mai mică este creşterea de valoare a acestuia. 2. indiferent pentru ce sunt făcute: bunuri sau servicii.cu cât munca este mai intensă şi echipamentul folosit mai sofisticat.Puţine proiecte sunt în întregime noi. În practica curentă trebuie ţinut cont de faptul ca sunt unele probleme care fac dificil controlul proiectării: .care include alegerea. În termenii proiectării este posibil să se recunoască trei elemente distincte în pachetul de servicii (elementele fizice.tangibilă (corporală) sau intangibilă (necorporală). în care cerinţele sunt stabilite.Nici un proiect nu va fi niciodată complet în sensul că întotdeauna mai trebuie adăugate unele elemente sau pot fi îmbunătăţite unele soluţii. Receptorul serviciului. Pentru proiectarea serviciilor trebuie de asemenea avute în vedere elementele referitoare la: Intensitatea muncii .

evaluarea bonităţii furnizorilor. Programul calitativ de procurare trebuie să cuprindă. condiţii referitoare la mărimea loturilor. 2. 2. Calitatea în producţie . cumpărătorul se bazează pe inspecţia la primire sau pe analiza eşantionării interne. standardul aplicabil la furnizor referitor la sistemul de asigurare a calităţii. fabricantul trebuie să stabilească cu fiecare furnizor o relaţie strânsă de lucru şi un sistem de feed-back. descrierea tehnică exactă. experienţa anterioară cu furnituri similare. de regulă. ambalare. etichetare. cât şi pentru elementele componente ale acestora. identificarea precisă a clasei. Înregistrări ale calităţii la primire. rezultatele încercărilor unor furnituri similare. desene şi comenzile de aprovizionare.Din cele prezentate rezultă unele dificultăţi în proiectarea serviciilor. furnizorul implementează un sistem oficial de asigurare a calităţii. transport şi livrare. cel puţin următoarele elemente: Condiţii pentru specificaţii. atât pentru furnizorii externi. semifabricatele. piesele şi subansamblele procesate au o importanţă deosebită în calitatea produsului final. sunt eliminate de pe piaţă. de aceeaşi organizatie şi chiar de către unul şi acelaşi angajat al unei organizaţii sporesc dificultatea de a stabili un set precis de standarde şi reglementări pentru servicii în general. Clauze pentru aplanarea diferendelor referitoare la calitate: condiţii de remaniere / respingere a produselor. trebuie să se convingă de capabilitatea furnizorului de a livra produse de calitate (conform specificaţiilor tehnice şi contractuale). Din acest motiv. Acordul referitor la metodele de verificare. Controale la primire. Acordul referitor la asigurarea calităţii: cumpărătorul se bazează pe sistemul de asigurare a calităţii furnizorului. materialele. sub un anumit nivel. experienţa publicată a altor utilizatori.8. De asemenea. după cum este specificat de către cumpărător. furnizorul prezintă concomitent cu livrările. evaluarea eşantionului de produs. netratate cu atenţie şi în lipsa evaluării consecinţelor nefavorabile conduc la scăderea calităţii serviciilor care. cât şi pentru cei interni. Planuri de inspectare la primire. date statistice referitoare la compatibilitatea proceselor de la furnizori. Calitatea în procesare Materiile prime. Diferenţele existente între serviciile de acelaşi fel oferite de organizaţii diferite. datele de inspecţie / încercare specificate sau înregistrările controlului proceselor. Selecţia furnizorilor calificaţi: evaluarea la faţa locului a capabilităţii furnizorilor şi a sistemului calităţii acestora.9. dificultăţi care.

întreţinere în depozitare a produselor fabricate. praf etc. manipulare. trebuie create aceste condiţii. are loc în procesul de producţie. Calitatea producţiei în ansamblu însumează efectul cumulat (sinergic) al următorilor factori principali: .calitatea concepţiei tehnologice. parametrii care se controlează. aparatură de masură şi control. scule şi dispozitive verificatoare. a controlului de calitate. Calitatea producţiei înseamnă calitatea întregului proces de producţie. concepţia sa asupra modului de realizare a produsului. sunt prevazute cote. valorile nominale şi toleranţele admisibile. cu cei care dispun de asemenea tehnologii. materialele componente. precum şi prelucrarea tehnologică a documentaţiei de execuţie. care trebuie să corespundă cu specificaţiile din documentaţiile în executare. umiditate. oglindind-o fidel. gradul de finisare a suprafeţelor. .calitatea condiţiilor de ambalare. prin documentaţiile de execuţie.calitatea organizării şi asigurării controlului de calitate pe fluxul e fabricaţie şi la recepţia finală. Toate maşinile. precum şi a celui angajat în controlul de calitate. modul de instruire şi nivelul de pregătire ale personalului productiv. condiţiile de acceptare şi/sau respingere în cazul apariţiei neconformităţilor. documentat care stă la baza acestuia (documentaţii de execuţie. Calitatea controlulului mai este asigurată şi de numarul şi calitatea sculelor şi dispozitivelor verificatoare. Cele specificate mai sus asigură calitatea în producţie. În situaţia în care producătorul nu dispune de anumite tehnologii sau capabilităţi tehnologice.). respectiv gradul de conformitate al produsului. Pentru maşinile-unelte care trebuie să funcţioneze în condiţii speciale de mediu (temperatură. teloranţe. calitatea industrială a produselor fiind rezultatul materializat al calităţii producţiei. utilizarea metodelor de urmărire obiective care reduc sau elimină influenţa subiectivă a celui ce măsoara. printr-o pregătire de fabricaţie adecvată. se pot schimba unele materiale sau soluţii tehnice. În cadrul pregătirii de fabricaţie. .calitatea personalului direct productiv. verificate şi atestate metrologic. sculele şi aparatura folosite în procesul de fabricaţie trebuie să fie în parametrii normali de funcţionare. acolo unde este cazul.calitatea dotării cu masini-unelte. Noţiunea de calitate a producţiei are o sfera mai larga de cuprindere decât cea a calităţii produsului. având ca bază cerinţele pieţii colectate şi sintetizate de marketing. parametrii şi tehnologia de control pe fluxul de fabricaţie şi la recepţia finală. precum şi procedurile tehnologice specifice. norme de .Realizarea produsului potrivit documentaţiilor întocmite de proiectanţi.calitatea pregătirii de fabricaţie. Aceasta concepţie trebuie materializată în cadrul unei capabilităţi particulare a producătorului privind dotarea liniilor de fabricaţie. În cadrul concepţiei tehnologice de realizare a produsului se stabileşte succesiunea optimă a operaţiilor de realizare a acestuia. . pentru a fi puse de acord cu posibilităţile producătorului. subansamblele. . . printr-un permanent dialog cu proiectantul. . referenţialul. Investiţiile în noi tehnologii şi procese tehnologice se fac după o temeinică analiză economică ce are în vedere ca avantajele obţinute să permită amortizarea investiţiei într-un timp cât mai scurt. respectiv ansamblele. Pentru realizarea dezideratului calităţii superioare. respectiv pregătirea condiţiilor materiale şi tehnice. precum şi la asamblarea corectă şi funcţionarea acestuia. Poducţiei îi revine sarcina de a materializa proiectele în care sunt prezentate structura produselor.calitatea materiilor prime şi materialelor. acestea vor trebui cerute prin programul de investiţii sau stabilite colaborări în producţie. precizarea încă din faza de proiectare a tehnologiei de control. prin care să se asigure că procesele tehnologice folosite vor conduce la realizarea pieselor şi subansambelor produsului conforme cu prevederile documentaţiei. depozitare. Proiectantul transmite executantului. în cazul în care menţinerea acestora conform concepţiei proiectantului ar conduce la costuri ale produsului pe care piaţa nu le poate accepta. protecţia acestora. tehnologiile de realizare. acesta trebuie organizat pe baza unei tehnologii care să precizeze punctele obligatorii de control. piesele componente. procesele tehnologice specifice.

ci trebuie organizată în funcţie de condiţiile specifice. Aceasta condiţie nu este suficientă. Deşi conformitatea produsului faţă de documentaţia de referinţă era foarte bună. materiale mai puţin costisitoare. În acest sens. care necesită piese mai puţine. determinată pe baza rezultatelor provenite din încercări în condiţii de laborator sau pe baza informaţiilor din exploatare obţinute de la un număr de produse . Diferenţele de clasă de calitate la cele patru firme se referă la o serie de caracteristici cum ar fi: durata de viaţă a produsului. caracteristici de interschimbabilitate. exprimate printr-o serie de caracteristici. care este prescrisă în specificaţii (standarde. această participare să nu fie lăsată la voia întâmplării. se poate da exemplul automobilului marca Trabant.1. produs înainte de 1990 în Germania de Est.întreprindere. Responsabilitatea finală pentru deciziile referitoare la problemele pieţei revine conducătorului întreprinderii. fiabilitatea estimată.) Ingeniozitatea specialiştilor s-a concretizat prin realizarea unor proiecte mai bune şi mai ieftine. 2. un rol important îl are şi ''cercetarea pieţei'' care urmăreşte: obiceiurile utilizatorilor. norme tehnice. valoarea lui economica era redusă din cauza unei neconformităţi flagrante între cerinţele pieţei şi performanţele acestuia. Calitatea în producţie poate fi foarte bună.). cu atât costurile vor fi mai mari.2. standarde. cum ar fi: în timp ce o calitate mai ridicată a proiectului costă de regulă mai mult.) sau inscripţionată pe produs.3. caracteristici de lux şi altele. 2. În paralel cu procesul ingineriei tehnologice. singura situaţie în care acesta va fi şi eficient din punct de vedere economic. Cu cât calitatea proiectului este mai ridicată. reglementări etc. aspecte de fiabilitate. o calitate de conformitate superioară costă de obicei mai puţin.1. Proiectarea produsului ca mijloc de asigurare a competitivităţii în domeniul calităţii Dintr-un alt punct de vedere. alegerea calităţii proiectului necesită participarea tuturor compartimentelor întreprinderii. dar care să nu afecteze performanţele de ansamblu ale produsului. produsul trebuie să corespundă şi aşteptărilor consumatorilor. preţurile pe care sunt dispuşi să le plătească. deosebim: fiabilitatea nominală.1. contracte etc. factori de siguranţă. ceea ce implică şi valori ale produsului mai ridicate (fig. nu înainte ca acesta să fi înţeles clar implicaţiile posibile. Această noţiune este cel mai bine exprimată prin modul de prezentare a specificaţiilor automobilelor Cadillac şi Volswagen sau Ford şi Toyota. şi anume cel al modalităţii de estimare a fiabilităţii. existenţa posibilităţii de întreţinere şi altele. respectiv realizează un grad înalt de conformitate. Aspecte economice ale calităţii în cadrul unui proiect ''Clasa de calitate'' reprezintă o variaţie de specificaţii pentru aceeaşi utilizare funcţională a unor produse. în sensul că produsul corespunde la un nivel de exigenţă înalt faţă de referenţialul care i-a stat la bază. operaţii de prelucrare mai puţine. 2.

Principalele activităţi şi costuri implicate în aceste cheltuieli sunt: costurile implicate de studiul pieţei sub aspectul identificării cerinţei de calitate a cumpărătorilor. pierderi datorate nereuşitelor în realizarea calităţii. costurile implicate de activitatea de asimilare în fabricaţie a produsului (prototip. respectiv pentru realizarea şi funcţionarea infrastructurii calităţii. zona 2 corespunde domeniului detectiv ce au drept cauze numai cele de natură aleatoare. adică la momentul începerii exploatării. Fiind o probabilitate. În unele cazuri este utilizată noţiunea de probabilitatea ieşirii din funcţionare a maşinii F(t). zona 3 corespunde domeniului în care se înregistrează căderi datorate uzurii. În practică. rezultă R(t) + F(t) = 1 // R(t) = 1 – F(t) // F(t) = 1 – R(t) (v. 2. costurile implicate de activitatea de pregătire a fabricaţiei în vederea asigurării unor procese tehnologice şi mijloace de producţie capabile să satisfacă calitatea. astfel: F(t) = P(T < t) F(t) se mai numeşte şi funcţia nonfiabilitate (sau a nesiguranţei în funcţionare) Evenimentele (T > t) şi (T < t) fiind contrare. costul legat de dotarea cu personal şi de achiziţionarea mijloacelor pentru controlul procesului tehnologic.) Un alt parametru utilizat concomitent cu R(t) este intensitatea defectelor λ (t) care.identice. care fac ca produsul să fie corespunzător pentru utilizare. durata de viaţă este împărţită în trei zone. costurile implicate de marketingul aspectelor calitative ale produsului. . costurile implicate de activitatea de cercetare-proiectare.12. datorate abaterilor de la tehnologia de montaj şi control. costurile implicate de activităţi de cercetare şi dezvoltare. fig. valoarea R(t) este încadrată între 0 şi 1: 0 < R(t) < 1 înţelegând prin aceasta că probabilitatea de bună funcţionare este egală cu 1 la t = 0. costurile legate de infrastructura tehnică şi de service pentru asigurarea bunei funcţionări a produselor la clienţi. a reviziilor tehnice şi al reparaţiilor preventive. ea scăzând după legi probabilistice până la 0 teoretic. serie zero). după o durată suficient de mare.5. în legătură cu modul în care funcţia calităţii îşi îndeplineşte rolul. Costurile calităţii Fiecare producător alocă fonduri pentru anumite aspecte legate de realizarea însuşirilor (cerinţelor). determină media timpilor de bună funcţionare. costurile de menţinere a preciziei de lucru a acestor maşini şi procese. în care: zona 1 corespunde domeniului defectelor timpurii. costurile pentru evaluarea produsului. în situaţia când este constant. costul prevenirii defectelor. costul activităţii de informare la zi a personalului. R(t) = P(T > t) în care P(T > t) reprezintă probabilitatea ca produsul să funcţioneze fără defecţiuni un timp T > t.1. Determinarea acestui parametru asigură realizarea volumului de service. 2.

în modul şi secvenţele specificate în fluxul tehnologic. 2. oricând. personal.(v.6. Procesele de producţie trebuie verificate dacă sunt capabile să producă în conformitate cu specificaţiile produsului. Evoluţia articolelor publicate în domeniul mentenabilităţii Organizarea şi planificarea operaţiilor de producţie trebuie să asigure ca acestea au loc în condiţii controlate. facilictăţile şi mediile asociate. Controlul şi mentenanţa echipamentului.13) Utilizând notaţiile: A (t) = disponibilitatea produsului // R (t) = fiabilitatea produsului F (t) = nonfiabilitatea produsului // M(t) = mentenabilitatea produsului obţinem: A (t) = R (t) + F (t) × M(t) sau A (t) = R (t) + ă1 – R (t)î × M(t) Analizarea acestei expresii matematice generează următoarele concluzii: mentenabilitatea este importantă în cazul maşinii de luptă cu o fiabilitate redusă. furniturile. în vederea creşterii nivelului disponibilităţii unei maşini.7. software pentru calculatoare. Evoluţia numărului de pagini publicate în domeniul fiabilităţii Nr. măsurări. fig. aparatelor de măsură şi control. Controlul producţiei include: Controlul şi trasabilitatea materialului. orice acţiune de mentenanţă conducând sigur la suplimentarea valorii fiabilităţii. generând astfel ridicarea disponibilităţii. al tematicii abordate 1250Management Analize1000Testare750Proiectare500DateTeorie250 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Fig. Condiţiile controlate includ controale adecvate pentru materiale. echipamente de producţie. Deci: A (t) > R (t) . 2. . sau în cazul: M(t) = 0 rezultă că disponibilitatea se confundă cu fiabilitatea. este necesară asigurarea unei bune accesibilităţi la reparaţiile preventive sau corective. piesele de schimb necesare şi un personal suficient de calificat pentru a interveni în cazuri de necesitate. de articole publicate din punct de vedere. Nr. instrumentarului de proces. de pagini cumulat e 1950 1960 1970 1980 1990 1000080006000Articole40002000Cărţi 2000 Fig. procese şi proceduri. deoarece permite creşterea disponibilităţii acesteia. 2. fiabilitatea este o componentă de bază a calităţii.

fig.(v. Controlul modificării procesului de producţie privind materiile prime şi materialele.7. protecţia sănătăţii consumatorului. Pentru exploatarea produsului. fiabilitate. Variaţia cheltuielilor de mentenanţă în funcţie de disponibilitate . siguranţă în funcţionare. software-ului pentru calculator. tehnologiile de fabricaţie. 2.) Cheltuieli OPTIM Disponibilitate ig. 2. procedurile de inspecţie etc. mentenabilitate. costuri reduse pentru materiile prime şi materiale şi resursele consumabile din timpul exploatării. Controlul proceselor speciale care au influenţe semnificative asupra calităţii produsului.. Controlul materialelor neconforme.SDV-urilor.7. caracteristicile cele mai importante se referă la disponibilitate.

la aspecte cu caracter social. Generalităţi În capitolele anterioare s-a detaliat conceptul de calitate. precizia prelucrărilor realizate de maşini-unelte etc. indici energetici (putereviteză). 3) caracteristici de disponibilitate. în condiţii date de exploatare sau utilizare. care se referă la latura estetică a produselor (aspect plăcut. efect de lubrificaţie etc. la aspecte organoleptice (gust. climatice etc. Controlul calităţii produselor şi serviciilor 3. finisaj şi ambalaj corespunzător. fabricaţie. la unele produse fiind esenţială. 2) caracteristici psihosenzoriale şi sociale. sfera noţiunii de calitate se extinde. miros). . valoarea nutritivă a bunurilor alimentare etc. Aspectul industrial se referă la caracterisiticile fizice. se redă schematic interdependenţa caracteristicilor de calitate privită prin prisma eficienţei şi a serviciului furnizat de produs. estetica şi ergonomia produselor se va obţine o imagine completă a nivelului calitativ al produselor.). Proprietăţile produsului / serviciului care îi conferă calitate acestuia poartă numele de caracteristici de calitate şi pot fi: 1) caracteristici funcţionale.1. caracteristici fizico-chimice. Numai integrând într-un tot unitar gradul de utilitate. cum ar fi: rezistenţă la rupere. apelor. în zilele noastre. care se referă la proprietăţile produsului de a fi apt pentru utilizare în orice moment al solicitării.). ponderea acestor caracteristici în aprecierea calitaţii creşte considerabil. valoarea nutritivă a unui produs alimentar.). Sub influenţa trasformărilor determinate de progresul ştiinţific şi tehnic contemporan. într-o altă formulare. Însuşirile unui produs sunt numeroase. eleganţa culorilor şi a desenelor etc. Cea de-a doua grupă de caracteristici din categoria celor funcţionale. legate nemijlocit de utilizarea produsului. În fig. uzură. sunt în strînsă legătură cu cele tehnice şi se referă la: randamentul maşinilor şi utilajelor. impactul asupra biosferei). economicitatea.3. electrice. Se exprimă prin: caracteristici de fiabilitate care comensurează probabilistic menţinerea în timp a performanţelor calitative ale produsului şi caracteristici de mentenabilitate privind aspectele legate de repunerea în funcţiune a unui produs în urma defectării. chimice. Totodată. calitatea reprezintă totalitatea caracteristicilor unui produs sau serviciu a căror evaluare permite să se determine măsura în care acesta corespunde la un moment dat necesităţilor societăţii. Aşadar. fiind necesar un proces permanent de evaluare a căilor şi metodelor de continuă modernizare a acesteia şi adaptare la nevoile beneficiarilor.3. iar aspectul comercial se referă la satisfacerea beneficiarului (gama sortimentală. ale produsului. lipsa defecţiunilor etc. Calitatea prezintă un dublu aspect: industrial şi comercial. Ne referim la influenţa pe care utilizarea produselor o are asupra mediului ambiant (poluarea atmosferei.1. caracteristicile economice. utilizare. Calitatea produselor lansate pe piaţă trebuie în permanenţă menţinută şi îmbunătăţită. subliniind faptul că aceasta se realizează în toate fazele principale de existenţă ale unui produs: concepţie. O formă specială a caracteristicilor funcţionale sunt caracteristicile tehnice care sunt specifice pentru diferite părţi componente ale produselor (de exemplu: caracteristicile legate de funcţionarea pistonului dintr-un cilindru: frecări.

lungimea unui ax de transmisie etc.) sau numărabile (număr de nasturi pe o confecţie. nÎ). de gradul de ''utilitate''. chiar şi în cazul în care caracteristicile (variabilele) sunt măsurabile. de exemplu. conţinutul de grăsime al laptelui. atât a parametrilor de calitate.3. De multe ori. sunt caracteristici determinabile organoleptic (o lampă electrică funcţionează sau nu. fac însă extrem de dificilă aprecierea globală a calităţii printr-un singur indicator sintetic. Se obţine astfel relaţia: EMBED Equation. 2.. . În asemenea cazuri – în mod convenţional – defectul se numeşte atribut şi se instituie controlul calităţii prin atribute. ″ fire scăpate″ într-un tricotaj. prin măsurare indirectă (exemplu: puterea unui electromotor prin măsurarea încălzirii conductorilor. care să reflecte nivelul tehnic.. prin compararea obiectivă cu mostra etalon (exemple: gradul de alb al unei ţesături.). prin comparare subiectivă cu mostra etalon (exemple: grad de cromare. x3 .).″ bule de aer″ într-o piesă turnată. x2 .2. specifici. numărul de defecte pe cm2 la tablă etc. zgomot de fond.. în mod necesar. Măsura calităţii Importanţă practică are nu numai definirea noţiunii de calitate. Calitatea unei transmisii de telecomunicaţii. Marea varietate a caracteristicilor de calitate. productivitatea. Încercări în acest sens există în literatura de specialitate.. Vom nota cu x1 . a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare ale unui anumit produs. se instituie controlul calităţii prin măsurarea variabilelor.. . Caracterul concret.. factorii care determină defectele sunt dificil sau imposibil de măsurat (de exemplu. În practica curentă a planificării şi statisticii. finisajul unei confecţii etc. de gradul în care mărimea sa se apropie de performanţele obţinute pe plan mondial etc. rezultatele în exploatare şi gradul de competitivitate.caracteristici de calitate). se foloseşte adesea sistemul de control prin atribute. costul etc. .″ corpuri străine″ într-o soluţie etc. În cazurile în care caracteristicile se pot măsura şi înregistra. calitatea unei acoperiri galvanice prin grosimea stratului depunerii etc. ″ ochi de peşte″ într-o folie de polietilenă. fluxul luminos al unei lămpi electrice.. se estimează prin fidelitatea semnalului transmis şi se poate determina pe baza caracteristicilor: bandă de frecvenţă. randamentul. complex şi dinamic al calităţii impune. fiabilitatea unui utilaj cu ajutorul probelor de rezistenţă la uzură. Pentru a economisi timp şi cheltuieli. însă soluţionarea completă a problemei necesită cercetări aprofundate care să permită evaluarea obiectivă.2 care ne permite să facem o evaluare globală a calităţii unui produs. adică cuantificarea calităţii. De asemenea. cât şi a coeficienţilor de importanţă care se acordă acestora. număr de chibrituri într-un pachet etc.). care să ţină seama de importanţa sa în procesul de folosire. ci şi aprecierea ei obiectivă. grad de vopsire. diferenţiate în funcţie de natura produsului.). informaţiile despre evoluţia calităţii se obţin prin indicatori parţiali. ca de exemplu: performanţele tehnico-economice. xn cele n-proprietăţi ale unui produs (sau cele n. care au în vedere o serie de caracteristici. elaborarea unor criterii de apreciere.). gradul de coacere al roşiilor etc. Caracteristicile calitative ale produselor pot fi determinate: prin măsurare directă (exemple: grosimea tablei. greutatea ţesăturii. distorsiuni şi senzaţia de audiţie plăcută. .. Fiecărei proprietăţi i se poate ataşa o cifră de ponderare ci (i ∈ Ş1. nivel maxim de modulaţie.).

1. astfel încât să facă posibilă comparabilitatea în timp. este în curs de constituire o nouă ramură a ştiinţei. dezvoltare. sub forma unor limite care trebuie să se încadreze. negăsindu-se în nici un caz sub nivelul admis de cei direct interesaţi. trebuie îndeplinite anumite cerinţe cum ar fi.Nivelul acestor caracteristici este fixat în standardele de stat şi în normele interne. În legătură cu măsurarea şi estimarea calităţii produselor. nivelul maxim sau minim – în funcţie de natura caracteristicii – să reflecte realizările cele mai înalte atât din ţară. prevăd condiţiile aplicabile atât la controlul produselor în diferite faze de realizare a acestora. la procese şi la sistemul calităţii. standardele prevăd metodele de încercare. identificarea şi înregistrarea tuturor problemelor referitoare la produse. transportare. conforme standardelor internaţionale şi naţionale. Totodată. Pentru caracterizarea corectă a calităţii pe această bază. condiţiile de ambalare. de pildă: caracteristicile principale de calitate să fie cele cerute de către consumatori. elaborarea metodelor de optimizare a indicilor calitativi. Deşi concordanţa produselor cu specificaţiile prevăzute în standarde şi norme interne nu epuizează multiple aspecte ale calităţii. 3. cu caracter interdisciplinar. în funcţie de condiţiile normale. Generalităţi Reglementările în acest domeniu. Managementul unui furnizor care proiectează şi livrează produse are responsabilităţi complexe şi diverse privind: 1) Politica în domeniul calităţii – definirea clară a scopurilor şi obiectivelor urmărite.3. montaj şi service. tehnologie şi industrie. caracterizarea evoluţiei calităţii. Încrederea în conformitatea produsului poate fi obţinută prin asigurarea condiţiilor de realizare a calităţii şi verificarea rezultatelor obţinute în proiectare. păstrare şi utilizare a produselor. Controlul calităţii 3. care să demonstreze capabilitatea unui furnizor de a proiecta şi livra produse conforme. la procese şi la sistemul calităţii. cât şi de peste hotare. cât şi la realizarea şi funcţionarea unui sistem al calităţii pe ansamblul întreprinderii. iniţierea şi recomandarea de soluţii. producţie. 2) Organizarea activităţilor ce influenţează calitatea şi a instrucţiei personalului angrenat în aceasta prin: acţiuni de prevenire a oricărei neconformităţi referitoare la produse. măsurate şi apreciate obiectiv. elaborarea nomenclatorului şi a clasificării indicatorilor calitativi pentru produse şi servicii. totuşi permite aprecierea într-o măsură mare a acesteia. .3. consumatorii. cu mijloacele tehnice existente. elaborarea metodelor de determinare şi evaluare a diferitelor caracteristici ale calităţii produselor. mediile de utilizare a diferitelor produse. denumită Calimetria ale cărei principalele obiective sunt: stabilirea terminologiei şi definirea principalelor noţiuni ale calităţii produselor utilizate curent în ştiinţă. exprimarea să fie unitară.

fie de către clientul final. 7) Aprovizionarea: evaluarea subcontractanţilor pe baza capabilităţii acestora de a satisface condiţiile din contracte. stabilirea interfeţelor tehnice şi organizatorice dintre grupurile şi echipele implicate în proiectare.verificarea implementării soluţiilor. criterii de execuţie care trebuie stipulate într-un mod cât mai clar. cu planurile calităţii şi / sau cu procedurile documentate. de montaj şi service. precum şi a unui mediu de lucru adecvat. prelucrarea. cât şi condiţiile comerciale. elaborarea procedurilor sistemului calităţii referitoare la implementarea efectivă a acestuia. precizarea datelor de intrare ale proiectării. 3) Sistemul calităţii respectiv: elaborarea unui manual al calităţii care să includă sau să facă referire la procedurile sistemului calităţii şi să prezinte structura documentaţiei utilizate în cadrul sistemului calităţii. aprobarea proceselor şi a echipamentelor utilizate. a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească produsul care face obiectul contractului. validarea proiectului. respectiv: aprobarea şi emiterea documentelor şi datelor (care sunt în vigoare. precizarea datelor de ieşire analiza proiectării. care se retrag. verificarea proiectului în diferite etape. modificări eventuale ale proiectului. 9) Identificarea şi trasabilitatea produsului prin proceduri documentate. . livrarea sau montarea ulterioară a produsului neconform numai când deficienţa sau starea necorespunzătoare au fost corectate. atât în ceea ce priveşte performanţele şi caracteristicile acestuia. 4) Analiza contractului – definirea documentaţiei. 10) Controlul proceselor de producţie. conformitatea cu standardele / codurile de referinţă. controlul. proceduri de identificare). definirea tipului şi extinderii controlului efectuat la aceştia. 8) Controlul produsului furnizat de client (prevăzut să fie încorporat în furnitura finală). fie de către furnizor la subcontractant. verificarea produsului aprovizionat. mentenanţa corespunzătoare a echipamentelor pentru a se asigura capabilitatea permanentă a proceselor. utilizarea echipamentelor corespunzătoare de producţie. stabilirea datelor de aprovizionare. monitorizarea şi controlul parametrilor relativi la procese şi a caracteristicilor adecvate produselor. 6) Controlul documentelor şi a datelor. planificarea calităţii – definirea şi documentarea modului în care condiţiile referitoare la calitate sunt satisfăcute. montaj şi service prin: proceduri documentate care definesc modul de producţie. de montaj şi de service. modificări ale documentelor şi datelor. 5) Controlul proiectării în vederea asigurării încă din această fază că produsul va corespunde condiţiilor specificate prin: planificarea proiectării şi dezvoltării.

Activitatea de cercetare-dezvoltare este unul din factorii principali care influenţează atât dezvoltarea economică.proiectare Activităţile de cercetare . . Succesul activităţii de cercetaredezvoltare se concretizează prin alimentarea pieţei cu produse din ce în ce mai performante. Metodologic. această categorie cuprinde activităţile orientate către obţinerea de noi cunoştinţe specifice care au aplicare directă în exploatarea comercială a produselor. Este de subliniat că cercetarea-dezvoltarea presupune eforturi financiare şi umane foarte mari şi în ţările avansate.2. reclasare pentru alte utilizări. Controlul calităţii în cercetare . înregistrarea inspecţiilor şi încercărilor. unele cercetări fundamentale pot fi orientate către domenii în care acestea au un interes comercial real. acceptare prin derogare. după fabricaţie. La cererea întreprinderilor. păstrarea nivelului de competitivitate pe piaţă. 16) Controlul înregistrărilor calităţii. finale. respins sau rebutat. 18) Instruirea personalului. 15) Manipulare. 17) Audituri interne ale calităţii. creşterea beneficiilor şi. activitatea de înnoire. actual sau în perspectivă. desfăşurarea proceselor tehnologice. livrare. Neglijarea cercetăriidezvoltării condamnă ţările care nu fac eforturi de sprijinire a acestui sector. în cursul fabricaţiei. la înapoierea economică.studiile de dezvoltare. acţiuni preventive rezultate din informaţiile asupra produsului şi tehnologiei de fabricaţie.dezvoltare. în mod deosebit. cât şi succesul unor firme şi întreprinderi.dezvoltare . . fără a avea un obiectiv specific. statul se implică masiv în sprijinirea acestei activităţi. 3. 13) Controlul produsului neconform care trebuie analizat în conformitate cu proceduri documentate: reprelucrare pentru a satisface condiţiile. procese sau servicii care corespund unei anumite utilizări sau pot fi comercializate rentabil. depozitare. 14) Acţiuni corective şi de prevenire: tratarea reclamaţiilor clientului referitoare la neconformităţile produsului. sunt activităţile care au drept scop transpunerea rezultatelor cercetărilor fundamentale sau aplicative în produse. măsurare şi încercare.dezvoltare . 12) Controlul echipamentelor de inspecţie. . printr-o riguroasă şi îndelungată supravieţuire a întreprinderilor care dezvoltă sau beneficiază de cercetare . prin înnoiri tehnologice. cu sau fără reparare. implicit la obţinerea nedoritului statut de ″ colonie tehnologică″ . conservare.cercetări fundamentale. prin creşterea ritmului de dezvoltare a economiei naţionale şi a productivităţii. această categorie include toate activităţile care sunt îndreptate către progresul cunoaşterii ştiinţifice.proiectare sunt esenţiale în asigurarea calităţii produselor şi adecvarea acestora la cerinţele din ce în ce mai exigente ale pieţei.3. ambalare.11) Inspecţii şi încercări: la primire. 19) Service-ul asigurat pentru produs în perioada de garanţie şi post-garanţie. activităţile de cercetare-dezvoltare se pot împărţi în: .cercetări aplicative.

fundamentală pentru modul in care va arăta produsul. s-a stabilit configuraţia acestuia şi modul de funcţionare. programele şi procedurile operative. procese tehnologice specifice. În vederea fabricaţiei. machete etc. În condiţiile în care prototipul produsului este acceptat şi omologat. De menţionat că în documentele temei de proiectare se regăsesc cerinţele beneficiarilor / consumatorilor care. Pe baza cercetării efectuate. planul trebuie să aibă în vedere următoarele: Stabilirea obiectivelor trebuie să fie un proces continuu şi flexibil deoarece cercetarea-dezvoltarea deschide noi perspective. Pe baza documentaţiei întocmite se realizează un prototip al produsului care se supune unui ansamblu complex de verificări pentru a vedea în ce măsură acesta corespunde din punct de vedere constructiv. procese tehnologice. funcţional şi al parametrilor caracteristici.) şi se prefigurează unele soluţii tehnologice (privind modul de asigurare sau obţinere a componentelor. specificaţii de materiale. În această etapă. sintetizate de activitatea de marketing. se definesc soluţiile tehnice de realizare (materiale utilizate. subansambluri şi ansambluri componente.În practica curentă se utilizează conceptul de cercetare . cu prevederile temei de proiectare. succesiunea etapelor este următoarea: Stabilirea unei teme de cercetare-dezvoltare în care să se precizeze performanţele şi caracteristicile produsului în concordanţă cu cerinţele pieţei căreia îi este destinat. Principalele elemente ale controlului calităţii cercetării-dezvoltării sunt: corespondenţa temei de cercetare-dezvoltare cu cerinţele pieţei.dezvoltare care se referă la activităţile desfăşurate pentru realizarea ″ portretului-robot″ al unui produs care să corespundă cerinţelor pieţei. va trebui elaborat proiectul documentaţiei tehnice a produsului pe baza specificaţiei cuprinse în tema de proiectare. analize de laborator. În consecinţă. Proiectarea produsului. produsul a fost definit din punct de vedere conceptual. realizat în condiţii de unicat. metodele. norme. tehnologia de control. fie în cadrul unei organizaţii / instituţii specializate. cercetări. Cercetarea-dezvoltarea şi proiectarea sunt activităţi distincte. Planul stabileşte obiectivele. Programele şi bugetele de cercetare trebuie să fie permisive în sensul adaptării la noile situaţii care apar în urma cercetării. Realizarea unui prototip. sarcina cercetării-dezvoltării şi a proiectării a fost îndeplinită şi documentaţia se transmite producătorului pentru a organiza fabricaţia. Întocmirea unei teme de proiectare. face posibile noi abordări sau adoptarea de noi soluţii. se reia ciclul cercetare-dezvoltare şi se propun noi soluţii tehnice pentru eliminarea nonconformităţilor. prototipul poate fi confruntat şi cu o testare de piaţă. fie în cadrul firmei care va fabrica produsul. strategiile. de asemenea. competitivitatea produsului cercetat faţă de produsele similare. . modul de asamblare şi funcţionare etc. cu propriile intrări şi ieşiri şi pot fi organizate. Cercetarea-dezvoltarea trebuie să-şi compatibilizeze soluţiile cu capacitatea tehnologică a firmei care va realiza produsul. reglementări naţionale). specificaţii de reglementări avute în vedere în proiectare (standarde. De asemenea. breviare de calcul. soluţii de asamblare). specificaţia privind aparatura de măsură şi control necesară etc. Controlul activităţii de cercetare-dezvoltare se face pe baza planului de desfăşurare a acestei activităţi. care să conducă la realizarea unei configuraţii a produsului. trebuie să fie satisfăcute. În logica realizării fizice a unui produs ce urmează să fie lansat prima dată pe piaţă sau a modernizării unui produs aflat deja pe piaţă. În situaţia în care unii parametri specificaţi în tema de proiectare nu au fost realizaţi. evident în funcţie de complexitatea produselor. modele experimentale. Concepţia de realizare a produsului rezultat al cercetării-dezvoltării se transpune în documente utile fabricaţiei: desene de execuţie. s-au verificat soluţiile tehnice adoptate prin probe de laborator sau testarea unui produs experimental. Efectuarea de studii.

manipularea. evaluarea globală a performanţelor în raport cu costurile. materiale. Schimbările radicale apărute pe piaţa internaţională sau încă în curs de apariţie. justificarea economică a introducerii. încadrarea în bugetul aprobat şi evaluarea costurilor reale în comparaţie cu cele planificate. reprezintă măsura de evaluare a întregii activităţi de proiectare. folosirea de materii prime. depozitarea. aşa-numitele Consilii Tehnico-Economice (CTE). creşterea capacităţilor de producţie. documentaţia de execuţie să fie completă având toate specificaţiile necesare introducerii produsului în fabricaţie. întreţinerea. Controlul criteriilor specificate mai sus se efectuează periodic de către colective specializate din cadrul unităţii de cercetare-dezvoltare. mentenabilitate. realizarea preliminată a principalilor indicatori funcţionali: fiabilitate. Globalizarea economică şi creşterea concurenţei impun noi atribute ale structurării întreprinderilor: expansiunea (posibilitatea modificării cu uşurinţă a dimensiunilor organizaţiei pentru menţinerea stabilităţii pe piaţă). CTE poate propune trecerea la etapa următoare sau în cazul apariţii de neconformitate. în situaţia în care parametrii şi caracteristicile acestuia se încadrează în prevederile temei de proiectare. scoaterea din uz. respectiv reproiectarea radicală a proceselor. simplificarea produselor din punct de vedere constructiv şi reducerea numărului subfurnizorilor. Controlul calităţii proiectării se face prin evaluarea îndeplinirii corespunzătoare a următoarelor activităţi şi obiective: conformitatea datelor de proiectare cu cerinţele din tema de proiectare. atunci când este cazul. disponibilitate. în primul rând. ca urmare a fenomenului de globalizare. stabilirea tehnologiei de control de calitate pe fluxul de fabricaţie şi la controlul final. încadrarea în bugetul aprobat şi evaluarea costurilor reale în comparaţie cu cele planificate. . întocmirea documentaţiilor tehnice însoţitoare ale produsului (descriere şi instrucţiuni de folosire) precum şi a documentaţiei privind ambalarea. În funcţie de evaluările de etapă.gradul de noutate al soluţiilor tehnice abordate. respectiv evaluarea criteriilor performanţă / cost. precum şi îmbunătăţirea tehnologiilor de producţie. piese şi subansambluri nespecifice la care criteriul cost / performanţe este minim. omologarea prototipului. a organizării şi a culturii privind calitatea unei întreprinderi având drept scop creşterea spectaculoasă a performanţei. au ca efect afectarea dramatică a stabilităţii firmelor din toată lumea. Noua structurare a întreprinderilor vizează capacitatea de răspuns la cererea masivă şi în permanentă creştere de bunuri şi servicii care reclamă. adâncirea planificării şi a controlului. estimări ale costului producţiei şi costurile exploatării. Una din temele cercetării-dezvoltării şi proiectării o reprezintă şi reengineeringul proceselor. condiţionarea trecerii la etapa următoare de eliminarea acestora. În final. întocmirea corectă a specificaţiilor de produse necesare a fi achiziţionate de la furnizorii agreaţi şi stabilirea condiţiilor de calitate necesare. eficienţa tehnică a soluţiilor propuse rezultate în urma comparării rezultatelor modelului experimental cu cerinţele temei de cercetare-dezvoltare. de noi tehnologii. reducerea perioadelor de instruire a personalului prin abordarea tip proces a activităţilor simple şi abordarea sistemică la nivel de întreprindere. eficienţa economică a soluţiilor propuse. simplificarea tehnologiilor prin automatizarea şi robotizarea operaţiilor. specificarea de tehnologii de fabricaţie conforme cu dotarea tehnologică a producătorului.

creşte presiunea concurenţială de creare de noi produse. ci şi celor care merg bine dar întrevăd în viitor conjuncturi nefavorabile. deşi nu întrevăd dificultăţi şi pericole. când doresc un produs şi când vor sa-l plătească. timpul de dezvoltare a produselor noi se reduce drastic. factorul determinant al pieţei este reprezentat de Clienţi. de protecţie împotriva concurenţei. fiind în continuă descreştere. ci şi din cauza dispariţiei barierelor comerciale şi a legislaţiei. În mod real şi din ce în ce mai ferm în epoca modernă are loc fenomenul deplasării puterii pe piaţă de la producător la consumator. au un management ambiţios şi agresiv. beneficiul accesului relativ uşor la sursele de informaţii graţie tehnologiei de comunicare şi informaticii. nu numai din cauza concurenţei. în realizarea. calitate. cum. fixează termenele şi modalităţile de plată care le convin. însoţite de dificultăţi pe care vor să le evite sau celor care. Schimbările la care este supusă piaţa au devenit permanente. Ritmul schimbării s-a accelerat. cât şi în tehnologiile de fabricaţie schimbă natura concurenţei sau a competiţiei. mai evoluate. În noua conjunctură. La acestea se adaugă presiunea firmelor noi care intră pe piaţă cu o nouă generaţie de produse. Poziţia privilegiată a clientului este stimulată de oferta mare de produse de pe piaţă. cu preţuri accesibile şi calitate înaltă. service. Se dezvoltă o mulţime de produse din ce în ce mai diverse. atât în realizarea produselor. Clienţii îşi individualizează din ce în ce mai mult cererile. . existând situaţii în care firmele existente încă nu şi-au recuperat investiţiile prilejuite de lansarea produselor lor. S-au subliniat mai sus câteva aspecte care influenţează în mod decisiv piaţa. din ce în ce mai severă.datorită faptului că pieţele se îngustează. durata de viaţă a produselor se micşorează. impun termenele de livrare conform planurilor şi programelor proprii. consideraţi astăzi ″ critici″ în evaluarea performanţelor: cost. Reproiectarea proceselor vizează în final obţinerea unor îmbunătăţiri spectaculoase ale indicatorilor. care spun producătorului ce. pentru a scoate în evidenţă importanţa deosebită a calităţii activităţii de cercetare-dezvoltare şi proiectare. Reproiectarea proceselor nu se aplică numai organizaţiilor care se confruntă cu mari dificultăţi. Sarcinile producătorilor devin tot mai complexe şi mai greu de îndeplinit. menţinerea şi dezvoltarea competitivităţii produselor şi producătorilor. viteza de lansare pe piaţă etc. devin clienţi individuali care aşteaptă produsele / serviciile adaptate nevoilor lor. asigurarea unui nivel superior de servicii. în moduri în care unele din firmele existente pe piaţă nici nu se aşteaptă. iar cererea îşi diminuează presiunea. sunt atotcuprinzătoare şi de necontrolat. Introducerea progresului tehnologic.

verificarea prin examinare. este necesar un control de calitate bazat pe criterii ştiinţifice.. controlul de calitate nu se reduce la rolul pasiv de depistare. influenţează producţia în direcţia perfecţionării ei. adică în etapele de concepţie constructivă şi tehnologică şi de pregătire a fabricaţiei. variabilitatea proceselor de fabricaţie poate fi nu numai cunoscută. constatare şi înregistrare a defectelor calitative. Legătura inversă ce o asigură controlul calităţii semnalizează devierile ce pot apare faţă de calitatea prescrisă şi permite stabilirea corecţiilor care trebuie aduse. a conformităţii unui produs cu prescripţiile tehnice. Astăzi. prin service-ul asigurat.3.3. Controlul calităţii produselor în procesul producţiei 3. ci are rolul activ de a influenţa producţia.1. în urmărirea comportării în exploatare a produselor. Controlul de calitate reprezintă. Controlul de calitate nu trebuie să intervină numai pe fluxul de fabricaţie şi în faza finală. Această conjugare a răspunderilor derivă din faptul că toate . Calitatea. care hotărăsc calitatea. Pentru a se putea lua decizii corecte în legătură cu desfăşurarea proceselor de fabricaţie. Astfel. Cunoaşterea variabilităţii proceselor de fabricaţie impune buna funcţionare a compartimentului de control tehnic al calităţii care trebuie să efectueze încercări şi analize pentru a caracteriza starea procesului şi a aduce operativ corecturile necesare readucerii acestuia în limitele de desfăşurare admise (în câmpul de toleranţă) pentru a asigura precizia şi calitatea prescrisă. Prin cunoaşterea operativă a ″ erorilor″ (abaterilor). la beneficiari. Datorită faptului că majoritatea caracteristicilor de calitate sunt variabile aleatoare. înscrise în documentaţia care a stat la baza fabricaţiei. controlul tehnic al calităţii influenţează activ întregul proces de producţie. controlul nu se încheie după acceptarea produsului finit şi livrarea acestuia.3. în concepţia modernă. deoarece. controlul continuă în timpul montajului şi pe perioada de efectuare a probelor tehnologice. în sensul prevenirii defectelor. se realizează în procesul de producţie. Existenţa unui sistem de control al calităţii bine organizat. care concură la realizarea calităţii. se poate vorbi şi despre calitatea controlului de calitate. s-a generalizat uzanţa ca perioada de garanţie acordată de către furnizori pentru produse să crească.3. Pe această bază. Datorită progresului tehnic şi a exigenţei crescânde a beneficiarilor. adică influenţată în mod conştient. Organizare şi obiective Controlul calităţii produselor pe fluxul de fabricaţie şi prin inspecţie finală constituie un factor esenţial al oricărui sistem ştiinţific de organizare şi conducere a producţiei. măsurare. sporind astfel sarcinile controlului de calitate. dotat cu cadre de înaltă calificare şi cu aparatură modernă. prin caracterul său preventiv. mai mult ca azi.3. dar şi ″ controlată″ . analiză etc. Controlul creează condiţiile necesare pentru conjugarea tuturor forţelor în vederea îndeplinirii sarcinilor. şi mâine. dar controlul. prin aplicarea de măsuri de corectare în toate compartimentele întreprinderii. în esenţă. Evoluţia metodelor de organizare a controlului a înregistrat salturi spectaculoase sub influenţa complexităţii şi sporirii preciziei proceselor tehnologice. se introduce în producţie comanda de reglare pentru corectarea şi prevenirea abaterilor. încercare. în sens de conformitate cu un referenţial. mai mult ca ieri. ci trebuie să fie prezent în toate etapele premergătoare desfăşurării procesului de fabricaţie propriu-zis. metodele de control al calităţii produselor şi al proceselor de fabricaţie se fundamentează pe teoria probabilităţilor şi statistica matematică. nu scuteşte de răspundere factorii de concepţie şi de execuţie pentru asigurarea unei calităţi superioare a produselor. În cazul instalaţiilor complexe. de produs finit. De asemenea. ci se extinde şi ulterior. iar desfăşurarea proceselor de producţie se supune legilor care guvernează fenomenele şi procesele cu caracter aleator.

conduc la sporirea cheltuielilor de producţie (prin rebuturi. Dezvoltarea comerţului exterior. a muncitorului care ambalează. sistemul de cointeresare şi răspundere materială. ca funcţie de verificare a activităţilor componente ale procesului de producţie. Calitatea şi controlul calităţii nu constituie numai problema producătorului sau întreprinderii. care cuprinde: stabilirea planului de control pe baza tehnologiei de control elaborată în faza de proiectare (puncte de control şi de către cine şi cum se măsoară caracteristicile de calitate). cât măsoară şi cu ce se măsoară. executarea controlului cu metode şi mijloace moderne. măsuri pentru eliminarea şi prevenirea apariţiei acestora. Compartimentul de control tehnic de calitate al întreprinderii are următoarele funcţii: 1) funcţia de control propriu-zis. precum şi standardizarea metodelor şi mijloacelor de control. să analizeze tendinţele existente pe plan mondial în scopul asigurării şi menţinerii calităţii la nivelul celor mai bune realizări din lume. Controlul calităţii. încercări de fiabilitate. să studieze comportarea produselor livrate în exploatare. Organul specializat care răspunde de calitate este compartimentul de control tehnic al calităţii. Într-o întreprindere modernă şi eficientă din punct de vedere economic.). dotarea fluxului de fabricaţie şi a controlului final cu aparate de măsură şi control cu precizia cerută de documentaţiile tehnice ale produselor. Controlul calităţii are un rol însemnat pe linia preîntâmpinării refuzurilor şi reclamaţiilor care. pregătirea profesională a controlorilor de calitate. evaluarea costului lipsei de calitate. folosirea de metode de control moderne. lipsa de exigenţă a controlului. ce. respectiv cine. cum. în afară de faptul că prejudiciază prestigiul fabricii – ″ marca fabricii″ – şi reduc portofoliul de comenzi (deci periclitează lărgirea producţiei şi dezvoltarea fabricii). 3) funcţia de dezvoltare a unei atitudini corespunzătoare pentru calitate la toţi lucrătorii. transportă sau depozitează produsele dăunează calităţii. intransigenţa şi obiectivitatea lor. Acest compartiment este obligat să detecteze operativ abaterile şi să obţină acţiuni de reglare a proceselor. Calitatea controlului de calitate este condiţionată de: cunoaşterea cu exactitate a tehnologiei de control. remanieri. o greşală a tehnologului. analiza statistico-matematică a informaţiilor culese din procesul de producţie. 2) funcţia de ameliorare a nivelului calităţii produselor care cuprinde: studii comparative ale unor produse similare (din ţară şi străinătate). sensibilizarea lucrătorilor pentru o calitate superioară.compartimentele dintr-o întreprindere îşi au locul lor bine determinat. controlul calităţii produselor şi implicit siguranţa acestora în funcţionare trebuie să constituie o dominantă a . cercetarea şi analiza reclamaţiilor care se referă la calitate. bonificaţii etc. autoritatea pe care conducerea întreprinderii o delegă compartimentului de control. în vederea evitării încălcărilor prescripţiilor tehnice şi contractuale. Orice eroare de calcul a proiectantului. acţiuni de depistare a cauzelor defectelor şi rebuturilor. o neglijenţă a maistrului. care cuprinde instructaje şi acţiuni pentru reducerea defectelor de fabricaţie. implică stabilirea unor răspunderi precise pentru toţi factorii. ci de acestea se ocupă numeroase organizaţii naţionale şi internaţionale. analiza comportării în exploatare a produselor. care sunt făcute împreună cu compartimentele de concepţie. globalizarea pieţelor impun necesitatea stabilirii unor criterii cu aplicabilitate generală privind calitatea produselor.

termene de livrare. în organizarea modernă a controlului calităţii în procesul de fabricaţie.preocupărilor conducerii. funcţia de control a calităţii trebuie să asigure respectarea tehnologiilor şi a proceselor tehnologice specificate în documentaţii. trebuie să i se dea o atenţie deosebită. Etapele distincte ale ciclului de aprovizionare sunt: a) Alegerea furnizorului pe baza unei analize şi evaluări a produselor oferite de diferiţi furnizori. cheltuielile mari care se fac în situaţia apariţiei rebuturilor (mergând până la retragerea de pe piaţă a unor loturi importante de produse). Controlul calităţii materialelor aprovizionate include totalitatea activităţilor şi informaţiilor. Persoana care organizează şi răspunde de planificarea. Elementele tehnice ale programului de control al calităţii şi cele ale asigurării fiabilităţii se completează reciproc în cadrul producţiei. Organizarea şi funcţionarea compartimentelor de control tehnic al calităţii se reglementează în funcţie de apartenenţa la o ramură de producţie şi de natura problemelor ce fac obiectul controlului de calitate. specifice producţiei cuprinde aprovizionarea. garanţii. s-au introdus şi funcţiunile de control al realizării fiabilităţii interne. precum şi de verificare a respectării tehnologiei de fabricaţie şi a tehnologiei de control a calităţii reprezintă sinteza comparării realizărilor efective cu obiectivele planificate. Stabilirea prin plan a unor programe de inspecţie pentru asigurarea concordanţei dintre produs şi cerinţe. Se analizează astfel mijloacele de producţie şi control de care dispune furnizorul. Principiile pe care se bazează funcţia de control a calităţii sunt strâns legate de criteriile de proiectare şi de probele la care trebuie supus produsul pentru a se verifica concordanţa cu performanţele prescrise. au impus schimbarea atitudinii producătorilor faţă de problemele calităţii şi siguranţei în funcţionare. Înnoirile permanente ale produselor. . dezvoltarea de noi procese tehnologice. Controlul calităţii materialelor aprovizionate sau al lucrărilor executate de subfurnizori are o importanţă deosebită şi în orice sistem de control al calităţii. indiferent de nivelul ierarhic. complexitatea acestora. problema calităţii produselor este problema atât a conducătorilor. Aceste activităţi trebuie să fie în concordanţă cu profilul organizaţiei economice şi cu tipurile de produse şi servicii pe care le oferă. cât şi a fiecărui membru al unei organizaţii. dacă are implementat un sistem de management al calităţii. despăgubirile pe care producătorul este obligat să le acorde în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a prejudiciilor aduse sănătăţii şi siguranţei utilizatorului. aşa cum a fost ea definită în capitolul 2. Succesiunea fluxului activităţilor determinante. seriozitatea în respectarea prevederilor contractuale referitoare la preţuri. Mai mult. Controlul calităţii este legat de faza execuţiei. în timp ce cerinţele privind fiabilitatea sunt concentrate în cadrul activităţii de concepţie constructivă şi tehnologică. precum şi a salariaţilor. Din aceste motive. aprecierea pe piaţă. de la procesul de alegere a furnizorului până la închiderea ciclului de aprovizionare şi înapoi la actualizarea datelor privind calitatea livrărilor făcute de furnizor. care se realizează în producţie. Subordonarea responsabilului pentru controlul calităţii produselor la persoane din structurile ierarhice aflate la rândul lor în subordinea managerului general este de natură să genereze conflicte de interese cu repercursiuni negative asupra calităţii produselor. producţia şi livrarea. Planificarea corespunzătoare a controlului calităţii trebuie să asigure eşalonarea în timp şi succesiunea coerentă a activităţilor desfăşurate de ansamblul organizaţiei pentru realizarea performanţelor produselor. existenţa unie pieţi concurenţiale. tehnicile de control pe care le aplică. dacă produsele livrate sunt certificate de către un organism de certificare acreditat. bonitatea. Din acest motiv. fără de care nu se pot realiza parametrii de siguranţă în funcţionare şi economicitate în fabricaţie. organizarea şi controlul calităţii trebuie să facă parte din managementul general al întreprinderii şi să raporteze problemele legate de activitatea sa nemijlocit managerului general.

d) Controlul de recepţie al produselor aprovizionate (materii prime. b) procesul tehnologic prezintă o variabilitate. c) procesul tehnologic prezintă variabilitate aşa de accentuată încât. În comenzile care se transmit furnizorilor. La verificarea finală se pot întâlni trei situaţii: produsul este acceptat şi va fi dirijat către depozitul / magazia de produse finite. determinării cerinţelor noi. avându-se grijă să se evite posibilitatea reintroducerii sale accidentale sau voite pe fluxul de fabricaţie. se expun riscului de a fi eliminaţi de pe lista furnizorilor agreaţi. produsul este declarat rebut şi este dirijat către depozitul de rebuturi. producţia decurge normal. situaţie în care se reiau unele faze din procesul tehnologic în vederea eliminării neconformităţilor apărute. Controlul final oferă totodată posibilitatea verificării competenţei şi exigenţei grupelor de control interfazic. a căror îndeplinire reclamă iniţierea unor acţiuni viitoare. Inspecţia pe fluxul de fabricaţie are drept scop verificarea modului în care. c) Controlul documentelor de aprovizionare. însă prin aplicarea unor corecţii. cât şi calitatea şi fiabilitatea produselor finite. trebuie să fie trecute toate datele care definesc calitativ (prin caracteristici măsurabile sau parametri funcţionali) şi cantitativ materialul care urmează a fi aprovizionat. Modul de realizare a produselor se controlează prin inspecţia pe fluxul de fabricaţie şi probele de acceptare finală. prelucrează datele obţinute din verificarea eşantioanelor şi compară rezultatele cu limitele de control. Controlul final reprezintă în esenţă un supracontrol şi constituie ultima barieră în calea pătrunderii produselor necorespunzătoare în circuitul economic. f) Iniţierea acţiunilor corective care privesc furnizorii în vederea eliminării deficienţelor care pot apare la livrarea unor produse. acesta poate fi readus în programul normal de desfăşurare. furnizorii nu se ridică la nivelul exigenţelor producătorului privind calitatea. în situaţia în care există mai mulţi furnizori care îndeplinesc în condiţii acceptabile exigenţele producătorului. e) Centralizarea informaţiilor privind calitatea produselor aprovizionate în scopul evaluării permanente a performanţelor furnizorilor. atât calitatea procesului de producţie. prin corecţii. materiale. Controlul procesului de producţie sau controlul fluxului de fabricaţie se efectuează de către controlori distribuiţi în posturi fixe sau în posturi mobile (controlori itineranţi). permite să se stabilească . în scopul evitării rebutării produselor. subansambluri) în vederea eliminării introducerii în fabricaţie a unor produse neconforme care pot influenţa negativ. performanţele şi caracteristicile produsului. în urma aplicării tehnologiei de fabricaţie se realizează pe faze. Este necesară întreruperea procesului de fabricaţie pentru efectuarea unor intervenţii structurale. În situaţia în care. la un moment dat. În urma supravegherii respectării tehnologiei de fabricaţie. Verificarea finală reprezintă compararea caracteristicilor şi performanţelor produsului finit cu referenţialul care a stat la baza realizării lui şi luarea unei decizii privind acceptarea. nu poate fi readus în programul normal de desfăşurare. din varii motive. Contactul permanent între producător şi furnizor constituie o condiţie indispensabilă a demarării şi rulării corespunzătoare a contractului încheiat între părţi. Controlorii supraveghează respectarea tehnologiei de fabricaţie. g) Colaborarea cu furnizorii având drept obiectiv înţelegerea corectă a cerinţelor de calitate pentru produsele pe care le furnizează. componente. îmbunătăţirea acestora prin schimburi de informaţii şi idei. se realizează calitatea prescrisă. evaluării eficienţei proprii.b) Întocmirea listei cu furnizorii agreaţi. se poate ajunge la următoarele concluzii: a) procesul tehnologic corespunde. produsul nu este acceptat dar poate fi remaniat.

Totodată.măsuri tehnico-organizatorice având ca obiectiv lichidarea neajunsurilor care există în toate compartimentele întreprinderilor. Principii şi metode Tehnologia de control îşi îndeplineşte rolul în procesul de producţie în măsura în care este elaborată în cadrul unui proces logic de gândire şi satisface unele principii de bază. şi are următoarele componente: . controlul interfazic permite eliminarea remanierilor ulterioare sau rebuturilor şi. Specialiştii din compartimentul de pregătire a fabricaţiei care au în sarcină elaborarea tehnologiei de control trebuie să realizeze un optim între costul acesteia şi siguranţa rezultatelor obţinute.4. Procesul logic de elaborare a tehnologiei de control pornind de la datele de intrare este prezentat în fig.2. gradul de încredere în măsurători va fi mai mare. are o importanţă economică de prim ordin. de aceea. controlul pe flux este mai important decât controlul final deoarece permite depistarea în timp util a dereglărilor din procesul de fabricaţie şi în consecinţă depăşirea de către caracteristicile de calitate a limitelor de toleranţă. 3. cu atât calitatea produselor va fi mai bună. În general. Vor creşte însă şi costurile din cauza aparaturii mai elaborate şi a pregătirii mai înalte a controlorilor. cu cât un control de calitate este mai minuţios şi se execută cu aparatură şi dispozitive mai performante.2. Evident. 3.

final .service .mărime eşantion . inscripţionări. protecţii. b) Algoritmul de executare a controlului .pe flux fabricaţie . .punere în funcţiune . .100% .succesiunea logică de prelucrare a datelor de intrare ce se concretizează prin răspunsul la unele cerinţe (întrebări) care constituie în acelaşi timp şi principiile (condiţiile) de bază pe care trebuie să le satisfacă în final tehnologia de control.recepţie .dispozitive calibre verificat. desene de execuţie şi în tehnologia de prelucrare. constituite din totalitatea informaţiilor cuprinse în specificaţii.Tehnologie de prelucrare.abateri .cote . abateri dimensionale şi de formă. condiţii contractuale . prescripţii de montaj. cote.DATE DE INTRARE Specificaţia componenţei produsului.frecvenţă preluare . specificaţii. Cerinţele sunt corelate*) între ele şi se succed în următoarea ordine: CE trebuie controlat ? Obiectul controlului este definit de prescripţiile de calitate şi condiţiile tehnologice de prelucrare.Specificaţii de calitate ALGORITM DE GÂNDIRE CE CUM CÂT CÂND ŞI UNDE . . prezentate sub formă de plan de operaţii.maşini de control CINE CU CE DATE DE IE+IRE Tehnologie de control a) Datele de intrare. itinerar tehnologic sau orice document care indică modul de realizare a produsului.aparate .statistic . .prescriptii .laborator . ambalaj.controlor .operator . .instrumente de măsură.Desene de execuţie. conţinute în ″ datele de intrare″ care pot fi: standarde.

etc., efectiv toate specificaţiile de care depinde calitatea produsului. ''CUM'' trebuie efectuat controlul ? Acesta poate fi efectuat 100% (bucată cu bucată) sau prin analiza statistico-matematică a unor eşantioane extrase din lotul de produse. ''CÂT'' trebuie măsurat ? În cazul în care măsurarea se face 100%, numărul unităţilor de măsurat este egal cu mărimea lotului care se supune controlului. Dacă se efectuează controlul statistic, numărul unităţilor de măsurat se determină în funcţie de mărimea lotului supus controlului, conform prevederilor normativelor uzuale care asigură un anumit grad de încredere al rezultatelor. ″ C~ND +I UNDE″ se efectuează controlul ? Controlul se efectuează pe fluxul de realizare a produsului, în anumite momente, precis determinate în spaţiu şi timp. Astfel, se disting: controlul la recepţia produselor (materiale şi furnituri) livrate de către furnizorii externi, loco producător sau loco beneficiar; controlul pe fluxul de fabricaţie: interoperaţii, post proces şi la montaj; controlul final al produsului executat, la standuri de probă, simulator, pistă, expediţie etc.; controlul la punerea în funcţiune (P.I.F.); controlul operaţiilor de service în ateliere proprii sau la beneficiar în perioade de garanţie. Întrucât controlul final este un supracontrol, acesta va trebui astfel organizat încât dintr-un număr minim de probe să rezulte o orientare generală şi rapidă asupra construcţiei şi funcţionării conforme a unui produs. Astfel, pentru o cutie de viteză, indicaţii pertinente şi suficiente asupra respectării tehnologiei de fabricaţie şi conformităţii cu documentaţia de execuţie, se pot obţine din măsurarea zgomotului, randamentului mecanic, gradului de încălzire. În acest mod, se realizează şi un deziderat privind raportul cost / eficienţă al probelor finale. ″ CINE″ efectuează controlul ? În funcţie de ″ când şi unde″ , controlul se poate efectua de către un controlor la recepţie, de către un operator / controlor în timpul execuţiei produsului şi de către controlor la recepţia finală. Sunt unele situaţii în care răspunderea efectuării controlului se poate delega fie direct operatorului, fie controlorului, în unele cazuri şi cu participarea beneficiarului de produs. Analizele mecano-chimice sau încercările complexe se efectuează în laboratoarele proprii, la producător sau la alte unităţi specializate (prin colaborare). ″ CU CE″ mijloace se efectuează controlul ? În funcţie de situaţiile definite până acum, precum şi de unele aspecte cum ar fi mărimea seriei de fabricaţie, dotarea existentă, costurile de fabricaţie, posibilităţile de procurare, fondurile de investiţii, se defineşte mijlocul cu care se efectuează operaţia de control. Caracteristicile tehnice ale mijlocului de control se stabilesc în corelaţie cu mărimea parametrului de măsurat, precizia (rezoluţia de citire şi incertitudinea de măsurare), număr de măsuri stabilite etc. Mijloacele de măsurat pot fi instrumente şi aparate de măsurat, cu caracter universal, dispozitive verificatoare, specializate, sau dispozitive automate de control, standuri de probă etc. Controlul poate fi activ, multidimensional şi complex automat. Controlul activ constă în verificarea unei caracteristici tehnice a unei piese, în cursul realizării acesteia, prin măsurarea permanentă a valorii urmărite şi oprirea automată a maşinii când aceasta a ajuns în limita toleranţelor prescrise în documentaţii. Controlul multidimensional asigură verificarea simultană a unor caracteristici de calitate ale

unui produs cu ajutorul unor mijloace de măsurare, dispozitive şi aparate speciale. Controlul automat permite verificarea 100% a procesului de fabricaţie, fără intervenţia omului, folosind echipamente complexe, automatizate, asistate de computere care prelucrează în permanenţă rezultatele măsurătorilor şi acţionează automat pentru reglarea utilajelor şi aducerea lor în parametrii prescrişi. Datele de ieşire se specifică în tehnologia de control, modul de prezentare grafică fiind stabilit funcţie de produs şi de uzanţa producătorului. Tehnologia de control trebuie să prescrie operaţii de control realizabile, cu eficienţă maximă şi cheltuieli minime, fapt pentru care trebuie respectate anumite prevederi, în fazele anterioare, de către proiectant şi tehnologul de execuţie. Proiectantul în faza constructivă trebuie să conceapă astfel detaliile produsului încât acestea să asigure, printre altele, condiţiile impuse de obţinerea unei productivităţi ridicate a muncii: concepţia constructivă trebuie să fie realizată în corespondenţă cu posibilităţile tehnologice ale producătorului; să fie prevăzută automatizarea operaţiilor de control, automatizarea operaţiilor de montaj, automatizarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii, care trebuie să fie cât mai simple; proiectantul trebuie să aibă în vedere faptul că orice operaţie (sau serie de operaţii) de prelucrare este urmată de regulă de o operaţie de control simplă şi de una complexă; forma constructivă a piesei trebuie să fie astfel concepută încât să permită accesul mijlocului de măsurare; abaterile dimensionale strânse şi abaterile de formă să fie indicate numai acolo unde sunt absolut necesare pentru asigurarea funcţionalităţii piesei; să se indice pe desenele de execuţie ''clasificarea importanţei defectelor'', în funcţie de care se stabileşte nivelul de calitate acceptabil (AQL). Indicaţiile pentru tehnologul de execuţie / control au în vedere următoarele: tehnologia de execuţie trebuie să cuprindă concis toate indicaţiile necesare privind operaţiile ce necesită control; alegerea corectă a succesiunii operaţiilor de control; existenţa corelării între calitatea suprafeţei şi / sau mărimea abaterilor dimensionale cu modul de prelucrare ales; indicarea mijloacele de control a căror precizie să fie corelată cu mărimea abaterilor dimensionale care se măsoară; indicarea mijloacele de control folosite de către executant (operator) şi de către controlul de calitate. indicarea nivelului de calitate necesar AQL şi, în funcţie de mărimea acestuia, a metodei de control; specificarea condiţiilor de remaniere sau rebut; modul în care se face înregistrarea în urma operaţiei de control şi asigurarea fiabilităţii. Datele cuprinse în fişierele evidenţelor asupra controlului calităţii se folosesc ca sursă de informaţie în sprijinul reacţiei inverse a acestuia. Informaţiile furnizate de control prin compararea caracteristicilor prescrise cu cele realizate efectiv prin procesele de producţie, constituie baza evaluării performanţelor tehnologiei aplicate precum şi a întreprinderii măsurilor necesare pentru îmbunătăţire. 3.4.3. Modul de prezentare a tehnologiilor de control În general, în realizarea industrială a produselor, se practică două sisteme de redactare a tehnologiilor de control: a) Documentaţia comună pentru tehnologia de execuţie şi tehnologia de control, sub forma

itinerariilor tehnologice sau a planurilor de operaţii, în care se includ elementele tehnologiei de control. Această formă este utilizată în special în întreprinderi cu producţie de serie mică, producţie individuală sau unicate. Documentaţia este redactată succint, fiind consultată, în special, de maiştri de producţie şi control care, în caz de necesitate, dau indicaţii suplimentare operatorului sau controlorului. b) Documentaţia distinctă pentru tehnologia de control, formă utilizată în întreprinderile cu producţie de serie mare; operaţiile de control sunt formulate analitic, iar documentaţia este consultată de către muncitorii executanţi, reglori, maiştri şi controlori de calitate. În cazul seriilor mici sau unicatelor, când întocmirea de tehnologii de control dezvoltate nu se justifică, se recomandă întocmirea unei fişe tehnologice de control. Această fişă reprezintă de fapt o specificaţie complexă pentru fiecare piesă care trebuie prelucrată cuprinzând: denumirea piesei, materialul din care este confecţionată (forma semifabricatului, cantitatea), greutatea netă a piesei, operaţiunile tehnologice la care va fi supus semifabricatul cu indicarea utilajului pe care se execută, normarea timpului de execuţie, sculele şi dispozitivele de verificare folosite de lucrător. Organizarea grafică a fişei de control depinde de natura produsului, specificul întreprinderii şi complexitatea şi succesiunea operaţiilor de prelucrare. Deoarece aceste documentaţii sunt destinate unei intervenţii directe în procesul de producţie, trebuie să se acorde o atenţie specială modului de redactare care trebuie să corespundă unor cerinţe ale transmiterii eficiente a informaţiilor de la proiectant la executant, să fie accesibile atât muncitorilor care execută lucrarea, cât şi celor care le controlează. Documentaţia întocmită pentru control trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie completă: documentaţiile vor conţine toate informaţiile efectuării unui control corect, pentru fiecare operaţie de execuţie. Normarea timpului necesar pentru efectuarea operaţiilor de control se va face conform normelor existente sau prin cronometrarea la locul de muncă, pentru a se ţine seama efectiv de abilitatea controlorului, dotarea materială, condiţiile de mediu, timpul necesar pentru înregistrarea datelor citite şi luarea deciziei. să nu fie supraîncărcată – documentaţiile nu vor conţine decât informaţiile strict necesare operaţiei de control. să poată fi citită dintr-o privire – desenele vor fi executate cu cote îngroşate, eventual cu notare literară, însoţite de un tabel recapitulativ cu toate informaţiile cifrice (caracteristicile de calitate, coduri etc.). să poată fi uşor înţeleasă de către executant – limbajul folosit şi desenele executate vor ţine cont de nivelul de pregătire al celor ce le folosesc. Se interzic indicaţiile de felul ″ conform STAS X, Y, Z″ . Se vor extrage din STAS-ul respectiv datele şi prescripţiile care interesează direct operaţia de control respectivă şi se vor înscrie în documentaţia de control. tehnologia de control începe întotdeauna cu recepţia materialelor; dacă tehnologia de control nu dă răspuns clar şi aplicabil în condiţiile reale de lucru, muncitorii, reglorii, maiştrii şi controlorii sunt obligaţi de cerinţele producţiei să adopte soluţii proprii care, de cele mai multe ori, conduc la reduceri ale calităţii fabricaţiei, necesităţi de remaniere, rebuturi. În cazul extrem, se poate ajunge la o nepotrivire evidentă între intenţiile proiectantului şi modul real de control practicat de către executanţi şi controlori. Într-un sistem de management al calităţii bine organizat, activitatea de control a calităţii este supusă, la rândul ei, la un proces de surpaveghere, prin care se veghează asupra corectitudinii metodelor practicate în ansamblul controlului. Planificarea verificării concordanţei practicii de control cu prevederile din documentaţia care stă la baza acestuia, precum şi a concordanţei produsului cu specificaţiile de proiectare oferă informaţii utile privind performanţele şi eficienţa economică a procesului de fabricaţie şi constituie premise pentru continua îmbunătăţire a acestuia. Verificarea activităţii de control al calităţii se face conform unui program, cu o anumită

verificările constituie un mijloc eficient de corectare a modificărilor introduse în tehnologia de execuţie. Controlul de calitate în procesul de producţie constituie un mijloc important de realizare a obiectivelor şi performanţelor economice vizate de o organizaţie. costurile privind remanierea.4. verificările contribuie la reactivarea periodică a personalului implicat în activitatea de control şi eliminarea influenţelor negative ale rutinei activităţii. pe o mostră aleasă dintre produsele care au fost acceptate de controlul obişnuit. măsurile de îmbunătăţire privind fabricaţia. fişele de analiză a reclamaţiilor. reorganizarea locurilor de muncă. Verificarea metodelor de control se face confruntându-le pe cele aplicate efectiv cu cele prescrise pentru a determina dacă documentele se respectă în întregime şi sistematic. Se refac cu acest prilej probele specificate în documentaţia de control. aparatura este verificată metrologic şi se află în parametrii funcţionali normali. refacerea probelor şi recontrolarea tuturor caracteristicilor. 3. cât şi verificării metodelor de control.1. dacă conţinutul lor este pe deplin înţeles şi aplicat de către tot personalul. evidenţa cauzelor care au condus la realizarea produselor cu neconformităţi sau neconforme. Pentru a identifica aspectele importante ce trebuie verificate. prin redistribuirea personalului de specialitate. date privind calitatea componentelor. cât şi prin furnizarea de informaţii managementului general care constituie suportul deciziei de îmbunătăţire a întregii activităţi. atât prin efectul benefic asupra produselor. respectiv pierderile prin rebuturi. fişele de acceptare / respingere a produselor. introducerea de noi procese tehnologice. se analizează metodele. Criterii şi condiţii generale Recepţia loturilor de produse de la furnizori şi recepţia finală a loturilor fabricate se poate efectua pe următoarele căi: . rapoartele asupra problemelor ivite în exploatare sau depistate de sectorul service. Criterii de alegere a metodei de control Metoda de control aleasă depinde de clasificarea piesei şi a caracteristicilor de verificat. prevederile şi documentele activităţii de control şi se selectează activităţile care vor fi supuse inspecţiei periodice. 3. soluţiile propuse pentru rezolvarea diferitelor probleme legate de calitate. verificările programate trebuie să fie astfel organizate încât să nu perturbe activitatea de control propriu-zisă. atât pe fluxul de fabricaţie. Pe lângă controlul concordanţei practicii de control cu prevederile documentaţiei. Verificarea produsului constă în urmărirea procesului de producţie. în situaţia în care activitatea de control este bine organizată. Totodată. informaţii asupra loturilor de produse. analiza cauzelor de respingere la control.4.4. utilizarea unor utilaje noi sau modernizarea celor existente. acordându-se atenţie atât verificării produsului. rezultatele inspecţiilor şi probelor efectuate pe fluxul de fabricaţie şi la recepţia finală. statistica privind produsele remaniabile şi rebuturile. Se apreciază totodată dacă dotarea fluxului de control cu scule şi dispozitive verificatoare este în conformitate cu documentaţia. cu repercusiuni asupra calităţii produsului.4. cât şi cele finale.periodicitate astfel încât toate aspectele care necesită verificări să poată fi parcurse într-un interval de timp dat. Tipul de informaţii înregistrate şi raportate curent de controlul calităţii sunt: rezultatul inspecţiilor la subfurnizori şi ale probelor efectuate de aceştia. rezultatele inspecţiilor şi probelor la recepţia produselor intrate în întreprindere.

este necesar ca inspecţia să se efectueze pe acelaşi principiu de măsurare şi ca erorile de măsurare specifice mijloacelor de control folosite de furnizor să fie mai mici sau cel mult egale acelora folosite de controlul de recepţie al beneficiarului.4.2. controlul se efectuează conform regulilor specifice acestei situaţii. 3. Analiza defectului se desfăşoară astfel încât să cuprindă toate aspectele cauzale care l-ar putea produce şi pe Minor A Minor B . în baza informaţiilor de calitate furnizate de către producător. Control 100% Controlul 100% înseamnă examinarea tuturor produselor dintr-un lot. Pentru ca în toate cazurile rezultatele verificărilor la furnizor şi beneficiar să fie reproductibile. cercetarea eventualelor defecte. Alegerea căii (metodei) prin care se face recepţia este în funcţie de implicaţiile defectării.4. În cazurile în care beneficiarul unui produs nu are garanţii obiective asupra calităţii fabricaţiei. cauza unui defect este subtilă şi greu de pus în evidenţă. Un factor esenţial în prevenirea repetării defectelor este capacitatea de a determina ce s-a întâmplat şi din ce cauză. respectiv furnizorul nu le poate produce.3. unele după altele.3. verificarea documentelor de calitate însoţitoare lotului.. dacă nu este prevăzut altfel. Rol funcţional Garanţii de fabricaţie Direct NU Indirect DA Fără NU DA Clase defecte Control 100% sau control statistic dacă verificarea Critic este destructivă Major Control statistico matematic Verificare documente control statistico matematic Fig. analiza cauzelor care le-au produs şi întreprinderea măsurilor de eliminare a acestora. Adeseori. 3. Alegerea metodei de control de recepţie Pentru controlul de recepţie a caracteristicilor critice ale produselor se poate aplica controlul statistico-matematic.control 100%. stabilirea proporţiei defectelor. control statistic (prin eşantionare). cu condiţia ca furnizorul de componente sau de subansambluri să aplice control final 100% şi componenţa să fie verificată funcţional 100% în cursul procesului de montaj. clasarea lor în piese bune sau rele. 3. a rolului funcţional şi a garanţiilor de fabricaţie conform fig.

baza cărora se pot întreprinde măsurile de corectare. Estimarea altor termeni nu poate fi făcută decât prin intermediul unor experienţe sau informaţii suplimentare de altă natură. ţesături. cartuşe de vânătoare etc. sistemelor de siguranţă a circulaţiei montate pe autovehicule. ciment) sau produse în vrac (îngrăşăminte. Incertitudinea de măsurare cuprinde în general mai mulţi termeni. este de dorit să se folosească numai repere.). Datorită acestor efecte. echipamentelor militare complexe. una din următoarele atitudini: a) incertitudinea de măsurare a metodelor şi mijloacelor de verificare control / recepţie să fie concordantă cu prevederile Sistemului de Asigurare a Calităţii. subansambluri. Controlul 100% se aplică fără excepţie tuturor produselor sau reperelor cu rol funcţional. domeniul aviatic etc. Incertitudinea de măsurare este estimatorul ce caracterizează intervalul de valori în care se situează valoarea reală a unei măsurători. Datorită abaterilor inerente ale metodelor şi mijloacelor de măsurare. minereuri). Pentru aceste produse se recurge la un control parţial.70% faţă de eficacitatea ideală de 100%. produsele executate automat (bile de rulmenţi. în clasa critică a defectelor. La toate aceste produse. b) în procesele de montaj. şuruburi etc. cărbune. este necesar să se adopte. acolo unde este posibil. prin eşantionare. Este vorba de produsele la care verificarea este distructivă (chibrituri. Controlul 100% este costisitor şi este recomandat în cazul produselor foarte pretenţioase din domeniul nuclear. provenind din procese tehnologice prezentând garanţia realizării valorilor AQL prescrise. acţiuni distructive asupra mediului ambiant. alegerea metodei şi aparaturii de control rămâne o problemă foarte complicată. c) pentru caracteristicile cu rol funcţional direct care pot genera defecte critice. laminate. întrucât de ea depinde în mare măsură de centrarea şi/sau dispersia procesului tehnologic al furnizorului.3. pentru parametrii specificaţi în figura 3. compensând pe această cale abaterile dimensionale ale pieselor. Din această cauză. folosind câmpuri de toleranţe mai mari. nivelul calităţii acceptate (AQL-ul) rezultat pentru loturile promovate trebuie să fie mai mare decât valorile prescrise. eficacitatea oricărei inspecţii este în mod natural de numai 50 . . care nu pot fi evitate. O parte pot fi estimaţi pe baza distribuţiei statistice a rezultatelor unei serii de măsurători şi pot fi caracterizaţi printr-o abatere medie pătratică experimentală. după caz. Mărimea eşantionului extras dintr-un lot de produse. producerea unei defecţiuni în funcţionare datorită unei piese sau subansamblu necontrolate poate antrena mari pagube materiale. produse. Trebuie să se conteze că în fapt chiar prin control 100%. să se folosească metode de montaj selectiv. realizând costuri de prelucrare mai reduse. este stabilită potrivit unor analize statisticomatematice. produsele care provin din procese continue (hârtie. Sunt fabricaţii la care controlul bucată cu bucată nu are sens. în vederea măsurării şi aprecierii pe baza acestei măsurări a calităţii întregului lot. pierderi de vieţi omeneşti. tehnologiilor spaţiale.).

Din cele de mai sus rezultă că un control al loturilor de produse bazat pe eşantionare ca în controlul fabricaţiei nu oferă certitudini. Defectiv este exemplarul de produs defect sau cu defecte. metodele de măsură. dacă dintr-un lot de 100 de produse. o maşină reglată corect ar trebui să de-a produse cu caracteristici identice. Dacă în loc de 10 produse.) reprezintă o problemă esenţială a controlului statistic. se prelevează 10 unităţi şi lotul are în compunere 10 produse defective. Pentru a înţelege mai bine tipurile de riscuri prezentate mai sus. bobine. este necesar ca în tehnologia de control să fie specificată pentru fiecare caracteristică în parte iar planurile de control adaptate în funcţie de volumul lotului. procentul de produse în care nu se găseşte nici un . furnizorul va dori să suporte un risc foarte mic de respingere. se prelevează 30. maşinile-unelte. Metoda permite de asemenea să se decidă asupra refuzului sau acceptării unui lot. respectiv numărul de produse care constituie eşantionul. Defectul este abaterea unei caracteristici sau parametru în afara intervalului de valori stabilit prin documentaţie. calculul probabilităţilor arată că în 35% din cazuri nu se depistează nici un defectiv. fiind nepreferenţială. în acest caz. precum şi frecvenţa prelevării eşantioanelor dintr-o fabricaţie continuă (baloturi de stofă. muncitorii. Astfel.4. În caz contrar. ar fi suficient să avem o imagine clară asupra calităţii întregului lot. Măsurând o piesă din lot. Această metodă permite obţinerea unui maxim de informaţie asupra calităţii cu un cost minim.3. Ideal. unităţile de produs extrase trebuie să fi independente între ele. Control statistic Se aplică în toate cazurile prevăzute în tabelul de alegere a metodei de control de recepţie. materialele. însă în anumite condiţii de risc pentru beneficiar. Condiţiile de prelucrare corectă se înregistrează în situaţia în care: toate produsele din lot sunt la fel de accesibile la prelevare. Ori de câte ori va exista în lot o fracţiune defectivă cu o valoare tolerată egală sau mai mare decât prevederile contractuale. Riscul furnizorului constă în probabilitatea de a i se respinge. beneficiarul va dori să suporte un risc foarte mic de acceptare a loturilor. mărimea acestuia trebuie să fie cunoscută de tehnologul de control şi prevăzută în contractele dintre producător şi beneficiar. cu influenţe hotărâtoare asupra aprecierii validităţii întregii fabricaţii sau întregului lot. produse prin laminare continuă etc. Mărimea eşantionului. procesele tehnologice.4. Deoarece alegerea metodei de control este condiţionată de volumul lotului. Ori de câte ori va exista în lot o fracţiune defectivă acceptabilă conform prevederilor contractuale. se va analiza o situaţie concretă. În realitate această structură ideală nu se realizează. laminate. existând riscul de a se lua o decizie eronată. în urma verificării prin eşantionare. este o operaţiune dificilă.3. A preleva un eşantion de unitate de produs dintr-o fabricaţie sau lot la întâmplare. sau chiar mai mică. să se analizeze calitatea lotului şi să se ia deciziile care se impun. Riscul beneficiarului reprezintă probabilitatea de a accepta în urma verificării prin eşantionare un lot care. ca rezultat al unui număr de factori cu acţiuni şi caracteristici aleatorii: materiile prime. din cauza variabilităţii fabricaţiei. prelevarea se face din tot lotul. un lot care la o verificare riguroasă de 100% ar dovedi că este corespunzător prevederilor contractuale. Fracţiunea defectivă p se poate exprima ca probabilitate a raportului dintre numărul de defective din lot D şi mărimea N a lotului adică p = D / N. adică să nu se condiţioneze reciproc. în sensul că nu se elimină . se prelevează în acelaşi timp toate unităţile de produs care vor constitui eşantionul supus controlului. la o verificare riguroasă 100% s-ar dovedi necorespunzător calitativ faţă de prevederile contractuale. Trebuie făcută distincţia dintre defec şi defectiv. ci prezumpţii asupra acceptării sau refuzului lotului.la prima vedere produsele care par mai puţin bune. O atare situaţie face însă dificilă evaluarea manoperei de control şi recepţie.

Mijloacele şi aparatura de control adoptate trebuie să corespundă ca precizie şi productivitate pentru fiecare caz în parte. dar se încadrează în limita maximă precizată. rezultanta unei stabilităţi a tehnologiilor de producţie şi control se pot uşura condiţiile de control prin reducerea numărului de produse prelevate. cu cât creşte mărimea eşantionului prelevat. la verificare.4. De aceste valori trebuie să se ţină seama la încheierea contractelor economice şi la elaborarea documentelor de verificare a calităţii loturilor de produse. Alegerea metodelor de control se face după criteriile prevăzute în fig. Este de preferat.4. Statistica matematică şi calcul probabilităţilor permit evaluarea riscurilor (al furnizorului şi al beneficiarului) şi stabilirea unor planuri de control şi criterii de eşantionare în care valoarea unuia din riscuri sau ale ambelor să fie minimă. din această cauză. Pentru situaţiile în care procesul tehnologic nu asigură valorile AQL .4. dacă la mai multe loturi de produse consecutive se constată o calitate corespunzătoare. în acord cu beneficiarul. privită prin prisma reducerii costului operaţiunilor şi proceselor de control.4. Aplicarea controlului în proces capătă. să se utilizeze planurile de control de recepţie prin atribute. Criterii de alegere a metodelor de control final (recepţia finală a loturilor de produse fabricate) Obiectivul controlului final constă în garantarea calităţii loturilor livrate către beneficiar (comerţ. astfel ca.defectiv se reduce la 4%. returnarea în vederea trierii loturilor respinse. cu menţiunea că nu se admite metoda promovărilor loturilor de produse prin verificarea documentelor de calitate. sunt situaţii în care se aplică aşa-numitele ″ condiţii uşurătoare″ . 3. dacă acestea se obţin prin procedee costisitoare ori repetarea probelor este costisitoare sau imposibilă. altă întreprindere industrială sau altă secţie din cadrul aceleiaşi întreprinderi). conform cerinţelor de calitate. controlul final se poate efectua odată cu controlul procesului pe fluxul de fabricaţie. respectiv prin fişele de control statistic.3. Garantarea calităţii se face pe două căi: atestarea calităţii loturilor care la controlul final se încadrează în AQL-ul prescris. o singură operaţie de triere este suficientă pentru a realiza nivelul de calitate acceptabil. metodele statistice de control post-proces nu se pot aplica..5. emiţându-se documentele necesare. respectiv creşte protecţia furnizorului împotriva respingerii unui lot corespunzător. Dacă dimpotrivă. se vor alege metode de control statistic corespunzătoare. 3. datorită volumului redus al fabricaţiei. se constată o serie de loturi succesive de produse necorespunzătoare. Din acest exemplu rezultă că la un acelaşi număr de produse defective din lot. 3.4. Pentru cazul unor caracteristici ale produselor. folosind funcţia de repartiţie normală (Gauss). acestea să se încadreze în AQL-ul prescris. o importanţă mare. cu atât scade riscul beneficiarului de a accepta un produs necorespunzător. se trece la un control sever prin majorarea numărului de produse prelevate din lot. În cazul fabricaţiei de serie mică şi unicate. dar condiţiile de aplicare a acestor metode de control devin mai dificile şi . Criterii de alegere a metodelor de control în timpul fabricaţiei Fracţiunea defectivă se poate determina prin analiza de capabilitate a fabricaţiei. În cazul în care se impune efectuarea unui control final şi acesta are un caracter distructiv. însă. Astfel. Din dorinţa firească de a asigura o eficienţă economică a controlului.

. s3 .piesă. fiind una din cele mai eficiente metode de a răspunde operativ la cerinţele în evoluţie ale pieţei. masa critică a producţiei. .).unealtă . În programele de modernizare. condiţiile de centraj al procesului în câmpul de toleranţă. Modernizarea are în vedere îmbunătăţirea parametrilor de performanţă ai produselor şi apropierea lor de nivelul atins pe plan mondial. uzura sculelor în timpul procesului etc. Acţiunile mai importante privind modernizarea au în vedere: Produsele şi procesele. reglementările. . Mobilitatea. sn . respectiv probabilităţile de depăşire a câmpului de toleranţă (fracţiunea defectivă probabilă) care se confruntă cu valoarea AQL prescrisă. .sculă . Obiective legate de dezvoltarea economică şi perspectivele ştiinţifice şi tehnologice: asigurarea unei creşteri durabile. bătaia axului principal. deformaţii elastice ale sistemului maşină . Efectuarea de încercări în stadii de pre-producţie diminuează sensibil riscurile economice. Modernizarea produselor Modernizarea produselor reprezintă o armă redutabilă în competiţia pentru calitate. 3. care au aceeaşi structură şi succesiune a activităţilor ca şi programele de realizare a unor produse noi. protecţia sănătăţii populaţiei. competitivitatea pe piaţă. Evaluarea posibilităţilor de încadrare în nivelul de calitate acceptabil se poate efectua şi prin calcul. standardizarea. Valori europene adăugate: aplicarea politicilor europene privind legislaţia. s2 . precizând în acelaşi timp condiţiile necesare pentru încadrarea în câmpurile de toleranţă.diferite abateri ale procesului (de exemplu. aplicarea de noi concepte tehnologice.mai puţin economice. respectiv pentru ţara noastră de integrare în structurile Comunităţii Europene. protecţia mediului înconjurător. Obiectivele acestei integrări structurale sunt: Obiective sociale: utilizarea forţei de muncă şi reducerea şomajului. neparalelismele între mişcarea piesei şi a sculei pe distanţa de prelucrat. Valoarea ∆ S se compară cu câmpul de toleranţă T şi se stabilesc cu ajutorul distribuţiei normale (Gauss). prin însumarea practică a abaterilor: ∆ Sş în care: s . s1 .abaterea probabilă a procesului.5. reglementarea nivelului de piaţă al produselor. simplificarea şi uşurarea exploatării. deprinderi complementare. îmbunătăţirea calităţii vieţii. este necesară o abordare care să ţină cont de necesităţile de integrare economică într-un mediu cu tendinţe de globalizare. dezvoltarea în perspectivă a tehnologiilor pe baza noilor descoperiri ştiinţifice.

se pot obţine nave cu capacităţi de operare şi eficienţă economică mai mari. Astfel. respectiv implementarea tehnologiilor bazate pe concepte inovative sau revoluţionare. aplicată în mod deosebit pentru produse complexe (automobile. reducerea impactului asupra mediului. controlul mediului exterior al navei în special privind zgomotul şi pierderile de energie prin valurile antrenate. îmbunătăţirea semifabricatelor din oţel sau neferoase. Dezvoltarea tehnologiilor critice ţinteşte în primul rând reducerea costurilor de dezvoltare şi promovare pe piaţă. ca proiectantul. În cadrul producţiei şi controlului de calitate al producţiei. reducerea suprafeţelor velice. diagnosticarea abaterilor de la calitate şi întreprinderea de măsuri oportune pentru eliminarea acestora. preluate din studiul deplasării prin apă a delfinilor. integrarea şi validarea tehnologiilor prin abordare multidisciplinară. creşterea eficienţei economice. rezultate din accesul relativ uşor la informaţiile stocate în memoria reţelelor informatice. în vederea reducerii costului dezvoltării şi scurtării timpului de promovare pe piaţă.) realizarea de prototipuri virtuale folosind tehnologiile performante informaţionale. ieftine. crearea de Institute Naţionale pentru problemele ce privesc majoritatea comunităţii naţionale. Aceste prototipuri virtuale permit analizarea şi testarea unui produs fără realizarea lui fizică. prin aprofundarea studiilor de hidrodinamică şi aerodinamică (lucru valabil şi pentru autovehicule şi tramvaie) se pot stabili noi profile şi soluţii pentru reducerea rezistenţei la înaintare a părţii imersate a navelor. pentru o mai bună înţelegere. De exemplu. folosind tehnica de calcul. realizarea unor structuri de rezistenţă mai performante. asamblează diferite componente sau subansambluri. prin introducerea de noi materiale componente. Aplicarea conceptelor prezentate mai sus privind dezvoltarea tehnologiilor critice se poate evidenţia. introducerea de procese cu cost redus şi eficienţă productivă şi economică mare. creşterea compatibilităţii utilizării produsului. documentarea avansată a controlului de calitate (în special prin elaborarea de proceduri minuţioase). utilizând metodologii de integrare la o scară dorită. Programele de inginerie concurenţială permit chiar testarea simultană a pieselor componente ale produsului şi modificarea operativă a unor soluţii chiar în timpul procesului de realizare a acestora. Suportul pentru infrastructurile de cercetare: accesul la instalaţiile pilot industriale. nave. din comportamentul fiinţelor vii (exemplu: formele hidrodinamice ale submarinelor. din zborul păsărilor pentru analiza formelor aerodinamice ale aeronavelor etc. stabilirea de principii inovative privind măsurătorile şi toleranţele. utilizarea sistemelor de cunoştinţe de bază dezvoltate. crearea unei infrastructuri metrologice puternice. reducând masiv costurile privind stabilirea soluţiilor tehnice de realizare. În acest scop se folosesc sisteme avansate de concepţie şi proiectare: ingineria concurenţială. dezvoltarea tehnologiilor critice se referă la realizarea de sisteme de asamblare flexibile. Elementele structurale ale modernizării care pot conduce la o nouă perspectivă în realizarea produselor sunt: dezvoltarea tehnologiilor critice. în domeniul ştiinţelor tehnice. muncitorul care execută piesele. crearea şi accesul facil la bazele de date. simularea comportării materialelor. aeronave).Tehnologiile: folosirea de noi materiale. Privind structurile de rezistenţă ale navei şi materialele folosite. optimizarea multidisciplinară vizând preluarea unor soluţii din alte domenii de activitate. să lucreze simultan şi în conexiune. printr-un exemplu din domeniul construcţiei şi exploatării navelor de transport. Prin această metodă se creează condiţiile. unele soluţii au fost luate din biologie (exemplu: reţele de calcul neuronale). mai eficiente şi la un preţ de cost mai scăzut. . tehnologul care întocmeşte tehnologia de fabricaţie. creşterea capacităţii de protecţie a sănătăţii utilizatorului. prin simulare.

creşterea puterii litrice a motoarelor prin supraalimentare cu turbosuflante. managementul propulsiei).Modernizările privind propulsia navelor pot fi abordate în domeniul creării de noi concepte de grupuri de propulsie (propulsii cu motoare Diesel de mare putere combinate cu turbine cu gaze). Procesul de evaluare trebuie să rezolve succesiv: definirea problemelor necesare a fi respectate . folosirea materialelor rezistente la temperaturi înalte şi medii corozive. reducerea radiaţiei sonore la distanţă. precum şi posibilităţile de obţinere a unor performanţe de calitate superioare. b) Reducerea poluării sonore prin reducerea zgomotului la sursă. compresoarele instalate la bord. prin folosirea sistemelor automate de navigaţie. corpul navei şi elice sau funcţionarea instalaţiei de propulsie în situaţii de avarie la motor. intervenţia forţelor instituţionalizate de nivel guvernamental pentru a nu dirija dezvoltarea tehnologică în direcţii cu impact negativ asupra fiinţei vii sau societăţii. cu tendinţa de mărire a ariei de cuprindere. biologiei nu permit numai aplicaţii favorabile omului şi trebuie monitorizată de către societatea civilă. automatizarea proceselor de la bord. mai buna corelare între costurile tehnologice şi utilizările de importanţă majoră. Este însă necesar să fie găsite căile şi modalităţile în care noile tehnologii şi efectele lor sociale. prin etanşare fonică a cabinelor de locuit. Exemplul prezentat de aplicare a conceptelor de modernizare continuă a produselor. asistarea electronică a funcţionării motorului. în cazul propulsiei diesel-electrice. Prevenirea accidentelor şi supravieţuirea după accidente se face prin folosirea mijloacelor de salvare. creşterea autonomiei navei. în primul rând. legile fizicii. reducerea costului şi a preţului structurii de rezistenţă a navei. folosirea echipamentelor de comunicaţii globale (prin satelit). soluţiile de modernizare au în vedere: îmbunătăţirea managementului traficului naval. elice cu pas reglabil. să fie orientate pe direcţii concordante cu valorile tradiţional umane. Diminuarea impactului negativ al utilizării noilor tehnologii ar putea conduce se poate face prin eliminarea deficienţelor legate de trecerea de la teorie la aplicaţii practice. În privinţa creşterii capabilităţii operaţionale şi a siguranţei în exploatare. reductoarele.maşină. Se pot analiza de asemenea soluţii noi de configurare a principalelor sisteme ale navei prin studierea interacţiunii dintre motor. faptul că modernizarea produselor nu este posibilă în afara modernizării tehnologiilor de fabricaţie sau aplicării de noi tehnologii ca materializare a rezultatelor dezvoltării cercetării ştiinţifice. evitarea coliziunilor. în special pentru motoarele auxiliare. funcţionarea motoarelor de propulsie în regimul nominal de turaţie prin folosirea elicelor cu pas reglabil sau utilizarea soluţiilor de antrenare a elicelor cu motor electric. diminuarea interacţiunii om . echipamentelor de poziţionare GPS. îmbunătăţirea capacităţii de operare a grupurilor de propulsie şi a motoarelor auxiliare (structuri hidraulice de generare şi distribuţie. protecţia echipajului împotriva zgomotului. controlul activ al zgomotului. Obiectivele integrării şi validării tehnologiilor specifice construcţiei de nave sunt. asistarea funcţionării propulsiei cu tehnică de calcul în vederea optimizării de ansamblu. turbinele cu gaze. lupta cu focul la bord şi găurile de apă. sistemelor anticoliziune. evidenţiază cât se poate de clar complexitatea acestui proces. ca urmare a unei mai bune adecvări a combustibililor folosiţi şi a sistemelor de combustie. organizarea mentenanţei sistemelor de la bordul navelor. managementul consumului de combustibil. în cazul navelor de transport. prin măsurarea şi ţinerea sub control a emisiunilor nocive ale motoarelor. micşorarea influenţei gradului redus de certitudine a unor prognoze tehnologice. Îmbunătăţirea Mentenanţei operaţionale se poate realiza prin analize şi teste nedistructive. Căile de modernizare a navelor privind reducerea impactului asupra mediului sunt: a) Reducerea poluării atmosferei prin reducerea emisiunilor poluante. de asemenea. în special împotriva oscilaţiilor de joasă frecvenţă. Este evident. creşterea eficienţei propulsiei şi scăderea impactului asupra mediului.

controlul propulsiei. comunicaţii. Un produs este rezultatul unui proces de fabricaţie iar un serviciu este rezultatul unui proces de prestare. managementul informaţiilor şi datelor. producţie. prezentare şi rezolvare a problemelor considerate relevante pentru programul industrial. economic şi social. documentare etc. etanşarea fonică a cabinelor de locuit. prin care. dorite şi adecvate. Într-un sistem accesibil schimbării. a reductoarelor.de noua tehnologie. Într-o organizaţie cu un management defectuos se pot identifica şi procese fără valoare adăugată (inutile pentru client) sau cu valoare adăugată negativă. majorând valoarea de utilizare a produsului sau serviciului respectiv. precum şi asocierea tuturor factorilor interesaţi în procesul de identificare. Aceste activităţi consumă resurse fără eficienţă economică. în evaluarea unor tehnologii. ignoranţă. Dacă procesul transformă anumite informaţii în alte informaţii având rolul de a facilita şi a asista unul sau mai multe procese tehnologice. programe de fabricaţie. din diferite motive: incompetenţă. servicii la bord pentru echipaj. Extindem în cele ce urmează noţiunea de aprovizionare către conceptul de >achiziţie> care.6. Pe lângă considerentele enunţate mai sus. Economia de piaţă concurenţială şi competiţia validează numai acele tehnologii care conduc la creşterea continuă şi cât mai accentuată a valorii adăugate oferită clienţilor de produse şi servicii. ambele bazate pe procese tehnologice şi procese administrative. Platforme tehnologice modulate şi integrate pentru: navigaţie şi managementul conducerii navei. Orice proces este o succesiune de activităţi interdependente şi cu valoare adăugată în care se transformă elementele de intrare în elemente de ieşire. montaj şi service s-a prezentat ca una din obligaţiile managementului.). O influenţă sensibilă asupra noilor tehnologii o are elementul prospectiv. dezvoltarea noilor tehnologii se face printr-o abordare sistemică ce reclamă un efort intens şi transdisciplinar în modelarea acestora. bugetare şi fiscale se sprijină introducerea unor tehnologii. criteriile şi normele limitative corespunzătoare stadiului de dezvoltare a societăţii. a efectului acestora asupra societăţii. respectiv anticiparea tendinţelor şi evenimentelor viitoare. să utilizeze sisteme multicriteriale. în diferite piese prelucrate. precum şi a interacţiunilor dintre acestea ca premiza pentru studierea realistă a stărilor viitoare posibile. subansambluri şi ansambluri. atunci este vorba de un proces administrativ (elaborare decizii. fundamentare şi implementare a politicilor de dezvoltare şi sociale. 3. În cadrul procesului de evaluare trebuie avute în vedere acţiunile conducerii politice în procesul de dezvoltare. Materializarea noilor tehnologii în realizarea de produse de calitate superioară se face prin intermediul proceselor tehnologice şi proceselor administrative relative la producţie. componente etc. ale dezvoltării sociale. modul în care prin politici guvernamentale. precum şi a turbinelor cu gaze.). Evaluatorii trebuie să aibă un orizont larg şi să aibă în vedere ca efortul de cercetare să preceadă fazele de dezvoltare şi cercetare tehnologică. în cazul . informare. reducerea oscilaţiilor de joasă frecvenţă. suficienţă etc. Valoarea adăugată sintetizează măsura în care un produs sau serviciu devine capabil (sau mai capabil) să realizeze o utilitate sporită pentru client. să fie sensibili la schimbarea priorităţilor pe parcurs. atunci este vorba de proces tehnologic. materii prime. dezvoltare. inadecvare. identificarea cadrului instituţional în care vor fi aplicate noile tehnologii cu opţiunile prezente şi viitoare. documente. stabilirea etaloanelor necesare pentru măsurarea. a compresoarelor. se reduce utilitatea pentru client a produsului / serviciului procesat. un factor esenţial îl constituie capacitatea acestora de a adăuga valoare proceselor. Dacă procesul transformă anumite materiale. problema aprovizionării. cu o anumită certitudine. Proceduri de achiziţii pentru tehnica complexă La capitolul privind asigurarea calităţii în activitatea de proiectare. Reducerea zgomotului: reducerea zgomotului motoarelor principale şi auxiliare.

În ce priveşte conceptul de achiziţie. introducerea în exploatare pe piaţă şi asigurarea service-ului. se detaliază succint etapele şi acţiunile cele mai importante ale procesului de achiziţie . ci şi asupra continuării activităţii economice a firmei. acesta are un sens mai larg. poate avea implicaţii grave.produselor complexe are o influenţă deosebită. În cele ce urmează. nu numai calităţii produselor sau serviciilor. în cazul în care nu este executată corect şi fundamentat. Achiziţia de produse sau tehnologii complexe reprezintă o operaţie de importanţă majoră care. plecând de la forme primare de cumpărare până la acţiunea complexă de concepere şi realizare a unui produs sau serviciu.

performanţele organizatorice. are anumite segmente / părţi interesate la aşteptările cărora trebuie să răspundă: Părţi interesate ale furnizorului Clienţi Salariaţi Proprietari Subfurnizori Societate Aşteptări sau necesităţi caracterisitice Calitatea produselor Satisfacţii în carieră / muncă Rentabilitatea investiţiei Posibilitatea unor afaceri continue Administrare responsabilă Analizând diferite aspecte ale calităţii pe parcursul ″ naşterii″ unui produs. se pot aprecia sintetic componentele calităţii ca fiind: Calitatea concepţiei – care se caracterizează prin materialele prescrise. disponibilitate. reglare şi inspecţie. tipuri de asamblare (aleatorie. să dea încredere că sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sistemul calităţii. specificaţii tehnice. Calitatea datorată conformităţii cu proiectul produsului. calitatea prelucrării suprafeţelor. acoperirii de protecţie sau estetice. Din punct de vedere al etapelor care se succed în realizarea unui produs. Caracteristicile referitoare la fiabilitate. de utilaje şi de pregătirea tehnică a fabricaţiei. de manoperă etc. în calitate de furnizor. soluţia tehnică. mentenabilitate. Concepte principale Privind obiectivele-cheie şi responsabilităţile pentru calitate. toleranţe.4 Organizarea activităţii pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor 4. o organizaţie trebuie: să realizeze. design. Este vorba de aspectele analizate anterior privind: Calitatea datorată definirii necesităţilor pentru un produs. Fiecare organizaţie.1. să dea încredere managementului intern şi angajaţilor că sunt îndeplinite şi menţinute condiţiile referitoare la calitate şi că are loc continuu îmbunătăţirea calităţii. să menţină şi să urmărească îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor sale în raport cu condiţiile referitoare la calitate. Calitatea datorată proiectării produsului. . se pot selecţiona cele care contribuie esenţial la calitatea produsului şi care trebuie avute în vedere atunci când se elaborează structuri organizatorice de supraveghere a calităţii. de activitatea de urmărire. cu ajustare). Calitatea de conformanţă este dată de procesul tehnologic. selectivă. Calitatea de conformanţă – care reprezintă măsura în care execuţia satisface prevederile documentaţiei tehnice. Calitatea datorată menţinerii produsului (asigurarea unui suport pentru întreaga durată de viaţă a produsului). să aducă îmbunătăţiri calităţii propriei activităţi astfel încât să satisfacă continuu necesităţile exprimate sau implicite ale clienţilor şi ale altor părţi interesate.

Aprecierea calităţii de conformanţă se realizează, după caz, prin: număr de piese conforme, număr de defecte şi clasificarea acestora (critice, majore, minore), costuri, punctaje ale calităţii.

4.2. Natura organizării. Generalităţi. Ca orice proces privind organizarea activităţii unor colective de oameni, organizarea activităţii pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor implică următoarele obiective principale: Diviziunea muncii în subdiviziuni logice numite funcţii; Definirea responsabilităţilor şi autorităţii ce revin fiecărei funcţii; Definirea raporturilor dintre funcţii

ORGANIZARE

Planificarea organizării muncii dispune de instrumente utile, dintre care cele mai importante sunt următoarele: Organigramele care descriu nivelele de autoritate şi responsabilitate în cadrul unei structuri organizatorice determinate Regulamentul cuprinzând atribuţiunile funcţiilor cu descrierea responsabilităţilor şi competenţelor prevăzute pentru fiecare funcţie, precum şi a raporturilor între funcţii. Instrumentele definite mai sus sunt deosebit de importante pentru precizarea responsabilităţilor specifice fiecărui compartiment; ele nu permit însă descrierea corespunzătoare a relaţiilor interdepartamentale. 4.3. Necesitatea şi responsabilitatea conducerii Impactul dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, creşterea complexităţii proceselor de producţie, introducerea unor forme variate de mecanizare şi automatizare, a tehnologiilor, utilizarea de noi surse energetice, adâncirea specializării, au determinat - în epoca modernă - prefaceri profunde în structura internă a proceselor de producţie, solicitând sistemului de conducere a calităţii competenţe superioare. Fiecare conducător este pus în faţa faptului evident că numărul şi complexitatea problemelor de conducere depăşesc cu mult posibilităţile acestuia de a le trata pe baza bunului simţ, a experienţei sau practicii acumulate. Din acest motiv, încă de la începutul secolului XX, a început să se considere ″ conducerea″ ca un tip specializat de muncă, organizat la diferitele nivele ierarhice ale unei societăţi, după reguli specifice. Procesul de conducere nu mai poate fi considerat ca o artă prin excelenţă practică, bazat pe calităţile native şi pe cele acumulate prin practică, ale unui conducător. Conducerea INSTRUMENTE ALE ORGANIZĂRII

devine o muncă intelectuală cu o pondere deosebită în societate, bazată pe un fond crescător de cunoştinţe teoretice specializate; conducerea s-a ridicat la nivelul unei ştiinţe evoluate în care binomul informaţie-raţionament devine preponderent, prin educaţie adecvată şi dedicată, faţă de binomul experienţă-intuiţie. Necesitatea unei conduceri bazată pe criterii ştiinţifice este cu atât mai relevantă în cazul ţărilor în curs de dezvoltare, deoarece capacitatea lor de a se dezvolta depinde într-o măsură covârşitoare de abilitatea de a forma oameni capabili să conducă întreprinderile şi celelalte instituţii ale statului. Pentru ca aceste ţări să progreseze, trebuie să se bazeze pe metode moderne de conducere, iar conducătorii trebuie să fie sprijiniţi să acţioneze ca factori principali de progres ai societăţii. Nici un considerent de altă natură, în afara competenţei profesionale şi a abilităţilor personale nu trebuie să prevaleze în selecţionarea şi promovarea conducătorilor. Unul din instrumentele de lucru ale conducerii unei organizaţii este planul de organizare sau organigrama, care se face de regulă în funcţie de condiţiile specifice fiecărei întreprinderi şi ţinând seama de faptul că produsele, procesele tehnologice, aptitudinile, tradiţiile, precum şi alţi factori, se deosebesc de la o întreprindere la alta. Totuşi, în timp ce planurile de organizare ale unor întreprinderi pot să se deosebească foarte mult, răspunderile conducătorului executiv sunt invariabile. Lui îi revine sarcina să urmărească elaborarea şi îndeplinirea planului. Dacă nu reuşeşte să facă acest lucru, planul de organizare va rămâne în sarcina adjuncţilor săi (sau a adjuncţilor acestora etc.), aceştia urmând să-l realizeze aşa cum vor putea. În unele întreprinderi, cadrele de nivel inferior formează un gen de conducere ″ neoficială″ care îndeplineşte sarcinile pe care conducerea superioară nu este în măsură să le realizeze. Există însă întreprinderi în care nici conducerea ″ neoficială″ nu acţionează, iar lipsa unui plan devine cauza centrală a unor numeroase confuzii şi controverse. Unii conducători de nivel mijlociu evită să intervină în proiectarea organizării, pornind de la premisa că, deoarece aprobarea finală revine conducerii superioare, elaborarea propunerilor trebuie să fie o sarcină a acesteia din urmă. Acest punct de vedere este greşit. Conducerea de nivel mijlociu trebuie să sprijine conducerea superioară în munca de elaborare a propunerilor de organizare. Acordând conducerii superioare acest sprijin, o degrevează de o bună parte a muncii de amănunt, legată de analizarea alternativelor, revenindu-i astfel numai sarcina de a aproba, modifica sau respinge propunerile. Trebuie avut în vedere faptul că o bună organizare reprezintă o resursă importantă a activităţii privind managementul continuu şi ascendent al calităţii; aceasta asigură o încărcare corespunzătoare a personalului şi acoperă în mod eficace toate domeniile de activitate ale organizaţiei; se asigură totodată o diagramă corectă a relaţiilor între diferite nivele ierarhice. 4.4. Evoluţia sistemului de organizare a activităţii de asigurare a calităţii în cadrul producţiei 4.4.1. Sisteme de organizare în I.M.M. Formele de organizare ale structurii care se ocupă de problematica referitoare la asigurarea calităţii în procesul de producţie sunt şi trebuie să fie distincte, constituind unul din mijloacele prin care întreprinderea îşi realizează obiectivele. Deoarece aceste obiective sunt în continuă schimbare, formele de organizare trebuie să ţină pasul cu aceste schimbări. Atelierele manufacturiere de la începuturile dezvoltării industriale aveau proporţii reduse, efectivul lor depăşind rareori 12 oameni. Proprietarul atelierului, care era de obicei autocrat, puternic şi autodidact, conducea toate operaţiunile de producţie, îndeplinind totodată şi activităţi comerciale. El îi instruia pe muncitori, le controla munca şi lua deciziile de acceptare a produsului. Nu existau inspectori cu program de lucru complet.

Pe măsura dezvoltării atelierelor, maistrul responsabil cu producţia a preluat şi funcţia unui control de acceptare deoarece proprietarul aelierului nu mai avea timpul necesar să îndeplinească această sarcină Cu timpul, volumul activităţii de inspecţie a depăşit timpul de care dispunea maistrul, făcând necesară crearea funcţiei de inspector cu program complet. Inspectorii numiţi în această funcţie răspundeau faţă de maistrul secţiei de producţie, ei îndeplinind acum aceleaşi sarcini de acceptare a produselor pe care maistrul le executa în trecut când dispunea de timpul necesar (v. fig. 4.1.).

Experienţa războiului. o = inspector Fig.xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo x = lucrător.30 muncitori productivi. să nu solicite resurse materiale importante sau calificare superioară a servanţilor. măsuri de fabricaţie şi control mai severe pentru piesele de schimb necesare armamentului şi tehnicii de luptă care trebuiau să fie interşanjabile pentru diferite loturi de echipamente fabricate. tragerile de artilerii se puteau executa numai cu proiectile care aveau îndeplinite condiţiile de toleranţă dimensionale pentru calibrul muniţiei folosite. Condiţionări importante s-au produs din cauza războiului şi pentru criteriile de fiabilitate şi mentenanţă pentru echipamentele militare şi tehnica de luptă. Întreţinerea trebuia să fie de asemenea simplă. Au fost necesare. ceea ce a făcut ca alegerea şi instruirea inspectorilor să fie lăsată pe un plan secundar. la rândul ei. Şefului de producţie îi lipsea adeseori această calificare. condiţionată de abaterile de greutate şi de formă ale proiectilului. Adesea.1. Forma de organizare a controlului de calitate la începutul sec. efectivul controlat de un şef de producţie era format. precizia şi . Acestea trebuiau să funcţioneze sigur şi să permită înlocuirea rapidă a ansamblurilor deteriorate. de regulă. din 20 . În aceste condiţii.implicit . XX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo Factorii care au condus la creşterea numărului de inspectori au determinat şi alte schimbări: Inspecţia a devenit din ce în ce mai mult o problemă tehnică care presupune o calificare specială. 4. pentru a nu da decât unele exemple.eficienţa tragerilor era. De asemenea. la care se adăugau unul sau doi inspectori. O influenţă deosebită asupra interesului pentru calitate şi organizarea controlului calităţii producţiei a avut-o la începutul secolului XX competiţia în domeniul armamentului şi tehnicii militare desfăşurată pentru pregătirea şi ducerea primului război mondial. precum şi cazurile repetate de neajunsuri în domeniul calităţii produselor . Şeful de producţie a fost totdeauna tentat să rezolve problemele de calitate indicând inspectorului să accepte produsul în loc de a cerceta cauza defectelor şi a lua măsurile necesare pentru eliminarea acestora. era natural ca şeful producţiei să-şi concentreze atenţia asupra muncii celor mulţi şi să se intereseze în mai mică măsură de activitatea celor puţini.

2.2. Compartimentele comune ale funcţiei de inspecţie (proiectarea încercărilor. s-a scos din subordinea directorului de producţie organismul care răspundea de acceptarea finală a produselor. O cerinţă de primă importanţă o constituia activitatea de prevenire. Inspectorul şef răspundea de obicei faţă de şeful producţiei. În acest mod. pentru eliminarea conflictului de interese. . având ca sarcină rezolvarea acţiunilor legate de funcţia calităţii şi acceptarea produselor. 4. Forma de organizare adoptată între anii 1920-1940 Preocupaţi de noul lor rol. inspectorul şef al fiecărei fabrici răspundea de regulă faţă de directorul uzinei. Conducerea activităţii acestor specialişti a necesitat o îndrumare creatoare. s-au creat noi departamente de specialitate. Această activitate a implicat folosirea unor specialişti cu funcţii de coordonare care să efectueze studiile necesare. condusă de un inspector şef care era totodată organul executiv cu rangul cel mai înalt din întreprindere. adică activitatea privitoare la determinarea cauzelor defectelor cronice şi a remediilor pentru eliminarea acestor cauze. Departamentul nou-creat pentru problemele de engineering ale controlului calităţii (cu rol de asistenţă tehnică al controlului calităţii). inspectorii şefi şi-au asumat responsabilităţi care depăşeau simpla acceptare a produselor. (v. inspecţia la furnizori. cursuri de pregătire profesională. ca de exemplu departamentul pentru problemele de engineering ale controlului calităţii. câte unul pentru fiecare linie de producţie). inspecţia proceselor tehnologice). Urmarea a fost crearea unei ierarhii a inspecţiei. instrumente de măsurare precise etc. oooooooooo oooooo ooooooooo o= Inspectori Fig. Acesta coordona activitatea următoarelor funcţii: Inspectorul şef (întreprinderile cu structură sortimentală variată pot să aibă mai mulţi inspectori şefi. 4. Ei au dezvoltat şi perfecţionat o serie de mijloace şi servicii necesare inspectorilor din subordine: standarde pentru controlul de calitate. Ca urmare. În întreprinderile alcătuite din mai multe fabrici sau divizii. sisteme de evidenţă. laboratoarele de metrologie.destinate consumului populaţiei au determinat apariţia ideii de înfiinţare a unui departament central de inspecţie. fig. Integrarea acestor noi departamente în schemele de organizare ale întreprinderii a condus la necesitatea creării unui post de director pentru problemele calităţii.).

3. 4.3. Fig. 4. reprezintă un model de schemă de organizare adoptată de majoritatea întreprinderilor din industria construcţiilor de maşini şi electrotehnică din SUA. Forma de organizare adoptată între anii 1945-1955 .Fig. în perioada anilor '50.

4. li se ardeau produsele.2. ceea ce reprezenta o amendă considerabilă. contrafăcute.4.Din cele prezentate succint. Stimularea preocupării producătorilor pentru instituţia calităţii trebuie să se facă. pentru descurajarea producătorilor care livrează pieţei produse de slabă calitate. CONDIŢII CONDIŢII FEED-BACK FEED-BACK Fig. Astfel. privind evoluţia în timp a concepţiei privind calitatea produselor şi organizarea controlului calităţii fabricaţiei. blănarii erau pedepsiţi să plătească pentru produse de slabă calitate. De menţionat că în România există încă din vechime practici de pedepsire a meseriaşilor care dădeau lucruri de proastă calitate.4. unităţi care-şi desfăşoară activitatea pe bază de licenţe şi în alte ţări. În acest context. Sistemul de organizare în întreprinderile mari Întreprinderile mari se caracterizează printr-o localizare multiplă. a necesităţilor şi exigenţelor beneficiarilor. Relaţii între procesele din cadrul lanţului de furnizare împreună cu fluxul referitor la produse şi informaţii Proiectarea unei structuri organizatorice care să asigure rezolvarea problemelor pe care le ridică . rezultă că. Sunt situaţii în care lanţul de furnizare a produselor şi serviciilor determină ca unităţile de producţie să fie unele faţă de altele în poziţie de subfurnizor sau client. specifice ţărilor în tranziţie către economia de piaţă. un galben şi trei livre de ceară. rezolvarea problemelor de calitate se complică datorită interdependenţei care există între diferite activităţi productive cu conducere autonomă şi localizări diferite. în paralel cu o continuă înăsprire a legislaţiei. o structură organizatorică bazată pe unităţi de producţie multiple. fig. pe fabrici afiliate sau pe sucursale având regim de proprietate totală sau parţială. nocive sănătăţii şi siguranţei consumatorilor. 4. aurarii care falsificau aurul erau excluşi din breaslă etc. pe măsura dezvoltării complexităţii produselor. ţesătorilor care produceau stofe proaste. există un anumit tip de relaţii între procesele din cadrul lanţului de furnizare şi fluxul referitor la produse şi informaţii (v. În acest caz. 4.). mai ales în cadrul pieţelor insuficient organizate. întreprinderile au trebuit să dezvolte structuri organizatorice adecvate rezolvării problemelor calităţii şi să pregătească cu atenţie resursele umane destinate inspecţiei şi controlului.4.

Acest ansamblu de criterii este foarte greu de îndeplinit. precum şi pentru alte funcţiuni. Ea este dotată cu mijloace proprii pentru activitatea de concepţie . . serviciile ce deservesc inspecţia. Fiecare divizie beneficiază de autonomie cu privire la inspecţie. 2. pus în faţa cerinţei de a trata cu directorii generali puternici şi autonomi ai diviziilor. cu atribuţii de ordin general. pentru fabricaţie. Ea dispune totodată de o largă autonomie în ceea ce priveşte conducerea operaţiilor (condiţii identice există în cadrul sucursalelor). În cadrul centralei întreprinderii se creează un ''departament de coordonare'' pentru controlul calităţii. Acesta răspunde faţă de directorul fabricii şi îndeplineşte atribuţiile de inspecţie şi de inginerie privind controlul calităţii. ca în cazul ″ diviziei Buick″ din componenţa grupului General Motors. c) asigurarea serviciilor de engineering privitoare la realizarea fiabilităţii şi a serviciilor legate direct de proiectarea produselor şi de marketing.. Întreprinderea compusă din mai multe fabrici. 3. ca de exemplu elaborarea politicii şi a obiectivelor comune privind calitatea. studierea eficienţei calităţii în cadrul diviziilor. Directorul coordonator pentru problemele calităţii. Tradiţiile şi obiceiurile specifice diferitelor regiuni constituie un motiv în plus pentru o astfel de conducere autonomă. Acest lucru s-a datorat în parte dificultăţilor de coordonare inerente unui număr atât de mare de eşaloane de conducere departamentală (la nivel de concern. publicarea de rapoarte operative necesare altor întreprinderi industriale şi comisiilor guvernamentale. din aptitudinile sale de conducător. e) elaborarea bilanţului eficienţei fabricilor din punct de vedere al calităţii. f) publicarea de rapoarte pentru conducerea executivă cu privire la diferitele aspecte ale performanţelor calităţii. activitatea de engineering privind controlul calităţii. pentru marketing. Acest concept de autonomie se aplică în mare măsură şi în ceea ce priveşte funcţia calităţii din aceste divizii. În linii generale însă. Întreprinderea internaţională. b) întocmirea planurilor de ansamblu privind calitatea şi publicarea acestora sub formă de manuale. standarde etc. Noul post a fost prevăzut. ci din competenţa sa profesională. g) exercitarea funcţiei de reprezentare a întreprinderii în relaţiile cu alte firme şi cu autorităţile guvernamentale în probleme privitoare la calitate. de divizie şi de fabrică). dotare cu personal şi alte aspecte în legătură cu conducerea funcţiei calităţii. Un număr de întreprinderi foarte mari au creat funcţia de director coordonator pentru problemele calităţii. o asemenea funcţie de coordonare este greu de îndeplinit. 1. Cu toate acestea. asigurarea fiabilităţii şi celelalte servicii ale departamentului pentru coordonarea problemelor calităţii. Forma cea mai eficientă de organizare constă în numirea unui director pentru problemele calităţii în fiecare fabrică. Întreprinderea compusă din divizii (uzine) de producţie multiple. d) asigurarea serviciilor de consultare şi de pregătire profesională în fabrici. a necesitat un mare volum de muncă de concepţie şi de experienţă. Divizia răspunde de realizarea unui anumit plan de beneficii. fiecare divizie este de fapt o subîntreprindere.diferite sisteme organizatorice în legătură cu calitatea. din personalitatea sa unanim apreciată. Soluţiile cele mai uzuale sunt descrise în continuare. În cadrul acestui tip de întreprindere. si în acest caz se aplică o largă delegare a autorităţii în vederea asigurării autonomiei de conducere a operaţiilor în alte ţări. de regulă. Experienţa obţinută în cadrul activităţii acestor funcţii de coordonare a problemelor calităţii nu a fost concludentă şi a înregistrat o rată de ″ mortalitate″ ridicată.proiectare a produselor. având următoarele atribuţii: a) elaborarea politicii şi obiectivelor calităţii. acordarea de servicii consultative (pentru divizii) cu privire la organizare. îşi dobândeşte autoritatea nu din statutul său de coordonator.

indiferent de sucursalele care le-au fabricat. Acestea sunt. care efectuează revizia planului de control al calităţii şi a modului cum se aplică acest plan. în special atunci când sucursalele desfac produsele pe aceleaşi pieţe. specificaţiile se elaborează de către un departament coordonator cu profil tehnic din cadrul centralei întreprinderii. În asemenea cazuri. de regulă. De asemenea. d) Centrala întreprinderii informează sucursalele asupra problemelor de calitate apărute la produsele livrate pieţei. pentru a se asigura respectarea specificaţiilor. Pentru realizarea acestei unificări. b) sucursala din străinătate trimite la centrala întreprinderii eşantioane de produse pentru a putea fi supuse controlului prin încercări.există anumite restricţii pe plan tehnologic. în principiu. următoarele: a) sucursala din străinătate trimite la centrala întreprinderii copii după rapoartele privind încercările de funcţionare ale produselor. se aplică proceduri de control şi bilanţ analitic cu privire la performanţele calităţii din sucursale. o politică de unificare a specificaţiilor produselor şi a inspecţiei. c) centrala întreprinderii trimite periodic la unităţile din străinătate un ″ revizor″ dispecer. se aplică. .

Tendinţele formei de organizare adoptată între anii 1955-1965 . de previziune a fiabilităţii. o serie de ramuri industriale (industria nucleară. au fost adoptate următoarele forme: Crearea unui nou departament în cadrul funcţiei de concepţie . 4.5.5. Realizarea acestor nivele de performanţă superioare depindea în mod absolut de amploarea activităţii de concepţie. de engineering.5. Integrarea acestor ingineri în structura organizatorică s-a dovedit a fi complicată. Pentru asigurarea acestor mijloace suplimentare s-a creat o nouă categorie de specialişti.) au fost puse în faţa unor cerinţe de ordin calitativ cu totul noi în legătură cu realizarea de produse cu un grad înalt de fiabilitate şi care să nu necesite operaţii complicate de mentenanţă. precum şi a supravegherii activităţii departamentelor de inspecţie. aerospaţială. ceea ce a determinat necesitatea experimentării mai multor scheme. Evoluţia sistemului de organizare a activităţii de asigurare a fiabilităţii Către sfârşitul decadei 1950.) Fig. Crearea unui nou departament important în cadrul întreprinderii care să aibă denumirea de ″ calitate″ sau o alta asemănătoare şi investirea şefului acestui departament (uneori un director al întreprinderii) cu responsabilitatea coordonării funcţiei calităţii în ansamblul ei. fig.4.). a calculatoarelor etc. 4. de fiabilitate şi de control al calităţii (v. proiectare şi asimilare a produselor noi. în ţările dezvoltate industrial.proiectare (design). inginerii pentru problemele de fiabilitate. Întreprinderile au ajuns la concluzia că departamentele tradiţionale de cercetare-dezvoltare şi proiectare a produselor nu erau în măsură să satisfacă noile nivele de performanţă dacă nu erau sprijinite prin mijloace suplimentare de analiză a defectelor. Lărgirea atribuţiilor departamentului pentru problemele de engineering ale controlului calităţii prin trecerea inginerilor pentru problemele fiabilităţii în cadrul acestui departament. În consecinţă. de încercări în condiţii de mediu ambiant (în condiţii de exploatare etc.

Funcţii subordonate compartimentului pentru asigurarea calităţii . sunt ilustrate în fig. prevăzute cu funcţii atât de complexe. Concepţiaproiectarea fiabilităţii Asistenţa tehnică pentru fiabilitate Controlul de calitate al fabricaţiei Planificarea calităţii Asistenţa pentru clienţi Asistenţa tehnică pe teren Administraţi a internă Programul general de planificare şi evaluare Asistenţa tehnică pentru producţia componente lor Laboratorul de încercări în condiţii ale mediului înconjurător Asistenţa tehnică în controlul calităţii Culegerea datelor referitoare la performanţe Bugete şi măsuri de control Asistenţa tehnică pentru echipamentu l de încercări Servicii de statistică Laboratorul pentru controlul materialelor şi proceselor Laboratorul de încercări ale caracteristici lor sau nivelelor Inspecţie şi încercări Prelucrarea şi analiza datelor Fig. 4.6.6. 4.Atribuţiile ce revin acestor departamente.

de exemplu. destinată să asigure elementele de noutate sau de progres în înţelegerea şi aplicarea acestui concept. În SUA.). precum şi din controlul acestor eforturi pentru a se asigura că s-au luat toate măsurile necesare care să conducă la realizarea fiabilităţii cerute. Noua formă de organizare în cadrul căreia problema calităţii este adusă în centrul preocupărilor conducerii superioare. întreprinse de către cadrele din compartimentele de execuţie (proiectare. producţie. Programul trebuie să cuprindă atât lucrările executate de furnizorii externi. mărimea fondurilor necesare trebuie determinată în cursul fazei de cercetare-dezvoltare. ale căror concepţii privind proiectarea organizării sunt demne de luat în seamă. Acest lucru presupune că programul nu trebuie să se rezume numai la o unitate organizatorică. această formă de organizare a fost promovată în principalele departamente ale unor mari întreprinderi din SUA. mărimea şi complexitatea problemelor organizatorice ale fiabilităţii sunt puternic influenţate de mărimea şi complexitatea unui anumit proiect. ci trebuie să cupri ndă toate unităţile şi departamentele care influenţează fiabilitatea finală la consumator. se remarcă în practică o dezvoltare nu numai pe verticală a structurilor organizatorice ale calităţii. a fost aplicată pe scară redusă la începutul decadei 1970. istoric şi cultural. Executarea unui program de fiabilitate implică atât sarcini tehnice. ea a căpătat o mare amploare în departamentele pentru apărare şi aerospaţiale ale principalelor întreprinderi specializate din SUA. Integrarea şi evaluarea pe ansamblu a programului de fiabilitate trebuie efectuate de către un organism care acţionează independent faţă de factorii ce răspund de aplicarea măsurilor de detaliu necesare pentru obţinerea fiabilităţii cerute. . Pe de altă parte. Trebuie să se asigure fonduri adecvate pentru programul de fiabilitate. Programul fiecărui proiect trebuie întocmit pe baza unui plan scris în care se specifică responsabilităţile. în vederea executării sarcinilor fundamentale de fiabilitate ce-i revin. Rezultatele în domeniul fiabilităţii se pot obţine prin acţiuni coordonate. Specialistul în problemele de fiabilitate asigură îndrumarea şi asistenţa necesare personalului de execuţie specificat mai sus. Actualmente. Programul trebuie să cuprindă acţiuni de control în vederea identificării abaterilor faţă de planul stabilit şi informării conducerii asupra acestora. schema de organizare este influenţată de elemente care-şi au originea în specificul naţional. producţie. cu minimum de degradări.În unele întreprinderi s-a creat o denumire ″ nouă″ şi anume ″ asigurarea calităţii″ pentru a se face distincţie între această listă cu atribuţii numeroase şi lista cu atribuţii mai restrânse a departamentelor care l-au precedat. cât şi sarcini de conducere. La baza cadrului organizatoric necesar pentru promovarea fiabilităţii trebuie să stea următoarele principii: Programul de fiabilitate trebuie să înceapă încă la faza de cercetare-dezvoltare a unui produs şi să continue pe parcursul întregului proces de proiectare. Sarcinile de conducere constau din integrarea tuturor eforturilor tehnice. supravegherea activităţii de service. aprovizionare etc. Totuşi. încercări de evaluare a comportării produselor la beneficiari. cât şi operaţiile executate în interiorul întreprinderii. General Motors şi General Electric. Astfel. încă din perioada de studiere a ofertei. ca. evoluţia istorică diferită a activităţii industriale a determinat şi unele deosebiri în organizarea fiabilităţii. procesul de formare şi instruire a categoriei înalt specializate de ingineri pentru problemele fiabilităţii s-a dezvoltat mai mult decât în oricare altă ţară industrializată. La rândul său. metodele şi termenele de realizare. ci şi una pe orizontală. ceea ce presupune ca programul de fiabilitate să se elaboreze suficient de amănunţit. În alte ţări. Sarcinile tehnice constau din eforturile de proiectare a fiabilităţii produsului şi de menţinere a acestei fiabilităţi în toate fazele de producţie şi utilizare. pentru a se asigura realizarea sa la un cost adecvat.

7. Pentru o întreprindere care fabrică produse asamblate va fi necesară o structură mai riguroasă. nu numai pe baza informaţiilor primite de la beneficiari.Aceste principii ideale de organizare în vederea obţinerii fiabilităţii sunt prea minuţioase pentru a putea fi aplicate tuturor produselor. Acest mod de a proceda nu exclude interesul pe care producătorul trebuie să-l acorde realizării unei fiabilităţi superioare a subansamblurilor pe care le produce prin activitate de cercetare proprie. precum şi pentru pregătirea personalului destinat să o execute. fabricaţie şi din alte funcţii. una dintre măsuri constă în repartizarea de specialişti în fiabilitate din compartimentele de proiectare. pe măsură ce produsele devin mai complexe şi se impun condiţii de fiabilitate precis cuantificate. Activităţile de fiabilitate ale acestor prime patru forme organizatorice sunt centralizate într-un singur organism. Evident această activitate implică cheltuieli pentru dotarea cu standuri şi echipamente de încercări. 4. Astfel. însă. O astfel de schemă de organizare este prezentată în fig. un departament pentru problemele de fiabilitate subordonat directorului general. Componenţa acesteia este următoarea: un departament central pentru problemele de fiabilitate care depinde de directorul tehnic (engineering). o secţie de fiabilitate ce formează o parte a funcţiei de control a calităţii şi care depinde de şeful fabircaţiei. pentru fiecare produs. Pentru o întreprindere producătoare de subansambluri. este însă imperios necesar să se depună eforturi pentru a se asigura condiţii de realizare a fiabilităţii cât mai apropiate de principiile ideale enumerate de mai sus. organizarea fiabilităţii necesită o structură organizatorică mai riguroasă. cât şi unul corectiv şi va implica utilizarea unora dintre procedeele specifice analizate în capitolul de faţă. Satisfacerea cerinţelor tot mai complexe privind fiabilitatea au impus noi scheme organizatorice în care apar distinct poziţii pentru specialiştii în acest domeniu. un compartiment separat funcţionând în paralel cu departamentele tehnic şi de fabricaţie care cuprinde controlul de calitate a fabricaţiei şi funcţiile de deservire a beneficiarilor. Director general . localizat în cadrul unui serviciu tehnic sau la compartimentul de control tehnic de calitate din întreprindere şi va fi întreprins de către cel ce ocupă funcţia de execuţie interesată. Efortul este. S-ar putea să fie suficientă numai o coordonare simplă. activităţile descentralizate realizate de departamentele executive însărcinate cu îndeplinirea funcţiei de revizuire şi coordonare a activităţilor. Programul va avea atât un caracter preventiv. inclusiv celor de mărime şi complexitate ridicată. necesare pentru măsurarea fiabilităţii şi definirea domeniilor de probleme. în cadrul responsabilităţilor ce-i revin în mod normal. Aceşti specialişti în fiabilitate îşi îndeplinesc şi propriilor lor sarcini specifice. efortul orientat de asigurare a fiabilităţii va fi probabil de natură corectivă şi se va concentra asupra colectării şi analizei datelor de funcţionare la beneficiar. de obicei.

în toate punctele importante din amontele realizării fizice a produsului.7. arborelui de defectare. respectiv evaluarea informaţiilor prelucrate şi stabilirea tendinţelor de evoluţie a fenomenului analizat în situaţia aplicării diferitelor măsuri pentru controlul acestuia. transmiterea acestora la sistemele de stocare. condiţionat şi influenţat de anumiţi parametri de intrare şi ieşire. Decizia reprezintă studierea diferitelor soluţii posibile şi alegerea soluţiei optime pentru rezolvarea problemei analizate. Fundamentarea deciziei se face pe baza informaţiilor rezultate în etapele anterioare de diagnoză şi prognoză. factorii responsabili care concură la rezolvarea problemelor şi în ce constă implicarea lor. etapele şi fazele de implementare a deciziei. se face apel la experienţa şi consultarea tuturor celor care pot contribui la rezolvarea problemei. Localizări posibile ale funcţiei de asigurare a fiabilităţii Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asigurare a fiabilităţii poate fi concepută ca un proces autonom. definirea activităţilor planificate – care devin astfel sarcini – gruparea acestor activităţi într-o funcţie care poate fi încredinţată unei persoane – care devin astfel responsabilităţi – atribuirea de competenţe şi autorităţi fiecărei funcţii. inclusiv la documentele care asigură trasabilitatea proceselor sau înregistrărilor. implicit. gestiune şi prelucrare în vederea fundamentării deciziei. Planificarea are rolul de a stabili condiţiile organizatorice necesare. Organizarea pregăteşte realizarea acţiunilor planificate prin alocarea resurselor financiare. umane şi materiale necesare. care să permită colectarea datelor semnificative. Prognoza. Decizia reprezintă ″ obiectivarea″ procesului de rezolvare a situaţiei critice apărute şi de calitatea ei depinde în ce măsură problema va fi rezolvată. precizarea nivelului de calificare şi instruire necesare pentru ca fiecare funcţie să fie îndeplinită în cele mai bune condiţiuni. Organizarea implica. Etapele distincte ale acestui proces sunt: Diagnoza. Pentru reducerea gradului de incertitudine a soluţiilor prognozate. Diagnoza corectă nu se poate face decât în situaţia existenţei unui sistem informaţional bine articulat. Situaţia critică apărută se analizează în amănunţime pe baza datelor şi informaţiilor disponibile care se ordonează şi se prelucrează în raport cu semnificaţia şi impactul avut asupra fiabilităţii. se pot folosi informaţiile existente privind fenomene similare sau se apelează la metode moderne de tipul anchetei iterative (tehnica Delphi). în mod concret. arborelui de calitate. . la o calitate necorespunzătoare. De menţionat faptul că sistemul informaţional trebuie să permită accesul pentru prelucrarea datelor. efectuată în vederea identificării cauzelor care conduc la o fiabilitate şi. brainstormingului.Fig 4.

Organizarea activităţii privitoare la acceptarea produselor Termenul acceptare folosit de regulă pentru a defini activitatea de luare a deciziilor dacă produsele sunt acceptabile pentru utilizare. Evaluarea prin control a rezultatelor obţinute. 4. serveşte şi la fundamentarea hotărârilor ce se vor lua la nivelul managementului general. respectiv a comparării obiectivelor finale cu cele planificate. 4. există numeroase probleme care necesită acţiuni de proiectare şi de aceea multe întreprinderi şi-au creat un organism pentru mentenabilitate în cadrul compartimentului de proiectare. De aceea. alternativele organizatorice menţionate mai sus privind fiabilitatea se aplică deopotrivă şi în cazul mentenabilităţii. Organizarea programului de asigurare a mentenabilităţii Un program riguros de mentenabilitate pentru un produs complex impune participarea mai multor compartimente. La fel ca şi în cazul fiabilităţii. De asemenea ca şi în cazul fiabilităţii. au existat organe care s-au ocupat şi în trecut de problemele mentenabilităţii. pentru aplicarea metodelor şi măsurilor menite să corecteze în viitor apariţia abaterilor şi să optimizeze procesele de producţie. activităţile de ″ service″ pentru clienţi. ca de exemplu compartimentul de ″ service″ pentru clienţi. fabricaţia. Managementul general Directorul pentru problemele calităţii Directorul pentru problemele de asistenţă tehnică Inspectorul şef Subdirectorul pentru problemele de asistenţă tehnică . Controlul este ultima etapă a procesului în care se determină măsura în care obiectivele fixate au fost îndeplinite. cum sunt proiectarea. de încercări şi serviciile aferente.7. respectiv cauzele care au generat situaţia critică au fost eliminate.6. cuprinde şi activităţile de inspecţie.Execuţia reprezintă materializarea în cadrul unui proces tehnologic a modificărilor necesare a fi executate pentru ca produsul să satisfacă cerinţele privind fiabilitatea. respectiv să se elimine deficienţele care au generat situaţia critică.

Firma germană apreciază că. defectele sporadice trebuie să dispară sau să se diminueze drastic. au evidenţiat faptul că. Pe de altă parte. Organizarea activităţii de prevenire a defectelor Asigurarea calităţii produselor reprezintă o componentă esenţială.produs finit) creează posibilitatea grupării activităţii inspectorilor într-un cadru organizat. 4. Inspectorii răspund faţă de inspectorii şefi. a precizat că de pe piaţa germană vor fi retrase 27. cel mai important producător auto din Europa.000 de automobile. cuprinde şi activităţile de inspecţie. ar putea fi afectat şi renumele pe care compania îl are pentru standardele înalte de calitate. există şi activităţile auxiliare necesare desfăşurării procesului de acceptare a produselor (de exemplu. recuperarea produselor cu defecte).la afectarea prestigiului. Din exemplul de mai sus. care pot duce.prelucrare tehnologică . 4.8. Testele făcute pe termen lung asupra sistemului de frânare.). în promovarea intereselor economice ale unei organizaţii şi asigurarea eficienţei sale pe piaţă. b) Evaluarea permanentă a calităţii producţiei şi eliminarea defectelor sporadice (restabilirea statu-quo-lui) pe măsura apariţiei lor. Costul prevenirii neconformităţilor se referă la resursele financiare angajate în scopul asigurării condiţiilor ca personalul productiv să-şi facă bine şi în permanenţă munca. astfel încât să se evite de la început apariţia neconformităţilor. Activitatea de prevenire a defectelor îmbracă următoarele forme principale: a) Planificarea asimilării de produse şi procese tehnologice noi. dacă nu chiar singura. respectiv o cincime din producţia anuală. rezultă importanţa activităţii de prevenire a apariţiei neconformităţilor şi de asigurare a resurselor necesare (inclusiv financiare).000 de automobile.Inspecţia finală Încercări funcţionale Fig. laboratoarele de măsurători. Un exemplu concludent: la mijlocul anului 2002. cele mai afectate fiind tipurile VW Polo şi Lupo. Pe măsură ce producţia se maturizează. Diferitele stadii succesive ale procesului de transformare a materiilor prime şi materialelor în produse finite (materiale . de încercări şi serviciile aferente. . Defectele sporadice sunt caracteristice începutului de producţie. Asigurarea resurselor necesare va conduce la diminuarea costurilor inerente erorilor pe fluxurile de fabricaţie sau la inspecţia finală. la faliment iar în cazul firmelor puternice . în condiţiile unor măsuri ferme şi agresive de evaluare a calităţii în procesul de fabricaţie. Separarea încercărilor funcţionale în cadrul inspecţiei Termenul acceptare folosit de regulă pentru a defini activitatea de luare a deciziilor dacă produsele sunt acceptabile pentru utilizare. activitatea de inspecţie este separată de activitatea de încercări. Nerespectarea acestui deziderat poate fi însoţită de mari pagube materiale şi de imagine. şoferul trebuie să apese foarte puternic pedala de frână pentru a opri automobilul.pe lângă pagubele materiale . păstrarea în custodie. cifrat în jurul a 10 milioane Euro. ca urmare a apariţiei unor probleme la sistemul de frânare. produse în perioada 1998-1999.8. 4. pe lângă costul de remediere a acestor defecţiuni.8. iar ″ specialiştii de la încercări″ răspund faţă de inginerul şef (v. în cazul firmelor mai puţin puternice. Volkswagen. în cazuri extreme. constructorul german de autovehicule Volkswagen a anunţat că va retrage de pe piaţă 95. În unele întreprinderi. fig.

8.8.1 Departamente Departamentul Activitatea operative direct pentru controlul Inspecţia interesate calităţii Stabilirea nivelelor de x xx x performanţă dorite Măsurarea x xx x performanţei curente Culegerea de date xx xx asupra performanţei curente* Compararea xx x xx performanţei curente cu performanţa dorită Acţiuni pentru xx x eliminarea diferenţelor xx = responsabilitate principală. responsabilităţile privind analiza apariţei acestora.1. Tabel 4. x = responsabilitate colaterală * = Responsabilitatea revine de obicei departamentului de producţie pentru datele privind controlul procesului tehnologic şi departamentului de inspecţie pentru datele privind acceptarea produselor. remanierilor. c) Eliminarea defectelor cronice (modificarea statu-quo-ului). proiectare. fără a mai vorbi de insatisfacţia clienţilor şi pierderea bunului renume. urmărirea aplicării acestor programe şi evaluarea rezultatelor revine unor departamente specializate din cadrul organizaţiei productive. şi 4. conform unor scheme principiale prezentate în tabelele 4. stabilirea programelor de remediere. Tabel 4.2 Managementul Departamentul Departamentele Activitatea general pentru controlul de direct interesate calitate Luarea deciziilor xx asupra problemelor ce trebuie studiate Elaborarea proiectului xx x unui plan pentru diagnosticarea cauzelor defectelor Aprobarea planului xx Diagnosticarea xx x cauzelor (culegerea şi analizarea datelor) Diagnosticarea în x xx .Problemele descoperite în faza de producţie ″ matură″ sau ″ stabilizată″ sunt principala cauză a rebuturilor importante. În aceste tabele sunt stabilite responsabilităţile pentru funcţia de diagnosticare. asimilare în fabricaţie. În funcţie de natura defectelor.8. a reluărilor de fabricaţie. Cauzele care conduc la apariţia defectelor cronice sunt erorile sistematice produse pe parcursul activităţilor de cercetare-dezvoltare.8.2. respectiv de remediere a defectelor.

. În Tabelul 4. din specialişti instruiţi special care să aibă timpul şi competenţa pentru a urmări defectele pe întregul parcurs. Asigură autoritatea de aplicare în practică a măsurilor de remediere propuse. aptitudinile experimentale şi obiectivitatea necesare pentru a descoperi cauzele şi remedierile problemelor cu caracter sporadic sau cronic privind calitatea. de la simptom la cauză şi remediu.3.vederea asigurării remedierilor Aprobarea remedierilor Adoptarea remedierilor Menţinerea avantajelor câştigate xx x x xx xx xx = responsabilitate principală. diagnosticarea se efectuează uneori de personalul departamentului. respectiv modificarea statu-quo-ului în producţie. se prezintă sintetic modul în care se desfăşoară activităţile pentru menţinerea. respectiv asigură cadrelor care fac investigaţii cooperarea deplină din partea personalului de execuţie. Asigură autoritatea efectuării de experimentări.8. x = responsabilitate colaterală Potrivit tabelelor de mai sus. sunt implicate două entităţi organizatorice: managementul general şi structura funcţională responsabilă cu acţiunea de diagnosticare. Totuşi. de regulă. Defineşte aspectele teoretice privitoare la cauzele posibile ale problemelor calităţii. Furnizează informaţii şi recomandări cu privire la ″ mentalitatea″ existentă în întreprindere şi sursele de rezistenţă faţă de schimbările ce sunt de aşteptat. Structura funcţională însărcinată cu activitatea de diagnosticare este formată din angajaţi (de regulă specialişti cu funcţii de coordonare) care posedă timpul. pentru problemele care implică mai multe departamente. pârghia de diagnosticare va fi formată. în rezolvarea problemelor legate de remedierea neconformităţilor. Managementul general are următoarele funcţii: Contribuie la asigurarea unităţii de scop prin realizarea acordului cu privire la ceea ce trebuie să se înţeleagă prin ″ acele câteva probleme de importanţă vitală privind calitatea″ . Pentru problemele care apar în cadrul unui departament.

departamentele operative trec la executarea planului.9. Acest lucru nu înseamnă neapărat ca o anumită persoană sau funcţie să exercite comanda asupra tuturor activităţilor privitoare la calitate. Organizarea activităţii de conducere / coordonare a calităţii 4. planul se centralizează. Adeseori evidenţa nu are un caracter permanent Forma de culegere a datelor: Adeseori evidenţa nu are un Se introduce de regulă. să reflecte De obicei amănunţite şi performanţa realizată în complexe pentru a permite o comparaţie cu nivelul de înţelegere mai profundă a performanţă problemei decât până în prezent. Apoi.8. Faptele sunt culese de: Cadre care ţin în mod regulat Un colectiv special însărcinat evidenţele (controlori. Toate departamentele cheltuiesc bani şi toate influenţează venitul întreprinderii. cu culegerea datelor inspectori etc. Există. O situaţie similară există în cazul funcţiei financiare. un plan coordonat de echilibrare a veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii.9.3 Acţiuni pentru schimbarea statu-quo-lui (prin perfecţionări radicale ale activităţii) Date necesare: Să fie simple. .). se analizează şi se modifică şi. Prin folosirea unui limbaj comun (planul de conturi) şi pe baza coordonării de către un departament central cu funcţii de control.TABEL 4. în schimb. maiştrii cadre cu pregătire tehnică sau chiar personalul fără funcţii de urmărire şi control Aspectele problemelor Menţinerea statu-quo-lui (prin control) 4. Deoarece performanţele întreprinderii trebuie optimizate (în mai mare măsură decât cele ale departamentelor din organigramă). este necesar să se asigure o coordonare a acestor activităţi într-un ansamblu unitar. în cele din urmă. Generalităţi Activităţile de asigurare a calităţii se efectuează în toate structurile funcţionale care participă la realizarea spiralei calităţii. Departamentul coordonator efectuează controlul şi revizia executării planului şi informează pe toţi cei interesaţi asupra rezultatelor (este de menţionat că departamentul de control nu este investit cu autoritatea de directivă asupra departamentelor operative). Conducerile întreprinderilor nu lasă însă fiecărui departament dreptul de a determina modul în care să influenţeze veniturile şi cheltuielile.1. se aprobă de managementul cel mai înalt. Acest plan poartă denumirea de buget. Poate caracter permanent să necesite experimentări. teste şi rapoarte speciale. Analiza faptelor se face de Personalul de execuţie Persoane special instruite sau către: (directorul de resort.

pentru a folosi o exprimare sugestivă. Înainte de aprobarea unei dispoziţii scrise. înlesneşte instruirea noilor angajaţi şi serveşte ca sursă de referinţă. oamenii care le resimt nu au linişte până când nu le văd rezolvate.9. furnizorii nu respectă programele de aprovizionare. nervii care semnalează durerea au fost distruşi.4. responsabilizând în acelaşi timp pe cei care emit asemenea documente. pentru rezolvarea problemelor sporadice curente. . specifică întreprinderilor mici. dacă procesul tehnologic se întrerupe. Când este însă vorba de probleme cu caracter cronic.9. este totodată şi analizată pentru prima oară. redactată pentru prima oară. Un astfel de consens se obţine mult mai uşor prin consultarea unei dispoziţii scrise decât prin explicaţii orale. În plus. nici chiar parţial. pe măsura apariţiei lor. numărul activităţilor ce trebuie coordonate creşte până la un punct critic în care conducătorul nu mai găseşte timp să le coordoneze. clienţii fac apeluri telefonice din cauza întârzierilor în livrări sau din cauza apariţiei unor defecţiuni. În practică.3. Pe măsură ce întreprinderea se dezvoltă. Deficienţele se pot menţine nestingherite pentru că nu provoacă ″ dureri″ . semnalele de alarmă sunt puternice şi insistente. dacă. poate fi oricând supusă consultării şi revederii. Metoda constă în a lăsa pe seama fiecărui supraveghetor sarcina de a identifica. Adeseori. Pentru asemenea probleme. problemele care necesită a fi coordonate şi de a le analiza împreună cu specialiştii care sunt în măsură să le rezolve. Dispoziţiile trebuie aprobate de cei care au autoritatea necesară. de regulă. O dispoziţie scrisă apără împotriva slăbiciunilor memoriei. stivele de materiale încep să blocheze spaţiile. Autocoordonarea Una din metodele de coordonare a activităţii relativă la calitate este autocoordonarea. Întreprinderea stabileşte anumite obiective referitoare la calitatea produselor. Dispoziţiile sunt utile şi eficiente pentru rezolvarea unor probleme de importanţă vitală şi în acest scop trebuie respectate anumite reguli: Redactarea unei dispoziţii scrise trebuie precedată de o analiză. Coordonarea prin instrucţiuni şi dispoziţii scrise O metodă eficientă de coordonare a calităţii este folosirea instrucţiunilor şi dispoziţiunilor scrise care asigură coerenţa şi trasabilitatea procesului de coordonare. Amploarea relativ redusă a activităţilor. Activităţile sunt limitate iar personalul puţin numeros. permite urmărirea operativă a îndeplinirii obiectivelor de către managerul general şi întreprinderea ″ din mers″ a măsurilor de corecţie. trebuie să existe acordul unanim al departamentelor interesate. el este acum atât de desprins de nivelurile unde se desfăşoară acţiunea. această metodă este naturală şi eficientă. Coordonarea prin intermediul unui şef comun În întreprinderile mici. 4. prin contact direct cu personalul productiv şi cu realitatea faptelor. încât nici nu mai este în măsură să identifice o mare parte a problemelor ce necesită coordonare.9. astfel. o dispoziţie scrisă.4. În consecinţă. producţia se opreşte. Neajunsurile devenind din ce în ce mai accentuate. 4.2. eficientă. deoarece. poate să cunoască ceea ce se întâmplă şi să ia decizii potrivite. această metodă este de regulă eficientă. apare necesitatea creării unor metode suplimentare de identificare şi rezolvare a acelor probleme de coordonare de care managerul general nu se mai poate ocupa. această metodă nu este. dimpotrivă. consfinţită prin organigrama întreprinderii. astfel încât conducătorul întreprinderii.

necesită un plan coordonat (specificaţii. asimilarea în producţie a unui produs nou. astfel cum a fost descrisă mai sus şi coordonarea mai largă. Din acest motiv. oferă soluţii optime pentru problemele cu caracter repetitiv. implică efectuarea unui studiu de dezvoltare de către un departament.O instrucţiune sau o dispoziţie scrisă devin instrumente permanente de coordonare. problema repartizării sarcinilor privitoare la funcţia calităţii pentru aceste departamente nu este clar definită. condusă de un director de program căruia i se repartizează inginerii proiectanţi necesari. Supravegherea execuţiei financiare a proiectului în limitele bugetului aprobat.9. corespunzătoare pentru utilizare.6. Coordonarea prin comitete Un anumit număr de activităţi esenţiale în legătură cu funcţia calităţii sunt realizate de comitete. este larg răspândită folosirea unor departamente cu funcţii de coordonare în controlul calităţii.5. aşa cum este în cazul departamentelor de contabilitate. Urmărirea atentă a executării planului pentru a se identifica diversele dificultăţi. precum şi posibilităţi favorabile pentru desfăşurarea unei activităţi originale şi creatoare pe un plan mai larg în direcţia perfecţionării mijloacelor de coordonare a funcţiei calităţii.9. în ceea ce priveşte funcţia financiară. unor sisteme de conducere noi. necesară în cazul unor probleme cum sunt politica calităţii şi obiectivele calităţii. 4. Realizarea cu succes a unor astfel de proiecte. evaluarea costurilor) şi o activitate controlată de îndeplinire a planului. responsabilităţile de bază ale comitetelor şi modul de exercitare a acestor responsabilităţi depind de natura problemei analizate. De exemplu.9. unor standarde (norme) noi. uneori extrem de complexe. în timp util şi economice. Există condiţii pentru o largă iniţiativă. desfăşurându-se în interdependenţă cu alte acitivităţi. proiectarea execuţiei de către un al doilea departament. Conform practicii curente. organizarea şi funcţionarea unui comitet trebuie privită cu mare atenţie. Coordonarea prin specialişti interdepartamentali Un număr mare de probleme de coordonare sunt generate de natura interdepartamentală a proiectelor. planificarea producţiei – de către un al treilea etc. 4. Activitatea comitetelor este laborioasă şi dinamică. pentru elaborarea planurilor departamentale şi pentru alte activităţi de coordonare ''proiect cu proiect''. Prezentarea de rapoarte privind mersul îndeplinirii planului şi luarea de măsuri pentru eliminarea dificultăţilor. O colaborare asemănătoare este necesară şi în vederea introducerii unor procese tehnologice noi. În linii generale.7. Coordonarea prin departamente centrale (coordonatoare) Trebuie să se facă o deosebire între coordonarea unui proiect. oferă posibilităţi de anticipare şi promovează spiritul de legalitate şi ordine. prevăzute cu cadrele de specialişti necesare pentru diagnosticare. constituie mijloace de conducere impersonală. În prezent. . se creează de obicei o structură funcţională specifică. pentru a obţine rezultate bune. Totuşi. se atribuie unor aşa-numiţi ″ directori de proiect″ sarcina realizării mai multor activităţi de coordonare esenţiale: Întocmirea proiectului de plan şi obţinerea aprobării din partea departamentelor participante. 4. termene de execuţie. În cazul unor proiecte foarte mari.

de regulă. neurmărirea hotărârilor etc. dar nu îi este îngăduit să-şi decline răspunderea. se asigură o receptivitate mai mare faţă de ideile propuse. În continuare se prezintă câteva soluţii privind organizarea şi sarcinile comitetelor care activează în domeniul calităţii. Se pot menţiona. Alte persoane din întreprindere. oamenilor le este mai uşor să obţină în cadrul unui comitet acordul comun asupra unor probleme controversate. comitete pentru analiza unor soluţii tehnologice etc. Este indicat ca şi comitetul să-şi definească clar sarcinile. (2) când mecanismul de funcţionare a comitetului nu este utilizat în mod adecvat (lipsa unei ordini de zi. Acest lucru se realizează prin elaborarea unui cadru de referinţă în formă scrisă. Eficienţa comitetelor. ci şi faptului că problemele sunt studiate mult mai profund şi sunt dezbătute cu discernământ de un colectiv de specialişti. Membrii comitetului se aleg din cadrul unor . Comitetele pentru îmbunătăţirea calităţii Aceste comitete sunt. neîncheierea minutelor de şedinţă. Caracterul acestei probleme sugerează şi modul de organizare a comitetului. conform atribuţiunilor funcţionale.). comitetele pentru promovarea produselor. Secretarul comitetului se alege de obicei din cadrul departamentului care efectuează cea mai mare parte a muncii de analiză (″ diagnosticare″ ). Comitetele funcţionează de regulă necorespunzător atunci când (1) sunt folosite ca organe de decizie şi ca organe deliberative. incapacitatea preşedintelui de a conduce discuţiile. Membrii comitetului nu se aleg pe baza poziţiei lor. Coordonarea. Conducătorul poate fi criticat chiar expus unor eşecuri în urma însuşirii unui punct de vedere propus de comitet. Preşedintele va fi. La fel. nu de către o singură persoană. comitetul nu trebuie să ia decizii. Un conducător care a constituit un comitet pentru rezolvarea unor probleme rămâne responsabil pentru acţiunile pe care le iniţiază în acest scop. comitetele pentru revizia materialelor sau comitetele pentru asimilarea produselor noi. Diversitatea mare a problemelor calităţii a determinat crearea mai multor feluri de comitete. o persoană din departamentul care are cele mai multe probleme de rezolvat. ″ pârghia de conducere″ pentru angajarea şi rezolvarea problemelor calităţii cu caracter cronic. ci în funcţie de capacitatea de a rezolva problemele. comitetul nu trebuie sub nici o formă să substituie sau să dubleze funcţiunile pe care le îndeplinesc. atunci când sunt bine organizate şi conduse. Punctul de plecare pentru crearea unui comitet îl formează existenţa unei probleme care necesită o analiză în colectiv. De obicei. Calitatea de membru se atribuie unor persoane din acele departamente care. care se aprobă de către conducerea superioară. În afară de unele excepţii. de regulă. Oamenilor le este mai uşor să comunice între ei stând în jurul unei mese decât adresându-şi unul altuia informări scrise.Un comitet este constituit pentru a îndeplini o cerinţă sau o funcţie pentru a căror rezolvare nu există structurile organizatorice adecvate. ca exemplu. un comitet are sarcina să înlesnească: Comunicarea. inclusiv membri ai comitetului (dar nu în calitatea lor de membri ai comitetului) vor hotărî dacă să se adopte recomandările sau nu. vor avea de realizat cele mai multe acţiuni ca urmare a deliberărilor comitetului. indiferent dacă şi-a însuşit sau nu soluţiile propuse de comitet. Participarea. conferind astfel comitetului un caracter legitim. probabil. se datorează nu numai competenţei profesionale a participanţilor. Dacă se oferă tuturor posibilitatea de a fi ascultaţi atunci când problemele sunt încă neclare. să dea ordine sau să spună cuiva ce are de făcut. nerezolvate. Comitetul trebuie să facă numai recomandări. persoane sau colective din structura organizatorică a întreprinderii.

Pe măsura acumulării experienţei în comitetele destinate analizei îmbunătăţirii calităţii. Pentru a fi eficiente comitetele pentru îmbunătăţirea calităţii trebuie să fie constituite din specialişti cu temeinice cunoştinţe şi deprinderi profesionale în acest domeniu cu capacitate de orientare rapidă în probleme tehnice. În final. Membrii comitetului sunt aleşi din rândul departamentelor spre care este îndreptată ″ campania″ . într-o primă evaluare. Membrii comitetului fac parte din departamentele de cercetare-dezvoltare şi proiectare. Statutul comitetului cuprinde următoarele obiective: Identificarea principalelor probleme de calitate nerezolvate. conştientizării întregului personal asupra sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin fiecăruia în realizarea de produse de un înalt nivel calitativ. să ştie să poarte discuţii utile şi de substanţă. să stabilească precis obiectivele fiecărei întruniri. Comitetele pentru perfecţionarea activităţii de engineering Aceste comitete au un caracter permanent şi sunt organizate în vederea analizării şi urmăririi realizării de perfecţionări pe linie de engineering. . de control al stocurilor din sectoarele de uzinare etc. necesare pentru întreprinderea acţiunilor de remediere. Uneori. de contabilitate şi de control al calităţii. care are sarcina de a analiza propunerile salariaţilor privitoare la ″ eliminarea cauzelor erorilor″ şi care contribuie totodată la dinamizarea campaniei. Urmărirea modului de aplicare a acţiunilor stabilite şi a faptului dacă există mijloace de control corespunzătoare pentru menţinerea realizărilor obţinute. Membrii comitetului trebuie să se completeze reciproc. Stabilirea resurselor materiale umane şi financiare. Preşedintele trebuie să pregătească cu grijă şedinţele. Discutarea soluţiilor posibile. Succesul activităţii unui comitet depinde în mare măsură de preşedintele acestuia. să conducă discuţiile cu discernământ. Stabilirea priorităţilor în abordarea problemelor. de marketing. se creează posibilitatea instruirii participanţilor asupra modului în care acestea pot desfăşura o muncă utilă şi eficientă. de desfacere. contabilitate şi controlul calităţii. care prin suprasolicitare i-ar predispune la superficialitate şi la concluzii nefundamentate. alteori numai în fabrici). să fie capabili să-şi organizeze timpul şi să-şi direcţioneze priorităţile către aspectele esenţiale ale problemelor. Coordonarea ″ campaniei″ este asigurată de către compartimentele pentru cooperare industrială. Recomandarea acţiunilor de remediere. Dintre aceste departamente se pot menţiona: departamentul de cercetaredezvoltare şi proiectare a produselor. Preşedintele trebuie să vegheze ca membrii comitetului să nu facă exces de personalitate. să fie degrevaţi de unele sarcini. Comitetele pentru coordonarea acţiunilor motivaţionale în vederea îmbunătăţirii şi asigurării calităţii Aceste comitete au fost create în scopul organizării şi îndrumării campaniei de ridicare a nivelului de conştiinţă a colectivului din întreprindere în ceea ce priveşte calitatea (uneori în întreaga întreprindere. să nu urmărească scopuri personale. de planificare a producţiei. cu program complet de lucru. asemenea comitete trebuie să creeze un mediu propice dezvoltării unei ″ culturi a calităţii″ . Punerea la punct a unei diagnosticări adecvate pentru descoperirea cauzelor şi remedierilor.departamente care pot să contribuie efectiv la stabilirea listei de probleme ce urmează să fie analizate şi să se propună soluţii. este numit un coordonator. de control al calităţii. orientându-le asupra subiectelor ce trebuie analizate.

urmăreşte de asemenea să realizeze un optimum funcţional şi de structură relativ la interacţiunea dintre personal. pot fi mai complexe sau mai simple. Acţiunile de atestare a calităţii se concretizează prin validarea rezultatelor estimate a fi obţinute în cadrul etapei încheiate. omologări. sisteme informatice în scopul obţinerii parametrilor de calitate superioară a produselor cu un minim de costuri.SAC. energetice. şi cele de uz nuclear şi / sau de importanţă strategică (zona C) se supun unor sisteme de asigurare a calităţii mai riguroase.9. 1. cât şi la beneficiar. Sistemul de asigurare a calităţii (SAC) Strategia calităţii. umane şi financiare şi creşterii eficienţei economice a fabricaţiei. satisfacerii cerinţelor beneficiarului şi creşterii competitivităţii pe piaţă. Atestarea calităţii se poate face prin: avizări. produsele destinate comunicaţiilor sau tehnologiei informaţiei). În caz extrem. prin mai buna lor adecvare la cerinţele beneficiarilor. fig. dar lipsa calităţii costă mult mai mult. Nu trebuie pierdut din vedere că obţinerea calităţii costă. . În fig. respectiv măsurile şi acţiunile întreprinse pentru realizarea scopurilor urmărite în acest domeniu – calitate superioară a produselor şi proces continuu de îmbunătăţirea acesteia – este materializată printr-un ansamblu de activităţi şi acţiuni înglobate în Sistemul de Asigurare a Calităţii . activităţile necesare asigurării calităţii pot fi mai numeroase sau reduse la un minim necesar.producţie″ . lipsa calităţii poate conduce la imposibilitatea desfacerii produselor. 4. Produsele convenţionale de mare responsabilitate (produsele de tehnică militară.3). Sistemul SAC este destinat produselor convenţionale de uz curent din zona A (v. Sistemul de asigurare a calităţii are în compunere structurile şi funcţiile destinate: a) pentru produse / servicii: ridicării aptitudinii de folosire. b) pentru producţie: asigurării conformităţii faţă de documentaţie (având ca urmare creşterea reală a productivităţii muncii măsurată prin produsele ″ corespunzătoare″ realizate). Aceste sisteme sunt în mod obişnuit compatibile cu SAC incluzându-l sau completându-l pentru anumite etape din ciclul ″ dezvoltare produs .C. utilizării superioare a resurselor materiale.10. se prezintă schematic funcţiile sistemului de asigurare a calităţii. maşini şi unelte de muncă. zona B. Îmbunătăţirea permanentă a calităţii se face pe baza urmăririi permanente a produselor în exploatare şi fabricaţie. S. au optimul economic spre o calitate mai redusă decât a celor de mare responsabilitate. Produsele convenţionale care prin utilizare nu generează decât defecţiuni minore sau moderate şi pierderi materiale mici. cât şi altor riscuri şi implicaţii generate de defectarea produsului sau de ieşirea de sub control a procesului tehnologic. atât la producător. recepţii parţiale şi finale efectuate cu beneficiarul etc. să aibă partea finală mai redusă sau mai accentuată.A.4. Structura şi gradul de dezvoltare al funcţiilor unui sistem specific de asigurare a calităţii trebuie să fie adecvate atât resurselor economice. urmată de decizia de trecere la etapa următoare. Asigurarea calităţii văzută ca un sistem care generează construirea calităţii şi garanţia privind realizarea de prima dată şi apoi continuă a acesteia se bazează pe existenţa unor funcţii de bază. Acţiunile de construire a calităţii se desfăşoară simultan cu realizarea obiectivelor etapei respective şi se concretizează prin aplicarea unor proceduri care vizează ca lucrările etapei să fie corecte şi complete din punctul de vedere al definirii calităţii. În funcţie de natura (destinaţia) produsului şi / sau tehnologia de realizare.

Acţiunile din cadrul SAC sunt specifice fiecărei etape din ciclul ″ dezvoltare produs producţie″ şi au ca obiective: construirea calităţii. faţă de unul crescut în mod natural. Activităţile care se desfăşoară în continuare sunt destinate concepţiei. atestarea calităţii. Acţiunile de îmbunătăţire a produsului au ca scop. Sistemul de asigurare a calităţii se constituie din totalitatea acţiunilor întreprinse pentru realizarea aptitudinilor de folosire a unui produs şi a eficacităţii fabricaţiei sale. fiecare din aceste etape având propriile intrări şi ieşiri şi. se elaborează o temă de cercetare-dezvoltare. sunt: Definirea şi specificitatea politicii şi obiectivelor calităţii. Cuprinderea tuturor activităţilor necesare realizării politicii şi obiectivelor referitoare la calitate. Acţiunile de îmbunătăţire a calităţii se fundamentează pe baza urmăririi permanente a produselor în exploatare şi a fabricaţiei. Normarea (planificarea) calităţii produsului şi procesului de producţie (producţiei). în principal.execuţie exploatare. ca efect al diferitelor împrejurări. Evaluarea şi stăpânirea calităţii furnizorilor (aprovizionării). Orientarea puternică spre beneficiari. în funcţie de etapele de concepţie . creşterea eficienţei economice a fabricaţiei. Calitatea service-ului. Conducerea activităţilor referitoare la calitate.9 se vede că geneza unui produs începe prin analiza nevoilor de piaţă şi sociale pe baza cărora. Aceste subsisteme au specificaţii diferite.. În cadrul unui sistem de asigurare a calităţii se disting următoarele subsisteme: Evaluarea calităţii în etapa de concepţie (preproducţie). Caracteristicile dintre un sistem de asigurare a calităţii anume conceput. Studii speciale de calitate. îmbunătăţirea calităţii produsului şi a tehnologiilor folosite în cadrul procesului de producţie. condiţionându-se reciproc. Acţiunile de îmbunătăţire a fabricaţiei au ca scop. evaluarea şi stăpânirea calităţii produsului şi producţiei. Instruirea personalului asupra calităţii. De regulă aceste două tipuri de acţiuni se intercondiţionează. Pentru îndeplinirea funcţiunilor sistemului de asigurare a calităţii. fabricate de întreprinderile concurente pe piaţă. aparatură de măsură şi control. conform organigramei specifice tipului de produse fabricate. 4. mijloace de transport şi depozitare etc. în ansamblu. mijloace tehnice. execuţiei şi exploatării produsului. Mijloacele prin care se obţin informaţii asupra calităţii. Integrarea la nivelul întregii întreprinderi a acestor activităţi. ţinând cont de studiile de prognoză şi de direcţiile în care evoluează tehnica şi tehnologia. adaptarea sa în permanenţă la evoluţia nevoilor sociale. în special. . întreprinderea trebuie să dispună de personal specializat. precum şi pe studierea tendinţelor de perfecţionare a produselor similare. Din fig. Prescrierea. Reacţia inversă (de feed-back) produsă de informaţiile referitoare la calitate.

calitatea mediului. În Comunitatea Economică Europeană nu sunt obligatorii. un proces.11. Eficienţa ridicată a acţiunilor de corecţie. începând cu cercetarea-dezvoltarea şi proiectarea şi terminând cu exploatarea de către consumatori. sau facultativă / voluntară în cazul produselor care aparţin domeniilor nereglementate. Stăpânirea permanentă a sistemului cu proiectarea în viitor a acţiunii de reacţie inversă a informaţiei şi analiză a rezultatelor. Este nevoie de dovezi obiective constituite din testări comparative de produse. statul nu poate rămâne indiferent la modul în care se rezolvă problemele calităţii produselor şi serviciilor. certificarea produselor poate fi obligatorie. calitatea vieţii în general. Activităţi specifice de urmărire. certificarea sistemului . din certificarea produselor şi a sistemelor calităţii de către organisme specializate. calitatea produselor şi serviciilor. indiferent dacă realizarea acestora se face în sectorul privat sau de stat.Definirea clară a responsabilităţilor personalului faţă de calitate.11. Măsurarea nivelului calităţii. specificaţie. prin legislaţie. În contextul mondializării pieţei şi al diversificării şi vânzării mai rapide a produselor. Sisteme instituţionale ale calităţii pe plan intern 4. export. normă.1. atestă documentat faptul că un produs. independent faţă de producător şi consumator. 4. S-au elaborat de asemenea reglementări şi acte normative care să ordoneze iniţiativele producătorilor în direcţia producerii şi comercializării de produse care îndeplinesc un anumit standard de calitate. în comparaţie cu cerinţele prezentului. În acest scop s-au înfiinţat organisme guvernamentale sau non-guvernamentale care şi-au asumat sarcina supravegherii diferitelor aspecte ale calităţii produselor astfel încât. bunăstarea cetăţenilor. Folosirea costurilor calităţii şi a altor indicatori şi metode pentru evaluarea nivelului şi performanţelor calităţii. verificare şi evaluare a subfurnizorilor. procesare şi control al informaţiilor referitoare la calitate. În economia de piaţă este foarte importantă credibilitatea pe piaţă a unui produs / serviciu şi a furnizorului acestuia.) În Uniunea Europeană. pe ansamblu. Simpla afirmaţie (prin reclame sau publicitate) a unui producător / prestator de servicii că produsul său este de bună calitate nu mai este suficientă pentru a genera încrederea consumatorilor. precum şi metodele şi procedurile de verificare a conformităţii cu acesta. Măsurarea satisfacerii beneficiarilor. un serviciu. Generalităţi Datorită faptului că există o condiţionare reciprocă între PIB. bine definite şi eficiente. în cazul acelor produse / servicii care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau calitatea mediului ambiant şi care constituie obiectul domeniului reglementat. Elementele-cheie de măsurare a eficienţei sistemului de asigurare a calităţii sunt: Măsurarea costurilor calităţii. Certificarea este o procedură prin care un organism calificat. să se asigure o continuitate a acestei activităţi. Verificarea periodică a eficienţei sistemului. o persoană îndeplineşte cerinţele de conformitate cu un anumit referenţial (standard. a apărut necesitatea unor noi practici de dezvoltare a credibilităţii pe piaţă. Măsurarea conformanţei sistemului însuşi. caiet de sarcini etc. Flux.

EN 45004 pentru acreditarea organismelor de inspecţie. De regulă.Asociaţia Reţelei Naţionale de Acreditare din România. organismele de certificare şi laboratoarele de încercări din orice stat pot participa la acorduri internaţionale multilaterale de recunoaştere reciprocă. laboratoare de testare.12. efectuat de beneficiari. laboratoare de etalonare. În scopul îmbunătăţirii credibilităţii de piaţă. din exterior. Auditul poate fi: intern. se acordă în anumite condiţii bine definite şi facilitează considerabil libera circulaţie a produselor. 4. efectuat de firmă către furnizorii săi de produse sau de servicii. instrucţiuni. referenţialele principale pe baza cărora se face acreditarea sunt standardele europene din seria EN 45000 respectiv EN 45001 şi EN 45002 pentru acreditarea laboratoarelor de încercări. Există la nivel european. SRAC . produse sau servicii. Toate aceste standarde au corespondent şi în limba română. RENAR este abilitat să acrediteze organisme de certificare. BRML . ASRO Asociaţia Română de Standardizare.Biroul Român de Metrologie Legală etc. organismul de acreditare afiliat ca membru cu drepturi depline la EA . efectuat de firmă în cadrul compartimentelor / departamentelor acesteia.European Co-operation for Accreditation este RENAR . care administrează PRAQ (Programul de Audit al Calităţii). În România. EN 45012 pentru acreditarea organismelor de certificare a sistemelor calităţii şi EN 45013 pentru acreditarea organismelor de certificare a personalului. .calităţii şi certificarea produselor. extern. organisme de certificare a persoanelor. practica recunoaşterii de către guvernele respective a organizaţiilor acreditate de către organismele naţionale de acreditare şi notificarea acestora pe plan internaţional. sisteme ale calităţii. În Europa. Acreditarea unei organizaţii înseamnă de fapt o recunoaştere oficială atât a existenţei unei competenţe particulare a acesteia. de organul de control sau organul de certificare. cât şi menţinerea în timp a competenţei pe durata de valabilitate a acreditării. Tot în domeniul supravegherii calităţii sau asigurării condiţiilor pentru realizarea şi gestiunea calităţii produselor mai funcţionează în România asociaţii de protecţia consumatorului. Organismele care certifică produse / servicii. EN 45011 pentru acreditarea organismelor de certificare a produselor / serviciilor. Activitatea de audit Auditul reprezintă totalitatea activităţilor care sunt executate pentru a confirma că elementele aplicabile unui Sistem de Asigurare a Calităţii sau unei proceduri. au fost stabilite în conformitate cu cerinţele documentelor de referinţă şi sunt efectiv implementate. persoane şi organismele de testare sau etalonare (laboratoarele de încercare sau laboratoarele pentru etalonări metrologice) trebuie la rândul lor să fie acreditate pentru desfăşurarea activităţii de cerctificare.Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii. Acreditarea este o dovadă a credibilităţii de care beneficiază o organizaţie. în unele state. Acreditarea implică evaluarea prealabilă a conformităţii organizării şi funcţionării acelei organizaţii în raport cu un referenţial cunoscut şi acceptat. autoritatea publică centrală din fiecare stat decide care sunt categoriile de organizaţii ce necesită acreditare şi aprobă referenţialele şi procedurile aplicabile. Acreditarea este o procedură prin care un organism de acreditare recunoaşte oficial şi atestă în scris faptul că o anumită organizaţie este competentă să efectueze anumite activităţi specifice. dar pot deveni obligatorii prin decizia unor autorităţi publice ca şi prin efectul unor contracte încheiate între agenţii economici. reglementări. încheiate cu organisme similare din alte state. organisme de inspecţie. înfiinţată în 1998. pe lângă acreditarea naţională.

furnizorul respectiv este eliminat din această listă. se sistematizează deficienţele constatate şi se înlocuiesc rapoartele privind acţiunile corective ce se impun şi termenele de finalizare a acestora. se clasifică aspectele rezultate în urma auditului. În cadrul auditului din exterior firma auditată are obligaţia asigurării condiţiilor optime de desfăşurare al acestuia şi în principal: asigurarea accesului echipei de audit la toate înregistrările şi locurile de muncă ale firmei audiate. . verificarea implementării acţiunilor corective rezultate în urma unui audit anterior. Auditul extern se desfăşoară după aceeaşi metodologie ca auditul intern. din dispoziţia managementului general al întreprinderii. verificarea dovezilor obiective generate ca urmare a efectuării activităţilor supuse auditului. atunci când apar modificări sau completări ale obiectului de activitate al firmei. elementele SAC sau procedurile de asigurare a calităţii supuse evaluării precum şi echipa de audit. durata proceselor de promovare şi stadiul de execuţie al produsului sau serviciului procurat. compartimentele de marketing sau aprovizionare ale firmei beneficiare actualizează ''lista de furnizori calificaţi ai firmei''. inclusiv modul cum s-au respectat procedurile de asigurare a calităţii şi procedurile specifice. în următoarele situaţii: atunci când au fost făcute modificări semnificative ale SAC sau ale procedurilor implementate. ori de câte ori este nevoie să se verifice modul de aplicare a procedurilor SAC la furnizori.Auditul se desfăşoară pe baza unui plan care stabileşte entităţile organizatorice (departamentele / compartimentele societăţii sau furnizorii societăţii) unde se va desfăşura auditul. în cazul în care nu au fost implementate acţiunile corective. asigurarea urmăririi şi raportarea implementării acţiunilor corective stabilite prin audit. avându-se în vedere cel puţin următoarele: activitatea personalului. perioada de desfăşurare. Auditul se încheie cu o şedinţă de analiză şi un raport de audit prin care se prezintă factorilor de decizie. Auditarea se face pe baza documentelor de referinţă şi procedurilor care reglementează activitatea supusă evaluării. Auditul intern este efectuat de către o echipă compusă din membri care au calitatea şi pregătirea corespunzătoare şi nu sunt implicaţi direct în realizarea sau confirmarea activităţii supuse verificării. Auditul din exterior. Auditul extern se efectuează fie de către beneficiar singur. rezultatele din entităţile organizatorice implicate. Faţă de planul de audit. fie împreună cu furnizorul. când se produc modificări în schema de organizare a firmei care pot afecta sistemul de calitate. durata şi elementele SAC pentru care se desfăşoară auditul se stabilesc luând în considerare standardul aplicabil SAC. După auditarea şi confirmarea realizării eventualelor acţiuni corective desfăşurate la furnizor. precum şi a fişelor chestionar de control (FCC) şi se desfăşoară prin examinarea fiecărui element al SAC. în cazul în care calitatea unei activităţi este incertă sau SAC este ineficient. Înainte de analiza finală. se pot efectua audituri suplimentare. Frecvenţa.

incluzând aerul. degradarea solului. Sisteme de management de mediu Din ce în ce mai preocupate de îmbunătăţirea calităţii mediului. fenomene meteorologice imprevizibile (El Niño).4. cu consecinţe majore asupra însăşi vieţii pe pământ. încurajarea planificării în domeniul mediului pe toată durata ciclului da viaţă al produsului sau procesului. necesitând angajamentul acesteia pentru o abordare sistematică a sistemului său de management de mediu (SMM). Există totodată o strânsă interdependenţă între managementul calităţii şi managementul mediului. . s-au produs deja dezechilibre majore de natură să afecteze mari colectivităţi: inundaţii catastrofale. dacă nu se iau din timp măsurile necesare. asigurarea de resurse suficiente şi corespunzătoare. pământul. evaluarea performanţei de mediu în comparaţie cu politica. determinarea cerinţelor legislative şi a aspectelor de mediu asociate activităţilor. calitate. obiectivele şi ţintele de mediu ale organizaţiei şi îmbunătăţirea acestora acolo unde este necesar. fiinţele umane şi relaţiile dintre acestea. următoarele: managementul de mediu reprezintă una din priorităţile majore ale organizaţiei.13. Neglijând aspectele de protecţie a mediului în cadrul activităţilor umane. Având în vedere componentele mediului. resursele naturale. managementul de mediu face parte din sistemul de management general al unei organizaţii. redistribuirea neraţională a resurselor de materii prime. Performanţa de mediu a unei organizaţii are o importanţă crescândă pentru părţile interesate. interne sau externe. Principiile fundamentale de care trebuie să ţină cont managerii în introducerea sau dezvoltarea unui sistem de management de mediu sunt. Totodată. stabilirea unui proces care să permită atingerea nivelului de performanţă fixat. prin atribuirea clară a răspunderilor şi responsabilităţilor. stabilirea şi menţinerea comunicării cu părţile interesate. fauna. Din motivele specificate mai sus. interne şi externe. Structura. procedeele şi resursele necesare pentru aplicarea politicilor şi tendinţelor din domeniul mediului pot fi considerate ca având aceeaşi importanţă ca şi eforturile existente deja în alte domenii: exploatare. fără a fi limitate. Politica de mediu este elementul motor al implementării şi al îmbunătăţirii sistemului de management de mediu al unei organizaţii. financiar. acumularea de deşeuri nereciclabile. acesta poate fi interpretat ca o resursă epuizabilă. dispariţia unor specii mai ales din flora şi fauna marină. avansarea către nord a deşertului. produselor şi serviciilor lor asupra mediului. produselor sau serviciilor organizaţiei. topirea calotei glaciare. precum şi de protecţia sănătăţii oamenilor. flora. responsabilităţile. găuri în stratul de ozon. reducerea nivelului de viaţă din mările şi oceanele pământului. securitatea muncii. Mediul este definit drept spaţiul în care funcţionează o organizaţie. inclusiv a instruirii pentru atingerea în mod continuu a nivelurilor de performanţă fixate. practicile. este de menţionat că dezastrul de mediu nu ţine cont de graniţe. sporirea angajării conducerii şi a personalului în protecţia mediului. organizaţiile de toate dimensiunile acordă o importanţă tot mai mare impactului potenţial al activităţilor. sănătate. Politica de mediu trebuie să reflecte angajamentul conducerii organizaţiei la nivelul cel mai înalt şi reprezintă baza pe care se sprijină organizaţia pentru a-şi fixa obiectivele generale şi obiectivele specifice de mediu. procedurile. apa. creşterea concentraţiei de dioxid de carbon având ca urmare efectul de seră.

încurajarea contractanţilor şi furnizorilor în vederea stabilirii unui SMM. îmbunătăţirea relaţiilor dintre industrie şi autorităţile publice. îndeplinirea criteriilor de certificare a vânzătorului. îmbunătăţirea imaginii şi creşterea prezenţei pe piaţă. Pentru realizarea unui sistem de management de mediu – sau.stabilirea unui proces de management care să permită auditarea şi analiza SMM pentru identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a sistemului şi a performanţei de mediu rezultate. examinarea tuturor procedurilor şi practicilor de management de mediu existente. obţinerea asigurărilor la un preţ rezonabil. . încurajarea dezvoltării şi a transmiterii soluţiilor referitoare la mediu. contaminarea solului. evaluarea acţiunilor întreprinse în urma evitării incidentelor anterioare. Avantajele potenţiale determinate de aplicarea unui sistem de management de mediu eficient. conservarea materiilor prime şi a energiei. îmbunătăţirea controlului asupra costurilor. identificarea aspectelor de mediu sau semnificative. energiei şi a resurselor naturale. sunt următoarele: asigurarea consumatorilor privind angajamentul pentru introducerea unui management de mediu care se poate demonstra. stabilirea impactului activităţilor organizaţiei asupra mediului pe parcursul realizării produselor sau serviciilor şi în exploatarea acestora. În procesul de identificare a aspectelor de mediu asociate activităţilor din unităţile operaţionale ale organizaţiei (eventual şi la client). trebuie luaţi în considerare următorii factori: emisii în aer. alte probleme referitoare la comunitate şi mediul local. reciclarea materiilor prime. satisfacerea criteriilor şi îmbunătăţirea accesului la capital. deversări în ape. pentru dezvoltarea acestuia – este nevoie să fie analizate aspectele ce acoperă cinci domenii fundamentale: prevederile legale şi reglementările. limitarea incidentelor care implică responsabilitateă juridică a producătorului. gestionarea deşeurilor. diminuarea consumurilor tehnologice (exemplu: energia electrică). utilizarea materiilor prime şi a resurselor naturale. simplificarea demersurilor de obţinere a permiselor şi autorizaţiilor. demonstrarea unei preocupări rezonabile privind mediul. menţinerea unor bune relaţii cu publicul şi autorităţile locale. dacă există.

regăsindu-se în preţurile de vânzare a produselor. Aici este nevoie să intervină statul cu facilităţi financiare acordate celor care se aliniază la practicile europene.Evidenţa implementării unui SMM şi aducerea la îndeplinire a programelor rezultate din politica de management sunt costisitoare. . fapt ce conduce într-o oarecare măsură la scăderea competitivităţii pe piaţă.

13. Traseul principal pentru certificarea ISO 9000 .4.

4.14. Elementele privind calitatea în ISO 9001 - principalele atribuţiuni ale sistemului calităţii Responsabilitatea managementului Sistemul calităţii Politică şi obiective; Resurse şi personal Documente, instrucţiuni proceduri şi şi

Analiza contractului Controlul proiectării

Cerinţe; Proceduri instrucţiuni

Interfeţe tehnice. Date de intrare în proiectare, rezultate obţinute verificări, schimbări în proiect Aprobarea şi provenienţa. Înlocuiri şi modificări; arhivare Evaluarea subcontractorilor. Verificarea specificaţiilor de achiziţie Proceduri şi verificare. Depozitare şi mentenanţă Producere, livrare şi instalare Procese speciale instrucţiuni. Monitorizare şi control şi

Controlul documentelor

Achiziţia

Produsul furnizat de client Identificarea produsului Procesul de control

Inspecţie şi testare

Inspecţia pe flux şi inspecţia finală. Testare şi rapoarte de testare Calibrare şi mentenanţă. Documentare şi rapoarte. Marcare, ştampilare, sigilare, etichetare. Rapoarte de inspecţie. Testarea software. Proceduri, analize, remaniere. Concesii privind acceptarea / respingerea

Inspecţia echipamentului de testare şi măsurare Situaţia inspecţiei şi testării

Controlul neconforme

produselor

Acţiuni corective

Investigare şi analiză. Acţiuni preventive Documentare şi ambalare. Depozitare şi livrare Identificare, colectare şi completare. Indexare, depozitare şi prezentare Cerinţe şi proceduri Cerinţe şi asigurare. Personal şi rapoarte Cerinţe şi proceduri Disponibilitate şi utilizare

Manipulare, depozitare, ambalare şi livrare Rapoarte de calitate

Audituri interne de calitate Învăţământ Asigurare, service Tehnici statistice

legi. Un astfel de sistem trebuie dezvoltat pentru fiecare caz în parte pe baza cerinţelor standardelor din seria ISO 9000 având însă. procese şi resurse care au drept scop implementarea conducerii calităţii. proceduri. obţinerii de rezultate privind performanţa şi eficacitatea proceselor. Apreciarea sistemului de management al calităţii se face pe baza rezultatelor obţinute în demonstrarea capacităţii organizaţiei de a furniza cu regularitate produse care îndeplinesc cerinţele clienţilor şi cerinţele de reglementare aplicabile (norme. înglobând activităţile coordonate pentru a o organiza şi controla în domeniul calităţii. Abordarea tip proces a sistemului de management al calităţii permite controlul permanent al procesului însuşi. asigurarea calităţii ca parte a managementului calităţii orientată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite. Managementul calităţii presupune realizarea unor obiective prin materializarea unei politici (conform unei strategii) şi utilizarea unor resurse (financiare. instrucţiuni. creşterea eficienţei activităţii de măsurare. . clienţi şi cerinţele privind calitate produselor. instrucţiuni. Implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii asigură conducerea şi administrarea de o manieră sistemică şi transparentă a sistemului de asigurare a calităţii (SAC) al unei organizaţii vizând obţinerea de rezultate economice – eficienţă şi eficacitate – superioare.). potrivit cerinţelor următoarelor obiective: controlul calităţii ca parte a managementului calităţii concentrată pe îndeplinirea cerinţelor calităţii. responsabilităţi. al relaţiilor dintre procesele individuale. îmbunătăţirea calităţii ca parte a managementului calităţii direcţionată pe creşterea abilităţii de a îndeplini cerinţele calităţii. acest gen de abordare este de natură să conducă la responsabilizarea managementului. îmbunătăţirii continue a proceselor pe bază de măsurări obiective. nu există un sistem de management al calităţii unic. umane etc. Generalităţi Sistemul de management al calităţii se constituie din ansamblul de structuri organizatorice. precum şi asupra combinaţiilor şi interacţiunii acestora în scopul: înţelegerii şi satisfacerii cerinţelor clienţilor. Eficienţa activităţilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se evaluează prin prisma modului în care sunt realizate programele planificate şi sunt obţinute rezultatele planificate.5 Documentele Sistemului de Management al Calităţii SMC 5. materiale. Managementul calităţii este o parte a managementului general al unei organizaţii. prin îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor. luării în considerare a proceselor în termeni de valoare adăugată. ca elemente comune: determinările rezultate din specificul organizaţiei. Totodată. mai buna identificare şi asigurare a resurselor. analiză şi îmbunătăţire a produselor. reglementări naţionale şi internaţionale) precum şi prin creşterea satisfacţiei clienţilor consecutivă îmbunătăţirii continue a calităţii produselor.1. Activităţile desfăşurate în diferite organizaţii pentru realizarea calităţii sunt diferite între ele şi ca urmare.

cu claritate şi în mod activ. În acest scop. angajamentul său faţă de calitate prin: asigurarea faptului că personalul organizaţiei înţelege şi implementează politica în domeniul calităţii. La acestea se mai pot adăuga o imagine deformată privind dimensiunile sarcinilor ce trebuie rezolvate pentru conceperea. la toate nivelele. În configurarea şi funcţionarea SMC pot interveni obstacole legate de lipsa informării competentă şi oportună. obiectivele să poată fi realizate. . să întreprindă acţiuni de corectare a erorilor. prin: creşterea încrederii clienţilor în organizaţie. produselor furnizate sau serviciilor prestate şi personalului organizaţiei. Totodată. SMC trebuie să asigure satisfacerea clientului şi realizarea de lucrări de calitate la timp. se minimizează în acest fel costurile globale şi cresc performanţele economice. inclusiv implementarea sistemului calităţii. să măsoare şi să analizeze aceste procese.conducerea de către managementul de vârf al organizaţiei. asigurarea capabilităţii de a realiza produse în conformitate cu cerinţele clienţilor care sunt definite şi recunoscute. celorlalte politici ale acesteia. creşterea profitabilităţii şi competitivităţii. lipsa cunoştinţelor profesionale. organizaţia trebuie: să identifice procesele necesare pentru SMC şi sa le aplice în întreaga organizaţie. lipsa de transparenţă şi dinamism. să determine succesiunile şi interacţiunile proceselor. inerţia la schimbare. de prima dată şi în mod continuu. trebuie să fie adecvată organizaţiei. să implementeze acţiunile necesare pentru realizarea rezultatelor planificate şi îmbunătăţirea continuă a proceselor. SMC trebuie să se bazeze mai degrabă pe prevenirea erorilor şi nu pe simpla detectare şi corectare a acestora. implementarea şi menţinerea SMC (în mod deosebit susţinerea financiară). eliminarea erorilor şi risipei. iniţierea. schimbarea tehnologiilor de fabricaţie. creşterea satisfacţiei clienţilor. neutilizarea de indicatori importanţi de măsurare a obiectivelor şi resurselor. Implementarea şi susţinerea unui SMC este de natură să aducă importante beneficii unei organizaţii. managementul la nivelul cel mai înalt trebuie să demonstreze permanent. creşterea motivaţiei şi implicării salariaţilor. SMC trebuie perfecţionat continuu în funcţie de schimbările organizatorice. să monitorizeze. reducerea costurilor de producţie. îmbunătăţirea referenţialelor. Conducerea unei organizaţii trebuie să aibă responsabilităţi exacte şi asumate în ceea ce priveşte politica în domeniul calităţii: politica în domeniul calităţii trebuie exprimată într-un limbaj uşor de înţeles. conducerea şi urmărirea implementării politicii în domeniul calităţii. să determine metodele necesare pentru punerea în evidenţă a faptului că procesele se desfăşoară şi criteriile pentru controlul lor. modificarea reglementărilor. neacceptarea abaterilor faţă de politica în domeniul calităţii sau a resurselor irosite în orice sector sau activitate a organizaţiei. să determine şi să cuantifice elementele de intrare şi ieşire pentru procesele individuale. Abordarea tip proces la nivelul managementului conduce la mai buna coordonare şi compatibilizare a proceselor planificate şi definirea clară a interfeţelor acestora.

asigurarea de resurse şi instruirea adecvată pentru susţinerea dezvoltării şi implementării sistemului calităţii. Documentaţia sistemului de management al calităţii trebuie să includă: declaraţia managementului general privind politica şi obiectivele calităţii. organizaţia trebuie să se asigure de controlul unor astfel de procese. se desemnează una sau mai multe persoane pentru monitorizarea şi raportarea calităţii realizate. sau a standardelor de firmă. Membrii organizaţiei furnizorului trebuie să fie conştienţi de obiectivele. sa evidenţieze interfeţele utilizate de clienţii şi furnizorii organizaţiei. înregistrările. sa cuprindă politicile şi obiectivele organizaţiei. respectarea standardelor internaţionale. sa asigure trasabilitatea tuturor activităţilor. operarii şi controlului proceselor (planuri de calitate). managementul trebuie sa ia în considerare: cerinţele contractuale convenite cu beneficiarii / clienţii sau alte părţi interesate. Ei trebuie să-şi înţeleagă clar autoritatea definită şi să aibă libertate de acţiune. precum şi de impactul acestora asupra calităţii produsului sau a serviciului. Controlul proceselor externe trebuie identificat în cadrul sistemului de management al calităţii. documentele. Procesul de analiză periodică a sistemului de management al calităţii şi motivele care îl determină trebuie bine cunoscute şi înţelese de organizaţie. specificaţii. aceasta trebuie sa definească documentaţia necesară. naţionale. sursele de informaţie externă relevante pentru desfăşurarea activităţii organizaţiei. în care se găsesc informaţiile necesare privind SMC. manualul calităţii. cât şi pentru colaboratori (clienţi. Natura şi extinderea documentaţiei trebuie sa fie adecvate specificului organizaţiei. după caz. subfurnizori. desene etc. utile atât pentru organizaţie. Aceste persoane trebuie să aibă acces la nivelurile cele mai înalte de conducere a organizaţiei. documentele privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor. documentele necesare organizaţiei pentru a se asigura de eficacitatea planificării. Pentru a implementa şi susţine SMC şi pentru a facilita funcţionarea eficientă şi eficace a proceselor organizaţiei. Elementele pe care trebuie focalizată analiza sunt: . informaţiile referitoare la necesităţile şi aşteptările părţilor interesate. inclusiv înregistrările relevante.). prevederile legale în vigoare. pentru a se putea asigura trasabilitatea proceselor şi pentru a se putea întreprinde acţiunile corective sau de îmbunătăţire a calităţii. precum şi aşteptările clientilor sau ale altor părţi interesate. sa facă referire la cerinţele actuale şi de perspectivă în gestionarea cunoştinţelor şi informaţiilor. alte părţi interesate). deciziile organizaţiei. înregistrările care furnizează dovezi obiective ale activităţilor efectuate sau rezultatelor obţinute. În acest scop. În mod obişnuit. Acestora trebuie să li se delege autoritatea adecvată pentru a le permite executarea responsabilităţilor desemnate. Atunci când o organizaţie decide să utilizeze procese din afară care influenţează conformitatea produsului cu cerinţele. Documentele întocmite trebuie sa permită o utilizare uşoară. îndeplinirea cerinţelor legale şi reglementate. Fiecărui membru al organizaţiei trebuie să i se aducă la cunoştinţă realizarea obiectivelor referitoare la calitate şi să i se inculce responsabilitatea pentru realizarea acestor obiective şi pentru îndeplinirea condiţiilor referitoare la calitatea produselor executate. sa satisfacă cerinţele contractuale. responsabilităţile şi autoritatea funcţiei proprii. precum şi responsabilităţile funcţiilor prevăzute în organigramă (proceduri documentate. instrucţiuni de lucru.

structura organizatorică. care au fost determinate în timpul unei analize efectuate de către conducere. informaţiile bazate pe feed-back de la cumpărător. trebuie implementate în timp util şi trebuie evaluată în permanenţă eficacitatea acestora. Activităţile şi rezultatele pot fi evaluate sistematic şi / sau aleatoriu. pe feed-back intern (respectiv rezultatele auditurilor interne) pe performanţele procesului. structura şi gradul de implementare a sistemului calităţii. produsului şi / sau serviciului. inclusiv adecvarea personalului şi a resurselor. Rezultatele trebuie documentate şi analizate pentru depistarea tendinţelor care pot indica problemele sistematice. Frecvenţa depinde de circumstanţele particulare. Modificările necesare ale sistemului calităţii. . acordându-se atenţie deosebită zonelor şi problemelor cronice. în funcţie de maturizarea produselor. Conducerea organizaţiei trebuie să examineze periodic caracterul adecvat al frecvenţei analizei. calitatea realizată a produsului final sau a serviciului în raport cu condiţiile referitoare la calitate.

În scopul funcţionării cu succes a unei organizaţii. îmbunătăţirea continuă.1. Regula principală a calităţii este obţinerea produsului ″ fără defecte″ . Sistemul asigurării calităţii este concentrat pe prevenire. clar. mentenanţă. servicii. pentru a obţine conformitatea produselor şi serviciilor cu cerinţele clienţilor. stabileşte cadrul în care are loc comunicarea privind realizarea satisfacţiei părţilor interesate. În acest scop.2. stabileşte modul de asigurare a disponibilităţii resurselor. precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia. Volumul documentaţiei mai este condiţionat de mărimea organizaţiei. abordarea managementului ca sistem. motivării şi implicării personalului din organizaţie. controlată sistematic şi transparent. precum şi suportul care va fi utilizat. fără posibilităţi de interpretare. stabileşte îmbunătăţirea calităţii ca un obiectiv permanent al managementului general. în funcţie de profil. Managementul la nivelul cel mai înalt trebuie să se asigure că cerinţele clientului sunt determinate şi satisfăcute. abordarea bazată pe proces. software.5. 5. guvernat de următoarele principii: orientarea către client. Documentele sistemului de management al calităţii Organizaţia stabileşte.2. De menţionat că există reglementări pentru managementul calităţii pentru diferite tipuri de activitate: dezvoltare. relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii. în elaborarea documentelor SMC trebuie sa se aibă în vedere că managementul calităţii este o secţiune a managementului general. abilităţile demonstrate ale personalului în utilizarea informaţiilor cuprinse în documentaţie. capacitatea şi abilitatea de conducere ale echipei manageriale de la nivelul cel mai înalt. furnizorilor şi a proceselor de producţie trebuie definite în totalitate. Măsura calităţii este costul neconformităţilor şi eventualul cost pentru repararea lor. cerinţele reglementărilor aplicabile. luarea deciziilor pe baza analizei datelor şi informaţiilor. materiale procesate etc. Declaraţia conducătorului organizaţiei Managementul la nivelul cel mai înalt trebuie să prezinte dovezi ale angajamentului său pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii. înţelege regulile impuse şi obţine produsul bun de prima dată. . de activitate. producţie. mărimea şi particularităţile segmentului de piaţă. sintetizează principiile de bază ale politicii organizatorice în domeniul calităţii: Nevoile clienţilor. fiecare angajat cunoaşte modul cum trebuie să-şi execute sarcina. complexitatea proceselor. stabileşte modul de conducere a analizelor de management efectuate. conducătorul organizaţiei: stabileşte obiectivele în domeniul politicii calităţii. Implicarea tuturor angajaţilor societăţii în materializarea politicii în domeniul calităţii.. În cadrul acestei declaraţii. pe analiza proceselor din interiorul societăţii şi pe identificarea oportunităţilor de eroare pentru a putea fi eliminate sursele de produse defective. volumul documentaţiei necesare pentru SMC. montaj şi service. resurse etc. obiective. livrare. promovează politici şi obiective pentru creşterea conştientizării. stabileşte cooperarea cu clientul în realizarea contractului. aceasta trebuie sa fie coordonată.

Pentru îndeplinirea obiectivelor declarate. o descriere a interacţiunii dintre procesele de management al calităţii. funcţionează ca o reţea eficientă şi eficace. prezintă sistemul general de organizare şi conducere necesar pentru a controla politica în domeniul calităţii.2. managementul la nivelul cel mai înalt trebuie sa se asigure ca procesele. Este. fiecare proces trebuie sa fie condus pentru a se realiza obiectivele propuse. de comun acord cu clienţii a caracteristicilor de calitate pentru produsele furnizate: în . Optimizarea ambelor tipuri de procese se face având în vedere că: succesiunea şi interacţiunea dintre procese trebuie proiectată pentru a obţine rezultatele dorite.2. informarea personalului asupra politicii şi obiectivelor calităţii stabilite de managementul la nivelul cel mai înalt. elementele de intrare şi ieşire ale proceselor trebuie monitorizate pentru a verifica dacă procesele sunt corelate şi operează corect. 5. În acelaşi timp. îmbunătăţirea imaginii şi credibilităţii organizaţiei Sarcinile derivate din politica de orientare faţă de client reprezintă o preocupare principala a managementului şi a Sistemului de Asigurare a Calităţii şi constau în: Definirea clară. în conformitate cu prevederile SREN ISO 9001 / 2000 trebuie sa acopere totalitatea activităţilor organizaţiei. inclusiv detalii şi justificări ale oricăror excluderi de la prevederile SR EN ISO 9001/2000. procedurile documentate stabilite pentru sistemele de management al calităţii. atât cele de realizare a unui produs cât şi cele suport. activitatea şi elementele de ieşire trebuie definite clar şi controlate. comunitatea) trebuie pe deplin satisfăcute. demonstrarea partenerilor organizaţiei ca aceasta lucrează într-un sistem de management al calităţii bine definit şi ţinut sub control. elementele de intrare ale proceselor. îmbunătăţirea continuă a proceselor trebuie sa se bazeze pe permanenta analiză a datelor şi a factorilor cu influenţă relevantă. crearea unei baze documentate pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de management al calităţii. Organizaţia trebuie să stabilească un manual al calităţii care să includă: domeniul de aplicare al sistemului de management al calităţii. a capabilităţii organizaţiei de a efectua lucrări într-un sistem de management al calităţii implementat şi susţinut. necesităţile şi aşteptările tuturor părţilor interesate (clienţii şi utilizatorii finali. furnizorii sau partenerii. personalul organizaţiei. precum şi exploatarea oportunităţilor de îmbunătăţire a performanţelor. totodată. Scopul manualului calităţii este: cunoaşterea de către întreg personalul şi de partenerul contractual. Manualul calităţii cuprinde descrierea elementelor SMC care. este necesară identificarea şi gestionarea riscurilor. Manualul calităţii Manualul calităţii reprezintă procedura documentată de implementare a sistemului calităţii întro organizaţie. descriind sistemul corespunzător standardelor din seria ISO 9001/2000. Manualul calităţii materializează politica organizatorică în domeniul calităţii şi stabileşte autorităţile funcţionale ale acesteia şi zonele lor de acţiune şi de subordonare. un document de conducere în domeniul calităţii. gestionarii de procese trebuie sa beneficieze de autoritate şi responsabilitate. proprietarii şi / sau investitorii.

Definirea şi prezentarea clară a rolului funcţional şi a responsabilităţilor fiecărui compartiment al societăţii. Realizarea de produse în conformitate cu documentaţia tehnică. Înregistrarea tuturor informaţiilor ce pot dovedi respectarea documentaţiei tehnice şi asigurarea conformităţii produselor. Stabilirea de acţiuni continue şi coerente pentru îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi. promptitudinea şi profesionalismul cu care acestea sunt executate. Tratarea corespunzătoare şi atentă a produsului neconform în scopul diminuării sau al eliminării neconformităţilor. Obiectivele sistemului calităţii se realizează printr-o strategie adecvată care poate implica: delegarea autorităţii în stabilirea competenţelor pe nivele ierarhice ale structurii organizatorice. Analiza periodică a modului de derulare al activităţii societăţii astfel încât să se poată obţine îmbunătăţirile necesare satisfacerii cerinţelor clienţilor. include un angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management. asigură un cadru pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii. validată şi omologată împreună cu clientul.unele cazuri aceasta este sarcina compartimentului de marketing. Asigurarea resurselor (mijloacelor de realizare şi verificare necesare desfăşurării activităţilor diferitelor compartimente astfel încât să se garanteze obţinerea calităţii cerute). implementarea reglementărilor în modul de comportament şi acţiune al personalului. Obiectivele calităţii. asigurarea flexibilităţii în adoptarea structurii de autoritate şi a reglementărilor sistemului calităţii. Instruirea corespunzătoare a personalului societăţii pentru a-i crea şi dezvolta aptitudinile necesare realizării şi îmbunătăţirii calităţii. este comunicată şi înţeleasă în cadrul organizaţiei. Realizarea de verificări şi încercări asupra produselor fabricate şi a proceselor de fabricaţie astfel încât să se poată garanta conformitatea cu documentaţia tehnică şi contractuală. Asigurarea mijloacelor de măsură şi control adecvate şi verificate astfel încât să se asigure precizia şi corectitudinea măsurătorilor. stabilirea politicilor şi principiilor de desfăşurare a activităţilor de bază ale societăţii. este analizată pentru adecvarea ei continuă. managementul trebuie să se asigure că: este adecvată scopului organizaţiei. avizată. inclusiv cele necesare pentru îndeplinirea cerinţelor referitoare la produs. caracteristică necesară în procesul de urmărire şi analiză a comportării produselor pe tot parcursul existenţei lor. . Identificarea corespunzătoare a produselor fabricate în scopul asigurării trasabilităţii acestora. sunt stabilite pentru funcţiile relevante şi la nivelurile relevante ale organizaţiei. Îndepărtarea şi eliminarea neconformităţilor care apar în proiectare şi execuţie. funcţie de evoluţia strategiei societăţii. În ceea ce priveşte politica referitoare la calitate. Satisfacerea beneficiarilor garantată de calitatea lucrărilor efectuate. Analiza periodică a modului de funcţionare a societăţii şi a nivelului de încredere dobândit de clienţii acesteia şi compararea situaţiei existente cu obiectivele propuse. Stabilirea acţiunilor concrete pentru eliminarea neconformităţilor inclusiv pentru prevenirea repetării acestora. elaborarea documentelor de reglementare a activităţilor. Creşterea încrederii beneficiarilor în lucrările executate de societate şi furnizarea de înregistrări de calitate. care trebuie să precizeze performanţele produselor. verificată.

norme. DOCUMENTE DE REFERINŢŞ: documentele care cer sau impun condiţii. La redactarea unei proceduri se urmăreşte următoarea structură: SCOP: stabilirea rostului procedurii printr-o descriere succintă. controlul documentelor. RESPONSABILITŞŢI: se descriu responsabilităţile personalului cu implicaţii în asigurarea calităţii. responsabilităţile managerului: angajamentul managerului. precum şi responsabilitatea conducerii societăţii pe nivele de competenţe. criterii de asigurarea calităţii: legi. autoritate şi comunicare. aprovizionare. standarde. politica referitoare la calitate. o acţiune sau un sistem de acţiuni şi în care sunt incluse specificaţii privind echipamentul şi materialele utilizate. succesiunea operaţiilor necesare. analiză şi îmbunătăţire. managementul resurselor. orientarea către client. responsabilitate. analiza efectuată de management.2. PROCEDURA: se descriu în ordine firească acţiunile de desfăşurare a proceselor începând cu condiţiile prealabile şi necesare pentru ca acestea să se desfăşoare în cadrul organizat. responsabilităţile compartimentelor şi persoanelor. mediul de lucru. Fiecare funcţie sau entitate funcţională din cadrul organizaţiei va avea proceduri specifice în care sunt descrise în detaliu activităţile operaţionale executate în compartimentul respectiv. Procedurile la care se fac referiri şi în manualul calităţii trebuie să reglementeze următoarele procese (activităţi) de bază relative la managementul calităţii: cerinţe generale ale sistemului de management al calităţii. activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei. proiectare-dezvoltare. realizarea produsului. respectiv documente care specifică sau descriu cum să se îndeplinească o activitate. infrastructura. . prescripţii tehnice etc.3. producţie şi furnizare de service măsurare. trebuie elaborate proceduri. cerinţe referitoare la documente.5. DOMENIU: se precizează la ce activitate se aplică instrucţiunile procedurii. controlul înregistrărilor. Procedurile de sistem Pentru toate activitităţile în care este implicat managementul calităţii.

care trebuie să fie bine însuşite de cei interesaţi şi în care trebuie să se răspundă la toate întrebările de genul cine. Delegarea de repsonabilitate şi autoritate în problemele ce interesează calitate se face prin documente atent elaborate. organizaţiile trebuie să aibă obligatoriu proceduri de sistem documentate pentru 6 activităţi: controlul documentelor. exemple etc.4. analiza cazurilor de abatere de la cerinţele SAC împreună cu cei implicaţi. procedurilor de sistem. Personalul firmei este cel mai indicat pentru conceperea procedurilor specifice. îmbunătăţirea şi definitivarea lor făcânduse prin aplicare şi audit. În cuprinsul procedurilor se fac referiri la instrucţiunile de lucru şi se dau detalii precise asupra modului în care urmează să fie făcute diferite operaţii individuale pentru ca ansamblul proceselor să se încadreze în calitatea cerută. acţiuni corective. 5.2. Obiectivele precise ale delegării de responsabilitate sunt specifice genului de produse sau activităţi furnizate de către societate. ÎNREGISTRŞRI PENTRU ASIGURAREA CALITŞŢII: se precizează toate formularele utilizate pentru consemnarea şi demonstrarea îndeplinirii condiţiilor specificate. instrucţiunilor de lucru. rapoarte de audit. În general.iar rezultatele activităţilor să îndeplinească cerinţele specificate. O menţiune aparte trebuie făcută pentru reprezentantul managementului în domeniul calităţii (respectiv directorul de calitate). Conform cerinţelor ISO 9001 / 2000. Sistemul de management al calităţii poate fi sprijinit şi de alte documente: rapoarte de inspecţie. Unele condiţii referitoare la managementul calităţii Conducătorul organizaţiei stabileşte responsabilităţile privind implementarea sistemului calităţii şi urmărirea întregului proces de calitate pentru toate funcţiile prevăzute în organigramă. cursuri de instruire şi perfecţionare profesionale pe domenii de specialitate. liste cu furnizorii acceptaţi. Responsabilitatea managementului calităţii revine în totalitate conducătorului organizaţiei. lângă personalul care execută operaţiile. desene. având acest domeniu de activitate. auditul intern. cu ce. rapoarte privind instruirea. cu cine. precum şi a altor documente. Aceste este nominalizat de către directorul general al organizaţiei ca reprezentant al managementului la nivelul cel mai înalt în definirea şi aplicarea politicii în domeniul calităţii şi are autoritatea: . controlul înregistrărilor. rapoarte privind produsele neconforme etc. Instrucţiunile de lucru se pot prezenta sub formă de text. Politica în domeniul calităţii este adusă la cunoştinţă executanţilor prin şefii ierarhici superiori prin diferite metode: cursuri de şcolarizare în care se prezintă cerinţele incluse în Manualul Calităţii. Documentele trebuie să reflecte cu acurateţe politicile şi procedurile utilizate de firme. când. modele. organizate intern sau de către firme recunoscute. controlul produselor neconforme. unde. volumul documentaţiei în sprijinul managementului sistemului calităţii trebuie să se încadreze în necesităţile firmei fără a face excese în redactarea şi circulaţia unor documente suplimentare. şi trebuie să se afle la locul de muncă. cui i se raportează. acţiuni preventive. care au tangenţă cu aceste probleme.

care trebuie să definească: obiectivele calităţii ce trebuie atinse. la toate nivelele funcţionale implicate. să coordoneze şi să supravegheze instruirea personalului societăţii în raport cu politica privind calitatea şi reglementările SAC. specifice activităţii compartimentelor. stadiul acţiunilor corective şi preventive. alte măsuri necesare atingerii obiectivelor. recomandări pentru îmbunătăţire. Aceste analize trebuie să includă evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul de management al calităţii. să raporteze managementului general starea de ansamblu a funcţionării SAC. instrucţiunile ce trebuie aplicate în fiecare etapă. feed-back-ul de la client. să identifice gradul de implementare a SAC şi corelarea acestuia cu condiţiile specifice ale societăţii. programe de încercări. examinări. Managementul calităţii mai implică responsabilităţi privind: Analiza efectuată de echipa managerială a unităţii referitoare la implementarea şi îmbunătăţirea managementului calităţii. performanţele proceselor şi conformitatea produsului. îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului. Analiza permanentă a documentelor sistemului calităţii: manualul calităţii. verificări. acţiuni de urmărire de la analizele efectuate anterior de management.să analizeze şi să decidă oportunitatea reglementărilor SAC şi corelarea acestora cu condiţiile specifice ale societăţii. metode de aplicare a modificărilor pe măsura derulării planului. inclusiv procedurile de sistem documentele funcţiilor de sistem în care sunt descrise funcţiile SAC. să decidă asupra tratării produselor neconforme. inclusiv criteriile ce conţin elemente subiective. şi programe de audit corespunzătoare fiecărei etape. Elementele de ieşire ale analizei sunt: îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii şi a proceselor sale. stabilirea responsabilităţilor specifice pentru fiecare etapă a planului. . inspecţii. să supravegheze şi să coordoneze modul de documentare a tuturor reglementărilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu implicaţii asupra calităţii. Elementele de intrare ale analizei efectuate de management trebuie să includă informaţii referitoare la: rezultatele auditului. să analizeze şi să aprobe sau să respingă reglementările privind SAC. procedurile. Planificarea calităţii şi elaborarea planului calităţii ca element complementar al SAC. inclusiv politica referitoare la calitate şi la obiectivele calităţii. necesitatea de resurse. schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii. criterii de acceptare pentru toate condiţiile. Managementul la nivelul cel mai înalt trebuie să analizeze la intervale planificate sistemul de management al calităţii în organizaţie pentru a se asigura că este în continuare corespunzător. adecvat şi eficace.

Controlul înregistrărilor calităţii. a neconformităţilor). Identificarea şi trasabilitatea produsului. Controlul produselor neconforme. excepţii. Controlul produsului furnizat de client. respectiv: stabilirea tipului de identificări necesare asigurării trasabilităţii produselor. Audituri interne ale calităţii. Controlul echipamentelor de inspecţie. retragerea documentelor care şi-au pierdut valabilitatea sau se dovedesc a fi neconforme şi actualizarea lor. Instruire. după caz.documentele de procesare. criteriile de acceptare. realizarea marcajelor de identificare. respectiv documentele aplicative pentru ofertare şi contractare. serie. precum şi controlul acestora. echipamente utilizate. activităţi de montaj. . Controlul documentelor şi al datelor. arhivarea documentelor ce conţin informaţii referitoare la trasabilitatea produsului. operaţiile de control şi supraveghere. care trebuie să asigure: disponibilitatea documentelor în ediţie valabilă pentru toate compartimentele societăţii. Aprovizionarea şi verificarea produsului aprovizionat. măsurare şi încercare. depozitarea şi ambalarea. momentelor. stabilirea metodelor. modalităţilor şi mijloacelor de identificare a produselor sau proceselor. înregistrarea identificărilor (lot. Acţiuni corective şi preventive (identificare. Controlul proceselor prin proceduri care descriu în mod clar şi precis modul de execuţie. Analiza contractului. Modificarea documentelor. activităţi de service. Manipularea. cum ar fi: activitatea de proiectare. documentele şi documentaţiile pentru activităţi tehnice.). Inspecţii şi încercări. tratarea sau izolarea. montaj. număr etc. Service.

Auditul calităţii se poate aplica unui sistem al calităţii. prin concluziile specificate în raportul de audit trebuie să creeze condiţiile că auditatul să-şi poată îmbunătăţi activitatea. sunt necesare şi la auditul calităţii. atunci când se doreşte stabilirea unei relaţii contractuale. încercare.5. să evalueze sistemul calităţii unei organizaţii în raport cu un referenţial (Manualul Calităţii sau un standard referitor la sistemul calităţii). în scopul deciziei de acceptare sau respingere. Pentru buna desfăşurare a activităţii. Auditurile pentru examinarea sistemelor calităţii pot avea şi obiective mai restrânse: să evalueze iniţial un furnizor. unor procese. primeşte raportul de audit. Unele înregistrări ale rezultatelor obţinute la supravegheri şi inspecţii: situaţia neconformităţilor sistematice. cuantumul produselor remaniabile etc.trebuie întreprinsă şi informează auditatul despre . procedurile de sistem. respectate şi sunt eficiente din punct de vedere economic. evaluare a caracteristicilor unui produs pe parcursul execuţiei acestuia şi la inspecţia finală. Auditarea sistemelor calităţii Auditul calităţii reprezintă examinarea sistematică şi independentă efectuată pentru a determina dacă activităţile şi rezultatele referitoare la calitate satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate şi apte să atingă obiectivele. Scopul principal al auditului este identificarea posibilitatilor de îmbunătăţire a calităţii unui SMC. certificarea / înregistrarea sistemului calităţii implementat în organizaţia auditată. dispoziţii legale. să verifice. Auditurile pof fi curente sau pot fi impuse de modificări semnificative ale sistemului calităţii din cadrul organizaţiei. pentru a stabili în ce măsură acestea sunt implementate. Auditul se execută. în unele cazuri. care reprezintă ansamblul activităţilor de monitorizare a unui produs. special calificaţi în acest scop. în cadrul unei relaţii contractuale. audituri externe ale calităţii . produse sau servicii. stabileşte domeniul general al auditului (exemplu: standardul sau documentul referitor la sistemul calităţii) pe baza căruia acesta trebuie condus. cuprinse în documentaţia sistemului calităţii: manualul calităţii. dacă sistemul calităţii furnizorului continuă să satisfacă condiţiile contractuale şi dacă este implementat. pentru a se asigura că îndeplineşte cerinţele specificate în referenţiale şi nici cu inspecţia care reprezintă ansamblul activităţilor de măsurare. vizând identificarea acţiunilor corective şi de îmbunătăţire necesare. unor elemente ale acestuia. Auditul. procedurile specifice. precum şi în raport de reglementările prevăzute în standarde. stabileşte echipa / organizaţia de auditare. produsului sau serviciului sau de necesitatea de a urmări o acţiune corectivă. instrucţiunile de lucru. auditurile calităţii pot fi: audituri de primă parte. examinare. În funcţie de scopul urmărit şi metodele folosite. Examinarea în cadrul auditului se face în raport cu reglementările privind calitatea. respectiv audituri interne ale calităţii.care au că scop colectarea unor dovezi obiective privind capacitatea organizaţiei de a asigura obţinerea calităţii cerute de client sau. rebuturile. ale calităţii procesului. stabileşte ce acţiune de urmărire . Auditul nu se confundă cu supravegherea calităţii. norme. înregistrările calităţii. de regulă. efectuate de managerul general al organizaţiei sau auditori interni. unui proces sau unui produs. de o echipă condusă de un auditor şef care îşi va desfăşura activitatea pe baza solicitărilor clientului.3.dacă este nevoie . auditorul şef: stabileşte necesitatea şi scopul auditului şi iniţiază procesul respectiv.

Raportul trebuie să conţină în principiu următoarele elemente: domeniul şi obiectivele auditului. fie printr-o evaluare făcută de o organizaţie specializată. dar şi a punctelor susceptibile de a fi îmbunătăţite. aprecierea echipei de audit asupra măsurii în care auditatul se conformează standardului aplicabil referitor la sistemul calităţii şi documentaţiei conexe. observaţii asupra neconformităţilor. pentru managementul proiectului. capacitatea sistemului de a realiza obiectivele definite ale calităţii. Auditul trebuie să aibă cu auditatul un dialog constructiv. controlul măsurării şi monitorizării activităţilor. Raportul de audit trebuie să reflecte cu fidelitate atât spiritul. faţa de organizaţia productivă. În al doilea rând. vizând cercetarea faptelor. standardele de audit şi instruire). Aceste procese pot fi: procese referitoare la beneficiari. detalii ale planului de audit. clienţi sau utilizatori. trebuie stabilite aşteptările factorilor implicaţi: acţionarii.aceasta. În primul rând. raporturile dintre auditor şi auditat trebuie să se bazeze pe consideraţie. identificarea documentelor de referinţă în raport cu care a fost efectuat auditul (standardul referitor la sistemul calităţii. manualul calităţii al auditatului etc. ISO 10013 pentru documentarea calităţii. evidenţierea punctelor forte ale domeniului supus examinării. furnizori. în ansamblul şi interdependenţa lor.4. identitatea membrilor echipei de audit şi a reprezentanţilor auditatului. producţia şi operaţiunile de service. pentru a se vedea diferenţele între procedurile standardelor şi situaţia reală existentă. încredere şi deschidere. reducerea costurilor şi creşterea responsabilităţii şi încrederii în sistemul de producţie. trebuie identificate obiectivele care trebuie să fie atinse. 5. ISO/TR 10014 pentru managementul eficienţei economice a calităţii. societate. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii Pentru implementarea unui sistem de management al calităţii trebuie parcurse etape distincte şi angajat personalul cu responsabilitate la diferite nivele de decizie. O altă etapă o constituie întocmirea unui plan care cuprinde acţiunile şi responsabilităţile . În timpul activităţii de audit. procese privind proiectarea şi / sau dezvoltarea. fie printr-o evaluare internă. perioada desfăşurării auditului şi identificarea organizaţiei auditate. trebuie studiate şi analizate reglementările europene în domeniu. În continuare se determină starea actuală a organizaţiei. ISO 10007 pentru configurarea managementului.). angajaţi. Pasul următor îl reprezintă determinarea proceselor necesare. producerea de bunuri şi servicii care să îndeplinească cerinţele consumatorilor şi să conducă la creşterea satisfacţiei acestora. procurarea. respectiv standardele din seria ISO 9000. precum şi ghidurile referitoare la aplicarea acestora din seria ISO 10000 (ISO 10006. bazat pe întrebări clare şi precise. Acestea pot viza o eficienţă şi o profitabilitate mai mare. În al treilea rând. cât şi conţinutul auditului. lista de difuzare a raportului de audit. pentru furnizarea produselor către beneficiari. menţinerea poziţiei pe piaţă a firmei.

să implementeze şi să menţină un sistem de management al calităţii şi să îmbunătăţească continuu eficacitatea acestuia prin: identificarea proceselor necesare sistemului de management al calităţii şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie. instruirea. În situaţia în care sistemul de management al calităţii implementat si-a demonstrat conformanţa cu prevederile standardelor. Se procedează în continuare la finalizarea planului. Obiectivele auditului: să determine conformitatea sau neconformitatea elementelor sistemului calităţii cu condiţiile specificate în Manualul Calităţii. precum şi activitatea privind dezvoltarea proceselor specificate mai sus.referitoare la eliminarea diferenţelor dintre prevederile standardelor şi situaţia reală din organizaţie. proceduri documentate. programe de producţie care prevăd timp pentru activităţi cum ar fi. În acest scop. prin revederea periodică a eficacităţii şi adaptabilităţii. determinarea succesiunii şi interacţiunii acestor procese. cerinţele reglementate. să documenteze. Sistemul de management al calităţii astfel implementat este supus în permanenţa acţiunii de îmbunătăţire. timp suficient pentru efectuarea lucrului. să permită înregistrarea sistemului calităţii al organizaţiei auditate. cunoaşterea standardelor şi a reglementărilor exercitate pentru verificare. condiţiile ce trebuie satisfăcute se referă la: cerinţele contractuale. asigurararea privind disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea în . respectiv. condiţiile pieţei sau preferinţele clienţilor. cât şi controlul acestor procese sunt eficace. Organizaţia trebuie să stabilească. riscul managementului. încercările şi verificările. determinarea criteriilor şi metodelor necesare pentru a se asigura că atât operarea. se apelează la un organism de certificare acreditat care trebuie să certifice ca sistemul de management al calităţii îndeplineşte cerinţele standardelor din seria ISO 9001 / 2000. calificarea auditorilor şi conducerea programului de audit. prin desfăşurarea acţiunilor prevăzute. În principal. modul de execuţie a planului se verifică printr-un audit intern conform condiţiilor privind auditarea. În efectuarea procedurilor de inspecţie / verificare se pot distinge următoarele elemente: personal pentru efectuarea verificării. Periodic. să dea auditatului ocazia de a îmbunătăţi sistemul calităţii. specificate în ISO 19011. să determine eficacitatea cu care sistemul calităţii implementat satisface obiectivele calităţii specificate. echipamente. motivarea scopurilor organizaţiei referitoare la dezvoltarea calităţii interne. va trebui ca acest lucru să fie validat printr-un audit independent / extern sau de terţă parte. să satisfacă condiţiile de reglementare. mijloacele de acces la înregistrările calităţii.

furnizorilor şi a proceselor de producţie trebuie definite în totalitate. care trebuie să precizeze performanţele produselor. Creşterea încrederii beneficiarilor în lucrările executate de societate şi furnizarea de înregistrări de calitate. Înregistrarea tuturor informaţiilor ce pot dovedi respectarea documentaţiei tehnice şi . verificată. stabileşte cooperarea cu clientul în realizarea contractului. fiecare angajat cunoaşte modul cum trebuie să-şi execute sarcina. Realizarea de produse în conformitate cu documentaţia tehnică. Tratarea corespunzătoare şi atentă a produsului neconform în scopul diminuării sau al eliminării neconformităţilor. Asigurarea mijloacelor de măsură şi control adecvate şi verificate astfel încât să se asigure precizia şi corectitudinea măsurătorilor. respectiv şi încercări asupra produselor fabricate şi a proceselor de fabricaţie astfel încât să se poată garanta conformitatea cu documentaţia tehnică şi contractuală. Regula principală a calităţii este obţinerea produsului >fără defecte>. Definirea şi prezentarea clară a rolului funcţional şi a responsabilităţilor fiecărui compartiment al societăţii. măsurarea şi analizarea proceselor. Implicarea tuturor angajaţilor societăţii în materializarea politicii în domeniul calităţii.monitorizarea proceselor. Realizarea de verificări. pentru a obţine conformitatea produselor şi serviciilor cu cerinţele clienţilor. pe analiza proceselor din interiorul societăţii şi pe identificarea oportunităţilor de eroare pentru a putea fi eliminate. Stabilirea acţiunilor concrete pentru eliminarea neconformităţilor inclusiv pentru prevenirea repetării acestora. Stabilirea obiectivelor sistemului calităţii Sunt o atribuţie a managementului şi a SAC şi constau în: Definirea clară. clar. Analiza periodică a modului de derulare al activităţii societăţii astfel încât să se poată obţine îmbunătăţirile necesare satisfacerii cerinţelor clienţilor. de comun acord cu clienţii a caracteristicilor de calitate pentru produsele furnizate: în unele cazuri aceasta este sarcina compartimentului de marketing. înţelege regulile impuse şi obţine produsul bun de prima dată. monitorizarea. implementarea de acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate. Asigurarea resurselor (mijloacelor de realizare şi verificare necesare desfăşurării activităţilor diferitelor compartimente astfel încât să se garanteze obţinerea calităţii cerute). Sistemul asigurării calităţii este concentrat pe prevenire. Îndepărtarea şi eliminarea neconformităţilor care apar în proiectare şi execuţie. precum şi îmbunătăţirea continuă a proceselor. promptitudinea şi profesionalismul cu care acestea sunt executate. validată şi omologată împreună cu clientul. Satisfacerea beneficiarilor garantată de calitatea lucrărilor efectuate. Măsura calităţii este costul neconformităţilor şi eventualul cost pentru repararea lor. avizată. Declaraţia conducătorului organizaţiei stabileşte obiectivele în domeniul politicii calităţii. sintetizează principiile de bază ale politicii organizaorice în domeniul calităţii: Nevoile clienţilor.

să supravegheze şi să coordoneze modul de documentare a tuturor reglementărilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu implicaţii asupra calităţii. să raporteze managementului starea generală de funcţionare a SAC la toate nivelele funcţionale implicate. programe de încercări. Documentele sistemului calităţii: manualul calităţii. Analiza periodică a modului de funcţionare a societăţii şi a nivelului de încredere dobândit de clienţii acesteia şi compararea situaţiei existente cu obiectivele propuse. metode de aplicare a modificărilor pe măsura derulării planului. să identifice gradul de implementare a SAC şi corelarea acestuia cu condiţiile specifice ale societăţii. respectiv documentele aplicative pentru ofertare şi contactare. verificări. şi programe de audit corespunzătoare fiecărei etape. Planificarea calităţii şi elaborarea planului calităţii ca element complementar al SAC care trebuie să definească: obiectivele calităţii ce trebuie atinse. să decidă asupra tratării produselor neconforme. inspecţii. precum şi controlul acestora. examinări. să analizeze şi să aprobe sau să respingă reglementările privind SAC. inclusiv criteriile ce conţin elemente subiective. cum ar fi: activitatea de proiectare. Managementul calităţii mai implică responsabilităţi privind: Analiza efectuată de echipa managerială a unităţii privind implementarea şi îmbunătăţirea SAC. procedurile. documentele tehnice reprezentate prin cele aplicative pentru activităţi tehnice. caracteristică necesară în procesul de urmărire şi analiză a comportării produselor pe tot parcursul existenţei lor. activităţi de montaj. Instruirea corespunzătoare a personalului societăţii pentru a-i crea şi dezvolta aptitudinile necesare realizării şi îmbunătăţirii calităţii. . alocarea responsabilităţilor specifice pentru fiecare etapă a planului. să analizeze şi să decidă oportunitatea reglementărilor SAC şi corelarea acestora cu condiţiile specifice ale societăţii. Stabilirea de acţiuni continue şi coerente pentru îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi. alte măsuri necesare atingerii obiectivelor. documentele de procesare. activităţi de service. să coordoneze şi să supravegheze instruirea personalului societăţii în raport cu politica privind calitatea şi reglementările SAC. Analiza contractului. specifice activităţii compartimentelor. instrucţiunile ce trebuie aplicate în fiecare etapă. criterii de acceptare pentru toate condiţiile. documentele funcţiilor de sistem în care sunt descrise funcţiile SAC.asigurarea conformităţii produselor. Identificarea corespunzătoare a produselor fabricate în scopul asigurării trasabilităţii acestora.

Service. iar rezultatele activităţilor să îndeplinească cerinţele specificate. care trebuie să asigure: disponibilitatea documentelor în ediţie valabilă pentru toate compartimentele societăţii. după caz. Controlul proceselor prin proceduri care descriu în mod clar şi precis modul de execuţie. excepţii. operaţiile de control şi supraveghere. depozitarea şi ambalarea. norme. Controlul produselor neconforme. serie. RESPONSABILITĂŢI: se descriu responsabilităţile personalului cu implicaţii în asigurarea calităţii. DOCUMENTE DE REFERINŢŞ: documentele care cer sau impun condiţii. Modificarea documentelor. arhivarea documentelor ce conţin informaţii referitoare la trasabilitatea produsului. înregistrarea identificărilor (lot. activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei. Identificarea şi trasabilitatea produsului. momentelor. Inspecţii şi încercări. Aprovizionarea şi verificarea produsului aprovizionat. număr etc. criterii de asigurarea calităţii: legi. montaj. Instruire. Controlul înregistrărilor calităţii.Controlul documentelor şi al datelor. PROCEDURA: se descriu în ordine firească acţiunile de desfăşurare a proceselor începând cu condiţiile prealabile şi necesare pentru ca acestea să se desfăşoare în cadrul organizat. stabilirea metodelor. standarde. precum şi responsabilitatea conducerii societăţii pe nivele de competenţe. măsurare şi încercare.). criteriile de acceptare. retragerea documentelor care şi-au pierdut valabilitatea sau se dovedesc a fi neconforme şi actualizarea lor. Controlul echipamentelor de inspecţie. SCOP: stabilirea rostului procedurii printr-o descriere succintă. tratarea sau izolarea. Obiectivele auditului: . Audituri interne ale calităţii. respectiv: stabilirea tipului de identificări necesare asigurării trasabilităţii produselor. Controlul produsului furnizat de client. modalităţilor şi mijloacelor de identificare a produselor sau proceselor. Acţiuni corective şi preventive (identificare. realizarea marcajelor de identificare. ÎNREGISTRĂRI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII: se precizează toate formularele utilizate pentru consemnarea şi demonstrarea îndeplinirii condiţiilor specificate. DOMENIU: se precizează la ce activitate se aplică instrucţiunile procedurii. Manipularea. a neconformităţilor). echipamente utilizate. prescripţii tehnice etc.

Cu privire la evoluţia industriei rom`neşti (Bul. 15-35) Ulrich E. Wiener . Paris.AGIR 2/1998. pag. Societatea perfectă la ordinea zilei: binele omului. să determine eficacitatea cu care sistemul calităţii implementat satisface obiectivele calităţii specificate. Total Quality Management.să determine conformitatea sau neconformitatea elementelor sistemului calităţii cu condiţiile specificate în Manualul Calităţii. den Kenneth Galbraith. manualul calităţii al auditatului etc. detalii ale planului de audit. ]n anumite situa\ii. James Harrington. EYROLLES. poate fi asimilat[ cu ″ inspec\ia″ PAGE PAGE 2 . 1996 Costake N. să permită înregistrarea sistemului calităţii al organizaţiei auditate. observaţii asupra neconformităţilor. Oakland.Creşterea calităţii produselor. lista de difuzare a raportului de audit. Ed. aprecierea echipei de audit asupra măsurii în care auditatul se conformează standardului aplicabil referitor la sistemul calităţii şi documentaţiei conexe. 1998. perioada desfăşurării auditului şi identificarea organizaţiei auditate. instrument de înaltă eficienţă pentru redresarea economică şi ieşirea din criză. 1999. 19. să dea auditatului ocazia de a îmbunătăţi sistemul calităţii. identificarea documentelor de referinţă în raport cu care a fost efectuat auditul (standardul referitor la sistemul calităţii.). John S. identitatea membrilor echipei de audit şi a reprezentanţilor auditatului. capacitatea sistemului de a realiza obiectivele definite ale calităţii. Le coût de la non-qualité. 1995 M. să satisfacă condiţiile de reglementare. Revista Asigurarea calităţii dec. 1990 J. Raportul trebuie să conţină în principiu următoarele elemente: domeniul şi obiectivele auditului. *) Not[: Opera\iunea de control. nr.

∆ s12 + ∆ s22 + ∆ s32 + . +∆ sn2 n DIRECTOR (intreprindere) DIRECTOR de uzină Şef compartiment urmărire şi control Maistru din secţia de producţie Maistru din secţia de producţie Maistru din secţia de producţie DIRECTOR (intreprindere) DIRECTOR de uzină INSPECTOR ŞEF Şef compartiment urmărire şi control Maistru controlor Maistru controlor Maistru controlor DIRECTOR (intreprindere) Şefi ai compartimentului pentru controlul de calitate UZINA Asistenţa tehnică de control de calitate . . .

CALITATE DIR. PRODUCŢIE DIR. MARKETING DIRECTOR FIABILITATE DIRECTOR INSPECŢIE ASISTENŢĂ Tehnică la control de calitate CALITATE 3 Activităţi de service .INSPECTOR ŞEF Inspector şef Alte servicii METROLOGIE Ieşirile referitoare la produs Caracteristicile şi starea produsului Intrări referitoare la produs Caracteristicile şi starea produsului PROCESUL LA CLIENT PROCESUL LA FURNIZOR PROCESUL LA SUBFURNIZOR PREŞEDINTE DIR.

Fabricaţie Calitate Aprovizionare Asigurare tehnică (engineering) 1 5 4 5 5 Controlul calităţii Producţie Servicii Concepţie -proiectare 5 2 5 Analizarea scopurilor pe care şi le-au propus cei care solicită acreditarea (2) Manifestarea interesului pentru certificare ISO 9000 (1) Pregătirea contractului şi numirea responsabilului de contract (4) Agrearea scopului şi a cheltuielilor de evaluare (3) Vizită preliminară la solicitant. Trecere în revistă a documentaţiei. Planificarea programului (6) Agrearea documentelor de analiză si a datelor de desfăşurare a activităţii (5) .

Evaluarea la faţa locului (8) Amendarea documentelor (dacă este necesar) (7) Acţiuni corective pentru clarificarea neconformi-tăţilor majore (9) Menţinerea şi implementarea SAC (12) Trecerea în revistă a acţiunilor corective (10) Emiterea documentelor de certificare (11) Supravegherea (13) 7 6 5 4 3 2 1 8 11 10 9 .

piese de schimb.Reevaluare (14) 13 14 12 Costul ciclului duratei de viaţă Costuri logistice (repara\ii. service) Op\iuni pentru utilizator Costul de achizi\ie (de aprovizionare) Cost disponibilitate Cost mentenabilitate Cost fiabilitate R op ≤ R in R = 100% R in < 100% FIABILITATEA IDEALĂ FIABILITATEA INTERNĂ FIABILITATEA OPERAŢIONALĂ Cheltuieli totale ale producătorului Cheltuieli pentru proiectarea = i asigurarea fiabilităţii (experimentări) Cheltuieli provocate de pierderi datorate fiabilităţii scăzute = i remedierii defectelor .

Cheltuieli pentru controlul fiabilităţii (experimentări) Cheltuieli totale ale beneficiarului Cheltuieli de întreţinere. inclusiv din cauza fiabiliăţii scăzute Cheltuieli de achiziţie Nivel maxim de fiabilitate Cheltuieli totale Mentenanţă preventivă Mentenanţă corectivă λ = const REGĂSIREA STOCAREA SORTARE GENERAREA CALCULARE UTILIZAREA EVALUAREA SINTETIZARE ELIMINAREA SISTEM OPERA|IONAL SISTEM INFORMA|IONAL SISTEM DECIZIONAL Cheltuieli totale .

Mentenanţă preventivă Mentenanţă corectivă F U R N I Z O R I C L I E N T P R O C E S .

MANAGEMENT PROCES A SUPORT MANAGEMENT PROCES B SUPORT MANAGEMENT PROCES C SUPORT MANAGEMENT PROCES D SUPORT MANAGEMENT PROCES E SUPORT MANAGEMENT PROCES F SUPORT C L I E N T E X T .

E R N C L I E N T E X T E R N P I A MM Client intern Client intern P I A MM Iesire A Iesire B Int. C Iesire C Int. D Iesire D .

Iesire E Intrare E Feed-back Intrare F Iesire F P I A MM P I A MM P I A MM P I AMM Calitatea cerută şi aşteptatî de CLIENT Calitatea reprezentată de conformitatea produsului realizat cu proiectul său Calitatea furnizată de PROIECTARE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful