ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA

OPASNA NOVOTARIJA

MEVLUD

Priprema i obrada: Safet Suljić Fakultet Šerijatskih Nauka ISLAMSKI UNIVERZITET U RIYADU
۰

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Hvala i zahvala Allahu, azze ve dželle, na svim blagodatima kojima nas je obasuo, neka su salavat i selam na Allahova Vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na Njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana. Nije nepoznanica ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu od stvari koje naređuju slijeđenje Allahova Šerijata i pokoravanje Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, kao i zabrana uvođenja novi stvari u vjeru. Rekao je Allah, azze ve dželle:

ِ ِ ‫ﻗُﻞ إِن ﻛﻨﺘُﻢ ﲢﺒﱡﻮن اﻟﻠﱠﻪَ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌﻮﱐ ﳛﺒِْﺒﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪُ وﻳـَﻐﻔ ْﺮ ﻟَﻜﻢ ذُﻧُﻮﺑَﻜﻢ ◌ واﻟﻠﱠﻪُ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ‬ ُ ُْ ِ ُ َ ُِ ْ ُ ْ ُْ ْ َ ٌ ‫ُ ْ ۗ َ َُ ٌ ﱠ‬ ُ
[٣:٣١]

"Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" – A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja sura Ali-Imran, ajet broj 31).
[٧:٣]

ِ ِ ‫اﺗﱠﺒِﻌُﻮا ﻣﺎ أُﻧﺰل إِﻟَْﻴﻜﻢ ﻣﻦ رﺑﱢﻜﻢ وﻻ ﺗَـﺘﱠﺒِﻌُﻮا ﻣﻦ دوﻧِﻪ أَوﻟِﻴَﺎءَ ◌ ﻗَﻠِﻴﻼ ﻣﺎ ﺗَﺬﻛﺮون‬ ََ ْ ُ ‫َ َِ ُ ﱢ ﱠ‬ َ ُ‫ۗ ً ﱠ َ ﱠ‬ ْ ُ

"Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao zaštitnika!

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
– A kako vi malo pouku primate!" (Prijevod značenja sura Al-A'raf, ajet broj 3).

ِ ِ ِ ٰ ِ ‫وأَن ﻫﺬا ﺻﺮاﻃﻲ ﻣﺴﺘَﻘﻴﻤﺎ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌُﻮﻩُ ◌ وﻻ ﺗَـﺘﱠﺒِﻌُﻮا اﻟﺴﺒُﻞ ﻓَـﺘَـﻔﺮق ﺑِﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒِﻴﻠِﻪ ◌ ذَﻟِﻜﻢ‬ ََ ۖ َ َ ْ ُ َ ‫ﱡ َ َﱠ‬ ُْ ۚ ً ْ ُ َ َ َٰ ‫َ ﱠ‬ [٦:١٥٣] ‫وﺻﺎﻛﻢ ِﻪ َﻌ ﱠﻜﻢ َـﱠـﻘﻮن‬ َ ُ ‫َ ﱠ ُ ﺑ ِ ﻟ َﻠ ُ ْ ﺗ ﺘ‬
"I doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; – eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili." (Prijevod značenja sura El-En'am, ajet broj 153). Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

ِ ِ َْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ُ ُ ‫أَﺧﺒَـﺮﻧَﺎ ﻋُْﺘﺒَﺔُ ﺑْﻦ ﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ، ﻗَﺎل: أَﻧْـﺒَﺄَﻧَﺎ اﺑْﻦ اﻟْﻤﺒَﺎرك، ﻋﻦ ﺳﻔﻴَﺎن، ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑْﻦ‬ َ ِ َِ ُ َْ ٍ ِ ِ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ‫ﳏَﻤﺪ، ﻋﻦ أَﺑِﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑِﺮ ﺑْﻦ ﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ، ﻗَﺎل: ﻛﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ‬ َ َ َ َْ ََ َ َُ َْ ‫ُ ﱠ‬ َ ِْ ِ ِ ِ ‫ﻳَـﻘﻮل ِﰲ ﺧﻄْﺒَﺘِﻪ: ﳛﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪَ وﻳـُﺜْﲏ ﻋﻠَْﻴﻪ ِﲟَﺎ ﻫﻮ أَﻫﻠُﻪُ، ُﱠ ﻳَـﻘﻮل: »ﻣﻦ ﻳَـﻬﺪﻩِ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﻼ‬ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ ُ ُ ‫َُ ْ ﰒ‬ ُ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ ‫ﱠ‬ ‫ﻣﻀﻞ ﻟَﻪُ، وﻣﻦ ﻳُﻀﻠِﻠْﻪُ ﻓَﻼ ﻫﺎدي ﻟَﻪُ، إِن أَﺻﺪق اﻟْﺤﺪﻳﺚ ﻛِﺘَﺎب اﻟﻠﱠﻪ، وأَﺣﺴﻦ‬ ُ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ْ ََ ‫ُ ﱠ‬ ٍ َ ْ ‫وُ ﱡ َ ٍ ْ َ وُ ﱡ‬ ٍ ‫اﻟْﻬﺪي ﻫﺪي ﻣﺤﻤﺪ، وﺷﺮ اﻷُﻣﻮر ﻣﺤﺪﺛَﺎﺗُـﻬﺎ، َﻛﻞ ﻣﺤﺪﺛَﺔ ﺑِﺪﻋﺔٌ َﻛﻞ ﺑِﺪﻋﺔ‬ َ َ ْ ُ ِ ُ ْ ‫َ ْ ِ َ ْ ُ ُ َ ﱠ َ َﱡ‬ ُْ ٍ َ َ ‫َ َ ﺔ وُ ﱡ‬ ِ «‫ﺿﻼﻟَ ٌ، َﻛﻞ ﺿﻼﻟَﺔ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎر‬
Od Džabira, radijjallahu anhu, se prenosi da je kazao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je imao običaj na Hutbi da kaže: "Koga Allah uputi nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga Allah u zabludi ostavi niko ga ne može uputiti, najbolji govor je govor Allaha, azze ve dželle, a najljepša uputa, je uputu Muhammeda, najgore stvari su novine, a svaka nova stvar je novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
vatri." (Hadis bilježi Muslim i Bejheki, kao i Nesai sa dodatkom: "A svaka zabluda je u vatri!").

ِ ‫أَﺧﺒَـﺮﻧَﺎ أَﲪَﺪ ﺑْﻦ ﻋﻠِﻲ ﺑْﻦ اﻟْﻤﺜَـﲎ، ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ ﳏَﻤﺪ ﺑْﻦ اﻟﺼﺒﱠﺎح اﻟ ﱡوﻻِﰊ، ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ إِﺑْـﺮاﻫﻴﻢ‬ ُ َ ‫ْ َ ْ ُ ُ َ ﱢ ِ ُ ﱠ َﱠ ُ ﱠُ ُ ﱠ ِ ﺪ َ ﱡ َﱠ‬ ٍ ٍ ِ ُ ‫ﺑْﻦ ﺳﻌﺪ، ﺣﺪﺛَـﻨَﺎ أَﰊ، ﻋﻦ اﻟْﻘﺎﺳﻢ ﺑْﻦ ﳏَﻤﺪ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋِﺸﺔَ، ﻗَﺎﻟَﺖ: ﻗَﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ‬ َ َ َْ ‫ُ َْ َﱠ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ ُ ﱠ‬ َُ َ ْ ِ .«‫ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ: »ﻣﻦ أَﺣﺪث ﻓِﻲ أَﻣﺮﻧَﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟَْﻴﺲ ﻣ ْﻨﻪُ، ﻓَـﻬﻮ ر ﱞ‬ ‫ُ َ َد‬ َ َْ َْ َ ََ ِ َ َ َ َ ََ ِْ
Od Aiše, radijellahu anha, se prenosi da je rekla: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko uvede nešto novo u ovu našu stvar (vjeru) što nije od nje, neće se prihvatiti (odbija se)". (Muttefekun alejhi)
1T

A u rivajtu kod Muslima: "Ko uradi djelo koje nije od naše stvari, neće se prihvatiti (odbija se)."
1T

Rekao je Ibn Hadžer, rahimehullahi, komentarišući riječi (Svaka novotarija je zabluda): "Ova rečenica je šerijatsko pravilo, dakle, svaka novotarija je zabluda i nije od šerijata, zato što je šerijat u cijelosti uputa. A što se tiče hadisa od Aiše, radijellahu anha, on je od konciznosti ili jezgrovitosti govora Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i taj hadis je, u biti, mjerilo vanjskih djela, a djelo novotara se odbija i ne prihvata, a učenjaci po tom pitanju imaju dva govora, prvi: da se njegova djela ne primaju i drugi: da je novotar odbio Allahovu naredbu, jer se je postavio na položaj gdje se suprostavlja Allahu, pa propisao u vjeri nešto što Allah nije dozvolio". Rekao je Abdullah ibn Mes'ud, radijellahu anhu: "Slijedite a ne uvodite, jer vam je dovoljno ono što imate". Predaju

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
bilježi Et Taberani i Ed Darimi sa ispravnim lancem prenosilaca. Rekao je Abdullah Ibn Omer, radijellahu anhuma: "Svaka novotarija je zabluda, pa makar je ljudi vidjeli lijepom". Predaju bilježi Ed-Darimi sa ispravnim lancem prenosilaca.

VRSTE LJUDI SPRAM PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJE MEVLUDA
A od stvari koje su ljudi uveli u ovu našu lijepu i plemenitu vjeru jeste i obilježavanje i slavljenje rođendana Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem – Mevlud, i ljudi se u po ovom pitanju mogu da svrstaju u nekoliko kategorija ili vrsta: - Neki ljudi ovom prilikom samo se skupe i čitaju priče o rođenju Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili pak citiraju određene stihove i kaside koje govore o rođenju Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. - Neki od ljudi prave i kupuju hranu i slatkiše kako bi dijelili onima koji se okupe ovom prilikom. - Neki to "proslavljaju" u svojim kućama dok drugi to pak čine u mesdžidima. - Dok drugi pak se ne zadržavaju na spomenutim novotarijama, nego naprotiv oni idu dosta dalje, pa ovom

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
prilikom prave fešte na kojima se miješaju muškarci i žene, dovode i organizuju pijevaljke sa muzikom i muzičkim instrumentima, pa čak i čine određene radnje koje su od stvari Širka kao što je dozivanje i traženje pomoći od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i tako dalje. Sve prethodno spomenuto sa svim navedenim radnjama, je bez imalo sumnje novotarija koja je Haram (strogo zabranjena) i koja je uvedena u ovu našu plemenitu vjeru od strane Šija Fatimija, i to nakon prve tri časne generacije muslimana a sve kako bi muslimanima pomutili i vjeru njihovu uništili.

KADA JE ROĐEN ALLAHOV POSLANIK, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM?
Postoji veliko razilaženje oko tačnog datuma i godine rođenja Allahovog miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče dana njegovog rođenja, nema razilaženja među biografičarima i učenjacima hadisa da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen u ponedjeljak. Također, lijepo je znati da je početak poslanstva Poslanika, sallallahu alejhi vesellem, bio u ponedjeljak, isto tako njegov dolazak u Medinu prilikom hidžre je bio u ponedjeljak, kao i dan kada je preselio na bolji svijet je bio u ponedjeljak.

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Bilježi Muslim u svom "Sahihu" da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu ponedjeljkom pa je rekao: "To je dan u kojem sam rođen i dan u kojem je počelo moje vjerovjesništvo – počela mi je objava". Bilježi Buharija u svom "Sahihu" hadis u kojem se navodi kako su muslimani Medine čuli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao iz Mekke (krenuo na Hidžru) ... Pa su sreli Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u mjestu zvanom El-Harre, pa je sa njima otišao desno tako da je odsjeo kod Beni Amra b. Avfa, a to je bilo u ponedjeljak. Također, bilježe Buharija i Muslim u svojim "Sahihima" od Enesa, radijallahu anhu, da je dan preseljenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bio ponedjeljak. A što se tiče mjeseca rođenja, većina biografičara je na stavu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen u mjesecu Rebi'u-evvelu, a što je i tačno. Dok EsSuhejli u svojoj knjizi "Er-revdu el-enif" (1/282) pripisuje Zubejru b. Bekkaru stav sa kojim se on izdvojio od svih ostalih da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen u mjesecu Ramazanu. A što se tiče datuma, Ibn Kesir, rahimehullah, u njegovoj siri "El-Fusul" navodi četiri mišljenja: prvo; da je rođen drugog Rebi'u-evvela, drugo; da je rođen osmog, treće; desetog i četvrto; dvanaestog Rebi'ul-evvela. Nema nekog vjerodostojnog elementa koji presuđuje po ovom pitanju.

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
A što se tiče godine rođenja, takođeR Ibn Kesir u svojoj siri "El-Fusul" navodi tri mišljenja: Prvo: da je rođen u Godini slona (po većini istoričara je to 571. Gregorijanska god.), odnosno u godini kada je Ebreha, namjesnik Jemena došao u Mekku da sruši Ka'bu, prilikom čega je sa sobom imao slonove. Zatim oni koji zauzimaju ovaj stav se međusobno razilaze kojeg dana je to bilo. Pa jedni kažu da je to bilo baš na dan napada Ebrehe i njegove vojske na Mekku i Ka'bu. Drugi kažu da je to bilo pedeset dana nakon tog napada. A treći da je to bilo nakon pedeset osam dana od napada. Drugo mišljenje: je da je rođen deset godina nakon Godine slona. Treće mišljenje: je da je rođen trideset godina nakon Godine slona. Četvrto mišljenje: je da je rođen četrdeset godina nakon Godine slona. Ispravno je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen one godine kada je bila Godina slona, tj. prvo mišljenje. Navode Ibrahim b. El-Munzir El-Hizami šejh od Buharije, Halifa b. Hajjat i mnogi drugi da je po idžmau godina rođenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Godina slona. A što se tiče dana kada je rođen te godine, oni koji zauzimaju stav da je rođen istog dana kada je bio napad potvrđuju to sa rivajetom u kojem je došlo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen na dan napada slonovima. Ovo bilježe Hakim u svom "Mustedreku", Bejheki u svom "Delailu", Dijau

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Makdisi u "El-Muhtare" i Ibn S'ad u "Tabekat", a isti rivajet Zehebi u svojoj "Siri" prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, i ocjenjuje ga vjerodostojnim. Međutim, u jednom od rivajeta je umjesto riječi "dan" došla riječ "godina", tj. u Godini napada sa slonom a ne u danu napada sa slonom. Prema tome, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rođen u ponedjeljak oko čega nema razilaženja, rođen je u mjesecu Rebi'ul-evvelu, pri čemu nije tačno utvrđen datum, takođe rođen je u Godini slona. Treba napomenuti da muslimanima sa strane vjere i vjerskih propisa nije bitno kada je rođen Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osim kao istorijski podatak. Jer im nije propisano da obilježavaju dan njegovog rođenja, da ga veličaju ili u njemu čine posebne ibadete i organizuju posebne priredbe i prigode zbog tog dana. I ne samo to, nego oni koji obilježavaju taj dan sa mevludom i sličnim, čine ono što im je taj isti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jasnim riječima zabranio. A to je unošenje novotarija u vjeru. To što rade je haram, griješni su zbog toga, trebaju to ostaviti i pokajati se zbog toga. A da bi apsurd bio veći, oni prave mevlud 12. Rebi'ul-evvela, a to nije utvrđen datum njegovog rođenja, ali je sigurno i pouzdano da je tog datuma umro, sallallahu alejhi ve sellem.

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
HISTORIJSKI PREGLED NASTANKA NOVOTARIJE MEVLUDA
A prvi koji je ovu bid'u javno ispoljio bio je kralj Muzafer Ebu Seid Kuzkuburij, i to na kraju šestog i početkom sedmog stoljeća po Hidžri, kao što to navode historičari poput Ibn Halkana i drugi. Rekao je hafiz Ibn Kesir u svome djelu "El-Bidaje ve EnNihaje" 13/137 u biografiji Ebu Seida Kuzkubrija: "...On je imao praksu da organizuje i pravi ogromnu feštu i veselje u mjesecu Rebiul Evel kako bi proslavio Mevlud – rođenje Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,... pa sve do riječi: Rekao je El-Best: "Pripovjedali su neki ljudi koji su prisustovali takvim prilikama kako je on tom prilikom organizovao i pripremao 5000 ovaca, 10 000 piladi (kokoši), 100 000 posuda (zdjela) i 30 velikih tanjura slatkiša... pa sve do riječi: A Sufijama je organizovao posebne pijevaljke (zikrove) kojima je i sam lično prisustovao od Podne pa sve do Sabaha." Rekao je Ibn Kalkan u djelu "Vefajat El-'Ajan" 3/274: "Kada nastupi prvi Safer, oni svoje kupole okite skupocjenim nakitom, a u svaki ugao (kupolu) postavi po nekoliko horova pjevačica i razne horove lutkara i zavoditelja, tako da nije ostavio niti jednu kupolu ugao a da nije isti okitio, ukrasio i popunio kao i prethodne. On tokom ovih dana u potpunosti ljudima "pokvari" njihov svakodnevni život, i nije ostavljao niti jedan aspekt njihova života a da nije se potrudio kako da ih zabavi i

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
odvrati od "normalana" života"... pa sve do riječi: "A kada nastupi vrijeme od dva dana prije Mevluda (rođenja), on tom prilikom opet dodatno dovede i da ljudima da zakolju mnoštvo Krava, Deva i ovaca... mnogo više nego li se može i opisati, a sve to poprati dodatno sa svim što ima od bubnjara, pjesmi i zabave sve tako dok ne izađe sa njima na mejdan"... pa sve do riječi: "A kada nastupi noć Mevluda on nakon što klanjam akšam u dvorcu, organizuje spijevaljke (zikrove) sve do Sabaha." I ovo je stvarni i historijski početak nastanka i proslavljanja Mevluda, odnosno rođenja Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dakle ova praksa je nastala u potonjim generacijama, a bila je popraćena: strastima, grijesima, novotarijama, trošenjem imetka, vremena i svim vrstama zabluda o kojima Allah, nije objavio a niti spomenuo ništa. A ono što priliči jednom muslimanu jeste oživljavanje Sunneta, a potiranje i odstranjivanje novotarija, te da ne počinje ni sa bilo kojim djelom sve dok ne bude znao Allahov propis dotičnog djela. PROPIS PROSLAVLJANJA I UČESTOVANJA U MANIFESTACIJI MEVLUDA Učestovanje i proslavljanje rođenja Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. mevluda je zabranjeno i odbačeno iz više razloga:

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
- Ova stvar nije od upute a niti ostavštine Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a niti onih poslije njih od pravedni halifa (ar. Hulefa' Er-Rašidin), a sve što nije i nema osnove i porijekla iz Sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a niti prakse njegovi pravedni halifa biva novotarijom, shodno riječima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

ٍَْ ِ ِ ْ‫َ ﱠ ﱠ ﱠ ُ ُ ﳐ ٍ َ ْ ٍْ َ ْ َ ِ ِ ََْ َ َ ْ َ ِ ﱠ‬ ‫ﺣﺪﺛَـﻨَﺎاﻟﻀﺤﺎك ﺑْﻦ َْﻠَﺪ ﻋﻦ ﺛَـﻮر ﻋﻦ ﺧﺎﻟِﺪ ﺑْﻦ ﻣﻌﺪان ﻋﻦ ﻋْﺒﺪ اﻟﺮﲪَﻦ ﺑْﻦ ﻋﻤﺮو‬ ِ ُ ِ ِ ‫َ ِ َ َ َ َ َْ ﰒ‬ ‫اﻟﺴﻠَﻤﻲ ﻋﻦ ﻋْﺮﺑَﺎض ﺑْﻦ ﺳﺎرﻳَﺔَ ﻗَﺎل ﺻﻠﱠﻰ ﻟَﻨَﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ اﻟْﻔﺠﺮ ُﱠ‬ َ َ َ َِ ِ ِ َُ َْ ‫ﱡ ﱢ‬ ِ ِ ِ ‫أَﻗْـﺒَﻞ ﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﻓَـﻮﻋﻈَﻨَﺎ ﻣﻮﻋﻈَﺔً ﺑَﻠِﻴﻐَﺔً ذرﻓَﺖ ﳍَﺎ اﻷَﻋﲔ ووﺟﻠَﺖ ﻣْﻨـﻬﺎ اﻟْﻘﻠُﻮب ﻗُـ ْﻠﻨَﺎ أَو ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ‬ ُ ُ َ ْ َ َ ُُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ِ ‫رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﻛﺄَن ﻫﺬﻩِ ﻣﻮﻋﻈَﺔُ ﻣﻮدع ﻓَﺄَوﺻﻨَﺎ ﻗَﺎل :"أُوﺻﻴﻜﻢ ﺑِﺘَـﻘﻮى اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺴﻤﻊ‬ ِْ‫ِ َ ﱠ‬ َ ِ ْ ٍ‫َ ُ َ ِ َ ﱠ َ ِ َ ْ ِ َُ ﱢ‬ َْ ْ ُ ِ ِ ِ ً َ َ ْ ِ ‫واﻟﻄﱠﺎﻋﺔ وإِن ﻛﺎن ﻋْﺒﺪا ﺣﺒَﺸﻴّﺎ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻣﻦ ﻳَﻌِﺶ ﻣْﻨﻜﻢ ﻳَـﺮى ﺑَـﻌﺪي اﺧﺘِﻼﻓًﺎ ﻛﺜِﲑا ﻓَـﻌﻠَْﻴﻜﻢ‬ ْ َ ُْ ْ َْ َ َ ُْ َ ً َ َ ْ َ َ َ ِ ِِ ِ ِ َ ُْ ُ ِ ِ ‫ـ‬ ِ ‫ﺑِﺴﻨﱠﱵ وﺳﻨﱠﺔ اﳋُﻠَﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟْﻤﻬﺪﻳﱢﲔ وﻋﻀﻮا ﻋﻠَْﻴـﻬﺎ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻮاﺟﺬ وإِﻳﱠﺎﻛﻢ وﳏﺪﺛَﺎت‬ َ ْ َ َ َ َ ‫ُ ِ َ ُ ْ َ ﱠ َ َْ َ ََ ﱡ‬ ".ٌ َ‫اﻷُﻣﻮر ﻓَِﺈن ﻛﻞ ﳏﺪﺛَﺔ ﺑِﺪﻋ ٌ وإِن ﻛﻞ ﺑِﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟ‬ ‫ْ ُ ِ ﱠ ُ ﱠ ُْ َ ٍ ْ َﺔ َ ﱠ ُ ﱠ ْ َ ٍ َ َ ﺔ‬
"Oporučujem vam bogobojaznost, i da budete pokorni vašim vođama pa kada bi vođa bio i rob Habešiski. Onaj ko bude živio poslije mene vidje će mnoga razilaženja, i držite se moga Sunneta i Sunneta moji pravedni halifa (nasljednika) poslije mene, uhvatite to čvrsto očnjacima, a klonite se novi stvari, doista su nove stvari Bid'a (novotarije) a svaka novotarija je zabluda." Ahmed, 28/373. A proslavljanje mevluda je novotarija koju su izmislili i uveli Šije Fatmije nakon prvih dobrih generacija muslimana kako bi ovu vjeru uništili i vjerovanje muslimana pomutili. Svako onaj ko bude uradio nešto što nije radio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a niti njegovi pravedni nasljednici i ashabi, a želeći se time

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Allahu, azze ve dželle, približiti on je ustvari optužio Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je svoju obavezu pronevjerio i da nije vjeru ispravno dostavio, a stvar biva još veća kada svojim postupkom Allaha, azze ve dželle, u laž utjeruje, jer Allah, azze ve dželle, je kazao: "I danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat prema vama upotpunio..." (Prijevod značenja sura AlMaide, ajet broj 3), dok on svojim dodatkom smatra da je on od vjere a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije s tim došao, tj. nije dotičnu stvar prenio Ummetu. - U proslavljanju mevluda biva oponašanje Kršćana jer oni imaju i slave rođendan Mesiha (Isa'a) alejhi selam, a oponašanje nevjernika je Haram shodno hadisu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

‫َ ُ ُ ِ َ َﱠ‬ ‫َﱠ‬ ‫ِْ َ ﱠ َ ُ ﱠْ ِ ُ ٍ َ ﱠ‬ ‫ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋُﺜْﻤﺎن ﺑْﻦ أَﰊ ﺷْﻴﺒَﺔَ، ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ اﻟﻨﱠﻀﺮ، ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋْﺒﺪ اﻟﺮﲪَﻦ ﺑْﻦ ﺛَﺎﺑِﺖ، ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ‬ ِ ُ َ َ ِ ٍ ِ ‫ﺣﺴﺎن ﺑْﻦ ﻋﻄﻴﱠﺔَ، ﻋﻦ أَﰊ ﻣﻨِﻴﺐ اﳉُﺮﺷﻲ، ﻋﻦ اﺑْﻦ ﻋُﻤﺮ، ﻗَﺎل: ﻗَﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ‬ َ ُ ُ ‫َﱠ‬ َ ُ ِ َْ َُ ََ ِ ِ َ ‫ْ َ ﱢ‬ ِ ِ «‫اﷲُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ: »ﻣﻦ ﺗَﺸﺒﱠﻪَ ﺑِﻘﻮٍم ﻓَـﻬﻮ ﻣ ْﻨـﻬﻢ‬ ْ ُ َُ َْ َ ْ َ َ َ َ َ
Od Ibn Omera, radijjallahu anhuma se prenosi da je kazao: "Ko oponaša jedan narod on je od njih." (Bilježi ga Ebu Davud i Ahmed, vjerodostojnim ga ocjenjuju Iraki i Albani a dobrim Ibn Hadžer). I kazao je:

َِ ٌ ‫َ ﱠ َ ْ ُ ُ َ َ َ ﱠ ِ ُ ُ َُ ٍ َ ْ َ َ ِ ُ ﱠ ٍ َ ﱠ‬ ‫ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ ﺳﻬﻞ ﺑْﻦ ﻋُﺜْﻤﺎن، ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ ﻳَﺰﻳﺪ ﺑْﻦ زرﻳْﻊ، ﻋﻦ ﻋُﻤﺮ ﺑْﻦ ﳏَﻤﺪ، ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ ﻧَﺎﻓِﻊ، ﻋﻦ‬ ِ ‫اﺑْﻦ ﻋُﻤﺮ، ﻗَﺎل: ﻗَﺎل رﺳﻮل اﷲِ ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ: »ﺧﺎﻟِﻔﻮا اﻟْﻤﺸ ﻛِﻴﻦ أَﺣﻔﻮا‬ ُ ُ َ َ َ ََ ِ ُ ْ َ ‫َ ِ َ َ َ َ ُ ُ ْﺮ‬ َ .«‫اﻟﺸﻮارب، وأَوﻓُﻮا اﻟﻠﱢﺤﻰ‬ َ ْ َ َ ِ َ‫ﱠ‬

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
"I razlikujte se od mušrika (nevjernika." (Hadis bilježi imam Muslim 259). - Proslavljanje mevluda je kao što smo naveli haram, novotarija, te oponašanje nevjernika i mevlud biva sredstvom pretjerivanja i Širka, kada osobe koje učestvuju u ovim manifestacijama dižu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na stepen koji mu ne pripada od veličanja i slavljenja, a također ono biva sredstvo koje vodi u širk putem dova koje se upućuju Allahov Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i općenito mrtvim "evlijama". Dakle, u ovom praslavljanju biva sve što je strogo zabranjeno i stvari koje su širk od raznih spijevova koji su prepuni širkijata i novotarija, miješanja muškaraca i žena, upućivanje dove umrlima, sufijski zikorva, nemorala... a sve navedno zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

ِ ِ ُ ِ ْ ُ ُ ‫َ ﱠ ْ َ ِ ﱡ َ ﱠ ُ ْ ُ َ َِ ْ ُ ﱡ ْ ِ ﱠ‬ ‫ﺣﺪﺛَـﻨَﺎ اﳊُﻤْﻴﺪى ﺣﺪﺛَـﻨَﺎ ﺳﻔﻴَﺎن ﻗَﺎل ﲰﻌﺖ اﻟﺰﻫﺮى ﻳَـﻘﻮل أَﺧﺒَـﺮﱏ ﻋُﺒَـْﻴﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْﻦ ﻋْﺒﺪ‬ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ - ‫اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻦ اﺑْﻦ ﻋﺒﱠﺎس ﲰﻊ ﻋُﻤﺮ - رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ - ﻳَـﻘﻮل ﻋﻠَﻰ اﻟْﻤْﻨﱪ ﲰﻌﺖ اﻟﻨﱠﱮ‬ ‫َِ َ ْ ُ ِ ﱠ‬ َ ُ ُ ََ َ َ ٍ َ ِ ِ َ ِ ‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ - ﻳَـﻘﻮل » ﻻَ ﺗُﻄْﺮوﻧِﻰ ﻛﻤﺎ أَﻃْﺮت اﻟﻨﱠﺼﺎرى اﺑْﻦ ﻣﺮﻳَﻢ ، ﻓَِﺈﻧﱠﻤﺎ‬ ُ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ ِ َُ ُ .« ُ‫أَﻧَﺎ ﻋ ْﺒﺪﻩُ ، ﻓَـﻘﻮﻟُﻮا ﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟُﻪ‬ َُ ُ ََ

"Nemojte me hvaliti (dizati na stepen) kao što su kršćanji hvalili sina Merjemina, doista sam ja Njegov rob, i recite: Allahov rob i poslanik!" (Hadis bilježi imam Buhari pod brojem 3445). Odnosno, nemojte me hvaliti pretjerano kao što su kršćani hvalili Isa'a sina Merjemina tako da su počeli da ga

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
obožavaju mimo Allaha, azze ve dželle, a sve to je Allah, Uzvišeni, zabranio riječima:

ِ ِ ِ ‫ِ ﱠ ْﱠ ۚ ﱠ‬ ‫ﻳَﺎ أَﻫﻞ اﻟْﻜﺘَﺎب ﻻ ﺗَـﻐﻠُﻮا ِﰲ دﻳﻨِﻜﻢ وﻻ ﺗَـﻘﻮﻟُﻮا ﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ إِﻻ اﳊَﻖ ◌ إِﳕَﺎ اﻟْﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ‬ ْ َ ِ ِ َْ َ ُ ََ ْ ُ ُ َ َ ِ ِ ۖ ‫ﱢ‬ ‫اﺑْﻦ ﻣ ْﺮﱘَ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ َﻛﻠِﻤﺘُﻪُ أَﻟْﻘﺎﻫﺎ إِﱃ ﻣ ْﺮﱘَ وروح ﻣْﻨﻪُ ◌ ﻓَﺂﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻠِﻪ ◌ وﻻ ﺗَـﻘﻮﻟُﻮا‬ ُ ََ ۖ ِ ُ ُ َ ِ ٌ ُ َ َ َ ٰ َ َ َ َ َ‫ُ َ َ َ ُ ُ و‬ ِ ‫َ ﺔ ۚ ُ َ ُْ ۚ ﱠ‬ ‫ﺛَﻼﺛٌَ ◌ اﻧﺘَـﻬﻮا ﺧْﻴـﺮا ﻟﱠﻜﻢ ◌ إِﳕَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ إِٰﻟَ ٌ واﺣﺪ ◌ ﺳْﺒﺤﺎﻧَﻪُ أَن ﻳَﻜﻮن ﻟَﻪُ وﻟَﺪ ◌ ﻟﱠﻪُ ﻣﺎ ِﰲ‬ َ ُ ۖ ٌ َ‫ﻪ‬ َ ۘ ٌَ َ ُ ً [٤:١٧١] ‫اﻟﺴﻤﺎوات وﻣﺎ ﰲ ْ َرض ◌ ﻛﻔﻰ ِﺎﻟ ﱠﻪ وِﻴﻼ‬ ً ‫ﱠ َ َ ِ َ َ ِ اﻷ ْ ِ ۗ وَ َ ٰ ﺑ ﻠ ِ َﻛ‬ َ
" O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok." (prijevod značenja sura An-Nisa, ajet broj 171). Također, zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pretjerivanje (ar. Guluv) iz bojazi da nas ne zadesi ono što je zadesilo narode prije nas, pa je kazao:

ِ ِ ِ ْ َ ‫َ َ َ ْ َ َ ْ ٌ ْ َْ ِ ﱡ‬ ‫ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ اﳊَﺴﻦ ﺑْﻦ ﻋﻠِﻲ ﻗَﺎل: ﺛﻨﺎ أَﺑُﻮ أُﺳﺎﻣﺔَ ﻗَﺎل: أَﺧﺒَـﺮِﱐ ﻋﻮف اﻷَﻋﺮاﰊ، ﻋﻦ زﻳَﺎد ﺑْﻦ‬ َ ‫َﱠ ْ َ ُ ُ َ ﱟ‬ ِ‫اﳊﺼﲔ، ﻋﻦ أَﰊ اﻟْﻌﺎﻟِﻴﺔ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﱠﺎس، رﺿﻲ اﷲ ﻋْﻨـﻬﻤﺎ ﻗَﺎل: ﻗَﺎل ِﱄ رﺳﻮل اﷲ‬ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ِ َ ٍ َ ِ ْ ِ َ ِ َ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ُْ ِ َ ََ ِ ِ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻏﺪاةَ اﻟْﻌﻘﺒَﺔ: أَﻳﱡـﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس إِﻳﱠﺎﻛﻢ واﻟْﻐُﻠُﻮ ﻓِﻲ دﻳﻨِﻜﻢ، ﻓَِﺈﻧﱠﻤﺎ‬ ‫ُ ُْ َ ﱠ‬ َ َ ُْ َ َ َ ََ َ ِ‫ﺪ‬ ."‫أُﻫﻠِﻚ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗَـ ْﺒـﻠَﻜﻢ ﺑِﺎﻟْﻐُﻠُﻮ ﻓِﻲ اﻟ ﱢﻳﻦ‬ ‫ْ َ َْ َ َ ُْ ﱢ‬
"Upozoravam vas na pretjerivanje u vjeri, jer je doista uništilo one koji su bili prije vas pretjerivanje u vjeri."

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
(Hadis bilježi imam Nesai, a vjerodostojnim ga je ocjenio šejh Albani 2863). - Oživljavanje i praktikovanje novotarije mevluda biva otvaranje vrata za druge novotarije, te ujedno to biva ostavljanje Sunneta, tako da ćemo naći da novotari malo šta znaju i primjenjuju od Sunneta a istovremno bivaju najljući neprijatelji iskrenim muvehidima i nosiocima Sunneta, Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Njihova vjera je ustvari postala prepričavanje događaja i priča kao i uvođenje i praktikovanje novotarija i širkijata. Svoje redove su podijelili raznim frkacijama koje opet imaju svaka za sebe neke proslave i mevlude svojih imama kao što je mevlud El-Bedevija, mevlud Arebija, mevlud El-Dusukija, mevlud Šazelija... tako da uvijek imaju neke manifestacije i proslave u kojima slave i veličaju svoje umrle čineći Širk Allahu, azze ve dželle, s uvjerenjem da ovi umrli koriste im i donose neku dobrobit te su tako direktno ostavili Allahovu, azze ve dželle, vjeru i vratili se u Džahilijet (paganstvo) za koje je Allah, azze ve dželle, kazao:

ۚ ِ َ ِ ُ َ َ ُ ِ َُ َٰ َ ُ َ ْ ُ َ ََ ْ ُ ‫َ ْ ُ َ ِ ُ ِ ِ َ َ ُ ﱡ‬ ‫وﻳـَﻌﺒُﺪون ﻣﻦ دون اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳَﻀﺮﻫﻢ وﻻ ﻳَﻨﻔﻌُﻬﻢ وﻳـَﻘﻮﻟُﻮن ﻫﺆﻻء ﺷﻔﻌﺎؤﻧَﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ◌ ﻗُﻞ‬ ْ ِ ‫أَﺗـُﻨَﺒﱢﺌُﻮن اﻟﻠﱠﻪَ ِﲟَﺎ ﻻ ﻳـَﻌﻠَﻢ ِﰲ اﻟﺴﻤﺎوات وﻻ ِﰲ اﻷَرض ◌ ﺳْﺒﺤﺎﻧَﻪُ وﺗَـﻌﺎﱃ ﻋﻤﺎ ﻳُﺸﻛﻮن‬ ََ ِ َ َ ‫ﱠ‬ َ ُ‫ْ ْ ِ ۚ ُ َ َ َ َ ٰ َ ﱠ ْ ﺮ‬ َ ُ ْ َ
[١٠:١٨]

"Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: "Ovo su naši zagovornici kod Allaha." Reci: "Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a On

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
zna da ne postoji!" Neka je slavljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!" (Prijevod značenja sura Yunus, ajet broj 18).

ِ َ ‫ُ ﱠ َﱢ‬ ِ ِ ُ‫ۚ ِ ﱠ‬ ِ َ ‫أَﻻ ﻟِﻠﱠﻪ اﻟ ﱢﻳﻦ اﳋَﺎﻟِﺺ ◌ واﻟﱠﺬﻳﻦ اﲣَﺬوا ﻣﻦ دوﻧِﻪ أَوﻟِﻴَﺎءَ ﻣﺎ ﻧـَﻌﺒُﺪﻫﻢ إِﻻ ﻟِﻴُـﻘﺮﺑُﻮﻧَﺎ إِﱃ اﻟﻠﱠﻪ‬ ُْ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ‫ﺪ‬ ِ ِ ِ ‫َُ ٰ ﱠ‬ ‫زﻟْﻔﻰ إِن اﻟﻠﱠﻪَ ﳛﻜﻢ ﺑـَْﻴـﻨَـﻬﻢ ِﰲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓِﻴﻪ ﳜْﺘَﻠِﻔﻮن ◌ إِن اﻟﻠﱠﻪَ ﻻ ﻳـَﻬﺪي ﻣﻦ ﻫﻮ ﻛﺎذب‬ ٌ َ َ ُ ْ َ ْ َ ‫َْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ۗ ﱠ‬ [٣٩:٣] ‫ﻛ ﱠﺎر‬ ٌ ‫َﻔ‬
"Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: "Mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili" – Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na Pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik." (Prijevod značenja sura Az-Zummer, ajet broj 3). ODGOVOR NA ŠUBHE ONIH KOJI PRAKTIKUJU I DOZVOLJAVAJU MEVLUD
- SMATRAJU DA JE PRAKTIKOVANJE MEVLUDA USTVARI POŠTOVANJE I UVAŽAVANJE ALLAHOVA POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM:

Odgovor na ovu zabludu i šubhu biva u riječima da je poštivanje i uvažavanje Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ustvari Njegovo, sallallahu alejhi ve sellem, slijeđenje i pokoravanje njegovim naredbama, a klonjenje Njegovih zabrana, kao i ljubav spram Allahova Vjerovjesnika, njegove časne porodice i ashaba, radijjallahu anhum.

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
A nepokornost i nepoštivanje biva baš u onome što oni rade čineći novotarije, grijehe, izmišljotine i razne vidove širka, kao i sama praksa slavljenja i organizovanja fešti i proslava oličenih u vidu mevluda Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi koji su najviše poštovali i uvažavali Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bili su ashabi, radijjallahu anhum, kao što je to jedne prilike kazao Urve Ibn Mes'ud Kurejšijama: "O narode, tako mi Allaha, ja sam bio izaslanik kod mnogih kraljeva, bio sam kod Kajsera, Kisre i Nedžašija, ali nisam vidio da neko voli i poštuje svog vođu kao što ashabi poštuju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ako im nešto naredi, oni to odmah izvrše, kada govori njihovi glasovi potpuno utihnu, i toliko ga vole i uvažavaju da ga od stida ne gledaju direktno u oči." (Hadis bilježi imam Buhari 2731, 2732). - DOKAZUJU DA JE PRAKSA MEVLUDA USTVARI PRAKSA VELIKOG BROJA LJUDI (VEĆINE) U MNOGIM ZEMLJAMA: Dokaz i argument koji se uvažava po svakom pitanju pa i ovom je u riječima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a vjerodostojne predaje od Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem, jesu da je novotarija općenito zabranjena u svim vidovima pa tako i ova ružna novotarija proslavljanja mevluda Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a postupci ljudi kada se suprotstave ispravnom Šerijatskom dokazu ne bivaju nikakav argument pa makar to radili svi ljudi (muslimani). Rekao je Allah, Uzvišeni:

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
ِ ‫َ ﱠ ﱠ َ ْ ُْ ﱠ‬ ۚ ِ ِ َ َ َ ِ ِ ْْ ‫وإِن ﺗُﻄﻊ أَﻛﺜَـﺮ ﻣﻦ ِﰲ اﻷَرض ﻳُﻀﻠﱡﻮك ﻋﻦ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ ◌ إِن ﻳـَﺘﱠﺒِﻌُﻮن إِﻻ اﻟﻈﱠﻦ وإِن ﻫﻢ إِﻻ‬ َ َْ ْ َ
[٦:١١٦]

‫ﳜْﺮﺻﻮن‬ َ ُ َُ

"Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore." (Prijevod značenja sura Al-An'am, ajet broj 116). A također, Allahovom voljom niti jedno vrijeme nije došlo a da nije bilo ljudi koji su upozorili i ljudima zabranjivali da čine i oživljavaju mušričku ostavštinu Fatimija tj. mevlud Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Od učenjaka koji su zabranjivali ovu ružnu i pogubnu novotariju jesu i: šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje u djelu "Iktidau Siratul El-Mustekim", i imam Šatibi u djelu "I'tisam", Ibn Haadž u djelu "El-Mudhal", šejh Tadžudin Ali Ibn Omer ElHumijj (koji je napisao posebnu knjigu o zabrani novotarije mevluda), šejh Muhammed Bešir El-Suhsevani El-Hindi u djelu "Sijanetu El-Insan", Muhammed Rešid Rida (napisao zasebno djelo na temu mevluda), šejh Muhammed Ibn Ibrahim Ali Šejh (napisao zasebno djelo), šejh Abdulaziz Ibn Baz, rahmetullahi alejhim, kao i drugi koji čak i danas pišu i upozoravaju na ovu opasnu novotariju koja se svake godine iznova praktikuje. - ARGUMENTIRAJU DA JE U OŽIVLJAVANJU MEVLUDA USTVARI OŽIVLJAVANJE SPOMENE ALLAHOVA POSLANIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM: Odgovor na ovu šubhu također biva očigledan, kažemo da je spomen i oživljavanje spomena Allahova Poslanika,

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
sallallahu alejhi ve sellem, stvar koju dobar i pokoran musliman čini svakodnevno bez da je u potrebi za novotarijom mevluda, naprotiv svaki puta kada izgovori šehadet, donese salavat, obavi namaz, obavi Hadždž i Umru, posjeti Medinu, sluša i ponavlja Ezan i Ikamet... u svim ovim radnjama biva spomen i oživljavanje spomena Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Stoga, pravi i pokorni musliman nema potrebe da poseže za novotarijama kako bi oživio i sjetio se Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego to čine oni koji ne klanjaju koji žele da se i oni jednom u godini dana sjete Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A sam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije potreban njihova sjećanja općenito, a posebno nije potreban sjećanja novotara kroz mevlud i druge novotarije, a njegov položaj i ugled je Allah, azze ve dželle, podigao i učinio, kaže Uzvišeni:
[٩٤:٤]

‫ورﻓَـﻌﻨَﺎ ﻟَﻚ ذﻛﺮك‬ َ َ ْ ِ َ ْ ََ

"I spomen na tebe visoko uzdigli!" (Prijevod značenja sura Eš-Šerh, ajet broj 4). - NEKI OD NJIH ĆE KAZATI DA JE OVU NOVOTARIJU MEVLUDA UVEO PRAVEDAN VLADAR, UČENJAK KOJI JE OVOM PRAKSOM CILJAO PRIBLIŽAVANJE ALLAHU, AZZE VE DŽELLE: Odgovor na ovaj "argument" biva riječima da se novotarija ne prima općenito pa makar to bio i "učenjak", dok samo lijepa namjera (nijjet) ne čini djelom ispravnim i

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
prihvatljivim, a opisivanje nekoga pobožnjakom učenjakom ne stavlja ga na stepen bezgriješnosti. i

- ARGUMENTOVANJE DA JE MEVLUD OD STVARI KOJI SU IZ DOMENA "LIJEPE NOVOTARIJE" JER SE KROZ MEVLUD IZRAŽAVA ZAHVALNOST ALLAHU ŠTO JE POSLAO POSLANIKA: Odgovor na ovu zabludu i šubhu biva riječima da u ovoj plemenitoj vjeri ne postoji nešto što se zove "Lijepa novotarija", a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao:

ِ ِ ٍ ‫َﱠ‬ ‫ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏَﻤﺪ ﺑْﻦ اﻟﺼﺒﱠﺎح، وﻋْﺒﺪ اﷲِ ﺑْﻦ ﻋﻮن اﳍِﻼِﱄ، ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻦ إِﺑْـﺮاﻫﻴﻢ‬ ُ َ َ ِ ‫َ َْ ٍ ُ ﱠ ُ ُ ﱠ‬ َ َ ْ َ ً َ ‫ُ َْ ْ َ ﱡ‬ ِ ِ ْ‫ِ ٍَْ َ ُ ﱠ ِ َﱠ َ ِ ُ ُ َِْ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ﱠ‬ ‫ﺑْﻦ ﺳﻌﺪ، ﻗَﺎل اﺑْﻦ اﻟﺼﺒﱠﺎح: ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ إِﺑْـﺮاﻫﻴﻢ ﺑْﻦ ﺳﻌﺪ ﺑْﻦ إِﺑْـﺮاﻫﻴﻢ ﺑْﻦ ﻋْﺒﺪ اﻟﺮﲪَﻦ ﺑْﻦ‬ ٍ ٍ ‫ﻋﻮف، ﺣﺪﺛَـﻨَﺎ أَﰊ، ﻋﻦ اﻟْﻘﺎﺳﻢ ﺑْﻦ ﳏَﻤﺪ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋِﺸﺔَ، ﻗَﺎﻟَﺖ: ﻗَﺎل رﺳﻮل اﷲِ ﺻﻠﱠﻰ‬ ُ َُ َ ْ َ َ َْ ‫َﱠ ِ َِ َ ِ ِ ِ ُ ﱠ‬ َ َْ ‫ْ ِ َ َ َ َ ِ ُ َ َﱞ‬ «‫اﷲُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ: »ﻣﻦ أَﺣﺪث ﻓِﻲ أَﻣﺮﻧَﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟَْﻴﺲ ﻣ ْﻨﻪُ ﻓَـﻬﻮ رد‬ َ َْ َْ َ ََ ِ َ
"Ko uvede u ovu našu stvar (vjeru) ono što nije od nje to se odbija." (Hadis bilježe imam Buhari i Muslim). I rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "A svaka novina u vjeri je zabluda a svaka zabluda je novotarija." (Bilježi imam Ahmed 4/126, Tirmizi 2676). Tako da su ove predaje presudile da je svaka novotarija dalalet (zabluda), dok ovi pokušaju da kažu da nije svaka novotarija zabluda nego da postoji nešto što se zove "lijepa novotarija", pa kome čovjek da vjeruje Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ili nekom novotaru?

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Rekao je hafiz Ibn Redžeb El-Hanbeli u djelu "Šerh Erbeine En-Nevevije" u komentaru riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "A svaka novotarija je zabluda!": "Ovo je od riječitosti, odnosno retoričnosti Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (ar. Dževamiu El-Kelim), te iz ovih riječi ništa nije izdvojeno (sve pod ove riječi podpada), i ovo biva jedna velika osnova od osnova ove vjere, i ona je blizu značenju riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko uvede u ovu našu stvar (vjeru) ono što nije od nje to se odbija." (Hadis bilježe imam Buhari i Muslim). Tako, svaki onaj koji nešto novo izumi (dođe s nečim novim), a potom to pripiše vjeri (da je dio vjere), a to ne bude ustvari od osnova ove vjere – ta stvar se vraća njemu tj. onome ko ju je izumio i ona biva njegova zabluda i dalalet dok sama vjera biva potpuno čista od dotična postupka. Ovdje ne pravimo razliku da li ta stvar bila iz domena vjerovanja (ubjeđenja), djela ili pak govora, u svakom slučaju dalalet te stvari se vraća na onoga ko je došao s tim." (Pogledati Džamiu Ulum Ve-lHikem Ibn Redžeb El-Hanbeli). A glavni dokaz kojim novotari žele da potvrde praksu mevluda jesu riječi i ono što se prenosi od Omera, radijjallahu anhu: "Lijepe li novotarije!" Odgovor na ovo šubhu biva u sljedećim tačkama:
Jedan od najčešćih i ''najjačih'' dokaza na koje se pozivaju zagovornici ''lijepih novotarija'' u vjeri jeste poznati događaj u vezi sa Omerom, radijjallahu anhu, a koji je zabilježio imam Buharija. Dokazivanje ovom predajom također je pokazatelj

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
''znanja'' tj. njihova neznanja, onih koji neukim ljudima ''prodaju maglu'' i na taj način opravdavaju svakodnevno činjenje novotarija. Od Abdurrahmana Ibn AbdulKarija prenosi se da je kazao: ''Jedne noći u mjesecu Ramazanu zajedno sa Omerom, radijjallahu anhu, otišao sam u mesdžid gdje smo zatekli ljude kako klanjaju raštrkani. Negdje je klanjao čovjek pojedinačno, dok je na drugom mjestu klanjao je čovjek a za njim je klanjala grupica ljudi. Tada je Omer, radijjallahu anhu, kazao: "Smatram da bi bilo mnogo bolje i ljepše kada bi se ljudi okupili u namazu i klanjali za jednim imamom." Nakon toga Omer, radijjallahu anhu, donio je čvrstu odluku i postavio Ubejja Ibn K'aba, radijjallahu anhu, da predvodi ljude u namazu. Nedugo nakon toga ponovo sam sa Omerom, radijjallahu anhu, otišao u mesdžid a ljudi su klanjali za jednim imamom. Kada je Omer vidio taj prizor, kazao je: 'Zaista je ovo divna novotarija.'' Ili "Lijepe li novotarije." (Buharija) Oni koji su ovom predajom dokazivali postojanje ''lijepih novotarija'' zaboravili su u svemu tome nekoliko činjenica, koje su ujedno i odgovor na njihove tvrdnje. Da li je Omer, radijjallahu anhu, u stvarnosti došao sa novotarijom – to što je ljude okupio da klanjaju Teravih namaz za jednim imamom – ili je to stvar koja je bila poznata još za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koju je on lično prakticirao, pa je ostavljena iz određenih razloga? U stvarnosti Omer, radijjallahu anhu, nije uveo u vjeru nešto novo – novotariju, već je samo oživio praksu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koju je on ostavio iz bojazni da se Teravih namaz propiše obaveznim. Od Aiše, radijjallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne večeri izašao u mesdžid i klanjao noćni namaz i sa njim je klanjalo nekoliko ljudi, koji su sutradan počeli drugima kazivati o tome, te se druge večeri okupilo više ljudi, pa je Allahov Poslanik izašao i predvodio ih u namazu. Sutradan su ljudi opet o tome

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
kazivali drugima što je uzrokovalo da se u trećoj noći iskupi mnogo svijeta. Allahov Poslanik ponovo je izašao i treće noći i ljude predvodio u namazu. Četvrte večeri toliko se ljudi iskupilo da nisu mogli stati u mesdžid. Allahov Poslanik nije izašao te večeri, a ljudi su u iščekivanju pljeskali rukama i pozivali ga na namaz. Međutim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je tek kada je nastupilo vrijeme Sabah namaza, a kada je završio sa namazom, okrenuo se ljudima, izgovorio Šehadet i kazao: ''Ja sam primjetio da ste se okupili i nije me spriječilo da izađem ništa drugo osim što sam se pobojao da se Teravih namaz propiše kao obavezan pa da to ne mognete izdržati.'' (Buharija i Muslim). Ova predaja jasno ukazuje na to da je zajedničko klanjanje Teravih namaza bilo poznato za života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je on to činio, te da je tu praksu ostavio iz milosti prema svome ummetu, kako im ne bi bila propisana, a oni to ne bi mogli izdržati. Također, u sunnetu Allahovog Poslanika postoje drugi argumenti koji potvrđuju legitimnost ovog postupka i da je to od sunneta. Kazao je Allahov Poslanik: ''Onaj ko klanja za imamom (noćni namaz teraviju) sve dok imam klanja, ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć.'' (Tirmizi, za ovu predaju imam Tirmizi kazao je da je vjerodostojna). Imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, je na osnovu ovog hadisa govorio da je klanjanje Teravih namaza u džematu vrednije od pojedinačnog klanjanja. Postavlja se pitanje, kako onda ispravno i potpuno shvatiti riječi Omera, radijjallahu anhu,: ''Zaista je ovo divna novotarija'', ako se one ne odnose na stvarnu novotariju u vjeri? Kao odgovor na ovo interesantno pitanje spomenut ćemo citate nekoliko islamskih učenjaka:

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Kazao je imam Ibn Kesir, rahmetullahi alejhi: ''Novotarije se mogu podijeliti u dvije skupine: novotarija u vjeri i na nju se odnose riječi Allahovog Poslanika: "Svaka nova stvar (u vjeri) je novotarija, a svaka novotarija je zabluda.'' Međutim, ponekad novotarija biva u jezičkom značenju i na nju se odnose riječi vođe pravovjernih Omera, radijjallahu anhu, onda kada je okupio ljude da klanjaju Teravih namaz za jednim imamom: 'Zaista je ovo divna novotarija.''' (Tefsir Ibn Kesir, 1 tom, str. 213, komentar 117. ajeta sure El-Bekare). Kazao je Ibn Redžeb: ''A što se tiče onih mjesta u kojima je preneseno od Selefa – ispravnih prethodnika, da su lijepim smatrali neke novotarije, to se odnosi na jezičko značenje novotarije, a ne na novotarije u vjeri. Tako se tumače riječi Omera, radijjallahu anhu, kada je sakupio ljude da klanjaju u ramazanu Teravih namaz za jednim imamom, pa kada ih je vidio skupa, kazao je: 'Zaista je ovo divna novotarija.''' (Džami'u elUlumi Vel-Hikem, 2 tom, str.128, komentar dvadeset i osmog hadisa). Isto mišljenje naveo je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi, u svome kapitalnom djelu ''Iktidaus-siratil-mustekim'', 2 tom, str. 95-96. Iz svega navedenog jasno vidimo da se predaja Omera, radijjallahu anhu, i njegovo okupljanje ljudi na Teravih namazu za jednim imamom nikako ne može koristiti kao dokaz postojanja ''lijepih novotarija'' u vjeri iz razloga: • Zato što on u osnovi nije uveo ništa novo u vjeri, već je nastavio sa prakticiranjem onoga što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio nekoliko večeri, nakon što je nestalo razloga zbog kojeg je Allahov Poslanik ostavio klanjanje Teravih namaza u džematu; njegove riječi: ''Zaista je ovo divna novotarija'', ispravno se shvataju na način da se odnose na jezičko značenje novotarije, jer je novotarija u jezičkom značenju opširniji pojam

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
od onoga što se pod tim pojmom podrazumijeva u terminološkom značenju. Možda će neko kazati ili možda neko ima pogrešno razumijevanje ili pak vidi u hadisima Ebu Hurejre, radijjallahu anhu i Džerira Ibn Abdullaha, radijjallahu anhu, kontradiktornost koja je dovela do pogrešnog zaključka da u Islamu ustvari ima i postoje "lijepe" novotarije, te stoga neophodno je da se ovo prvo pojasni kako niko nakon toga nebi svoje eventualne zaključke temeljio na jednom od ova dva hadisa. Od Džerir Ibn Abdullah, radijjallahu anhuma, se prenosi da je rekao, kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

ِ ِ ُ ‫ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﺠﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗَﺎل ﻗَﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋﻠَْﻴﻪ‬ َ َ َُ َ َ ِ ‫وﺳﻠﱠﻢ: "ﻣﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﱠﺔَ ﺧ ْﻴﺮ ﻓَﺎﺗﱡﺒِﻊ ﻋﻠَْﻴـﻬﺎ ﻓَـﻠَﻪُ أَﺟﺮﻩُ وﻣﺜْﻞ أُﺟﻮر ﻣﻦ اﺗﱠـﺒَـﻌﻪُ ﻏَْﻴـﺮ‬ َ َ َ ٍ َ ُ ‫ََ َ َْ َﱠ‬ َ َ ْ َ ِ ُ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ‫ﻣ ْﻨـﻘﻮص ﻣﻦ أُﺟﻮرﻫﻢ ﺷ ْﻴﺌًﺎ وﻣﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﱠﺔَ ﺷﺮ ﻓَﺎﺗﱡﺒِﻊ ﻋﻠَْﻴـﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﻠَْﻴﻪ وزرﻩُ وﻣﺜْﻞ‬ ُ َ ُِْ َ َ َ َ َ َ ‫َ ُ ٍ ْ ُ ِ ْ َ ََ ْ َ ﱠ ُ َ ﱟ‬ ‫أَوزار ﻣﻦ اﺗﱠـﺒَـﻌﻪُ ﻏَْﻴـﺮ ﻣ ْﻨـﻘﻮص ﻣﻦ أَوزارﻫﻢ ﺷ ْﻴﺌًﺎ." رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي رﻗﻢ ٥٧٦٢ وﻗﺎل‬ َ ْ ِِ َ ْ ْ ِ ٍ ُ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ ‫ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ‬ َ ٌَ َ ٌ َ ََ ٌ
"Onaj ko u Islamu uvede lijepu stvar (oživi Sunnet) imat će nagradu svih onih koji to poslije njega rade, a njima se ništa od nagrade neće umanjiti, dok onaj čovjek koji uvede neku ružnu novotariju (oživi ili on dođe sa novotarijom) imat će grijeh novotarije i svih oni koji ga slijede a njima od grijeha ništa neće biti umanjeno." (Hadis bilježi imam Tirmizi pod brojem 2675 i rekao je hadis je Hasenu Es-Sahih). Ovaj hadis ima svoj povod i priču koja pojašnjava njegov smisao i značenje, a ova priča spomenuta je Muslimovoj zbirci hadisa od Džerira Ibn Abdullaha, koji ujedno i prenosi hadis i koji je kazao: "Došli su ljudi od arapa (ljudi koji su živjeli na periferijama i u pustinji) koji su imali na sebi vunenu odijeću i na kojima se je

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
vidjelo da teško (siromašno) žive, te Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, usta i podstaknu ashabe na Sadaku i da se ovim ljudima udijeli jer su oni toga potrebni. Ashabi se odazvaše riječima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, al ne tako brzo (bi nešto sporije nego inače kako su se odazivali) i to se primjeti na licu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Dalje priča Džerir: Sve tako bi dok jedan od Ensarija ne ustade i donese snop listova (hrane) te ga slijediše i drugi donoseći šta je ko imao, tako da se na licu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ovaj put primjeti radost, i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Onaj ko u Islamu uvede lijepu stvar (oživi Sunnet) imat će nagradu svih onih koji to poslije njega rade a njima se ništa od nagrade neće umanjiti, dok onaj čovjek koji uvede neku ružnu novotariju (oživi ili on dođe sa novotarijom) imat će grijeh novotarije i svih oni koji ga slijede a njima od grijeha ništa neće biti umanjeno." (Hadis bilježi imam Muslim pod brojem 1017). Kako bi dodatno pojasnio ovaj hadis, navest ću također predaju od imama Nesaia, koju također prenosi od Džerir Ibn Abdullaha, radijjallahu anhu, u kome stoji da je kazao: "Sjedili smo jedne prilike polovinom dana kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada su došli kod Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, ljudi koji su bili "goli i bosi" i na kojima su bile jasne crte teška (siromašna) života, te vidjevši to promijeni se lice Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od žalosti koja ga obuze vidjevši ih u takvom stanju, zatim uđe a potom odmah izađe i naredi Bilalu da prouči Ezan, potom klanja namaz i stade na drži hutbu (vaz, govor) i reče: " O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drúgu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio, i neka čovjek udijeli

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
nešto od Dinara ili Dirhema, od svoje odijeće, ili pak od pregršti Datula (Hurmi), pa čak neka udijeli koliko je pola Datule (Hurme), nakon ovih riječi dođe jedan čovjek od Ensarija sa pregršti hrane tako da je to jedva nosio, a nakon toga i ostali ljudi jedan za drugim počeše da dolaze noseći šta je ko imao, i dalje kaže Džerir, vidio sam kako je nakon malo vremena bila velika količina (kamara) hrane i odijeće pred njima, a lice Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zablista kao da je od zlata, vijdevši to Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: "Onaj ko u Islamu uvede lijepu stvar (oživi Sunnet) imat će nagradu svih onih koji to poslije njega rade a njima se ništa od nagrade neće umanjiti, dok onaj čovjek koji uvede neku ružnu novotariju (oživi ili on dođe sa novotarijom) imat će grijeh novotarije i svih oni koji ga slijede a njima od grijeha ništa neće biti umanjeno." (Bilježi Nesai u poglavlju: Poglavlje o Zekatu i podsticanju na davanje Sadake). Iz navedene priče i povoda hadisa biva nam jasno da značenje riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko u Islamu uvede lijepu stvar (oživi Sunnet)..." ustvari odnosi se na oživljavanje nečega od Sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vremenu i mjestu kada taj dotični Sunnet bude "zamro", sve jedno da li to dijelo (koje se ubraja u Sunnet) bude naređeno nekom od ashaba, radijjallahu anhum, da ga čini, ili pak da je to ono što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio, rekao da se radi ili svojom šutnjom odobrio, a što je imalo za cilj da bude sastavni dio Sunneta za kojima će se povesti Ummet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ono što također upućuje i dodatno pojašnjava gore već rečeno jeste i hadis od Ebu Hurejre, radijjallahu anhu, u kome stoji da je kazao:" Došao je jedan čovjek do Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a bio je jako "loše" obučen i na njemu su de vidjeli tragovi siromaštva, vidjevši ga u takvom stanju Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstače ashabe na Sadaku,

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
odnosno pozva ih da udijele tom čovjeku šta imaju. Tako dođe čovjek od ashaba i reče o Allahov Poslaniče ja imam to i to, i niko nije ostao prisutan od ashaba a da nije donio i udijeli nešto dotičnom čovjeku od noga što je imao bilo to malo ili pak puno, nakon toga reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko uradi (dođe) sa nekim dobrim dijelom (ar. Hajr) pa se nakon toga drugi povedu za njim, on za to ima potpunu nagradu i nagradu onih koji su se poveli za njim, a njima se od njihove nagrade ništa samnjiti neće, a onaj ko bude došao (uradio) neko loše dijelo pa se ljudi povedu za njim, on za to ima potpun grijeh i grijeha onih koji se povedu za njim, a nijma se od grijeha ništa neće umanjiti." (Bilježi Ibn Madže u Sunenu pod brojem 204). Nakon ovoga opširnog izlaganja svakom razumom obdarenom insanu treba da se obijelodani istina, odnosno nema sumnje da nije bio cilj niti poenta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kroz ovaj hadis da legitimiše i dozvoljenim proglasi novotarije u vjeri, odnosno da otvori vrata stvarima koje nisu dozvoljene u vjeri, a koju neke skupine nazivaju "Lijepe novotarije" kako bi ih radili sami a i druge kroz ovaj opasni naziv primamili i legitimnim učinili. Mnogo je dokaza koji ukazuju da cilj i poenta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kroz ovaj hadis nikada nije bilo legitimiranje novotarija, od tih dokaza su: - Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bezbroj puta ponavljao je i ashabe podsijećao na riječi: "Svaka nova stvar u vjeri je novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri." (Bilježi imam Nesai) Dakle, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je običaj kada drži Hutbu da kaže: "A zatim, doista najbolji govor je Allahova Knjiga, a najbolja uputa - uputa Muhammeda, najgore stvari su novotarije, svaka novotarija je zabluda (ar. Dalalet)." (Hadis bilježi imam Muslim od Džabira, radijjallahu anhu pod brojem 867).

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
I nakon što smo kazali i iz hadisa naučili da je svaka novotarija zabluda pa kako onda može neko reći da ima "lijepa novotarija"?! - Obavjestio nas je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da osoba koja uvede (dođe sa nečim novim u vjeru) nešto novo u vjeru, njegov postupak i ta nova stvar bivaju odbačene i kod Allaha ništavne, neprihvatljive baš onako kao što je došlo u hadisu od Aiše, radijjallahu anha:

ِ ُ َ ‫ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻗَﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ: "ﻣﻦ أَﺣﺪث‬ َ َْ َْ َ ََِ َ َ َُ ٢٦٩٧ ‫ﻓِﻲ أَﻣﺮﻧَﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟَْﻴﺲ ﻓِﻴﻪ ﻓَـﻬﻮ ر ﱞ." رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﺘﺢ رﻗﻢ‬ ‫ْ ِ َ َ َ َ ِ ُ َ َد‬
"Ko uvede nešto novo u ovu našu stvar (vjeru) to se odbija (ne prima)." (Hadis bilježi imam Buhari u dijelu Fethu El-Bari pod brojem 2697). Nakon ovoga hadisa kako iko može da kaže da imaju "lijepe novotarije" i da su one primljene i kod Allaha nagrađene?! - Onaj ko u vjeru uvede nešto novo (dođe sa nečim novim), iz njegova postupka se razumije mnogo stvari, od koji su svaka gora od prve: • Takva osoba samtra i gleda vjeru nepotpunom, te indirektno optužuje Allaha, azze ve dželle, da nije objavio potpunu vjeru, a što je u direktnoj suprotnosti sa riječima Allaha, azze ve dželle: "Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera." (Prijevod značenja sura Al-Maaida, ajet broj 3). • Vjera je od samog svoga početka, od vremena Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila nepotpuna i manjkava sve dok nije došao ovaj čovjek (čitaj novotar) i upotpunio je. • Njegovo konstantno ponavljanje ove novotarije za sobom povlači još jednu veliku laž i potvoru ovaj put na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
sellem, ili nije znao da postoje ove "lijepe novotarije" ili je pak znao a od svoga Ummeta sakrio i tako svoj emnate pronevjerio (što neuzbillah sve vodi u Kufr). • Također, ova osoba (novotar) samtra i gleda da ove "lijepe novotarije" su promašile i nepoznate bile svim od prvih generacija na čelu sa Allahovm Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa ashabima, tabinima, ispravnih prethodnicima... a stvar treba da bude drugačija, treba da se ovaj novotar zapita i kaže sebi: Da je zaista stvar onako kako je ja smatram pa ove generacije bi me sigurno preduhitrile, jer su u svakom vidu dobra bili daleko ispred nas." • Otvaranje vrata "lijepim novotarijama" ustvari vodi ka otvaranju i promijeni ove plemenite i od Allaha sačuvane vjere, jer bi svaki novotar imao opravdanje za svoju novotariju govoreći da je dotična stvar koju je učinio ustvari samo nešto iz domena "lijepih novotarija". • Rad i oživljavanje novotarija vodi ka zapostavljanju i negiranju Sunneta, a ovome ide u prilog govor Selefa: "Niko nije posrnuo i oživio jednu novotariju a da u isto vrijeme nije zapostavio i umrtvio nešto od Sunneta i obrnuto."

- ARGUMENTUJU SVOJU NOVOTARIJU DA JE ONA USTVARI IZRAZ LJUBAVI SPRAM ALLAHOVA POSLANIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, A LJUBAV SPRAM POSLANIKA JE DOZVOLJENA: Odgovor na ovu šubhu biva riječima: nema sumnje da je ljubav spram Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, veća od ljubavi prema bilo čemu drugom, pa čak veća i od ljubavi prema samom sebi, no te ne znači da čovjek može da izmišlja i uvodi nove stvari u vjeru, nego naprotiv ljubav spram Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se ogleda u pokornosti i poslušnosti Allahovu Poslaniku,

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
sallallahu alejhi ve sellem, kao i Njegovo slijeđenje u svemu što je naredio a istovremeno ostavljanje svega što je zabranio, te to biva najveći znak i stepen ljubavi i poštivanja Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Također, istinska ljubav spram poslanika povlači za sobom življenje i oživljavanje Sunneta, baš onako kako je sam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, živio i oporučio da muslimani nakon njega žive. A sama vjera odnosno sva djela koja čovjek čini treba da budu sagrađena na dva osnovna i temeljna stuba: Ihlas (iskrenost djela i činjenje isti samo radi Allaha, azze ve dželle) i Mutabea (slijeđenje Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao i praktikovanje ibadeta na način kako je pojašnjeno Sunnetom Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem). - ARGUMENTUJU DA PRILIKOM MEVLUDA PROUČAVA SE SIRA ALLAHOVA POSLANIKA, A SAMIM TIME SE NJEGOV ŽIVOT SPOZNAJE I PRIMJENJUJE: Odgovor na ovu zabludu biva riječima da je pravi i iskreni musliman onaj koji stalno iščitaje životopis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pouke i poruke iz Njegova časna života primjenjuje u svome životu svakodnevno, a ne samo povodom nekih manifestacija i mevluda koji se jednom tokom godine praktikuju, a koje organizuju oni koji "nemaju vremena" tokom cijele godine da se sjete Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa žele povodom mevluda da nadoknade ono što su propustili u munuloj godini. Dakle, njihov problem je što tokom cijele godine ne sjete se Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
sellem, a kao druga stvar gora od prethodne jeste što oni pokušaju da određeni dan učine posebnim kako bi ga obilježili i proveli u ibadetu što biva novotarija u punoj njenoj definiciji (da se određeno vrijeme i prostor uzmu za ibadet bez da to ima uporište u Šerijatu). Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

ِ ِ ُ ِ ‫ﻋﻦ ﻋْﺮﺑَﺎض ﺑْﻦ ﺳﺎرﻳَﺔَ ﻗَﺎل ﺻﻠﱠﻰ ﻟَﻨَﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋﻠَْﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ اﻟْﻔﺠﺮ ُﱠ أَﻗْـﺒَﻞ‬ َ َ َ َِ ِ ِ َُ َْ َ ‫َ َ َ َ َ َْ ﰒ‬ ِ ِ ِ ‫ﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﻓَـﻮﻋﻈَﻨَﺎ ﻣﻮﻋﻈَﺔً ﺑَﻠِﻴﻐَﺔً ذَرﻓَﺖ ﳍَﺎ اﻷَﻋﲔ ووﺟﻠَﺖ ﻣْﻨـﻬﺎ اﻟْﻘﻠُﻮب ﻗُـ ْﻠﻨَﺎ أَو ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ‬ ُ ُ َ ْ َ َ ُُ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ِ ‫رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﻛﺄَن ﻫﺬﻩِ ﻣﻮﻋﻈَﺔُ ﻣﻮدع ﻓَﺄَوﺻﻨَﺎ ﻗَﺎل:"أُوﺻﻴﻜﻢ ﺑِﺘَـﻘﻮى اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺴﻤﻊ‬ ِْ‫ِ َ ﱠ‬ َ ِ ْ ٍ‫َ ُ َ ِ َ ﱠ َ ِ َ ْ ِ َُ ﱢ‬ َْ ْ ُ ِ ً َ َ َ ْ َِ ‫واﻟﻄﱠﺎﻋﺔ وإِن ﻛﺎن ﻋ ْﺒﺪا ﺣﺒَﺸﻴّﺎ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻣﻦ ﻳَﻌﺶ ﻣ ْﻨﻜﻢ ﻳَـﺮى ﺑَـﻌﺪي اﺧﺘِﻼﻓًﺎ ﻛﺜِﻴﺮا‬ َ َ ْ ِْ َ ْ ُ ِ ْ ِ ْ َ َ َ َ ً ِِ ِ ِِ ِ ِ ‫ﻓَـﻌﻠَْﻴﻜﻢ ﺑِﺴﻨﱠﺘِﻲ وﺳﻨﱠﺔ اﻟْﺨﻠَﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟْﻤﻬﺪﻳﱢﻴﻦ وﻋ ﱡﻮا ﻋﻠَْﻴـﻬﺎ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻮاﺟﺬ وإِﻳﱠﺎﻛﻢ‬ ْ ُ َ َ ‫َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ ﱠ َ َ ْ َ َ َﻀ َ َ ـ‬ ".ٌ َ‫وﻣﺤﺪﺛَﺎت اﻷُﻣﻮر ﻓَِﺈن ﻛﻞ ﻣﺤﺪﺛَﺔ ﺑِﺪﻋ ٌ وإِن ﻛﻞ ﺑِﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟ‬ ‫َ ُ ْ َ ِ ْ ُ ِ ﱠ ُ ﱠ ُ ْ َ ٍ ْ َﺔ َ ﱠ ُ ﱠ ْ َ ٍ َ َ ﺔ‬
"Oporučujem vam bogobojaznost, i da budete pokorni vašim vođama pa kada bi on bio i rob Habešija (današnja Etiopija). Onaj ko bude živio poslije mene vidje će mnoga razilaženja, i držite se moga sunneta i sunneta moji pravedni halifa (nasljednika) poslije mene, i uhvatite to čvrsto očnjacima, a klonite se novi stvari, doista su nove stvari Bid'a (novotarije) a svaka novotarija je zabluda." Ahmed
Prenosi se također da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:

ٍ ِ ِ ‫ﺣﺪﺛَـﻨَﺎ ﳏَﻤﺪ ﺑْﻦ اﻟﺼﺒﱠﺎح اﻟْﺒَـﺰاز ﺣﺪﺛَـﻨَﺎ إِﺑْـﺮاﻫﻴﻢ ﺑْﻦ ﺳﻌﺪ ح وﺣﺪﺛَـﻨَﺎ ﳏَﻤﺪ ﺑْﻦ ﻋﻴﺴﻰ‬ َْ ُ ُ َ ‫َﱠ ُ ﱠُ ُ ﱠ ِ ﱠُ َﱠ‬ َ ُ ُ‫ََﱠ ُ ﱠ‬ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ٍ ْ َ ُ ُ ِ َ َ ‫َ ﱠ َ ُ ِ ُ َ ْ َ ٍ َ ْ َِ ﱡ‬ ‫ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟْﻤﺨﺮﻣﻰ وإِﺑْـﺮاﻫﻴﻢ ﺑْﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑْﻦ إِﺑْـﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ‬ ٍ ِ ُ ‫اﻟْﻘﺎﺳﻢ ﺑْﻦ ﳏَﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋِﺸﺔَ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗَﺎﻟَﺖ ﻗَﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ َ َ َْ ‫َ ِِ ِ ُ ﱠ‬ َُ َ ْ .« ‫وﺳﻠﻢ- » ﻣﻦ أَﺣﺪث ﰱ أَﻣﺮﻧَﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟَْﻴﺲ ﻓِﻴﻪ ﻓَـﻬﻮ رﱞ‬ ‫َ ْ ْ َ َ ِ ْ ِ َ َ َ َ ِ ُ َ َد‬

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
"Ko uvede nešto novo u ovu našu stvar (vjeru) što nije od nje to se odbija." Davud, 4/329.
U drugoj predaji se bilježi da je rekao:

"Ko bude uradio neko djelo koje nije od naše stvari (vjere) to se odbija". (Hadis bilježi imam Muslim, 5/132).

‫وﺣﺪﺛـَﻨَﺎ إِﺳﺤﺎق ﺑْﻦ إِﺑْـﺮاﻫﻴﻢ وﻋْﺒﺪ ﺑْﻦ ﲪَْﻴﺪ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻦ أَﰉ ﻋﺎﻣﺮ ﻗَﺎل ﻋْﺒﺪ ﺣﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋْﺒﺪ‬ ُ َ ‫َ َ ﱠ ْ َ ُ ُ َ ِ َ َ َ ُ ُ ُ ٍ َِ ً َ ْ ِ َ ِ ٍ َ َ ٌ َ ﱠ‬ ِ ِ ِ ُ ‫اﻟْﻤﻠِﻚ ﺑْﻦ ﻋﻤﺮو ﺣﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺰﻫﺮى ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑْﻦ إِﺑْـﺮاﻫﻴﻢ ﻗَﺎل ﺳﺄَﻟْﺖ‬ َ ‫َ ِ ُ ٍَْ َﱠ‬ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ‫ُ َ َْ ٍ ﱡْ ِ ﱡ‬ ِ ِ ٍُ َ ْ َ ٍ ‫َ ِ َ َ ُ ﱠ‬ ‫اﻟْﻘﺎﺳﻢ ﺑْﻦ ﳏَﻤﺪ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻟَﻪُ ﺛَﻼَﺛَﺔُ ﻣﺴﺎﻛِﻦ ﻓَﺄَوﺻﻰ ﺑِﺜُـﻠُﺚ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﻣْﻨـﻬﺎ ﻗَﺎل ﳚﻤﻊ‬ َ ْ َ ََ ُ َ ُْ َ َ ٍ َ ْ َ ‫ُ ﱢ‬ ٍِ ِ َ ‫َ ﱠ‬ ‫ذَﻟِﻚ ﻛﻠﱡﻪُ ﰱ ﻣﺴﻜﻦ واﺣﺪ ُﱠ ﻗَﺎل أَﺧﺒَـﺮﺗْﲎ ﻋﺎﺋِﺸﺔُ أَن رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ َ َِ ْ َ ‫َ ُ ِ َ ْ ٍَ َ ﰒ‬ َُ ِ .« ‫وﺳﻠﻢ- ﻗَﺎل » ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﻟَْﻴﺲ ﻋﻠَْﻴﻪ أَﻣﺮﻧَﺎ ﻓَـﻬﻮ رﱞ‬ ‫َ َ ِ ْ ُ ُ َ َد‬ ََ َ َ ْ َ َ

Ukoliko pogledamo duboko u sam cilj i smisao mevluda zasigurno ćemo doći do zaključka da ta stvar nema osnove u Sunnetu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a niti u životu i praksi pravednih halifa nakon Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, te tako lahko dođemo do zaključka da je mevlud nova stvar u vjeri tj. novotarija koja vodi u zabludu, a na ovo upućuju i riječi Allaha, azze ve dželle:

ِ ِ ِ ۖ ْ ُ ِ ِْ ْ ِ َ َ ُ ‫ﱠ‬ ‫ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا أَﻃﻴﻌﻮا اﻟﻠﱠﻪَ وأَﻃﻴﻌُﻮا اﻟﺮﺳﻮل وأُوﱄ اﻷَﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ ◌ ﻓَِﺈن ﺗَـﻨَﺎزﻋﺘُﻢ ِﰲ‬ ُ َ َ َ ْ َْ َ ِ ِ َ ِْ ُ ِ ‫َ ٍ ﱡ َ ِ ﱠ‬ ٰ ‫ﺷﻲء ﻓَـﺮدوﻩُ إِﱃ اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺮﺳﻮل إِن ﻛﻨﺘُﻢ ﺗـُﺆﻣﻨُﻮن ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ واﻟْﻴَـﻮِم اﻵﺧﺮ ◌ ذﻟِﻚ ﺧْﻴـﺮ وأَﺣﺴﻦ‬ ُ َ ْ َُ ْ َ ٌَ َ َ ۚ ِ ْ ْ َ ُ ْ
[٤:٥٩]

"O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u

‫ﺗَﺄْوﻳﻼ‬ ًِ

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše." (Prijevod značenja sura An-Nisa, ajet broj 59). Obraćanje ili vraćanje Allahu, azze ve džlle, i njegovu poslaniku znači ustvari vraćanje dotične stvari na vagu Kur'ana i Sunneta, i mi kada mevlud kao praksu vratimo na vagu Kur'ana i Sunneta, vidimo da on nema osnove niti u jednom izvoru, te biva obaveza na onome ko je ovu praksu praktikovao da se pokaje Allahu, azze ve dželle, te da ovu ružnu novotariju ostavi i uhvati se čvrsto slijeđenja i praktikovanja Kur'ansko-Sunnetski tekstova iz kojih uzimamo poruka i pouke. I ovo biva primjer i način kako će iskreni Allahov vjernik da postupi kada mu dođe istina, a oni koji to odbiju pa nihov račun će da nađu i polažu pred Allahom Uzvišenim.

FETVE ISLAMSKI UČENJAKA SPRAM PRAKTIKOVANJA I UČESTOVANJA U NOVOTARIJI POZNATOJ POD IMENOM MEVLUD
ŠEJH MUHAMMED IBN SALIH EL-USEJMIN, RAHMETULLAHI ALEJHI Upitan je cijenjeni i istaknuti učenjak šejh Muhammed ibn Salih El-Usejmin o propisu proslavljanja Poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem, rođendana (mevluda), te je odgovorio, Allah mu se smilovao: Zahvala pripada samo

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegove ashabe, tabiine i sve one koji ih slijede na tom putu do Sudnjega dana... Proslava Poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem, rođendana nije bila poznata u islamskom ummetu sve do 4 hidžretskog stoljeća, tj. nije bila poznata u vremenu ashaba, tabiina i tabi-tabiina.S obzirom na to, neophodno je razjasniti dvije stvari: Prvo: Historijsko utvrđivanje Poslanikovog rođendana. Prije svega treba znati da nije tačno utvrđen datum Poslanikovog rođenja, tj. da je to 12. rebi'ul-evvel, jer se po ovom pitanju historičari razilaze. Neki od njih navode da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen 9. rebi'ul-evvela, a ne 12. Na osnovu ovoga ne možemo sa preciznošću reći da je Poslanik rođen 12. rebi'ul-evvela. Drugo: Ako bismo tačno ustanovili dan Poslanikovog rođenja, da li onda možemo reći da je islamski propisano proslavljanje toga dana i da li posebno u tom danu treba učiti poseban zikr i donositi salavate na Poslanika? A možda čak da za vrijeme ovog zikra, kao i gozbi u tom

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
danu, dolazi do miješanja muškaraca i žena i pjevanja kasida u kojima se navode pretjerane pohvale Poslanika (tj. pripisivanje Poslaniku osobina koje dolikuju samo Allahu, azze ve dželle). Naravno, nema sumnje da Allah, azze ve dželle, kao ni Njegov Poslanik, nije zadovoljan pretjerivanjem u pohvalama Poslanika i njegovim opisivanjem osobinama koje dolikuju samo Allahu. Da bismo utvrdili ispravnost proslavljanja Poslanikovog rođendana (mevluda) potreban nam je šerijatski dokaz, a on se uzima iz Kur'ana ili sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili prakse ashaba, radijallahu anhum. Međutim, u ovom slučaju dokaz koji bi nam ukazivao na proslavljanje Poslanikovog rođenja ne postoji ni u Allahovoj Knjizi ni u sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti u praksi ashaba. Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o postu ponedjeljkom, pa je odgovorio: '’U tom danu sam rođen i u njemu mi je spuštena objava.’' (bilježi Muslim). Ovaj hadis nije dokaz za proslavljanje Poslanikovog rođendana u mjesecu rebi'ul-evvelu već ukazuje na vrijednost posta ponedjeljkom, u kojem je Poslanik rođen i počašćen Objavom.

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Zatim, dan Poslanikovog rođenja, tj. ponedjeljak, ne odlikuje se ničim drugim osim onim što je spomenuto u hadisu, a to je vrijednost posta u njemu. Znači, ni u Kur'anu, ni u sunnetu, niti u praksi ashaba ne postoji dokaz o proslavljanju Poslanikovog rođendana, što znači da je taj čin novotarija. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio nas je na novotarije u svojoj hutbi u danu džume, pa je rekao: '’Najbolji govor je Allahova Knjiga, najbolja uputa je Muhammedova uputa, a najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda’'. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio je opći kriterij za sve novotarije i jasno rekao da je ‘'svaka novotarija’' zabluda i nije napravio izuzetak vezano za novotarije (tj. nije rekao da postoje lijepe novotarije). Poznato je da zabluda udaljava čovjeka od njegovog Gospodara i ukazuje na slabost njegovog ubjeđenja i slabost njegove vjere. Zatim, zapitajmo se: Čemu proslavljanje Poslanikovog rođendana? Da li je to način izražavanja ljubavi Poslaniku ili je to njegovo veličanje? Da li je to zapravo poistovjećivanje sa kršćanima koji su uzeli za praznik rođenje Isaa, alejhis-selam?

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Ako je cilj proslavljanja Poslanikovog rođendana način izražavanja ljubavi njemu i njegovo veličanje, ta doista mi ne volimo Poslanika više nego što su ga voljeli Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija i ostali ashabi, radijallahu anhum, a oni nisu proslavljali Poslanikov rođendan. A ako se želimo poistovjetiti sa kršćanima, ta ne treba da se u ibadetima poistovjećujemo sa njima. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘’Ko oponasa jedan narod, on je od njih.'’ (bilježi Ahmed). Zatim, kažemo onima koji su uveli ovu novotariju: ‘’Da li je Poslanik znao da se njegov rođendan treba proslavljati?’' Ako odgovore: '’Ne'’, onda ispada da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije u potpunosti Poslanik bio upoznat sa Allahovim šerijatom! A ako odgovore: 'Da', to znači da je sallallahu alejhi ve sellem, prikrio nešto od Allahovog šerijata i nije ga dostavio ljudima u potpunosti?! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nema nikakve veze sa ovim dvjema pretpostavkama. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najučeniji u Allahovoj vjeri i on je prvi koji je u praksu sproveo Allahov šerijat; on je brižljiv u dostavljanju upute čovječanstvu i u potpunosti je dostavio ljudima ono što mu je objavljeno.

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Na osnovu navedenog, možemo zaključiti da ne postoji u Poslanikovom sunnetu ništa što upućuje na propisanost proslavljanja njegovog rođendana. Ovim dokazujemo da je proslavljanje Poslanikovog rođendana greška sa aspekta historije u samom uzimanju ovog datuma za dan Poslanikovog rođenja (tj. 12. rebi'ul-evvel), a također i greška sa aspekta šerijata, jer je to novotarija, i nije ga propisao Allah, niti je to rekao Njegov Poslanik, niti su ga praktikovali pravedne halife (Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija), niti ostali ashabi i tabiini, a ni oni koji su ih slijedili u drugom i trećem stoljeću. Doista je proslavljanje Poslanikovog rođenja (mevluda) čin koji donosi čovjeku slabost, pa tako vidimo mnoge koji ga proslavljaju, a slabi su u praktikovanju ostalih Kur'anom i hadisom potvrđenih sunneta, što ukazuje na predznake loše završnice za novotare. Naime, novotari su aktivni u izvršavanju novotarija, ali zato oslabe i neaktivni su u mnogim potvrđenim sunnetima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi nam neko rekao: ‘’Ja proslavljam Poslanikov rođendan kako bih ljude podsjetio na Allahovu milost’’, odgovaramo mu: Samo rođenje ne predstavlja milost kao što to predstavlja poslanstvo i spuštanje Objave, kao što

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
kaže Uzvišeni: '’Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi'’’ (3:164). U ovom ajetu nije rečeno '’milošću Svojom obasuo kada se rodio poslanik’'. I kada bi gledali spuštanje Allahove milosti, preče bi bilo da se proslavlja dan spuštanja prve objave jer je u tom danu Allah spustio milost Svoju i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, prije nje nije bio vjerovjesnik, niti poslanik, niti je bio upoznat sa ajetima. I milost ukazana Muhammedovim poslanstvom veća je od njegovog rođenja i unatoč tome nije propisano proslavljanje toga dana. Ako bi nam neko rekao: ‘'Proslavljanje Poslanikovog rođendana je metoda pozivanja u Allahovu vjeru'’, odgovorit ćemo mu: Kako novotarija može biti metoda pozivanja u Allahovu vjeru, kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: '’...svaka novotarija je zabluda.’' Dakle, zabluda ne može biti sredstvo niti način za pozivanje na Pravi put. A metoda i sredstava za pozivanje u Allahovu vjeru je puno, tako da nam je ovaj način, putem novotarije, nepotreban.

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Na kraju savjetujem braći muslimanima da vode računa o praktikovanju pritvrđenih sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da ostave sve ono što nema potporu u Kur'anu i sunnetu i praksi ashaba. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavio i najmanju stvar koja je potrebna našem ummetu a da nam je nije objasnio. Da je proslavljanje Poslanikovog rođendana propisano, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi nas o tome obavijestio i to bi radili njegove pravedne halife, ostali ashabi i oni koji su ih slijedili dobra djela čineći. Neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i njegove časne ashabe. AMIN

ŠEJH ABDULAZIZ IBN BAZ, RAHMETULLAHI ALEJHI
Zahvala pripada Allahu. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji budu slijedili njegovu uputu. Nije dozvoljeno obilježavanje Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođendana (mevluda), niti rođendana nekog drugog, zato što je to od bid'ata (novotarija) koje

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
su uvedene u vjeru naknadno. Sam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ga obilježavao, niti njegove pravedne halife (Ebu Bekr, Omer, Osman, i Alija, radjallahu anhum), niti drugi od drugova Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radijallahu anhum, niti onih poslije ashaba od tri odabrane generacije. Oni su najbolje poznavali sunnet-praksu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najviše ga voljeli i najpotpunije slijedili njegov sunnet od svih onih koji su došli nakon njega. U vjerodostojnom hadisu Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se da je rekao: "Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje neće mu biti primljeno." tj. biti će odbačeno. I kaže u drugom hadisu: "Oporučujem vam moj sunnet i sunnet mojih pravednih halifa nakon mene. Čvrsto se uzmite za to i stisnite sa svojim kutnjacima. I upozoravam vas na novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri je bid'at-novotarija, a svaka novotarija je zabluda." U ova dva hadisa se nalazi žestoko upozorenje i prijetnja na opasnost uvođenja i rađenja novotarija.

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Allah, Uzvišeni, rekao je u Svojoj Jasnoj knjizi: "... a ono što vam Allahov Poslanik dadne to uzmite, a što vam zabrani to ostavite." (Prijevod značenja, El-Hašr, 7) "Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno njegovom naređenju da ih ne pogodi kakva fitna – smutnja ili da ih ne zadesi bolna kazna." (Prijevod značenja, En-Nur, 63) "Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor, za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje." (Prijevod značenja, El-Ahzab, 21) "Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio Džennetske bašče kroz koje rijeke teku, i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. To je veliki uspjeh." (Prijevod značenja, Et-Tevbe, 100) "Danas sam vašu vjeru usavršio i Svoju blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera."(Prijevod značenja, El-Maide, 3) Ajeti koji govore o ovome su mnogi. Iz obilježavanja mevluda i njemu sličnih običaja kao da se hoće reći da Allah, Uzvišeni, nije usavršio i upotpunio

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
vjeru ovom ummetu i da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije dostavio i prenjeo ummetu ono što im je potrebno da rade po tome, sve dok nisu došli oni koji su se pojavili nakon njega i uveli u Allahovu vjeru ono što On, Uzvišeni, nije dozvolio, misleći da je to od djela koja ih približavaju Allahu. U ovome, bez sumnje, nalazi se velika opasnost i nepokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah, Uzvišeni, je Svojim robovima usavršio vjeru i upotpunio prema njima Svoju blagodat. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dostavio je i prenjeo do nas vjeru jasno, u potpunosti je pojasnio i nije ostavio ni jedan put koji nas vodi ka Džennetu i udaljava od Vatre a da nam ga nije pojasnio i uputio nas na njega. Prenosi se u vjerodostojnom hadisu od Abdullaha b. Amra, radjallahu anhuma, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Nije Allah poslao ni jednog od vjerovjesnika a da nije imao za obavezu da uputi svoj ummet na ono što je poznavao od hajra (onoga u čemu je dobro) za njih i upozori ih na ono što je poznavao od zla po njih."(Hadis bilježi imam Muslim)

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
Poznato je da je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji od svih poslanika i njihov pečat, i najpotpuniji u prenošenju od Allaha i upućivanju savjeta, pa ako je obilježavanje mevluda od vjere sa kojom je Allah zadovoljan za Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov ummet; zasigurno bi ga obilježio i sam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za svoga života, ili neko od njegovih ashaba, Allah bio s njima zadovoljan. Kada znamo da se to nije desilo, onda nam je poznato da je islam od toga čist. Nasuprot, to je od novina u vjeri na koje je upozorio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoj ummet kao što je spomenuto u predhodna dva hadisa, i u drugim hadisima koji su došli u njihovom značenju. Kao njegove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi na džumanskoj hutbi: "... a zatim, doista je najbolji govor – Allahova knjiga, a najbolja uputa – uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a najgore stvari su novine u vjeri, a svaka novotarija (bid'at) je zabluda." (Hadis bilježi imam Muslim). Ajeta i hadisa koji govore o ovome ima mnogo. Velika skupina islamskih učenjaka je jasno porekla ispravnost obilježavanja mevluda i upozorila na njega, uzimajući za dokaz spomenute i druge argumente. Drugi

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
od novijih učenjaka su imali oprečan stav njima i dozvolili mevlud ako se u njemu ne sadrži nešto od vjerom pokuđenih i prezrenih stvari, kao pretjerivanje spram Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mješanja između muškaraca i žena, korištenja muzičkih instrumenata za razonodu i zabavu, i drugih od stvari pokuđenih šeri'atom, koji je čist od toga. Čak su neki ubjeđenja da je mevlud od lijepih novotarija (bid'atulhasene). Šerijarsko pravilo nalaže da se ono u čemu se ljudi razilaze vrati Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što Allah, dželle še'nuh, kaže: "O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim predvodnicima. A ako se u nečemu raziđete, vratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i Sudnji dan; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše." (Prijevod značenja, EnNisa', 59) "Ma u čemu se razilazili, treba da presudu da Allah."(Prijevod značenja, Eš-Šura, 10) Mi smo vratili propis mevluda Knjizi Uvišenog Allaha, pa smo naišli na to da nam naređuje slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u onome sa čime je došao i u onome na što nas je upozorio od zabranjenih stvari. I

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
obavjestio nas je, dželle še'nuh, da je usavršio ovom ummetu njihovu vjeru, a mevlud nije od onoga sa čime je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako da nije od vjere koju nam je usavršio Uzvišeni Allah. Također, naredio nam je slijeđenje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vjeri, pa smo mi tako vratili to i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nismo našli u njemu da je obilježavao mevlud, niti da je naredio njegovo obilježavanje, niti su ga obilježavali njegovi ashabi, Allah bio s njima zadovoljan. Iz ovoga smo zaključili da mevlud nije od propisanih stvari u našoj vjeri, nego je od novotarija uvedenih u vjeru i od oponašanja slijedbenika Knjige, židova i kršćana, prilikom njihovih praznika. Zato, jasno je svakom ko ima i trun pronicljivosti, i onome ko žudi za slijeđenjem istine a u tome je pravedan, da obilježavanje mevluda nije od vjere islama, nego je uvedena novotarija, čije ostavljanje i napuštanje naređuje Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ne treba onaj koji ima razuma da bude zaveden mnoštvom onih koji obilježavaju mevlude širom zemaljskih kontinenata, jer se istina ne prepoznaje po množtvu njenih

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
slijedbenika, nego se prepoznaje po šeri'atskim dokazima-argumentima, kao što kaže Uzvišeni Allah o Židovima i Kršćanima: "Oni govore da neće ući u Džennet osim ko bude od židova ili kršćana. To su puste želje njihove! Ti reci: Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite." (Prijevod značenja, El-Bekare, 111) "Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji; oni bi te od Allahova puta odvratili." (Prijevod značenja, El-En'am, 116) Zatim, obilježavanje mevluda u većnini slučavjeva, uz to što je bid'at-novotarija, nije pošteđeno i drugih prezrenih i zabranjenih stvari, kao mješanje između muškaraca i žena, slušanje muzike i pjesme, pijenje opojnih pića i konzumiranje onoga što muti pamet (ovo za sada, hvala Allahu, nije prisutno na područiju Bosne, ali je rašireno u mnogim muslimanskim državama širom isl. svijeta. Op.pr.), i druge od sličnih, zlih, pojava. Nekad se desi i nešto mnogo opasnije od ovoga a to je VELIKI ŠIRK (pripisivanje nečega od Allahovih posebnosti nekome drugom). Kao što je slučaj sa pretjerivanjem po pitanju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili drugih od evlija, tako što se doziva i upućuju mu se molbe, traži se od njega, sallallahu alejhi ve sellem,

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
pomoć, vjeruje se da on poznaje gajb-nevidljivi svjet i ono što će se desiti u budućnosti, i druge od stvari koje su jasno nevjerstvo, u koje mnogi od ljudi upadaju prilikom obilježavanja Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, mevluda ili mevluda posvećenog nekome drugom od onih koje oni nazivaju evlijama. Vjerodostojno se prenosi od Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu valejhi ve sellem, da je rekao: "Upozoravam vas na pretjerivanje u vjeri, jer je doista uništilo one koji su bili prije vas pretjerivanje u vjeri." I rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: "Nemojte pretjerivati spram mene kao što su pretjerali Kršćani spram sina Merjeminog. Doista sam ja rob, pa recite: Allahov rob i Njegov poslanik." (Hadis je zabilježio imam Buhari u svome "Sahihu" od Omera, radijallahu anhu) Od čudnih i zastranih stvari je i to da mnogi od ljudi ulažu krajnje napore i trud da prisustvuju na ovim obilježavanjima mevluda, koji su novotarija, i brane ih, a napuštaju i ostavljaju ono što im je Allah naredio od obavljanja džuma namaza i obavljanja namaza u džematu (mnogi uopće ne obavljaju namaz niti išta od islamskih šartova, a onda dolaze na mevlud i žele da

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
iskažu time njihovu ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, što je očita kontradiktornost! Op.pr.) Na to uopšte ne obraćaju pažnju i ne vide da sa time čine velike grijehe. Nema sumnje da je to slabosti imana (vjerovanja), nedovoljna upućenost i mnoštvo grijeha koji su prekrili njihova srca, Allah oprostio i nama i svim drugim muslimanima. Od stvari koje su prisutne je da neki misle da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prisustvuje obilježavanju mevluda i radi toga mu ustaju na noge kako bi mu ukazati počast i izazvali dobrodošlicu. Ovo je od najpokvarenijih izmišljotina i vrhunac neznanja. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, neće izaći iz svog kabura prije Sudnjega dana, niti ima ikakvog kontakta s bilo kim od ljudi, niti prisustvuje njihovim okupljanjima, nego boravi u svome kaburu (mezarju) do Sudnjega dana, a njegova duša je u uzvišenom skupu kod svoga Gospodara, u Kući plemenitosti. Kao što kaže Uzvišeni Allah u suri el-Mu'minun: "Vi ćete, poslije toga, pomrijeti, zatim ćete, na onom svijetu, oživljeni biti."(Prijevod značenja, El-Mu'minun, 15-16) I kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ja sam prvi čiji će se kabur otvoriti na Sudnjem danu, i ja

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
sam prvi koji će se zauzimanti (činiti šefat) i prvi čije će zauzimanje biti primljeno." Neka je na njega najbolji salavat i selam od svoga Gospodara. Ovaj plemeniti ajet i hadis, i ono što je u njihovom značenju od ajeta i hadisa, upućuju da će Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i drugi od mrtvih, biti proživljeni iz njihovih kaburova na Sudnjem danu, i po pitanju ovoga su složni svi od islamskih učenjaka, bez razilaženja među njima. Obaveza svakog muslimana je da povede brigu o ovim stvarim i da se pripazi onoga što su neznalice uvele u vjeru od novotarija, o čemu Allah nije spustio nikakvog dokaza, a Allah je najbolji pomagač, na Njega se istinski oslanjamo, i nema promjene stanja niti snage osim uz Allahovu pomoć. Što se tiče nazivanja selama Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, to je od najboljih pokornosti koje nas približuju Allahu i od dobrih djela, kao što kaže Uzvišeni Allah: "Doista Allah i meleki Njegovi donose salavat na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite salavat na njega i vi, i pokorite se u potpunosti!" (Prijevod značenja, El-Ahzab, 56) I kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko na mene donese

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
jedan salavat – Allah na njega donese deset."Donošenje salavata je propisano u bilo koje vrijeme i pritvrđeno na kraju svakog namaza, nasuprot i obavezno kod skupine islamskih pravnika na zadnjem sjedenju (tešehhudu) od svakog namaza. Donositi salavat je sunnetom pritvrđeno u mnogim situacijama, kao nakon ezana, prilikom njegovog, sallallahu alejhi ve sellem, spomena, u danu i noći džume (petaka), kao što na to upućuju mnogi hadisi. Allaha molimo da nas, i sve muslimane, uputi na ispravno razumjevanje vjere, da nas učvrsti na njenom slijeđenju, d anas sve počasti slijeđenjem sunneta i klonjenjem od novot arija, doista je On Blagi i Plemeniti. Neka je Allahov mir i spas na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, s čijom blagodati završavaju se sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, Uzvišeni Allahu, da ovaj trud učiniš iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime

ŠERIJATSKO-PRAVNI TRETMAN MEVLUDA
okoristiš Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe. Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem. Safet Suljić, Riyadh 11.03.1433 H.G – 03.02.2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful