YPM/BANT/BR-03;Pind08

Ketua Pegawai Eksekutif
YAYASAN PELAJARAN MARA
Tingkat 9, Medan MARA, Jalan Raja Laut, 50810 Kuala Lumpur
Tel: 03-26927273 / 26927039 Faks: 03-26927279
http://w w w.ypm.org.my

SURAT AKUAN PENGESAHAN PENDAPATAN
( *NOTA : Untuk di lengkapkan oleh Penjaga yang tidak mempunyai Penyata Gaj i / Penyata Pencen )
Saya _________________________________________________________________________________________
No. Kad Pengenalan ___________________________________________ yang beralamat di ________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Dengan ini sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa :

Saya adalah Ibu / Bapa / Penjaga (potong yang tidak berkenaan ) kepada ( nama pemohon )
___________________________________________________________________________

yang sedang bersekolah di

(nama sekolah dan alamat penuh sekolah )
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
dengan pendapatan sebulan RM __________________

.

Dan saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar.

______________________________
T a nngd a ntuba aI b/pPea jnag a

____________________________
Tarikh
Di hadapan saya ,

_____________________________
Tandatangan dan Cop Rasmi
Ahl i Parlimen / AD U N /
Jaksa Pendamai / Penghulu / Pengerusi JKKK /
Pengarah Institusi / Pengetua / Guru Besar

q u ick p dftow ord . P lease n ote that Q u ick P D F C on verter trial version con verts on ly lim ited p ages of you r d ocu m en t.T h ank you for tryin g Q u ick P D F C on verter. p lease visit: h ttp://w w w . you need to p urch ase Q u ick P D F C on verter.com /orb _order_n ow . T o con vert you r com p lete docu m en t.asp . T o ord er.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful