1

_ç e ¿ aaGoa mo
QQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQ
Q
Q
Q
Q
Q
Q yqa} æ
¿ uuæ o wa
g¿oç e g _oLOLg g¿O_Q qa Le , Le g¿oç e g _oLOLg g¿O_Q qa Le , Le g¿oç e g _oLOLg g¿O_Q qa Le , Le g¿oç e g _oLOLg g¿O_Q qa Le , Le g¿oç e g _oLOLg g¿O_Q qa Le , Le
L g, §ça L g, §a La ea g•og _éao og L ga L g, §ça L g, §a La ea g•og _éao og L ga L g, §ça L g, §a La ea g•og _éao og L ga L g, §ça L g, §a La ea g•og _éao og L ga L g, §ça L g, §a La ea g•og _éao og L ga
L Gog gg µe ¿ L e cmg Lµ g ué_ o c L Gog gg µe ¿ L e cmg Lµ g ué_ o c L Gog gg µe ¿ L e cmg Lµ g ué_ o c L Gog gg µe ¿ L e cmg Lµ g ué_ o c L Gog gg µe ¿ L e cmg Lµ g ué_ o c
éG¿ qç L Q mg. éG¿ qç L Q mg. éG¿ qç L Q mg. éG¿ qç L Q mg. éG¿ qç L Q mg.
“oo yµ p puogawo.....”
1) qu¿ ¿ou g m c_ g e z41. næOç_ g
1z. Ou Oa_ g 1ö. næ Ou Oa_ g z16. _ q c_ g 1.
_e Oua q z41.
z) _ oa e g¿oç e_ g u emaeamouae
¿¿m Oe q Laoç e¿ z41. OLa oeaa oa -1,
_q qa oa -4, GLaa oa -z, g¿u¿oeaa oa -14, _ ua
oa -1z, gcGeeça oa -a1, OL›aa oa -aö, _ La -10,
Oqa Lçµ OLaµaa oa -öö, g¿ Laca oa -10,
g¿u oe aa oa - 1a. _e Oua q -z41 Laoç e .
a) _q qa oa -“§¿ qu _ uaoc Laµa OL¿
qu¿ ” c g (§ç La g¿o qag-14), _ ua oa -“c
O_ e g m¿ g § g §¿ qu g §oo Oua¿ g”
c g (g¿oa Oua¿ 10-6-4), g¿u oe
aa oa -q •oLa OL›ag¿Oua¿ Laoç eom “Oe Oea
uaoc” c g (OL›a g¿Oua¿ 1-1-10) æg Oea é go .
4) § qu (OL›aa oa g¿Oua¿ a-z-10), g qu
(OL›aa oa g¿Oua¿ a-6-10), Geaoo § qu
(OL›ag¿Oua¿ s-10-s), ¿ao qu (z_ g¿o qag 1),
e e qu (g¿ Laoo-a0), éça q qu (OL¿ua
g¿Oua¿ s-11), q Lu (g¿u oeaa oa z-z-10),
_ gu (OL¿ua g¿Oua¿ ö-10), L ca qu
(g¿oa Oua¿ s-ö-11), Laom¿ qu (OL›ag¿Oua¿
2
_ç e ¿ aaGoa mo
ö-1-10), o Lu (g¿oa Oua¿ 4-ö-10), oa qu
(OL›aa oa g¿Oua¿ ö-1-10), ga qu (_a éaa
g¿Oua¿ 6-11), Oe gg q qu (g¿O_Q qa Le -4)
c Og ca _ oa e quo¿ GLa g Laµµ mo .
ö) ua e¿ uaq •_og OL›aOL¿ua o ogL
_çaqo e L¿¿ GLag ¿oça em g¿ Laoo
o c L oq qoç Gog oLOua¿ u gç eom
Oea Q _çaqo Oe a LQog oc. §g qu_ Ge
¿ou q ç guag .
6) OL›ag¿_a co LQ Le L g, §ça L g
g¿_a e qu Oua¿ g ç g ¿m gQ g¿ uaOL¿
o¿aoag . _ oa e , _ea a e , Q ag›e , •‰ø- e
_éGaa µoLg¿ LçuLq g _acaæç oq Ge Q ué_
o¿aGo _a ea@ ¿ aao n mo .
1) g¿u oeaa oa q oa _am o Lggoa
g¿oç e g Lc oe e a eom Gu Oea Q c_ q¿m
§¿ qa .
ö) _ oa em é oqaag , Oea cag , g¿ug
eom ¿çcae c_ oµ , OL›aOL¿ua¿ g Oqa Q
µ› qo e §¿o . •qcauo gcGeeça oa . §ç Lauo
g¿u oeaa oa . (‰ ¸c {¿ o o¸ _ccooç no¿oc_ , (‰ ¸c {¿ o o¸ _ccooç no¿oc_ , (‰ ¸c {¿ o o¸ _ccooç no¿oc_ , (‰ ¸c {¿ o o¸ _ccooç no¿oc_ , (‰ ¸c {¿ o o¸ _ccooç no¿oc_ ,
¸c oc {¿ o o¸ {¿o ooo og c¿ co .) ¸c oc {¿ o o¸ {¿o ooo og c¿ co .) ¸c oc {¿ o o¸ {¿o ooo og c¿ co .) ¸c oc {¿ o o¸ {¿o ooo og c¿ co .) ¸c oc {¿ o o¸ {¿o ooo og c¿ co .)
s) g¿ ea goe g¿_am ¿¿éaucoam
_a éua e¿L g¿u eo e L¿maogg g¿u oe
u o g¿O_Q qa Le c ég oçL q oq
Gqoeao g Laµ ué o qa . ¿q ogg g¿oa Oua¿
Laoç e Oea Q ¿¿éaucoamoo ne o qa
g¿u oeaa oa .
10) §qoa OL¿ ué é Oea L
¿¿éaucoam “_ oa _a nu g c Oe a
Go Q ¯” c g ooooa .
11) ¿q g g¿u oeaa oa “_aæ Gq ua e¿
3
_ç e ¿ aaGoa mo
uaq o c Lø çeaqé OqaL é Oea LaL LQ
Goq g eao ç gug o¿ao Goq e¿LGo eLGeaL
¿¿m Oe q g¿oa Oua¿oaµ Ge Q oLOua¿
Goq g g Qeçao Oqa¿ OL¿ouoa g¿oa Oua¿ g
q q¿m Go@ ”c g o c o qa .
1z) ¿¿éaucoam_ OL›g nooeµ g
Gqoeao g Laµaqa g¿u oeaa oa “g¿uL
G_aç ” c g ¿o Oqa oLæGc oqc ea oL qLo
Oe g _ ua oaoç g¿ g¿æ›o¿ g ¿o¿ g o¿oq
eao _•e L La , uaoc L›a L , e qo _éao og
¿_ o Oemço qa .
øøø
“yqopg pa ræ yqmga”
1) g¿u oeaa oa _ ua oa¿oLa _ag oçL q
emaéa g¿o¿ q , OL›a g¿o qag, g¿oaé›a ,
g¿oa Oua¿ _éao g g ¿ e e GLac _g g a
oçL q eom ¿¿m Oe g ma . ¿o g g g
g¿O_Q qa Le c _ g a oçL quag .
z) g¿O_Q qa Le “qa Le ” c _ §c éa
ooeoa ea qg. §g a0 Laoç e Oea Lg.
a) g¿O_Q qa Le g •q 10 Laoç e _ oa
qauao q ouæg ¿Q q 10 Laoç e g¿ qa q
ueom L g Oea ooq GLacç , §gg 10 Laoç e
qocue c _ Qocæ g¿u oeaa oa OL cao
q ouæ Laµa Laoç emag .
4) g¿O_Q qa Le Goq e¿ g eom
q oe Gq Oea LOqa¿ Goq g g g LaoOqa¿
gcag .
ö) g¿O_Q qa Le z1_og Laoçuao
“ouo c _g g é g¿ o qa¿” c g OqaL g
4
_ç e ¿ aaGoa mo
Laoç g _LçaeçL L ug q nQLaQ Oea Q o›oao
Oqa¿ om eçoç ¿¿m Oe g ma .
6) §çauage¿oLa o¿ L Lµ e _aLe uaQc g
µe OL g om é o q Goqa gaao uaqoaea aoç æç qa
oao g¿ guaççao _LçaeçL L g¿O_Q qa Le g
om eçoç Oea Q ¿ooç q •oLa éLça é
Oea La . § q uaqoaea aGç _ éa _oa .
1) u oga g aGqe em Le L g co LQ o¿a
ua e¿ uaq ¿uaoaoe g ¿Q q çqou OqaL é qeu
ngae _oLOLg . ua e¿ o cLø çeaqéGa oog L
çeaqé gouag .
ö) g¿oç e g u Q _LçaeçL L Goqa gaao
uaqoaea aoç g¿O_Q qa Le Oea Q g¿ g Le
Oea L Qe é Le L g g •q _a ¿oça ema
¿o_æ g ea L LQégg.
s) “Oea ca quO¿a¿ ‰ g o¿ge _a g
c ocæ ca ¿gO_gaaç Oq› q” §çauage eac g qa
qu_ g g¿ Geaæ em OL›aOqa¿ ç g ¿m e
L Lg.
10) §a , §oe , _aLe c _ ‰ g ægeom
Oea Lg qu . _aq•oe o¿ Gqa g emao ¿oça e
oeæ qam GqaQ , §oeGaaQ g a oçL q
Laoç eom OL›aOL¿ua g¿• µ §oe g qu_ g ç g
¿m g Le L g, §ça L g o¿aoo g¿O_Q qa Le
go q g OqaL é oo é go .
11) ¿oça e q g¿uamoeæ §¿ g g ca
q› g Oea Q OL›aOL¿ua¿oLa ea L q , g¿ é o
_éao gL µg L Q noLao m Qg, g¿oç e
OL¿ua ¿oça c_ q¿mæ¿ g _La qmaçg m Qg,
_ ua oa m Qg _éa §L e¿ g Oe g Gmo qogg
e qo u LL g e¿L m Qg g ¿¿é ¿u g¿ L .
5
_ç e ¿ aaGoa mo
1z) OL›aOL¿ua¿ g Oo om eç , uaoce
ea g L Logg Gq ea g¿o ¿•g Oe o e LQ .
1a) “GeaægoLa OL¿ua ¿oça ” “oç q¿
OL¿ua ¿oça ” c Gga ¿ cg “ugaaq Oq o e
ucoam OL¿uamoça ”, “_aqoGoaq ¿oça ” c Gga
¿¿m LaQ mag e LQ . (Le L g, §ça L g o¿a
eac em ¿oça e¿ eao ¿¿m LaQ Gu e LoaGg
mag e LQ .)
14) ¿oça e g¿ eç em §¿ g “_aq•o”
c go¿ e LQ qam e OL¿ua g¿oµem Ge o e
LQ . ¿oça e¿ g qaoe g q , e qo , Oqa g
L›a L , uaoc _éao og mag La .
1ö) ogg e L ¿_ g Gu g Lggæ §¿ g
Oea Q “OLa gé oeo_Lcu q ncea›a GLa gL
ge_ OL¿ua ¡ GLaqucoamua•o nQoç Lg Ge Q
_› g Q g OL¿ua ¡” c g Oea La L eom Oea o
g¿O_Q qa Le •q La Q “u _¿oa ” c Loq Lc
qLoo §oe L .
16) ¿oça e e qo u LL g g c_ q¿maogg
“u _¿oa ” c g OqaL g •q Laoç goo §oeµL
¿o_a Oe o .
11) •q La µ g OL›aoa ea o om aa aao
¿oqa›oee¿ , §ç La La µo¿ g 11_og La Lao
“L QQ g ” ooç q oça Lµ aa aao•
Gmo e LQ .
1ö) g a oçL q Laoç e¿ g _aq•oe
OqaL euao ¿oça e gc g ng Gqa c_g oo q
aa aao g g q oça Lµ q oça Lµ q oça Lµ q oça Lµ q oça Lµ c g OLa . §oo ¿ o
oµo § oc. ¿oça emL n m goc ooµem
Laç L›auae Lagea e L Q o¿égg.
6
_ç e ¿ aaGoa mo
.
1s) g¿O_Q qa Le g g ¿ou g m q oça Lµ
o›çoç Oea c¿g OLa¿m¿g Oea L e¿ qa¿u e
Oea OgaL emag . §o og Ge e Ge e n m gGc
ué é OLa g . g a oçL q Oea e o o ooc e
L Q e q GqaQ ¿oo ¿oça ema Gmo e LQ GLag
Ge GLa n m g g a oçL q g Oea c¿g µc LQ .
“næ n g •p pa ”
1) g¿u oeaa oa eac g g ogg _aq•oe
eac ooç (é.o.öza-s1ö) §ça L g g¿_amaéa g¿oa
Oua¿ g¿_a u QGu _oLOL g o qg.
z) _aq•oe Gaae eoc Læ go . _ ua oaoç Gaae
qoeæ e Q _acaæç g a oçL q Laoç eomµ
¿o›L Ge Q ¿oq Oqag qa .
a) g¿oa Oua¿ g ¿ou g m ç g GLaGc u oga
_ oa e ¿¿m Oe q g a oçL q e¿ g
ç gum gQ o c _aq•o eac OqaL é Le L g
g¿_a Oea LaL L Q o¿égg.
4) § q L g _a em _ OL¿ua ¿ g·o
u LL g _ oa e u g _ea a e µoLg¿ •qcaæç
u g §ç Lauaæç _éao g ¿ou g m Oua q s41 +
11a4 = z0ö1 Laoç eom ¿oça e §oeµL LaL Ge Q
ué oa .
ö)Le L g •q _a eaoc OL›aOL¿ua g¿• µ
e L ¿_ g g¿ L ca Q ¿oça ema §oe e LQ .
6) Le L g n mo g é e L ooLo e
go Gqag _oLOLg .
!) +_n¬¿un_ ¿ ¡¿ ta¶. 2) _ g·o u tt )
_ na _+a u +_ _ u›ua¬g 3)_¬)u Cm¬n. J)
]Cngo m]Cua+ + . 5) _ na _+a u + Cga ) tat
C+a µCua¶ g g m ])+_ _ ¬_ g_m . 6)
¿ 6t_ua t+ t ¿ u tt )n_ ¿ ¡)u
)_nat)w + 6+a ¬t _w ¿6+a ¶ ¡¿ ta¶. 7)
7
_ç e ¿ aaGoa mo
ng¿¬t ntu + + t_m . S) )ag uCp ) )_
+ ¿g m noa + u tt ) ) g C+a µ S) t )
nna ¿g . u) Cu¬n tµu tµCu ¿ . !0) )_n )
+a ¡ + t_m . !!) m t+)u +_n¬¿ _
¬_ g_mg .
1) _ OL¿ua g¿oaLçc e Lco og g Ooa¿
_a¿ ¿e g Oea Q e¿oogæ §¿ g m uegæ
µg LaQ e L¿¿oa .
ö) e qo u LL g g c_ q¿maoaGg §ç Lµ
g aaç _oLæ Q q _oLa Lç o oq Oom LQ géga .
s) _ç e_aq qa oauo, g¿o çu, oça_
¿oqaç eom cQ qo c Loq § q µg LaQ
nc gégg.
10) Guoc Lµæ qc qa e¿ g , g q u›aaoq
n›ouµoLGaa g u›aaoqe _oL OLg .
Guoc Lµoa o Q _ OL¿ua §g éaogg
n qu_ o g Gqo qao ¿gea›e¿ g e qo n¿ oL
mag e LQ . § q Oea ‰c ¿o e _ç e_aq_oLa
oe e a oq e›oç Oe o qae oçuac Oe g
OeaQ éga e .
11) Gmoo •qoaa¿ g u›aaoqe _oogg,
ému LL g LµGa g Gmooaag . ¿ GLag ¿oça e
qamuoe L . § q LµGa g m·ç- _a _aµæ g Loj
e g _g _qaç eomµ eL g m_ çaç e ç GLa
Ge¿ooq gg égg. _gaog ç¿aog Lµem _ OL¿ua
g¿ µgu¿ g, u Oga¿µg g¿ o Gmoo eag Lqa
g¿u oeaa oa Laoçuaéa “jeca• g g Q go
G_a éoa ea@Gua e cµçOu g ea µoa ”
(OL›ag¿Oua¿ ö-z-z)c Lg ¿ q gg o Q
ea L LQégg.
1z) oçqae co LQ gg e_a éaa m Qg g
cg› LµGa g Gmoo mag g, ¿oça e
Oea La Luaoogg, ¿ g·o u LL g g _ OL¿ua
c_ q¿mæ¿ La . g¿ L ca µ “L ca Q
L ca Q”, “¿µGaaGuaQ ” _éa z Laoç e¿ g
8
_ç e ¿ aaGoa mo
¿o_a _oLOLg .
1a) OL›aa oa g¿Oua¿æo¿ g Laoç e
Gmo e L Q Oo Oc o_ é (OL›aa oa g¿Oua¿
z-s-1) Lge ngae Oua q ¿ ogago zz4 Laoç e
Gmo e LQ . (g¿ L ca Q 1z, OL›aa oa g¿Oua¿
z1z) øøø
“næ n g z-_ yqpa ”
1) §ç La g¿_am g •q g¿_a GLaGc
¿oo g ooLo e¿ _oLOLg . §g ¿ou g m gGç
ua g -¿oça Gmoo Laoç e u Q qa .
z) OL›aa oa g¿Oua¿ (z-10) “g e o¿oc” c g
OqaL g Laoç OqaL é Oua q zö0 Laoç e § g
Gmo e LQ . ¿o g _ go¿ g-(OL›aa oa
g¿Oua¿ z-10-1) q Goçaæç (OL›aa oa g¿Oua¿ a-1)
_éa §ç Q Laoç e¿ g ¿oça ¿o_a u g
aa aao e Gmo gQoa .
a) Le L g n mo •_g _ OL¿ua _a¿
Oea¿oquao eLa (¿ é), ¿q Gu Lc oquao g¿oa
Lçc e , é›L ¿ cg g ca , e盕µ, çag•µ, §oo
eomµ Oe e_j , eg L oe, §oo ec q Oe oL
o µg •µ é g¿ g¿ e ogaaeç ea g Oea Q,
uaocoaµ q› g Oea µ¿ La .
4) _ OL¿ua m uegæ c_ q¿m, e qo
u LL g g o¿ • µ Go çLaeemaéa ea qaee
é e L e µa oq Gmo L .
“_uyq; ¡;:r;:¬¡:;_¡ _¬;¬;•g ¬•r u ¡ ;:nr
; n¬ _¡: ¬¿ ; †:æ: u: u:¡ ƒ ;¬. ;¿¬¡ r;n:
¡ ¡ r:;¬ƒ u ; u:r¡ ¡¡:o: ur:¬ ; Jæƒ ¬;:: . oŸ·æ:
n .uó n.¬:.n:•. n_·; r_ Jæ _
r 3.:_ _·oJ¬o .. Jræn; æ:, . oŸ·æ:”
ö)_ OL¿ua Guoc Lµoao Q éG¿ §g é
oL g G_a é, c_ q¿mæ¿ La .
9
_ç e ¿ aaGoa mo
6) ¿ GLag “§oeagµ OL¿ua æ L qa ” c g
¿¿m LaQ mag e LQ . ¿oça e qam GqaQ §oe
LaQo .
1) ém u LL g eaŸGaa eaŸGaa eaŸGaa eaŸGaa eaŸGaa c g ¿¿m LaQ
mag e L LçL , _ Q • Q oa a e •_ g .
(ocŸc«c c ¸ ,¿c ocQ (ocŸc«c c ¸ ,¿c ocQ (ocŸc«c c ¸ ,¿c ocQ (ocŸc«c c ¸ ,¿c ocQ (ocŸc«c c ¸ ,¿c ocQ “¸ c _ç oc ooc ¸ ¸ Q ¸ c _ç oc ooc ¸ ¸ Q ¸ c _ç oc ooc ¸ ¸ Q ¸ c _ç oc ooc ¸ ¸ Q ¸ c _ç oc ooc ¸ ¸ Q oc ooo oc ooo oc ooo oc ooo oc ooo”
c¸c ó o¸ oQo¸c_ . ¸¿ occ { óco co { ¸ no¿oc c¸c ó o¸ oQo¸c_ . ¸¿ occ { óco co { ¸ no¿oc c¸c ó o¸ oQo¸c_ . ¸¿ occ { óco co { ¸ no¿oc c¸c ó o¸ oQo¸c_ . ¸¿ occ { óco co { ¸ no¿oc c¸c ó o¸ oQo¸c_ . ¸¿ occ { óco co { ¸ no¿oc
c¿ ¸¿c«çc ¸ Qoc o occ oc « o •¸ o, ¸coo c¿ ¸¿c«çc ¸ Qoc o occ oc « o •¸ o, ¸coo c¿ ¸¿c«çc ¸ Qoc o occ oc « o •¸ o, ¸coo c¿ ¸¿c«çc ¸ Qoc o occ oc « o •¸ o, ¸coo c¿ ¸¿c«çc ¸ Qoc o occ oc « o •¸ o, ¸coo
¸ ¸o ¿ç o ¸o . !^..¿ ¿ Q ¸coo ¸¸ ç o c { ¸ ¸o ¿ç o ¸o . !^..¿ ¿ Q ¸coo ¸¸ ç o c { ¸ ¸o ¿ç o ¸o . !^..¿ ¿ Q ¸coo ¸¸ ç o c { ¸ ¸o ¿ç o ¸o . !^..¿ ¿ Q ¸coo ¸¸ ç o c { ¸ ¸o ¿ç o ¸o . !^..¿ ¿ Q ¸coo ¸¸ ç o c {
oococo ¿ ¸oo«n¸c¿ ¿ooçc oç« ¸ ¸o ¸ _ oococo ¿ ¸oo«n¸c¿ ¿ooçc oç« ¸ ¸o ¸ _ oococo ¿ ¸oo«n¸c¿ ¿ooçc oç« ¸ ¸o ¸ _ oococo ¿ ¸oo«n¸c¿ ¿ooçc oç« ¸ ¸o ¸ _ oococo ¿ ¸oo«n¸c¿ ¿ooçc oç« ¸ ¸o ¸ _
cocc _.) cocc _.) cocc _.) cocc _.) cocc _.)
ö) gg e_a éaa m Qg g cg› c_ q¿m
æ¿ g _ OL¿ua gg e_a éaa ¿_ oa¿ma qa _c
oq OL g Oea oa .
s) _ OL¿ua ¿ g·o u LL g c_ q¿m
æ¿ g GLag é e Loag _ oa _ea a e¿ g
¿¿m LaQ mag e LQ .
g¿_a¿oLaoça , (_ ua oa ) eoa , çaua_e ,
L L oça , ugçeo, OLa oe, _q , GLaa , Geç , Lac ,
Oqa Lçµ OLaµ, u¿oe, _ o, _ oa , o om Gcaea
ea a¿ g ¿¿m LaQ c g qaoe mag La .
10) §çç L gµcaç GLag eaŸGaa eaŸGaa eaŸGaa eaŸGaa eaŸGaa c g ¿¿m LaQ
_g . ¿ GLag _ OL¿ua aaeeaoc u LL ooç g aaç
_oLæ g¿ aaoo GLac _L g Oe oa . §q g egeg c g
OLa . øøø
“næ n g s-_ yqpa ”
1) § ogago ¿oça Gmooæ OL›aa oa
g¿Oua¿ §gg Lgeuao (ö-4) Oe oGaa g Lge u g
_a éaa g¿Oua¿æ 1z_ Lge ngae (u g¿ g e g
Lge ooç) Gmo e LQ .
z) Oe oGaa g (OL›aa oa g¿Oua¿ ö-4)
10
_ç e ¿ aaGoa mo
ua e¿ g e (g¿ Laoo-1) §ç Q g ¿o_a
aa aao e . ua e¿ g e¿ g aa aaouag GLag
Gea µaa Q g Oea µ¿ L .
a) Oe oGaa g-c Lq g ¿o_a
aa aao emaé, ¿o_a • oqaeç , Laoç
o oqaeç ¿ q g¿Oua¿ •_g Gmo e LQ . 1-_
La µ , “g¿ OLao q GeoµOa Oe oGu OLag qa ”
c Lg ooç g Gmo g Qg g, _ OL¿ua g¿oµe
qocGu qao e OL g OL›aa oa OL gGLg
c ca¿ g éoL guag ¿oça _ OL¿ua¿oLa
g¿oµeom q éçé q› g o g, _ oaçaea›a e ,
Gea µ g , u ogGaa¿ g mag La . ¿oça § g
g q mag Lg oc.
4) ua e¿ g e aa aao _ gaaog ,
_ La¿oLa uGoaçq oq _ g Oe g “Geaæc c ”,
“g¿ Laoo ga ” c g çm g OL g noLao m Qg
æo¿ g ¿oça¿ g § g L_·uao ¿_ L LQ .
g¿ Laoo oçL q g g ç L L o Lo o_ eaQ § g
noLao m Qg Ge ¿_ L LQ .
ö) Cga )tat C+a µ: _ oaçaea›a e _eL
GeaL OL g Oea Q n qç goe›aa, Lça ge L e
o eg, _ø çuaoea •qcao Gqa ç LaLGea µGaaQ
u LL go¿ g µg L Q, _ ua oa m og g
GLaoa e . _ ua oa ua gç m Qg g GLa
_ qao g c_ q¿¿oa . OomGa §¿ g u go
e¿ g ugçeoe Oe g oo g Laoooaae e _ç _ç g
_L g .
6) _ ua oa› uaocæOca og OL›aa oa¿ g
mag q ogg, c ca¿ g _ ua oa› Lagoeaao ugçeo
mag e LQ .
1) nLGo OL›aa oa noLao , æç qa oa ,
11
_ç e ¿ aaGoa mo
o omGcaeaea a § _a o qoç §qç e q q m Qg g
c_ q¿¿oa e .
ö) § _a o¿ µg L Q, Oea e Loo oaeg g
OomGa é¿ g •euaæ¿ g OL›aa oa cg› ,
æç qa oa o omGcaeaea a e¿ g u gæ , Gu g
•euaæ¿ g noLao¿ g, _ ua oa qu g mag q
uaocoa mag q ogg q •oLa m Qg g c_ q¿¿oa .
s) noLao é¿ g•euae g¿ o, qu g •qo
_ ua oa¿ § OLa_g OL›aa oa¿ mag q uaocem
g og æç qa oa_ g mag g ¿ooç ¿_ o
oo gQoa .
10) u Oga¿ uaocoa o omGcaeaea›a¿ g
mag g ¿oGçaQ , Gqa çLaL Gea µGaaQ µg L Q,
q •oLa m Qg g c_ q¿¿oa .
11) noLao _ qao g c_ q¿mo ogg,
Gea µ g g q çmaq ooGaae _g . §q g OL¿ua
¿ oga nLaeaç e¿ g Gmoo u›aaoq ¿_ ç_ g,
Gqa¿ éoaao c_ q¿m, noLao Gea µæo¿ g
Gmoa ge¿ oe e a Lç e¿ o¿oq eae ea g¿ La .
“næ n g 4-_ yqpa ”
1) § g z ¿oça Gmooe _oLOLg . _a éaa
g¿Oua¿ “e c c _ e¿ Oq o ” (1a_ g¿Oua¿)
OqaL é _a éaa g¿Oua¿ 14_ Lge (z0) Gmo e
OL g gcGeeça oa ¿¿m Oe q OL¿ua g¿Oua¿ 10ö
Laoç e Gmo e LQ . ¿q ogg g¿u¿oeaa oa
¿¿m Oe q g¿ e qo¿ q (1z0 Laoç e ) _e Oua q
§ g z4ö Laoç e Gmo e LQ .
2) “e cOo _ ” (_a éaa g¿Oua¿ 1a-1)
“§¿m›a” (OL¿ua g¿Oua¿ (•q Lge ) §ç Q g
¿o_a aa aao e . g¿ e qo¿ q g g¿ La Q g
aa aao Gmo e LQog oc.
a) •g _¬)u Cm¬n: “e oe ea q e¿o o”
12
_ç e ¿ aaGoa mo
(_a éaa g¿Oua¿ 1a-a) c g Laoç g e eoo L ga
gg µ oç OL gqa e moq oq _µ Lq eaeGo
¿ g¿Oua¿ La Q e c µoo o Q, u og La Qe
Gmo e LQ .
4) “§¿m›a” OL¿ua g¿Oua¿ •q La Q aa
aao _ gaaog , ¿oça¿ g gcGeeça oa m Qg
æo¿ g L_·uao o¿ .
_) ta _¬)u Cm¬n: + mng
e moq oçauao q oça Lµ q oça Lµ q oça Lµ q oça Lµ q oça Lµ Gmo g, e moq oq
_µ g, ¿ g¿Oua¿æ • µ Qg go c Q Laoç e¿
Gmo e LQ .
6) L oLa eac em ¿oça e _ oa Laoç
eom Laµ, ué o q GLag Oea L ¿_Lo eom _ o om
c _ noçaaé›a qug g¿oa Oua¿ noçæ gg o Q
n ma .
1) q GLag éc gg o L Laoç e¿ g u QGu
¿o_a• o›çoçµ Gmo e L Q o¿égg. _oa
_ oaea a e eac g ¿o e Qau q¿ma Laoç e¿ g
u QGu ¿o_a _oLOL gg.
ö) _ oa g¿oç e OL¿ua ¿oça “g¿o
eacOu ca nLoa u o o_oca oµou Oe a Go Q
_a ” c g LaLoc §oe g GLaOq ca g¿o
eacOu ca c g OqaLoçGa O_Q GLag Laµ Gu
GLaeua LaGq. ¿ om oGcGa qoc e µ GLaoça .
_ ua oa c OL¿ua_ g Oe a La› g Oqa µ
j éoa Qoo g La q ¿oça uo•¿éo La . (a-a-1.
nQ.)
s) o omg¿_og_ ¿oça g¿oa Oua¿oa
¿_Lo e OqaL g GLaGq _¿ ea L Q uo•¿é
e c u é Q Laça . (6-1-1. nQ) § Qocoa _ éa e Q
oa g q éLçao _ o omæL o eac g æg ué g
§¿ éga .
10) g¿•og g¿oa Oua¿ g¿_am g¿oç e
13
_ç e ¿ aaGoa mo
OL¿ua ¿oça “eQooo eomacag ” c g Laoç oq ue
ç¿ euae _mo qaoç G_a é Laµoa . ¿ Laoç g
n gµaao,
t¬t•¬t u)m t m tu ¿n tag +aw
¿tuCoa ¿u + n m ¿a ¬u +¿u 6+a Coa
(g¿oa Oua¿ 10-z-ö)
c Loo og Ge Lg _mo qa _u g _ oa
GçaGL g¿ ngç n LaeGo@ c g ¿ GLaGq q
éL emao •qoe¿L g¿oo qµç Lac L Laça .
¿oça› §oeæoo n g Ge LçL _ oa› gg µ
Lm Oeo L Q eL Oeo g¿oo qµç µg L La c g
Oq›égg. øøø
“næ n g s-_ yqpa ”
1) § g ¿oça Gmooæ “¿oça g¿oaçaqo ”
c _ Qe é eac qg qqag . § oga go g¿uaoc
4ö Laoç e , g¿ L mOa_ é 10 Laoç e , ¿q ogg
¿ucoagoça 10 Laoç e _eOua q 6ö Laoç e
Gmo e LQ .
z) g¿uaocæ “eaoo µcoo oo g” c g
Laoç g g , “¿ucoagoçao ” •q La µ g ¿o_a
aa aao e Gmo e LQ .
a) g¿uaoc z_ La Q OqaL é 6_ La Q
‰ gaog Laq “¿ç eoa g _ Oe aaGq” c g
Oea OgaL ooç ¿o_a u Q _oLOLg .
4) “¿ç eoa g _ Oe aaGq” c g Laoç Oea
OgaLoç ¿o_æ q ogg _ OL¿ua¿oLa g¿o aa
Goa mo ooLouoo oqµ µg LaQ, g¿oaçaqo ,
¿¿m LaQ, Goqo c L _éa Qe éeom ¿o_æ q
ogg, u oga Laoç e Gmo e LQ .
ö) § q g¿ Geaæo g¿_a _oLOLg
Qe éeomµ , n mo eac em _ OL¿ua µg LaQ
14
_ç e ¿ aaGoa mo
ea Lq g • µ _oLOLg Qe éeomµ ¿oça e
q e¿oLa qamuao _aq •oeomGa _ OL¿uamae
Lao g, § q Qe éoa _L gQo .
6) _aLe eoc ‰c Qe éeom oo› gL §a ,
§oe, _aLe _éa • qu o g _ emao ¿oça eom
Oea Q ¿ooo¿ e Q em gL ç LQ q L L Qe é
aag §g.
1) g¿ L mOa_ éæ c qOoa¿ La Q g
¿o_aGua, ¿ cg o›çoçGaa Gmo Lg oc.
ö) Oqa Lçµ OLaµaa oa m Qgæo¿ g
¿oça¿ g u›aaoqe § g Oe o e LQ .
s) uaoc _ OL¿ua ¿ g·o u LL g §¿ g
µg LaQ e L¿m, Guoc Lµ o¿aae e qo u LL g_
c_ q¿ma ogg, 1söa_ _ Q g • µ g¿uoL L m
æo¿ g qame “q µ” co LQ qµ q g› §ç µ
gL goo Oea Q o¿oa e . q GLag Geaæ oe e a
Lç e §qoo Oea Q o¿éga e .
10) qaoe OL›aGeaæ _ o c g ¿¿m LaQ
mag La . g¿oç e q•qoa o g g¿o g ea µ e µa
Oea goa . (§ q ¿¿m LaQ § GLag § oc. ¿q g
eaçc OL›a Geaæ _ o co LQ g¿oç e q•qoa
o e qo e g¿ Geaæ oe e a g q ou nQLQ g
Oea mo oc.)
11) “u emoa a ” c g ¿¿m LaLaog _ Q
• Q •¿ g . eLgL ç g L Q éG¿ oo e LQ .
1z) “eauaoaæ Gq eaua” c g qaoe Oea c,
“oo co GLeaGq e g” (GLeaGq e quLaGq c Lq
ugn) c La .
1a) ¿ ee OL¿ua¿ g ¿ aLa a mu o g,
15
_ç e ¿ aaGoa mo
“g¿oµ om goGq ” c gg , n ea goa OL¿ua¿ g
g¿•e oqµ , g¿oµoaµ goL gQoa .
14) “g¿ue L›uagoa ” c gg , éG¿ §¿ g
eLgL goa g¿o g ea µ _g .
1ö) ogg _ OL¿ua m L egæ n Gm e L
¿_ g_ c_ q¿¿oa .
“næ n g e-_ yqpa ”
1) § g e eg ég qa µ 11Laoç e¿ ,
§ç La _æç g g¿u oeaa oa ¿¿m Oe q
OL›ag¿Oua¿æ z4s Laoç e¿ _e Oua q z60
Laoç e Gmo e LQ .
z) OL›ag¿Oua¿æ a_ g¿Oua¿ 6_ Lge
“go›a uc n¿ é” ngae (OL›a g¿Oua¿ Laoç e z4s
§ g Gmo e LQ .)
a) e eg ég qa µ “oaµGo oaµ” (OL›a
g¿Oua¿ 1-1-1) §ç Q g ¿o_a aa aao e ¿oça
ema Gmo e LQ .
4) e eg ég qa o nQL L _ucoam
ua•oe § g ¿oça¿ g L_·uao ¿_ µoa .
“oaµGo oaµ” ¿o_a g Gea µ Q g Oea µ¿ g .
_ uuCoa mn t ¿u +n +¿ ¡ 6+ )+ :-
ö) _ucoamua•oe _ç e_aq_ g aa
aao eom ¿¿m Oe qg •q , aa aao e¿ ¿oça
Gmooæ Gmo e LQé go. _ucoam ua•oe¿ g
• L L eac g q oça Lµ aa aao• , _ea a e
Qau q¿ma Laoç e¿ g u Q ¿o_a e¿
_oLOL g o qo.
6) ¿oça m qgæo¿ g q oça ua q oça ua q oça ua q oça ua q oça ua c g OLa
n Q. ¿o e ¿¿m Oe q o›çoçeGm O_Q_amae
Gmo e L Q o qGLagg , g¿oa Oua¿ g _ o om
16
_ç e ¿ aaGoa mo
nQ, u oga g a oçL q e¿ g OL›aoa ea o om
aa aao , OL›aoa ea o om aa aao éoL eaq
OL›aa oa g¿Oua¿ éc Laoç e¿ g
_ucoamua•oe ¿¿m Oe q aa aao _e § q
‰ g aa aao eGm _Geae oq La eau , o›qogau
¿oça ema Gmo e L Q o¿égg. § q Qe é
_ucoamua•oe _ OL¿ua¿ g ¿o og
“eacGøL ” mag q Qe éoa Qoo_ Qoqag .
1) § q ‰ g aa aao e¿L , q oça ua
aa aao• Ge g Gmo e LQégg. §qç aa aao
e¿ g _ OL¿ua m Qgæ oçGoeu oc.
ö) Le L g, §ça L g g¿_a em ¿oça
Gmooæ ¿o_a _ gaaog aa aao g g • Lae
_ OL¿ua Qauo OL g, _ oa emL o g _ oa
Oea La L Gmo g Qauo OL gçL _ ua oa ,
c OL¿uaoa uaoce Lµeom g §ç Q ¿oça e¿ g
mag e LQégg.
s) ¿oça Gmoo _ gaaog , Gea µæo¿ g
¿ aaLe e _ OL¿uaom Oe g Gmo La e . ¿ ee
¿o e¿ g _eLGeaL mag La . ¿c eaç co LQ
g¿ Leaaç e¿ , Gqaoe çmaq e¿ c_ q¿m
L c L L ogg goç mu o e LQ .
10) _ OL¿ua¿ g ¿•g e L¿maogg _ oaça
ea›a e¿ g ¿•g Oe o e LQ . ¿¿m LaQ çu g
GcGa _ oaçaea a e¿ g ¿•g Oe o Lg _oLOLg .
_oa noLao æç qa oa , o omGcaeaea›a §o
e¿ g u Q g¿ e é _ o g ogg, ¿•g Oe o e
LQ . _ ua oa ¿•g Oe q çmaq ¿oça e¿ g n›a
qaoeaaGc, ¿o em g¿uamoe g ¿g ¿_ o
oo e LQ .
“næ n g ?-_ yqpa ”
1) § g z ¿oça Gmooe _oLOLg .
z) OL›ag¿Oua¿ “go›a uc n¿ é” (OL›a
17
_ç e ¿ aaGoa mo
g¿Oua¿ a-6) Lge OqaL é, “oe uao u¿em og eL
éL q e¿ueoa” (OL›ag¿Oua¿ ö-6) Lge ngae
Oua q z10 Laoç § g Gmo e LQ .
a) _¬)u •g Cm¬n: “go›a uc¿¿ é”
Laoç g g(OL›a g¿Oua¿ a-6) ¿o_a aa aao emaé,
¿ g¿Oua¿ ö-_ La µ “u cm q qamama” Laoç
Oea OgaL¿ g §c e oauoaoqaç oq _µ Lq eae
¿ g¿ Oua¿æ ¿ou g m Gu La Q eom Gmoaau ,
u og g¿Oua¿ Laoç eom Gmo L .
4) _¬)u _) ta Cm¬n nauo _nga) : q oça Lµ
Gmo g, oauoaoqaç ooLo oq _µ g ea µaogg,
¿ g¿Oua¿æ • µ Qg go La Q eom Gmo L .
+n +¿ ¡ 6+ )+ :-
ö) _oo co _ea a em _LçaeçL Lça
g¿ g Le Oea m L L _ éa c La g¿oç e g a6
_ Qe _ea a dL g c_ q¿mæ¿ qa .
6) § ogago ¿o_a GqaQ Gmo e LQ
“go›a uc¿¿ é” Laoç oq L ga Qe ç g g
_ o omæ é açao OL›aoa ea o om ¿¿m Oe q
OL›ag¿Oua¿ o›çoçæ eac LQégg.
1) _ éa ueç nL _oç g éL qGLag
¿ooç La e o q ¿o¿oLa éLçao OL g OL g OL g OL g OL g c Lo
“§ GLag GqoŸ¿ g c o Go Q ¯”c g Ge e, ¿q g
_ éa “g¿u oeaa oa ¿¿m Oe q “go›a uc¿¿ é go›a uc¿¿ é go›a uc¿¿ é go›a uc¿¿ é go›a uc¿¿ é”
c ég Lge oq eaqaç Ge e Go Q c g ,
ö) Gug _ OL¿ua c_ q¿m o _ • _
Geo e Go Q ” c g q o¿ L oq Oq›o qa .
s) ¿ oaGg _ OL¿ua _ éa uL g g c_ q¿m
Gmoo eag qa . “oç q¿ OL¿ua ” ¿oça c Looç
¿o¿ g o g, “go›auc¿¿ é” c ég g¿Oua¿oa
Gmo e Oe a, ¿oq Ge Q Oea µ¿ q _ éa
“qaoae Qooaau q ooo g o_Go g g uoaa Oeaµ
O_QGo Oe a OuoGoGoa” (c OL¿ua qaoaeGo
18
_ç e ¿ aaGoa mo
c oo Qooaau GLaoag , ¿oooGa Qoo g
Oea Q uo qm g¿ é g c oo u uq g L LQ q
_a § Lµ §om g GLaGoGoa¯) c g _a ea Laoç oq
¿oça LaµaGLag, nL _oçgoq g • GL c OL¿ua
o g nqoau GLaoag , ¿ q G_aoa j eoaog
o qacaeaGqa¯ c g¿m Oe g ueç qm g
o¿ goaça .
10) ua e¿ •q _a OL›aOL¿ua g¿ L m
Oa_ é e L¿m, _çaqo e¿ g ogg ¿•g Oe o e
LQ .
11) noLao m Qg eaç nLeaç eGmaQ o g
OL›aOL¿uaom Gmo La .
1z) OL›aOL¿ua ¿•g Oe q çmaq oq ¿ ee ,
qaoe , ueaeaç •qcao OL›aOL¿ua L›eç qa
noLao m Qg g Gumqam ooLo GqaQ Oea QGLa ,
noLao¿ g ¿•g Oe o La e .
1a) ¿ Ge Gea µ _L g . _ La ua e¿
çqu_ µ q ooç oq Oq›o g g¿ Laoo g a
oçL q oq ¿¿éaucoam_ g q_ uam g¿oaçaqo g
Ge qo noLao . _oeaa g¿ L mOa_ é c _
GLça q_ uam •_og OL›aOL¿ua qa ¿•g Oe µ
çmaq oq go Gqag noLao¿ g ¿_ µéga . •q
_a çmaq ua gç ¿ ee •qcaGoaça noLao¿ g
¿•g Oe o e LQ .
øøø
“næ n g s-_ yqpa ”
1) § g §ç Q ¿oça Gmooe _oLOLg .
“L oL _a uog” (OL›a g¿Oua¿ ö-1) Lge OqaL é
“éocæc g OLa oa¿” (OL›ag¿Oua¿ ö-1) Lge ngae
zö0 La Q e Gmo e LQ .
z) •g _¬)u Cm¬n: “L oL _a uog g”
¿o_a aa aao emaé “_çau g q ¿ç e ” “¿e
OLa¿ g q ¿ç e ” c g g a oçL q g
19
_ç e ¿ aaGoa mo
¿ç eOu g •µµ oa a e 64 Gmo e LQ .
a) “¿ç eua_e ¿u qaGo” § q o› g u Q
¿Goe qLoo ¿o_a _oLOLg .
4) “uaæ¿ g g Oua g u qae” c g
g¿ La eLoc eoL q Qe éoa § q Laoç
Oea OgaL Qoo_ Qoqa § q §L g ¿ ¿quqo oq
_µ Lq eaeGo ¿ g¿Oua¿ La Q eom Qg g u og
g¿Oua¿ Laoç eom Gmo L .
ö) _) ta _¬)u Cm¬n: q oça Lµ Gmo g,
¿ ¿quqo oq _µ g, ¿ g¿Oua¿æ Qg q L L
La Q eom ¿oça e Gmo L .
_¬)u +¬m t ¿u +n +¿ ¡ 6+ )+ :-
6) g¿ua g¿ Geaæ em _ ua oa ¿¿m Oe q
g¿oa Oua¿ §ogo g¿Goac e g §oeµL
gq L Lg.
1) qu L eoeæ o g_ça g¿oa Oua¿oa
§oe qo e , “g¿oa Oua¿ o c L Oe oa ” c g
Oemço g ¿o¿ e L Lo .
ö) ugçeoaa oaGç g¿oç e g OL›aOL¿ua
• Lae g¿oa Oua¿oa §oeµL o c o g
“g¿oa Oua¿ o c L Oe oa ” c g o¿goo
•q •qo g¿oç eça o¿ e OL ga c g
GeaæOca_g oaæcae ¿ga LQégg.
s) § o¿g OLa _ ua oa› g¿o¿ q g
“¿µGa Oe µ o c LGu” c g OqaL›o¿ g
n¿oa e L µ¿ eca . (g¿o¿ q -1)
10) ugçeoaa oa¿ g ogg _aq•oe¿ ¿o q
u¿u e o¿æo¿ g¿oa Oua¿ o c L
Oe oa emae g¿oç e g¿ Geaæo OqaL g
Leaa g o qa e . § g Leaa g o¿éga e .
11) § ooe Oqa Q §oLagag Qe¿ u o e
¿o emg ¿çea éæ Qo q e¿ OLa e¿ oe¿ o¿ é
o qa e .
20
_ç e ¿ aaGoa mo
1z) •qca gGca g e Gea¿ (é.o. 1010-11zz.) q
Lgoo qa _ éaa µ g¿oç e OL›aGeaæo
g¿oa Oua¿ o c L Oe a g Lg OLa eaoe
o¿ éæ¿ éga . (A.R. No.61/1892)
1a) g¿oç e OL›aGeaæo o c L
Oe oa e c e oeæ Lcçaæ¿ qo . (ö-10-6. nQ)
14) §o e g¿oa Oua¿ u Qu g u oga
oçL q eomµ §oeµL o c o g o qo .
1ö) g¿oa Oua¿ g¿_am §ggaao g q oa›
a g gcGeeça oa› OL¿ua g¿Oua¿ “Gq Lg gg
Gqooo” z_ Lge §oeµL ¿o_æ e L µ¿ égg.
(A.R. No.61/1892) øøø
“næ n g s-_ yqpa ”
1) § g §ç Q ¿oça Gmooe _oLOLg .
z) “Oq mæ Gqo g Gqo g¿ q é ” (OL›a
g¿Oua¿ ö-z) c g Lge OqaL é OL›ag¿Oua¿ 10-1
Lgeuao “g¿_ o g ” ngae a00 La Q e Gmo e LQ .
a) •g Cm¬n: “Oq mæ Gqo g ” c Lq g
¿o_a aa aao e .
4) _) ta Cm¬n: ¿c eaç ¿•g Oe q ogg,
“gg g g ¿¿m LaQ” c g • g gg g ¿¿m LaQ
mag e LQ .
ö) _aom o¿ g¿O_Q qa Le Laoç •q La Q
“u _¿oa ” c _ Laoç g g ¿o_a aa aao e .
•q La Q g OL›aoa ea o om aa aao _éaoo
§ Gg Gmo e LQ .
6) g¿O_Q qa Le 11 La Q e¿ g LgOoa
gaog e Qo é gg Oea og q oça Lµ æo¿ g
Gmo e LQ .
1) _aom §ç La Gmooæ • g gg, çaoc oq
§ç oLµ oo g Oea m G_ç §¿ eaqqa , § g
• g gg _oLOLg .
ö) • g gg eae ¿oça § g g q , eLGeaL
21
_ç e ¿ aaGoa mo
mag La .
s) _ gaouæoa “•qcaoa ” (g¿O_Q qa
Le -10) c ga g¿u oeaa oa , ¿ q n m Oo L qa
_caæ¿ q _ oa OL Qocoa ¿oL qa . ¿ q
OL cao Qocæg q oaaaGc æ oQoq g n›a qgg
a g ua e•gGo, u go oaaaGc æ o Q GLo Lµaa
¿ou g mg § q Laoç .
10) GuGc L g Laoç em ¿-qaog §a oe
µc éæ c OL¿uaoaéa qocooo æµ o o›oa ga
qamaéa qoco g¿ gæL ua e• Oqmç •qoa Qoc
GogLaQe g¿ea Gqa goooaeç , ¿ooqa •og
uagµ Qe¿, ngoo g¿a qo¿ “§ Qoce §o¿ g
ç gooa¯ çcaqooa¯” c g •µç Oe g uo Oea m
ua Lau g¿ oæ¿ e, qoco g ç L L § G_aæ eaçc
¿gaau u¿ g o¿ g u¿ go¿ u gçoage¿ µg g
§o nL _c_g L›eaç Oe og •ooa, ¿ Qocæ
c OL¿uaoL OL›g nQLaQoLa e Qo é (gg g)
c _ gg Oea Lo , “§o¿oLa G_aæ n ou
eaçc oq j e aa¿ ¿gao oc. §o¿ g o g m
§ G_a c OL¿ua eaçcuae o qqag c g noç g
Qe éGa • g gg.
11) §-g ¿ooaGcGa j eGo µaqag ” c g æg,
e Qo é Oea oa oa oqeom Ge L g¿ qaaa , q ue
nL Qoc L g ooo o qo e¿ g, § OL e_oLa
Qocoaµ , e Qo é Oea gég oa ooaµ Oea gég
Laoç qaGc § oa oa q Qocoa ¿¿m Oe éga § q
La µ .
_¬)u + t ¿u +n _¿ ¡+ :-
1z) g¿o aao n mo g _ oa Laoç eom
§oeµL_ ¿o_a gL_ o c o Lo e ¿oça e
c g ¿o¿ e L Lo . ¿oça c Lg ¿ça c g Oea o
GLaoaag .
1a) o c L Oe oa eomµ ¿oça e c Gg
ég o q g eaçc oq GeaæOca_g ‰cGu ¿géGga .
14) g¿oa Oua¿æoeæ Qeç g Gq é OL g
22
_ç e ¿ aaGoa mo
om éa qocou Gqa gGo ¿oça e c g _ç e_aqoa
Laça L OL go . ¿ qocou Gqa gGo qocæ ugLuae
L Q g ca ¿e g Oea ¿ n›ouµ o¿ e OL go .
g¿oa Oua¿ o c L Oe oa eom gg oQ
GLaOq ca _ o om ¿o q §a OLaoçGaa m
OLaoçGaa ¿Q g ¿oça c g ég o g o¿ e qogo
g oc. ¿oça c u n Q noçæ §L OLgé go .
øøø
“næ n g 1e-_ yqpa ”
1) § g _ OL¿ua _a éaa g¿ Geac g e L
¿_ go¿ g µg LaQ e L¿¿oa .
z) § g §ç Q ¿oça Gmooe _oLOLg .
a) OL›ag¿Oua¿ (10-z-1) “§ç eu g” c g
Laoç g g ¿o_a u g aa aao Gmo qogg,
OL›ag¿Oua¿, g¿ gg qa Le Laoç e Gmo e
LQ .
4) §ç La ¿oça Gmooæ “çaoc oq g g”
¿oça e¿ g ¿¿m LaQ eag g, ¿o e¿ g u›aaoq
_oLOLg .
ö) q oça Lµ Gmo g §çauaoqaç go¿ g
§çaocoq •µa _µ e LQ .
6) ogg, ¿oça n Gm GLa _ OL¿ua _a éaaçae
Gmoo mag Lqa “uaca o qç e uc µc¿
_a éaa ” c _ Oea La L eom Oea o, g¿Oua¿,
g¿ gg qa Le , g¿O_Q qa L em eoLé La Q
“g gOuQ g” (OL›ag¿Oua¿ 11-ö-10) “oaoo q e
Gea_ ” (g¿ gg qa Le -z0) “u _ uauo¿ qo_
Gueo ca” (g¿O_Q qa Le -a0) ea g•og Oe oa .
1)§ g oa¿ g¿_au GqaQ u em• LaL LQ .
ö) OL›ag¿Oua¿ ea g•og eae ¿oça g q
eLGeaL mag La .
s) ¿ ogago uaoc _ oa _ea a e e¿L
u LL g é µg g c_ q¿m æ¿ L .
23
_ç e ¿ aaGoa mo
10) uaocæ _ OL¿ua _a éaa g¿ Geac g
e¿L u LL g g c_ q¿ma ogg, _ oa _ea a e
¿ooo¿ g o›oeaae ¿¿m LaQ Gmo e LQ .
11) ¿ GLag ec e o om “e oa e Gua_o
oeo g g ” c g Lµ g ec g Lµ _ oa _ea a e
g Ooa¿o¿ g g¿ n qŸa GLa q L Q e qo• ,
_eLGeaL• mag e LQ .
1z) § g OL›ag¿Oua¿ ea g•og eae _ oa
_ea a ¿ooo¿ g L_·uao Oe a LQégg.
¿oça e¿ g ¿¿m LaQ mag g g q , eoçe , uaoc,
Oqa e , L›a L , eaqça, _eLGeaL mag q ogg o çoaç
L La› g Gmooaaoogg, ¿oça §oeµL n Gm
c_ q¿¿oa .
1a) _ aL La oae qa µog , eqçe ea g
LQ . Guc Lµæ LµGa g , g¿o g ea µ e L¿m,
_ OL¿ua n Gm c_ q¿¿oa .
14) § g _ OL¿ua _a éaa g¿ Geac g
o¿ Lqa , ¿oça LµGa g g _a éaa oçauao
Oea La L oq Oea goa .
1ö) OL›ag¿_a c g ¿o¿ e LQ Le L g,
§ça L g g¿_a eom L ga éc gg µe :-
g¿oç e g _L g o¿a e¿ OL›a g¿_a
OL¿o¿aoag .
16) ¿ qo¿ao GLag ooco e ¿ooo¿
¿ g g_uæ¿ L . “_ OL¿ua g¿_a c g
GLoçæ Q, _oo co eom gç µ ea@ua GLaGc “
c g OL›a oa ea o om noou ea µ Oea og
e¿q q eg. (g¿ Laoo-z1 -‰oaæg Lµ) OL›ag¿_a
o¿aç g c ca g gemo¿ g u e o g gç Lo .
(4-10-z. nQ, 10-4-10. nQ) OL›a g¿_am GLaGc ncao
g›acaæ¿ e, (OL. uL . e e. 1ö) OL›a g¿_a¿ g
o µ ea a Oe éGgaOu _ua GLaGc
(g¿O_Q qa Le -a) co o¿ nooue ¿ q o¿ao
ég ooo nc g . øøø
24
_ç e ¿ aaGoa mo
“g}a n g 1-_ yqpa ”
1) §ça L g c g ¿o¿ e LQ g¿oa Oua¿
g¿_a Goq g g g¿oa Oua¿ g ç gum gQ
g¿_amag .
z) ua e¿ uaq o c Lø çeaqé OqaL é L g
_aom g _oLOLg o¿a §g.
a) LçuLq g g Oe g ¿ éçag ua e oq L g
L qa L g s_ g¿oa Oua¿æ GLe LQégg.
4) “g oo Le•é ” c g OqaL g L g
Laoç em _ ua oa ¿ éçag ua e g LçuLq g g
Oe g goa ua OLg GL goo ea Gqa a nLQç g
Oea c L L •ogæ ¿¿m Oe g ma .
ö) oog L çeaqé g¿_a OqaL é 10 _a e¿ g
_ OL¿ua g¿ goa ua LçuLq g g Oe g ea éoa
_aLe GLa _µ g ea µ ¿¿¿éga .
6) oog L çeaqéa g, g¿ L mOa_ é
_oogg, •ogeaç L L oau ¿o¿oLa g¿uamoeæ
§¿ g u_aooLo GqaQ ¿o¿ g oç LQoa .
1) ¿o n Gm c_ q¿maçL _›aL La oae
eqçe ‰L LQ . _ OL¿ua LçuLq oaeoc qa µa
ogGe, _euog Lµµ j Leac L¿ eo¿ e Lµµ
_ aL La eqç oae e gg e LLGo Q .
ö) •ogeaçL L e qo u LL g n ea qg ,
qaoe e L ¿_ go¿ g ¿¿m LaQ mag La .
s) •ogeaçL L n Gm Oe g é¿ c ag· Goq
•q L eagoa Gmo gQoa .
10) ¿q ogg › Goq , ag· Goq , eauGoq ,
e q mau , ¿q oc Goq , o c ag· Goq çeaao eaoe
_éao g g qo qoaae ¿¿m LaQ _g .
11) ¿oça e e L ¿_ g g Oe g
g¿oa Oua¿ •q L g •q Laoçuao “na og na _c
noLao ” c _ Laoç oq Gmo gQo .
25
_ç e ¿ aaGoa mo
1z) § ogago OL›aOL¿ua • q éµ ,
_ OL¿ua §ç go ¿ é, La µa Oea oL
_éao ogµ ¿e g¿ La .
1a) e L ¿_ go¿ g _ OL¿ua µg LQ•
_›aL La oae , _a¿oe Ge La oae •qcaooo
‰L LQ .
14) “¿gOo _ qa Oea¿o g µc_ q u
OegOo _ g eqo Oe uuog Oa _ _ Geag
_ gc oa ea LGç _a Gqag oL Geaq o c Lµ”
(‰ ga g¿o qag-1z) c g Laoç g Lµ § q eqçe
‰L LQé go.
1ö) _ OL¿ua §ç go ¿ éµL m Qg g
Oomæ o g m ueg, g aaç _oL _oogg qc qa ,
g q eaç e¿ eao u›aaoq _oLOLg .
16) ¿q ogg Guc Lµ g éG¿ Q g n qu_ o,
qaoeça ¿o¿ e LQoa .
11) ¿o _ OL¿ua L e g Oe gg ¿o¿ g
L Q Oqa gL›a L e µ, _ OL¿ua¿oLa L µo¿ g
é¿ e L L g¿ éga g Q ¿o qocæ oo e LQ .
1ö) _ OL¿ua Guoc Lµæo¿ g éG¿ c_ q¿m
_acµ § Logg q e qµeom oµ g Oea Q o¿
ea qaq oo co e “c_uOo g §¿u¿ éoe qo
•oo e o¿æg oog q Oe g o OqgGç”
(g¿oa Oua¿ 10-s-a) co • qoo LçuLq g g
¿o¿ g Oe g _goa_e emae _µ e
Qau e L µ¿ Loq gg e ¿o e qocæg
L Q g Qe oo e LQ .
1s) ogg _ OL¿ua aaeeaoc ‰oc g Oe g
é¿ Ge g¿ o Oea eG_ç Oe gg ‘g¿ LeOe oa ’ g¿
La gç g g q oq Oea Q o g _ OL¿ua •
Ge La . §g LçuLq g g Oe g • qoo _eo g
o¿ g Guge emg mo e g¿oµ om géga e
c Loq gg oQégg.
26
_ç e ¿ aaGoa mo
z0) _ ua oa §oq L g “Lgæo La éo
Laq e e_oo ” (g¿oa Oua¿ s-10-10) c g noç qa .
ogg _ OL¿ua Geoo •qoaa¿ g uaoc mag go Q,
Oq g •eua éo¿ çaguG_ gç g¿mgæ g aaç
_oLµL , _a¿oeGe La oaeoc Oe goLoa .
z1) ueaeaç _ocæ Logg _a¿oe Ge La
oae eqçe gg e LQ .
zz) g aaç _oLæ Q Oea Q _ OL¿ua goç
u LL oq Oe goLoa .
za) ¿ g •ogeaçL L¿ g ¿¿m LaQ _é,
é¿ cag· Goq ö_ oç o ea g•og _g .
§ça L g ¿oo g _a emg L L¿ g u QGu
goçu L g L›a L e L LQ . u oga Goq eom
ea g•og Oe Goa¿ g L›a L e L LQog oc.
¿ooo¿ g g q , e qo , oLa L¿ µ _éaoo
o¿ e LQ .
z4) ¿oç eom oL g goe o¿aae LçuLq
Ge o qqa , § q oaeg g t)utgna+ c g OLa .
zö) ¿oç e¿ g _ OL¿ua § g q •oLa
g au em o ç_ oq Gmoo mag q o c ç o é
GaaQ _u g Gmoo mag éga .
z6) _æç ea u LLGu LçuLq .
z1) Oea Loe LçuLq g g OomGaµ m
o Oom.
zö) goçu LL LçuLq g g ç ¿g u Lc
g g _Qog m oçga _g.
zs) ••ø-oao Geqooo ç ¿g u Lc oq
o Q, ¿ éçag ua euae GLag •ogoa § g•q
_ OL¿ua _aLeuae _µ g ea Qéga .
a0) ¿q o , _ OL¿ua LçuLqoaeg g cg›
Oe g oL g •eua Q g ¿ q oae eqçeom
gg g Lµ Qau qçL ¿oo gg e LQ . §qoa
27
_ç e ¿ aaGoa mo
_ ¿ae ç gg m (_g _qaç e ) ¿ ç ç g
GLg e L Lg gg oL LQégg.
a1) § q oaeg g é¿ g L e g oçga _gæ
qao g g¿ écg §¿ égg. § é¿ g _agea
u LL g Goq o c Luaé _ OL¿ua § q
oaeg g GLaoçL , ¿gooçæ ea g Oea Q o¿
GLa oo eoma L Q, µg uaoce mu o e LQ .
(oog L çeaqé go q g u Q § oag
_oLOLgog oc. u oga _a em GLa oo eoma L Q
µguaoce mu o e LQ .)
az) LçuLq g g L e gg m oçga _goa
¿oL g ¿g _ao L @ • q_ g Lo¿a eŸç
GLa L GeaLQç uauao Gog (¿ ça ¿q eŸç -L e
_q em ec L g o q m ouao eŸç ) eg µg, e g
e çage¿ ç LQé go c _ q o § g
ea L LQégg.
aa) çeaqé go q g ç o ¿ éGaaQ _ OL¿ua
LçuLqoaeg g go¿ g Oe oqa oçga _gæ
g quaµo • q L›o quao o q m oua eŸç oq
OL g, ¿qoa ç LQ •e gmGaaQ “gm Oea L
Geagaa nL æQog” ea L LQégg.
a4) _ OL¿ua g¿uaue u LL Oe gçL
§ oag ¿ éçagegæ Oe g go c oag LçuLq oq
¿oLéga c _ Qe é •µçgégg. _ OL¿ua¿ q
_µ oL _ g Oe g Oea Q ¿ qu GL› Luaéa
LçuLq g _ oa _ea a e µoLg¿ m g¿ g g¿oa
Oua¿ •q L g 110 Laoç eom ¿ oga §çç Ge Q
ué_éga . øøø
“g}a n g z-_ yqpa ”
1) §ç La g¿_a OqaL é 10_ g¿_a ngae
(ö_ g¿_aom qo g) ¿oo g _a emg _ OL¿ua
LçuLq oae o¿aae Oea Loeæ L gµca g g¿uaue
u LL oq Oe goLoa .
z) go Gqag _ oa e u g _ea a e
28
_ç e ¿ aaGoa mo
Oea Loeæ _ OL¿ua o¿oe eae ea g¿ La e .
a) _ ua oa , noLao , g¿u oeu o
§o eGmaQ _oL Oea Loeæ ¿ aaLe e L L g¿o e
go _ç eçag qo Laçaac GqaQ _ OL¿uaom cg
La g Oea µ¿ La e . _ OL¿ua _oL Oea Loe
æo¿ g u LL gGcg, qu eae ea g¿ g _ oa
eomµ noLaooçµ Qu g La g, OL¿ ué éGaaQ
¿o emL g aaç _oLæ GLa ¿o eGmaQ Oea e G_ç
ec g¿ La . _ç eçag qo eoLé Gcae ea g •og
aaog , _ OL¿ua Oea Loe g GLa oL é¿ ég m
u LL g c_ q¿mæ¿ La .
g) +)ag gn ) 6t_¬u:-
J) § q qo -_ o eqeOu g n qçeqeOu g
§ç Q LggeomµoLag. _ oeqe g g¿L Gq_
Gcae e Oea Lg. n qçeqe g og g Gcae e
Oea Lg.
ö) § q qo g _ o eqe qaGc oa g _ o
oa éa OLa¿omµ n qçeqe qaGc ¿ q oa g n qç
oa éa OLa¿omµ oo› Lqae OL›Gaa e
Q o_ L e .
6) §o g _ oeqe g _ea a Lç Lça gg • oae
§¿ g u emaeamo Oe g, ¿ooaL e æg, g¿ eaGo›
aa g jçaµoouoa GLé, ¿ g m Geaocem oo oL
o¿e g, g¿oç e ua_e› ég oL Laµ, _eç L›Lace eom
oc é, ¿o emL g ¿gugOL g n Gm µg g, ¿ g m
mec eçaeç eomµ Q a • q em g¿ç¿uae Lao g
oc é, Geaµç e u g g¿ug eGmaQ æµa OL›a
Geaæo Qocouoa o¿e g, g¿u oeaa oa çga¿m
L eo g¿u LL eomµ g¿ug eomµ Oqa_g,
m Qg oaç Lace eom Gmo g, g g ea u LL oq
u emaeamo Oe g, e ç µ e›eæ goL qaµoou æg,
_ oa e Lg uoçµ §og é, çcoaeaç ouao oq
oeOqa_g, Gmoo •qo aaoçµ OL›a g¿oµoaµ
L›oaç e¿L Gmo g,
29
_ç e ¿ aaGoa mo
L eaµqa oa e , g¿oµ, odçca oa c _uo
eomµ oa g, g¿ oç oLµ , g¿uc gocµ
o¿L Q e L ¿_ oq ¿_Lo g g¿oµ o¿Q
oça µua eomµ , eauç Leuag u oe ua eomµ gg g
_e § omç ¿_Lo eomµ 6z Gcae emaGc o›oe çuae
og goç g, § omoaGc oa g n m _açaacLq g
¿oaouao _açLq g OLa¿om o› goç qgLo g,
§ Lµ L L _aç e¿ g ¿aoua n m _u _açaac_oLa
g¿oµeom eçc µgé Gg Og Lqae Gug m Lq eom
oo› g •euae ¿gL g ‰ ga Gcae OqaL é
¿¿éaucoamoo ¿_Lo Lça _ oeqe oq
qoc e µ _ ooa aa q ooçc• Oe q¿moaçaéga .
n qçeqe g Goqa q o_ OLa¿ OL›aOL¿uaGm c g
¿ggæQéga L L .
1) Oea Loeæ ¿oça e g¿oa Oua¿ z_ L g
•q g¿oa Oua¿ •q Laoçuao “oaµ goçµe¿ eao
uL_aça ” c g Laoç oq o c L Oe g “uoc µ” c _
¿o_a oq Oe gQo .
ö) ¿oça e Oea La L Gmo e LµGa g
Gmooaaé, g¿uaue u LL g c_ q¿m æ¿ La
_ OL¿ua .
s) §çç z_ L g 11z Laoç e Gmo e LQ .
10) ¿q o µg LaLaé moc çea q gL e L
¿_ g g c_ q¿¿oa _ OL¿ua . øøø
“g}a n g s-_ yqpa ”
1) §ça L g ‰ ga g¿_am g g¿uaue
u LL g g¿oa Oua¿ a_ L g “•µ Geagaa ” (a-1-1)
OqaL é, “e u LcLc Oe g” (a-10) Lge ngae 110
Laoç eom ¿oça e Gmo gQo .
z) •q _a •q L g “na og na _c
noLao ” , z_ _a z-10 g¿oa Oua¿ Lge g
“émOçam §mou OeQoq • o Laoç , a_ g¿_am g
g¿oa Oua¿ a-a-1 “g¿o eacOu ca nLoa u o”
30
_ç e ¿ aaGoa mo
_éa Laoç e¿ g ¿oça ¿o_a u g ¿o g g
¿ou q nQ aa aao noçe Gmo e LQ .
a) z_ g¿_a OqaL é 10_ g¿_a ooç (ö_
g¿_a qo g) ¿oo g o¿a _a emg _oLOLg
Qe ée gGç q ou Oea Loo. §o g g Ooa¿
_a¿ g uagq Goq g éc ç o e¿ , g¿oa
Oua¿ Laoç e¿Gu _g .
4) “eam e oc µ› ec g c g §oe qo “
(g¿oa Oua¿ 10-s-6) c gLµ LçuLq oae gg qo
c eaom •qcaooo mq LQé go.
ö) _ OL¿ua c_ q¿¿ GLag u gæ nLa e
e L¿ og, “cgOçg §ouao §¿ oL og qo ”
(g¿oa Oua¿ 10-s-4) c Lg OLa¿om ea µ
OeaQ égg.
6) _oL Oea Loeæ _ ua oa , g¿u oeu o ,
noLao _ç eçag qo Oea g Gea µGaaQ _ OL¿
uaom cg Oea Lo¿ q “gµaµaa §o Geao q
qo Oe g •µµoL oaoo •og •og cg Oea m”
(g¿oa Oua¿ 10-s-ö) c gLµ LçuLq g g mo e
• qoo cg Oea Lo¿ g m eaç Oe ooq gg
oQégg.
1) “Oeaµae O_Qug Geaµç ggéo oµçoL
uaqo oog q µeGo” (g¿oa Oua¿ 10-s-ö) c Lg
OLa¿ _ OL¿ua qo Loç oaeg g go¿oqa
Qgo e LQégg.
ö) Oea Loe LçuLq gg m g a _o quauao
u LL g qao g ¿ou e L µ¿ égg. _æç
ea u LL g s1s g eGm §¿ Lqa g Ooa¿
_ Q z1 Oq oouç e g emae
Qg q LQé go.
s) ¿g _ OL¿ua _ oa e¿ g u›aaoq
L eo Q L gµcao, _æç ea u LL g g o g
LµGa g uaoc ea g Oea Q ¿g çg Oe g GLag
31
_ç e ¿ aaGoa mo
qam _ oe cg› o¿oqa “egçoçoço oe Qoç
ea µo ” g¿oa Oua¿ 10-s-4 c égLµ LçuLqoaée
¿ oL o q • qoo m e› g ¿ g m ooLo
eom ea Qéga eOm g ¿go e LQégg.
10) _ OL¿ua g¿uaue u LL g g
L e g Oe g eLgLaçaqooaag GLag qame q µ
e¿L Q Lqa (§ GLag § q oe e a _oL•ogæ
§ oc.) “QoggLom e• ug•e uL oqa ç go
o Gq” (g¿oa Oua¿ 10-s-10) c Lg ea L LQégg.
11) ogg _ OL¿ua u LL g c_ q¿m
æ¿ g GLag ¿o cg› _ oa e m g¿ Lg “uaue
u LL g ¿ qu GL› L g ¿µaGçaQ §¿ qou”
(g¿oa Oua¿ 10-s-11) c égLµ • q LçuLq gg m
g¿uaueu LL oq ¿oL g ¿ g m Q a • q
u gæ _o q gL §¿ Loq ea Qégg.
1z) ¿oça Gmooaao ogg Oo m e La ¿•g
e L¿¿oa .
1a) Oea Loeæo¿ g _ OL¿ua e Qg g
Oe c µg LQoa .
14) Lo eae GLa oo ea g Oea Q
omau éGo e ç g c_ q¿¿oa .
1ö) Oea Loeæ u ca› u ca› u ca› u ca› u ca› c _ oa ga Geaç
gL g aaç _oLGLaQoa . ¿ OLa_g Lcoq oa a e
oaé e LQ .
16) ¿ q oa a em eoLéaae oaé e LQog
moc. § q oa a gL _a¿oe Ge La oaeoo¿ g
çea q moc §oeµL c_ q¿m, LµGa g _oogg
m L egæ e¿oog g Oe oa .
øøø
“g}a n g 4-_ yqpa ”
1) § g ¿oça Gmooæ g¿oa Oua¿ 4_ L g
32
_ç e ¿ aaGoa mo
•q g¿oa Oua¿ “g¿_aaeua ” Lge OqaL é ,4_
L g 10_ g¿oa Oua¿ “g g Gqç ” Lge ngae
qam GqaQ Gmo e LQ . § oga go “g g Gqç ”
Laoç g g ¿o_a• n Q noçµ Gmo e LQ .
z) g¿oç e g §ça L g g¿_am GLag
g¿oa Oua¿æ Geaæ g¿oa Oua¿ Lge em §¿ g
u QGu Laoç e ¿o_æ e LQé go. ¿o g g u QGu
n Q noç Gmo e LQé go.
a) •e uga e LoLOaQ o GLag(é.o.1aza)
‰co¿ g e goç mu o e L Lg.
4)¿¿éaucoam g¿oç e oqo Q j é
4ö_ Qe¿ g oggqa g¿oç e g g u Q
c_ q¿moa . (é.o. 1a11_ _ Q)
ö) g¿o aao n mo eac em ¿ OLa_g,
§¿ q ¿oça e “_ oa emaég qam eom” c_ q¿m
L e Oea Q GLa o c L Oe qa ¿q
goeæoa ç LL æµa cg›em § og g ¿ é,
e goç • µ oe qam Gmo g, ¿¿m Oeao
• éauae ¿oça ema Gq OqQ e L L
g¿Oua¿eomµ , g¿oa Oua¿eomµ Gqoeao g
§oeµL Gmo g o qo .
6)¿oça ema Gmo e L L Laoç eGm
(OL›aGeaæo OL›aOL¿ua g¿• GL oe qam g
Gmo q Laoç e ) Geaæ g¿Oua¿, Geaæ g¿oa Oua¿
c g ¿o¿ e LQégg.
1) g¿oa Oua¿æ •q L g “na og”(1-1), “ém
Oçam §mou” (z-10), “g¿o eacOu ca ” (a-a), “g g
Gqç ” (4-10), “_ça¿•Gq” (ö-ö), “nce• L OL¿oaaa”
(6-10), “e gg Leg ” (1-z) “O_Qua eµou”(ö-10),
“uaoc_ e Oqa_Oq_uGoa” (s-10), “qamqauoç”
(10-1), (g¿oç e g “qam qauoç” Lge oq Geaæ
g¿oa Oua¿ ec é Oea Q mo .)
ö) éo¿ n g¿mg c g ¿o¿ e L Q o qg é¿
33
_ç e ¿ aaGoa mo
n qç mg co u¿o n mg. § q g¿mg g Oe qu
LaQoa mg c g §çauage OLa› Q ¿o¿ g o qa .
s) Oe qu LaQoa c ga ¿oça eom gg g .
100 ¿oça e §çauage eac g §¿ g o qqae “çaua
gga a g ae›oq” c _ go o omGcae gaça gg
oL L Q mg.
10) ¿oça e c e oeæ gog g o q eac
e L g ¿o e nLGaaé g o q qam e n¿ e L Q
ueaae oa e L Q mg.
11) § q g¿ueæ goeoa Ge Q Oea GL
OL›aOL¿ua § g ¿çooc qmoe e L¿¿éga .
1z) _æç ea u LL go¿ g _ OL¿ua µg LaQ
e L¿¿oeæ Loeacuaoeaa OL¿ua ça g› GLaça
GLa g Oea Q µg L Q, Oea Loeæ u ca› c _
u cegæ GLa , Lo LLag¿ e omau éGo qQ g
e µo e Lç g c_ q¿¿oa .
1a) § Geæ¿ g ¿oça Oe µ §oe eao GqaQ
GLa “gGga gGga gGga gGga gGga” c g qaoe mag e _›aL La oaeoc
gg o g, n Gm c_ q¿¿oa .
14) ¿q ogg ¿ q oae ea g LQ . _a¿oe
Ge La oaeg ¿ LµGa “gGga gGga gGga gGga gGga” c g gg e L Q, ¿ Ge
LµGa g e L¿m _ OL¿ua n Gm c_ q¿¿oa .
nLGo § q oaeg ea g LQ .
1ö) _ OL¿ua moc çea q g g ogg
e L ¿_ g_ c_ q¿¿oa . øøø
“g}a n g s-_ yqpa ”
1) § g ö_ L g •q g¿oa Oua¿ “oeaa
e eç g” Laoç OqaL é “og qoag om q oag ” ö-10
Lge ngae 110 Laoç e Gmo e LQ .
z) ö_ L g ö_ g¿oa Oua¿æ “_ça¿•Gq”
c g OqaL g •q Laoç g g ¿oça ¿o_a• aa
34
_ç e ¿ aaGoa mo
aao• Gmo e LQ .
3) ¬n_ t q+ag+ mga t ¿u +n
+¿ ¡ 6+ )+ :-
_u _açaac çma •µ qogg ( ç _ m _oq
æ Leoa oça µ g Oq›o qLµ) _oocGu L m
Oea Q q •oLa _adeuc g §¿ g oç uaoo
¿ µ qa .
4) qa ¿ µ Oqa¿oc Oe oqa oç ua
¿_ eaç Oea La .
ö) nLGo _u _açaac_oLa eago¿ g §ç Q
¿oç e n Laé, oç uaoo Oea c •a ga e . “j e
Go Q oç oq _a OeaQ éGg , oç uaoo
Oea cGo La ” c ga _u _açaac .
6) ¿q g “j c o c e¿ g oçum Lg¯ no Ge
_a e oçum GLa ” c go ¿ q ¿oç e .
1) _u _açaac “¿_ eaç Oea L j e
c oa ooq e LQm e ” co g¿oa uc q¿moa .
ö) “¿oç e § Lµ c eom q µ e æLag.
n GuaQ g¿ uaqeac e oL Oe g, n •oLa ¿_
ç_ goa _a e _ eg OLg Go Q ” c g oça g qo .
s) ¿ LµGa ¿oç e g¿ uaq _u _açaacGoaQ
e oLOe q ogg ooq e L Lo .
10) _u _açaac_oLa m a e aag gc eom
¿g q ¿oç e ¿oGçaQ LçuLq g Q aoam Oe a
Go QOu g oça g g Oea La e .
11) _u _açaac ua e¿ o c çeaqéa g n qç
oaç oq (oL g go¿oaæ ) gg g ¿ o¿aa
m aGcae g g Gug m LçuLq g ¿oç eom Oea Q
Ge qa .
35
_ç e ¿ aaGoa mo
1z) ¿ Ge _gGeç Gu m g¿ g Q a mt›ema
g¿ L µ¿ g _u _açaac_oLa g au em o ç
_ oq q›é g Lçuao qOu go ¿oç e .
1a) ¿oç e “oç ua •qcaGoa aao¿ , _u
_açaacoo ¿ oe oµo çg µ o g, ua e¿ o c
çeaqé ¿ g c e¿ g L eo ¿_ ç_ oq n mouae
¿_ µ e Go Q c g _u _açaacoL oça g g
Oea La e .
14) ¿ ogago oL g go¿oaæ o¿Ga
c_ q¿¿ _u _açaacoo q›é Lo e¿ , ¿oGçaQæL
LçuLq oaeoc eL g Oe Goa¿ c goc Lao Oe g
¿ qag Guaø oq OLgGo Q c g _u _açaac
oL ¿o e Gug oça g qa e .
1ö)_u _açaac_ ¿ LµGa ¿_ ç_ qa . øøø
“g}a n g e-_ yqpa ”
1) § g 6_ L g •q g¿oa Oua¿ •q Laoç
“ooe _ e¿oa ” OqaL é 6_ L g 10_ g¿oa Oua¿
“nce• L OL¿oaaa” Lge ngae Gmo e LQ .
z) 6_ L g 10_ g¿oa Oua¿ “nce• L
OL¿oaaa” •q Laoç g g ¿o_a u g aa aao .
a) § g ¿G_aoc uL go¿ g “ég µ” aaooGu
c_ q¿m L c L Q Oea Q oç LQ . _go eLGeaL
ga c_ q¿mæ¿ qGLag §ça L g ö_ n mo g ö_
L g z_ g¿oa Oua¿æ “OLaoe OLaoe” c g eoæ
OeaQou g • g µ m oo e §çauage ¿oq› e
GLaéga c g ¿¿m Oe g moq Ge Q ueç ué g
ug_a _ OL¿ua¿ g q •oLa uL go¿ g é
oQ qa .
4) g Ooa¿ _ Q § q é é é é é _L e Go µaq eao
36
_ç e ¿ aaGoa mo
OLa¿omµ Gqo qao ¿gea›emLGu g LoL qa .
ö) _oeaa g¿ Oea Laç g §¿ g ¿›é, L¿ µ,
_ee ea •qoa eaua e ¿G_aoc uL g g
¿_ L LQ .
6) _ OL¿ua g¿uaue u LL c_ q¿m
goçGLa Logg ¿G_aoc uL qa •ogeaç oagc
Gqéeoçµ , ¿ aaLe eomµ , ueaeaçoçµ , qao
eoçµ uL g g c_ q¿m L @oa e .
1) ¿ g uL qaça m qua oo e L µ¿ g
e qo qa _c e § GLag ¿o¿ e L Lo e¿ g qao
eça oQGaae Oe a LQ .
ö) § Lµ Gea µaao ogg Gqo qao qa ¿_ o
oo g m g L Laoo uL g _ea a oau, Geaæ
aaooGu Oo m q µ oo g, _ OL¿ua¿ g cg›
Oea Q o¿oa .
s) Oea Laç g §¿ g Oea Q o q ¿›é L¿ µ
eaua e u Q Oea Laç g Ge GLa oQ .
10) _ OL¿ua _ea a oau g Gmoo u›aaoq
¿_ ç_ La .
11) _ç e Oq oa ea a m çqaa oq ea q
qaoeaa c ca Gea µ çu e¿ Oq eocaa emaGc
u Q _L q LQ .
1z) m¬w q+a g t ¿u +n _¿ ¡+ :-
_ OL¿ua _a¿Ge La oaeg g GLa Gu g
•euae g¿ oag , moc uça La aoq Oea Lo ema
moc oaé e LQ .
1a) L oLa eac em qame Oe µ ¿o_a
37
_ç e ¿ aaGoa mo
GqaQ , _ Qo _caLo Oe µ oç _caLooeGmaQ ,
qam ¿q e eGmaQ , moc uçao eaç¿oLa moc eao
GqaQ _ OL¿ua çaguG_ gç g¿ o g Gu g Lgg
o¿aae Guoc Lµoa Oe goLoa .
14) ea qaq oo co e “c eŸoe c eŸoe c eŸoe c eŸoe c eŸoe c eŸoe c eŸoe c eŸoe c eŸoe c eŸoe” c g
Geaç g Oea Q oa› §og g L oe e _ç OLaµ ec q
_oq eGmaQ _ OL¿ua Guoc LµGLa , moceao
GqaQ æLGo LµGa g e Q, G_çae n Gm c_ q¿¿oa .
øøø
“g}a n g ?-_ yqpa ”
1) § g g¿ oe qc Gmoo co LQ Qe é _oL
OLg .
z) ¿oça Gmooæ 1_ L g •q g¿oa Oua¿
“n ecaoa goça ” Lge Gmo e L Q ¿oça Gmoo
Qg q LQ .
a) g¿oa Oua¿æ g¿oç e g eao u ema
eamouae ¿ou g mg 1_ L g z_ g¿oa Oua¿ Lge
“e gg Leg ”.
4) _ ua oaçaéa Lça ge q ooc uag OL Qoc
¿oLµ GLag ¿o¿ g Lça ge_aaé c g OLa
g L LQégg.
ö) Lça ge _aaéaaéa qocue g¿oç eoo e Q
uo n¿é, e c Oo m g uq g QocGa “e gg
Leg ” Lge g GLe LQégg.
6) qocuemaéa Lça ge _aaéæ § q Qocoa
¿o¿oLa qaaa g¿oç eoL cQ g ægoqae
¿ou g mg § q Lge .
1) ¿qoa qa § oga go _ ua oa Lça ge
_aaéaa ea éam La .
ö) § g _ OL¿ua GLa g Oea Q µg LQog ,
LçuLq oaeo goçGLa Q uaocea g Oea og éoLaag.
(¿q g eaçc § g _ OL¿ua _ OL¿uamaeGo µg LaQ
38
_ç e ¿ aaGoa mo
e L¿¿éga . § g ¿o goa ua LçuLq g g Oe g
Qe éoa _µ g ea o Lg oc)
s) _ OL¿ua § g ¿ge g¿oaLçc e ea g
Oea mau , ö ¿ cg 6 dqa Lç eom ¿Q eae ea g
Oea Q µg LaQ e L¿¿oa .
10) § g _ç eçag qo g g Lgcae æç qa oa
¿¿m Oe q _ qo• , _ç e_a éaa oçaua _Lçaeç
L L ¿¿m Oe q _gcç oGeae• Gmo e LQ .
11) _ OL¿ua ¿ ee em eç em
c_ q¿mæ¿ g g¿uaue u LL g Gu gg Q g o g
_ ua oa¿ g Gmoo mag La .
1z) 1_ g¿_a _ OL¿ua g¿u LL c_ q¿m
g¿ goç mu o q ogg Gqa¿ éo aaoo¿ g éG¿
§g éag g¿uaue u LL g é uaeo g ¿ ee e
_eLGeaLooµ Oe Geaoooµ c_ q¿m L @oa e .
1a) Oea Loeæ “n ecaoa” g¿oa Oua¿ (1-1)
OqaL e Oe q ¿oça e g¿uaue u LL g “n e
caoa” Lge g u oga Laoç eom Gmo g ea g•og
Oe o e .
14) g¿ oe qc Gmooæ GLag “e gg Leg ”
(g¿oa Oua¿ 1-z) Gmo L .
1ö) _ OL¿ua _ oa¿ g goç oa é,
g¿ oe qc g Gmoo mag g GLag, ¿ q g¿oa Oua¿
La é La Q eom _ g Oe q ogg, goç Ge g _ OL¿ua
g¿uaue u LL g c_ q¿¿oa .
16) g¿ oe qc Gmoo eae n qu_ o mu o g
e eoç OLa eoc _ OL¿ua •qo ¿•gOe qogg,
goç oa e LQ .
11) ¿c eaç ¿•g Oe qogg, _ç a oq g g
¿¿m LaLag .
1ö) _ç a oq g eae ¿oça g q eLGeaL
mag L . •q _a “na og na _c ” aa aao _o
nL_ , 1_ g¿_a “e gg Leg ” aa aao _o
nL_ _ ua oa m Qg eaç ¿oça e¿ g ea gLµ
39
_ç e ¿ aaGoa mo
Gooma m Laooo mu o gQoa . øøø
“g}a n g s-_ yqpa ”
1) § g GoL Lg co LQ “GoQLg”, éo¿
_o_aL mgaaéa uc Oomæ _oLOLg .
z) e qo u LL gGcGa _ OL¿ua ggoç
oa_o g é¿ g •euae c_ q¿mæ¿ La .
a) •ogeaçL L c_ q¿m “g¿oç e Goq
Laçaac qmoe” ¿•g Oe o q ogg, goç oa e LQ .
4) § g _ OL¿ua oa_o go¿ Lqa LçuLq
oae o¿aae c_ q¿m ua La .
ö) ¿ Ge _L g Goq o c L § GeGa
_L g .
6) _ OL¿ua µg LaQ e L¿m éo¿ _o_aL
mgoa Oe goLoa .
1) ¿ Ge ooaam _é, ggoç g eLoc
o Lg , _ OL¿ua¿ g Laoe oLa L¿ µ ¿•g
Oe o e LQ .
ö) eao uçao eaç e g¿u oeaa oaGçaQ o g
_ OL¿uaom o g G_a Lu Q Oe oa e .
s) g¿u oeaa oa ocg e Gcaç g é oo q
oµµ qa q Gqa¿ , uµ q §L eag , u µGLa L
oc eag , e eçua oom q o gL o g _ OL¿ua¿
oe e a Lç e¿ o¿ g¿ éga ema¯ g géga ema c g
g Lg g GLaoa ,
10) LçuLq oaeo e g, GeLa , noLoa ,
•qoao q› g, q •oLa L›go eGmaQ o g,
_ OL¿ua¿oLa Oea g eomOa ca Oea omæ Q
Oea Q gQoa .
11) _ OL¿ua¿ gµ GLa ¿ooç oµ e
40
_ç e ¿ aaGoa mo
•µaau g¿ o o g, Lg•q ec g oaé q ogg
eao eaç eom ¿_ µoa .
1z) Geaæ ec e o om g¿u oeaa oa
q •oLa ¿ qç e éL eGmaQ o g Oea om ¿µ g
Oe go , § Oo o OLa¿ e ¿oça Oea omaµ e
L Lo c Loq Lµ La .
1a) o¿ç , uaq , _a , é¿ou §o g
¿oLçeom OeaQ g _ OL¿ua g¿oa Oua¿ g¿_a
ö_ g¿_aom g ggoç _ oçao c_ q¿m _o_aL
g¿ o g uag La Q Gema Q goeæ _ eoaoao
g¿u oe _ oa o¿_oLaae o g Lg g Oea Q GLao
_L Laç nLouem oLo :
14) _ç e _açaacga eae oe-¿ eoea µ
q e éu 1, Goqoaae L L eae oe- q e Lq e -1,
LçaeçL L Lq e -1, oagc Gqée qa¿ Lq e -1,
n qu_ o eae oe-ç o qa¿ Lq e -1, e qaoL çauagg
eae oe q e n qçe-1, e La uea Gqoçaa eae oe
Oo m Oea Loç-1, ogaç e Oea e_aq _aa e
g¿ Lµe -1 ...........
1ö) ¿o e g¿L GLao LaoqæGcGa eacµ
La g GLa , o¿æce L L Oo m qµoa “Oo m qµ
u e éoL go Lg” c g Oea o Oea Q o¿oa e .
16) qaoe oa é naç oµ g _ OL¿uamL
ea Qoa . §q g g¿u oeaa oa eao eaç
oeæce L Q ¿ go _ qça _ OL¿uamL o¿oa .
11) ¿oça¿ qam GqaQ _ oa¿L o¿oa .
1ö) _ OL¿ua “¿¿m LaQ eoa ” c g
q •oLa Geaça, g ca •qoao og _ oa¿ g
mag gQoa .
1s) “g¿Oua¿ o c L Oe oa ” c g ¿oç
a¿ g ¿¿m LaQ _g .
41
_ç e ¿ aaGoa mo
z0) ¿oça “oaµGo oaµ oaµGo oaµ oaµGo oaµ oaµGo oaµ oaµGo oaµ” (OL›ag¿Oua¿ 1-1-1)
Gmo q ogg, _ OL¿ua µg L Q, eao eaç e¿ g
u›aaoq Oe o g, ¿oça e¿ g ¿¿m LaQ mag g,
_æç ea u LL g _ oaçaea›a e¿ eae
oa_o gLGoGa g aaç _oLæ GLa g¿o g ea µ
_é, g¿uaue u LL g g c_ q¿¿oa .
z1) ogg _ oa _ea a e¿ g ¿¿m LaQ § gGa
L›a L , uaoc •qoao mag e LQ .
zz) ¿oça e¿ ¿¿m LaQ § gGa ö_ L g 110
Laoç eom Gmo gQo .
za) g¿oa Oua¿ ö_ L g 10_ Lge “O_Qua
eµou” Laoç g g ¿o_a aa aao Gmo e LQ .
z4) §çç moc çea q GqaQ e L ¿_ oq
Oe goLoa _ OL¿ua .
øøø
“g}a n g s-_ yqpa ” (s-e1-ze1ej
1) § g _ OL¿ua LçuLq oae o¿aae
Oea Loeoa Oe goLoa .
z) go Gqag _oLOLgogGLa _ OL¿ua
Guoc Lµæo¿ g éG¿ §g éaçL goç u LL Ge¿
ooçæ g¿oç e æ L qaça Laoç e Gmo e LQ .
a) qaoe ¿¿m LaQ-“g¿oç e ç uçaa ,
g¿oç e uaaoa , g¿oç e Guaoa , g¿oç e Oo moa ,
g¿oç e ¿•qoa , u emaç g L L . ¿¿m LaQ-
g¿oç e æ L qa ” c g mag qçL é e L Laoç
eom OL¿ua¿ g • µ Gmo g Oea Q Oe o .
4) § oag Laoç e Gmo Lg goçu LL ooç
42
_ç e ¿ aaGoa mo
OqaL¿ .
5) )_n + + t ga Cmm _ tat +mn_ ¿
¿_ +n tat + :-
uaoc ¿oeµ g¿oa_ uaoc ¿oeµ g¿oa_ uaoc ¿oeµ g¿oa_ uaoc ¿oeµ g¿oa_ uaoc ¿oeµ g¿oa_
ua o §o¿µ µ›gg ua o §o¿µ µ›gg ua o §o¿µ µ›gg ua o §o¿µ µ›gg ua o §o¿µ µ›gg
o L ugGLa g¿•e• o L ugGLa g¿•e• o L ugGLa g¿•e• o L ugGLa g¿•e• o L ugGLa g¿•e•
o L eag uc e @ o L eag uc e @ o L eag uc e @ o L eag uc e @ o L eag uc e @
Geac _oeµ eooaµ Geac _oeµ eooaµ Geac _oeµ eooaµ Geac _oeµ eooaµ Geac _oeµ eooaµ
Oea L ¿ooa qooµç Oea L ¿ooa qooµç Oea L ¿ooa qooµç Oea L ¿ooa qooµç Oea L ¿ooa qooµç
æog noLµ c_q›a æog noLµ c_q›a æog noLµ c_q›a æog noLµ c_q›a æog noLµ c_q›a
Geaæ noLa OL¿uaGm. Geaæ noLa OL¿uaGm. Geaæ noLa OL¿uaGm. Geaæ noLa OL¿uaGm. Geaæ noLa OL¿uaGm.
oogæ ég q gqc¿é oogæ ég q gqc¿é oogæ ég q gqc¿é oogæ ég q gqc¿é oogæ ég q gqc¿é
§¿e µc L §çç Le §¿e µc L §çç Le §¿e µc L §çç Le §¿e µc L §çç Le §¿e µc L §çç Le
éogæ eoçµ n¿g Qoc éogæ eoçµ n¿g Qoc éogæ eoçµ n¿g Qoc éogæ eoçµ n¿g Qoc éogæ eoçµ n¿g Qoc
e Q §oom QooæGça¡ e Q §oom QooæGça¡ e Q §oom QooæGça¡ e Q §oom QooæGça¡ e Q §oom QooæGça¡
æL qu uc Oea Qm Oq g Oea_ gLGo æL qu uc Oea Qm Oq g Oea_ gLGo æL qu uc Oea Qm Oq g Oea_ gLGo æL qu uc Oea Qm Oq g Oea_ gLGo æL qu uc Oea Qm Oq g Oea_ gLGo
_L éocOea Q ¿ç e oçç qo¿uç _L éocOea Q ¿ç e oçç qo¿uç _L éocOea Q ¿ç e oçç qo¿uç _L éocOea Q ¿ç e oçç qo¿uç _L éocOea Q ¿ç e oçç qo¿uç
GqL g ¿›a OL¿ua ¿ç e q Geoo c o GqL g ¿›a OL¿ua ¿ç e q Geoo c o GqL g ¿›a OL¿ua ¿ç e q Geoo c o GqL g ¿›a OL¿ua ¿ç e q Geoo c o GqL g ¿›a OL¿ua ¿ç e q Geoo c o
uaL Oq¿o g • Go µg qg oa QcGo. uaL Oq¿o g • Go µg qg oa QcGo. uaL Oq¿o g • Go µg qg oa QcGo. uaL Oq¿o g • Go µg qg oa QcGo. uaL Oq¿o g • Go µg qg oa QcGo.
§ q La Q Gmo Lg _ooam LL ¿¿é
•µµ . g¿ L goçoçqoc g OqaL e Oe oq g
g¿oç e æ L qa g¿oç e æ L qa g¿oç e æ L qa g¿oç e æ L qa g¿oç e æ L qa c g ¿¿m LaQ mag e LQ .
_aµGa o¿ ¿µaa gæg Oea ma _aµGa o¿ ¿µaa gæg Oea ma _aµGa o¿ ¿µaa gæg Oea ma _aµGa o¿ ¿µaa gæg Oea ma _aµGa o¿ ¿µaa gæg Oea ma
43
_ç e ¿ aaGoa mo
_ eço _ gæca _ e Oea Q _ eço _ gæca _ e Oea Q _ eço _ gæca _ e Oea Q _ eço _ gæca _ e Oea Q _ eço _ gæca _ e Oea Q
gµGa o¿ OLa o _QGo oa¿a gµGa o¿ OLa o _QGo oa¿a gµGa o¿ OLa o _QGo oa¿a gµGa o¿ OLa o _QGo oa¿a gµGa o¿ OLa o _QGo oa¿a
nQ q•µ goeµLGo ncao oçGaa nQ q•µ goeµLGo ncao oçGaa nQ q•µ goeµLGo ncao oçGaa nQ q•µ goeµLGo ncao oçGaa nQ q•µ goeµLGo ncao oçGaa
GqaQGe g¿ uLoa ncé Gqo GqaQGe g¿ uLoa ncé Gqo GqaQGe g¿ uLoa ncé Gqo GqaQGe g¿ uLoa ncé Gqo GqaQGe g¿ uLoa ncé Gqo
q qG_ _ Oua¿ g ¿L e ua La q qG_ _ Oua¿ g ¿L e ua La q qG_ _ Oua¿ g ¿L e ua La q qG_ _ Oua¿ g ¿L e ua La q qG_ _ Oua¿ g ¿L e ua La
LaQoa §oe ¿goa ¿ç eoaça LaQoa §oe ¿goa ¿ç eoaça LaQoa §oe ¿goa ¿ç eoaça LaQoa §oe ¿goa ¿ç eoaça LaQoa §oe ¿goa ¿ç eoaça
Lao La ¿ LµGa Lao LaGç. Lao La ¿ LµGa Lao LaGç. Lao La ¿ LµGa Lao LaGç. Lao La ¿ LµGa Lao LaGç. Lao La ¿ LµGa Lao LaGç.
Gq OLag qauoç g¿ Gqa Gq OLag qauoç g¿ Gqa Gq OLag qauoç g¿ Gqa Gq OLag qauoç g¿ Gqa Gq OLag qauoç g¿ Gqa
¿¿éoGc Oe Oea uog ¿¿éoGc Oe Oea uog ¿¿éoGc Oe Oea uog ¿¿éoGc Oe Oea uog ¿¿éoGc Oe Oea uog
qa qu Oe q eLGeaL Oea o qa qu Oe q eLGeaL Oea o qa qu Oe q eLGeaL Oea o qa qu Oe q eLGeaL Oea o qa qu Oe q eLGeaL Oea o
c q Oea ueGo c q Oea ueGo c q Oea ueGo c q Oea ueGo c q Oea ueGo
ua ge ua L , ¿¿éa ucoam ua ge ua L , ¿¿éa ucoam ua ge ua L , ¿¿éa ucoam ua ge ua L , ¿¿éa ucoam ua ge ua L , ¿¿éa ucoam
o ou e Q o ou e Q o ou e Q o ou e Q o ou e Q
_a Oqa_ _ OL¿ua c LGç _a Oqa_ _ OL¿ua c LGç _a Oqa_ _ OL¿ua c LGç _a Oqa_ _ OL¿ua c LGç _a Oqa_ _ OL¿ua c LGç
§o qa ¿ac g Gm. §o qa ¿ac g Gm. §o qa ¿ac g Gm. §o qa ¿ac g Gm. §o qa ¿ac g Gm.
goçoçqoc g oL g L e _ OL¿ua
g¿ oag La Q e Gmo Lg •µooLµ .
6) § g s_ L g •q g¿oa Oua¿ “Oea L
OL µ ” OqaL é, s_ L g 10_ g¿oa Oua¿ Lge
“uaoc _ e” •µa 110 Laoç e Gmo e LQ . “uaoc
_ e” Laoç g g ¿oça ¿o_a• , aa aao•
_oLOLg .
1)§ gçç moc eaç¿ g Gmoo u›aaoq
_oLOLg .
ö) 10_ g¿_am g moc çea q éoLaag.
44
_ç e ¿ aaGoa mo
s) § g _ OL¿ua n Gm c_ q¿maogGe eao
GLç¿ g eao _oLOLg .
10) 10_ g¿_am g eaoGLç e gçµ e¿e g
c_ q¿m, g qoa› g c_ q¿¿oa . øøø
“g}a n g 1e-_ yqpa ” (e-e1-ze1ej
1) § g _ OL¿ua OL›a ¿oeç _çaqo
§ cauGcGa µg L Q LçuLq oae o¿aae e gç
µ e›e g c_ q¿¿oa .
z) é o OL¿ua¿ æLGo L c é c_
q¿¿oa .
a) e gçµ e›eæ é o OL¿uaom cQ g
Oea Q ¿ ee g quaQoa .
4) é o OL¿uam g¿Guo m L q L L g q
Gea µ g oQGaae _g .
ö) é o OL¿ua LçuLq oae o¿aaeGo
e L ¿_ g g c_ q¿¿oa .
6) _ OL¿ua _æç ea u LL g g
c_ q¿¿oa .
1) g¿o g ea µ _é, _ OL¿ua µg LaQ
e L¿¿ GLag o¿æ o g q L mu o g
•ogeaç L Loç G_a é “_ L Loç m µ o Q oa” c g
¿¿m LaQ _g .
ö) •ogeaç L L qo g ea g L L uaocoa
q› g Oea Q g¿uaue u LL g _ OL¿ua
c_ q¿maçL _eLGeaL mag e OL g,
Oea Loeæ n m GeLa g çg ç uçq ooLoua
g¿uamoe g c_ q¿¿oa . Goq Laçaac Gmoo eae
§ q ç uçq L L¿ g ¿m e LQégg.
s) uaoc _ OL¿ua g¿u eo e L¿¿oa .
45
_ç e ¿ aaGoa mo
10) ¿oça Gmooæ “qam qauoç” ¿o_a _g .
(g¿oa Oua¿ 10-1-1)
11) é o ¿c eaç o g ¿•g Oe o q ogg,
L oçaæç g¿ Leaaç e Oea L OL›a ¿c eaç
_ OL¿ua¿ g ¿•g Oe o e LQ . _ Q •_og
g¿ Leaaç e L¿m L @og ç LQ gogoa
Qo g Oe oq g § q OL›a ¿c eaç m u o e
LQégg.
1z) ¿oça 10_ L g ö_ Lge •µa ö0
La Q e Gmo g Qg goa .
1a) ug_a eaoc z ¿ ee e q eŸç oq GLa g
Oea Q _ ua oaoç q eç em c_ q¿m L e
Oea Q _ OL¿uamL Oe oa e .
14) ¿oça e “g oo Le •é ” c _ 10_
L g s_ Lge ¿oo g Laoç eomµ Gmo g
Oea Q _ oa o Oe o .
1ö) _ ua oaoç _ OL¿ua g¿oµem Ge o La
¿ ee .
16) ¿oça e g¿oa Oua¿ 10_ L g 10_ Lge
“•oGa _a •eGo • e c La” OqaL é Laoç eom
qam GqaQ Gmo L .
11) _ oa ug g¿ g¿a mu o g
Oea GLæ¿ La ¿ ee .
1ö) Laoç e _ gaaog _ OL¿ua _ oa¿ g
q •oLa e g› g¿u ea oLµ , uaocoaµ
¿_ ç_ La .
1s) _ oa • GLac q •oLa qao g g
c_ q¿¿oa .
z0) § OLa_g ¿oça e eg ég qa µ
Gmo g Oea GL o¿oa .
46
_ç e ¿ aaGoa mo
z1) Laoç Gmo g ¿oça e oa¿ g¿_au ,
u em Gmo qg _ OL¿ua g¿oµem _ oa
g¿Guoæ mu o q g¿ g¿a em g¿Oea g
¿ ee e¿ g , §ç Q Oea g §ç Q ¿oça e¿ g ,
g¿ Oea g m¿a g g , g¿ Oea g oagc Gqée¿ g ,
g¿ Oea g ueaeaç¿ g , g¿ Oea g oo co¿ g
mag q ogg _ oa uaoc u›aaoqe OL g Oea Q
g¿ o c_ q¿¿oa .
zz) g q Gea µ, g¿ g¿a oQGaae _oogg,
_ OL¿ua g¿uaue u LL go¿ g µg L Q, _ oa
_ea a e¿ g g¿ L›a L e uaouae ¿m gQoa .
za) qaoe “_aæ Gq çg_aqa” c g ça g La .
z4) ¿ GLag “Geaocoa¡ Geaocoa¡ GmoaLc
q Gqa , g qLc q Gqa , GuGc g¿
e aaGca mo oq _ ga _L goo” c g ¿ ee•Geo
_ OL¿ua g¿oa uc q¿¿oa .
zö) Gmoo u›aaoq OL g Oea Q Q g
ueaeaç “_aæ Gq _aæ Gq” c g ægQoa .
z6) qaoe u em oa a u em oa a u em oa a u em oa a u em oa a c g Oea c, oa a
•¿ g .
z1) _ OL¿ua Oea egç Oe gçL , “_
LaQoaoo m µ o Qoa” c g ¿oça¿ g ¿¿m LaQ
_g .
zö) _ OL¿ua eaa Ÿ u LL g ¿•gLaogæ
c_ q¿maçL ¿oça¿ g qa ea g Oea L uaocoa
eag goQoa .
zs) ogg ‰c qao g ¿oça¿ g Gmoo
_oçL ¿oça g¿oa Oua¿ ea g•ogæ oa¿ u em
_éao og oe qam g Gmo L . (§ q Qe é
ecaL g GLag ¿oça e oe qam g Geaæ g¿Oua¿,
47
_ç e ¿ aaGoa mo
Geaæ g¿oa Oua¿ _éao og Gmo qoq Qoo_ Q
Qe éaag .)
a0) ogg ¿oça _ ua oa m Qg g o¿oe q g,
u›aaoqeom OL g Oea oa .
a1) GeLa çg, ç uçq ooLouae g¿uamoe g
c_ q¿¿oa .
az) § g _ OL¿ua e¿oog g c_ q¿ma ogGe
• oqa §çç _L e Go µa ¿çooc qmoe, La
_éaoo mu o e LQ .
aa) § qoea ooLo eGmaQ §ça L g o¿a
•µçgégg. øøø
“gu na oa g•wµ”
1) _ oa g¿oµ Oqa_g _ OL¿ua e L
¿_ g g c_ q¿ma ¿ g §çç, g¿oç e q•qoa
c_ q¿m _acaæç g a oçL q g ‰ ga Lggaao
§a La Laoç eom Gmo gQo .
z) g¿oç e q•qoa m qgæo § q
oe e a g q ou nQLQ g Oea maqqa ¿oça e
§a La Laoç eom Gmo é go .
a) § q Qe é e qo u LL g _oLOLg .
4) _æ_ , §a La Gmo qq eao ç u çq
u›aaoqoa ¿oça e OL g Oea og oc.
ö) §a La OqaL e g¿O_Q qa Le
OqaL e q g _oLOL gg GLac _oLOLg .
6) e qo u LL g c_ q¿mæ¿ g _ ua oa ,
g¿u oeaa oa , g¿u¿oeaa oa , •qca oa e
_éGaa¿L OL›aa oa , noLao , æç qa oa
_éGaa¿ c_ q¿mæ¿ L .
48
_ç e ¿ aaGoa mo
1) §o e¿ g ¿¿m LaQ § cauGcGa L›a L
u›aaoqe mag e LQ .
ö) _oeGce qaaLa ç •qcao L e qoa eom
Oea o, _Geae oq La Gq •q g¿o qag-10
Laoç eomµ Gmo La e .
s) Gea µ g Gq ea g¿o ooGaae _og ,
¿•qoa (¿oça ) e qo u LL g _ oaçaea›a e¿ g
euLuae é¿ g •euaæ¿ g g¿uL ooç g• m §a La
çL q e c ca _Geae oq La Gq Gmo La . (§g
noLao § L e Lom çu g _oLOLgégg).
10) OL¿ua ¿c eaç ¿•g Oe g, Gea µ
ooGaaeuao ogg, g¿oaçaqo _ç Luag .
11) c OLa_g g¿oaçaqo g Gmo e Go µa
g¿ Laoo g Lgcae § g §çauage g g qag 106
Laoç e Gmo e LQ .
1z) ogg Goqo c L , ¿•gLµe mu o q
_éaoo _oLOLg ,
1a) ¿•qoa n Gm GLa ea g•og Oe oa .
14) +a ¿•¬¿ )u :- §çauage g g qag eoLé
Laoç e , L ca Q, ¿µGaaGuaQ , ucoam ua•oe
Ge q §a ea g, _ g g¿çoLGaa , c g •q
ucoamua•oGa § _Oua¿ g ga µ¿ c Lg
ooçæ .
1ö) éça¿ agçae , éça¿ g¿ Lge , c qaoq
æGçe c _ a La Q e Gmo e LQ .
16) § omç Gmo oeæ ¿ ee e _ OL¿ua
g¿oµæ g¿ g¿a mu o g Oea µ¿ La .
11) ¿•qoa § Lµ OL›aOL¿uamL ea g•og
Oe q o cGu OomGa o g _ oaça ea›a e¿ eae
goaçLace e L e g Q gOea Q ea g•og Oe oa .
49
_ç e ¿ aaGoa mo
§ OLa_g OL¿ua g¿oµæ g¿ g¿a mu o e
LQ .
1ö) nLGo m Qg oaeoo¿ g Gea µ g g¿
g¿a ooGaae• , g q ooGaae• _g .
1s) g Ooa¿ Gea µæg g¿oa •¿ e c g
Oea o ¿oça¿ g mag e Go µa ooGaaeOu ca
§ g g¿oç e q•qoa c g Oea o mag e LQ .
z0) _ oaçaea›a e aao¿ _eLGeaL OL g
Oea Q Gqa çLaL Gea µGaaQ c_ q¿mog ,
¿•qoa¿ g _ OL¿ua q •oLa uaocoa eom g
mag g, Gmoo u›aaoq Oe g oo g “c ¿•qoo
m µ o Q oa” c g ueaeaçoç _ ¿ao La .
z1) ogg _ aL La oaeo ¿•qoa GeLaGug
oç uçq ooLo gL g¿uamoe g c_ q¿¿oa .
z1) q GLag § q ooLo _oLOLgog oc.
øøø
50
_ç e ¿ aaGoa mo