Û¶ü/ ü÷ß±ù

Û¶ï÷ õø¸Ç, ÿZîÂÏûþ üÑàɱ, ۿÛ¶ù 2011

ü¥ó±ðßÂÏûþ
õþ¿õ ê±ßÅÂËõþõþ áËŠ ‘‘ß±𿥤òÏ ÷¿õþûþ± Û¶÷±í ß¿õþù Îü ÷Ëõþ ò±ý×’’¼ Õ±õþ 2011 ü±Ëùõþ Õ±i§± ý±æ±ËõþËß û™LÃõþ-÷™LÃËõþ
‘Õ±÷õþí ÕòúËò’ õ¿üËûþ ö±õþîÂÏûþ áíîÂLaËß Û¶÷±í ßÂõþËî ýù Õ±÷±Ëðõþ áíLaß ß±ê±Ë÷±õþ üõé±ý× ðÅòÇÏ¿îÂá虦¸ ÂóËäÂ-áËù
û±Ýûþ± òûþ¼ õõþ=Á ßÂËûþßÂæò ðÅòÏÇ ¿îÂá虦¸ Îòî±-Õ±÷ù± ï±ßÂËùÝ Î÷±ËéÂõþ ÝÂóõþ õÉõ¦š±é± ¿êÂßÂ÷Ëî±ý× ÎõÒËäÂ-õËîÇ ձËå¼ ÕáîÂɱ,
ßÂËÂóDZËõþé ¿÷¿ëÂûþ±&Ëù± ßÂ±å± àÅËù Õ±i§± ý±æ±Ëõþõþ ü÷ïÇËò ÎòË÷ ÂóhÂù¼ äÂɱËòËù äÂɱËòËù Îðú ÎÛ¶Ë÷õþ õòɱ õËûþ Îáù¼
Û¶ä±Ëõþõþ Õ±Ëù±ûþ Õ±ü±õþ Ûý× üÅõíÇ üÅËû±áËß ß±Ëæ ù±¿áËûþ õ¿ùëÂ×ËëÂõþ ò±ûþßÂ-ò±¿ûþß±-Âó¿õþä±ùßÂ-üÅõßþ ±õþ-áÏ¿îÂß±õþ ¿öÂh æ÷±Ëùò
Õ±i§± ý±æ±Ëõþõþ ‘Õ±÷õþí ÕòúËò’¼ ÕòúËòõþ äÂîÅÂïÇ ¿ðËò ü¿òûþ±-÷òË÷±ýò ‘Îù±ßÂÂó±ù ¿õù’ üÑS•±™Là ð±õÏ Î÷Ëò ÎòÝûþ±õþ
Û¶¿îÂ|n¿î ¿ðËù ðÅòÇÏ¿îÂõþ ¿õ•ËX ձi§±õþ Îæý±ð Îúø¸ ýù¼ ¿î¿ò Õòúò Õ±Ëj±ùò Û¶îÂɱý±õþ ßÂËõþ ¿òËùò¼
ö±õþîÂÏûþ õþ±æòÏ¿îÂËî ձi§± ý±æ±Ëõþõþ± ÀßÔÂËø•õþ ÷Ëî±ý× ‘üyÂõ±¿÷ ûÅËá ûÅËá’¼ ú±üßÂË|íÏõþ ¿õËúø¸ ü‚ÂËéÂõþ ûÅËá ÛËðõþ
Õ±¿õöDZõ ýûþ¼ ý±æ±Ëõþõþ Ûß ÂóÓõüÇ õÓ þÏ ¿õËò±õ± ö±Ëõ-õþ Õ±¿õöDZõ áî úîÂËßÂõþ 50-60-Ûõþ ðúËß¼ ¿êÂß Îû ü÷ûþé±ûþ ö±õþËîÂõþ
áè±÷±=ÁËù ü±÷™LÃõ±ð¿õËõþ±ñÏ ßÔÂø¸ß üÑáè±÷&Ëù± ð±ò± õÒ±ñ¿åù, Îüý× ü÷Ëûþ õùÂóÓõÇß æ¿÷ð±õþËðõþ æ¿÷ ðàËùõþ ¿õÂóõþÏËîÂ
¿õËò±õ± ö±Ëõõþ ÎòîÔÂËQ ú±¿™LÃÂóÓíÇ öÓÂ-ð±ò Õ±Ëj±ùò •ÕïÇ±È æ¿÷ð±õþõþ± ¿òËæõþ±ý× î±Ëðõþ Û¶Ëûþ±æËòõþ Õ¿î¿õþM• æ¿÷ ßÔÂø¸ßÂËßÂ
ð±ò ßÂõþËõ—-ÎßÂý× ÷ËëÂù ¿ýËüËõ îÅÂËù ñËõþ ö±õþîÂÏûþ õþ±©†˜Ã›¶öÂÅ õþ±¼ Õ±æËßÂõþ ‘Îù±ßÂÂó±ù ¿õù’ ¿òËûþÝ ýý×äÂý×é± Û÷ò ü÷Ëûþ ßÂõþ±
ýËBå ûàò ö±õþËîÂõþ Õ±Âó±÷õþ æòü±ñ±õþËíõþ ß±Ëå Õ±ý×ò-¿õä±õþ õÉõ¦š±, Õ±÷ù±îÂLa ÎïËß Îòî± ÷LaÏËðõþ ðÅòÇÏ¿îÂõþ ÂóÒ±Ëß áù±
ÂóûÇ™Là ëÅÂËõ ï±ß±õþ ¿äÂSé±, ¿ðËòõþ Õ±Ëù±õþ ÷î Âó¿õþ©¨±õþ ýËûþ ÎáËå¼ î±ý× Õ±i§± ý±æ±Ëõþõþ Õòúò ¿òËûþ ò±éÂßÂÏûþî± Ý ÕõËúËø¸
îÒ±õþ ð±õÏ&¿ù Î÷Ëò ÎòÝûþ±õþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ ýûþËî± ¿òËæËðõþ ö±õ÷Ó¿îÇ ¿ßÂåÅé± Âó¿õþ©¨±õþ ýËõ¼ Ûý× Õ±ú± ÎÂó±ø¸í ßÂõþËå ö±õþËîÂõþ
ú±üßÂË|íϼ
æòî±õþ S•÷õñÇ÷±ò Ε±ö û±Ëî տ™¦¸Q ü‚Âé ò± ÎëÂËß ձËò î±õþ æòÉ ú±üßÂË|íÏõþ ý±æ±õþé± ëÂ×Âó±ûþ æ±ò± Õ±Ëå¼
¿òËæËðõþ ¦¤Bå ö±õ÷Ó¿îÇ õæ±ûþ õþ±à±õþ æòÉ Õ±i§± ý±æ±Ëõþõþ Õòúò Õ±Ëj±ùò û¿ð ÛßÂé± õþ±™¦¸± ýûþ, îÂËõ Õ±÷±Ëðõþ õþ±ËæÉ Îüý×
ëÂ×Âó±ûþé±õþ ò±÷ ÕõúÉý× ÷÷î± õËjɱÂó±ñɱûþ¼ áî 34 õåËõþõþ õɱÂóß ÕîÂɱä±õþ, ðÅòÏÇ ¿îÂ, ¿ü/Åõ-þ òjÏáè±÷ ù±ùáËhÂõþ áíÕ±Ëj±ùò
¿ü¿ÂóÛË÷õþ ¿õ•ËX æòî±õþ Ε±öÂËß Ûß äÂõþ÷ üÏ÷±ûþ ÎÂóÒÌËå ¿ðËûþËå¼ ¿òûþ÷Laß õþ±æòÏ¿îÂõþ Îõh±æ±Ëù ¿ü¿ÂóÛ÷-Ûõþ
ü±÷±¿æß ôÂɱ¿üõ±ð ¿õËõþ±ñÏ Î•Â±öÂËß ^nî ձõX ßÂõþ±ý× Õ±æ ú±üßÂË|íÏõþ ÕòÉîÂ÷ ßÂîÇÂõɼ î±ý× Õ±æ ‘Âó¿õþõîÇÂò’-Ûõþ
Ε-±á±ò ü±÷Ëò ÎõþËà æòî±õþ ü±÷Ëò ý±¿æõþ ýËûþËå îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü¼ ëÂ×Ë{¡àÉ ’70 ðúËß õɱÂóß ßÂÑËáèüÏ üLa±ü, õþ±©†˜Ïûþ ð÷òÂóÏhÂò ¿ßÂcà Âó¿}Â÷õ±ãù±ûþ ¿ü¿ÂóÛ÷-Îß •Â÷î±ûþ ÛËò ¿ðËûþ¿åù¼ ÕïDZÈ, ’70 ðúËß ¿ü¿ÂóÛ÷ ¿åù Îüý× ü±÷±¿æß ú¿M• û±ËßÂ
•Â÷î±ûþ Õ±òËù æòî±õþ Ε±ö Û¶ú¿÷î ýËî Âó±Ëõþ¼ Õ±æËßÂõþ ü±÷±¿æß Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ¿ðËß î±ß±ËùÝ Îðà± û±Ëõ Îüý× ÛßÂý×
úîÇÂ&Ëù± ÂóÓõíþ ßÂõþ±õþ ÝÂóËõþý× ¿òXDZ¿õþî ýËËûþ û±ËBå ¿éÂÛ÷¿ü-õþ ëÂ×O±Ëòõþ ÎÛ¶•Â±Âóé¼ ’77-Ûõþ ¿ü¿ÂóÛ÷-Ûõþ ß±ûþð±ËîÂý× ¿éÂÛ÷¿ü
õþ±æÍò¿îÂß õjÏõþ ÷Å¿M•õþ ßÂï± õùËå, õþ±©†Ï˜ ûþ üLa±ü ÎûÌïõ±¿ýòÏõþ Õ¿öÂû±ò õËgÂõþ ÂóË•Â üÝûþ±ù ßÂõþËå¼ ¿ü¿ÂóÛ÷-Ûõþ ü±÷±¿æßÂ
ôÂɱ¿üõ±ð áî 34 õåõþ ñËõþ Âó¿}Â÷ õ±ãù±õþ õÅËß ‘Õ±ý×Ëòõþ ú±üò’ õùõÈ ßÂËõþ, î±õþ ü±¥Ú±æÉõ±ðÏ Ã›¶öÂÅ Ëðõþ ¿õ•«±ûþò-ëÂ×ð±õþÏßÂõþí
òÏ¿îÂËß üôÂùö±Ëõ Û¶Ëûþ±á ßÂËõþ ÎáËå ¿ü/Åõþ-òjÏáè±÷-ù±ùáËhÂõþ áí Õ±Ëj±ùËòõþ Õ±Ëá ÂóûÇ™Lü îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü-ßÂÑËáèü
Îæ±é Îüý× ÛßÂý× òÏ¿îÂ&¿ùËß Âó¿}Â÷õ±ãù±ûþ Û¶Ëûþ±á ßÂõþËî ¿áËûþ î±õþ æòË÷±¿ýòÏ ÷ÅËà±ú¿é ßÂî¿ðò æòü±ñ±õþËíõþ ß±Ëå õæ±ûþ
õþ±àËî Âó±Ëõþ Õ±á±÷Ï ¿ðËò Îüé±ý× Îðà±õþ¼

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

õ±Ëæé õäÂò
ÎêÒ±éÂß±é±
¿òËûþ Îß±ò Õ±Ëù±äÂò±Ý Îòý×¼ Îòý× ä±Âó±ò ëÂ×Ëî±Ëõþõþ áæÇò,
Îòý× Îß±ò ¿õîÂËßÇÂõþ Õ±Ëûþ±æò Õ±õþ ü÷±Ëõþ±ý¼
ö±õþËî î±ý× ‘õ±ËæéÂ’ ÷±Ëò ÕïÇýÏò ‘¿ßÂåÅ Õ‚Â ¿ßÂåÅ ßÂï±’¼
‘õ±ËæéÂ’ ÷±Ëò Õò±õúÉß ¿ßÂåÅ ‘î±ù Îê±ß±’¼ ‘õ±ËæéÂ’ ÷±Ëò
Û¶ä±õþ÷±ñÉË÷õþ ¿ßÂåÅ ¿õËúø¸ Âó¿õþËõúò¼ ‘õ±ËæéÂ’ ÷±Ëò ßÂËûþßÂé±
‘¿õËúø¸ ¿ðò’¼ ‘¿õÂóM±¿õþíÏ’ õ± ‘ü±¿õSÏ õèîÂ’ Õïõ± ‘öÂɱËùKé±ý×òüÄ Ä
ÎëÂ’ Âó±ùËòõþ ÷î¼ ‘áíîÂLa’ Õ±õþ ‘üÑ¿õñ±ò’-Ûõþ ðÏâÇ æÏõò
ß±÷ò± ßÂõþËî ýËù û±Ëî õ±Ëæé ÎÂóú õ± Âó±Ëúõþ ¿ðËò õh Îæ±õþ
õù± û±ûþ, Û÷ò ¿ðòé± õ±õþ õ±õþ âÅËõþ Õ±üÅß¼ õÉüÄ, ÛéÅÂßÅÂý×¼
•3—
î±ý× Û õ±Ëõþõþ õ±ËæËé Îðà± Îáù ÕËùÌ¿ßÂß üõ LaßÂ
¿S•ûþ±ß±`¼ ÕïÇòÏ¿îÂõþ Õ±ù±ý× õ±ù±ý×Ëûþ ÎöÂø¸Ëæõþ õðËù ÎöÂ{¨Ï¼
¿õË•«õþ õ±æ±Ëõþ à¿òæ ÎîÂËùõþ ð±÷ ÎõËhÂËå¼ ôÂËù U-U ßÂËõþ
ÎõËh äÂËùËå öÂîÅÇ¿ßÂõþ Ղ¼ ¿ßÂcà õ±ËæËé õù± ýù, ÎîÂËùõþ
öÂîÅÇ¿ß 15 ý±æ±õþ Îß±¿é é±ß± ßÂ÷±Ëò±õþ ßÂﱯ
ü±Ëõþõþ ð±÷ ¿õË•«õþ õ±æ±Ëõþ ձ߱ú åÅÒËûþËå¼ ¿ßÂcà õ±ËæËéÂ
ü±Ëõþõþ öÂîÅÇ¿ßÂÝ ÂóÅËõþ± 5 ý±æ±õþ Îß±¿é é±ß± ßÂ÷±Ëò±õþ ßÂï±
õù± ýù¯
à±ðÉúËüÉõþ üÑáèý÷ÓùÉ ÎõËhÂËå¼ ÕïÇ±È ÎõËhÂËå à±ðÉúËüÉõþ
öÂîÇÅ¿ß¼ ¿ßÂcà õ±ËæËé õù± ýù, à±ðÉúËüÉõþ öÂîÅÇ¿ß ÛßÂéÅÂÝ
õ±hÂËõ ò±¯
Âó¿õþߊò± õ¿ýöÓÇÂî à±Ëî ÷ÓùñòÏ àõþä ձñ± Õ±¿ñ ßÂ÷±Ëò±õþ
ßÂï± õù± ýËûþËå õ±ËæËé¯
Âó¿õþߊò± õ¿ýöÓÇÂî à±Ëî äÂù¿î àõþäÂÝ 17 ý±æ±õþ Îß±¿éÂ
é±ß± ßÂ÷±Ëò±õþ ßÂï± õù± ýËûþËå õ±ËæËé¯
ü±÷±¿æß õÉûþ 17 úî±Ñú õ±h±Ëò±õþ ßÂï± õ±Ëæé õMÔ•î±ûþ
õËùÝ õ±ËæËé ü±÷±¿æß õÉËûþõþ Âó¿õþ÷±í 15 ý±æ±õþ Îß±¿é é±ß±
ßÂ÷±õþ ßÂï± õù± ýù¯
õ±ËæËé õù± ýù, Î÷±éÂ÷±é üõþß±õþÏ àõþä õ±hÂËõ ÷±S 40 ý±æ±õþ
Îß±¿é é±ß±, ûàò ¿ß ò± ÷Å^±¦£ÂÏ¿îÂõþ Õ±&ò ձ߱ú åÅËÒ ûþËå¯

•1—
¿õËðúÏ ¿õñ±ò ¿ðù±¼
Îòî±áí ¿òËâDZ¿ø¸ù±¼¼
áíîÂLa ¿õõþ±¿æù±¼¼¼
¿ßÂcà ‘áíîÂLa’ ¿ß ßÒ±ê±ùÏ ßÂù± ýËûþ üõÇS ¿õõþ±¿æî·
‘ñ÷Ç ÎïËß ¿æõþ±ËôÂ’ üõÇâËé ¿õõþ±æ ßÂËõþ ò± ‘áíîÂLa’¼ áíîÂLa
Îú±ö± Âó±ûþ ‘Îö±Ëé ձõþ õ±ËæËéÂ’¼ õþ±æòÏ¿î ÕïÇòÏ¿îÂõþ ÷/ù
âËé¼
‘Îö±éÂ’ ýù õþ±æòÏ¿îÂõþ Âóõþõ¼ Õ±õþ ‘õ±ËæéÂ’ ÕïÇòÏ¿îÂõþ Âó±õÇí¼
õþ±æòÏ¿î ձõþ ÕïÇòÏ¿îÂõþ üõþõ Âó±õÇËíý× qö¿ðËò õ±æ±õþæ±îÂ
ßÂõþ± ýûþ ‘áíîÂLa’Ëß¼ ‘‘÷±ù±ûþ Õ±õþ Âóî±ß±ûþ’’ òûþ, õõþí ßÂõþ±
ýûþ ‘Î÷±hÂËß ձõþ ¿õ:±ÂóËò’¼ àõþËäÂõþ ëÂ×V±÷ ΦڱËî¼ ÂóË•Â
¿õÂóË•Â ëÂ×Ëî±õþ ä±Âó±Ëòõþ áæÇËò¼ üòü¿òËàü äÂɱËòËùõþ Õ±õþ
õ±æ±õþÏ ß±áËæõþ Õ±Ëûþ±æËò¼ ¿õËúø¸: ö±Ëø¸Éõþ ü÷±Ëõþ±Ëý¼
ýA÷¿jËõþ ýAËá±Ëùõþ ÎúËø¸ Îú±ò± û±ûþ – ‘Õ±üËå õåõþ
Õ±õ±õþ ýËõ’¼
•2—
‘Îö±éÂ’ ýù æòáËíËúõþ ëÂ×O±ò¼ Õ±õþ ‘õ±ËæéÂ’ ýù õþ±æßÂÏûþ
ýîDZ-ßÂîDZ-¿õñ±î±Ëðõþ Õ±¿ïÇß Îõ-ù±á±÷ Õ±õþ à±÷Ëàûþ±Ëùõþ
ÝÂóËõþ æòÛ¶¿î¿ò¿ñõþ ëÂ×XÂî îÂæÇòÏ üË‚Âî ձõþ æ;ù™Là ù•Âí
Îõþà±¼ ö±õþîÂÏûþ Õ±ý×Ëòõþ ñ±õþ± ëÂ×Âóñ±õþ±õþ ü/Ë÷ Îû üÑ¿õñ±Ëòõþ
ü÷Å^, î±õþ æõ±¿òËî ՙLÃî Îü ßÂï±ý× õù± ýûþ¼
¿ßÂcà ‘‘ÎßÂËé ÎáËå î±õþÂóõþ ÕËòß ß±ù’’¼ ÎÂó¿õþËûþ ÎáËå
ø¸±éÂ-ø¸±éÂé± õåõþ¼
î±ý× Õ±æ Û÷ò ¿ß õ±æ±¿õþ ÕïÇòÏ¿î¿õ𠦤±÷Ïò±ïò
ձ˂ÂËù•«õþ Ï ûþ ± ò±ûþ ± õþ - Ûõþ ÷Å à ÎïËß ÂóûÇ ™ Là ÎõËõþ ± ËBå
¦¤Ïß±Ëõþ±¿M•¼ ö±õþËîÂõþ õ±ËæËé ÕùãâòÏûþî±õþ Õ-Õ±-ßÂ-à
éÅÂßÅÂÝ Îòý×¼ ö±õþËî õ±Ëæé ÷±Ëò äÅ¿M•ÂóS Îùà±õþ q•¼ Îùà±é±
Îúø¸ ýûþ õåËõþõþ ÎúËø¸¼ õ±ËæËéÂõþ ü±Ëï û±õþ Îß±ò ¿÷ù-ý×
Îòý×¼ •ý×ßÂò¿÷ß é±ý×÷ü, 2õþ± ÷±äÇ— Õ±õþ Õ¿î¿õþM• Îü õÉûþ
2

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Õ±õþ Û üõ ¿ßÂåÅõþ òÏé ՂÂôÂùé± ðÒ±h±ù – üõþß±õþÏ Ùí
÷±S ü±Ëh 3 ù•Â Îß±¿é é±ß±õþ ÷îÂ, Õ±õþ õþ±æËß±ø¸ â±é¿î ÷±S
ü±Ëh 4 úî±ÑËúõþ ÷î¯
Ûý× ýù ÕïÇ÷LaÏõþ ß±&Ëæ ‘ßÔ¿îÂQ’ õ± ß±&Ëæ ‘Õõð±ò’¯
Û ßÔ¿îÂQ ÛËüËå ÕË‚Â ‘õɱß ßÂɱùßÅÂËùúò’ ßÂËõþ¼ ÕË‚Âõþ
ëÂ×Mõþ ßÂËø¸ Îõõþ ßÂËõþ òûþ¼ õõþÑ ‘ëÂ×Mõþ’ ÕòÅû±ûþÏ Õ‚Â ÆîÂõþÏ ßÂËõþ¼
î±Ëî Îý±ß ò± Îü Õ‚Â ûîÂý× Õõ±™¦¸õ¼
Õ±üËù ‘õ±ËæéÂ’ Îî± ï±ßÂËõ ß±áËæ-Îâ±ø¸í±ûþ-Û¶ä±Ëõþý×¼
õ±™¦¸õ àõþä± Îî± ýËõ õ±™¦¸Ëõõþ Û¶Ëûþ±æò ÷î¼ ßÂËÂóDZËõþéÂ-öÓ¦¤±÷Ï÷±¿ôÂûþ±õþ æËòÉ ðÏûþî屄 öÓÂæÉî±Ѽ æòî± æò±ðÇËòõþ æËòÉ õÅËh±
Õ±ãÅù Õ±õþ äÅ¿ø¸ß±¿ê¼

ÕõúÉ ¿æ¿ë¿Âó-õþ ¿ýËüõ ¿òËûþ ÕËòß¿ðò ÎïËßÂý×
áôÂù±õ±æÏõþ ág ÎÂóËûþ Õ±üËåò ÕËòß ÕïÇòÏ¿î¿õðý×¼ û±õþ
æòÉ, ¿æ¿ë¿Âó Îõõþ ßÂõþ±õþ ¿îÂòËé ÂóX¿îÂËî ÕË‚Âõþ ëÂ×MËõþ Îýõþ
ÎôÂõþ Îðà± û±ËBå ¿õ™¦¸õþ¯ îÂïÉ üÑáèËýÝ æù Î÷ú±Ëò±õþ ö±á
ûË渚ýׯ
áî Ûß ðúß æÅËh ßÔ¿ø¸Ëî ¿æ¿üÛô •áèü ßÂɱ¿Âóé±ù ôÂË÷Çúò—
-Ûõþ ÕòÅÂó±î õ±hÂËùÝ ßÔ¿ø¸Ëî ¿æ¿ë¿Âó ûàò õ±Ëh¿ò, áî ÛßÂ
ðúß æÅËh ßÔ¿ø¸ ëÂ×ÈÂó±ðËò Õ¿¦šõþî± •Îß±-Û¿ô¿üËûþKé Õõ
öÂɱ¿õþËûþúò— ûàò Û¶õù, áî õåËõþÝ ûàò ßÔ¿ø¸Ëî õ±hÂ-õ±hÂË™LÃõþ
Îðà± Î÷Ëù¿ò, Õ±õþ Û õåËõþ ûàò ÂóÓõÇ ö±õþËî Õò±õÔ¿©† Õ±õþ
Âó¿}Â÷ Ý ð¿•Âí ö±õþËî ýËûþËå Õ¿îÂõÔ¿©†, Õ±õþ äÂù¿î à±ðÉ ÷ÓùÉ

•4—
õ±ËæËé ÕïÇ÷LaÏõþ ÛßÂé± ß±&Ëæ Õõð±ò û¿ð ýûþ üõþß±Ëõþõþ
àõþäÂ-Îðò±-õþ±æËß±ø¸ â±é¿î ßÂùË÷õþ Ûß ÎàÒ±ä±ûþ ß¿÷Ëûþ ÎôÂù±,
Îî± Õ±õþ ÛßÂé± õh ß±&Ëæ Õõð±ò ýù, ÕïÇòÏ¿îÂõþ õ±hÂ-õ±h™LÃËßÂ
ßÂùË÷õþ Ûß ÎàÒ±ä±ûþ õ±¿hÂËûþ ÎòÝûþ±¼
¿ýËüËõõþ Õðù õðù ßÂËõþ ¿æ¿ë¿Âó-õþ ¿ýËüõ õh ßÂËõþ ÎôÂù±õþ
÷±Ëò ýù, Ûî ¿ðò Õ±÷õþ± ¿æ¿ë¿Âó-Îß ‘ß¿÷Ëûþ’ ¿ýËüõ ßÂËõþ
Õ±ü¿åù±÷¯ ÕòÉ ö±ø¸±Ëî Ûõþ ÕïÇé± ýù, ÛîÂß±ù Õ±÷õþ±
õþ±æËß±ø¸ â±é¿îÂõþ ü÷üɱé±Ëß ÕËòß ‘õ±¿hÂËûþ’ ÎðËà Õ±ü¿åù±÷
•Ã‘Û¶íõ, ÎüËõþò¿ZËÂóõþ õþ±æÂóÅS’, ¦¤±÷Ïò±ïò ò±ûþ±õþ, ý×ßÂò¿÷ßÂ
é±ý×÷ü, 2õþ± ÷±äÇ—¯

õÔ¿XÂõþ æòÉ üõþß±õþÏ ÷ËîÂý× ß±õþí ûàò Îû±á±Ëòõþ Õö±õ, îÂàò
ýêÂ±È Û õåËõþ ßÔ¿ø¸Ëî 5 úî±ÑËúõþ õ±h õ±hÂË™LÃõþ Îâ±ø¸í±¿é ýæ÷
ýËî ä±ûþ ¿ß·
Ûõþ ü±Ëï û¿ð ¿úŠ ëÂ×ÈÂó±ðò üÓäÂËßÂõþ õ±h õ±hÂË™Là Îá±é± õåõþ
ñËõþý× Ã›¶õù Õ¿¦šõþî± Õ±÷±Ëðõþ òæõþ Û¿hÂËûþ ò± û±ûþ, î±ýËù
¿æ¿ë¿Âó-õþ ¿õõþ±é õ±hÂ-õ±hÂË™LÃõþ Îâ±ø¸í±éÂ±Ý õ±ËæËéÂõþ ÷Ëî±ý×
Îâ±ø¸í±üõǦ¤ ýËûþ û±ËBå Îû¯ Õ™LÃî Û¶õù üËjËýõþ æ±ûþá± Îû
ÆîÂõþÏ ýËûþý× û±ËBå¯
•5—
Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú ‘òɱûþ ¿õä±Ëõþõþ ÷Óù òÏ¿îÂ’ Îùà± ï±Ëß ձý×Ëòõþ
¿ßÂî±Ëõ, Õ±õþ Õ±ð±ùËî ýËûþ ï±Ëß òɱËûþõþ áöÇÂÂó±î¼ Õ±÷±Ëðõþ
3

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ÎðËú Îö±ËéÂõþ ôÂù±ôÂù Õ±÷ù± Õ±õýËß ¿òûþLía ßÂËõþ ò±, Õ±÷ù±
Õ±õþ Îòî±õþ±ý× Îö±ËéÂõþ ôÂù±ôÂùËß ¿òûþLía ßÂËõþ¼ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú
õ±ËæËéÂõþ ¿ýËüõ ß±áËæ ï±ËßÂ, Õ±õþ õ±™¦¸õ ¿ýËüõ äÂËù Õ±ù±ð±
ÂóËï¼ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú Âó¿õþüÑàɱËòõþ ¿ö¿MËî ¿üX±™Là ÎòÝûþ± ýûþ
ò±, ¿üX±™LÃËß ÂóÅ¿©† Îæ±á±Ëî Âó¿õþüÑàɱò Æî¿õþ ßÂõþ± ýûþ¼ Õ±÷±Ëðõþ
ÎðËú æòæÏõò Ûß¿ðËß ÕòÅi§ûþò Õ±õþ ÕòÉ¿ðËß ‘ëÂ×i§ûþò’-Ûõþ
ôÒ±Ëð ÂóËh ¿úß±õþ ýûþ¼ õþ±æòÏ¿îÂ, ÕïÇòÏ¿îÂ, Û¶ú±üò, Õ±ý×ò,
Âó¿õþߊò±, ü÷ϕ±, æòæÏõò – ü÷±æ æÏõËòõþ Û¶¿î¿é ΕÂËSý×
Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú Îðà± û±ûþ, î±õþ± ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëå Âó±Ëûþõþ ÝÂóõþ öÂõþ
ßÂËõþ òûþ, ÎýÒé ÷ÅË` ðGÂ÷±ò ýËûþ¼
îÂõÅÝ ¿ßÂcà õþ±æòÏ¿îÂ-ÕïÇòÏ¿îÂõþ ä±ß± Îâ±Ëõþ¼ Û¶ú±üËòõþ ý±îÂ
ü¿S•ûþ ï±Ëß¼ Õ±ý×ò î±õþ ÎöÂß ¿òËûþ æÏõ™Là ï±Ëß¼ Âó¿õþߊò±ü÷ϕ± ü÷Ïý Õ±ð±ûþ ßÂËõþ¼ æòæÏõò õþ•Â± ßÂËõþ î±õþ õɱ¿lËß¼
î±ý× õ±ËæéÂËßÂÝ î±õþ Îâ±ø¸í±õþ ü÷™¦¸ úÓòÉáöÇÂî± üËMWÝ ñòÏ÷±òÏ-õùÏËðõþ ß±Ëå áèýíËû±áÉ ýËîÂý× ýûþ¼ áèýíËû±áÉî± î±ËßÂ
ÕæÇò ßÂõþËî ýûþ¼ î±õþ ðÒ±îÂ, òà, ûÅX±¦a ¿ðËûþ¼
î±ý× õ±ËæéÂËß ÛßÂý× ü±Ëï ýËî ýûþ îÂù±Âó±S Õ±õþ öÂõþ±Âó±S
ðÅËé±ý×¼
Û õ±ËæËéÂÝ î±-ý× Îðà± Îáù¼
•6—
õ±ËæËé ßÂËÂóDZËõþé ձËûþõþ ÝÂóËõþ ü±õþä±æÇ õü±Ëò± ýù 2
úî±Ñú¼
õþ±©†±ûþM ΕÂËSõþ Õ±Ëõþ± 40 ý±æ±õþ Îß±¿é é±ß±õþ ÕÑú Îõä±
ýËõ ßÂËÂóDZËõþéÂËðõþ¼
ßÂõþýÏò Âó¿õþß±ê±Ë÷± õ` å±hÂËõ üõþß±õþ 30 ý±æ±õþ Îß±¿éÂ
é±ß±õþ¼
¿÷ëÂ×äÅÂûþ±ù ô±` ձõþ Âó¿õþß±ê±Ë÷± õË` ¿õËðúÏ ÂóÅÒ¿æ ù¢ŸÏõþ
ÕòÅ÷¿î ÎðÝûþ± ýù¼
Õ±¿ïÇß ÷j± ÎßÂËé ÎáËùÝ ßÂËÂóDZËõþéÂËðõþ æËòÉ å±hÂ-Ûõþ
ÂóɱËßÂæ ëÂ×Ëê Îáù ò± õ±ËæËé¼ áî õåËõþõþ õ±ËæËéÂõþ îÅÂùò±ûþ
¿õËðúÏ üѦš± Ûõ±õþ 5 &í ÎõúÏ ù¢ŸÏ ßÂõþ±õþ ÕòÅ÷¿î ÎÂóù¼
¿õËðúÏ Îß±¥ó±òÏ ÎïËß Âó±Ýûþ± ùöÂɱÑËúõþ ÝÂóËõþ Õ±ûþßÂËõþõþ
ý±õþ ßÂ÷ù¼

Û&Ëù±ËßÂý× õù± û±ûþ Ûõ±Ëõþõþ õ±ËæËéÂõþ Õ±üù úÒ±ü¼
ßÂËÂóDZËõþé ÷ýù üË/ üË/ Û¶¿î¿S•ûþ± âé±ù¼ Âóõþ Âóõþ ßÂËûþßÂé±
¿ðò ñËõþ Îúûþ±õþ õ±æ±Ëõþ ëÂ×XÇÂ÷ÅàÏ á¿î Îðà± Îáù äÂh äÂh ßÂËõþ¼
ßÂËÂóDZËõþé ÷ýËùõþ ÎÂóÒ± ñõþ± ÕïÇòÏ¿î¿õðõþ±Ý üË/ üË/
õ±ËæËéÂõþ Û¶úÑü±ûþ ëÂ×BäÂßÂF ýËûþ ëÂ×êÂù¼ üÅòÏù ÎßÂÝûþ±ùõþ±÷±¿ò
•÷Óù ßÂï±õþ õ±ËæéÂËß ¦¤±áî—, æûþðÏÂó ¿÷S •Ûß¿é Û¶úÑüòÏûþ
õ±Ëæé ßÂ÷Ç—, ¿éÂ.¿éÂ. õþ±÷Ë÷±ýò •ðËú ò’ Âó±Ëõò Û¶íõ—, ÷ɱ¿ïëÂ×
¿éÂé±ü •¿÷ëÂ×äÂÅ ûþ±ù ô±Ë`Âõþ æòÉ ý׿îÂõ±äÂß öÓ¿÷ß± ¿òËûþËå õ±Ëæé—
õ±ËæËéÂõþ Û¶úÑü±ûþ Âó=Á÷Åà ýËûþ ¿ùËà ÎôÂùù ðÅ’¿ðËòõþ ÷Ëñɼ
•7—
üÑü±õþ ä±ù±Ëò±õþ àõþä ß¿÷Ëûþ ü¥ó¿M ¿ßÂòËù üÑü±Ëõþ ù„Ï
ÕäÂù± ýûþ¼ Õ±õþ ü¥ó¿M ÎõËä üÑü±Ëõþ ù±á±Ëù üÑü±Ëõþõþ Õõ¦š±
ýûþ ù„Ïå±h±¼ î±ý× õËù Û¶¿î áè±Ëü ÷ÅËh± ౿õ, Õ±õþ õ±¿hÂËîÂ
ý±é õü±¿õ¼
Ûõ±Ëõþõþ õ±ËæËé ¿ïè ¿æ Õ±õþ õèëÂõɱ` õíDZ¿ù ÎõËä ý±ËîÂ
Õ±üËå 1 ù•Â Îß±¿éÂõþÝ Îõ¿ú é±ß±¼ Ûõþ üË/ Õ±Ëå 40 ý±æ±õþ
Îß±¿é é±ß±õþ üõþß±õþÏ ¿úËŠõþ ÕÑú Îõä±¼ ü¥ó¿M ÎõËäÂý× üÑü±õþ
ä±ù±ËBå üõþß±õþ¼
Õ±õþ äÂù¿î à±Ëî â±é¿îÂËß ßÂ÷ ßÂËõþ Îðà±Ëò±õþ æòÉ ÕïÇ÷LaÏ
æÅû±þ äÅ¿õþõþ Âóï ñËõþËåò¼ ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ à±Ëî õÉûþ, û±Ëß Ûî¿ðò äÂù¿îÂ
à±ËîÂõþ õÉûþ õËù Îðà±Ëò± ýîÂ, Ûõ±Ëõþõþ õ±ËæËé î±Ëß ձõ±õþ
÷ÓùñòÏ à±ËîÂõþ õÉûþ õËù Îðà±Ëò± ýËûþËå¼
¿÷ËïÉ ßÂï± õËù, æ±ù æÅûþ±äÅ¿õþ ßÂËõþ, ÎðËúõþ ü¥ó¿M ÎõËäÂ
¿ðËûþ, Îð¿ú ¿õËð¿ú ñòÏ-÷±òÏ-õùÏËðõþ äÂõþí Îüõ± ßÂËõþ õþ±©†˜ î±õþ
¿òËæõþ ü¥¤Ëg ÛßÂé±ý× ö±õ÷Ó¿îÇ Æî¿õþ ßÂËõþ äÂËùËå¼ ùÅË¥óò
ù„Ïå±h± ö±õ÷Ó¿îǼ
ÕòÉ¿ðËß à±ðÉÂóËíÉõþ ÷ÓùÉõÔ¿X ðÏâǦš±ûþÏ ýËûþ äÂËùËå¼ Õ±õþ
ö±õþËîÂõþ 77 úî±Ñú ÷±òÅø¸ öÅÂà±, ò±/±, ¿öÂËéÂå±h±, ¿åi§÷Óù¼
¿òЕ«±Ëü ¿òЕ«±Ëü î±Ëðõþ ä±Âó± ¿üX±™Là ÎìÂëÂ× Îî±Ëù –
Õ±÷õþ± ð±-ß±é± î±÷±ËßÂõþ ÎñÒ±ûþ±ûþ ëÂ׿hÂËûþ ¿ðý× Ã›¶¿÷¿ïëÂ×Ëüõþ ë±ß¼
õþ¿M•÷ ¿ðáË™Là ëÂ×iœÅM• ýËûþ àÅÒ¿æ Õ¿¢Ÿ÷ûþ Îä±༼

æ/ù ÎïËß Âó±ý±hÂ, Õ±æËßÂõþ õ±Ñù± Îüý× ë±ß Âó±ê±ûþ¼

4

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ö±õþËî ü±¥Ú±æÉõ±ðÏ Õ±áè±üËòõþ òîÅÂò ¿êÂß±ò± –
¿ZîÂÏûþ üõÅæ ¿õ›-õ
Õ¿õþS áË/±Âó±ñɱûþ
Ûý× ðÅý× ›¶ñ±ò ¿òûþLËa ßÂõþ ¦¤±ËïÇõþ ü÷±ÂóîÂò âËé¿åù Ûß¿é ¿õjÅËî¼
Æî¿õþ ýËûþ¿åù ‘üõÅæ ¿õ›-õ’ âé±Ëò±õþ õ±™¦¸õ ¿ö¿MöÓ¿÷¼
üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ ÎÂóåËò ÷±¿ßÇÂò ü±¥Ú±æÉõ±ðÏ ¦¤±ïÇ
ö±õþËîÂõþ áè±÷±=ÁËù Ûß¿ðËß Îû÷ò ¿åù õɱÂóß ü±÷™LÃLaßÂ
Îú±ø¸í, ÎîÂ÷òý× ¿åù ÎîÂö±á±-ÎîÂËù/±ò±õþ üú¦a ü±÷™LÃõ±ð¿õËõþ±ñÏ
üÑáè±÷¼ Û¿úûþ±ûþ äÂÏò ÎïËß Âó±îÂh &Ëé±Ëî õ±ñÉ ýÝûþ± ÷±¿ßÇÂò
ü±¥Ú±æÉõ±ð ö±õþîÂÏûþ ßÔ¿ø¸ü‚ÂËéÂõþ ÷ËñÉ Ã›¶±ßÄÂ-¿õ›-õ äÂÏËòõþ å±ûþ±
ÎðàËî ÎÂóËûþ¿åù¼ 50-Ûõþ ðúËß ö±õþËî ¿òûÅM• ÷±¿ßÇÂò õþ±©†ð˜ îÓ Â
Î䈱õþ Îõ±ÝùüÄ Õ±ú‚± ۶߱ú ßÂËõþò Îû, ‘‘Âß¿÷ëÂ׿òæË÷õþ
á¿îÂËõþ±ñ ßÂõþËî ýËù ^nî öÓ¿÷ üѦ¨±õþ Û¶¿S•ûþ± q• ßÂõþ±ý× ýù
ÛßÂ÷±S ëÂ×Âó±ûþ¼’’ 1 Ûý× Î䈱õþ Îõ±ÝùËüõþ Û¶Ë䩆±ûþ ÷±¿ßÇÂò
¿õËúø¸: ëÂ×ùôÄ ùɱëÂËæòÄ¿¦¨ 1952 àèÏ. ö±õþËî ձËüò ÎòËý•
üõþß±Ëõþõþ Õ±÷¿Laî տî¿ï ýËûþ¼ ùɱëÂËæòÄ¿¦¨ ö±õþËîÂõþ
áè±÷±=ÁËùõþ Âó¿õþ¿¦š¿î ü¥óËßÇ ÕòÅüg±Ëòõþ Âóõþ ¿õþËÂó±éÇ Îðò Îû
– ö±õþîÂÏûþ áè±÷±=ÁËù ßÔÂø¸ßÂËðõþ Õ¿öÂËû±á&¿ù î±Ëß 1946Ûõþ Õ±Ëáõþ äÂÏËòõþ ßÔÂø¸ß ü÷üɱõþ ßÂï± ÷Ëò ß¿õþËûþ ¿ðËBå¼ 2
1966-67 àèÏ. Îû ü÷ûþ ö±õþËî îÂï±ß¿ïî ‘üõÅæ ¿õ›-õ’Ûõþ òÏ¿î Û¶íûþò ßÂõþ± ýËBå, ¿êÂß Îü ü÷Ëûþý× ÷±¿ßÇÂò ûÅM•õþ±Ë©†˜õþ
õÔýÈ ßÔ¿ø¸ õþ±ü±ûþ¿òß üѦš±&¿ùõþ õ±æ±Ëõþ õɱÂóß ÷j± äÂù¿åù¼
àõþ±õþ ôÂËù Ûý×ü÷ûþ ö±õþËî à±ðÉúËüÉõþ ëÂ×ÈÂó±ðò ßÂË÷ û±ûþ¼
ÎðËúõþ ÕöÂÉ™LÃËõþ ðÅ¿öÇ•Âß±ùÏò Õõ¦š±õþ üÅËû±á ¿òËûþ ÷±¿ßÇÂò
ûÅM•õþ±©†˜ î±õþ ßÂ÷ÇüäÓ ÂÏËß ö±õþËîÂõþ ÝÂóõþ 䱿ÂóËûþ Îðûþ¼
üõÅæ ¿õ›-Ëõ Îæ±õþ ÎðÝûþ± ýûþ ëÂ×Bä ôÂùòúÏù õÏæ, õþ±ü±ûþ¿òßÂ
ü±õþ Ý ßÂÏéÂò±úß õÉõý±Ëõþõþ æòɼ ß±õþ¿áù, ÷òüɱËKé±, õþûþɱù
ë±ä Îúù, Îò±ö±õþ¿éÂü Û.¿æ.õþ ÷Ëî± õU汿îÂß üѦš±&¿ù
ëÂ×BäÂôÂùòúÏù õÏæ ëÂ×ÈÂó±ðò ßÂõþ±õþ Âó±ú±Âó±¿ú ÎîÂù, Þø¸ñ Ý
ÕòɱòÉ õþ±ü±ûþ¿òß ^õÉ üý õþ±ü±ûþ¿òß ü±õþ Ý ßÂÏéÂò±úß ÆîÂõþÏ
ßÂËõþ¼ ÕïDZÈ, üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ ÷ÅàÉ ëÂ×ËVúÉ¿é ¿÷Ëù û±ûþ õU汿îÂßÂ
üѦš±õþ ö±õþîÂÏûþ ßÔ¿ø¸õ±æ±õþ ðàù ßÂËõþ ÷Åò±ô±ûþ ôÅÂËù ÎôÒÂËÂó Ýê±õþ

2004 ü±Ëù Îù±ßÂüö±ûþ Û¶ðM îÂïÉ ÕòÅü±Ëõþ, 1991
ÎïËß 2004 Ûý× Îðh ðúËß ö±õþËî Ûß ù±ËàõþÝ Îõ¿ú ßÔÂø¸ßÂ
Õ±RýîÂɱ ßÂËõþËå¼ Õ±õþ 1997 ÎïËß 2008 – Ûý× ÛßÂ
ðúËß ßÔÂø¸ß ձRýîÂɱõþ üÑàɱ 1,99,132 æò¼ •üÓS Îû±æò±,
æ±òÅû±þ õþÏ, 2011—
ÎðËúõþ 73 úî±ÑËúõþÝ Îõ¿ú ßÔÂø¸ß Âó¿õþõ±Ëõþõþ
Û¶±¿î‡±¿òß ÙËíõþ ΕÂËS Û¶Ëõú±¿ñß±õþ Îòý×¼ õɱ‚Â&¿ù ßÔ¿ø¸ÙËí
&•Q ò± ÎðÝûþ±ûþ Ûý×üõ áõþÏõ ßÔÂø¸ß ÙËíõþ Û¶Ëûþ±æËò ÛàòÝ
÷ý±æËòõþ Z±õþ¦š ýËî õ±ñÉ ýËBåò¼ •üÓS Îû±æò±, æ±òÅûþ±¿õþ,
2011—
ëÂ×ÂóËõþ±M• îÂïÉ&¿ù ö±õþîÂÏûþ ßÔ¿ø¸ ÕïÇòÏ¿îÂõþ Û¶ßÂÔ î ü‚ÂËéÂõþ
ձѿúß ¿äÂS ÷±S¼ Ûõþ ü±Ëï ÕõúÉý× Îû±á ßÂõþËî ýËõ,
à±ðÉÂóËíÉõþ Õ¦¤±ö±¿õß ÷ÓùÉõÔ¿X ÛõÑ ¿úŠ±ûþËíõþ ò±Ë÷ ßÔ¿ø¸æ¿÷
Õ¿ñáèýËíõþ ôÂËù ßÔÂø¸ßÂü÷±Ëæõþ ü±¿õÇß տ™¦¸Qü‚ÂéÂËß¼ ëÂ×Ë{¡àÉ
ëÂ×M• îÂïÉ&¿ù ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ îÂïÉ Ý Îõî±õþ ÷LaËßÂõþ ÷±¿üßÂ
Âó¿Sß± ‘Îû±æò±’ ÎïËß áÔýÏ Ûý× ü‚Âé ¿òõþüËòõþ ëÂ×Âó±ûþ
¿ýËüËõ ö±õþËîÂõþ ð`Â-÷ÅË`Âõþ ßÂîDZõþ± ‘¿ZîÂÏûþ’ üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ ë±ßÂ
¿ðËûþËåò¼
‘¿ZîÂÏûþ’ üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ ¦¤õ+þ Âó ëÂ×Ëiœ±äÂò ßÂõþËî ýËù Õ±÷±Ëðõþ
¿ôÂËõþ î±ß±Ëî ýËõ ‘Û¶ï÷’ üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ ¿ðËß¼ Û¶ï÷ üõÅæ
¿õ›-õËß úõ õÉõËBåËðõþ Îé¿õËù qý×Ëûþ ß±é±-ÎåÒh± ßÂËõþ ÎðËà
¿òËî ýËõ Õ™LÃÐü±õþúÓòÉ ßÂï±õþ Õ±h±Ëù ùÅ¿ßÂËûþ ï±ß±
Î|íϦ¤±ïÇ&¿ùõþ Õ±™LÃÐü¥óßÇÂËß¼
1947 ÂóõþõîÇÂÏ ö±õþËîÂõþ ý׿îÂý±ü ýù Û¶îÂÉ•Â ¿õè¿éÂú
ëÂ×Âó¿òËõËúõþ Õõü±ò â¿éÂËûþ Û¿úûþ±õþ õÅËß ßÂàËò± ÷±¿ßÇÂò, ßÂàËò±
¿õè¿éÂú õ± Îü±¿öÂËûþî ü±÷±¿æß ü±¥Ú±æÉõ±Ëðõþ Û¶ñ±ò î¿Šõ±ýßÂ
ýËûþ Ýê±õþ ý׿îÂý±ü¼ 60-Ûõþ ðúËß ÷±¿ßÇÂò ü±¥Ú±æÉõ±ð Ý ÎðúÏûþ
ú±üß îÂï± áè±÷Ïí ü±÷™Là Î|íÏ – ö±õþËîÂõþ ÕïÇÍò¿îÂß ÷±ò¿äÂËSõþ
5

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

^õÉ, ¿õËúø¸î áË÷õþ ëÂ×ÈÂó±ðò Õ¿õ•«±üÉõþßÂ÷ö±Ëõ ÎõËh Îáù¼
Û¶ïË÷ î± ëÂ×Mõþ ö±õþËîÂõþ Âó±?±õ, ý¿õþûþ±ò± Ý Âó¿}Â÷ ëÂ×Mõþ
Û¶ËðËúõþ á÷ ä±Ëø¸õþ Õ=ÁËù Û¶Ëûþ±á ßÂõþ± ýûþ, ÂóËõþ ñ±ò ä±Ëø¸õþ
Ûù±ß±ËîÂÝ î± å¿hÂËûþ ÎðÝûþ± ýûþ¼ Ûý× ‘òîÅÂò ßÔ¿ø¸òÏ¿îÂ’õþ
üÅôÂù Îö±á ßÂËõþ áè±÷±=ÁËùõþ 10 ÎïËß 15 úî±Ñú ÷±òÅø¸
öÓ¦¤±÷Ï Ý ñòÏ ßÔÂø¸ß ü¥xð±ûþ¼ ÛËðõþ ßÂ÷ð±Ë÷ ¿õËðú ÎïËßÂ
Õ±÷ð±¿ò ßÂõþ± ëÂ×BäÂôÂùòúÏù õÏæ, õþ±ü±ûþ¿òß ü±õþ, ßÂÏéÂò±úßÂ
ÎðÝûþ± ýûþ¼ Ûå±h± ßÂ÷ üÅËð Ùí, ¿éÂëÂ×õÕËûþù ¦š±Âóò, Âó±¥ó
õü±Ëò± Ý ûLaÂó±¿î ÎßÂò±õþ æòÉ üýæ úËîÇ ձ¿ïÇß ÕòÅð±Ëòõþ
õÉõ¦š± ýûþ¼ ôÂËù üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ ‘üÅôÂù’ âËõþ îÅÂËù ñòÏ ßÔÂø¸ßÂ
Õ±Ëõþ± ñòÏ ýûþ Õ±õþ Îå±Ëé± Ý Ã›¶±¿™LÃß ßÔÂø¸ß ä±Ëø¸õþ æòÉ Îû
¿õÂóÅù àõþä Ûý× òîÅÂò ÂóX¿îÂËî Û¶Ëûþ±æò ýûþ î± Îæ±á±h ßÂõþËîÂ
ò± ÎÂóËõþ ÷ý±æËòõþ Z±õþ¦š ýûþ Õ±õþ ò± ýËù æ¿÷ ý±¿õþËûþ öÓ¿÷ýÏò
ΕÂîÂ÷æÅËõþ Âó¿õþíî ýûþ¼ Ûß¿é ü÷ϕ±ûþ Îðà± û±ûþ, 197071 ÎïËß 1980-81-õþ ÷ËñÉ õU Îå±Ëé± Ý Ã›¶±¿™LÃß Îæ±ËîÂõþ
Õ¿™¦¸Q ¿õùÏò ýËûþ ÎáËå¼ 5
üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ ÂóËõþõþ ßÂï±
‘üõÅæ ¿õ›-õ’ Õ¿äÂËõþý× ÷¿õþäÂÏß±ûþ Âó¿õþíî ýûþ¼ ¿õ›-Ëõõþ ðÅý×
ðúËßÂõþ ÷ËñÉý× ôÂüËùõþ ëÂ×ÈÂó±ðòúÏùî± ëÂ×Ë{¡àËû±áÉö±Ëõ ý˜±ü
Âó±ûþ¼ ü±Ëï Âó±{¡± ¿ðËûþ õ±Ëh ä±Ëø¸õþ àõþä¼ ßÂÏéÂò±úËßÂõþ Õ¿î¿õþM•
õÉõý±õþ üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ Õ=ÁËùõþ õ±¿üj±Ëðõþ ÷ËñÉ ßÂɱòü±õþ æ±îÂÏûþ
Îõþ±Ëáõþ Û¶±ðÅöDZõ âé±ûþ¼ Ûß¿ðËß ôÂüù ëÂ×ÈÂó±ðò ò± ýÝûþ±,
ÕòÉ¿ðËß õåËõþõþ Âóõþ õåõþ ä±Ëø¸õþ àõþä õÔ¿X Âó±?±õ, ßÂòDZéÂßÂ,
ÕgªÂÛ¶ËðËúõþ õU ßÔÂø¸ßÂËß ձRýîÂɱõþ Âóï áèýËí õ±ñÉ ßÂËõþ¼
Âó±?±Ëõ 2000 ü±Ëù Îðò±á虦¸ ßÔÂø¸ËßÂõþ ÙËíõþ Âó¿õþ÷±í ðÒ±¿hÂËûþËå
5700 Îß±¿é é±ß±ûþ¼ 6 2006 ü±Ëù ö±õþËî ßÔÂø¸ß ձRýîÂɱõþ
üÑàɱûþ úÏËø¸Ç ¿åù ÷ý±õþ±©†˜ •4453 æò—¼
ÕïÇ±È ö±õþîÂÏûþ Û¶ú±üËßÂõþ± ÕËòß ì±ß Îì±ù ¿Âó¿éÂËûþ
Õ±÷æòî±Ëß Îû ‘üõÅæ ¿õ›-õ’ ëÂ×Âóý±õþ Îðò î± ÷±S ßÂËûþßÂ
ðúËßÂõþ õÉõñ±Ëòý× Ûß äÂõþ÷ Õ¿öÂú±ËÂó Âó¿õþíî ýûþ¼ ßÔÂø¸ßÂ
Õ±RýîÂɱ õ± ßÔ¿ø¸æ ÂóíÉ ëÂ×ÈÂó±ðò ý˜±ü Âó±Ýûþ±õþ ÷î Îû
ü÷üɱ&Ëù± Ûàò ö±õþîÂÏûþ ßÔ¿ø¸Ëß áè±ü ßÂËõþËå, î±õþ æòÉ
ÕËòß±ÑËúý× ð±ûþÏ ‘Û¶ï÷ üõÅæ ¿õ›-õ’¼
¿ZîÂÏûþ üõÅæ ¿õ›-õ
ÎðËúõþ Ý ðËúõþ ð`Â÷ÅË`Âõþ ßÂîDZËðõþ ÷ÅËà Îú±ò± û±ËBå ö±õþîÂÏûþ
ßÔ¿ø¸ ò±¿ß Û¶ï÷ üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ ÂóÓËõÇõþ ðÅõõþ ¦š±ûþ ¿ôÂËõþ ÎáËå¼ Õ±õþ

ùË•ÂÉõþ ü±Ëï¼ Ûà±Ëò ëÂ×Ë{¡àÉ Îû 1959 ü±Ëù ÷±¿ßÇÂò üѦš±
Ford Foundation-Ûõþ ‘Report on India’s Food Crisis
and steps to Meet it’-ÛÝ ÛßÂý×ö±Ëõ ö±õþËîÂõþ ßÔ¿ø¸ÂóíÉ
ëÂ×ÈÂó±ðò õ±h±Ëò±õþ æòÉ õþ±ü±ûþ¿òß ü±õþ Ý ßÂÏéÂò±úßÂ, ëÂ×BäÂ
ôÂùòúÏù õÏËæõþ õÉõý±Ëõþõþ ßÂï± õù± ýûþ¼ 3
ÎðúÏûþ ú±üßÂË|íÏ îÂï± áè±÷Ïí ü±÷™LÃË|íÏõþ ¦¤±ïÇ
1947 ÂóõþõîÇÂÏ ö±õþËîÂõþ ú±üßÂËðõþ ß±Ëå ö±õþîÂÏûþ à±ðÉü‚ÂéÂ
Î÷±ß±¿õù± ßÂõþ±õþ æòÉ ðÅËé± ¿öÂi§ Âóï Îà±ù± ¿åù¼ Û¶ï÷¿é ýù,
ü±÷™LÃîÂËLaõþ ëÂ×ËBåð ßÂËõþ áè±÷±=ÁËù Î÷Ì¿ùß öÓ¿÷ üѦ¨±õþ ¦š±Âóò¼
æ¿÷Ëî õÉ¿M•áî ÷±¿ùß±ò±õþ Õõü±ò â¿éÂËûþ Û¶Ëûþ±æò ÕòÅû±ûþÏ
ü¥óËðõþ ÂóÅòõÇKéÂò ßÂõþ±¼ Âó±ú±Âó±¿ú ÎðúÏûþ õÏæ Ý ä±Ëø¸õþ ÂóX¿îÂõþ
ëÂ×i§¿îÂõþ ÷ñÉ ¿ðËûþ à±ðÉ ëÂ×ÈÂó±ðò õ±h±Ëò±¼ ü÷ü±÷¿ûþßÂ
ü÷±æLaß äÂÏò Ûý× Âóï áèýí ßÂËõþ¿åù¼ ¿ZîÂÏûþ Âóï¿é ýù
ö±õþîÂÏûþ ßÔ¿ø¸ õÉõ¦š±õþ û± ¿ßÂåÅ ö±Ëù± î±Ëß Âó¿õþîÂɱá ßÂËõþ
û±¿LaßÂö±Ëõ Âó±}±îÂÉ ÷ËëÂùËß ÕòÅßÂõþí ßÂËõþ äÂù±¼ ö±õþî Ûý×
¿ZîÂÏûþ Âóï¿é ÎõËå ¿òËûþ¿åù î±õþ ‘ÕïÇÍò¿îÂß ëÂ×i§¿îÂ’õþ ÷ËëÂù
¿ýËüËõ¼ ü±÷™LÃË|íÏËß ëÂ×ËBåð ßÂõþ±õþ õðËù ö±õþËîÂõþ õɱÂóßÂ
áè±÷±=ÁËù îÂï±ß¿ïî ‘Õ±ý×Ëòõþ ú±üò’ õþ•Â±õþ æòÉ Ûý× ü±÷™LÃõþ±ý×
ýûþ Û¶ú±üËòõþ üõËäÂËûþ ¿õ•«™¦¸ ¿÷S¼ Û¶ü/î ÛßÂé± ëÂ×ð±ýõþí ÎðÝûþ±
û±ß – ¦¤±ñÏò ö±õþËîÂõþ ¿õ¿öÂi§ õþ±æÉ&¿ù æ¿÷ð±õþÏ Ã›¶ï± ëÂ×ËBåð
ÛõÑ æ¿÷õþ ëÂ×XÇÂüÏ÷± Õ±ý×ò Âó±ú ßÂËõþ¼ ¿ßÂcà Îõ¿úõþö±á ΕÂËS
æ¿÷ õ±Ëæûþ±l ßÂõþ±õþ Âóõþ î±õþ ‘•Â¿îÂÂóÓõþí’ ÎðÝûþ±õþ ð±ûþ õîDZûþ
üÑ¿•-©† ßÔÂø¸ß æòî±õþ ÝÂóõþ¼ Õ±ý×Ëòõþ ôұߠáËù æ¿÷ð±õþËðõþ
Îõò±÷Ï æ¿÷ õþ±à±õþ üÅËû±á ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýûþ¼ Îúø¸ ÂóûÇ™Là 197883 ü±Ëùõþ Âó=Áõ±¿ø¸ÇßÂÏ Âó¿õþߊò±õþ àüh±ûþ ¦¤Ïß±õþ ßÂËõþ ÎòÝûþ±
ýûþ Îû, ëÂ×M• öÓ¿÷üѦ¨±õþ áè±÷Ïí ü¥óËðõþ ÂóÅòõÇKéÂËò ¿õËúø¸ Îß±Ëò±
öÓ¿÷ß± Îòûþ¿ò¼ 4 ÎðËúõþ à±ðÉü‚Âé ðÓõþÏßÂõþËí Û¶ñ±ò÷LaÏ ÎòËý•
õ±õþÑõ±õþ ÷±¿ßÇÂò ü±ý±ûÉ ä±ý×Ëù ÕõËúËø¸ ëÂ×öÂûþ ÎðËúõþ ÷ËñÉ
1956 ü±Ëù PL480 äÅ¿M• ¦¤±•Â¿õþî ýûþ¼ ö±õþî Û¶ú±üò ÛßÂ
¿õÂóÅù Õ±¿ïÇß •Â¿î ¦¤Ïß±õþ ßÂËõþÝ äÅ¿M•¿é ¦¤±•Âõþ ßÂËõþ¼
80-õþ ðúËß ö±õþîÂÏûþ ú±üßÂË|íÏõþ Û÷ò Ûß¿é ßÂ÷ÇüÓäÂÏõþ
Û¶Ëûþ±æò ¿åù, û± Ûß±ñ±Ëõþ îÂÏõè à±ðÉ ü‚ÂËéÂõþ ÷±S± ¿ßÂåÅé±
ßÂ÷±Ëõ, ÕòÉ¿ðËß î± ú±üßÂË|íÏ&¿ùõþ Õ±™LÃÐü¥óßÇÂËßÂ
Îß±Ëò±õþßÂ÷ö±Ëõ •Â¿îÂá虦¸ ßÂõþËõ ò±¼ Û¿ðß ÎïËß ÎðàËîÂ
ÎáËù ‘üõÅæ ¿õ›-õ’ ¿åù Ûß ñõþËòõþ Õ±ðúÇ ßÂ÷ÇüÓäÂϼ ß±õþí,
‘üõÅæ ¿õ›-õ’ Û¶ûÅ¿M• Û¶Ëûþ±Ëáõþ ÂóËõþ ßÂËûþß õåõþ ßÔ¿ø¸æ±îÂ
6

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Ûý× ðÅõþõ¦š± ðÓõþÏßÂõþËíõþ æòÉ Ã›¶Ëûþ±æò Õ±Ëõþß¿é ‘üõÅæ ¿õ›-õ’¼
îÂËõ Ûý×õ±õþ ‘üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ’ Û¶Ëûþ±á ýËõ ÎðËúõþ ÂóÓõ±Ç =ÁËù ÕïDZÈ
Õ±ü±÷, ¿õý±õþ, ëÂ׿hÂø¸É± Ý Âó¿}Â÷õË/¼
Û¶±ûþ ä±õþ ðúß ձËá Îû Î|íϦ¤±ïÇ&¿ùõþ Âó±õþ¦ó¿õþß ¿÷ï¿S•ûþ±
ö±õþËîÂõþ ßÔ¿ø¸Ëß ð±üËQõþ õgÂËò Îæ±î±õþ æòÉ ‘üõÅæ ¿õ›-õ’
ëÂ×Âóý±õþ ¿ðËûþ¿åù, Õ±æËßÂÝ î±õþ±ý× ö±õþËîÂõþ ÕïÇòÏ¿îÂ-õþ±æòÏ¿îÂõþ
Û¶ñ±ò ¿òûþLaß¼ ö±õþîÂÏûþ ú±üßÂË|íÏõþ ß±Ëå Õ±õ±õþÝ õh ü÷üɱ
ýËûþ Îðà± ¿ðËûþËå à±ðÉ ëÂ×ÈÂó±ðò ßÂË÷ û±Ýûþ± ÛõÑ õ±æ±Ëõþ
à±ðÉÂóËíÉõþ Õ¦¤±ö±¿õß ÷ÓùÉõÔ¿X¼ Ûõþ ü±Ëï ûÅM• ýËûþËå ö±õþËîÂõþ
¿õ™¦¸ÏíÇ áè±÷±=Áù æÅËh ß¿÷ëÂ׿òˆÂ ¿õ›-õÏËðõþ ëÂ×Â󿦚¿î¼
ú±üßÂË|íÏ&¿ù õÅçÂËî Âó±õþËå à±ðÉ ü‚ÂËéÂõþ Õ±q ü÷±ñ±ò ò±
ßÂõþËù ßÔ¿ø¸æÏ¿õ æòî±õþ S•÷õñÇ÷±ò Ε±ö î±Ëðõþ Õ¿™¦Q¸ ý× Õ±Ëõþ±
¿õÂói§ ßÂËõþ ÎðËõ¼ ÕòÉ¿ðËßÂ, ÷±¿ßÇÂò ûÅM•õþ±©†˜ üý ¿úËŠ±i§î Âó¿}Â÷Ï
ðÅ¿òûþ± Ûß öÂûþ‚Âõþ ÕïÇÍò¿îÂß ü‚ÂËéÂõþ ÷ÅËà ÂóËhÂËå¼ ý׿îÂ÷ËñÉý×
õU Îß±¥ó±¿ò ¿òËæËðõþ ÎðëÂ׿ùûþ± Îâ±ø¸í± ßÂËõþËå¼ ôè±k, ¿õèËéÂò,
æ±÷DZòÏõþ ÷î Îðú&¿ùËî îÂÏõèá¿îÂËî õ±hÂËå Îõß±õþËQõþ ý±õþ¼
Ûý× ÕïÇÍò¿îÂß ü‚Âé ÎïËß ÎõËõþ±Ëò±õþ æòÉ î±õþ± ¿ú•Â±-¿ä¿ßÂÈü±
üý Îû Âó¿õþËø¸õ±&¿ù Ûî¿ðò î±õþ± ò±á¿õþßÂËðõþ ¿ðËî õ±ñÉ ¿åù,
Îüà±ò ÎïËß öÂîÅÇ¿ß îÅÂËù ¿òËBå¼ ôÂËù, ¿ú•Â±-¦¤±¦šÉ-Âó¿õþËø¸õ±õþ
Ûý× ¿õÂóÅù õÉûþö±õþ ä±ÂóËå ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ â±Ëh¼ ôè±k, Φóò,
ý×Ñùɱ`Â, æ±÷DZòÏ – Û¶¿î¿é õþ±Ë©†ý˜ × ò±á¿õþßÂõþ± Ûý× õÉûþ ü˂±äÂËòõþ
òÏ¿îÂõþ ¿õ•ËX ÂóËï ÎòË÷Ëåò¼ õɱÂóß |¿÷ß ÕüË™Lñø¸ ÎôÂËéÂ
ÂóËhÂËå Âó¿}Â÷Ï ðÅ¿òûþ±õþ õþ±™¦¸±ûþ¼
ÕïÇ±È ÂóÅ¿Ò æõ±ð Õ±æ ü‚Âé ÎïËß ÎõËõþ±Ëò±õþ æòÉ òîÅÂò õ±æ±õþ
àÅÒæËå, S•÷õñÇ÷±ò áíÕ±Ëj±ùò ÎïËß ¿òËæËß ¿éÒ¿ßÂËûþ õþ±à±õþ
æòÉ Ã›¶±íú¿M• ðõþß±õþ ö±õþËîÂõþ ú±üßÂË|íÏõþݼ î±ý×, Û¶±ûþ ä±õþ ðúßÂ
Õ±Ëáõþ ú±üßÂË|íÏ ‘ù±¿ê ò± ÎöÂËã ü±Âó ÷±õþ±õþ’ Îû õþíËßÂÌúùé±
Õ±¿õ©¨±õþ ßÂËõþ¿åËùò, ÕïÇ±È Status QuoËß տõßÔÂî ÎõþËà ßÂËûþßÂ
õåËõþõþ æòÉ ßÔ¿ø¸ ëÂ×ÈÂó±ðò õ±¿hÂËûþ æòî±õþ Ε±öÂËß Û¶ú¿÷î ßÂõþ±õþ
ÎßÂÌúù¿éÂËßÂý× Õ±õ±õþ õÉõý±õþ ßÂõþËî ä±ý×Ëåò ö±õþîÂÏûþ ú±üß ձõþ
î±Ëðõþ ü±¥Ú±æÉõ±ðÏ Ã›¶öÂÅ õþ±¼ îÂËõ ä±õþ ðúËß ßÔ¿ø¸ ü‚ÂËéÂõþ îÂÏõèî±
Îû÷ò ÎõËhÂËå ÎîÂ÷ò Ûý× ü‚Âé ¿òõþüËòõþ æòÉ ö±õþî õþ±©†˜ Îû
ëÂ×Âó±ûþ õ±îÂËùËåò æòæÏõËò î±õþ Û¶ö±õ Õ±Ëõþ± ÷±õþ±Rß¼
¿æòÛ¶û¿Å M•áî õÏËæõþ õɱÂóß õÉõý±Ëõþõþ Âó±ú±Âó±¿ú ßÔ¿ø¸ÂóËíÉõþ
Õ±á±÷ ÎßÂò±-Îõä± ÕïÇ±È äÅ¿M•ä±Ëø¸õþ üÓSÂó±î ßÂõËþ î ÎäÂËûþËå¼ äÅ¿M•ä±ø¸
q• ýËù ëÂ×ÈÂó±¿ðî ÂóËíÉõþ ÝÂóõþ ßÔÂø¸ËßÂõþ Õ±õþ Îß±Ëò± Õ¿ñß±õþ

ï±ßÂËõ ò±¼ õÔýÈ Îõüõþß±¿õþ Îß±¥ó±¿ò&¿ù ò±÷÷±S ÕïÇ ¿ðËûþ
ßÔÂø¸ßÂËðõþ ëÂ×ÈÂó±¿ðî ÂóíÉ ¿ßÂËò ÎòËõ¼ ßÔÂø¸ßÂõþ±Ý ò±÷÷±S ð±Ë÷ î±
¿õ¿S• ßÂõËþ î õ±ñÉ ï±ßÂËõ¼ ß±õþí, ßÔ¿ø¸ÂóíÉ õ±æ±Ëõþõþ Îá±é±é±ý× ¿òûþLía
ßÂõËþ õ Îõüõþß±¿õþ õÔýÈ Âó¿ÒÅ æÂó¿îÂõ±þ ¼ ÕñɱÂóß ßÂùÉ±í •^ 汿òËûþËåò,
¿ZîÂÏûþ üõÅæ ¿õ›-Ëõõþ ÎßÂf ÂóÓõ±Ç =ÁËù ßÂõþ±õþ ÕòÉîÂ÷ ß±õþí ýù
Ûý× Õ=ÁËùõþ ¿õÂóÅù öÅÂáöǦš æù ü=Áûþ¼ üõÅæ ¿õ›-õ q• ýËù
Ûý× æËùõþ Õ¿òûþ¿Laî õÉõý±õþ àõþ±, õòɱõþ Û¶Ëß±Âó õ±h±Ëõ¼ õ±hÂËõ
Õ±ËüÇ¿òß ðÓø˸ íõþ Âó¿õþ÷±íݼ 7
ÎúËø¸õþ ßÂï±
õ±Ñù±õþ õÅËß äÅ¿M•ä±Ëø¸õþ ý׿îÂý±ü Îõú ÂóÅõþ±Ëò±¼ ý׈ ý׿`Âûþ±
Îß±¥ó±òÏõþ ú±üËò òÏùä±Ëø¸õþ Û¶õîÇÂò Îõ±ñýûþ ÂóÓõöÇ Â±õþËîÂõþ Û¶ï÷
äÅ¿M•ä±ø¸ q• ßÂõþ±õþ Û¶Ë䩆±¼ òðÏûþ±õþ ÎäÂÌá±å± áè±Ë÷õþ ¿õøÅ•äÂõþí
¿õ•«±ü ¿ðᥤõþ ¿õ•«±üËðõþ ÷Ëî± ÕüÑàÉ Õàɱî ßÔÂø¸ËßÂõþ òÏù
¿õË^±ý ¿ßÂc õ±Ñù±õþ õÅËß Û¶ï÷ äÅ¿M•ä±ø¸Ëß •Ëà ¿ðËûþ¿åù¼ ð±ðò
¿ðËûþ òÏùä±ø¸ õg ßÂõþ±õþ Õ±ý×ò ßÂõþËî õ±ñÉ ýËûþ¿åù îÂÈß±ùÏò
õÔ¿éÂú üõþß±õþ¼ üÅðÏâÇ Ã›¶±ûþ ÎðhÂËú± õåËõþõþ õÉõñ±Ëò ÎðËúõþ ßÔÂø¸ßÂ
ü÷±æ Õ±õ±õþ ýûþËî± Îß±Ëò± ¿õøÅ•äÂõþí õ± ¿ðᥤõþ ¿õ•«±Ëüõþ
ÕËÂó•Â±ûþ¼ îÂËõ Ûý×õ±õþ äÅ¿M•ä±ø¸ Û¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ΕÂS¿é ձËõþ±
õɱÂóß¼ ß±õþí ÂóÓõÇ ö±õþî æÅËh ö±õþîÂÏûþ ú±üßÂË|íÏ û¿ð ÛßÂõ±õþ
¿ZîÂÏûþ üõÅæ ¿õ›-õËß ù±& ßÂËõþ îÂËõ î±õþ ‘üÅôÂù’Ëß î±õþ±
ÕõúÉý× ö±õþËîÂõþ ÕòÉSÝ å¿hÂËûþ ¿ðËî ä±ý×Ëõ¼ ¿ðᥤõþ ¿õ•«±üËðõþ
õîÇÂ÷±ò Û¶¿î¿ò¿ñõþ± ßÂÏö±Ëõ Ûý× ð±üàî ÎïËß ÎðúËß ÷ÅM• ßÂËõþ
Õ±á±÷Ï ¿ðËò Îüé±ý× Îðà±õþ¼
Âó±ðéÂÏß±
1Ã . Suniti Kumar Ghosh, Imperialism’s Tightening
Grip on Indian Agriculture, New Horizon Book
Trust, 1998, P. 10

2. Ibid, p. 10
3. Õ¿÷î öÂA±ä±ûÇ, ‘üõÅæ ¿õ›-õ Ð ö±õþîÂõËø¸Ç ü±¥Ú±æÉõ±ðÏ
Õ±áè±üò, Îú±ø¸í Ý ùÅFËòõþ ßÂù‚ÂûMÅ • Õñɱûþ, õ±Ñù± ¿ÂóÂóùüÄ
÷±äǠ۶߱úòÏ, 2009, ÂóÔ. 4
4. 1-Ûõþ Âó±ðéÂÏß±, ÂóÔ. 11
5. 3-Ûõþ Âó±ðéÂÏß±, ÂóÔ. 10
6. 1-Ûõþ Âó±ðéÂÏß±, ÂóÔ. 15
7. ßÂùÉ±í •^, Û¶™¦¸±¿õî ¿ZîÂÏûþ üõÅæ ¿õ›-Ëõ ÎßÂò ÂóÓõÇ
ö±õþËîÂ, ÛßÂËä¿éÂûþ± Õ±áè±üò ¿õËõþ±ñÏ ÷=Á •FAMA— ßÂîÇÂÔ ßÂ
۶߱¿úîÂ, 2011
7

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ðÅöÂÇ ±ËáÉõþ Îüò±òÏõþ±
ö±õþîÂÏûþ Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ õ±™¦¸õ ¿äÂS
áî Îðh õåõþ ñËõþ ö±õþîÂõËø¸Çõþ ¿õ™¦¸ÏíÇ Õ=Áù æÅËh äÂùËå ÕÂó±Ëõþúò áèÏò ý±Ké – ‘÷±Ýõ±ðÏ ð÷ò’-Ûõþ ò±Ë÷ Õ±¿ðõ±üÏ
ëÂ×ËBåËðõþ æòÉ, à¿òæ ü¥óð ùÅËéÂõþ æòÉ ûÅX¼ û±Ëî ¿òûÅM• ýËûþËå ù•Â±¿ñß ձñ±Ëüò±¼ ¿òîÂÉ òîÅÂò ûÅXÂôèÂKé Îà±ù± ýËBå,
¿òûÅM• ýËBå Õ±õþÝ ÎõúÏ üÑàÉß Îüò±¼ Õ±÷±Ëðõþ õþ±ËæÉ ÷±Ýõ±ðÏ Ã›¶ö±¿õî ¿îÂò Îæù±ûþÝ 2009-Ûõþ æÅò ÷±ü ÎïËß äÂùËå
ü±÷¿õþß տöÂû±ò, Î÷±î±Ëûþò õþËûþËå ßÂËûþßÂËú± Îß±¥ó±¿ò¼ ¿òõDZäÂËò ‘¿òõþ±ÂóM±’ ÎðÝûþ±õþ æòÉ ÎßÂËfõþ ß±Ëå Õ±õþÝ ä±õþú
Îß±¥ó±¿ò Âó±ê±Ëò±õþ Õ±Ëõðò æ±ò±Ëò± ýËûþËå¼ ¿òõDZäÂò, Õ±öÂÉ™LÃõþÏí ¿òõþ±ÂóM±, ¿õË^±ý ð÷ò, üõþß±õþÏ ü¥ó¿Mõþ üÅõþ•Â± Û¶öÔ¿îÂ
ò±ò±¿õñ ß±Ëæ Õ±ñ±Ëüò±Ëðõþ ¿òËûþ±á ßÂõþ± ýûþ¼ õîÇÂ÷±Ëò ö±õþËîÂõþ Õ¿¢ŸáöÇ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî Ûý× õ±¿ýòÏõþ 䱿ýð± ÎßÂfÏûþ
üõþß±Ëõþõþ ß±Ëå Ý õþ±æÉ üõþß±Ëõþõþ ß±Ëå Û¶äÅÂõþ – ÷¿íÂóÅõþ, Õ±ü±÷, ò±á±ùɱ`Â, ¿SÂóÅõþ±, ß±•¬Ïõþ, 楜Å, å¿MúáhÂ, ÷ý±õþ±©†˜,
Âó¿}Â÷õ/, ¿õý±õþ üõÇS¼ ü±÷¿õþß õþ±©†˜ ýÝûþ±õþ ¿ðËß ۿáËûþ äÂù± ö±õþîÂõþ±Ë©†˜ ú±üßÂËðõþ Û¶ËîÂÉß ÷ÅýÓËîÇ Û¶Ëûþ±æò ýûþ Ûý×
õ±¿ýòÏõþ¼ ¿ßÂcà Ûý× õ±¿ýòÏõþ Û¶ßÔÂî Õõ¦š± ¿ß· Õ±ñ±Ëüò±õ±¿ýòÏõþ õ±™¦¸õ ¿äÂSé± Õ±üËù ßÂÏ· Ûý× ¿õø¸Ëûþõþ ëÂ×Âóõþ îÂïÉ¿ò‡Â
Ûß¿é Û¶¿îÂËõðò ۶߱¿úî ýûþ ‘îÂËýùÄß±’ Âó¿Sß±ûþ 8ý× Î÷, 2010 üÑàɱûþ¼ Û¶õg¿éÂõþ &•Q ÕòÅöÂõ ßÂËõþ Õ±÷õþ± Û¶õg¿éÂõþ
ÕòÅõ±ð ۶߱ú ßÂõþù±÷¼

1990 ü±Ëù ßÂòˈÂõù ¿ýü±Ëõ Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏËî ¿òûÅM•
ýÝûþ±õþ Âóõþ ðÏâÇ ¿õú õåËõþõþ ßÂ÷ÇæÏõËò üÅ¿õþjõþ ß±/-Ûõþ ÷±S
ÛßÂñ±Âó ÂóËð±i§¿î ýËûþËå – Îü Ûàò ý±¿õùð±õþ¼ Õ±õþ
¿õÂó#òßÂö±Ëõ ÎõËh ÎáËå î±õþ ßÂ÷Çõîþ  Õõ¦š±ûþ ÷ÔîÂÅ Éõþ üy±õò±¼
Õ±õþ î±ý×, ÷±S 40 õåõþ õûþËü ý±¿õùð±õþ üÅ¿õþjõþ ß±/ Φ¤Bå±õüõþ
¿òËî ÎäÂËûþËå¼ ÎÂóòúò •Î¦¤Bå±õüËõþõþ ΕÂËS Îü ü±ñ±õþíö±Ëõ
Îû Âó¿õþ÷±í ÎÂóòúò ÎðÝûþ± ýûþ, î±õþ ðÅý× îÔÂîÂÏûþ±Ñú Âó±Ëõ— Õ±õþ
ÛßÂé± ü±ñ±õþí ä±ß¿õþ – ÛéÅÂßÅÂý× Îü ä±ûþ¼ Õ±õþ ä±ûþ ÎõÒËä ï±ßÂËî¼
õù±õþ ÕËÂó•Â± õþ±Ëàò± Îû üÅ¿õþjõþ ß±/-Ûõþ ä¿õþS¿é õ±™¦õ¸ ýËùÝ,
Ûý× Ã›¶õËg õÉõý+î î±õþ ò±÷é± ß±Š¿òß¼¼ õ±™¦¸Ëõ î±õþ Õ±üù
ò±÷ ÕòÉ ¿ßÂåż
qñÅÂ÷±S ß±/ òûþ, õõþÑ ü÷áè Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏËîÂý× Ûý×
Û¶õíî± ëÂ×MËõþ±Mõþ õÔ¿X Âó±ËBå¼ Ûß¿ðËß ûàò ¦¤õþ±©†˜÷LaÏ Õ±Ëõþ±
Ûß±¿ñß òîÅÂò Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ õɱËé¿ùûþò ÆîÂõþÏ ßÂõþ±õþ
ßÂï± õùËåò, îÂàò ¿õÂóõþÏËî ßÂ÷Çõþî õU Õ±ñ±Ëüò± ÷±ò¿üßÂ
Õõü±ð, öÂûþ Õ±õþ Ε±öÂ, Õ¿öÂËû±á ¿òËûþ ä±ß¿õþ å±hÂËî ä±ý×Ëå¼
Û¶±l üõþß±õþÏ îÂïÉ ÕòÅû±ûþÏ, Φ¤Bå±õüËõþõþ æòÉ Õ±Ëõðòß±õþÏ
æÝûþ±òËðõþ üÑàɱé± 2007-Ûõþ ÎïËß 112 úî±Ñú Ý 2008Ûõþ ÎïËß 85 úî±Ñú õÔ¿X ÎÂóËûþ 2009-Û ýËûþ ðÒ±¿hÂËûþËå
14,422 æò¼ ö±õþîÂÏûþ Îüò±õ±¿ýòÏõþ ü±Ëï îÅÂùò± ßÂõþËù

Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ ¿äÂSé± Õ±õþÝ öÂûþ‚Âõþ ýËõ¼ 2009-Û
ö±õþîÂÏûþ Îüò±õ±¿ýòÏËî 4,622 æò Φ¤Bå±õüËõþõþ Õ±Ëõðò
æ±ò±ûþ, û¿ðÝ ö±õþîÂÏûþ Îüò±õþ Õ±ûþîÂò Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ
îÅÂùò±ûþ ¿îÂò&í Îõúϼ
¿ßÂcà ÎßÂò Ûý× ä±ß¿õþ å±hÂËî ä±Ýûþ±õþà Û¶õíî±·
¿ßÂåÅ¿ðò Õ±Ëá üÏ÷±™Là üÅõþ•Â± õ±¿ýòÏ •BSF—-Ûõþà Û¶±M•ò
¿ëÂËõþ"õþ Îæò±Ëõþù ð±Ë™LÃÝûþ±h±Ëî ÷±Ýõ±ðÏ Õ±S•÷Ëí 76 æò
Õ±ñ±Ëüò±õþ ÷ÔîÅÂÉõþ ¿õø¸Ëûþ ¦¤õþ±©†˜÷LaÏ ¿Âó. ¿äÂ𱥤õþ÷Ëß îÒ±õþ ÛßÂ
üðËüÉõþ îÂð™Là ß¿÷¿éÂõþ ¿õþËÂó±éÇ ÎÂóú ßÂËõþò ÛõÑ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý×
Îüý× ¿õþËÂó±ËéÇ ÷Óù ß±õþí ¿ýü±Ëõ ¿ä¿ý•î ßÂõþ± ýûþ ‘‘ÎòîÔÂËQõþ
õÉïÇî±’’ ÛõÑ ‘‘õþ±æÉ ÂóÅ¿ùú Ý ÎßÂfÏûþ Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ
÷ËñÉ ûï±ûï Îû±á±Ëû±Ëáõþ Õö±õ’’Ëß¼ Ûý× ¿õþËÂó±ËéÇÂõþ ¿ö¿MËîÂ
ýûþî ¿ßÂåÅ ëÂ×BäÂÂó𦚠տôÂü±Ëõþõþ ÂóðäÅÂÉ¿î ýËî Âó±Ëõþ¼ ¿ßÂcà qñÅ÷±S
Õ¿ôÂü±õþ-Ûõþ öÅÂËùõþ æòÉ Ûé± ýËûþËå, Ûö±Ëõ ÎðàËù üõþß±õþ
öÅÂù ßÂõþËõ ÛõÑ õ±™¦¸õ Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ áöÂÏËõþ ÎÂóÒÌËå Û¶ßÔÂî üîÂÉ
àÅÒËæ õ±õþ ßÂõþ±õþ üÅËû±á ý±îÂå±h± ßÂõþËõ¼ üîÂÉ ýù ð±Ë™LÃÝûþ±h±õþ
âéÂò±¿é ö±õþîÂÏûþ Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ ÷ËñÉ Îû üÑßÂé õîÇÂ÷±ò,
î±õþ ÛßÂé± ձѿúß ¿äÂS ÷±S¼ üÅ¿õþjõþ ß±/- Ûõþ ß±¿ýòÏõþ áöÂÏõþî±
ÕËòß ÎõúÏ ÛõÑ Õ±õþÝ öÂÏ¿îÂÛ¶ð¼
Õ±Âó±îÂðÔ¿©†Ëî ÷Ëò ýËî Âó±Ëõþ Îû qñÅ÷±S ÷ÔîÂÅ ÉöÂËûþõþ æ±ûþá±
8

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ÎïËßÂý× Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ ÷ËñÉ Ûý× Õõüõþ ÎòÝûþ±õþ Û¶õíî±
õÔ¿X Âó±ËBå¼ 2010-Ûõþ q•ËîÂý× ëÂ×òüMõþ æò Õ±ñ± Îüò± ÷±õþ±
ÎáËå, Îûà±Ëò Îá±é± 2009-Û Ûý× üÑàɱé± ¿åù Î÷±é 58¼
Φ¤Bå±õüõþ ¿òËî ä±Ýûþ±õþ ΕÂËS ö±õþîÂÏûþ Îüò±õþ ü±Ëï Õ±ñ±Ëüò±õþ
îÅÂùò± ßÂõþËù Îõ±ç± û±ûþ Îû Õ±ñ±Ëüò±õþ ΕÂËS Ûý× Ã›¶õíî± ÎõúÏ,
ß±õþí ¿òËæõþ ÎðËúõþ ÷±òÅËø¸õþ ¿õ•ËX ùh±ý× ßÂõþ±é± õdáîÂö±Ëõ
Ý ÷ò™¦¸QáîÂö±Ëõ – ðÅ¿ðß ÎïËßÂý× ÕËòß ÎõúÏ ß¿êÂò¼

ß±Ë/õþ Õõüõþ ¿òËî ä±Ýûþ±õþ ÷Óù ß±õþí î±õþ ÷ÔîÅÂÉöÂûþ òûþ¼
õõþÑ ÕòÉ¿ßÂåÅ ¿õø¸ûþ î±Ëß Ûý× ¿üX±™Là ¿òËî õ±ñÉ ßÂËõþËå¼ Îü
ÎÂó±h à±Ýûþ± æÝûþ±ò, ðÏâÇ ßÅ¿h õåõþ Îá¿õþù±Ëðõþ ü±Ëï,
¿õË^±ýÏËðõþ ü±Ëï ùh±ý× ßÂõþ±õþ Õ¿öÂ:î± î±õþ Õ±Ëå¼ æ¥œÅ Ý
ß±•¬ÏËõþ î±õþ ¿îÂòõ±õþ ßÂËõþ ÎÂ󱿈ÂÑ ýËûþËå, ëÂ×Mõþ-ÂóÓõ±Ç =ÁËù ðÅ’õ±õþ
ýËûþËå ÛõÑ ù±ùáËhÂ Ý õ™¦¸±Ëõþ ðÅ’õ±õþ ßÂËõþ ýËûþËå¼ Ûå±h±Ý
¿òõDZäÂËòõþ ß±Ëæ ¿ð{¡Ï, ¿õý±õþ, ëÂ׿hÂø¸É±, Âó¿}Â÷õ/ Ý &æõþ±ËéÂ

ÕõüõþÛ¶±l Õ±ý׿ÂóÛü Õ¿ôÂü±õþ ÎáÌîÂ÷ ßÂù, ¿û¿ò 1997-98Îî ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂ-Ûõþ Õɱ¿ëÂúò±ù ¿ëÂËõþ"õþ Îæò±Ëõþù ¿åËùò,
õËùò Îû, ‘‘ö±õþîÂÏûþ Îüò±õþ ÎïËß ¿üÕ±õþ¿ÂóÛô ÛõÑ ¿õÛüÛôÂÛõþ ΕÂËS üÑâËø¸Ç ÷ÔîÅÂÉ Ý Î¦¤Bå±õüõþ – Ûý× ðÅËé±õþ üÑàɱý×
Îõúϼ õîÇÂ÷±Ëò ü±÷±¿æßÂ Ý õþ±æÍò¿îÂß տ¦šõþî±õþ Îû îÂÏõè õÔ¿XÂ
âËéÂËå, î±õþ ü±Ëï ü±÷?üÉÂóÓíÇö±Ëõ Õ±ñ±Ëüò±õþ Âó¿õþߊò± Ý
Û¶d¿î Îòý×¼ õîÇÂ÷±Ëò Õ±ñ±Ëüò±õþ 䱿ýð± ÛîÂé±ý× ÎõúÏ Îû, î±
ÂóÓõþí ßÂõþ± î±Ëðõþ ÂóË•Â üyÂõ òûþ¼’’

ÎïËßÂËå¼ ú±õþÏ¿õþßÂö±Ëõ Îü ÂóÓíüÇ •Â÷ ÛõÑ Ã›¶äÂÅ õþ Õ¿öÂ:î± î±õþ¼
¿ßÂcà Îü Õ±ñ±Ëüò±ûþ ï±ßÂËî ä±ûþ ò±¼ õõþÑ Õõüõþ ¿òËûþ Îß±Ëò±
õÉõü±Ë•ÂËS õ± Û¿éÂÛ÷-Ûõþ Îõüõþß±õþÏ ¿òõþ±ÂóM±õþ•ÂÏõþ ä±ß¿õþ
ä±ûþ¼ ß±õþí Îü õÅËçÂËå Îû æÝûþ±òõþ± ÎðËúõþ æòÉ ß±æ ßÂõþËùÝ,
Îðú î±Ëðõþ ü¥œ±ò Îðûþ ò±¼ Îü Ûàò ÎûËß±ò ÷ÓËùÉ ¿òËæõþ
Âó¿õþõ±Ëõþõþ ß±Ëå ï±ßÂËî ä±ûþ¼ î±õþ ¿òËæõþ ßÂï±ûþ, ‘‘Õ±÷±õþ Ûý×
ßÅ¿h õåËõþõþ ä±ß¿õþ æÏõËòõþ ÷ËñÉ Ûß îÔÂîÂÏûþ±Ñú âÅõþËî âÅõþËîÂ
ÕïÇ±È Îüò±õþ ß±Ëæ Ûà±ò ÎïËß Ýà±ò, Ýà±ò ÎïËß Îüà±Ëò
9

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

12 õåõþ Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏËî ß±æ ßÂõþ±õþ Âóõþ ýûþ Îû õ±õ±õþ üîÂßÇÂî±õþ ßÂï±&Ëù± õ±Ëõþ± õåõþ Õ±Ëá Î÷Ëò
ÎäÂÌ¿Sú õåËõþõþ ÕËú±ß õþ±ûþ ä±ß¿õþ å±hÂËî ä±ûþ¼ î±õþ ð±ðÅ ¿òËùý× ýûþî ö±ù ýî¼ ÷±Ýõ±ðÏ ÕñÅÉ¿ø¸î æ/ù÷ýËù
ÛßÂæò ¦¤±ñÏòî±üÑáè±÷Ï ¿åËùò ÛõÑ ÂóõþõîÇÂÏß±Ëù ß±æ ßÂõþ±õþ Õ¿öÂ:î± ßÂÏõþßÂ÷· Ûý× Ã›¶•Ÿ ßÂõþ± ýËù î±õþ
ö±õþîÂÏûþ Îüò±õ±¿ýòÏËî ¿òûÅM• ýò¼ ÷Óùî ð±ðÅõþ ÕòÅËÛ¶õíþ ±ûþ ëÂ×Mõþ ¿åù àÅõý× ¿õ¦œûþæòßÂ, ÛßÂæò æÝûþ±Ëòõþ ß±å ÎïËßÂ
1998Ëî ÕËú±ß ձñ±ü±÷¿õþ ß Â
û± ÕÛ¶îÂɱ¿úî ‘‘Õ±÷±Ëðõþ òÓòÉîÂ÷
õ±¿ýòÏËî ä±ßÅ Â ¿õþ Îòûþ ¼ ý±Ýh±õþ
÷±òõ±¿ñß±õþéÅÂßÅÂÝ Îòý×¼’’ Âóõþ÷ÓUËîÇÂý×
âéÂò±S•÷
¿ü¿Âóë¿õvëÂ׿ëÂ-Ûõþ ¿õðÅÉÈ ¿õö±Ëáõþ ßÂ÷ÇÏ
Îü Õ±÷±Ëðõþ ¿æ:±ü± ßÂËõþ ¿òÐüËjý
î±õþ õ±õ± î±Ëß üîÂßÇ ßÂËõþ¿åËùò Ûý×
ýËî ä±ûþ Îû Îûò î±õþ Âó¿õþäÂûþ Îá±Âóò
1
õËù Îû, Õ±ñ±Ëüò±ûþ ä±ß¿õþ ßÂõþ±õþ ÕïÇ
õþ±à± ýûþ¼ ‘‘Îß±Ëò± Õ¿ôÂü±õþ û¿ð æù
ýù Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÎïËß ÕËòß ðÓËõþ ¿áËûþ
õ± ê±`± Âó±òÏûþ ä±ûþ, î±ýËù Ûß±¿ñßÂ
Ûß öÂûþ ± õý æÏõò ß±é±Ëî õ±ñÉ ýÝûþ ± ¼ õîÇ Â ÷±Ëò ᱿h ¿áËûþ Îüé± ¿òËûþ Õ±üËõ¼ ¿ßÂcà û¿ð Îß±Ëò± ü±ñ±õþí
Âó¿}Â÷õË/õþ òßÂú±ù ÕñÅÉ¿ø¸î Õ=ÁËù ßÂh± Îõþ±Ëðõþ ÎïËß æÝûþ±ò åÅ¿é Îòûþ, ÎüË•ÂËS ᱿h ßÂËõþ î±Ëß æ/ù÷ýËùõþ
õÒ±ä±õ±õþ æòÉ æ±òù±ûþ ›-±¿ˆÂËßÂõþ Õ±õõþí ¿ðËûþ ì±ß± Ûß õ±ý×Ëõþ ÎÂóÒÌËå ¿ðËûþ Õ±ü±éÂ±Ý îÂàò Îüò± ßÂîÇÔÂÂóË•Âõþ ß±Ëå
Âó¿õþîÂÉM• ßÂÑ¿S•ËéÂõþ âËõþ õËü ßÂòˈÂõù ÕËú±ËßÂõþ ÷Ëò ‘¿õÂó#òßÂ’ õËù ¿õËõ¿äÂî ýûþ¼’’

ÎûËî ÎûËîÂý× ÎßÂËé ÎáËå¼ Ûý× ðÏâÇ ßÅ¿h õåËõþõþ ÷ËñÉ ÷±S
¿îÂòõåõþ Õ±¿÷ Õ±÷±õþ ü™LñËòõþ üË/ ï±ßÂËî ÎÂóËõþ¿å¼ ¿õËûþ
ßÂõþ±õþ æòÉÝ Õ±÷±ûþ Î÷¿ëÂßÂɱù ¿ùö •ú±õþÏ¿õþß ÕüŦšî±õþ ß±õþí
Îð¿àËûþ åÅ¿é— ¿òËî ýûþ¼ õ±õ±õþ ÷ÔîÅÂÉõþ ÂóÒ±ä¿ðò Âóõþ Õ±¿÷ Õ±÷±õþ
áè±Ë÷ ÎÂóÒÌå±Ëî ÎÂóËõþ¿åù±÷ Ûý× Îüò±õþ ä±ß¿õþõþ ß±õþËí¼ õhÂËåËù
ýËûþÝ îÒ±õþ Îúø¸ßÔÂîÂÉ ßÂõþËî Âó±¿õþ¿ò Õ±¿÷¼ Õ±÷±õþ ä±õþ Îõ±ò,
î±Ëðõþ ÷ËñÉ ¿îÂòæËòõþ ¿õõ±Ëýõþ ü÷ûþ Õ±¿÷ ëÂ×Â󿦚î ï±ßÂËîÂ
Âó±¿õþ¿ò¼ Âó±¿õþõ±¿õþß æÏõËòÝ ü÷üɱõþ ü¥œÅàÏò ýËûþ¿å¼ õ±õ±õþ
÷ÔîÂÅ Éõþ Âóõþ Õ±÷±õþ ö±ý×, Õ±÷±õþ õëÂ× Ý õ±Bä±Ëðõþ õ±¿h ÎïËß Îõõþ
ßÂËõþ ¿ðËù Õ±÷±Ëß î±Ëðõþ ï±ß±õþ æòÉ Õ±ù±ð± õ±¿hÂõþ õËj±õ™¦¸
ßÂõþËî ýËûþËå¼ ¿ßÂcà տôÂü±õþËðõþ Ûý× ü÷üɱ&Ëù±õþ ÛßÂé±Ý
õùËî ÎáËù î±õþ± qòËõÝ ò±, Âó±M±ý× ÎðËõò±¼’’
qñÅ ß±/ Ûß± òûþ, Îá±é± õ±¿ýòÏõþ ÷ËñÉý× Õ±ñ±Ëüò±õþ ü¥¤ËgÂ
Î÷±ýöÂ/ ýËBå ÛõÑ Õ±ñ±Ëüò±õ±¿ýòÏõþ ¿òûþ÷úÔºù±õþ Õ±õõþËíõþ
ÎöÂîÂõþ Û¶ßÔÂî õ±™¦¸õé± õ±¿ýòÏõþ üðüÉËðõþ ü±÷Ëò äÂËù Õ±üËå
öÂÏø¸íö±Ëõ ÛõÑ Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ Ûý× õ±™¦¸õé± ýù
ßÂ÷ÇË•ÂËS õɱÂóß ðÅðÇú±, ä±ß¿õþõþ æòÉ ýÏò ß±æ ßÂõþËî õ±ñÉ
ýÝûþ±, ðÏâÇü÷ûþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÎïËß ¿õ¿Båi§ ï±ß±, ëÂ×ñTÇîÂò
ßÂîÇÔÂÂóË•Âõþ ëÂ×¾é à±÷Ëàûþ±ùÏ ¿òËðÇú ÛõÑ ÛßÂé± ñ±õþí± áËhÂ

Ýê±, Îû î±Ëðõþ æÏõËòõþ ð±÷ ¿ßÂåÅý× ò± ÛõÑ î±Ëðõþ ÷ÔîÅÂÉé±Ý
ü¥œ±òæòß ýËõ ò±¼
¿ð{¡ÏËî ձñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ üðõþ ðlËõþõþ ÎöÂîÂËõþ ìÅÂßÂËù
õ±¿ýòÏõþ æÒ±ßÂæ÷ËßÂõþ Õ±h±Ëù ä±Âó± ÂóËh û±Ýûþ± ò¢Ÿ õ±™¦¸õ ¿äÂS
¦ó©† ýËûþ ÝËê¼ Îß±Ëò± ÛßÂæò ßÂòˈÂõù-Ûõþ ü±Ëï ÎßÂëÂ×
ßÂï± õùËå Îðà± ÎáËù àõõþ å¿hÂËûþ ÂóËh Îû ÎßÂëÂ× ÛßÂæò
î±Ëðõþ ü÷üɱõþ ßÂï± æ±òËî ÛËüËå¼ ßÂɱ¿KéÂò-Ûõþ ÎöÂîÂËõþ ï±ß±
Îý±ßÂ, õ± Îß±Ëò± ßÂ÷Çõþî æÝûþ±òý× Îý±ßÂ, üõ±ý× ß±æ ﱿ÷Ëûþ
äÂËù Õ±üËõ Îüà±Ëò¼ Îû Îù±ß¿é ßÂï± õùËî ÛËüËå, üõ±ý×
î±õþ Îô±ò ò¥¤õþ ä±ý×Ëõ¼ ß±õþí Ûàò î±Ëðõþ õù±õþ ü÷ûþ Îòý×,
¿ßÂcà Û¶ËîÂÉËßÂõþý× õù±õþ ÷î ÕËòß âéÂò± õþËûþËå¼ î±Ëðõþ
ÕËòß¿ßÂåÅ üýÉ ßÂõþËî ýûþ, Îüý×üõ ¿ßÂåÅ î±õþ± õùËõ¼ î±õþ±
õùËõ Âó±òÏûþ æËùõþ Õö±Ëõõþ ßÂï±, ÎåÒh± îÒ±õÅËî ï±ß±õþ ßÂï±,
û±Ëî Îõþ±ð õÔ¿©† Õ±éÂß±ûþ ò±¼ Õ±õþ Ûõþ ¿õÂóõþÏËîÂ, Õ¿ôÂü±õþõþ±
ßÂÑ¿S•ËéÂõþ õ±¿hÂËî ï±ËßÂ, î±Ëðõþ æòÉ ¿îÂòæò ä±ßÂõþ ï±Ëß¼ î±Ëðõþ
¿òËæËðõþ Õ±ñ±Ëüò± ðlõþý× ü±ñ±õþí ÆüòÉËðõþËß ò±ò±õþßÂ÷
ÝËûþùËôÂûþ±õþ ¦¨Ï÷ ÎïËß õ¿=Áî ßÂËõþ¼ ûÅXÂË•ÂËS Õ±ýî ýËûþ
ý±üÂó±î±Ëù ö¿îÇ ï±ßÂËùÝ î±Ëðõþ ÎõîÂò ß±é± û±ûþ¼ åûþ÷±Ëüõþ
ÎõúÏ ÎßÂëÂ× ý±üÂó±î±Ëù ö¿îÇ ï±ßÂËù Îü Õ±õþ ÎõîÂò Âó±ûþ ò±¼
10

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ßÂòˈÂõù õþ±ûþ-Ûõþ ÷±¿üß ÎõîÂò 15,000 é±ß±¼ 100
æò æÝûþ ± Ëòõþ ü±Ëï ÛßÂé± ßÂɱ¥ó-Û Îü ï±Ëß¼
Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ Ûý× Î¦¨±ûþ±ëÂËß ï±ß±õþ æòÉ
ß±ÂóËhÂõþ îÒ±õÅ Õ±õþ ðÅËé± ÂóÅõþËò± &Ë÷±é Îá±ë±ëÂ×ò ÎðÝûþ±
ýËûþ¿åù, û±Ëî õ±î±ü äÂù±äÂËùõþ Îß±ò õÉõ¦š± ¿åù ò±¼
Φ¨±ûþ±ë ÛßÂé± Âó¿õþîÂÉM• õ±¿h àÅÒËæ Âó±ûþ, û± ÕËòß ձËá
üõþß±õþÏ Îß±Ëò± ß±Ëæ õÉõý+î ýî ÛõÑ Îüà±Ëò î±õþ±
ßÂɱ¥ó ÆîÂõþÏ ßÂËõþ¼ Û¶ËîÂÉß âËõþ ä±õþæò ßÂËõþ ï±Ëß¼ û±õþ±
âËõþ æ±ûþá± Âó±ûþ¿ò, î±õþ± õ±ý×Ëõþ îÒ±õÅËî ï±Ëß¼ ßÂɱ˥ó
Îß±Ëò± ÎúÌä±á±õþ Îòý×¼ ßÂòˈÂõù õþ±ûþ ¿òßÂéÂõîÇÂÏ ÛßÂé±
ßÅÂËûþ±Ëî ¦§±ò ßÂËõþ¼ æÝûþ±òõþ± ¿òËæõþ±ý× Î÷ü ßÂËõþ õþ±i§±
ßÂËõþ ÛõÑ Ûà±Ëò õþ±i§± ýÝûþ± ë±ùö±ËîÂõþ æòÉ Ã›¶ËîÂÉß¿ðò
üõ±ý×Ëß 32 é±ß± ßÂËõþ ¿ðËî ýûþ¼
¿ßÂåÅ âéÂò± ÕËú±ß õþ±Ëûþõþ ß±Ëå ¦ó©† ßÂËõþ Îðûþ Îû

Îüò±õ±¿ýòÏËî ÛßÂæò ü±ñ±õþí æÝûþ±Ëòõþ Û¶ßÂÔ î Õõ¦š±é±
¿ßÂõþßÂ÷¼ ÛßÂõ±õþ Î÷±éÂõþõ±ý×Ëß ÎäÂËÂó ÎõüßÂɱ˥ó ÎôÂõþ±õþ
ü÷ûþ õ±ý×ß ðÅâéÇ Âò±ûþ Îü ÷±õþ±Rß æà÷ ýûþ¼ ‘‘õþM••ÂõþËíõþ
ôÂËù Õ±÷±õþ ÷ÔîÂÅ ÉÝ ýËî Âó±õþî¼ Õ±÷±õþ ÎäÂ±à ¿ðËûþ õþM•
Âóh¿åù Õ±õþ úõþÏËõþõþ ÕËòß æ±ûþá±ûþ ý±h ÎöÂËã Îá¿åù’’
Îü õËù¼ ý׿îÂ÷ËñÉý× üÓû±Ç ™¦¸ ýËûþ û±Ýûþ±ûþ Îüý× Õõ¦š±ûþ áöÂÏõþ
æ/Ëùõþ ÷ñÉ ¿ðËûþ 15 ¿ßÂËù±¿÷é±õþ ðÓËõþ ÎõüßÂɱ˥ó
ÎÂóÒÌå±Ëò± üyÂõ ¿åù ò±¼ ßÂòˈÂõù õþ±ûþ ¿òßÂéÂõîÇÂÏ Ûß¿éÂ
ÂóÅ¿ùú ï±ò±ûþ Îüý× õþ±Ëî ï±ßÂËî ä±ý×Ëù ý×ò˦ó"õþ õþ±¿æ
ýûþ ò±¼ æ±ò±ûþ Îû ëÂ×ñTÇîÂò ßÂîÇÂÔ ÂóË•Âõþ ¿òËðÇú å±h± ï±ßÂËîÂ
ÎðÝûþ± û±Ëõ ò±¼
âéÂò±õþ Îúø¸ Ûà±Ëòý× òûþ¼ ý±Ýh±ûþ 50000 é±ß± ¿ðËûþ
¿ä¿ßÂÈü± ß¿õþËûþ ûàò Îü Õ±õ±õþ ¿òËæõþ ÎõüßÂɱ˥ó
¿ôÂõþ¿åù, îÂàò Õ±õþÝ ß¿êÂò Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ü¥œÅàÏò ýËî ýûþ¼

ÛõÑ ¿ü¿òûþõþ ßÂ÷±`±õþËðõþ ¿òËðÇú ÕgÂö±Ëõ Âó±ùò ßÂõþ±õþ æòÉ
äÓÂh±™LÃõþßÂ÷ ä±Âó Õ±õþ Õ¿ñß±Ñú ΕÂËSý× Ûý× Õ±Ëðú&¿ù ýù
ä±ß¿õþõþ ΕÂS ÎïËß õ±ý×Ëõþõþ, ä±ß¿õþ õ¿ýöÓÇÂî¼ Û÷ò¿ß ßÂ÷ÇË•ÂËS
ûàò î±Ëðõþ ÷ÔîÅÂÉõþ üy±õò± õ± æÏõòý±¿òõþ üy±õò± Û¶õù ýËûþ
ÝËêÂ, îÂàòÝ î±Ëðõþ ü±Ëï Îß±Ëò±õþßÂ÷ Âóõþ±÷úÇ ßÂõþ± ýûþ ò±¼
î±ý× î±õþ± üõü÷ûþ ö±Ëõ Îû ä±ß¿õþ æÏõËòõþ Î÷ûþ±ð Îß±Ëò±÷ËîÂ
ßÅ¿h õåõþ ÎÂó¿õþËûþ ÎáËùý× î±õþ± Φ¤Bå±õüõþ ÎòËõ¼
ßÂ÷ÇüËÓ S ëÂ×Mõþ±=ÁËù ¿òûÅM• ÛßÂæò æÝûþ±ò î±õþ ¿òËæõþ õþ±æÉ
&æõþ±Ëé î±Ëß õð¿ùõþ æòÉ Õ±Ëõðò æ±ò±ËBå ¿õáî ÂóÒ±ä õåõþ
ñËõþ, ß±õþí î±õþ ¦aÏ ÛßÂæò ÷Ëò±Ëõþ±áÏ ÛõÑ î±ý× î±õþ ÂóË•Â
õ±Bä±Ëðõþ Îðà±Ëú±ò± ßÂõþ± üyÂõ òûþ¼ Îü õËù, ‘‘Õ¿ôÂü±õþõþ±
Õ±÷±Ëß õËùËå ¦aÏËß ëÂ×Mõþ±=ÁËù ¿òËûþ ÛËü õþ±àËîÂ Ý ¿ä¿ßÂÈü±
ßÂõþ±Ëî¼ ¿ßÂcà æ/Ëùõþ ÷ËñÉ, Âó±ý±ËhÂõþ ëÂ×Âóõþ Õ±÷±Ëðõþ ßÂɱ¥ó¼
Ûà±Ëò î±Ëß ÛËò Îß±ï±ûþ õþ±àõ Õ±õþ Îß±ï±ûþ õ± ¿ä¿ßÂÈü± ßÂõþ±õ·
Ûé± ¿ß ßÂËõþ üyÂõ·’’ ÛßÂõ±õþ åÅ¿éÂËî õ±¿h û±Ýûþ±õþ Âóõþ ¦aÏõþ
ÕüŦšî±õþ ß±õþËí î±õþ ¿ôÂõþËî ßÂËûþß¿ðò ÎðõþÏ ýûþ, Õ±õþ Îüý×
‘ÕÂóõþ±Ëñ’ î±õþ ÛßÂ÷±Ëüõþ ÎõîÂò ÎßÂËé ÎòÝûþ± ýûþ¼
Õ±ËõþßÂæò æÝûþ±ò õþ±ËîÂõþ ¿ðËß Îô±ò ßÂËõþ î±õþ ¿òËæõþ
Õ¿öÂ:î±õþ ßÂï± Îú±ò±î¼ Îô±ò ßÂõþîÂ, ß±õþí Îü ÎýëÂËß±ûþ±éDZõþ-

Û ßÂï± õùËî öÂûþ Âó±¿Båù¼ ðÏâÇ Îø¸±Ëù± õåõþ Îü ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂÛ Õ±Ëå – Ûõþ ÷ËñÉ åûþ õåõþ æ¥œÅ Ý ß±•¬ÏËõþ, Õ±ü±÷, ¿SÂóÅõþ±
Ý ÷¿íÂóÅËõþ ¿îÂòõåõþ ßÂËõþ î±õþ ÎÂ󱿈ÂÑ ¿åù¼ ÀòáËõþ ï±ß±õþ
ü÷ûþ àÅõý× ¿ò¥§÷±Ëòõþ à±ðÉ^õÉ ÎðÝûþ± Ý ë±Ëùõþ ÷ËñÉ Õ±õþËú±ù±
Âó±Ýûþ± ÎáËå – Ûý× ¿òËûþ Õ¿öÂËû±á æ±ò±Ëò±õþ ôÂËù î±ËßÂ
ëÂ×ñTÇîÂò ßÂîÇÔÂÂó•Â úÔºù±öÂË/õþ ÕÂóõþ±Ëñ Õ¿öÂûÅM• ßÂËõþ Ý î±õþ
ÂóËòõþ ¿ðËòõþ ÎõîÂò ÎßÂËé ÎòÝûþ± ýûþ¼ ¿SÂóÅõþ±Ëî ï±ß±ß±ùÏò
ÛßÂõ±õþ Îü ÕüŦš ýËûþ ÂóhÂËù ý±üÂó±î±ù ÎÂóÒÌå±Ëò±õþ æòÉ î±ËßÂ
᱿h ÎðÝûþ± ýûþ¿ò¼ î±Ëß ¿òËæËßÂý× ¿æÂó ö±h± ßÂõþËî ýûþ¼ Îü
æ±ò±ûþ, ‘‘ÛßÂ÷±S û¿ð ÂóËòËõþ± ¿ß ßÅ¿hÂæò æÝûþ±ò ÛßÂü±Ëï
ÕüŦš ýËûþ ÂóËhÂ, ÎßÂõù÷±S îÂàòý× á±¿h Âó±Ýûþ±õþ üy±õò± ï±Ëß¼
î±å±h± ÕòÉü÷ûþ ᱿hÂ&Ëù± õÉõý+î ýûþ Õ¿ôÂü±õþËðõþ õ±Bä±Ëðõþ
Õ±ü± û±Ýûþ±õþ æòɼ Õ±÷±Ëðõþ Îðú 1947-Û ¦¤±ñÏò ýËùÝ,
ÛàËò± Õ±÷õþ± Ûà±Ëò S•ÏîÂð±Ëüõþ ÷î ßÂËõþ ÎõÒËä ձ¿å¼
Õ¿ôÂü±õþõ±þ Õ±÷±Ëðõþ ÕËòßÂü÷ûþ ÕËòßÂõþßÂ÷ Õò¿ñß±õþ Õ±Ëðú
Îðûþ, ¿ßÂc Õ±÷±Ëðõþ Îß±Ëò±¿ßÂåÅ õù±õþý× Õ¿ñß±õþ Îòý×¼ Õ¿ôÂü±õþõ±þ
Õ±÷±Ëðõþ õËù Îû ü±ñ±õþí Îù±ßÂæËòõþ õ±¿h ÎöÂËã ý×ÒéÂ, ¿üË÷KéÂ
¿òËûþ ÛËü î±Ëðõþ æòÉ Îß±ûþ±éDZõþ õ±¿òËûþ ¿ðËî¼ ÝËûþùËôÂûþ±õþÛõþ ù±à ù±à é±ß± î±õþ± Õ±Rü±È ßÂËõþ, Îõþúò Îð±ß±ò ÎïËßÂ
11

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ÕÂó±ËõþúËòõþ Âóõþ Îü ÎûËýîÅ ú±õþÏ¿õþßÂö±Ëõ ðÅõÇù ¿åù,
î±ý× Îü î±õþ ö±ý×Ëß î±õþ ü±Ëï ÎûËî õËù¼ æ/ù Õ=ÁËùõþ
÷ËñÉ ÛßÂé± ¿ò¿ðÇ©† ðÓõþËQõþ Âóõþ õ±ßÂÏ Õ=Áù Âó±õ¿ùßÂ
骱kËÂó±éÇÂ-Ûõþ Õ±Ýî±õþ õ±ý×Ëõþ¼ Âó±õ¿ùߠ骱kËÂó±ËéÇÂõþ
Õ±Ýî± Îûà±Ëò Îúø¸ ýûþ, Îüà±ò ÎïËß ձñ±ü±÷¿õþßÂ
õ±¿ýòÏõþ ÎõüßÂɱ˥ó ÎÂóÒÌå±Ëî ýËù æÝûþ±òõþ± ü±ñ±õþíîÂ
ÎõüßÂɱ˥ó Îô±ò ßÂËõþ ÛõÑ ßÂɱ¥ó ÎïËß ᱿hÂõþ õËj±õ™¦¸
ßÂõþ± ýûþ æÝûþ±òËðõþ Îüà±ò ÎïËß ¿òËûþ Õ±ü±õþ æòɼ
ßÂòˈÂõù õþ ± ûþ Ý î±õþ ö±ý× ÎõüßÂɱ˥ó æ±ò±Ëù
ý×ò˦ó"õþ ᱿h Âó±ê±Ëî õþ±æÏ ýûþ ò±, ÎûËýîÅ î±õþ ü±Ëï
î±õþ ö±ý× ¿åù ÛõÑ î±õþ ¿òËæõþ ÷±ùÂóS ¿åù¼ õþ±ûþËßÂ
¿òËæõþ é±ß±ûþ éÂɱ¿' ö±h± ßÂõþËî ýûþ ßÂɱ˥ó ÎÂóÒÌåËò±õþ
æòɼ ßÂɱ˥ó ßÂîÇÔÂÂó•Â î±õþ ö±ý×Ëß ï±ß±õþ æ±ûþá± ¿ðËîÂ
õþ±¿æ ýûþ ò±¼ ‘‘Ûý× ÷±Ýõ±ðÏ ÕñÅÉ¿ø¸î âò æ/ù Õ=ÁËù

ö±ý×Ëûþõþ ï±ß±õþ æòÉ Îß±ï±ûþ æ±ûþá± àÅÒæõ·’’ õþ±ûþ õËù¼
÷±òõ±¿ñß±õþ ùãâËòõþ âéÂò±õþ Îúø¸ Ûà±ËòÝ òûþ¼
ßÂòˈÂõù õþ±ûþ-Ûõþ ú±õþÏ¿õþß ðÅõù
Ç î±õþ ß±õþËí ë±M•±õþ î±ËßÂ
Î÷¿ëÂßÂɱù ü±¿éÇ¿ôÂËßÂËé ¿ùËà Îðûþ Îû ú±õþÏ¿õþß ÕüŦšî±õþ
ß±õþËí Îü ö±õþÏ ß±æ ßÂõþËî Âó±õþËõ ò±¼ Îü Õõ±ß ýûþ
ûàò Îüò±õ±¿ýòÏõþ ý×ò˦ó"õþ î±Ëß ‘ú±õþÏ¿õþßÂö±Ëõ ü¥óÓíÇ
üŦš’ Ûý× ÷Ë÷Ç Îùà± Î÷¿ëÂßÂɱù ü±¿éÇ¿ôÂËßÂé ð±¿àù ßÂõþËîÂ
õËù¼
ÕËú±ß õþ±Ëûþõþ Ûß üýßÂ÷ÇÏ î±õþ ü™LñòüyÂõ± ¦aÏËßÂ
ÎðàËî û±Ýûþ±õþ æòÉ åÅ¿é ä±ý×Ëù ëÂ×ñTÇîÂò ßÂîÇÔÂÂó•Â î±õþ
åÅ¿é ò±÷?³õþ ßÂËõþ Ûý× õËù Îû ÎûËýîÅ ü™Lñò Û¶üËõõþ ü÷ûþ
î±õþ Îß±Ëò± öÓ¿÷ß± ï±ßÂËõ ò±, î±ý× î±õþ Îüà±Ëò ò±
ÎáËùÝ äÂùËõ¼ ‘‘Îî±÷±õþ ¦aÏËß Îî±÷±õþ õ±¿hÂõþ Îù±ßÂæËòõþ
ß±Ëå ÎûËî õËù ð±Ý’’ î±Ëß õù± ýûþ¼ Ûý× âéÂò± õþ±Ëûþõþ

ß¿÷úò Îòûþ¼ à±õ±Ëõþõþ æòÉ Õ±÷õþ± 1326 é±ß±õþ ¿õù ¿ðý× ÛõÑ
Ûý× Âó¿õþ÷±í é±ß± ¿õù ßÂõþ± ýûþ Û¶ï÷ Î|íÏõþ à±ËðÉõþ æòɼ ¿ßÂcÃ
Ûî é±ß± ¿ðËùÝ Õ±÷±Ëðõþ ÎðÝûþ± ýûþ îÔÂîÂÏûþ Î|íÏõþ à±ðɼ
ßÂ÷±`±õþ Îûò õɱ鱿ùûþËòõþ õþ±æ±, ¿òËæõþ Îàûþ±ùàÅ¿ú ÷îÂ, ý×Bå±÷îÂ
üõ¿ßÂåÅ Îü Âó¿õþä±ùò± ßÂËõþ¼ Õ±¿÷ ÎûËýîÅ E±ý×ö±õþ, î±ý×
ßÂîÇÂõÉõ¿ýöÓÂÇ îÂ, Õò¿ñß±õþ ò±ò±õþßÂ÷ Âó¿õþõýËòõþ ß±Ëæ Õ±÷±ËßÂý×
Âó±ê±Ëò± ýûþ¼ üõõþßÂ÷ ¿õÂóð î±ý× Õ±÷±õþý×¼ Ûî ä±ËÂóõþ ÷ËñÉ
Õ±÷±Ëðõþ õÒ±äÂËî ýûþ Îû, ýûþ ¿òËæËß òûþî ÕòÉ ß±ëÂ×Ëß &¿ù
ßÂõþËî ý×Bå± ýûþ¼ Õ±¿÷ qñÅ÷±S ÕËÂó•Â± ßÂõþ¿å Îû ßÂËõ Õ±÷±õþ
ä±ß¿õþõþ ßÅ¿h õåõþ ÂóÅËõþ± ýËõ, û±Ëî ձ¿÷ ÎÂóòúËòõþ ÛßÂé± ÕÑú
ÎÂóËûþ ä±ß¿õþ å±hÂËî Âó±¿õþ¼’’
Ûý× ñõþËòõþ ß±¿ýòÏõþ Îúø¸ Îòý×¼ ÛõþßÂ÷ ÕüÑàÉ âéÂò± õ±õþõ±õþ
âËé äÂËùËå¼ Îá±õþàÂóËÅ õþõþ ÛßÂæò æÝûþ±ò •û±õþ 17 õåËõþõþ ß±Ëæõþ
Õ¿öÂ:î± Õ±Ëå— î±õþ ¦aÏõþ Û¶üËõõþ ü÷ûþ åÅ¿é Âó±ûþ¿ò, û¿ðÝ î±õþ
ÎÂ󱿈ÂÑ ¿åù Îá±õþàÂóÅõþ ÎïËß ßÂËûþß âKé±õþ ðÓõËþ Q, Ûù±ý±õ±Ëð¼
Ûß ül±ý Âóõþ õ±¿h ÎÂóÒÌËå Îü î±õþ ü™LñËòõþ ÷ÔîÂÅ ÉüÑõ±ð Âó±ûþ¼ Îü
õËù, ‘‘Âø¸‡Â ÎÂó ß¿÷úËòõþ Âóõþ Ãü™LñËòõþ ¿ú•Â±à±Ëî 2000 é±ß± Ý
û±î±ûþ±î àõþä õ±õð ¿ßÂåÅ é±ß± Âó±Ýûþ±õþ ßÂï±¼ ¿ßÂcà ÛàòÝ Îüé±
Âó±ý׿ò¼ ò±ò± åÅËî±ò±î±ûþ Õ¿ôÂü±õþõ±þ Õ±÷±Ëðõþ Ûý× ¿ú•Â±à±Ëî Û¶±ÂóÉ

ö±î± ¿ðËBå ò±¼ î±õþ± õËù Îû, õ±Bä±õþ ¦Å¨Ëùõþ ÎÂó±ú±ßÂ, æÅËî±,
õý×ÂóS Û¶öÂÔ ¿îÂõþ ¿õù ¿òËûþ Õ±üËî¼ Îûà±Ëò Û÷¿òËîÂý× Õ±÷±Ëðõþ
Ûî ßÂ÷ åÅ¿é ÎðÝûþ± ýûþ, Îüà±Ëò ¿õù ¿òËûþ Õ±ü±õþ æòÉ õ±¿hÂ
û±Ýûþ± ¿ß ձËðÌ üyÂõ·’’
•õåËõþõþ ÷ËñÉ æÝûþ±òËðõþ 2 ÷±ü üËõîÂò åÅ¿é Û¶±Âóɼ ¿ßÂcÃ
î±õþ± ß¿BäÂÈ ßÂð±¿äÂÈ Ã›¶Ëûþ±æËòõþ ü÷ûþ åÅ¿é Âó±ûþ¼ ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂÛõþ Û¶±M•ò Û¿ë¿æ ÎáÌîÂ÷ ßÂù-Ûõþ ÷Ëî ÛßÂé± õɱËé¿ùûþò-Û
ü±îÂé± Îß±¥ó±òÏ ï±Ëß ÛõÑ Ûý× Îß±¥ó±òÏ&¿ù ü±îÂé± ÂóÔïßÂ
æ±ûþá±ûþ ¿òûÅM• ï±Ëß¼ Õ±õþ õɱËé¿ùûþò-Ûõþ ßÂ÷±`±Ké ï±ËßÂ
äÂ`ÂÏáËh¼ ÛË•ÂËS ð±Ë™LÃÝûþ±h±ûþ ¿òûÅM• Îß±Ëò± Õ±ñ±Ëüò± ¿ßÂ
ßÂËõþ Û¶Ëûþ±æËòõþ ü÷ûþ ^nî åÅ¿é Âó±Ëõ, ûàò î±õþ ßÂ÷±`±Ké õUðÓËõþ,
äÂGÂÏáËh ձËå· Õ±õþÝ ëÂ×i§î Âó¿õþß±ê±Ë÷± Û¶Ëûþ±æò õËù ¿î¿ò
÷Ëò ßÂËõþò¼—
¦ó©†îÂý×, Âó¿õþõ±Ëõþõþ ¿õø¸ûéþ ± æÝûþ±òËðõþ ß±Ëå ¿òíDZûþß ¿õø¸ûþ
¿ýü±Ëõ Û¶¿îÂö±î ýËBå¼ ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂ-Ûõþ Û¶±M•ò ¿ëÂÕ±ý׿æ
•ÕÂó±Ëõþúò— õËùò, ‘‘Âûàò 1991Ëî 楜Å-ß±•¬ÏËõþ õɱÂóßÂö±Ëõ
¿ýÑü±õþ õ±î±õõþí ÆîÂõþÏ ýûþ, Îüü÷ûþÝ ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂ-Ûõþ ÷ËñÉ
ÛñõþËòõþ ä±ß¿õþ å±hÂËî ä±Ýûþ±õþ Û¶õíî± Îðà± ¿ðËûþ¿åù¼ ÛßÂæò
ÆüËòÉõþ ÷ËñÉ üõü÷ûþ î±õþ Âó¿õþõ±õþËß ÎßÂf ßÂËõþ î±õþ ÎÛ¶õþí±
12

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ß±Ëå Ûý× ¿üˈÂË÷õþ Û¶¿î ¿õ•«±üé±ý× ò©† ßÂËõþ Îðûþ¼ õþ±Ëûþõþ
¿òËæõþ ßÂï±ûþ, ‘‘Û¶äÂ` õþ±Ëá ß±ëÂ×Ëß ÛßÂé± &¿ù ßÂËõþ
÷±õþËî ý×Bå± ßÂõþ¿åù¼’’
ü¥x¿î ßÂ÷ÇüÓËS õþ±Ëûþõþ ÎÂ󱿈ÂÑ ýûþ Âó¿}Â÷õË/õþ
÷±Ýõ±ðÏ ÕñÅÉ¿ø¸î æ/ù÷ýËù¼ Îüà±òß±õþ Õ¿öÂ:î±
î±õþ ÷Ëò ÎðúËÛ¶Ë÷õþ ÂóÅõþ±Ëò± ñ±õþí±é±Ëß äÓÂíÇ ßÂËõþ Îðûþ¼
Îü æ±ò±ûþ ‘‘ÂÕ±¿÷ ÎðúËüõ± ßÂõþ±õþ æòÉ Îüò±õ±¿ýòÏËîÂ
Îû±á ¿ðËûþ¿åù±÷¼ ¿ßÂcà Ûàò Õ±÷±õþ ÷Ëò ýËBå Îû ýûþîÂ
Õ±÷±õþ ÷ÔîÅÂÉÝ ÕïÇýÏò ýËõ¼ ðÏâÇ¿ðò ñËõþ Îüò±õ±¿ýòÏõþ
÷ËñÉ ò±ò±õþßÂ÷ ÎõÕ±ý×òÏ ¿æ¿òü ÎðËà Õ±ü¿å¼ Õ±÷±Ëðõþ
¿òËæËðõþ Îß±Ëò± õM•õÉ ï±ßÂËî Âó±Ëõþ ò±, Õ±÷õþ± qñÅ÷±S
Îä±à õÅËæ ëÂ×ñTÇîÂò ßÂîÇÔÂÂóË•Âõþ ¿òËðÇú Âó±ùò ßÂõþËî õ±ñɼ
ü±÷¿õþß տöÂû±Ëò û±Ýûþ±õþ ü÷ûþ Îß ÷±Ýõ±ðÏ, Õ±õþ ÎßÂ
òûþ, Îüé±ý× Õ±÷õþ± 汿ò ò±¼ Û¶¿î¿òûþî áõþÏõ Õ±¿ðõ±üÏõþ±

÷±õþ à±ËBå Õ±õþ ¿òõþÏý ÷±òÅø¸æò àÅò ýËBå Õ±÷±Ëðõþ ý±Ëî¼
Õ±÷±õþ ÷Ëò ýûþ ò± Îû Ûö±Ëõ Õ±ËðÌ Õ±¿÷ ÎðËúõþ æòÉ
¿ßÂåÅ ßÂõþ¿å¼ Õ±÷±õþ ß±Ëå Ûàò ‘ÎðúËÛ¶÷’-Ûõþ Îß±Ëò±
Õ¿™¦¸Q Îòý×¼’’
Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ Æò¿îÂß ÷Ëò±õù ÕîÂÉ™Là ðÅõÇù
æ±ûþá±ûþ Õõ¦š±ò ßÂõþËå¼ ¿õw±™LÃ, ¿Zñ±á虦¸ õþ±ûþ æ±ò±ûþ,
‘‘ÎßÂò, ¿ßÂËüõþ æòÉ Ûý× ü±÷¿õþß տöÂû±ò· Ûõþ Îúø¸ý× õ±
Îß±ï±ûþ· Ûî¿ðò ñËõþ Õ¿öÂû±ò 䱿ùËûþ ßÂÏ ü±ôÂùÉ ÎÂóù±÷
Õ±÷õþ±· Õ±÷±Ëðõþ òÓÉòîÂ÷ ý×òËé¿ùËækÝ Îòý×¼ Õ±õþ
Õ±÷±Ëðõþ õþíòÏ¿îÂé± ßÂÏ, ÎüéÂ±Ý Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå Âó¿õþ©¨±õþ
òûþ¼’’
Âó¿}Â÷õË/õþ District General of Police-Ûõþ Ûß¿éÂ
¿òËðÇú Îá±é± Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ öÂûþ±õýî±Ëß Û¶ßÂé ßÂËõþ Îî±Ëù,
ûàò ¿úùð± ß±Ë`Âõþ Âóõþ æÝûþ±òËðõþ õù± ýûþ Îû, ‘‘Âû¿ð

Õ±õ¿îÇÂî ýûþ¼ ¿ßÂcà Îüò±õ±¿ýòÏËî Îû±áð±ò ßÂõþ±õþ Âóõþ î±ËßÂ
¿òõþ™LÃõþ ÛßÂæ±ûþá± ÎïËß ձËõþß æ±ûþá±ûþ âÅËõþ Îõh±Ëî ýûþ
ß±Ëæõþ üÓËS¼ î±õþ îÂàò ¿ò¿ðÇ©† Îß±Ëò± ¿êÂß±ò± ï±Ëß ò±¼ æÏõòé±
ßÂîÂ&Ëù± éÅÂßÂËõþ± éÅÂßÂËõþ± àËG Âó¿õþíî ýûþ¼’’
¿ßÂcà 1991-Ûõþ ÂóõþÝ Âó¿õþ¿¦š¿î ÛßÂý×õßþ Â÷ ÎïËß ÎáËå¼
Û÷ò¿ß ¦¤õ±þ ©†÷˜ LaËß Ûý× ¿õø¸ûþ ¿òËûþ Õ±Ëù±äÂò±õþ æòÉ Îß±Ëò± õÉõ¦š±
ÎòÝûþ± õ± ü±ñ±õþí ÆüòÉËðõþ ÕòÅÛ¶±¿íî ßÂõþ±õþ æòÉ, ëÂ×ZXÅ Â ßÂõþ±õþ
æòÉ Õ¿ôÂü±õþËðõþ ÎýëÂËß±ûþ±éDZõþ ÎïËß ¿òËðÇú Âó±ê±Ëò± Îî± ÕËòßÂ
ðÓËõþõþ ¿õø¸û,þ õõþÑ ëÂ×BäÂîÂõþ ßÂîÇÂÔ ÂóË•Âõþ ÷ËñÉ ÛßÂñõþËòõþ ð±ûþýÏòî± Ý
Õ±RîÅ¿©† Îðà± û±ûþ¼ ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂ-Ûõþ ÷ÅàÂó±S Õæûþ äÂîÅÂËõÇðÏ
õËùò, ‘‘Φ¤Bå±õüõþ ¿òËî ä±Ýûþ±õþ âéÂò± ÕËòß õÔ¿X ÎÂóËûþËå Ûé±
¿êÂßÂý×¼ ¿ßÂcà ÛßÂý×ü±Ëï Õ±õ±õþ Îüò±Ëî Îû±áð±ò ßÂõþËî ÎäÂËûþ Û¶äÂÅ õþ
Õ±ËõðòÂóSÝ æ÷± ÂóhÂËå¼ Õ±÷õþ± úÓòÉÂóð&¿ùËî ý׿îÂ÷ËñÉý×
¿òËûþ±á ßÂËõþ¿å¼ ÛßÂõåËõþ Õ±÷õþ± åûþ¿é òîÅÂò õɱËé¿ùûþò ÆîÂõþÏ
ßÂËõþ¿å¼ î±ý×, Φ¤Bå±õüËõþõþ ¿õø¸ûþ ¿òËûþ ú¿‚Âî ýÝûþ±õþ ¿ßÂåÅ Îòý×¼’’
û¿ð Õ±ñ±Ëüò±õþ Û¶ú±ü¿òß Âó¿õþß±ê±Ë÷±Ëî Âó¿õþõîÇÂò Õ±Ëü,
îÂËõ ýûþî ß±/-Ûõþ ÷î ձõþÝ ÕËòËßÂ, û±õþ± Îüò± å±hÂËî ä±ûþ,
î±õþ± ýûþËî± î±Ëðõþ ÷î Âó¿õþõîÇÂò ßÂõþËõ¼ ¿ßÂcà ձñ±ü±÷¿õþßÂ
õ±¿ýòÏõþ ëÂ×BäÂîÂ÷ ßÂîÇÔÂÂÂó•Â, Û¶ú±ü¿òß ßÂîDZõÉ¿M•õþ± ÆüòÉËðõþ

&í÷±ò, Õ¿öÂ:î±, Æò¿îÂßÂî±Ëõ±ñ – Û üËõõþ ÎïËß ÎõúÏ
ÆüòÉüÑàɱ ¿òËûþ ö±õËî õÉ™¦¸¼ ÂóÅõþËò± ÆüòÉËðõþ Îû Õ¿öÂ:î±
ÛõÑ î±õþ± ä±ß¿õþ ÎåËh ¿ðËù Îû Õ±ðËî õ±¿ýòÏõþý× •Â¿î ýËõ,
Ûý× ¿õø¸ûþé± ¿òËûþ î±õþ± ö±õËå ò±¼ Ûé± î±Ëðõþ ß±Ëå Õò±õúÉßÂ,
ÕÛ¶Ëûþ±æòÏûþ ¿õø¸û¼þ Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ÷î áõþÏõ ÎðËú úÓòÉÂóð ôұ߱
ÎïËß û±Ëõ ò±, ÎßÂëÂ× ò± ÎßÂëÂ× ÂóÓõþí ßÂõþËõý×¼
Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ æÝûþ±òËðõþ Õ±R¿õ•«±Ëüõþ Æò¿îÂßÂ
Õõ¦š± Îû ßÂîÂé± ðÅõÇù ÛõÑ Ûõþ ¿ß Û¶ö±õ ÂóhÂËî Âó±Ëõþ, î±
õÅçÂËî ýËù Õ±Ëá Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ ß±Ëæõþ ñõþò ü¥óËßÇÂ
æ±òËî ýËõ¼ ö±õþîÂõËø¸Ç Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ Î÷±é ÆüòÉüÑàɱ
ü±î ù•Â ÛõÑ Ûý× ü±î ù•Â ÆüËòÉõþ ÷ËñÉ ÎüKC±ù ¿õþæ±öÇÂëÂ
ÂóÅ¿ùú Îô±üÇ •¿üÕ±õþ¿ÂóÛô—-Û Õ±Ëå ðÅ ù•Â ¿î¿õþú ý±æ±õþ, õëDZõþ
¿ü¿ßÂëÂ׿õþ¿é Îô±üÇ •¿õÛüÛô—-Û Õ±Ëå Ûß ù•Â õ±Ëõþ± ý±æ±õþ,
Õ±ü±÷ õþ±ý×ËôÂù-Û Õ±Ëå Âó=Á±ú ý±æ±õþ, ý×Ëj± ¿éÂËõé±ò õëDZõþ
ÂóÅ¿ùú-Û Õ±Ëå äÅÂûþ±Mõþ ý±æ±õþ ÛõÑ üú¦a üÏ÷± õù-Û Õ±Ëå
ëÂ×ò¿Sú ý±æ±õþ æò Æüòɼ Ûý× õ±¿ýòÏ&¿ùõþ ß±æ ýù ÎðËúõþ
Õ±öÂÉ™LÃõþÏí ¿õË^±ý ð÷ò ßÂõþ±, Ü¿îÂý±¿üß ¦š±ò õþ•Â± ßÂõþ±, ¿õ¿öÂi§
üõþß±õþÏ ß±Ëæ üÅõþ•Â± ÎðÝûþ±, ðÅËûDZËáõþ ü÷ûþ S±í ÎÂóÒÌåËò± Ý
ü±ý±ûÉ ßÂõþ±, ð±/± ð÷ò ßÂõþ±, ¿öÂÕ±ý׿Âó üÅõþ•Â± ÎðÝûþ± ÛõÑ
13

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ß±ëÂ×Ëß ÷±Ýõ±ðÏ õËù ÷Ëò ýûþ, î±ýËù î±Ëß àÅò ßÂõþ¼’’
ßÂòˈÂõù õþ±ûþ æ±ò±ûþ Îû Îü ÛàòÝ ÂóûÇ™Là ß±ëÂ×ËßÂ
÷±Ëõþ¿ò, ß±õþí Îü æ±Ëòò± Îû ß±õþ± ÷±Ýõ±ðÏ, Õ±õþ ß±õþ±
òûþ¼ õËù Îû, ‘‘Õ±¿÷ qñÅ Ûé±ý× æ±¿ò Îû, Ûõþ± üõ±ý×

àÅõý× áõþÏõ¼ ¿ßÂcà ¿ßÂåÅ áè±÷õ±üÏ ÷±Ýõ±ðÏËðõþ Û¶¿îÂ
üý±òÅöÓ¿îÂúÏù¼ Õ±÷õþ± û¿ð üý±òÅöÓ¿î Îðà±ý×, î±ýËùÝ
¿õÂóð¼ Õ±õ±õþ ò± Îðà±ËùÝ ¿õÂóð¼ Õ±¿÷ ü¿îÂÉý× æ±¿ò ò±
Õ±÷±õþ ¿ß ßÂõþ± ëÂ׿äÂî¼’’
Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏ

2007 2008
ÕõüõþÛ¶±l“ÂóðîÂɱáß±õþÏ æÝûþ±Ëòõþ üÑàɱ

2009

ö±õþîÂÏûþ Îüò±
2007 2008 2009

6,808 7,792 14,422 8,698 7,775 4,167

Õ±RýîÂɱõþ üÑàɱ

111

107

96

118

123

85

5

12

16

7

3

1

õ±¿ýòÏõþ ÷ËñÉ ÛËß ÕÂóõþËß ýîÂɱõþ âéÂò±

¿òõDZäÂËòõþ ü÷ûþ üÅõ•þ ± ÎðÝûþ±¼ •Ûý× õ±¿ýòÏ&¿ùõþ òÏ¿î õ± Õ±ðúÇ
ýù ‘‘Any task, any time, any where’’ ÛõÑ ‘‘Duty
unto Death’’ – Îûà±Ëò ö±õþîÂÏûþ Îüò±õ±¿ýòÏõþ ΕÂËS Ûé±
ýù ‘‘Shoot to Kill’’¼ ¿ßÂcà Ûé± Õ±ñ±Ëüò±õþ ß±Ëå áËõÇõþ ¿õø¸ûþ
ýËûþ ÝËê¿ò, õõþÑ Ûé± ÛßÂñõþËòõþ îÂÏõè ¿õîÔÂø•± Ý âÔí±õþ æiœ
¿ðËBå¼—
Îß±Ëò± õþ±ËæÉõþ Õ±öÂÉ™LÃõþÏí Õ±ý×òúÔºù± õþ•Â±õþ ð±¿ûþQ
ü±ñ±õþíî õþ±æÉ ÂóÅ¿ùú-Ûõþ¼ ¿ßÂcà òɱúò±ù S•±ý×÷ ÎõþßÂëÇ õÅÉËõþ±õþ
ÎðÝûþ± îÂïÉ ÕòÅû±ûþÏ, Îá±é± ÎðËúõþ Û¶Ëûþ±æËòõþ îÅÂùò±ûþ ðÅ ù•Â
ÂóÅ¿ùúßÂ÷ÇÏõþ â±é¿î õþËûþËå¼ ÛõÑ Ûý× â±é¿î î±ý× Õ±ñ±ü±÷¿õþßÂ
õ±¿ýòÏõþ ß±Ëå Õ¿î¿õþM• Îõ±ç± ¦¤õ+þ Âó¼ Û¶±M•ò ¦¤õ±þ ©†ü˜ ¿äÂõ ÷ñÅßÂõþ
&l Ûý× ¿õø¸Ëûþ õËùò, ‘‘üLa±üõ±ð ÎïËß q• ßÂËõþ ÕöÂÉ™LÃõþÏí
¿õË^±ý – ò±ò±õþßÂ÷ äÂɱËùË?õþ ÷ÅËà ðÒ±¿hÂËûþ Õ±ñ±ü±÷¿õþßÂ
õ±¿ýòÏõþ áêÂò Û¶¿S•ûþ±, Û¶¿ú•Âí-Ûõþ ÷ËñÉÝ ò±ò±õþßÂ÷ Âó¿õþõîÇÂò
âËéÂËå ÛõÑ Ûé± Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ ëÂ×Âóõþ ä±Âó üÔ¿©† ßÂõþËå¼
ÕËòËß Û¶±ý×ËöÂé ¿ü¿ßÂëÂ׿õþ¿é Îß±¥ó±¿òËî äÂËù ÎûËî ä±ý×Ëå õ±¿ýòÏ
ÎåËh ¿ðËûþ¼ Ûé±ý× ýù õîÇÂ÷±ò Âó¿õþ¿¦š¿î ÛõÑ üõþß±õþËß Ûý×
Âó¿õþ¿¦š¿î Âó±ŒÂ±Ëò±õþ æòÉ ðÔìÂÿ ÂóðË•ÂÂó ¿òËî ýËõ¼’’ æÝûþ±òËðõþ
÷ËñÉ Õõü±ð õÔ¿X Âó±Ýûþ±, Õ±R¿õ•«±ü ÎöÂËã û±Ýûþ±õþ ¿õø¸ûþé±ËßÂ

î±ý× æ±îÂÏûþ ëÂ×ËZËáõþ ¿õø¸ûþ ¿ýü±Ëõ Îðà± ðõþß±õþ¼ Îû Îß±òõþßÂ÷
ûÅËXÂõþ Õ=ÁËù ü±ñ±õþí ò±á¿õþßÂËðõþ ü±Ëï õþ±Ë©†˜õþ üÑËû±á õþ•Â±õþ
Û¶±ï¿÷ß ÷±ñÉ÷ ýù Îüò±¼ î±Ëðõþ öÓ¿÷ß± Îû Îß±ò Îðú, Îû
Îß±ò Õ=ÁËùõþ ÂóË•Âý× &•QÂóÓíǼ î±Ëðõþ üÑËõðòúÏù, ¿õä•Âí
ßÂËõþ Îî±ù± ëÂ׿äÂîÂ, ¿ò‡ÅÂõþ òûþ¼ ¿ßÂcà õ±™¦¸Ëõ ß±•¬Ïõþ, å¿MúáhÂ,
ëÂ×Mõþ-ÂóÓõ±Ç =Áù, ù±ùáhÂ, ò±õþ±ûþíÂó±éÂò± ÛõÑ ÛõþßÂ÷ Õ±õþÝ ÕËòßÂ
æ±ûþá±ûþ æÝûþ±òËðõþ ¿ò‡ÅÂõþî±õþ Û¶äÂÅ õþ ß±¿ýòÏ å¿hÂËûþ õþËûþËå¼ Îû÷ò
ù±ùáËh ÛßÂæò æÝûþ±ò î±õþ õgÅÂõþ ü™LñòüyÂõ± ¦aÏõþ ü±Ëï Îðà±
ßÂõþ±õþ æòÉ åÅ¿é ò± Âó±Ýûþ±ûþ ¿•Âl ýËûþ õËù¿åù, ‘‘ÛîÂé±ý× ÎõþËá
Îá¿åù±÷, Îû ß±ëÂ×Ëß ÛßÂé± &¿ù ßÂËõþ ÷±õþËî ý×Bå± ßÂõþ¿åù¼’’
îÂËõ åÅ¿é ÎÂóËî ü÷üɱ ýÝûþ± õ± Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÎïËß ðÓËõþ
ï±ß±õþ ¿õø¸ûþé± î±Ëðõþ ä±ß¿õþ å±hÂËî ä±Ýûþ±õþ ÛßÂ÷±S ß±õþí
ò±¼ î±õþ± ä±ß¿õþõþ ΕÂËS Îûüõ úîÇ ÷±òËî õ±ñÉ ýûþ, ÎûõþßÂ÷
æÏõò ß±é±Ëî õ±ñÉ ýûþ, ÎûõþßÂ÷ õÉõý±õþ Âó±ûþ ÛõÑ î±Ëðõþ Îû
ðÔ¿©†öÂ/ÏËî Îðà± ýûþ, Îü&Ëù±ý× ýù ÕòÉîÂ÷ ß±õþí¼ Û&¿ù
¿òËûþ Õ¿õùË¥¤ Îß±Ëò± ÂóðË•ÂÂó ÎòÝûþ± ëÂ׿äÂî¼ öÓÂîÂÂóÓõÇ ÛßÂæò
Õ±ý׿ÂóÛü Õ¿ôÂü±õþ, ¿û¿ò ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂ, Õ±ý׿é¿õ¿Âó Ý
¿üÕ±ý× Û üÛôÂ-Û ¿õ¿öÂi§ ü÷ûþ ß±æ ßÂËõþ Ë åò, ¿î¿ò
Õ±ñ±Ëüò±õ±¿ýòÏ ü¥óËßÇ ÷™LÃõÉ ßÂËõþò, ‘‘Õ±ñ±Ëüò±õþ± ä±ß¿õþ
14

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Îå±Ëé±Ëõù±ûþ Õ±÷±õþ ¦¤›Ÿ ¿åù Îû Ûß¿ðò ü±õþ± ðÅ¿òûþ± ßÂËõþ ÛßÂé± æ±ûþá± ÎïËß ձËõþß æ±ûþá±ûþ ÎûËî ÎûËîÂ
âÅõþõ¼ Õ±÷±õþ áè±÷ Âó±?±Ëõõþ Îý±¿úûþ±õþÂóÅËõþ¼ õU¿ðò ÂóûÇ™Là ÎßÂËé Îáù¼
Õ±¿÷ áè±Ë÷õþ õ±ý×Ëõþ û±ý׿ò¼ ÂóËòËõþ± õåõþ õûþËü Õ±¿÷ ý×Ké±õþ
üLa±üõ±ðÏ Ý ¿õË^±ýÏËðõþ ÎïËß ÎðúËß õþ•Â± ßÂõþ±õþ
ßÂËùæ ÎàùËî Û¶ï÷õ±õþ õ±Ëü äÂËh áè±÷ ÎïËß ðÓËõþ Îß±ï±Ý ß±Ëæõþ ÷ËñÉ ÛßÂé± âéÂò± àÅõ ¦ó©† ßÂËõþ Õ±÷±õþ Õ±üù
Îáù±÷¼ ÎéªËò äÂËh¿åù±÷ Õ±õþÝ ÕËòßÂ
Õõ¦š± ßÂÏ, Îüé± Îð¿àËûþ ¿ðù¼ âéÂò±õþ
ÂóËõþ¼ õ±ý×Ëõþõþ æáËîÂõþ ü±Ëï Õ±÷±õþ
q• 2004 ü±Ëù¼ Õ±¿÷ îÂàò
âéÂò±S•÷
Îû±á±Ëû±á ¿åù àÅõý× ü±÷±òɼ
Õ±áõþ î Âù± •¿SÂóÅ õ þ ± —Ëî ¿åù±÷
1990 ü±Ëù Õɱ¿üˈÂKé ü±õßÂ÷ÇüÓËS¼ ¿õË^±ýÏõþ± å±h±Ý, Õ±÷±Ëðõþ
2
ý×ò˦ó"õþ ¿ýü±Ëõ ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂ-Û
Îá±é± õ±¿ýòÏ ÷ú±õþ ß±÷Ëh ò±Ëæý±ù
¿òûÅM• ýÝûþ±õþ ü÷ûþ ÎöÂËõ¿åù±÷ Îû
ýËûþ¿åù¼ ÷ú±õþ ß±÷Ëh Îõþ±áá虦¸ ýËûþ
Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ æÏõò ß©†ü±ËÂó•Â ýËùÝ ÛßÂü÷ûþ ðÅ’æò Îüò±õþ ÷ÔîÅÂÉÝ ýûþ¼ ¿õß±Ëù Û¶±îÂÉ¿ýß Îõþ±ùßÂËùõþ
¿ò}Âûþ ö±áÉ ö±ù ï±ßÂËù ÕËòß æ±ûþá± âÅõþËî Âó±õþõ¼ ü÷ûþ ðÅ’Ëé± ßÂËõþ ßÅÂý×ò±ý×Ëòõþ õ¿h ÎàËî ýî ձ÷±Ëðõþ¼
Õ±õþ, 20 õåõþ Âóõþ Õ±æ ¿òËæËß àÅõ ýÏò, ÕõË:ûþ ÷Ëò
Ûß¿ðò Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ¿òËðÇú Ûù Îû ¿òõDZäÂËòõþ ß±Ëæ
ýûþ¼ Û÷ò ÛßÂé± æÏõò ß±é±ù±÷, û±õþ ÕËñÇßÂé±ý× ÎéªËò Õ±÷±Ëðõþ &æõþ±é ÎûËî ýËõ¼ Õ±÷õþ± Ûé± ÎöÂËõ àÅõ àÅ¿ú

å±hÂËõ ò±ý× õ± ÎßÂò· Ûß¿ðËß Ûõþ± ûÅXÂË•ÂËS æÏõò ¿ðËBå,
¿ßÂcà ÎÂó ß¿÷úò ÛËðõþËß ‘ð•Â ßÂ÷ÇÏ’ •¿¦¨ùë Ýûþ±ßDZõþ— õËùÝ
÷Ëò ßÂõþËå ò±¼ Õ±¿÷ ÛËðõþ ßÂ•í± ß¿õþ¼’’ Ûé± ÛßÂé± ß±õþí
÷±S¼
ö±õþîÂÏûþ Îüò±õ±¿ýòÏõþ æÝûþ±òËðõþËß ð•ÂßÂ÷ÇÏ õËù ÷Ëò
ßÂõþ± ýûþ¼ ¿ßÂcà ձñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ æÝûþ±òõþ± üõËïËßÂ
¿õÂó#òßÂ Ý Ã›¶¿îÂßÓÂù Âó¿õþ¿¦š¿îÂËß Î÷±ß±¿õù± ßÂõþ±õþ æòÉ
Û¶¿ú¿•Âî ýËùÝ, î±Ëðõþ ð•Â ßÂ÷ÇÏ õËù ÷Ëò ßÂõþ± ýûþ ò±¼
ÛßÂæò æÝûþ±Ëòõþ ÎõîÂò õ±Ëõþ± ý±æ±õþ ÎïËß ÂóËòõþ ý±æ±õþÛõþ ÷ËñÉ, û± ÛßÂæò ü±ñ±õþí ä±ß¿õþËî ÎßÂõþ±òÏõþ ÷±ý×Ëòõþ
ü÷±ò¼ Õ±õþ àÅõ ¿õÂó#òß Îß±Ëò± æ±ûþá±Ëî ÎÂ󱿈ÂÑ ýËù
Õ¿î¿õþM• ¿îÂòý±æ±õþ é±ß± ÎðÝûþ± ýûþ •ö±õþîÂÏûþ Õ±÷ù±îÂËLaõþ
Ûé± Õ±õ±õþ ÛßÂé± Õ¾³î ¿ðßÂ, Îû Îûà±Ëò 楜Šß±•¬Ïõþ Ý
ëÂ×Mõþ ÂóÓõDZ=ÁùËß ‘¿õÂó#òß Õ=Áù’ õËù ¿ä¿ý•î ßÂõþ± ýËùÝ
å¿MúáhÂ, õ™¦¸±õþ, ù±ùáhÂËß ¿ä¿ý•î ßÂõþ± ýûþ ò±, û¿ðÝ Ûý×üõ
Õ=ÁËù æÝûþ±òËðõþ ÷ÔîÅÂÉõþ üÑàɱ ÕËòßÂé±ý× ÎõúÏ—¼ Îõþúò
õ±õð î±õþ± Ûá±Ëõþ±Ëú± ÎïËß ÎîÂËõþ±Ëú± é±ß± ÂóûÇ™Là õõþ±V
ýËùÝ, ß±ûÇË•ÂËS î±Ëðõþ ¿òËæËðõþ à±õ±õþ é±ß± ¿òËæËðõþËßÂý×
¿ðËî ýûþ, Û÷ò¿ß ÕËòßÂü÷ûþ Îõþúò Ý õþ±i§± ßÂõþ±õþ Îù±ßÂ

ÂóûÇ™Là Îû±á±h ßÂõþËî ýûþ¼
ëÂ×ÂóËõþ±M• ¿õø¸ûþ&¿ù å±h±Ý, ÕËòß Û¶±M•ò Õ±ñ±Ëüò±
æÝûþ±òËðõþ õM•õÉ Îû õ±¿ýòÏõþ Û¶±ï¿÷ß ßÂ÷±`Â-Ûõþ Âó¿õþß±ê±Ë÷±
•Essential Command Structure— Sn¸¿éÂÂóÓí¼Ç Û¶±M•ò Û¿ë¿æ
ßÂù-Ûõþ ÷Ëî Ûà±Ëò ÛßÂæò æÝûþ±ò Âó¿õþ䱿ùî ýûþ ÕËòßÂ&¿ù
ßÂîÇÔÂÂó•Â Z±õþ± ÛõÑ Ûý× æ±ûþá± ÎïËß î±Ëðõþ Õ±R¿õ•«±ü Ûõþ
Æò¿îÂß ðÓõÇùî± Îðà± û±ûþ¼ ¿î¿ò õËùò, ‘‘¿ëÂËõþ"õþ Îæò±Ëõþù
¿ýü±Ëõ Õ±÷±õþ ß±Ëæõþ Âó¿õþ¿ñ üÏ÷±õX ¿åù î±Ëðõþ Û¶¿ú•Âí ÎðÝûþ±
ÛõÑ î±Ëðõþ ß±Ëæõþ à¿îÂûþ±ò õþ±à±õþ ÷Ëñɼ õɱËé¿ùûþò Îß±ï±ûþ
ßÂàò û±Ëõ, Îüé± ¿êÂß ßÂõþ±õþ Õ¿ñß±õþ Õ±÷±õþ ¿åù ò±¼ Ûé± ¦¤õ±þ ©†˜
ðlõþ ¿êÂß ßÂõþî¼’’
Õ±õþ Ûà±ò ÎïËßÂý× ÕïÇ±È Õ±ñ±Ëüò± ßÂîÇÂÔ Âó•Â Ý ¦¤õ±þ ©†ð˜ lËõþõþ
÷ËñÉ üŇÅ Îû±á±Ëû±Ëáõþ Âó¿õþß±ê±Ë÷±õþ Õö±õ ÎïËßÂý× ò±ò±õþßÂ÷
Õ¾³î Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ üÔ¿©† ýûþ¼ ëÂ×ð±ýõþí ¿ýü±Ëõ ÛßÂæò æÝûþ±Ëòõþ
ßÂï± õù± û±ûþ, û±Ëß ðÅ÷±ü ñËõþ Õ±é ý±æ±õþ ¿ßÂËù±¿÷é±õþ ðÏâÇ
Âóï û±S± ßÂõþËî ýËûþ¿åù¼ ¦¤õþ±©†˜ ðlËõþõþ Õ±ËðËú î±Ëðõþ
Îß±¥ó±¿ò Õ±áõþîÂù± ÎïËß õ±Ñù±Ëðú õëDZõþ, ¿ð{¡Ï, ß±•¬Ïõþ ýËûþ
&æõþ±é û±ûþ, Õ±õ±õþ Õò¿î¿õùË¥¤ &æõþ±é ÎïËß ÎôÂõþ Îüý×
Õ±áõþîÂù±Ëî ¿ôÂËõþ Õ±Ëü¼ Îß±ï±ûþ ÎßÂò î±Ëðõþ Âó±ê±Ëò± ýËBå,
15

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

¿åù±÷ Îû Õ±õþ û±ý× Îý±ßÂ, Îõþ±æ Õ™LÃî ßÅÂý×ò±ý×Ëòõþ õ¿hÂ
ÎàËî ýËõ ò±¼ Õ±÷õþ± Î÷±é ÛßÂú æò û±S± q• ßÂõþù±÷¼
õ±Ñù±Ëðú õëDZõþ ñËõþ õÔ¿©†õþ ÷ËñÉ ðÏâÇ õþ±™¦¸± ÎÂó¿õþËûþ
Õ±ü±Ë÷õþ ù±÷¿ëÂÑ-Û ÛËü ÎÂóÒÌå±ù±÷¼ Îá±é± õþ±™¦¸±é±
ýÒ±éÂËî Ûß¿ðËòõþÝ ÎõúÏ ü÷ûþ ÎùËá ¿áËûþ¿åù¼ Ûõþ Îø¸±Ëù±
âKé± Âóõþ Õ±÷õþ± &ûþ±ý±¿é û±Ýûþ±õþ æòÉ ¿÷é±õþ Îáæ ÎéªËò
ëÂ×êÂù±÷¼
ÎéªËò Õ±÷±Ëðõþ æòÉ Îß±Ëò±õþßÂ÷ ¿õþæ±ËöÇÂúò ¿åù ò±,
ÎéªËò Õ¿î¿õþM• ß±÷õþ±Ý ¿åù ò±¼ Õ±õþ Îõþù ßÂîÇÔÂÂó•Â
Õ±÷±Ëðõþ Îûò ÎîÂò ö±Ëõ ÛßÂé± ÎéªËò îÅÂËù ¿ðËûþ ¿òËæËðõþ
ð±¿ûþQ Îúø¸ ßÂõþËî ä±ý׿åù¼ û±ý×Ëý±ßÂ, ¿îÂò¿ðò Âóõþ ÛßÂé±
¿ð{¡Ïá±÷Ï ÎéªËò Õ±÷õþ± æ±ûþá± ÎÂóù±÷¼ ÕïÇ±È &æõþ±éÂ
û±Ýûþ±õþ ¿òËðÇú Âó±Ýûþ±õþ Âóõþ ÂóÒ±ä¿ðò ò©† ýù, Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ
Îüý× ö±õþËîÂõþ ëÂ×Mõþ-ÂóÓõDZ=ÁËùý× Õ±éÂËß ï±ßÂËî ýËûþ¿åù¼

¿îÂò¿ðò Îéªòû±S±õþ Âóõþ Õ±÷õþ± üËõ÷±S ¿ð{¡Ï ΈÂúòÛ ìÅÂß¿å, ëÂ×ñTÇîÂò Õ¿ôÂü±õþËðõþ Îô±ò ßÂËõþ Õ±÷õþ± Îüé±
æ±ò±Ëî û±õ, Û÷ò ü÷ûþ ¿òËðÇú Ûù Îû Õ±÷±Ëðõþ ß±•¬Ïõþ
ÎûËî ýËõ, ß±õþí Îüà±Ëò æ•õþÏ Õõ¦š± äÂùËå •Û÷±ËæÇ¿k—¼
Õ±÷õþ± ¿ü¿òûþõþ Õ¿ôÂü±õþËðõþ ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþù±÷ Îû î±Ëðõþ
Û¶ö±õ ౿éÂËûþ Îß±Ëò± 楜Åá±÷Ï ÎéªËò Õ±÷±Ëðõþ û±Ýûþ±õþ
õËj±õ™¦¸ ßÂËõþ ¿ðËî¼ ö±áÉS•Ë÷ Õ±÷õþ± Âóõþ¿ðòý× ÛßÂé±
楜Åá±÷Ï Îéªò ÎÂóËûþ Îáù±÷¼ Îû¿ðò ÎÂóÒÌå±ù±÷, Îüé± ¿åù
Õ±áõþîÂù± ÎïËß û±S± q• ýÝûþ±õþ Âóõþ ðú÷ ¿ðò¼ Õ±÷õþ±
ÛßÂú æò ¿åù±÷, ëÂ×ÂóîÂÉß±ûþ ÎÂóÒÌå±Ëò±õþ æòÉ éª±ËßÂõþ
õËj±õ™¦¸ ßÂõþËî ձõþÝ ðÅ¿ðò ÎùËá Îáù¼ 楜ŠÎïËßÂ
ß±•¬Ïõþ ëÂ×ÂóîÂÉß± ÎûËî ÂóËòËõþ± âKé± ü÷ûþ ù±á±õþ ßÂï±¼
¿ßÂcà Îü¿ðò ÆõËø•±ËðõÏõþ îÂÏïÇû±S± ï±ß±ûþ Õ±÷±Ëðõþ
ÎÂóÒÌå±Ëî ä¿õTú âKé± ÎùËá Îáù¼

Îü ¿õø¸Ëûþ î±ËðõþËß ¿ßÂåÅý× æ±ò±Ëò± ýûþ ò±¼ Îüý× æÝûþ±ò Ε±öÂ
ëÂ×áËõþ Îðûþ ‘‘ßÅ¿h õåõþ ñËõþ Õ±¿÷ ß±æ ßÂõþ¿å, ¿ßÂcà Ûý× ÛßÂé±
âéÂò± Îä±Ëà Õ±ãÅù ¿ðËûþ Îð¿àËûþ ¿ðËûþ¿åù Îû Õ±÷±õþ Õõ¦š±é±
Õ±üËù ¿ß¼’’ ÕËòßÂË•ÂËS æÝûþ±òËðõþ åûþ÷±Ëüõþ æòÉ Îß±Ëò±
Õ=ÁËù Âó±ê±Ëò± ýûþ, Õ±õþ î±õþÂóõþ Îüà±Ëò å’õåõþ ï±ßÂËî ýûþ¼
Û¶±M•ò Û¿ë¿æ ßÂù õËùò, ‘‘õɱ鱿ùûþò&Ëù±Ëß õ±õþõ±õþ, àÅõ
ßÂ÷ ü÷Ëûþõþ ÷ËñÉ ò±ò± æ±ûþá±ûþ Âó±ê±Ëò± ýûþ ÛõÑ Ûõþ ôÂËù
ÕËòß ü÷ûþ î±Ëðõþ Û¶äÅÂõþ ñßÂù üýÉ ßÂõþËî ýûþ¼ Õ±üËù
Õ±ñ±Ëüò±õþ ä±ß¿õþé±ý× ÛõþßÂ÷, Îû õ±õþõ±õþ î±Ëðõþ Ûß æ±ûþá±
ÎïËß ձËõþßÂæ±ûþá±ûþ Âó±ê±Ëò± ýûþ, ß±õþí ¿õ¿öÂi§ æ±ûþá±ûþ î±Ëðõþ
Û¶Ëûþ±æò ï±Ëß ßÂ÷ ü÷Ëûþõþ æòɼ Õ±¿÷Çõþ ΕÂËS õɱÂó±õþé±
ÕòÉõþßÂ÷ ýûþ¼ î±õþ± ÛßÂé± ¿ò¿ðÇ©† ÕÂó±Ëõþúò-Ûõþ ð±¿ûþQ Âó±ûþ
ÛõÑ ÕÂó±Ëõþúò ÎúËø¸ î±õþ± ÎõüßÂɱ˥ó ¿ôÂËõþ û±ûþ• ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂ
æÝûþ±òËðõþ ΕÂËS ÎôÂõþ±õþ Îß±Ëò± ¿ò¿ðÇ©† æ±ûþá± Îòý×¼ î±Ëðõþ
üõü÷ûþý× Ûß æ±ûþá± ÎïËß ձËõþß æ±ûþá±ûþ ÎûËî ýûþ¼’’
ëÂ×ð±ýõþí ¿ýü±Ëõ Ûß¿é âéÂò±õþ ßÂï± ëÂ×Ë{¡à ßÂõþ± û±ûþ¼
¦¤õ±þ ©†ð˜ lËõþõþ Îß±Ëò± ñ±õþí±ý× ¿åù ò±, Îû Îá±é± ¿üÕ±õþ¿ÂóÛôÂ-Û
÷±S ¿îÂò¿é üɱËéÂù±ý×é Îô±ò Õ±Ëå¼ ¿õø¸ûéþ ± ¦¤õ±þ ©†ð˜ lËõþõþ òæËõþ
îÂàòý× Õ±Ëü, ûàò Û¶±M•ò ¦¤õ±þ ©†÷˜ LaÏ ¿úõõþ±æ Âó±¿éÂù Õ÷õþò±ï-Û

¿áËûþ Îüà±Ëò ÷¿jËõþõþ ÎöÂîÂõþ ÎÂóÌÒ Ëå õ±¿hÂõþ ü±Ëï Îû±á±Ëû±á ßÂõËþ îÂ
ä±ò ÛõÑ Îô±ò Îæ±á±h ßÂõþËî Û¶äÂÅ õþ ü÷üɱ ýûþ¼ Ûý× âéÂò±õþ Âóõþ
¿ð{¡Ï ¿ôÂËõþ ÛËü ¿î¿ò ¿üÕ±õþ¿ÂóÛô ÛõÑ ÕòɱòÉ Õ±ñ±ü±÷¿õþßÂ
õ±¿ýòÏõþ æòÉ Õ±éÂø¸¿Aé± ßÂËõþ üɱËéÂù±ý×é Îô±ò ÷?³õþ ßÂËõþò¼
æÝûþ±ò üÅ¿õþjõþ ß±/Ëß å¿MúáËh ‘Ûù±ß± ðàù’ •Area
domination—-Ûõþ ß±Ëæ Âó±ê±Ëò± ýûþ¼ Îü î±õþ Õ¿öÂ:î± õíÇò±
ßÂõþËî ¿áËûþ õËù, ‘‘Õ±÷õþ± Îõú ßÂËûþß¿ðò âÅ÷±Ëî Âó±¿õþ¿ò¼
Ýà±Ëò ÎÂóÒÌËå Îðàù±÷ Îû Õ±÷±Ëðõþ Îß±Ëò± ¦š±òÏûþ ý×òËé¿ùËæk
Îòý×¼ Õ±÷õþ± Ýà±òß±õþ ö±ø¸± æ±òî±÷ ò±, Õ=Áù Âó¿õþ¿ä¿î ¿åù
ò±, Ýà±òß±õþ ¿ßÂåÅý× æ±òî±÷ ò±¼ Õ±÷õþ± 汿òý×ò± Îû Õ±÷±Ëðõþ
¿òËæËðõþ Îß±Ëò± ý×òËé¿ùËæk õÉõ¦š± Õ±ËðÌ Õ±Ëå ¿ßÂò±¼ û±
îÂïÉ Âó±ý×, î± û¿ð ßÂàòÝ ü¿êÂß ýûþ, î±ýËù Õ±÷õþ± üôÂù ýý×,
Õ±õþ î± ò± ýËù õ¿ùõþ Âó񱐱 ýËî ýûþ¼’’
楜Å-ß±•¬Ïõþ, å¿MÂúáhÂ, ç±hÂà`Â, ÕgªÂÛ¶ËðËú ß±Ëæõþ
Õ¿öÂ:î± Õ±Ëå, ÛõþßÂ÷ ÛßÂæò ÕõüõþÛ¶±l æÝûþ±Ëòõþ ßÂï±ûþ,
‘‘Îüò±õ±¿ýòÏõþ ÷î ¿òöÇÅÂùî±õþ ü±Ëï ò'±ùÂóLšÏõþ± ûÅX ßÂËõþ¼
î±õþ± ÛßÂý× öÅÂËùõþ ÂóÅòõþ±õÔ¿M ßÂËõþ ò±¼’’ Îü æ±ò±ûþ, 2005-Û
Ûõþ±Ëõ±õþ-Û ÛßÂõ±õþ 200 æò ò'±ùÂóLšÏ Õ±S•÷í ßÂËõþ ÂóÅ¿ùú
Õ¦a±á±õþ Ý üÑù¢Ÿ ¿üÕ±õþ¿ÂóÛô õ±‚±õþ Îõ±÷± ¿ðËûþ ñTÑü ßÂõþËîÂ
16

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Õ±õþ ß±•¬Ïõþ ÎÂóÒÌå±Ëò±õþ Âóõþ Îî± Õ±¿÷ ¿ðò Îá±ò±
ÎåËhÂý× ¿ðËûþ¿åù±÷¼ ÛßÂßÂï±ûþ, Õ±÷±Ëðõþ Õõ¦š± ¿åù
ðÅÐüý¼ Âó¿õþ¿¦š¿î ý׿îÂ÷ËñÉý× ÂóÅ¿ùËúõþ ¿òûþLaËí ÛËü
¿áËûþ¿åù, î±ý× ß±•¬Ïõþ ÂóÅ¿ùËúõþ Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ Îß±Ëò±
Û¶Ëûþ±æò ¿åù ò±¼ ÂóÅ¿ùú Îùò-Û Õ±÷±Ëðõþ ¿ßÂåÅé± æ±ûþá±
¿ðËûþ õù± ýËûþ¿åù Îû ÛõþÂóõþ Õ±÷õþ± Îß±ï±ûþ û±õ Îüé±
Îûò Õ±÷õþ± ¿êÂß ßÂËõþ ¿òý×¼ Õ±÷õþ± ¿ô‹ ßÂ÷±`±Ëõþõþ ü±Ëï
Îû±á±Ëû±á ßÂõþù±÷ ÛõÑ ¿îÂò¿ðò ÂóËõþ ¿òËðÇú Ûù Îû
Õ±÷±Ëðõþ Õ±õ±õþ &æõþ±é ÎûËî ýËõ¼
Õ±õ±õþ 骱Ëß ßÂËõþ 楜ÅËî ¿ôÂËõþ ÛËü ÎõþùÝËûþ ΈÂú±ò
üÑù¢Ÿ 骱ò¿üé ßÂɱ¥ó-Û ðÅ¿ðò ï±ßÂËî ýù¼ 楜ŠÎïËßÂ
¿ð{¡Ï ÎÂóÒÌå±Ëò±õþ Âóõþ q• ýù &æõþ±éÂá±÷Ï ÎéªËòõþ æòÉ ðÏâÇ
Û¶îÂϕ±¼ Õ±÷õþ± ßÂàËò±ý× ÎéªËò ¿õþæ±ËöÇÂúò Âó±ý× ò±¼ Õ±õþ
ö±õþîÂÏûþ Õ±¿÷Çõþ ÷î ÛîÂéÂ±Ý ü¥œ±¿òî ձ÷õþ± òý× Îû Õ±ù±ð±
õ¿á Âó±õ¼ Õ±÷±Ëðõþ ÎõþùÝËûþ ßÂîÇÂÔ ÂóË•Âõþ ß±Ëå ÕòÅËõþ±ñ ßÂËõþ
Îõ±ç±Ëî ýûþ Îû ¿ò¿ðÇ©† á™LÃËõÉ ÎÂóÒÌå±Ëò±é± Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå

ßÂîÂé± æ•õþϼ Îõþù ßÂîÇÔÂÂó•Â ÎõúÏõþö±á ΕÂËSý× üý÷÷ÇÏ ýËûþ
Õ±÷±Ëðõþ üýËû±¿áî± ßÂËõþ¼ ¿ßÂcà û±SÏËðõþ ¿öÂh ÎõúÏ ï±ßÂËù
î±Ëðõþ ÂóË•Â Õ±õþ ßÂîÂé±ý× õ± ßÂõþ± üyÂõ·
¿ßÂåÅ¿ðò ¿ð{¡ÏËî ÛßÂé± éª±ò¿üé ßÂɱ˥ó ï±ß±õþ Âóõþ
ÕõËúËø¸ Õ±÷õþ± &æõþ±é û±Ýûþ±õþ æòÉ ÎéªËò ßÂËõþ õþÝò±
ýù±÷¼ Õ±ýË÷ð±õ±ð ÎÂóÒÌËå Õ±÷õþ± æ±òËî Âó±õþù±÷ Îû
Õ±÷±Ëðõþ ÎÂóÒÌå±Ëî ÎðõþÏ ýÝûþ±ûþ ¿òõDZäÂËòõþ ß±Ëæ ÕòÉ
Ûß¿é Îß±¥ó±¿òËß ¿òûÅM• ßÂõþ± ýËûþ ÎáËå¼ Õ±÷±Ëðõþ
Õ±õ±õþ Õ±áõþîÂù± ¿ôÂËõþ ÎûËî õù± ýù¼
Ûý× ðÏâÇ û±S±ÂóËï ßÂîÂé± |÷, ü÷ûþ ò©† ýù õ± ßÂîÂé±
ÕïÇ ÕÂóäÂûþ ýù, Îüé±õþ ÎïËßÂÝ ÕËòß ÎõúÏ ù•ÂÉòÏûþ
Õ±÷±Ëðõþ Îö±᱿™LÃé±¼ æhÂõdõþ ÷î Îûò Õ±÷±Ëðõþ
õÉõý±õþ ßÂõþ± ýËûþËå, Îûò ôÅÂéÂõËùõþ ÷î ù±¿ï Î÷Ëõþ
Ûà±ò ÎïËß Ýà±Ëò, Ýà±ò ÎïËß Îüà±Ëò Âó±ê±Ëò±
ýËûþËå õ±õþõ±õþ¼ Õ±æÝ Ûý× âéÂò±õþ ßÂï± ö±õËù ÷±ï±
áõþ÷ ýËûþ ÝËê¼

ä±ûþ¼ æÝûþ±òõþ± Û¶¿îÂËõþ±ñ ßÂËõþ ÛõÑ ÎõüßÂɱ˥ó àõõþ Âó±ê±ûþ¼
ÎõüßÂɱ¥ó ÎïËß ^nî ձËõþ± ÕËòß Îüò± ÛËü ÎÂóÒÌå±ûþ ÛõÑ
òßÂú±ùõþ ± ¿ÂóåÅ ýËé ÎûËî õ±ñÉ ýûþ ¼ ¿îÂò÷±ü Âóõþ
òßÂú±ùÂóLšÏËðõþ Îá±Âóò ÎëÂõþ±ûþ ý±ò± ¿ðËûþ Ûß¿é ð¿ùù Âó±Ýûþ±
û±ûþ, û±õþ ¿úËõþ±ò±÷ ¿åù ÎßÂò Õ±÷õþ± Ûõþ±Ëõ±õþ ÂóÅ¿ùú Õ¦a±á±õþ
Õ±S•÷Ëí õÉïÇ ýù±÷¼ Ü ð¿ùËù õù± ¿åù Îû Õ¦a±á±õþ Ý
¿üÕ±õþ¿ÂóÛô õ±‚±õþ-Ûõþ ÎðÝûþ±ù ßÂîÂé± úM• ýËõ, î± ü¥óËßÇÂ
ñ±õþí± ò± ï±ß±ûþ Îû Âó¿õþ÷±í ¿õ˦£Â±õþß ù±áîÂ, î±õþ ÎïËßÂ
ßÂ÷ ÷æÅî ¿åù î±Ëðõþ ß±Ëå¼ Õ±õþ ¿üÕ±õþ¿ÂóÛô Îõü ßÂɱ¥ó
Îû Ûî ^nî ü±ý±ûÉ Âó±ê±Ëõ, Îü ü¥óËßÇ Îß±ò ñ±õþí± ¿åù ò±
î±Ëðõþ ß±Ëå¼ Ûý× âéÂò±õþ ßÂËûþß ÷±ü ÂóËõþ òßÂú±ùÂóLšÏõþ±
ùɱ`Â÷±ý×ò ¿õ˦£Â±õþí â¿éÂËûþ ÎîÂý×úæò ¿üÕ±õþ¿ÂóÛô æÝûþ±òËßÂ
ýîÂɱ ßÂËõþ¼ Ûý× æÝûþ±òõþ± ¿ßÂåÅ ÂóÅ¿ùúËß ëÂ×X±õþ ßÂõþËî û±¿Båù,
û±õþ± òßÂú±ùÂóLšÏËðõþ Õ±S•÷Ëí Õ±éÂß± ÂóËh Îá¿åù¼ Õ±üËù
Ûé± ÛßÂé± ôÒ±ð ¿åù¼ î±õþ± ü¿êÂßÂö±Ëõý× ÕòÅ÷±ò ßÂËõþ¿åù Îû
ÂóÅ¿ùúËðõþ ëÂ×X±õþ ßÂõþËî õ±¿ýòÏ Âó±ê±Ëò± ýËõ¼ ÛõÑ î±ý× î±õþ±
õ±¿ýòÏõþ û±Ýûþ±õþ ÂóËï ùɱ`Â÷±ý×ò ¿õ¿åËûþ õþ±Ë༠Îü õËù
‘‘Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ßÂàËò±ý× ÛîÂé± üÅ¿ò¿ðÇ©† îÂïÉ ï±Ëß ò±¼

Õ±÷±Ëðõþ üõ ü÷ûþ Ûù±ß±ûþ ú±üò ¿ô¿õþËûþ Õ±òËî Âó±¿êÂËûþ
ÎðÝûþ± ýûþ òÓòÉîÂ÷ îÂïÉ å±h±¼ Õ±÷õþ± ßÂàËò±ý× ¿òËæËðõþ öÅÂù
ÎïËß ¿ú•Â± ¿òý× ò±¼’’
¿ßÂö±Ëõ Ûý× Âó¿õþ¿¦š¿îÂËß Âó±ŒÂ±Ëò± ÎûËî Âó±Ëõþ· Û¶±M•ò
¦¤õþ±©†˜ü¿äÂõ ÷ñÅßÂõþ &l æ±ò±ò Îû, Ûý× Õõ¦š± ß±é±Ëò±õþ æòÉ
îÒ±õþ ü÷Ëûþ ò±ò±õþßÂ÷ ëÂ×Ëðɱá ÎòÝûþ± ý¿Båù – Îû÷ò
ÂóÅ¿ùúõ±¿ýòÏõþ üÑàɱ õ±h±Ëò±, æÝûþ±òËðõþ Îß±ûþ±éDZõþ ÎðÝûþ±,
õ±¿hÂËî Îô±ò ßÂõþ±õþ ΕÂËS ßÂù Îõþé ßÂ÷±Ëò± ÛõÑ æÝûþ±òËðõþ
æòÉ ß±ëÂ×Ëk¿ùÑ •ûàò ÛßÂé± Îß±¥ó±òÏËî 10 æò Φ¤Bå±õüõþÛõþ Õ±Ëõðò æ±ò±ûþ îÂàò—¼ æÝûþ±òËðõþ Îû Õõ¦š±ûþ ß±æ ßÂõþËîÂ
ýûþ, Îüé± Õ¿õùË¥¤ Âó±ŒÂ±Ëò±õþ ëÂ×Âóõþ &•Q Õ±Ëõþ±Âó ßÂËõþ ۶߱ú
Îõùá±÷ßÂõþ õËùò, ‘‘ÛßÂæò æÝûþ±Ëòõþ ß±Ëå Îüò±õþ ä±ß¿õþõþ
¿õßÂŠÝ ï±Ëß¼ õþ±©†˜ û¿ð î±Ëß õ±¿ýòÏËî õþ±àËî ä±ûþ, î±ýËù
î±Ëß î±õþ Âó±¿õþõ±¿õþß ü÷üɱ&¿ùõþ ÎïËß ÷ÅM• ßÂõþËî ýËõ¼’’
Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ ΕÂËS Îû ¿õø¸û&
þ ¿ùõþ Âó¿õþõîÇÂò ßÂõþ± ëÂ׿äÂîÂ,
Âó±¿õþõ±¿õþß ¿õø¸ûþ ¿òËûþ ¿ä™Lñ÷ÅM• ßÂõþ±é± î±õþ ÷ËñÉ ÕòÉîÂ÷¼ Õ±õþ
ðõþß±õþ ýù, ü±ñ±õþí Õ±ñ±Ëüò± æÝûþ±òËðõþ Îû ðÔ¿©†öÂ/ÏËî Îðà±
ýËûþ ï±ËßÂ, Îüé±Ëß Âó±ŒÂ±Ëò±¼
17

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

üLa±ü, Æòõþ±æÉõ±ð Ý ÷±ßÇÂüõ±ðÏ ëÂM× õþí
– ›Ã ¶ü/ öÂáÈ ¿üÑ
¿Âóò±ßÂÏ ¿õ•«±ü
Õ᱈ ÆõËùûþKé •Vaillant—¼ ôÂõþ±üÏ Æòõþ±æÉõ±ðÏ ¿õ›-õϼ
Û¶ï÷¿ðËß ¿òûÅM• ¿åËùò |¿÷ßÂËðõþ üÑá¿êÂî ßÂõþ±õþ ß±Ëæ, ÎéªëÂ
ý×ëÂ׿òûþò áËh î±Ëðõþ Õ¿ñß±Ëõþõþ æòÉ ùh±ý× ßÂõþËîÂò, ¿ßÂcÃ
îÂÈß±ùÏò ôè±Ëk Îû Ʀ¤õþ±ä±õþÏ ú±üËßÂõþ± á±Ëûþõþ Îæ±Ëõþ Õòɱûþ
ú±üòõÉõ¦š± ß±Ëûþ÷ õþ±àËî ä±ûþ î±Ëðõþ ÝÂóõþ Ûüõ Õ±Ëj±ùËòõþ
Îß±Ëò± Û¶ö±õ ÂóËh¿ò¼ ÆõËùûþKé 7ý× ¿ëÂËü¥¤õþ 1893 ôè±Ëkõþ
¿õñ±òüö±ûþ Ûß¿é Îõ±÷± ¿òË•ÂÂó ßÂËõþò¼ ßÂËûþßÂæò ü±÷±òÉ Õ±ýîÂ
ýËùÝ ÎßÂëÂ× ÷±õþ± û±ò¿ò, ß±õþí ¿î¿ò ß±ëÂ×Ëß ýîÂɱ ßÂõþËî ä±ò¿ò¼
õËù¿åËùò ‘‘õ¿ñõþËß Îú±ò±Ëî ëÂ×BäÂßÂËFõþ Û¶Ëûþ±æò, ÛßÂï± ÎöÂËõý×
Õ±¿÷ ¿õñ±òüö±ûþ Îõ±÷± åÅÒËh¿å, Õ±÷±õþ ëÂ×ËVúÉ àÅõ Âó¿õþ©¨±õþ¼
âÅ÷™Là ú±üßÂ-Îú±ø¸ßÂõáÇËß ձüi§ õþM••ÂûþÏ ¿õ›-õ ü¥óËßÇ UÒ¿úûþ±õþÏ
ÎðÝûþ±¼’’ 3õþ± ÎôÂõènûþ±¿õþ, 1894 ôÒ±¿üõþ ÷Ë=Á ðÒ±¿hÂËûþ î±õþ Îúø¸
Ε-±á±ò ¿åËù± ‘Death to the bourgeoisie, long live
anarchism.’
1929-Ûõþ 4ý× Û¿Ã›¶ù õéÅÂËß•«õþËß üË/ ¿òËûþ öÂáÈ ¿üÑ
ûàò ý׿îÂý±Ëüõþ ÂóÅòõþ±õÔ¿M âé±ËBåò ÛõÑ ¿ßÂåÅß±ù ÂóËõþý× îÒ±ËßÂ
Õ±àɱ ÎðÝûþ± ýËBå üLa±üõ±ðÏ, Æòõþ±æÉõ±ðÏ ò±Ë÷, îÂ•í ¿õ›-õÏ
¿ß Õü±÷±òÉ •ÅÂõþñ±õþ ûÅ¿M•Ëî Îü ü÷™¦¸ Õ¿öÂËû±á àGÂò ßÂõþËåò
Îüý× Õ±Ëù±äÂò±ûþ Û¶ËõËúõþ Õ±Ëá üÑË•ÂËÂó ÎðËà ¿òËî ýËõ
îÂÈß±ùÏò ö±õþîÂõËø¸õÇ þ Õ¿¢ŸáöÇ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËß¼ q•é± 1879-Û¼
üõÇÛ¶ï÷ õ±üÅËðõ õùõ™Là ô±ðËßÂõþ üú¦a ðù áËh ¿õË^±ý Û¶Ë䩆±
õÉïÇ ýËù± ¿êÂßÂý× ¿ßÂcà õÂóò ßÂËõþ ¿ðËù± ¿õ›-õÏ üLa±üõ±Ëðõþ õÏæ¼
õ±Ñù±ûþ ÷±ï± ä±h± ¿ðËûþËå üLa±üõ±ðÏ Õ±Ëj±ùò¼ 1908 ü±Ëù
ëÂ×{¡±üßÂõþ, õ±õþÏfßÅÂ÷±Ëõþõþ ÆîÂõþÏ Îõ±÷±ûþ ¿ßÂÑüËô±ëÇÂËß ÷±õþËîÂ
õÉïÇ •Å¿ðõþ±÷-Û¶ôÅÂ{¡ ä±ßÂÏ úýÏð ýËûþËåò¼ Û âéÂò±Ëß ù•ÂÉ ßÂËõþ
¿îÂùß ÎßÂúõþÏ Âó¿Sß±ûþ ¿ùËàËåò –

the strength to change the current of military but
owing to the bomb the attention of govt. is attracted
towards the disorder which prevail owing to the pride
of military strength. 1
[Keshri - 22nd June, 1908]

Ûý× ðÔ¿©† Õ±ßÂø¸ËÇ íõþ ßÂï± öÂáÈ ¿üÑËûþõþ ßÂËF Û¶¿îÂñT¿òî ýËõ
ö¿õø¸ÉËîÂ, ÕɱËü¥¤¿ùËî Îõ±÷± ÎôÂù±õþ Âóõþ¼ üò 1912, ¿ëÂËü¥¤õþ
÷±Ëü õþ±ü¿õý±õþÏõþ ¿úø¸É òðÏûþ±õþ Ûß Õàɱî áè±Ë÷õþ ¿ßÂËú±õþ õü™LÃ
Î÷±•Â÷ Îõ±÷±¿é åÅhÒ ÂËùò ¿ð{¡Ïõþ õþ±æÂóËï, é±ËáÇé õhÂù±é ý±¿ëÇÂÑü¼
Îß±Ëò±÷Ëî ù±éÂü±Ëýõ Û¶±Ëí õÒ±äÂËùÝ ÷ý±ÃÂóõþ±S•±™Là ¿õè¿éÂú
ü±¥Ú±æÉõ±ð ÕÒ±îÂËß ëÂ×Ëê¿åËù± Îü¿ðò¼ üõÇË÷±é ä±õþæËòõþ ÷ÔîÂÅ ÉðGÂ
ýûþ¼ ÕòÉîÂ÷ ÕËõ±ñ¿õý±õþÏ ôÒ±¿üõþ ÷Ë=Á îÒ±õþ Îúø¸ ý×Bå± õÉM•
ßÂËõþ¿åËùò Ûý× õËù – ‘Õ±¿÷ ä±ý× Ûý× Õ±&ò 䱿õþ¿ðËß å¿hÂËûþ
û±ßÂ, Û Õ±&Ëò Õ±¿÷ îÅ¿÷ Õ±÷õþ± üõ±ý× å±ý× ýËõ±, î±õþ ü±Ëï
ÂóÅËh ¿òÐËúø¸ ýËûþ û±Ëõ Õ±÷±Ëðõþ ð±üQ’¼ 2 Û ÛËßÂõ±Ëõþ
Æòõþ±æÉõ±Ëðõþ Îá±h±õþ ßÂï±¼ ô±ðËßÂõþ Îáèl±Ëõþõþ Âóõþ î±õþ õM•õÉÝ
ÕËòßÂé± Ûý×õßþ Â÷ – ‘My life alone will not be given but
thousands of others will be killed.’ Ûý× Îû ñTÑËüõþ üõÇá±è üÏ
ö±õò± û±õþ ÷ËñÉ ¿ò¿ýî ¿åËù± Æòõþ±æÉõ±Ëðõþ ñ±õþí±, î± ö±õþîÂÏûþ
÷Å¿M•üÑáè±Ë÷õþ ý׿îÂý±Ëü ûË渚 î±ÈÂóûÇÂóÓíÇ ¦š±ò Õ¿ñß±õþ ßÂËõþ¼
ëÂ×Ë{¡àÉ áðõþÂó±¿éÇÂõþ Û¶¿î‡±î± ù±ù± ýõþðûþ±ù ¿åËùò Æòõþ±æÉõ±Ëðõþ
ÂóÔ‡ÂËÂó±ø¸ß¼ ÕßÂùɱËG ¿áËûþ ¿î¿ò ‘õ±ßÅ¿òò ý×ò¿ˆÂ¿éÂëÂ×é ÕôÂ
ßÂɱ¿ùËô±¿òÇû±þ ’ Û¶¿î‡± ßÂËõþò¼ ý±¿ëÇÂÑü ß±ËGÂõþ ü÷ûþ ßÂ÷Ëõþë öÂáÈ
¿üÑ-Ûõþ õûþü ÷±S åûþ¼ îÂàò ¿î¿ò ÷±Ëê ß±¿ê ÂóÅÒËî õjÅËßÂõþ ä±ø¸
ßÂõþËåò¯ Îõ±ç± û±ûþ ¿úq÷Ëò Û âéÂò± öÂÏø¸í Û¶ö±õ ÎôÂËù¿åËù±¼
1915Ëî õÉïÇ ýËûþËå õþ±ü¿õý±õþÏ õüÅõþ Îüò±¿õË^±Ëýõþ Û¶Ë䩆±,
ôÒ±¿ü ýËûþËå ßÂîDZõþ ¿üÑ ü±õþ±ö± •öÂáÈ ¿üÑ-Ûõþ Õ±ðúÇ— Ý Õ±Ëõþ±
ÕËòËßÂõþ¼ ä±õþ õåõþ Âóõþ 汿ùûþ±òÝûþ±ù±õ±á ýîÂɱß±G¼ Ûý× ðÅ¿éÂ
âéÂò± üõËäÂËûþ ÎõúÏ ò±h± ¿ðËûþ¿åËù± î±Ëß¼ ÎæËòËåò ¿õ•«¿õ›-Ëõõþ

The military strength of no govt. is destroyed by
bombs, the bombs has not the power of crippling
the power of an army, nor does the bomb possess

18

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ÕɱËü¥¤¿ùËî Îõ±÷± ¿õ˦£Â±õþËíõþ ÎÛ¶õþí± û±õþ ß±å ÎïËßÂ
ÎÂóËûþ¿åËùò Îüý× ÆõËùûþKé ¿åËùò Û¶ßÔÂî ÕËïÇý× Æòõþ±æÉõ±ðϼ
¿ä™Lñ ÎäÂîÂò± Ý ÷î±ðËúÇ öÂáÈ î±õþ ÂóÓõÇüÓõþÏËß 屿ÂóËûþ û±ò¼
‘Õɱò±¿ßÇÂæ÷’-Ûõþ õðËù Φ¡±á±ò Îî±Ëùò ‘ý×ò¿ßÂù±õ ¿æj±õ±ð’¼
¿õ›-Ëõõþ ۶˕Ÿ ÛõÑ üLa±üõ±ðÏ ¿ýü±Ëõ îÒ±ËßÂ, î±õþ üýËû±áÏËðõþ
Îû ü÷±Ëù±äÂò± ßÂõþ± ýûþ î±õþ Û¶ËîÂÉß¿éÂõþ æõ±õ ¿î¿ò ¿òËæý×
¿ðËûþËåò¼ Û Ã›¶üË/ õù± ðõþß±õþ Æòõþ±æÉõ±ð Ý üLa±üõ±ð ÛßÂ
¿æ¿òü Îî± òûþý× õõþÑ î±Ëðõþ ÷ËñÉ ÷Óùáî ÕËòß îÂôÂ±È Õ±Ëå¼
Û¶±ûþúý× ðÅ¿éÂËß Ûß ÕËïÇ õÉõý±õþ ßÂõþ± ýËûþ ï±Ëß¼ ÛàòÝ ÂóûÇ™LÃ
üLa±üõ±Ëðõþ üõÇæòáè±ýÉ üÑ:± ÎðÝûþ± üyÂõ ýûþ¿ò¼ ÛËß ¿ò¿ðÇ©†
÷îÂõ±Ëðõþ ÝÂóõþ ðÒ±h ßÂõþ±Ëò± û±Ëõ ò± ÕòÉ¿ðËß Æòõþ±æÉõ±ð Ûß¿éÂ
îÂËMWõþ ÝÂóõþ Û¶¿î¿‡Âî û±õþ ÕïÇÍò¿îÂß ¿ö¿MÝ õþËûþËå¼ Õ±ñÅ¿òßÂ
Æòõþ±æÉõ±Ëðõþ Û¶õM•± ¿Âóé±õþ S•ÂóéÄ¿S•ò ÛËß ä±õþö±Ëá ö±á
ßÂËõþËåò¼ 7 Û¶ï÷ ñ±õþ±¿é Õõþ±æÍò¿îÂßÂ, Û¶õM•± ÷±' ˆÂ±jõþ•
ò±Ë÷ Ûß æ±÷DZò, Ûà±Ëò Îõþ±÷±¿KéÂß õÉ¿M•¦¤±îÂLaõ±Ëðõþ Û¶ö±õ
ù•ÂÉ ßÂõþ± û±ûþ¼ ÂóõþõîÇÂÏ ñ±õþ± õþ±æÍò¿îÂß ýËùÝ ü÷±æõ±ðÏ òûþ¼
Û¶õM•± Û¶nÒËñ±¼ î±õþ Õ±ðúÇ •ÅÂËð ëÂ×ÈÂó±ðßÂËðõþ ¿ðËûþ áh± ü÷±æ¼
îÔÂîÂÏûþ¿é ú±¿™LÃõ±ðÏ Õɱò±¿ßLjÂ, Îû÷ò ¿åËùò éÂùˆÂûþ¼ á±gÂÏËßÂÝ
ÕËòËß ÛßÂý× ðÔ¿©†Ëß±í ÎïËß Æòõþ±æÉõ±ðÏ õËù ï±ËßÂò¼ äÂîÅÂïÇ
ñ±õþ±¿é ¿òËûþý× Õ±÷õþ± Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþ¿å Îûé±Ëß ý׿îÂý±Ëü Õɱò±¿ßLjÂ
ßÂ÷ÅÉ¿òæÄ÷ õËù¼ õþ±©†˜ ÛõÑ ÕïÇòÏ¿î ü¥óËßÇ ÛËðõþ &•QÂóÓíÇ
÷î±÷î õþËûþËå¼ öÂáÈ ¿üÑ Õɱò±¿ßLj ¿åËùò ò±, üLa±üõ±ðÏ
Îî± òûþý×¼ Îæù ÎïËß Âó±ê±Ëò± ý×™¦¸±ý±õþ, ¿ä¿ê ÛõÑ õþäÂò±&¿ù
•ðÅöÂÇ ±áÉõúîÂÐ û±õþ ÕËòß¿ßÂåÅý× ÂóõþõîÇÂÏ Ã›¶æËiœõþ ý±Ëî ձËü¿ò,
ÎæùæÏõËò ¿î¿ò ä±õþ౿ò õý× ÎùËàò— 8 ûîÂéÅÂßÅ Âó±Ýûþ± ÎáËå
î± ÂóhÂËù Ûõþ ¿ÂóåËò Û¶÷±í Âó±Ýûþ± û±ûþ¼
ö±õþËî ¦¤±ñÏòî± Õ±Ëj±ùËòõþ ¿îÂò¿é ñ±õþ± õþËûþËå, Û¶ï÷¿éÂ
üú¦a õùÛ¶Ëûþ±Ëáõþ ÷±ñÉË÷ ¿õè¿éÂú ú±üò ëÂ×ËBåð• Õ¿ýÑü ÛõÑ
Õ±ËÂó±ø¸ Õ±Ëù±äÂò±õþ ÷±ñÉË÷ •Â÷î± ý™¦¸±™LÃõþ• îÔÂîÂÏûþ¿é ÷±ßÇÂüõ±ðÏ
áíÕ±Ëj±ùËòõþ ñ±õþ±¼ ßÂ÷Ëõþë ¿üÑËûþõþ üõËäÂËûþ õh Õõð±ò
¿î¿ò Û¶ï÷ Ý îÔÂîÂÏûþ Ûý× ðÅý× ù±ý×Ëòõþ ÕöÓÂîÂÂóÓõÇ üÑ¿÷|í
â¿éÂËûþ¿åËùò¼ Ûß¿ðËß ù±ù± ù±æÂóî õþ±Ëûþõþ ýîÂɱõþ Û¶¿îÂËú±ñ
ÎòÝûþ±õþ &•Q Û¶ï÷ ÕòÅñ±õò ßÂËõþò ¿î¿ò, ß±õþí ÕîÂɱä±õþÏ
ú±üß ÎßÂõù Îõ±Ëç õjÅËßÂõþ ö±ø¸±, Âó±ú±Âó±¿ú ¿î¿ò ÛÝ
¿ùàËåò, ‘‘÷±òÅËø¸õþ æÏõò Õ±÷õþ± Âó¿õS õËù ÷Ëò ß¿õþ,
÷±òÅËø¸õþ õþM• çÂõþ±Ëî õ±ñÉ ýý× õËù Õ±÷õþ± ðÅпàî¼ îÂËõ

ý׿îÂý±ü¼ õ±ßÅ¿òËòõþ ‘õþ±©†˜ ÛõÑ Ö•«õþ’ áèLš¿é áöÂÏõþ ÷Ëò±Ëû±Ëáõþ
ü±Ëï Âó±ê ßÂËõþËåò¼ Æòõþ±æÉõ±ð qñÅ òûþ, ÷±ßÇÂü, ÛË/ùü,
Λ-à±òöÂ, Îù¿òò, éªé¿¦¨ ûîÂéÅÂßÅ ÎÂóËûþ¿åËùò Õð÷É ëÂ×Èü±Ëý Îúø¸
ßÂËõþËåò¼ ÂóËhÂËåò Î᱿ßÇÂ, ëˆÂûþö¿¦¨, ¿öÂ"õþ UËá±, Õ±ÂóéÂò
¿üòËßvÂûþ±õþ, ¿ëÂËßÂk, ú ÛõÑ õþõÏfò±ï¼ ÷±S 16 õåõþ õûþËü
î±õþ Îùà± ¿õ¦œûþßÂõþ Û¶õg ‘Âó±?±Ëõõþ ö±ø¸± Ý ¿ù¿Âóõþ ü÷üɱ’ËîÂ
ß¿õ òæ•ùËß õíÇò± ßÂËõþËåò õ±Ñù± ü±¿ýËîÂÉõþ ëÂ×#;ù
ò•ÂSõþ + ËÂó¼ 3 ÛßÂæò üLa±üõ±ðÏ ¿õ›-õÏ ÎïËß Âó¿õþÂóÓíÇ
÷±ßÇÂüõ±ðÏËî ëÂ×Mõþí Îß±Ëò± Magical WayËî ýûþ¿ò¼ ¦¤Š æÏõËò
ÕüyÂõ ÕñÉûþò Õ±õþ ùh±ßÅ ÷±ò¿üßÂî± î±Ëß ëÂ×iϧ î ßÂËõþ ÛßÂæò
Û¶ßÂÔ î ß¿÷ëÂ׿òˆÂ ¿ýü±Ëõ¼ ü±ïÏ ¿úõ õ÷DZ ¿ùàËåò öÂáÈ ¿üÑ Ý
qßÂËðõ ðÅæËòý× õ±ßÅ¿òËòõþ ðúÇËò ¿õËúø¸ Û¶ö±¿õî ¿åËùò, Îüý×
Õõ¦š±ò ÎïËß ü÷±æLaß ¿ä™Lññ±õþ±ûþ ¿ô¿õþËûþ Õ±ò±õþ ßÔ¿îÂQ
÷ÓùîÂÐ ðÅæËòõþ• ßÂ÷Ëõþë Îü±ýò ¿üÑ Îæ±ú ÛõÑ ù±ù± å¿õù
ð±ú¼ ßÂ÷Ëõþë Îæ±ú ¿åËùò ‘ßÂÏ¿îÇÂ’ Âó¿Sß±õþ ü¥ó±ðß Îûà±Ëò
1928 ü±Ëùõþ Î÷ ÷±ü ÎïËß öÂáÈ ¿üÑ ñ±õþ±õ±¿ýßÂö±Ëõ Û¶õgÂ
¿ùàËî q• ßÂËõþò¼ ¿õø¸ûþ ¿åËù± Æòõþ±æÉõ±ð¼ 4 Û¶ü/S•Ë÷ õËù
õþ±à± ö±Ëù± Ü õåËõþõþ 21-24Ëú ¿ëÂËü¥¤õþ ßÂùß±î±õþ |¿÷ßÂßÔÂø¸ß ðËùõþ •Workers and Peasant Party— ü±õþ± ö±õþîÂ
üË¥œùò ÕòÅ¿‡Âî ýûþ¼ 5 üö±Âó¿îÂËQ ¿åËùò Ûý× Îü±ýò ¿üÑ
Îæ±ú¼ ëÂ×Â󿦚î ¿åËùò î±õh ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Îòî±õþ±, â±ËéÂ, ¿Âó.¿ü.
Îæ±úÏ, ÷ÅæôÄÂõþ Õ±ýË÷ð, Õ±sÅõþ Îõþ#±ß àÒ± Û¶÷àÅ ¼ ðúÇßÂËðõþ
÷ËñÉ Îá±ÂóËò ÛËü¿åËùò öÂáÈ ¿üÑ ¦¤ûÑþ ¼ 6 ¿ýjŦ±š ò Îü±úɱ¿ùˆÂ
¿õþÂó±õ¿ùß±ò ÕɱËü±¿üËûþúò •HSRA— Ý î±õþ üðüÉËðõþ û±õþ±
qñÅý× Ûß¿é üLa±üõ±ðÏ üÑáêÂò ¿ýü±Ëõ Îðà±Ëî ä±ò, öÂáÈ ¿üÑ Ý
î±õþ ü±ïÏËðõþ Æõ›-¿õß ëÂ×Mõþíé±Ëß ۿhÂËûþ ÎûËî ä±ò î±õþ±¼
ÛßÂæò üú¦a üÑáè±Ë÷ ¿õ•«±üÏ ¿õ›-õÏõþ Æòõþ±æÉõ±Ëðõþ Û¶¿î ձßÂø¸íÇ
ï±ßÂËîÂý× Âó±Ëõþ, ßÂ÷Ëõþë ¿üÑËûþõÝ
þ ¿åËù±, îÂËõ î± ÎïËßÂ Ü õûþËü
Âó¿õþÂóÓíÇ ÷±ò¿üßÂ&Ëí ÙX ÷±ßÇÂüõ±ðÏ ýËûþ Ýê± Ýò±õþ ÷Ëî±
ÕòòÉü±ñ±õþí õÉ¿M•õþ ÂóË•Â ÕüyÂõ ¿ßÂåÅ òûþ¼ ü±÷Éõ±Ëðõþ Õ¿™LÃ÷
Õ±ðúÇÝ õþ±Ë©†õ˜ þ ¿õËù±Âó ä±ûþ, ¿ßÂcà Æòõþ±æÉõ±ðÏõþ± ÷Ëò ßÂËõþò õþ±©†˜
¿õËù±ËÂóõþ ÷±ñÉË÷ý× æòáËíõþ ÷Å¿M• üyÂõ¼ Ûý× ñ±õþí±õþ Û¶¿î üðDZõþ
öÂáÈ ¿üÑ üý±òÅöÓ¿îÂúÏù ¿åËùò ¿êÂßÂý× îÂËõ ÂóõþõîÇÂÏËîÂ
¿õ•«÷±òõü÷±æËß ÂóÅÒ¿æõ±Ëðõþ úÔºù ÛõÑ ûÅËXÂõþ üõÇò±ú± üÑßÂéÂ
ÎïËß Îõþ±à±õþ æòÉ üõÇý±õþ±õþ ÛßÂò±ûþßÂîÂËLaõþ ñ±õþí±ËßÂý× ðÔìÂÿö±Ëõ
ÕÒ±ßÂËh ñËõþò¼
19

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

÷±ßÇÂüõ±ðÏ õý×Ëî ձõX ßÂËûþß¿é õ±ßÂɱÑú òûþ, Û¿é Ûß¿éÂ
õdõ±ðÏ ðúÇò, üÅ¿ò¿ðÇ©† Û¶Ëûþ±Ëáý× û±õþ ¿õß±ú âËé¼ îÂËMWõþ
ÕñÉûþËò öÅÂù ýûþ ò±, öÅÂù õ± Sn¸¿é û± ¿ßÂåÅ âËé Û¶Ëûþ±áß±Ëù¼
üËõDZÂó¿õþ ÛßÂï±ý× õù± û±ûþ Îû öÂáÈ ¿üÑ æÏõòû±Âóò
ßÂËõþ¿åËùò, ùËh¿åËùò ÛõÑ ÷±òÅø¸Ëß ö±Ëù±ËõËü¿åËùò
ÛßÂæò Õ±ðúÇ ÷±ßÇÂüõ±ðÏõþ ÷Ëî±, Õ±õþ ¿õ:±òü¥œî ¿õË•-ø¸Ëíõþ
Õ±Ëù±Ëß ö±õþîÂÏûþ ü÷±æËß üõõþßÂ÷ Îú±ø¸Ëíõþ Îæ±ûþ±ù ÎïËßÂ
÷ÅM• ßÂõþ±õþ ¦¤›Ÿ ÎðËà¿åËùò¼ ý±üÉßÂõþ ÷Ëò ýËBå, ¿ßÂcÃ
ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂõþ îÂï±ß¿ïî üöÂÉÂóð ò± ï±ß±ûþ î±Ëß Ûý×
Õ¿¢ŸÂóõþϕ± ¿ðËî ýËõ öÂáÈ ¿üÑ ýûþËî± ¦¤Ë›ŸÝ ö±Ëõò¿ò¯
ÆúËùú Îð’õþ ÎùàòÏ ÎïËß îÅÂËù ñõþ¿å – ‘öÂáÈ ¿üÑ Îß±Ëò±
÷±ßÇÂüõ±ðÏ ðËùõþ üðüÉ ¿åËùò ò± ÛßÂï± üîÂÉ, Îü
üÅËû±áÝ î±õþ ¿åù ò± ß±õþí îÂàò ÷±ßÇÂüõ±ð
ÛËî±é± Û¶ü±õþ ù±ö ßÂËõþ¿ò Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú¼ ðùÏûþ
üðüÉ ò± ýËûþÝ ÷±ßÇÂüõ±ðËß ձðúÇ ¿ýü±Ëõ áèýí
ßÂËõþ¿åËùò Ûé±ý× ¿ß î±õþ ÛßÂ÷±S ÕÂóõþ±ñ·’ 11
Õ±üËù ¿õ›-õÏ Îû±Ëáú äÂɱé±æÇÏõþ Îùà± ÎïËßÂ
æ±ò± û±ûþ ÎðëÂ׿ù õjÏ¿òõ±Ëü ß¿÷ëÂ׿òˆÂ ¿õ›-õÏõþ±
öÂáÈ ¿üÑ Ý Õ±æ±ð ¿ðõü Âó±ùò ßÂõþËî ä±ò¿ò,
ß±õþí Ûé± ò±¿ß î±Ëðõþ òÏ¿î¿õ•X ß±æ Ûý×
ûÅ¿M•Ëî¯ Û Ã›¶üË/ý× Îùàß ëÂ×ÂóËõþ±M• ßÂï±&¿ù
¿ùËàËåò, Îüý×üË/ ÛßÂ౿ò Õü±ñ±õþí Û¶•ŸÝ åÅËÒ hÂ
¿ðËûþËåò áèLšß±õþ ‘‘ÂóõþõîÇÂÏß±Ëù ßÂ’æò ÷±ßÇÂüõ±ðÏ ÷±ßÇÂüõ±ðËßÂ
ÛîÂ౿ò ö±ùõ±üËî ÎÂóËõþ¿åËùò öÂáÈ ¿üÑ-Ûõþ ÷Ëî±·’’
[ Ýõþ± ձ߱Ëú æ±á±Ëî± çÂhÂ, ÂóÔ. 172]
Ü¿îÂý±¿üß ¿õÂó±òäÂËfõþ õM•õÉ Ã›¶¿íñ±òËû±áÉ, ‘‘¿î¿ò ÎßÂõù
ö±õþËîÂõþ ÕòÉîÂ÷ ÷ý±ò ¦¤±ñÏòî±üÑáè±÷Ï Ý ¿õ›-õÏ ü÷±æîÂLaÏý×
¿åËùò ò±, ¿î¿ò ¿åËùò Û¶ï÷ ûÅËáõþ ÕòÉîÂ÷ ÷±ßÇÂüõ±ðÏ ¿ä™Lñ¿õðÄ
Ý î±¿MWß¼ ðÅÐËàõþ ¿õø¸ûþ öÂáÈ ¿üÑ ü¥óËßÇ ÎúËø¸õþ Ûý× &í±õùÏõþ
ßÂï± îÅÂùò±÷ÓùßÂö±Ëõ Õæ±ò±ý× õþËûþ ÎáËå¼’’ 12
õþí¿ðËö û±ý× õùÅò ò± ÎßÂò ¿õÂó±òäÂf ZÉïÇýÏòö±ø¸±ûþ æ±ò±ËBåò
1927-28 ü±ù ÎïËß ¿î¿ò ¿õ›-õÏ üLa±üõ±ð îÂɱá ßÂËõþ
÷±ßÇÂüõ±ðÏ ¿ä™Lñõþ üË/ ¿òËæËß ûÅM• ßÂËõþò¼ 1925 ÎïËß 1928
Õõ¿ñ ¿î¿ò Âóh±qò± ßÂËõþËåò Õ¿õ•«±üÉ ÂóÅ™¦¸ß •ÅÂñ±ûþ¼
᱿gÂæÏ Ûý× ÷ý±ò ¿õ›-õÏ Ý î±õþ ü±ïÏËðõþ ß±ûÇßÂù±ÂóËßÂ
¿òåß &G±÷Ï å±h± Õ±õþ ¿ßÂåÅ ö±Ëõò¿ò¼ úSn¸õþ ðÅÐËàÝ û±õþ Û¶±í

¿õ›-Ëõõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ üßÂùËß ü÷±ò ¦¤±ñÏòî± ¿ðËîÂ, ÷±òÅËø¸õþ
Z±õþ± ÷±òÅËø¸õþ Îú±ø¸íËß Îúø¸ ßÂõþËî ¿õ›-Ëõ ¿ßÂåÅ ò± ¿ßÂåÅ õþM•Âó±îÂ
Õ¿òõ±ûǼ’’ ÕïÇ±È ¿õ›-õÏõþ± Îû àÅòÏ õ± õþM•¿ÂóÂó±üÅ òûþ î± Îùà±õþ
÷ËñÉ ¿ðËûþ õÅ¿çÂËûþ ¿ðËBåò¼ ù±ù±æÏõþ ÷ÔîÅÂÉõþ Âóõþ ÎðúõgÅÂ
¿äÂMõþ ? Ëòõþ üýñ¿÷Ç ò Ï õ±ü™LÃ Ï ÎðõÏ Ûß¿é Îú±ßÂüö±ûþ
õËù¿åËùò, ‘‘Õ±¿÷ ÛßÂæò ö±õþîÂÏûþ ò±õþÏ ¿ýü±Ëõ ÎðËúõþ
ûÅõú¿M•õþ Û¶¿î¿S•ûþ± æ±òËî ä±ý× Îû, ù±ù±æÏõþ ÷Ëî± ÎðúõËõþíÉ
Îòî± û¿ð ü±ñ±õþí ÂóÅ¿ùËúõþ ù±¿êÂõþ â±Ëûþ ÷ÔîÅÂÉõõþí ßÂËõþò,
î±ýËù Îüý× æ±¿îÂõþ ÕÂó÷±ò ÕõËýù±õþ ¿õ•ËX ù±ù±æÏõþ ¿äÂî±
ê±G± ýËûþ û±Ýûþ±õþ Õ±Ëáý× î±õþ± ¿ß õÉõ¦š± ¿òËî ä±ûþ·’’ 9
HSRA -Ûõþ Æü¿òËßÂõþ ± îÅ Â õþ ™ Là æõ±õ ¿ðËûþ ¿ åËùò,
Îð¿àËûþ¿åËùò üõ ö±õþîÂõ±üÏõþ õþM• úÏîÂù
ýËûþ û±ûþ¿ò¼ ÷±õþ ÎàËûþ Âó±ŒÂ± ÷±õþ ¿ðËî î±õþ±
æ±Ëò¼ Ûàò Ûé±Ëß û¿ð ÎßÂëÂ× qñÅ÷±S
üLa±üõ±ðÏ •õh ýõþô ձ÷±õþ— ß±ûÇ õËù
Õ¿ö¿ýî ßÂËõþò, î±ýËù î±õþ ÎÂóåËò Õ±ù±ð±
ß±õþí Õ±Ëå¼ L.J. Carr Û¶÷Åà õÅËæDZûþ±
MWËßÂõþ± Ûö±Ëõý× ¿õ›-õ Ý ¿ýÑü±ËßÂ
ü÷±ïÇß Îð¿àËûþ ÷±ßÇÂüõ±Ëðõþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂËõþ
ï±ËßÂò¼ ðÅÐËàõþ ¿õø¸ûþ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ
Ü¿îÂý±¿üËßÂõþ± üËäÂîÂò Ý ÕËäÂîÂòö±Ëõ
ÛßÂý× ð±¿ûþQ ßÒ±Ëñ îÅÂËù ¿òËûþËåò¼ öÂáÈ
¿üÑËûþõþ öÅÂù ÷Óùɱûþò Û âéÂò±õþ ÕòÉîÂ÷ Û¶÷±í¼
¿õ.¿éÂ. õþí¿ðËö õùËåò, ‘‘üõÇý±õþ± Î|íÏõþ ¦¤ÂóË•Â Ý ü÷±æîÂËLaõþ
ü÷ïÇËò î±Ëðõþ ÎðÝûþ± Φ¡±á±ò ÎïËßÂý× ü÷±æîÂËLaõþ Û¶¿îÂ
ü±ñ±õþíö±Ëõ î±Ëðõþ ü÷ïÇËòõþ ßÂï± æ±ò± û±ûþ, û¿ðÝ î±Ëß ¿êÂßÂ
÷±ßÇÂüõ±Ëð õõþí ßÂËõþ ÎòÝûþ± äÂËù ò±¼’’ 10
[ öÂáÈ ¿üÑ-Ûõþ ¿ä™Lñö±õò± - ¿õ.¿éÂ. õþí¿ðËö Â]
ÕïäÂ Ü ÛßÂý× Ã›¶õËg Îùàß ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Õ±™LÃæDZ¿îÂËßÂõþ
Û¶¿î öÂáÈ ¿üÑ-Ûõþ õ±îDZõþ ßÂï± ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþËåò Îûà±Ëò
üõÇý±õþ±Ë|íÏõþ äÓÂh±™Là ¿õæûþ Ý ÂóÅÒ¿æõ±Ëðõþ ¿õò±Ëúõþ ÂóË•Â î±õþ
ßÂF Îü±Bä±õþ ýËBå¯ Õ±üËù Îüý× ü÷ûþ ÷±ßÇÂüõ±ðÏ õý×, ÂóSÂó¿Sß±
¿åËù± ÕÛ¶îÅÂù, î±ý× ÕñÉûþËòõþ ûË渚 üÅËû±á ÛõÑ ¦¤ Š
æÏõòß±Ëù ÂóÅ º ±òÅ Â óÅ º îÂMW ¿ õä±Ëõþ õ þ ü÷ûþ •õh ýõþ ô Â
Õ±÷±õþ — ¿î¿ò Âó±ò¿ò ÛßÂï± æ±ò±õþ ÂóËõþÝ î±Ëß ÷±ßÇÂüõ±ðÏ
õùËî û¿ð ß±Ëõþ± Õ±Âó¿M ï±Ëß î±ýËù î±Ëðõþ õù± ëÂ׿äÂîÂ
20

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ßÂùß±õþà±ò±ûþ ßÔÂø¸ßÂ Ý |¿÷ßÂËðõþ ÷ËñÉ ¿ßÂcà ձ÷±Ëðõþ õÅËæDZûþ±
Îòî±Ëðõþ î±Ëðõþ Î÷±ß±¿õù± ßÂõþ±õþ ü±ýü Îòý×¼ âÅ÷™Là ¿üÑËýõþ
ÛßÂõ±õþ îÂf± éÅÂéÂËù Îü ÕÛ¶¿îÂËõþ±ñÉ ýËûþ ëÂ×êÂËõ¼ 16
[ î•í õþ±æÍò¿îÂß ßÂ÷ÇÏËðõþ Û¶¿îÂ
– 2õþ± ÎôÂõènûþ±õþÏ, 1931]
îÂËßÇÂõþ Õõß±ú Õ±Ëå Îû |¿÷ßÂ-ßÔÂø¸ßÂËðõþ îÅÂùò±ûþ ¿î¿ò
Û¶ËôÂúòɱù ÎõþöÂùÅÉúò±õþÏ õ± ¿ú¿•Âî ü±ýüÏ ûÅõß ü¥xð±Ëûþõþ ëÂ×Âóõþ
ÎõúÏ &•Q Õ±Ëõþ±Âó ßÂËõþ¿åËùò ¿ßÂò±¼ ¿ßÂcà Îû õÉ¿M• ‘÷±òÅËø¸õþ
Û¶¿î ձ÷±õþ ö±Ëù±õ±ü± ß±Ëõþ± ÎïËß ßÂ÷ òûþ’ Ûý× õþäÂò±ûþ
|¿÷ßÂË|íÏËß ü÷±Ëæõþ ü¿îÂÉß±Ëõþõþ ¦Ú©†± õËù ¿ä¿ý•î ßÂËõþËåò
Õïä î±Ëðõþý× Ã›¶ñ±ò Æõ›-¿õß ú¿M• õËù ÷Ëò ßÂõþËîÂò ò± Ûý×
Õ¿öÂËû±á Îñ±ËÂó ÎéÒÂËßÂò±¼ Õ±Ëõþ± ÛßÂõ±õþ õù± ö±Ëù± ÷±S± ü±ËhÂ
ÎîÂý×ú õåËõþõþ æÏõËò ÷±ßÇÂüõ±ð äÂBäDZõþ ûË渚 ü÷ûþ ¿î¿ò Âó±ò¿ò
¿ßÂcà ¿õ›-õÏ üLa±üõ±ðÏ ÎïËß ÛßÂæò õd¿ò‡Â ÷±ßÇÂüõ±ðÏËîÂ
ëÂ×Mõþíé± Îû âËé¿åËù± î± õÅçÂËî ÕüÅ¿õñ± ýûþ ò±¼ 17
ßÂ÷Ëõþë ձýË÷Ëðõþ ö±ø¸±ûþ –
‘‘¿ýjŦš±ò Îü±ü±¿ùˆÂ ¿õþÂó±õ¿ùßÂɱò Õ±¿÷Ç Ûý× ò±Ë÷ Õïõ±
ù±Ëý±õþ ø¸hÂûLa ÷±÷ù±õþ ßÂËûþðÏËðõþ |¿÷ßÂË|íÏ üÅùö ¿õ›-õÏ
Φ¡±á±Ëò Õ±÷±õþ Î÷±ýöÂ/ ýËî ¿ðý׿ò, HSRA-õþ üðüÉËðõþ
ÂóõþõîÇÂÏ ¿S•ûþ±ßÂù±Âó ÎïËß ÛßÂï± ¿òöÇÂËûþ ü±õÉ™¦¸ ßÂõþ± û±ûþ Îû,
Ûý× õgÅÂõþ± ßÂàËò±ý× Ûý×üõ Ã|¿÷ßÂË|íÏüÅùö ¿õ›-õÏ Î¦¡±á±Ëò
Õ±¦š± ÎÂó±ø¸í ßÂËõþò¿ò¼’’ 18
Ûý× ëÂ×Âóù¿t ÕîÂÉ™Là ðÅöÂÇ ±áÉæòß¼ î•í õþ±æÍò¿îÂß ßÂ÷ÇÏËðõþ
ëÂ×ËVËúÉ Îæù ÎïËß Âó±ê±Ëò± ð¿ùù¿éÂõþ õûþ±ò ¿ß ÷ÅæôÄÂõþ
Õ±ýË÷Ëðõþ Õ:±î ¿åËù± Îûé± ÷Ïõþ±é ø¸hÂûLa ÷±÷ù±õþ Ûý× õûþ±Ëòõþ
Õ™LÃîÂÐ ÎðhÂ÷±ü Õ±Ëá öÂáÈ ¿üÑ ÎùËàò ü÷™¦¸ Õ¿öÂËû±Ëáõþ
üÅ¿ò¿ðÇ©† æõ±õ üý·
‘‘üõÇú¿M• üÑýî ßÂËõþ õùËî ä±ý× Õ±¿÷ üLa±üõ±ðÏ òý×¼ ¿õ›-Ëõõþ
ÂóËï Îû¿ðò Âó± õ±¿hÂËûþ¿åù±÷, Îüý× ëÂ×ø±¸ ù¢ŸéÅÂßÅ å±h± Îß±Ëò±¿ðòý×
Õ±¿÷ üLa±üõ±ðÏ ¿åù±÷ ò±¼ üLa±üõ±Ëðõþ ÂóËï Õ±÷õþ± ¿ßÂåÅý× ßÂõþËîÂ
Âó±õþËõ± ò± Û Õ±÷±õþ üÅðìÔ Âÿ Û¶îÂÉûþ¼ Õ±÷±Ëðõþ HSRA-Ûõþ ý׿îÂý±ü
ÎïËßÂý× ÛßÂï±õþ Û¶÷±í Âó±Ýûþ± û±Ëõ¼’’ 19
Û Îâ±ø¸í± ÛßÂæò Õ±RÛ¶îÂÉûþÏ ÷±ßÇÂüõ±ðÏõþ Îû ÷±ßÇÂüõ±ð
&lýîÂɱ õ± üLa±üõ±ð ý×îÂɱ¿ðËß ÕòÅË÷±ðò ßÂõþËå ò±¼ 20
‘‘Îõ±÷± ¿Âó™¦Ë¸ ùõþ Îß±Ëò± ß±ûÇß±õþÏî±ý× Îòý× ÛßÂï± õù± Õ±÷±õþ
ëÂ×ËVúÉ òûþ õõþÑ Õ±÷±õþ õM•õÉ î±õþ ¿õÂóõþÏî¼ ¿ßÂcà ձ¿÷

ßÒ±ðËî± ¿î¿ò ÛÒËðõþ Û¶±í õþ•Â±ËïÇ ¿õjÅ÷±S Î䩆±Ý ßÂËõþò¿ò¼ ß±õþí
îÒ±õþ ö±ø¸±ûþ – ‘‘The Bhagat Singh worship has done
and is doing incalculable harm to the country ...
The deed itself (the Act of Bhagat Singh) is being
worshipped as if it is worthy of emulation. The result
is goondaism and degradation wherever this mad
worship is being performed’’ 13
[ ýîÂɱõþ õþ±æòÏ¿î ¿òËûþ Young India Âó¿Sß±ûþ ۶߱¿úîÂ

÷î±÷îÂ,
The Cult of the Bomb, 2nd January, 1931]

÷™LÃõÉ ¿ò©xËûþ±æò¯ ûîÂÏò ð±Ëüõþ ÷ýM÷ Õ±Rð±òËß ¿û¿ò
Diabolical suicide õùËî Âó±Ëõþò, î±õþ ÂóË•Â Û æ±îÂÏûþ ö±õò±
ÕüyÂõ òûþ¼
Ûõ±õþ üLa±üõ±ð ÛõÑ HSRAËß ¿òËûþ îÂÈß±ùÏò ß¿÷ëÂ׿òˆÂ
ÎòîÔÂõÔËjõþ ÷ËñÉ Îû ¿õw±¿™LÃõþ üÔ¿©† ýËûþ¿åËù±, î±õþ ¿ðËß ðÔ¿©†
ÎôÂõþ±Ëò± û±ß¼ 1930 ü±Ëùõþ 26Ëú æ±òÅû±þ õþÏ ÎæËùõþ ÕöÂÉ™LÃËõþ
‘¿ýÑü± Ý Õ¿ýÑü±õþ ۶˕Ÿ’ Ûß¿é Îùà± ÎùËàò ßÂ÷Ëõþë ¿üѼ
Îûà±Ëò üLa±üõ±ð ü¥óËßÇ ¿ßÂåÅ ßÂï± õù± Õ±Ëå¼
‘‘üLa±üõ±ð úSn¸õþ ÷Ëò öÂÏ¿î ü=Á±õþ ßÂõþ±õþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ ¿òÂóÏ¿hÂîÂ
÷±òÅËø¸õþ ¿öÂîÂËõþ Û¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ձ߱º± æ±á±ûþ, î±Ëß ú¿M• Îðûþ,
Îð±ðÅùÉ÷±ò ¿äÂM õÉ¿M•õþ± Ûõþý× ¿ö¿MËî ü±ýËü õÅß õÒ±Ëñ, î±õþ
÷ËñÉ üÔ¿©† ýûþ Õ±R¿õ•«±Ëüõþ¼’’ 14
Ûà±ò ÎïËß ձÂó±î Û¶îÂÏûþ÷±ò Îû, Îùàß üLa±üõ±ðËßÂ
ÎáÌõþõ±¿i¤î ßÂõþËåò, î±õþ ÂóË•Â Ýß±ù¿î ßÂõþËåò ¿ßÂcà ¿òåßÂ
àÅò-æà÷, ðÅ-ä±õþËé ý×ÑËõþæ Î÷Ëõþ Õ±üù ëÂ×ËVúÉ ¿üX ýËõò±
îÂ±Ý ÂóõþõîÇÂÏ Ûß¿é Îùà±ûþ ۶߱ú ßÂËõþ ¿ðËûþ¿åËùò ¿î¿ò¼ Îü
Û¶üË/ ÂóËõþ Õ±üËõ±, î±õþ Õ±Ëá ÷ÅæôÄÂõþ Õ±ýË÷ð ÷Ïõþ±é ø¸hÂûLa
÷±÷ù±ûþ 16-03-1931 õþËà ÎðÝûþ± õûþ±Ëò ¿ß õËù¿åËùò
ÛßÂéÅ Îðà± û±ß¼
‘ÑÛ¶ËîÂÉß ¿õ›-õÏ üLa±üõ±ðÏËðõþ îÂɱᦤÏß±õþËß ¿ò}Âûþ
ü±ñÅõ±ð æ±ò±Ëõò ¿ßÂcà üLa±üõ±ðÏõþ± ¿ß ¿õ›-õÏ· Õ±¿÷ ¿ò}Âý×
õùõ, ò±¼ î±õþ± ¿õ›-õÏ òò¼ î±õþ± ¿õ›-Ëõõþ û± Û¶ßÔÂî ü±÷±¿æßÂ
ëÂ×Âó±ð±ò Îüý× ÷æÅõþË|íÏ Ý ßÔÂø¸ßÂü÷±Ëæõþ ÝÂóõþ ßÂàËò±ý× Õ±¦š±
ÎÂó±ø¸í ßÂËõþò¿ò¼’’ 15
Ûý× Õ¿öÂËû±á öÂáÈ ¿üÑ-Ûõþ ΕÂËS à±ËéÂò± ¿û¿ò ¿Zñ±ýÏòö±Ëõ
õùËåò Îû, Û¶ßÂÔ î ¿õ›-õÏ Îüò±õ±¿ýòÏ Õõ¦š±ò ßÂõþËå áè±Ë÷ ÛõÑ
21

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

‘‘¿õ›-õ ÷±Ëò õþM••ÂûþÏ ý±ò±ý±¿ò òûþ, ¿õ›-Ëõõþ üË/
õÉ¿M•áîÂö±Ëõ Îß±Ëò± Û¶¿î¿ýÑü± õ± Û¶¿îÂËú±ñ Î÷é±Ëò±õþÝ ü¥óßÇÂ
Îòý×¼ ¿õ›-Ëõõþ ÕËïÇ Îõ±÷± õ± ¿Âó™¦Ë¸ ùõþ äÂBäÇÂ±Ý Îõ±ç±ûþ ò±¼ ¿õ›-õ,
õîÇÂ÷±ò ü÷±æõÉõ¦š± û± ¿ßÂò± æ;ù™LÃõþ+ËÂó ÕòɱËûþõþ ß±ê±Ë÷±õþ
ëÂ×Âóõþ ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëå, Îüý× õÉõ¦š±õþ Õ±÷Óù Âó¿õþõîÇ Âò¼’’ Ûõþ ä±ý×ËîÂ
üýæ üõþù üÑ:± Îõ±ñýûþ Õ±õþ ÎðÝûþ± üyÂõ òûþ¼ Îù±ö ü±÷ù±Ëò±
û±ËBå ò± Õ±Ëõþß¿é æ±ûþá± ÎïËß ëÂ×XÔ¿î é±òõ±õþ –
‘‘Îî±÷±Ëß Îî± õËù¿å ö±õþîÂÏ, ¿õ›-õ ÷±Ëòý× qñÅ õþM•±õþ¿M•
ß±G òûþ, ¿õ›-õ ÷±Ëò ÕîÂÉ™Là ^nî ձ÷Óù Âó¿õþõîÇÂò¼’’
[ ÂóËïõþ ð±õÏ, ül¿õÑú Âó¿õþËBåð ]
ý׿îÂý±Ëüõþ ¦¤±ö±¿õß ¿òûþË÷ ¿õ›-Ëõõþ Õ±¿õöDZõ âËéÂ, ÷±ßÇÂü
û±Ëß õËùËåò ‘Locomotives of history’¼ 24 áËõø¸ßÂõþ±
ÎûõþßÂ÷ ý±Ëî áõþ÷ üÑ:± ä±ò Îüé± Îî± ¿ïÝ¿õþ¿éÂßÂɱ¿ù ÎðÝûþ±
üyÂõ òûþ îÂËõ ý×U¿ð ß¿õ Îæ±Ëüô õùËú±ö±õþ î±õþ ¿õ›-õ ò±÷ßÂ
ß¿õî±ûþ Ûß¿é üÅjõþ ¿äÂS ÛÒËßÂËåò –
Õ±¿÷ Õ±¿ü¼ ß±õþí ÎðËúõþ æòáËíõþ õðËù
Ʀ¤õþ±ä±õþÏõþ±ý× ¿üÑý±üò ðàù ßÂËõþËå
Õ±¿÷ Õ±¿ü¼ ß±õþí ú±üËßÂõþ± î±Ëðõþ ûÅËXÂõþ
Û¶d¿îÂõþ Âó±ú±Âó±¿ú ú±¿™LÃõþ Îõþ±÷Lšò ßÂËõþ
Õ±¿÷ Õ±¿ü¼ ß±õþí Îû õgÂò ÷±òÅø¸Ëß ÛßÂËS
áè¿ïî ßÂËõþ î± Ûàò ¿ú¿ïù
Õ±¿÷ Õ±¿ü¼ ß±õþí ÷ÓËàÇõþ± ÷Ëò ßÂËõþ Îû
î±Ëðõþ ÆîÂõþÏ Îõh±õþ ÷ËñÉý× Ã›¶á¿î ձõX ï±ßÂËõ¼ 25
Õ±õþ ¿õ›-Ëõõþ MWß õ± ü±Ñáê¿òß ¿ðßÂËß ôÅ¿éÂËûþ îÅÂùËîÂ
ÎáËù qñÅ õþäÂò±õþ ¿ðËß î±ß±Ëù ýËõ ò±, ù•Â ßÂõþËî ýËõ öÂáÈ
¿üÑ Ý î±õþ ü±ïÏËðõþ ß±ûÇßÂù±ËÂóõþ ëÂ×Âóõþ¼ Ûý× æ±îÂ-¿õ›-õÏËðõþ
¦¤Š Õïä ßÂ÷Ç÷ûþ æÏõò MWß ¿õä±Ëõþ ßÂîÂé± &•Q Âó±Ëõ î±
õù±õþ ß±æ Ü¿îÂý±¿üß ¿ßÂÑõ± áËõø¸ßÂËðõþ¼ ¿ßÂcà õ±™¦¸Ëõ î± Îû
ÂóõþõîÇÂÏ ü÷™¦¸ áíÕ±Ëj±ùòËß Û¶ö±¿õî ßÂËõþ¿åËù± î± Õò¦¤Ïß±ûǼ
ÎîÂö±á±, ÎîÂËù/±ò±, òßÂú±ùõ±hÂÏ Îî± Ûý× Ü¿îÂýÉËßÂý× õËûþ
ÛËò¿åù¼ æòü÷ïÇËòõþ Õö±õ, üLa±üõ±ðÏ Îçұߠý×îÂɱ¿ð ß±õþËí
¿õ›-õõ±ðÏ ß±ûÇßÂù±Âó ÕÛ¶±ü¿/ß ýËûþ Îá¿åù, õÉïÇî±ûþ ÂóûÇõ¿üîÂ
ýËûþ¿åù õËù û±õþ± ÷Ëò ßÂËõþò î±õþ± üôÂùî±õþ ÷±Âóß±¿êÂËî õÉ¿M•õþ
Õ±Rõ¿ùð±ò, ßÂîÇÂõÉ¿ò‡Â±Ëß ¿õä±õþ ßÂõþ±õþ öÅÂù ßÂËõþò¼ û± ý׿îÂý±Ëüõþ
Û¶¿î ¿õ•«±üâ±îÂßÂî±õþý× ò±÷±™LÃõþ¼
¿õ›-õ Îû÷ò Îß±Ëò± õþM••ÂûþÏ, ÷±òõõËõþ±ñÏ õɱÂó±õþ òûþ,

üŦó©†ö±Ëõ õùËî ä±ý× ¿òåß Îõ±÷± ÎåÒ±h± qñÅ Õß±ûÇßÂõþÏý× òûþ,
ßÂàËò± î± ûË渚 •Â¿îÂß±õþßÂÝ õËé¼’’
Ü ÛßÂý× Îùà±ûþ ¿òûþ¿÷î ձËù±äÂò±üö±, ˆÂ±¿ëÂßv±ü, Û¶ä±õþ,
áíüÑáêÂò ý×îÂɱ¿ð ÆñûÇÉúÏù ßÂ÷ÇüäÓ ÂÏõþ Û¶¿î &•Q Õ±Ëõþ±Âó ßÂõþËîÂ
õù± Õ±Ëå, Îß±Ëò± ðÔ¿©†Ëß±í ÎïËßÂý× û±Ëß üLa±üõ±ðÏõþ ðúÇò õù±
û±ËBå ò±¼ ¿õ›-õÏ ÆSùßÂÉò±ï äÂS•õîÇÂÏ ÷ý±õþ±æÝ Û ßÂï±õþ ü÷ïÇò
ßÂËõþËåò¼
‘‘öÂáÈ ¿üÑ ý×ý± 汿òî Ûý× Îõ±÷± ¿òË•ÂÂó Z±õþ± õ± ß¿îÂÂóûþ
ü±Ëýõ àÅò Z±õþ± ÎðËúõþ ¦¤±ñÏòî± Õ±¿üËõ ò±, öÂáÈ ¿üÑ ¿õ•«±ü
ß¿õþî ý×ý± Z±õþ± Îðú Õ±á±ý×ûþ± û±ý×Ëõ¼ ÎðËúõþ ûÅõß¿ðËáõþ ÷ËñÉ
Õ±¿üËõ òõæ±áõþí¼’’ 21
[ÎæËù ¿Sú õåõþ Ý ö±õþî Âó±ß ¦¤±ñÏòî± üÑáè±÷]
õ±™¦¿¸ õß Îüý× Îõ±÷± ¿õõþ±é ñ±÷±ß±õþý× qñÅ üÔ¿©† ßÂËõþ¿ò¼ ¿ò™¦õ¸ /
þ
ÂóÅßÂÅ Ëõþ ÎìÂëÂ× Îî±ù±õþ ÷Ëî± ÎðËúõþ æòü±ñ±õþí ¿òËæõþ õþ±æÍò¿îÂßÂ
Õ¿ñß±õþ ü¥óËßÇ üËäÂîÂò ýËî ï±Ëß¼ üõÇ™¦¸Ëõþ ñT¿òî ýûþ
Û¶¿îÂõ±ð¼ Ûý× ÷ý±ò ¿õ›-õÏõþ æÏõòÏß±õþ ¿æËîÂfò±ï ü±òɱù
•¿õ›-õÏ úäÂÏfò±Ëïõþ ö±ý×— ü¿êÂßÂö±Ëõý× ¿ùËàËåò – ‘‘Sardar
Bhagat Singh, I know was neither a terrorist nor an
anarchist, therefore to discharge my duty towards
my late friend; I thought of presenting his true and
historical picture. In this I wanted to show that he
was a communist and an internationalist and that
people had misunderstood him.’’

áËõø¸ßÂ Ý õþ±æÉÂóÅ¿ùËúõþ ÷ý±¿òËðÇúß տ÷ûþßÅÂ÷±õþ ü±÷™LÃ
¿ýÑü±õþ ۶˕Ÿ á±gÂÏæÏõþ ü÷±Ëù±äÂò±ûþ öÂáÈ ¿üÑËûþõþ ûÅ¿M•&¿ùËßÂ
ö±õþýÏò Ý äÂéÂßÂð±õþÏ ßÂï± õËù ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþËåò¼ 22 ‘öÂáÈ ¿üÑ
Ý ¦¤±ñÏòî±ÂóÓõÇ üLa±üõ±Ëðõþ ¿õõîÇÂò’ úÏø¸Çß Û¶õËg ßÂ÷Ëõþë ¿üÑÛõþ ¿õ›-Ëõõþ ñ±õþí±õþ ü÷±Ëù±äÂò± ßÂËõþ ¿ùËàËåò ‘‘The
Philosophy of Bomb ›¶õËg ¿õ›-Ëõõþ ßÂï± ÕËòßÂõ±õþ ÛËüËå
¿ßÂcà ¿õ›-Ëõõþ ¦¤õ+þ Âó õ± ÂóX¿î ü¥óËßÇ ûÅ¿M•áè±ýÉ õM•õÉ àÅõ ßÂ÷
Õ±Ëå¼’’ ¿î¿ò ÛÝ Õ¿öÂËû±á ßÂËõþËåò Îû, ¿õ›-Ëõõþ MWß Ý
ü±Ñáê¿òß Îß±Ëò± õþ+Âóý× öÂáÈ ¿üÑ õ± üýßÂ÷ÇÏËðõþ õþäÂò±ûþ ¦ó©†
ýËûþ ôÅÂËé ÝËê¿ò¼ 23
Û Õ¿öÂËû±á üîÂÉ òûþ¼ ¿ò¥§ Õ±ð±ùËî öÂáÈ ¿üÑËß Û¶•Ÿ ßÂõþ±
ýûþ ¿î¿ò ‘¿õ›-õ’ õùËî ¿ß Îõ±ËçÂò· ëÂ×MËõþ ¿î¿ò û± õËùò î±
Ûý×õþ+Âó –
22

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ÎîÂ÷¿ò Îö±æüö± õ± üÓ„ üÓäÂÏßÂ÷ÇÝ òûþ, ßÂàò Îß±ò Âóï ñËõþ
Õ±üËõ î± õý× ÂóËh ¿êÂß ßÂõþ± û±Ëõ ò±¼ ü±ôÂùÉ-õÉïÇî±
ÕËòßÂü÷ûþý× ¿òöÇÂõþ ßÂËõþ Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ÝÂóõþ¼ Îü¿ðß ÎïËß ßÂ÷ËõþëÂ
¿üÑËûþõþ ñ±õþí± ¿ß ëÂ×B䙦¸Ëõþõþ ¿åËù± î± î±õþý× üýßÂ÷ÇÏ ¿õ›-õÏ
¿úõõ÷DZõþ ¦œÔ¿îÂä±õþí ÎïËß Îõ±ç± û±Ëõ –
‘‘౿òß•Âí äÅÂÂó ßÂËõþ ÎïËß öÂáÈ ¿üÑ Õ±õ±õþ õùù Õ±÷õþ±
üõ±ý× Æü¿òß¼ Æü¿òËßÂõþ üõËäÂËûþ õh ձßÂø¸Çí õþíË•ÂËSõþ Û¶¿î¼
î±ý× ÕɱßÄÂúËò û±õ±õþ ßÂï± ëÂ×êÂËîÂý× üõ±ý× ëÂ×iœM ýËûþ ÝËê¼ îÂõÅ
Õ±Ëj±ùËòõþ ßÂï± ÷Ëò ÎõþËà ß±ëÂ×Ëß ò± ß±ëÂ×Ëß Îî± ÕɱßÄÂúËòõþ
Î÷±ý å±hÂËî ýËõ¼ ü±ñ±õþíîÂÐ ÕɱßÄÂúËò û±õþ± ùËh õ± ôÒ±¿üËîÂ
Îç±Ëù úýÏðËQõþ õõþí÷±ù± î±Ëðõþý× áù±ûþ ÂóËh ÛßÂï± ¿êÂßÂ,
ý×÷±õþËîÂõþ ¿üÑý ðõþæ±ûþ ýÏõþ±õþ Îû Õù‚Âõþí ÛËðõþ ÷ÓùÉÝ î±ý×
Õïä ý×÷±õþËîÂõþ ¿ðß ÎïËß ÎðàËî ÎáËù ¿öÂËîÂõþ ¿òËä ä±Âó±
Âóh± ÛßÂé± Âó±ïËõþõþ îÅÂùò±ûþ ÛËðõþ ÷ÓùÉ ¿ßÂåÅý× òûþ ...
î±å±h± îÂɱá Õ±õþ Õ±Rõ¿ùð±ËòõþÝ ðÅËé± õþ+Âó Ûß ýËù±
&¿ù ÎàËûþ õ± ôÒ±¿üËî ùéÂËß ÷õþ± – Ûõþ äÂ÷ßÂé±ý× ÎõúÏ ß©†é±
ßÂ÷¼ ¿ZîÂÏûþé± ýËù± ¿Âóåò ÎïËß ü±õþ±æÏõò ý×÷±õþËîÂõþ Îõ±ç±
õËûþ Îõh±Ëò±¼ Õ±Ëj±ùËòõþ äÂh±ý× ëÂ×Èõþ±ý×Ëûþõþ ÷ËñÉ Ã›¶¿îÂßÓÂù
Õõ¦š±ûþ ßÂàËò± ßÂàËò± Û÷ò ü÷ûþ Õ±Ëü ûàò Ûß Ûß ßÂËõþ
üõ ü±ïÏËðõþ üË/ ¿õËBåð âËé û±ûþ, ÷±òÅø¸ îÂàò ðÅËé± üý±òÅöÂÓ ¿îÂõþ
ßÂï±õþ æòÉÝ ù±ù±¿ûþî ýûþ¼ ÎîÂ÷¿ò ü÷Ëûþ û±õþ± Õ¿õä¿ùî ÎïËßÂ
¿òËæËðõþ Âóï îÂɱá ßÂËõþ ò±, ý×÷±õþËîÂõþ Îõ±ç±ûþ û±Ëðõþ Âó± éÂËùò±,
ßÒ±ñ õÒ±ËßÂò±, ¿îÂù¿îÂù ßÂËõþ û±õþ± ¿òËæËðõþ á¿ùËûþ û±ûþ, æ;±¿ùËûþ
û±ûþ û±Ëî Û¶ðÏËÂóõþ Îæɱ¿î ÷¿ùò ò± ýûþ, ¿ò™¦t¸ ÂóËï û±Ëî ÕÒ±ñ±õþ
ò± ÎåËûþ Õ±Ëü, Îüý×üõ Îù±ËßÂõþ îÂɱá õ± Õ±Rõ¿ùð±ò ¿ßÂ
Û¶ïË÷±M•Ëðõþ îÅÂùò±ûþ ÎõúÏ òûþ·’’ 26
[ úýÏ𠦜Կî – ¿úõõ÷DZ ]
Õî ՊõûþËü Îû ÷±òÅø¸¿é ý±üËî ý±üËî ôÒ±¿üõþ ð¿hÂËßÂ
Õ±¿ù/ò ßÂËõþ¿åËùò Îðúõ±üÏ æ±Ëòò± ¿î¿ò õ±™¦¿¸ õß ¿ß ¿åËùò¯
ßÂîÂé± Õü±÷±òÉ ¿ä™Lñ¿õðÄ õÅ¿XÂæÏõÏ ÛõÑ üðÄ-ý+ðûþü¥ói§ ÷±òÅø¸
¿åËùò ÛßÂï± ÕËòËßÂõþý× æ±ò± Îòý×¼ ÂóõþõîÇÂÏ ü÷Ëûþ ÎðËúõþ
ßÂíÇñ±Ëõþõþ± Îüé± æ±ò±õ±õþ Û¶Ëûþ±æò Îõ±ñ ßÂËõþ¿åËùò ¿ß·
÷ÔîÂÅ Éõþ Õ±Ëáõþ ÷ÓUËîÇ ùɱ¿éÂò Õ±Ë÷¿õþß±õþ Ûß ¿õ›-õÏ â±îÂËßÂõþ
Îä±Ëà Îä±à ÎõþËà õËù¿åËùò, ‘‘Îî±÷õþ± ýîÂɱ ßÂõþËî Âó±õþËõ
qñÅ ÷±òÅø¿¸ éÂËß¼’’ ÛßÂý×ö±Ëõ öÂáÈ ¿üÑ õËù ¿áËûþ¿åËùò, ‘‘ÛßÂæò
õÉ¿M•Ëß ýîÂɱ ßÂõþ± üýæ ¿ßÂcà ձðúÇËß ýîÂɱ ßÂõþ± û±ûþ ò±¼’’

Û¶ï÷æòËß ü±ËSÇ Õ±àɱ Îðò ‘î±õþ ü÷ûþß±õþ ü¥óÓíÇ ÷±òÅø¸
¿ýü±Ëõ’ ¿ZîÂÏûþæòËß ÛßÂ÷±S üÅö±ø¸äÂf å±h± ÎüõþßÂ÷ ü¥œ±ò
•He symbolises the spirit of revolt that has taken
possession of the country— ÎßÂëÂ× Îðò¿ò¯
Û¶ïË÷±M• õÉ¿M•õþ å¿õ ý×ð±òÏÑ æ±÷±, éÅ¿Âó, Õ±÷ÇõɱG ÷±ûþ
Õ™LÃõDZËüÝ Îú±ö± Âó±ûþ¼ ÛËðËú ¿î¿ò õþ+ÂóßÂï±õþ õþ±æÂóÅS,
¿õ•«¿õ›-Ëõõþ Õ±ý×ßÂò¼ Õïä Îû õÉ¿M• ¿òõþ±¿÷ø¸ ÛßÂ౿ò Îõ±÷±
ÎôÂËù ÂóÔ¿ïõÏ ú±üò ßÂõþ± ¿õè¿éÂú ¿üÑËýõþ ïõþý¿õþ ßÂ¥ó÷±ò ßÂËõþ
¿ðËûþ¿åËùò, Îüý× æ±ûþá±ûþ î±õþ Ûß¿é å¿õ õ± ÷Ó¿MÇÝ Îòý×¼
Ûß¿ðß ¿ðËûþ ö±Ëù±ý× ýËûþËå¼ ÷Ó¿MÇ Ã›¶¿î‡± ßÂËõþ õþM•Ùí
Îú±ñ ýûþ ò±¼ Âó±h±õþ Î÷±Ëh Î÷±Ëh ÷Ó¿îÇ õ±¿òËûþ, î± Õ±õ±õþ
ü÷±æ¿õËõþ±ñÏËðõþ ¿ðËûþ ëÂ×Ëiœ±äÂò ßÂËõþ ¿ßÂÑõ± õÅËß ëÂ׿{¨ ÛÒËßÂ
î±õþý× ÂóÓæ±õþ åËù î±Ëß öÅÂËù ï±ß±õþ öÂG±÷ÏéÂ±Ý îÅÂùò±ûþ ßÂ÷¼
1931-Ûõþ 23Ëú ÷±äÇ Îû ßv±¿™LÃýÏò ¿õ›-õÏËß ý×ÑËõþæõþ± ß±õþ±¿õ¿ñ
ùãâò ßÂËõþ ôÒ±¿üËî ùéÂËß Îðûþ îÂàò î±õþ õûþü ÷±S 23 õåõþ
5 ÷±ü 27 ¿ðò¼ úýÏËðõþ æÏõòß±Ëùõþ ¿ýü±õ ü±÷±òÉ Âó±¿éÂá¿íËîÂ
õ± õ¿ùëÂ׿ë ¿üËò÷±ûþ Âó±Ýûþ± û±ûþ ò±¼ ûî¿ðò ÂóÔ¿ïõÏËî ï±ßÂËõ
Õòɱûþ, ï±ßÂËõ ÕòɱËûþõþ ¿õ•ËX Û¶¿îÂõ±ðݼ ¿î¿ò æ;ùËõò
ÂóÔ¿ïõÏõþ õþËã¼
ÕËòËß î±Ëß Æòõþ±æÉõ±ðÏ ¿úËõþ±Âó± ÎðËõò¼ ß±õþí ôÂõþ±üÏ
Õɱò±¿ßÇÂˈÂõþ UõU ÕòÅßÂõþËí Õ±ý×òüö±ûþ Îõ±÷± ÎôÂËù¿åËùò
¿î¿ò¼
ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂõþ üðüÉ ò± ýÝûþ±Ëî ‘ÎáÒ±h±’ ¿õ›-õÏõþ± ýûþËî±
ßÂàËò±ý× öÂáÈ ¿üÑËß ß¿÷ëÂ׿òˆÂ õùËõò ò±, îÂõÅ î±õþ ¿ä™LñËäÂîÂò±,
æÏõò±ðúÇ ÛõÑ ùh±ý× ÂóÔ¿ïõÏõþ Î|‡Â ß¿÷ëÂ׿òˆÂ õÏõþËðõþ ü±Ëï
î±Ëß Ûß±üËò õü±Ëõ¼ üÅîÂõþ±Ñ ¿î¿ò ÎõÒËä ï±ßÂËõò ÛßÂæò
ß¿÷ëÂ׿òˆÂ ¿ýü±Ëõ¼
Û¶¿îÂß±õþýÏò úËM•õþ ÕÂóõþ±Ëñ ûàò õ±¿ß üõ ¿òûþ÷LaßÂ
Û¶Ë䩆± ÷±ï± ßÅÂËé ÷õþËõ, ÂóÔ¿ïõÏõþ ¿òÂóÏ¿hÂî æò汿î Îûà±Ëò,
Îû Û¶±Ë™Là Îúø¸ ü¥¤ù ¿ýü±Ëõ îÅÂËù ÎòËõ õþ±ý×ËôÂù, ß±i§± æ;±ù±Ëõ
üõÇáè±üÏ ð±õ±òù Îüà±Ëòý× ¿î¿ò Îðà± ÎðËõò üLa±üõ±ðÏ õþ+ËÂó¯
Õ±õ±õþ Ûý× ü÷™¦¸ •ÅÂ^ •ÅÂ^ Âó¿õþäÂËûþõþ ëÂ×ËXÇ Îðúõ±üÏõþ ß±Ëå,
|÷æÏõÏ ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ý+ðËûþ ¿î¿ò ï±ßÂËõò Õ±ù±ð± ÛßÂ
Âó¿õþäÂËûþ, î±Ëß ձ÷õþ± ö±Ëù±ËõËü ë±ßÂõ Ûß¿é ¿õËúø¸ ò±Ë÷¼
úýÏð-ý×-Õ±æ÷, úýÏðßÓÂËù ü¥Ú±é¼

23

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

éÂÏß± –10¼
11¼
12¼
13¼

üË™Lñø¸ßÅÂ÷±õþ Õ¿ñß±õþÏ, üLa±üõ±ð Ý úýÏð öÂáÈ ¿üÑ, ÂóÔ. 11
üË™Lñø¸ßÅÂ÷±õþ Õ¿ñß±õþÏ, Ü, ÂóÔ. 13
¿õæûþ õËjɱÂó±ñɱûþ, ¿õ›-õÏ öÂáÈ ¿üÑ, ÂóÔ. 49
¿õËò±ð ¿÷|, öÂáÈ ¿üÑ ¿õ›-õÏ ûÅõü÷±Ëæõþ Õ±Ëù±ßÂõ¿MÇß±, Õ±æËßÂõþ ÎðúõèîÂÏ, 31Ëú ÷±äÇÂ, ’05
ü±õþ± ö±õþËîÂõþ ÷ËñÉ õ±Ñù±ËîÂý× Ûý× Âó±¿éÇ Û¶ï÷ á¿êÂî ýûþ¼ ò±÷ ¿åËù± Workers and Peasant Party of Bengal¼Ã Û¶¿î‡±î±Ëðõþ ÷ËñÉ
ßÅÂîÅÂõ¿Vò Õ±ýË÷ð, ß±æÏ òæ•ù ý×üù±÷, Îý÷™LÃßÅÂ÷±õþ üõþß±õþ Õáèáíɼ 21-24 ¿ëÂËü¥¤õþ Âó¿õþõ¿îÇÂîÂ Ý üõÇö±õþîÂÏûþ ò±Ë÷ üË¥œùò ýûþ
ßÂùß±î±õþ Õɱùõ±éÇ ýËù¼ Õ¿÷î±ö äÂf, Õ¿õöÂM• õ±Ñù±ûþ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Õ±Ëj±ùò •üÓäÂò±ÂóõÇ—, ÂóÔ. 4, 5
ÎáÌîÂ÷ äÂËA±Âó±ñɱûþ, ü÷±æîÂËLaõþ Õ¿¢ŸÂóõþϕ± Ý ö±õþËîÂõþ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Õ±Ëj±ùò, ÂóÔ. 23
üÅä¿õþî± Îüò, Æòõþ±æÉõ±ð Ý ÷±ßÇÂüõ±ð, ÕòÏßÂ, ß±ùÇ ÷±ßÇÂü ¿õËúø¸ üÑàɱ, ÷±äÇÂ-ۿÛ¶ù, 1984
Îæù æÏõËò öÂáÈ ¿üÑ Õ±Ëõþ± ä±õþ¿é õý× ÎùËàò¼ ü÷±æîÂËLaõþ Õ±ðúÇ, Õ±RæÏõòÏ, ÷ÔîÅÂÉôÂéÂËßÂõþ ü±÷Ëò ÛõÑ ö±õþËîÂõþ ¿õ›-õÏ Õ±Ëj±ùËòõþ
ý׿îÂý±ü¼ Ûý× õý×&¿ùõþ Âó±GÅ¿ù¿Âó õ±ý×Ëõþ Âó±ä±õþ ßÂõþ±õþ õÉõ¦š± ýûþ¼ ¿ßÂcà Îûüõ ü±ïÏ Ý ü÷ïÇßÂËðõþ ý±Ëî î± üÅõþ¿•Âî ï±ß±õþ õÉõ¦š± ¿åËù±
Îüý× õÉõ¦š± õÉïÇ ýûþ¼ öÂáÈ ¿üÑ, Îæù ë±ËûþõþÏ, ÕòÅ îÂÂóò ßÅÂ÷±õþ õËjɱÂó±ñɱûþ, ÂóÔ. 17
¿õæûþ õËjɱÂó±ñɱûþ, Ü, ÂóÔ. 111
Õ÷ËùjÅ öÂA±ä±ûÇ •ü¥ó±.—, Û¶ü/ öÂáÈ ¿üÑ, ÂóÔ. 23
¿õ›-õÏ Îû±ËáúäÂf äÂËAɱÂó±ñɱûþ ÎðëÂ׿ù õjÏ¿òõ±Ëü ï±ß±ß±ùÏò Ûý× Õ¿öÂ:î±õþ ü¥œÅàÏò ýò¼ û± ¿î¿ò In search of freedom áèËLš
¿ù¿ÂóõX ßÂËõþËåò¼ Õïä ձæ±ð ¿ýj ÎôÂÌËæ ¿ò¿ðÇ©† ¿ðËò úýÏð öÂáÈ ¿üÑ ¿ðõü Âó±¿ùî ýË Ýõþ± ձ߱Ëú æ±á±Ëî± çÂhÂ, ÂóÔ. 167
¿õæûþ õËjɱÂó±ñɱûþ, Ü, ÂóÔ. 185
õM•ËõÉõþ Ûý× ÕÑú¿é 1338 •1931— ü±Ëùõþ ö±^÷±Ëü Û¶õ±üÏ Âó¿Sß±ûþ UõU ÎåËÂó ÎðÝûþ± ýËûþ¿åËù±¼ õþ¿?î Îüò, Ûß¿é ÕÂóõþ±öÓÂîÂ
¿õ›-Ëõõþ ÂÛ¶¿î úîÂõ±¿ø¸ÇßÂÏ |X±?ùÏ, ‘Âó¿}Â÷õ/’ öÂáÈ ¿üÑ ¦œõþí üÑàɱ, ÎüË›I×¥¤õþ-ÕË"±õõþ, 2007, ÂóÔ. 59
÷±¿òß ÷ÅËà±Âó±ñɱûþ •ü¥ó±.—, öÂáÈ ¿üÑ õþäÂò±üÑáèý, ÂóÔ. 29
‘ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂý× üÑáè±Ë÷õþ Âóï Îðà±Ëõ’, áíú¿M•, ÷ÅæôÄÂõþ Õ±ýË÷ð, æiœúîÂõø¸Ç üÑàɱ, ÂóÔ. 196
÷±¿òß ÷ÅËà±Âó±ñɱûþ •ü¥ó±.—, Ü, ÂóÔ. 51

14¼
15¼
16¼
17¼ K.N. Panikkar, Celebrating Bhagat Singh, Frontline, 2nd Nov. 2007, P. 6, 8
18¼ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂý× üÑáè±Ë÷õþ Âóï Îðà±Ëõ, Ü, ÂóÔ. 197
19¼ ÷±¿òß ÷ÅËà±Âó±ñɱûþ •ü¥ó±.—, Ü, ÂóÔ. 59
20¼ ÷±ßÇÂüõ±ð &lýîÂɱ õ± üLa±üõ±ð ÕòÅË÷±ðò ò± ßÂõþËùÝ ú±üËßÂõþ õíÇò±îÂÏî ÕîÂɱä±õþ Ý Îú±ø¸Ëíõþ ¿õ•ËX õþM••ÂûþÏ Ã›¶¿îÂËú±ñËß զ¤Ïß±õþ
ßÂËõþ ò±¼ ÷±ßÇÂü û±Ëß õËùËåò ‘Ü¿îÂý±¿üß Û¶¿îÂËú±ñ’¼ æ±îÂÏûþ ÷ý±¿õË^±ý, ö±õþîÂõ±üÏõþ ü÷¿©†áî ¿ýÑü± õ± üLa±ü ÷±ßÇÂü ûË渚 üý±òÅöÂÓ ¿îÂõþ
ðÔ¿©†Ëî ÎðËàËåò¼ ëÂ×Âó¿òËõ¿úßÂî± Û¶ü/, ö±õþîÂÏûþ ¿õË^±ý, ÂóÔ. 156, ö±õþËî æÅùÅË÷õþ îÂð™LÃ, ÂóÔ. 161
21¼ ¿õæûþ õËjɱÂó±ñɱûþ, Ü, ÂóÔ. 120
22¼ Õ¿÷ûþßÅÂ÷±õþ ü±÷™LÃ, Îý ÷ý±æÏõò •üÅúÏù ñ±h±õþ æÏõòÏ—, ÷±¿ýø¸É ü÷±æ, úîÂõø¸ÇüÑàɱ, ÂóÔ. 43
23¼ Õ¿÷ûþßÅÂ÷±õþ ü±÷™LÃ, öÂáÈ ¿üÑ Ý ¦¤±ñÏòî±ÂóÓõTÇ üLa±üõ±Ëðõþ ¿õõîÇÂò, Âó¿}Â÷õ/, Ü, ÂóÔ. 78
Û Ã›¶üË/ õù± û±ûþ Modern review Âó¿Sß±õþ îÂõþËô Îü ü÷ûþ ü±Ñõ±¿ðß õþ±÷±òj äÂËA±Âó±ñɱûþ ¿õ›-õ Ý ý×ò¿ßÂù±õ ¿æj±õ±ð ús&¿ù ¿òËûþ
Û¶±ûþ ÛßÂý× õþßÂ÷ ü÷±Ëù±äÂò± ßÂËõþò¼ ßÂ÷Ëõþë ¿üÑ ÕîÂÉ™Là ¿õòËûþõþ üË/ Ûõþ ûÅ¿M•üÑáî õɱàɱ Îðò¼ ¿î¿ò æ±ò±ò, ‘‘ÎðËúõþ ú±üßÂËú±ø¸ßÂ
Î|íÏõþ ¿òöÇÂõþËû±áÉ ð±ù±ù, Û¶¿î¿ò¿ñQß±õþÏ ÛËæ¿k&¿ùõþ ß±Ëå ¿õ›-õ ÷±Ëòý× ýËù± õþM•±M•, öÂûþ‚Âõþ, öÂÏ¿îÂÛ¶ð ÛßÂé± ßÂ÷Çß±G¼ ÕÂóõþ¿ðËßÂ
¿õ›-õÏËðõþ ß±Ëå Û¿é Ûß¿é Âó¿õS ús&Bå¼’’
24¼ The class struggle in France, 1848 to 1850, Marx, Part III, Consequences of June, 13, 1849
25¼ üîÂÉü±ñò äÂS•õîÇÂÏ, ¿õ›-Ëõõþ ÷±ßÇÂüÏûþ îÂMW
26¼ N.B.A., úýÏð¦œÔ¿î - ¿úõú÷DZ, ÂóÔ. 26, 27¼

24

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Îæù ë±ËûþõÏþ
ÕîÂÏú üõþß±õþ
ðÏâÇ¿ðËòõþ ßÂÑËáèüÏ-ÕÂóú±üò õ±Ñù±õþ ÷±òÅËø¸õþ ÷ËñÉ Îû
Ε±ËöÂõþ æiœ ¿ðËûþ¿åù, î± äÓÂh±™Là Âó¿õþí¿î ù±ö ßÂËõþ ’77-Ûõþ
¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂËò¼ õþ±æÉ ÎïËß ßÂÑËáèËüõþ Õ¿™¦¸Q Û¶±ûþ ÷ÅËå
û±ûþ¼ Õ±õþ õɱÂóß æòü÷ïÇò ¿òËûþ, ÕËòß õþãÏò ¦¤›Ÿ Îð¿àËûþ
•Â÷î±ûþ Õ±Ëü õ±÷ôèÂKé¼ ßÂÑËáèüÏ Õ±÷Ëù õ±Ñù± ÎðËà¿åù
áíÕ±Ëj±ùòËß &¿ùõþ ÷ÅËà ð÷ò ßÂõþËîÂ, ÎðËà¿åù ’70-Ûõþ
ðúß æÅËh ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß üÑá¿êÂî áíýîÂɱ, ÎðËà¿åù ëÂ׿òú
÷±Ëüõþ Û÷±ËæÇkÏ – ûàò ÎûËß±Ëò±õþßÂ÷ ¿õËõþ±ñÏ ÷î±÷îÂ
ÎÂó±ø¸í ßÂõþ±éÂ±Ý ¿õËõ¿äÂî ýî õþ±©†˜Ë^±¿ýî± õËù¼ Îæù&¿ù öÂËõþ
¿áËûþ¿åù õþ±æõjÏËðõþ ¿öÂËh¼ î±ý×, ßÂÑËáèüÏ æ÷±ò±õþ ß±Ëù± ¿ðò
Õ±õþ ¿ôÂËõþ Õ±üËõ ò± – ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ Ûý× Ã›¶îÂɱú±õþ æ¿÷õþ
ëÂ×Âóõþ ðÒ±¿hÂËûþ •Â÷î±ûþ Õ±Ëü õ±÷ôèÂKé – ÷±òõ±¿ñß±õþ,
õþ±æÍò¿îÂß ÷îÂ۶߱ú Õ¿ñß±õþ üÅõ•þ ±, öÓ¿÷üѦ¨±õþ, ëÂ×iû§ òþ Û¶öÂÔ ¿îÂ
Φ¡±á±òËß ü±÷Ëò ÎõþËà¼
¿ßÂcà Φ¡±á±ò õ± Î÷Ì¿àß õM•õÉý× ü±õþ¼ ß±õþí õ±÷ôèÂËKéÂõþ
æ÷±ò±ËîÂÝ õ±Ñù± à › ¶îÂÉ•Â ßÂËõþ Ë å Îüý× ÛßÂý× ßÂÑËáè ü Ï
ôÂɱ¿üõ±ðËß¼ îÂËõ ÕòÉõþ+ËÂó, Î÷¿ß õ±÷ÂóLš±õþ Î÷±hÂËß¼
’70-Ûõþ ðúËß ¿üX±ïÇú‚Âõþ õþ±Ëûþõþ üõþß±õþ òßÂú±ù Õ±Ëj±ùò
ð÷ò ßÂËõþ ¿ò÷Ç÷ö±Ëõ¼ Îæù&¿ùËî òßÂú±ùÂóLšÏ õjÏËðõþ ýîÂɱ
ßÂõþ± ýûþ¼ áíýîÂɱõþ âéÂò± âËé ý±Ýh±, ¿üëÂ׿hÂ, ÎÛ¶¿üËë¿k ÎæËù¼
1970-Û ð÷ð÷ ÎüKC±ù Îæù ßÂîÇÔÂÂó•Â 63 æò òßÂú±ùÂóLšÏËßÂ
ýîÂɱ ßÂËõþ¼ û±õþ± ü±æ±Ã›¶±l õjÏ, û±õ#Ïõò ü±æ±Ã›¶±l õjÏ,
î±ËðõþËßÂÝ Îæù ßÂîÇÔÂÂó•Â õÉõý±õþ ßÂõþî òßÂú±ùÂóLšÏËðõþ ýîÂɱ
ßÂõþ±õþ æòɼ Îß±Ëò± òßÂú±ùÂóLšÏËß ýîÂɱ ßÂõþËù ü±æ±Ã›¶±lËðõþ
å-÷±ü Îõþ¿÷ú±ò ýî¼ îÂËõ qñÅ÷±S òßÂú±ùÂóLšÏõþ±ý× òûþ,
Û÷±ËæÇ¿kõþ ü÷ûþ ÎûËß±Ëò± ¿õËõþ±ñÏ ÷îÂËßÂý× ð÷ò ßÂõþ± ýûþ¼
ú’Ëûþ ú’Ëûþ õþ±æÍò¿îÂß Îòî±-ßÂ÷ÇÏ ß±õþ±õþ+X ýò¼ Ûå±h± öÅÂËûþ±
÷±÷ù±ûþ õU Îù±ßÂËß ձéÂß ßÂõþ± ýûþ¼ ÕËòß ΕÂËS Îß±Ëò±
Õ¿öÂûÅM• ÛßÂé± ÎßÂËü 汿÷ò ÎÂóËûþ ÎáËù òîÅÂò ÎßÂü ¿ðËûþ ÂóÅòõþ±ûþ
Õ±éÂß ßÂõþ± ýûþ¼ âËé õð¿ù Îáèl±õþ •¦¤±÷ÏËß ò± ÎÂóËûþ ¦aÏËßÂ
Îáèl±õþ—-Ûõþ âéÂò±Ý¼ ¿ßÂcà ð÷ò-ÂóÏhÂò üËMWÝ, õ±ý×Ëõþõþ
õþ±æÍò¿îÂß ձõý ÎæËùõþ ÎöÂîÂËõþÝ õɱÂóß Û¶ö±õ ÎôÂËù¼

õþ±æÍò¿îÂß õjÏõþ± òÓÉòîÂ÷ áíLaß տñß±õþ Õ±ð±Ëûþõþ æòÉ
ùh±ý× q• ßÂËõþò¼ Îüü÷ûþ ¿ü¿ÂóÕ±ý× •Û÷Ûù—-Ûõþ ÎⱿø¸îÂ
òÏ¿î ¿åù Îû, îÒ±õþ± 汿÷ò ¿òËûþ ÷ÅM• ýËõò ò±¼ õõþÑ Îæù ÎõèßÂ
ßÂõþËõò¼ Ûß±¿ñß æ±ûþá±ûþ Îæù Îõèß ýûþݼ 1976-Ûõþ 29
ÎôÂõènûþ±¿õþ ÎÛ¶¿üËë¿k Îæù ÎöÂËã äÅÂûþ±¿{¡úæò õþ±æõjÏ Âó±ù±ËîÂ
ü•Â÷ ýò¼ îÂËõ Ûý× âéÂò±õþ Âóõþ ßÂîÇÔÂÂó•Â Û¶¿î¿ýÑü± ä¿õþî±ïÇ
ßÂËõþ ÕòÉ õjÏËðõþ ëÂ×Âóõþ¼ î±ËðõþËß ä¿õTú âKé±õþ ùßÄÂÕ±Âó ÎðÝûþ±
ýûþ – ÕïÇ±È qñÅ ¦§±ò à±Ýûþ±õþ ü÷ûþ å±h± î±Ëðõþ õ±¿ß ÂóÅËõþ±é±
ü÷ûþ ÎüËù õjÏ ï±ßÂËî ýî¼ õ±¿hÂõþ Îù±ßÂæò õ± üÑáêÂËòõþ
õÉ¿M•Ëðõþ ü±Ëï Îé¿õù ý×Ké±õþ¿öÂëÂ×-Ûõþ õÉõ¦š± õg ßÂËõþ ÎðÝûþ±
ýûþ¼ Ûõþ Û¶¿îÂõ±Ëð ÎÛ¶¿üËë¿kõþ õjÏõþ± 68 ¿ðò ñËõþ Õòúò
Õ±Ëj±ùò ä±ù±ûþ¼
Õ±õþ ßÂÑËáèüÏ ôÂɱ¿üõ±Ëðõþ ¿õõ¿îÇÂî õþ+Âó Îðà± ÎáËå, Îðà±
û±ËBå ‘õ±÷’ æ÷±ò±ûþ¼ 1977-Û õ±÷ôèÂKé •Â÷î±ûþ Õ±ü±õþ Âóõþý×
Îû Îâ±ø¸í± ßÂËõþ¿åù, ‘‘Âó¿}Â÷õ±Ñù±ûþ õþ±æÍò¿îÂß ß±õþËí ß±ëÂ×ËßÂ
õjÏ ßÂõþ± ýËõ ò±,’’ õîÇÂ÷±Ëò Îüý× üõþß±õþý× ¿òùÇ#ö±Ëõ Û¶¿îÂ|n¿îÂ
öÂ/ ßÂËõþ äÂËùËå¼ õþ±æÍò¿îÂß ¦¤±ïÇ¿ü¿XÂõþ æòÉ ßÂËõþ äÂËùËå
¿Z䱿õþî±¼ Îûà±Ëò ÎßÂfÏûþ ™¦¸Ëõþ ¿ü¿ÂóÕ±ýוÛ÷— ÎòîÔÂQ ö±õþîÂÏûþ
üÑ¿õñ±Ëòõþ 124 ñ±õþ± õ±¿îÂù ßÂõþ±õþ ð±¿õ æ±ò±ËùÝ, Û õþ±ËæÉ
Û¶äÂÅ õþ õjÏ Ûý× 124 ñ±õþ±ËîÂý× Õ¿öÂûÅM•¼ 70-Ûõþ ¿÷ü±-õþ ÎïËßÂÝ
öÂûþ±õý Õ±ý×ò ý×ëÂ×Û¿ÂóÛ-õþ Û¶Ëûþ±á ýËBå ûËïBåö±Ëõ¼ äÂùËå
öÅÂËûþ± ÷±÷ù± ü±¿æËûþ Îáèl±õþ ßÂõþ±¼ õþ±æÍò¿îÂß õjÏËðõþ õþ±æõjÏõþ
÷ûDZð± ÎðÝûþ± ýûþ ò±¼ û¿ðÝ 1992ËîÂý× Ûõþ±ËæÉ Correctional
Service Bill Õ±ò± ýûþ, û± Õ±ý×ò ¿ýü±Ëõ Âó±ú ýûþ 2000 ü±Ëù¼
Ûý× Õ±ý×Ëò üÅ¿ò¿ðÇ©†ö±Ëõý× õɱàɱ ßÂõþ± Õ±Ëå Îû, ß±ËðõþËß õþ±æõjÏ
õù± ýËõ, Õ±õþ ß±ËðõþËß òûþ¼ ¿ßÂcà î± üËMWÝ, õþ±æõjÏõþ ÷ûDZð±
Âó±Ýûþ±õþ æòÉ Îß±ËéÇ ձ¿Âóù ßÂõþËî ýûþ¼ ßÂËûþßÂ÷±ü Õ±Ëá
üÑõ±ðÂóËS Û¶¿îÂËõðò ۶߱¿úî ýûþ ÎÛ¶¿üËë¿k ÎæËù õjÏ ÛßÂ
ß±•¬Ï¿õþ ûÅõßÂËß ¿òËûþ¼ î±Ëß ÂóÅ¿ùú ‘ß±•¬Ï¿õþ ëÂ×áèÂóLšÏ’ üËjËý
Îáèl±õþ ßÂËõþ¿åù¼ õîÇÂ÷±Ëò Îü ¿õä±õþ±ñÏò¼ ¿ßÂcà Îæù ßÂîÇÔÂÂó•Â
î±õþ ëÂ×Âóõþ Õ÷±òÅ¿ø¸ß ÕîÂɱä±õþ ßÂõþËå¼ î±Ëß ¿ðËòõþ Âóõþ ¿ðò
Confined Cell-Û ÎõþËà ÎðÝûþ± ýËûþËå¼ á±Ëûþ Âóõþ±õþ ÷Ëî±
25

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Îß±ò ÎÂó±ú±ßÂÝ ÎðÝûþ± ýûþ¿ò¼ Îæù ßÂîÇÔÂÂóË•Âõþ Ûý× òÔúÑü
Õ±äÂõþËíõþ ü±Ëï ý×õþ±ËßÂõþ Õ±õÅ âè±ý×Ëõõþ îÅÂùò± àÅõ üýËæý× ßÂõþ±
û±ûþ¼ Îæù Îýô±æËî ÕßÂïÉ ¿òûDZîÂò, ýîÂɱõþ âéÂò±õþ ßÂÑËáèüÏ
ñ±õþ±õ±¿ýßÂî± Õ±æÝ ÕéÅÂé¼ ÎßÂÌ¿úß á±/ÅùÏ, Õ¿ö¿æÈ ¿üòÄý±
üý Îüü÷ûþ ÕòÉ ßÂËûþßÂæËòõþ ëÂ×Âóõþ ú±õþÏ¿õþßÂ Ý ÷±ò¿üßÂ
¿òûDZîÂËòõþ îÂð™Là ßÂõþ±õþ æòÉ æò÷ËîÂõþ ä±ËÂó ÂóËh Îü ü÷ûþ õ±÷
üõþß±õþ ò±÷ ß± Ýûþ±Ë™¦¸ ÛßÂé± îÂð™Là ß¿÷¿é ÆîÂõþÏ ßÂËõþ¼ ¿ßÂcÃ
Îüý× ß¿÷¿éÂõþ ¿õþËÂó±éÇ ÛàòÝ Ã›¶ß±ú Âó±ûþ¿ò¼ ÛßÂõåõþ Õ±Ëá, Îæù
Îýô±æËîÂ, ÂóÅ¿ùúÏ ¿òûDZîÂËò ÕüŦš ýËûþ ÷ÔîÂÅ É ýûþ ¦¤Âóò ð±ú&lõþ¼
Îæùà±ò±ûþ õjÏËðõþ Û¶±ÂóÉ Õ¿ñß±õþ ÎïËß õ¿=Áî ßÂõþ± ýËBå¼
ÕËòß ΕÂËS õ±¿hÂõþ Îù±ßÂæËòõþ ü±Ëï, ÷±òõ±¿ñß±õþ
üÑáêÂò&¿ùõþ ü±Ëï Îðà± ßÂõþËî ÎðÝûþ± ýËBå ò±¼ ßÂõþËî ÎðÝûþ±
ýËBå ò± Îé¿õù ý×Ké±õþ¿öÂëÂ×¼ ß±õþ± ßÂîÇÔÂÂó•Âý× ùãâò ßÂõþËå
üÑËú±ñò±á±Ëõþõþ ¿òûþ÷±õùϼ
Ûõþ Û¶¿îÂõ±Ëð ÛõÑ æ/ù÷ýù ÎïËß ÎûÌïõ±¿ýòÏ Ã›¶îÂɱý±õþ,
ÕÂó±Ëõþúò áèÏòý±Ké õg ßÂõþ±õþ ð±õÏËî áî 10ý× ¿ëÂËü¥¤õþ 2010
ÎïËß Î÷¿ðòÏÂóÅõþ ÎæËùõþ ÎðhÂúæò õþ±æõjÏ Õ±÷õþí Õòúò
ßÂ÷ÇüäÓ ÂÏ Îòûþ¼ Î÷¿ðòÏÂóÅËõþõþ õjÏËðõþ ü÷ïÇËò Ü¿ðò õþ±ËæÉõþ ÕòÉ
ü÷™¦¸ ÎæËùÝ õþ±æõjÏõþ± Ûß¿ðËòõþ Û¶îÂÏßÂÏ Õòúò Âó±ùò ßÂËõþ¼
Î÷¿ðòÏÂóÅõþ ÎæËù ðú¿ðò Ûý× Õòúò äÂËù¼ áî 20Ëú ÷±äÇ ÎæËù
õjÏýîÂɱõþ âéÂò± âËé¼ ÛßÂæò ¿õþ'±ä±ùßÂ, û±Ëß ÎõþùˈÂúËò
æ¿õþ÷±ò± õ±õð 250 é±ß± ¿ðËî ò± Âó±õþ±ûþ Îáèl±õþ ßÂõþ± ýËûþ¿åù,
î±Ëß ¿Âó¿éÂËûþ ýîÂɱ ßÂËõþ ÕòÉ¿ßÂåÅ ü±æ±Ã›¶±l õjϼ Îæù ßÂîÇÂÔ Âó•Â
Îá±é± ¿õø¸ûþé±Ëß ñ±÷±ä±Âó± ¿ðËî ä±ûþ¼ ß±õþí Õ±æÝ ÛßÂý×ö±Ëõ
ü±æ±Ã›¶±l õjÏËðõþ ÛßÂé± õh ÕÑú Îæù ßÂîÇÔÂÂóË•Âõþ ý×òôÂ÷DZõþ

¿ýü±Ëõ, î±Ëðõþ ýËûþ ß±æ ßÂËõþ¼ Ûõþ Âó¿õþõËîÇ ßÂîÇÔÂÂó•Â î±Ëðõþ
ò±ò±õþßÂ÷ üÅËû±á üÅ¿õñ± Îðûþ¼ î±ý× ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× Îæù ßÂîÇÂÔ Âó•Â
Ûý× ýîÂɱõþ ¿õø¸ûéþ ± ä±Âó± ¿ðËî ä±ûþ¼ ÕòÉ õjÏõþ± Ûý× âéÂò±õþ Û¶¿îÂõ±ð
ßÂõþËù Îæù ßÂîÇÂÔ ÂóË•Âõþ ÷ðËî ü±æ±Ã›¶±l õjÏõþ± î±Ëðõþ Õ±S•÷í
ßÂËõþ¼ Ûõþ Û¶¿îÂõ±Ëð 22 õþà õjÏõþ± Õòúò Õõ¦š±ò ßÂËõþò¼
ÂóÅ¿ùúßÂ÷ÇÏõþ± ‘Âó±áù±â¿KéÂ’ õ±¿æËûþ õjÏËðõþ ëÂ×Âóõþ äÂhÂ±Ý ýûþ¼
Õ±ýî ýò ÕËòËß¼ Ûý× âéÂò±õþ ü¥óËßÇ ß±õþ± ßÂîÇÔÂÂó•Â Û¶ä±õþ
÷±ñÉ÷Ëß æ±ò±ûþ Îû ‘‘Â÷±Ýõ±ðÏ õjÏõþ± ëÂ×ËVúÉÛ¶Ëí±¿ðîÂö±Ëõ
ç±Ë÷ù± ÆîÂõþÏ ßÂËõþ¿åù¼’’
ú±üßÂË|íÏõþ ß±Ëå Îæù ÛßÂé± Âóõþ Ï ¿•Âî զa ¼
ñ±õþ±õ±¿ýßÂö±Ëõ üõü÷ûþ ÛËß õÉõý±õþ ßÂõþ± ýËûþËå ‘Îõûþ±h±’ Ý
Û¶¿îÂõ±ðÏËðõþ ‘üÑËú±ñò’-Ûõþ ß±Ëæ¼ ¿ü¿ÂóÕ±ýוÛ÷— æ÷±ò±ûþ
ÎæËùõþ á±ùöÂõþ± ò±÷ õþ±à± ýËûþ¿åù ‘üÑËú±ñò±á±õþ’¼ ¿ßÂcà ò±÷
Õ±ù±ð± ýËùÝ, ¿õø¸ûþáî ¿ðß ÎïËß ÎðàËÂù ý×ÑËõþæ Õ±÷ËùÝ
î± ÎûõþßÂ÷ ¿åù, ßÂÑËáèüÏ Õ±÷ËùÝ î±õþ ¿õËúø¸ Îß±Ëò± õþðõðù
âËé¿ò¼ Õ±õþ Õ±æËßÂõþ ¿ü¿ÂóÕ±ý× •Û÷—-Ûõþ Õ±÷ËùÝ Õõ¦š¸±
ÛßÂý×õþßÂ÷ õþËûþ ÎáËå¼ ÎæùõjÏËðõþ ÷±òÅø¸ õËùÝ áíÉ ßÂõþ± ýûþ
ò±¼ î±Ëðõþ õ±ñÉ ßÂõþ± ýûþ ýÒ±éÅ ÷ÅËh &ò¿î ¿ðËî¼ ÎðÝûþ± ýûþ àÅõý×
¿ò¥§÷±Ëòõþ à±õ±õþ¼ Ûý× ÕõÉõ¦š±&¿ùõþþ ¿õ•ËXÂ, ÛßÂý× •ÅÂõþ ¿ðËûþ
üõ±õþ ð±¿h ò± ÎßÂËé ձù±ð± Õ±ù±ð± ¿ëÂüËÂó±Ëæõù Îõvë õÉõý±õþ
ßÂõþ±, ß±Ëæõþ ÷æÅ¿õþ õ±h±Ëò±, õý×ÂóS, àõËõþõþ ß±áæ ÎðÝûþ±,
Âó¿õþ©¨±õþ ï±ù±-ßÂ¥¤ù-æù Û¶öÂÔ ¿îÂõþ ð±õÏËî Îæù&¿ùËî Ûß±¿ñßÂ
Õ±Ëj±ùò áËh ëÂ×ËêÂËå õ±õþõ±õþ, ¿õ¿öÂi§ ü÷ûþ¼ î±Ëðõþ òɱûÉ
ð±õÏ&¿ùõþ ¿ßÂåÅ ÂóÓõíþ ýËûþËå ñ±õþ±õ±¿ýßÂö±Ëõ ÎæËùÕ±Ëj±ùËòõþ
÷ñÉ ¿ðËûþ¼ õ±ßÂÏ ÛàòÝ ÕËòßÂé± Âóï¼

۶߱¿úî ýËî äÂËùËå

Õ±üi§ ¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂËòõþ ÎÛ¶•Â±ÂóËéÂ
áíîÂËLaõþ õgÅÂËðõþ ü±Ëï Ûß¿é üÑù±Âó¼¼
Îùàß – üÅ÷ò ßÂùɱí Î÷Ì¿ùßÂ
Û¶ü/ ü÷ß±ù ۶߱úòÏ
26

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ÂÕ±i§± ý±æ±Ëõþõþ Õòúò Ý ö±õþîÂÏûþ ‘áíîÂL’a
Îðõ±?ò õþ±ûþ
âéÂò±S•÷
Õòúò Õ±Ëj±ùËòõþ Îß±Ëò± âéÂò± Ûî õɱÂóßÂ÷±S±ûþ Û¶ä±Ëõþõþ
Õ±Ëù± Îúø¸ ßÂËõ ÎÂóËûþ¿åù, ö±õËî õüËù ü¿îÂÉý× ÷Ëò ÂóhÂËõ
ò±¼ Îû÷òé± âéÂù Îù±ßÂÂó±ù ¿õù üÑS•±™Là ð±õÏ ¿òËûþ õø¸ÏÇ ûþ±ò
á±gÂÏõ±ðÏ ü÷±æßÂ÷ÇÏ Õ±i§± ý±æ±Ëõþõþ ΕÂËS¼ ¿ð{¡Ïõþ û™LÃõþ÷™LÃËõþ
Õòúò ÷Ë=Á å±S, ûÅõ, ä±ßÅÂõþÏæÏ¿õ, Õ±ý׿é ۶ËôÂúò±ù, Îòî±-÷LaÏ,
‘õ±õ±’ õþ±÷Ëðõ-Ûõþ Âó±ú±Âó±¿ú Îðà± Îáù ¿ðûþ± ¿÷æDZ, ÕòÅÂó÷ Îàõþ,
éÂ÷ Õùé±õþ, ëÂ׿÷Çù± ÷±îÂGÂßÂõþ, ú±õ±ò± Õ±æ¿÷õþ ÷î äÂù¿BäÂS
î±õþß±Ëðõþ¼ àõËõþõþ ß±áËæ ñ±õþ±õ±¿ýßÂö±Ëõ Û¶îÂÉý õh æ±ûþá±
ßÂËõþ ¿òù Ûý× Õòúò¼ ÛõÑ üõËúËø¸, üõþß±õþ ð±õÏ ð±Ýûþ± Î÷Ëò
ÎòÝûþ±Ëî 5ý× Û¿Ã›¶ù q• ýÝûþ± Ûý× Õòúò Û¶îÂɱý+î ýù 9ý×
ۿÛ¶ù üß±Ëù¼ ß¿Âóù ¿üõT±ù æ±ò±Ëùò, Ûý× æûþ ‘áíîÂËLaõ’þ ¼
Õ¿ýÑü ÂóËïÝ, Õ±Ëù±äÂò±õþ ÷±ñÉË÷Ý ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò üyÂõ¼
Û÷ò¿ß ü¿òûþ± á±gÂÏ, û±õþ ðËùõþ Îòî±-÷LaÏ-Õ±÷ù±õþ± õ±õþõ±õþ
æ¿hÂËûþ ÂóËhÂËåò ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ðÅòÏÇ ¿îÂËîÂ, ¿î¿ò ÂóûÇ™Là ü÷ïÇò
æ±ò±Ëùò ý±æ±ËõþËß ÛõÑ ÕòúòËß ¿âËõþ Îá±é± ÎðËú ¿õ¿öÂi§
õþ±ËæÉ ÂóËï ò±÷ù ÷±òÅø,¸ ýù Î÷±÷õ±¿î ¿÷¿åù, ¿õþËù Õòúò,
Û¶îÂÏßÂÏ Õõ¦š±ò¼ ðÅòÏÇ ¿î ¿òËûþ ÷±òÅËø¸õþ Ε±ö ýûþËî± ÿßÂåÅé± Û¶ú¿÷îÂ
ýù¼
ßÂÏ Ûý× Îù±ßÂÂó±ù ¿õù·
÷LaÏ, ü±ÑüðËðõþ ðÅòÏÇ ¿î ¿òËûþ îÂð™Là ßÂõþ±õþ æòÉ Îù±ßÂÂó±ùËßÂ
¿òûÅM• ßÂõþ± ýËõ¼ ¿òûÅM• ßÂõþËõò õþ±æòÏ¿îÂßÂõþ±¼ îÂËõ Ûý×
Îù±ßÂÂó±Ëùõþ îÂðË™LÃõþ Âó¿õþ¿ñ üÏ÷±õX ï±ßÂËõ qñŠÛ¶ñ±ò÷LaÏ, ÷LaÏ
ÛõÑ ÕòɱòÉ ü±ÑüðËðõþ ÷Ëñɼ Ûõþ õ±ý×Ëõþ ß±Ëõþ± ¿õ•ËX ðÅòÏÇ ¿îÂõþ
Õ¿öÂËû±á Îù±ßÂÂó±ù ß¿÷¿é áèýí ßÂõþËî Âó±õþËõ ò±¼ ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸
üõþ±ü¿õþ Îù±ßÂÂó±Ëùõþ ß±Ëå Õ¿öÂËû±á æ±ò±Ëî Âó±õþËõ ò±¼ 1969Û Îù±ßÂüö±ûþ Ûý× ¿õù Âó±ú ýËùÝ õþ±æÉüö±ûþ Âó±ú ýûþ¿ò¼
üõþß±õþ Îû Îù±ßÂÂó±ù ¿õËùõþ àüh± ÆîÂõþÏ ßÂËõþ¿åù, Õ±i§±
ý±æ±Ëõþ î±õþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂËõþò¼ îÒ±õþ ð±õÏ ¿åù Îû, Îû ß¿÷¿éÂ
Îù±ßÂÂó±ù ¿õù ÆîÂõþÏ ßÂõþËõ, î±Ëî ò±á¿õþß ü÷±Ëæõþ Û¶¿î¿ò¿ñõþ±Ý
ï±ßÂËõ üõþß±õþÏ Ã›¶¿î¿ò¿ñËðõþ ü±Ëï ÛõÑ ðÅý×Ëûþõþ ÕòÅÂó±î ýËõ
Âó=Á±ú Âó=Á±ú¼ Ûå±hÂ±Ý ÕòɱòÉ ð±õÏ&¿ù ¿åù Îù±ßÂÂó±Ëùõþ

•Â÷î±õÔ¿XÂ, üõþ±ü¿õþ ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ÎïËß տöÂËû±á áèýí ßÂõþ±õþ
•Â÷î±, ÎôÂÌæð±õþÏ ÷±÷ù± ßÂõþ±õþ •Â÷î± Û¶öÔ¿î¼ û¿ðÝ Û&¿ù
¿õËùõþ àüh±õþ ¿õø¸ûþ¼ Îû ð±õÏËî ÷Óùî Õòúò q• ýûþ î± ¿åù
ß¿÷¿éÂ, Îûé± àüh± ÆîÂõþÏ ßÂõþËõ, î±Ëî ò±á¿õþß ü÷±Ëæõþ
Û¶¿î¿ò¿ñQ ÛõÑ Îûà±Ëò ß¿÷¿éÂõþ Îß±-ÎäÂûþ±õþ÷ɱò ýËõò ò±á¿õþßÂ
ü÷±Ëæõþý× Îß±Ëò± Û¶¿î¿ò¿ñ¼ 8ý× Û¿Ã›¶ù üõþß±Ëõþõþ Âó•Â ÎïËßÂ
æ±ò±Ëò± ýûþ Îû ý±æ±Ëõþõþ ð±õÏ Î÷Ëò ÎòÝûþ± ýËõ ÛõÑ 9 õþà
Îüý× ÷Ë÷Ç üõþß±õþÏ ¿õ:¿l ۶߱Ëúõþ Âóõþ Õòúò Û¶îÂɱý±õþ ßÂõþËùò
ý±æ±Ëõþ¼ ÂóÅËõþ± ÂóûDZûþß±ù õɱÂóß Û¶ä±Ëõþõþ Õ±Ëù±Ëî ÎïËßÂ
ÕõËúËø¸ ‘æûþ’ ýù ò±á¿õþß ü÷±Ëæõþ¼ ß¿Âóù ¿üõT±Ëùõþ ö±ø¸±ûþ
‘ú±¿™LÃÂóÓíÇ ÂóËï, Õ±Ëù±äÂò±õþ ÷±ñÉË÷ý×’ ¿÷ùù õþô±üÓS¼
Õ±üËù Îß±ï±Ý ÂóÅËõþ± âéÂò±S•÷ ßÂÑËáèü üõþß±Ëõþõþ ß±Ëå
Îüô¿é ö±ùöÂ-Ûõþ ÷î ß±æ ßÂõþù¼ ßÂ÷òÝËûþùïÄ Îá÷Äü, 2-¿æ
ΦóßÂ骱÷, Õ±ðúÇ Õ±õ±üò ÎßÂËù‚±õþÏ üý Ûß±¿ñß ðÅòÇÏ¿îÂËîÂ
÷±òÅËø¸õþ ÷Ëò æË÷ Ýê± Ε±ö ¿ßÂåÅé± Û¶ú¿÷î ýù Ûõþ ÷ËñÉ
¿ðËûþ¼ üÓ¿äÂî ýù ÷ý±ò ö±õþîÂÏûþ áíîÂËLaõþ •¯¯¯— æûþ¼
‘áíîÂLa’ – ÕòÉ õ±™¦¸õî±
ò±á¿õþß ü÷±Ëæõþ Ûý× Õ±Ëj±ùò ûàò üÅjõþ Âó¿õþü÷±¿lËîÂ
¿áËûþ ÎÂóÒÌå±ûþ, îÂàòÝ Îúø¸ ýûþ ò± Õ±õþÝ ÛßÂé± ùh±ý×-Ûõþ ßÂï±,
û± äÂùËå ¿õáî ðúõåõþ ñËõþ¼ Õ±ý×õ÷þ ä±òÅ ú¿÷Çù±õþ Õòúò ÷¿íÂóÅõþ
ÎïËß Armed Force Special Power Act Û¶îÂɱý±Ëõþõþ
ð±õÏËî¼ õ±õþõ±õþ î±Ëß Îáèl±õþ ßÂõþ± ýûþ, õ±õþõ±õþ Îô±üÇ ¿ô¿ëÂÑ
ßÂËõþ Õòúò ö±ã±õþ Î䩆± ßÂõþ± ýËûþËå¼ ¿ßÂcà î±õþ ð±õÏ ÷±ò±
ýûþ¿ò Õ±æݼ Ûý× ¿õËúø¸ Õ±ý×ò AFSPA 1958 ü±ù ÎïËßÂ
õùõÈ õþËûþËå ÷¿íÂóÅËõþ ÛõÑ Ûý× Õ±ý×Ëòõþ ß±õþËí Îüò±õ±¿ýòÏõþ
ü÷™¦¸õþßÂ÷ ß±ûÇßÂù±Âó Æõñî± Âó±ËBå¼ âËé äÂËùËå ÛËßÂõþ Âóõþ
Ûß öÅÂËûþ± üÑâËø¸Ç ýîÂɱõþ âéÂò±, ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ñø¸Çí, ùßÂÕ±ËÂó
ä±ù±Ëò± ýËBå ÕßÂïÉ ÕîÂɱä±õþ¼ Îû Îß±Ëò± õÉ¿M•Ëß üËjýõËú
ýîÂɱ ÂóûÇ™Là ßÂõþ±õþ Õ¿ñß±õþ ¿ðËûþ ÎõþËàËå Ûý× Õ±ý×ò¼ Õ±õþ Ûý×
öÂûþ±õý Õ±ý×Ëòõþ ¿õ•ËXÂ, ü±÷¿õþß ð÷ò-ÂóÏhÂËòõþ ¿õ•ËX ձý×õþ÷
ä±òÅ ú¿÷Çù±õþ ùh±ý× Ã›¶ä±Ëõþõþ Õ±Ëù± ÎïËß ðÓËõþý× ÎïËß û±ûþ¼
Îðà± û±ûþ ò± Îß±Ëò± Îòî±-÷LaÏ õ± äÂù¿BäÂS î±õþß±õþ ¿öÂh¼ ö±õþîÂÏûþ
27

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Ùí ¿òËî õ±ñÉ ßÂËõþ, Îðò±ûþ æ¿hÂËûþ ÕõËúËø¸ î±õþ æ¿÷ ÎßÂËh Îòûþ¼
üõþß±õþÏ ÂóÔ‡ÂËÂó±ø¸ßÂî±ûþ áËh Ýê± Ûý× ¿òûþ÷Laß öÓÂð±ò Õ±Ëj±ùò
Îß±Ëò± Âó¿õþõîÇÂò Õ±òËî Âó±Ëõþ¿ò¼ Õ±üËù Ûý×ñõþËòõþ ¿òûþ÷LaßÂ
Õ±Ëj±ùò&¿ù üõþß±Ëõþõþ ÂóË•Â ‘õ±ô±õþ Îæ±ò’-Ûõþ ÷î ß±æ ßÂËõþ¼
õɱÂóß Îú±ø¸í, ð÷ò-ÂóÏhÂò, ðÅòÏÇ ¿î û±Ëî ú±üËßÂõþ ¿öÂî ò¿hÂËûþ ò±
Îðûþ, î±õþ æËòÉý× Ã›¶Ëûþ±æò ýûþ Û ñõþËòõþ ‘õ±ô±õþ Îæ±ò’-Ûõþ¼ û±ËîÂ
÷±òÅø˸ ß ö±õ±Ëò± û±ûþ Îû, ¿ßÂåÅ öÅÂùäÅÂß ï±ßÂËùÝ Î÷±ËéÂõþ ÝÂóõþ áíîÂLa
ö±Ëù±÷îÂý× ¿õðÉ÷±ò¯
ðÏâÇ ü÷ûþ ñËõþ ö±õþîÂõËø¸Ç ú±üßÂðù, ¿õËõþ±ñÏ ðù, Îòî±-÷LaÏÕ±÷ù±-ÂóÅ¿ùú-Û¶ú±üËòõþ ¿õ•ËX ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ðÅòÇÏ¿îÂõþ
Õ¿öÂËû±á ëÂ×ËêÂËå, ëÂ×ËêÂËå ÷±òõ±¿ñß±õþ ùãâËòõþ Õ¿öÂËû±áݼ
ÕËòß ΕÂËS îÂð™Là ýûþ¿ò, Õ±õþ ¿ßÂåÅË•ÂËS ýËùÝ ÎòÝûþ± ýûþ¿ò
Îß±Ëò± ÂóðË•ÂÂó¼ Îõ±ôÂüÇ ÎßÂËù‚±õþÏËî տöÂûÅM• Îòî±ձ÷ù±Ëðõþ Îß±Ëò±õþßÂ÷ ú±¿™¦¸ ýûþ¿ò¼ Õ±¿úõþ ðúËß ¿úà¿õËõþ±ñÏ
ð±/±ûþ Õ¿öÂûÅM• æáðÏú é±ý×éÂù±Ëõþõþ ¿õ•ËX qñÅ÷±S ¿òõDZäÂËò
Û¶¿îÂZ¿eî± ßÂõþËî ò± ÎðÝûþ± å±h± Õ±õþ Îß±Ëò± ÂóðË•ÂÂó ÎòÝûþ±
ýûþ¿ò¼ Âó¿}Â÷õË/ òjÏáè±÷ áíýîÂɱß±õþÏËðõþ ú±¿™¦¸ ýûþ¿ò Õ±æݼ
ù±ùáËhÂõþ Îü±ò±÷ÅàÏËî ձñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ ý±Ëî ñ¿ø¸Çî±
õþ÷íÏõþ± ÛàòÝ ¿õä±õþ Âó±ò¿ò¼ Îß±Ëò± òÓÉòîÂ÷ ÂóðË•ÂÂóÝ ÎòÝûþ±
ýûþ¿ò¼ ê±`± ÷±ï±ûþ õþ±©†˜ Ûß¿ðËß üÑá¿êÂî ßÂËõþËå ÛËßÂõþ Âóõþ ÛßÂ
öÅÂËûþ± üÑâËø¸Ç ýîÂɱ, áíýîÂɱ¼ ü÷™¦¸ õþßÂ÷ Û¶¿îÂõ±ð, ùh±ý×,
Õ±Ëj±ùòËß ð÷ò ßÂõþ± ýËBå Îüò± Âó±¿êÂËûþ, ÂóÅ¿ùú ¿ðËûþ¼
Õ±ð±ùîÂ&¿ùËî ßÂËûþß ù±ËàõþÝ Îõ¿ú ÷±÷ù± üÅðÏâÇß±ù ñËõþ æË÷
Õ±Ëå, ¿ò©ó¿M ýûþ¿ò Õ±æݼ Ûý×õßþ Â÷ ‘ö±õþîÂÏûþ áíîÂLa’õþ ÂóÓíÇ
à¿îÂûþ±ò ¿ùàËî õüù Ûî ¦¤Š Âó¿õþüËõþ î± Îúø¸ ßÂõþ± û±Ëõ ò±¼
ü±÷¿õþß ð÷ò-ÂóÏhÂò ûî õ±hÂËå, îÂî îÂÏõè ýËBå ÷±òÅËø¸õþ ùh±ý×¼
¿òûþ÷Laß ùh±ý×-Ûõþ õÉïÇî±õþ ÎïËß ¿ú•Â± ¿òËûþ Û¶¿îÂËõþ±Ëñõþ
õþ±™¦±¸ Ý Âó±ŒÂ±ËBå¼ ÆîÂõþÏ ýËBå Û¶¿îÂËõþ±Ëñõþ òîÅÂò ÷ËëÂù¼ ü±õþ± Îðú
æÅËh äÂùËå ùh±ý× – Îß±ï±Ý ëÂ×ËBåËðõþ ¿õ•ËXÂ, Îß±ï±Ý æùæ¿÷-æ/Ëùõþ Õ¿ñß±Ëõþõþ ۶˕Ÿ, Îß±ï±Ý õ± 汿M±W õþ ۶˕Ÿ¼
¿òõþ±Âóð åËßÂõþ õ±ý×Ëõþõþ Ûý× ùh±ý× äÂɱËùË?õþ ÷ÅËà ÎôÂËùËå õþ±©†Ë˜ ß¼
î±ý× Õ±õþÝ îÂÏõè ýËBå ð÷ò¼ Õ±õþ î±õþ ðõþß±õþ æò÷±òËü ¿òËæõþ
ö±õ÷Ó¿îÇ ëÂ×#ù
; õþ±à±, û±Ëî áíLaß տñß±õþ ýõþËíõþ ÕüÑàÉ
õ±™¦õ¸ ¿äÂS ü±÷Ëò ò± äÂËù Õ±Ëü Õ±õþ ö±õþîÂÏûþ ‘áíîÂLa’õþ âÅíñõþ±
ß±ê±Ë÷±õþ ÝÂóõþ Ûß ÎÂóÒ±ä õþã ä¿hÂËûþ ¿ðËûþ õæ±ûþ õþ±à± û±ûþ õ±ý×Ëõþõþ
ä±ß¿äÂßÂÉéÅÂßż

áíîÂËLaõþ ÕÂó±õþ ÷¿ý÷± üÏ÷±õX ÎïËß û±ûþ ¿ð{¡Ïõþ û™LÃõþ ÷™LÃõþ
Âó¿õþ¿ñõþ ÷Ëñɼ Õ±üËù îÒ±õþ ð±õÏð±Ýûþ±&¿ù Îû õþ±Ë©†˜õþ ÂóË•Â
¿õÂó#ò߯ ¿òûþ÷LaßÂî±õþ ñÒ±ä±õþ õ±ý×Ëõþ Îû Õ±Ëj±ùò äÂËù,
î±Ëß ð÷ò ßÂõþËî Îß±Ëò±õþßÂ÷ ßÂüÅõþ ßÂËõþ ò± üõþß±õþ¼ ‘ÎõÕ±ý׿ò’
ùh±ý×Ëß î±ý× ð÷ò ßÂõþ± ýûþ Îüò±õ±¿ýòÏõþ õÅËéÂõþ îÂù±ûþ¼ Ûß¿ðËßÂ
äÂËù ü±÷¿õþß տöÂû±ò ÛõÑ ÕòÉ¿ðËß äÂËù •¿éÂõþ éÅÂßÂËõþ± åÅÒËhÂ
ÎðÝûþ±õþ ÷Ëî± üѦ¨±õþ Õ¿öÂû±ò, û±Ëî ÂóÅ?ÏöÓÂî Ε±öÂËß ¿ßÂåÅé±
Û¶ú¿÷î ßÂËõþ õþ±à± û±ûþ¼
î±ý×, Ûß¿ðËß ձi§± ý±æ±Ëõþõþ ð±õÏ-ð±Ýûþ± Î÷Ëò ¿òËûþ üõþß±õþ
¿òËæõþ ö±õ÷Ó¿îÇ õþ•Â± ßÂõþËî ä±ûþ¼ Õ±õþ ÕòÉ¿ðËß ü÷™¦¸ ÷±òõ±¿ñß±õþ
ùãâò ßÂËõþ 骱k òɱúò±ù Îß±¥ó±òÏ&¿ùõþ ý±Ëî ÎðËúõþ à¿òæ
ü¥óËðõþ ö±G±õþ îÅÂËù ÎðÝûþ±õþ æòÉ ÕÂó±Ëõþúò áèÏò ý±KéÂ-Ûõþ ÷îÂ
ü±÷¿õþß տöÂû±ò ä±ù±Ëò± ýûþ¼ ¿úŠÂó¿îÂËðõþ ¦¤±ïÇõ•þ ±ËïÇ áíýîÂɱ
âé±Ëò± ýûþ ÕgªÂÛ¶ËðËú, Ý¿hÂú±ûþ, ÷ùò±h³ÂËîÂ, Âó¿}Â÷õË/¼
õþ±ËæÉõþ Îæùà±ò±&¿ùËî ÷±òõ±¿ñß±Ëõþõþ ۶˕Ÿ, áèÏòý±Ké õËgÂõþ
ð±õÏËîÂ, öÅÂËûþ± üÑâËø¸Ç ýîÂɱõþ ¿õä±Ëõþõþ ð±õÏËî õþ±æõjÏËðõþ Õòúò
ö±㱠ýûþ ßÂàòÝ ¿÷ïɱ Û¶¿îÂ|n¿î ¿ðËûþ, ßÂàòÝ Õ±S•÷í ò±¿÷Ëûþ¼
áî úîÂËßÂõþ ä¿{¡ú-Ûõþ ðúËß ÕgªÂ›Ã ¶ËðËú ÎîÂËù/±ò±Ëî ßÔÂø߸ Âõ±þ
¿õË^±ý ßÂËõþ õɱÂóß ü±÷™Là Îú±ø¸Ëíõþ ¿õ•ËX¼ æ/Ï ßÔÂø¸ß ձËj±ùò
õh õh Îæ±îÂð±õþ æ¿÷ð±õþËðõþ ÕïÇÍò¿îÂßÂ-ü±÷±¿æß Û¶¿îÂÂó¿M
ñÓ¿ùü±È ßÂËõþ Îðûþ¼ æ¿÷ð±õþ, ü±÷™Là Û¶öÂÅ Ëðõþ æ¿÷ ðàù ßÂËõþ î±
õKéÂò ßÂõþ± ýûþ ü±ñ±õþí ßÔÂø¸ßÂËðõþ ÷Ëñɼ ÛõþßÂ÷ ü÷Ëûþ ¿õËò±õ±
ö±Ëõ q• ßÂËõþ ‘öÓÂð±ò’ Õ±Ëj±ùò – û±õþ ëÂ×ËVúÉ ¿åù æ¿÷ð±õþËðõþ,
ü±÷™Là Û¶öÂÅ Ëðõþ ÷ò Âó¿õþõîÇÂò ßÂõþ±¼ î±ýËù î±õþ±ý× î±Ëðõþ æ¿÷
ü±ñ±õþí ßÔÂø¸ßÂËðõþ ð±ò ßÂõþËõ¼ î±õþ æòÉ Îß±Ëò± æ/Ï Õ±Ëj±ùËòõþ
Û¶Ëûþ±æò Îòý×¼ ü±÷™LÃË|íÏ Ý ßÔÂø¸ßÂü÷±Ëæõþ ÷ËñÉ ¦¤±ö±¿õß Îû
Î|íÏZe, î±Ëß ò±ßÂä ßÂËõþ¿åËùò ¿î¿ò¼ Îú±ø¸ßÂ Ý Îú±¿ø¸ËîÂõþ
÷ËñÉ Î|íÏü¥óßÇ òîÅÂòö±Ëõ õ± õù± ö±Ëù± Õõ±™¦õ¸ ö±Ëõ üÑ:±¿ûþîÂ
ßÂËõþ¿åËùò ¿î¿ò¼ ý׿îÂý±üý× î± Û¶÷±í ßÂËõþ¼ ßÂËûþßÂõåËõþõþ ÷ËñÉý×
Ûý× ‘öÓÂð±ò’ Õ±Ëj±ùò äÂõþ÷ õÉïÇî±ûþ ÂóûÇõ¿üî ýûþ¼ ß±õþí õ±™¦Ë¸ õ,
Ýý× ðÅý× Î|íÏõþ ÷ËñÉ Î|íÏüÑáè±÷ý× ¿åù ëÂ×ÈÂó±ðò ü¥óßÇ Ý
ëÂ×ÈÂó±¿ðß± ú¿M•õþ ÷ËñÉ üÑâ±îÂ-Ûõþ ÷ÓîÂÇ õ+þ Âó, õ±™¦õ¸ î±¼ î±Ëß զ¤Ïß±õþ
ßÂõ±þ üyÂõ ¿åù ò±¼ üyÂõ ¿åù ò± ‘÷ò Âó¿õþõîÇÂËòõþ’ ÷±ñÉË÷ ü±÷™LËà ðõþ
î±Ëðõþ Î|íÏ Õõ¦š±ò ÎïËß ¿õäÅÂÉî ßÂõþ±¼ Ûý× ¿õø¸û¿þ é àÅõ üÅjõþö±Ëõ
Îðà± û±ûþ ßÔÂø¸±íäÂjõþ-Ûõþ Îå±Ëé±አ‘öÓ¿÷ð±ò’-Û, Îûà±Ëò æ¿÷ð±õþ
Îù±ß Îðà±Ëò±ö±Ëõ öÓ¿÷ýÏò ßÔÂø¸ßÂËß æ¿÷ð±ò ßÂËõþ ÛõÑ ÂóËõþ î±ËßÂ
28

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

‘󦾱 õþ±æòÏ¿îÂ’õþ ý×Ë™¦ý¸ ±õþ
ü¿iœî äÂɱé±æÇÏ
î±õþ ß±Ëå ‘ß±õ±õ Î÷ ý±¿DÂ’¼
¿ßÂcà ‘üLa±ü ¿òËûþ õþ±æòÏ¿îÂ’ Îû ßÂËõþ, ‘üLa±ü ßÂõþ±õþ õþ±æòÏ¿îÂ’
î±õþ ß±Ëå ðõþß±õþϼ üLa±ü ï±ßÂËõ, îÂËõý× ò± üLa±Ëüõþ ¿õ•ËXÂ
Îæý±Ëðõþ õ±æ±õþ ï±ßÂËõ¯
‘üLa±ü ¿òËûþ õþ±æòÏ¿îÂ’ ßÂõþ± Îù±ËßÂõþ± Õ±æ ÎùËá ÂóËhÂËå¼
‘üLa±ü ßÂõþ±õþ õþ±æòÏ¿îÂ’Ëß ‘¿ðò±õü±Ëòõþ ÎõðÏîÂËù’ ÎÂóÒÌËå ¿ðËî¼
‘üLa±ü ßÂõþ±õþ õþ±æòÏ¿îÂ’-õþ Îù±ËßÂõþ± õþ±™¦±¸ ßÂËõþ ¿ðËBå¼ ‘üLa±ü
¿òËûþ õþ±æòÏ¿îÂ’Ëß ‘äÓÂËh±ûþ Õ±Ëõþ±ýËòõþ’¼
ÕõúÉ Ûé± ü¿g•ÂËíõþ üÓS¼ ö±õþü±Ë÷Éõþ ûÅËáõþ üÓS Õ±ù±ð±¼
Îû¿ðò ¿ð¿ð¿á¿õþõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ òÂóÅÑüî± ð±ð±¿á¿õþõþ ðÂóðÂó± ÛßÂËäÂËéÂ
ßÂËõþ îÅÂùî¼ ð±ð±¿á¿õþõþ õþ±æòÏ¿î ßÂõþ± Îù±ËßÂõþ± ¿ð¿ð¿á¿õþ ßÂõþ±
Îù±ËßÂËðõþ Î÷Ëõþ âËõþ ìÅ¿ßÂËûþ ¿ðî¼
Õ±æ üLa±Ëüõþ ú¿M•õþ õþ±©†Ï˜ ûþ õþ±æòÏ¿î ü±ý±ûÉ ßÂõþËå üLa±Ëüõþ
¿õ•ËX áæÇ÷±ò ¿õËõþ±ñÏ õþ±æòÏ¿îÂËß¼ ü±ý±ûÉ ßÂõþËå ëÂ×BäÂî±ûþ
ëÂ×êÂËî¼
Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËî ðÅ-ðËùõþ ÷ËñÉ ü±ý±ËûÉõþ Ûý× ÛßÂîÂõþô±
üÓSé± ô¿ùî õþ+Âó Âó±ËBå ß±Ëõþ± ¿õø¸ûÏþ áî ü¿ðËBåûþ òûþ¼ õþ±æòÏ¿îÂßÂ
Âó±¿õþÂ󱿕«ÇßÂî±õþ õd÷ÅàÏ õ±™¦¸õî±õþ ú¿M•Ëî¼
Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËî Ûß ÂóË•Âõþ Õ¿™¦¸Qý× ÕòÉ ÂóË•Âõþ
õþ±æòÏ¿îÂß ձËõþ±ýËò õdáîÂö±Ëõ Îû ü±ý±ûÉ ßÂõþËå, Ûý×
âéÂò±é±ý× ü±÷Ëò ¿òËûþ Õ±üËå áöÂÏõþ Ûß õþ±æòÏ¿îÂß üîÂÉËß¼
üîÂÉé± ýù Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ Û¶¿îÂÂó•ÂËðõþ ÷ËñÉ äÂùËå
éÂ!Âõþ¼ Õ±Ëå ¿æâ±Ñü±¼ îÂõÅ î±Ëðõþ ÷ËñÉ Õ±Ëå Îß±ò Ûß áöÂÏõþ
õdáî ÛßÂQ¼ û±Ëî ü±ý±ËûÉõþ ÛßÂîÂõþô± üÓSé± õ±™¦¸Ëõ ý×ËBå
¿òõþËÂó•Âö±Ëõ üyÂõ ýËî Âó±Ëõþ¼
î±ý× ‘ëÂ×i§îÂîÂõþ õ±÷ôèÂKéÂ’ Õ±õþ ‘÷±-÷±¿éÂ-÷±òÅø¸’ õÅ¿ç ¿÷ùËå
ðÓõþõîÇÂÏ Îß±ò ÕËðà± üÏ÷±¿õjÅËî¼ S•Ë÷ý× û±Ëß ¦ó©† Õ±õþ
ðÔúÉ÷±ò ßÂËõþ îÅÂùËõ ü÷ûþ¼
•3—
Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ Û ùh±ý× S•Ë÷ý× ðÏâÇ ýËûþ äÂËùËå¼

•1—
•Â±™Là ýÝ Îû±XÔ Â áí,
ßÂõþ Õ¦a ü¥¤õþí,
òõ±Ëõõþ ÕòÅ÷¿îÂ, ß±¿ù ýËõ õþí¼
õ±Ñù±õþ õþ±æòÏ¿îÂËî ձæËßÂõþ òõ±õú±ýÏõþ ûÅXÂéÂ±Ý äÂùËå
ÛõþßÂ÷ý×¼ Îüý× 2008 ÎïËßÂý×¼ äÂùËå Îö±é ûÅX¼ ÎïË÷ ÎïË÷¼
ï÷Ëß ï÷Ëß¼ êÂ÷Ëß êÂ÷Ëß¼ ‘õþí’ Õ±õþ ‘ü¥¤õíþ ’-Ûõþ Âóõþ¥óõþ±
Î÷Ëò¼ Âó=Á±ËûþîÂ, Îù±ßÂüö±, ÂóÅõüþ ö±õþ õþ±ëÂ×` Âó±õþ ßÂËõþ¼ àGÂûÅXÂ
Õ±õþ àG¿õõþ¿îÂõþ ÷j±S•±™Lñ åËj¼ ‘ß±Ëé±ûþ±-Îâ¿õþû±þ -ëÂ×ðûþò±ù±’-õþ
ûÅX Âó±õþ ýËûþ Ûõ±õþ ÛË!Âõ±Ëõþ ô±ý×ò±ù õþ±ëÂ×`¼
õ±Ñù±õþ õÅËß ձËõþßÂé± ûÅXÂÝ äÂùËå Âó±ú±Âó±¿ú¼ ûÅX Îûà±Ëò
õɱl ¿õõþ±é ¿õõþ¿î¿õýÏò¼ ûÅX ðËùõþ ü±Ëï ðËùõþ òûþ¼ æòî±õþ
ü±Ëï áíúSn¸õþ¼ æ¿éÂù Îûà±Ëò ûÅá¼ ¿ßÂcà æòî± ûàò æ±áõþ¼
Îûà±Ëò ¿ðáË™Là ÎðõÏ áæÇò¼ ûÅXÂöÓ¿÷ ïõþ ïõþ¼ Õ±ûþËÅ ñ-Õ±RîÂɱËá¼
úÂóËï - õÏõþËQ¼ âÔí±ûþ Õ±õþ ÎäÂîÂò±ûþ¼ Îü ûÅËXÂõþ ô±ý×òɱù õþ±ëÂ×`Â
ÛàËò± õ±ßÂϼ ö¿õø¸ÉËîÂõþ ßÅÂûþ±ú±õþ ä±ðõþ ì±ß±¼
Û¿ðËß õ±Ñù±õþ õþ±æòÏ¿îÂËî ‘ö±õþü±÷É’-õþ Âó±ù± Îúø¸¼ Ûàò
‘ü¿g•Âí’-Ûõþ ù¢Ÿ¼ Õùüá÷ò± õ/öÓ¿÷ ÂóÓíÇ ßÂËõþ ÙîÅ äÂS• ûÅá
Õõü±Ëò¼ òîÅÂò Î÷±h æòî±õþ ÷òËò Õ±äÂõþËí¼ òîÅÂò ñ±õþ õþ±Ë©†õ˜ þ
Õ±ûþËÅ ñ ð÷Ëò¼ Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËî òîÅÂò çÂùß¼ Îö±ËéÂõþ á`ÂÏõþ
õ±ý×Ëõþõþ õþ±æòÏ¿îÂËîÂÝ òîÅÂò ÷±S±õþ Îû±æò±¼
á`ÂÏõX Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËî òûþ± äÂ÷ß¼ á`ÂÏõþ õ±ý×Ëõþõþ
õþ±æòÏ¿îÂËî ëÂ×æ±Ëòõþ ëÂ×BåW±Ëüõþ ëÂ×BäÂî±¼ äÂËùËå ðÅæËòý×¼
ü÷±™LÃõþ±ù ü=Á±õþÂóËï¼ ¿ò¿ðÇ©† ¿ò榤î±ûþ¼ û÷æ æ±îÂß ýËûþ¼
ü¿g•ÂËíõþ¼
•2—
ðÅ-ðÅËé± õþËã õËü õþßÂË÷ ÎüËæËå Ûõ±Ëõþõþ Îö±ËéÂõþ
õþ±æòÏ¿îÂé±¼
ÛßÂé±, ‘üLa±ü ßÂõþ±õþ õþ±æòÏ¿îÂ’¼ ð±ð±¿á¿õþõþ õþ±æòÏ¿î¼
Õ±ËõþßÂé±, ‘üLa±ü ¿òËûþ õþ±æòÏ¿îÂ’¼ ¿ð¿ð¿á¿õþõþ õþ±æòÏ¿î¼
‘üLa±ü ßÂõþ±õþ õþ±æòÏ¿îÂ’ Îû ßÂËõþ, ‘üLa±ü ¿òËûþ õþ±æòÏ¿îÂ’
29

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

òõ±õú±ýÏõþ Û ùh±ý× ðÏâÇîÂõþ ýËûþ äÂËùËå S•Ë÷ý×¼ Õ±õþ ðÏâÇ Âó±á¿hÂ, ù±ù ô±éÂßÂ, ñ÷ß ձõþ ëÂ×ðÉî îÂæÇòÏ, Õ±&ò Õ±õþ îÂËõþ±ûþ±ù,
ÎïËß ðÏâÇîÂõþ ýËûþ äÂËùËå Îö±ËéÂõþ á`ÂÏõþ õ±ý×Ëõþõþ ùh±ý×Ëûþõþ ýîÂɱ Õ±õþ ñø¸ËÇ íõþ üË/ âõþ ßÂËõþ áíîÂL¼a Îûà±Ëò Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ
å±ûþ±¼ áíúSn¸õþ üË/ æòî±õþ äÂù÷±ò ùh±ý×Ëûþõþ å±ûþ±¼
÷±ï±ûþ äÂËhÂý× •Â÷î±ûþ Õ±Ëü ôÂɱ¿üõ±ð¼ üÅðõÓ þ æ±÷DZ¿ò ÎïËß ÎÂó±h±
Îö±ËéÂõþ ùh±ý×Ëûþ ðÅ-Âó•Âý× Õ±æ ä±ý×Ëå Ûß ¿ìÂËù ðÅ-Âó±¿à õ/Ëðú ÂóûÇ™Lü ÎðËú ÎðËú¼ ûÅËá ûÅËá¼
÷±õþËî¼
Õ±üËù üÑüðÏûþ õþ±æòÏ¿î ձõþ üÑüðÏûþ õÉõ¦š±õþ ÷ËñÉý×
‘ðÅ-Âó±¿à’ ÷±Ëò, ‘Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËî Û¶¿îÂÂó•Â’, Õ±õþ ‘Îö±ËéÂõþ Õ¿òõ±ûÇö±Ëõ ÎïËß û±ûþ áöÂÏõþ Ûß ¿Z䱿õþî±õþ õÏæ¼ áíîÂËLaõþ
á`ÂÏõþ õ±ý×Ëõþõþ Û¶¿îÂÂó•Â’¼
ò±÷ ßÂËõþ ¿Z䱿õþî±¼
‘üLa±ü ßÂõþ±õþ õþ±æòÏ¿îÂ’ Îû ßÂõþËå, ðÅ-Âó•ÂËßÂý× õ±ò±ËBå Îü
Ûà±Ëò õþ±©†˜Ëß ýËî ýûþ Âóûþü±Ýûþ±ù±-•Â÷î±õ±òËðõþ,
î±õþ üLa±Ëüõþ ¿úß±õþ¼
æ±ý±Ëæõþ ß±õþõ±õþÏËðõþ, æ¿÷-õ±¿hÂ-õɱ‚ õɱù±k Õ±õþ õɱù±k
‘üLa±ü ¿òËûþ õþ±æòÏ¿îÂ’
úÏËéÂõþ ÷±¿ùßÂËðõþ ¿òõþ‚ÅÂú ÛßÂ
Îû ßÂõþËå, üLa±Ëüõþ ä±æÇúÏéÂ
Û¶¿î‡±ò¼ ¿ßÂcà õþ±©†˜Ëß ÂóõþËîÂ
‘÷±Ý-÷÷î±
Æòõþ
±
æÉ’
Õ±õþ
Õ±òËå Îü ðÅæËòõþý× ò±Ë÷¼
ýûþ ‘üõ±õþ æòÉ õþ±©†’˜ -õþ å½Ëõú¼
Û ¿õËõþ±¿ñî± ¿ßÂcà qñÅ
Õ¿™¦Q¸ Õ±õþ õ¿ýõþË/õþ, õþ+Âó
‘÷±ßÇÂüõ±ðÏ-÷±Ýõ±ðÏ Ûß ýɱûþ’ ñT¿òõþ
ü¿g•ÂËíõþ òûþ¼ õõþ±õËõþõþ¼
Õ±õþ ¦¤õ+þ ËÂóõþ, Õ±R± Õ±õþ ß±ûþ±Õ±h±ù
ÎïËßÂ
î±ý×
ëÂ×
Ò
¿
ßÂ
Î÷Ëõþ
û±ËBå
Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËî ðÅõþ Ûý× ¿Z䱿õþî±ËßÂý× î±ý× îÅÂËù
Âó•Âý× Îû Îö±ËéÂõþ á`ÂÏõþ
÷±Ýõ±ðÏ õþ ± æòÏ¿îÂõþ ¿õ•ËX ñõþËî ýûþ äÂùËò õùËò Õ±ä±õþ
õ±ý×Ëõþ îÔÂîÂÏûþ ÛßÂé± ÂóË•Âõþ
Õ±äÂõþËí ß±Ëæ ßÂË÷Ç üõÇS¼
÷±ßÇ
Â
üõ±ðÏ-÷÷î±õ±ðÏËðõþ
Õ¿öÂi§
¿õËõþ ± ¿ñî± ßÂËõþ û±ËBå
õþ±Ë©†˜õþ Û¶¿î‡±òËß¼
ü±ñ±õþíö±Ëõ, Ûý× âéÂò±é±ý×
ü÷Ëûþõþ Îß±ò Ûß à±î±ûþ
ðÅ
ø
¸
÷
¿ò
Õ±õþ
¿äÂõþ
ß
±ùÏò
üÑâ±ËîÂõþ
áöÂÏõþ Õ±Ëõþ ± ÛßÂé±
Îß±ò Ûß ¿ò¿ðÇ©† ß±ù àËGÂ
ü±ñ±õþí üîÂÉé±¼
õþ±æòÏ¿îÂß üîÂÉËß ü±÷Ëò
¿Z䱿õþî±õþ ÛðÅËé± õþ+ÂóËß ö±á¿òËûþ Õ±üËå¼
õ񱎱 ßÂËõþ ¿òËî ýûþ ú±üß ձõþ
üîÂÉé± ýù Îö±ËéÂõþ á`ÂÏõþ õ±ý×Ëõþõþ õþ±æòÏ¿îÂß Û¶¿îÂÂóË•Âõþ ¿õËõþ±ñÏ ðùËß¼
ü±Ëï Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ üõ ßÅÂúÏùËõõþý× Õ±Ëå Îß±ò Ûß áöÂÏõþ
ü÷Ëûþõþ Ûß ß±ùà` ÎïËß ձËõþß ß±ùàË` Âó± õ±h±ËîÂ
ü±ñ±õþí õdáî üÑâ±î¼
ÎáËù Û ðÅËé± õþ+ËÂóõþ ÷ËñÉ ÛɱËS•±õɱ¿éÂßÂüÄ õ± ¿îÂßÂhÂ÷õ±æÏ
‘÷±Ý-÷÷î± Æòõþ±æÉ’ Õ±õþ ‘÷±ßÇÂüõ±ðÏ-÷±Ýõ±ðÏ Ûß ýɱûþ’ ßÂËõþ ÎûËî ýûþ Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ Û¶¿î¿é ðùËßÂý×¼
ñT¿òõþ Õ±h±ù ÎïËß î±ý× ëÂ×Ò¿ß Î÷Ëõþ û±ËBå ÷±Ýõ±ðÏ õþ±æòÏ¿îÂõþ
ü÷Ëûþõþ ¿ò¿ðÇ©† Î÷±ËhÂõþ ÷±ï±ûþ ðÅ-ðËùõþ ÷ËñÉ ðÅ-õþ+ËÂóõþ
¿õ•ËX ÷±ßÇÂüõ±ðÏ-÷÷î±õ±ðÏËðõþ Õ¿öÂi§ ðÅø¸÷¿ò Õ±õþ ¿äÂõþß±ùÏò õÒ±Ëé±ûþ±õþ±¼ Õ±õþ ü÷Ëûþõþ Ûß Î÷±h ÎïËß ÕòÉ Î÷±Ëh ÎûËîÂ
üÑâ±ËîÂõþ ü±ñ±õþí üîÂÉé±¼
¿áËûþ ðÅ-õþ+ËÂóõþ ÷ËñÉ Ã›¶ËîÂÉß ðËùõþ ¿ëÂáõ±æϼ ¿Z䱿õþî± Ûö±Ëõý×
•4—
÷ÓîÇ ýËûþ ÝËê õÉõ¦š±õþ üÅËõðÏ ûËLa¼
ßÂÏ Îüý× áöÂÏõþ ÛßÂQ· Õ¿òBå± üËMWÝ Îû ÛßÂËQõþ õd÷ÅàÏ
Âóûþü±Ýûþ±ù±-•Â÷î±õ±òËðõþ ýËûþ ð÷Ëòõþ ¿êÂËß Îòûþ õþ±©†˜¼
õ±™¦¸õî± ô¿ùî õþ+Âó ÎÂóËûþ û±ûþ··
õþ±©†Ï˜ ûþ ð÷Ëòõþ ¿õ•ËX æò ü÷Ë•Â Îü±Bä±õþ ýõ±õþ ¿êÂËß Îòûþ ¿õËõþ±ñÏ
ßÂÏ Îüý× áöÂÏõþ üÑâ±î· Õ¿òBå± üËMWÝ Îû üÑâ±ËîÂõþ õ±™¦õ¸ î± ðù¼
Û¶¿îÂñT¿òî ýûþ ü÷™¦¸ Û¶¿îÂÂóË•Âõþ ¿÷¿ùî Îß±õþ±Ëü··
ð÷ò ûî õ±ËhÂ, ú±üß ðËùõþ æò ¿õ¿Båi§î± îÂî õ±Ëh¼
Û ÛßÂQ ýù Û¶¿î‡±Ëòõþ ÛßÂQ¼ Û ÛßÂQ ýù üÑüðÏûþ áíîÂËLaõþ
ð÷ò ûî õ±ËhÂ, ð÷Ëòõþ ¿õ•ËX Îü±Bä±õþ ¿õËõþ±ñÏ ðËùõþ Û¶¿îÂõ±ðÏ
ÛßÂQ¼ Û ÛßÂQ ýù ¿Z䱿õþî±õþ ÛßÂQ¼ Îûà±Ëò ù±ù Îä±à, ù±ù ö±õ÷Ó¿îÇ îÂî õ±Ëh¼
30

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ú±üß ðËùõþ ¿õ¿Båi§î± ûàò ü¥óÓíÇ ýûþ, ¿õËõþ±ñÏ ðËùõþ
ö±õ÷Ó¿îÇ îÂàò Âó¿õþÂóÓíÇî± Âó±ûþ¼
¿õËõþ±ñÏ ðËùõþ Û ö±õ÷Ó¿îÇ áËh ÝËê ‘ü±Ñ¿õñ±¿òßÂ
Õ±Ëj±ùò’-Ûõþ ÷ñÉ ¿ðËûþ¼ æòî±õþ Õ±Ëj±ùòËß ¿åòî±ý× ßÂËõþ¼
æòî±õþ Õ±Ëj±ùËòõþ ÷ËñÉ ‘ü±Ñ¿õñ±¿òß ձËj±ùò’-Îß ü±ß±õþ
ßÂËõþ¼ æòî±õþ Õ±Ëj±ùËò ‘ü±Ñ¿õñ±¿òß ձËj±ùò’-Ûõþ
õþ±æòÏ¿îÂß ö±ø¸± Õ±Ëõþ±Âó ßÂËõþ¼ Õ±Ëj±ùËò æòî±õþ ëÂ×ËðɱáËßÂ
ÎõÒËñ ÎõþËà ¿õËõþ±ñÏ ðËùõþ ‘ü±Ñ¿õñ±¿òß ëÂ×Ëðɱá’-Ûõþ ÝÂóõþ
æòî±Ëß ¿òöÇÂõþúÏù ßÂËõþ ÎõþËà ¿ðËûþ¼ æòî±õþ Õ±Ëj±ùòËßÂ
÷ÅËê±ûþ ÂóÅËõþ î±õþ ÎïËß ¿òËæËðõþ õþ±æÍò¿îÂß ÂóÅ¿©†õXÇÂËßÂõþ Îû±á±ò
Îû±á±h ßÂËõþ ¿òËûþ¼
üLa±ü ðÓõþ ßÂõþ±õþ Õ±Ëj±ùò òûþ¼ üLa±üËß ä±ùÅ ÎõþËà üLa±ü
¿õËõþ±¿ñî±õþ Õ±Ëj±ùò¼ û±Ëî üLa±ü ï±Ëß¼ î±ý× üLa±ü
¿õËõþ±¿ñî±õþ õ±æ±õþÝ ï±Ëß¼ üLa±ü ¿õËõþ±ñÏ æòî±Ëß Îö±ËéÂõþ
õ±æ±Ëõþ ÎõäÂõ±õþ õþ±æòÏ¿î¼ Õ±õþ îÂî¿ðò æòî±Ëß ‘ü±Ñ¿õñ±¿òßÂ
Õ±Ëj±ùò’ ¿ðËûþ ÷ÅËê±ûþ ÎõþËà Îðõ±õþ õþ±æòÏ¿î¼ î±ý× ¿ü/ÅËõþõþ
ä±ø¸Ï æ¿÷ ¿ôÂËõþ Âó±ûþ ò±¼ ¿ßÂcà ÎòSÏõþ õþ±æÍò¿îÂß ÎüÌö±áÉ çÂùËßÂ
çÂùËü ÝËê¼ ä±ø¸Ï ö¿õø¸ÉËîÂõþ Õ±ú±ûþ Õ±ú±ûþ Îö±ËéÂõþ æòÉ ¿ðò
Îá±Ëò¼ ¿õËõþ±ñÏ ðËùõþ õþ±æÍò¿îÂß ÎüÌö±ËáÉ äÂ÷ß ù±Ëá¼
üõËúËø¸ õþ±æÍò¿îÂß Âó±ù± õðËùõþ ü±Ëï ü±Ëï õþ±æòÏ¿îÂõþÝ
õðù ýûþ¼ ¿êÂËß Û¶ï±õþ ðùÏûþ ÂóÅò¿õÇòɱü ýûþ¼ ¿Z䱿õþî±õþ ðÅËé±
õþ+ËÂóõþ Îû ö±á õ񱎱 ýËûþ ï±Ëß õþ±©†˜Ïûþ Õ±õþ ¿õËõþ±ñÏ ðËùõþ ÷ËñÉ,
õþ±©†˜ •Â÷î±ûþ ðùÏûþ ý±î õðËùõþ ÂóËõþ, ÂóÅò¿õÇòɱü ýûþ Îü ö±á
õÒ±é±õþݼ
•5—
‘ÛßÂQ’-õþ ÂóËõþ ‘üÑâ±îÂ’¼
Û üÑâ±î ýù Û¶¿î‡±ò Õ±õþ Û¶¿î‡±ò ¿õËõþ±¿ñî±õþ üÑâ±î¼
Û üÑâ±î ýù ‘üÑüðÏûþ áíîÂLa’ Õ±õþ ‘æòáíîÂLa’-õþ üÑâ±î¼
Û üÑâ±î ýù ‘ü±Ñ¿õñ±¿òß ձËj±ùò’ Õ±õþ ‘¿õ›-õÏ Õ±Ëj±ùò’Ûõþ üÑâ±î¼
üLa±Ëüõþ ¿õ•ËX ü±Ñ¿õñ±¿òß ձËj±ùËòõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ æòî±ËßÂ
÷ÅËê±ûþ ÎõþËà Îö±ËéÂõþ õ±æ±Ëõþ ¿õËõþ±ñÏ ðËùõþ ëÂ×O±ò¼ Ûé± ÛßÂé±
Âó¿õþí¿î¼ Õ¿õõþ±÷ Õá¿òî ձËj±ùòËß ¿åòî±ý× ßÂËõþ õþ+Âó Âó±ûþ
Û Âó¿õþí¿î¼
Õ±Ëõþß õþßÂ÷ Âó¿õþí¿î ýËî Âó±Ëõþ¼
Îü Âó¿õþí¿î Ûß¿ðò ýËûþ¿åù òßÂú±ùõ±¿hÂËî¼ Îû Âó¿õþí¿îÂ

Ûß¿ðò ýËûþ¿åù Îá±ÂóÏõ{¡öÂÂóÅËõþ¼ Îü Âó¿õþí¿î ձõ±õþ Îðà± ÎáËå
æ/ù÷ýËù¼ ù±ùáh ձËj±ùò ¿ðËûþ û±õþ üÓSÂó±î¼
Û Âó¿õþí¿î ýù æòî±õþ õþ±æÍò¿îÂß ëÂ×O±ò¼ ý±æ±õþ ý±æ±õþ
ù±Ëà± ù±Ëà± æòî±õþ õþ±æÍò¿îÂß ëÂ×O±ò¼ ûàò Îö±ËéÂõþ õ±æ±Ëõþ
äÂËõþ à±Ýûþ± Îòî±õþ± ÛËßÂõ±Ëõþ ÕÛ¶±ü¿/ß ýËûþ ÂóËh¼ ûàò õþ±Ë©†õ˜ þ
Îý±÷h±-Îä±÷h± ßÂîDZõÉ¿M•õþ± ü±ñ±õþí áè±÷É æòî±õþ ß±ËåÝ ÛßÂéÅÂÝ
Âó±M± Âó±ûþ ò±¼ ûàò ÷LaÏ-Õ¿ôÂü±õþ-Îòî±Ëðõþ ձ߱úäÅÂ¥¤Ï ÷±ò
÷ûÇɱð± ñÓËù±ûþ ¿÷Ëú û±ûþ¼ Õ±õþ Îüý× üõ ÷±¿ôÂûþ±õþ±, û±Ëðõþ ò±÷
ßÂËõþ öÂûþ Îð¿àËûþ ÷±Ëûþõþ± õ±Bä±Ëðõþ âÅ÷ Âó±h±Ëî±, î±õþ± üõ ðÓËõþõþ
úýËõþ Âó±¿ùËûþ ¿áËûþ ð÷ Îòûþ¼ ù±Ëà± ù±Ëà± ÷±òÅËø¸õþ üý¦Ú÷ÅàÏ
ëÂ×ËðɱËá õðËù û±ûþ ûàò üõ ¿ßÂåż
Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ëÂ×O±ò, Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ Îòî±-ÎòSÏðËùõþ ëÂ×O±ò, ü±Ñ¿õñ±¿òß ձËj±ùò, üõ ¿ßÂåÅËßÂý× àõþËäÂõþ à±î±ûþ
ÎôÂËù Îðûþ æòî±õþ Û õþ±æÍò¿îÂß ëÂ×O±ò¼ Û ëÂ×O±Ëò ò±ûþß ýûþ
qñÅ æòî±¼ Õ±õþ æòî±õþ ¿õ›-õÏ Õ±Ëj±ùò¼
Îö±ËéÂõþ õ±æ±Ëõþ æòî±Ëß Îõä± ýËõ· æòî± Îö±ËéÂõþ
õþ±æòÏ¿îÂõþ Îòî±Ëðõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ÎüÌö±ËáÉõþ Îõ±Ëh ýËõ·· ò±
¿ß æòî±õþ ¿òËæõþý× ëÂ×O±ò ýËõ··· ÕÛ¶±ü¿/ß ýËõ Îö±éÂ
õþ±æòÏ¿îÂõþ ðù-Îòî±-ÎòSÏ····
î±ý× ¿õ›-õÏ Õ±Ëj±ùò, ¿õ›-õÏ õþ±æòÏ¿îÂ, ¿õ›-õÏ ðù Õ±õþ
æòî±õþ õþ±æÍò¿îÂß ëÂ×O±Ëòõþ üË/ Õ¿òõ±ûÇ üÑâ±î Îö±éÂ
õþ±æòÏ¿îÂõþ Õ±õþ üÑüðÏûþ õþ±æòÏ¿îÂõþ¼ Îü üÑâ±î ¿äÂõþß±ùÏò¼
•6—
‘õþ±©†’˜ Õ±õþ ‘¿õËõþ±ñÏ ðù’, ‘ð÷ò’ Õ±õþ ‘üÑ¿õñ±¿òß ձËj±ùò’,
‘üLa±ü ßÂõþ±õþ õþ±æòÏ¿îÂ’ Õ±õþ ‘üLa±ü ¿òËûþ õþ±æòÏ¿îÂ’ ¿÷Ëùý×
î±ý× áËh ÝËê ‘üÑüðÏûþ õÉõ¦š±’¼ áËh ÝËê ‘Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂ’¼
¿ßÂcà õ±Ñù±õþ Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂõþ Õ±Ëå Õ±Ëõþ± ÛßÂé± Æõ¿ú©†É¼
õ/öÓ¿÷Ëî Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËî Âó±ù± õðù ýûþ ûÅá±õü±Ëò¼
üÑüðÏûþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ¿òûþ¿÷î Âó±ù± õðËùõþ üÅËõðÏ ûLa Ûà±Ëò
ß±æ ßÂËõþ ò±¼ ú±üß ðËùõþ ¿õ¿Båi§î± Õ±õþ ¿õËõþ±ñÏ ðËùõþ ö±õ÷Ó¿îÇÂ
ÂóÅËõþ± ýËùý× Ûà±Ëò Âó±ù± õðù ýûþ ò±¼ î±õþÂóËõþÝ äÂËù üLa±Ëüõþ
Îæ±Ëõþ Îæ±õþ ßÂËõþ ðàù ßÂËõþ áÒɱé ýËûþ õËü ï±ß±õþ Âó±ù±¼ î±ý×
Û ü÷Ëûþ Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËîÂÝ üLa±ü-ð÷Ëòõþ Îàù± äÂËù
ÂóÅËõþ±ðË÷¼ Îö±é õþ±æòÏ¿î ձõþ ÷±¿ôÂûþ±îÂËLaõþ Õ±MÏßÂõþí Îðà±
û±ûþ õþ±ËæÉ õþ±ËæÉý×¼ Õ±ñ±-ü±÷™LÃõ±ðÏ õÉõ¦š±õþ üÓäÂß ýËûþ¼ ¿ßÂcÃ
õþ±æÍò¿îÂß ðù ¿òËæý× üÅüÑá¿êÂî ÷±¿ôÂûþ±îÂLa üÔ¿©† ßÂËõþËå, Ûé±
31

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Îðà± û±ûþ Ûý× õ±Ñù±ûþý×¼ î±ý× Ûà±Ëò Îö±ËéÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËîÂÝ
äÂËù üÅüÑá¿êÂî üLa±ü-ð÷Ëòõþ Îàù±¼ õþ±æòÏ¿îÂß äÂS• ü÷±Ëæõþ
ý±î ñËõþ¼
Ûà±Ëò î±ý× ‘ü±ùõ± æÅh³ ÷’, ‘Îüf±’ õ± ‘ò±üÅü’-Ûõþ Û¶¿îÂõþ+Âó
‘ý±÷DZð õ±¿ýòÏ’ ýËùÝ Îü Õ¿õßÂù Û¶¿îÂõþ+Âó òûþ¼ Îö±ËéÂõþ á`ÂÏõþ
õ±ý×Ëõþõþ õþ±æòÏ¿îÂËß ð÷ò ßÂõþ±õþ æËòÉ õþ±©†˜Ïûþ üLa±Ëüõþ ý±î ñËõþ
ðùÏûþ üLa±ü ò±÷±Ëò±õþ ð±ûþö±õþ Îî± î±õþ Õ±Ëåý×¼ ¿ßÂcÃ Û å±h±Ý
î±õþ Õ±Ëå Õ±Ëõþß ð±ûþö±õþ¼ õÅï ðàù, å±m± Îö±é ձõþ ¿õËõþ±ñÏ
ðùËßÂÝ ð±¿õËûþ õþ±à±õþ ð±ûþö±õþ¼ î±ý×
ûî•Âí üõþß±õþÏ ðËùõþ ßÂ÷ÇÏõþ±ý× ‘Î÷Ëõþ
ÎôÂùù Îá±’ õËù ò± ¿äÂÈß±õþ ßÂËõþ,
Õïõ± ÎßÂf-õþ±æÉ üõþß±õþÏ •Â÷î±õþ
÷ËñÉ ¿õËúø¸ ¿õËõþ±ñ ò± æË÷ ÝËêÂ,
îÂî¿ðò qñÅ ‘¿õ¿Båi§î±’ õ± ‘ö±õ÷Ó¿îÇÂ’õþ Îæ±Ëõþ üõþß±õþ õðù ýûþ ò± õ±Ñù±ûþ¼
ü¿g•ÂËí î±ý× Îðà± û±ËBå õþ±©†˜Ïûþ
õþ±æòÏ¿îÂõþ òîÅÂò ñ±õþ±¼ ÎßÂfÏûþ
Û¶ú±üËòõþ Õ±õþ ý±ý×Ëß±éÇÂ-üÅÛ¶Ï÷Ëß±ËéÇÂõþ
ý™¦¸Ë•ÂËÂó Õ±ñ± Îüò± Õ±õþ î±õþ
¿òûþLaËíõþ õþ±æòÏ¿î¼ ¿ü¿õÕ±ý× ÎßÂ
ß±Ëò ÷La ¿ðËûþ Îùæ ÷ÅäÂËh ÷±ËêÂ
ò±÷±õ±õþ õþ±æòÏ¿î¼ ¿òõDZäÂò ß¿÷úòËßÂ
¿ðËûþ ù±ô çÒ±Âó ßÂõþ±õ±õþ õþ±æòÏ¿î¼
Îúûþ ± ù Âó¿`ÂËîÂõþ ßÅ Â ÷Ïõþ õ±Bä±
Îðà±Ëò±õþ ÷î ÛßÂý× Õ¦a õ±õþ õ±õþ Îð¿àËûþ Õ¦a ëÂ×X±Ëõþõþ ò±éÂßÂ
ßÂõþ±õþ õþ±æòÏ¿î¼ ¿ßÂcà ÛéÅÂßÅÂý× üõ òûþ¼
Õ±ñ± Îüò±, ¿ü¿õÕ±ý×, ¿òõDZäÂò ß¿÷úò, 6 ¿ðò ñËõþ Îö±ËéÂõþ
¿òâÇKé – õÅï ðàù õ± å±m± Îö±é Îõþ±à± Û üËõõþ ÎáÌí é±ËáÇé¼
ëÂ×ÂóõþcÃ, Ûõþ ß±ûÇß±õþÏî± ¿òöÇÂõþ ßÂõþËõ ‘¿ð¿ð ßÂÑËáèü’ Õ±õþ ‘ÎðõÏ
ßÂÑËáèü’-Ûõþ Îæ±éÂ-æéÂ-æ¿éÂùî±õþ á¿î Û¶ßÂÔ ¿îÂõþ ÝÂóõþ¼ ¿ßÂcà Û
üËõõþ Õ±üù ù•ÂÉ ýù, æ/ù÷ýËùõþ æòî±Ëß Îö±é ¿ðËî õ±ñÉ
ßÂõþ±¼ ëÂ×ÒäÂÅ ÂóðDZûþ üÑüðÏûþ áíîÂËLaõþ æûþá±Ëòõþ õÉõ¦š± ßÂõþ±¼ ÷±S
14é± Õ±üËòõþ æËòÉ ñ±ûÇ ýËûþËå ÂóÅËõþ± ÛßÂé± ¿ðò¼ Îû ¿ðò
æ/ù÷ýËù ÷æÅî ýËõ ä±õþ Îú± Îß±¥ó±òÏ ÕïÇ±È 44 ý±æ±õþ
Õ±ñ± Îüò±¼ âËõþ âËõþ õÅï ¿¦¡Âó Îðõ±õþ ß±æ Õ±õþ Îö±é ßÂ÷ÇÏ
¿ýËüËõ õÅËï Îö±ËéÂõþ û±õîÂÏûþ ß±æÝ Õ±ñ±-Îüò± ¿ðËûþ ßÂõþ±Ëò±

ýËî Âó±Ëõþ õËù Îâ±ø¸í± ßÂõþ± ýËûþËå¼ Ûé± Îõ±ç±ý× û±ûþ,
æ/ù÷ýËùõþ æòî±Ëß Îö±é ¿ðËî õ±ñÉ ßÂõþ±é± Ûõ±õþ õþ±©†˜ î±õþ
õþ±æÍò¿îÂß äÂɱËù? ¿ýËüËõ ÎòËõ¼ õþ±ý×ËôÂù Õ±õþ ëÂ׿ðÇñ±õþÏõþ
Îß±Ëù çÂùËß ëÂ×êÂËõ ‘áíîÂLa’¼
•7—
õ/ õþ±æòÏ¿îÂËî տöÂËòî± ¿õ™¦¸õþ¼ ¿ßÂcà ÎõúÏõþ ö±áý×
Â󱕫Çä¿õþËSõþ¼ Îß±é±ù ÎïËß ß±é± Æü¿òß ÂóûÇ™Lü
÷Óù ßÅÂúÏùõ ÷±S ¿îÂò¼ ‘üLa±Ëüõþ õþ±æòÏ¿îÂ’, ‘üLa±ü ¿òËûþ
õþ±æòÏ¿îÂ’ Õ±õþ ‘æòî±õþ õþ±æòÏ¿îÂ’¼
ò±ûþßÂ, àùò±ûþß ձõþ éªɱ¿æß ò±ûþËßÂõþ
Îõþ±ùé± ö±á õ񱎱 ýËõ ÛËðõþý× ÷Ëñɼ
¿îÂò ßÅ Â úÏùËõõþ Ûî¿ðò ÛßÂ
æ±ûþá±ûþ Ûß üË/ ÷ÅËà±÷Å¿à ýõ±õþ
üÅËû±á ýûþ¿ò¼ ¿ßÂcà ձæËß æ/ù÷ýù
ýËûþ ðÒ±¿hÂËûþËå ÷ÅàÉ ¿îÂò ßÅÂúÏùËõõþ
õþ±æÍò¿îÂß ð¿h é±ò±é±¿òõþ ΕÂS¼ î±ý×
æ/ù÷ýù Õ±æËß ü±õþ± õ±Ñù±õþ
õþ±æòÏ¿îÂõþÝ ÎßÂf¼
¿ü¿ÂóÛ÷ ÎäÂËûþ ¿ åù ¿õ›-õÏ
õþ±æòÏ¿îÂËß ëÂ×Èà±î ßÂËõþ Îá±é± æ/
ù÷ýù ðàù ßÂõþ Ë î¼ ÎßÂúÂóÅ õ þ áhÂËõî±õþ ÷î ÂóÅËõþ± æ/ù÷ýËù å±m±
Îö±é ßÂõþËî¼ æ/Ëùõþ Îá±é± 40
Õ±üò å±!± ÎÂóËûþ ÎáËù òõ±õú±ýÏõþ
ùh±ý×é±ûþ õËh± ç±ËÂó Û¿áËûþ û±Ýûþ± Îûî Ûß ù±Ëô¼
Îüý× Îû±æò±ý× q• ýËûþ¿åù ‘:±Ëò•«õþÏ’ ÎïËß¼ õþ±æÍò¿îÂßÂ
Õ±õËýõþ æ¿÷ Æî¿õþ ßÂËõþ¼ î±õþ ÂóËõþ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß áí
Õ±Ëj±ùËòõþ Îòî±-ßÂ÷ÇÏËðõþþ ýîÂɱ¼ Âó±ú±Âó±¿ú ÎûÌï õ±¿ýòÏËßÂ
¿ðËûþ áíýîÂɱ Õ±õþ áí ñø¸Çí¼
¿ßÂcà Îö±é Ûàò ¿úûþËõþ¼ Õ±õþ æ/ù ðàËùõþ Îàù±ûþ ‘ÝËÂó¿òÑ
Îá÷’ Îúø¸ ßÂËõþ üËõ÷±S ¿÷ëÄÂù ÎáË÷ Âó± ¿ðËûþËå î±õþ±¼
æ/Ëùõþ æòî±õþ ðÅõ±Ç õþ Û¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ñ±!±ûþ ü÷Ëûþõþ ü±Ëï ÎðÌËhÂõþ
Âó±{¡±ûþ î±õþ± ÎýËõþ ÎáËå¼
î±ý× Îö±ËéÂõþ Û¶±!±Ëù Ûàò äÂùËå ëÂ×ˌ± õþËïõþ Âó±ù±¼ Îòî±ý×âéÂò±, ý±ý×Ëß±ËéÇÂõþ ¿ü¿õÕ±ý× îÂð™Là üÅÛ¶Ï÷ Îß±ËéÇ õý±ù, Õ±õþ ý±÷DZðÎòî±-÷LaÏËðõþ î±Ëî æ¿hÂËûþ Âóh±õþ ÷ñÉ ¿ðËûþ âéÂò±Ë¦Ú±î Ûõ±õþ
32

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

¿ßÂåÅé± ëÂ×ˌ± ÂóËï ýÒ±éÂËå¼ û±ý×Ëý±ßÂ, Îö±ËéÂõþ Õ±Ëá æ/ù ðàù
Õ±õþ ¿ü¿ÂóÛË÷õþ ö±ËáÉ Îòý×¼ ðÅ-ðÅËé± õåõþ ÎûÌï õ±¿ýòÏ Õ±õþ ý±÷DZð
õ±¿ýòÏ ¿ðËûþ, ò±õþßÂÏûþ ÕîÂɱä±õþ-ýîÂɱ-ñø¸íÇ -ß±õþ±á±õþ ¿ðËûþ, æòî±ËßÂ
ö±Ëî Î÷Ëõþ Õ±õþ ëÂ׿Båi§ ßÂËõþ îÂõÅÝ æ/Ëùõþ àÅõ ü±÷±òÉ ÕÑúý×
ÛàòÝ ðàù ßÂõþËî ÎÂóËõþËå ¿ü¿ÂóÛ÷¼ Õïä Îö±é ¿úûþËõþ¼
¿ð¿ðõþ ä±ù ¿åù Õòɼ ¿ð¿ð àÒ±¿é ‘ø¸±Ò hÂ’ýËî ä±ý×Ëùò¼ ‘ø¸±Ò ËhÂõþ
úSn¸ õ±Ëâ ÷±õþ±’-õþ ÎßÂÌúËù öÂõþü± ßÂõþËùò ¿î¿ò¼ ¿õ›-õÏ Î÷Ëõþ
æ/ù ôұ߱ ßÂõþËõ ¿ü¿ÂóÛ÷¼ ¿ü¿ÂóÛ÷-ÕîÂɱä±Ëõþõþ ¿õ•ËX ձÝûþ±æ
îÅÂËù S±î± ÎüËæ î±õþÂóËõþ æ/Ëù Û¿KC ÎòËõò ‘æ/Ï ÷±ý×û±þ ’¼
üLa±Ëü Îß±÷õþ ö±/± æòî± Ûõ±õþ õÒ±ä±õþ Îúø¸ Î䩆±ûþ ÕÒ±ßÂËh ñõþËõ
î±Ëß¼ ¿ð¿ðõþ ß•í±õþ Õ±ú±ûþ¼ æ/ù÷ýËù ¿ð¿ð Õ±õ±õþ Û¶±ü¿/ßÂ
ýËõò¼ ¿ü¿ÂóÛË÷õþ æ/ùËß ÂóÅ¿Ò æ ßÂõþ±õþ ÎßÂÌúù ôÅÂËù ì±ß ýËõ¼
¿ßÂcà àÅõý× ü±÷±òÉ ÕÑú õ±ð ¿ðËûþ æ/ù Õ±æÝ ö±¦¤õ¼þ ¿ð¿ðõþ
õþ±æÍò¿îÂß Îû±æò±Ý î±ý× Âó±Ëûþõþ îÂù±ûþ ÷±¿é Âó±ûþ¿ò Õ±æݼ
î±ý× q• ýù ‘¿òõDZäÂò ß¿÷úò’ Õ±õþ ‘Õ±ñ± Îüò±’-õþ õþ±æòÏ¿î¼
qñÅ æ/ù÷ýËù 44 ý±æ±õþ Õ±ñ±-Îüò± ò±¿÷Ëûþ âËõþ âËõþ õÅï
¿¦¡Âó Õ±õþ õÅËï Îö±ËéÂõþ û±õîÂÏûþ ß±Ëæ Õ±ñ±-Îüò±Ëß ù±¿áËûþ
Õ±üËù ÛßÂé± ß±•¬Ïõþ-÷±ßDZ ¿òõDZäÂò ßÂõþËî ý±î ñÅËûþ ÎòË÷ ÂóËhÂËå
üõþß±õþ¼
æ/ù÷ýù ðàù ò± Îý±ß¯ Õ™LÃî õ±¿ß õË/õþ ÷±òÅø¸ËßÂ
õ±Ñù±õþ õ±ý×Ëõþõþ ÷±òÅø¸ËßÂÝ û±Ëî Îðà±Ëò± û±ûþ Îû æ/ù ðàù
ü¥óÓí¯Ç ¯ æòáíîÂLa òûþ, Õ±æ Îüà±Ëò æûþæûþß±õþ ýËBå üÑüðÏûþ
áíîÂËLaõþ¯¯¯ Îö±ËéÂõþ úî±ÑËú¯¯¯¯
•8—
ÎðhÂËú± õåËõþõþ Û¶±äÂÏò ðùé± Ûõ±Ëõþ Û¶±ü¿/ßÂî± ÎÂóËî ÷±ï±
ßÅÂéÂËå¼ Õ±õþ ‘‘ßÂÑËáèüÏ ßÅÂú±üò’’ ¿õËõþ±ñÏ Õ±ËõáËß Îü±Bä±õþ
ßÂËõþ ø¸±ËéÂõþ ðúËß ëÂ×O±ò ýËûþ¿åù Îû ðùé±õþ, Õ±æËß Îü
ßÂÑËáèËüõþ ü¥œ±ò õþ•Â±õþ æòÉ äÅÂùËäÂõþ± ¿ýËüõ ßÂõþËî ÎùËá
ÂóËhÂËå¼ ßÂÑËáèü ÎÛ¶Ë÷õþ ‘Âóɱõþ±ë±ý×ü ùˆÂ’Ëß ‘Âóɱõþ±ë±ý×ü
¿õþËáý×ò’ ßÂõþ±õþ Î䩆±ûþ Õ±Ëå Îü¼
ßÂÑËáèËüõþ ÎßÂfÏûþ ÎòîÔÂËQõþ ¿îÂßÂhÂ÷õ±æÏé± ¿åù Ûß õþßÂ÷¼
ßÂàËò± ÎßÂËf-õþ±ËæÉ ú±üËßÂõþ ÜËßÂÉõþ ò±Ë÷ ¿ü¿ÂóÛ÷Ëß ü±ý±ËûÉõþ
ý±î¼ ßÂàËò± ßÂÑËáèüÏ üѦԨ¿îÂõþ ÛßÂËQõþ ò±Ë÷ ¿ð¿ðõþ Âó±Ëò ÎðõÏõþ
Î÷±ò±¿ùü±õþ ý±¿ü¼
¿ßÂcà õ±Ñù±õþ õÅËß ßÂÑËáèËüõþ ý±ù Ûõ±õþ ÛËßÂõ±Ëõþý× Õ±ù±ð±¼
Þõþ/ËæËõËõþ Õ±÷Ëùõþ õÔýM÷ ÷Åâù ü±¥Ú±æÉ î±õþ ÷ÔîÅÂÉõþ ÂóËõþý×

õ±ûþÅöÓÂËî ¿õùÏò ýËûþ Îá¿åù¼ ÎîÂ÷¿ò ¿Ã›¶ûþð¿úÇòÏ æ÷±ò±õþ ‘ÛßÂ
Îðú - Ûß 汿î - Ûß ÎòSÏ’ î±õþ æÏõVú±ËîÂý× õ±Ñù±õþ îÂàÄîÄÂ
Õ±õþ î±æ ÎïËß ¿õËðûþ ¿òù õõþ±õËõþõþ ÷î¼ î±õþ ÂóËõþ õ±Ñù±õþ
ý׿îÂý±ü ýù ¿ü¿ÂóÛË÷õþ ÂóîÂËòõþ ý׿îÂý±ü¼ Õ±õþ ßÂÑËáèËüõþ Õò±ï¿åi§÷Óù ýõ±õþ ý׿îÂý±ü¼ ÎßÂËf î±õþ Õ¿öÂö±õß ÎïËßÂÝ õ±Ñù±õþ
ßÂÑËáèü ýù ‘ò±ïõîÂÏ Õò±ïõÈ’¼
Õ¾Óî Ûß æhÂöÂõþî Õõ¦š± Æî¿õþ ýù õ±Ñù±ûþ¼ Ûß¿ðËßÂ
¿ü¿ÂóÛË÷õþ Õ™LÃýÏò Âó±î±ù û±S±¼ ÕòÉ¿ðËß õ±Ñù±ûþ ßÂÑËáèËüõþ
Õõ¦š± ýù ý×ÑËõþæ ûÅËáõþ Õ±÷ ÷Åüù÷±Ëòõþ ÷îÂ

ßÂËõ Îû Îà±ûþ±¿ù õ±ðú±ýÏ
Îüý× Îû ÕîÂÏËî ձËæ± ä±¿ý
ûÉò ÷Åü±¿ôÂõþ á±ò ᱿ý,
Îô¿ùü Õ|næù¼
Õ±õþ Ûß ß±Ëùõþ Õ±&òËàËß± ¿õ›-õÏËðõþ üðùõËù õ±Ñù±ûþ
ÎÂóåò ¿ôÂËõþ ðÒ±h±Ëò±ûþ õ±Ñù±õþ ¿õ›-ËõÝ Ûù Õ™LÃýÏò úÓòÉî±¼
Ûý× æhÂöÂõþî Õõ¦š±õþ ÷ËñÉ á¿îÂõþ ü=Á±õþ ¿ßÂö±Ëõ ýËî Âó±Ëõþ,
ßÂÏ ßÂËõþ ö±/Ëî Âó±Ëõþ ¿õjÅ, Îü ö¿õø¸ÉZ±íÏ ßÂõþ±õþ ÷î Îæɱ¿îÂø¸Ï
ÎßÂëÂ× ¿åù ò± Îü¿ðò¼
¿ßÂcà ¿õjÅ ö±/ù¼ ßÂÑËáèü ÎïËß îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèËüõþ ëÂ×¾õ
û¿ð üÑüðÏûþ õþ±æòÏ¿îÂËî á¿î ÛËò ï±ËßÂ, îÂËõ üËäÂîÂò ¿õ›-õÏ
Âó±¿éÇÂõþ áêÂò á¿î ÛËò ¿ðù ¿õ›-õÏ õþ±æòÏ¿îÂËî¼
æhÂöÂõþî Õõ¦š± Î÷±h ¿òù¼ îÂÏ•®Â Î÷±h¼
õ±Ñù±õþ õþ±æòÏ¿îÂËî î±ý× ßÂÑËáèü ‘õ±ü ¿÷ü’ ßÂËõþ ÎôÂËùËå¼
¦¤±ñÏò õþ±æÍò¿îÂß ðù ¿ýËüËõ õ±Ñù±ûþ î±õþ Õ±õþ Îß±ò ö¿õø¸ÉÈ
Îòý×¼ î±õþ ö¿õø¸ÉÈ Îùà± Õ±Ëå ö±/± Îß±÷õþ ¿òËûþ ß±Ëõþ± ò±
ß±Ëõþ± ßÒ±Ëñ öÂõþ ßÂËõþ àÅÒ¿hÂËûþ àÅÒ¿hÂËûþ äÂùËîÂý×¼ ۶߱ËúÉ ¿ð¿ðõþ¼
ò± ýËù Îá±ÂóËò Îá±ÂóËò ð±ð±õþ¼
•9—
õ±Ñù±õþ ÷±òÅø¸ Õ±æ ðÅ-ðÅËé± ü‚ÂËéÂõþ ÷ÅËà¼
ÛßÂé±, æòæÏõËòõþ ü‚Âé¼
¿ZîÂÏûþé±, õþ±æòÏ¿îÂß ü‚Âé¼
æòæÏõËòõþ ü‚Âé ÷±Ëò, ‘ÕòÅi§ûþò’ Õ±õþ ‘ëÂ×i§ûþËòõþ’ ü‚Âé¼
Ûß¿ðËß ‘ÕòÅiû§ òþ ’ Õ±õþ ÕòÉ¿ðËß ‘ëÂ×iû§ òþ ’¼ ðÅËé±ý× áè±ü ßÂõþËå
Õ±æ õ±Ñù±Ëß¼ ‘ÕòÅi§ûþò’ Õ±õþ ‘ëÂ×i§ûþò’-Ûõþ ÷±Ëç ÂóËh ‘ô±Ëj
Âó¿hÂûþ± õá± ß±Ëj Îõþ’¼
33

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

‘ÕòÅi§ûþò’ ÷±Ëò ÛßÂõ±õþ ä±ø¸¼ ‘ÕòÅi§ûþò’ õùËî ‘Õ±{¡± ÷ɱâ
Îð Âó±òÏ Îð’¼ ‘ÕòÅi§ûþò’ ÷±Ëò õþM• Îä±ø¸± ÷ý±æËòõþ Îðò±¼
‘ÕòÅiû§ þò’ ÷±Ëò ¿êÂËß ÷æÅõþϼ ‘ÕòÅiû§ þò’ ÷±Ëò Õù±öÂæòß ä±ø¸¼
‘ÕòÅi§ûþò’ ÷±Ëò Õö±õÏ ¿õS•Ï¼ ‘ÕòÅi§ûþò’ ÷±Ëò áұݿù ý±îÅÂËhÂ
ë±M•±õþ¼ ‘ÕòÅi§ûþò’ ÷±Ëò ýצ¨Å Ëù EÂó Õ±ëÂ×é¼ ‘ÕòÅi§ûþò’ ÷±Ëò
¿úq |÷¼ ‘ÕòÅi§ûþò’ ÷±Ëò ß±Ëæõþ ÎàÒ±Ëæ ¿ò•ËVú û±S±¼
‘ëÂ×iû§ òþ ’ ÷±Ëò ü±õþ-ßÂÏéÂò±úËßÂõþ ß±Ëù±õ±æ±õþϼ ‘ëÂ×iû§ òþ ’ ÷±Ëò
ôÂüËùõþ ð±÷ ¿òËûþ ô±éÂß±õ±æϼ ‘ëÂ×i§ûþò’ ÷±Ëò ¿ý÷âËõþõþ æ±ûþá±
Õ±õþ Õ±ùÅõþ õ` ¿òËûþ ðÅòÇÏ¿î¼ ‘ëÂ×i§ûþò’ ÷±Ëò ä±ø¸Ïõþ Õ±RýîÂɱ¼
‘ëÂ×i§ûþò’ ÷±Ëò æ¿÷ Õ¿ñáèýí¼ ‘ëÂ×i§ûþò’ ÷±Ëò ëÂ׿Båi§ ¿åi§÷Óù¼
‘ëÂ×iû§ òþ ’ ÷±Ëò äÅÂ{¡õÅ þ ÎêÂß¼ ‘ëÂ×iû§ òþ ’ ÷±Ëò ÷™¦±¸ ò-÷±¿ôÂûþ±¼ ‘ëÂ×iû§ òþ ’
÷±Ëò ôvÂɱé õ±¿hÂËî ¿çÂ-¿á¿õþ¼ ‘ëÂ×i§ûþò’ ÷±Ëò öÓ¿÷ýÏò¼ ‘ëÂ×i§ûþò’
÷±Ëò çÒ± äÂßÂäÂËß ý±ý×ÝËûþõþ ñ±õ±ûþ Îðý õÉõü±¼ ‘ëÂ×i§ûþò’ ÷±Ëò
Î÷Ëûþ Âó±ä±õþ¼
Ûß¿ðËß Îæ±îÂð±õþ, ÷ý±æò, ñ±òßÂù, ¿ý÷âõþ, áÒ±ÝùÏ
ÛßÂËäÂËéÂ, Âó±ý×ß±õþ, ü±õþ-ßÂÏéÂò±úËßÂõþ ¿ëÂù±õþ¼
ÕòÉ¿ðËß Îð¿ú ¿õËð¿ú ßÂËÂóDZËõþé ÂóÅÒ¿æ, ¿êÂËßÂð±õþ, ü±›-±ûþ±õþ,
÷±¿ôÂûþ±¼
Ûß¿ðËß ‘ÕòÅiû§ Ëþ òõþ’ ú¿M•¼ ÕòÉ¿ðËß ‘ëÂ×iû§ Ëþ òõþ’ ú¿M•¼
õ±Ñù±õþ æòæÏõò î±ý× Õ±æ ôÒ±Ëð ÂóËh ÎáËå¼
Ûß¿ðËß ÕòÅiû§ Ëþ òõþ ÷±õþ¼ ÕòÉ¿ðËß ëÂ×iû§ Ëþ òõþ ÷±õþ¼ õ±Ñù±õþ
÷±òÅËø¸õþ Îß±ò ¿ðËßÂý× Õ±æ á¿î Îòý×¼
•10—
õ±Ñù±õþ ÷±òÅËø¸õþ ¿ZîÂÏûþ ü‚ÂéÂé± ýù ‘õþ±æÍò¿îÂß ü‚ÂéÂ’¼
Ûß¿ðËß ÕòÅi§ûþËòõþ ÷±õþ¼ ÕòÉ¿ðËß ëÂ×i§ûþËòõþ ÷±õþ¼ ü±÷Ëò
ÎÂóåËòõþ Ûý× ÷±õþ ÎïËß õÒ±äÂËî ÷±òÅø¸ ÎòË÷Ëå Õ±Ëj±ùËòõþ ÂóËï¼
Õ±õþ îÂàòý× õ±Ñù±õþ ÷±òÅø¸ ÂóËhÂËå Õ±ËõþßÂé± ü‚ÂËé¼ õþ±æÍò¿îÂßÂ
ü‚ÂËé¼
õ±Ñù±õþ ÷±òÅø¸ Õ±ý×ò Î÷ËòÝ Õ±Ëj±ùò ßÂËõþËå¼ õ±Ñù±õþ ÷±òÅø¸
Õ±ý×ò ÎöÂË/Ý Õ±Ëj±ùò ßÂËõþËå¼
Õ±ý×ò Î÷Ëò Õ±Ëj±ùò ßÂõþËù üõþß±õþ ëÂ×ËÂó•Â± ßÂËõþËå¼
üõþß±õþ Õ±Ëj±ùËòõþ Îòî±Ëðõþ ¿ßÂËòËå¼ üõþß±õþ Õ±Ëj±ùòËßÂ
÷ÅËê±ûþ ßÂËõþ ¿òËûþËå¼ üõþß±õþ Õ±Ëj±ùòËß ö±á ßÂËõþ ¿ðËûþËå¼
üõþß±õþ Õ±Ëj±ùòËß ÎöÂË/ ¿ðËûþËå¼ üõþß±õþ Õ±Ëj±ùòËß üLa™¦¸
ßÂËõþËå¼
Õ±ý×ò ÎöÂË/ Õ±Ëj±ùò ßÂõþËù üõþß±õþ Õ±Ëj±ùËòõþ ¿õ•ËXÂ

ûÅX Îâ±ø¸í± ßÂËõþËå¼ üõþß±õþ Õ±Ëj±ùòËß ¿ðËûþËå õþ±©†˜Ïûþ Õ±õþ
ðùÏûþ üLa±ü¼ üõþß±õþ ¿ðËûþËå ÎûÌï õ±¿ýòÏ Õ±õþ ý±÷DZð õ±¿ýòϼ
¿ðËûþËå áí ýîÂɱ Õ±õþ áí ñø¸Çí¼ ¿ðËûþËå ÂóÅ¿ùúÏ ÕîÂɱä±õþ Õ±õþ
õjÏ ß±õþ±¼
õ±Ñù±õþ õÅËß ûîÂ&Ëù± õh ձËj±ùò ýËûþËå, Ûé±ý× Îðà±
ÎáËå¼ ÎîÂö±ᱠձËj±ùò, à±à Õ±Ëj±ùò, òßÂú±ùõ±¿hÂ
Õ±Ëj±ùò, Îá±ÂóÏõ{¡öÂÂóÅõþ Õ±õþ õÏõþöÂÓ ÷ ßÔÂø¸ß ձËj±ùò, ç±hÂà`Â
Õ±Ëj±ùò, Îá±àDZ Õ±Ëj±ùò, ¿ü/Åõ-þ òjÏáè±÷ Õ±Ëj±ùò, üõËúËø¸
æ/ù÷ýù Õ±Ëj±ùò¼
Õ±ý×ò Î÷Ëò Õ±Ëj±ùò ßÂõþËù üõþß±õþ äÂS•±™Là ßÂËõþ Õ±Ëj±ùò
ÎöÂË/ Îðûþ¼ Õ±ý×ò ÎöÂË/ Õ±Ëj±ùò ßÂõþËù Õ±Ëj±ùò ö±/±õþ
æòÉ üõþß±õþ ûÅX q• ßÂËõþ Îðûþ¼
î±ý× Ûà±ËòÝ ÷±òÅø¸ ÛßÂé± ü‚ÂËéÂõþ ÷ÅËà ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëå¼
Õ±ý×ò ÷±òËù üõþß±õþ Õ±Ëj±ùò üôÂù ýËî Îðûþ ò±¼ Õ±ý×ò
ö±/Ëù üõþß±õþ Õ±Ëj±ùËòõþ ÝÂóõþ çÒ±¿ÂóËûþ ÂóËh¼
î±ýËù õ±Ñù±õþ ÷±òÅø¸ ßÂÏ ßÂõþËõ·
Ûß¿ðËß ‘ÕòÅi§ûþò’, ÕòÉ¿ðËß ‘ëÂ×i§ûþò’-Ûõþ ÷±õþ à±Ëõ ÂóËhÂ
ÂóËh·
æòæÏõËòõþ ü‚ÂËéÂõþ ý±î ÎïËß ÷±òÅø¸ Îæ±é ÎõÒËñ õÒ±ä±õþ
ùh±ý× ßÂõþËî Âó±õþËõ ò±··
Ûé±ý× õ±Ñù±õþ ÷±òÅËø¸õþ õþ±æÍò¿îÂß ü‚Âé¼
õ±Ñù±õþ ÷±òÅø¸ ðÅ-ðÅõ±õþ ÷ÓËàÇõþ ¦¤ËáÇ õ±ü ßÂËõþËå¼
Û¶ï÷é± 1947 ü±Ëù¼ ^nîÂý× î±õþ Î÷±ýöÂ/ ýËûþËå¼
¿ZîÂÏûþé± 1967-69-77 ü±Ëù¼ Ûõ±ËõþÝ î±õþ Î÷±ýöÂ/
ýËûþËå¼
Õ±õþ ðÅ-ðÅËé± Î÷±ýöÂË/õþ ðÏâÇ âéÂò±õþ â±îÂ-Û¶¿îÂâ±ËîÂõþ ý׿îÂý±Ëü
÷±òÅø¸ ÎéÂõþ ÎÂóËûþËå î±õþ õþ±æÍò¿îÂß ü‚ÂËéÂõþ¼
õ±Ñù±õþ ú±üß ðù ßÂàËò± ÷ÅËà±ú ÂóËõþËå¼ ¿õñ±ò õþ±ûþ
ß±Ëù±õ±æ±õþÏËðõþ ùɱ¥ó ÎÂó±ËˆÂ ôÒ±¿ü Îðõ±õþ ßÂï± õËùËå¼
Îæɱ¿î õüÅ áí Õ±Ëj±ùËò ÂóÅ¿ùú ò± Âó±ê±õ±õþ ßÂï± õËùËå¼
Õ±õþ ß±Ëæ î±õþ± ¿÷ù ÷±¿ùßÂ-æ¿÷õþ ÷±¿ùßÂËðõþ ßÂ±å± àÅËù ùÅêÂ
ßÂõþËî ¿ðËûþËå¼ |¿÷ßÂ-ßÔÂø¸ËßÂõþ õþËM• ý±î õþ±¿/ËûþËå¼ Õ±õþ &`±ý±÷DZð ÂóÅËø¸Ëå¼ ¿õñ±ò õþ±Ëûþõþ ‘Îá±Âó±ù Âóұ걒, ’67Ëî ßÂÑËáèËüõþ
‘ý×òÅ ¿÷¿Mõþ’ Õ±õþ ¿ü¿ÂóÛË÷õþ ‘òòÏ ü±ý±’, ’72-Û ßÂÑËáèËüõþ
‘ô±é± Îß©†’, ’77-Ûõþ Âóõþ ÎïËß ¿ü¿ÂóÛË÷õþ õ±ðú±-ù±ùÅ ÎïËßÂ
÷¿æð ÷±ˆÂ±õþ ýËûþ îÂÂóò-üÅßÅÂõþ-äÂ`ÂÏßÂõþí-Îõù±ùëÂ×VÏò-ÕòÅæ
34

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Âó±Ë`Â-뱿ù÷ Âó±Ë` ÂóûÇ™Là Îüý× éªɱ¿ëÂúò ü÷±Ëò äÂËùËå¼
õ±Ñù±õþ ÷±òÅø¸ õÅçÂËåò, ÕòÅiû§ òþ -ëÂ×iû§ Ëþ òõþ ÷±õþ ÎïËß õÒ±äÂËîÂ
áíLaß ÂóËï î±õþ ¿ßÂåÅý× ßÂõþ±õþ ëÂ×Âó±ûþ Îòý×¼ ß±õþí î±õþ æòÉ
Îß±ò áíîÂLaý× õþ±à± Îòý×¼ Õ±Ëå qñÅ ëÂ×ËÂó•Â±, ¿Z䱿õþî±, üLa±ü
Õ±õþ Õß¿ïî ûÅX¼ Õ±Ëå õþ±Ë©†õ˜ þ ëÂ×ËÂó•Â±-üLa±ü-ûÅX ձõþ ¿õËõþ±ñÏ
ðËùõþ ¿Z䱿õþî±-¿÷ïɱä±õþ¼
Ûé±ý× õ±Ñù±õþ ÷±òÅËø¸õþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ü‚Âé¼
•11—
õ±Ñù± Õ±æ ßÂÏ ä±ûþ·
ßÂÏ ä±ûþ Õ±æ õ/õ±üÏ··
ý±Ëî Îá±ò± ö±ü÷±ò ßÂ’æò± õ/õ±üÏ òûþ¼ ÷±¿éÂËî ðÒ±h±Ëò±
õ±Ñù±õþ Õá¿íî ÷±òÅø¸ Õ±æ ¿ß ä±ûþ···
‘ÕòÅi§ûþò’-Ûõþ ÕgÂß±õþ ò±¼ î±õþ± ä±ûþ ‘ëÂ×i§ûþò’-Ûõþ Õ±Ëù±¼
ä±ûþ æ¿÷, ÎüäÂ, ä±ß¿õþ, ¿ú•Â±, ¦¤±¦šÉ, ü¥œ±ò¼
‘äÂù¿î ëÂ×i§ûþò’-Ûõþ ÷±Ëò ßÂÏ·
‘äÂù¿î ëÂ×i§ûþò’ ÷±Ëò, ‘‘õþ±æ±õþ ý™¦¸ ßÂËõþ ü÷™¦¸ ß±ã±Ëùõþ ñò
äÅ¿õþ’’¼ î±ý× ¿ü/Åõþ¼ î±ý× òjÏáè±÷¼ î±ý× ÕõËúËø¸ ù±ùáh¼
ÕõËúËø¸ æ/ù÷ýù¼
‘õþ±æ±’ Îß·
‘õþ±æ±’ ÷±Ëò Û ûÅËáõþ ‘Îß±¥ó±òÏõþ ú±üò’¼ ‘õþ±æ±’ ÷±Ëò Û
ûÅËáõþ ‘¿÷õþæ±ôÂËõþõþ ú±üò’¼ ‘õþ±æ±’ ÷±Ëò Û ûÅËá ‘¿äÂõþ¦š±ûþÏ
õËj±õË™¦¸õþ ú±üò’¼ ‘õþ±æ±’ ýù Û ûÅËáõþ ‘õþ±ûþ ü±Ëýõ õþ±ûþ
õ±ý±ðÅõËþ ðõþ ú±üò’¼
î±õþ± Îß±ï±ûþ·
î±õþ± Õ±Ëå Ûý× õ±Ñù±ûþ¼ Îä±à Î÷ùËùý× î±Ëðõþ Îðà± û±ûþ¼
ßÂËÂóDZËõþé Îß±¥ó±òÏ, Îæ±îÂð±õþ,÷ý±æò, ¿êÂËßÂð±õþ, Âó±ý×ß±õþ,
Õ¿ôÂü±õþ, ÷±¿ôÂûþ±, õþ±æòÏ¿îÂõþ Îòî±-÷Laϼ
ÎßÂ÷ò ëÂ×i§ûþò ä±ý×·
õ±Ñù±õþ ü¥óËðõþ ÷±¿ùß ýËõ õ±Ñù±õþ ۶汼 õ±Ñù±õþ Û¶æ±
¦¤±ñÏòö±Ëõ ¿òËæõþ±ý× ëÂ×i§ûþò âé±Ëõ õ±Ñù±õþ¼ ëÂ×i§ûþò âé±Ëõ

Õá¿íî õ/õ±üÏõþ¼ ëÂ×i§ûþò âé±Ëõ ¿òËæËðõþ¼
‘ëÂ×i§ûþò’ ÷±Ëò Îù±ö ò±¼ ù±ùü± ò±¼ ¿õù±¿üî± ò±¼ ëÂ×i§ûþò
÷±Ëò üõ±õþ æËòÉ ö±î ß±Âóh¼ ëÂ×i§ûþò ÷±Ëò üõ±õþ æËòÉ ýצŨù
Õ±õþ ý±üÂó±î±ù¼
ßÂÏ ßÂËõþ ýËõ·
õ±Ñù±õþ Û¶æ±õþ ä±ý× áíîÂLa¼ Îý±÷h± Îä±÷h±õþ æòÉ áíîÂLa,
Û¶æ±õþ æòÉ ëÂ×ËÂó•Â± Õ±õþ ð÷ò ò±¼ ä±ý× æòî±õþ áíîÂLa¼
æòáíîÂLa¼
áíîÂËLaõþ æËòÉ ä±ý× æòî±õþ áíLaß ëÂ×O±ò¼ Îû ëÂ×O±ò
ù•Â ù•Â ÷±òÅø¸Ëß âõþ ÎïËß Îõõþ ßÂËõþ ÛËò îÅÂËù Îðûþ Îðú Õ±õþ
ü÷±Ëæõþ æËòɼ Îû ëÂ×O±ò Îý±÷h± Îä±÷h± Îòî± ú±üßÂËðõþ
ÕÛ¶±ü¿/ß ßÂËõþ Îðûþ¼ Îû ëÂ×O±ò ‘‘à±ü æ/Ëù Uù ü±ý×Ëûþõþ
Î÷ù±’’ õü±ûþ¼
Îû÷ò ýËûþËå ù±ùáËh¼ Îû÷ò ýËûþËå æ/ù÷ý±Ëù¼
õþ±©†˜ õðù± Îòûþ¼ Îß±¥ó±òÏõþ ú±üò õðù± Îòûþ¼ ¿÷õþæ±ôÂËõþõþ
ú±üò õðù± Îòûþ¼ õðù± Îòûþ Û ûÅËáõþ õþ±ûþ ü±Ëýõ õþ±ûþ õ±ý±ðÅõËþ ðõþ
ú±üò¼ ú±üËòõþ Î÷ÌõþüÏÂó±A± ý±Ëî ÛßÂËäÂËé õþ±àËî ձËü
ý×ÑËõþËæõþ ÎõþËà û±Ýûþ± ù±ù Îä±à-ù±ù Âó±á¿hÂ-ù±ù ô±éÂß¼
Îû÷ò ýËBå ù±ùáhÂ-æ/ù÷ýËù¼
Û¶æ± Û¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ÂóËïý× æiœ ÎòËõ òûþ± Îðú¼ üÑüðÏûþ áíîÂLa
òûþ, æòáíîÂLa¼ û±õþ õÏæ Îðà± û±ûþ ù±ùáËhÂ-æ/ù÷ýËù¼
Õ±õþ ßÂî¿ðò ÷ÓËàÇõþ ¦¤ËáÇ õ±ü ßÂõþËõ õ±Ñù±õþ ÷±òÅø¸·
ßÂî¿ðò à±Ëõ ëÂ×i§ûþò-ÕòÅi§ûþËòõþ ÷±õþ··
áíîÂLa ý±õþ± ýËûþ ßÂî¿ðò ï±ßÂËõ ú±üËßÂõþ ù±ù Îä±Ëàõþ
ü±÷Ëò Îä±à ò±¿÷Ëûþ··· ò±ä±Ëõþõþ Âó¿õþäÂûþ ¿òËûþ···· Îõý×#¿îÂ
Õ±õþ ÕÂó÷±Ëòõþ Õ±ñËÂóé± ö±î ձõþ ßÂî¿ðò·····
ßÂËûþ Îðà ù±ùáh æ/ù÷ýù¼ ßÂËûþ Îðà æ/ù÷ýËùõþ
æòî±õþ æ/Ëß¼ Îðà õÏõþËQõþ ¿õú±ù õɱ¿lËß¼
ü±÷Ëò ¿ðò Îæ±õþ ùh±ý×, Îæ±é õÒ±Ëñ± Æî¿õþ ýݼ ò±Ý ßÂü÷¼
æù-æ/ù-æ¿÷-æòõ±Ëðõþ æ/ ¿æj±õ±ð¼

35

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Õ±™LÃæ±Ç ¿îÂß Û¶¿îÂËõðò
•¿õáî ßÂËûþßÂ÷±ü ñËõþ Îðà± û±ËBå Îû Îá±é± ÷ñÉÛ¶±äÂÉ æÅËh ¿õ¿öÂi§ Îðú&¿ùËî ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ¿õË^±ý üÑá¿êÂîÂ
ýËûþËå Ʀ¤õþLaß ú±üòõÉõ¦š±õþ ¿õ•ËX¼ ÕüÑàÉ ÷±òÅø¸ ÂóËï ÎòË÷ Û¶¿îÂõ±Ëð ü±¿÷ù ýËûþËåò¼ ÕËòßÂË•ÂËS ü±÷¿õþßÂ
Õ±S•÷í 䱿ùËûþ ¿õË^±ý ð÷ò ßÂõþ±õþ Î䩆± ßÂõþ± ýËûþËå¼ ¿ßÂcà Ûý× õɱÂóß áí¿õË^±ý&¿ù äÂɱËùË?õþ ÷ÅËà ÎôÂËùËå
ðÏâÇ ¿ ðò ñËõþ äÂËù Õ±ü± ¦š ¿ õõþ Ʀ¤ õ þ î ±¿La ß Â õÉõ¦š ± Ëß¼ üõþ ß Â±¿õþ ð÷ò-ÂóÏhÂËòõþ ¿õ•ËX à › ¶¿îÂõ±ð áËh ëÂ× Ë êÂËå
ò±ò±õþßÂ÷ö±Ëõ – ßÂàòÝ ¿òõþ¦aö±Ëõ Õ±õ±õþ ßÂàËò± üú¦aö±Ëõ¼ ¿éÂëÂ׿ò¿úûþ±Ëî Ʀ¤õþîÂËLaõþ ëÂ×ËBåð ýËùÝ Îüà±Ëò
ÛàòÝ Îüò± ú±üò 汿õþ ýËûþ õþËûþËå õh ÛßÂé± ü÷ûþ ñËõþ¼ õɱÂóß ä±ËÂóõþ ÷ÅËà 1ù± ÎôÂõènûþ±¿õþ ÂóðîÂɱá ßÂËõþ
¿÷úËõþõþ ú±üß Îý±ü¿ò ÷Åõ±õþß¼ ¿ù¿õûþ±Ëî ÛàòÝ äÂùËå üú¦a üÑáè±÷¼ áV±¿ô õ±¿ýòÏËß æòáí Î÷±ß±¿õù± ßÂõþËå
üú¦aö±Ëõý×¼ Õ±õþ ÷ñÉÛ¶±ËäÂÉõþ ü÷üɱûþ ý™¦¸Ë•ÂÂó ßÂËõþËå ÷±¿ßÇÂò ûÅM•õþ±Ë©†˜õþ üõþß±õþ¼ Û÷ò¿ß ‘áíîÂLa’ Û¶¿î‡± ßÂõþ±õþ
æòÉ ÷±¿ßÇÂò ûÅM•õþ±©†˜, ôè±k, ¿õèËéÂò Õ±S•÷ò ßÂËõþËå ¿ù¿õûþ±Ëß¼
¿÷úËõþ Îý±ü¿ò ÷Åõ±õþËßÂõþ •Â÷î±äÅÂÉî ýÝûþ± ÛõÑ Îüà±òß±õþ áíÕöÅÂÉO±Ëòõþ ¿õø¸Ëûþ 12ý× ÎôÂõènûþ±¿õþ ÎïËß 17ý×
ÎôÂõènûþ±¿õþõþ ÷ËñÉ ÕñɱÂóß üËõþ±æ ¿á¿õþõþ ¿îÂò¿é Û¶õg Û¶ß±¿úî ýûþ sanhati.com ÝËûþõü±ý×Ëé¼ Ûý× Ã›¶õgÂ&¿ùõþ
üÑ¿•Âl ö±õ±òÅõ±ð ÛõÑ ‘Û¶ü/ ü÷ß±ù’ Âó¿Sß±õþ Âó•Â ÎïËß ¿ù¿õûþ± ¿òËûþ üÑ¿•Âl Û¶¿îÂËõðò ۶߱ú ßÂõþ± ýù¼—

¿÷úËõþõþ áíÕöÅÂÉO±ò
üËõþ±æ ¿á¿õþ
11ý× ÎôÂõènûþ±¿õþ Îû¿ðò Îý±ü¿ò ÷Åõ±õþËßÂõþ •Â÷î±äÅÂÉî ýÝûþ±õþ
ßÂï± üõþß±¿õþö±Ëõ Îâ±ø¸í± ßÂõþ± ýù, ëÂ×ËZù ýËûþ ëÂ×êÂù î±ý¿õþõþ
Φ¨±ûþ±Ëõþ ëÂ×Â󿦚î æòî±¼ ¿òÐüËjËý Û Ûß ¿õõþ±é ¿õæûþ¼ Õõü±ò
âËéÂËå 30 õåËõþõþ ÛßÂBåS Ʀ¤õþú±üËòõþ¼ ðÏâÇ¿ðËòõþ ¿õ˕±öÂ
üÑáè±÷Ëß ôÂùð±ûþÏ ßÂËõþ ÎðËúõþ üÑáè±÷Ï æòáí òîÅÂò üÑ¿õñ±ò,
òîÅÂò ¿òõDZäÂËòõþ Û¶îÂϕ±ûþ¼ Îü ÎðËúõþ ¿õ›-õÏ æòî± Âóï
Îð¿àËûþËåò Û¶¿îÂËõúÏ Îðú&¿ùËßÂÝ, ¿õ˕±Ëö ÎôÂËé ÂóhÂËî ä±ý×Ëå
Îá±é± Õ±õþõ æáȼ ¿õ˕±öÂß±õþÏõþ± ¿ßÂcà ÷Åõ±õþËßÂõþ ÂóîÂò â¿éÂËûþý×
ú±™Là ï±ËßÂò¿ò¼ î±Ëðõþ ð±õÏ òɱûþ ¿õä±õþ, ÷Åõ±õþËßÂõþ ¿õä±õþ¼ Îý±ûþ±ý×éÂ
ý±ëÂ×Ëüõþ ¿õ•«™¦¸ ä±ßÂõþ ëÂɱË÷æ ßÂËKC±ù, ü÷Ëç±î±õþ ÕËòß Î䩆±
ßÂËõþÝ Îúø¸ ÂóûÇ™Là ý±õþ ¦¤Ïß±õþ ßÂõþËî õ±ñÉ ýËûþËå îÂËõ Û æûþ
Õü¥óÓíǼ ß±õþ¸í ¿÷úËõþõþ õþ±æòÏ¿îÂ, ü÷±æ Ý ÕïÇòÏ¿îÂõþ ΕÂËS
ßÂîÂ&¿ù &•QÂóÓíÇ Ã›¶•Ÿ ü±÷Ëò ëÂ×Ëê ձüËå¼ Ûõþ ÂóËõþ ¿ß·
ÛßÂò±ûþßÂËß ý¿éÂËûþ, ðÏâÇ¿ðËòõþ æ•õþÏ Õõ¦š± Õ±õþ ÕáíLaßÂ
ú±üòËß äÓÂíÇ ßÂËõþ Îû æûþ Õ¿æÇî ýËù± î± ¿ß ձõ±õþ Îý±ûþ±ý×éÂ
ý±ëÂ×Ëüõþ Z±õþ± ¿òûÅM• Îß±Ëò± ÂóÅîÂÅ ù ü±÷¿õþß ú±üËßÂõþ ý±Ëî ÂóËhÂ
ñTÑü ýËûþ û±Ëõ¯ î±ýËù ¿õ›-Ëõõþ üõËäÂËûþ ÷÷DZ¿™LÃßÂ Ý ðÅÐàæòßÂ
Âó¿õþí¿î ýËõ üËjý Îòý×¼ ¿ßÂcà ձ÷æòî± î± õÅËçÂËåò õËùý×

¿õ˕±ö Õõɱýî ÎõþËàËåò¼ òîÅÂò ü÷üɱõþ Õ±ú‚± ÎïËß î±õþ±
ÕËòËßÂý× î±ý¿õþõþ Φ¨±ûþ±õþ ÎåËh òËhÂò¿ò¼ î±Ëðõþ ýê±Ëî ü±÷¿õþßÂ
ÂóÅ¿ùú õùÛ¶Ëûþ±á ßÂËõþ ÛõÑ ¿ßÂåÅ ñ™¦¸±ñ¿™¦¸Ý ýûþ¼ æòáí ¿ßÂcÃ
UÒ¿úûþ±¿õþ ¿ðËûþËåò Îû Û¶ßÂÔ î áíîÂËLaõþ ÷Åà ò± Îðà± Õõ¿ñ ¿õ˕±öÂ
Õõɱýî ï±ßÂËõ¼ Õ±üËù ü±÷¿õþß Û¶¿î¿S•ûþ±úÏù Îß±Ëò± õÉ¿M•ËßÂ
Õ±õþ ú±üß ձß±Ëõþ ä±ý×Ëåò ò± òÏùòËðõþ ÎðËúõþ ÷±òÅø¸¼ ¿õ˕±öÂ
ÎúËø¸ Îüò±õ±¿ýòÏ üßÂùËß âõþ÷ÅËà± ýËîÂ, ¦¤±ö±¿õß æÏõËò
¿ôÂõþËî ձËðú ßÂõþËùÝ ¿õø¸ûþ¿éÂõþ üýËæ ¿ò©ó¿M ýËBå ò±¼ Ûý×
áíÕöÅÂÉO±Ëò Æõ¿ú©†É ¿ýü±Ëõ ßÂËûþß¿é Û¶ñ±ò ÛõÑ Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ
¿ðß ëÂ×Ëê ձüËå¼ Ã›¶ï÷îÂÐ, üõ ñõþËòõþ |¿÷ßÂËðõþ ñ±õþ±õ±¿ýßÂ
Õ±Ëj±ùò¼ ¿ZîÂÏûþîÂÐ, ü÷±Ëæõþ üõÇ™¦¸Ëõþõþ ÷±òÅËø¸õþ ¦¤îÂЦ£ÓÂîÇÂ
Îû±áð±ò¼ Âó¿õþõýò |¿÷ß ÎïËß q• ßÂËõþ ÂóÅõþ ßÂ÷Çä±õþÏ,
¿÷ëÂ׿æûþ±Ë÷õþ ßÂ÷ÇÏ, ¿òäÅÂîÂù±õþ ÂóÅ¿ùú – üßÂËùý× ü±¿÷ù
ýËûþËåò¼ Õ±õ±õþ ¿ò¥§ËõîÂòöÅÂM• ÷±òÅø¸ ýËî ëÂ×Bä ձûþ ü¥ói§
ÕîÂÉ™Là ñòÏ õÉ¿M•Ý ü÷±Ëò áù± ¿÷¿ùËûþËåò áíîÂËLaõþ ð±õÏËî¼
Û÷ò¿ß Îüò±õ±¿ýòÏõþ îÂ•í ¿ßÂåÅ Õ¿ôÂü±õþÝ ¿õË^±ýÏËðõþ ü±Ëï
Ûß±Rî± Îõ±ñ ßÂËõþËåò¼ îÔÂîÂÏûþîÂÐ, ¿÷úËõþõþ ÷±òÅø¸ üõõþßÂ÷
üÑßÂÏíÇî± Ý ÎáÒ±h±¿÷Ëß õæÇò ßÂËõþ ñ÷ÇÏûþ ÎäÂîÂò±õþ ëÂ×ËXÇ ëÂ×ËêÂ
36

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

üõþß±õþËß ¿ß Î÷Ëò ÎòËõ Õ±Ë÷¿õþß± Ý üýËû±áÏ Îðú&¿ù·
Ýûþ±¿úÑéÂËòõþ ü±¥Ú±æÉõ±ðÏ ý™¦Ë¸ •ÂËÂóõþ Õ±ú‚± Õ±÷õþ± ÎßÂëÂ× ëÂ׿hÂËûþ
¿ðËî Âó±õþ¿å ò±¼ ß±õþí ÎðËúõþ Îüò±õ±¿ýòÏ õÒ±ñ± Õ±Ë÷¿õþß±õþ
ß±Ëå õ±¿ø¸ßÇ Â 1.3 ¿õ¿ùûþò ëÂù±Ëõþõþ äÅ¿M•Ëî¼ Ûàò Îðà±õþ ö¿õø¸ÉËîÂ
¿ß ÂóðË•ÂÂó Îòûþ õîÇÂ÷±ò ü±÷¿õþß Âó¿õþø¸ð¼ æòî±õþ ùh±ý×
ï±Ë÷¿ò¼ |÷æÏõÏ ÷±òÅËø¸õþ Õ±ïÇ-ü±÷±¿æß ¿òõþ±ÂóM±, ¦¤±ñÏòî±
üÅ¿ò¿}Âî ßÂõþËî ÎðËúõþ üÑàɱá¿õþ‡Â ÷±òÅø¸ ÂóËï ÎòË÷¿åËùò
¿ßÂcà ÛàòÝ ùh±ý×Ëûþõþ ÷ûþð±ò ÎïËß î±õþ± üËõþ Õ±Ëüò¿ò¼ üõþ±õþ
Û¶•Ÿý× Îòý×¼ ü÷ûþ ù±áËõ áíLaß ß±ê±Ë÷± áËh ëÂ×êÂËîÂ, ¿ßÂcÃ
Õ±÷õþ± Õ±ú±õ±ðÏ Îû ¿÷úËõþõþ Õ&ò¿î üÑáè±÷Ï ÷±òÅËø¸õþ îÂLaÏËîÂ
îÂLaÏËî ձæ Û¶õ±¿ýî Û¶ßÔÂî ¦¤±ñÏòî±õþ ÎäÂîÂò±¼ îÒ±õþ± Õ±æËßÂ
¦¤Ëðú ÎïËß ÕîÂɱä±õþÏ ú±üßÂËß •Â÷î±äÅÂÉî ßÂËõþý× ð±ûþ ü±Ëõþò¿ò,
ÎÛ¶õíþ ± ýËûþ ðÒ±¿hÂËûþËåò ý×ËûþË÷ò, æëÇÂò, Õ±ùËæ¿õþû±þ , ¿éÂëÂ׿ò¿úûþ±,
¿ü¿õþûþ±õþ ÷±òÅËø¸õþ ß±Ëå¼ Îæ±õþð±õþ ýËBå ÷ñÉÛ¶±äÂÉ æÅËh áíîÂLa,
¦¤±ñÏòî± Ý ü±Ë÷Éõþ ð±õϼ
•üÑ¿•Âl ö±õ±òÅõ±ð ¿Âóò±ßÂÏ ¿õ•«±ü—

üõDZRß Û¶¿îÂõ±ð 汿òËûþËåò¼ Û Õ±Ëj±ùËò îÂï±ß¿ïî Îß±Ëò±
Îòî± Îòý×, ë±ò-õ±÷ üÑßÇÂÏíî±õ±ð Îòý×, ñ÷ÇÏûþ ßÂ÷ÇüäÓ ÂÏõþ Îùú÷±S
Îòýׯ 80 õåËõþõþ õÔX± ò±õþÏõ±ðÏ òÝûþ±ù-Ûù-ü±ðÝûþ±ý× æ±ò±ËBåò
ÛßÂõ±Ëõþõþ æòÉÝ î±ý¿õþõþ Φ¨±ûþ±Ëõþ ý×üù±¿÷ß õ± ñ÷ÇÏûþ Φ¡±á±ò
Îú±ò± û±ûþ¿ò¼ Îû ð±õÏ ùh±ßÅ æòáí ü±÷Ëò ÎõþËàËåò î± ¿åËù±
qñÅý× õþ±æÍò¿îÂß ¦¤±¿ñß±õþ, òɱûþ ÛõÑ áíîÂËLaõþ ð±õϼ ÷Åü¿ù÷
õè±ð±õþUËëÂõþ ÷Ëî± üÑáêÂò, û±õþ± ¿õË^±Ëý±Mõþ ÂóËõÇ ¿òõDZäÂËò ÕÑú
ÎòÝûþ±õþ ßÂï± ö±õËå, î±õþ±Ý ý×üù±¿÷ß ձËõðòËß ðÓËõþ ü¿õþËûþ
ÎõþËà ¿õ˕±Ëö ÕÑú ¿òËûþËå, õù± ö±Ëù± ¿òËî õ±ñÉ ýËûþËå¼
ß±õþí Ûý× æòæ±áõþËí ü±ñ±õþò æòáíý× ¿åËù± ÕáèíÏ öÓ¿÷ß±ûþ
î±Ëðõþ ð±õÏ Ý Õõ¦š±ò ¿åËù± ¦ó©† – Ûß¿é ëÂ×ð±õþÍò¿îÂßÂ
áíLaßÂ Ý ñ÷Ç¿òõþËÂó•Â üõþß±õþ¼
Ûàò •Â÷î±ûþ ü±÷¿õþß Âó¿õþø¸ð¼ Õ™LÃõÇîÇÂÏß±ùÏò üõþß±Ëõþõþ
ß±Ëå •Â÷î± ý™¦¸±™LÃõþ û±Ëðõþ Ûý× ÷ÅýÓËîÇ Û¶ñ±ò ð±¿ûþQ¼ Õ±Ëù±äÂò±ûþ
õü± ëÂ׿äÂî ¦¤±ñÏò Îéªë ý×ëÂ׿òûþò, ÷±òõ±¿ñß±õþ üÑáêÂò Ý
õþ±æÍò¿îÂß ðù&¿ùõþ ü±Ëï¼ ¿ßÂcà Õü±÷¿õþßÂ Ý áíLaßÂ

¿ù¿õûþ±
¿ù¿õûþ±Ëî ÷Åûþ±¥œõþ áV±¿ôÂõþ ¿õ•ËX ¿õË^±ý q• ýËù Ûàò
ÎïËßÂý× î±Ëß ü±÷¿õþßÂö±Ëõ ð÷ò ßÂõþ±õþ Î䩆± ßÂËõþ áV±¿ôÂ
Û¶ú±üò¼ ýîÂɱ ßÂõþ± ýûþ Û¶äÅÂõþ ¿õË^±ýÏËß¼ ð÷Ëòõþ ÷ÅËà æòáí
üú¦a Û¶¿îÂËõþ±ñ áËh Îî±Ëù¼ ñ±õþ±õ±¿ýßÂö±Ëõ üÑâø¸Ç äÂËù ¿SËÂó±¿ù,
Îõò᱿æ, ÎÃõèá±, Õ±æð±¿õûþ± Õ=ÁËù¼ ¿÷úËõþõþ ÷îÂý× ¿ù¿õûþ±õþ
ΕÂËSÝ ÷±¿ßÇÂò ûÅM•õþ±©†˜ ý™¦¸Ë•ÂÂó ßÂËõþ, îÂËõ ¿÷úËõþõþ ÷îÂ
ÂóËõþ±•Âö±Ëõþ òûþ¼ õõþÑ Ã›¶îÂÉ•Âö±Ëõ¼ 18ý× ÷±äÇ ý×ëÂ×.Ûò-Ûõþ ß±å
ÎïËß üõÅæ üÑËßÂî Âó±Ýûþ±õþ Âóõþ ÷±¿ßÇÂò ûÅM•õþ±©†˜, ¿õèËéÂò, ôè±k
¿ù¿õûþ±õþ ¿õ•ËX ü±÷¿õþß տöÂû±ò q• ßÂËõþ¼ ëÂ×ËVúÉ ‘áíîÂLa’
Û¶¿î‡± ßÂõþ±¼ q• ýûþ ÕÂó±Ëõþúò ‘Ý¿ë¿ü ë±ëÂ×ò’¼
÷±¿ßÇÂò ûÅM•õþ±Ë©†˜õþ Âó•Â ÎïËß õù± ýËBå Îû Ûý× Õ¿öÂû±ò
‘áíîÂLa’ Û¶¿î‡± ßÂõþËî üý±ûþß öÓ¿÷ß± ÎòËõ¼ ¿ßÂcà ûàò ý×ËûþË÷Ëò
¿õË^±ý q• ýËù Û¶äÂÅ õþ ¿õË^±ýÏËß ýîÂɱ ßÂõþ± ýûþ, îÂàò ‘áíîÂLa’Ûõþ ñTæ±ñ±õþÏ ÷±¿ßÇÂò Û¶ú±üò Ý ÕòɱòÉ Îðú&¿ùõþ ÷ËñÉ
Îß±Ëò±õþßÂ÷ Û¶¿î¿S•ûþ± Îðà± û±ûþ ò±¼ õ±ý¿õþËò Îúà Õ±ù à¿ùô±
¿òõþ¦a ¿õË^±ýÏËðõþ &¿ù ßÂËõþ ýîÂɱ ßÂËõþ¼ ¿ßÂc ÷±¿ßÇÂò Û¶ú±üò
ÛË•ÂËSÝ ¿ò¿©•Âûþ¼ Û¶ü/î ëÂ×Ë{¡àÉ õ±ý¿õþËòý× Õõ¿¦šî ÷±¿ßÇÂò
ûÅM•õþ±Ë©†˜õþ ‘¿ôÂôÄÂÃï ¿ôvÂé ÎýëÂËß±ûþ±éDZõþ’ á±æ±ËîÂ, ÝËûþ©†õɱ‚Â-Û

ûàò õåËõþõþ Âóõþ õåõþ ñËõþ ý×æõþ±ËûþùÏ õ±¿ýòÏ áíýîÂɱ â¿éÂËûþ
äÂËù îÂàò ÷±¿ßÇÂò Û¶ú±üËòõþ ‘áíLaß ÎäÂîÂò±’ Îß±ï±ûþ ï±Ëß·
Õ±üËù ÷±¿ßÇÂò Û¶ú±üËòõþ ÷Óù ëÂ×ËVúÉ ÷ñÉÛ¶±ËäÂÉõþ ÆîÂùö±G±õþÛõþ ëÂ×Âóõþ ¿òËæËðõþ ðàù ß±Ëûþ÷ ßÂõþ±¼ õîÇÂ÷±Ëò ý×æõþ±Ëûþù
÷ñÉÛ¶±ËäÂÉ Õ±Ë÷¿õþß±õþ ÕòÉîÂ÷ ú¿M•ú±ùÏ õþ±æÍò¿îÂß ¿÷S¼
¿ù¿õûþ±ûþ Õ±S•÷ò 䱿ùËûþ áV±¿ôÂËß ÂóðäÅÂÉî ßÂõþËî õ±ñÉ ßÂõþËùÝ
î±õþ æ±ûþá±ûþ ÷±¿ßÇÂò ÕòÅáèËý á¿êÂî ýËõ Îß±Ëò± ÂóÅîÂÅ ù üõþß±õþ,
î±õþ±Ý ð÷ò ÂóÏhÂò ä±ù±Ëõ ÛßÂý×ö±Ëõ¼ Îû÷òé± Îðà± ÎáËå
ý×õþ±ËßÂ, Õ±ôÂ᱿ò™¦¸±Ëò¼
¿ßÂcà ¿õË•«õþ ÕîÂÏî ý׿îÂý±ü Õ¿òõ±ûÇö±Ëõ ü±÷Ëò îÅÂËù ñËõþËå
Õ±Ëõþß¿é üy±õò±Ëß¼ ÷±Ý Îü-îÅÂÑ-Ûõþ ÎòîÔÂËQ äÂÏò± ß¿÷ëÂ׿òˆÂ
Âó±¿éÇ ðÏâÇß±ù û±õÈ ÎðúÏûþ ü±÷™LÃú±üß ¿äÂûþ±Ñß±ý×ËúßÂ-Ûõþ ¿õ•ËXÂ
õþM••ÂûþÏ üÑáè±÷ Âó¿õþä±ùò± ßÂËõþ¼ ¿ßÂcà æ±Âó±òÏ ü±¥Ú±æÉõ±ðÏ
Õ±S•÷íËß Û¶¿îÂýî ßÂõþ±õþ æòÉ äÂÏò± ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇ ûÅM•ôèÂKéÂ
áËh Îî±Ëù ¿äÂûþ±Ñß±ý×ËúßÂ-Ûõþ ßÅÂËûþ± ¿÷ò-é±Ñ-Ûõþ ü±Ëï¼ Ûý×
ûÅM•ôèÂKé æ±Âó±òÏ ü±¥Ú±æÉõ±ðËß üôÂùö±Ëõ •Ëà Îðûþ¼ ¿ù¿õûþ±
Îüý× ÕîÂÏî ý׿îÂý±Ëüõþ ÂóÅòõþ±õÔ¿M âé±Ëõ ¿ßÂò±, ö±õÏß±ù î±õþ
ëÂ×Mõþ ÎðËõ¼
37

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ÕòÉ ö±õþîÂ
qö¿æÈ äÂS•õîÇÂÏ
¿òÐü/î±õþ ¿õ•ËX û±õþ± ùhÂËå î±õþ± û±Ëî ü±ýü ò± ý±õþ±ûþ Îü æòÉ ÷±Ëç ÷±Ëç ¿äÂÈß±õþ ßÂËõþ î±Ëðõþ ü±ýü Îæ±á±ý×¼ Õ±÷±õþ Îü ¿äÂÈß±õþ
Õ±òËjõþ ò± Îõðò±õþ, ý±üÉßÂõþ ò± ¿õõþ¿M•ßÂõþ, î±õþ ÂóËõþ±ûþ± ß¿õþ ò±¼ ß±õþí Ûé±ý× Õ±÷±õþ ûÅËXÂõþ Õ±ýW±ò ...
ùÅÉ üÅÉò
ùÅ üÅ É ò ¿åËùò à › ¶±ßÄ Â ¿õ›-õ äÂÏËòõþ ÛßÂæò ü±¿ý¿îÂÉß õÅ ¿ XÂæÏõϼ äÂÏËòõþ ü±÷™LLa ß Â Îú±ø¸ í , æ±Âó Õ±S•÷Ëíõþ ¿õ•ËX ùÅ üÅ É Ëòõþ
¿äÂÈß±õþ ñT¿òî ýËûþ ¿ åù îÒ Â ±õþ ü±¿ýîÂÉßÂ÷Ç & ¿ùõþ ÷ñÉ ¿ðËûþ ¼ ‘à › ¶ü/ ü÷ß±ù’-Ûõþ ‘ÕòÉ ö±õþ î Â’ à › ¶¿îÂËõðò¿éÂÝ ÂóÔ ï ß Ûß ö±õþ Ë îÂõþ å¿õ
Õ±÷±Ëðõþ ü±÷Ëò îÅÂËù ñõþËõ¼ Îû ö±õþËîÂõþ á±Ëûþ ¢-ɱ÷±Ëõþõþ çÂù÷Ëù ÎæÌùÅü Îòý×, Îû ö±õþËî Îòî±õþ± ðÅòÇÏ¿îÂËî ձßÂF ¿ò÷¿#îÂ, Îû
ö±õþ Ë î à › ¶¿î¿ðò ßÔ Â ø¸ ß Âõþ ± ÙËíõþ æ; ± ù±ûþ Õ±RýîÂɱ ßÂËõþ , ‘¿úŠ±ûþ ò ’-Ûõþ î±hÂò±ûþ æ¿÷-õ±¿h ÎïËß ëÂ× Ë Båð ýûþ ¼ ùÅ üÅ É Ëòõþ Õ±÷Ëùõþ
äÂÏËòõþ ÷Ëî±ý× Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ Ûý× 70 úî±Ñú ÷±òÅ ø ¸ à › ¶¿î¿ðò à › ¶¿îÂ÷Å ý Ó Ë îÇ Â Õ±Ã › ¶±í ¿äÂÈß±õþ ßÂõþ Ë å Ε±ËöÂ-ðÅ Ð Ëà-à › ¶¿îÂËú±ñ¦óÔ ý ±ûþ ¼

ü¥x¿î ÷±¿ßÇÂò õþ±©†˜Âó¿î õ±õþ±ß Ýõ±÷±-õþ ö±õþî õþ±Ë©†˜õþ
üÑüðöÂõËò ÎðÝûþ± Ûß ðÏâÇ-ö±ø¸Ëíõþ Õ¿î •ÅÂ^ Õïä &•QÂóÓíÇ
Ûß¿é ÕÑú ¿ðËûþý× Îùà± q• ßÂõþù±÷¼ ‘ö±õþîÂõø¸Ç ëÂ׿äÂî“
Õ±¿õöÓÂÇ î“ ÎæËá ëÂ×ËêÂË寒 î± ÎßÂ÷ò Îüý× ëÂ×ðûþ“Õ±¿õöDZõ“ ÎæËá
Ýê± – Ûý× Îå±A Û¶¿îÂËõðËòõþ ÷±ñÉË÷ Îüé±ý× ¿õä±ûǼ
Õõþ ¿ •Âî ö±õþ î  ÷ý±õþ±Ë©†˜õþ ‘Jaitapur’-Û ôÂõþ±¿ü
Îß±¥ó±¿ò ‘Areva’ Ûß¿é ‘Nuclear Park’ Æî¿õþ ßÂõþ±õþ õõþ±îÂ
ÎÂóËûþËå¼ Ûà±Ëò å’¿é Âóõþ÷±íÅ äÅ¿{¡ õüËõ¼ ¿ßÂcà ‘Areva’ Îû
Û¶û¿Å M• õÉõý±õþ ßÂõþËî äÂËùËå ö±õþîÂõËø¸,Ç î± ü±õþ±¿õË•«õþ Îß±ï±Ý
üôÂù Âóõþϕ± ßÂõþ± ýûþ¿ò, Û÷ò¿ß ôè±ËkÝ ò±¯ æ±Âó±Ëò üÅò±¿÷
ÂóõþõîÇÂÏß±Ëù ôÅÂßÅ¿ú÷± ð±ý׿ä Âóõþ÷±íÅ ÎßÂËf ¿õ˦£Â±õþí ÛõÑ
Õ±úÂó±Ëúõþ Õ=ÁËù õɱÂóß ÎîÂ濦•Âûþ ¿õ¿ßÂõþí å¿hÂËûþ Âóh±õþ
Õ±ú‚± æ±Âó±ò üý ëÂ×i§î ¿õË•« Âóõþ÷±íÅ¿õðÅÉÈ Ý Âóõþ÷±íÅäÅ¿{¡õþ
¿õ•ËX õɱÂóß æò÷î áËh îÅÂËùËå¼ îÂàòÝ Jaitapur üý
ÎðËúõþ ÕòÉS Âóõþ÷±íÅ ¿õðÅÉÈ ÎßÂf Æî¿õþõþ ۶ߊ&¿ù õ±¿îÂù ßÂõþ±
¿òËûþ Îß±Ëò± ¿¦šõþ ¿üX±˙Là ÎÂóÒÌå±Ëî Âó±Ëõþ¿ò ÎßÂf¼
ðÅòÇÏ¿îÂá虦¸ ö±õþîÂõø¸Ç ‘Wikileaks’-Û ý׿îÂ÷ËñÉý×
۶߱¿úîÂ Ý Ã›¶÷±¿òî ձ¦š±Ëö±Ëé ¿æîÂËî õîÇÂ÷±ò ÷òË÷±ýò ¿üÑ
ÎòîÔÂQ±ñÏò üõþß±õþ ‘Îâ±h± ÎßÂò±-Îõä±’ ßÂËõþ¿åù¼ û±Ëî ‘IndoUS Nuclear deal’ ¿õò± õ±ñ±ûþ Âó±ùDZË÷ËKé Âó±ú ßÂõþ±Ëò± û±ûþ¼
Wikileaks-Û ¿úËõþ±ò±÷é± ÛõþßÂ÷ ‘Satish Sharma aide

report -Û

ý׿îÂ÷ËñÉý× 2-G Spectrum ÎßÂËù‚±¿õþõþ ÷Óù
¿õø¸ûþ&¿ù ۶߱¿úîÂ
1. òÏ¿î Û¶íûþò ßÂõþËî ÷™¦¸ ôұߠ•Licensing regime—
2. ‘Telecom Commission’-Ûõþ Âóõþ±÷úÇ ÎòÝûþ± ýûþ¿ò
3. ÕïÇðlõþËß ü¥óÓíÇö±Ëõ ëÂ×ËÂó•Â± ßÂõþ± ýËûþËå
4. ‘FCFS’ (First come first served) -òÏ¿î ëÂ×ËÂó•Â±
ßÂõþ± ýËûþËå
5. û±õþ± ‘license’ Âó±Ýûþ±õþ ÕòÅÂóûÅM•, î±Ëðõþ Îüý× üÅ¿õñ±
ÎðÝûþ± ýËûþËå¼
ßÂ÷òÝËûþùï Îá÷ü ÎßÂËù‚±¿õþ CWG ¿òËûþ
ÕËòß îÂð™Là ýËùÝ î±õþ ò±ûþß ßÂù÷±¿ë ¿ßÂcà ÛàòÝ õþ±Ë©†˜õþ
ñõþ±-ÎåÒ±ûþ±õþ õ±ý×Ëõþ¯
ÂóÅËòõþ Îß±¿éÂÂó¿î õÉõü±ûþÏ ý±ü±ò Õ±¿ù à±ò 50,000
Îß±¿é é±ß± Õ±ûþßÂõþ ôÒ±¿ß ¿ðËûþÝ Îõ÷±ùÅ÷ 汿÷ò Âó±ò ö±õþîÂÏûþ
¿õä±õþ õÉõ¦š±õþ ÎüÌæËòɼ
ðÅòÇÏ¿îÂËî æ¿hÂËûþ ÂóhÂù Û¶ñ±ò÷LaÏ ÷òË÷±ýò ¿üÑ-Ûõþ
ÎòîÔÂQ±ñÏò ö±õþËîÂõþ ÷ý±ß±ú áËõø¸í± ðlõþݼ õɱÂóß ðÅòÏÇ ¿î Îû
äÂùËå ÛõÑ Îæ±éÂñË÷Çõþ æòÉ õUË•ÂËSý× ðÅòÏÇ ¿îÂá虦˸ ðõþ ü±Ëï ¿òËûþý×
î±Ëß äÂùËî ýËBå, ÛßÂï±Ý ¿÷¿ëÂûþ±õþ ü±÷Ëò ÕßÂÂóËé ¦¤Ïß±õþ
ßÂËõþ Û¶ñ±ò÷Laϯ¯
Wikileaks-Ûõþ ü±¥x¿îÂßÂîÂ÷ ßÂËûþ ß Â¿é cable
ÛõÑ ö±õþ î ÂÏûþ üÑüðÏûþ õÉõ¦š ± Wikileaks -Ûõþ
ü±¥x¿îÂßÂîÂ÷ cable&¿ù Õ±÷±Ëðõþ Îä±Ëà Õ±ãÅù ¿ðËûþ Îð¿àËûþ
¿ðËBå õ±÷-ë±ò Îý±ß õ± õþ±÷ – üÑüðÏûþ õÉõ¦š±ûþ ¿éÒÂËß ï±ßÂËîÂ

showed U.S. Embassy employee cash to be used
as pay-offs in confidence vote’¼
2-G ΦóßÂ骱÷ ß±`Â

Ûý× ÕïÇÍò¿îÂß ÎßÂËù‚±¿õþËîÂ
ö±õþËîÂõþ Õ±¿ïÇß •Â¿îÂõþ ÷±S± 80 ý±æ±õþ Îß±¿é é±ß±¼ ‘CAG’
38

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

ÎáËù î±Ëß õh ð±ð±õþ Õ±Ëðú ÷±òËîÂý× ýËõ¼
òËöÂ¥¤õþ 2007-Ûõþ Ûß¿é cable-Û ¦ó©† Îðà± û±ËBå,
îÂÈß±ùÏò U.S. Ambassador Îë¿öÂë ÷±ùËô±ëÇ æ±ò±ËBåò
Îû ¿î¿ò Nuke Deal ¿òËûþ Îß±òÝö±Ëõ BJP Âó±¿éÇÂõþ ù±ý×òËßÂ
Îö񱔱 ßÂõþËî ü•Â÷ ýËûþËåò, ¿õËúø¸îÂÐ L.K. Advani-õþ ëÂ×Âóõþ
Û¶ö±õ ¿õ™¦¸±õþ ßÂËõþ¼
îÂï±ß¿ïî õ±÷ÂóLšÏ CPI(M)-Ûõþ úÏø¸ÇËòî± Û¶ß±ú
ß±õþ±îÂ-÷±¿ßÇÂò ðÓî±õ±ü ßÂ÷ÇÏ Charge Blake-Ûõþ ü±•Â±Èß±ËõþÝ
÷±¿ßÇÂò Îî±ø¸±Ë÷±Ëðõþ Ûý× òÏ¿î¿é Âó¿õþ©¨±õþ ñõþ± ÂóËhÂËå¼ ß±õþ±îÂ
FDI (Foreign Direct Investment)-Îß ‘Case-by-Case’
¿ýü±Ëõ ü÷ïÇò ßÂõþËåò¯¯ ۶߱ú î±Ëß ßÂï± ¿ðËûþËåò, ¿î¿ò
Îß±òÝ¿ðò •Â÷î±ûþ ÛËù ‘ö±õþîÂ-÷±¿ßÇÂò ü¥óßÇ ۿáËûþ ¿òËûþ
û±Ëõò’¼ ¿úËõþ±í±÷ ‘no problems with stronger
economic ties between U.S. and India’ (P. Karat)¼
¿î¿ò õ± îÂï±ß¿ïî õ±÷ÂóLšÏõþ± FDI-Îß 26-49 úî±Ñú ÎïËßÂ
74 úî±Ñúõþ õÔ¿XÂõþ qñÅ÷±S ¿õËõþ±¿ñî± ßÂËõþËåò¼ ÷ÓùáîÂö±Ëõ
FDI-Ûõþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþËåò ò±¼
Ûõ±õþ ¿òËäÂõþ Û¶•Ÿ&Ëù± Âóh³Âò, Hilary Clinton-Ûõþ ßÂõþ± New
Delhi Embassy-ÎßÂ

bilateral economic relationship and where
does he see the relationship headed?

Û¶•Ÿ&Ëù±õþ ëÂ×Mõþ æ±ò± Îòýׯ îÂËõ ÛéÅÂßÅ Âó¿õþ©¨±õþ ÷±¿ßÇÂò
üõþß±õþ ö±õþîÂÏûþ õþ±©†˜õÉõ¦š±õþ ëÂ×Âóõþ ò±ß áù±ËBå ö±Ëù±÷Ëî±ýׯ
Õ±õþ ú±üßÂõþ± ÛËî ¿õjÅ÷±S Õ±Âó¿M ßÂõþËå ò±¼ Õ±õþÝ Û¿áËûþ
äÂùÅò¼
Indo-US Nuclear Deal-Ûõþ û±Ëî Îß±òÝõþßÂ÷
•Â¿î ò± ýûþ, î±õþ æòÉ ö±õþîÂõø¸Ç Û¶ï÷õ±õþ IAEA-Îî ý×õþ±Ëòõþ
¿õ•ËX Îö±é Îðûþ, ÷±¿ßÇÂò ä±ËÂóõþ ß±Ëå ò¿î ¦¤Ïß±õþ ßÂËõþ, Îû
ý×õþ±Ëòõþ ëÂ×Âóõþ ö±õþîÂõø¸Ç ÎîÂËùõþ æòÉ ¿òöÇÂõþúÏù¼
ö±õþ Ë î ßÔ Â ø¸ ß Â Õ±RýîÂɱõþ à¿îÂûþ ± ò òɱúò±ù
S•±ý×÷ ÎõþßÂëÇ õÅÉËõþ±õþ ÎïËß Û¶±l îÂïɱòÅû±ûþÏ, 1997 ÎïËßÂ
2008-Ûõþ ÷ËñÉ ö±õþîÂõËø¸Ç Î÷±é 199,132 æò ßÔÂø¸ßÂ
Õ±RýîÂɱ ßÂËõþËå, û±õþ ÷ËñÉ 2008 ü±Ëù âËéÂËå 16,196¿éÂ
Õ±RýîÂɱõþ âéÂò± ÛõÑ Ûõþ ÷ËñÉ 10,797¿é âéÂò± âËéÂËå 5¿éÂ
õþ ± ËæÉ – ÷ý±õþ ± ©† ˜ , Õgª  à › ¶Ëðú, ßÂòÇ ± éÂßÂ, ÷ñÉà › ¶Ëðú Ý
å¿MúáËh¼ Û¶¿î ¿î¿õþú ¿÷¿òËé ÛßÂæò ßÔÂø¸ß ձRýîÂɱ ßÂõþËå¼
òɱúò±ù S•±ý×÷ ÎõþßÂëÇ õÅÉËõþ±õþ îÂïÉ ÎïËß Îðà± û±ûþ Îû, 1997
ÎïËß 2002 – Ûý× ü÷Ëûþõþ ÷ËñÉ âËé 55,769¿é âéÂò±
ÛõÑ 2003-08 – Ûý× ÂóûDZûþß±Ëù Îüé± ÎõËh ðÒ±h±ûþ
67,054• ÕïÇ±È áËh Û¶ËîÂÉßÂõåõþ 1900¿é ßÂËõþ Õ±RýîÂɱõþ
âéÂò± õÔ¿X ÎÂóËûþËå¼

1. Why was [Pranab] Mukherjee chosen for the
finance portfolio over Montec Singh
Ahluwalia?
2. What are Mukherjee’s views of the U.S.

39

à ›¶ü/ ü÷ß±ù à ۿÛ¶ù 2011 Ã

Îö¿ðßÂ-ÎöÂð±™L-à ö±õþîÂðúÇò
üÅ¿æî ð±ú
éÅÂßÅÂËòõþ ö±ù ò±÷ ձ߱ú¼ Ýõþ ÷± ñËõþý× ÎõþËàËå éÅÂßÅÂò õh ýËûþ
Õ±Ë÷¿õþß±ûþ õh ë±M•±õþ ýËõ¼ Õ±õþ éÅÂßÅÂËòõþ ÷± ձ߱úÂóËï
Õ±Ë÷¿õþß± ¿áËûþ áèσß±ùé± éÅÂßÅÂËòõþ üË/ ß±¿éÂËûþ ü±õþ± úÏîÂß±ù
Û¶¿îÂËõúÏËðõþ አÎú±ò±Ëõ¼ éÅÂßÅÂËòõþ ÷± ÷Ëò ÷Ëò Ûàò ÎïËßÂ
Õ±Ë÷¿õþß±ûþ ï±ËßÂ, Õ±Ë÷¿õþß± à±ûþ, Õ±Ë÷¿õþß± ÷±Ëà, Õ±Ë÷¿õþß± ÂóËõþ
õ±æ±Ëõþ û±ûþ¼ Õ•í áè±Ë÷õþ ß¿õ, æ±Ëò úýËõþ ò± ï±ßÂËù ß¿õ ýÝûþ±
û±ûþ ò±¼ áè±Ë÷õþ ß¿õËðõþ ý±Ëü üõ±ý×, å±ËÂó ò±¼ Ûý×äÂÛü ÎïËß Ý
÷Ëò ÷Ëò ßÂùß±î±ûþ ï±Ëß¼ Û¶íõ Ûò¿æÝ ßÂ÷Çϼ úýËõþõþ õ¿™¦¸ËîÂ
Âóh±ûþ¼ üß±ùËõù± ßv±õâËõþõþ ð±Ýûþ±ûþ õËü òðÇ÷±õþ îÂÏõè çÒ±ËçÂ
Î÷ûþõþËß ÷Ëò ÷Ëò õ±Âó±™Là ßÂËõþ¼ ß±ù Îý±÷õþ± Îä±÷õþ± Îðõî±õþ
õ±Bä±õþ± ᱿h ÎïËß ÎòË÷ æ±ûþá± ÎðËà ¿òËî õËùËå¼ ßÂ’¿ðò ÂóËõþý×
Îò±¿éÂú Õ±üËõ¼ Û õ¿™¦¸ ÎõÕ±ý׿ò¼ Îõ/ù Õ¥¤Åæ±õþ Õ±õ±üò ۶ߊ,
Îü õ¿™¦¸õþ ò±÷ ýËõ ëÂ×ðÏ¿ä¼ ¿æËîÂò òËõþò òɱù± ÂóÒ±äÅ õ¿™¦¸õþ üõ±ý× Ýý×
ü±ð± ñÅ¿î ÷ÅàÉ÷LaÏËß ü±÷Ëò ÎÂóËù àÅò ßÂËõþ ÎôÂùËõ¼ Õ±õþ üËgÂËõù±
ä±-Îð±ß±Ëò æéÂù± Âó±¿ßÂËûþ úúñõþ ÎßÂúõ ÎÛ¶÷±‚Å Õò™Là 屿òÂóh±
Îä±Ëà S•÷ú Õ±¿õ©¨±õþ ßÂËõþ ÂóÏõþòáõþ õ¿™¦¸õþ ÎßÂëÂ× Õ±õþ Ýý× Îò±ËéÂ
å±Âó± Îòh± õÅËh±õþ ý±¿üËî ձ¦š± õþ±àËî Âó±õþËå ò±¼ ÷Ëò ÷Ëò üõ±ý×
Õ±æ ðGÂß±õþËíÉõþ õ±¿üj±¼

40

ü¥ó±ðò±ûþ ÕîÂÏú üõþß±õþ •89619 71146—
e-mail : prasangasamakal@gmail.com

ü¥ó±ðßÂÏûþ
1
õ±Ëæé õäÂò
ÎêÒ±éÂß±é±
2
ö±õþËî ü±¥Ú±æÉõ±ðÏ Õ±áè±üËòõþ òîÅÂò ¿êÂß±ò± –
¿ZîÂÏûþ üõÅæ ¿õ›-õ
Õ¿õþS áË/±Âó±ñɱûþ
5
ðÅ ö Ç Â ±ËáÉõþ Îüò±òÏõþ ±
ö±õþîÂÏûþ Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ õ±™¦¸õ ¿äÂS
8
üLa±ü, Æòõþ±æÉõ±ð Ý ÷±ßÇÂüõ±ðÏ ëÂ×Mõþí – Û¶ü/ öÂáÈ ¿üÑ
¿Âóò±ßÂÏ ¿õ•«±ü
18
Îæù ë±ËûþõþÏ
ÕîÂÏú üõþ ß Â±õþ
25
Õ±i§± ý±æ±Ëõþõþ Õòúò Ý ö±õþîÂÏûþ ‘áíîÂLa’
Îðõ±?ò õþ ± ûþ
27
‘󦾱 õþ±æòÏ¿îÂ’õþ ý×Ë™¦¸ý±õþ
ü¿iœî äÂɱé±æÇÏ
29
Õ±™LÃæDZ¿îÂß Û¶¿îÂËõðò
¿÷úËõþ õ þ áíÕöÅ Â ÉO±ò
üËõþ±æ ¿á¿õþ
36
ÕòÉ ö±õþîÂ
qö¿æÈ äÂS•õîÇÂÏ
38
Îö¿ðßÂ-ÎöÂð±™Là - ö±õþ î ÂðúÇ ò
üÅ¿æî ð±ú
40

Û¶ü/ ü÷ß±Ëùõþ

Âó±êÂäÂS•
Îû±á±Ëû±á ÕîÂÏú üõþß±õþ •89619 71146—

Û¶±¿l¦š±ò Ð
ßÂËùæ ¿¦†é˜  – õÅßÂ÷±ßÇÂ, õý׿äÂS •ß¿ôÂý±ëÂ×Ëüõþ ¿îÂòîÂù±—,
¿ÂóÂóùüÄ õÅß Îü±ü±ý׿éÂ, ¿òëÂ× ýõþ±ý×æò õÅߠ骱ˆÂ
õþ±ü¿õý±õþÏ – Û¶Ëáè¿üö õÅß ˆÂù, Îõþæ±ËõþßÂúò

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful