Sistemi e-Filing

Udhezuesi i Perdoruesit per Modulin e Listepagesave

Tatimpaguesi

Versioni 5.0

Permbajtja
HYRJE ............................................................................................................................................. 3 SI TE HYNI (LOGIN)............................................................................................................................... 3 PER TATIMPAGUESIT ................................................................................................................... 4 DIREKTORIA TAKSAT E MIA ................................................................................................................. 4 Si te plotesoni Listepagesen E-SIG 025 .......................................................................................... 6 Si te plotesoni Pasqyren E-SIG 027 .............................................................................................. 18 Si te plotesoni deklaraten per SIG (Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore) ............................... 24 Si te plotesoni deklaraten per TAP (Tatimi mbi te Ardhurat nga Punesimi) ................................ 25

al) dhe klikoni butonin Sign In.tatime. Shkruani fjalekalimin ne kutine Password. Figura 1 . Per te mundesuar hyrjen tuaj ne sistem eshte e nevojshme pajisja me kredencialet perkatese. Shfaqet faqja Log In (shikoni Figuren 1). Si te hyni (Login) Pasi keni siguruar me sukses kredencialet. 2. ju mund te hyni ne sistem dhe te filloni nga puna. ku duhet te dorezoni dokumentacionin perkates dhe te merrni instruksionet e para te perdorimit. Per te hyre ne sistem veproni si me poshte: 1.Hyrje Moduli i Listepagesave ne sistemin e-Filing ju lejon te plotesoni nga kompjuteri juaj listepagesat me ane te formularit E-SIG 025 si edhe te shtoni ose largoni punonjesit me ane te formularit E-SIG 027. 4. 3. Klikoni butonin Log In. Shkruani NIPT-in tuaj ne kutine NIPT. username dhe password.gov. Hapni faqen kryesore te sistemit e-Filing (www. prane zyrave te sherbimit ndaj tatimpaguesve.Faqja hyrese .

marrjen dhe largimin nga puna te punemarresve si edhe deklaratat per SIG dhe TAP Deklarimi Vjetor i Tatim Fitimit Tatim Vjetor Biznes i Vogel Libri i llogaritjeve tatimore Sherbimi ndaj Taksapaguesit. Zgjerimi dhe mbyllja e nje direktorie realizohet duke klikuar mbi shenjat plus (+) dhe minus (-).Per Tatimpaguesit Direktoria Tatimet e Mia Faqja Tatimet e Mia eshte vendi juaj i punes ne portalin e-Filing. ne kete nyje ju mund te shikoni detajet e llogarise suaj ne sistemin e-Filing per t’u siguruar qe te dhenat i keni te sakta dhe te rinovuara Logini im (NIPT). me nendirektorite perkatese: • • • • • • Deklarimi i TVSH-se. me shkronja (kapitale dhe jo-kapitale) dhe numra si edhe ta ndryshoni periodikisht per arsye sigurie. Ketu mund te realizoni te gjitha deklarimet e tatimeve ne menyre elektronike duke zgjedhur nyjen perkatese. Ana e majte shfaq nyjet dhe sherben per navigim. ketu mund te ndryshoni fjalkalimin per te hyre ne sistemin e-Flining. Per te hapur nje direktori/nendirektori. ku ju mund te deklaroni Listepagesen. Vendi i punes perfshin direktorite e meposhtme. klikoni titullin korrespondues prane ikones. ne kete nyje ju mund te postoni pyetje qe do te shkojne elektronikisht ne zyrat e sherbimit ndaj tatimpaguesve dhe mund te lexoni pergjigjet qe do te vijne prej andej • • • Profili im. . Ana e djathte shfaq permbajtjen e direktorise/nendirektorise qe ju keni zgjedhur ne te majte. te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve (DPT). ku ju mund te deklaroni Tvsh-ne dhe Librat Deklarimi i TAP. Vendi i punes eshte i ndare ne dy panele. Eshte e keshillueshme qe fjalekalimin ta keni kompleks. SIG dhe Listepagesave. Titulli i nendirektorise se zgjedhur ndricohet. shfaq NIPT-in tuaj Ndrysho Fjalekalimin.

Figura2– Taksat e mia Nendirektoria e perzgjedhur (e ndricuar) .

SIG dhe Listepagesave. d. fushat. Kalimi ne hapin pasardhes behet duke klikuar mbi butonin Tjeter. Per te shtuar nje Listepagese te re. Shfaqet faqja Taksat e mia (shikoniFigura2). b. Shfaqet dritarja me te dhenat qe duhen per te plotesuar listepagesen e re. Ne te majte. Hyni ne sistem (Login). Plotesimi do te ndjeke nje rrjedhe. etiketat e te cilave jane te kuqe. • • Muaji –Zgjidhni muajin per te cilin po beni deklarimin. ne toolbar te panelit te djathte. . klikoni butonin Listepagese e re. (Nje Tatimpagues mund te kete aktivitet ne me shume se nje Rreth. Per plotesimin e Listepageses klikoni mbi Listepagesat dhe fokusohuni ne panelin e djathte. f. regjistron informacionin e plotesuar deri ne ate cast. Viti – Zgjidhni vitin per te cilin do te behet deklarimi. klikoni shenjen + tek Deklarimi i TAP. Plotesoni formularin me te gjithe informacionin e duhur. c. ku faqet do te dalin njera pas tjetres. keshtu qe do t’i duhet te deklaroje disa Listepagesa). Si periudhe tatimore e pare do te konsiderohet Janar 2012. Duke klikuar mbi Mbyll. e. ne fund te seciles faqe. Klikimi mbi butonin Perditesim. Zgjedhja e muajit dhe vitit percakton periudhen tatimore per te cilen po deklarohet Listepagesa.Si te plotesoni Listepagesen E-SIG 025 a. per te hapur nendirektorite perkatese. Shkoni ne vendin e punes duke klikuar mbi Tatimet e Mia ne panelin e majte. NIPT – Del automatikisht NIPT-i juaj. Rrethi – Zgjidhni Rrethin. nderpritet procesi. Shenim:ne nderfaqet e punes. duhen plotesuar patjeter. Ne faqen e pare te formularit jane fushat (Figura 3): • • • DRT – Del automatikisht Drejtoria Rajonale Tatimore ku eshte rregjistruar subjekti. 1. per te cilin po plotesoni Listepagesen. poshte Sherbimeve elektronike.

Ne hapin pasardhes do te jeni ne nderfaqen e punemarresve. ne rast se ka nje dege (Figura 4). kjo nderfaqe eshte bosh. ne te kundert do te kete listen e . Ne rast te deklarimit per here te pare. Ne hapin pasardhes sistemi i shfaq tatimpaguesit te dhenat qe ka te regjistruara per te. Figura 4 – Konfirmimi i te dhenave te Tatimpaguesit 3. si edhe i jep mundesine te regjistroje fushen Veprimtaria e Deges / Njesise.Figura 3 – Zgjedhja e periudhes tatimore te Listepageses 2.

punemarresve te periudhes se meparshme tatimore plus shtesat. Figura 6 – Kapja e Numrit Personal . Do te hapet dritarja si me poshte (Figura 6). minus largesat (Figura 5). klikoni mbi butonin Shto Punonjes. Figura 5 – Nderfaqja e punemarresve Per te shtuar punonjesit.

sistemi do t’ju krijoje mundesine e kapjes se disa te dhenave per punemarresin ne menyre manuale. Ne rastin e punemarresve te huaj. . pra si per punemarresin shqiptar ashtu edhe per ate te huaj. Ne rastin e punemarresve shqiptare. Figura 7 – Gjeneralitetet e punemarresit te huaj Ne te dy rastet.Kjo nderfaqe do te perdoret ne rastin e plotesimit te formularit E-SIG 025. Kjo nderfaqe sherben edhe si verifikim per identitetin e punemarresit. Sistemi ju lejon te zgjidhni fillimisht shtetesine e punemarresit. sistemi do te lidhet automatikisht me Regjistrin Kombetar te Shtetasve dhe do te terheqe prej andej gjeneralitetet e punemarresit ne fjale (Figura 8). kur plotesohet per here te pare si edhe ne rastin e shtimit te punemarresve me ane te formularit E-SIG 027. Numri Personal tek Figura 6 duhet te plotesohet dhe me tej klikoni butonin Tjeter. Pas kesaj klikoni mbi butonin Tjeter. sic paraqitet ne Figuren 7.

.Figura 8 – Gjeneralitetet e punemarresit (shqiptar) Shenim: Nese nuk e keni Numrin Personal te punemarresit ose nga Regjistri Kombetar i Shtetasve merrni mesazhin qe numri i dhene nuk gjendet. Eshte e domosdoshme qe punemarresi te kete nje Numer Personal te verifikueshem nga Regjistri. atehere sistemi nuk do t’ju lejoje te vazhdoni me tej me kete punemarres.

ku perfshihen: 8) Numri Personal – Vjen automatikisht nga hapat e meparshem 9) Emri e Mbiemri – Vjen automatikisht nga hapat e meparshem . sipas seksioneve dhe fushave perkatese.Figura 9 – Nderfaqja per te dhenat e punemarresit Ne Figuren 9 paraqitet nderfaqja per plotesimin e te dhenave te punemarresit.

15) Mbi te cilen llogariten kontributet – Me “data-entry” vendosni pagen mbi te cilen llogariten kontributet. kur te kaloni ne hapin pasardhes duke klikuar mbi butonin Tjeter. nese paga bruto eshte me e madhe se 30. 20) Kontribute per sigurimet shendetesore gjithsej ne leke– Me “data-entry” vendosni kontributin per sigurimet shendetesore.000 leke. Perndryshe. Profesioni do te zgjidhet bazuar tek Regjitri Kombetar i Profesioneve. 17) Punemarresi– Me “data-entry” vendosni kontrubutin e Punemarresit.000 leke. 19) Gjithsej (16+17+18)– E llogarit sistemi automatikisht. Nese ky numer eshte zero.2009.000 leke. nese ka. Kontribute per sigurimet shoqerore ne leke 16) Punedhenesi – Me “data-entry” vendosni kontributin e Punedhenesit. Profesioni apo Puna – Sistemi ju ofron zgjedhjen e profesionit te punemarresit nepermjet nje hierarkie me 5 nivele.10) Detyra. 23) Tatimi mbi te ardhurat nga punesimi ne leke – Me “data-entry” vendosni TAP. . sipas Vendimit te Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. shifra e vendosur ne kete rubrike duhet te jete e barabarte me pagen bruto minus 10. 627 date 11. tehere vendosni zero dhe mos e lini fushen bosh. 13) Dite kalendarike te punuara te subjekti gjate muajit – Me “data-entry” vendosni numrin e diteve gjate te cilave punemarresi ka punuar. te ciles i perket punemarresi 12) Dite kalendarike pa punuar gjate muajit– Me “data-entry” vendosni numrin e diteve gjate te cilave punemarresi nuk ka punuar. Nese paga bruto eshte deri ne 30. 18) Kontribut shtese (sigurime shoqerore suplementare)– Me “data-entry” vendosni shumen e derdhur si kontribut shtese. funksioni. 11) Numri i kategorise se te punesuarit per kontributet– Zgjidhni nje nga 10 kategorite.06. 22) Paga bruto mbi te cilen llogaritet Tatimi mbi te ardhurat nga punesimi Me “data-entry” vendosni pagen bruto per llogari te TAP-it. 21) Kontribute gjithsej (19+20)– E llogarit sistemi automatikisht. Nese e lini fushen bosh sistemi do t’ju gjeneroje nje mesazh gabimi. Paga bruto ne leke 14) Gjithsej – Me “data-entry” vendosni pagen bruto. shifra e kesaj rubrike duhet te jete e barabarte me pagen bruto te deklaruar.

Shenim: Ne fushat 14. ne te kundert mund te lini bosh. 22 dhe 23 sistemi nuk lejon vlera me presje dhjetore. Klikoni mbi butonin Tjeter per te perfunduar me punemarresin ne fjale dhe veproni ne te njejten menyre per te perfunduar me te gjithe punemarresit. 16. 17. 4. 18. fjala vjen kur jane te dypunesuar. Pasi te jeni bindur se totalet jane ne rregull klikoni mbi butonin Tjeter. Figura 10 – Permbledhja e Listepageses . Klikoni mbi butonin Tjeter te nderfaqes se punemarresve (Figura 5). 15. Workflow do te vazhdoje me hapin e radhes. 20. Mund te perdoret ne rastet e sqarimeve qe jepen per punemarresit.24) Shenime – Shtoni shenime per punemarresin nese ka. ku do t’ju paraqese totalet e listepageses per te gjithe punemarresit (Figura 10).

shfaqet faqja si me poshte (Figura 12). Ne hapin pasardhes. Figura 12 – Printimi i Listepageses . Figura 11 – Konfirmimi i Listepageses Nese klikoni mbi Perfunduar-Dergo. listepagesa mund te ruhet per rishikim.5. duke klikuar mbi Ruaj per Rishikim ose mund te konfirmohet perfundimisht duke klikuar mbi PerfunduarDergo (Figura 11). ku mund te eksportoni ne PDF Listepagesen dhe ta printoni nese deshironi te keni nje kopje ne leter ose mund ta ruani ne kompjuter.

Figura 13–Listepagesa ne format .PDF .Listepagesa e eksportuar ne PDF duket si ne Figuren 13.

Kur nje listepagese markohet si e perputhur nga inspektori. Pasi tatimpaguesi ta korrigjoje dhe konfirmoje serish. Inspektoret mund ta kthejne per korrigjim nje listepagese te konfirmuar nga tatimpaguesi per shume arsye dhe nese e bejne dicka te tille. workflow perfundon dhe listepagesa zhvendoset tek nendirektoria Te konfirmuara. 6. Me tej tatimpaguesi gjeneron urdherat e pageses per SIG dhe TAP dhe realizon pagesen ne banke. listepagesa do te ngelet tek nendirektoria Listepagesat. Tatimpaguesi pas deklarimit dhe konfirmimit te listepageses vazhdon punen me dy deklaratat SIG dhe TAP. Per sa kohe inspektoret jane ne pritje te mberritjes se pagesave ose pagesat e kryera nuk e shlyejne plotesisht nje listepagese.Pas klikimit mbi butonin Tjeter (tek Figura 12). atehere fusha e mesiperme do te kete vleren Jo. Sistemi u lejon inspektoreve te markojne si te perputhur per nje periudhe tatimore listepagesen me versionin me te larte. Nyja Te konfirmuara do te permbaje te gjitha listepagesat e konfirmuara te Tatimpaguesit (Figura 14). atehere e markojne ate si te perputhur duke i hapur rrugen per transferrim tek te tretet: ISSH dhe ISKSH. por qe dallojne nga versioni (numri te fusha Versioni). fusha Konfirmuar nga Inspektori?merr vleren Po. Nese klikoni tek Ruaj per Rishikim. Jane inspektoret e perpunimit neper DRT ata qe vleresojne pagesat e mbrritura ne sistemin e-Filing dhe bejne perputhjen me Listepagesat. . atehere sistemi do te krijoje nje version te ri te listepageses se markuar per korrigjim dhe do t’ja shfaqe kete tatimpaguesit tek nyja Listepagesat. Nese ata e gjejne nje listepagese te deklaruar te perputhur me pagesat e mbrritura. atehere tek nyja Te konfirmuara do te jene dy listepagesa te periudhes tatimore ne fjale. permbajtja e te cilave plotesohet automatikisht me te dhenat qe vijne direkt nga listepagesa e konfirmuar e se njejtes periudhe tatimore.

Figura 14–Listepagesat e konfirmuara .

Pas klikimit mbi butonin Shto E-SIG 027. Shenim: E-SIG 027 eshte nje pasqyre e cila merr nje numer rendor. Rrethi – per te cilin po deklarohet kjo pasqyre (ka tatimpagues qe kryejne aktivitet ne disa rrethe dhe ky eshte vendi per te zgjedhur rrethin perkates) b. .i cili ndodhet mbi panelin e djathte. Per te shtuar ose hequr punemarresit klikoni mbi nyjen Ndryshimi i punonjesve. Tatimpaguesi mund te deklaroje disa pasqyra E-SIG 027 brenda te njejtes periudhe tatimore. Klikoni mbi butonin Shto E-SIG 027. Sistemi do te numeroje te gjitha pasqyrat E-SIG 027 te deklaruara prej nje tatimpaguesi.Si te plotesoni Pasqyren E-SIG 027 1. 3. c. Ky numer rendor eshte rrites dhe nis qe nga casti qe tatimpaguesi deklaron pasqyren e pare. te cilen plotesojeni me te dhenat perkatese: a. shfaqet nderfaqa per zgjedhjen e periudhes tatimore si ne Figuren 15. 2. Muaji dhe Viti Muaji dhe Viti percaktojne periudhen tatimore Figura 15–Zgjedhja e periudhes tatimore te pasqyres E-SIG 027 Klikoni mbi butonin Tjeter per te vazhduar ne hapin pasardhes (Figura 16).

Figura 16–E-SIG 027.Vendosni kategorine e te punesuarit per kontributet si edhe daten e fillimit te punes. Klikoni mbi butonin Shtoni nje punemarres per te shtuar nje punonjes. Figura 17–Shtimi i punonjesit te ri . njesoj si ne piken 3 (Figurat 5 dhe 6) te plotesimit te Listepageses E-SIG 025. Plotesoni te dhenat per punemarresin duke nisur me numrin personal. Beni kujdes me plotesimin e Profesionit.Shtimi dhe Largimi i punemarresve 4.

Automatikisht shfaqet lista me punonjesit ekzistues (Figura 19). 5. Beni kujdes te vendosni daten e largimit te punonjesit nga puna. Sistemi do t’ju lejoje te zgjidhni per largim nje nga punemarresit ekzistues ne subjektin tuaj duke klikuar mbi butonin e lupes ne te djathte te fushes Punemarresi (Figura 18).Perfundojeni shtimin duke klikuar tek butoni Tjeter. Klikoni mbi butonin Largoni nje punonjes per te larguar nje punonjes. Figura 18–Largimi i punonjesit Figura 19–Lista e punonjesve ekzistues .

duke klikuar mbi Ruaj per Rishikim ose mund te konfirmohet perfundimisht duke klikuar mbi PerfunduarDergo(Figura 21). . Figura 20–Pasqyra E-SIG 027 e plotesuar Klikoni mbi butonin Tjeter per te kaluar ne hapin e radhes.Klikoni mbi butonin Tjeter te Figures 18 per te perfunduar me largimin e nje punemarresi. 6. Pasqyra mund te ruhet per rishikim. Me poshte paraqitet nje pasqyre E-SIG 027 e plotesuar.

shfaqet faqja si me poshte (Figura 22).Figura 21 – Konfimimi i Pasqyres Nese klikoni mbi Perfunduar-Dergo. Figura 22 – Printimi i Pasqyres Pasqyra e eksportuar ne PDF duket si ne Figuren 23. ku mund te eksportoni ne PDF Pasqyren dhe ta printoni nese deshironi te keni nje kopje ne leter ose ta ruani ne kopmjuter. .

Nese klikoni tek Ruaj per Rishikim. workflow perfundon dhe pasqyra zhvendoset tek nendirektoria Te konfirmuara. . pasqyra do te ngelet tek nendirektoria Ndryshimi i punonjesve.Figura 23–Pasqyra ne format .PDF Pas klikimit mbi butonin Tjeter (tek Figura 22).

Gjithmone behet fjale per listepagese te konfirmuar per ate periudhe tatimore dhe jo per listepagese qe eshte ende ne procesim (Ruaj per Rishikim) 1 . klikoni shenjen + tek Deklarimi i TAP. klikoni mbi butonin Deklarim i ri (Figura 24). Kontrolloni ose rishikonite dhenat e deklarates se plotesuar automatikisht. Per te bere ndryshime ne keto fusha. klikoni mbi Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore. c. Per plotesimin e deklarimit te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore. 1 e.Si te plotesoni deklaraten per SIG (Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore) Pasi eshte konfirmuar (Perfunduar-Dergo) listepagesa/listepagesat si me lart. mjafton te klikoni mbi to dhe te shkruani vlerat e reja. pavaresisht vlerave automatike qe ato kane marre. per te hapur nendirektorite perkatese.Shfaqet dritarja me te dhenat qe duhen per deklaraten e re. Gjithsesi. Figura 24 – Nyja e Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore e. Per te shtuar nje deklarim te ri te SIG. d. a. ne“toolbar” te panelit te djathte. b. bazuar ne te dhenat e listepageses. pasi behet deklarimi i tij per periudhen tatimore respektive. fushat per deklarimin e SIG plotesohen automatikisht. Ne panelin majtas. SIG dhe Listepagesave. Konfirmimi ose ruajtja per rishikim e deklarates behen njesoj sic e keni realizuar deri me sot. ju keni te drejte t’i ndryshoni manualisht keto fusha.

pasi behet deklarimi i tij per periudhen tatimore respektive.Shfaqet dritarja me te dhenat qe duhen per deklaraten e re. Gjithsesi. c. klikoni shenjen + tek Deklarimi i TAP. klikoni mbi butonin Deklarim i ri (Figura 29). mjafton te klikoni mbi to dhe te shkruani vlerat e reja. Figura 29 – Nyja Tatimi mbi te Ardhurat nga Punesimi 2 e. pavaresisht vlerave automatike qe ato kane marre. Per plotesimin e deklarimit te Tatimit mbi te Ardhurat nga Punesimi.Si te plotesoni deklaraten per TAP (Tatimi mbi te Ardhurat nga Punesimi) Pasi eshte konfirmuar (Perfunduar-Dergo) listepagesa/listepagesat si me lart. Gjithmone behet fjale per listepagese te konfirmuar per ate periudhe tatimore dhe jo per listepagese qe eshte ende ne procesim (Ruaj per Rishikim) 2 . Per te bere ndryshime ne keto fusha. per te hapur nendirektorite perkatese. SIG dhe Listepagesave. fushat per deklarimin e TAP plotesohen automatikisht. klikoni mbi Tatimi mbi te Ardhurat nga Punesimi. d. ne“toolbar” te panelit te djathte. Konfirmimi ose ruajtja per rishikim e deklarates behen njesoj sic e keni realizuar deri me sot. Ne panelin majtas. b. Kontrolloni ose rishikonite dhenat e deklarates se plotesuar automatikisht. bazuar ne te dhenat e listepageses. ju keni te drejte t’i ndryshoni manualisht keto fusha. Per te shtuar nje deklarim te ri te TAP. a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful