Se cunoa te din Faptele Apostolilor c Sfântul Apostol Pavcl a predK^ T~Evanghclialin I Iristos în oralele Macedoniei, mai întâi în anii

51-52, în c l toria a doua misionar , apoi în anul 57. în a treia sa c l torie misionar , pân în Illyricum, cum spune el însu i în Epistola c tre Romani 15, 19 (Cap. Fapte. 16, h Pro) 10-40; 17, 18, 19 i 20, .1-2).. D i I O A N R  M U R L A N l Din Macedonia i Illyricum cre tinismul a p truns la nord, în provincnje'sud-dun renc: MocsiaJLnfcriorJSecunda), din care facea parte i Scythia Minor sau Dacia Pontic (Dobrogca), pân la reforma administrativ-teritorial a lui Dioclc ian (284-305) dig 292, Moesia Superior (Prima), Pannonia Inferior (Secunda), iar la nordul_Duii rii. Dacia Carpatic , teritoriu care constituie aria de formare a poporului român, în leg tur directa cu romanitatea sau latinitatea oriental . Din aceste provincii, cre tini izola i au p truns i la nordul Dun rii, în Dacia Caipatic , chiar mai înainfe de, "cucerirea Daciei regelui Decebal, în 105-106, de c tre împ ratul Traian. iirjimpul st pânirii DacieiTraiane dej^trej;p_mani, care a durat din 106 pân la 274, religia cre tin s-a r spândit de la om la om prin con*tacUil,direct-ai-populâ iei«geto-daco-romanQ.cu adep ii noii credin e. Unii dintre solda ii legiunilor romane, dintre coloni ti i negustori împ mânteni i în Dacia, -mulji dintre, ei veni i din Palestina, Siria i provinciile Asiei Mici, unde cre tinismul era cunoscut de la sfâr itul secolului I, erau cre tini. Pe lâng informa iile istorice ar tate, dispunem i de câteva- milturlLale unor scriitori cre tini, ca: Sfan ul Iustin Martirul i Filosoful (t iunie 165), în Dialogul cu iudeul Trifon, XVII, Qljgen, amintit deja, i Tertullian (t dup 220), în Adversus Judaeos, 7, din care se poate "constata c religia revelat a p truns la geto-dacoromanii de la sudul i nordul Dun rii înc din secolul al II-lea. In_timpui grelei persecu ii contra cre tinilor de c tre împ ra ii Diocle ian, Galeriu (293, cezar; 305-31 1, august) i Liciniu (308-323), un mare_num r de cre tini din cet ile Sci iei Minor (Do- brogea) i din cet ile situate în dreapta Dun rii din provinciile sud- dun rene au suferit martiriul. La Sirmium (azi Mitrovi a, în Iugoslavia), metropola civil a provinciei romane Pannonia Inferior i re edin a prefecturii Iliricului. a suferit martiriul la 6 aprilie 304, sub împ ra ii Diocle ian i Galeriu. tân rul episcop daco-roman_Sf. Irineu de Sirmium. Actul s u martiric este primul model de limb latin cre tin vorbit la sudul i nordul Dun rii, în provinciile dun rene ale Imperiului roman. î ‡ Men ion m c patru mucenici, Zotikos, Aticii os\ Kcimasis i Phi- lijjpos, au suferit martiriul la 4 iunie în cetatea Noviodunum (Isaccea), fie între 303-305, în timpul persecu iei lui Diocle ian i Galeriu, fie între 320-323 în timpul persecu iei lui Liciniu. Trupurile lor au fost aduse i îngropate, în secolul al IV-lca, în cripta basilicii de la Niculi el, deasupra moa telor altor doi martiri, al c ror nume nu se cunoa te, iar azi osemintele celor patru se afl în biserica m n stirii Coco , jude ul Tulcea, în Dobrogea. La începutul secolului al IV-lca, poate chiar i mai "înainte, existau în ji^W'ii le «romane sud-'dun rene peste 40 de scaune episcopalc, dintre care 12_erau situate pe malul drept al Dun rii în Iugoslavia i Bulgaria., de .azi: Sifigidiwum '^Belgrad),"Margum (Dobrovifa), Vaminacium (Costola ), Ac/uae (Negotin), Bvnonia (Vidin), Ratiaria (Arcer), Castra Marlis, Oescus (Gigen), Novac (Svi tov), Sexanta Prista (Russe), Appiaria (Riahovo), Durostorum (Silistra). E de La sine în eles ca cpjscopii lor aujuiart^organiza «misiifni» i la jnorelul Dun rii prin preo i, dar mai ales prin a a numi ii «horepiscopi» (epis- copi de ar ), dintre care unii aveau hirotonie de episcopi, al ii erau doar preo i. In provincia roman Scythia Minor sau Dacia Pontic (Dobrogea) exista un scaun episcopal la Tomis (Constan a) unde p storea pe la 290 episcopul cu nume latin Evanzelicus, cum afl m din Via a Sfin ilor Epictet i Astion, care au p timit pentru Hristos în timpul împ ratului Diocle ian, în cetatea Halmwis (Halmiridensis), sau Salmorus, din Sci ia Mic (azi cetatea Zaporojenilor), s rb tori i la 8 iulie. 1: Un episcop, care ar putea fi Titus sau Philius, a suferit martiriul laTomis între 320-323. în timpul persecu iei lui Licinius.. Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea ne transmite tirea important c un episcop «scit», adic daco-roman, f r s -i spun numele, a participat la Sinodul I ecumenic de la Niccea, din 325 (Eusebiu Via a fericitului împ rat Constantin, 1IÎ, 7). Se cunosc, de asemenea, i al i episcopi pân în secolul al Vl-lea, care au p storit la Tomis, ca Bctranion (t 25 ianuarie 380 sau 381), ! ' D? "W i\/MVK KL.A

erau originari din Scythia Minor. Existau. având sub jurisdic ia sa 14 episcopii sufragane în_c£j ilp pi-in. Dup informa iile date de Sf. în care se practic via a monahal . care a participat la sinodul al III-lca ecumenic de la Efes. în secolele IV-VII. 436). care a desfa urat o frumoas activitate misionar la geto-daco-romanii din Dacia Mediterranea (Interioar ) i Dacia Ripensis. El relateaz c Audius din Mesopotamia.dup care au urmat: Gherontius. din 431. la nordul Durîaru. adic «cel mic» sau^smeritul» (c. cunoa tem. doi renumi i episcopi. Pentru nevoile cultului cre tin se aflau "in Sci ia Mica.dun rene i Illyricum. de asemenea.cipale ale Sci iei Mici. fecioria i asceza». episcopi ~ i m n stiri. existau la mijlocul secolului al IV-lea. Patemus (418-420 h luimir«episcopus mitropolitanus». care a* tr it ca monah la Roma între 500-545. episcopi ortodoc i i m n stiri pentru popula ia autohton geto-daco-roman . apoi între 257-264. precum i episcopi i . i episcopul Lauren iu de^Novae ( i tov). 460-545). care au fost i Scriitori de'prestigiu: Sf. Niceta de Remesiana (367-414).Fran a). Epifanie (t 403). ' La geto-daco-romanii din sudul Dun rii. numeroase basilici cre tine. în p r ile de R s rit ale Munteniei de azi i în sudul Moldovei. De la sfâr itul secolului al III-lea cre tinismul s-a r spândit în Dacia Carpatic i prin captivii adu i de go i din provinciile sud. «în p r ile cele mai dinl untru ale Gofiei». 34 descoperite pân acum.. Epifanie. loan (448). . numit mai corect Terentius sau Terrennius (380-390). A în secolele O R I A 1 3 1 S F i R I Cscaunului L ' N ITornis S ajuns «mitropolit». Valenlinian (34^553). i din provinciile "romane" ale Asiei Mici. întemeietorul a doua m n stiri la Massaliâ'(azi Marseille . titularul I I A S C A de V F R a A I . în Dacia Carpatic . i Dionisje Exiguul. AlexancJiî^^T^otîmlf (45^).c. stabilind în 525 pentru prima dat anul na terii lui Hristos. 360 . autorul unor lucr ri. mai întâi în incursiunile dintre anii 250-253.Doi mari teologi care au l sat un nume în istoria literaturii cre tine: Sfântul loan Cassian (c."^ I S T VI-VII. . a trecut împreun cu aderen ii s i la nordul Dun rii. dup m rturia Sf. . exilaFde împ ratul Constan iu (337-361). unde a instruit pe mul i i «a înfiin at aici m n stiri. creatorul erei cre tine. în Sci ia Mic sau Dacia Pontic pentru unele erori dogmatice.

Un argument indiscutabil pentru vechimea cre tinismului la ' români i pentru rela iile lui cu latinitatea oriental îl constituie ter. p. între 341-348 a predicat cre tinismul la nordul Dun rii episcopul get Ulfil-a^apoi. Dominus-Deiis (Dumnezeu). începând din secolul al III-lea. descoperite în România. Inscrip iile grece ti i latine clin secolele IV²XIII. o biseric paleocre tin . aici p.grad. cum afl m din Scrisoarea 164 a Sfan ului Vasile cel Mare. legeni (lege). am pus_darul». venite din nordul i estul Europei i din Asia central . la Morisena.re se n scuse. ca: altfiriumifolfâr).boluri cre tine^ geme i inele cu scena «Bunului P stor». sanctus (sfânt) la diferite s rb tori: Sânpetru. pe teritoriul Sci iei Mici i al Daciei Carpatice alte m rturii cre tine din secolele III²VI. crucenr'(4ru'ce).ciun). Em. în 1946-1947 i 1949. azi Cenad. a£. baptizare (a boteza). 1976). Biserica a trebuit s fac eforturi mari pentru cre tinarea noilor popoare migratoare. în nordul Transilvaniei. Timi . se cunosc numele unor cre tini martiriza i în nordul Dun rii din ordinul unor conduc tori go i ‡ p gâni.i re edin a la Nicopolis aci Istrum (Nikupf în a doua j um t aje JL 5C ol ului al IV-lea. înfiin at aici de împ ratul Justiniar^ (527²565). paganus (p gân). înecat. * draco (drac). Tat l nostru. azi Moi.catum (p cat). jude ul Olt. communicare (a cumineca). 172.daco-romani înc din primele secole. de asemenea.lica (bi gxic ). lex. Floralia (Floriile).nord-duR-^rean . repaus are (a r posa i repauza). 1053-1070. II. beneclictio (binecuvântare). pater (p rinte). care se folosesc pân azi. în unghiul nord-vestic al cet ii Sucidava (Celei-Corabia). la 12 aprilie 372. Pascha i Paschae (Pa te). t. cu inscrip ia_ EGO ZENQmiSJWVM POSUI = «Eu. având un disc cu monogramul lui Hristos i o «tabella ansata». în a doua jum tate a secolului al IV-lea a f cut misiune în r s ritul Daciei Carpatice Eutihie din Capadocia. m a ezarea în cg. azi localitatea aricin-Grad. Bucure ti. comunit ile cre tine din stânga Dun rii între ineau leg turi cu arhiepiscop^ autocefal Justiniana__Prima. c pai e cre tine. IV-V). înclinare (a se închina). I. de asemenea. Dumitru) i numeroase alte cuvinte din latine te. rogatio. în secolul al Yl-lea. p trun i" între secolele II-VI. Zenovius. Exist . Filius i filius (Fiul lui Dumnezeu). ac. R mureanu. jud. l mpi de bronz cu semnul crucii. Mi carea audienilor în Dacia Pontic i nord-dnn rean . liiearnatio i Creatio (Cr . Sâmedru (Sf. descoperit în 1775. p. Men ion m c cea mai important este inscrip ia cre tin de la Biertan. jud. datat din secolul al IV-lea.ale_au nume din latine te. ca: dies Domiiuca (Duminica). homo (om). în Iugoslavia. în râul Buz u. caelum (cer). s-au descoperit o mare basilic cre tin i unele obiecte cu inscrip ii cre tine care dateaz de la sfâr itul secolului al Vl-lea. s-a descoperit o biseric paleocre tin . între anii 348-383. Rosalia (Rusaliile). care fac parte "din fondul princi'pal dp cuvinte al limbii române. de arheologul Kurt Horedt. jud. redescoperit în 1941. ci i pe teritoriul Daciei Traiane. Quadragessima (P resimi).meniideJinihâJLiiljn cre tin . ca: monumente funerare. Popescu. confirm . comuna Gostav . ambele din secolele IV-VI.m n stiri pentru audicni i go i (Fon ies Historiae Dacoromanae. Au existat basilici_cj-e tine în secolele IV-VI nu numai în Scythia Minor sau Dacia Pontic (Dobrogea). 1063). vechimea cre tinismului la români (Prof. fapt care demonstreaz p trunderea cre tinismului la geto. reliefuri i sim. angli elus (î-nger). Sântilie. Prof.'Ciiristus (Hristos). Olt. ci&tx. i în Simbolul de credin niceo-constantinopolitan (381). ridicat peste construc iile fostului municipiu Porolissum. în cea mai veche rug ciune. (sec. în c utarea de noi a ez ri pe teritoriul Imperiului roman . în 535. Pr. care se foloseau în provinciile romane sud'-dun rene i în Dacia. în «Biserica Ortodox Român ». In 1963 s-a descoperit pe ruinele fostului centru roman de la Sl veni. XCVI (1978). la geto-dacoTimiiaiiiLsLiZX)lii_din su3ul Du n ri i T tabilindu. Sibiu. S rb torile^rincip. descoperite pe teritoriul Sci iei Mici i pe teritoriul Daciei Carpatice. invivere (învia). 90% din cuvinte sunt de origine latin . 9-10. ac. care atest vechimea cre tinismului la români. nr. jud. dintre care mai cunoscut'este Sfântul Sava. iar alta în vestul Banatului. coenfeterium (cimitir). Un important num r de inscrip ii cre tine în limbile-greac i latin din secolele II²VI.*bdsi. fraier (frate). pec. rogaiionem (rug ciune). S laj.

iar dup 348. el a predicat credin a cre tin f r întrerupere patruzeci de ani printre go ii de la nordul i sudul Dun rii i printre geto-daco-romani.prad dinjjj'ovincrile sud-dun rene i . Pentru meritele sale misionare. în Crimeea": i . numit Romania. Scythia M^ior (Dobrogea) i la geto-daco-romanii i go ii de la nordul Dun rii episcopul Au din din Mesopotamia. care. a predicat la nordul Dun rii. misionarul Eutihie (Eutyches)^originar din Cezareea Capadocici. unde au cunoscut cre ISTORIA BISERICEASCA lor cu locuitorii ora elor din Crimeea. . Ulfila a fost numit «Apostolul go ilor». i s-a stabilit. Dup m rturia ucenicului s u. s-a retras cu go ii cre tini în sudul Dun rii. care se tinismul prin leg turile UNIVERSAL . cre tinaser în secolele I²III. Cre tinismul s-a r spândit printre ei datorit leg turilor cu popula ia. Cadmus de'Bosphoru . exilat în aceste'p r i de împ ratul Constan iu (337-361) pentru morala sa rigorist i ideile sale antropomorfice. coborând din Scandinavica. episcopul Auxen iu de Durostor. la vârsta de treizeci de ani. La început. între 341-383 (. Cre tinarea go ilor. In"prima jum tate a secolului al III-lea a f cut-misiune. go ii_cre tini au fost reprezenta i ppfn. 379). venit din propriul s u imbold sau trimis de Sfan ul Vasile cel Mare (t 1 ian. reoyî/^cunoscut -sub : numele de Theophilus Gothiqe. 53). . Ä La Sinodul I ecumenic de laNiceea din 325. hiroto^ k Antiohia în 341.Sfcv b.doi episcopi. cu aprobarea împ ratului Constan iu. epi cov_pentni go i. ale Asiei Mi abunde cre tinismul p trunsese din secolele I²II. între 341-348. Au mai f cut misiune cre tin printre go ii din Dacia Carpatic i la popula ia geto-daco-roman . Merite deosebite pentru cre tinarea go ilor arc episcopul Ulfila (t 383). pe teritoriul Imperiului roman de R s rit. în p r ile de r s rit ale Daciei. în timpul împ ratului Aurelian (270-275). pe la 350. din cauza persecut rii cre tinilor de c tre go ii p gâni. la poalele mun ilor Haemus (Balcani). Primii apte ani. el a predicat credin a niceean (ortodox ) apoi arianismul. la Nicopolis ad Istrum (Nicup).Epistola lui Auxen iu.autohton geto-daco-roman cre tin * de la nprdul i sudul Dun rii i prin robii cre tini adu i în incursiunile lor de. în provincia Moesia Inferior. Primele popoare migratoare au fost go ii. s-au a ezat la început în stepele de la nordul M rii Negre i în Crimeea.C-re tin în . De la nordul M rii Negre au avansat spre apus i s-au stabilit pe la 270.

sub conducerea regelui lor. care este cel _m ai_ yech 1 monument al limbii germane. 24). cre tinismuj_ p trunsese înc de la sfâr itul secolului I.ice. f cut dup aflabetul grecesc. în 1. La august'*4A(). Illiberis (Elvira). n v lesc în Italia. De aici. trec în sudul Dun rii. în secolul al Jll-lea. Statul vizigot din Spania a c zut sub st pânirea arab în 711. în Go ia nord-dun rean . al c rui act martine. la 12 aprilie 372. rof. în provincia Tracia. D i I AN RÂMU E In persecu ia careP ra PizbucnitO"dTrTnouR laA N I ' nordul Dun rii. au ocupat Italia. în 412. Actele martir. român .'sub. au atacat la nordul M rii Negre pe ostrogo i i vizigo i. Pe la anul 300. existau centre cre tine_mai cunoscute la Caesaraugusta (Saragossa). s-a inut la Elvira un important sinod. cu învoirea împ ratului QcmstaTi iu (337²361). Teo3'oric-ceTMare (454-526). sub conducerea lui Atanaric. unde au înfiin at în secolele V-VI un puternic regat. cu_eondi ia s îmbr i ezg'^re tinismul dc form arian ] pe care L-au dus apoi peste tot pe unde au trecut. Biserica Go iei a dat mai mul i martiri. dou ramuri mai mari ale go flor. tot arieni. la Pr. R mu.Un alt merit al lui Ulfila a fost ale tuirca alfabetului got. p. de care spaniolii au sc pat dup distrugerea regatului vizigot la începutul secolului VIII. Emerita.. pân în Spania. latin i scrierea runic a germanilor. în. Cealalt ramur a go ilor. 1982. "Eâ'îhceputul secolului al V-lea. au trecut în Iliric. Prof. hunii.< pe teritoriul Imperiului roman. cre tinismul a fost introdus în Spania de Sfan ul Apostol Pavei care i-a manifestat dorin a de a ajunge pân acolo (Rom. 493. în limba greac . 319-324). datorit leg turilor ei_cu Roma i Italia.conducerea regelui Alaric.iar-"pe la 402. s vâr ind multe'orori i masacre. La 375. unde au înfiin at un regat puternic. iar maj_ târziu. Bucure ti..cerea Bibliei in limba gotic . din care s-au p strat unele fragmente. iar o parte din ei trec în Spania. I. In Spania. Dup tradi ie. între 368 -372. înecat în apele Buz ului (Mouaocioq). s-au a ezat pe la 380 în Panonia. vizigo ii atac sudul Galiei. 15. de R s rit. ni s-a p strat în întregime (Vezi trad. între ace tia este i Sfântul Sa va Gotul. pe care au jefuit-o cu s lb ticie. . Tole um. vizigo ii". ostro go ii.au atacat i cucerit Roma. pe* care i-au învins: De teama hunilor. in centrul it TîeT cu capitala la Ravena. ^JrajJu.reanu. popor nomad din Asia. c. vizigo ii au introdus în Spania arianismul.

în catedrala din Reims. ale alamanilor i vabilor. unde sub conducerea regelui lor Alboin (t 572). va trece cu armata sa la cre tinism. pe vale i Ronului o violent persecu ie contra cre tinilor. când Narses. Clovis~(Chlodwig) (4H1-512). Cre tinarea francilor! Cre tinismul a p truns în Galia înc de la începutul' secolului al Ii-lea. îns . episcopul ar fi exclamat memorabilele cuvinte: «Apleac . Clovis împreun cu 3. în 177. au p r sit Panonia. sub regina lor Theodelinda. .ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSAL au locuit un timp. în timpul împ ratului Mürcii Au re tiu (160-181). De la franci. Actul regelui Clovis a fost urmat în curând i ue restul francilor. în 496. e. în care s-au încoronat cu moarte martiric patruzeci de cre tini. longobarzii. Regatul ostrogot din Italia s-a putut men ine pân in 552. în câmpia Paviei din Italia de nord. regele francilor.în ora ele Vienna i Lugdunum (Lyon) de. ' 4. b rba i. Mai târziu. femei ifecioare. c reia i-au dat numele de Lombardia. a n v lit o alt popula ie german . a/amanii. din partea episcopului Remigius de Reims. în urma victoriei.^Cre tinismul de form arian a p truns i la longobarzi. a izbucnit . a ajuns în secolele urm toare la mare înflorire.000 de nobili i solda i au primit botezul în noaptea de Cr ciun a anului 496. care.haris. în lupta care s-a dat între franci i alamani la Tolbiac. i s-au stabilit pe la 568. Cu aceast ocazie. german . 1-a cucerit i 1-a încadrat înTmperiul roman de R s rit. în Alamania 1 . generalul împ ratului Justinian (527-565). popula ie de origine .Vi-. cu Agilulg de Turin. apoi. numit i gcilican . Peste franci. au n v lit în nord-vestul Galiei i au cucerit statul galo-roman al generalului Siagriu. ador ceea ce ai ars si arde ceea ce"ai adorat».d.unde s-au format comunit i în secolul al III-lea la Treveri (Augusta Treverorum) pân la Colonia Agrippina (Köln). a facut_jur mântul c . au renun at la arianism i au trecut la dreapta credin . cre tinismul s-a r spândit la nord pân in regitmeaJIinuluiT-. dup moartea acestuia. în 590. de va ob ine victoria.i capul. cre tinismul a p truns i la triburile germanice vecine. c s torit mai întâi cu Aut. Cre tinarea germanilor. Biserica franc . popula ie german . Din sudul Galiei. la "st ruin a papei Grigore cel Mare (590-604). ‡" j în 485. francii. c s torit cu ClotiÎda. blânde Sicambru. principes cre tin de origine burgund .

132-135) i distrugerii IerusalimuljuTîn anul 70. care a trimis. dup înfrângerea pic ilor i sco ilor. Britania a trimis episcopi la sinodul de la Arelate (314). adic în ara pic ilor. El organiz .. un britan. Ptolomaida. st pânii rii. Pentru meriteLe'saley papa Gligore al III-lea (731-741) a numit pe Bonifaciu în 73. faimosul stejar închinat zeului Thor (zeul tunetului). Antiohia. Biserica Germaniei în 10-13 episcopii. Trupul lui Bonifaciu a fost înmormântat în m n stirea Fulda. pe când a teptau un grup de frizi boteza i de curând. a devenit în secolul al III-lea un mare centru cre tin. Cre tinismul în Marea Britanic.nou spre Turingia i Hessa i* reu e te s d râme la Geismar. D i I O A N Rde lPoitiers (t 716) i episcopul misionar Corbinian (t 730). care a înfiin at episcopia de Utrecht (t 690). centrul activit ii sale. spre a-i cre tina. Berit . anglo-saxon de origine."a primit bine pe misionari. f. dar a-ce tia s-a'u f cut. episcopul. iar din le#miul siej-arului construie te. cu o arhiepiscopie la Mainz i o renumit m n stire la Fulda. episcop de P r . '‡ Meritul cel mai mare în r spândirea cre tinismului printre neamurile germane îl are c lug rul anglo-saxon Winfricl. 7 ). dintre carc mai însemna i sunt Ruprecht. apoi Willibrord.a. Spre sfâr itul vie ii. regele i majoritatea poporului au primit Taina Botezului. unde se g se te ast zi ora ul Dockum. Sf. în B avari a vecin . Siria-a fost de la început una din cele mai însemnate provincii cre HjjgfCapitala ei. în Caledonia sau Sco ia. în Saxonia i Bavaria cre tinismul a fost introdus cu for a de împ ratul Carol cel Mare (768-814).-pe egumenul' benedictin Augustin.în axioua c l torie f cut la Roma. împ r ind-o"-în apte provincii. P r o f Emeran A M ' R I . în secolul al V-lea. Regele Ethelbert din Kent. dup a treia c l torie la Roma (737-738). a pierdui importan a sa misionar din epoca apdstolic . a eza i între Wcser i gurile Rinului (Olanda de azi). la 596. iar în urm . Pirmin (753). iar mai târziu Sf. Meritul convertirii pic ilor i sco ienilor revine abatelui irlandez Columban (t 597). ambii c lug ri irlandezi. probabil în ziua de Cr ciun a anului 597. U" R spândirea cre tinismului în Asia Palestina. principes francez cre tin . peste britani au n v lit pic ii i sco ii. s-au supus luiHristos» {Advcrsus Judaeos. în Hessa inferioar .. a fost înc din epoca apostolic cel mai . împreun cu 40 de c lug ri. i-a dat numele de Bonifatiu. Aici s-a format în secolul al II-lea o comunitate cre tin din p gâni.o biseric . c ruia papa Grigorie al II-lea (715-731). La Tyr a niurit marele scriitor cre tin Origen (t 254). au predicat Wilfrid (t 678). ajutându-i s cre tineze afa. Origen a înfiin at aici o coal . capitala politic a Palestinei. inaccesibile romanilor. Cezareea Palestinei. misionari franci i irlandezi.au predicai cre tinismul misionari zelo i ca: Columban (t615) i Gali (645). Când trupele romane au p r sit Britania în 407. Cre tinarea deplin a celor din Irlanda s-a f cut de Sfântul Patrie sau Patriciu (t 465). ca misionari în Anglia. în ziua de 5 iunie 755. s -i ung cu Sfântul Mir. cre tinismul a p truns în secolul al IV-lca. A M Worms (690-696). Cre tinarea anglo-saxonilor s-a f cut în timpul papei Grigoric cel Mare (590-604). au predicat cre tinismul. Dup sosirea lui Augustin i a înso itorilor s i. pe anglo. în Britania cre tinismul era cunoscut înc de la începutul secolului al III-lea. în umia^r zboaielor iudaice (66-70. a n v lit asupra lor o ceat de frizi p gâni i i-au omorât pe to i pe malul râului Boarn. la începutul secolului al Vll-lea. Papa Celestin I al Romei (422-432) a trimis la 431 ca episcop pentru Irlanda pe Paladiu. reconstruit de romani ca ora p gân sub numele ds^Aelia Capilolina. c s torit cu Bertha.2 arhiepiscop al întregii Germanii. Bonifaciu porni cu 52 de discipoli i înso itori spre ara frizilor (Olanda). papa Grigorie al II-lea 1-a numi în 722 episcop al germanilor. Bonifaciu (t 755). Atunci britanii au chemat în ajutor. compatriotul s u. în Irlanda (Hibernia) cre tinismul a p truns din Britania. în s pt mâna Rusaliilor.axoni. în prima c l torie'facut la Roma în 719. Istoricul Eusebiu (t 340) a ilustrat Cezareea Palestinâi-ca episcop i istoric foarte erudit. când Tertullian (t 240) scrie c «locurile britanilor. vatra cre tinismului. Posteritatea i-a acordat pe drept lui Bonifaciu numele de «Apostolul germanilor». Sidon. Bonifaciu se îndreapt din. La frizi. Jntre-719 i 722 el a iacut misiune în Turingia i Hessa'superioar .. In Fenicia s-au înfiin at biserici la Tvr.

coafa catehetic a primit un nou conduc tor i a intrat sub supravegherea episcopului. ‡' * înv mântul cre tin se baza pe interpretarea Sfintei Scripturi. catehumeni i chiar unii p gâni. Primu 1 ei conduc tor ajo t. unul dintre centrele culturale celebre ale lumii vechi. ca o necesitate cultural i teologic a cre tinismului.pana la-23 L.cre tin s-a organizat i dezvoltat mai întâi la Alexandria. o exegez biblic de valoare i primele încerc ri dogmatice. Când Origen a'"foit îndep rtat de la conducerea colii. Prima .-pe Ia 190. coala catehetic din Alexandria devine o Institu ie bine întemeiat . Ea_a_d_at Bisericii un înv mânt teologic bine organizat. doritori s cunoasc doctrina cre tin . de episcopul Dimitrie al Alexandriei (189-232). pe când se alia în trecere prin Palestina. iudaic i gnostic... Spre deosebire de coala Sfântului Iustin Martirul 1*65) i a altor profesori particulari. care a luat fiin dup jum tatea'secolului al Il-lea. coala catehetic din Alexandria a fost o institu ie-piar. Metoda tic interpretare a colii din_Alexandria era. de preferin a. cu un ir de conduc tori ilu tri. ! K. în 230-231. pentru c fusese hirotonit Iar tirea lui de c tre episcopii Alexandru al Ierusalimului (2-13-251) ^ i Teoc ist al Cezareei Palestinei. apoi Clement Alexandrinul ( 215-216). Îjiv j mânîyj. r mânând în continuare sub supravegherea Bisericii. dar cel mai obi nuit este numele de coala catehiz rii. Panten. cu un program de cursuri i numero i auditori cre tini. în concuren jijtnalouic_cii_jnv mântu 1 elin. iar în chestiunile teologice s-a folosit i'de filosoiia platonic i neoplatonic .ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSAL colile catchctice a) coala catehetic din Alexandria. La început. Ea a purtat. dup care a urmat Ori gen ( 254).. spre deosebire de coala din Anti-ohia. la care înv au un num r mic de auditori. coala catehetic din Alexandria. care folosea în interpretarea Scripturii metoda istorico-gramatieal sau literal . sub a c rui conducere a ajuns la mare înflorire. coala catehetic din Alexandria a 'avut o mare importan în via a Bisericii vechi. cea alegoric . diferite numiri... coal cre tin public a fost. nu institu ia Bisericii. .ticular .

la opt sau nou coloane (Octapla. EI stabile te teza sa c orice cre tin. cât i în filosofia greac . în care prezint pe Hristos ca pe eel jjai mare pedagog-al omenirii i d instruc iuni practice pentru traiul zilnic al cre tinii of. o.&VTio<. . el arat c bog ia în sine nu este o piedic în calea mântuirii. In Omilia Care bogat se va mântui. 1 sunt R Â M Utoarele: 1. . este cel mai mare reprezentant al colii alexandrine i un scriitor genial i fecund. Eneapla). Cuvânt îndemn tor c tre greci. în 1.omulde diamant. cu ajutorul textului original ebraic. la care a lucrai 27 de ani.filosofîe i citate din literatura greac^. discipolul i succesorul lui Clement. P r P r o f Ele 0 A N urm R K A N U formând un întreg. Fer.. Din numeroasele sale scrieri s-au p strat doar trei opere i o omilie. dac ea este întrebuin at în folosul aproapelui. Istoricul Eusebiu de Cezareea (f 340) i scriitorul Pamfil (j 310) vorbesc de 2000 de titluri de lucr ri. pentru a.2 capitole.fi perfect. o apologie'prin care demonstreaz p gânilor c religia cre tin este infinit superioar religiei i filosofiei p gâne. -trebuie-s . Pe terenul criticii i interpret rii Bibliei. din care a citat numeroase texte. foarte multe omilii. Aceste trei opere stau în strâns leg tur una cu alta. Opera lui a fost considerabil ." 3. monumentala sa oper este Exapla. Ieronim (j 420) în Scrisoarea c tre Paula d aproape 800 de titluri. un manual de educa ie moral cre tin . în care pune în eviden raportul dintre cre tinism i cultura profan .Din irul reprezentan ilor ei. o trilogie.roinatajCovoare). Clement Alexa/uiuinij era un scriitor erudit atât în teologia cre tin . pe ase coloane. la unele texte grece ti ale Bibliei. îmbinare tei&ogîe. St. la loc de cinste se situeaz Clement Alexandrinul i Origen. adic un cunosc tor al religiei "Sâîe? Gridza "cre tin se_d. în trei c r i. care ajungea. Origen are scrieri exegetice^dpgmMiice po^mu-e i morale. Neobosita sa activitate i-a dat numele de 'A8ap. cuvânt ri i scrisori. o edi ie revizuit a textului Septuagintei. în opt c r i.eos'ebe te profund de gnoza eretic . fie un gnostic. D r . _ Origen.

în Mesopotamia. acuzat c a fost hirotonit far aprobarea sa de c tre episcopii Alexandru al Ierusalimului i Teoctist al Cezareii. Alexandria în 23-1-232. La Antiohia Siriei s-a înfiin at o alt coal cre tin . dup terminarea studiilor lor juridice la Berit. cunoscut din a doua jum tate a secolului al lll-lea prin doi preo i. prima încercare de sistematizare a dogmaticii cre tine. Origen a l sat Comentarii la aproape toate c r ile Vechiului i Noului Testament.RSAI . Dimpotriv . Spre sfâr itul secolului al lll-lea. utilizând în interpretare o metod pozitiv . socotite eretice. «F c torul de minuni». Malchion. Arie -din Alexandria (| 336).' >. iar în chestiunile teologice. b) coala din Cezareea Palestinei a* fost înfiin at i condus de Origeiy. Cezareea Palestinei a avut pe cel mai înv at episcop al s u.totelism. Sfântul loan Gur de Aur (t 407). unde a fost hirotonit preot i conducea coala de aci. Lucian s-a stabilit la Antiohia. adic Despre îng laturile fundamentale ale religiei cre tine. pe care 1-a dovedit eretic antitrinitar în sinodul de la Antiohia. Nu se tie dac la Cezareea Palestinei Origen a avut urma i imedia i. în sensul de aderen i ai teoriei subordina ioniste a lui Lucian . numit apoi Lucian de Antiohia. din care cunoa tem metoda de lucru i programa analitic a înv mântului superior cre tin care se preda la Alexandria i la Cezareea Palestinei de c tre Origen. opt c r i. reluat i dezvoltat de colegul s u de studii. Tat l' nostru. Totu i Lucian a murit Cif'marlir în'sânul Bisericii. care preda i înv mântul cre tin. Se cunoa te c epicul Arie i adep ii s i* se numeau syluciani ti. Acesta a studiat la Edesa.dup pleca cea sa din . în patru c r i. Teodor a inut în fa a unei alese adun ri un Cuvânt de mul umire pentru Origen. Ea se p streaz în traducerea latin a lui Rulîn ( 4. Ist. el profesa teoria subordina ionisj 'dup c reTiul este subordonat Tat lui.. care. ‡ între scrierile dogmatice. i din-cauza aceasta a fost scos din Biseric pân în 303. Dup unele tiri. când q-renun at la erezie. ‡ O scriere foarte frumoas a lui Origen este intitulat : Despre . Teodor este Sfântul Grigorie Taumaturgul (t c. . în acela i timp. pe când Origen se afla într-o c l torie în Palestina. în. eretic antitrinitar. ^ întor i în patria lor. 29-30). VII. c) coala din Antiohia. El a luat parte i la disputa cu episcopul Antiohiei. au venit la Cezareea Palestinei. este cunoscut la Antiohia i un preot înv at. 270).Apologetica e reprezentat prin lucrarea Contra lui Ce/s. care ne-a l sat în Istoria sa bisericeasc . fiind adus la Nicomiaîa.. rug ciune. Dorotei i Lucian de Samosata. La începutul secolului al IV-lea este cunoscut ca profesor la Cezareea Palestinei preotul Pamfil (t 310). pentru a combate scrierea acestuia Aoyoq ocXriefi . spre deosebire de coala alexandrin care folosea interpretarea alegoric .10). Ea face exegez tiin ific bazat pe interpretarea istorico-gramatical i logic a textului Sfintei Scripturi. La plecare. scris pe la 248. care a f cut îns la textul original corecturi la unele din afirma iile lui Origen. ISTORIA BISI RICT. pe fra ii Teodor i Atenodor.ASC UNIVI-. informa ii dintre cele mai pre ioase pentru istoria Bisericii în primele secole (pân la anul 324). . în urma lec iilor sale.Au Ca interpret al Bibliei. care a fost un mare p stor i un scriitor de talent.De principiis. opera sa celebr este ilepi ocp^cov . în persoana lui Eusebiu. în 3-12. Teodor de Mopsuestia (t 428) i pe istoricul i teologul Teodoret de Cir (t 458). au trecut la cre tinism. din 268-269 (Eusebiu. în urma condamn rii lui de c tre episcopul Dimitrie. unde conducea o coal cre tin un anume Macarie. La Cezareea Palestinei. coala din Antiohia este îndeosebi exegetic . ‡. analitic . unde a m rturisit i ap rat cre tinismul în fa a împ ratului persecutor Maximin Daia (305-312). coala din Antiohia a dat teologiei cre tine pe cel mai mare orator i exeget al secolului al IV-lea.A . Origen a avut doi discipoli deosebi i. bis. coala din Aiitiohia înclina spre aris. Neocezareea Pontului. în 10 c r i. unde. care a avut printre elevii s i pe cunoscutul istoric bisericescjgusebiu de Cezareea (t 340). precis .Cuvânt adev rat. Pavel de Samosata. care este ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSAL . filosofía platonic i neoplatonic . cei doi fra i au devenit episcopi. în care comenteaz pe larg Rug ciunea Domneasc .. Spre sfâr itul secolulului al lll-lea. episcopul Pavel de Samosata. pe scriitorii Diodor de Tars (t 393). Lucian a fost partizanul compatriotului s u. conduc torul unei coli retorice «eline». în care ataca cu virulen cre tinismul.

34). dup care urma o predic sau omilie. Obiceiul unor cre tini de a s vâr i Sfânta Euharistie numai cu ap . cunoscut în epoca apostolic i sub denumirea de frângerea pâinii = KXaoic. Centrul lui a r mas tot Sfânta Euharistie (eir/apicTÎa mul umire). Ea a jucat un rol important în secolul al IV-lea. lucrare sfânt . în Biserica Apusului a primit i alte numiri. 20). Pe temeiul cuvintelor Domnului Iisus Hristos (Matei 26. liturgic ^ nuhiît Ji urghia credincio ilor. i alte coli. cultul se facea zilnic seara. ve minte. se s vâr ea Sfânta Euharistie. 26-28. pentru ereticii nestorieni. ea s-a mai numit binecuvântare . Diaconii duceau Sfânta Euharistie celor bolnavii celor absen i i celor închi i.icopicocov 8etrtvov (I Cor. La început. " . 1). 111i Hristos-ca unui-Diimnezeu» . Luca 22. amintit mai înainte. în care se explica Evanghelia zilei. Liturghia. având ca reprezentant de seam pe Sfântul Efrem irul ( 373). un rol foarte important. a existat. condamna i în 431 de Sinodul al 111. Credincio ii aduceau la cult daruri benevole. Spania). numit Ijhjrzhici ccUehumenihr. In epoca post-apostolic . pân . 22-24. 11.(popa sau 7xpoo(popo:: Tain . Plirnu_cel Tân r. ea jertfa voastr s fie curat » (cap. dup 489. în primele trei secole. pe nemâncate. ceremonie.p/ooTipiov = sacramentum. de asemenea. o coal nestorian ¡a Nisibi. se mai s vâr ea miercurea i vinerea (Egipt). i s-a desp r it de agap . legate mai mult de personalitatea vreunui Sfânt P rinte. a ie it «sânge i ap » (Ioan 19. la botezul catehumenilor i în zilele de comemorare a Sfin ilor. Aici preda înv mântul teologic un oarecare Macarie. XIV. în case particulare.. La Cartagina. scris probabil c tre anul 100. aur sau argint.iepo"op7Îa.a. citiri1 din Vechiul i Noul Testament.calix». este cunoscut pe la mijlocul secolului al 111-lea. Pentru vin se întrebuin a nji potir sau pahar. De asemenea. f r vin. pentru ajutorarea s racilor i între inerea clerului: bani. diaconii invitau pe catehumeni i pe peniten i s p r seasc loca ul i urma partea a doua. în afar de aceste coli. alimente.d) coala din Erlesa. Dup aceea. Cultul i via a cre tin > 1 la Constantin cel Mare a)jCuItul a îndeplinit în via a cre tin .‡ în partea a . c tre 111-112. Euharistia nu se mai s vâr ea seara. azima s-a introdus în Biserica Apusului mult mai târziu. în Scrisoarea trimis împ ratului Trai an (98-117). în epocali nw. Primul lor conduc tor a fost episcopul Barsauma. înc înainte de sfâr itul jecolului I. dup ce mai întâi v-a i m rturisii p catele «« > " voastre. In vin se punea i ap .. toO ap-cou (Fapte 2. adic sfin irea darurilor. «potirul Euharistiei . Euharistia se mai s vâr ea zilnic la jum tatea secolului al III-lea. ne informeaz c cre tinii se adunau «într-o anumit zi (duminica) înainte de r s ritul soarejui i c â^a uj^Iiilc r c. . ofrand . numi i hydroparcista i sau encrati(i. 17-19) i m rturiilor Sfin ilor Apostoli. Marcu 14. Au existat.EbXoyia: jertf sau sacrificiu: 9t>cna = sacrificium. când a fost str puns pe cruce cu suli a. când împ ratul Zenon a "desfiin at coala de la Edessa.si mul umi i.lea ecumenic xle la Efes. în Persia. Cultul epocii apostolice s-a dezvoltat în epoca urm toare pe baza Liturghiei Sfântului lacob. se spune: «Când v aduna i în Ziua Domnului frânge i pâinea . Acest amestec era uzual i obligatoriu. desigur. 42) i de Cin domneasc . având în vedere c din coasta Mântuitorului.ocva. In înv tura celor doisprezece Apostoli. în Mesopotamia. slujb = teXe-cti . în liecare zi. înc l minte.doua. de obicei ro u. iar credincio ii primeau la împ rt ire Trupul i Sângele Domnului. a pâinii i a vinului de c tre episcop sau preotul liturghisitor. apoi de sticl sau de metal. în. Sfânta Euharistie avea caracter de Tain . In alte locuri. i probabil i în alte locuri (Roma. men inând unitatea i solidaritatea credincio ilor între ei.^-Sfanta Liturghie consta din doim p r i. «Pâinea euharistie » era dospit .care se iaCeatf. ci duminica diminea a. guvernatorul Bitiniei. Aici a înv at i Lucian. sau a unui teolog de frunte. a fost condamnat de Biseric . Ncstorienii au f cut cunoscut cre tinismul în Persia i în rile din Asia central pân în îndep rtata Chin . prima parte era didactic . la început de lemn. Se s vâr ea. secolele VIII -IX^JVinul era curat.si alo die ante lucem ei carmen Christo qitasi Deo dicere. Via a primilor cre tini era o rug ciune continu .

fapte de milostenie. M rturisirea p catelor era urmat de îndeplinirea faptelor de îndreptare (epitimie): post.a) era obi nuit. dup cuvintele Mântuitorului c tre Nicodim: «De nu se va na te cineva din_ap i din Duh. 5).putea's vâr i i ‡ prin v rsare de ap pe cap sau prin stropire.cpcoxiCopevov . Botezul i Mirungerea nu se repetau. f cut înja a. luminard = (pcoTicpoc. 15.sau poc in a a fost unit de la început cu cele dou Taine. f cut în fa a episcopului sau preotului. Numele obi nuit este %eipoTovia..illuminati.care se intra în sânul Bisericii. i" lumina i" ~ cpamiopeyoi = illuminati. i "lumina i" sau "ale i" . cult prin. c)public . Botezul copiilor (7tai5o(3oc7ixig|j. Astfel. prin care se tergeau picatele i se acorda darul Duhului Sfânt. ..Botezul. Cu organizarea catehumenatului. a restrâns acest termen. erau îmbr ca i îirliaine albe . care nilocma^pune rea mâi ni ] orApo stoj Hor. baia rena terii = lavacrum regenerations. s vâr easc în orice timp al anului.a.29). Botezul i Euharistia.La primirea Botezului. Botezul era numit Pbaie r sauA N R A M U R I . Se preferau nume biblice. pecetea Duhului Sfânt (acppayiq = sigillum). simbolice sau de martiri. rug ciuni. el era "s vâr it de episcop. a luat na tere catehumenatul = Kaxf|xiiai<. De regul . începând din secolul al II-lea. al ii chiar pân la sfâr itul vie ii. Se pare c în unele locuri se mai s vâr ea Botezul reprezentativ. nu va putea s intre în împ r ia lui Dumnezeu» (Ioan 3. . catechesis. xeiPaY°T°^ = sponsores.'ca semn al cur irii lor suflete ti. practica Bisericii a stabilit ca z^especi le ajunul Pa tclui i ai Cincizecimii sau ._mai ales în caz de boal : Baptismus clinicoruni = Botezul clinicilor (celor culca i în pat). Catehumenatul. Botezul se s vâr ea de obicei în grup. pentru cei mor i nebotezati. care înv au adev rurile de credin mai importante i erau preg ti i sâ primeasc în curând Botezul. JLa botez. care înv au adev rurile mai simple ale credin ei cre tine. iar din îns rcinarea lui de preo i i chiar de diaconi.. Botezul se f cea în humele Sfintei Treimi.. rena tere 7ra?iiyye. în R s rit. care dura 2-3 ani. el putea fi s vâr it i de credincio i. pecetea credin ei = acppayiq Tffe îciateo)^ . .'el se fa cea i la Epiîanie sau Botezul Domnului.ge. în primele trei secole m rturisirea putea fi: a)^secret .. Biserica. Ca i Botezul. Ca încredin are c aceia care se boteaz aveau s r mân totdeauna în sânul Bisericii se luau martori sau garan i. numi i na i = avaSoxpi. candida ii. M rturisirea p catelor. La începutul secolului al IV-lea se constat în R s rit trei categorii de catehumeni. Icivacrum. De la Constantin cel Mare (306-337) numele cre tine s-au generalizat. confirmarea credin ei = (3e(3aicoai<. botezul se facea prin cufundare. ‡ j De obicei". ungere = chrismatio .punerea mâinilor.Rusaliilor. cunoscut. La mare nevoie. de Tain . s-a stabilit c pot fi primi i la botez numai cei ini ia i sau preg ti i mai profund în adev rurile fundamentale ale cre tinismului.dinlr-o aluzie a Sfântulwi Apostol Pavel (I Cor. r o ! D I O sp lare = Âouxpov. Sinodul de la Neocezareea (între 314-325) îi nume te "auditori" (aKpocbpevoi audienles) "ingenunchetorf (YOVt KXlvovTec . dar se . adul ii schimbau numele lor vechi cu unul cre tin. = illuminatio.. Ea se numea Confessio. Cu timpul.a. b) semipublic ^f cutâ în fa a clerului întreg. dintre care mai obi nuite sunt: pecete. este între cele dintâi Taine s vâr ite i cunoscute în Biseric . Poenitentia. la 6 iairuarie! ‡Dup botez urma îndat Ungerea-cu untdelemn sfin it sau Taina Mirungerii. prin care se da candidatului harul Sfântului Duh. era actul de credin i de. J-Iiro onia. îns . In secolele 11 III.clerului i a credincio i 1 or.vegîoc = regeneratio. elecli.nuflectentes) care se rugau i primeau în genunchi binecuvântarea episcopului sau preotului.. ceea ce îl f cea mai solemn i mai important.. iar copiii primeau un nume. De i Botezul putea s se. Mirungerea purta numiri simbolice. £7u8egiq tcov %Eipcov . = confirmatio. El aveacaracter sacramental. din concep ia c Botezul iart toate p catele înainte de moarte. Unii catehumeni îl prelungeau mai mult. A N I " P r . catehumenii se împ r eau îi^dou categorii: 'judjlLuil:¿XKpocbpevoi = audienles.

instituirea peniten ei. " b) Via a cre tin . XXIII (1971). 32. 6 zile. Taina Sfântului Mas Iu se administra atât celor s n to i. 13Y De asemenea. ungându-l cu untdelemn. 1 a _niorniinteIe. Comunitatea cre tinilor.Iisus Hristos. Rug ciunea particular __zilnic . De teamajclololatriei. în judecata viitoare."' formârki.. 1 apostolic). care imita forma tribunalelor romane. sub Roma i_în alte localit i. Preg tirea pentru Botez. nr. în catacombe. în caz de vacan episcopal BISKRICl-ASCAo lacea ¿plegiul presbi teri lor. hirotonirea IJNIVp. care trebuia s lupte împotriva p catului i a r ului din lume.lul al III-lea. spre t m duirea de boli i iertarea p catelor. în primele trei secole. în afar de zilele de miercuri i vineri. i i se vor ierta lui p catele (lacoETT. Tertulliân"( t>240) d m rturie despre c s toria cre in ..tin . I I ) . prin catehumenat. Jpj ixi excep ional acolo unde nu exista decât un singur episcop. diminea a. offocieta ejfotl : «jji's. _ pre dmsetee-de lumeaji gân . în general. 621-678. episcopul Antiohiei.. G sim. dintre care mai_folositc erau: monogramul lui Hristos. . familial i social . participarea frecvent la cult. iar ei ungeau cu untdelemn pe mul i bolnavi i-i f ceau cjn ta i (Mflrcn. Cultul Sfin ilor i al moa telor a început de la jum tatea secolului al 11-lea. oÎKoq toîj Geoo) = casa lui Dumnezeu. iar ertullian. 5. R mureanu. = matrimonium).erica lui Hristos». Credin a în nemurirea sufletului. dar mai ales celor bolnavi. m rturisirea p catelor. Cinstirea Sfintelor icoane in primele trei secole. . Prof. în num r de ISTORIA . cre tinii posteau în zilele dinaintea Pa tilor. pe temeiul cuvintelor Mântuitorului/Matei 5. II. Toate s se fac spre cinstirea lui Dumnezeu» (V. via a. moral a cre tinilor s-a men inut la nivelul vie ii morale din epoca apostolic . în Scrisoarea c tre Policarf) scrie: «Trebuie» cacei_ce se însoar i cele ce se m rit s fac unirea lor cu aprobare a episcopului. icoane nu erau la început. p. simbolul speran ei cre tine . în catacomba Domitillei se afl zugr vit pentru prima dat chipul Sfintei Fecioare Maña cu pruncul Iisus în bra ele sale. De la începutul secolului al IV-lea s-a numit basilica (biserica). Frumuse ea vie ii morale a cre tinilor este. care erau galerii s pate în p mânt. evitarea spectacolelor i a manifest rilor antice imorale. siatuind ca ea s semeheie bise* rice te = matrimonium quod ecclesia conciliat {Aci uxorem. în numele Domnului. 314. ca i loca ul de cult s-a numit printr-un termen comun ¿KK^riaia = biseric . 1-6) i* ale Sfântului Apostol Pavel (Efes. a teptarea parusi ei Domnului. apoi s-a lungit. 2). citirea Sfintei Scripturi.. în «Studii teologice». în cimitire. educa ia familial . chipuri simbolice. 9-10. iar ace tia pe preo i i diaconi. cum s-a practicat la Alexandria pentru un timp. Sfântul Apostol lacob scrie c de este cineva bolnav s cheme preo ii Bisericii i s se roage pentru el. i a scrierii or cre tine. Sfântul Igna iu ( 107). ca fie c s toria lor dup Domnul i nu dup poft . înt reau continuu viata moral a cre tinilor. C s toria (yduoc. pe tele = ixGix^ale c rui litere erau ini iale pentru expresia: Jtigqúc Xjmcttóc ©eo\j_ Yio XcoTfip . 14-T5)~ Cultul s-a s vâr it la început în case particulare. 6. ajungând la 40 de zile. sau «oastea lui Hristos» = mili ia Christi sau cliristiana. Clement Alexandrinul nume te loca ul de cult.A doisprezece. I. persecu iile i chinurile la care au fost supu i cre tinii în timpul împ ra ilor romani. .RSAl.individual . Intrând în Biseric prin Taina Botezului. format din încruci area literelor X i P. Ea se întemeiaz pe puterea pe care a dat-o Mântuitorul Apostolilor de a" vindeca orice boal i orice neputin .Mântuitorul: mielul = a\xv6q. (Sinodul de la Arelale. a fost de la început Tain i institu ie sfânt . Can.p storul cel bun = Ttoipriw în care apare chipul Mântuitorului cu mielul pe umeri. FiuLluLDumnezeu.dovedit în toate laturile . 32). S-a stabilit prin uz i canoane ca hjroloiikJliiuLepisci)p s se fac . au men inut la un înalt nivel via a moral a cre tinilor. în schimb în catacombe.Sfin ii Apostoli au hirotonit pe episeopi. termen care s-a p strat pân azi în limba român . Prima m rturie ne-o d -Martiriul Sfântului Policarp (t 155) (Pr. practica postului.martirik)X_pin secokiJLaLÎI-lea. ancora. în eco. a actelor martirice . cre tinii au avut loca uri speciale de_cu[t. cre tinii dobândeau o stare_de cur ie nare trphnia p strat . în învierea mor ilor i r spl tirea celor buni i drep i men inea moralitatea cre . simbolul Sfântului Duh. templum. porumbelul. de cefpu in trei episeopi. singura lupt legitimat de cre tininism. 19. la prânz i seara. 9)*«el conjunget vos in ecclesia» {De monogamici.a.

morala cre tin întâmpina niai multe ispite i greut i. deoarece multe ocupa ii i func iuni erau în jeg tur direct cu via a p gân .un . dup -gravitatea' faptelor lor. obscene. dintre care cel mai grav se socotea*lep darea de credin în timpui persecu iilor.. de i erau legate de unele acte de cultp gâne jaujosnu^ori acceptate de cre tinijre_rât le permitea credin a lor. jocurile scenice. copiii nu i nu puteau fi uci i în pântecele mamelor i nici arunca i. de i statul roman n-o recuno tea. altfel. IO N R M UR I binecuvântare dumnezeiascP r^BisericaAn-a Aadmis . dragoste i suferin . can. sculptura. ci p Pi. ca: luptele de gladiatori. Biseiica_aj)ermis i c s toria între so i de rang social diferit. Func iile publice. uni i prin binecuvântarea Bisericii. magistratura. i diferite alte distrac ii. So ii erau jocoti i «m dulare» £gale_a[e_lui Hrístos. ei trebuiau s renun e la ea (Sinodul de la Elvira. 62).i îndeplineau corect datoriile fa de stat. luptele cu fiarele. De obicei. auditorii (ocKpoco. Pentru reprimirea p c to ilor în Biseric . AdulteruL$i. în_aceea i credin . speran .ez torii (GÚcxavTeg.te_contra -c s toriei erau aspru pedepsite de Biseric . substrati) i împre. fiind legate de cultul i mitologia p gân . dac ea nu-i punea în contact direct cu p gânismul. Cre tinismul a acordat sclavilor cre tina i demnitatea de oameni. în sânul Biserigii i s-au bucurat de aceea i cinste de cre tini Biserica a avut un rol important în eliberarea scla- o 1 . cre tinii î i p strau profesiunea sau meseria. D r . spre a evita concubinajul i imoralitatea. A N I admite avortul.jievoi.. serviciul militar. Ei au f°st Pilmi i. audientes). Ei erau buni cet eni i." în via a public . Copiii nu erau socoti i o povar . cum se petrecea în lumea p gân . Sclavia a fost cea mai grea problem care s-a pus Bisericii. în compara ie cu via a familial .jd.Via a familial s-a men inut în genere JnJoat _ cur ia. consistentes). Mai periculoase erau profesoratul.te p c. ca to i ceilal i.a. 300. '-' Biserica a procedat de la început cu mult severitate contra p catelor grave. /lentes). despre care am amintit (lec ia 11}. ea a rânduit trepte de peniten a. o f. alerg rile. îngenunchetorii (ímoTÚTcxovTEc. argint ria. Ele'erau: plâng torii (TrpoGKtaxívxeq.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful