Gizartea

G

Gaizkilleak bere billa asi ziran, inguruan egozan kobak begiratuz. Earritasun onetan eskari bat zuzendu eutson Jainkoari: 'JaunAlguztidun orrek, egizu aingeru bi

jatsi daitezela eta estali dagiela kobako agoa, erail ez nagien.
Une orretan gizasemea konturatu zan urbillean ebiltzala gaizkilleak, eta amaraun txiki bat agertu zala. Amarauntxua sarea eiotzen asi zan kobako agoan.

Gizasemeak otoitz egin eban barrira. Oraingoan urduriago, ta begiak itxiaz, esan eban:]auna, ain-

geruak eskatu neutsuzan eta ez amareun bat.
eban: fauna zure esku indartsuagaz onna sendo bat ipini egizu sarreran,gaizkille orreik sartu ezin daitezen ni erailtzera. Eta jarraitu Begiak zabaldu zituan kobaren agoa ormaz estalita egongo zalakoan eta ikusi eban amarauntxuak sarea eiotzeari ekiten eutsola. Onezkero gaizkilleak gizasemea egoan ondoko koban sartuta egozan, eta gizasemea eriotzaren zai gelditu zan.

Armiarma
sa rea

Gaizkilleak gizasemea ostondurik egoan kobaren aurrera eldu orduko, amarauntxuak erabat estali eban kobaren agoa. Gizasemeak gaizkillen alkarrekiko berbetea entzun eban: Tira! Sartu gagizak koba onetako ba-

rrura. - Etxon! Ez al dok ikusten armiarma sarea? Ifzor eztok sartu koba onetara. Goiazak billatzera urrungo kobetan!
Fedea ikusten eztana ba daukazula, sinistea da. Esaldi eder bat da auxe:]ainkoari zuaitz bat eska-

tzen ba deutsazu, azi baten gisan emongo deutzu.
Sarri askotan eskatuten doguz gure aldetik bearrekotzat onartzen doguzanak. Jaungoikoak emoten dauskuzanak xumeak izanaz, erakusten deusku andiagoak egin eikezala. Ignacio Landa (Klaudio Barroetak euskeratua)

2.0 bar-ik..
(Amar-Bn or-oiz.)
£jOzk.ia _,\ainbef"an aoan arnbernn, lOf"rnjelaitzen jak.o ik.os ez.ioean. Pena sentitzen aCjo biotz barrenean, itso baten antzern :,\on bearrean. 2:0 baf"ik.,artlaona, jaj'z jao baltzean. Ixilik. aatof" otza n~oen itxof"az, rtlenaef"atzenjaitola lOf"f"a izoz toaz. Aj0f",aiooe lOf"ak., ~Of" ,k.af"f"axiaz, bef"otojof"e ta bef"oto ezioaz, 2.0 baf"ik.,artlaj~oz biotz otzik.arnz. 'Feaea aCjo ~ozk.i, 'Feaeaj0f"e a~, 'Feaea Of"'zoa, j ta aize bef"~af"f"i. 'Feaeak. sOf"tzen aaosk.o rtlonao-eaef" baf"f"i, 'Feaeak. zozena aan biaea ef"ak.otsi, 2.0 baf"ik.,artla,ezin 'Feaeaf"i eotsi. Monetxe - Cklaoaio 5af"f"oeta)

£of"iak. bostitzen aao, Of"ozoaz j lOf"rn, ta: ,\~Of" a~oena :~ren sartlorra. 0rek. aeosk.o b~ontzen jatek.o k.osk.of"f"a, eta eaanaa leonao es taf"f"i l~f"f"a. 2.0 baf"ik.j0f"e artla, aana aa ~of"f"a. tJaan ~,\ef"tzenjak.o lOf"f"a aotof"ea, ZOf"i-j'f"f"izk.o lOf"e eaef"f"ez.betea. L.astef",baoanjatof"k.o oaazk.en alaea, aize ta eOf"ik. rtlonaz e itxof"a tf"istea, 2.0 baf"ik.,artla,a~o ilonjof"e etxea.

Gizartea

A

spaldiko Grezian (469-399) Sokrates ego an jakituriz ornitua zalako.

maixu andi lez onartuta

Bein batez ezagun bategaz topo egin eban. Onek, urduritsu, esan eutson: - Sokrates! ~Ba al dakizu zer esan deustien zure ikasle bateri buruz? - Ixo! erantzun eutson Sokratesek. Ezer bano lenago azaldu eidazu, mesedez,urrengo argibidea. Argibide orren izena "irazki irukoitza da". - ~Irazki irukoi tza? - Bai, alantxe da. Nire ikasleari buruz ezer esan aurretik, ondo liteke apur baten ausnartu ta irazkitu esango dozuna. Lenengo irazkia Egiarena da. Ziur al zagoz egia dala esango dozuna? - Ez ba! Jakin barri naz-ta ... -Ondo da! Beraz, ez ei dakizu Egia danik kontatu nai daustazuna. Ikusi daigun orain, bigarren argibidea: Ontasuna. lkasleak daukan ontasunen bat. - Bai zera! Ostera guztiz! Kontatu egidazu nire

Sokrates

- Beraz, ziur egon barik jakinerazi nai daustazu nire ikaslearen akatsen bat? Ia osatzen dogun irugarren argibidea: Laguntasunarena ~Lagunduko al deust ezer nire ikasleari buruz kontatuko deustazunak? - Ezer gitxi,nik uste. - Ba orduan, dinotso Sokratesek, "esan gure deustazuna eta gauza ona edo ta laguntasun gitxikoa, ~ zertarako kontatu?". (Klaudiok Barroetak euskeratua) egia ez bada,ez

Gizartea

IbiLgaiLurako err ga ia
aurreztuteko aol uak
eta

Krisladia dala-eta, eta osterantzean be, gastuak non eta ze1an txikituko ibilten gara guretariko asko, zenbaki gorrietan sartu barilc Gastuetariko bat, eta ez lebarik txikerrenekoa, autoak eta beronen ingurukoak eragiten deuskue, autoa daukogunoi, jakina. Alan bada, an-or-emen entzuten edo irakurten diran erregaia aurreztuteko aolku jakingarri besteko lagungarri batzuk dakartsueguz lerrootara. Euki eizuez gogoan!

- Euki ibilgailua matxurak barik, kontsumoa kutsadurea ez andituteko.

- Euki iragazkinak garbi eta eutsi orio maileari, motorea eraz egon daiten. - Euki burpilak ondo puztuta, jagoken presionan, kontsumoa eta kutsadurea ez andituteko. - Ibilgailuaren pisuak eta barruko zameak eragin egiten dabe. Ez eroan bearrezko ez danik. - Ganerako zamea auto barruan bardintsu imini bear da, airearenganako erresistentzia txikitute-

- Bein autoa ibilbidean, ibilgailuaren inertziari onurea atara bear jako, baita martxa luzea aalik eta sarrien erabili. - Ez zapaldu azeleragailuari, euki sartuta martxea eta 20 km/h baino andiagoko abiadan joan ezkeroan, erregairik bape ez da erreten. Alan bada, ibilgailuaren inertziari aalik eta onurarik andiena atara bear jako. - Onena, aalik eta martxarik luzeenetan ibiltea da. Leenengoa indartsuena da, baina geien erreten dauana be. Alan, leenengoan bearrezkoa danean baino ez ibili eta sartu bigarrena aalik arinen (segundu bira, edo). Aal bada, martxarik luzeenak aalik arinen sartu bear dira. Gura bada, bigarrenetik laugarrenera edo irugarrenetik bosgarrena jauzi egin leiteke. Gomendagarria da azken au.

ko.
- Autoan sartu, gasolinaduna bada, motorea biztu eta berealan abiatu bear da. Gasoilduna bada, motorea biztu, 5 segundu itxaron eta, gero, abiatu egin bear da.

G

- Gasoila erabilten daben ibilgailuetan, 1.500 eta 2.000 arteko bm-etan aldatu Gasolinea erabilten dabenetan, barriz, 2.500 arteko bm-etan. (bm= biraketak

martxak bear dira. 2.000 eta minutu-

ko)
- Zenbat eta abiadura txikerragoa izan, gero eta gasolina gitxiago erreten da. Ibilkeran abiadura bardintsuari eustea onurakorra izaten da, ez ibili azeleragailuari eta galgeari bear ez danetan zapalduten. - Autoaren abiadurea txikituteko, erabili motorea, eta ez zapaldu galgeari zuzenketa txikiak egiteko baino ez bada. Bidean gelditu bearko dozuna argi ikusten badozu, gomendagarria izaten da azeleragailutik oina kendutea, autoak abiadurea txikituko dau berez. Ez da azken unean galgetan ibili bear.

- Martxak laburragoak aalik eta beluen sartuko dira, eta aal bada, txikerrenetara jo artezean erdikoak sartu barik. Banan-banan martxak beerantza aldatu ezkeroan, abiada bako puntutik igaro bear izaten da, eta bertan gasolinea erreten da. Abiada bako puntutik igaroten dan bakotxean gasolinea injektau egiten da- eta. - Aize egokituak kontsumoa igoten dau sano. Auto barruko ozberoak 23-24 gradukoa bearko leuke izan. - Ibilikeran ibilgailuaren leioak zabalik eukiteak be kontsumoa igongo dau. - Autoa minutu bi baino luzaroagoan geldirik egongo dalakoan bazagoz, amatau motorea. Kontuz darabilzun abiadureagaz eta ondo bidegin!

Gizartea

Sendagaiak
1- "PILDORAS

Ona emen aspaldiko sendagai batzuen izenak. Geienak desagertu dira. Alan da be,arritzekoa izan arren,batzuk ikusi leikez oindiiio.

- DE VIDA-DR. Jaunaren pilula bizkorrgarriak.

ROSS". Ross

2- "EMULSION DE SCOTT". Sorbaldan makallao daroan gizasemea ....Umetan aitu ezinekoa. 'jSekulan gustatu leiken saporerik garratzena! 3- "ALKA -SELTZER". 2Ba dago iiior ta iiioz, biotz errea baretzeko Alkazar-Seltzer artu bakorik? 4- "NUMOTOZINE". 2 Ba al dago iiior Numotozine kiratsua gogoratuten eztabenik?

5- "IODEX"- Au be urrinetik susmatu leikean usain
berezidun orreitikoa zan. 6- "0 PTALIDO N" - Aukerakoa, burukomiiia kentzeko. Alan da be debekatu zan minbizi arrizkuagaitik 7- "PHILLIPS".bikaiia. Esne magnesiduna, libragarri

8- "CITRATO DE MAGNESIA". Magnesi-Citratoa ta iko-gatza, garbigarri oldarkorrenak. 9- "CIGARRILLOS BALSAMICOS". Arnasestua konpontzeko usai gozozko zigarretak. jSinestu eziiia! jOndo irakurri,gero! 10- "CIGARRILLOS ESCO ANTIASMATICOS". Marka ez bardiiietakoak. ..Sinisgaitza? Ala, ez?
11- "CIROSODINE"-

Tripakomiiiakkentzekorikindartsuena. Bi edo iru aletxuakaz,erabat zuzenduta.

_

REGULAR

12- "ENTERO-VIOFORMO". Berantzakoa kentzeko. Minbizirako arriskutsua izategaitik debekatuta. 13- "LOS EMPLASTOS POROSOS". Ule guztiak kentzeko egokienak. .. jPartxe Porotsuak! 14- CATAPLASMA HARTMANN. Partxeakaz zeozer lortzen ba zan ... onetiko kataplasmakaz ez gitxiago.... 15- SOLUCION INYECTABLE. Ikusi egizuz ,zelangoak ziran sabel-miiiak kentzeko anpulak,ebagiteko serrotetxuagaz batera. 16- BERI BERINA. Egundo be ez eustien ziztatu. Baiia artu ezean "BERI BERI" gaitz bildurgarriegaz kutsatu leikean. Arrozagaz bakarrik bizi ziran txinatarren artekoa ei zan.

Topfcaf~~

G

17- CORAMINA.

Biotzekoa, zuzentzeko erabiltzen zan.

arritmia

ta tensioa

18- Sendagaiak ziztatzeko garaian bideriozko ziztagalluak erabiltzen ziran ta ur irikifiean garbitzen ziran orratz bir-erabilgarriakaz. Orratz mintza moztu ezkero, gezi bategaz lez zulatu bear izaten zan eperdi ganeko azala. lkara dakar gogoratuteak. Txiselarri egonarren ,ezin egin tantakadatxu bat be. j Ez ego an Sidarako bildurrik!

19- PASTA G RANUG ENA. Zoritxarrez desagerturik. Aragi egiteko agertu izan dan onenetarikoa ...

20- MENTHOLATUM.

Bitxirik gorengoena. Mentholatum kutxatillatxua, erabateko sendagaia zan! Gogoan daukat nire amak zelan berotuten eban Mentholatuma kutxaratxuan poxporoagaz. Gero, estula biguntzeko, igurtziten eustan bularra, periodiku edo estraza-papela, franela lodi bategaz loturik, bularra bero berotan ipinteko.

jTa bizi naz !

21- VICK
koa.

VAPORUB.

Mentholatumaren

antze-

22- ANTHIPHLOGISTINE.
zan kataplasma.

Sarriten

erabilten

23- VEGANIN.

Edota Veganine izenagaz ezagutua. Minek baretuteko aukerakoa, "aspirin a" ta codeinagaz batera.

4- BELLERGAL.

Kirio arloko arazoak konpontzeko. Gaurko egunean "stress" deritzona.

Ba zan beste bat Bellergal -retard izenekoa.

25- CAFIASPIRINA.

Kutxatxuak dionez: mifiak kendu ta bizkortzeko. Au da: mifia kendu ta sekulako korrikalari biurtzeko aifia. Cafeina ta aspirinaz batera,aldaketa sortu bearko!

26- PASTILLAS

VALDA. "Valda" pastillak samako mifia kentzeko. Erotzeko afiakoak: gomazko bolatxu oneik,oso gozoak dastatzen asikeran,bafia,geroxeago mentola geituta, sutan ipinten eutzuen gorputz guztia.

Eskerrak jaungoikoari, gaztaroan (aspalditxuan bear bada) gure eskuetan egozan sendagai miraritsuak erabilli arren, ondiiio be, bizirik gagozelako.

Gizartea

Rodrigo Jimenez De Rada Gongotzaia
Toledoko Gongotzaia izan zan.

1170. urtean Naparroako Puente la Reinan jaio zan, eta 1247/01/10 Lyon, Frantzian il zan.
Ospetsua egin zan Las N avasko gudaketan. Letrango Kontzilioan itzaldia egin eban. parte artu eban, eta euskerazko

Kontzilio au 1.215 n. urtean batzartu zan 1.200 dik gorakako batzarkideakin. INOZENZIO III bum izan zan eta lurrekiko naiz animekiko Aita Santuaren eskubidearen aldeko gaia erabilli zan. RADA gongotzai onek latifiez idatzitakoak doguz Breviarium Ecc1esiae Catolicae,Eskorialeko Idaztitegian dagona, Historia Gotica, ta Ostrogodo,Huno,Bandalo ta Suevoena be bai ... Agustin Arrien (Klaudiok Barroetak euskeratua)

Pcru Abarka leiaketaren elburua euskal literatur produkzioan formatu berritzaileak sustatzea da, album formatua ain zuzcn ere. Album formatua aur literaturan nagusiki erabiltzen bada ere, Europako literatur joera berrick erakusten dute gem eta zabalagoa dela clduen literaturan erc. Album formatuan testua ez ezik, ilustrazioak ere argitalpenaren biurtzen dira, letrak eta artea uztartuz. gune

orrela, Peru Abarka leiakctaren bidez euskal idazle asi berriak topatu nai ditugu, forrnatu berri onetan ar,gitaratzeko gogoa dutenak. Baina cz ori bakarrik, ilustraziot,rintzan aritu nai dutenak ere literaturaren mundura erakarri nai ditugu. orrc1a,bi leiakcta ditugu batean: narraziorik onena aukeratzeko leiaketa, eta, aukeratutako narrazio ori ilustratuko duen ilustraziorik onena aukeratzekoa.

Epea 201Oeko urtarrilaren 29an arnaitzen da. Herri Biblioteka Abesua 12 48270. Markina-Xemein.

Bizkaia

G

Sabinof\rana Lekeiti()rl
Ordunan,Jesuiten Antuguako Andra Mari ikastetxean ikasketak egiten egoan Sabino.Arana. Alako egun baten ,1.881-VI-l~an;presaka bear izan eben gaxo-gelara "]18is galopante" tzak jota egoalakoz. Iltzear egon zanez,eleizakoAzkeo>i.gurtziartu eban. a Bana 21-22 ko gaubean, era mi.raritsuan menderatu eban gaitza. Illaren amaieran, oian bert~n, Batxillergo azterketak egin eta Batxillergo Til:tilua lortu eban. ama ta anai Luis laabiatu zan. Franziskaren etxean bizitzen asi z erriko sendagille titular Pedro LarT~~g~?i<eskonduta egoan. (1) Senar-emazte oneik Campillos-alta kaleko 4go zenbakian bizi ziran. (2) Atsedenaldia, joan etorri erosoak,aide garbi ta elikagai eg()kiak artzea, izan jakozan bizkortzeko biderik onenak. Jose Ifiaki de Madariaga. Lekeitio 2009- VI -24.

1)- Pedro ta Franzizka senar emaztek izan ebezan seme alabak, onexek izan ziran : Anunciacion, Luzia, Maria Concepcion taJose Ma. Au dala ta Sabino iru lekeitiarren osaba dogu. 2)- "Casa Salinas" deritxon, XVIII mendeko eraikin bat edo da, lenago "Campillo" izenez ezagutua. 1876 an andiagotu zan Bikario etxeagaz bat egin da geratuz.

Euskerazaleak

Euskerea dala-ta
Egun orretan Barroeta eta Amorrortu'tar Klaudio, Euskerazalea ta Euskerazaintza taldearen zuzendari danak, deitu eustan etxera esanaz: Paul! irakurri dozu Deia'k "Tribuna Irekia"n Urrutia'tar KoldoK idazten dauana? Irakurten ba dozu,jakin gure nuke zer deritzazun, eta obe, irakurri ori buruz zeozer idatziko ba zendu.

Sarrera.
]aungoikua'k, arimadun bizitzara bialdu ginduzan. Eta arrazoidunak izanez, laster konturatu gifian,Jaungoikoak bera'k ipinitako gai-lege artean egokiturik gengozala. Bai eta neurria bear gendula eginkizun guztietan. Baten batek esan lei, idazlan oni buruz eritzia emoteko, ez dala asi bearrik asierako zentzunetik. Uste dot baifia, badaukala zentzuna, gai-gizatasunezko bizitz onetan gure arima arrazoiduna baitu(1) zalako. Eta ortik aurrera eginbear doguzan ekintzak, egiz ala guzurrez egiten doguzan jakiteko, arima berak emoten dauskula nekearen edo pozaren neurna. Gaurko norkeriak daukan indarrezko eragin bidez, gure baita guztiz naztu ta lokaztuta daukagu, eta gure izatasunezko ekintza-bidean gaiztotu(2) gintekez Urrutia'tar Koldo'ren gezurbidezko idazlan olangoak egingo ez ba geunkez .. lfiork iraindu barik, Urrutia'k tzera. egiten dauan anzan arazoak daiezan. bakanduta, atzerritarrak bideratu

Eta Mundu'ko jakintsuak ardura aundiko laguntza emongo dauskue, ikusten ba dabe zentzunezko alegifiak egiten doguzala, gure Euskerazko-Nortasuna larrialdetik atarateko. Mundu onen asieratik, giza-semearen leifiu-ondore eta belaunik-belaun denbora guztiak bardifiak dira, gure ekintza eragille-lez, ekandu- aren zuzentasunezko zentzua lortzea dalako, "Jainkoa bera'k, legez bereztu eban gai-au buruz". Mundu onetan, gizaren ondorengo bizitza, ez da orain 2.000 urtetik ona erabili doguna bakarrik, mill a urte askotako bizitza daukalako, eta beti, Jainkoa'ren legea'ri begira, egiten dogun "zergaitik" itaunari, zentzunezko adierazpen on-bat emoteko. (Eta gaur naaskerian sartuta, argi-bidearen billa egarriz, Paleoli tiko- N eoli tiko' aren aldian, izkuntz ta demokrazizko zentzuan Iortu ziran zentzunezko jakintzak bir-eskuratu edo argitu naian gabiltz, eta jakitun ikertzaille artean, Wennemann'tar Theo, germaniar ele-jakintza- ren maixua da bat.

Euskaldunak emon bear doguz oinkada ederrenak, euskerea Mundua'ren aurrean argi ta garbi agertu dadin. Azter-lan on baten bidez dauka1).- Baitu
=

concienciar. / 2).- Gaiztotu

=

hacerse malvado.

Eu
Munduan gaur azterkuntza'ren zail-tasuna.
Gaur daukagun jakituriagaz, azterkuntzazko nak, ez leukiez ain zaillak izan bear. laagertzen diran sasi-jainko ezberdiiiakin, gaur daukaguzan mendeko-laterri auen antzera, morroitasunean egokitu gaitezan. Norkeriaren garaipeneko ekintza orreik, ainbeste bider aldatu ziran, orduan lortu zan jendekuntza(3) be alderrai(4) biurtutea: Sumer, Ejipto, Kreta, India, Grezia, Erroma edo ta Mauritar jantzita ibili zala. Eta zenbateraiiio ez zan izango an ibili eben naaskutza, erdi-alderrai eta erri lez bizi ziran indoeuropeoak esaten jakienai, Europa, Arabia, Afrika ta Asia guztitik zabaldu zitezen. Baiiia, zein da gaur azterkuntza oztopatu egiten dauana? Nizea'n, Mundu'ko gizarte guztia Kaizar eta Aita-Santu baten mendean egon zedilla asmatu zana, erregetzaren jaurpidetik lortu ezinda, XVIIIn. Gizaldian Frantzia'ko iraultzaren bidetik, Europa ta Munduan dagozan berezko-erriak kontuan artu gabe, eta erregeak itzarmen bidetik antolatzeko euki ebazan erri ta lurraldeak, indarrez laterritu ebazala Nizea 'ko asmo bardiiiagaz. Orregaitik, gaur arteko billaketaren kuntzan ibili diranak, nai-ta bizi azter-

Euskal-giza, azturazko jakintza-bidetik oituratu dabezan ezauntzak, andiak eta ondo landuak izanda, sorburuzko aztarnaren billa jakintza aundia daukagulako alderantziz aztertzeko. ]aungoikoa'k bizitz au zergaitik dan, ostondu edo mugatu egiten dausku, gaia bere'n legea'kaz sustraituta, eta gu azter-bidez, gaiak bere almenean daukazan izakizun edo ditekeenak lortzeko egiten doguzan erdizko zatiketak, amaitubakoak biurtzen jakuzalako. Ori baiiia, ]ainkoa'ren gogamena jakin gure naian ibilten garanean sortzen jaku, bere borondatearen izkutuko erabagiak diralako gurentzat. Baiiia gure arteko ekintzan gaurdakigunagaz,gai- Mundu onetan ez dago ezer izkutatzeko leku edo erarik, izten doguzan aztar-bidez danak jakin leikeze1ako. Orduan, azter-lanaren dik agertzen dira ? zail-tasunak, non-

Gaur argi ikusten dogu, sasi-jainkotasunean gura daben bidetik agertzen jakuzala.

Sasi-jauntxo oneik, euren gogo-asmoak lortzeko, menperatzailletasunezko indarra erabili bear dabe, Mundu'ko janari-ge1a onek daukan mozkin guztia euren kontrolpean eukitea gura ba-dabe. Eta gaurko Mundu onetan, darabilguzan jaurkintzazko arauak aldatu ezik, mendeko ekintza ortatik ez da iiiork ta ezer iges egin leikenik, eta edesti guztiko buru-zalekerian or dabiz: "Izkuntzaren Nortasunezko-leiiiu, auzo edo ta erri Norkeriaren zerbitsura aldatu naian". Ez da le10keri bat esan dotena, argi ikusten dalako ]ainkoa'ren nortasunezko borondatea, giza'ren norkerizko bo- rondatera aldatu gure dabelako. Edesti guztian, guda-bidez egiten ziran, eta gaurbe alan egiten dira mende oneik, garaipenduta

menperatzaillearen ezezko zigorra euki arren, ikaragarrizko lanak egin eta gero, merezimendu aundiena daukie, menperatzaille bakotzak euren eskuetan sasi-ekanduzko ixipu andia artuta eta ainbeste margo-esku emon ondoren, al izan diralako, margoaren esku-aldi bakotza kontu aundiagaz zati txikerretan erauzita(5) azpikoa ez dadin ondatu, urte askoren ondorioz, egia, arIa andienean argitzeko. Gaur, mendeko bizitz bardiiiean gagoz, baiiia egia dana ezin dabe1ako eragotzi(6), jaurkintz eta jakiturizko agintzan daukien eragipenagaz balioten dira, Lakarra'ren antzera, utsegiteko bidetik joan gaitezan. Ez ate gara izango, daukaguzan jakiturizko zeaztasunekin, emon bear diran zentzuzko oinkadak emoteko? Ipini daiguzan adibide batzuk.

Euskerazaleak

Gaur, jakintsuen esanetatik dakigu, Omo-Sapiens edo Kromafioi denboran, euren arteko ulermenean egokitzeko, sorkuntzazko asieratik euki eben izkuntza "len-ereduko euskerea" zala, AtlantItsasotik India'railio. lfiorentzat ez leuke izan bear sinis-gogorkeri bat, Omo-Sapiens edo Euskal- Kromafioi giza izan zalako zabaldu zana. Besterik, egoan ba ? Euskerazko toki-izenak eta oifiarrizko itzak Mundu-zabalean, zeozer esaten dauskuna da, kontuan eukiten ba-dogu, asieratik gaur arte izen-geografiko batek iraun dagian, izen ori errotsu, sendo edo on do sustraituta egon bear dala toki orreitan ainbeste milla urte irauteko, eta ori ez da lortzen, toki orreitan, izen orreik milla urte askotako jabetasuna ez bada-be eukiten. Krutwig'ek, beste gauza askoren artean, alkar-ganatu egiten dauz Dordofia ta Altamirak euki eben jendekuntza, gero agertuko ziran Troya (euren arifiagoko izena Ilion izan zan, eta Euskeraz ili = iri, Uria esan gura dau), Sumeria edo Babilonia'k euki ebanagaz. Zubiaga eta Legarreta'tar Felix'ek bere liburuetan esaten dau: "Izkin-bateraifio aztertu egiten dauan mintzoera batek,jatorriz edo sortzezko izkuntza dala". "Izkin bateraifio eltzea, eredu-nagusiren ozenezko iturria argitzea dalako, berbearen mintzo edo abots sorkuntzan" .

Eta Euskerea, gai dalako izkin-bakarreraifio eldu, orain ezin dala esan alderatzailleak esaten daben antzera: "Euskerea jatorriz, ezagutzen ez dan mintzoera bat dala. Mintzoeraren oguzpeneko jaiokeran, bera dalako berezko aitortzaille. Orregaitik, mintzoeraren jatorrizko itz-bakar bidetik eta on en eredu-nagusiko leen analoji-arauz, beren jaiokera argitzen dauan "izkuntz-bakarra". Euskerea, Euskalerria'ren ekanduzko eraikintza da, bere azalpenean erriaren sifiismena erakusten daualako. Orregaitik, Euskal itza, arirna'ren otsa biurtzen danean, ]ainkoa'ren Euskal seme-alabak ekandu-sakonean berba egiten dabe, Sabino 'k esaten eban-lez, bere mamian oiturazko ikas-bide ederrena daukalako ]ainkoa'ri begira. Gure Euskalerria'ren baita, egi zale izateak ez dauka mirari' rik, ainbesteko mill a urte azturako bidean, euskerea'k berak bere-barnean dakarrelako egia'ren zentzunezko mezua.

Euskaldunak, edo ta Euskerea, sekula ifioren aurrean makurtu ez dan "berezko-nortasuna da". Ez dogu alegin geitsuagorekin atarako, latifi eta latin-kume menpera- tzaillearen eragipenetik ? Euskaltzaindiak, alango gizon-emakumeak bear leukez euskerea dagoan larri-aldetik atarateko.

Eu

Etruskoak bideratuta, Erromatar asmakuntzaren sorraldia, K.a. 753 'ko urtean egin eben, Sabino ta Iszeres' akaz alkartuta. Etrusko'en jakintza aundian, leen asmakizuna latina sortzeko, baliteke Mundu zabalean jakintzaren ibil-gaillua izan zedin egin ebe1a. Griego' aren laguntzagaz erindu ta argituz biribilduta, e1erti-arauzko izkuntz-aundi bat biurtuta geratu zalako, gure gaurko egunerarte. Baina menperatzaille sortu eben egindako latin ori, eta atzera begitu egiten ba-dogu, ez du ikusiko besterik: N astetasun bidez latin-kume asko sortu ebela, berezko erriak lau-bost zatitan banatu ebazala, eta amaitu ezinezko odol-ziatutako(7) bide zabalak aIde guztietatik. Etrusko oiek, ze1ako izkuntza artu eben Griego' en iztegia' gaz erintzeko, Sabino 'rena, Iszeres' ena, eurena? Dana dala, baleike euskeraren eragipenetik sorturikoa zala, Italia'ko lurraldearen toki-izenak alan esaten dauskue1ako, eta Etruskoa'ren lurraldea Euskerazko izena daukien Arno ta Tiber ibai biekin mugatuta egonda, argi geiago emoten deuzkue1ako. Latina, gizartearen elburu izateko, mendetasunezko bizitza erintzeko bakarrik balio izan dau, gaur Ekanduzko-arloan ikusten dogun lez, bere eragipenetik egin dan guztia, utsituta itzi dabeleko.

Euskerazaleak

Ondorioa:
Jainkoa'ren mendean gagozelako, guk egineko lege ta izkuntzak, Bereztasunaren nortasunezko-Iege'tik atara ezkero, norkerizkoak biurtzen dira, ez daukielako zer ikusirik, Jainkoa'k gure arimako baitan dingilizka ipini euskun "zergaitik" itaunagaz, bizitz onetan aurrera bakez egitea gura ba-dogu. Bere Bereztasunezko legea'ri emon bear dautsagulako adieraz- pen guztia. Eta gaur badakigu zer gertatzen jakun here lege' en arduratik kanpo gabiltzanezkero giza-eskubideetan eta Ekanduzko arlo guztietan. Euskerea, nortasunezko izkuntza da, eta bereztasunez- ko lege'an egin dan izkuntz-bakarrenetariko hat. Cure "lege-zarra"k, Paleolitiko-Neolitiko bitartean lortu ziran demokraziaren ekanduzko ekintza bidetik, bereztasunezko egia zainduta sekula ez garalako ifior menperatzera joan eta gitxiago gure lurrak eta etxeko ateak ifiori mugatu edo ta iztera joan. Euskerea da, gai-mundu oneri lotsa aundiko ekin-tzan adierazpen ederrena emon dauana. eta gure Euskal gizartean, argi nabaritzen dan gauza

da.
Cure Euskal-arteko jakintsuen esanetan eta euren idaz-lan bidetik, sarritan entzun ta irakurri dot esan au: "egiak askatuko zaitue". Nundik, artu bear doguz irakaspenaren argiak, "bereztasunezko lege-hidetik izan ezik ?". Egin daiguzan gauzak, gure nortasunaren-haitak egarriz eskatzen dauan bidetik, gure euskerea Mundu'ko Jakintsuentzat larrialdi-gorrian dagoelako. Atutxa'tarPaul. 2.009'an Uztailla'ren 25'ean

Es junto con Velazquez universales y el predecesor

uno de los pintores

espanoles

mas

de la pintura moderna. IV", "La

"Caprichos", maja desnuda",

"Retrato de la familia de Carlos del 3 de mayo",

"Los fusilamientos

"Las pinturas a sus

de la quinta del Sordo". hijos", ... ), Grabados.

("Aquelarre",

"Saturno devorando

~,,:,~£t~_'co=-~
I I .c.';'c,;,..-'.

W/TRe

DE
EST!.!DIOS

CAPITOL
AMISTAD. 7 - Telefono 4244546 4iOOl BILtiAO

Si bien la arquitectura un desarrollo se producen. notable, tes y en donde mas innovaciones

y

la escultura
y conquistas

siguen

teniendo

es la pintura

la reina de todas las arrevolucionarias

- GERICAULT - DELACROIX

"La bolsa de la Medusa". "Libertad Quios" . guiando al pueblo", "Las matanzas de

- COURBET - MILLET:

: "El Taller", "El Angelus".

"Bonjour".

Es el movimiento dias artisticas.

inspirador

de las posteriores

vanguar-

- MONET: - RENOIR: - MANET - DEGAS

"La estaci6n "Le Moulin burgo",

de Saint-Lazare", de la Galette". de Macimiliano"

"La Catedral

de Rouen"

: "Fusilamiento

y "El Balc6n

de Luxem-

"Almuerzo

sobre la hierba". de carreras

"Las bailarinas de caballos".

de la 6pera" y "Escenas

- TOULOUSE-LAUTREC

: "La danza de el Moulin impresionistas

Rouge". destacan

Entre los pintores Dario REGOYOS
y Joaquin

espanoles

SOROLLA.

- CEZANNE: - VAN GOHG

"Los jugadores rretratos".

de Cartas",

"El jarr6n azul". "Las Mieses", "Auto

: "Los girasoles",

"Los lirios",

En los primeros una infinidad

anos del s. XX aparecen artisticas

y se desarrollan

de vanguardias

: Fuvismo,

Cubismo,

Futu s61a

rismo, Dadaismo,

Expresionismo,

Surrealismo,

etc. Citaremos

mente algunos de los movimientos

y autores mas representativos.

Hace hincapie tiples prespectivas. mas geometricas.

en la destrucci6n Se desentegran

del plano,

adoptando

mul

las formas naturales

en for-

Sus creadores

son PICASSO y BRAQUE. "El Gernika", "El Arle-

"Las senoritas quin" . - JUAN GRIS - BRAQUE

de Avignon",

: "El Clarinete",

"El violin".

: "Las Banistas".

tiago". - MIRO: "Carnaval de Arlequin".

Deforma

la realidad incisiva

para expresar y violenta.

las injusticias

socia-

les. Es una pintura

,

DE
J_~

.,.(.;.6- _. ;-,: . _

E5TUDIOS

Las ultimas
y cambiantes

tendencias

en el arte presentan Se pueden la neofiguracion,

numerosas entre

corrientes

esteticas.

distinguir

ellas

: La mera abstraccion, el comic,

el pop art, el

cartel,

La mas alta representacion corresponde Burgueses a RODIN,

de la escultura

del s. XIX "Los

autor entre otras de "El Pensador",

de Calais". del arte contemporaneo GARGALLO, son : HENRY MOORE,

Otros escultores BRANCURSI, Eduardo GIACOMETTI,

Julio GONZALEZ,

CHILLIDA,

Jorge OTEIZA.

Aprovecha

los adelantos

de la industria vidrio

y la ingenieria

e inicia la era del hierro,

aluminio,

y cemento.

Este movimiento de la arquitectura

puede

ser considerado

como la Qa etapa

propia

del s. XX. "Palacio Arzobispal "Parque G~ell", de As"Sa-

"La Pedrera" torga",

(Casa Mila),

"Casa Botines"

(Leon),

grada Familia".

"La Casa de la Cascada", (Nueva York).

"Museo Guggenhein"

WALTER GROPIUS VAN DE ROHE WALLACE K. HARRISON :"Rockefeller "Edificio Center" (N. York). de la ONU". obras, entre las que destade la ciudad de Brasilia. de tendencias funcionalistas

Autor de numerosas ca la construccion En Espana,
y

la arquitectura

organicas

ha tenido un amplio desarrollo.

Entre los arquitectos BOFILL, Madrid, Francisco
y de la Basilica

mas destacados

estan Ricardo de Fernan

SAINZ DE IOZA (autor de las Torres Blancas de Nuestra senora de Aranzazu),

do CHUECA,

Javier CARVAJAL.

~,;" .

•••~

CENTRO DE ESTUDIOS

,.:;.+ .~ .; - "'.
AMISTAD.7
.Jf.j(J"))

CAPITOL
T,?!6fnnn '!2~ 4546
f,.j\..~I~,n

La presencia musica al considerar las almas. Durante musica

del cristianismo

impulso el cultivo de la a la sublimacion de

que esta contribuia

la Edad Media destaca

el canto gregoriano

y la

polifonica.

En el Renacimiento re gran desarrollo PALESTRINA. siendo

la musica

polifonica

religiosa

adqui~

su principal

figura el compositor

La Epoca Barroca mitad del S. XVIII.

abarca

todo el siglo XVII y la primera compositores son

Sus principales

- Claudio MONTEVERDI: - Antonio VIVALDI

"Ariadna",

"Vuelta de Ulises".

: "Las cuatro estaciones".

Esta epoca es de gran esplendor vaciones de los siglos anteriores llano Por primera que hasta entonces vez en la historia habia pertenecido

musical.

Todas las innoy

se perfeccionan de la musica,

se desarrola supremacia

a Italia pasa a mediados

del siglo a Alemania.

Es considerado Obras pasion :

como el padre de la musica "La pasion

moderna. "La

"Una misa en si menor", segun San Mateo",

segun San Juan", "Oratorio de

"Magnificat",

Navidad" .

':'i=-,..,..•"~r."
<.''-'}~-::, ,f'

CENTRO, DE ESTUD10S

AMiST:~~~2~,:,~ j
45 4G ~ i~',_t;A()

-=

-',

Se consagro Obras :

a la composicion

de oratorios.

A pesar de que escribio incremento

obras religiosas,

su fama se

en sus mas de cien operas. : "Paris y Helena", "Orfeo y Euridice".

Obras

"Alcestes",

Es el padre de la sinfonia. Obras "El Diablo cojuelo", "Las siete palabras", "El reloj", "La Creacion", "Las cuatro estaciones".

Operas

: "D. Juan". "La flauta m~gica".

"Las bodas de Figaro", Canciones religiosas : "Magnificat",

"Miserere",

"Requiem".

41 sinfonias, pianos, sonatas,

adem~s de musica

de camara, musica

para

conciertos.

Con la aparicion la idea: predomina sicas. Beethoven do romantico. las canciones

del Romanticismo

se verifica

una revoque a al mo-

lucion en todas las artes. Se atiende mas als entimiento la libertad en perjuicio cultiva representa el paso de la manera clasica

de las normas clapredileccion

El ROMANTICISMO populares.

con especial

Aparece

la opera comica y se transfor-

ma el drama clasico.

Culmina los principales

la musica acentos

del s. XVIII, pero tambien anuncia musical. La produccion

del Romanticismo compositor

de este extraordinario Obras Opera

es muy abundante.

"Fidelio", Coral",

y las sublimes

"Nueve Sinfonias",

"La

Novena,

es su obra cumbre.

- ROSSINI: - DONIZETTI - VERDI: - BELLINI - PUCCINI

"Barbero

de Sevilla"

y "Guillermo

Tell".

: "La favorita". "La Traviata", "El Trovador", "Aida",

"Rigoletto", "Nabuco".

- GOUNOD - BIZET: - MASSENET

: "Fausto". "Carmen". : "Manon Lescot".

-~·-'£Z~,·"'Z:

CENTRO DE ESTUDIOS

- GLINKA:

"La vida del zar". : "La tempestad", ces", Orleans". "El Cascanueces", "El Cascanue de "El Lago de los cisnes", "La doncella

- TCHAIKOVSKI

Fue el fundador "Oberon". - Franz SCHUBERT: - F~lix MENDELSSOHN: - MAYERBER - SCHUMANN "Roberto

de la opera germanca. "Sinfonia

"Freisch~tz"

y

"Rosamunda",

en do Mayor",

"Sinfo

nia en si menor". "Sueno de una noche de verano". Dichlo", "Los Hogonotes", "Concierto "El Profeta". para violonche

"Concierto
10".

para piano",

- Ricardo WAGNER

: Marca

la cumbre del Romanticismo. y "Lohengrin", "Sifrido", "Los maestros "El ocaso de los dio"El anillo de los

"Tannha~ser" cantores", ses",

"Marcha f~nebre", "Parfisal".

Nibelungos",

Tambi~n

gran pianista, h~ngaras".

es autor de las cel~bres

"Rapsodias

En la decada va generacion la obra de WAGNER. - Gustav MAHLER: - Richard - DVORAK: - DEBUSSY - RAVEL: STRAUSS "Sinfonia "Preludio "Rapsodia

de los anos 80 del s. XIX irrumpe una nuecuyos metodos compositivos parten de

de musicos,

"La cancion "Salome",

de la tierra". "Electra". "Danzas eslavas". "D. Quijote y Dulci -

del Nuevo Mundo", espanola",

a la siesta de un fauno". "Bolero",

Durante interna. nes sociales

el s. XIX, la musica

ha alterado

su estructura condicio

Esta renovacion y tecnicas.

es el resultado

de las nuevas

Esta revolucion positores como Strauss, el primer

musical Debussy

tuvo timidos precedentes y Malher, innovador pero fue Igor

en com

STRAVINSKI,

autentico

: "El pajaro de fue -

En Europa estas nuevas

y en America

hay multitud

de cultivadores

de

tendencias.

- GERSHWIN:

"Porgy and Bess",

"Rapsodia

en blue".

- L. BERNSTEIN:

"West Side Story".

~;;:.;E

""-, r.';

.
4°""'1

CENTRO

DE
ESTUD:OS

).:~;.-~'":- -!~

AMISTAD.7 . T,,!6h.,., 4::'" 45 46
;-::',:.....:::/,0
-l

----_/

El siglo XIX, sobre todo la primera propicio sieron, para la musica gracias espanola. restauracion al talento

parte no fue muy que compu-

A finales de siglo llego la

de algunos maestros

sobre todo, musica

de Zarzuela.

- Isaac ALBENIZ - Enrique - Manuel

: "Pepita Jimenez",

"Caprichos

Andaluces".

"Suite Iberica", GRANADOS: de FALLA:

"Suite Espanola". "Goyescas". Perez", "La vida de tres picos". de Maese

"Danzas espanolas", "EI retablo

breve",

"El amor brujo", La opera

"El sombrero

- Emilio ARRIETA: - Maestro - Federico - Ruperto CHAPI - Joaquin TURINA

"Marina". y Cabezudos", "La viejecita".

CABALLERO: CHUECA

"Gigantes

: "La revoltosa". : "Agua, azucarillos : "La procesion del Torero". y aguardiente". "Sinfonia sevilla del rocio",

na", "La oracion

- Ernesto - Rodolfo

HALFFTER HALFFTER

Atlantida".

concertante". - Luis DE PABLO: - Cristobal "Movil", "Cesuras", "Modulos". "Secuencias".

HALFFTER

: "Antifonia

pascual",

Espana

ha producido

instrumentistas :

de gran talento

al-

gunos de ellos de fama universal

Violonchelista Guitarrista Arpista

: Pablo CASALS. SEGOVIA. ZABALETA.

: Andres

: Nicanor

Dada 1a escasa 1imitamos

incidencia

que se hace en este campo, nos historica citando 10s fi-

a trazar una escue1a

vision

10sofos de mas trascendencia.

- SOCRATES. - PLATON. - ARISTOTELES.

- SAN AGUSTIN. - SANTO TOMAS. - OCKAM (Crisis de 1a Esco1astica).

- BACON. - GALILEO. - NEWTON.

- DESCARTES. - SPINOZA. - LEIBNIZ.

- HUME. LOCKE. - BERKELEY.
W1TRO DE
ESTUDIOS

AMI3TAD. 7 - Te1ehn0 4244546 48001 B,d:lAO

- KIERDKEGAAR. - SCHOPENHAUER. - BERGSON. - NIETSCHE.

- ORTEGA

Y GASSET.

- ARANGUREN. - ZUBIRI.

El castellano lIas que derivan otras cuatro euskera, mance.

es una lengua romance, gallego, incierto,

como todas aque Iberica encontramos portugues y

del latin. En la Peninsula de origen

lenguas diferentes:

catalan,

esta ultima,

no es una lengua ro se consideraran
0

Las restantes

hablas de la Peninsula

DIALECTOS,

bien del latin, como el aragones como el andaluz,

el leones, bien como el va -

del castellano, lenciano. Otras no y rumano.

bien del catalan,

lenguas romances

son: frances,

provenzal,

italia-

La lenguaes ya sea hablada siguientes contexto.
0

un instrumento

para la comunicacion receptor,
0

humana los

escrita.

En toda comunicacion conlleva

intervienen

elementos:

emisor, mensaje, funciones

canal, codigo, unas finaexpresiva las

Todo acto comunicativo conativa, poetica,

persigue

lidades a las que denominamos referencial, tres primeras

del lenguaje:

fatica y metalinguistica:

se dan siempre. esta compuesto por un significan(concepto): tiene

El signa linguistico te (imagen acustica, un caracter Lengua Hbla convencional.

forma) y un significado

Sistema de signos. Uso que cada hablante Conjunto cion. Imagen mental escritura. del sonido. Hay fonemas vocalicos representados estudia y fon~ mienmas consonanticos, tras la FONETICA por las letras en la hace de la lengua. con correc-

de reglas para hablar y escribir

De los fonemas se ocupa la FONOLOGIA, los sonidos.

';- "1'

. i p-~;." ...

CENTRO D~

La ortografia

se ocupa del usa correcto (comas, puntas,

de las letras ... ). en

y de los signos ortograficos En primer castellano,

tildes,

lugar, nos ocuparemos facilitaremos

de la acentuacion reglas

y despues

algunas

ortografi-

cas sabre el usa de ciertas

consonantes.

El acento castellano decir, recae sabre aquella palabras atonas

es un acento de intensidad, silaba
c

es

que se pronuncia y algunas

can mayor formas del

fuerza. Existen y palabras pronombre

tonicas

(llevan acento de intensidad)

(solamente

el articulo

personal). las palabras toni -

Segun cual sea la silaba acentuada, cas pueden ser:

Agudas Llanas silaba.

a oxitonas paraxitonas Ej.: Perro.

El acento recae en la ultima

silaba.

Ej.: Cartel.
0

El acento recae en la penultima : El acento recae en la an-

Esdrujulas tepenultima

a proparoxitonas silaba.

Ej.: Cascara.

Sobreesdrujulas antepenultima.

: El acento recae antes de la silaba Ej.: ultimamente. graficamente a no, segun indi TILDE. Los

El acento puede senalarse que la norma. A la marca monosilabos no la llevan grafica nunca.

se la denomina

Las palabras

LLANAS,

cuando NO terminan

ni en vacal, ni

en n, ni en s.

Las vocales biles

espanolas

pueden

ser fuertes

(A,E, 0) 0 de0 de una es tonica con un solo gol

(I, U). La combinacion

de dos vocales

debiles

fuerte y una debil forma DIPTONGO pe de voz). Cuando la tilde se coloca en el elemento

(se pronuncia fuerte,

la silaba que contiene

el diptongo

ej.: caustico. en algunas ocasiones de

Ahora bien, estos grupos vocalicos no forman una sola silaba. diptongo se utiliza

Para indicar que no debe realizarse en el elemento tonica (ej.: r10, pero rio).

la tilde, qie se colocara

bil, siempre que el quede en silaba Cuando las dos vocales son debiles

no se pone tilde, salvo alg~

nas excepciones. Las terminaciones cuando coincida en silaba tonica, AIS y EIS de los verbos no forman diE fuerte

tongo, de tal modo que se colocara este en silaba

tilde en el elemento

tonica, ej.: amais, pero no cuando no

ej.: amabais.

El acento diacritico bras que, teniendo gramatical la misma

se utiliza forma,

para diferenciar

pala-

tienen distinta

significacion

y lexica.

Palabras

que llevan acento diacritico: por "vis" excepto bismuto, bisono, bistraer, "bisalto, bisonte, bistrecha, bisbistudel
CENTRO

Palabras

que empiezan bisel, bispon,

bis, bisbisar, da, bisone, r1, bisulco,

bisona-

bistec,

bisunto,

bisuteria,

las provenientes

DS
£c'::-:,.~ .
1\

t:;;\:010S

r·--r- .• C L-'!....l--'·~i'- 1 LtL

latin dos". Palabras que empiezan por "ver", excepto bergamin, "berza, berbiberenjeberrin berme -

qui, bermellon, na, bergante, che, berilio,

bergamota,

beilina,

berrrear, berilo,

berro, berrendo, Berta,

berrin,

berlinga,

berna, bermejo, Bernardo,

gal, berrogueno, Berlin, Palabras excepto

Bernabe,

Berenguela,

Berberia". terminadas "vibora". terminados en "ava, ave, avo, eva, eve, evo, y derivados. por : Oi, jo, la, en, cIa, se, "arabe" y sus compuestos en "ivoro, l.vora, iviro, ivira",

Adjetivos

iva, ivo", excepto Las palabras

que empiezan

con, mo, fa, sal, sel, sil, sol, ne, ni, na, no, mal, lla, lIe, 110, llu, pra, pre, pri, pro, par, per, por, 01, pa, pol, de, cal, cur. Excepciones - Oi - Jo - Le - Se - Mo - Fa - Sal - Sil - Ne - Na - No - Mal - Lla - Llu - Pre - Pro - Per - Pa
Oe

: dibujo. lebeni. Sebastopol, sebi, sebeste.

Oibujar, Jobo. Lebrechi,

Sebo, Sebastian, Mobiliario. Fabula, Silbar. Nebulosa. fabada,

Fabian,

Fabio.

Salbanda.

Nabo, Nabucodonosor, Nobiliario, Malbaratar. Llabana. Llubina. Prebenda, preboste. Probo, probar, Perborato. Pabellon, pabulo,

nabao, nabi.

nobilisimo.

probeta,

probable,

proboscinio.

pabilo,

pabilon. debajo, debatir.

Oebil, deber, Calboche, Curbana,

debutar,

debelar,

- Cal - Cur

calbote. curbarin.

- Johannes ANCHIETA: Loyola. Compuso

Siglo XV (Azpeitia), polifonica

tio de San Ignacio de

musica

religiosa.

Juan Crisostomo en Paris

de ARRIAGA:

Nacido la opera

en Bilbao

en 1806, murio felices",

en 1826. Compuso

"Los esclavos

obras de camara Hilarion ESLAVA:

y oberturas. Natural de Burlada (Navarra). Compuso musica

sagrada y un metodo

de solfeo.

- Sebastian palmente

IRADIER: habaneras.

Nacio en Lanciego La ma celebre

(Alava). Compuso princi-

"La paloma".

- Pablo SARASATE:

Natural

de Pamplona,

gran violinista

compuso

entre otras obras: Un zapateado - Mauricio RAVEL: Nacio en ciboure No escribio musica

y una jota. (Lapurdi). Escribio el famo "Zaz-

so bolero. y "Valses".

vasca.

Su unico concierto "Amanecer",

pira bat" no 10 termino.

otras obras:

"Sonatina"

- Jose Maria USANDIZAGA:

Nacio en San Sebastian. Su obra se divide obras como: La primera

Vivio 28 aftos. en dos partes: "Las

A los 5 ya tocaba el piano. y "Iriral bat". golondrinas" 2~, grandes

1~, pequeftas obras de aires vascos

como: "Txariftua nora hau" "Mendi menoiyan",

y "La llama".

de las grandes obras tra del mundo de

ta de los amores los saltimbanquis. - Jesus GOIRI: conciertos compuestas

entre pastores;

las golondrinas

Su bisabuelo,

abuelo y padre fueron musicos. Filarmonica zarzuelas.

Daba

en la Sociedad por el. Tiene

a los 14 aftos con obras

importantes

CE~jRO

D:

AMISTAD. 7· ''.
4S:)D-;

>-,nc. <2" 4546
L:.ILf~J.<j

Aunque literatura escrita.

el euskera

sirvio

al principio

para transmitir en forma

oral, a partir

del siglo XVI se manifiesta

Los primeros que amenizaban

literatos

orales

fueron

los bertzolaris sin aju~ de

fiestas,

banquetes,

etc.,

improvisando

tarse nunca a normas instrumentos.

literarias.

Recitaban

sin acompanarse

En el siglo XVI en Euskadi Castilla, apa~ecio el primer de los vascos" escrito

Norte,

zona no ocupada Bernardo

por na-

libro "Los principios en Benafarroa.

de la lengua

por el sacerdote

DECHEPARE

cido en San Juan de Pie de Puerto frase: "Haldi Adi". Tradujo

De el es la

tambien

el nuevo testamento. Etxeberri que publico

En el siglo XVII esta Johannes tres libros religiosos.

Pedro AXULAR da la mas importante

escribe

su obra religiosa

"Gero" considera

de la literatura

vasca antigua.

Arnaldo

OIHENART

nacido

en Mauleon

(Zuberoa).
y poesias

Escribio

en frances y latin y un tome de refranes

en euskera.

Johannes

ETXEBERRI

autor de una obra didactica

titulada

"EusK.alaren Hatzapenak".

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, aparece la literatura en Euskadi Sur destacando:

LARRAMENDI: no-euskera

jesuita

que escribio

"El imposible

vencido",

pri-

mera gramatica

en euskera,

un diccionario de Gipuzkoa.

trilingue

castella-

y latin: geografia

- Xabier Maria de MUNIBE: del Euskera

hombre preocupado

por la unificacion

que 10 utilizaba

de manera muy culta y pura.

- Juan Antonio fia y danzas

IZTUETA:

de Zaldibia

escribio

"Historia,

geogra-

de Guipuzcoa". sacerdote de Eibar con obras religiosas y

- Juan Anton MOGEL: su novela

"Peru Abarka".

- Agustin

Pascual

ITURRIAGA:

de Hernani.

Escribio

fabulas y ver

sos para escolares.

A finales del pasado de sus leyes, vasca aunque muchos

siglo al ser privado a no perderla

el Pais Vasco en el po~

fueros y formas de gobernarse, se aferran fecundidad.

cae la literatura logrando

terior siglo la mayor

Llega el renacimiento ARANA, Resurreccion

de las letras vascas

con Sabino

Maria de AZCUE y Julio URQUIJO.

CENTRO

DE .,t,l '•. , .
[SiUDIOS
--, ,rr-O ' C -'L"\..!- 1 •. L
AMISTAD. 7 - T,,'e:::>no 42~ 45 46 48CO~ BILBAO

Otros autores: AGUIRRE (Lizardi), "Euskaldunak". Como novelista rroa, escribi6 el ambiente

Esteban

URKIAGA,

LAUTXETA,

Jose Maria

Nicolas

ORMAECHEA

"Orixe" autor del poema

su mejor

autor Domingo AGUIRRE,
y

de Onda

"Kresala"

sobre pescadores

"Garoa" que pinta

del caserio.

La escultura portancia la aparici6n

contemporanea

(XIX y XX) adquiere

gran imcon

dentro de la Historia de un importante

del Arte del Pais Vasco,

numero de escultores.

Entre ellos

se pueden destacar:

- Francisco - Fructuoso - Ricardo

DURRIO. ORDUNA.

INuRRIA.

- Remigio MENDIBURU. - Nemesio - Nestor - Eduardo MOGROVEJO. BASTERRECHEA: CHILLIDA: "Cosmologia Vasca". Abstracta, "Gure de

escultor

de tendencia

"Peine de los vientos". aitaren etxea". - Jorge OTEIZA:

"Lugar de encuentro",

"La piedad de Aranzazu", "Maternidades".

"Elfriso

los 14 ap6stoles",

- Dario REGOYOS: rrabia" .

"Peftas de Anboto",

"Camino de Fuente-

- Anselmo - Manuel

GUINEA: LOSADA:

"Salvamento", "La perfumeria

"Paseo en barca". de Carlone". "Cabeza de Cristo". "La Primave-

- Francisco - Francisco

DURRIO:

"Media luna",

ITURRINO:

"El zoco de Tanger",

- Ricardo BAROJA: - Pablo URANGA: - Aurelio leros" . - Alberto ARRUE: ARTETA:

paisajista. "La comida". "La huelga", "Los corde"El modelo",

"El anticuario",

"Maftana con nieve". "El marino vasco Santi Andia", "El

- Jos~ ARRUE:

"Bizibilkela".

- Ram6n ZUBIAURRE: - valentin Agustin cultura destacan

ZUBIAURRE: IBARROLA:

"Los bertsolaris". tanto en el campo de la esEntre sus pintoras con el mundo obrero: "La casa de hie-

destaca

como en el de la pintura. los temas relacionados

"La fabrica". En escultura destacamos:

- Jos~ Miguel

de BARANDIARAN:

Naci6 en Ataun

(Guipuzcoa).

Se Ie

ha denominado, tura vasca". sa, destacando

con todo merecimiento, Su obra de investigaci6n algunos titulos vasca".

el "patriarca antropo16gica

de la cuI es inmendel

como: "el hombre primitivo

Pais Vasco y etnografia

- Telesforo

ARANZADI:

fue uno de los primeros

antrop610gos particip6

de en

la peninsula. mamifte. - Resurrecci6n

Junto con Barandiaran y posterior

y Eguiguren

el descubrimiento

estudio de las cuevas de Santi-

Mg

de AZKUE:

su obra es muy variada, vasca.

destacando

en el campo de la filosofia de Euskaltzaindia (Academia les obras son cuatro:

Fue el primer presidente S~ .. ~~~pci~8TRO
D~ ):i'~ -",'

de la lengua Vasca).

"Diccionario

Vasco-Espaft I-Franc~~'.I,

ESI UDiOS

AMISTAD. 7 ,Ts'cJr",,, 4:C4 45 46 48001 tJi;""OhO

"Cancionero Vasco",

popular

vasco", Vasca"

"Literatura

popular

del Pais

"Morfologia

(obra de gram~tica).

- Julio CARO BAROJA: premio Principe

Sobrino

de pio Baroja, de Ciencias de Espana",

destaca

en el camcon el Entre sus

po de la etnografia. obras destacan:

En junio de 1983 fue distinguido Sociales. "Los Vascos".

de Asturias "Los pueblos

Fundada en el ano 1728 por Francisco de de Penaflorida).

Javier MUNIBE

(Con

Fundada mer presidente nibe.

en Azkoitia

por un grupo de senoritos. hijo de Francisco

Su pri-

fue Xabier Munibe,

Javier Mu-

Fundada ciones vascas.

en el ano 1918 por acuerdo Aparece publicada

de las cuatro

Diput~

en el BOPV el 14-1-18.

La Sociedad direccion cos fundadores Luis Elizande,

de Estudios

Vascos

elabora

en Onate bajo la academi -

de txomin Aguirre

los estatutos, MQ de Azcue,

nombrando

a: Resurreccion Julio Urquijo,

Arturo Campion,

Xabier Aguirre.

Su primer presidente

fue Resurreccion

MQ de Azcue desde

el ano 1919 al 1951, ano en que murio. El numero de miembros hasta 1972 de 18, y a partir de 24, de los cuales hasta 1954 fue de 12 academicos: de esta fecha hasta el dia de hoy Norte.

7 son para Euskadi

El fin de dicha Sociedad historia, estudios etnicos,

era elaborar

una geografia,

costumbres

y cultura del Pais Vasc~

Fundada cultural

en 1901, cuyo fin fue canalizar

el movimiento etc.

vasco a traves de fiestas euskeras,

concursos,

Txalaparta:

Consta

de un bloque de madera

de unos 2 metros de de haya sobre el Se utili

largo y 0'20 de ancho, hecho en madera que se golpean dos grandes baguetas zaba para anunciar Alboka: Instrumento fiestas populares.

de madera.

pastoril

formado por dos tubos de cana unide una boquilla y

dos por un pequeno un pabellon por los pastores Txistu: Es el instrumento

yugo disponiendo

de resonancia,

ambos de cuero. Utilizados

del Gorbea y Aitzgorri. mas popular proveniente de una anti ~

gua flauta que utilizaban

los pastores

para entretenerde pica construi y

see Es una flauta recta con embocadura da generalmente en haya, manzano
0

ebano de unos 43 cms Se toca acomp~

de largo con tres orificios; uno en la posteriorseparados fiado de un tambor tularis bal. (tun-tun
0

dos en la cara anterior por 17 Arratza).
ffiffi.

La banda de txis-

se compone

de silbo 1Q, silbo 2Q, silbote y ata

CENTRO

DE

M'~; ":.

EST~iDlOS

--'~'''~ CA.i.Y!j\-../~---..
AMISTAD. 7 - T"k:'~';o L.:'4 45 46 480:) i L',i_L");,()

Txiru~a:

Es un txistu mas pequeno en Lapurdi

y delgado

(25 cms. de largo)

utilizado

y Zuberoa.

Dultzaina:

Utilizado

en el Pais Vasco desde el siglo XVI. Es de cana entera. Se constru

una especie

de oboe pastoril

ye en laton y es de 39 cms. de longitude

De origen remoto desconocido historico. el hierro. Existen rro oriental, ocho dialectos: bajo navarro Ciertos terminos to (cuchillo), aizkora

aunque

supuestamente (piedra)

pre con ai~

10 afirman,

Haitz

(hacha) 10 que supone

que no utilizaba

suletino,

roncales

0

bajo navaseptentri~ y vizcai

occidental, moderna

alto navarro guipuazcoano

nal, alto navarro

meridional,

labortano,

no. El Batua es una mezcla

del conjunto

de dialectos.

- Juan Sebastian mundo - LEGAZPI

ELCANO:

Natural

de Getaria. Conquistan

Dio la vuelta

al

en la nave Victoria. (Ordizia): Filipinas para Feli

Y URDANETA

pe II. - Sebastian - Quadra el VIZCAINO: Descubre y explora California.

SALCEDO:

Llega a Alaska. Recorre con Irala Argentina, capital Para y funda Buenos Aires, de Argentien

- Juan de GARAI na. - Domingo

(Orduna):

guay, Uruguay de IRALA

(Vergara):

Funda Asuncion,

Paraguay,

1541.

- Mauricio - Francisco

ZABALA

(Durango):

Funda Montevideo Funda en Mexico

en 1724. la ciudad de

de IBARRA

(Eibar):

Durango. - L6pez de GUIRRE - Sim6n BOLIBAR "El Peregrino" el Amazonas (Onate): Junto con Urs~a a la b~squeda (Cenarruza-Vizcaya): Hispana. Primer arzobispo de Mexico, dando gran impulso a (Ba~

tim), recorre

de "El Dorado". impuls61a

"El Libertador"

independencia introduce

de la America (Durango):

- Fray Juan de Zumarraga

la imprenta

en America

la cultura.

- ARRIJASOTZAILE: - AIZKOLARI: - ESTROPALARI: - IDI PROBAK: - ASTO PROBAK: - AHARI TALKA: La primera manuscrito de Navarra lanzamiento cr6nicas

levantador

de piedra.

lenador. bogador de una trainera. prueba de bueyes. prueba de burros. pelea de carneros. sobre deporte, esta recogida en un el

noticia,

del siglo XV que corresponde en el que se detallan de la "piertaga",

al libro IV del Fuero Las primeras a cargo de los de pa-

las reglas para realizar

vara de avellano. corren

deportivas

de los juegos vascos

bertsolaris. labras impresos,

Sus versos,

que en un principio desde mediados

eran dichos

fueron recogidos dando origen

del siglo XIX en papeles
0

a los bertso-paperak

kanta-paperak.

Existen

dos modalidades: (propiamente vasco). es la

* *

Corte vertical. Corte horizontal ideal para estas competiciones

El tipo de madera de haya.

AMISTAD. 7 T;'i·~·-.n ,;.c" -l~ 46 4800; t '_~_, <~ ~

Los troncos El aizkolari juntos.

se miden.por

pulgadas.

se situa encima del tronco con los pies cuenta con dos ayudantes: de darle el hacha, toalla,

Cada aizkolari

*

El Botillero: bebida.

se encarga

*

El Ensenador: ra el corte,

Con una vara marca quita las astillas

el punta adecuado que e~taban y lleva

p~

el ritmo de la prueba.

Juan Jose NARVAIZA SANTA AGUEDA, Jeronimo Jose Martin (Arriya),

(Luxia), GOENAGA, Antonio

1949. Ramon LATASA Jose ARAMBURU SORALUCE

(1955).

(Keixeta).

ITURRE

(Arguineta),

Ramon ASTIGARRAGA Miguel IRAZUSTA

(Errekalde), (Polipaso),

Ignacio ORBEGOZO GARCIARENA,

(Korta), Martin

Miguel

BERACOECHEA,

Patxi ASTIBIA,. Jose Ignacio ORBEGOZO

(Arriya).

Victor

ZABALA

(Arteondo)

fue el primer

levantador

de piedras

que llevo este deporte

a las plazas

pUblicas.

- Piedras

talladas, Cilindrica. Cubica. Esferica. Rectangular.

tomando

cuatro

formas:

*

*
* *

El levantador y despues evitar

tiene que subir la piedra arrojarla

hasta el hombro Previamente de goma para

de nivelarla

hacia adelante.
0

se han colocado

en el suelo unos sacos golpee contra

llantas

que la piedra

el suelo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful